Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről"

Átírás

1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2010. (IV. 28.) 1 önkormányzati rendelete a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről az 1/2014. (I. 30.) 2 önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 1. (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló évi évi XXXVIII. törvény ában kapott felhatalmazás alapján, a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről a következőket rendeli el: 1. 3 (1) Az államháztartásról szóló törvény által előírt kötelező tartalmi elemek: 1. a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, 2. a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, 3. a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, 6. a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt, 7. a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és 8. a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást. 9. A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék. 10. A Mötv (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni. 11. A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni: a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét, b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást. (2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtási rendelete által előírt kötelező tartalmi elemek: 1. A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai között kell megtervezni 1 Elfogadva: április Elfogadva: január 30. Hatályos: február 1-jétől azzal, hogy a költségvetés készítésére vonatkozó rendelkezéseit január 1-jétől, a zárszámadás készítésére vonatkozó rendelkezéseit július 1-jétől kell alkalmazni. A évi zárszámadási rendelet előkészítésére a 17/2010. (IV. 28.) önkormányzati rendelet január 30-án hatályban lévő rendelkezéseit kell alkalmazni. 3 Módosította: 1/2014. (I. 30.) Ör. 1.

2 a) a helyi önkormányzat bevételeit - így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat -, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, b) a helyi önkormányzat kiadásait, így különösen ba) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként, bb) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat, bc) az általános és céltartalékot, és bd) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait. 2. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni. 3. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámán felül a költségvetési rendeletben költségvetési szervenként be kell mutatni az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát is. A helyi önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát a költségvetési rendeletnek a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait tartalmazó részében kell bemutatni. 4. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit, költségvetési kiadásait, engedélyezett létszámát abban az esetben is az irányító szerv költségvetési rendelete tartalmazza, ha a helyi önkormányzat más helyi önkormányzattal vagy társulással megállapodást kötött. 5. A közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni: a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege, b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege, c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként, d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege. 1/A. 4 A beszámolót a költségvetés szerkezetében kell elkészíteni, azzal a sajátossággal, hogy egyes pontok csak a költségvetésben jelennek meg és nem képezik a beszámoló részét vagy csak a beszámoló része és a költségvetés nem tartalmazza. Ezen tételeket a beszámoló tartalomjegyzékében külön jelezni szükséges. 1/B. 5 A jogszabályi kötelezettségeket és az önkormányzat sajátosságait figyelembe véve a költségvetés és a beszámoló szerkezetét az 1. melléklet határozza meg. 2. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Jelen rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik. Sárádi Kálmánné dr. jegyző Bús Balázs polgármester 4 Beiktatta: 1/2014. (I. 30.) Ör Beiktatta: 1/2014. (I. 30.) Ör. 3. 2

3 17/2010. (IV. 28.) Ör. 1. számú melléklete 6 A jogszabályi kötelezettségeket és a helyi sajátosságokat figyelembe véve a költségvetés és a beszámoló szerkezete A. A költségvetés tartalmára vonatkozó megállapítások 1. Részletes szöveges indoklás szükséges (a költségvetési sorok változásának historikus elemzését is beleértve) az alábbi tételek esetében: bevételi és kiadási MÉRLEG, az önkormányzat bevételei és kiadásai, az önállóan gazdálkodó és működő és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai ágazati összesítésben, a működési-, ill. felhalmozási kiadások és bevételek alakulása, a vagyonnövekmény, ill. a vagyonvesztés kimutatása, önkormányzati vagyongazdálkodás, a felhalmozási kiadások összetevői, a nullbázisú tervezéshez alkalmazott naturáliák, 2. Amennyiben a jogszabályok lehetővé teszik szükséges a több helyen ismétlődő információk, adatok kiküszöbölése. 3. Az áttekinthetőség érdekében az alábbi táblázatokat, elemzéseket külön kell szerepeltetni: az önkormányzat által beszedett, ill. megosztott adókat, az alapfeladatok és az önként vállalt feladatok bevételi és kiadási MÉRLEGÉT, a központi költségvetés által finanszírozott feladatok esetében a finanszírozás szerkezetét (központi támogatások és normatívák, egyéb támogatások, saját forrás), a beterjesztett költségvetés alapján az előirányzat-felhasználási ütemtervet a felhasználni kívánt likvid hitel tervezésével az önkormányzat nyitó vagyonszerkezetét és azok alakulását a főbb vagyonfajtákra legalább; a vagyonnövekmény ill. vagyonvesztés számszerű kimutatását, a pénzügyi mérlegnek megfelelően, az előző és a tárgyévi eredmény-kimutatást csak a beszámolóban. 4. Ahol lehetséges, szükséges feltüntetni a költségvetés adott sorát érintő Önkormányzati rendeletet, ill. egyéb hivatkozási számot. Különösen érvényes ez a több költségvetési évet érintő, áthúzódó tételekre. 5. Az áttekinthetőség érdekében egységes formátum kialakítását kell elérni a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire és intézményekre vonatkozóan. 6. Rövidítések esetén magyarázatot kell csatolni, vagy a rövidítések helyett a teljes szöveget szerepeltetni. B. Költségvetés és a beszámoló szerkezetére vonatkozó előírások: Első rész tartalma: 1. előterjesztés, 2. rendelet-tervezet, 3. könyvvizsgáló írásos jelentése 4. önkormányzati bevételi-kiadási mérleg és mellékletei, 5. mérleg ágazati bontásban (rovatrend szerinti bontásban), 6. intézmények bevétel-kiadási előirányzatai, követelései-kötelezettségei (rovatrend szerint),, 7. központi támogatás szerkezete, 8. működési-felhalmozási célú bevételek-kiadások 201n/201(n+1)/201(n+2)/201(n+3) évi alakulását bemutató mérleg, 9. a stabilitás törvény szerinti adósságot keletkeztető bevételek, a hitelfelvételi korlát ugyancsak 4 évre 10. Önkormányzat költségvetése a) Kormányzati funkciók szerinti bontásban b) Felhalmozási és tőkejellegű, működési célú bevételek-kiadások mérlege c) Szervezeti egységek bevételei-kiadásai feladatonként. d) A költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás csak a beszámolóban 6 Módosította: 1/2014. (I. 30.) Ör. 4. 3

4 Második rész tartalma: 1. önkormányzati vagyon szerkezete, vagyon növekmény illetve vagyonvesztés kimutatása csak a beszámolóban, 2. évi előirányzat-felhasználási ütemterv csak a költségvetésben, 3. alap és önként vállalt feladatok súlya, 4. hosszúlejáratú kötelezettségek, 5. közvetett támogatások kimutatása az alábbi bontásban a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő b) elengedésének összege c) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének d) összege e) helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege f) adónemenként, g) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, h) mentesség összege, i) egyéb kedvezmény 6. pályázatok (címenként bevételi-kiadási mérleg) 7. külön: Európai Uniós pályázatok kimutatása (címenként: bevételi kiadási mérleg) 8. felújítások és ingatlan karbantartások részletezése intézményenként és címenként, 9. felhalmozási kiadások részletezése intézményenként és címenként, 10. intézmények létszámadatai, 11. Önkormányzat támogatási, felhalmozási, kötelezettségei és tartalék előirányzatai, 12. helyi adók alakulása, Harmadik rész tartalma 1. közbeszerzési eljárások ütemezése, 2. Számszaki jegyzőkönyv a költségvetés elfogadásáról C. Általános tervezési módszertani kérdések 1. A évi költségvetés tervezésénél a 0 bázisú tervezési módszertant kell alkalmazni és az alábbi főbb szabályokat alapján: a költségvetésbe megalapozott, számításokkal alátámasztott kiadásokat, jogszabályokban előírt, vagy a Képviselőtestület által már jóváhagyott kötelezettségvállalásokat, lehet előirányozni; a bevételeknél minden esetben várható, valószínűsíthető értékkel kell számolni, bázis helyett, tényleges felmérésen alapuló helyi önkormányzati normatívákra kell az előirányzatokat építeni, a tartós és rendkívüli bevételek előirányzatát szét kell választani. 2. A "0" bázisú költségvetés kialakításához szükséges a működési kiadásokat (pl: létszám, bér, működéshez szorosan kapcsolódó karbantartási kiadások, élelmezési kiadások stb.) normatív alapon kell tervezni 3. Meg kell határozni és külön kell választani a szakmai feladatok ellátásához szükséges előirányzatokat a működéshez szükséges nem szakmai feladatok előirányzataitól. 4. Az önkormányzati hatáskörbe utalt alapfeladatok kiadási előirányzatait intézményenként, a törvény által előírt feladatmutatók és a rendelkezésre álló naturális mutatók alapján - feladat,, rovat- előirányzatok (főkönyvi) bontásban - kell megtervezni. 5. Intézményenként külön kell választani az alapfeladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó, a törvény által meghatározott kiadási előirányzatokat (pl.: bér, szakmai eszközbeszerzés) az intézményi vagyon működtetéséhez, fenntartásához és fejlesztéséhez (felújítás) kapcsolódó kiadási előirányzatoktól. 6. Szociális. oktatási, kulturális ágazaton belül intézményenként és a Polgármesteri Hivatalnál a jogszabályi előírások figyelembevételével meg kell határozni az adott évi normatív létszámkereteket (szakmai és technikai) és ennek alapján évtől teljes körűen át kell térni a normatív létszám-és bérgazdálkodásra. 7. A szociális ágazaton belül a pénzbeli szociális juttatások előirányzatát - a feladatmutatók változása alapján - maximum a központi költségvetési támogatás és a helyi rendeletek figyelembevételével kell tervezni. A pénzbeli szociális juttatásokra vonatkozó 4

5 Képviselőtestületi által elfogadott rendeleteket felül kell vizsgálni (jogosultsági szintek módosítása, ellenőrzés szigorítása) 8. Forrást kell biztosítani a kerület önállóan gazdálkodó intézményeire vonatkozó egységes finanszírozási, költségvetési-beszámolási és pénzügyi rendszer továbbfejlesztésére. 9. A. évi tervezett előirányzatok mellett be kell mutatni az előző évi eredeti és módosított előirányzatokat, az előző évi várható teljesítést, valamint az előző évről áthúzódó kötelezettségvállalások előirányzatait (mellékelve a határozatszámot és/vagy szerződés számát). 10. A költségvetési rendeletben kiadási előirányzatok és finanszírozás szerint, tételesen és számszakilag ki kell mutatni az önkormányzati törvény által kötelezően önkormányzati hatáskörbe utalt, valamint az önként vállalt feladatokat, összesítve is. 11. Az önként vállalt feladatok között fontossági sorrendet kell felállítani, mely egyben a finanszírozás ütemezését is jelenti. Az önként vállalt feladatokat a költségvetési rendeletben meghatározott fontossági sorrend alapján a források függvényében lehet teljesíteni. 12. A rendeletben ki kell mutatni a több éves kihatással járó Képviselőtestületi döntésekből eredő kötelezettségvállalást és forrásait, éves bontásban (előirányzat, lejárati határidő és határozatszám feltüntetésével) 13. A rendeletben be kell mutatni a tárgyévi költségvetést befolyásoló fontosabb törvényeket, képviselőtestületi határozatokat (előirányzat, lejárati határidő és határozatszám feltüntetésével) 14. A rendeletben be kell mutatni a közvetett és közvetlen támogatások szerkezetét. 15. A rendeletben be kell mutatni a pályázati források alakulását költségvetési előirányzatok szerint éves bontásban. 16. A Környezetvédelmi Alap bevételi és kiadási előirányzatát és teljesülését. 17. Az önkormányzatnak éves előirányzat-felhasználási ütemtervet kell készíteni. Ez a költségvetési rendelet részét képezi. 18. A tárgyévi pénzügyi egyensúly és likviditás megőrzése érdekében az intézmények kiadási előirányzataként normatív módon csak a szorosan vett működési kiadásokat szabad megtervezni. 19. A céltartalékba helyezett előirányzatok felhasználására vonatkozó hatásköröket a költségvetési rendeletben kell szabályozni. 20. A szabályozásnál figyelembe kell venni a Közbeszerzésre vonatkozó jogszabályokat is. 21. A rendeletben szabályozni kell az önkormányzatnál és az intézményeknél képződő pályázati források elszámolásának rendjét. 22. A költségvetési rendelet külön mellékletében kell a belső ellenőrzés jogszabályon alapuló szakmai útmutatása alapján - elfogadni a civil szervezeteknek külön soron adott támogatások, a bizottsági célalapok és az önkormányzat által kiírt pályázatok elszámolásának rendjét. 23. Az intézményeknek, pályázat útján elnyert pénzeszközeikhez szükséges saját forrást lehetőség szerint az eredeti költségvetési előirányzatukból kell kigazdálkodniuk. 24. Az intézményeket, alapfeladatuk ellátásának javítása érdekében történő pályázati részvételben lehetőség szerint támogatni kell és erre céltartalékot kell képezni. 25. Az önkormányzat egységes pénzalapjának optimális felhasználása érdekében a rendelet külön mellékletében kell szabályozni az intézmények finanszírozásra vonatkozó "kis kincstár" -i rendszer működésének alapelveit. 26. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat saját bevételei között legnagyobb súllyal az önkormányzat bevételei szerepelnek, a költségvetés megalapozottsága érdekében szükséges a bevételi tervet tételes listával alátámasztani, és azt szövegesen indokolni. A Képviselő-testület a számszaki és szöveges indokolás alapján dönt a saját bevételi előirányzatok költségvetésbe történő beemeléséről. 27. Az önállóan gazdálkodó és működő valamint az önállóan működő költségvetési intézmények, valamint az önkormányzat, tervezési, beszámolási, finanszírozási, ellenőrzési kapcsolatrendszerét és az ehhez kapcsolódó feladatok végrehajtását szabályozó külön megállapodást évente a jogszabályi előírások figyelembevételével aktualizálni kell. 28. Az intézményi költségvetés esetleges túllépésének szankcionálását a költségvetési rendeletben kell szabályozni. 5

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Hévízgyörki Polgármesteri Hivatal 2192 Hévízgyörk Kossuth L.u.124. GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E Hatályos: 2013. április 1 -től 2 Ü G Y R E N D A Hévízgyörki Polgármesteri

Részletesebben

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1 1. oldal 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 1 Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 184. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 184. szám MAGYAR KÖZLÖNY 84. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 04. december 9., hétfő Tartalomjegyzék 04. évi XCIX. törvény Magyarország 05. évi központi költségvetésének megalapozásáról 5470 04. évi C. törvény Magyarország

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről a hivatkozott jogszabályhelyek szövegével egységes szerkezetben [a normál betűs szedés a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), a bekeretezett

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól Kiskunhalas Város Önkormányzata

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

ALAPOKMÁNY. Költségvetési gazdálkodási formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

ALAPOKMÁNY. Költségvetési gazdálkodási formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Szentkirály községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete Szentkirály Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megállapításáról ALAPOKMÁNY Intézmény megnevezése:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 20., csütörtök Tartalomjegyzék 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 25., szerda Tartalomjegyzék 25/2015. (II. 25.) Korm. rendelet Az önálló bírósági végrehajtók ügyvitelének, hivatali működésének és magatartásának

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Szakszervezeti alapszervezetek részére Budapest, 2005 Készítette: Kovács Gézáné bejegyzett könyvvizsgáló Sorozat-szerkesztő: Gróf

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. május 22., szerda Tartalomjegyzék 2013. évi LIX. törvény A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és az erdőről, az erdő védelméről

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 187. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 187. szám MAGYAR KÖZLÖNY 187. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 30., kedd Tartalomjegyzék 362/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

1. (1) A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,

1. (1) A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, A Kormány 268/2011. (XII. 16.) Korm. rendelete A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN A szabályzat az intézmény mint költségvetési szerv folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői

Részletesebben