HABILITÁCIÓS PÁLYÁZAT. Temperamentum, kognitív teljesítmény és hipnábilitás pszichogenetikai asszociációvizsgálatai" című habilitációs dolgozat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HABILITÁCIÓS PÁLYÁZAT. Temperamentum, kognitív teljesítmény és hipnábilitás pszichogenetikai asszociációvizsgálatai" című habilitációs dolgozat"

Átírás

1 HABILITÁCIÓS PÁLYÁZAT Temperamentum, kognitív teljesítmény és hipnábilitás pszichogenetikai asszociációvizsgálatai" című habilitációs dolgozat T É Z I S E I Veres-Székely Anna, Ph.D. 2010

2

3 BEVEZETÉS Napjainkban genetikusok és "fenomikusok" (orvosok, pszichiáterek, pszichológusok) kutatják, hogy pontosan mit is kódol "az élet könyve", a humán genom. A Ph.D. megszerzése után lehetőségem adódott arra, hogy bekapcsolódjak egy kiterjedt nemzetközi kutatócsoport munkájába ezen az izgalmas, interdiszciplináris területen. Pszichogenetikai vizsgálataink során öröklött emberi jellemzők hátterében igyekszünk önálló génhatásokat azonosítani. Ezeket a tulajdonságokat jellemzően sokféle génváltozat alakítja egymással és környezeti tényezőkkel interakcióban. Egyetlen génvariáns hatása általában igen kicsi, ezért az elemzéshez több száz személy genetikai és fenotípusos adatát ideális felhasználni. Kutatásaink során a résztvevőktől fájdalommentes módszerrel DNS mintát veszünk, mely a Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézetének Molekuláris Genetikai Laboratóriumában kerül genetikai tesztelésre. A vizsgálandó fenotípusos jellemzők egyéni különbségeit kérdőíves és viselkedés tesztek alapján mérjük. Az interdiszciplináris kutatás során nyert pszichológiai és genetikai paraméterek együttes kiértékelése statisztikai asszociáció vizsgálattal történik. Az elemzés célja olyan génvariánsok meghatározása, melyek kimutathatóan hozzájárulnak a mért fenotípusos jellemző populációs szintű variabilitásához. Habilitációs dolgozatomban a temperamentummal, a kognitív teljesítménnyel és a hipnábilitással kapcsolatos pszichogenetikai asszociáció vizsgálataink eredményeit foglalom össze. A komplex öröklődésű, azaz több gén és a környezet által alakított jellegek vizsgálatánál rizikó tényezőkről vagy hajlamosító faktorokról szokás beszélni. Egyetlen személy esetében ezeknek a 1

4 faktoroknak a hatása nem egyértelmű, ezért komplex öröklődésű jellegek esetében életvezetési tanácsok vagy diagnózis csupán génvizsgálatok alapján nem adható. Ugyanakkor az olyan tulajdonságok öröklött hátterének feltárása, mint a temperamentum, a kognitív teljesítmény vagy a hipnábilitás, fontos elméleti kérdésekre világít rá. Az ember korántsem tiszta lappal születik, ezért érdemes megfejteni genetikai örökségünk titkait. MÓDSZEREK A dolgozatban bemutatott eredményeket több száz személy genetikai és fenotípusos adata alapján számoltam ki. Az elmúlt évek során számos pszichogenetikai vizsgálatot végeztünk, melyek célja a temperamentum, a kognitív teljesítmény, illetve a hipnábilitás öröklött faktorainak feltárása volt. A temperamentum dimenziókat a TCI kérdőív alapján teszteltük, a kognitív teljesítményt különböző reakcióidő feladatok alapján mértük, illetve standard csoporthipnózisban értékeltük a személyek hipnózis iránti fogékonyságát. A kandidáns génváltozatok meghatározása klasszikus vagy valósidejű PCR reakciókkal és kapilláris gélelektroforézissel történt. A genotípusok meghatározásának megbízhatóságát gyakoriság elemzés és a Hardy-Weinberg egyensúly alapján teszteltem, a fenotípusos jellemzőket pszichometriai vizsgálatokkal ellenőriztem. A fenotípusos jellemzőkkel kapcsolatos kandidáns génhatásokat variancia-kovariancia analízis alapján igazoltam. FONTOSABB RÖVIDÍTÉSEK DAT 1: dopamin transzporter gén; DRD2: dopamin D2-es receptor; DRD4: dopamin D4-es receptor; COMT: katekol-o-metiltranszferáz; SNP: single nucleotide polymorphism; TCI: Temperament and Character Inventory. 2

5 AZ EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA Új endofenotípusok 1. A szakirodalomban elsőként mutattunk ki kandidáns génhatást a TCI személyiség kérdőív kitartás temperamentum dimenziójának vonatkozásában. A TCI személyiség kérdőív 8 tételes skálája eredetileg a jutalom-függőség alfaktorként szerepelt. Később azonban új, független dimenzióként határozták meg ezt a faktort, melynek létjogosultságát genetikai vizsgálataink is alátámasztották. 2. A kognitív teljesítmény örökletességét vizsgálva a különböző feladatokban produkált válaszidő adatok standardizálásával létrehoztuk a feladat-független reakcióidő endofenotípust, melynek genetikai meghatározottságát igazoltuk. Ez a módszer alkalmas kis elemszámú reakcióidő vizsgálatok adatainak együttes asszociáció elemzésére, amennyiben nem egy speciális kognitív funkció, hanem az információfeldolgozás sebességének öröklött faktorait kutatjuk. 3. A pszichogenetikai vizsgálatokban a hipnózis iránti fogékonyságot eddig csak egyéni hipnózis helyzetben mérték. Munkacsoportunk a Waterloo- Stanford Szuszceptibilitási Csoportskálát mint endofenotípust a szakirodalomban elsőként mutatta be. 3

6 Kandidáns génhatások és interakciók 4. Összefüggést mutattunk ki a kitartás temperamentum dimenzió és a DRD4 VNTR polimorfizmus között. A 7-es allélt hordozó férfiak átlagos kitartás pontértéke szignifikánsan alacsonyabb volt, mint a 7- es allélt nem hordozó férfiaké. Ugyanez az összefüggés nők esetében nem volt azonosítható. A 7-es allél jelenléte semmilyen más TCI temperamentum vagy karakter dimenzióval nem asszociált. 5. Kimutattuk a dopaminerg DRD4 VNTR és a szerotonerg 5-HTTLPR polimorfizmusok interakciós hatását a TCI kérdőív ártalomkerülés és jutalomfüggőség dimenzióiban. 6. Elsőként igazoltuk a DRD4 7-es allél és a reakcióidő szignifikáns összefüggését egyszerű verbális tesztek (szókiolvasás és szóismétlés), valamint képmegnevezési feladat alapján. A szakirodalommal összhangban az egyszerű feleletválasztást igénylő tesztekben ennek a génvariánsnak nem volt statisztikailag kimutatható hatása. A feladatfüggetlen reakcióidő endofenotípus alkalmazása lehetővé tette a különböző feladatokban részt vett személyek válaszidő adatainak együttes elemzését. Eredményeink alapján a DRD4 VNTR hatása a többszörös tesztelésre való korrekció után is szignifikáns (p=0,0001), míg más dopaminerg polimorfizmusok (DRD4 521 CT SNP, DRD4 120 bp dup, DRD2/ANKK1 TaqIA SNP, COMT Val/Met, DAT 1 VNTR) nem mutattak összefüggést az információfeldolgozás sebességével. 4

7 7. A 6. pontban leírt DRD4 válaszidő összefüggés mindkét nemre jellemző, mely rámutat az objektív, viselkedéses endofenotípusok előnyeire. 8. A 6. és 7. pontban vázolt eredmények finom-elemzése azt mutatta, hogy a genetikai hatást nem fáradás okozza. A genetikai különbség a feladatok teljes időbeli hosszában azonos mértékű. További elemzéseink azt is kimutatták, hogy a feladat nehézségével nő a genetikai hatás mértéke. 9. Független mintán igazoltuk a COMT Val/Met polimorfizmus és a hipnábilitás összefüggését két, korábban leírt asszociáció vizsgálat eredményeivel összhangban. Ugyanakkor saját vizsgálatainkban a Val/Val heterozigóta, míg a szakirodalomban leírt munkákban a Val/Met heterozigóta csoport hipnábilitása volt a legmagasabb. Ezt az eltérést a hipnábilitás mérésének eltérő környezeti faktoraival magyaráztuk. 10. További két dopaminerg polimorfizmusnak (DRD4 VNTR, DRD2/ANKK1 TaqIA SNP) nem volt önálló hatása a hipnábilitásra, ugyanakkor a COMT és a DRD4 521 CT polimorfizmusok interakciós hatását igazoltuk. 11. A hipnábilitás egyéni különbségeinek statisztikai modellezését lineáris regresszió alapján végeztem el, melynek alapján a 9. és 10. pontban bemutatott genetikai hatások ( 521 CT és COMT Val/Met polimorfizmusok), valamint a figyelmi feladat válaszideje egyenként 4-5%-ot magyaráz meg a hipnábilitás összvarianciájából, mely a pszichogenetikai tanulmányok vonatkozásában jelentősnek mondható. 5

8 KÖVETKEZTETÉSEK TOVÁBBI CÉLKITŰZÉSEK A személyiség genetikai hátterének szakirodalma ellentmondó eredményeket mutat. Elsőként a TCI újdonságkeresés dimenzió és a DRD4 VNTR asszociációjára mutattak rá, melyet azonban metaanalízisek eredményei nem igazoltak. Saját eredményeink szintén nem erősítették meg a 7-es ismétlődésű hosszú allél és az újdonságkeresés összefüggését, azonban szignifikáns asszociációt mutattunk ki a 7-es allél és a kitartás dimenziója között. Ez az eredmény klinikai vonatkozásban is releváns, mivel a figyelemhiányos hiperaktivitási zavar és a 7-es allél kapcsolata a szakirodalmi adatok alapján jól megalapozott. Az a tény, hogy személyiség genetikai vizsgálatainkban a kitartás dimenzió és a 7-es allél kapcsolatát csak férfiak esetében tudtuk azonosítani, rámutat az önbeszámolón alapuló módszerek esetleges torzító hatásaira is. További eredményeink rámutatnak dopaminerg és szerotonerg gének interakciós hatására a TCI ártalomkerülés és jutalomfüggőség dimenzióinak vonatkozásában. Ezek az eredmények felhívják a figyelmet arra, hogy a neurotranszmitterek szoros kölcsönhatásban fejtik ki hatásukat a személyiség alakulására. Az interakciós hatások elemzéséhez azonban nagy elemszámú minta szükséges. Folyamatban van egy több száz fiatal felnőtt részvételével végzett kérdőíves kutatásunk kiértékelése, melynek kezdeti eredményei alapján itt is kimutatható a dopaminerg szerotonerg interakció az impulzivitás vonás hátterében. A kognitív képességek örökletessége elfogadott, azonban genetikai asszociáció vizsgálatokat elsősorban kognitív zavarok témakörében végeztek. Munkacsoportunk markáns genetikai hatást mutatott ki egy új endofenotípus, a feladat-független válaszidő bevezetésével. A DRD4 VNTR hatása elsősorban olyan reakcióidő feladatokban érvényesült, melyek megterhelik az információ 6

9 feldolgozási rendszert. Ez az eredmény egybevág azzal az általános tapasztalattal, hogy azok kognitív feladatok, melyekben a személyek átlagosan rosszabb teljesítményt érnek el, jobban bejósolják például az intelligencia hányadost, mint azok, melyben a személyek tipikusan jobb teljesítményre képesek. Mivel a jelen dolgozatban kimutatott DRD4 hatás finomelemzése alapján a perces feladatok első 5-10 percében is jól kimutathatóak a genetikai különbségek, újabb vizsgálatainkban rövidebb reakcióidő feladatokat tervezünk, melyek kiegészítünk gátlási funkciókat is mozgósító tesztekkel. A COMT Val/Met polimorfizmust, mint a hipnózis kandidáns génjét azonosította két korábbi tanulmány. Eredményeink megerősítették ezt a hatást, azonban érdekes módon az optimális génváltozat esetünkben más. Ezt az eltérést a két vizsgálatban markánsan különböző hipnózis helyzettel (egyéni, illetve csoporthipnózis) magyarázzuk. A kétféle hipnózis helyzetben igen valószínű, hogy eltér a résztvevők alap arausal szintje, mely hatással lehet a hipnábilitás szempontjából kulcsfontosságú prefrontális régiók működésére. Mivel a COMT gén által kódolt dopamin bontó enzim szerepe ebben a régióban kulcsfontosságú, elképzelhető, hogy a helyzeti tényezők által indukált környezeti sajátosságok miatt más genotípus optimális az egyéni, és más a csoporthipnózis helyzetében. Ezt a hipotézist azonban empirikus vizsgálattal még nem igazoltuk. Jelen dolgozat eredményei felhívják a figyelmet arra, hogy a génhatások vizsgálata során fontos a környezeti hatásokat is számításba venni. További kutatásainkban vizsgálni szeretnénk, hogy a kognitív teljesítményt befolyásoló genetikai faktorok hatása hogyan változik meg az adott helyzet motivációs aspektusainak tükrében. Ehhez a kutatáshoz több száz fiatal felnőtt bevonását tervezzük, akik részt vesznek egy komplex, kognitív vizsgálat-sorozatban és 7

10 egy részletes DNS analízisben. A munka során olyan genetikai faktorokat kívánunk azonosítani, melyek a kognitív funkciók és az agyi jutalmazási rendszer kölcsönhatásához kapcsolhatók. A genetikai és a motivációs faktorok interakciós szemléletű elemzésének eredményei alapján árnyaltabb képet kaphatunk arról, hogy egyes kognitív endofenotípusokat mennyiben befolyásolják a helyzeti tényezők motivációs aspektusai. Másképpen kifejezve: bár az ember korántsem tiszta lappal születik, az öröklött tényezők realizálódását a környezeti hatások részben vagy egészben felülírhatják. 8

11 A DOLGOZAT ALAPJÁT KÉPEZŐ KÖZLEMÉNYEK 1. Szekely, A., Ronai, Z., Nemoda, Z., Kolmann, G., Gervai, J., és Sasvari- Szekely, M. (2004). Human personality dimensions of persistence and harm avoidance associated with DRD4 and 5-HTTLPR polymorphisms. American Journal of Medical Genetics Part B-Neuropsychiatric Genetics, 126B(1), Szekely, A., Balota, D. A., Duchek, J. M., Nemoda, Z., Vereczkei, A., és Sasvari-Szekely, M. (2010). Genetic factors of reaction time performance: DRD4 7-repeat allele associated with slower responses. Genes, Brain and Behavior. Nyomtatás alatt. 3. Szekely, A., Kovacs-Nagy, R., Banyai, E. I., Gosi-Greguss, A. C., Varga, K., Halmai, Z., Ronai, Z., és Sasvari-Szekely, M. (2010). Association between hypnotizability and the catechol-o-methyltransferase (COMT) polymorphism. The International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 58(3),

12 MÁS, KAPCSOLÓDÓ KÖZLEMÉNYEK 1. Ronai, Z., Szantai, E., Szmola, R., Nemoda, Z., Szekely, A., Gervai, J., Guttman, A., és Sasvari-Szekely, M. (2004). A novel A/G SNP in the- 615th position of the dopamine D4 receptor promoter region as a source of misgenotyping of the-616 C/G SNP. American Journal of Medical Genetics Part B-Neuropsychiatric Genetics, 126B(1), Szekely, A., Jacobsen, T., D'Amico, S., Devescovi, A., Andonova, E., Herron, D., Lu, C. C., Pechmann, T., Pleh, C., Wicha, N., Federmeier, K., Gerdjikova, I., Gutierrez, G., Hung, D., Hsu, J., Iyer, G., Kohnert, K., Mehotcheva, T., Orozco-Figueroa, A., Tzeng, A., Tzeng, O., Arevalo, A., Vargha, A., Butler, A. C., Buffington, R., és Bates, E. (2004). A new on-line resource for psycholinguistic studies. Journal of Memory and Language, 51(2), Szekely, A., D'Amico, S., Devescovi, A., Federmeier, K., Herron, D., Iyer, G., Jacobsen, T., Arévalo, A. L., Vargha, A., és Bates, E. (2005). Timed action and object naming. Cortex, 41(1), Hejjas, K., Vas, J., Topal, J., Szantai, E., Ronai, Z., Szekely, A., Kubinyi, E., Horvath, Z., Sasvari-Szekely, M., és Miklosi, A. (2007). Association of polymorphisms in the dopamine D4 receptor gene and the activityimpulsivity endophenotype in dogs. Anim Genet, 38(6), Sarosi, A., Gonda, X., Balogh, G., Domotor, E., Szekely, A., Hejjas, K., Sasvari-Szekely, M., és Faludi, G. (2008). Association of the STin2 polymorphism of the serotonin transporter gene with a neurocognitive endophenotype in major depressive disorder. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry, 32(7), Hejjas, K., Kubinyi, E., Ronai, Z., Szekely, A., Vas, J., Miklosi, A., Sasvari-Szekely, M., és Kereszturi, E. (2009). Molecular and behavioral analysis of the intron 2 repeat polymorphism in the canine dopamine D4 receptor gene. Genes Brain Behav, 8(3), Hejjas, K., Szekely, A., Domotor, E., Halmai, Z., Balogh, G., Schilling, B., Sarosi, A., Faludi, G., Sasvari-Szekely, M., és Nemoda, Z. (2009). Association between depression and the Gln460Arg polymorphism of P2RX7 gene: a dimensional approach. Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet, 150B(2),

13 8. Demetrovics, Z., Varga, G., Szekely, A., Vereczkei, A., Csorba, J., Balazs, H., Hoffman, K., Sasvari-Szekely, M., és Barta, C. (2010). Association between Novelty Seeking of opiate-dependent patients and the catechol-o-methyltransferase Val(158)Met polymorphism. Compr Psychiatry, 51(5), Nemoda, Z., Lyons-Ruth, K., Szekely, A., Bertha, E., Faludi, G., és Sasvari-Szekely, M. (2010). Association between dopaminergic polymorphisms and borderline personality traits among at-risk young adults and psychiatric inpatients. Behav Brain Funct, 6, Rahman, O. A., Sasvari-Szekely, M., Szekely, A., Faludi, G., Guttman, A., és Nemoda, Z. (2010). Analysis of a polymorphic microrna target site in the purinergic receptor P2RX7 gene. Electrophoresis, 31(11),

14 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Először is szeretném köszönetemet kifejezni Dr. Bányai Évának, aki a pszichológia tudományát még angol szakos egyetemista koromban megszerettette velem, valamint az Affektív Pszichológiai Intézeti Központ vezetőjének, Dr. Varga Katalinnak, aki mind az oktatási, mind pedig a kutatási munkámat messzemenőleg támogatta. Szeretném megköszönni lelkes csapatomnak az alakuló Pszichogenetikai Laboratóriumnak, Halmai Zsuzsa és Varga Gábor doktorandusz hallgatóknak, valamint Kótyuk Eszter és Katonai Enikő Rózsa tudományos diákköröseimnek a lelkes kutatómunkát és külön köszönöm segítségségüket az oktatásban. Köszönöm a korábbi tudományos diákkörösök (Valentini Mária és Baranyay Máté), a műhelymunkások és a viselkedéselemzők adatfelvételben, adatbevitelben és esetenként az adatelemzésben végzett szorgalmas, pontos és kitartó munkáját. A bemutatott munka interdiszciplináris jellegénél fogva számos kutatócsoport és laboratórium kollaborációjával jött létre. A különböző szakterületek közös munkája csak fokozott odafigyeléssel és hatékony együttműködéssel valósulhatott meg, melyet ezúton is szeretném megköszönni a genetikai munkacsoportnak: Dr. Sasvári Máriának, a Molekuláris Genetikai Laboratórium vezetőjének (Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet) és a laboratórium munkatársainak, köztük Dr. Barta Csabának, Dr. Kereszturi Évának, Dr. Nemoda Zsófiának, Dr. Kovács-Nagy Rékának, Dr. Rónai Zsoltnak, Dr Szántai Eszternek, valamint Kolmann Gabriella és Virga Sándorné asszisztenseknek; az együttműködő pszichológus csoportoknak: a kognitív tesztek kidolgozásában együttműködő Dr. David Balota (Washington University, St. Louis) kognitív pszichológiai csoportjának; a hipnábilitás pszichogenetikai vizsgálataiban tevékenykedő Affektív Pszichológiai Intézeti Központ Hipnózis Laborjának: Dr. Bányai Éva, Dr. Gősiné Greguss Anna Csilla és Dr. Varga Katalin hipnotizőröknek, 12

15 valamint a megfigyelőknek, köztük Költő Andrásnak, Németh Georginának, Tauszik Katalinnak, Pohl Zsuzsanna Katának, Fehér Andreának, Gurzó Richárdnak; Dr. Gervai Juditnak és Dr. Lakatos Krisztinának (MTA Pszichológiai Intézet) a pszichogenetikai munka inicializálásáért és sokrétű segítségükért; Dr. Demetrovics Zsolt, Dr. Nagy János és Dr. Rózsa Sándor tanácsaiért a temperamentum dimenziókkal kapcsolatos vizsgálatokban; a kollaboráló klinikusoknak: Dr. Faludi Gábornak (Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Pszichiátriai Csoport) a sokrétű együttműködésért, valamint a lehetőségért, hogy a Biológiai Pszichiátria Doktori Iskolában témavezetőként és előadóként részt vehetek; Dr. Somogyi Anikónak és Dr. Nagy Gézának (Semmelweis Egyetem, II. Belgyógyászati Klinika) a cukorbetegek hangulati és kognitív vizsgálatáért. Köszönöm továbbá Dr. Urbán Róbert építő jellegű módszertani kritikáit és ötleteit. Végül, de nem utolsósorban köszönöm férjemnek, Veres Andrásnak hozzáértő segítségét az informatikai munkában, valamint türelmét és megértését a munka intenzív fázisaiban. 13

Szakmai beszámoló (időközi beszámoló: 2014-02-01-2015-01-31)

Szakmai beszámoló (időközi beszámoló: 2014-02-01-2015-01-31) Szakmai beszámoló (időközi beszámoló: 2014-02-01-2015-01-31) OTKA K-100845 Zsűri: PSP, futamidő: 48 hónap (2012.02.01 2016.01.31) Kutatásban résztvevők azonosak-e a szerződésben szereplő kutatókkal? NEM

Részletesebben

Szakmai beszámoló (időközi beszámoló: )

Szakmai beszámoló (időközi beszámoló: ) Szakmai beszámoló (időközi beszámoló: 2012.02.01 2013.01.31) OTKA K-100845 Zsűri: PSP, futamidő: 48 hónap (2012.02.01 2016.01.31) Kutatásban résztvevők azonosak-e a szerződésben szereplő kutatókkal? NEM

Részletesebben

A kötődési mintázat és a

A kötődési mintázat és a Fakultatív program: Tudományos diákköri műhelyek: TDK háziverseny (dec 16. du) A kötődés mérése és genetikai háttere A gyermekkori temperamentum Személyiségvonások, mint endofenotípusok További érdekes

Részletesebben

A Humán Fenom Projekt

A Humán Fenom Projekt A személyiség genetikája Endofenotípusok Endofenotípusok Temperamentum Személyiségdimenziók pszichogenetikai elemzése A Humán Fenom Projekt Intelligencia Személyiségvonások Hangulatzavarok ADHD Genom Drogfüggőség

Részletesebben

Az impulzivitás genetikai korrelátumai. Varga Gábor Doktori értekezés tézisei. ELTE-PPK Pszichológia Doktori Iskola Magatartáspszichológiai Program

Az impulzivitás genetikai korrelátumai. Varga Gábor Doktori értekezés tézisei. ELTE-PPK Pszichológia Doktori Iskola Magatartáspszichológiai Program Az impulzivitás genetikai korrelátumai Varga Gábor Doktori értekezés tézisei ELTE-PPK Pszichológia Doktori Iskola Magatartáspszichológiai Program Témavezető: Dr. Veres-SzékelyAnna, habil. egyetemi docens

Részletesebben

A depresszió biomarkereinek vizsgálata

A depresszió biomarkereinek vizsgálata A depresszió biomarkereinek vizsgálata Doktori tézisek Halmai Zsuzsa Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola Témavezető: Dr. Székely Anna, Ph.D., habil. egyetemi docens Hivatalos

Részletesebben

Temperamentum, kognitív teljesítmény és hipnábilitás pszichogenetikai asszociációvizsgálatai

Temperamentum, kognitív teljesítmény és hipnábilitás pszichogenetikai asszociációvizsgálatai Temperamentum, kognitív teljesítmény és hipnábilitás pszichogenetikai asszociációvizsgálatai Habilitációs dolgozat Veres-Székely Anna, Ph.D. 2010 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 Ábrajegyzék... 6 Táblázatok

Részletesebben

ISMÉTLDÉSI POLIMORFIZMUSOK A KUTYA DOPAMINERG GÉNJEIBEN

ISMÉTLDÉSI POLIMORFIZMUSOK A KUTYA DOPAMINERG GÉNJEIBEN ISMÉTLDÉSI POLIMORFIZMUSOK A KUTYA DOPAMINERG GÉNJEIBEN Biológia Doktori Iskola Vezet: Prof. Erdei Anna Doktori tézisek Héjjas Krisztina Eötvös Loránd Tudományegyetem Szerkezeti Biokémia Doktori Program

Részletesebben

Pszichogenetikai endofenotípusok vizsgálata

Pszichogenetikai endofenotípusok vizsgálata Pszichogenetikai endofenotípusok vizsgálata Székely Anna AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS 2017 Tartalomjegyzék KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS... 4 RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK... 6 ÁBRAJEGYZÉK... 9 TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE... 10 A DISSZERTÁCIÓBAN

Részletesebben

Kurrens, többnyire vitatott kutatási eredmények!!!

Kurrens, többnyire vitatott kutatási eredmények!!! A magatartáspszichológia kurrens vitái: aktuális kérdések a pszichogenetikában Komplex öröklődésű jellegek rizikófaktorai A személyiség Az gyermekkori kötődés, az ADHD és drogfüggőség A hipnózis iránti

Részletesebben

Az interdiszciplináris pszichogenetikai kutatócsoportunk: Szemléletmód. Miről szólnak az előadások?

Az interdiszciplináris pszichogenetikai kutatócsoportunk: Szemléletmód. Miről szólnak az előadások? Az interdiszciplináris pszichogenetikai kutatócsoportunk: PSZB09-109 Veres-Székely Anna Veres-Székely Anna Halmai Zsuzsa Varga Gábor Kótyuk Eszter Katonai Enikő Rózsa Viselkedéselemzők, műhelymunkások

Részletesebben

Szakmai önéletrajz és publikációs lista

Szakmai önéletrajz és publikációs lista Szakmai önéletrajz és publikációs lista Tudományos életben használt név: SZEKELY ANNA Név (személyi igazolványban szereplő módon): DR. VERES-SZÉKELY ANNA, Születési név: SZÉKELY ANNA Email: szekely.anna@ppk.elte.hu

Részletesebben

T 038407 1. Zárójelentés

T 038407 1. Zárójelentés T 038407 1 Zárójelentés OTKA támogatással 1996-ban indítottuk az MTA Pszichológiai Intézetében a Budapesti Családvizsgálatot (BCsV), amelynek fő célja a szülő-gyermek kapcsolat és a gyermekek érzelmi-szociális

Részletesebben

Kognitív teljesítménymutatók pszichogenetikai vizsgálata

Kognitív teljesítménymutatók pszichogenetikai vizsgálata Kognitív teljesítménymutatók pszichogenetikai vizsgálata Absztrakt A kognitív képességek örökletessége ikervizsgálatok és genom-analízissel végzett kutatások tanúsága szerint jelentős (Butcher és mtsai,

Részletesebben

szekely.anna@ppk.elte.hu kotyuk.eszter@ppk.elte.hu

szekely.anna@ppk.elte.hu kotyuk.eszter@ppk.elte.hu PSZB09-109 Veres-Székely Anna, Kótyuk Eszter és Sasvári Mária Prof. (2015 őszi félév:) szekely.anna@ppk.elte.hu kotyuk.eszter@ppk.elte.hu Fogadó óra: kedd 11-12 (Izu112) sasvari.maria@med.semmelweis-univ.hu

Részletesebben

Gén kópiaszám és mikrorns kötőhely polimorfizmusok vizsgálata

Gén kópiaszám és mikrorns kötőhely polimorfizmusok vizsgálata Gén kópiaszám és mikrorns kötőhely polimorfizmusok vizsgálata Doktori tézisek Dr. Kovács-Nagy Réka Semmelweis Egyetem Molekuláris Orvostudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Rónai Zsolt egyetemi adjunktus,

Részletesebben

Az addikció molekuláris neurobiológiája. Barta Csaba

Az addikció molekuláris neurobiológiája. Barta Csaba Az addikció molekuláris neurobiológiája Barta Csaba Komplex jelleg: A szerfüggés etiológiája genetikai faktorok + környezeti tényezők és interakcióik családi halmozódás (Rounsaville, 1991; Luthar, 1992;

Részletesebben

A HOSSZÚ ALLÉL TÖRTÉNETE

A HOSSZÚ ALLÉL TÖRTÉNETE A HOSSZÚ ALLÉL TÖRTÉNETE DOPAMIN D4-ES RECEPTOR GENETIKAI POLIMORFIZMUSÁNAK PSZICHOLÓGIAI VONATKOZÁSAI Székely Anna 1, Sasvári-Székely Mária 2 és Pléh Csaba 3 1 Ph.D hallgató, ELTE-BTK Kognitív Pszichológia

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 4 Issue 2 Különszám Gödöllı 2008 660 AZ AKTIVITÁS GENETIKAI HÁTTERÉNEK VIZSGÁLATA KANDIDÁNS GÉNMÓDSZERREL

Részletesebben

PhD ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

PhD ÉRTEKEZÉS TÉZISEI PhD ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A kutya (Canis familiaris) mint a humán személyiségvizsgálatok egy lehetséges modellje: genetikai, kérdőíves és közvetlen megfigyeléses módszerek együttes alkalmazása Vas Judit Biológia

Részletesebben

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán Doktori értekezés tézisei Dr. Mayer László Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok

Részletesebben

Génváltozatok szerepe a hipnózis szubjektív megélésében

Génváltozatok szerepe a hipnózis szubjektív megélésében Génváltozatok szerepe a hipnózis szubjektív megélésében Katonai Enikő Rózsa és Veres-Székely Anna ELTE PPK Affektív Pszichológia Tanszék Ez a beszámoló Bányai Évával végzett közös kutatásaink eredményeiről

Részletesebben

A NIKOTIN DEPENDENCIA ÉS A DOPAMIN D4-ES RECEPTOR -521 CT PROMOTER POLIMORFIZMUSÁNAK ASSZOCIÁCIÓJA MAJOR DEPRESSZIÓS BETEGCSOPORTBAN

A NIKOTIN DEPENDENCIA ÉS A DOPAMIN D4-ES RECEPTOR -521 CT PROMOTER POLIMORFIZMUSÁNAK ASSZOCIÁCIÓJA MAJOR DEPRESSZIÓS BETEGCSOPORTBAN A NIKOTIN DEPENDENCIA ÉS A DOPAMIN D4-ES RECEPTOR -521 CT PROMOTER POLIMORFIZMUSÁNAK ASSZOCIÁCIÓJA MAJOR DEPRESSZIÓS BETEGCSOPORTBAN KÓTYUK ESZTER 1, KOVÁCS-NAGY RÉKA 2, FALUDI GÁBOR 3, URBÁN RÓBERT 1,

Részletesebben

Szakmai zárójelentés A kutyaszemélyiség mint az emberi személyiségvizsgálatok modellje: etológiai, pszichológiai és genetikai megközelítés

Szakmai zárójelentés A kutyaszemélyiség mint az emberi személyiségvizsgálatok modellje: etológiai, pszichológiai és genetikai megközelítés Szakmai zárójelentés A kutyaszemélyiség mint az emberi személyiségvizsgálatok modellje: etológiai, pszichológiai és genetikai megközelítés Bevezetés Korábbi támogatott pályázatok etológiai kutatatásai

Részletesebben

Semmelweis Egyetem, Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola, Magatartástudományi Program

Semmelweis Egyetem, Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola, Magatartástudományi Program Semmelweis Egyetem, Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola, Magatartástudományi Program A D4 dopamin receptor és a katekol-o-metiltranszferáz gének polimorfizmusának hatása a figyelmi rendszerek működésére

Részletesebben

Semmelweis Egyetem, Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézete, Budapest, Magyarország

Semmelweis Egyetem, Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézete, Budapest, Magyarország Nánási Tibor 1, Katonai Enikő Rózsa 2, Sasvári-Székely Mária 1 és Székely Anna 2 1 Semmelweis Egyetem, Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézete, Budapest, Magyarország 2 Eötvös

Részletesebben

A függőség pszichogenetikája 2013.11.26

A függőség pszichogenetikája 2013.11.26 A függőség pszichogenetikája 2013.11.26 A függőség pszichogenetikája Addikciók fenotípusos vonatkozásai Addikciók genetikai vonatkozásai E kettő közötti asszociációk Függőség, szenvedélybetegség, addikció

Részletesebben

Zárójelentés. A D4-es dopamin receptor gén 5 régiójának haplotípus szerkezete: molekuláris és pszichiátriai vonatkozások (2003 2006) F042730

Zárójelentés. A D4-es dopamin receptor gén 5 régiójának haplotípus szerkezete: molekuláris és pszichiátriai vonatkozások (2003 2006) F042730 Zárójelentés A D4-es dopamin receptor gén 5 régiójának haplotípus szerkezete: molekuláris és pszichiátriai vonatkozások (2003 2006) F042730 Betegségeink kialakításában két f etiológiai faktor, a környezeti

Részletesebben

Az etológia módszere és fogalmai. A Humánetológia

Az etológia módszere és fogalmai. A Humánetológia Humánetológia Darwin evolúcióelmélete A fajok eredete (1859) az egyedek különböznek, és ezek a különbségek öröklődnek az egyedek versengenek A természetes kiválasztódás az a folyamat melynek során bizonyos

Részletesebben

1.1. A Humán Genom Projekt A Humán Genom Projekt célja A humán genom elsõ munkapéldányából levonható következtetések

1.1. A Humán Genom Projekt A Humán Genom Projekt célja A humán genom elsõ munkapéldányából levonható következtetések VIII. 1. A GENETIKAI POLIMORFIZMUSOK PSZICHOLÓGIAI ÉS PSZICHIÁTRIAI VONATKOZÁSAI Sasvári-Székely Mária 1, Székely Anna 2, Nemoda Zsófia 1 és Rónai Zsolt 1 1 Semmelweis Egyetem, Orvosi Vegytani, Molekuláris

Részletesebben

PSYCHOLOGIA HUNGARICA

PSYCHOLOGIA HUNGARICA PSYCHOLOGIA HUNGARICA Caroliensis 2013, 1. É V F O L Y A M, 1. S Z Á M - 1 - - 2 - TAKÁCS TÍMEA FEHÉR TIBOR DANIEL HUNYAD RÉKA KASEK ROLAND MATUSZ HUGÓ MURÁNYI MÁTÉ SNEÉ GERGELY SZABÓ BEÁTA TILESCH ANNA

Részletesebben

Személyiségvonások genetikai hátterének vizsgálata kutyán Kubinyi Enikő. ELTE TTK, Biológiai Intézet, Etológia Tanszék

Személyiségvonások genetikai hátterének vizsgálata kutyán Kubinyi Enikő. ELTE TTK, Biológiai Intézet, Etológia Tanszék Személyiségvonások genetikai hátterének vizsgálata kutyán Kubinyi Enikő ELTE TTK, Biológiai Intézet, Etológia Tanszék Összefoglalás Az utóbbi években egyre nagyobb megerősítést nyert, hogy egyes személyiségjegyek

Részletesebben

Neurokognitív endofenotípusok a pszichiátriai genetikában

Neurokognitív endofenotípusok a pszichiátriai genetikában Neurokognitív endofenotípusok a pszichiátriai genetikában Kotyuk Eszter 1,2, Sasvári-Székely Mária 3 és Székely Anna 1 1 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pszichológiai Intézet, Budapest 2 Department of Psychology,

Részletesebben

Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK

Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 1 Rövidítések jegyzéke... 3 Ábrák és táblázatok jegyzéke... 5 Ábrák... 5 Táblázatok... 5 Bevezetés... 6 Irodalmi háttér... 8 Komplex öröklõdésû jellegek

Részletesebben

Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan

Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan Dr. Dernóczy-Polyák Adrienn PhD egyetemi adjunktus, MMT dernoczy@sze.hu A projekt címe: Széchenyi István Egyetem minőségi kutatói utánpótlás nevelésének

Részletesebben

Genetikai tényezők szerepe a hangulati dimenziók és a dohányzási szokások variabilitásában

Genetikai tényezők szerepe a hangulati dimenziók és a dohányzási szokások variabilitásában Genetikai tényezők szerepe a hangulati dimenziók és a dohányzási szokások variabilitásában Kótyuk Eszter Doktori értekezés tézisei ELTE-PPK Pszichológia Doktori Iskola Magatartáspszichológiai Program Témavezető:

Részletesebben

A TANULÁSI EREDMÉNYESSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI AZ ÖNSZABÁLYOZÓ TANULÁS, ÉS A MUNKAMEMÓRIA FEJLETTSÉGÉVEL, AZ IKT HASZNÁLAT GYAKORISÁGA FÜGGVÉNYÉBEN

A TANULÁSI EREDMÉNYESSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI AZ ÖNSZABÁLYOZÓ TANULÁS, ÉS A MUNKAMEMÓRIA FEJLETTSÉGÉVEL, AZ IKT HASZNÁLAT GYAKORISÁGA FÜGGVÉNYÉBEN ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA PILLÉRVEZETŐ DÁVID MÁRIA KUTATÁSVEZETŐ A TANULÁSI EREDMÉNYESSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI AZ ÖNSZABÁLYOZÓ TANULÁS, ÉS A MUNKAMEMÓRIA FEJLETTSÉGÉVEL, AZ IKT HASZNÁLAT

Részletesebben

A függőség fajtái 1. A függőség fajtái 2.

A függőség fajtái 1. A függőség fajtái 2. A függőség pszichogenetikája A függőség pszichogenetikája 2013.11.26 Addikciók fenotípusos vonatkozásai Addikciók genetikai vonatkozásai E kettő közötti asszociációk Függőség, szenvedélybetegség, addikció

Részletesebben

A függőség pszichogenetikája

A függőség pszichogenetikája A függőség pszichogenetikája A függőség pszichogenetikája Addikciók fenotípusos vonatkozásai Addikciók genetikai vonatkozásai E kettő közötti asszociációk Függőség, szenvedélybetegség, addikció Hétköznapi

Részletesebben

Címzett: Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottsága (ETT-TUKEB) Budapest, 2010. jún. 30.

Címzett: Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottsága (ETT-TUKEB) Budapest, 2010. jún. 30. Címzett: Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottsága (ETT-TUKEB) Budapest, 2010. jún. 30. SZAKMAI-ETIKAI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM A komplex öröklődésű jellegek és népbetegségek

Részletesebben

Genetikai polimorfizmus vizsgálatok 1-es típusú cukorbetegségben

Genetikai polimorfizmus vizsgálatok 1-es típusú cukorbetegségben Genetikai polimorfizmus vizsgálatok 1-es típusú cukorbetegségben Dr. Hermann Csaba Doktori (Ph.D.) Értekezés Tézisfüzet Témavezetı: Prof. Dr. Madácsy László egyetemi tanár Programvezetı: Prof. Dr. Tulassay

Részletesebben

Vaszkunné dr. Kótyuk Eszter

Vaszkunné dr. Kótyuk Eszter Vaszkunné dr. Kótyuk Eszter Tudományos életben használt név: Kótyuk Eszter Személyi adatok: E-mail Web Cím kotyeszter AT gmail.com; kotyuk.eszter AT ppk.elte.hu http://www.affektiv.hu/doku.php?id=esz:esz

Részletesebben

I. Tudományos munkásság, illetve szakmai tevékenység

I. Tudományos munkásság, illetve szakmai tevékenység Tudományos önéletrajz Tudományos életben használt név: Szekely Anna, Születési név: Székely Anna Név (személyi igazolványban szereplő módon): dr. Veres-Székely Anna Munkahely: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai

Részletesebben

Bakteriális identifikáció 16S rrns gén szekvencia alapján

Bakteriális identifikáció 16S rrns gén szekvencia alapján Bakteriális identifikáció 16S rrns gén szekvencia alapján MOHR ANITA SIPOS RITA, SZÁNTÓ-EGÉSZ RÉKA, MICSINAI ADRIENN 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert út 4. info@biomi.hu, www.biomi.hu TÖRZS AZONOSÍTÁS

Részletesebben

Z GENERÁCIÓ: Szimpózium a Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlésén Szombathely, 2012. május 31.

Z GENERÁCIÓ: Szimpózium a Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlésén Szombathely, 2012. május 31. Z GENERÁCIÓ: Magyar serdülők életmódja és jellemző trendek az Iskoláskorú Gyermekek Egészségmagatartása (HBSC) nemzetközi kutatás 1997-2010 közötti adatai alapján Szimpózium a Magyar Pszichológiai Társaság

Részletesebben

Pszichológia és genetika Beszélgetés Sasvári Máriával és Veres-Székely Annával

Pszichológia és genetika Beszélgetés Sasvári Máriával és Veres-Székely Annával Pszichológia és genetika Beszélgetés Sasvári Máriával és Veres-Székely Annával Közismert, hogy a kor előrehaladtával romlanak egyes kognitív funkciók, például lassul a reakció, gyengül a memória. A szakirodalom

Részletesebben

Gyermekkori neuropszichiátriai zavarok Sajátosságok Tourette-szindrómában és társuló Figyelemhiányos Hiperaktivitás Zavarban.

Gyermekkori neuropszichiátriai zavarok Sajátosságok Tourette-szindrómában és társuló Figyelemhiányos Hiperaktivitás Zavarban. Gyermekkori neuropszichiátriai zavarok Sajátosságok Tourette-szindrómában és társuló Figyelemhiányos Hiperaktivitás Zavarban PhD. Doktori tézisek Tárnok Zsanett Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi

Részletesebben

Párkapcsolati preferenciák és humor

Párkapcsolati preferenciák és humor Párkapcsolati preferenciák és humor Az önértékelés és a kötődési típus szerepe Tisljár Roland SZTE Pszichológiai Intézet, Szeged Evolúciós Pszichológiai Kutatócsoport, Pécs Párkapcsolati mechanizmusok

Részletesebben

The nontrivial extraction of implicit, previously unknown, and potentially useful information from data.

The nontrivial extraction of implicit, previously unknown, and potentially useful information from data. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs rendszerek Tanszék Adatelemzés intelligens módszerekkel Hullám Gábor Adatelemzés hagyományos megközelítésben I. Megválaszolandó

Részletesebben

A a normál allél (vad típus), a a mutáns allél A allél gyakorisága 50% a allél gyakorisága 50%

A a normál allél (vad típus), a a mutáns allél A allél gyakorisága 50% a allél gyakorisága 50% Lehetséges tesztfeladatok: Tudjuk, hogy egy családban az anya Huntington érintett (heterozigóta), az apa nem. Ugyanakkor az apa heterozigóta formában hordozza a Fenilketonúria mutáns allélját (az anya

Részletesebben

A Hardy-Weinberg egyensúly. 2. gyakorlat

A Hardy-Weinberg egyensúly. 2. gyakorlat A Hardy-Weinberg egyensúly 2. gyakorlat A Hardy-Weinberg egyensúly feltételei: nincs szelekció nincs migráció nagy populációméret (nincs sodródás) nincs mutáció pánmixis van allélgyakoriság azonos hímekben

Részletesebben

A DOPAMIN D4-ES RECEPTOR GÉNVARIÁNSOK VIZSGÁLATA FIGYELEMHIÁNYOS HIPERAKTIVITÁSI ZAVARBAN

A DOPAMIN D4-ES RECEPTOR GÉNVARIÁNSOK VIZSGÁLATA FIGYELEMHIÁNYOS HIPERAKTIVITÁSI ZAVARBAN A DOPAMIN D4-ES RECEPTOR GÉNVARIÁNSOK VIZSGÁLATA FIGYELEMHIÁNYOS HIPERAKTIVITÁSI ZAVARBAN Kereszturi Éva 1, Király Orsolya 1, Csapó Zsolt 1, Tárnok Zsanett 2, Gádoros Júlia 2, Sasvári-Székely Mária 1 és

Részletesebben

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás jellemző sajátosságai A pedagógiai kutatás célja a személyiség fejlődése, fejlesztése során érvényesülő törvényszerűségek,

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Gyermekei: Lőrinc (1993), Ádám (1997) és Árpád (1997) Középiskola: JATE Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziuma, 1979-1983

ÖNÉLETRAJZ. Gyermekei: Lőrinc (1993), Ádám (1997) és Árpád (1997) Középiskola: JATE Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziuma, 1979-1983 ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Születési hely: Széll Márta Szeged Születési idő: 1965. március 28. Családi állapota: férjezett (Dr. Balogh Nándor) Gyermekei: Lőrinc (1993), Ádám (1997) és Árpád (1997)

Részletesebben

Populációgenetikai vizsgálatok eredményei hangulatzavarokban. Képalkotó vizsgálatok alkalmazása a neuropszichofarmakológiában

Populációgenetikai vizsgálatok eredményei hangulatzavarokban. Képalkotó vizsgálatok alkalmazása a neuropszichofarmakológiában Populációgenetikai vizsgálatok eredményei hangulatzavarokban Képalkotó vizsgálatok alkalmazása a neuropszichofarmakológiában Juhász Gabriella Semmelweis Egyetem, GYTK, Gyógyszerhatástani Intézet Neuroscience

Részletesebben

Figyelem. Kognitív Idegtudomány kurzus, Semmelweis Egyetem Budapest, Created by Neevia Personal Converter trial version

Figyelem. Kognitív Idegtudomány kurzus, Semmelweis Egyetem Budapest, Created by Neevia Personal Converter trial version Figyelem Kéri Szabolcs Kognitív Idegtudomány kurzus, Semmelweis Egyetem Budapest, 2009 Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com A figyelem definíciója FIGYELEM: a feladattal/kontextussal

Részletesebben

Zárójelentés. A gyermekkori viselkedés zavarainak kapcsolata a monoaminerg neurotranszmisszió genetikai változatosságával

Zárójelentés. A gyermekkori viselkedés zavarainak kapcsolata a monoaminerg neurotranszmisszió genetikai változatosságával F49227 1 Zárójelentés A gyermekkori viselkedés zavarainak kapcsolata a monoaminerg neurotranszmisszió genetikai változatosságával A leggyakoribb gyermekpszichiátriai rendellenességek a figyelmi működés,

Részletesebben

Diagnosztikai célú molekuláris biológiai vizsgálatok

Diagnosztikai célú molekuláris biológiai vizsgálatok Diagnosztikai célú molekuláris biológiai vizsgálatok Dr. Patócs Attila, PhD MTA-SE Molekuláris Medicina Kutatócsoport, Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika Laboratóriumi Medicina Intézet Genetikai

Részletesebben

A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál

A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál Szűcsné Markovics Klára egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem, Gazdálkodástani Intézet vgtklara@uni-miskolc.hu Tudományos

Részletesebben

A hasonlóság és a vonzerő szerepe a párválasztásban

A hasonlóság és a vonzerő szerepe a párválasztásban A hasonlóság és a vonzerő szerepe a párválasztásban Kocsor Ferenc 12 Juhász Szabolcs Rezneki Rita Bereczkei Tamás 1 1 PTE BTK, Pszichológiai Intézet 2 PTE ÁOK, Magatartástudományi Intézet 1 1 Vázlat A

Részletesebben

TARTALOM. 1. Bevezetés 2. A viselkedés genetikája 3. A viselkedés evolúciója

TARTALOM. 1. Bevezetés 2. A viselkedés genetikája 3. A viselkedés evolúciója GÉNEK ÉS VISELKEDÉS TARTALOM 1. Bevezetés 2. A viselkedés genetikája 3. A viselkedés evolúciója 1. BEVEZETÉS Ok és Okozat 1 Agy Viselkedés DNS Környezet Test: mereven huzalozott szabályok; agy: plasztikus

Részletesebben

Mangalica specifikus DNS alapú módszer kifejlesztés és validálása a MANGFOOD projekt keretében

Mangalica specifikus DNS alapú módszer kifejlesztés és validálása a MANGFOOD projekt keretében Mangalica specifikus DNS alapú módszer kifejlesztés és validálása a MANGFOOD projekt keretében Szántó-Egész Réka 1, Mohr Anita 1, Sipos Rita 1, Dallmann Klára 1, Ujhelyi Gabriella 2, Koppányné Szabó Erika

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Opponensi Vélemény Dr. Nagy Bálint A valósidejű PCR alkalmazása a klinikai genetikai gyakorlatban ' című értekezéséről

Opponensi Vélemény Dr. Nagy Bálint A valósidejű PCR alkalmazása a klinikai genetikai gyakorlatban ' című értekezéséről Opponensi Vélemény Dr. Nagy Bálint A valósidejű PCR alkalmazása a klinikai genetikai gyakorlatban ' című értekezéséről Dr. Nagy Bálint az MTA doktora fokozat megszerzéséhez a fenti címen nyújtott be a

Részletesebben

Semmelweis Egyetem, Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola, Magatartástudományi Program

Semmelweis Egyetem, Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola, Magatartástudományi Program Semmelweis Egyetem, Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola, Magatartástudományi Program A D4 dopamin receptor és a katekol-o-metiltranszferáz gének polimorfizmusának hatása a figyelmi rendszerek működésére

Részletesebben

Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP)

Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP) Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP) A genom ~ 97 %-a két különböző egyedben teljesen azonos ~ 1% különbség: SNP miatt ~2% különbség: kópiaszámbeli eltérés, deléciók miatt 11-12 millió

Részletesebben

A Dél-Alföldi régió innovációs képessége

A Dél-Alföldi régió innovációs képessége A Dél-Alföldi régió innovációs képessége Elméleti megközelítések és empirikus elemzések Szerkesztette: Bajmócy Zoltán SZTE Gazdaságtudományi Kar Szeged, 2010. SZTE Gazdaságtudományi Kar Szerkesztette Bajmócy

Részletesebben

Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája*

Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája* Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája* * A 2014. áprilisi állapot szerint (A szerk.) 73 Igazgatóság Főigazgató : Dr. Ofner Péter Szakmai igazgató: Prof. Dr. Szatmári

Részletesebben

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába (Készítette: Osváth Katalin tanácsadó szakpszichológus) Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. ÁPRILIS. 01. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

2016. június június 6.

2016. június június 6. 2016. június 1. 2016. június 6. GYŐRI ÉDES TERMÉKCSOMAG: Szalainé Koczó Erzsébet Juhász Edit (feldolgozás alatt) SZŐLLŐSI ISTVÁNNÉ Zoltán Oláh Czanik Beáta Szabó Veronika A Györgyné Barati Istvánné Botos

Részletesebben

A SZEZONALITÁS ÉS A SZEZONÁLIS AFFEKTÍV ZAVAR HAZAI ELŐFORDULÁSA, JELLEMZŐI ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI A SZEROTONIN-2A ÉS KANNABINOID-1 RECEPTOR GÉNEKKEL

A SZEZONALITÁS ÉS A SZEZONÁLIS AFFEKTÍV ZAVAR HAZAI ELŐFORDULÁSA, JELLEMZŐI ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI A SZEROTONIN-2A ÉS KANNABINOID-1 RECEPTOR GÉNEKKEL A SZEZONALITÁS ÉS A SZEZONÁLIS AFFEKTÍV ZAVAR HAZAI ELŐFORDULÁSA, JELLEMZŐI ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI A SZEROTONIN-2A ÉS KANNABINOID-1 RECEPTOR GÉNEKKEL Doktori értekezés Molnár Eszter Semmelweis Egyetem Mentális

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július I.KÖTELEZŐ tantárgyak tételei 1. Az intelligencia meghatározásai,

Részletesebben

Településhálózati kapcsolatrendszerek

Településhálózati kapcsolatrendszerek Nemzedékek találkozása I. Regionális Tudományi Posztdoktori Konferencia Szeged, 2010. április 15. Településhálózati kapcsolatrendszerek BARÁTH GABRIELLA, PhD tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI Közép-dunántúli

Részletesebben

VERBÁLISFLUENCIA-TESZTEK KÉT SZKIZOFRÉN ALCSOPORTBAN

VERBÁLISFLUENCIA-TESZTEK KÉT SZKIZOFRÉN ALCSOPORTBAN VERBÁLISFLUENCIA-TESZTEK KÉT SZKIZOFRÉN ALCSOPORTBAN Bagi Anita Szegedi Tudományegyetem bagianita88@gmail.com X. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia Budapest, 2016. február 5. Az előadás célja

Részletesebben

Generációk az információs társadalomban

Generációk az információs társadalomban Generációk az információs társadalomban Infokommunikációs kultúra, értékrend, biztonságkeresési stratégiák Projekt záró workshop TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 Program 2012. június 21-22. Hely: Szeged,

Részletesebben

Bayesi relevancia és hatáserősség mértékek. PhD tézisfüzet. Hullám Gábor. Dr. Strausz György, PhD (BME)

Bayesi relevancia és hatáserősség mértékek. PhD tézisfüzet. Hullám Gábor. Dr. Strausz György, PhD (BME) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Bayesi relevancia és hatáserősség mértékek Hullám Gábor Témavezető: Dr. Strausz György, PhD (BME) Budapest,

Részletesebben

HAPMAP -2010 Nemzetközi HapMap Projekt. SNP GWA Haplotípus: egy kromoszóma szegmensen lévő SNP mintázat

HAPMAP -2010 Nemzetközi HapMap Projekt. SNP GWA Haplotípus: egy kromoszóma szegmensen lévő SNP mintázat HAPMAP -2010 Nemzetközi HapMap Projekt A Nemzetközi HapMap Project célja az emberi genom haplotípus* térképének(hapmap; haplotype map) megszerkesztése, melynek segítségével katalogizálni tudjuk az ember

Részletesebben

Orvosi Genomtudomány 2014 Medical Genomics 2014. Április 8 Május 22 8th April 22nd May

Orvosi Genomtudomány 2014 Medical Genomics 2014. Április 8 Május 22 8th April 22nd May Orvosi Genomtudomány 2014 Medical Genomics 2014 Április 8 Május 22 8th April 22nd May Hét / 1st week (9. kalendariumi het) Takács László / Fehér Zsigmond Magyar kurzus Datum/ido Ápr. 8 Apr. 9 10:00 10:45

Részletesebben

A SZEROTONIN TRANSZPORTER GÉN ÉS A SZEMÉLYISÉG: AZ 5HTTLPR S ALLÉL, A SZORONGÁS, A DEPRESSZIÓ ÉS AZ AFFEK- TÍV TEMPERAMENTUMOK ÖSSZEFÜGGÉSE

A SZEROTONIN TRANSZPORTER GÉN ÉS A SZEMÉLYISÉG: AZ 5HTTLPR S ALLÉL, A SZORONGÁS, A DEPRESSZIÓ ÉS AZ AFFEK- TÍV TEMPERAMENTUMOK ÖSSZEFÜGGÉSE A SZEROTONIN TRANSZPORTER GÉN ÉS A SZEMÉLYISÉG: AZ 5HTTLPR S ALLÉL, A SZORONGÁS, A DEPRESSZIÓ ÉS AZ AFFEK- TÍV TEMPERAMENTUMOK ÖSSZEFÜGGÉSE Doktori értekezés tézisei GONDA XÉNIA Országos Pszichiátriai

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ Genetikai szűrés lehetőségei az Országos Onkológiai Intézetben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ Genetikai szűrés lehetőségei az Országos Onkológiai Intézetben Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt mus által támogatott projekt BETEGTÁJÉKOZTATÓ Genetikai szűrés lehetőségei az Országos Onkológiai Intézetben Kedves Betegeink! A daganatokról

Részletesebben

A genomikai oktatás helyzete a Debreceni Egyetemen

A genomikai oktatás helyzete a Debreceni Egyetemen A genomikai oktatás helyzete a Debreceni Egyetemen Bálint Bálint L. GNTP Oktatás és Tudásmenedzsment Munkabizottság, 2009. június 10. Tények Debreceni Egyetemről 21000 nappali és 33000 összes hallgató

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

Személyiségvizsgálatok kutyán

Személyiségvizsgálatok kutyán Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar Biológia Doktori Iskola, vezetője: Dr. Erdei Anna Etológia Doktori Program, vezetője: Dr. Miklósi Ádám Személyiségvizsgálatok kutyán Doktori Értekezés

Részletesebben

A VIZUÁLIS TÖMEGMÉDIA HATÁSA SERDÜLŐ LÁNYOK ÉS FIATAL NŐK TESTKÉPÉRE ÉS TESTTEL KAPCSOLATOS ATTITŰDJÉRE

A VIZUÁLIS TÖMEGMÉDIA HATÁSA SERDÜLŐ LÁNYOK ÉS FIATAL NŐK TESTKÉPÉRE ÉS TESTTEL KAPCSOLATOS ATTITŰDJÉRE A VIZUÁLIS TÖMEGMÉDIA HATÁSA SERDÜLŐ LÁNYOK ÉS FIATAL NŐK TESTKÉPÉRE ÉS TESTTEL KAPCSOLATOS ATTITŰDJÉRE Készítette: Szabó Orsolya 2012. június 22. A témaválasztás indoklása - Saját élmény, tapasztalat

Részletesebben

Molekuláris genetikai vizsgáló. módszerek az immundefektusok. diagnosztikájában

Molekuláris genetikai vizsgáló. módszerek az immundefektusok. diagnosztikájában Molekuláris genetikai vizsgáló módszerek az immundefektusok diagnosztikájában Primer immundefektusok A primer immundeficiencia ritka, veleszületett, monogénes öröklődésű immunhiányos állapot. Családi halmozódást

Részletesebben

KURZUSKÍNÁLAT 2015/2016 tavaszi félév

KURZUSKÍNÁLAT 2015/2016 tavaszi félév Szervezeti egység: Személyiség-és Egészségpszichológia, Klinikai Pszichológia és Addiktológia KURZUSKÍNÁLAT 05/06 tavaszi félév Kapcsolattartó: Markó Krisztina Tárgy kód A kurzus címe Kurzus sorszám Követelmény

Részletesebben

Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems)

Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems) Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems) Christina Schwenck, Angelika Gensthaler Marcel Romanos Christine M. Freitag, Wolfgang Schneider, Regina

Részletesebben

A fogyatékossághoz vezetõ út

A fogyatékossághoz vezetõ út 07Kende-Nemenyi(1).qxd 2005.02.23. 9:37 Page 199 KENDE ANNA NEMÉNYI MÁRIA A fogyatékossághoz vezetõ út A 2003-as év elsõ felében, az iskolaérettségi vizsgálatok idõszakában kutatást végeztünk beiskolázás

Részletesebben

Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében

Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében Scheuring N.(1); Danis I.(2); Németh T.(3); Papp E.(1); Czinner Antal Prof.(1) Heim Pál Gyermekkórház, Budapest, Belgyógyászat (1);

Részletesebben

Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK június Zánka

Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK június Zánka Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK 2013. június 25-26. Zánka Benevezett A csoport Benevezett B csoport KGRE Budapest 0,0 SE Budapest TS 0,0,1 BCE Budapest

Részletesebben

Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája*

Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája* Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája* * A 2015. december 31-i állapot szerint (A szerk.) 83 Igazgatóság Főigazgató : Szakmai igazgató: Gazdasági igazgató: Ápolási igazgató:

Részletesebben

OTKA-pályázat zárójelentése Nyilvántartási szám: T 46383

OTKA-pályázat zárójelentése Nyilvántartási szám: T 46383 OTKA-pályázat zárójelentése Nyilvántartási szám: T 46383 A hároméves kutatás az evés- és testképzavarok terén jelentősen hozzájárult a hazai alapismeretekhez, egyben nemzetközi összevetésben is (főleg

Részletesebben

Kitüntetések március 15-e alkalmából

Kitüntetések március 15-e alkalmából Nemzeti ünnepünk alkalmából számos egészségügyi szakember vehetett át magas szintű állami elismerést. Gratulálunk dr. Bitvai Katalinnak és dr. Kizman Antalnak Pro Sanitate-díjukhoz! A Magyar Köztársaság

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÜLÉST május 09-én (hétfôn) órakor a DAB székházban. (Debrecen, Thomas Mann u. 49.) rendez, melyre tisztelettel meghívjuk.

TUDOMÁNYOS ÜLÉST május 09-én (hétfôn) órakor a DAB székházban. (Debrecen, Thomas Mann u. 49.) rendez, melyre tisztelettel meghívjuk. Meghívó A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kara a Debreceni Akadémiai Bizottság Orvostudományi Szakbizottsága a DE ÁOK LMI Klinikai Laboratóriumi Kutató Tanszék közremûködésével 2016. május 09-én

Részletesebben

Viselkedésgenetikai szempontú személyiségvizsgálatok kutyán

Viselkedésgenetikai szempontú személyiségvizsgálatok kutyán Viselkedésgenetikai szempontú személyiségvizsgálatok kutyán Zárójelentés OTKA PD 48495 Vezető kutató: Kubinyi Enikő Eötvös Loránd Tudományegyetem, Etológia Tanszék Projekt időtartama: 2005. 10. 01-2008.

Részletesebben

Fizikailag aktív és passzív szabadidőeltöltési formák néhány összefüggése egymással és a pszichés jólléttel serdülőkorúak körében 2010-ben

Fizikailag aktív és passzív szabadidőeltöltési formák néhány összefüggése egymással és a pszichés jólléttel serdülőkorúak körében 2010-ben Fizikailag aktív és passzív szabadidőeltöltési formák néhány összefüggése egymással és a pszichés jólléttel serdülőkorúak körében 2010-ben Németh Ágnes 1, Kertész Krisztián 1, Örkényi Ágota 1, Költő András

Részletesebben

Mely humán génvariációk és környezeti faktorok járulnak hozzá az allergiás megbetegedések kialakulásához?

Mely humán génvariációk és környezeti faktorok járulnak hozzá az allergiás megbetegedések kialakulásához? Mely humán génvariációk és környezeti faktorok járulnak hozzá az allergiás megbetegedések kialakulásához? Falus András Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet Semmelweis Egyetem Antal Péter Hadadi Éva

Részletesebben

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után -35 női egyéni toll labda 1. Szuchovszky Evelyn 30 pont 2. Vida Alexandra 22 pont 3. Jung Ágnes 16 pont -35 férfi egyéni toll labda 1. Tóth Richárd 106 pont 2.

Részletesebben

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3,

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Rostás Tamás3, Ritter Zsombor4, Zámbó Katalin1 Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben