Chladnička s mrazničkou Hűt -fagyasztó

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Chladnička s mrazničkou Hűt -fagyasztó"

Átírás

1 CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 17 UK І 33 Chladnička s mrazničkou Hűt -fagyasztó ь - ь ZRB938FXD2 ZRB938FWD2

2 Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Popis spot ebiče 5 Ovládací panel 5 P i prvním použití _ 8 Denní používání 9 Užitečné rady a tipy _ 10 Bezpečnostní pokyny Čištění a údržba _ 11 Odstraňování závad _ 12 Technické údaje _ 14 Instalace _ 14 Poznámky k životnímu prost edí _ 15 Zmĕny vyhrazeny. V zájmu své bezpečnosti a správného chodu spot ebiče si p ed jeho instalací a prvním použitím pozorně P ečtěte návod k použití včetně rad a upozornění. K ochraně p ed nežádoucími omyly a nehodami je důležité, aby se všechny osoby, které budou používat tento spot ebič, seznámily s jeho provozem a bezpečnostními funkcemi. Tyto pokyny uschovejte a zajistěte, aby zůstaly u spot ebiče i v p ípadě jeho p estěhování na jiné místo nebo prodeje dalším osobám, aby se tak všichni uživatelé po celou dobu životnosti spot ebiče mohli ádně informovat o jeho používání a bezpečnosti. Dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu k použití, abyste neohrozili své zdraví a majetek, a uvědomte si, že výrobce neručí za úrazy a poškození způsobené jejich nedodržením. Bezpečnost dětí a hendikepovaných osob Tento spot ebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez pat ičných zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají p íslušné pokyny k použití spot ebiče. Na děti je t eba dohlédnout, aby si se spot ebičem nehrály. Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí. Hrozí nebezpečí udušení. Jestliže likvidujete starý spot ebič, vytáhněte zástrčku ze zásuvky, od ízněte napájecí kabel (co nejblíže u spot ebiče) a odstraňte dve e, aby nedošlo k úrazu dětí elektrickým proudem, nebo se děti nemohly zav ít uvnit. Jestliže je tento spot ebič vybaven magnetickým těsněním dve í a nahrazuje starší spot ebič s pružinovým zámkem (západkou) na dve ích nebo víku, nezapomeňte p ed likvidací pružinový zámek znehodnotit. Děti se pak nemohou ve spot ebiči zav ít jako ve smrtelně nebezpečné pasti. Všeobecné bezpečnostní informace Upozornění Udržujte volně průchodné větrací otvory na povrchu spot ebiče nebo kolem vestavěného spot ebiče. Tento spot ebič je určen k uchovávání potravin nebo nápojů v běžné domácnosti, jak je uvedeno v návodu k použití. K urychlení odmrazování nepoužívejte mechanické nebo jiné pomocné prost edky. V prostoru chladicích spot ebičů nepoužívejte jiné elektrické p ístroje (nap. výrobníky zmrzliny) než typy schválené k tomuto účelu výrobcem. Nepoškozujte chladicí okruh. Chladivo isobutan (R600a), které je obsaženo v chladicím okruhu spot ebiče, je zemní plyn, který je dob e snášen životním prost edím, ale je za určitých podmínek ho lavý. Během p epravy a instalace spot ebiče dbejte na to, aby nedošlo k poškození žádné části chladicího okruhu. Pokud dojde k poškození chladicího okruhu: 2

3 odstraňte z blízkosti spot ebiče otev ený oheň a všechny jeho možné zdroje důkladně vyvětrejte místnost, ve které je spot ebič umístěný. Změna technických parametrů nebo jakákoli jiná úprava spot ebiče je nebezpečná. Jakékoli poškození kabelu může způsobit zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem. Upozornění Jakoukoliv elektrickou součást (napájecí kabel, zástrčku, kompresor) smí z důvodu možného rizika vyměňovat pouze autorizovaný zástupce nebo kvalifikovaný pracovník servisu. 1. Napájecí kabel se nesmí nastavovat. 2. Zkontrolujte, zda není zástrčka stlačená nebo poškozená zadní stranou spot ebiče. Stlačená nebo poškozená zástrčka se může p eh át a způsobit požár. 3. Ově te si, zda je zástrčka spot ebiče dob e p ístupná. 4. Netahejte za napájecí kabel. 5. Pokud je síťová zásuvka uvolněná, nezasunujte do ní zástrčku. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru. 6. Spot ebič se bez krytu žárovky vnit ního osvětlení (je-li součástí vybavení) nesmí provozovat. Tento spot ebič je těžký. P i p emisťování spot ebiče buďte proto opatrní. Nevytahujte věci z mrazicího oddílu, ani se jich nedotýkejte, máte-li vlhké nebo mokré ruce, protože byste si mohli způsobit od eniny nebo omrzliny. Spot ebič nesmí být dlouhodobě vystaven p ímému slunečnímu zá ení. V tomto spot ebiči se používají speciální žárovky (jsou-li součástí výbavy) určené pouze pro použití v domácích spot ebičích. Tyto žárovky nejsou vhodné pro osvětlení místností. Denní používání Ve spot ebiči nestavte horké nádoby na plastové části spot ebiče. Neskladujte v něm ho lavý plyn nebo tekutiny, protože by mohly vybuchnout. Potraviny neukládejte p ímo na větrací otvory v zadní stěně. (Pokud je spot ebič beznámrazový) Zmrazené potraviny se nesmí po rozmrznutí znovu zmrazovat. Zakoupené zmrazené potraviny skladujte podle pokynů daného výrobce. Pokyny výrobce spot ebiče týkající se uchování potravin je nutné p ísně dodržovat. iďte se p íslušnými pokyny. Do mrazicího oddílu nevkládejte nápoje s vysokým obsahem kysličníku uhličitého nebo nápoje s bublinkami, protože vytvá ejí tlak na nádobu, a mohou dokonce vybuchnout a poškodit spot ebič. Nejezte zmrzlinu ihned po vyjmutí z mrazničky, hrozí nebezpečí popálení. Čištění a údržba P ed čištěním nebo údržbou vždy spot ebič vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze sítě. Nečistěte spot ebič kovovými p edměty. K odstranění námrazy nepoužívejte ostré p edměty. Použijte plastovou škrabku. Pravidelně kontrolujte a čistěte odtokový otvor na rozmrazenou vodu. Je-li zanesený, uvolněte ho. Jestliže je otvor ucpaný, rozlije se voda na dno chladničky. Instalace Důležité U elektrického p ipojení se pečlivě iďte pokyny uvedenými v p íslušných odstavcích. Vybalte spot ebič a zkontrolujte, zda není poškozený. Je-li spot ebič poškozený, nezapojujte ho do sítě. P ípadné poškození okamžitě nahlaste prodejci, u kterého jste spot ebič koupili. V tomto p ípadě si uschovejte obal. 3

4 Doporučujeme vám, abyste se zapojením spot ebiče počkali nejméně čty i hodiny, aby olej mohl natéct zpět do kompresoru. Okolo spot ebiče musí být dostatečná cirkulace vzduchu, jinak by se p eh íval. K dosažení dostatečného větrání se iďte pokyny k instalaci. Pokud je to možné, měl by spot ebič stát zadní stranou ke stěně, aby byly jeho horké části nep ístupné (kompresor, kondenzátor), a nemohli jste o ně zachytit nebo se spálit. Spot ebič nesmí být umístěn v blízkosti radiátorů nebo sporáků. Zkontrolujte, zda je zástrčka po instalaci spot ebiče p ístupná. P ipojujte pouze ke zdroji pitné vody (pokud je k dispozici vodovodní p ípojka). Servis Jakékoliv elektriká ské práce, nutné pro zapojení tohoto spot ebiče, smí provádět pouze kvalifikovaný elektriká nebo osoba s p íslušným oprávněním. Pokud je spot ebič nutné opravit, obraťte se na autorizované servisní st edisko, které smí použít výhradně originální náhradní díly. Ochrana životního prost edí Tento p ístroj neobsahuje plyny, které mohou poškodit ozónovou vrstvu, ani v chladicím okruhu, ani v izolačních materiálech. Spot ebič nelikvidujte společně s domácím odpadem a smetím. Izolační pěna obsahuje ho lavé plyny: spot ebič je nutné zlikvidovat podle p íslušných p edpisů, které získáte na obecním ú adě. Zabraňte poškození chladicí jednotky, hlavně vzadu v blízkosti výměníku tepla. Materiály použité u tohoto spot ebiče označené symbolem jsou recyklovatelné. 4

5 Popis spot ebiče Zásuvky na ovoce 6 Police na lahve 2 Skleněné police 7 Mrazicí koš 3 Ovládací panel 8 Mrazicí koš 4 Polička na máslo 9 Mrazicí koš 5 Police ve dve ích 10 Typový štítek Ovládací panel Regulátor teploty chladničky Tlačítko mínus 2 Regulátor teploty chladničky Tlačítko plus 3 Tlačítko ON/OFF Tlačítko OK 4 Regulátor teploty mrazničky Tlačítko plus Regulátor času 5 Displej 5

6 Displej K J I H G 6 Regulátor teploty mrazničky Tlačítko mínus Regulátor času 7 Tlačítko Mode P ednastavený zvuk tlačítek lze na hlasitější změnit současným stisknutím tlačítka Mode 7 a tlačítka mínus 6 na několik sekund. Změnu je možné vrátit. A A. Ukazatel teploty chladničky B. Funkce dětské pojistky C. Funkce Vypnutí chladničky D. Funkce Drinks Chill E. Časovač F. Ukazatel teploty mrazničky G. Ukazatel poplachu H. Funkce nakupování I. Funkce Action Freeze J. Funkce Eco Mode K. Funkce Dovolená F B C D Vypnutí spot ebiče Spot ebič se vypíná následujícím postupem: 1. Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF po dobu pěti sekund. 2. Displej se vypne. 3. Spot ebič odpojíte od elektrické sítě vytáhnutím zástrčky ze síťové zásuvky. Zapnutí chladničky Chladničku zapnete následovně: 1. Stiskněte regulátor teploty chladničky. E Nebo: 1. Stiskněte tlačítko Mode, dokud se neobjeví p íslušná ikona. Bliká ukazatel Vypnutí chladničky. 2. Stisknutím tlačítka OK akci potvrďte. 3. Ukazatel funkce Vypnutí chladničky zhasne. Chcete-li zvolit jinou teplotu, prostudujte si oddíl Regulace teploty. Regulace teploty Nastavenou teplotu chladničky nebo mrazničky můžete upravit pomocí regulátorů teploty. Nastavená výchozí teplota: +5 C v chladničce -18 C v mrazničce Ukazatele teploty zobrazují nastavenou teplotu. Důležité Nastavenou výchozí teplotu obnovíte vypnutím spot ebiče. Nastavené teploty bude dosaženo do 24 hodin. Určité kolísání kolem nastavené teploty je normální a nep edstavuje žádnou poruchu spot ebiče. Důležité Nastavená teplota zůstane uložena i p i výpadku proudu. Pro optimální skladování potravin zvolte funkci Eco Mode. Viz část Funkce Eco Mode. Funkce Eco Mode Pro optimální skladování potravin zvolte funkci Eco Mode. Tuto funkci zapnete následovně: 1. Stiskněte tlačítko Mode, dokud se neobjeví p íslušná ikona. Bliká ukazatel Eco Mode. Ukazatel teploty na pár sekund zobrazuje nastavenou teplotu: pro chladničku: +5 C pro mrazničku: -18 C 2. Stisknutím tlačítka OK akci potvrďte. Zobrazí se ukazatel Eco Mode. Tuto funkci vypnete následovně: 1. Stiskněte tlačítko Mode, dokud nezačne blikat ukazatel Eco Mode. 6

7 2. Stisknutím tlačítka OK akci potvrďte. 3. Ukazatel Eco Mode zhasne. Důležité Tato funkce se vypne zvolením jiné nastavené teploty. Funkce dětské pojistky Pokud chcete zablokovat ovládání pomocí tlačítek, zvolte funkci dětské pojistky. Tuto funkci zapnete následovně: 1. Stiskněte tlačítko Mode, dokud se neobjeví p íslušná ikona. 2. Ukazatel funkce dětské pojistky začne blikat. 3. Stisknutím tlačítka OK akci potvrďte. Zobrazí se ukazatel funkce dětské pojistky. Tuto funkci vypnete následovně: 1. Stiskněte Mode, dokud ukazatel funkce dětské pojistky nezačne blikat. 2. Stisknutím tlačítka OK akci potvrďte. 3. Ukazatel funkce dětské pojistky se p estane zobrazovat. Funkce Dovolená Tato funkce umožňuje ponechat prázdnou chladničku zav enou po dobu dlouhé dovolené, aniž by došlo ke vzniku nep íjemných pachů. Důležité Chladicí oddíl musí být p i zapnutí funkce Dovolená prázdný. Tuto funkci zapnete následovně: 1. Stiskněte tlačítko Mode, dokud se neobjeví p íslušná ikona. Ukazatel funkce Dovolená začne blikat. Ukazatel teploty chladničky na pár sekund zobrazuje nastavenou teplotu. 2. Stisknutím tlačítka OK akci potvrďte. Zobrazí se ukazatel funkce Dovolená. Tuto funkci vypnete následovně: 1. Stiskněte tlačítko Mode, dokud ukazatel funkce Dovolená nezačne blikat. 2. Stisknutím tlačítka OK akci potvrďte. 3. Ukazatel funkce Dovolená se p estane zobrazovat. 4. Pokud byla p edtím zvolena funkce Eco Mode, pak se tato funkce obnoví. Důležité Tato funkce se vypne p i nastavení jiné teploty chladničky. Funkce Drinks Chill Funkce Drinks Chill se používá jako bezpečnostní varování p i vložení lahví do oddílu mrazničky. Tuto funkci zapnete následovně: 1. Stiskněte tlačítko Mode, dokud se neobjeví p íslušná ikona. Bliká ukazatel Drinks Chill. Časovač po dobu několika sekund ukazuje nastavenou hodnotu (30 minut). 2. Stisknutím tlačítka regulace časovače upravte nastavenou hodnotu v rozsahu od 1 do 90 minut. 3. Stisknutím tlačítka OK akci potvrďte. Zobrazí se ukazatel Drinks Chill. Časovač začne blikat. Po skončení odpočítávání začne blikat kontrolka funkce Drinks Chill a zazní zvukový signál: 1. Vyjměte nápoje z mrazničky. 2. Vypněte funkci. Tuto funkci vypnete následovně: 1. Stiskněte tlačítko Mode, dokud nezačne blikat ukazatel Drinks Chill. 2. Stisknutím tlačítka OK akci potvrďte. 3. Ukazatel Drinks Chill zhasne. Funkci je možné kdykoli vypnout. Funkce Nákup Pot ebujete-li uložit velké množství nechlazených potravin, nap íklad po nákupu, doporučujeme zapnout funkci Nákup, aby se potraviny rychleji zchladily a nezah ály další potraviny, které již v chladničce jsou. Tuto funkci zapnete následovně: 1. Stiskněte tlačítko Mode, dokud se neobjeví p íslušná ikona. Bliká ukazatel Nákup. Ukazatel teploty chladničky na pár sekund zobrazuje nastavenou teplotu. 2. Stisknutím tlačítka OK akci potvrďte. Zobrazí se ukazatel funkce Nákup. Funkce Nákup se automaticky vypne asi za 6 hodin. 7

8 Tuto funkci vypnete p ed jejím automatickým vypnutím následovně: 1. Stiskněte tlačítko Mode, dokud ukazatel funkce Nákup nezačne blikat. 2. Stisknutím tlačítka OK akci potvrďte. 3. Ukazatel funkce Nákup se p estane zobrazovat. 4. Pokud byla p edtím zvolena funkce Eco Mode, pak se tato funkce obnoví. Důležité Tato funkce se vypne p i nastavení jiné teploty chladničky. Funkce Action Freeze Tuto funkci zapnete následovně: 1. Stiskněte tlačítko Mode, dokud se neobjeví p íslušná ikona. Bliká ukazatel Action Freeze. Ukazatel teploty mrazničky zobrazí na několik sekund symbol. 2. Stisknutím tlačítka OK akci potvrďte. Zobrazí se ukazatel Action Freeze. Spustí se animace. Funkce se automaticky vypne za 52 hodin. Tuto funkci vypnete p ed jejím automatickým vypnutím následovně: 1. Stiskněte tlačítko Mode, dokud nezačne blikat ukazatel Action Freeze. 2. Stisknutím tlačítka OK akci potvrďte. 3. Ukazatel Action Freeze zhasne. 4. Pokud byla p edtím zvolena funkce Eco Mode, pak se tato funkce obnoví. Důležité Tato funkce se vypne p i nastavení jiné teploty mrazničky. P i prvním použití Výstraha vysoké teploty Zvýšení teploty v mrazničce (nap íklad z důvodu výpadku proudu) signalizuje: blikajícími ukazateli výstrahy a teploty mrazničky zvukovým signálem. Resetování výstrahy: 1. Stiskněte libovolné tlačítko. 2. Zvukový signál se vypne. 3. Kontrolka teploty mrazničky na několik sekund zobrazí nejvyšší dosaženou teplotu. Poté opět zobrazuje nastavenou teplotu. 4. Ukazatel výstrahy bude stále blikat, dokud nedojde k obnovení normálních provozních podmínek. Pokud podmínky výstrahy pominou, ukazatel výstrahy se p estane zobrazovat. Výstraha otev ených dve í Zvuková výstraha se spustí, jsou-li dve e spot ebiče otev ené několik minut. Výstraha otev ených dve í je signalizována: blikajícím ukazatelem výstrahy zvukovou signalizací Po obnovení normálních podmínek (zav ené dve e) se výstraha vypne. Během fáze výstrahy je možné zvukovou signalizaci vypnout stisknutím jakéhokoliv tlačítka. Čistění vnit ku spot ebiče P ed prvním použitím spot ebiče vymyjte vnit ek a všechno vnit ní p íslušenství vlažnou vodou s trochou neutrálního mycího prost edku, abyste odstranili typický pach nového výrobku, a pak vše důkladně ut ete do sucha. Důležité Nepoužívejte čisticí prost edky nebo abrazivní prášky, které mohou poškodit povrch spot ebiče. 8

9 Denní používání Zmrazování čerstvých potravin Mrazicí oddíl se hodí pro zmrazování čerstvých potravin a dlouhodobé uložení zmrazených a hlubokozmrazených potravin. Chcete-li zmrazovat čerstvé potraviny, je nutné změnit st ední nastavení. K rychlejšímu zmrazování otočte regulátorem teploty směrem na vyšší nastavení, abyste dosáhli maximálního chladu. Důležité Teplota chladicího oddílu pak může klesnout pod 0 C. V tomto p ípadě otočte regulátorem teploty zpět na teplejší nastavení. Čerstvé potraviny, které chcete zmrazit, položte do horního oddílu. Skladování zmrazených potravin Po prvním spuštění spot ebiče nebo po jeho dlouhodobé odstávce nechte spot ebič p ed vložením potravin běžet nejméně 2 hodiny na vyšší nastavení. Důležité V p ípadě náhodného rozmrazení, nap íklad z důvodu výpadku proudu, a pokud výpadek proudu trval delší dobu, než je uvedeno v tabulce technických údajů, je nutné rozmrazené potraviny rychle spot ebovat nebo ihned uva it či upéct a potom opět zmrazit (po ochlazení). Rozmrazování Hlubokozmrazené nebo zmrazené potraviny je možné p ed použitím rozmrazit v chladničce nebo p i pokojové teplotě, podle toho, kolik máte času. Malé kousky lze dokonce p ipravit ještě zmrazené, p ímo z mrazničky: čas p ípravy bude ale v tomto p ípadě delší. P emístitelné police Na stěnách chladničky jsou kolejničky, do kterých se podle p ání zasunují police. Umístění dve ních poliček Dve ní poličky můžete umístit do různé výšky a vkládat tak do nich různě velká balení potravin Pomalu posunujte polici ve směru šipek, až se uvolní, a pak ji zasuňte do zvolené polohy. Vyjmutí mrazicích košů z mrazničky Koše na zmrazování potravin jsou vybaveny zarážkou, aby se nedaly náhodně odstranit, nebo nevypadly. P i vytahování koše z mrazničky jej táhněte k sobě a když dosáhnete koncové zarážky, zvedněte jeho p ední stranu nahoru a vyjměte koš. Chcete-li koš vrátit zpět, lehce nadzdvihněte p ední část koše, abyste ho mohli vložit do mrazničky. Jakmile je koš nad zarážkami, zasuňte koš dozadu do jeho polohy. 9

10 1 2 Užitečné rady a tipy Normální provozní zvuky Když je chladicí kapalina čerpána chladicím hadem nebo potrubím, můžete slyšet zvuk slabého bublání či zurčení. Nejde o závadu. Když je kompresor spuštěný a čerpá se chladící médium, může to být doprovázeno drnčením nebo pulsujícím zvukem kompresoru. Nejde o závadu. Tepelné roztažení může způsobit náhlé zapraskání. Jde o p irozený a neškodný fyzikální jev. Nejde o závadu. Když se kompresor spustí nebo vypne, můžete zaslechnout slabé kliknutí regulátoru teploty. Nejde o závadu. Tipy pro úsporu energie Neotvírejte často dve e, ani je nenechávejte otev ené déle, než je nezbytně nutné. Jestliže je okolní teplota vysoká, regulátor teploty je na vyšším nastavení a spot ebič je zcela zaplněný, může kompresor běžet nep etržitě a na výparníku se pak tvo í námraza nebo led. V tomto p ípadě je nutné nastavit regulátor teploty na nižší nastavení, aby se spot ebič automaticky odmrazil, a tím snížil spot ebu energie. Tipy pro chlazení čerstvých potravin K dosažení nejlepšího výkonu: do chladničky nevkládejte teplé potraviny nebo tekutiny, které se odpa ují; potraviny zakrývejte nebo je zabalujte, zejména mají-li silnou vůni; potraviny položte tak, aby okolo nich mohl proudit volně vzduch. Tipy pro chlazení Užitečné rady: Maso (všechny druhy): zabalte do polyetylénového sáčku a položte na skleněnou polici nad zásuvku se zeleninou. Z hlediska bezpečné konzumace takto skladujte maso pouze jeden nebo dva dny. Va ená jídla, studená jídla apod.: můžete zakrýt a položit na jakoukoli polici. Ovoce a zelenina: musí být důkladně očištěné, vložte je do speciální zásuvky (nebo zásuvek), které jsou součástí vybavení. Máslo a sýr: musí být ve speciální vzduchotěsné nádobě nebo zabalené do hliníkové fólie či do polyetylénového sáčku, aby k nim měl vzduch co nejméně p ístup. Láhve s mlékem: musí být uzav eny víčkem a uloženy v držáku na láhve ve dve ích. Banány, brambory, cibule a česnek smí být v chladničce pouze tehdy, jsou-li zabalené. Tipy pro zmrazování potravin K dosažení dokonalého zmrazovacího procesu dodržujte následující důležité rady: maximální množství potravin, které je možné zmrazit za 24 hodin je uvedeno na typovém štítku; zmrazovací postup trvá 24 hodin. V této době nep idávejte žádné další potraviny ke zmrazení; zmrazujte pouze potraviny prvot ídní kvality, čerstvé a dokonale čisté; p ipravte potraviny v malých porcích, aby se mohly rychle a zcela zmrazit, a bylo pak možné rozmrazit pouze požadované množství; 10

11 zabalte potraviny do alobalu nebo polyetylénu a p esvědčte se, že jsou balíčky vzduchotěsné; čerstvé, nezmrazené potraviny se nesmí dotýkat již zmrazených potravin, protože by zvýšily jejich teplotu; libové potraviny vydrží uložené déle a v lepším stavu, než tučné; sůl zkracuje délku bezpečného skladování potravin; vodové zmrzliny mohou p i konzumaci okamžitě po vyjmutí z mrazicího oddílu způsobit popáleniny v ústech; doporučujeme napsat na každý balíček viditelně datum uskladnění, abyste mohli správně dodržet dobu uchování potravin. Tipy pro skladování zmrazených potravin K dosažení nejlepšího výkonu zakoupeného spot ebiče dodržujte následující podmínky: Čištění a údržba Pozor P ed každou údržbou vytáhněte zástrčku spot ebiče ze zdroje elektrického napájení. Tento spot ebič obsahuje uhlovodíky v chladicí jednotce; údržbu a doplňování smí proto provádět pouze autorizovaný pracovník. Pravidelné čištění Spot ebič je nutné pravidelně čistit: vnit ek a všechno vnit ní p íslušenství omyjte vlažnou vodou s trochou neutrálního mycího prost edku; pravidelně kontrolujte těsnění dví ek a otírejte je, aby bylo čisté, bez usazených nečistot; důkladně vše opláchněte a osušte. Důležité Nehýbejte s žádnými trubkami nebo kabely uvnit spot ebiče, netahejte za ně a nepoškozujte je. Nikdy nepoužívejte k čištění vnit ku spot ebiče abrazivní prášky, vysoce parfémované čisticí prost edky nebo vosková leštidla, protože mohou poškodit povrch a zanechat silný pach. vždy si p i nákupu ově te, že zakoupené zmrazené potraviny byly prodejcem správně skladované; zajistěte, aby zmrazené potraviny byly z obchodu p ineseny v co nejkratším možném čase; neotvírejte často dve e, ani je nenechávejte otev ené déle, než je nezbytně nutné; již rozmrazené potraviny se rychle kazí a nesmí se znovu zmrazovat; nep ekračujte dobu skladování uvedenou výrobcem na obalu. Kondenzátor (černá m ížka) a kompresor na zadní straně spot ebiče čistěte kartáčem. Tím se zlepší výkon spot ebiče a sníží spot eba energie. Důležité Dbejte na to, abyste nepoškodili chladicí systém. ada prost edků na čistění povrchů v kuchyni obsahuje chemikálie, které mohou poškodit umělou hmotu použitou v tomto spot ebiči. Doporučujeme proto čistit povrch spot ebiče pouze teplou vodou s trochou tekutého mycího prost edku na nádobí. Po čištění znovu p ipojte spot ebič k elektrické síti. Odmrazování chladničky Během normálního používání se námraza automaticky odstraňuje z výparníku chladicího oddílu p i každém zastavení motoru kompresoru. Rozmrazená voda vytéká žlábkem do speciální nádoby na zadní straně spot ebiče nad motorem kompresoru, kde se odpa uje. Odtokový otvor pro rozmrazenou vodu, který se nachází uprost ed žlábku v chladicím oddíle, se musí pravidelně čistit, aby voda ne- 11

12 mohla p etéct na uložené potraviny. Používejte speciální čisticí nástroj, který najdete již zasunutý do odtokového otvoru. Odmrazování mrazničky Tento oddíl je nenamrzajícího typu. To znamená, že se v zapnutém spot ebiči nevytvá í námraza ani na vnit ních stěnách, ani na potravinách. Zajišťuje to nep etržitá cirkulace chladného vzduchu uvnit oddílu automaticky ízeným ventilátorem. Odstraňování závad Pozor P i hledání a odstraňování závady vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky. Odstraňování závady, která není uvedena v tomto návodu, smí provádět pouze kvalifikovaný elektriká nebo osoba s p íslušným oprávněním. Vy azení spot ebiče z provozu Jestliže spot ebič nebudete po dlouhou dobu používat, proveďte následná opat ení: 1. odpojte spot ebič od sítě 2. vyjměte všechny potraviny 3. vyčistěte spot ebič a všechno p íslušenství 4. nechte dve e pootev ené, abyste zabránili vzniku nep íjemných pachů Důležité Pokud necháte spot ebič zapnutý, požádejte někoho, aby ho občas zkontroloval, zda se potraviny nekazí, nap. z důvodu výpadku proudu. Důležité Během normálního provozu vydává spot ebič různé zvuky (kompresor, cirkulace chladiva). Problém Možná p íčina ešení Spot ebič je hlučný. Spot ebič není správně postaven. Zkontrolujte, zda spot ebič stojí stabilně (všechny čty i nožičky musí stát na podlaze). Kompresor funguje nep etržitě. Regulátor teploty může být nesprávně nastavený. Dve e nejsou správně zav ené. Otvírali jste dve e p íliš často. Teplota potravin je p íliš vysoká. Teplota v místnosti je p íliš vysoká. Je zapnutá funkce FROSTMATIC. Je zapnutá funkce COOLMATIC. Nastavte vyšší teplotu. Viz Zav ení dve í. Nenechávejte dve e otev ené déle, než je nezbytně nutné. Nechte potraviny vychladnout na teplotu místnosti, teprve pak je vložte do spot ebiče. Snižte teplotu v místnosti. Viz Funkce FROSTMATIC. Viz Funkce COOLMATIC. 12

13 Problém Možná p íčina ešení Po vnit ní zadní stěně chladničky stéká voda. Během automatického odmrazování se na zadní stěně rozmrazuje námraza. Nejde o závadu. V chladničce teče voda. Odtokový otvor je ucpaný. Vyčistěte odtokový otvor. Na podlahu teče voda. P íliš mnoho námrazy a ledu. Teplota ve spot ebiči je p íliš vysoká. Teplota v chladničce je p íliš vysoká. P íliš vysoká teplota v mrazničce. Vložené potraviny brání odtoku vody do odtokového otvoru. Vývod rozmrazené vody (kondenzátu) neústí do odpa ovací misky nad kompresorem. Potraviny nejsou ádně zabalené. Dve e nejsou správně zav ené. Teplota v chladničce je p íliš nízká. Dve e nejsou správně zav ené. Teplota potravin je p íliš vysoká. Vložili jste p íliš velké množství lahví najednou. Ve spot ebiči neobíhá chladný vzduch. Potraviny jsou položeny p íliš těsně u sebe. P emístěte potraviny tak, aby se nedotýkaly zadní stěny. Vložte vývod rozmrazené vody (kondenzátu) do odpa ovací misky. Zabalte potraviny lépe. Viz Zav ení dve í. Nastavte vyšší teplotu. Viz Zav ení dve í. Nechte potraviny vychladnout na teplotu místnosti, teprve pak je vložte do spot ebiče. Ukládejte do spot ebiče menší množství potravin. Zkontrolujte, zda ve spot ebiči může dob e obíhat chladný vzduch. Uložte potraviny tak, aby mohl dob e obíhat chladný vzduch. Spot ebič nefunguje. Spot ebič je vypnutý. Zapněte spot ebič. Osvětlení nefunguje. "demo" se zobrazí na displeji. Zástrčka není správně zasunutá do zásuvky. Spot ebič je bez proudu. Zásuvka není pod proudem. Osvětlení je v pohotovostním režimu. Spot ebič je v režimu Demo. Zasuňte zástrčku správně do zásuvky. Zasuňte do zásuvky zástrčku jiného elektrického spot ebiče. Obraťte se na kvalifikovaného elektriká e. Zav ete a otev ete dve e. Na p ibližně 10 sekund podržte stisknuté tlačítko OK, dokud nezazní dlouhý zvukový signál a na krátkou chvíli se nevypne displej: spot ebič začne pracovat v normálním režimu. Pokud tyto rady nevedou k žádnému výsledku, zavolejte nejbližší značkový servis. Výměna žárovky Tento spot ebič je vybaven vnit ním osvětlením pomocí LED diod s dlouhou životností. Vnit ní osvětlení smí vyměňovat pouze autorizované servisní st edisko. Kontaktujte servisní st edisko. 13

14 Zav ení dve í 1. Vyčistěte těsnění dve í. 2. Pokud je to nutné, dve e se iďte. iďte se pokyny v části Instalace. Technické údaje 3. V p ípadě pot eby vadné těsnění dve í vyměňte. Obraťte se na autorizované servisní st edisko. Rozměry Výška 2010 mm Ší ka 595 mm Hloubka 658 mm Skladovací čas p i poruše 18 h Napětí V Frekvence 50 Hz Technické údaje jsou uvedeny na typovém štítku umístěném na vnit ní levé straně spot ebiče a na energetickém štítku. Instalace Pozor P ečtěte si pečlivě "Bezpečnostní informace" ještě p ed instalací k zajištění bezpečnosti a správného provozu spot ebiče. Umístění Spot ebič instalujte na místě, jehož okolní teplota odpovídá klimatické t ídě uvedené na typovém štítku spot ebiče: Klimatická t ída SN +10 C až + 32 C N +16 C až + 32 C ST +16 C až + 38 C T +16 C až + 43 C Okolní teplota nutná minimální vzdálenost mezi horní částí spot ebiče a závěsnými sk íňkami alespoň 100 mm. Pokud je to však možné, spot ebič pod závěsné sk íňky nestavte. Správné vyrovnání zajišťuje jedna nebo více se iditelných nožiček na spodku spot ebiče. Upozornění Zástrčka musí být i po instalaci dob e p ístupná, aby bylo možné spot ebič odpojit od elektrické sítě. Umístění Spot ebič musí být instalovaný v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, jako jsou radiátory, bojlery, p ímý sluneční svit apod. Ujistěte se, že vzduch může volně cirkulovat kolem zadní části spot ebiče. Jestliže je spot ebič umístěný pod závěsnými sk íňkami kuchyňské linky, je pro zajištění správného výkonu 14

15 100 mm min 3. Otočte rozpěrku do správné polohy. 4. Utáhněte všechny šrouby. A B 2 20 mm P ipojení k elektrické síti Spot ebič smí být p ipojen k síti až po ově ení, že napětí a frekvence uvedené na typovém štítku odpovídají napětí v domácí síti. Spot ebič musí být podle zákona uzemněn. Zástrčka napájecího kabelu je k tomuto účelu vybavena p íslušným kontaktem. Pokud není domácí zásuvka uzemněná, poraďte se s odborníkem a p ipojte spot ebič k samostatnému uzemnění v souladu s platnými p edpisy. Výrobce odmítá veškerou odpovědnost v p ípadě nedodržení výše uvedených pokynů. Tento spot ebič je v souladu se směrnicemi EHS. Zadní rozpěrky Dvě rozpěrky naleznete v sáčku s dokumentací. P i montáži rozpěrek postupujte následovně: 1. Uvolněte šroub. 2. Zasuňte rozpěrku pod šroub. Poznámky k životnímu prost edí Vyrovnání P i umístění spot ebiče zajistěte, aby stál vodorovně. Můžete ho vyrovnat se ízením dvou dolních p edních nožiček. Změna směru otvírání dve í Pokud chcete změnit směr otvírání dve í, obraťte se na nejbližší zastoupení poprodejního servisu. Odborník z poprodejního servisu provede změnu směru otevírání dve í na vaše náklady. Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepat í do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického za ízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prost edí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u p íslušného místního ú adu, 15

16 služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili. 16

17 Tartalomjegyzék Biztonsági el írások _ 17 Termékleírás _ 20 Kezel panel _ 20 Els használat 24 Napi használat 24 Hasznos javaslatok és tanácsok _ 25 Biztonsági előírások Saját biztonsága és a helyes használat biztosítása érdekében a készülék üzembe helyezése és els használata el tt olvassa át figyelmesen ezt a használati útmutatót, beleértve a tippeket és figyelmeztetéseket is. A szükségtelen hibák és balesetek elkerülése érdekében fontos annak biztosítása, hogy mindenki, aki a készüléket használja, jól ismerje annak működését és biztonságos használatát. rizze meg ezt a használati útmutatót, és ha a készüléket elajándékozza vagy eladja, az útmutatót is mellékelje hozzá, hogy annak teljes élettartamán keresztül mindenki, aki használja, megfelel információkkal rendelkezzen annak használatát és biztonságát illet en. Az emberi élet és a vagyontárgyak biztonsága érdekében tartsa be a jelen használati útmutatóban szerepl óvintézkedéseket, mivel a gyártó nem felel s az ezek elmulasztása miatt bekövetkez károkért. Gyermekek és fogyatékkal élő személyek biztonsága A készülék kialakítása nem olyan, hogy azt csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelel tapasztalatok és ismeretek híján lév személyek (beleértve a gyermekeket is) használhassák, hacsak a biztonságukért felel s személy nem biztosít számukra felügyeletet és útmutatást a készülék használatára vonatkozóan. Gondoskodni kell a gyermekek felügyeletér l annak biztosítása érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel. Minden csomagolóanyagot tartson a gyermekekt l távol. Fulladásveszélyesek. Ápolás és tisztítás 26 Hibaelhárítás _ 27 Műszaki adatok _ 29 Üzembe helyezés 30 Környezetvédelmi tudnivalók _ 31 A változtatások jogát fenntartjuk. A készülék kiselejtezésekor húzza ki a dugaszt a hálózati aljzatból, vágja el a hálózati tápkábelt (olyan közel a készülékhez, amennyire csak lehet), és távolítsa el az ajtót annak megel zése érdekében, hogy a játszó gyermekek áramütést szenvedjenek, vagy magukat a készülékbe zárják. Ha ez a mágneszáras ajtóval ellátott készülék egy rugózáras (kilincses) ajtóval vagy fedéllel ellátott régi készülék helyére kerül, akkor ne felejtse el a régi készülék kidobása el tt használatra alkalmatlanná tenni a rugós zárat. Ennek az a célja, hogy gyerekek ne tudjanak bennrekedni a készülékben. Általános biztonsági tudnivalók Vigyázat A készülékházon vagy a beépített szerkezeten lév szell z nyílásokat tartsa akadálymentesen A készülék rendeltetése élelmiszerek és/ vagy italok tárolása a normál háztartásban, amint azt a jelen használati útmutató ismerteti. Ne használjon mechanikus szerkezetet vagy mesterséges eszközöket a leolvasztási folyamat el segítésére. Ne működtessen más elektromos készüléket (például fagylaltkészít gépet) hűt berendezések belsejében, hacsak ezt a gyártó kifejezetten jóvá nem hagyja. Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a hűt kör. 17

18 Izobután (R600a) hűt anyagot tartalmaz a készülék hűt köre, ez a környezetre csekély hatást gyakorló, természetes gáz, amely ugyanakkor gyúlékony. A készülék szállítása és üzembe helyezése során bizonyosodjon meg arról, hogy a hűt kör semmilyen összetev je nem sérült meg. Ha a hűt kör megsérült: kerülje nyílt láng és tűzgyújtó eszközök használatát alaposan szell ztesse ki azt a helyiséget, ahol a készülék található Veszélyes a termék műszaki jellemz it megváltoztatni vagy a terméket bármilyen módon átalakítani. A hálózati tápkábel bármilyen sérülése rövidzárlatot, tüzet vagy áramütést okozhat. Vigyázat A veszélyhelyzetek megel zése érdekében mindenféle elektromos részegység (hálózati tápkábel, dugasz, kompresszor) cseréjét hivatalos szervizképvisel nek vagy szakképzett szervizmunkatársnak kell elvégeznie. 1. A hálózati tápkábelt nem szabad meghosszabbítani. 2. Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugaszt ne nyomja össze vagy károsítsa a készülék hátlapja. Az összenyomott vagy sérült hálózati dugasz túlmelegedhet és tüzet okozhat. 3. Gondoskodjon arról, hogy a készülék hálózati dugasza hozzáférhet legyen. 4. Ne húzza a hálózati kábelt. 5. Ha a hálózati aljzat ki van lazulva, ne csatlakoztassa a hálózati dugaszt. Áramütés vagy tűz veszélye. 6. Nem szabad működtetni a készüléket, ha a bels világítás lámpabúrája nincs a helyén (ha van a készüléken). Ez a készülék nehéz. Mozgatásakor körültekintéssel járjon el. Ne szedjen ki semmit a fagyasztóból, és ne is érjen hozzá ilyenekhez, ha a keze nedves vagy vizes, mivel ez a b rsérüléseket, illetve fagyás miatti égési sérüléseket eredményezhet. Ne tegye ki hosszú id n keresztül közvetlen napsütésnek a készüléket. Az ebben a készülékben működ izzólámpák (ha vannak ilyenek a készülékben) kizárólag háztartási eszközökhöz kifejlesztett, különleges fényforrások. Nem alkalmasak helyiségek megvilágítására. Napi használat Ne tegyen meleg edényt a készülék műanyag részeire. Ne tároljon gyúlékony gázt vagy folyadékot a készülékben, mert azok felrobbanhatnak. Ne tegyen élelmiszereket közvetlenül a hátsó falon lév leveg kimenet elé. (Ha a készülék Frost Free rendszerű) A fagyasztott élelmiszert kiolvasztás után többé nem szabad újra lefagyasztani. Az el recsomagolt fagyasztott élelmiszereket az élelmiszergyártó utasításaival összhangban tárolja. A készülék gyártójának tárolásra vonatkozó ajánlásait szigorúan be kell tartani. Olvassa el az idevonatkozó utasításokat. Ne tegyen szénsavas italokat a fagyasztóba, mert nyomás keletkezik a palackban, ami miatt felrobbanhat és kárt okozhat a készülékben. A jégnyalóka fagyásból ered égéseket okozhat, ha rögtön a készülékb l kivéve enni kezdik. Ápolás és tisztítás A karbantartás el tt kapcsolja ki a készüléket, és a húzza ki a vezetéket a fali aljzatból. Ne tisztítsa a készüléket fémtárgyakkal. Ne használjon éles tárgyakat a dérnek a készülékr l történ eltávolításához. Használjon műanyag kaparókést. Rendszeresen vizsgálja meg a hűt szekrényben a leolvadt víz számára kialakított vízelvezet t. Szükség esetén tisztítsa meg a vízelvezet t. Ha a vízelvezet el van zá- 18

19 ródva, a víz összegyűlik a készülék aljában. Üzembe helyezés Fontos Az elektromos hálózatra való csatlakoztatást illet en kövesse a megfelel fejezetek útmutatását. Csomagolja ki a készüléket, és ellen rizze, vannak-e sérülések rajta. Ne csatlakoztassa a készüléket, ha sérült. Az esetleges sérüléseket azonnal jelentse ott, ahol a készüléket vásárolta. Ilyen esetben rizze meg a csomagolást. Ajánlatos legalább négy órát várni a készülék bekötésével és hagyni, hogy az olaj visszafolyjon a kompresszorba. Megfelel leveg áramlást kell biztosítani a készülék körül, ennek hiánya túlmelegedéshez vezet. Az elégséges szell zés elérése érdekében kövesse a vonatkozó üzembe helyezési utasításokat. Amikor csak lehetséges, a készülék hátlapja fal felé nézzen, hogy el lehessen kerülni a forró alkatrészek (kompresszor, kondenzátor) megérintését vagy megfogását az esetleges égési sérülések megel zése érdekében. A készüléket nem szabad radiátorok vagy tűzhelyek közelében elhelyezni. Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz hozzáférhet legyen a készülék telepítése után. Csak ivóvízhálózatra csatlakoztatható (Ha fel van szerelve vízcsatlakozóval). Szerviz A készülék szervizeléséhez szükséges minden villanyszerelési munkát szakképzett villanyszerel nek vagy kompetens személynek kell elvégeznie. A készüléket kizárólag arra felhatalmazott szervizközpont javíthatja, és csak eredeti pótalkatrészek használhatók. Környezetvédelem Ez a készülék sem a hűt folyadék-keringet rendszerben, sem a szigetel anyagokban nem tartalmaz az ózonréteget károsító gázokat. A készüléket nem szabad a lakossági hulladékkal és szeméttel együtt kidobni. A szigetel hab gyúlékony gázokat tartalmaz: a készüléket a helyi hatóságoktól beszerezhet vonatkozó rendelkezésekkel összhangban kell hulladékba helyezni. Vigyázzon, ne sérüljön meg a hűt egység, különösen hátul a h cserél környéke. A készüléken használt és szimbólummal megjelölt anyagok újrahasznosíthatóak. 19

20 Termékleírás Gyümölcsfiókok 2 Üvegpolcok 3 Kezel panel 4 Vajtartó polc 5 Ajtóban lév polcok Kezelőpanel 6 Palacktartó polc 7 Fagyasztó kosár 8 Fagyasztó kosár 9 Fagyasztó kosár 10 Adattábla Hűt h mérséklet-szabályozója Mínusz gomb 2 Hűt h mérséklet-szabályozója Plusz gomb 3 ON/OFF gomb OK gomb 4 Fagyasztó h mérséklet-szabályozója Plusz gomb Id szabályozó 5 Kijelz 20

21 6 Fagyasztó h mérséklet-szabályozója Mínusz gomb Id szabályozó 7 Mode gomb Lehet ség van a gyárilag beállított billentyűhang nagyobb hangerejű változatának alkalmazására, ha egyszerre megnyomja Kijelző K J I H G a Mode ( 7 ) gombot és a mínusz ( 6 ) gombot néhány másodpercig. Az eredeti hang visszaállítható. A. Hűt h mérséklet-visszajelz B. Gyermekzár funkció C. Hűt kikapcsolása funkció D. Drinks Chill funkció E. Id zít F. Fagyasztó h mérséklet-visszajelz G. Riasztás jelzés H. Bevásárlás funkció I. Action Freeze funkció J. Eco Mode funkció K. Nyaralás üzemmód A F B C D Kikapcsolás A készülék kikapcsolásához tegye a következ ket: 1. Nyomja meg a ON/OFF gombot 5 másodpercig. 2. A kijelz kikapcsol. 3. A készülék áramtalanításához húzza ki a csatlakozódugót a hálózati aljzatból. E A hűtő bekapcsolása A hűt bekapcsolásához: 1. Nyomja meg a hűt h mérséklet-szabályozóját. Vagy: 1. Nyomja meg az Mode gombot, amíg a megfelel ikon megjelenik. A hűt kikapcsolás kijelzés villog. 2. Nyomja meg az OK gombot a meger sítéshez. 3. A hűt kikapcsolás kijelzés eltűnik. Eltér h mérséklet beálltásához lásd a "H mérséklet-szabályozás" c. részt. Hőmérséklet-szabályozás A hűt vagy a fagyasztó beállított h mérséklete a h mérséklet-szabályozó gombokkal változtatható meg. Beállított alapértelmezett h mérséklet: +5 C a hűt esetében -18 C a fagyasztó esetében A h mérséklet kijelz k a beállított h mérsékletet mutatják. Fontos Az alapértelmezett h mérséklet visszaállítására kapcsolja ki a készüléket. A beállított új h mérsékletet a készülék 24 órán belül éri el. A beállított értékhez képest néhány fokos h mérséklet indagozás id szakosan el fordulhat, ez nem jelenti a készülék meghibásodását. Fontos A beállított h mérsékletet a készülék áramszünet esetén is megjegyzi. Az optimális élelmiszertároláshoz jelölje ki az Eco Mode funkciót Nézze meg az "Eco Mode funkciót". Eco Mode funkció Az optimális élelmiszertároláshoz jelölje ki az Eco Mode funkciót A funkció bekapcsolásához: 1. Nyomja meg az Mode gombot, amíg a megfelel ikon megjelenik. Az Eco Mode visszajelz villogni kezd. A h mérséklet kijelz néhány másodpercig mutatja a beállított h mérsékletet: 21

22 a hűt esetében: +5 C a fagyasztó esetében: -18 C 2. Nyomja meg az OK gombot a meger sítéshez. Az Eco Mode visszajelz látható. A funkció kikapcsolásához: 1. Nyomja meg az Mode gombot, amíg Eco Mode visszajelz villogni kezd. 2. Nyomja meg az OK gombot a meger sítéshez. 3. Az Eco Mode visszajelz kialszik. Fontos A funkció akkor is kikapcsol, ha eltér hűt tér h mérsékletet állít be. Gyermekzár funkció A nyomógombokon keresztüli működtetés letiltására válassza ki a Gyermekzár funkciót. A funkció bekapcsolásához: 1. Nyomja meg az Mode gombot, amíg a megfelel ikon megjelenik. 2. A Gyermekzár visszajelz villog. 3. Nyomja meg az OK gombot a meger sítéshez. A Gyermekzár visszajelz világít. A funkció kikapcsolásához: 1. Nyomja meg az Mode gombot, amíg a Gyermekzár visszajelz villogni kezd. 2. Nyomja meg az OK gombot a meger sítéshez. 3. A Gyermekzár visszajelz kialszik. Nyaralás üzemmód Ez a funkció lehet vé teszi, hogy a hűt szekrény hosszabb távollét alatt zárva és üresen álljon anélkül, hogy kellemetlen szagok képz dnének a készülékben. Fontos A hűt teret a távollét idejére ki kell üríteni. A funkció bekapcsolásához: 1. Nyomja meg az Mode gombot, amíg a megfelel ikon megjelenik. A Nyaralás üzemmód visszajelz je villog. A hűt h mérséklet kijelz néhány másodpercig a beállított h mérsékletet mutatja. 2. Nyomja meg az OK gombot a meger sítéshez. A Nyaralás üzemmód visszajelz je látható. A funkció kikapcsolásához: 1. Nyomja meg az Mode gombot, amíg a Nyaralás üzemmód visszajelz je villogni nem kezd. 2. Nyomja meg az OK gombot a meger sítéshez. 3. A Nyaralás üzemmód visszajelz je kialszik. 4. Az Eco Mode funkció visszaállításra kerül, ha el z leg kiválasztották. Fontos A funkció akkor is kikapcsol, ha eltér hűt tér h mérsékletet állít be. Drinks Chill funkció Az Drinks Chill funkció biztonsági figyelmeztetésként szolgál, amikor italos palackokat helyez a fagyasztó rekeszbe. A funkció bekapcsolásához: 1. Nyomja meg az Mode gombot, amíg a megfelel ikon megjelenik. Az Drinks Chill visszajelz villogni kezd. Az Id zít néhány másodpercig a beállított értéket (30 perc) mutatja. 2. Nyomja meg az Id zít szabályozó gombját és módosítsa az Id zít értékét 1 és 90 másodperc között. 3. Nyomja meg az OK gombot a meger sítéshez. Az Drinks Chill visszajelz látható. Az Id zít villogni kezd. A visszaszámlálás végén az Drinks Chill visszajelz villog és hangjelzés hallható: 1. Vegye ki a fagyasztórekeszben lév italokat. 2. Kapcsolja ki a funkciót. A funkció kikapcsolásához: 1. Nyomja meg az Mode gombot, amíg Drinks Chill visszajelz villogni kezd. 2. Nyomja meg az OK gombot a meger sítéshez. 3. Az Drinks Chill visszajelz kialszik. A funkciót bármikor kikapcsolhatja. 22

23 Bevásárlás funkció Ha nagyobb mennyiségű meleg élelmiszert kell behelyeznie, például egy élelmiszer-bevásárlás után, az javasoljuk, hogy aktiválja a Bevásárlás funkciót a termékek gyorsabb lehűtése és annak megel zése érdekében, hogy a már a hűt szekrényben lév élelmiszerek felmelegedjenek A funkció bekapcsolásához: 1. Nyomja meg az Mode gombot, amíg a megfelel ikon megjelenik. A vásárlás kijelz villog. A hűt h mérséklet kijelz néhány másodpercig a beállított h mérsékletet mutatja. 2. Nyomja meg az OK gombot a meger sítéshez. A Bevásárlás üzemmód kijelzés látható. A Bevásárlás funkció kb. 6 óra elteltével automatikusan kikapcsol. A funkció manuális kikapcsolásához: 1. Nyomja meg az Mode gombot, amíg a Bevásárlás üzemmód visszajelz je villogni nem kezd. 2. Nyomja meg az OK gombot a meger sítéshez. 3. A Bevásárlás üzemmód visszajelz je kialszik. 4. Az Eco Mode funkció visszaállításra kerül, ha el z leg kiválasztották. Fontos A funkció akkor is kikapcsol, ha eltér hűt tér h mérsékletet állít be. Action Freeze funkció A funkció bekapcsolásához: 1. Nyomja meg az Mode gombot, amíg a megfelel ikon megjelenik. Az Action Freeze visszajelz villogni kezd. A fagyasztó h mérséklet kijelz a szimbólumot jelzi ki néhány másodpercig. 2. Nyomja meg az OK gombot a meger sítéshez. Az Action Freeze visszajelz látható. Egy animáció indul el. Ez a funkció 52 óra elteltével automatikusan kikapcsol. A funkció manuális kikapcsolásához: 1. Nyomja meg az Mode gombot, amíg Action Freeze visszajelz villogni kezd. 2. Nyomja meg az OK gombot a meger sítéshez. 3. Az Action Freeze visszajelz kialszik. 4. Az Eco Mode funkció visszaállításra kerül, ha el z leg kiválasztották. Fontos A funkció akkor is kikapcsol, ha eltér fagyasztó h mérsékletet állít be. Magas hőmérséklet miatti riasztás A fagyasztórekeszben a h mérséklet (például áramkimaradás miatti) emelkedését a következ k jelzik: a riasztás kijelzés és a fagyasztó h mérséklet kijelz i villognak a riasztó hangjelzése. A riasztó nullázásához: 1. Nyomja meg bármelyik gombot. 2. A hangjelz kikapcsol. 3. A fagyasztó h mérséklet-visszajelz néhány másodpercig kijelzi a készülékben keletkezett legmagasabb h mérsékletet. Ezután a beállított h mérsékletet mutatja. 4. A h mérséklet helyreállásáig a riasztás kijelzés tovább villog. Amikor megszűnik a riasztás, a riasztás kijelzés eltűnik. Nyitott ajtó riasztás Figyelmeztet hangjelzés hallható, ha az ajtó pár percig nyitva marad. A nyitott ajtó miatti riasztás elemei a következ k: villogó Riasztás jelzés hangjelzés Amikor a normál feltételek helyreálltak (az ajtó zárva), a riasztás kikapcsol. A riasztás alatt a hangjelzés bármely gomb megnyomásával kikapcsolható. 23

24 Első használat A készülék belsejének tisztítása A készülék legels használata el tt mossa ki a készülék belsejét semleges szappanos langyos vízzel, hogy eltávolítsa a tökéletesen új termékek tipikus szagát, majd alaposan szárítsa ki. Fontos Ne használjon mosószereket vagy súrolóporokat, mert ezek megsérthetik a felületét. Napi használat Friss élelmiszer lefagyasztása A fagyasztórekesz alkalmas friss élelmiszerek lefagyasztására, valamint fagyasztott és mélyhűtött élelmiszerek hosszú távú tárolására is. Friss élelmiszerek fagyasztásához nem szükséges megváltoztatnia a közepes beállítást. A gyorsabb fagyasztási művelet érdekében forgassa a h mérséklet-szabályozót a magasabb beállítások felé, hogy maximális hűtést érjen el. Fontos Ebben az esetben a fagyasztórekesz h mérséklete 0 C alá is eshet. Ha ez az eset el fordul, állítsa magasabb értékre h mérséklet-szabályzót. Helyezze a fagyasztandó friss élelmiszert a fels rekeszbe. Fagyasztott élelmiszerek tárolása Az els indításkor, illetve hosszabb használaton kívüli id után, miel tt az élelmiszereket a rekeszbe pakolná, üzemeltesse legalább 2 óráig a készüléket a magasabb beállításokon. Fontos Véletlenszerűen, például áramkimaradás miatt bekövetkez leolvadás esetén, amikor az áramszünet hosszabb ideig tart, mint az az érték, amely a műszaki jellemz k között a "felolvadási id " alatt fel van tüntetve, a felolvadt élelmiszert gyorsan el kell fogyasztani, vagy azonnal meg kell f zni, majd pedig a (kihűlés után) újra lefagyasztani. szobah mérsékleten kiolvaszthatók, attól függ en, hogy mennyi id áll rendelkezésre ehhez a művelethez. A kisebb darabok még akár fagyasztott állapotban, közvetlenül a fagyasztóból kivéve is megf zhet k: ebben az esetben a f zés ideje meghosszabbodik. Mozgatható polcok A hûtõszekrény falai több sor csúszósínnel vannak ellátva, hogy a polcokat tetszés szerinti helyre lehessen tenni. Az ajtó polcainak elhelyezése Ha különbözõ méretû élelmiszercsomagok tárolásának szeretne helyet biztosítani, az ajtópolcokat különbözõ magasságokba állíthatja Fokozatosan húzza a polcot a nyilakkal jelölt irányba, amíg ki nem szabadul, majd szükség szerint tegye új helyre. Kiolvasztás A mélyfagyasztott vagy fagyasztott élelmiszerek használat el tt a hűt rekeszben vagy 24

25 A fagyasztókosarak kivétele a fagyasztóból A fagyasztókosarakon van egy ütköz, amely megakadályozza véletlen kivételüket vagy leesésüket. Amikor ki szeretné venni a fagyasztóból, húzza maga felé a kosarat, és amikor az elérte a végpontot, az elejét felfele billentve vegye ki a kosarat. Amikor vissza kívánja rakni, kissé emelje meg a kosár elejét, hogy be lehessen illeszteni a fagyasztóba. Amikor túljutott a végpontokon, nyomja vissza a kosarakat a helyükre. Hasznos javaslatok és tanácsok Normál működéssel járó hangok Esetleg egy halk csobogó vagy bugyborékoló hangot is lehet hallani, amikor a hűt közeget a rendszer a hátsó tekercseken vagy vezetéken. Ez normális jelenség. Amikor a kompresszor be van kapcsolva, a hűt szekrényben körbe halad a szivattyúzott anyag; ekkor zümmög és pulzáló zaj hallatszik a kompresszor fel l. Ez normális jelenség. A h tágulás hirtelen recseg zajt okozhat. Ez egy természetes, veszélytelen fizikai jelenség. Ez normális jelenség. A kompresszor ki- vagy bekapcsolásakor hallani lehet a h mérséklet-szabályozó halk kattanását. Ez normális jelenség. Energiatakarékossági ötletek Ne nyitogassa gyakran az ajtót, illetve ne hagyja a feltétlenül szükségesnél tovább nyitva. Ha a környezeti h mérséklet magas, a h mérséklet-szabályozó magas beállításon van, és a készülék teljesen meg van töltve, be, el fordulhat, hogy a kompresszor folyamatosan üzemel, ami miatt jég vagy dér képz dik a párologtatón. Ha ez bekövetkezik, forgassa a h mérséklet-szabályozót alacsonyabb beállításokra, hogy lehet vé tegye az automatikus leolvasztást, és így takarékoskodjon az áramfogyasztással. Ötletek friss élelmiszerek hűtéséhez A legjobb teljesítmény elérése érdekében: ne tároljon meleg ételt vagy párolgó folyadékot a hűt szekrényben takarja le vagy csomagolja be az élelmiszereket, különösen ha valamelyiknek er s az aromája úgy helyezze be az ételeket, hogy a leveg szabadon körbe tudja járni ket. Ötletek a hűtőszekrény használatához Hasznos tanácsok: Hús (minden fajtája): csomagolja nejlonzacskóba és helyezze a zöldséges fiók feletti üveglapra. Biztonsági okokból ne tárolja egy vagy két napnál hosszabb ideig ily módon a húst. Készételek, hidegtálak stb.: ezeket le kell takarni, majd bármelyik polcon elhelyezhet k. Gyümölcsök és zöldségek: alaposan meg kell ket tisztítani és számukra külön biztosított fiók(ok)ban elhelyezni. Vaj és sajt: speciális légmentes tartóedényekbe kell helyezni, vagy alufóliába vagy nejlonzacskókba csomagolni ket, és a lehet legtöbb leveg t kiszorítani körülöttük. Tejesüvegek: legyen kupakjuk, és tárolja ket az ajtó palacktartó rekeszében. Ha a banán, krumpli, hagyma vagy fokhagyma nincs becsomagolva, tilos ket a hűt szekrényben tartani. Ötletek fagyasztáshoz Ha a legjobban szeretné hasznosítani a fagyasztási eljárást, tartson be néhány fontos ajánlást: 25

Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator

Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 15 RO Manual de utilizare 29 Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator ZRB934PWH2 Obsah Bezpečnostní informace 2 Provoz _ 5 P i prvním použití

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Chłodziarko-zamrażarka Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom

Részletesebben

SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Chladnička Használati útmutató Hűtőszekrény Instrukcja obsługi Chłodziarka

SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Chladnička Használati útmutató Hűtőszekrény Instrukcja obsługi Chłodziarka SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Használati útmutató Instrukcja obsługi Chladnička Hűtőszekrény Chłodziarka 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si

Részletesebben

Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom

Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 14 RO Informaţii pentru 28 utilizator SK Návod na používanie 41 SL Navodila za uporabo 52 Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička

Részletesebben

Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik

Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 13 SK Návod na používanie 26 SL Navodila za uporabo 37 Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik ZRA22800WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Provoz _ 4 Při prvním

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Mraznička Fagyasztó Zamrażarka Mraznička EUP23900X 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese

Részletesebben

S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41

S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41 S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 PROVOZ

Részletesebben

S83600CMM0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 40

S83600CMM0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 40 S83600CMM0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 40 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................ 3 2. POPIS SPOTŘEBIČE....................................................

Részletesebben

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 EUT1106AOW...... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 www.electrolux.com OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...............................................................

Részletesebben

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 EUT1106AOW...... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Részletesebben

Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička

Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 22 SK Návod na používanie 32 Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička ZFC14400WA Obsah Bezpečnostní

Részletesebben

Chladnička Hűtőszekrény Frigider

Chladnička Hűtőszekrény Frigider CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 RO Manual de utilizare 23 Chladnička Hűtőszekrény Frigider ZRA21600WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Provoz _ 4 Při prvním použití _ 4 Denní používání 5 Užitečné

Részletesebben

EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20

EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6 4.

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2.

Részletesebben

návod k použití használati útmutató

návod k použití használati útmutató návod k použití használati útmutató Chladnička s mrazničkou Hûtõ - fagyasztó ENA34415X 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace CZ KYLSLAGEN HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Instalace 7 Popis spotřebiče 9 Provoz 10 Denní používání 11 Tipy a rady 14 Čištění a údržba 16 Odstraňování

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Chłodziarko-zamrażarka Frigider cu congelator ENB34233W 2 electrolux OBSAH Electrolux.

Részletesebben

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ERB34003W8 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3884923

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ERB34003W8 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3884923 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX ERB34003W8. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Részletesebben

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ERB36003W8 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3900693

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ERB36003W8 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3900693 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX ERB36003W8. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Részletesebben

CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 23 RO Manual de utilizare 34 ZRA33100WA

CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 23 RO Manual de utilizare 34 ZRA33100WA CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 23 RO Manual de utilizare 34 ZRA33100WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Popis spotřebiče _ 4 Provoz 5 Při prvním použití _ 5 Denní používání

Részletesebben

S83600CMM0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 26 PL CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 51

S83600CMM0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 26 PL CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 51 S83600CMM0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 26 PL CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 51 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili

Részletesebben

S83600CSM1 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 25

S83600CSM1 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 25 S83600CSM1 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 25 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil

Részletesebben

S83200CMB0 S83200CMM0

S83200CMB0 S83200CMM0 S83200CMB0 S83200CMM0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 25 PL CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 49 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste

Részletesebben

EN3487AOW EN3887AOW... HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EN3487AOW EN3887AOW... HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EN3487AOW EN3887AOW...... HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.............................................................. 3 2. TERMÉKLEÍRÁS......................................................................

Részletesebben

... CS CHLADNIČKA S EN4011AOX EN4011AOW

... CS CHLADNIČKA S EN4011AOX EN4011AOW EN4011AOX EN4011AOW...... CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 RO FRIGIDER CU CONGELATOR MANUAL DE UTILIZARE 45 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Részletesebben

... CS CHLADNIČKA S EN4011AOX EN4011AOW

... CS CHLADNIČKA S EN4011AOX EN4011AOW EN4011AOX EN4011AOW...... CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 RO FRIGIDER CU CONGELATOR MANUAL DE UTILIZARE 47 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Részletesebben

... CS CHLADNIČKA S EN3453AOX EN3453AOW NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 PL CHŁODZIARKO-

... CS CHLADNIČKA S EN3453AOX EN3453AOW NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 PL CHŁODZIARKO- EN3453AOX EN3453AOW...... CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 46 ZAMRAŻARKA 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Részletesebben

S72700DSX0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 PL CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 41

S72700DSX0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 PL CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 41 S72700DSX0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 PL CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 41 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili

Részletesebben

S75348KG2 S75388KG2. mrazničkou. Informaţii pentru utilizator. Frigider cu congelator

S75348KG2 S75388KG2. mrazničkou. Informaţii pentru utilizator. Frigider cu congelator S75348KG2 S75388KG2 Návod k použití Használati útmutató Informaţii pentru utilizator Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider cu congelator 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich

Részletesebben

S70368KG. mrazničkou

S70368KG. mrazničkou S70368KG Návod k použití Használati útmutató Instrukcja obsługi Návod na používanie Chladnička s mrazničkou Hûtõ - fagyasztó Chłodziarkozamrażarka Chladnička s mrazničkou 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali

Részletesebben

... CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 16 SK CHLADNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 SL HLADILNIK NAVODILA ZA UPORABO 46

... CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 16 SK CHLADNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 SL HLADILNIK NAVODILA ZA UPORABO 46 ERT1500FOW2 ERT1502FOW2...... CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 16 SK CHLADNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 SL HLADILNIK NAVODILA ZA UPORABO 46 2 www.electrolux.com OBSAH

Részletesebben

... CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 15 PL CHŁODZIARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 29 SK CHLADNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

... CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 15 PL CHŁODZIARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 29 SK CHLADNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 ERN1305FOW ERN1300FEW ERN1302FOW ERN1300FOW...... CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 15 PL CHŁODZIARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 29 SK CHLADNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 www.electrolux.com

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Chladnička Hűtőszekrény Chłodziarka Chladnička ERN15510 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na

Részletesebben

Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Chladnička s mrazničkou

Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Chladnička s mrazničkou CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 15 SK Návod na používanie 29 Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Chladnička s mrazničkou ZRB33104WA ZRB33104XA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Popis spotřebiče

Részletesebben

... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 36 SL ZAMRZOVALNIK NAVODILA ZA UPORABO 54

... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 36 SL ZAMRZOVALNIK NAVODILA ZA UPORABO 54 EUF2241AOW EU2242AOW...... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 36 SL ZAMRZOVALNIK NAVODILA ZA UPORABO 54 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Részletesebben

S70367KG. mrazničkou. Informaţii pentru utilizator. Frigider cu congelator

S70367KG. mrazničkou. Informaţii pentru utilizator. Frigider cu congelator S70367KG Návod k použití Használati útmutató Instrukcja obsługi Informaţii pentru utilizator Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Chłodziarkozamrażarka Frigider cu congelator 2 Obsah Děkujeme, že jste

Részletesebben

ENN2800COW... HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ENN2800COW... HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ENN2800COW...... HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.............................................................. 3 2. MŰKÖDÉS...........................................................................

Részletesebben

S70368KG. mrazničkou.

S70368KG. mrazničkou. S70368KG Návod k použití Használati útmutató Instrukcja obsługi Návod na používanie Chladnička s mrazničkou Hûtõ - fagyasztó Chłodziarkozamrażarka Chladnička s mrazničkou 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali

Részletesebben

... CS CHLADNIČKA S EJ1800ADW NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 SK CHLADNIČKA S

... CS CHLADNIČKA S EJ1800ADW NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 SK CHLADNIČKA S EJ1800ADW...... CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 SK CHLADNIČKA S NÁVOD NA POUŽÍVANIE 36 MRAZNIČKOU SL HLADILNIK Z NAVODILA ZA UPORABO 52 ZAMRZOVALNIKOM

Részletesebben

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny SUPERBT CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 23 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 7 Při prvním použití 11 Denní používání 11 Užitečné rady a tipy 14 Čištění a údržba 15 Zmĕny vyhrazeny. Bezpečnostní

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Chłodziarko-zamrażarka Frigider-Congelator ERB36402W8 ERB40402W8 2 electrolux

Részletesebben

... CS TRUHLICOVÁ MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓLÁDA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 15 PL ZAMRAŻARKA EC2233AOW1

... CS TRUHLICOVÁ MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓLÁDA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 15 PL ZAMRAŻARKA EC2233AOW1 EC2233AOW1...... CS TRUHLICOVÁ MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓLÁDA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 15 PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 29 SKRZYNIOWA SK TRUHLICOVÁ MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 43 2 www.electrolux.com

Részletesebben

használati útmutató návod k použití instrukcja obsługi brugsanvisning

használati útmutató návod k použití instrukcja obsługi brugsanvisning használati útmutató návod k použití instrukcja obsługi brugsanvisning Hűtő - fagyasztó Chladnička s mrazničkou Chłodziarko-zamrażarka Køle-/fryseskab ERB29033X ERB34033X ERB36033W ERB36033X ERB40033W ERB40033X

Részletesebben

S63300KDX0 CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SL HLADILNIK NAVODILA ZA UPORABO 41

S63300KDX0 CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SL HLADILNIK NAVODILA ZA UPORABO 41 S63300KDX0 CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SL HLADILNIK NAVODILA ZA UPORABO 41 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POPIS SPOTŘEBIČE 7 OVLÁDACÍ PANEL 9

Részletesebben

S53600CSS0 S53600CSW0. CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 22 SR Упутство за употребу 43

S53600CSS0 S53600CSW0. CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 22 SR Упутство за употребу 43 S53600CSS0 S53600CSW0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 22 SR Упутство за употребу 43 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................ 3 2. POPIS SPOTŘEBIČE....................................................

Részletesebben

EN13455MX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 PL CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34

EN13455MX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 PL CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 EN13455MX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 PL CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...

Részletesebben

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ERB29003W8 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3900662

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ERB29003W8 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3900662 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX ERB29003W8. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Chłodziarko-zamrażarka Chladnička s mrazničkou ENN28600 2 electrolux OBSAH Electrolux.

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Chłodziarko-zamrażarka Chladnička s mrazničkou ENN28600 2 electrolux Obsah Electrolux.

Részletesebben

ERT1502FOW3. HU Hűtőszekrény Használati útmutató

ERT1502FOW3. HU Hűtőszekrény Használati útmutató ERT1502FOW3 HU Hűtőszekrény Használati útmutató 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...2 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. MŰKÖDÉS...6 4. ELSŐ HASZNÁLAT... 6 5. NAPI HASZNÁLAT... 6 6.

Részletesebben

... CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 16 SK CHLADNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 30 SR ФРИЖИДЕР УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 44

... CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 16 SK CHLADNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 30 SR ФРИЖИДЕР УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 44 ERT1601AOW...... CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 16 SK CHLADNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 30 SR ФРИЖИДЕР УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 44 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Részletesebben

EN13455MX CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 PL CHŁODZIARKO- ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 35

EN13455MX CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 PL CHŁODZIARKO- ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 35 EN13455MX CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 PL CHŁODZIARKO- ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 35 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...

Részletesebben

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: EJ2302AOX2 CS Chladnička s mrazničkou Návod k použití 2 HU Hűtő - fagyasztó Használati útmutató 15 PL Chłodziarko-zamrażarka Instrukcja obsługi 30 SK Chladnička s mrazničkou Návod na používanie 45 2 www.electrolux.com

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob HÄFTIGT CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Instalace 7 Popis spotřebiče 8 Provoz 9 Při prvním použití 12 Denní používání 12 Tipy a rady 14 Čištění a údržba

Részletesebben

EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19

EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS

Részletesebben

EN3441JOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EN3441JOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EN3441JOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...6 4. MŰKÖDÉS... 7 5. NAPI HASZNÁLAT...8 6.

Részletesebben

ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6

Részletesebben

Használati útmutató. preciz.hu. Hűtőszekrény ZBA22421SA

Használati útmutató. preciz.hu. Hűtőszekrény ZBA22421SA HU Használati útmutató Hűtőszekrény ZBA22421SA Tartalom Biztonsági információk 2 Biztonsági utasítások 3 Működés 4 Napi használat 5 Hasznos tanácsok és javaslatok 6 Biztonsági információk Ápolás és tisztítás

Részletesebben

... CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 SK CHLADNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 36 SL HLADILNIK NAVODILA ZA UPORABO 52

... CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 SK CHLADNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 36 SL HLADILNIK NAVODILA ZA UPORABO 52 ERT1606AOW...... CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 SK CHLADNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 36 SL HLADILNIK NAVODILA ZA UPORABO 52 2 www.electrolux.com OBSAH BEZPEČNOSTNÍ

Részletesebben

www.eluxshop.hu EUF2241AOW EU2242AOW...

www.eluxshop.hu EUF2241AOW EU2242AOW... EUF2241AOW EU2242AOW... CS MRAZNIČKA HU FAGYASZTÓ PL ZAMRAŻARKA SL ZAMRZOVALNIK... NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 INSTRUKCJA OBSŁUGI 36 NAVODILA ZA UPORABO 54 2 www.electrolux.com OBSAH 1. 2.

Részletesebben

EN3601JOX HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EN3601JOX HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EN3601JOX HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...6 4. MŰKÖDÉS... 7 5. NAPI HASZNÁLAT...7 6.

Részletesebben

47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34

47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34 47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Részletesebben

... CS CHLADNIČKA S ENN2901ADW NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK CHLADNIČKA S

... CS CHLADNIČKA S ENN2901ADW NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK CHLADNIČKA S ENN2901ADW...... CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK CHLADNIČKA S NÁVOD NA POUŽÍVANIE 40 MRAZNIČKOU 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Részletesebben

ERF2004AOW ERF2004ALW... CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 16 SK CHLADNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32

ERF2004AOW ERF2004ALW... CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 16 SK CHLADNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 ERF2004AOW ERF2004ALW...... CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 16 SK CHLADNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Részletesebben

NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 15 INSTRUKCJA OBSŁUGI 29 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 44 NAVODILA ZA UPORABO 58

NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 15 INSTRUKCJA OBSŁUGI 29 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 44 NAVODILA ZA UPORABO 58 EJ2301AOW2 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ PL CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU SL HLADILNIK Z ZAMRZOVALNIKOM NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 15 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Részletesebben

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. ZRB36104WA ZRB36104XA CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 14 Hűtő - fagyasztó SK Návod na používanie 27 Chladnička s mrazničkou BEZPEČNOSTNÍ

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Chladnička s mrazničkou Hűtő fagyasztó Chłodziarko-zamrażarka Chladnička s mrazničkou ERB34633W 2 electrolux Electrolux. Thinking

Részletesebben

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.electrolux.com/productregistration

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.electrolux.com/productregistration ESI 4610RAX...... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 51 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Részletesebben

CHLADNIČKA HŰTŐSZEKRÉNY CHLADNIČKA HLADILNIK ERT1501FOW2 ERT1506FOW CS HU SK SL

CHLADNIČKA HŰTŐSZEKRÉNY CHLADNIČKA HLADILNIK ERT1501FOW2 ERT1506FOW CS HU SK SL ERT1501FOW2 ERT1506FOW CS HU SK SL CHLADNIČKA HŰTŐSZEKRÉNY CHLADNIČKA HLADILNIK NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 35 NAVODILA ZA UPORABO 51 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ GRÄNSLÖS HU ČESKY 4 MAGYAR 29 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 6 Instalace 9 Popis spotřebiče 9 Před prvním použitím 10 Denní používání 11 Režim mikrovlnné trouby 13 Funkce

Részletesebben

... CS CHLADNIČKA S ENN2853AOW NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 24 PL CHŁODZIARKO-

... CS CHLADNIČKA S ENN2853AOW NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 24 PL CHŁODZIARKO- ENN2853AOW...... CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 24 PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 48 ZAMRAŻARKA SK CHLADNIČKA S NÁVOD NA POUŽÍVANIE 72 MRAZNIČKOU

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace SVALKAS CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 22 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Instalace 7 Popis spotřebiče 8 Provoz 8 Při prvním použití 9 Denní používání 9 Tipy a rady 11 Čištění a údržba

Részletesebben

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTIONS FOR USE AR372 CAMINO ELECTRIC FIRE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG FOLLETO DE INSTRUCCIONES HASZNÁLATI UTASÍTÁS NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA OBSLUHU CHEMINÉE ÉLECTRIQUE

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace KYLD CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 23 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Instalace 7 Popis spotřebiče 8 Provoz 9 Denní používání 10 Tipy a rady 13 Čištění a údržba 14 Odstraňování závad

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob HÄFTIGT CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Instalace 7 Popis spotřebiče 8 Provoz 9 Při prvním použití 12 Denní používání 12 Tipy a rady 14 Čištění a údržba

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 21 Hűtő - fagyasztó S53530CNX2

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 21 Hűtő - fagyasztó S53530CNX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 21 Hűtő - fagyasztó S53530CNX2 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6 4. PROVOZ...7

Részletesebben

használati útmutató návod k použití

használati útmutató návod k použití használati útmutató návod k použití Hűtő - fagyasztó Chladnička s mrazničkou ERB36405X ERB40405X 2 electrolux Tartalomjegyzék Electrolux. Thinking of you. Többet is megtudhat elképzeléseinkrol a www.electrolux.com

Részletesebben

návod k použití használati útmutató návod na používanie

návod k použití használati útmutató návod na používanie návod k použití használati útmutató návod na používanie Chladnička s mrazničkou Hűtőszekrény-fagyasztó Chladnička s mrazničkou ERB36605X ERB40605X 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o

Részletesebben

ČESKY Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla.

ČESKY Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla. LAGAN CZ HU ČESKY Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla. MAGYAR Az IKEA által kijelölt vevőszolgálatok

Részletesebben

L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56

L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POPIS SPOTŘEBIČE 6 PŘÍSLUŠENSTVÍ 7 OVLÁDACÍ

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob LAGAN CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Instalace 7 Popis spotřebiče 9 Provoz 10 Denní používání 11 Tipy a rady 13 Čištění a údržba 15 Odstraňování závad

Részletesebben

Üzembe helyezési útmutató

Üzembe helyezési útmutató Üzembe helyezési útmutató Az alábbi utasítások szakképzett szerelõnek szólnak, akinek biztosítania kell a beszerelés, beállítás, és mûszaki karbantartás helyes elvégzését a jelenleg érvényben lévõ elõírások

Részletesebben

FAVORIT 88020 VI. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. http://www.markabolt.

FAVORIT 88020 VI. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. http://www.markabolt. FAVORIT 88020 VI Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 492

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 492 Uživatelské informace Felhasználói kézikönyv Vestavná trouba Beépített sütő ZOB 492 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič Přejeme Vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme, že při dalším

Részletesebben

Návod k použití 2 Használati útmutató 19 CS HU. Sporák Tűzhely ZCE540G1WA

Návod k použití 2 Használati útmutató 19 CS HU. Sporák Tűzhely ZCE540G1WA CS HU Návod k použití 2 Használati útmutató 19 Sporák Tűzhely ZCE540G1WA Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis spotřebiče 6 Před prvním použitím 7 Varná deska Denní používání 7 Varná

Részletesebben

ČESKY Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla.

ČESKY Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla. HÄFTIGT CZ HU ČESKY Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla. MAGYAR Az IKEA által kijelölt vevőszolgálatok

Részletesebben

EN3452JOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EN3452JOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EN3452JOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...2 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. TERMÉKLEÍRÁS... 6 4. MŰKÖDÉS...7 5. NAPI HASZNÁLAT... 8 6.

Részletesebben

ČESKY Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla.

ČESKY Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla. HÄFTIGT CZ HU ČESKY Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla. MAGYAR Az IKEA által kijelölt vevőszolgálatok

Részletesebben

e-atland 5.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR

e-atland 5.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR e-atland 5.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR GYÁRTÓ: CRUSSIS electrobikes s.r.o., K Březince 227, 182 00 Praha 8, IČO: 24819671, Tel.: 283 101 361-2 SPECIFIKÁCIÓK e-atland 5.0 MTB modell. Váz: slumínium keverék 6061

Részletesebben

Sporák Tűzhely Sporák

Sporák Tűzhely Sporák CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 15 SK Návod na používanie 28 Sporák Tűzhely Sporák ZCE560N Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 5 Před prvním použitím _ 6 Varná deska Denní používání

Részletesebben

EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23

EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...........................................................

Részletesebben

ČESKY Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla.

ČESKY Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla. FÖRKYLD CZ HU ČESKY Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla. MAGYAR Az IKEA által kijelölt vevőszolgálatok

Részletesebben

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny SKINANDE CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 20 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 6 Ovládací panel 6 Programy 7 Funkce 8 Před prvním použitím 8 Denní používání 11 Zmĕny vyhrazeny. Bezpečnostní pokyny

Részletesebben

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató Termoelektromos borhűtő Modell: DX-68COMBO Használati útmutató Tartalomjegyzék I. Általános biztonsági előírások 1 II. Műszaki adatok 2 III. Kezelőszervek 3 IV. Bekötési rajz 4 V. Működtetés 4 VI. Speciális

Részletesebben

ČESKY Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla.

ČESKY Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla. FÖRKYLD CZ HU ČESKY Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla. MAGYAR Az IKEA által kijelölt vevőszolgálatok

Részletesebben

EWF 1476 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23

EWF 1476 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 EWF 1476 GDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 592. http://www.markabolt.hu/

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 592. http://www.markabolt.hu/ Uživatelské informace Felhasználói kézikönyv Vestavná trouba Beépített sütő ZOB 592 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič Přejeme Vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme, že při dalším

Részletesebben

használati útmutató Hűtő-fagyasztó ENA34953X ENA34953W ENA38953X ENA38953W

használati útmutató Hűtő-fagyasztó ENA34953X ENA34953W ENA38953X ENA38953W használati útmutató Hűtő-fagyasztó ENA34953X ENA34953W ENA38953X ENA38953W 2 electrolux TARTALOMJEGYZÉK Electrolux. Thinking of you. Többet is megtudhat elképzeléseinkrol a www.electrolux.com címen Biztonsági

Részletesebben

Dvojitý palivový vařič Pokyny pro používání a instalaci

Dvojitý palivový vařič Pokyny pro používání a instalaci Dvojitý palivový vařič Pokyny pro používání a instalaci Kombinált tűzhely Használati és beszerelési utasítás Kuchnia gazowo-elektryczna Instrukcja obsługi i instalacji U104700-01 CEŠTINA 4 MAGYAR 20 POLSKI

Részletesebben

CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 15 SK CHLADNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 29 SL HLADILNIK NAVODILA ZA UPORABO 43

CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 15 SK CHLADNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 29 SL HLADILNIK NAVODILA ZA UPORABO 43 ERT1606AOW ERT1601AOW2 CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 15 SK CHLADNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 29 SL HLADILNIK NAVODILA ZA UPORABO 43 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...

Részletesebben