Gyôr zenéje a században

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyôr zenéje a 17 18. században"

Átírás

1 Gyôr zenéje a században 1

2 2

3 Bárdos Kornél Gyôr zenéje a században A mûvek tematikus jegyzékét összeállította Vavrinecz Veronika Akadémiai Kiadó, Budapest

4 Készült a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetében Jelen kiadás szerkesztôje: Csányi Tamás ISBN Kiadja az Akadémiai Kiadó, az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülésének tagja 1117 Budapest, Prielle Kornélia u Elsô kiadás: 1980 Második, javított kiadás: 2007 Bárdos Kornél örököse, 2007 Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános elôadás, a rádió- és televízióadás, valamint a fordítás jogát, az egyes fejezeteket illetôen is. A kiadásért felelôs az Akadémiai Kiadó Zrt. Igazgatója Borítóképek: Gresz István Kiadványterv és elôkészítés: xfer grafikai mûhely A nyomdai munkálatokat a PXP Elsô Magyar Digitális Nyomda végezte Felelôs vezetô: Ratkovics Péter Budapest, 2007 Kiadványszám: KM Megjelent 40,76 (A/5) ív terjedelemben Printed in Hungary 4

5 Tartalom Bevezetés...8 A gyôri zeneélet háttere...9 A székesegyház zenéje...11 Elsô korszak ( )...11 Második korszak ( )...28 Harmadik korszak ( )...41 Negyedik korszak ( )...61 Istvánffy Benedek évei: Krajtsovics András évei: Novák Ferenc évei: A székesegyházi zenészek külsô szereplései Karmeliták Ferencesek Újváros, Nádorváros és Magyar Ispita Akadémia Az iskolák zenéje Gimnázium Protestáns egyházak és iskolák Orsolyiták A zeneiskola ügye és a tanítóképzô A polgárság zenéje Tánc és szórakozás Katonazene Színházi zene Muzsika egyesület Gyôrsziget Muzsika a város ünnepein, hangversenyek Gyôri muzsikusok és zeneszerzôk

6 A mûvek tematikus jegyzéke A források rövidítései Irodalom Név- és tárgymutató Zusammenfassung (Musik in Gyôr im Jahrhundert

7 Kedves Olvasó! Számos esztendôvel ezelôtt a Zenetudományi Intézet munkatársaként nemes vállalkozást indított útjára Rajeczky Benjamin zenetudós, ciszterci szerzetes. Kérô szava a városi zeneélet monografikus feldolgozásával bízta meg rendtársát, Bárdos Kornél Albertet, aki akkor elméleti kutatásaival párhuzamosan a ciszterciektôl elvett budai gimnáziumban mûködô Állami Zeneiskola tanára volt. Az egyházmegyei beosztást 1951-ben vonták meg tôle, szerzetesi hivatását azontúl csak rejtve gyakorolhatta, tudományos kutatói tevékenysége, érzékenysége viszont felhangolódott. Pécs és a tatai Esterházyak e két kötet indította a történelmi Magyarország zenéjérôl valló sorozatot, majd, még a XI. kerület zenetanáraként kezdte el a nagyformátumú gyôri anyag rendszerezését. A sorozat elkészült példányai mind elfogytak, a szálkás, ezerrel kezdôdô évszámokat pedig a finomabb vonalú kettes követte és a naptár lapjainak pergésével az erôtér is gyökeresen megváltozott november 8-án az ismét ciszterci Szent Imre Gimnázium Békefi termében tisztelôi, tanítványai szentmisével emlékeztek halálának 10. évfordulójára és az iskola egyik termét táblával jelölték meg, hirdetve, hogy az általa közvetített érték, tartás és hûség nem évül el. E könyv elkövetkezô lapjain az akkori, csak reménynek tûnô fogadalom valósult meg: legalább egy, meghatározó kötet újra-kiadása. Íme, az erôgyûjtés, az elôkészítés hosszú folyamata végén az Olvasó kezébe helyezhetjük e régi-új lapokat. Természetesen nem léphettünk ismét ugyanabba a folyóba. Igyekeztünk kijavítani azt, amit az elsô kiadás még nem tudhatott, hozzátenni, amit az azóta eltelt 27 év a felszínre hordott; ennek jelentôs része a mûjegyzék adatait érinti, valamint e változásokat jelzik a dôlt betûvel szedett bekezdések. Sajnos a jelen gazdasági pillanat, a források szinte teljes hiánya nem tette lehetôvé a közel 1900 zenei incipit elkészítését e tárgyban a szándék és a lendület már nem volt elegendô. Örömmel jelezzük viszont, hogy néhány, az újabb kutatási eredményeket tükrözô hangjegyes felütés elsô közlésére (Függelék 2.) mégis találtunk módot. Végezetül hálásan köszönjük az Akadémiai Kiadó Zrt. az egykori közreadó jogutódja nagyvonalú elkötelezettségét és Rauscher Mária önzetlen munkáját a kiadványelôkészítés folyamatában. Kötetünk a nyomdatechnika jelentôs változása okán nem hasonmás, de törekedtünk a szöveghû közlésre; e kifejezés törekedtünk pedig, ha nem is mentség, de szerény feloldozás azon pillanatokra, amikor ez nem sikerült maradéktalanul. A realitást nélkülözô cselekedeteket a remény élteti s ezt nem érdemes feladnunk; talán megérik az idô a folytatásra a távolinak tûnô közeli jövôben. Vavrinecz Veronika / Csányi Tamás 7

8 Bevezetés A Magyar Tudományos Akadémián készülô több kötetes magyar zenetörténet elômunkálatai idôszerûvé tették, hogy Pécs és Tata 18. századi zenéje után 1 Gyôr korabeli zenei életével is részletesen foglalkozzunk. Gyôr már 1598-ban felszabadult a török uralom alól, ezért kutatásainkat a 17. századra is kiterjeszthettük. Munkánkat az elôzôkhöz hasonló módszerrel végeztük: az irodalmi adatokon kívül elsôsorban a levéltárak és a korabeli sajtó részletes ismerete alapján igyekeztünk megrajzolni a kor zenei képét. Átvizsgáltuk a Gyôr megyei levéltár városi, megyei jegyzôkönyveit és iratanyagát, a káptalani, a püspöki, az evangélikus és református egyház levéltárait, a gyôri anyakönyveket, a karmeliták, a jezsuiták és a bencések házinaplóit s iratait, a pannonhalmi jezsuita gyûjteményt, az Országos Levéltár helytartótanácsi, kamarai, Zichy s Széchényi családi, valamint a Hadi Levéltár Gyôrre vonatkozó anyagát, s valamennyi hozzáférhetô újságot. Igen komoly segítséget jelentett számunkra, hogy a kb darabra terjedô korabeli kottaanyag tematikus jegyzékének elkészítését Vavrinecz Veronika vállalta el. A székesegyház és a tanítóképzô anyagán kívül Szigeti Kilián közlése nyomán fôleg a volt jezsuita gimnázium Pannonhalmán ôrzött kottáiból állította össze a gazdag jegyzéket. Gyôr zenei múltjának két értékes kutatójáról emlékezünk meg tisztelettel: Petz Lajos a 19. és 20. század eleji zenét dolgozta fel elsôsorban. 2 Mivel címe ellenére csak 1832-tôl, Richter Antal mûködésétôl kezdve szól részletesen, kutatásunk felsô határának ezért 1832-t jelöltük meg. Annál több segítséget kaptunk Bedy Vince dolgozatából, 3 amely a levéltár alapos és megbízható ismeretére épül. Kár, hogy egyéb fontos kutatásai miatt nem írta meg bôvebben a székesegyház zenéjének történetét már az 1930-as években! Hálával gondolunk Horváth Lajosra és Benkovits Ferencre, akik a káptalani és a püspöki levéltárban kutatásainkat lehetôvé tették. Köszönjük sok segítségét Sáry Istvánnak, Németh Klárának és Takács Lajosnak a Gyôr megyei levéltárban, dr. Baraczka Istvánnénak, dr. Kenéz Gyôzônek az Országos Levéltárban és dr. Szigeti Kiliánnak Pannonhalmán. 1 BárdosPécs és BárdosTata. 2 PetzGyôr. 3 BedyZene. 8

9 A gyôri zeneélet háttere A 700 éves város múltjának jelentôs szakaszában ( ) vizsgáljuk a muzsika szerepét: a török uralom alól való felszabadulástól a Rákóczi-szabadságharc, majd a napóleoni megszállás hónapjai után a reformkorszakba nyúló idôszakban. A Pálffy Miklós és Schwarzenberg Adolf nevéhez fûzôdô 1598-as gyôzelem után a császári kézben levô vár többségében német katonaságával a töröknek is, de Rákóczi szabadságharcának is ellenáll. Csak a napóleoni megszállás után veszti el jelentôségét a császári politika szempontjából annyira, hogy 1820-ban a falait is lerombolják; azokat a falakat, amelyek két évszázadon át a gyôri ünnepségekben is fontos szerepet játszottak. Bár a város a 17. század elején szinte újrakezdi történelmét anyagi és szellemi téren egyaránt, lakosainak száma mégis már a század elsô felében (beleszámítva a várbeli katonaságot is!), 4 s ez a szám a 19. század elejére megkétszerezôdik. 5 Már a 17. században 26 céhbe tömörült lakosság a város iparos és kereskedô jellegét végig megtartja, sôt fokozza az 1830-as évekig, amikor a gôzhajózás megindulásával a gabonakereskedelme is megerôsödik. 6 A várbeli katonákat s a kisebb számú betelepített rácokat leszámítva a 17. századi Gyôr szívósan ragaszkodik magyarságához, s csak a 18. században válik magyar és német nyelvû várossá a bécsi kamara erôteljes német telepítéspolitikájának eredményeként, amely országszerte számottevô változást okozott a lakosság nemzetiségi elosztásában. Közben elég hamar, 1743-ban megszerzi a káptalan földesúri joghatósága alatt álló mezôváros a szabad királyi városi rangot is. Nagyon lényegesnek tartjuk azt is, hogy már a 17. század elejétôl kezdve tere lehetett az európai barokk irodalomnak és mûvészetnek, ellentétben a legtöbb dunántúli várossal és rezidenciával, amelyek a török miatt csak 1686 után pótolhatták századnyi elmaradásukat. Igaz, árvíz, pestis és földrengés gyakori kísérôje életének. Mégis már a 17. században értékes barokk építkezés kezdôdik (a jezsuiták és a ferencesek kolostora és temploma, a magyar ispita stb.) s folytatódik a 18. században, kialakítva elôttünk a ma is megcsodált belváros és vár barokk együttesét, maradandó tanúit a falai közt élô stílusnak. Az irodalmi emlékek mellett a fennmaradt nagyszámú zenemû pedig igazolja, hogy a muzsikának is komoly része volt a barokk, majd a klasszikus stílusú mûvelôdés kialakításában. 4 TomajNépesség 84. l. 5 BácskaiGyôr (183. l.) szerint ekkor a lakosok száma. 6 Jenei Középkori 144. l.; BalázsGyôr 200. l. 9

10 A 17. századi zene két központja a székesegyház és a gimnázium. Mindkettônek zenekari életérôl már a 30-as évekbôl lényeges adataink vannak. A káptalani iskolában újraéled az a zenei nevelés, amelyet a 16. századból ismerünk. 7 A káptalan gondoskodik zenészei eltartásáról és lakásáról is ben pedig Széchényi György gyôri püspök, majd esztergomi érsek, Gyôr barokk mecénása Magyarországon egyedülálló gesztussal, ft-os zenei alapítványnyal biztosítja fôleg a gyôri, kisebb részben a soproni és a szombathelyi zenészek eltartását. A 18. században ezenkívül még öt, kisebb értékû alapítvány segíti a gyôri székesegyház muzsikusainak, a káptalani zenészeknek zavartalan mûködését. Ôk azután a 18. században más templomokban is, fôleg a karmelitáknál rendszeresen muzsikálnak. Ámde részt vesznek az akadémia, a város ünnepein is, tanítják a polgárok gyermekeit, sôt a 18. század vége felé több évtizeden át a belvárosi farsangi bálokon is rendszeresen zenélnek. A jezsuita gimnázium zenei életérôl 1627-tôl a feloszlatásig, 1773-ig a fennmaradt kottaanyaguk és a házinaplóik részletes beszámolói alapján alkothatunk gazdag képet. Mint másutt is, 8 itt is intenzív zenei nevelés folyik, zenészeiket eltartják, s barokk pompával rendezett gyakori egyházi és iskolai ünnepeiken zenekaruk szereplése elmaradhatatlan. A polgárság szórakoztatásáról és ünnepeik színesítésérôl a városba telepített katonazenekarok, a szigeti németek zenekara, az újvárosi cigányzenekarok s fôleg a 18. század végétôl népszerû magyar és német polgári alakulat zenekarai,,,a polgárok jeles Bandái 9 gondoskodnak. Az ugyanezen idôben ismeretes,,muzsikális akadémiák, hangversenyek részben a püspökvárban, részben az ún. Redout-ban résztvevôi a káptalani zenészeken kívül a zenében jártas polgárok is. Körükben alakul a Muzsika egyesület, ill. mint a korabeli újságban olvasható Musik Dilettanten Vereins. Szerepléseirôl néhány fontos adatot találtunk 1830 körül: pl. Haydn Teremtésének elôadását 1831-ben. Mindez bizonyítéka annak, hogy még 1832, Richter Antalék nagy korszaka elôtt is élt az igény a komoly zene iránt a polgárság körében, és ennek eredményeként zenei egyesületet is alapítottak. 7 BedyZene. 8 BárdosPécs, IsozBuda, SzigetiKôszeg. 9 GálosJuranits l. 10

Tóth Tamás A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye 18. századi megújulása Patachich Gábor és Patachich Ádám érsekek idején (1733 1784)

Tóth Tamás A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye 18. századi megújulása Patachich Gábor és Patachich Ádám érsekek idején (1733 1784) Tóth Tamás A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye 18. századi megújulása Patachich Gábor és Patachich Ádám érsekek idején (1733 1784) TÓTH TAMÁS A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye 18. századi megújulása Patachich Gábor

Részletesebben

Közlemények. Bán Imre Emlékezete

Közlemények. Bán Imre Emlékezete Közlemények Bán Imre Emlékezete KÖZLEMÉNYEK A DEBRECENI TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNETÉBŐL III. BÁN IMRE EMLÉKEZETE SOROZATSZERKESZTŐ: HOLLÓSI GÁBOR SZERKESZTETTE: FAZAKAS GERGELY TAMÁS HOLLÓSI GÁBOR TECHNIKAI

Részletesebben

Schramkó Péter: KÖ NYVTÁRI ISMERETEK. Jegyzet a papír-és könyvresturátor tanfolyam számára

Schramkó Péter: KÖ NYVTÁRI ISMERETEK. Jegyzet a papír-és könyvresturátor tanfolyam számára Schramkó Péter: KÖ NYVTÁRI ISMERETEK Jegyzet a papír-és könyvresturátor tanfolyam számára I. A könyvt árak t ört énet e 1. Bevezetés 2. Könyvtárak az ókorban 3. A középkor könyvtárai 4. A reneszánsz és

Részletesebben

EGYHÁZI KÖNYVTÁRAK EGYESÜLÉSE

EGYHÁZI KÖNYVTÁRAK EGYESÜLÉSE EKE HÍRLEVÉL 1 KE E1994 1092 Budapest, Ráday utca 28. XII. évfolyam A kik utaztak már repülőgépen, ismerik az élményt: a kifutópályán egyre gyorsulva gurul a gép, egyre jobban ráznak a kerekek a betonon,

Részletesebben

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR 50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR I. ELŐSZÓ HELYETT - AZ ELSŐ KÖNYVTÁRIGAZGATÓ VISSZAEMLÉKEZÉSE (LÁSZLÓ MIKLÓS).....4 II. GÖDÖLLŐ KÖNYVTÁRI HAGYOMÁNYAI A POLGÁROSODÁS KORÁTÓL 1953-IG (FÜLÖP ATTILÁNÉ)......6

Részletesebben

Az öt máramarosi város társadalma a 16 18. században

Az öt máramarosi város társadalma a 16 18. században Az öt máramarosi város társadalma a 16 18. században PhD-értekezés Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Interdiszciplináris Doktori Iskola A Kárpát-medence és a szomszédos birodalmak (900 1800)

Részletesebben

MERRE TOVÁBB KÁNTORKÉPZÉS? Megjelent a Károli Gáspár Református Egyetem és a Kántorképző Intézet megalapításának 20. évében

MERRE TOVÁBB KÁNTORKÉPZÉS? Megjelent a Károli Gáspár Református Egyetem és a Kántorképző Intézet megalapításának 20. évében MERRE TOVÁBB KÁNTORKÉPZÉS? Megjelent a Károli Gáspár Református Egyetem és a Kántorképző Intézet megalapításának 20. évében Károli Könyvek tanulmánykötet Sorozatszerkesztő: Dr. Sepsi Enikő A szerkesztőbizottság

Részletesebben

A külföldi egyetemjárás és a magyar értelmiségi szerep kapcsolata

A külföldi egyetemjárás és a magyar értelmiségi szerep kapcsolata Forrás: http://www.valosagonline.hu/index.php?oldal=cikk&cazon=1030&lap=0 A külföldi egyetemjárás és a magyar értelmiségi szerep kapcsolata Szögi László Az európai centrum és periféria viszonyának vizsgálatában

Részletesebben

A Kazinczy-kutatás új eredményei

A Kazinczy-kutatás új eredményei szemle Kováts Dániel A Kazinczy-kutatás új eredményei A magyar irodalomtudomány, azon belül a Kazinczy-kutatás hasznos segédeszközt kap kezébe Busa argit Szinnyey-díjas bibliográfus új kötetének megjelenésével.

Részletesebben

2011. Július Augusztus - Szeptember 6. évfolyam 71-73. szám

2011. Július Augusztus - Szeptember 6. évfolyam 71-73. szám 2011. Július Augusztuss - Szeptember 6. évfolyam 71-73. szám Ősz... 3 2011. Az Önkéntesség Nemzetközi Éve... 3 Teréz Anya kérdései, és válaszai... 5 Epizódok a Régi Miskolc Zeneéletéből... 5 A jótékony

Részletesebben

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ VIII. évf. 1. sz. 2001. HÚSVÉT EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ tavasz te csupa zöld a föld magot ölelve

Részletesebben

Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés

Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés MAGYARORSZÁG PIARISTA MÚLTJÁBÓL 2. 1. Koltai András, Bevezetés a piarista rend magyarországi történetének forrásaiba és irodalmába,

Részletesebben

Kalaznó 700 éves. (Internetes kiadás: DL-DF 5.1. 2009. Az oklevél száma: DL 86 922.

Kalaznó 700 éves. (Internetes kiadás: DL-DF 5.1. 2009. Az oklevél száma: DL 86 922. Kalaznó 700 éves Csak törpe nép felejthet ős nagyságot, Csak elfajult kor hős elődöket A lelkes eljár ősei sírlakáshoz S gyujt régi fénynél uj szövetnéket. S ha a jelennek halványul sugára, A régi fény

Részletesebben

KATONA CSABA. Lány tollal: sorvezető Slachta Etelka naplóihoz *

KATONA CSABA. Lány tollal: sorvezető Slachta Etelka naplóihoz * KATONA CSABA Lány tollal: sorvezető Slachta Etelka naplóihoz * Ő bizonyítá [ ] mit még neki mondék, senkivel sem közlé. A kis liba, tán azt hiszi, nekem is oly kevés eszem van, mint neki; bizony! Viszonzám,

Részletesebben

ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS?

ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? XXVII Alapító szerkesztõ JUHÁSZ GYULA Sorozatszerkesztõ DIÓSZEGI LÁSZLÓ ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? Források a moldvai magyar etnikai csoport, a csángók modern kori történelmének

Részletesebben

A 18. századi rekatolizáció szülötte : az első intézményes árvaház Magyarországon

A 18. századi rekatolizáció szülötte : az első intézményes árvaház Magyarországon VINCZÉNÉ MENYHÁRT MÁRIA A 18. századi rekatolizáció szülötte : az első intézményes árvaház Magyarországon A tanulmány a Magyarországon elsőként, a 18. század derekán, Kőszegen létrehozott intézményes árvaház

Részletesebben

A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Szlavikovszky Beáta. Fejezetek a magyar olasz kulturális kapcsolatokról 1880 és 1945 között

A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Szlavikovszky Beáta. Fejezetek a magyar olasz kulturális kapcsolatokról 1880 és 1945 között Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Szlavikovszky Beáta Fejezetek a magyar olasz kulturális kapcsolatokról 1880 és 1945

Részletesebben

Rátz László tanár úr

Rátz László tanár úr STUDIA PHYSICA SAVARIENSIA XIII. Némethné Pap Kornélia Rátz László tanár úr Szombathely 2006 Dombormûves fehér márványtábla a Budapesti Evangélikus Gimnázium lépcsõházában NÉMETHNÉ PAP KORNÉLIA RÁTZ LÁSZLÓ

Részletesebben

Máltai Hírek. A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja

Máltai Hírek. A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja Máltai Hírek A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XII. évfolyam 2. szám 2006. június Tartalom M ÁLTAI H ÍREK 2006. június Tartalom Elnöki levél 3 Naptár mi történt,

Részletesebben

Az Arlechino-val történt az elmúlt hónapokban

Az Arlechino-val történt az elmúlt hónapokban HAVONTA MEGJELENŐ MAGAZIN MÓRAHALMI XXIV. ÉVF. 6. SZÁM 2013. JÚNIUS ÁRA: 100 FT Az Arlechino-val történt az elmúlt hónapokban Egyesületünk táncosai és a szülők sem panaszkodhatnak, volt részünk bőven az

Részletesebben

Öt földrész úszói Füreden

Öt földrész úszói Füreden TARTALOM Romantikus Reformkor BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENÕ KÖZÉLETI LAPJA Évzáró elõtt Nem ment el az eszem, ha az olvasó arra gondolna. Hiszen az iskolai évnyitó éppen most zajlott, az év vége

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG

NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG A NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG KÉSZÍTETTE: JÓNÁS MIKLÓS V. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓ TÉMAVEZETŐ TANÁR: MAJSAI TAMÁS WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA 1996 A nyíregyházi

Részletesebben

Magyar művelődéstörténet

Magyar művelődéstörténet Babeş-Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központ Pszichológia és Neveléstudományok Kar Tanító és Óvodapedagógus Szak Magyar művelődéstörténet -- Tanulmányi útmutató -- 6. félév Antal Sándor adjunktus 2008.

Részletesebben

Városunk. Pest kiegyezés-kori fürdõirõl

Városunk. Pest kiegyezés-kori fürdõirõl Városunk Budapesti Honismereti Híradó VI. évfolyam 3. szám Deák Ferenc Pest-Budán Kétszáz éve született a haza bölcse A kiegyezést készíti elõ az Angol Királynõ Szállodában Majláth György kancellár, Ferdinand

Részletesebben

A Bethlen Gábor Alapítvány díjazottai 2013-ban

A Bethlen Gábor Alapítvány díjazottai 2013-ban A Bethlen Gábor Alapítvány díjazottai 2013-ban Mi minden erőt, ami a haza javára akar és tud lenni, nem eltiporni, hanem együvé fogni kívánunk. 2013. november 15-én az erdélyi fejedelem születésének és

Részletesebben

Ha senki sem kezdi el, senki sem fogja befejezni

Ha senki sem kezdi el, senki sem fogja befejezni Tóth Tamás Ha senki sem kezdi el, senki sem fogja befejezni A két Patachich érsek és a katolikus megújulás (1733-1784) A kalocsai Érseki Kastély dísztermében két grisaille látható. 1 Az egyiken a Deo felirat

Részletesebben

Rákóczi Hírvivo 2015.

Rákóczi Hírvivo 2015. 25. évfolyam I. szám, 2015. március A Rákóczi Szövetség lapja Rákóczi Hírvivo Sikeres a Beiratkozási Program Több a gyerek a felvidéki iskolákban Gloria Victis Sikeresen zárult a vetélkedő Vezetőképző

Részletesebben

Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon

Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon Publicationes Instituti Historici in Universitate Catholica de Petro Pázmány nuncupatae fundati Subsidia 2 Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon

Részletesebben

Az iskola története. Nagy Adrienn Illés Ferenc Az első évtizedek

Az iskola története. Nagy Adrienn Illés Ferenc Az első évtizedek 1 A pedagógushit, mely inkább természet, mint nézet dolga, kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddigieknél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddigieknél többre) taníthatók! Németh László Kedves Olvasó!

Részletesebben

Madas Edit - Monok István. A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1730-ig

Madas Edit - Monok István. A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1730-ig Madas Edit - Monok István A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1730-ig TARTALOM Előszó Madas Edit: Írás, könyv és könyvhasználat a középkori Magyarországon, 1000-1526 Bevezetés I. A középkori könyvkultúra

Részletesebben