P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t"

Átírás

1 P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 17/2007. ( ) rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 46. (3) bekezdésében foglaltak alapján a közgyűlés állandó bizottságai munkáját segítő gyakornoki feladatok ellátására. A pályázat meghirdetésének célja, hogy a Pécsi Tudományegyetem hallgatói megismerkedhessenek az önkormányzati munka főbb területeivel és az egyetemi oktatás során szerzett elméleti ismereteiket, tudományos diákköri tevékenységüket a gyakorlat során kamatoztassák, és elméleti ismereteikkel segítsék a bizottságok munkáját.(a Közgyűlés állandó bizottságainak tevékenységi körét a melléklet tartalmazza.) Pályázatot nyújthat be az, a Pécsi Tudományegyetem nappali tagozatán legalább négy félévet sikeresen befejezett hallgató, aki kedvet érez az önkormányzati munka megismeréséhez, esetleg tanulmányai befejeztével ezen a területen kíván elhelyezkedni, és megfelel jelen pályázati felhívásban foglalt feltételeknek. A pályázatokat írásban, egy eredeti példányban április 30-áig. kell benyújtani Kővári Jánoshoz, a Természeti és Emberi Erőforrás Fejlesztési Bizottság elnökéhez - Pécs, Széchenyi tér 1 -címezve. A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia: 1./ A pályázó személyi adatait: név, születési hely, születési idő, anyja neve, elérhetőségei, levelezési címe. 2./ A pályázó maximum öt oldal terjedelmű bemutatkozását melyben ismerteti érdeklődési körét és a választott területtel kapcsolatos tudományos diákköri munkásságát. - Megjelöli, hogy az önkormányzat mely bizottságának munkájában kíván közreműködni, megindokolja hogy miért. - Közli, milyen elképzelései vannak a bizottsági munkáról, illetve gyakornoki tevékenységéről. - Bemutatja, hogy a választott bizottság tevékenységét milyen módon kívánja segíteni. - Kiválaszt az általa választott bizottság ügyrendjéből 1-3 olyan szakterületet, mely érdekli és melyben szívesen elmélyülne.

2 3./ A pályázó tanulmányi eredményeit tanúsító dokumentumot. (lecke-könyv egyszerű másolat) 4./ A pályázó idegen-nyelv ismertére vonatkozó dokumentumokat.(nyelv-vizsga bizonyítvány egyszerű másolat) 5./ Az egyetem tanulmányi osztály által a hallgatói jogviszony tanúsítása tárgyában kiadott igazolást. 6./ A hallgatói önkormányzat támogatását tanúsító iratot. A pályázatok elbírálása: A pályázatokat 6 tagú bíráló bizottság értékeli és javaslatát június 30 áig - döntésre - az Természeti és Emberi Erőforrás Fejlesztési Bizottság elé terjeszti. A bíráló bizottság munkájában közgyűlés öt állandó bizottságának elnöke, vagy az általa delegált tagja, és a hallgatói önkormányzat által delegált személy vesz részt. A Természeti és Emberi Erőforrás Fejlesztési Bizottság döntéséről a pályázatot benyújtók július 31 éig írásban értesítést kapnak. Azok a pályázók, akiket a Természeti és Emberi Erőforrás Fejlesztési Bizottság nem választ ki, benyújtott pályázataikat visszakapják. A szerződés megkötése: A gyakornok díjazásban nem részesülnek. A Természeti és Emberi Erőforrás Fejlesztési Bizottság által megválasztott gyakornokkal az önkormányzat - határozott időre szóló - megállapodást köt. A megállapodást a polgármester írja alá. A gyakornok megbízatása azonnali hatállyal megszűnik, ha három egymást követő alkalommal a bizottság rendes ülésén nem jelenik meg. A gyakornokok tevékenységégének tapasztalatairól az önkormányzat és az egyetem illetékesei évente kölcsönösen tájékoztatják egymást. A gyakornokok tevékenységüket szeptemberében, a részükre kijelölt bizottság szeptemberi első rendes ülésének időpontjában kezdik meg. A gyakornokok jogai és kötelességei: A gyakornok joga, hogy az önkormányzat és a bizottság tevékenységét szabályozó dokumentumokat (SZMSZ, ügyrend, egyéb szabályzatok) megismerhesse, a bizottság ülésein véleményt nyilvánítson, ismertesse az adott tárgykörre vonatkozó

3 ismereteit, tudományos diákköri tevékenységét. A gyakornok a bizottság elnökétől a jegyzőtől vagy az érintett főosztály vezetőjétől tevékenységéhez segítséget kérhet. A gyakornok kötelessége a számára kijelölt bizottság ülésein részt venni, a bizottság feladatit, tevékenységét megismerni, ismereteivel a bizottság munkáját segíteni. Köteles a bizottsági üléseken az egyedi ügyekkel kapcsolatban - tudomására jutott információkat megőrizni. A gyakornok köteles az általa a pályázatában kiválasztott szakterületek közül oldal terjedelmű dolgozatot készíteni, melyben összegzi tapasztalatait, megfogalmazza javaslatait. A dolgozatot a Bizottság elnökének kell leadni, a gyakorlat befejezését követő 30 napon belül. Pécs, március 22. dr. Páva Zsolt s.k. Polgármester

4 Melléklet : a évi gyakornoki pályázati felhíváshoz Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Állandó bizottságai tevékenységi köre Természeti és Emberi Erőforrás Fejlesztési Bizottság - város stratégiai és szakmapolitikai koncepciói aktualizálásának előkészítése, - Az önkormányzat pályázati rendszere aktualizálásának előkészítése, - Pályázatok kezdeményezése, önkormányzati forrásokat igénylő pályázatok véleményezése és megvalósításuk nyomon követése, - Az önkormányzat intézménye, gazdasági társasága vagy egyéb szervezete által előkészített fejlesztések véleményezése, megvalósulásuk nyomon követése - Javaslattétel a természeti erőforrások állapotfelmérésére, folyamatos monitorozására, - Környezetvédelmi koncepció előkészítése - Talajvédelmi koncepció és szabályozások aktualizálása és intézkedési tervek előkészítése - Vízbázis-védelmi koncepció és szabályozások aktualizálása és intézkedési tervek előkészítése - Zöldövezeti - különös tekintettel természetvédelmi területekre - védelmi koncepció és szabályozások aktualizálása és intézkedési tervek előkészítése - Levegőtisztaság védelmi koncepció és szabályozások aktualizálása, intézkedési tervek előkészítése - Hulladékgazdálkodási-, és újrahasznosítási koncepció és szabályozások aktualizálása, intézkedési tervek előkészítése - Zajvédelmi koncepció és szabályozások aktualizálása, intézkedési tervek előkészítése - Helyi természetvédelmi területek védettség alá helyezési eljárásának kezdeményezése és nemzeti védettségi eljárások véleményezése, - Javaslat a város és környéke energiaforrásainak számbavételére, - Energetikai koncepció és intézkedési tervek előkészítése

5 - Alternatív energiaforrások és energiatakarékos technológiák használatának ösztönzése, - Közintézmények energetikai korszerűsítésének előkészítése, - A közlekedési koncepció környezetvédelmi szempontú vizsgálata és javaslattétel, - A városrendezési tervek és építési szabályok környezetvédelmi szempontú vizsgálata és javaslattétel, - Zagytározók és más kritikus infrastruktúrák, ipari hagyatékok feltérképezése, esetleges káros hatásuk elhárítására javaslattétel, veszélyes-hulladékok elhelyezésének nyomon követése, a tározó területek állapotának figyelemmel kísérése - Rekultivációs területek állapotának feltérképezése, javaslattétel az esetleges hasznosítására, és a folyamatok figyelemmel kísérése - Közterületek és közparkok használata szabályozásának előkészítése, - A környezettudatos és energiatudatos gondolkodás terjesztése, - Az ökogazdaság lehetőségeinek feltárása és ösztönzése, - A helyi termékek piacteremtésének támogatása, - A gazdasági tevékenységek és infrastrukturális beruházások folyamatában az energetikai és környezetvédelmi előírások betartásának figyelemmel kísérése - Az emberi erőforrások számbavétele: demográfiai-, népegészségügyi-, képzettségi-, foglalkoztatási-, lakhatási-, és más társadalmi folyamatok monitorozása, - A civil szervezetekkel való együttműködés szabályai kidolgozásának előkészítése, - A civil források elosztásának szabályozása és felügyelete, - Civil kezdeményezések támogatása, - A leszakadó városrészek revitalizációs tervének előkészítése - A hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatására komplex programok előkészítése - A foglakoztatás helyzetének monitorozása, közös munkaerő-piaci projektek kidolgozása, foglalkoztatási paktum előkészítése és működtetésében való részvétel

6 - Közösségfejlesztési-, és a helyi demokrácia fejlesztését szolgáló projektek előkészítése és koordinálása (részönkormányzatok kiterjesztése, multifunkcionális közösségi központok létrehozása és hálózatba szervezése, közösségi épületek és közterek átadása civil szervezeteknek), - Szociális város-rehabilitációs projektek előkészítése és megvalósulásuk monitorozása, - Társadalmi kapcsolatok rendszere kidolgozásának előkészítése és kapcsolattartás, - Népegészségügyi programok kezdeményezése és támogatása, - Intézményrendszeren kívüli művelődési és képzési lehetőségek támogatása, - Döntés a gyakornoki pályázatok kiírásáról és a gyakornokok kiválasztásáról, - A fenti tárgykörökben véleményezéssel, javaslatokkal látja el a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket, és azok végrehajtását ellenőrzi. - Kezdeményezheti a polgármester és más tisztségviselők intézkedését, ha az önkormányzat érdeksérelmét észleli. - A jegyzőt intézkedés megtételére kérheti fel Egészségpolitika területén Népjóléti és Sport Bizottság 1. Dönt az egészségügyi szolgáltató területi ellátási kötelezettségére vonatkozó megbízási szerződés jogszabályban meghatározott feltételeinek fennállásáról. 2. A város lakosságának az egészségügyi ellátás folyamatos biztosítása alap- és szakellátással, valamint gondozással. Ennek érdekében figyelemmel kíséri: a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátást; b) a fogorvosi ellátást; c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást; d) a védőnői ellátást; e) az iskola-egészségügyi ellátást; f) az egészségügyi alapellátások körzeteit; g) szervezi a járóbeteg-szakellátást; h) figyelemmel kíséri a járóbeteg-szakellátó intézmény működését; i) véleményezi a szakmai fejlesztési programokat; j) véleményezi és jóváhagyja a járóbeteg-szakellátó intézmény szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét;

7 k) működésével továbbra is támogatja a háziorvosi ellátás privatizációját, valamint a szükséges mértékig a járóbeteg szakellátás privatizációját; l) támogatja az egészségügyi alapellátási szolgáltatások pályázatok útján történő fejlesztését; m) véleményezi az egészségügyi célú civil szervezetek támogatási kérelmeit; n) figyelemmel kíséri Pécs Megyei Jogú Város Kábítószerellenes Egyeztető Fórumának működését; o) véleményezi a Közgyűlés hatáskörébe tartozó egészségüggyel kapcsolatos előterjesztéseket; p) figyelemmel kíséri a Regionális Egészségügyi Tanács működését. 3. Az egészségügyi ellátást biztosító intézmények fenntartása és működésének segítése. Ennek keretében javaslatot tesz: a) a járóbeteg-szakellátó intézmény átszervezésére; b) a szükséges szakmai feltételek biztosítására (tárgyi eszközök, gép és műszer); c) a járóbeteg-szakellátó intézmény felújítására; d) a Közgyűlés hatáskörébe tartozó egészségügyi vezetői munkakörben dolgozók kinevezésére; e) az egészségügyben dolgozók kitüntetéseire. 4. Az egészségügyi ellátást biztosító intézmények működési költségeinek biztosítása érdekében a megfelelő pénzügyi keretek kialakítása és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsággal történt egyeztetés után annak a Közgyűlés elé terjesztése. 5. A város egészségügyi alapítványainak támogatása. 6. A lakosság egészségi állapotát javító célprogramok támogatása, az egészség megőrzése. Szociálpolitikai területen 1.Dönt az Ügyrend mellékletében felsorolt, a Közgyűlés által a Bizottságra átruházott hatáskörökben. 2.Javaslatot tesz a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat tartalmazó önkormányzati rendelet, valamint az adósságkezeléssel kapcsolatos önkormányzati rendelet tartalmára. 3.Javaslatot tesz a szociális szolgáltatásra vonatkozó önkormányzati rendelet tervezetére. 4. Kezdeményezi a gyermekjóléti és gyermekvédelmi gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotását, illetve annak módosítását.

8 5.Javaslatot tesz szociális szolgáltatások (szociális intézmények) létrehozására, meglévő intézmények fejlesztésére, átalakítására. 6. Javaslatot tesz gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények létrehozására, működő intézmények fejlesztésére, átalakítására. 7. Támogatja a szociális szolgáltatások, gyermekjóléti, valamint gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátások pályázatok útján történő fejlesztését. 8. Szakmai javaslatot ad a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjának meghatározására. 9.Meghatározza a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményvezetői álláspályázatok szakmai feltételeit, javaslatot tesz intézményvezetői kinevezésre a Közgyűlés felé. 10.Kezdeményei a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények dolgozói részére elismerő címek, kitüntetések adományozását. 11.Elfogadja a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásokat nyújtó civil szervezetekkel kötendő ellátási és támogatási szerződéstervezeteket. 12.Segíti a helyi szociálpolitikai kerekasztal, ún. Szociális Egyeztető Fórum működését. 13.Megvitatja a város szolgáltatásszervezési koncepcióját, és a Közgyűlés elé terjeszti elfogadásra. 14.Szakmai véleményt alakít ki a Baranya Megyei Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciójáról. 15.Közreműködik a szociális (pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások), valamint a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi ellátások megvalósításához szükséges költségvetési források tervezésében. Figyelemmel kíséri az ágazat költségvetési előirányzatainak alakulását, szükség esetén pótköltségvetés előterjesztésére tesz javaslatot. 16.Elfogadja az ágazathoz tartozó intézmények szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét valamint szakmai programját. 17.Elősegíti a város szociális fejlesztési programjának és foglalkoztatáspolitikai koncepciójának megvalósítását.

9 Lakásfejlesztés, -gazdálkodás területén 1. Dönt az ügyrend mellékletében felsorolt a Közgyűlés által a Bizottságra átruházott hatáskörökben. 2. Figyelemmel kíséri és ellenőrzi az önkormányzati lakásvagyon alakulását, nyilvántartását, annak műszaki állapotát. 3. Javaslatot tesz az önkormányzati lakások hasznosításának formájára és eszközeire. 4. Véleményezi az önkormányzati lakások lakbérének megállapításával kapcsolatos előterjesztéseket. 5. Elvégzi a Közgyűlés által rábízott egyéb lakásgazdálkodási feladatokat. 6. Javaslatot tesz a lakásgazdálkodással foglalkozó önkormányzati rendelet módosítására. 7. Javaslatot tesz az önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásáról történő lemondásra a polgármesternek. 8. Javaslatot tesz szociális bérlakások építésére. 9. Javaslatot tesz önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésére, volt önkormányzati lakások visszavásárlására. 10.Javaslatot tesz fiatalok első lakáshoz jutásának elősegítése érdekében kamatmentes kölcsön juttatásának bevezetésére. 11. Javaslatot tesz a Közgyűlés felé lakásfejlesztési és gazdálkodási stratégiák, programtervek elfogadására. Foglalkoztatáspolitika területén 1. Dönt Pécs Város Közfoglalkoztatási Tervének elfogadásáról és módosításáról. 2. Folyamatosan figyelemmel kíséri a város munkaerő-piaci helyzetét, vizsgálja a munkahelyteremtés lehetőségét, együttműködik az állami és civil szervezetekkel, javaslatot tesz pénzügyi források biztosítására. 3. Véleményezi a város foglalkoztatáspolitikai koncepciójával kapcsolatos előterjesztéseket. 4. Kezdeményezi a szakmai, társadalmi szervekkel, bizottságokkal való együttműködést.

10 5. Ellenőrzi Pécs Megyei Jogú Város középtávú foglalkozási koncepciójának végrehajtását. Sportfeladatok területén: 1. Megtárgyalja és véleményezi a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. éves beszámolóját, véleményezi az éves üzleti tervét, javaslatot tesz a társaság vezető tisztségviselőjének személyére. 2. Javaslatot tesz a helyi és országos szintű sportdíjak odaítélésére. 3. Javaslatot tesz és véleményt nyilvánít sportjellegű tervpályázatok kiírása során. 4. Véleményezi a Közgyűlés sporttárgyú előterjesztéseit, szervezi és ellenőrzi ezen döntések végrehajtását 5. Folyamatosan figyelemmel kíséri a város sportéletét, sportintézményrendszerét, ha szükséges javaslatot tesz a rendszer továbbfejlesztésére. 6. Véleményezi a város sportkoncepciójára vonatkozó előterjesztéseket. Az ifjúságpolitika területén: 1 A Bizottság rendszeresen áttekinti a Pécs városában élő gyermekek és fiatalok lehetőségeinek alakulását, hosszú-távú városi ifjúsági stratégia megalkotására tesz javaslatot, célokat, feladatokat jelöl ki és ütemezett megvalósításába kezd. 2 Segíti a gyermek és ifjúsági szervezetek, öntevékeny csoportok megalakulását, működését. 3 Gondoskodik a településen élő gyermekek és fiatalok számára a közösségek kialakulásához, működéséhez szükséges infrastruktúra igénybevételi lehetőségéről, elősegíti a városi ifjúsági intézményrendszer működtetését. 4 Gondoskodik a településen élő gyermekek és fiatalok számára információs és tanácsadó szolgáltatások igénybevételi lehetőségének megteremtéséről. 5 Szorgalmazza a gyermekek és fiatalok tartalmas szabadidő eltöltését szolgáló intézmények, szabadtéri felépítmények (játszóterek, grundok stb.) lehetőség szerinti bővítését, felújítását, újak létesítését, az ilyen intézményekre, szabadtéri felépítményekre vonatkozó követelményrendszer betartatását; 6 Gondoskodik a településen élő gyermekekkel és ifjúsággal való párbeszéd folyamatos fenntartásáról;

11 7 Támogatja a gyermekek és fiatalok szabadidejének tartalmas eltöltése érdekében szervezett programokat, rendezvényeket; 8 Elősegíti az Alkotmányban a gyermekeket és ifjúságot érintő törvényekben, valamint az egyéb jogszabályokban rögzített jogok és kötelezettségek megismertetését, érvényre juttatását. A) A kulturális ágazat területén: Oktatási és Kulturális Bizottság Javaslatot tesz közterületek földrajzi nevének megállapítására, ill. megváltoztatására, (23/2006. (06.30.) számú Ör. 3. (3) bek.). A Városfejlesztési és Kommunális Bizottsággal közösen előkészíti a művészeti alkotások elhelyezésére vonatkozó javaslatot (4/2007. (02.15.) számú Ör. 7. (1), (2), (5) bek.). Előkészíti Közgyűlési jóváhagyás céljából Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata kulturális koncepcióját. Városi érdekű címerfelhasználás esetén a polgármester felkérésére véleményezi a címerhasználati díj megfizetésére kötelező határozatot (23/1999. (04.30.) számú Ör. 5. (4) bek.). Javaslatot tesz a városi művészlakások ideiglenes bérlőinek kijelölésére (14/2006. (04.29.) számú Ör. 17. (2) bek.) Véleményezi a művészeti, közművelődési és közgyűjteményi intézmények tárgyévi többletigényeit, javaslatot tesz kulturális feladatot is ellátó civil szervezetek támogatására. Véleményezi a művészeti, közművelődési és közgyűjteményi intézmények vezetői állásaira beérkező pályázatokat, javaslatot tesz a közgyűlésnek ezen intézmények vezetőinek személyére, valamint véleményezi az önkormányzati tulajdonú, kulturális tevékenységet végző gazdasági társaságok vezetői állásaira beérkező pályázatokat az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 40/2008. ( ) rendelet 27. -ban foglaltak figyelembe vételével. Javaslatot tesz a helyi és országos szintű kulturális díjak odaítélésére. Kulturális jellegű tervpályázatok kiírása során javaslatot tesz és véleményt nyilvánít. Véleményezi a művészeti, közművelődési és közgyűjteményi intézményekkel és az önkormányzati tulajdonú, kulturális tevékenységet végző gazdasági társaságokkal kapcsolatos előterjesztéseket, szervezi és ellenőrzi ezen döntések végrehajtását.

12 Folyamatosan figyelemmel kíséri a város művészeti, közművelődési és közgyűjteményi intézményrendszerét és szakmai szempontból az önkormányzati tulajdonú, kulturális tevékenységet végző gazdasági társaságokat, amennyiben szükséges, javaslatot tesz az intézményrendszer és a gazdasági társaságok átszervezésére és korszerűsítésére. Javaslatot tesz az önkormányzati tulajdonban lévő média működési rendszerére, valamint a média és az önkormányzat közti együttműködési megállapodás tervezetére. Közművelődési megállapodások megkötésére javaslatot tesz a közgyűlésnek, folyamatosan figyelemmel kíséri és beszámoltatja a közművelődési megállapodással érintett civil szervezeteket. B) Az oktatási ágazat területén: Közgyűlési jóváhagyás céljából előkészíti Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közoktatási Fejlesztési és Intézkedési Tervét, valamint az Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervét. Javaslatokat tesz a közgyűlésnek a Baranya Megyei Feladat-ellátási, Intézményhálózat- működtetési és Fejlesztési Terv kidolgozásához. Javaslatot tesz az oktatási intézmények szolgálati lakásainak bérlőire. Véleményezi a közoktatási intézmények magasabb vezetői állásaira beérkező pályázatokat, javaslatot tesz a közgyűlésnek ezen intézmények magasabb vezetőinek személyére. Javaslatot tesz a helyi és országos szintű közoktatási díjak odaítélésére. Közoktatási jellegű pályázatok kiírása során javaslatot tesz és véleményt nyilvánít. Folyamatosan figyelemmel kíséri a város közoktatási intézményrendszerét és amennyiben szükséges javaslatot tesz az intézményrendszer átszervezésére, korszerűsítésére, intézmények létesítésére, megszüntetésére, tevékenységi körének módosítására, nevének megállapítására. Véleményezi a közoktatási intézményekkel kapcsolatos közgyűlési előterjesztéseket és ha szükséges részt vesz ezen döntések végrehajtásában. Figyelemmel kíséri a közoktatási intézmények által elkészített, a közoktatási szakértők által véleményezett és a közgyűlés által jóváhagyott pedagógiai programokban leírtak teljesülését. Javaslatokat készít a közoktatási ágazat létesítményeinek, épületeinek állagmegóvására, fenntartására.

13 A megfelelő pénzügyi keretek kialakítása és biztosítása érdekében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsággal történt előzetes egyeztetést követően előterjesztést készíttet a Közgyűlés számára támogatás ill. póttámogatás igénylésére. Javaslatot tesz a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a közoktatási ágazat mindenkori költségvetési igényeire. Javaslatot tesz oktatási feladatot is ellátó civil szervezetek támogatására. C) A külügyi kapcsolatok területén: Véleményezi a külügyi tárgyú előterjesztéseket. Véleményező és javaslattevő szerepet tölt be a Külügyi Stratégia kialakításában, véleményezi a nemzetközi, regionális együttműködési megállapodások tervezetét, az éves külügyi terv tervezetét, valamint az e területen készülő beszámolók tervezetét. Pénzügyi és Költségvetési Bizottság - A város költségvetésének kidolgozásával kapcsolatos javaslattétel, véleményezés, ellenőrzés és az ezekhez szükséges közgyűlési döntések előkészítése, végrehajtása. - A város gazdálkodásával összefüggő kérdések megvitatása. Ennek keretében részt vesz a törzsvagyont és a piacképes vagyont érintő gazdasági döntések szakmai előkészítésében, a gazdasági életet befolyásoló koncepció előkészítésében és kidolgozásában. - Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok érdekeltségi rendszerének összehangolása, a tulajdonosi elvárások kialakítása. - A gazdasági program és a bizottság feladatkörét érintő önkormányzati rendelet tervezetek véleményezése. - A pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről készült jelentések megtárgyalása. Javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére, illetőleg indokolt esetben eljárás kezdeményezése. - Az elfogadott koncepciók irányelvei alapján koordinálja az önkormányzat középtávú informatikai tervének előkészítését és azt a közgyűlés elé terjeszti, majd figyelemmel kíséri ezen középtávú informatikai terv végrehajtását. - Közreműködik az önkormányzat és az önkormányzati intézményrendszer informatikai céljainak összehangolásában.

14 - Jogosult az informatika tárgykörébe tartozó rendelet- és határozat tervezetek előterjesztésére. - Előzetesen véleményezi az informatikai pályázatokat és közreműködik azok megvalósulásában. - Figyelemmel kíséri és véleményezi az önkormányzat kommunikációs stratégiájának előkészítését és megalkotását. - Az önkormányzat kommunikációs céljainak elérése érdekében közreműködik az önkormányzathoz tartózó intézményrendszer és önkormányzati érdekeltségű cégek kommunikációjának összehangolásában. - A fenti kérdésekkel kapcsolatban felkérésre, közreműködik a Közgyűlés döntés előkészítő munkájában. - Véleményezéssel, javaslatokkal látja el a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket, és azok végrehajtását ellenőrzi. - Kezdeményezheti a polgármester és más tisztségviselők intézkedését, ha az önkormányzat érdeksérelmét észleli. - A jegyzőt intézkedés megtételére kérheti fel. Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 1.) Minden, a Közgyűlés vagy más szakbizottság döntési kompetenciájába tartozó és a Bizottság feladatkörét képező ügyben véleményt nyilvánít, javaslatot vagy előterjesztést tehet. 2.) Szakbizottságként javaslatot tesz a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak az aktuális nemzeti értékhatárt el nem érő nettó értékű beszerzések tekintetében (Közbeszerzési Szabályzat VII. fejezet 2.) pont). 3.) Kezdeményezi az út-, közműberuházások céljából ingatlanok tulajdon-, használati, vagy szolgalmi jogának megszerzését. 4.) Véleményezi az önkormányzati terület-felhasználásokat, beruházásokat. 5.) Véleményt nyilvánít önkormányzati tulajdonú földterületek elidegenítésével kapcsolatos szabályozási tervi kérdésekben. 6.) Javaslatot tesz az épített környezet színvonalát emelő intézkedésekre, a műemléki és a helyi védett építményekre. 7.) Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a műemlékvédelemmel kapcsolatos feladatokat, javaslatot tesz új védelmek megállapítására. 8.) Állást foglal a homlokzat felújításra és a helyi védett épületek felújítására kiírt pályázatok alapján kötendő támogatási szerződésekről, a szerződések módosításáról és megszűnéséről. 9.) Megtárgyalja a tervezett műalkotások vonatkozásában a kezdeményező által benyújtott indítványt és állásfoglalást alakít ki a városrendezési, építészeti

15 megfontolások figyelembe vételével a műalkotások felállításának helyszínéről és a városrendezési elképzeléseknek és az építési szabályzatnak való megfeleléséről (40/2007.(02.15.) Ör. 7. (1), (3) bekezdés). 10.) Közgyűlés elé terjesztésre előkészíti a komplex városfejlesztési koncepciót, a szakbizottságok és egyéb szervek anyagának figyelembe vételével. 11.) Véleményezi a településfejlesztési döntést, majd a Közgyűlés elé terjeszti jóváhagyásra. 12.) Figyelemmel kíséri és befolyásolja a településszerkezeti terv, a szabályozási terv és az építési szabályok készítését, majd a Közgyűlés elé terjeszti jóváhagyásra. 13.) Javaslatot tesz a Közgyűlésnek a településrendezési szerződések tartalmára és megkötésére. 14.) Figyelemmel kíséri a város rehabilitációjával kapcsolatos intézkedéseket, javaslatot tesz a további feladatokra. 15.) Véleményt nyilvánít a lakásépítések területrendezési és építészeti kérdéseiben. 16.) Állást foglal tervpályázat meghirdetéséről, javaslatot tesz tervpályázati kiírásokra. 17.) Előzetes egyetértését adja a közterületi tartós árusítóhelyek létesítésére pályázat kiírásához, lefolytatja a pályázati tárgyalást (1997. évi 13. sz. Ör. 1.sz. melléklet). 18.) Állást foglal a az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésére, felújításának támogatására benyújtott pályázatokról (47/2001. (06.29.) sz. Ör. 7. (2), (3) bekezdés). 19.) Tagot delegál a helyi védelem alá tartozó objektumok megóvásának támogatására benyújtott pályázatokat bíráló bizottságba (37/2002. (06.28.) sz. Ör. 24. (2) bekezdés). 20.) Állást foglal az egycsatornás gyűjtőkémények felújításának támogatására benyújtott pályázatokról (18/2004. (06.30.) Ör.7. (2), (3) bekezdés). 21.) Véleményezi a Közterület-kezelő kérelmére a mobil tájékoztató és megállító táblák városképi követelményeknek való megfelelését (31/1998. (10.15.) Ör. 13. (1) bekezdés). 22.) Javaslatot tesz a polgármesternek a tulajdonosi hozzájárulás megadására a közterületen történő, a már kialakított közterületet érintő, továbbá a PÉSZ szerint közlekedési célra fenntartott területen történő építés esetén (40/2008. (11.26.) Ör.18. (4) bekezdés b) pont). 23.) Állást foglal az építési engedélyhez a nagylétesítmények parkolási igényének megállapítására szolgáló parkolási vizsgálatról (37/2008. (11.03.) Ör. 7. (3) bekezdés). 24.) Állást foglal a közszolgáltatásokról szóló rendeletek Közgyűlés elé terjesztéséről.

16 25.) Javaslatot tesz a Közgyűlésnek a történelmi belváros környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a fizető parkolóhelyek működtetésére vonatkozó önkormányzati rendelet módosítására. 26.) Megtárgyalja a Pécsi Közlekedési Zrt. Önkormányzathoz benyújtott helyi tömegközlekedési menetrend változtatási kérelmeit, és állásfoglalásában javasolja a polgármesternek a menetrend-változási adatlap aláírását. Pénzügyi elkötelezettséggel járó menetrend-változtatási javaslat esetén megteszi a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részére a döntéshez szükséges szakmai javaslatát. 27.)Elvégzi a Közgyűlés által esetenként meghatározott egyéb feladatokat. 28.)Javaslatot tesz a Polgármesteri fejlesztésére. Hivatal szervezetének kialakítására és

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap I/2011. számú szabályzat A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában

Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában Dr. Feik Csa ba jegyző Ercsi Város Önkormányzata címzetes egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ 1 Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015.04.21. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2 Tartalom I. FEJEZET... 9 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT 3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása

26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása 26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a) a Baranya

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata 4. számú módosítás SZMSZ A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: A Jászkun Volán Zrt. Közgyűlése a 60/2010.(XI. 17.) sz. határozatával

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzat

szervezeti és működési szabályzat szervezeti és működési szabályzat Az Alapító jóváhagyta 2014. szeptember 30-án meghozott 4/2014. sz. határozatával Hatályba lépésének napja a Felügyeletnek a Társaság mint pénzügyi vállalkozás alapítását

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

I. Utasítások. A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítása a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

I. Utasítások. A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítása a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról 4664 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2014. évi 37. szám I. Utasítások A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítása a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése 2014. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2 A folyamatmenedzsment... 5 3 Alkalmazott

Részletesebben

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely, 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Működésünk keretei 4 Alaptevékenységek 4 Hatáskörök 4 2. Az iskola működési rendje

Részletesebben

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke 1. sz. függelék A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLY 1 Ellátja a Polgármesteri Hivatalra háruló gazdasági-pénzügyi szakterülettel kapcsolatos feladatokat,

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REND

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REND A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Szeged, 2015. március 16. A Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rend

Részletesebben

48/2012. (XII. 12.) EMMI

48/2012. (XII. 12.) EMMI 27850 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 167. szám Az emberi erõforrások minisztere 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelete a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó

Részletesebben

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A nevelőtestület 2009. augusztus 28-án az SZMSZ-t elfogadta. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága a./2009. ( ) számú határozatával

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben