TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE"

Átírás

1 TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE KÉSZÍTETTE HOSSZABÍTOTTA: SZABÓ ENDRÉNÉ GYURKÓ ZSUZSANNA ÓVODAVEZETŐ ÓVODAVAEZETŐ

2 I. HÁZIREND A GYEREKEK ÉS SZÜLŐK RÉSZÉRE Kedves Szülők! Óvodánk és a családok együttműködése, a derűs, nyugodt légkör biztosítása és a nevelési feladatok zavartalan ellátása érdekében kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, a gyerekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására! 1. Óvodánk nyitva tartásának rendje Nevelési évünk szeptember 01-től, a következő év augusztus 31-ig tart. Június 1-től augusztus 31-ig nyári napirend szerint, összevont csoportokkal működünk. A nyári időszakban négy, kivételes esetbe öthétig zárva tarunk, melynek pontos időpontjáról a szülőket február 15-ig értesítjük. Óvodánk hétfőtől péntekig naponta 6-18 óráig tart nyitva. Reggel 6-7 óráig és délután óráig összevont csoportokban működünk. A csoportösszevonás helyét az állandóan kint lévő hirdetőtáblán közöljük. Az ünnepek miatti munkarendben bekövetkezett változásokról két héttel előtte értesítjük Önöket. Óvodánkban öt nap nevelés nélküli munkanap megtartására kerül sor, melynek időpontjáról a zárva tartást megelőzően legalább hét nappal tájékoztatjuk a szülőket. 2. A gyermekek jogainak, kötelességeinek érvényesülése óvodánkban Emberi méltóságukat és személyiségüket, vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságukat tiszteletben tartjuk. Képességeiknek és érdeklődésüknek megfelelő fejlesztésben részesítjük őket. Nevelésük a helyi programunkban megfogalmazottak alapján történik, mely szerint az ismeretek közlését, átadását tárgyilagosan és többoldalúan közelítjük meg. Gyermekeink cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát nem korlátozzuk. Ezen jogainak gyakorlása közben nem veszélyeztethetik saját, illetve társaik, az óvoda alkalmazottainak egészségét, testi épségét. Nem akadályozhatják viselkedésükkel a többiek művelődéséhez, fejlődéséhez való jogát. A gyermekek intézményünk eszközeit (játékok, foglalkozási-és fejlesztőeszközök), berendezéseit (bútorok, rádió, magnó), felszereléseit ingyenesen, de rendeltetésszerűen használhatják, arra vigyázniuk kell. Életkoruknak és fejlettségüknek megfelelően a napirendben és a házirendben megfogalmazottak szerint részt vállalnak saját környezetük és az általuk használt játékok, eszközök rendben tartásában. 2

3 3. Óvodásaink érkezésének és távozásának rendje Óvodánk nevelőtestülete ajánlja, hogy a gyermekek kilenc óráig érkezzenek be az óvodába, a helyes életvitel szokásainak alakítása és a játékban, játékos tanulásban történő részvétel érdekében. Kérjük, gyermeküket kísérjék be és győződjenek meg arról, hogy bement a csoportjába, az udvaron odament az óvodapedagógusához. Távozáskor köszönjön el, így tudomást szerzünk arról, hogy kivel ment haza. Gyermeküket és mások gyermekét egyedül ne engedjék sem be, sem ki óvodánk kapuján. Minden alkalommal csukják be azt. Főbejáratunkat a gyermekek biztonsága érdekében óra között zárva tartjuk. A szülő kötelessége szóban vagy írásban bejelenteni, ha gyermekükért az óvoda dolgozói által nem ismert személy érkezik. A szülő előzetes, írásbeli engedélye szükséges ahhoz, hogy az óvodapedagógusaink gyermeküket 18 évnél fiatalabb testvérével haza engedhessék. Kérjük Önöket, hogy a nevelési év alatt, gyermekük bármely távolmaradását szíveskedjenek bejelenteni. Egészséges gyermek távolmaradását indokolt esetben az óvodapedagógusok engedélyezik. Amennyiben három napnál hosszabb ideig, (üdülés, külföldön való tartózkodás) nem kívánják az óvodai nevelést igénybe venni, az általunk kiadott formanyomtatványon ezt előre jelezzék. A zavartalan pihenést és alvást csak akkor tudjuk biztosítani, ha gyermeküket az ebédet követően ( óráig), majd uzsonna után (15 30 órától) viszik haza. Ha az óvoda zárásáig nem jönnek gyermekükért, és ennek okáról nem értesítik az éppen óvodában tartózkodó óvodapedagógust, az óvodapedagógus kötelessége a rendőrséget értesíteni, aki a felügyelet nélkül maradt gyereket ideiglenes hatállyal elhelyezi. 4. A gyermekek az alábbi esetekben vehetik igénybe óvodánkat A harmadik életévüket betöltötték, az iskolaérettségig, maximum a jogszabályban meghatározattak alapján - nyolc éves korukig. Amennyiben megbízhatóan ágy- és szobatiszták. Amikor teljesen egészségesek. A szülő az étkezési térítési díjat befizette. Betöltötték a harmadik életévüket és hátrányos helyzetűek. Akiknek testi, illetve szellemi fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szükségük. A felvételüket a gyámhatóság kezdeményezte. 5. Megszűnik óvodánkban a gyermek elhelyezése A szülő írásban bejelentette gyermeke kimaradását, a bejelentésben megjelölt napon. Igazolatlanul tíz napnál többet van távol, erről a tényről és annak következményeiről a szülőt két alkalommal írásban értesítettük. 3

4 A szülő eredménytelen felszólítása után is fizetési hátraléka van. (Az első három pontban megfogalmazottak alól kivételt képez, ha a gyermeket a gyámhatóság intézkedésére vettük fel, ha a gyermek óvodai nevelésre kötelezett, ha hátrányos helyzetű.) A gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján. A gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján. A gyermekeket nem vették fel az iskolába, annak a nevelési évnek az utolsó napján, amelyben a nyolcadik életévét betöltötte. 6. A gyermekek ruházata óvodánkban Legyen praktikus, kényelmes, tiszta és réteges, lábbelije kényelmes, egészséges. A balesetek megelőzése miatt papucsot nem viselhetnek. Az átöltözéshez a szülők biztosítsanak váltóruhát, fehérneműt, zoknit. A tornafelszerelés tartalmazzon tornacipőt, zoknit, pamut rövidnadrágot és pólót, vagy tornadresszt. A gyermekek ruhadarabjait, cipőit az óvodánkban kialakított szokásnak megfelelően helyezzék el. 7. A gyermekek étkeztetése óvodánkban Gyermekük étkeztetéséért térítési díjat fizetnek. A szülő felelőssége, hogy tárgyhóra a faliújságon közzétett időpontban eleget tegyen befizetési kötelezettségének. Gyermekük hiányzását és hiányzásból való visszaérkezését legkésőbb előző nap kilenc óráig az óvodatitkárnál jelentsék be. Az időben lemondott napok térítési díját a következő hónapban írjuk jóvá. A bejelentés elmulasztása esetén nincs mód az étkezési térítési díj jóváírására. Gyermekük a család anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésben részesülhet. Három vagy többgyermekes családok, valamint a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelők az intézményi térítési díj 50%-át, illetve a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át kedvezményként biztosítjuk. Az óvoda vezetője a szülő írásos kérelme, illetve a gyermek egyéni rászorultsága alapján (az óvodapedagógusok és gyermekvédelmi felelős javaslattételére) további kedvezményt állapíthat meg. Az igazoló dokumentumokat, a befizetést megelőzően az óvodatitkárnak kell átadni. Eltérő étkezési szokású, ételallergiás gyermek óvodai étkeztetése az óvodai jelentkezéskor, az óvodavezetővel történt egyeztetés alapján történik. Nem etikus a többi gyerekkel szemben és az óvoda tisztán tartását is zavarja, ha gyermekük az óvoda területén otthonról hozott élelmiszert fogyaszt. Az étkezések időpontja a következő: folyamatos reggeli ig, ebéd ig, uzsonna ig. 8. Az otthonról behozható tárgyakat, játékokat az alábbiak szerint szabályozzuk Kérjük, hogy gyermekük életkorára való tekintettel tartsák szem előtt az értékek (ékszerek, drága játékok) behozatalának felelősségét. 4

5 A behozott nagy értékű tárgyakért (ékszerek, mobiltelefon, pénzeszközök stb.) csak abban az esetben vállalunk felelősséget, ha azt a szülő az óvodába érkezéskor átvételi elismervény ellenében leadja a csoport óvodapedagógusainak, akik annak őrzéséről a gyermek hazameneteléig gondoskodnak. A balesetek megelőzése érdekében nem engedélyezzük óvodásaink testi épségét veszélyeztető tárgyak, eszközök (pl.: nyaklánc, gyűrű, karkötő, szúró, vágó, szerszámok, jelvények, spray stb.) behozatalát. Amennyiben Önök valamilyen oknál fogva erről megfeledkeznek, a fenti eljárás alapján járunk el. Óvodásaink behozhatnak magukkal minden olyan kedves, az otthonhoz kötődő tárgyat, játékot, textíliát, amely segítik érzelmi biztonságuk megszilárdulását. 9. Gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok Betegségre gyanús, lázas gyermeket a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében tilos közösségbe hozni. Óvodánkban csak teljesen egészséges gyerek tartózkodhat! A napközben megbetegedett gyermekek szüleit értesítjük és a legrövidebb időn belül szíveskedjenek érte jönni. Ha az óvónő betegen, lázasan adja át a gyermeket a szülőnek, legközelebb csak orvosi igazolással fogadjuk be őt. Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek a teljes gyógyulásig nem látogathatja az óvodát. Fertőző megbetegedés esetén Önöknek bejelentési kötelezettsége van, hogy a szükséges intézkedést - a többi gyermek érdekében- megtehessük. Az ÁNTSZ előírása szerint betegség után csak orvosi igazolással jöhet ismét gyermekük óvodába. Ennek hiányában az óvodapedagógus kötelessége megtagadni a gyermek átvételét. Valamennyi dolgozónak tilos otthonról beküldött gyógyszert beadni a gyermeknek a nap folyamán. Kivéve allergia és magas láz csillapítására szolgáló készítmények. 10. A gyermekek nagyobb csoportját a következő módon határozzuk meg Nevelőtestületünk a gyermekek nagyobb csoportján óvodánkban a kiscsoportos, a középső csoportos, a nagycsoportos, a vegyes csoportos, logopédiai, gyógytestnevelési foglalkozásokon és a szolgáltatásokon részt vevő gyerekek csoportját érti. 11. Óvodánkban a szülő joga Megismerje intézményünk helyi nevelési programját, intézményi minőségirányítási programját, házirendjét, szervezeti és működési szabályzatát és tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. A házirend egy példányát óvodánkba történő beiratkozáskor megkapja. Az első óvodai napon aláírásával rögzíti az abban foglaltak tudomásul vételét és betartását. Nyilvános, a faliújságon elhelyezett dokumentumokat az óvodapedagógusokkal történt egyeztetés után elvigye. Saját gyermeke fejlődéséről, magatartásáról rendszeres és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsot, segítséget kapjon. 5

6 Az óvoda vezetőjének és a csoport óvodapedagógusának hozzájárulásával közvetlenül segítse a tanulási folyamatot, a tevékenységek szervezését és lebonyolítását. Írásbeli javaslatát az óvoda vezetője, nevelőtestülete, Szülői Szervezete, pedagógusa megvizsgálja, és arra a megkereséstől számított harminc napot követően érdemi választ kapjon. A szülők közösségének tagjaként meghatározza azt a legmagasabb összeget, amelyet a helyi nevelési programunkban és éves munkatervünkben (Művészeti Napok, Túra Napok, Tesz-Vesz Napok) tervezett programok megvalósításánál nem lehet túllépni. Részt vegyen a Szülői Szervezet tagjainak megválasztásában, mint választó és mint megválasztható személy. Kezdeményezze a Szülői Szervezet létrehozását és abban tevékenyen közreműködjön. Az intézményünkben működő Szülői Szervezetnek joga, hogy figyelemmel kísérje a nevelőmunka eredményességét, azzal kapcsolatban véleményét kifejtse, illetve a jogszabályban meghatározottak alapján véleményezési egyetértési jogát gyakorolja. A Szülői Szervezet megállapításairól tájékoztathatja az intézmény nevelőtestületét és a fenntartót. A Szülői Szervezet a gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet a nevelési intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal vehet részt a nevelőtestületi értekezleten. 12. Óvodánkban a szülő kötelessége Gondoskodjon gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről. Biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, annak az évnek a szeptember elsejétől, amelyben az ötödik életévét betölti. (Ha az óvodai nevelésre kötelezett gyermek egy nevelési évben hét napnál igazolatlanul többet mulaszt, az óvodavezető értesíti a gyermek lakóhelye szerint illetékes jegyzőt.) Figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, gondoskodjék arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit és megadjon ehhez minden tőle elvárható segítséget. Rendszeres kapcsolatot tartson gyermeke óvodapedagógusaival. Elősegítse gyermekének a közösségbe való beilleszkedését, az óvoda rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítatását. Megtegye a szükséges intézkedéseket a gyermek jogainak érvényesítése érdekében. Tiszteletben tartsa az óvoda valamennyi dolgozójának emberi méltóságát és jogait. Bejelentse a csoport óvodapedagógusának, ha lakcíme, telefonszáma megváltozik. 13. A családok és az óvodánk nevelési elveit így összegezzük Óvodásainkat a kölcsönös szeretetre és tiszteletre neveljük. Ezért kérjük Önöket, hogy a gyermek előtt ne tegyenek indulatos, negatív megjegyzéseket, közvetlen családtagjaikra, az óvodában dolgozó felnőttekre, a hozzánk járó gyerekekre. 6

7 Pozitív megerősítést, mintát nyújtunk arra, hogy óvodásaink fogadják el egymás egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat, legyenek képesek az alkalmazkodásra. Ezen törekvésük sikerességének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben. Nap mint nap gyakoroljuk a gyermekek közötti konfliktusok megoldását, elítéljük a durvaságot, az erőszakosságot. Ezért ne biztassák gyermeküket verekedésre, még ha esetleg előző nap az Önök gyermekét érte is sérelem. 14. Kapcsolattartási, együttműködési lehetőségeink Óvodai nevelésünk minden pillanata tanulási folyamat, amely a gyermeki aktivitás életkori sajátosságából adódóan a délelőtti időszakra koncentrálódik. Egy nevelési évben minden óvodai csoportunkban két három szülői értekezletet tartunk, melynek időpontjáról legalább hét nappal előbb értesítjük a szülőket. Fogadóórát az óvodavezető és az óvodapedagógusok havonta egy alkalommal tartanak. Időpontjáról az első szülői értekezleten, valamint a faliújságon kapnak felvilágosítást. Az óvodavezetővel és az óvodapedagógusokkal történő találkozásra előzetes megbeszélés alapján nevelési és egyéb ügyekben más alkalommal is sor kerülhet. Komolyabb probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék meg az óvodapedagógust, és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet. A gyermekük fejlődéséről, személyiségéről tájékoztatást csak az óvodapedagógusok és az óvodavezető adhat. Kérjük Önöket, hogy se a gyerekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetésekre az óvodapedagógust munkája közben hosszabb időre ne vonják el a gyerekcsoporttól, mert az előidézheti a baleset kialakulását és zavarhatja a nevelés folyamatát. Óvodapedagógus telefonhoz óra között hívható, mivel a gyermekcsoport felügyelet nélkül nem maradhat. Amennyiben úgy ítéljük meg, hogy a szülő nem tudja, vagy nem akarja szülői kötelességeit teljesíteni, akkor az óvodánk törvény által előírt kötelessége ezt a szakhatóságok felé jelezni. A gyermekeknek egész nap folyamán, valamint óvodán kívüli programok alkalmával is be kell tartaniuk a testi épségüket óvó-védő - óvodapedagógusok által ismertetett - szabályokat. A játékszereket és a tanulási folyamat során használt eszközöket, szerszámokat csak rendeltetésüknek megfelelően, felnőtt felügyelete mellet használhatják. A szülők jelenlétében is be kell tartani az udvaron tartózkodás alkalmával az eszközök és a játékszerek használata során kialakított szabályokat. A gyerekek az óvoda tornatermét csak az óvodapedagógusok jelenlétében használhatják. Óvodai ünnepélyekre, kirándulásokra az óvoda munkaterve alapján kerül sor. Időpontjáról előzetesen értesítjük a szülőket. Az óvodában külön foglalkozásra abban az esetben van lehetőség, amennyiben az Oktatási Törvény ezt lehetővé teszi és a nevelőtestület is egyetért ezzel. 7

8 Szülői igény alapján lehetőséget biztosítunk ennek a korosztálynak hit- és vallásoktatás megszervezésére. A foglalkozásokon, a hit- és vallásoktatáson való részvétel igényét, lemondását az óvodatitkárnál kell bejelenteni. Gyermekük a bejelentést követő hónap első napjától csatlakozik, illetve marad ki a programokból. A beiskolázás alkalmával a szülők előzetes, írásbeli nyilatkozata alapján a szakorvosok elvégzik a gyerekek szűrővizsgálatát. Változatos módon és formában biztosítjuk az iskolák megismerését, a beiskolázáshoz szükséges információk áramlását. Óvodapedagógusaink folyamatos és érdemi tájékoztatást adnak a gyermek fejlődéséről. Kiállítjuk és a szülőknek átadjuk az óvodai szakvéleményt. Kérünk minden kedves szülőt, hogy kultúrált magatartásával és a közösségi érintkezés illemszabályainak megfelelő modell nyújtásával szolgáljon példaként a gyermekek személyiségfejlődésének pozitív irányú fejlesztéséhez! 15. Egyéb, az intézmény biztonságát garantáló szabályaink Óvodánk területén dohányozni és szeszesitalt fogyasztani tilos! Csoportszobában szülő csak az engedélyezett napokon (beszoktatás, ünnepélyek, Tesz-Vesz Napok stb.) tartózkodhat. A gyermek felnőtt felügyelet nélkül nem maradhat, így ha a hozzátartozó a gyermeket a pedagógustól átvette, a továbbiakban teljes felelősséggel felel annak testi épségéért. Vezetői engedély megkérése szükséges a reklám jellegű anyagok elhelyezéséhez. Csakis az óvoda profiljával, tevékenységével, működésével kapcsolatos, illetve azzal összefüggő reklámszövegek, anyagok kerülhetnek ki az óvoda hirdetőtáblájára, amit az óvodavezető aláírásával és bélyegzővel lát el. Kérjük Önöket, hogy a család szerkezetében történő változásokat, ha az érinti a gyermek óvodába érkezését, illetve elvitelét, szíveskedjenek a csoport óvodapedagógusának bejelenteni, a bírósági végzés másolatát leadni. Mivel az óvoda kisgyermekeket nevelő intézmény, elvárjuk, hogy mindkét fél kulturált módon, az óvodai élet zavarása nélkül egymás között oldja meg a kialakult helyzetet. Óvodán kívüli sétákon és kirándulásokon azok a gyerekek vehetnek részt, akiknek a szülei ehhez aláírásukkal hozzájárulnak, melyet az óvónők a csoportnaplóban bizonylatolnak. Tűzriadó és bombariadó esetén intézményünk Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően kell eljárni. 8

9 II. HÁZIREND A MUNKATÁRSAK RÉSZÉRE 1. Általános elveink A gyerekek személyiségjogát minden körülmény között tiszteletben tartjuk. Védelmet biztosítunk a gyereknek, ha társa illetve egy szülő testileg, vagy lelkileg bántalmazni próbálja. A gyermeket csoportjától, társaitól fegyelmezési szándékkal nem különítjük el. Nem alkalmazunk a gyermekek között közvetlen, vagy közvetett megkülönböztetést, kizárást, korlátozást, illetve a pozitív irányú megkülönböztetést. A gyerekekről információt, pedagógiai véleményt kizárólag csak a vele foglalkozó pedagógus és az óvoda vezetője ad. A szülőt csakis a saját gyerekével kapcsolatos dolgokról tájékoztatjuk. Az óvodában történt legkisebb balesetről, orvost igénylő esetről is tájékoztatást kell adni az óvodavezetőnek, távollétében az óvodavezető-helyettesnek. Kirándulás, séta során előforduló baleset, megbetegedés esetén az egyik óvodapedagógus végig a gyerekkel marad. A gyerekeket felnőtt felügyelet nélkül hagyni, a csoportból kimenni nem lehet. Óvodáskorú gyerek az óvoda nyitva tartásától a zárásáig csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat az intézményben. Másik felnőtt személynek a gyereket átadni csak indokolt esetben, a vezető engedélyével lehet (csoportösszevonás, értekezlet) ez a szabály az altatási időre is vonatkozik. A fentiek értelmében óvodapedagógust telefonhoz hívni csak 11 és 13 óra között, a váltótársa csoportban tartózkodása alatt lehetséges. A mobiltelefonokat a gyermekcsoportban tartózkodás során a kötelező óraszám letöltése alatt nem lehet használni. 2. Óvodapedagógusainkra vonatkozó rendelkezések Minden óvodapedagógusnak kötelessége a helyi nevelési program cél- és feladatrendszerével összhangban végezni a tervező és nevelőmunkáját. A gyermekek egyéni fejlettségi mutatóinak felmérését a helyi nevelési programban meghatározottak alapján regisztrálja. A gyermek fejlődéséről a szülő felé rendszeres és érdemi tájékoztatást kell adnia. Minden óvodapedagógusnak kötelessége a gyermekek testi épségének megóvása érdekében a hozzá járó gyerekeket balesetvédelmi oktatásban részesíteni, tartalmát a csoportnaplóban, írásban rögzíteni. Megfelelő magatartásával, helyes viselkedésével pozitív mintát nyújtson a gyermekeknek, a szülőknek, a munkatársaknak és a külső szakembereknek. Az óvodapedagógusnak bejelentési kötelezettsége van a vezető felé (hová, hány gyerekkel, hány kísérővel, mettől-meddig), ha séták, kirándulások, óvodán kívül tartott programok alkalmával, a gyerekekkel együtt elhagyja az épületet. 9

10 3. A pedagógiai munkát segítő munkatársainkra vonatkozó szabályok Valamennyi munkatársunk aktívan vegyen részt a gyermekek gondozási feladatainak ellátásban, illetve a rendszeres tanulási tevékenységekben, előzetes megbeszélés alapján nyújtson segítséget az óvodapedagógusnak. A munkaköri leírásban foglaltak alapján kell a takarítás rendjét betartani (napi, heti, havi időszakos stb. rendszerességgel) A teremben takarítani csak akkor lehet, ha a gyerekek már nem tartózkodnak bent. A takarításhoz és az étel tálalásához nem lehet ugyanazt a ruházatot használni. 4. Munkafegyelem betartása Kötelező mindenki részére a munkarend ismerete, betartása. Az óvoda belügyeit, esetleges problémáit szülővel, külső személlyel megtárgyalni nem etikus. A gyerekekről, szülőkről megszerzett adatokat, információkat bizalmasan kell kezelni a titoktartási kötelezettség betartásával. Valamennyi munkatárs a pontos és zavartalan munkakezdés érdekében, munkaidejének kezdetekor már átöltözve foglalja el munkaterületét. Az esetleges késésről, s annak indoklásáról a nap folyamán tájékoztatni kell az intézmény vezetőjét. Munkaidő alatt az intézmény épületét elhagyni csak a vezető, távolléte esetén a vezető-helyettes engedélyével lehet. Magánjellegű program (orvos, vásárlás) miatt csak nagyon indokolt esetben lehet a vezetőtől távolmaradást kérni. 5. Teendők hiányzás, távolmaradás esetén Megbetegedés esetén lehetőleg előző nap, de legkésőbb a munka megkezdése előtt 1-2 órával informálni kell a vezetőt és a közvetlen munkatársat a hiányzásról, hogy az intézkedésre elegendő idő álljon rendelkezése. Az orvosi igazolást a megfelelő időben át kell adni az óvodavezetőjének. Szabadság igénylését minimum egy héttel előtte, lehetőleg írásban kell kérni. Ellenkező esetben a vezető csak mérlegelés után köteles kiadni. 6. Biztonságos intézmény Az egészségügyi kiskönyv megléte és a vizsgálatok elvégzése az ÁNTSZ előírás alapján évente egyszer kötelező. Valamennyi dolgozó teljes anyagi felelősséggel tartozik az általa használt tárgyakért, eszközökért, bútorokért, textíliákért, tisztítószerekért. Az épület nyitásához, zárásához kapcsolódóan kötelező a zárási szabályok és kulcskezelési rend betartása. A balesetveszély elkerülése és elhárítása mindenki számára alapvető feladat. Baleset, bombariadó esetén az előírások, intézkedési feladatatok betartása kötelező. Valamennyi dolgozó köteles betartani az egészségügyi, higiéniai szabályokat. 10

11 III. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK A házirendünk hatálya, hatályba lépése Házirendünk hatálya kiterjed: az intézményünk valamennyi dolgozójára, az intézményünkbe járó gyermekekre, óvodásaink szüleire, valamint az intézményünkben ideiglenesen tartózkodó minden felnőttre, gyermekre. Házirendünk a fenntartó jóváhagyása után a kihirdetés, illetőleg a kifüggesztés napján lép hatályba. Házirendünk intézményi jogszabály, amelynek betartása, a gyermekekre, a szülőkre és az alkalmazottakra egyaránt érvényes. Házirendünk nyilvánosságra hozatalának módja, időpontja Házirendünket minden nevelési év elején az első szülői értekezleten az óvodavezető ismerteti az új gyermekek szüleivel. Házirendünk egy példányát valamennyi szülő a beiratkozáskor átveszi, erről az első csoportos szülői értekezleten kap tájékoztatást. Az óvodavezető minden nevelési év első értekezletén ismerteti a házirendünket az alkalmazotti közösséggel. Házirendünk gyermekekre vonatkozó részeit az óvodapedagógusok ismertetik a gyermekekkel. Házirendünk megtalálható valamennyi csoport faliújságján és a felnőtt öltőzőben. Házirendünk felülvizsgálatának rendje Házirendünket évente felülvizsgáljuk, szükség szerint módosítjuk. Házirendünk módisítására akkor kerül sor, ha a vonatkozó jogszabályokban változás történik, illetve ha a szülő képviselői útján, vagy a nevelőtestület erre javaslatot tesz. Módosításának eljárási rendje megegyezik elkészítésének és elfogadásának eljárási rendjével. 11

12 IV. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉKUNK Készítette: Szabó Endréné óvodavezető Egyetértését nyilvánította a Szülői Szervezet Választmánya: január 11. Elfogadásáról döntött a nevelőtestület: január 11. Bertók Zoltánné szakértő véleményezte: december 06. Irattári száma: 78/494/2004. PH. Óvodavezető Véleményezési és egyetértési jogával élve a Szülői Szervezet nevében. Elfogadási hatáskört gyakorló nevelőtestület nevében Jóváhagyta a XI. Kerületi Önkormányzat Oktatási Bizottsága 6/OB/2005. (II.10.) számú határozatával március 02-án. 12

13 V. FÜGGELÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK ÓVODÁNKRÓL 1. Óvodánk neve: Tesz-Vesz Óvoda Címe: 1118 Budapest, Zólyomi út Telefon: Fax: cím: 2. Az óvodánk vezetőjének neve: Gyurkó Zsuzsanna Fogadóórája: Minden hónap 2. hetében hétfő óra között, előzetes bejelentés alapján. 3. Az óvodánk vezető helyettesének neve: Fogadóórája: Varga Katalin Minden hónap 2. hetében szerda óra között. 4. Az óvodánk ügyintézőjének neve: Antal Lászlóné Elérhetősége: Az óvodánk orvosának neve: Dr. Quaiser Erzsébet Az óvodánk védőnőjének neve: Bakosné Nagy Piroska Telefonszáma: Hétfő óra között. 6. Az óvodánk fogorvosának neve: Dr. Ambrus Valéria Telefonszáma: Az óvodánk logopédusának neve: Mesterházy Éva Elérhetősége: XI. kerületi Logopédiai Intézet 1114 Bp. Kanizsai utca Telefon: Előzetes bejelentkezés alapján 8. Az óvodánk pszichológusának neve: Törő Timea Elérhetősége: Nevelési Tanácsadó 1114 Bp. Ulászló u Előzetes bejelentkezés alapján 9. Az óvodánk gyermekjogi képviselőjének neve: Dr. Donáth Attila Elérhetősége:

tobbsincs@kondorosiktv.hu

tobbsincs@kondorosiktv.hu Általános információk az óvodánkról: Az óvoda neve: Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde Címe: 5553 Kondoros, Csabai út 25 sz. Telefonszáma: 66/ 388 635 Email címe: tobbsincsovi@freemail.hu tobbsincs@kondorosiktv.hu

Részletesebben

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma 1Házirend 1. Általános információk az óvodáról 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma Napsugár Óvoda és Bölcsőde 9222 Hegyeshalom Damjanich u. 2/a Tel./Fax: 96/220-589 1.2. Az óvoda vezetőjének neve: Magyarné

Részletesebben

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje OROSHÁZA, 2013 ÓVODAI HÁZIREND 1. Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje.. 2. A nevelési év rendje 3. Az óvoda nyitva tartása. 4. A gyermekek

Részletesebben

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND OM: 202345 2013-03-29. Tartalomjegyzék Általános tudnivalók 2. Az óvodai felvételre, óvodalátogatásra vonatkozó szabályok.3. Az óvodai étkeztetésre vonatkozó tudnivalók.3.

Részletesebben

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda JÉÁMK ÓVODA Janikovszky Éva ÁMK Óvoda Házirend 2013. 0 Tartalom 1. A házirend célja és feladata... 2 2. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai... 2 3. A házirend hatálya... 2 4. A házirend

Részletesebben

AZ ELTE GYAKORLÓ ÓVODA H Á Z I R E N D J E

AZ ELTE GYAKORLÓ ÓVODA H Á Z I R E N D J E AZ ELTE GYAKORLÓ ÓVODA H Á Z I R E N D J E 2013 Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket s megőrizze testi épségüket. Mindezek

Részletesebben

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető AZ ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető 1 Bevezetés Az óvoda alapvető célja: az óvodások nyugodt, élmény gazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése, szeretettel szeretetre nevelés

Részletesebben

Általános információk az óvodáról

Általános információk az óvodáról SZMSZ 1.sz. Melléklet HÁZIREND Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket s megőrizze testi épségüket. Mindezek megvalósításához

Részletesebben

ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE

ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 201903 Ikt. sz.: 22/2015 2015 Kedves Szülők! Köszönjük, hogy intézményünket választották! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák

Részletesebben

HÁZIREND A BOGYISZLÓI ÓVODA GYERMEKEI ÉS SZÜLŐI RÉSZÉRE

HÁZIREND A BOGYISZLÓI ÓVODA GYERMEKEI ÉS SZÜLŐI RÉSZÉRE HÁZIREND A BOGYISZLÓI ÓVODA GYERMEKEI ÉS SZÜLŐI RÉSZÉRE Az óvoda és a család együttműködése, a derűs, nyugodt óvodai légkör biztosítása és az óvodai nevelési feladatok zavartalan ellátása érdekében szükséges

Részletesebben

Csillagfürt Óvoda. 2040 Budaörs, Ifjúság u. 8. HÁZIREND

Csillagfürt Óvoda. 2040 Budaörs, Ifjúság u. 8. HÁZIREND Csillagfürt Óvoda 2040 Budaörs, Ifjúság u. 8. HÁZIREND Tisztelt Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák, végig és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak

Részletesebben

Jászkiséri Városi Óvoda. 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D. OM azonosító: 035770

Jászkiséri Városi Óvoda. 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D. OM azonosító: 035770 Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D OM azonosító: 035770 Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a

Részletesebben

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

Szálkai Óvoda. Házirend 2014.

Szálkai Óvoda. Házirend 2014. Szálkai Óvoda Házirend 2014. Általános tudnivalók Óvoda neve: Szálkai Óvoda Óvoda címe: 7121 Szálka Petőfi u. 3. Telefonszám: 74/409-997 Óvodavezető: Mészáros Éva Margit Házirend jogi háttere: A nemzeti

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezetés... 3. old. 2. Az óvoda munkarendje... 3. old. 3. Gyerekek az óvodában... 3. old. 4. Szülők az óvodában... 5. old.

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezetés... 3. old. 2. Az óvoda munkarendje... 3. old. 3. Gyerekek az óvodában... 3. old. 4. Szülők az óvodában... 5. old. Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Tel/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu ÓVODAI HÁZIREND Készítette: Elfogadta: Varga Lajosné

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Honvéd utcai Központi Óvoda Házirendje

Honvéd utcai Központi Óvoda Házirendje Óvodai házirend 1.) Bevezetés A házirend területi hatálya: A nevelési intézménybe való belépéstől a jogszerű elhagyásig terjedő időszakra, továbbá a nevelési illetve pedagógiai program részeként tartott

Részletesebben

HÁZIREND. 3. A gondozási nevelési programmal, ill. intézményi minőségbiztosítási programmal összefüggő szabályok: -1-

HÁZIREND. 3. A gondozási nevelési programmal, ill. intézményi minőségbiztosítási programmal összefüggő szabályok: -1- Tesz-Vesz Kuckó Kisgyermekes Családi Napközi és Játszóház Fenntartó: Emberke Családsegítő Alapítvány 7621 Pécs, Szt. Mór u. 5. email cím: teszveszkucko@gmail.com honlap cím: www.teszveszkucko.atw.hu HÁZIREND

Részletesebben

A DÓZSA GYÖRGY UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE

A DÓZSA GYÖRGY UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE 1 A DÓZSA GYÖRGY UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE A közoktatási törvény és végrehajtási rendeletei szellemében a Nevelőtestület, a Szülői Munkaközösség véleményének egyeztetésével készült. Általános tudnivalók Ez

Részletesebben

KERTVÁROSI ÓVODA ILLYÉS GYULA TAGÓVODÁJA

KERTVÁROSI ÓVODA ILLYÉS GYULA TAGÓVODÁJA Iktató szám: I. - /2013 HÁZIREND KERTVÁROSI ÓVODA ILLYÉS GYULA TAGÓVODÁJA Intézmény OM azonosítója: 027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. NEVELÉSI ÉV RENDJE

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

HÁZIREND ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ.

HÁZIREND ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. HÁZIREND Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület elfogadta: 2013.

Részletesebben

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail. Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.com BÖLCSŐDEI HÁZIREND Körösladány, 2013. szeptember 01. 1. Bölcsőde

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. december 20-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde házirendjének jóváhagyása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

Öskü Község Önkormányzat. Napsugár Óvoda. 8191. Öskü, Szabadság tér 2. H Á Z I R E N D. OM azonosítója: 036948

Öskü Község Önkormányzat. Napsugár Óvoda. 8191. Öskü, Szabadság tér 2. H Á Z I R E N D. OM azonosítója: 036948 Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda 8191. Öskü, Szabadság tér 2. H Á Z I R E N D OM azonosítója: 036948 I. Bevezető: A házirend feladata, hogy megállapítsa a jogszabályban meghatározott gyermeki jogok

Részletesebben

PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND

PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND 2014. HÁZIREND Az óvoda neve: Pillangó Óvoda Székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár Szent István király út 7. Fenntartója: Népmese- ház Nonprofit Kft. Az intézmény felügyeleti szerve:győr-

Részletesebben

HÁZIREND Készült: 2013.

HÁZIREND Készült: 2013. Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda 2162 Őrbottyán Rákóczi F. u. 84../2013. HÁZIREND Készült: 2013. 1 HÁZIREND 1. Általános adatok, rendelkezések 1.1. Az intézmény neve és székhelye Őrbottyáni Napközi Otthonos

Részletesebben

HÁZIREND. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat HERMANN ALICE ÓVODA 2007.

HÁZIREND. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat HERMANN ALICE ÓVODA 2007. HÁZIREND Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat HERMANN ALICE ÓVODA 2007. Tartalomjegyzék: 1. Általános információk az óvodáról 2. Az intézmény nyitva tartása 3. Mikor veheti igénybe a gyermek

Részletesebben

HÁZIREND. 1. Általános információk óvodánkról: 2. Az óvoda nyitva tartása: 3. Mikor vehető igénybe az óvoda?

HÁZIREND. 1. Általános információk óvodánkról: 2. Az óvoda nyitva tartása: 3. Mikor vehető igénybe az óvoda? HÁZIREND 1. Általános információk óvodánkról: Az óvoda neve: BÁSTYA ÓVODA OM azonosító: 034323 Az óvoda fenntartója: Belváros-Lipótváros Önkormányzata Az óvoda címe: 1056. Bp. Bástya u. 4.-6. Tel./fax:

Részletesebben

HÁZIREND. Közzététel, nyilvánosságra hozatal: az óvoda hirdetőtábláján beiratkozáskor minden szülőnek egy példányt átadunk. A Házirend hatálya

HÁZIREND. Közzététel, nyilvánosságra hozatal: az óvoda hirdetőtábláján beiratkozáskor minden szülőnek egy példányt átadunk. A Házirend hatálya HÁZIREND Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig nevelő intézmény. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyermekeknek, sokoldalúan fejlessze

Részletesebben

Kedves Szülők! Mónus Illés utcai tagóvoda Házirendje Készítette: Éger Tünde tagóvoda vezető. 2004. december

Kedves Szülők! Mónus Illés utcai tagóvoda Házirendje Készítette: Éger Tünde tagóvoda vezető. 2004. december Kedves Szülők! MKF Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Mónus Illés utcai tagóvoda Házirendje

Részletesebben

11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és módosításai Nevelési munkával összefüggő hatályos jogszabályok

11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és módosításai Nevelési munkával összefüggő hatályos jogszabályok HÁZIREND 2 0 0 5. 1. Bevezetés: A házirend célja: a különböző jogszabályban megfogalmazott jogok, kötelességek érvényesülésének helyi gyakorlata, az intézmény saját működésének belső szabályozója. Meghatározó

Részletesebben

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, AZ SZMSZ HATÁLYA Az óvoda adatai Az intézmény neve: Honvéd Utcai Óvoda, Esztergom Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata

Részletesebben

HÁZIREND. Istenkúti Waldorf Óvoda. 2014-2015-ös nevelési év. Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (OM 201314)

HÁZIREND. Istenkúti Waldorf Óvoda. 2014-2015-ös nevelési év. Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (OM 201314) HÁZIREND Istenkúti Waldorf Óvoda 2014-2015-ös nevelési év Az intézmény neve: A telephely neve: Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (OM 201314) Istenkúti Waldorf Óvoda

Részletesebben

KERTVÁROSI ÓVODA MELINDA UTCAI TAGÓVODÁJA

KERTVÁROSI ÓVODA MELINDA UTCAI TAGÓVODÁJA Iktató szám: I. - /2013 HÁZIREND KERTVÁROSI ÓVODA MELINDA UTCAI TAGÓVODÁJA Intézmény OM azonosítója: 027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

SZÁZSZORSZÉP ÓVODÁK 6400 KISKUNHALAS

SZÁZSZORSZÉP ÓVODÁK 6400 KISKUNHALAS SZÁZSZORSZÉP ÓVODÁK 6400 KISKUNHALAS Vasút u. 2. Házirend Készítette: Nyerges Pálné intézményvezető Kiskunhalas, 2013. június 19. 1 Óvodavezető : Nyerges Pálné Vezető helyettes : Varga Ferencné Tagóvodavezető

Részletesebben

HÁZIREND Készült: Baja, 2013.

HÁZIREND Készült: Baja, 2013. HÁZIREND Készült: Baja, 2013. - 0 - Szent László Általános Művelődési Központ Óvodája 6500 Baja, Vöröskereszt tér 1/b. Tel/Fax: 79/324-923 ovoda@sztlaszlo.hu Óvodai házirend Tartalomjegyzék Házirend a

Részletesebben

Általános információk : Intézmény neve: OM azonosító: Székhelye: Telefon: Vezető óvónő: Hatálya: 2012/2013 tanév Érvényesség Felülvizsgálat

Általános információk : Intézmény neve: OM azonosító: Székhelye: Telefon: Vezető óvónő: Hatálya: 2012/2013 tanév Érvényesség Felülvizsgálat Általános információk : Intézmény neve: Napsugár Napközi Otthonos Óvoda OM azonosító: Székhelye: 1144 Budapest Kőszeg utca 21 Telefon: 06/ 70 337 4611 Vezető óvónő: Rigó Éva Hatálya: 2012/2013 tanév Házirendünk

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. június 28-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde bázisintézményi házirendjének jóváhagyása Előadó

Részletesebben

Mosolykert óvoda. Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. Házirend

Mosolykert óvoda. Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. Házirend Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. Házirend 1 BEVEZETÉS A házirend területi hatálya: kiterjed a Mosolykert Óvodára (Budapest, kavicsos köz 6.) valamint, tagóvodájára (Budapest,Páskom

Részletesebben

Soltszentimrei Szivárvány Óvoda HÁZIREND. 1. A házirend az alábbi jogszabályok és szabályzatok felhasználásával készült:

Soltszentimrei Szivárvány Óvoda HÁZIREND. 1. A házirend az alábbi jogszabályok és szabályzatok felhasználásával készült: Soltszentimrei Szivárvány Óvoda HÁZIREND Bevezetés 1. A házirend az alábbi jogszabályok és szabályzatok felhasználásával készült: 1. Az 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

HÁZIREND. Változat Hatályba helyezve Módosító szervezet Változás. 1.0 2008. szeptember Óvoda Kiadás. 2.0 2012. június Óvoda Kiadás

HÁZIREND. Változat Hatályba helyezve Módosító szervezet Változás. 1.0 2008. szeptember Óvoda Kiadás. 2.0 2012. június Óvoda Kiadás HÁZIREND Készítette és előterjesztette: Véleményezte: Elfogadta: Jóváhagyta: Varga Marianna. óvodavezető a szülői szervezet részéről Sipos Mariann a nevelőtestület képviseletében Varga Marianna ügyvezető

Részletesebben

HÁZIREND OM: 036563. 9791 Torony, Újvári utca 1. Hatályba lépés időpontja: 2015. szeptember 1.

HÁZIREND OM: 036563. 9791 Torony, Újvári utca 1. Hatályba lépés időpontja: 2015. szeptember 1. HÁZIREND OM: 036563 9791 Torony, Újvári utca 1. Hatályba lépés időpontja: 2015. szeptember 1. 1 BEVEZETŐ Óvodánk házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban nkt), valamint

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS INFORM ÁCIÓK

1. ÁLTALÁNOS INFORM ÁCIÓK 1. ÁLTALÁNOS INFORM ÁCIÓK óvoda neve: BALATON Óvoda címe: 1055 Budapest, Balaton u. 10. tel./fax: 312-1415 e-mail: balatonovi@gmail.com honlap: www.balatonovi.hu vezetője: Nagy Judit fogadóórát tart: előzetes

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA Aradi Vértanúk Úti Tagóvoda H Á Z I R E N D. Készítette: Dr Kapitányné Móré Anna Óvodavezető

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA Aradi Vértanúk Úti Tagóvoda H Á Z I R E N D. Készítette: Dr Kapitányné Móré Anna Óvodavezető VÁROSKÖZPONTI ÓVODA Aradi Vértanúk Úti Tagóvoda H Á Z I R E N D Készítette: Dr Kapitányné Móré Anna Óvodavezető 2009 1. Általános információk az óvodáról A Házirend hatálya az óvodába járó gyermekekre,

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

Házirend. p.h. Készítette: Erdélyi Edit Óvodavezető. A nevelőtestület képviselőjének aláírása: Kelenik Istvánné

Házirend. p.h. Készítette: Erdélyi Edit Óvodavezető. A nevelőtestület képviselőjének aláírása: Kelenik Istvánné Ikt.szám: 144/2013. OM azonosító: 030872 Házirend p.h. Készítette: Erdélyi Edit Óvodavezető A nevelőtestület képviselőjének aláírása: Kelenik Istvánné ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A házirend: A Közoktatásról szóló

Részletesebben

Tátika Óvoda Házirend - 2009

Tátika Óvoda Házirend - 2009 Kedves Szülők! Kérjük, hogy intézményünk házirendjét figyelmesen olvassák el, és az eredményes együttműködés érdekében törekedjenek az abban foglaltak betartására. A házirendünkben megfogalmazott szabályok

Részletesebben

HÁZIREND. Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 1202 Budapest Nagysándor J. u. 189. Tel/fax: +36 1 285-0275 E-mail: kerekerdo@ecom.hu

HÁZIREND. Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 1202 Budapest Nagysándor J. u. 189. Tel/fax: +36 1 285-0275 E-mail: kerekerdo@ecom.hu Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 1202 Budapest Nagysándor J. u. 189. Tel/fax: +36 1 285-0275 E-mail: kerekerdo@ecom.hu HÁZIREND Budapest, 2014. szeptember 1.... Varga Ibolya óvodavezető HÁZIREND Alapja az

Részletesebben

A HAPPY KIDS NEMZETKÖZI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

A HAPPY KIDS NEMZETKÖZI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE A HAPPY KIDS NEMZETKÖZI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE Intézmény OM - azonosítója: 102934 Legitimációs eljárás Készítette: Jones Zsuzsa intézményvezető. Elfogadta a nevelőtestület nevében: A dokumentum jellege:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉKMADÁR ÓVODA HÁZIRENDJÉRŐL 2014/2015

TÁJÉKOZTATÓ A KÉKMADÁR ÓVODA HÁZIRENDJÉRŐL 2014/2015 TÁJÉKOZTATÓ A KÉKMADÁR ÓVODA HÁZIRENDJÉRŐL 2014/2015 Címek telefonszámok: 1152 Budapest, Beller Imre u. 19. Telefon: Óvóda: +36 1 26601 88, Vezető: +36 20 573 9300 Honlap: aktualizálás alatt E-mail: aktualizálás

Részletesebben

Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására.

Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Házirend Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Nevelési alapelvünk... 3 I. Bevezetés... 3 I.1. A házirend az alábbi jogszabályok és szabályzatok felhasználásával készült... 3 I.2. Intézményi adatok... 3

Részletesebben

HÁZIREND. 1. Az intézmény helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel, átvétel eljárási rendje

HÁZIREND. 1. Az intézmény helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel, átvétel eljárási rendje HÁZIREND Intézmény neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Hárslevelű Óvoda Székhelye: 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. A házirend területi hatálya: Az óvodába érkezéstől az onnan való távozásig

Részletesebben

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda HÁZIRENDJE 2013. OM azonosító:

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda HÁZIRENDJE 2013. OM azonosító: Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda HÁZIRENDJE 2013. OM azonosító: 202 752 2013. július 1. Tisztelt Szülők! Jelen házirend az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda intézményébe járó gyermekekre, és szüleikre, valamint az

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája JÁTÉKVÁR 1062 Budapest VI., Lendvay u. 24. Telefon/FAX: 353-1605 HÁZIREND 2012/2013. Készítette: Balogh Bálintné

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája JÁTÉKVÁR 1062 Budapest VI., Lendvay u. 24. Telefon/FAX: 353-1605 HÁZIREND 2012/2013. Készítette: Balogh Bálintné Terézvárosi Önkormányzat Óvodája JÁTÉKVÁR 1062 Budapest VI., Lendvay u. 24. Telefon/FAX: 353-1605 HÁZIREND 2012/2013 Készítette: Balogh Bálintné Tartalomjegyzék 1. Óvodai felvétel, átvétel másik intézményből

Részletesebben

HÁZIREND. Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde és vilonyai tagóvodája

HÁZIREND. Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde és vilonyai tagóvodája 1 HÁZIREND Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde és vilonyai tagóvodája 8182 Berhida, Ibolya u.1..vilonya, Papkeszi út 5/a 88/455-270..88/490-120 Intézményvezető:

Részletesebben

Napköziotthonos Óvodák HÁZIREND OM azonosító 028172

Napköziotthonos Óvodák HÁZIREND OM azonosító 028172 Napköziotthonos Óvodák HÁZIREND OM azonosító 028172 Készült a Napköziotthonos Óvodák használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyermekeknek,

Részletesebben

KISKUNHALASI BÓBITA ÓVODA

KISKUNHALASI BÓBITA ÓVODA KISKUNHALASI BÓBITA ÓVODA HÁZIREND Az intézmény OM azonosítója: 202318 Intézményvezető Szeriné Ferencsik Yvette Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: Szülői szervezet nevében: Ifkovics Zoltánné

Részletesebben

Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda

Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda Házirend Intézmény neve: Micimackó Óvoda 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános információk 3 2. Az intézmény helye a köznevelési rendszerben, a nevelési év rendje 3 3. Az óvoda napi nyitva tartási rendje 4 4.

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves Szülők!

HÁZIREND. Kedves Szülők! Kedves Szülők! HÁZIREND Az óvoda és a család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése, a Házirend betartásán alapul. Ennek érdekében kérem, figyelmesen olvassák végig, és a gyermekeik érdekében törekedjenek

Részletesebben

ÓVODÁNK HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ÓVODÁNK HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK ÓVODÁNK HÁZIRENDJE KEDVES SZÜLŐK! A házirend az óvoda egyik alapdokumentuma. Tartalmazza azokat az alapvető szabályokat, jogokat és kötelezettségeket, melyek minden óvodahasználót érintenek. Kérjük a Kedves

Részletesebben

KÖZÉP UTCAI ÓVODA OM:030883

KÖZÉP UTCAI ÓVODA OM:030883 HÁZIREND KÖZÉP UTCAI ÓVODA OM:030883 2013 2.oldal TARTALOMJEGYZÉK A Házirend jogszabályi alapja, nyilvánossága 3. 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. 1. Általános információk 3. 1. 2. Az óvoda nyitva tartása 4.

Részletesebben

Az atkári Árnyaskert Óvoda házirendje

Az atkári Árnyaskert Óvoda házirendje Az atkári Árnyaskert Óvoda házirendje Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására! 1. Bevezető

Részletesebben

A KAPOSMÉRŐI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE BOKRÉTA ÓVODA KAPOSMÉRŐ HÁZIREND

A KAPOSMÉRŐI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE BOKRÉTA ÓVODA KAPOSMÉRŐ HÁZIREND BOKRÉTA ÓVODA KAPOSMÉRŐ HÁZIREND Az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának és Házirendjének betartása az óvodába járó gyermekek, szülők és dolgozók kötelessége. Tartalmi elemeit a nevelési-oktatási

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában.

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában. HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyerekek nevelése során. Ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

HÁZIREND. VILLÁNYI KIKERICS ÓVODA ÉS FŐZŐKONYHA Kindergarten Kikerics Willand 2013.

HÁZIREND. VILLÁNYI KIKERICS ÓVODA ÉS FŐZŐKONYHA Kindergarten Kikerics Willand 2013. HÁZIREND VILLÁNYI KIKERICS ÓVODA ÉS FŐZŐKONYHA Kindergarten Kikerics Willand 2013. HÁZIREND Villányi Kikerics Óvoda és Főzőkonyha Kindergarten Kikerics Willand 7773 Villány, Rákóczi u. 19. Intézmény OM

Részletesebben

DÉR ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY NAPSUGÁR ÓVODAI TAGINTÉZMÉNYE HÁZIREND

DÉR ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY NAPSUGÁR ÓVODAI TAGINTÉZMÉNYE HÁZIREND DÉR ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY NAPSUGÁR ÓVODAI TAGINTÉZMÉNYE HÁZIREND 2 HÁZIREND A Házirendet a 2003. évi LXI. törvény a közoktatásról

Részletesebben

Százszorszép Óvoda 2013 Házirend HÁZIREND

Százszorszép Óvoda 2013 Házirend HÁZIREND Százszorszép Óvoda 2013 Házirend HÁZIREND SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM 032791 2440 Százhalombatta, Posta köz 4. ( Pf: 93.) E-mail: szazszorszep@mail.battanet.hu Telefon: 06-23/354-501

Részletesebben

A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM: 028456. Jantyik utcai óvoda 5630 Békés Jantyik Mátyás u.

A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM: 028456. Jantyik utcai óvoda 5630 Békés Jantyik Mátyás u. A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM: 028456 Jantyik utcai óvoda 5630 Békés Jantyik Mátyás u. 33 HÁZIRENDJE 2013. szeptember 1.-től visszavonásig érvényes

Részletesebben

H Á Z I R E N D. 1.Bevezetés

H Á Z I R E N D. 1.Bevezetés K I N C S K E R E S Ő Ó V O D A Óvodavezető: Babarczy Andrea 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 92. Weblap: www. kincskereso-ovoda.hu E-mail: kincskereso.ovoda@chello.hu Tagóvoda: 1145 Budapest, Szugló

Részletesebben

Házirend. Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Óvoda Intézménye

Házirend. Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Óvoda Intézménye Házirend Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Óvoda Intézménye ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODÁRÓL Az intézmény neve: Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Óvoda Intézménye Az óvoda címe, telefonszáma: 5731

Részletesebben

Ó V O D A I H Á Z I R E N D

Ó V O D A I H Á Z I R E N D Ó V O D A I H Á Z I R E N D A nevelőtestület közreműködésével készítette: Gira Tamásné óvodavezető Tata 2014. ÓVODAI HÁZIREND Kedves Szülők! Az óvodaválasztással együtt intézményünk pedagógiai programját

Részletesebben

DUNASZENTGYÖRGYI ÓVODA HÁZIREND

DUNASZENTGYÖRGYI ÓVODA HÁZIREND i Óvoda DUNASZENTGYÖRGYI ÓVODA HÁZIREND 2013 márciusában módosított változata 1 i Óvoda I. A házirend célja, feladata és tartalma A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes

Részletesebben

A VASKÚTI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÓVODÁINAK HÁZIRENDJE

A VASKÚTI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÓVODÁINAK HÁZIRENDJE Szeretettel köszöntjük a Vaskúti Óvoda és Bölcsőde Óvodájában. Az elkövetkező néhány évben a gyermekek nevelése közös felelősségünk lesz. Szeretnénk, ha kapcsolatunk a kölcsönös bizalomra, tiszteletre

Részletesebben

A Napsugár Óvoda közzétételi listája:

A Napsugár Óvoda közzétételi listája: A Napsugár Óvoda közzétételi listája: a) Tájékoztató a felvételi lehetőségről: Az óvodai felvétel, átvétel rendje A gyermekek felvétele, a mindenkor hatályos törvény szerint történik. Az óvodába járás

Részletesebben

Házirend. Bükkösdi Óvoda. Hatályba lépés időpontja: 2009-09-01. Helyi kivonata

Házirend. Bükkösdi Óvoda. Hatályba lépés időpontja: 2009-09-01. Helyi kivonata Házirend Bükkösdi Óvoda Helyi kivonata Hatályba lépés időpontja: 2009-09-01 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai... 3 2. Bevezető... 3 2.1. A házirend hatálya... 3 2.2. A házirend elfogadásának és módosításának

Részletesebben

TÜNDÉRKERT ÓVODA HÁZIRENDJE 2013.

TÜNDÉRKERT ÓVODA HÁZIRENDJE 2013. TÜNDÉRKERT ÓVODA 9177 ÁSVÁNYRÁRÓ, ÓVODA ÚT 1. TÜNDÉRKERT ÓVODA HÁZIRENDJE 2013. Készítette: Kovacsicsné L. Krisztina óvodavezető A Házirend tartalma 1. Általános információk az óvodáról 1.1. Az óvoda adatai

Részletesebben

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista :Kossuth u. 26. 8229 : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu Közzétételi lista 2014-2015 229/2012 (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról értelmében az

Részletesebben

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV 1. A közoktatási intézmény adatai A közoktatási intézmény Vároamajori Óvodák neve A közoktatási intézmény címe 1122 Bp. Városmajor utca 59/b.

Részletesebben

HÁZIREND Készült: Mérk, 2010.

HÁZIREND Készült: Mérk, 2010. HÁZIREND Készült: Mérk, 2010. Óvodai házirend Tartalomjegyzék Házirend a gyermekek és szüleik részére Bevezetés Az óvoda adatai Az óvodai élet rendje Az intézmény nyitva tartása A gyermek jogainak gyakorlásának,

Részletesebben

Kedves Szülők! I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉRŐL

Kedves Szülők! I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉRŐL Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására, mivel ez a közösségi élet zavartalan

Részletesebben

Napközi Otthonos Óvoda

Napközi Otthonos Óvoda Napközi Otthonos Óvoda 3015 Csány, Malom út 1. OM azonosító: 031 411 HÁZIREND 2013. Készült: 2013.június Tartalomjegyzék Bevezető 3 1.Házirend bevezető rendelkezése, jogszabályi háttere, 3 Az intézmény

Részletesebben

HÁZIREND. 1. Az intézmény neve: Székhelye: Intézményvezető neve: Helyettese: Óvodatitkár: Az óvoda orvosa: Fogorvosa: Az óvoda logopédusa:

HÁZIREND. 1. Az intézmény neve: Székhelye: Intézményvezető neve: Helyettese: Óvodatitkár: Az óvoda orvosa: Fogorvosa: Az óvoda logopédusa: HÁZIREND 1. Az intézmény neve: Falusi Nemzetiségi Óvoda - Dorfkindergarten Wetschesch Székhelye: 2220 Vecsés Fő út 83. Telefon: 06 29 350 310 Mobil: 06 30 36 87 622 E-mail cím: info@falusiovi.hu Honlap:

Részletesebben

HÁZIREND NEY FERENC ÓVODA 3300 EGER, IFJÚSÁG U. 7-9.

HÁZIREND NEY FERENC ÓVODA 3300 EGER, IFJÚSÁG U. 7-9. HÁZIREND NEY FERENC ÓVODA 3300 EGER, IFJÚSÁG U. 7-9. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános információk 3 2. A nevelési év rendje 3 3. Az óvoda napirendje 4 4. Az óvodai felvétel eljárásrendje 4 5. Beiskolázás

Részletesebben

3711 Szirmabesenyő, Déryné u. 24. Elérhetőségeink: Telefon: 06-46 - 527 233 E-mail: mesehaz@citromail.hu

3711 Szirmabesenyő, Déryné u. 24. Elérhetőségeink: Telefon: 06-46 - 527 233 E-mail: mesehaz@citromail.hu ÓVODAI H Á Z I R E N D Kedves Szülők! Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt, biztonságos légkört biztosítson a gyermekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket és megőrizze testi épségüket.

Részletesebben

Magyarszerdahelyi Napközi Otthonos Óvoda. Intézmény neve: Szabályzat típusa: Házirend. Intézmény székhelye, címe: Magyarszerdahely, Petőfi út 5.

Magyarszerdahelyi Napközi Otthonos Óvoda. Intézmény neve: Szabályzat típusa: Házirend. Intézmény székhelye, címe: Magyarszerdahely, Petőfi út 5. Intézmény neve: Magyarszerdahelyi Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: Magyarszerdahely, Petőfi út 5. 8776 Intézmény OM-azonosítója: 037411 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013-2014 Nevelési évre

SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013-2014 Nevelési évre Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2351 Alsónémedi, Szent I. tér 8. OM : 032986 email: nemediovi@gmail.com SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013-2014 Nevelési évre Nevelő Testület elfogadta: 10./NT./

Részletesebben

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Intézményünkben a SODEXO Magyarország Kft. gondoskodik az intézményi étkeztetésről. Intézményünkben esztétikusan kialakított ebédlő várja a gyerekeket.

Részletesebben

Napközi Otthonos Óvoda Mórahalom, Egyenlőség u. 19 ÓVODAI HÁZIREND A SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBEVEVŐK RÉSZÉRE

Napközi Otthonos Óvoda Mórahalom, Egyenlőség u. 19 ÓVODAI HÁZIREND A SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBEVEVŐK RÉSZÉRE Napközi Otthonos Óvoda Mórahalom, Egyenlőség u. 19 ÓVODAI HÁZIREND A SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBEVEVŐK RÉSZÉRE Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Mórahalmi Napközi Otthonos óvodában! Az elkövetkező időszakban

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MEZŐZOMBOR H Á Z I R E N D 2004.

KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MEZŐZOMBOR H Á Z I R E N D 2004. KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MEZŐZOMBOR H Á Z I R E N D 2004. 2 Kedves Szülők! A Házirend az óvoda nevelő feladatait, a közösségi élet szervezését, lebonyolítását biztosítja.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK HÁZIREND 2012-2013 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Óvodánk címe, telefonszáma Jászsági Közoktatási Intézmény Napsugár Óvoda Jánoshida, Fő út 16. Telefonszám: 57/898-091 Az Intézményvezető neve, Petőné Vígh Katalin

Részletesebben

Dorogi Zrínyi Ilona Óvoda 2510. Dorog, Hősök tere 2. H Á Z I R E N D 2014.

Dorogi Zrínyi Ilona Óvoda 2510. Dorog, Hősök tere 2. H Á Z I R E N D 2014. Dorogi Zrínyi Ilona Óvoda 2510. Dorog, Hősök tere 2. H Á Z I R E N D 2014. Tartalom I. A Házirend célja, feladata,jogszabályi alapja, hatálya 3.o. II. Általános információk 3.o. III. Az óvoda munkarendje

Részletesebben

HÁZIREND DELFIN MAGÁNÓVODA

HÁZIREND DELFIN MAGÁNÓVODA HÁZIREND DELFIN MAGÁNÓVODA Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Delfin Óvodában. Az elkövetkező néhány évben közös lesz a felelősségünk gyermeke nevelése során. Ahhoz, hogy együttműködésünk eredményes

Részletesebben

A Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola, óvodai tagintézményének házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény, a 20/2012.

A Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola, óvodai tagintézményének házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény, a 20/2012. A Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola, óvodai tagintézményének házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és intézményünk Szervezeti

Részletesebben

Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND

Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND Készítette: Tóth Csabáné óvodavezető 2009. szeptember 15. Elfogadta: Nevelőtestület 2009. szeptember 30. Egyetértett:

Részletesebben

5/2001.(02.13.) Kgy. sz. rendelet 1. A gyermekek védelméről

5/2001.(02.13.) Kgy. sz. rendelet 1. A gyermekek védelméről 5/2001.(02.13.) Kgy. sz. rendelet 1 A gyermekek védelméről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 10. a) pontjában

Részletesebben

Pázmándi Pitypang Óvoda HÁZIRENDJE

Pázmándi Pitypang Óvoda HÁZIRENDJE Pázmándi Pitypang Óvoda HÁZIRENDJE 2014/2015 HÁZIREND A házirend célja, hogy az óvodába járó gyermekek nyugodt biztonságos körülmények között, életkori sajátosságaikhoz igazodó, sajátos nevelési igénynek

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 10 /2001. (V. 25.) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben