TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE"

Átírás

1 TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE KÉSZÍTETTE HOSSZABÍTOTTA: SZABÓ ENDRÉNÉ GYURKÓ ZSUZSANNA ÓVODAVEZETŐ ÓVODAVAEZETŐ

2 I. HÁZIREND A GYEREKEK ÉS SZÜLŐK RÉSZÉRE Kedves Szülők! Óvodánk és a családok együttműködése, a derűs, nyugodt légkör biztosítása és a nevelési feladatok zavartalan ellátása érdekében kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, a gyerekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására! 1. Óvodánk nyitva tartásának rendje Nevelési évünk szeptember 01-től, a következő év augusztus 31-ig tart. Június 1-től augusztus 31-ig nyári napirend szerint, összevont csoportokkal működünk. A nyári időszakban négy, kivételes esetbe öthétig zárva tarunk, melynek pontos időpontjáról a szülőket február 15-ig értesítjük. Óvodánk hétfőtől péntekig naponta 6-18 óráig tart nyitva. Reggel 6-7 óráig és délután óráig összevont csoportokban működünk. A csoportösszevonás helyét az állandóan kint lévő hirdetőtáblán közöljük. Az ünnepek miatti munkarendben bekövetkezett változásokról két héttel előtte értesítjük Önöket. Óvodánkban öt nap nevelés nélküli munkanap megtartására kerül sor, melynek időpontjáról a zárva tartást megelőzően legalább hét nappal tájékoztatjuk a szülőket. 2. A gyermekek jogainak, kötelességeinek érvényesülése óvodánkban Emberi méltóságukat és személyiségüket, vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságukat tiszteletben tartjuk. Képességeiknek és érdeklődésüknek megfelelő fejlesztésben részesítjük őket. Nevelésük a helyi programunkban megfogalmazottak alapján történik, mely szerint az ismeretek közlését, átadását tárgyilagosan és többoldalúan közelítjük meg. Gyermekeink cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát nem korlátozzuk. Ezen jogainak gyakorlása közben nem veszélyeztethetik saját, illetve társaik, az óvoda alkalmazottainak egészségét, testi épségét. Nem akadályozhatják viselkedésükkel a többiek művelődéséhez, fejlődéséhez való jogát. A gyermekek intézményünk eszközeit (játékok, foglalkozási-és fejlesztőeszközök), berendezéseit (bútorok, rádió, magnó), felszereléseit ingyenesen, de rendeltetésszerűen használhatják, arra vigyázniuk kell. Életkoruknak és fejlettségüknek megfelelően a napirendben és a házirendben megfogalmazottak szerint részt vállalnak saját környezetük és az általuk használt játékok, eszközök rendben tartásában. 2

3 3. Óvodásaink érkezésének és távozásának rendje Óvodánk nevelőtestülete ajánlja, hogy a gyermekek kilenc óráig érkezzenek be az óvodába, a helyes életvitel szokásainak alakítása és a játékban, játékos tanulásban történő részvétel érdekében. Kérjük, gyermeküket kísérjék be és győződjenek meg arról, hogy bement a csoportjába, az udvaron odament az óvodapedagógusához. Távozáskor köszönjön el, így tudomást szerzünk arról, hogy kivel ment haza. Gyermeküket és mások gyermekét egyedül ne engedjék sem be, sem ki óvodánk kapuján. Minden alkalommal csukják be azt. Főbejáratunkat a gyermekek biztonsága érdekében óra között zárva tartjuk. A szülő kötelessége szóban vagy írásban bejelenteni, ha gyermekükért az óvoda dolgozói által nem ismert személy érkezik. A szülő előzetes, írásbeli engedélye szükséges ahhoz, hogy az óvodapedagógusaink gyermeküket 18 évnél fiatalabb testvérével haza engedhessék. Kérjük Önöket, hogy a nevelési év alatt, gyermekük bármely távolmaradását szíveskedjenek bejelenteni. Egészséges gyermek távolmaradását indokolt esetben az óvodapedagógusok engedélyezik. Amennyiben három napnál hosszabb ideig, (üdülés, külföldön való tartózkodás) nem kívánják az óvodai nevelést igénybe venni, az általunk kiadott formanyomtatványon ezt előre jelezzék. A zavartalan pihenést és alvást csak akkor tudjuk biztosítani, ha gyermeküket az ebédet követően ( óráig), majd uzsonna után (15 30 órától) viszik haza. Ha az óvoda zárásáig nem jönnek gyermekükért, és ennek okáról nem értesítik az éppen óvodában tartózkodó óvodapedagógust, az óvodapedagógus kötelessége a rendőrséget értesíteni, aki a felügyelet nélkül maradt gyereket ideiglenes hatállyal elhelyezi. 4. A gyermekek az alábbi esetekben vehetik igénybe óvodánkat A harmadik életévüket betöltötték, az iskolaérettségig, maximum a jogszabályban meghatározattak alapján - nyolc éves korukig. Amennyiben megbízhatóan ágy- és szobatiszták. Amikor teljesen egészségesek. A szülő az étkezési térítési díjat befizette. Betöltötték a harmadik életévüket és hátrányos helyzetűek. Akiknek testi, illetve szellemi fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szükségük. A felvételüket a gyámhatóság kezdeményezte. 5. Megszűnik óvodánkban a gyermek elhelyezése A szülő írásban bejelentette gyermeke kimaradását, a bejelentésben megjelölt napon. Igazolatlanul tíz napnál többet van távol, erről a tényről és annak következményeiről a szülőt két alkalommal írásban értesítettük. 3

4 A szülő eredménytelen felszólítása után is fizetési hátraléka van. (Az első három pontban megfogalmazottak alól kivételt képez, ha a gyermeket a gyámhatóság intézkedésére vettük fel, ha a gyermek óvodai nevelésre kötelezett, ha hátrányos helyzetű.) A gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján. A gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján. A gyermekeket nem vették fel az iskolába, annak a nevelési évnek az utolsó napján, amelyben a nyolcadik életévét betöltötte. 6. A gyermekek ruházata óvodánkban Legyen praktikus, kényelmes, tiszta és réteges, lábbelije kényelmes, egészséges. A balesetek megelőzése miatt papucsot nem viselhetnek. Az átöltözéshez a szülők biztosítsanak váltóruhát, fehérneműt, zoknit. A tornafelszerelés tartalmazzon tornacipőt, zoknit, pamut rövidnadrágot és pólót, vagy tornadresszt. A gyermekek ruhadarabjait, cipőit az óvodánkban kialakított szokásnak megfelelően helyezzék el. 7. A gyermekek étkeztetése óvodánkban Gyermekük étkeztetéséért térítési díjat fizetnek. A szülő felelőssége, hogy tárgyhóra a faliújságon közzétett időpontban eleget tegyen befizetési kötelezettségének. Gyermekük hiányzását és hiányzásból való visszaérkezését legkésőbb előző nap kilenc óráig az óvodatitkárnál jelentsék be. Az időben lemondott napok térítési díját a következő hónapban írjuk jóvá. A bejelentés elmulasztása esetén nincs mód az étkezési térítési díj jóváírására. Gyermekük a család anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésben részesülhet. Három vagy többgyermekes családok, valamint a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelők az intézményi térítési díj 50%-át, illetve a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át kedvezményként biztosítjuk. Az óvoda vezetője a szülő írásos kérelme, illetve a gyermek egyéni rászorultsága alapján (az óvodapedagógusok és gyermekvédelmi felelős javaslattételére) további kedvezményt állapíthat meg. Az igazoló dokumentumokat, a befizetést megelőzően az óvodatitkárnak kell átadni. Eltérő étkezési szokású, ételallergiás gyermek óvodai étkeztetése az óvodai jelentkezéskor, az óvodavezetővel történt egyeztetés alapján történik. Nem etikus a többi gyerekkel szemben és az óvoda tisztán tartását is zavarja, ha gyermekük az óvoda területén otthonról hozott élelmiszert fogyaszt. Az étkezések időpontja a következő: folyamatos reggeli ig, ebéd ig, uzsonna ig. 8. Az otthonról behozható tárgyakat, játékokat az alábbiak szerint szabályozzuk Kérjük, hogy gyermekük életkorára való tekintettel tartsák szem előtt az értékek (ékszerek, drága játékok) behozatalának felelősségét. 4

5 A behozott nagy értékű tárgyakért (ékszerek, mobiltelefon, pénzeszközök stb.) csak abban az esetben vállalunk felelősséget, ha azt a szülő az óvodába érkezéskor átvételi elismervény ellenében leadja a csoport óvodapedagógusainak, akik annak őrzéséről a gyermek hazameneteléig gondoskodnak. A balesetek megelőzése érdekében nem engedélyezzük óvodásaink testi épségét veszélyeztető tárgyak, eszközök (pl.: nyaklánc, gyűrű, karkötő, szúró, vágó, szerszámok, jelvények, spray stb.) behozatalát. Amennyiben Önök valamilyen oknál fogva erről megfeledkeznek, a fenti eljárás alapján járunk el. Óvodásaink behozhatnak magukkal minden olyan kedves, az otthonhoz kötődő tárgyat, játékot, textíliát, amely segítik érzelmi biztonságuk megszilárdulását. 9. Gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok Betegségre gyanús, lázas gyermeket a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében tilos közösségbe hozni. Óvodánkban csak teljesen egészséges gyerek tartózkodhat! A napközben megbetegedett gyermekek szüleit értesítjük és a legrövidebb időn belül szíveskedjenek érte jönni. Ha az óvónő betegen, lázasan adja át a gyermeket a szülőnek, legközelebb csak orvosi igazolással fogadjuk be őt. Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek a teljes gyógyulásig nem látogathatja az óvodát. Fertőző megbetegedés esetén Önöknek bejelentési kötelezettsége van, hogy a szükséges intézkedést - a többi gyermek érdekében- megtehessük. Az ÁNTSZ előírása szerint betegség után csak orvosi igazolással jöhet ismét gyermekük óvodába. Ennek hiányában az óvodapedagógus kötelessége megtagadni a gyermek átvételét. Valamennyi dolgozónak tilos otthonról beküldött gyógyszert beadni a gyermeknek a nap folyamán. Kivéve allergia és magas láz csillapítására szolgáló készítmények. 10. A gyermekek nagyobb csoportját a következő módon határozzuk meg Nevelőtestületünk a gyermekek nagyobb csoportján óvodánkban a kiscsoportos, a középső csoportos, a nagycsoportos, a vegyes csoportos, logopédiai, gyógytestnevelési foglalkozásokon és a szolgáltatásokon részt vevő gyerekek csoportját érti. 11. Óvodánkban a szülő joga Megismerje intézményünk helyi nevelési programját, intézményi minőségirányítási programját, házirendjét, szervezeti és működési szabályzatát és tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. A házirend egy példányát óvodánkba történő beiratkozáskor megkapja. Az első óvodai napon aláírásával rögzíti az abban foglaltak tudomásul vételét és betartását. Nyilvános, a faliújságon elhelyezett dokumentumokat az óvodapedagógusokkal történt egyeztetés után elvigye. Saját gyermeke fejlődéséről, magatartásáról rendszeres és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsot, segítséget kapjon. 5

6 Az óvoda vezetőjének és a csoport óvodapedagógusának hozzájárulásával közvetlenül segítse a tanulási folyamatot, a tevékenységek szervezését és lebonyolítását. Írásbeli javaslatát az óvoda vezetője, nevelőtestülete, Szülői Szervezete, pedagógusa megvizsgálja, és arra a megkereséstől számított harminc napot követően érdemi választ kapjon. A szülők közösségének tagjaként meghatározza azt a legmagasabb összeget, amelyet a helyi nevelési programunkban és éves munkatervünkben (Művészeti Napok, Túra Napok, Tesz-Vesz Napok) tervezett programok megvalósításánál nem lehet túllépni. Részt vegyen a Szülői Szervezet tagjainak megválasztásában, mint választó és mint megválasztható személy. Kezdeményezze a Szülői Szervezet létrehozását és abban tevékenyen közreműködjön. Az intézményünkben működő Szülői Szervezetnek joga, hogy figyelemmel kísérje a nevelőmunka eredményességét, azzal kapcsolatban véleményét kifejtse, illetve a jogszabályban meghatározottak alapján véleményezési egyetértési jogát gyakorolja. A Szülői Szervezet megállapításairól tájékoztathatja az intézmény nevelőtestületét és a fenntartót. A Szülői Szervezet a gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet a nevelési intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal vehet részt a nevelőtestületi értekezleten. 12. Óvodánkban a szülő kötelessége Gondoskodjon gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről. Biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, annak az évnek a szeptember elsejétől, amelyben az ötödik életévét betölti. (Ha az óvodai nevelésre kötelezett gyermek egy nevelési évben hét napnál igazolatlanul többet mulaszt, az óvodavezető értesíti a gyermek lakóhelye szerint illetékes jegyzőt.) Figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, gondoskodjék arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit és megadjon ehhez minden tőle elvárható segítséget. Rendszeres kapcsolatot tartson gyermeke óvodapedagógusaival. Elősegítse gyermekének a közösségbe való beilleszkedését, az óvoda rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítatását. Megtegye a szükséges intézkedéseket a gyermek jogainak érvényesítése érdekében. Tiszteletben tartsa az óvoda valamennyi dolgozójának emberi méltóságát és jogait. Bejelentse a csoport óvodapedagógusának, ha lakcíme, telefonszáma megváltozik. 13. A családok és az óvodánk nevelési elveit így összegezzük Óvodásainkat a kölcsönös szeretetre és tiszteletre neveljük. Ezért kérjük Önöket, hogy a gyermek előtt ne tegyenek indulatos, negatív megjegyzéseket, közvetlen családtagjaikra, az óvodában dolgozó felnőttekre, a hozzánk járó gyerekekre. 6

7 Pozitív megerősítést, mintát nyújtunk arra, hogy óvodásaink fogadják el egymás egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat, legyenek képesek az alkalmazkodásra. Ezen törekvésük sikerességének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben. Nap mint nap gyakoroljuk a gyermekek közötti konfliktusok megoldását, elítéljük a durvaságot, az erőszakosságot. Ezért ne biztassák gyermeküket verekedésre, még ha esetleg előző nap az Önök gyermekét érte is sérelem. 14. Kapcsolattartási, együttműködési lehetőségeink Óvodai nevelésünk minden pillanata tanulási folyamat, amely a gyermeki aktivitás életkori sajátosságából adódóan a délelőtti időszakra koncentrálódik. Egy nevelési évben minden óvodai csoportunkban két három szülői értekezletet tartunk, melynek időpontjáról legalább hét nappal előbb értesítjük a szülőket. Fogadóórát az óvodavezető és az óvodapedagógusok havonta egy alkalommal tartanak. Időpontjáról az első szülői értekezleten, valamint a faliújságon kapnak felvilágosítást. Az óvodavezetővel és az óvodapedagógusokkal történő találkozásra előzetes megbeszélés alapján nevelési és egyéb ügyekben más alkalommal is sor kerülhet. Komolyabb probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék meg az óvodapedagógust, és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet. A gyermekük fejlődéséről, személyiségéről tájékoztatást csak az óvodapedagógusok és az óvodavezető adhat. Kérjük Önöket, hogy se a gyerekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetésekre az óvodapedagógust munkája közben hosszabb időre ne vonják el a gyerekcsoporttól, mert az előidézheti a baleset kialakulását és zavarhatja a nevelés folyamatát. Óvodapedagógus telefonhoz óra között hívható, mivel a gyermekcsoport felügyelet nélkül nem maradhat. Amennyiben úgy ítéljük meg, hogy a szülő nem tudja, vagy nem akarja szülői kötelességeit teljesíteni, akkor az óvodánk törvény által előírt kötelessége ezt a szakhatóságok felé jelezni. A gyermekeknek egész nap folyamán, valamint óvodán kívüli programok alkalmával is be kell tartaniuk a testi épségüket óvó-védő - óvodapedagógusok által ismertetett - szabályokat. A játékszereket és a tanulási folyamat során használt eszközöket, szerszámokat csak rendeltetésüknek megfelelően, felnőtt felügyelete mellet használhatják. A szülők jelenlétében is be kell tartani az udvaron tartózkodás alkalmával az eszközök és a játékszerek használata során kialakított szabályokat. A gyerekek az óvoda tornatermét csak az óvodapedagógusok jelenlétében használhatják. Óvodai ünnepélyekre, kirándulásokra az óvoda munkaterve alapján kerül sor. Időpontjáról előzetesen értesítjük a szülőket. Az óvodában külön foglalkozásra abban az esetben van lehetőség, amennyiben az Oktatási Törvény ezt lehetővé teszi és a nevelőtestület is egyetért ezzel. 7

8 Szülői igény alapján lehetőséget biztosítunk ennek a korosztálynak hit- és vallásoktatás megszervezésére. A foglalkozásokon, a hit- és vallásoktatáson való részvétel igényét, lemondását az óvodatitkárnál kell bejelenteni. Gyermekük a bejelentést követő hónap első napjától csatlakozik, illetve marad ki a programokból. A beiskolázás alkalmával a szülők előzetes, írásbeli nyilatkozata alapján a szakorvosok elvégzik a gyerekek szűrővizsgálatát. Változatos módon és formában biztosítjuk az iskolák megismerését, a beiskolázáshoz szükséges információk áramlását. Óvodapedagógusaink folyamatos és érdemi tájékoztatást adnak a gyermek fejlődéséről. Kiállítjuk és a szülőknek átadjuk az óvodai szakvéleményt. Kérünk minden kedves szülőt, hogy kultúrált magatartásával és a közösségi érintkezés illemszabályainak megfelelő modell nyújtásával szolgáljon példaként a gyermekek személyiségfejlődésének pozitív irányú fejlesztéséhez! 15. Egyéb, az intézmény biztonságát garantáló szabályaink Óvodánk területén dohányozni és szeszesitalt fogyasztani tilos! Csoportszobában szülő csak az engedélyezett napokon (beszoktatás, ünnepélyek, Tesz-Vesz Napok stb.) tartózkodhat. A gyermek felnőtt felügyelet nélkül nem maradhat, így ha a hozzátartozó a gyermeket a pedagógustól átvette, a továbbiakban teljes felelősséggel felel annak testi épségéért. Vezetői engedély megkérése szükséges a reklám jellegű anyagok elhelyezéséhez. Csakis az óvoda profiljával, tevékenységével, működésével kapcsolatos, illetve azzal összefüggő reklámszövegek, anyagok kerülhetnek ki az óvoda hirdetőtáblájára, amit az óvodavezető aláírásával és bélyegzővel lát el. Kérjük Önöket, hogy a család szerkezetében történő változásokat, ha az érinti a gyermek óvodába érkezését, illetve elvitelét, szíveskedjenek a csoport óvodapedagógusának bejelenteni, a bírósági végzés másolatát leadni. Mivel az óvoda kisgyermekeket nevelő intézmény, elvárjuk, hogy mindkét fél kulturált módon, az óvodai élet zavarása nélkül egymás között oldja meg a kialakult helyzetet. Óvodán kívüli sétákon és kirándulásokon azok a gyerekek vehetnek részt, akiknek a szülei ehhez aláírásukkal hozzájárulnak, melyet az óvónők a csoportnaplóban bizonylatolnak. Tűzriadó és bombariadó esetén intézményünk Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően kell eljárni. 8

9 II. HÁZIREND A MUNKATÁRSAK RÉSZÉRE 1. Általános elveink A gyerekek személyiségjogát minden körülmény között tiszteletben tartjuk. Védelmet biztosítunk a gyereknek, ha társa illetve egy szülő testileg, vagy lelkileg bántalmazni próbálja. A gyermeket csoportjától, társaitól fegyelmezési szándékkal nem különítjük el. Nem alkalmazunk a gyermekek között közvetlen, vagy közvetett megkülönböztetést, kizárást, korlátozást, illetve a pozitív irányú megkülönböztetést. A gyerekekről információt, pedagógiai véleményt kizárólag csak a vele foglalkozó pedagógus és az óvoda vezetője ad. A szülőt csakis a saját gyerekével kapcsolatos dolgokról tájékoztatjuk. Az óvodában történt legkisebb balesetről, orvost igénylő esetről is tájékoztatást kell adni az óvodavezetőnek, távollétében az óvodavezető-helyettesnek. Kirándulás, séta során előforduló baleset, megbetegedés esetén az egyik óvodapedagógus végig a gyerekkel marad. A gyerekeket felnőtt felügyelet nélkül hagyni, a csoportból kimenni nem lehet. Óvodáskorú gyerek az óvoda nyitva tartásától a zárásáig csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat az intézményben. Másik felnőtt személynek a gyereket átadni csak indokolt esetben, a vezető engedélyével lehet (csoportösszevonás, értekezlet) ez a szabály az altatási időre is vonatkozik. A fentiek értelmében óvodapedagógust telefonhoz hívni csak 11 és 13 óra között, a váltótársa csoportban tartózkodása alatt lehetséges. A mobiltelefonokat a gyermekcsoportban tartózkodás során a kötelező óraszám letöltése alatt nem lehet használni. 2. Óvodapedagógusainkra vonatkozó rendelkezések Minden óvodapedagógusnak kötelessége a helyi nevelési program cél- és feladatrendszerével összhangban végezni a tervező és nevelőmunkáját. A gyermekek egyéni fejlettségi mutatóinak felmérését a helyi nevelési programban meghatározottak alapján regisztrálja. A gyermek fejlődéséről a szülő felé rendszeres és érdemi tájékoztatást kell adnia. Minden óvodapedagógusnak kötelessége a gyermekek testi épségének megóvása érdekében a hozzá járó gyerekeket balesetvédelmi oktatásban részesíteni, tartalmát a csoportnaplóban, írásban rögzíteni. Megfelelő magatartásával, helyes viselkedésével pozitív mintát nyújtson a gyermekeknek, a szülőknek, a munkatársaknak és a külső szakembereknek. Az óvodapedagógusnak bejelentési kötelezettsége van a vezető felé (hová, hány gyerekkel, hány kísérővel, mettől-meddig), ha séták, kirándulások, óvodán kívül tartott programok alkalmával, a gyerekekkel együtt elhagyja az épületet. 9

10 3. A pedagógiai munkát segítő munkatársainkra vonatkozó szabályok Valamennyi munkatársunk aktívan vegyen részt a gyermekek gondozási feladatainak ellátásban, illetve a rendszeres tanulási tevékenységekben, előzetes megbeszélés alapján nyújtson segítséget az óvodapedagógusnak. A munkaköri leírásban foglaltak alapján kell a takarítás rendjét betartani (napi, heti, havi időszakos stb. rendszerességgel) A teremben takarítani csak akkor lehet, ha a gyerekek már nem tartózkodnak bent. A takarításhoz és az étel tálalásához nem lehet ugyanazt a ruházatot használni. 4. Munkafegyelem betartása Kötelező mindenki részére a munkarend ismerete, betartása. Az óvoda belügyeit, esetleges problémáit szülővel, külső személlyel megtárgyalni nem etikus. A gyerekekről, szülőkről megszerzett adatokat, információkat bizalmasan kell kezelni a titoktartási kötelezettség betartásával. Valamennyi munkatárs a pontos és zavartalan munkakezdés érdekében, munkaidejének kezdetekor már átöltözve foglalja el munkaterületét. Az esetleges késésről, s annak indoklásáról a nap folyamán tájékoztatni kell az intézmény vezetőjét. Munkaidő alatt az intézmény épületét elhagyni csak a vezető, távolléte esetén a vezető-helyettes engedélyével lehet. Magánjellegű program (orvos, vásárlás) miatt csak nagyon indokolt esetben lehet a vezetőtől távolmaradást kérni. 5. Teendők hiányzás, távolmaradás esetén Megbetegedés esetén lehetőleg előző nap, de legkésőbb a munka megkezdése előtt 1-2 órával informálni kell a vezetőt és a közvetlen munkatársat a hiányzásról, hogy az intézkedésre elegendő idő álljon rendelkezése. Az orvosi igazolást a megfelelő időben át kell adni az óvodavezetőjének. Szabadság igénylését minimum egy héttel előtte, lehetőleg írásban kell kérni. Ellenkező esetben a vezető csak mérlegelés után köteles kiadni. 6. Biztonságos intézmény Az egészségügyi kiskönyv megléte és a vizsgálatok elvégzése az ÁNTSZ előírás alapján évente egyszer kötelező. Valamennyi dolgozó teljes anyagi felelősséggel tartozik az általa használt tárgyakért, eszközökért, bútorokért, textíliákért, tisztítószerekért. Az épület nyitásához, zárásához kapcsolódóan kötelező a zárási szabályok és kulcskezelési rend betartása. A balesetveszély elkerülése és elhárítása mindenki számára alapvető feladat. Baleset, bombariadó esetén az előírások, intézkedési feladatatok betartása kötelező. Valamennyi dolgozó köteles betartani az egészségügyi, higiéniai szabályokat. 10

11 III. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK A házirendünk hatálya, hatályba lépése Házirendünk hatálya kiterjed: az intézményünk valamennyi dolgozójára, az intézményünkbe járó gyermekekre, óvodásaink szüleire, valamint az intézményünkben ideiglenesen tartózkodó minden felnőttre, gyermekre. Házirendünk a fenntartó jóváhagyása után a kihirdetés, illetőleg a kifüggesztés napján lép hatályba. Házirendünk intézményi jogszabály, amelynek betartása, a gyermekekre, a szülőkre és az alkalmazottakra egyaránt érvényes. Házirendünk nyilvánosságra hozatalának módja, időpontja Házirendünket minden nevelési év elején az első szülői értekezleten az óvodavezető ismerteti az új gyermekek szüleivel. Házirendünk egy példányát valamennyi szülő a beiratkozáskor átveszi, erről az első csoportos szülői értekezleten kap tájékoztatást. Az óvodavezető minden nevelési év első értekezletén ismerteti a házirendünket az alkalmazotti közösséggel. Házirendünk gyermekekre vonatkozó részeit az óvodapedagógusok ismertetik a gyermekekkel. Házirendünk megtalálható valamennyi csoport faliújságján és a felnőtt öltőzőben. Házirendünk felülvizsgálatának rendje Házirendünket évente felülvizsgáljuk, szükség szerint módosítjuk. Házirendünk módisítására akkor kerül sor, ha a vonatkozó jogszabályokban változás történik, illetve ha a szülő képviselői útján, vagy a nevelőtestület erre javaslatot tesz. Módosításának eljárási rendje megegyezik elkészítésének és elfogadásának eljárási rendjével. 11

12 IV. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉKUNK Készítette: Szabó Endréné óvodavezető Egyetértését nyilvánította a Szülői Szervezet Választmánya: január 11. Elfogadásáról döntött a nevelőtestület: január 11. Bertók Zoltánné szakértő véleményezte: december 06. Irattári száma: 78/494/2004. PH. Óvodavezető Véleményezési és egyetértési jogával élve a Szülői Szervezet nevében. Elfogadási hatáskört gyakorló nevelőtestület nevében Jóváhagyta a XI. Kerületi Önkormányzat Oktatási Bizottsága 6/OB/2005. (II.10.) számú határozatával március 02-án. 12

13 V. FÜGGELÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK ÓVODÁNKRÓL 1. Óvodánk neve: Tesz-Vesz Óvoda Címe: 1118 Budapest, Zólyomi út Telefon: Fax: cím: 2. Az óvodánk vezetőjének neve: Gyurkó Zsuzsanna Fogadóórája: Minden hónap 2. hetében hétfő óra között, előzetes bejelentés alapján. 3. Az óvodánk vezető helyettesének neve: Fogadóórája: Varga Katalin Minden hónap 2. hetében szerda óra között. 4. Az óvodánk ügyintézőjének neve: Antal Lászlóné Elérhetősége: Az óvodánk orvosának neve: Dr. Quaiser Erzsébet Az óvodánk védőnőjének neve: Bakosné Nagy Piroska Telefonszáma: Hétfő óra között. 6. Az óvodánk fogorvosának neve: Dr. Ambrus Valéria Telefonszáma: Az óvodánk logopédusának neve: Mesterházy Éva Elérhetősége: XI. kerületi Logopédiai Intézet 1114 Bp. Kanizsai utca Telefon: Előzetes bejelentkezés alapján 8. Az óvodánk pszichológusának neve: Törő Timea Elérhetősége: Nevelési Tanácsadó 1114 Bp. Ulászló u Előzetes bejelentkezés alapján 9. Az óvodánk gyermekjogi képviselőjének neve: Dr. Donáth Attila Elérhetősége:

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja:

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja: HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hujber Jánosné óvodavezető Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 1. I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ezen házirend: A 1993. évi, többször módosított LXXIX. törvény

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: 2013. évben TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1.

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. OM azonosító: 201590 Készítette: Holhosné Horváth Tünde óvodavezető 2013.03.30 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. Iskolánk diákjai kulturált, udvarias és segítőkész magatartással tartsák be mindenkor a társadalmi együttélés írott és íratlan szabályait, viselkedjenek méltóan intézményünk hírnevéhez! Védjék az iskola

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.)

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) HÁZIREND Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) 2013 Tartalomjegyzék A. rész: Az általános iskola intézményegységre vonatkozó

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja, és feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága Az iskola által elvárt viselkedés szabályai, a tanulók kötelességei

Részletesebben

Herman Ottó Általános Iskola

Herman Ottó Általános Iskola 1. Bevezető A házirend írott szabálygyűjtemény, mely összefoglalja azokat a szabályokat, melyek alapvetően meghatározzák az iskolánk napi működését, az együttlét szabályait, tanulóink jogait és kötelességeit.

Részletesebben

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napháza Magánóvoda köznevelési intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bádonyi Kinga fenntartó Dömötör Rita óvodavezető Átdolgozásra került a a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA 1 A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2013. szeptember 1. Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba, Irányi u. 14. 2 TARTALOM I. A szülői jogokkal és kötelezettségekkel

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola. Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND

A Dózsa György Általános Iskola. Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND A Dózsa György Általános Iskola és Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND 1 Tartalomjegyzék A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA ADATAI... 3 SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLAI EGYSÉG ADATAI...

Részletesebben

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 74 OM -201505

Részletesebben

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata 1. PREAMBULUM Ez a szabályzat a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola (2045 Törökbálint, Dózsa György utca 15.; OM azonosítója: 032 456) házirendje, mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 I. rész...3 Általános rendelkezések...3 1/a Az SZMSZ célja:...3 1/b Az SZMSZ jogszabályi alapjai:...3

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KÖZÉPISKOLAI LEÁNYKOLLÉGIUM BUDAPEST, UZSOKI U. 34/A 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6 1. Jogszabályi háttér...6 2. Az SZMSZ legitimációja, nyilvánossága...6 3.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. június 02. Varga Márta

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben