TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE"

Átírás

1 TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE KÉSZÍTETTE HOSSZABÍTOTTA: SZABÓ ENDRÉNÉ GYURKÓ ZSUZSANNA ÓVODAVEZETŐ ÓVODAVAEZETŐ

2 I. HÁZIREND A GYEREKEK ÉS SZÜLŐK RÉSZÉRE Kedves Szülők! Óvodánk és a családok együttműködése, a derűs, nyugodt légkör biztosítása és a nevelési feladatok zavartalan ellátása érdekében kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, a gyerekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására! 1. Óvodánk nyitva tartásának rendje Nevelési évünk szeptember 01-től, a következő év augusztus 31-ig tart. Június 1-től augusztus 31-ig nyári napirend szerint, összevont csoportokkal működünk. A nyári időszakban négy, kivételes esetbe öthétig zárva tarunk, melynek pontos időpontjáról a szülőket február 15-ig értesítjük. Óvodánk hétfőtől péntekig naponta 6-18 óráig tart nyitva. Reggel 6-7 óráig és délután óráig összevont csoportokban működünk. A csoportösszevonás helyét az állandóan kint lévő hirdetőtáblán közöljük. Az ünnepek miatti munkarendben bekövetkezett változásokról két héttel előtte értesítjük Önöket. Óvodánkban öt nap nevelés nélküli munkanap megtartására kerül sor, melynek időpontjáról a zárva tartást megelőzően legalább hét nappal tájékoztatjuk a szülőket. 2. A gyermekek jogainak, kötelességeinek érvényesülése óvodánkban Emberi méltóságukat és személyiségüket, vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságukat tiszteletben tartjuk. Képességeiknek és érdeklődésüknek megfelelő fejlesztésben részesítjük őket. Nevelésük a helyi programunkban megfogalmazottak alapján történik, mely szerint az ismeretek közlését, átadását tárgyilagosan és többoldalúan közelítjük meg. Gyermekeink cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát nem korlátozzuk. Ezen jogainak gyakorlása közben nem veszélyeztethetik saját, illetve társaik, az óvoda alkalmazottainak egészségét, testi épségét. Nem akadályozhatják viselkedésükkel a többiek művelődéséhez, fejlődéséhez való jogát. A gyermekek intézményünk eszközeit (játékok, foglalkozási-és fejlesztőeszközök), berendezéseit (bútorok, rádió, magnó), felszereléseit ingyenesen, de rendeltetésszerűen használhatják, arra vigyázniuk kell. Életkoruknak és fejlettségüknek megfelelően a napirendben és a házirendben megfogalmazottak szerint részt vállalnak saját környezetük és az általuk használt játékok, eszközök rendben tartásában. 2

3 3. Óvodásaink érkezésének és távozásának rendje Óvodánk nevelőtestülete ajánlja, hogy a gyermekek kilenc óráig érkezzenek be az óvodába, a helyes életvitel szokásainak alakítása és a játékban, játékos tanulásban történő részvétel érdekében. Kérjük, gyermeküket kísérjék be és győződjenek meg arról, hogy bement a csoportjába, az udvaron odament az óvodapedagógusához. Távozáskor köszönjön el, így tudomást szerzünk arról, hogy kivel ment haza. Gyermeküket és mások gyermekét egyedül ne engedjék sem be, sem ki óvodánk kapuján. Minden alkalommal csukják be azt. Főbejáratunkat a gyermekek biztonsága érdekében óra között zárva tartjuk. A szülő kötelessége szóban vagy írásban bejelenteni, ha gyermekükért az óvoda dolgozói által nem ismert személy érkezik. A szülő előzetes, írásbeli engedélye szükséges ahhoz, hogy az óvodapedagógusaink gyermeküket 18 évnél fiatalabb testvérével haza engedhessék. Kérjük Önöket, hogy a nevelési év alatt, gyermekük bármely távolmaradását szíveskedjenek bejelenteni. Egészséges gyermek távolmaradását indokolt esetben az óvodapedagógusok engedélyezik. Amennyiben három napnál hosszabb ideig, (üdülés, külföldön való tartózkodás) nem kívánják az óvodai nevelést igénybe venni, az általunk kiadott formanyomtatványon ezt előre jelezzék. A zavartalan pihenést és alvást csak akkor tudjuk biztosítani, ha gyermeküket az ebédet követően ( óráig), majd uzsonna után (15 30 órától) viszik haza. Ha az óvoda zárásáig nem jönnek gyermekükért, és ennek okáról nem értesítik az éppen óvodában tartózkodó óvodapedagógust, az óvodapedagógus kötelessége a rendőrséget értesíteni, aki a felügyelet nélkül maradt gyereket ideiglenes hatállyal elhelyezi. 4. A gyermekek az alábbi esetekben vehetik igénybe óvodánkat A harmadik életévüket betöltötték, az iskolaérettségig, maximum a jogszabályban meghatározattak alapján - nyolc éves korukig. Amennyiben megbízhatóan ágy- és szobatiszták. Amikor teljesen egészségesek. A szülő az étkezési térítési díjat befizette. Betöltötték a harmadik életévüket és hátrányos helyzetűek. Akiknek testi, illetve szellemi fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szükségük. A felvételüket a gyámhatóság kezdeményezte. 5. Megszűnik óvodánkban a gyermek elhelyezése A szülő írásban bejelentette gyermeke kimaradását, a bejelentésben megjelölt napon. Igazolatlanul tíz napnál többet van távol, erről a tényről és annak következményeiről a szülőt két alkalommal írásban értesítettük. 3

4 A szülő eredménytelen felszólítása után is fizetési hátraléka van. (Az első három pontban megfogalmazottak alól kivételt képez, ha a gyermeket a gyámhatóság intézkedésére vettük fel, ha a gyermek óvodai nevelésre kötelezett, ha hátrányos helyzetű.) A gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján. A gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján. A gyermekeket nem vették fel az iskolába, annak a nevelési évnek az utolsó napján, amelyben a nyolcadik életévét betöltötte. 6. A gyermekek ruházata óvodánkban Legyen praktikus, kényelmes, tiszta és réteges, lábbelije kényelmes, egészséges. A balesetek megelőzése miatt papucsot nem viselhetnek. Az átöltözéshez a szülők biztosítsanak váltóruhát, fehérneműt, zoknit. A tornafelszerelés tartalmazzon tornacipőt, zoknit, pamut rövidnadrágot és pólót, vagy tornadresszt. A gyermekek ruhadarabjait, cipőit az óvodánkban kialakított szokásnak megfelelően helyezzék el. 7. A gyermekek étkeztetése óvodánkban Gyermekük étkeztetéséért térítési díjat fizetnek. A szülő felelőssége, hogy tárgyhóra a faliújságon közzétett időpontban eleget tegyen befizetési kötelezettségének. Gyermekük hiányzását és hiányzásból való visszaérkezését legkésőbb előző nap kilenc óráig az óvodatitkárnál jelentsék be. Az időben lemondott napok térítési díját a következő hónapban írjuk jóvá. A bejelentés elmulasztása esetén nincs mód az étkezési térítési díj jóváírására. Gyermekük a család anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésben részesülhet. Három vagy többgyermekes családok, valamint a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelők az intézményi térítési díj 50%-át, illetve a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át kedvezményként biztosítjuk. Az óvoda vezetője a szülő írásos kérelme, illetve a gyermek egyéni rászorultsága alapján (az óvodapedagógusok és gyermekvédelmi felelős javaslattételére) további kedvezményt állapíthat meg. Az igazoló dokumentumokat, a befizetést megelőzően az óvodatitkárnak kell átadni. Eltérő étkezési szokású, ételallergiás gyermek óvodai étkeztetése az óvodai jelentkezéskor, az óvodavezetővel történt egyeztetés alapján történik. Nem etikus a többi gyerekkel szemben és az óvoda tisztán tartását is zavarja, ha gyermekük az óvoda területén otthonról hozott élelmiszert fogyaszt. Az étkezések időpontja a következő: folyamatos reggeli ig, ebéd ig, uzsonna ig. 8. Az otthonról behozható tárgyakat, játékokat az alábbiak szerint szabályozzuk Kérjük, hogy gyermekük életkorára való tekintettel tartsák szem előtt az értékek (ékszerek, drága játékok) behozatalának felelősségét. 4

5 A behozott nagy értékű tárgyakért (ékszerek, mobiltelefon, pénzeszközök stb.) csak abban az esetben vállalunk felelősséget, ha azt a szülő az óvodába érkezéskor átvételi elismervény ellenében leadja a csoport óvodapedagógusainak, akik annak őrzéséről a gyermek hazameneteléig gondoskodnak. A balesetek megelőzése érdekében nem engedélyezzük óvodásaink testi épségét veszélyeztető tárgyak, eszközök (pl.: nyaklánc, gyűrű, karkötő, szúró, vágó, szerszámok, jelvények, spray stb.) behozatalát. Amennyiben Önök valamilyen oknál fogva erről megfeledkeznek, a fenti eljárás alapján járunk el. Óvodásaink behozhatnak magukkal minden olyan kedves, az otthonhoz kötődő tárgyat, játékot, textíliát, amely segítik érzelmi biztonságuk megszilárdulását. 9. Gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok Betegségre gyanús, lázas gyermeket a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében tilos közösségbe hozni. Óvodánkban csak teljesen egészséges gyerek tartózkodhat! A napközben megbetegedett gyermekek szüleit értesítjük és a legrövidebb időn belül szíveskedjenek érte jönni. Ha az óvónő betegen, lázasan adja át a gyermeket a szülőnek, legközelebb csak orvosi igazolással fogadjuk be őt. Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek a teljes gyógyulásig nem látogathatja az óvodát. Fertőző megbetegedés esetén Önöknek bejelentési kötelezettsége van, hogy a szükséges intézkedést - a többi gyermek érdekében- megtehessük. Az ÁNTSZ előírása szerint betegség után csak orvosi igazolással jöhet ismét gyermekük óvodába. Ennek hiányában az óvodapedagógus kötelessége megtagadni a gyermek átvételét. Valamennyi dolgozónak tilos otthonról beküldött gyógyszert beadni a gyermeknek a nap folyamán. Kivéve allergia és magas láz csillapítására szolgáló készítmények. 10. A gyermekek nagyobb csoportját a következő módon határozzuk meg Nevelőtestületünk a gyermekek nagyobb csoportján óvodánkban a kiscsoportos, a középső csoportos, a nagycsoportos, a vegyes csoportos, logopédiai, gyógytestnevelési foglalkozásokon és a szolgáltatásokon részt vevő gyerekek csoportját érti. 11. Óvodánkban a szülő joga Megismerje intézményünk helyi nevelési programját, intézményi minőségirányítási programját, házirendjét, szervezeti és működési szabályzatát és tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. A házirend egy példányát óvodánkba történő beiratkozáskor megkapja. Az első óvodai napon aláírásával rögzíti az abban foglaltak tudomásul vételét és betartását. Nyilvános, a faliújságon elhelyezett dokumentumokat az óvodapedagógusokkal történt egyeztetés után elvigye. Saját gyermeke fejlődéséről, magatartásáról rendszeres és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsot, segítséget kapjon. 5

6 Az óvoda vezetőjének és a csoport óvodapedagógusának hozzájárulásával közvetlenül segítse a tanulási folyamatot, a tevékenységek szervezését és lebonyolítását. Írásbeli javaslatát az óvoda vezetője, nevelőtestülete, Szülői Szervezete, pedagógusa megvizsgálja, és arra a megkereséstől számított harminc napot követően érdemi választ kapjon. A szülők közösségének tagjaként meghatározza azt a legmagasabb összeget, amelyet a helyi nevelési programunkban és éves munkatervünkben (Művészeti Napok, Túra Napok, Tesz-Vesz Napok) tervezett programok megvalósításánál nem lehet túllépni. Részt vegyen a Szülői Szervezet tagjainak megválasztásában, mint választó és mint megválasztható személy. Kezdeményezze a Szülői Szervezet létrehozását és abban tevékenyen közreműködjön. Az intézményünkben működő Szülői Szervezetnek joga, hogy figyelemmel kísérje a nevelőmunka eredményességét, azzal kapcsolatban véleményét kifejtse, illetve a jogszabályban meghatározottak alapján véleményezési egyetértési jogát gyakorolja. A Szülői Szervezet megállapításairól tájékoztathatja az intézmény nevelőtestületét és a fenntartót. A Szülői Szervezet a gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet a nevelési intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal vehet részt a nevelőtestületi értekezleten. 12. Óvodánkban a szülő kötelessége Gondoskodjon gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről. Biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, annak az évnek a szeptember elsejétől, amelyben az ötödik életévét betölti. (Ha az óvodai nevelésre kötelezett gyermek egy nevelési évben hét napnál igazolatlanul többet mulaszt, az óvodavezető értesíti a gyermek lakóhelye szerint illetékes jegyzőt.) Figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, gondoskodjék arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit és megadjon ehhez minden tőle elvárható segítséget. Rendszeres kapcsolatot tartson gyermeke óvodapedagógusaival. Elősegítse gyermekének a közösségbe való beilleszkedését, az óvoda rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítatását. Megtegye a szükséges intézkedéseket a gyermek jogainak érvényesítése érdekében. Tiszteletben tartsa az óvoda valamennyi dolgozójának emberi méltóságát és jogait. Bejelentse a csoport óvodapedagógusának, ha lakcíme, telefonszáma megváltozik. 13. A családok és az óvodánk nevelési elveit így összegezzük Óvodásainkat a kölcsönös szeretetre és tiszteletre neveljük. Ezért kérjük Önöket, hogy a gyermek előtt ne tegyenek indulatos, negatív megjegyzéseket, közvetlen családtagjaikra, az óvodában dolgozó felnőttekre, a hozzánk járó gyerekekre. 6

7 Pozitív megerősítést, mintát nyújtunk arra, hogy óvodásaink fogadják el egymás egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat, legyenek képesek az alkalmazkodásra. Ezen törekvésük sikerességének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben. Nap mint nap gyakoroljuk a gyermekek közötti konfliktusok megoldását, elítéljük a durvaságot, az erőszakosságot. Ezért ne biztassák gyermeküket verekedésre, még ha esetleg előző nap az Önök gyermekét érte is sérelem. 14. Kapcsolattartási, együttműködési lehetőségeink Óvodai nevelésünk minden pillanata tanulási folyamat, amely a gyermeki aktivitás életkori sajátosságából adódóan a délelőtti időszakra koncentrálódik. Egy nevelési évben minden óvodai csoportunkban két három szülői értekezletet tartunk, melynek időpontjáról legalább hét nappal előbb értesítjük a szülőket. Fogadóórát az óvodavezető és az óvodapedagógusok havonta egy alkalommal tartanak. Időpontjáról az első szülői értekezleten, valamint a faliújságon kapnak felvilágosítást. Az óvodavezetővel és az óvodapedagógusokkal történő találkozásra előzetes megbeszélés alapján nevelési és egyéb ügyekben más alkalommal is sor kerülhet. Komolyabb probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék meg az óvodapedagógust, és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet. A gyermekük fejlődéséről, személyiségéről tájékoztatást csak az óvodapedagógusok és az óvodavezető adhat. Kérjük Önöket, hogy se a gyerekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetésekre az óvodapedagógust munkája közben hosszabb időre ne vonják el a gyerekcsoporttól, mert az előidézheti a baleset kialakulását és zavarhatja a nevelés folyamatát. Óvodapedagógus telefonhoz óra között hívható, mivel a gyermekcsoport felügyelet nélkül nem maradhat. Amennyiben úgy ítéljük meg, hogy a szülő nem tudja, vagy nem akarja szülői kötelességeit teljesíteni, akkor az óvodánk törvény által előírt kötelessége ezt a szakhatóságok felé jelezni. A gyermekeknek egész nap folyamán, valamint óvodán kívüli programok alkalmával is be kell tartaniuk a testi épségüket óvó-védő - óvodapedagógusok által ismertetett - szabályokat. A játékszereket és a tanulási folyamat során használt eszközöket, szerszámokat csak rendeltetésüknek megfelelően, felnőtt felügyelete mellet használhatják. A szülők jelenlétében is be kell tartani az udvaron tartózkodás alkalmával az eszközök és a játékszerek használata során kialakított szabályokat. A gyerekek az óvoda tornatermét csak az óvodapedagógusok jelenlétében használhatják. Óvodai ünnepélyekre, kirándulásokra az óvoda munkaterve alapján kerül sor. Időpontjáról előzetesen értesítjük a szülőket. Az óvodában külön foglalkozásra abban az esetben van lehetőség, amennyiben az Oktatási Törvény ezt lehetővé teszi és a nevelőtestület is egyetért ezzel. 7

8 Szülői igény alapján lehetőséget biztosítunk ennek a korosztálynak hit- és vallásoktatás megszervezésére. A foglalkozásokon, a hit- és vallásoktatáson való részvétel igényét, lemondását az óvodatitkárnál kell bejelenteni. Gyermekük a bejelentést követő hónap első napjától csatlakozik, illetve marad ki a programokból. A beiskolázás alkalmával a szülők előzetes, írásbeli nyilatkozata alapján a szakorvosok elvégzik a gyerekek szűrővizsgálatát. Változatos módon és formában biztosítjuk az iskolák megismerését, a beiskolázáshoz szükséges információk áramlását. Óvodapedagógusaink folyamatos és érdemi tájékoztatást adnak a gyermek fejlődéséről. Kiállítjuk és a szülőknek átadjuk az óvodai szakvéleményt. Kérünk minden kedves szülőt, hogy kultúrált magatartásával és a közösségi érintkezés illemszabályainak megfelelő modell nyújtásával szolgáljon példaként a gyermekek személyiségfejlődésének pozitív irányú fejlesztéséhez! 15. Egyéb, az intézmény biztonságát garantáló szabályaink Óvodánk területén dohányozni és szeszesitalt fogyasztani tilos! Csoportszobában szülő csak az engedélyezett napokon (beszoktatás, ünnepélyek, Tesz-Vesz Napok stb.) tartózkodhat. A gyermek felnőtt felügyelet nélkül nem maradhat, így ha a hozzátartozó a gyermeket a pedagógustól átvette, a továbbiakban teljes felelősséggel felel annak testi épségéért. Vezetői engedély megkérése szükséges a reklám jellegű anyagok elhelyezéséhez. Csakis az óvoda profiljával, tevékenységével, működésével kapcsolatos, illetve azzal összefüggő reklámszövegek, anyagok kerülhetnek ki az óvoda hirdetőtáblájára, amit az óvodavezető aláírásával és bélyegzővel lát el. Kérjük Önöket, hogy a család szerkezetében történő változásokat, ha az érinti a gyermek óvodába érkezését, illetve elvitelét, szíveskedjenek a csoport óvodapedagógusának bejelenteni, a bírósági végzés másolatát leadni. Mivel az óvoda kisgyermekeket nevelő intézmény, elvárjuk, hogy mindkét fél kulturált módon, az óvodai élet zavarása nélkül egymás között oldja meg a kialakult helyzetet. Óvodán kívüli sétákon és kirándulásokon azok a gyerekek vehetnek részt, akiknek a szülei ehhez aláírásukkal hozzájárulnak, melyet az óvónők a csoportnaplóban bizonylatolnak. Tűzriadó és bombariadó esetén intézményünk Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően kell eljárni. 8

9 II. HÁZIREND A MUNKATÁRSAK RÉSZÉRE 1. Általános elveink A gyerekek személyiségjogát minden körülmény között tiszteletben tartjuk. Védelmet biztosítunk a gyereknek, ha társa illetve egy szülő testileg, vagy lelkileg bántalmazni próbálja. A gyermeket csoportjától, társaitól fegyelmezési szándékkal nem különítjük el. Nem alkalmazunk a gyermekek között közvetlen, vagy közvetett megkülönböztetést, kizárást, korlátozást, illetve a pozitív irányú megkülönböztetést. A gyerekekről információt, pedagógiai véleményt kizárólag csak a vele foglalkozó pedagógus és az óvoda vezetője ad. A szülőt csakis a saját gyerekével kapcsolatos dolgokról tájékoztatjuk. Az óvodában történt legkisebb balesetről, orvost igénylő esetről is tájékoztatást kell adni az óvodavezetőnek, távollétében az óvodavezető-helyettesnek. Kirándulás, séta során előforduló baleset, megbetegedés esetén az egyik óvodapedagógus végig a gyerekkel marad. A gyerekeket felnőtt felügyelet nélkül hagyni, a csoportból kimenni nem lehet. Óvodáskorú gyerek az óvoda nyitva tartásától a zárásáig csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat az intézményben. Másik felnőtt személynek a gyereket átadni csak indokolt esetben, a vezető engedélyével lehet (csoportösszevonás, értekezlet) ez a szabály az altatási időre is vonatkozik. A fentiek értelmében óvodapedagógust telefonhoz hívni csak 11 és 13 óra között, a váltótársa csoportban tartózkodása alatt lehetséges. A mobiltelefonokat a gyermekcsoportban tartózkodás során a kötelező óraszám letöltése alatt nem lehet használni. 2. Óvodapedagógusainkra vonatkozó rendelkezések Minden óvodapedagógusnak kötelessége a helyi nevelési program cél- és feladatrendszerével összhangban végezni a tervező és nevelőmunkáját. A gyermekek egyéni fejlettségi mutatóinak felmérését a helyi nevelési programban meghatározottak alapján regisztrálja. A gyermek fejlődéséről a szülő felé rendszeres és érdemi tájékoztatást kell adnia. Minden óvodapedagógusnak kötelessége a gyermekek testi épségének megóvása érdekében a hozzá járó gyerekeket balesetvédelmi oktatásban részesíteni, tartalmát a csoportnaplóban, írásban rögzíteni. Megfelelő magatartásával, helyes viselkedésével pozitív mintát nyújtson a gyermekeknek, a szülőknek, a munkatársaknak és a külső szakembereknek. Az óvodapedagógusnak bejelentési kötelezettsége van a vezető felé (hová, hány gyerekkel, hány kísérővel, mettől-meddig), ha séták, kirándulások, óvodán kívül tartott programok alkalmával, a gyerekekkel együtt elhagyja az épületet. 9

10 3. A pedagógiai munkát segítő munkatársainkra vonatkozó szabályok Valamennyi munkatársunk aktívan vegyen részt a gyermekek gondozási feladatainak ellátásban, illetve a rendszeres tanulási tevékenységekben, előzetes megbeszélés alapján nyújtson segítséget az óvodapedagógusnak. A munkaköri leírásban foglaltak alapján kell a takarítás rendjét betartani (napi, heti, havi időszakos stb. rendszerességgel) A teremben takarítani csak akkor lehet, ha a gyerekek már nem tartózkodnak bent. A takarításhoz és az étel tálalásához nem lehet ugyanazt a ruházatot használni. 4. Munkafegyelem betartása Kötelező mindenki részére a munkarend ismerete, betartása. Az óvoda belügyeit, esetleges problémáit szülővel, külső személlyel megtárgyalni nem etikus. A gyerekekről, szülőkről megszerzett adatokat, információkat bizalmasan kell kezelni a titoktartási kötelezettség betartásával. Valamennyi munkatárs a pontos és zavartalan munkakezdés érdekében, munkaidejének kezdetekor már átöltözve foglalja el munkaterületét. Az esetleges késésről, s annak indoklásáról a nap folyamán tájékoztatni kell az intézmény vezetőjét. Munkaidő alatt az intézmény épületét elhagyni csak a vezető, távolléte esetén a vezető-helyettes engedélyével lehet. Magánjellegű program (orvos, vásárlás) miatt csak nagyon indokolt esetben lehet a vezetőtől távolmaradást kérni. 5. Teendők hiányzás, távolmaradás esetén Megbetegedés esetén lehetőleg előző nap, de legkésőbb a munka megkezdése előtt 1-2 órával informálni kell a vezetőt és a közvetlen munkatársat a hiányzásról, hogy az intézkedésre elegendő idő álljon rendelkezése. Az orvosi igazolást a megfelelő időben át kell adni az óvodavezetőjének. Szabadság igénylését minimum egy héttel előtte, lehetőleg írásban kell kérni. Ellenkező esetben a vezető csak mérlegelés után köteles kiadni. 6. Biztonságos intézmény Az egészségügyi kiskönyv megléte és a vizsgálatok elvégzése az ÁNTSZ előírás alapján évente egyszer kötelező. Valamennyi dolgozó teljes anyagi felelősséggel tartozik az általa használt tárgyakért, eszközökért, bútorokért, textíliákért, tisztítószerekért. Az épület nyitásához, zárásához kapcsolódóan kötelező a zárási szabályok és kulcskezelési rend betartása. A balesetveszély elkerülése és elhárítása mindenki számára alapvető feladat. Baleset, bombariadó esetén az előírások, intézkedési feladatatok betartása kötelező. Valamennyi dolgozó köteles betartani az egészségügyi, higiéniai szabályokat. 10

11 III. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK A házirendünk hatálya, hatályba lépése Házirendünk hatálya kiterjed: az intézményünk valamennyi dolgozójára, az intézményünkbe járó gyermekekre, óvodásaink szüleire, valamint az intézményünkben ideiglenesen tartózkodó minden felnőttre, gyermekre. Házirendünk a fenntartó jóváhagyása után a kihirdetés, illetőleg a kifüggesztés napján lép hatályba. Házirendünk intézményi jogszabály, amelynek betartása, a gyermekekre, a szülőkre és az alkalmazottakra egyaránt érvényes. Házirendünk nyilvánosságra hozatalának módja, időpontja Házirendünket minden nevelési év elején az első szülői értekezleten az óvodavezető ismerteti az új gyermekek szüleivel. Házirendünk egy példányát valamennyi szülő a beiratkozáskor átveszi, erről az első csoportos szülői értekezleten kap tájékoztatást. Az óvodavezető minden nevelési év első értekezletén ismerteti a házirendünket az alkalmazotti közösséggel. Házirendünk gyermekekre vonatkozó részeit az óvodapedagógusok ismertetik a gyermekekkel. Házirendünk megtalálható valamennyi csoport faliújságján és a felnőtt öltőzőben. Házirendünk felülvizsgálatának rendje Házirendünket évente felülvizsgáljuk, szükség szerint módosítjuk. Házirendünk módisítására akkor kerül sor, ha a vonatkozó jogszabályokban változás történik, illetve ha a szülő képviselői útján, vagy a nevelőtestület erre javaslatot tesz. Módosításának eljárási rendje megegyezik elkészítésének és elfogadásának eljárási rendjével. 11

12 IV. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉKUNK Készítette: Szabó Endréné óvodavezető Egyetértését nyilvánította a Szülői Szervezet Választmánya: január 11. Elfogadásáról döntött a nevelőtestület: január 11. Bertók Zoltánné szakértő véleményezte: december 06. Irattári száma: 78/494/2004. PH. Óvodavezető Véleményezési és egyetértési jogával élve a Szülői Szervezet nevében. Elfogadási hatáskört gyakorló nevelőtestület nevében Jóváhagyta a XI. Kerületi Önkormányzat Oktatási Bizottsága 6/OB/2005. (II.10.) számú határozatával március 02-án. 12

13 V. FÜGGELÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK ÓVODÁNKRÓL 1. Óvodánk neve: Tesz-Vesz Óvoda Címe: 1118 Budapest, Zólyomi út Telefon: Fax: cím: 2. Az óvodánk vezetőjének neve: Gyurkó Zsuzsanna Fogadóórája: Minden hónap 2. hetében hétfő óra között, előzetes bejelentés alapján. 3. Az óvodánk vezető helyettesének neve: Fogadóórája: Varga Katalin Minden hónap 2. hetében szerda óra között. 4. Az óvodánk ügyintézőjének neve: Antal Lászlóné Elérhetősége: Az óvodánk orvosának neve: Dr. Quaiser Erzsébet Az óvodánk védőnőjének neve: Bakosné Nagy Piroska Telefonszáma: Hétfő óra között. 6. Az óvodánk fogorvosának neve: Dr. Ambrus Valéria Telefonszáma: Az óvodánk logopédusának neve: Mesterházy Éva Elérhetősége: XI. kerületi Logopédiai Intézet 1114 Bp. Kanizsai utca Telefon: Előzetes bejelentkezés alapján 8. Az óvodánk pszichológusának neve: Törő Timea Elérhetősége: Nevelési Tanácsadó 1114 Bp. Ulászló u Előzetes bejelentkezés alapján 9. Az óvodánk gyermekjogi képviselőjének neve: Dr. Donáth Attila Elérhetősége:

tobbsincs@kondorosiktv.hu

tobbsincs@kondorosiktv.hu Általános információk az óvodánkról: Az óvoda neve: Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde Címe: 5553 Kondoros, Csabai út 25 sz. Telefonszáma: 66/ 388 635 Email címe: tobbsincsovi@freemail.hu tobbsincs@kondorosiktv.hu

Részletesebben

REZI ÓVODA HÁZIREND 2013.

REZI ÓVODA HÁZIREND 2013. R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672 REZI ÓVODA HÁZIREND 2013. A Rezi Óvoda házirendje Jelen házirend a nevelőtestület

Részletesebben

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS.

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS. HÁZIREND Az óvodáskorú gyermek nevelése elsősorban a család feladata, melyben az óvoda kiegészítő szerepet játszik. Feladatunknak tekintjük a gyermeki személyiség kibontakoztatását az egyéni képességek

Részletesebben

A MUNKATÁRSAK RÉSZÉRE KÉSZÜLT HÁZIREND

A MUNKATÁRSAK RÉSZÉRE KÉSZÜLT HÁZIREND A MUNKATÁRSAK RÉSZÉRE KÉSZÜLT HÁZIREND Általános információk I. Alapvető követelmény valamennyi dolgozó számára Valamennyi munkatárs a pontos és zavartalan munkakezdés érdekében, munkaidejének kezdetekor

Részletesebben

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma 1Házirend 1. Általános információk az óvodáról 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma Napsugár Óvoda és Bölcsőde 9222 Hegyeshalom Damjanich u. 2/a Tel./Fax: 96/220-589 1.2. Az óvoda vezetőjének neve: Magyarné

Részletesebben

Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája. Házirend. Kedves szülők!

Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája. Házirend. Kedves szülők! Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája Házirend Az óvoda házirendje határozza meg a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket.

Részletesebben

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND OM: 202345 2013-03-29. Tartalomjegyzék Általános tudnivalók 2. Az óvodai felvételre, óvodalátogatásra vonatkozó szabályok.3. Az óvodai étkeztetésre vonatkozó tudnivalók.3.

Részletesebben

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda JÉÁMK ÓVODA Janikovszky Éva ÁMK Óvoda Házirend 2013. 0 Tartalom 1. A házirend célja és feladata... 2 2. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai... 2 3. A házirend hatálya... 2 4. A házirend

Részletesebben

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető HÁZIREND OM azonosító: 032791 Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető Hatálybalépés dátuma: 2005 Módosítás: 2009 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve: Százszorszép Óvoda Az óvoda címe : 2440

Részletesebben

Általános információk az óvodáról: Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Központi - Alsóvárosi ÁMK óvodája 6500 Baja, Damjanich u. 40 Tel: 79/322-043

Általános információk az óvodáról: Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Központi - Alsóvárosi ÁMK óvodája 6500 Baja, Damjanich u. 40 Tel: 79/322-043 Központi Alsóvárosi ÁMK Óvodai intézményegységének HÁZIRENDJE Az intézményre vonatkozó szabályozás: Közoktatási tv. és 11 / 1994 (VI. 8.) MKM rendelet Az óvoda házirendje vonatkozik az óvodába járó gyermekekre,

Részletesebben

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu BEVEZETÉS Az óvodai házirendet az intézményvezető előterjesztése alapján a nevelőtestület

Részletesebben

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje OROSHÁZA, 2013 ÓVODAI HÁZIREND 1. Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje.. 2. A nevelési év rendje 3. Az óvoda nyitva tartása. 4. A gyermekek

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb.

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. 1. oldal, összesen: 13 ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. Kápolnásiné Sági Andrea Gyál. 2006-01.-02. óvodavezető: Elfogadta:

Részletesebben

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10.

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10. Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013.

Részletesebben

Általános információk az óvodáról

Általános információk az óvodáról SZMSZ 1.sz. Melléklet HÁZIREND Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket s megőrizze testi épségüket. Mindezek megvalósításához

Részletesebben

A NAGYKÁTA VÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE

A NAGYKÁTA VÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE 1 A NAGYKÁTA VÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE Az óvoda címe: Készítette: Szabó Józsefné 2760 Nagykáta, Czakó András. u. l. óvodavezető Tel.:/Fax: 06-29-440-355 2 Az óvoda neve: Nagykáta Városi

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend Az óvoda neve: Vörösmarty Mihály általános iskola és óvoda Napköziotthonos óvodája Az óvoda címe: 7084 Pincehely Kossuth

Részletesebben

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető AZ ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető 1 Bevezetés Az óvoda alapvető célja: az óvodások nyugodt, élmény gazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése, szeretettel szeretetre nevelés

Részletesebben

AZ ELTE GYAKORLÓ ÓVODA H Á Z I R E N D J E

AZ ELTE GYAKORLÓ ÓVODA H Á Z I R E N D J E AZ ELTE GYAKORLÓ ÓVODA H Á Z I R E N D J E 2013 Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket s megőrizze testi épségüket. Mindezek

Részletesebben

HÁZIREND. Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig és a gyermekek érdekében, törekedjenek annak betartására.

HÁZIREND. Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig és a gyermekek érdekében, törekedjenek annak betartására. HÁZIREND Kedves Szülők! A Bukfenc óvoda házirendjét, az óvodavezető a gyermek beíratásakor köteles a szülőnek átadni a 2003. LXI. törvény. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról 29.

Részletesebben

ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE

ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 201903 Ikt. sz.: 22/2015 2015 Kedves Szülők! Köszönjük, hogy intézményünket választották! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves Szülők!

HÁZIREND. Kedves Szülők! HÁZIREND Intézmény neve: Szabadszállási Általános Művelődési Központ Intézményegység neve: Szabadszállási ÁMK Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde Intézményegység címe: 6080. Szabadszállás Honvéd út 28. Intézmény

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje I. A házirend hatálya 1. Ez a házirend a Benjámin Óvodába járó gyermekekre és szüleikre vonatkozik. A házirend célja, hogy meghatározza

Részletesebben

Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény OM azonosítója: 201590

Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény OM azonosítója: 201590 Az intézmény neve: Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény fenntartója: Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány Az intézmény

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Házirend Hatályba lépés időpontja: 2013/2014-es nevelési év Györkőné Molnár Judit intézményvezető BÖLCSŐDEI HÁZIREND A bölcsőde címe: 7940 Szentlőrinc, Liszt F.

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND Készült: a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Zugliget Óvoda 1125 Budapest, Zalai út 2. használói és közvetlen partnerei részére. A házirend a Zugliget Óvoda programjával

Részletesebben

HÁZIREND A BOGYISZLÓI ÓVODA GYERMEKEI ÉS SZÜLŐI RÉSZÉRE

HÁZIREND A BOGYISZLÓI ÓVODA GYERMEKEI ÉS SZÜLŐI RÉSZÉRE HÁZIREND A BOGYISZLÓI ÓVODA GYERMEKEI ÉS SZÜLŐI RÉSZÉRE Az óvoda és a család együttműködése, a derűs, nyugodt óvodai légkör biztosítása és az óvodai nevelési feladatok zavartalan ellátása érdekében szükséges

Részletesebben

HÁZIREND VACKOR ÓVODA KINDERGARTEN VACKOR 2009.

HÁZIREND VACKOR ÓVODA KINDERGARTEN VACKOR 2009. KINDERGARTEN VACKOR 2009. Házirend hatálya, általános információk az óvodáról, gyerekek az óvodában, szülők az óvodában, pedagógiai munka az óvodában, az intézmény biztonságát garantáló szabályok. A HATÁLYA

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710

Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710 Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710 I. Bevezetés 1. A házirend az alábbi jogszabályok és szabályzatok felhasználásával készült 2. Intézményegységi adatok II. A működés rendje A tárgyi

Részletesebben

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24.

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24. Szent Imre Óvoda Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató Székesfehérvár, 2013. január 24. A házirend tartalma Általános információk az óvodáról... 3 A nevelési év rendje... 3 Az intézmény pontos

Részletesebben

Csillagfürt Óvoda. 2040 Budaörs, Ifjúság u. 8. HÁZIREND

Csillagfürt Óvoda. 2040 Budaörs, Ifjúság u. 8. HÁZIREND Csillagfürt Óvoda 2040 Budaörs, Ifjúság u. 8. HÁZIREND Tisztelt Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák, végig és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn.hu OM: 033759 PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE Készült: 2009. augusztus

Részletesebben

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE KÉSZÍTETTE: SZTÁN JÓZSEFNÉ ÓVODAVEZETŐ TATABÁNYA, VADÁSZ ÚT 22. 1 1. Preambulum Az óvoda neve, székhelye:... Arany János Óvoda Az óvoda címe:... 2800

Részletesebben

Szálkai Óvoda. Házirend 2014.

Szálkai Óvoda. Házirend 2014. Szálkai Óvoda Házirend 2014. Általános tudnivalók Óvoda neve: Szálkai Óvoda Óvoda címe: 7121 Szálka Petőfi u. 3. Telefonszám: 74/409-997 Óvodavezető: Mészáros Éva Margit Házirend jogi háttere: A nemzeti

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda Házirendje Elfogadta: az óvoda nevelőtestülete Jóváhagyta: az intézmény vezetője Érvényes: 2013. május 1-től visszavonásig ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODÁRÓL

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. Az intézmény OM azonosítója: 200535 Intézményvezető: Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: /2013. (..) név

Részletesebben

Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE

Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE Jézus Krisztus mondja: Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Jn 13,35 2013. április 1-től visszavonásig érvényes

Részletesebben

Jászkiséri Városi Óvoda. 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D. OM azonosító: 035770

Jászkiséri Városi Óvoda. 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D. OM azonosító: 035770 Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D OM azonosító: 035770 Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a

Részletesebben

Intézmény OM azonosítója: 030269

Intézmény OM azonosítója: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Intézmény OM azonosítója: 030269 Intézményvezető: Boros

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013.

HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013. HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013. Tisztelt Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket a Zalavári Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyermekek nevelése során.

Részletesebben

MASZORET AVOT CSALÁDI NAPKÖZI ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE

MASZORET AVOT CSALÁDI NAPKÖZI ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE MASZORET AVOT CSALÁDI NAPKÖZI ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE 1 Az ellátott gyermekek köre 1/1, A Maszoret Avot Családi Napközi 0-14 éves, a Bölcsőde 20 hetes -3 éves korú, családban élő gyermeket fogad be a szülővel,

Részletesebben

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA Készítette: Markó Istvánné óvodavezető Készült a Dombrádi Szivárvány Óvoda használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört

Részletesebben

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. 4. A szülő adatait (cím, telefonszám, stb.), annak változásait köteles bejelenteni az óvoda vezetőjénél.

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. 4. A szülő adatait (cím, telefonszám, stb.), annak változásait köteles bejelenteni az óvoda vezetőjénél. AZ ÓVODA HÁZIRENDJE Az óvoda hivatalos adatai: Az óvoda neve Az óvoda címe CSANÁD-OVI 2030 Érd, Csanád u. 7. : (23) 361-091 1. Az óvodai felvétel, átvétel rendje. 1. Az óvodába a gyermekek előjegyzésre/beiratkozásra

Részletesebben

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.com) OM: 200 506 Házirend 2015 Készítette: Kulcsár Sándorné óvodavezető Intézmény

Részletesebben

Tardonai Méhecske Óvoda. Kedves Szülők!

Tardonai Méhecske Óvoda. Kedves Szülők! Tardonai Méhecske Óvoda 3644 Tardona, Dózsa György utca 2. Telefon: 48/348-160 E-mail: tardonaovi@gmail.com OM azonosító: 201430 ÓVODAI HÁZIREND Kedves Szülők! Kérem Önöket, hogy az alábbiakban megfogalmazott

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE HÁZIREND ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE TARTALOM BEVEZETŐ A HÁZIREND JOGI SZABÁLYOZÁSA Jogszabályi háttér A házirend mint jogi

Részletesebben

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail. Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.com BÖLCSŐDEI HÁZIREND Körösladány, 2013. szeptember 01. 1. Bölcsőde

Részletesebben

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011.

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. 1 Tartalom 1. Törvényi háttér 2. Intézmény adatai 3. Házirend hatálya 4. Óvoda törvényben meghatározott

Részletesebben

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015.

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015. Magonc Óvoda Házirendje 2015. Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása Ph Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében

Részletesebben

HÁZIREND. KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás

HÁZIREND. KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás HÁZIREND KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Készítette: Bárányos Gáborné Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 98/2015.

Részletesebben

BÖLCSŐDEI HÁZIREND. 2011. 08.22-én a Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde nevelőtestülete

BÖLCSŐDEI HÁZIREND. 2011. 08.22-én a Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde nevelőtestülete Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Telefon/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu BÖLCSŐDEI HÁZIREND Készítette: Elfogadta: Varga

Részletesebben

Honvéd utcai Központi Óvoda Házirendje

Honvéd utcai Központi Óvoda Házirendje Óvodai házirend 1.) Bevezetés A házirend területi hatálya: A nevelési intézménybe való belépéstől a jogszerű elhagyásig terjedő időszakra, továbbá a nevelési illetve pedagógiai program részeként tartott

Részletesebben

A Példa Családi Napközi Házirendje

A Példa Családi Napközi Házirendje Családi Napközi Nonprofit Kft. Példa Családi Napközi, 4324 Csanafalu, Napközi utca 4. Tel.: 063454332 e-mail: peldacsana@peldacsana.hu A Példa Családi Napközi Házirendje Budapest, 2013 A napközi adatai

Részletesebben

A MARGARÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE 1

A MARGARÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE 1 MARGARÉTA ÓVODA OM-azonosító: 034617 Székhely 1162 Budapest, Péterke u. 10-12. / : 409 16 39 : margaretaovoda16@gmail.com Telephely 1162 Budapest, Monoki u. 58. / : 409 28 26 Ikt. sz.: 553/58/2015. A MARGARÉTA

Részletesebben

TARKA LEPKEÓVODA HÁZIRENDJE

TARKA LEPKEÓVODA HÁZIRENDJE 1 TARKA LEPKEÓVODA HÁZIRENDJE HÁZIREND Kedves Szülők! Kérjük, szíveskedjenek az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen végigolvasni, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására.

Részletesebben

HÁZIREND I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I.1. 2013/2014. tanév rendje

HÁZIREND I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I.1. 2013/2014. tanév rendje HÁZIREND Intézmény neve: Telefon: Telefon / Fax: honlap: MACI Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat +36-30/222-92-72 (igazgató) +36-30/592-59-73 (titkár) www.macialapitvany.hu

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezetés... 3. old. 2. Az óvoda munkarendje... 3. old. 3. Gyerekek az óvodában... 3. old. 4. Szülők az óvodában... 5. old.

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezetés... 3. old. 2. Az óvoda munkarendje... 3. old. 3. Gyerekek az óvodában... 3. old. 4. Szülők az óvodában... 5. old. Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Tel/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu ÓVODAI HÁZIREND Készítette: Elfogadta: Varga Lajosné

Részletesebben

HÁZIREND. Székhelye: 9072 Nagyszentjános, József Attila út 6. Telefonszáma: 96/544-041 Fax: 96/544-030

HÁZIREND. Székhelye: 9072 Nagyszentjános, József Attila út 6. Telefonszáma: 96/544-041 Fax: 96/544-030 HÁZIREND Kedves Szülők! Kérjük, szíveskedjenek az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen végigolvasni, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Ezen házirend: a Közoktatásról

Részletesebben

Házirend. Az óvoda neve: Karancskeszi Százszorszép óvoda Címe: 3183 Karancsakeszi, Orgona út 29. Tel.: 06 32/

Házirend. Az óvoda neve: Karancskeszi Százszorszép óvoda Címe: 3183 Karancsakeszi, Orgona út 29. Tel.: 06 32/ Házirend Az óvoda neve: Karancskeszi Százszorszép óvoda Címe: 3183 Karancsakeszi, Orgona út 29. Tel.: 06 32/450-402 e-mail: k.kesziovoda@citromail.hu OM azonosító: 202942 Óvodavezető: Kurunczi Istvánné

Részletesebben

A DÓZSA GYÖRGY UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE

A DÓZSA GYÖRGY UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE 1 A DÓZSA GYÖRGY UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE A közoktatási törvény és végrehajtási rendeletei szellemében a Nevelőtestület, a Szülői Munkaközösség véleményének egyeztetésével készült. Általános tudnivalók Ez

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK...

I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 4 1. Bevezető... 4 2. Általános elvárások... 5 3. A házirend célja:... 5 4. A házirend feladata:... 5

Részletesebben

HÁZIREND. A Házirend kiterjedési köre: A gyermekekre, szüleikre, mint törvényes képviselőjükre; az óvoda alkalmazottaira.

HÁZIREND. A Házirend kiterjedési köre: A gyermekekre, szüleikre, mint törvényes képviselőjükre; az óvoda alkalmazottaira. PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY 4150 Püspökladány, Bajcsy Zs. u. 8 Tel: 54/ 451 152, 54/ 514 101 Adószám: 15376460-2-09 email: ovodapuspokladany@gmail.com HÁZIREND Az intézmény címe: Püspökladányi

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND

PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND 2014. HÁZIREND Az óvoda neve: Pillangó Óvoda Székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár Szent István király út 7. Fenntartója: Népmese- ház Nonprofit Kft. Az intézmény felügyeleti szerve:győr-

Részletesebben

Csongrád Városi Önkormányzat. Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Csongrád Városi Önkormányzat. Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény : Csongrád, 6640 Pf. 50. /fax: 63/570-800 E-mail: eszi@csongrad.hu Ikt. szám: SZB-53/2016 Csongrád Városi Önkormányzat Dr. Szarka Ödön Egyesített

Részletesebben

Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/ H Á Z I R E N D. OM azonosító:

Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/ H Á Z I R E N D. OM azonosító: Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D OM azonosító: 035770 2015. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson

Részletesebben

HÁZIREND /SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE/

HÁZIREND /SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE/ HÁZIREND /SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE/ Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda Készítette: Makida Kitti Óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Az óvoda nyitvatartási rendje... 3 2. Az óvoda nevelési intézmény...

Részletesebben

HÁZIREND. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda. 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16.

HÁZIREND. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda. 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16. : 06-1/333-9114 : 06-1/323-1293 koszoruovoda@freemail.hu OM-azonosító: 034391 Adószám: 16923845-1-42 HÁZIREND Az óvoda feladatának tekinti,

Részletesebben

KISBÉRI GYÖNGYSZEM ÓVODA HÁZIRENDJE

KISBÉRI GYÖNGYSZEM ÓVODA HÁZIRENDJE KISBÉRI GYÖNGYSZEM ÓVODA HÁZIRENDJE KISBÉR 2013. Házirend A Házirend célja: A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsa az óvoda törvényes működését, a nevelés zavartalan megvalósítását, valamint

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

HÁZIREND. 3. A gondozási nevelési programmal, ill. intézményi minőségbiztosítási programmal összefüggő szabályok: -1-

HÁZIREND. 3. A gondozási nevelési programmal, ill. intézményi minőségbiztosítási programmal összefüggő szabályok: -1- Tesz-Vesz Kuckó Kisgyermekes Családi Napközi és Játszóház Fenntartó: Emberke Családsegítő Alapítvány 7621 Pécs, Szt. Mór u. 5. email cím: teszveszkucko@gmail.com honlap cím: www.teszveszkucko.atw.hu HÁZIREND

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

HÁZIREND. Betöltötte a három évet, Teljesen szobatiszta, orvosi igazolással rendelkezik, A szülő az étkezési térítési díjat befizette.

HÁZIREND. Betöltötte a három évet, Teljesen szobatiszta, orvosi igazolással rendelkezik, A szülő az étkezési térítési díjat befizette. 1 HÁZIREND Az óvoda és a család együttműködése, a derűs, nyugodt légkör biztosítása és a nevelési feladatok zavartalan ellátása érdekébe szükséges e házirend betartása. Az óvoda címe: 5940. Tótkomlós,

Részletesebben

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013. 1 Árnyas Óvoda 2112, Veresegyház Árnyas utca 1. sz HÁZIREND Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200689 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az

Részletesebben

Óvodánk neve, címe, telefonszáma:

Óvodánk neve, címe, telefonszáma: KÉPES HÁZIREND (KIVONAT) Óvodánk neve, címe, telefonszáma: ESZTERGOMI HONVÉD UTCAI ÓVODA 2500 Esztergom Honvéd u. 15-25. 33-413-964 E-mail: info@honvedovi.hu web: www.honvedovi.hu étkezés: honvedovi.etkezes@gmail.com

Részletesebben

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai :

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai : HÁZIREND A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

Részletesebben

SOMOGYMEGGYESI ÓVODA HÁZIRENDJE

SOMOGYMEGGYESI ÓVODA HÁZIRENDJE SOMOGYMEGGYESI ÓVODA HÁZIRENDJE 2013 A Somogymeggyesi Óvoda Házirendjét a Helyi Nevelési Program és az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramját alapul és a helyi sajátos körülményeket figyelembe véve határoztuk

Részletesebben

H á z i r e n d 3 /2013.

H á z i r e n d 3 /2013. H á z i r e n d 3 /2013. A Házirend az óvoda Pedagógiai Programjával, a Szervezeti és Működési Szabályzatával összhangban, a következő törvények és rendeletek alapján készült: 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. december 20-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde házirendjének jóváhagyása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. Tel./fax: (42) 512-940 Email: buzaszemovi@gmail.com H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Nyíregyháza, 2013. március 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. AZ ÓVODA NYITVATARTÁSI

Részletesebben

KERTVÁROSI ÓVODA ILLYÉS GYULA TAGÓVODÁJA

KERTVÁROSI ÓVODA ILLYÉS GYULA TAGÓVODÁJA Iktató szám: I. - /2013 HÁZIREND KERTVÁROSI ÓVODA ILLYÉS GYULA TAGÓVODÁJA Intézmény OM azonosítója: 027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. NEVELÉSI ÉV RENDJE

Részletesebben

Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat ÓVODA HÁZIRENDJE Csenger 2009. július 17. HÁZIREND dolgozók részére 1. Általános elvek: Az óvodában

Részletesebben

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK FÜGGELÉK Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve Gyermekvédelmi felelős: 2 Az óvodában a gyermekvédelmi feladatok koordinálására gyermekvédelmi felelős tevékenykedik, aki munkáját a gyermekvédelmi törvényben

Részletesebben

ORBÁNHEGYI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

ORBÁNHEGYI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV ORBÁNHEGYI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV 1. A közoktatási intézmény adatai A közoktatási intézmény neve Orbánhegyi Óvodák A közoktatási intézmény címe 1126 Budapest Orbánhegyi út 3/a.

Részletesebben

Kisember Waldorf Óvoda H Á Z I R E N D 2013.

Kisember Waldorf Óvoda H Á Z I R E N D 2013. Kisember Waldorf Óvoda H Á Z I R E N D 2013. Készítette: Skripeczky Ilona óvodavezető 1 A Házirend jogszabályi háttere: Nkt.25. (2) (4) Nkt., 20/2012. (VIII.31.) EMMI rend. TARTALOM 1. Általános információk

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA BUDAI NAGY ANTAL UTCAI TAGÓVODA H Á Z I R E N D J E

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA BUDAI NAGY ANTAL UTCAI TAGÓVODA H Á Z I R E N D J E VÁROSKÖZPONTI ÓVODA BUDAI NAGY ANTAL UTCAI TAGÓVODA H Á Z I R E N D J E Készítette: Dr. Kapitányné Móré Anna óvodavezető 1. Információk az óvodáról A Házirend hatálya az óvodába járó gyermekekre és szüleikre

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év Csillag Közi Központi Társulási Ó v o d a OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény: NEFELEJCS ÓVODA NAGYOROSZI

HÁZIREND. Intézmény: NEFELEJCS ÓVODA NAGYOROSZI HÁZIREND Intézmény: NEFELEJCS ÓVODA NAGYOROSZI A Házirendben szabályozandó kérdéseket a hatályos Köznevelési törvény, alapvetően a 24-25. ; 45-46-47. ; 49. ; 53. ; 58. ; a 20/2012. EMMI rendelet 5. ; 20.

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Napközi Otthonos Óvoda 3729 Serényfalva, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 48/ 434-003 Az óvoda vezetõjének neve:

H Á Z I R E N D. Napközi Otthonos Óvoda 3729 Serényfalva, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 48/ 434-003 Az óvoda vezetõjének neve: H Á Z I R E N D Az óvoda neve, címe és telefonszáma: Napközi Otthonos Óvoda 3729 Serényfalva, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 48/ 434-003 Az óvoda vezetõjének neve: Nagyné Pácza Erika Tel.: 48/ 430-242 Az óvoda

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOM I. Az intézmény általános jellemzői 1. Az SZMSZ célja, jogi alapja, hatálya 2.

Részletesebben