SZULEJMÁN ASSZONYA ÁGOSTON GÁBOR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZULEJMÁN ASSZONYA ÁGOSTON GÁBOR"

Átírás

1 SZULEJMÁN ASSZONYA ÁGOSTON GÁBOR Az Oszmán Birodalomban hiába keressük az európai keresztény országok királynői - hez és ki rály néi hoz ha son ló ural ko dó nő ket. A szul tán mel lett a tró non ülő, idegen országok követeivel tárgyaló szultánfeleség elképzelhetetlen lett volna abban a birodalomban, ahol a nő jogilag mindig kiskorúnak számított. Tovább kor lá toz ta a női jo go kat a nem ke resz tény társa dal mak arisz tok ra ta kö rei ben min de nütt vi rág zó po li gá mia és rab szol ga ság, amely az egész Kö zel-ke le ten szi go rú el zárt ság ra kár - hoztatta e társadalmi réteg feleségeit és ágyasait. Ezt az el zárt sá got fe je zi ki a há rem szó is, amely az isz lám vi lág ban a ház nak az ide gen fér fiak elől el zárt, női lak ré szét je len ti, s a tiltott jelentésű arab ha ram szó ból ala kult ki. 4 RUBCON TÖRTÉNELM MAGAZN

2 HURREM Ero ti ka és int ri ka a szultáni hárem ben Bár a szul tá nok fe le sé gei jog ál lá suk és tár sa dal mi hely ze tük alap ján alig ha hasonlíthatók a királynékhoz, a birodalom éle - té ben ját szott sze re pü ket te kint ve már jó val több ha son ló ság fe dez he tő fel kö zöt tük. Sőt, bármennyire paradoxonnak tűnik, a padisahok fe le sé gei ese ten ként sok kal na gyobb ha ta - lomra tehettek szert, mint az európai országok koronás asszonyai. E látszólag mozdulatlan társa da lom ese ten ként szé dí tő kar rie rek szín te - réül szol gál ha tott: rab nőből szul tá ni ágyas, az ural ko dót fiú gyer mek kel megaján dé ko zó ágyasból a szultánt is hatalmában tartó, milliók sorsa felett döntő fe le ség vagy a kis ko rú szul - tán ural ko dá sa alatt tény le ge sen kor mány zó anyaszultánnő válhatott. RUBCON TÖRTÉNELM MAGAZN 5

3 Szulejmán uralkodásának első fe - lében két nagy hatalmú szultáni bi zal mas ját szott fő sze re pet az oszmán politikában: brahim pasa, nagyvezír (hivatalban: ) és a szul tán fe le sé ge, Hur - rem szultána (? 1558), akit Európában Roxa la na, Ros so la na, Ro san ne vagy la Rosa néven ismertek. Hurrem származá sá ról már éle té ben sok fé le hír adás keringett: a korabeliek sienai, francia, dél szláv, cser kesz, lengyel és orosz szár - ma zást em lí te nek. A leg va ló szí nűbb ver zió sze rint Hurrem az ak kor Len - gyelországhoz tartozó Rogatinból (ma Ro hatyn Uk raj ná ban) szár ma zott, és apja állítólag görög katolikus, más forrá sok sze rint or to dox pap volt. A leány a keresztségben az Alekszandra nevet kapta. A régió sokat szenvedett a tatár rab ló por tyák tól, és va ló szí nű, hogy Alek szand rát is egy ilyen ta tár beütés során rabolták el, majd valamelyik osz - mán rabszolgapiacra került, talán épp a konstantinápolyira. tt választották ki a leányt az ak kor még csak trón örö kös Szulejmán herceg számára. Figyelemre mél tó, hogy Hurrem ké sőbb, már mint Szulejmán felesége, mecsetet építtetett Kons tan ti ná poly ban, az Av ret pa za ri ( asszony piac ) ne gyed ben, azaz a női rabszolgapiac közelében. SZULTÁN HÁZASSÁGOK Az iszlám világban az uralkodók feleségeinek helyzete sajátos volt: az európai királynékhoz képest szigorú elzártságban éltek. De a hárem szédítő karrierek színhelye is lehetett: a rabnőből szultáni ágyas, a szultánt is hatalmában tartó feleség vagy ténylegesen kormányzó anyaszultánnő is válhatott. Hurrem miként majdani riválisa, bra him pa sa, nagy ve zír is a szul tán ke - gyé nek és bi zal má nak kö szön het te gyors felemelkedését és roppant befolyását. Uralkodása elején Szulejmán úgy vette feleségül Hurremet, és úgy emelte brahimot a nagyvezíri székbe, hogy azzal minden akkor érvényes jogszokást és pro to kollt meg sér tett. A kortársak számára már a szultán házassága is szo - katlannak tűnhetett. A 16. szá zad ele - jén már csak kevesen emlékezhettek arra, hogy a szultáni házasságok. (Hódí - tó) Meh med szul tán ( és ) uralkodásáig nemcsak megszokottak voltak, de a dinasztikus frigyek az osz mán ter - jeszkedési stratégia fon tos esz kö zé nek számítottak. A ko rai szul tá - nok és szul tá ni her - ce gek ugyanis gya - korta vették feleségül a bal ká ni szláv ál la mok és az ana - tó liai tö rök fe je de - Hurrem szultána, akit Európában Roxalana, Rossolana, Rosanne vagy la Rosa néven ismertek lemségek uralkodóinak lányait vagy nő - vé reit, miál tal ezek az ural ko dók osz - mán va zal lus sá vál tak. A di nasz ti kus házasságok amellett, hogy féken tartották a rivális keresztény és muszlim fejedelmeket területet, szövetségest és va zal lu si ka to nai se gélyt ered mé - nyeztek. Mindemellett e házasságok a nem zet kö zi kap cso la tok ban is fel be - csülhetetlen segítséget nyújthattak. Er - re az egyik leg jobb pél da Hu nya di Já - nos törökellenes harcaival kapcsolatos. Az es, kritikus esztendők - ben, amikor Hunyadi seregei mélyen be - nyomultak az oszmánok balkáni terü - le tei re, és a Kón ja köz pon tú kara mán török fejedelem csapatai is támadásba len dül tek osz mán szom szé daik el len Kis-Ázsiában,. Murád szultán ( és ) Ca ri ca Mara ne vű szerb feleségét és annak apját, Branko - vics György szerb des po tát hasz nál ta fel a ma gya rok kal va ló bé ke tár gya lá sok megkezdéséhez. A szultán 1444 januárjában egy ortodox szerzetesen keresz - 6 RUBCON TÖRTÉNELM MAGAZN

4

5 K S L E X K O N ADZSEM OGLÁN idegen fiú, janicsárújonc AKCSE oszmán ezüstpénz, Szulejmán idejében 50 akcse ért egy aranyforintot BEGLERBÉG a bégek bégje, a tartományok élén álló kormányzó BEGLERBÉGSÉG tartomány, másként vilájet vagy ejálet, a birodalom legnagyobb közigazgatási egysége DEVSRME összegyıjtés, gyermekadó, a janicsárok és más udvari zsoldosok utánpótlására szolgált, Magyarországon nem szedték DÍVÁN tanács, a birodalmi tanács DÍVÁNHÁNE a birodalmi tanács ülésterme, 1525-ben épült a Topkapi Palota második udvarában DZSÁRJE rabszolganœ, a szultáni hárem legalacsonyabb rangú, a napi teendœket ellátó személyzete DZSBEDZS fegyverkovács, az udvari zsoldosok egyik alakulata, a janicsárok fegyvereit javították és Œrizték DZSEBELÜ a tímáros szpáhik által kiállított vértes EJÁLET beglerbégség FETVA a muftinak nevezett jogtudósok által felkérésre adott, írásbeli jogi vélemény HÁREM szent hely, a háznak az idegen férfiak elœl elzárt, nœi lakrésze HÁSZEK SZULTÁNA a hárem magasabb rangú rabszolganœi, rangban a válide után következtek, az uralkodó nœtestvéreit is megelœzve. Hurrem napidíja 2000 akcse volt, Hurrem után csak akcse JANCSÁR a török jeni cseri, azaz új sereg szóból, elit gyalogos katona, a legismertebb udvari zsoldos, napi zsoldja 5-7 akcse KÁD bíró, a jogszolgáltatás mellett fontos szerepe volt a közigaz ga - tásban és a hadseregellátásban is KÁDASZKER hadbíró, a kádik felettese, a birodalmi tanács tagja, napidíja 500 akcse Uralkodói esküvôi menet a 16. században tül tudatta a magyarokkal készségét a béketárgyalásokra, akit látszólag szerb felesége küldött édesapjához, a szultán apó sá hoz. Vé gül ez ve ze tett el az júniusi edirnei oszmán magyar szerb békéhez. Ezt a megegye zést a ko ráb bi ma gyar történetírás szegedi béke néven ismer - te, jóllehet Engel Pál kutatásaiból tud - juk, hogy az Oszmán Birodalom akkori fővárosában, Edirnében megkötött bé - két Ulász ló ki rály és Hu nya di Já nos vé - gül nem Sze ge den, ha nem Nagy vá ra - don erősítette meg augusztus 15- én. A bé ke sza bad ke zet adott az osz - mánoknak, hogy megfékezzék a lázadó karamánokat, és ázsiai csapataikkal szabadon rendelkezhessenek. Így amikor a magyarok megszegték a békeszerző - dést, és 1444 őszén keresztes sereg lépte át az osz mán ha tárt,. Mu rád már harc ra ké szen állt, s no vem ber ben le is győzte a kereszteseket Várnánál.. Mehmed Konstantinápoly elfoglalása (1453) és a Bizánci Birodalom beke be le zé se után már ran gon alu li nak tartotta, hogy az oszmán ház uralkodói jelentéktelen kis balkáni és anatóliai király sá gok kal és fe je de lem sé gek kel ke - rüljenek dinasztikus kapcsolatba. Mehmed és utó dai a gyer mek adó ré vén szer - zett gyö kér te len és így csak a szul tá ni kegytől függő ku lo kra, azaz (rab)szol - gákra építették hatalmukat. Ebből a kör ből ke rül tek ki a bi ro da - lom nagy ha tal mú ve - zírei, tartományi kormányzói és állam fér - fiai, akik szerájiskolai képzésüket követően egy jól szabályzott hivatali pályát bejárva érhettek csak el a csúcsra. A HÁREM FELADATA Aho gyan a pa lo ta is ko la a bi ro da lom majdani katonai és polgári elöljáróit ké - pezte, úgy nevelte a hárem a dinasztia szá má ra a lá nyo kat, akik kö zül a legér - té ke seb bek és leg rá ter met teb bek ké - sőbb pasák és vezírek háremébe és udvarába kerülve tovább erősítették a szálakat a katonai-politikai elit és a dinasztia kö zött. Ugyanez volt a sze re pe an nak a gyakorlatnak, amelynek keretében a szultánok lányai, húgai és nővérei a legbefolyásosabb vezírek feleségei lettek. Így lett pél dául 1524-ben b ra him pa sa (nagyvezír között) Szulejmán testvérének, Hatidzsének vagy 1539-ben Rüsz tem pa sa (nagy ve zír és kö zött) Mih ri máh nak, Szu - lejmán és Hurrem lá nyá nak a fér je. A há rem leg fon to sabb felada ta az osz mán di nasz tia fenn ma ra dá sá nak biztosítása, azaz fiú utódok nemzése és nevelése volt. A háremben nevelkedtek a kiskorú hercegek és hercegnők, de itt él tek az osz mán ház nőtagjai, a szultán rabszolganői és ágya sai is a min den ko - ri szul tán édes any já nak, azaz a vá li de szul tá ná nak a felügye le te alatt, olyan szigorú szabályok szerint, hogy a len - gyel Albertus Bobovius (alias Ali Ufki), aki a 17. szá zad el ső felében szolgált a szultáni szerájban, egyenesen kolostorhoz hasonlította a háremet. 8 RUBCON TÖRTÉNELM MAGAZN

6 Mihrimáh, Szulejmán és Hurrem lánya K S L E X K O N KZLAR AGASZ a szultáni háremben a háremhölgyekre felügyelœ tisztviselœ MEVÁDZSB zsold, napidíj, járandóság, összege kifejezte a javadalmazott státuszát a bürokráciában vagy a háremben MUFT a fetva adására jogosult muszlim jogtudós NAGYVEZÍR fœminiszter, a biro - dalom legmagasabb rangú tisztviselœje, a szultán helyettese PÁDSAH szultán, uralkodó SAH a perzsa, szafavida uralkodók elnevezése SEHZÁDE szultánfi, herceg SEJHÜLSZLÁM az isztambuli fœmufti, nem volt a birodalmi tanács tagja, de jogértelmezései, fetvái fontosak voltak, napidíját Szulejmán 300 akcséról 500, majd 600 akcséra emelte SZANDZSÁK megyéhez hasonló, kisebb közigazgatási egység, több szandzsák alkotott egy beglerbégséget SZANDZSÁKBÉG a szandzsákok élén álló kormányzó, a szandzsák katonaságának parancsnoka SZAFAVDÁK a Perzsiában 1501 és 1722 között uralkodó dinasztia SZERDÁR hadjáratokon az oszmán seregeket vezetœ fœvezér SZLAHDÁR az udvari zsoldos lovasok egyik alakulata, napi zsoldjuk 17 akcse SZPÁH napi 20 akcse zsoldot húzó udvari lovas, de így hívták a tímáros szpáhikat is TOP ARABADZS ágyúszekerész, zsoldja napi három akcse, az ágyúk szállításában és a szekérvár felállításánál segédkezett TOPCS ágyútüzér, zsoldja napi négy akcse VÁLDE SZULTÁNA a szultán édesanyja, a hárem legrangosabb személye, napidíja a 16. század második felében akcse VLÁJET ugyanaz, mint a beglerbégség RUBCON TÖRTÉNELM MAGAZN 9

7 A RAB NŐ K A rabnœk vásárlás vagy ajándékozás útján kerültek a sze ráj ba. Azok, akik szépségükkel vagy szellemi képességeikkel kitıntek, gondos nevelésben és oktatásban részesültek. Ahogyan a kiválasztott fiúkat a palotaiskolában képezték, úgy nevelték a tehetséges lá nyo kat is a há rem - ben. ElŒ ször a tö rök és az arab nyelv vel, az isz - lám vallással és etikettel ismerkedtek meg, s megtanultak írni és olvasni. A zene iránt fogékony rabnœket megtanítot ták tö rök és arab hangszereken játszani, énekelni és táncolni. Mindezeken kívül varrtak, hímeztek és kötöttek is. Kezük nyomát ma is számos ruhán és hasz - nálati tárgyon láthatjuk a Topkapi Szeráj múzeumában. A rabnœ ket a há - remagák felügyelete alatt fekete eunuchok Œrizték, gondosan elrejtve Œket az illetéktelen férfiszemek elœl. A há - remagák elöljárója a Fekete eunuch dárüsz-szaáde agaszi, a boldogság házának agája volt, aki 1594 után rendszerint a fekete agák kö zül ke rült ki, s akit a köz nyelv csak kiz lar aga - szi nak, azaz a lá nyok agájának nevezett. A szigorú elzártságra jellemzœ, hogy még az orvosok sem láthatták a lefátyolozott lányokat. Ami kor Szulejmán leá - nya, Mihrimáh megbete - ge dett, egy fo goly spa - nyol orvost hívattak hoz - zá. A doktornak nem kis fáradságába került, amíg Rüsztem pasát meggyœz te, hogy a diag - nózis érdekében meg kell vizsgálnia a beteg pulzusát. Bár a fátyol alól kidugott csuklón kívül az or vos nem lát ha - tott egyebet, amikor Mihrimáh másik kezét is meg akar ta fog ni, Rüsztem pasa nyomban közbelépett, és eltávolította a lány szobájából. A velencei követ tolmácsa pe dig az éle té - vel fi ze tett azért, mert házából távcsövön át gyönyörködött a gyaur szemek elœl elrejtett lányok szépségében. dœn ként az is megesett, hogy épp a háremagák folytattak titkos viszonyt az Œrizetükre bízott leányokkal, jól le het amint azt Mi - kes Kelemen megjegyezte ezek teljességgel meg vannak herélve. Amikor a beteges. Szulejmán ( ) idejének nagy részét az edirnei szerájban töltötte, a háremagáknak bœ - ven nyílt al kal muk há - rembeli kalandokra. Ahmed trónörökös az ágyasaitól szerzett tudomást errœl, s ami kor trónra jutott, megtiltot ta az agák nak, hogy sötétedés után a há - rembe lépjenek. Hurrem vagy Szulejmán ural kodásának első évé ben ke rült a szul tán há re - mébe (talán a trónra lépés alkalmával mint aján dék), vagy va la mi vel ko ráb - ban, ami kor Szulejmán még mint trón - örökös Maniszában volt szandzsákbég. A bi ro da lom ban ugyanis szo kás volt, hogy a szultánfik nagykorúságuk eléré - se után el hagy ták a kons tan ti ná po lyi szultáni háremet, s anyjuk, nevelőjük és egy ki sebb ud var tar tás kísé re té ben a szá muk ra ki je lölt her ce gi szan dzsák székhelyére költöztek. tt mint a szan - dzsák kormányzói és katonai erejének pa rancs no kai meg kezd ték az ural ko - dás ra va ló fel ké szü lést. Az if jú Szu lej mán nak még szan - dzsákbégként több fiúgyermeke szüle - tett ágya sai tól, de 1521-re már csak az 1515-ben szü le tett Musz ta fa ma radt életben, akinek anyja, Gülbahár (másik ne vén Ma hi dev rán) így mint ha sze ki 10 RUBCON TÖRTÉNELM MAGAZN

8 Szulejmán anyja után a második legran - gosabb helyet foglalhatta el az uralko - dó háremében. A SZULTÁN FELESÉGE Hurrem nemcsak elhódította Szulejmán szívét, de mivel 1521-ben fiúgyermek - kel, Mehmeddel ajándékozta meg a szultánt, ő is ha sze ki rang ra emel ke dett ben megszületett Mihrimáh nevű lá nyuk, 1523-ban Ab dul lah ne vű fiuk, 1524-ben pe dig a ké sőb bi. Sze lim szul - tán. Hurrem még két to váb bi fiú gyer me - ket szült Szulejmánnak: 1526-ban Baje - zi dot, 1530-ban pe dig a Szu lejmán ál tal különösen kedvelt, púpos Dzsihángirt. Egyesek feltételezték, hogy Szulejmán talán Mehmed születését követően vet - te feleségül Hurremet. Más kutatók úgy vé lik, hogy er re csak 1534-ben vagy va - lamivel korábban került sor, de a házas - ság pon tos ide jét máig nem si ke rült megál la pí ta ni. A tö rök kró ni kák ban a házasságra csak rövid utalások találha - tók, szem ben az eu ró pai for rá sok kal, ame lyek több tör té ne tet is em lí te - nek. Köztük a legismertebb a Busbecq Habsburg-követ által feljegyzett változat, amely sze rint Hurrem Meh med seh zá de (szul tán fi) szü le té se után el akar ta hagy ni a há re met. Szulejmán azon ban nem akar ta elen ged ni hőn sze re tett ágya sát, aki a hely ze tet ki - hasz nál va kö zöl te a szul tán nal, hogy csak akkor marad, ha törvényes felesé - ge le het az ural ko dó nak. A tör té net szerint a szultán ezt követően vet te fe - leségül Hurremet. Hurrem nem annyi ra szép sé gé vel, mint vidám, vonzó és csábító lényével nyer te meg Szu lej mánt. A kortársak azt is fel je gyez ték, hogy jól ér tet te a férfiak természetét, roppantul eszes, ra vasz, nagy ra vá - Topkapi Palota gyó, fél té keny és fe cse gő volt. Cél ja eléré se ér de ké - ben min den re ké pes volt, de ezt nem nyíl tan, ha nem ki vá ló po li ti kai ér zék - kel a háttérből, mások felhasználásával igye ke zett elér ni. Sze mé lyi sé gé vel so - kakat magához láncolt. Musz ta fa, Meh med és Sze lim szul - tán fik 1530-ban tar tott kö rül me té lé si ün nep sé ge után a ha gyo má nyok nak meg fe le lően Musz ta fa és Gül ba har el - hagyta a konstantinápolyi háremet, és a Musz ta fa szá má ra ki je lölt ma ni szai szandzsákba költöztek. Ezzel Hurremnek sikerült a szultán mellől eltávolítania legfőbb riválisát, akivel rivalizálása a velencei követ egyik jelentése szerint már ko ráb ban is tett le ges sé gig fa jult. A tö rök tör té ne ti iro da lom ban máig tart ja ma gát az a csak ha gyo - RUBCON TÖRTÉNELM MAGAZN 11

9 AZ ÁGYA SOK Azoknak a rabnœk nek a szá ma, akik a szultáni hercegeknek vagy magának a padisahnak a személyes szolgálatában állottak, csak néhány tucatra tehetœ. A nyugati írók színes leírásokban szá mol nak be ar ról, ho gyan vá - lasztottak a szultánok maguknak ágyasokat. Ottaviano Bon a Velencei Köztársaság követeként 1606 és 1609 között tartózkodott sztambul - ban. à hagy ta ránk az egyik leg ko ráb bi leírást a sze ráj ról és a há rem éle té rœl, s a ké sœbbi szerzœk jobbára Œt ismé - telgették. Több történetét és leírását átvette. Károly angol király követe, Sir Paul Ri caut is, s az Œ munkájának egy francia változatából merített a mi Mikes Kelemenünk. Mi kes így szá molt be a leány vá - lasz tás ról Tö rökor szá gi le ve lei ben: Ami dœn a császár kö zü lük akar vá - lasz ta ni, [a lá nyo kat] sor ba ál lít ják, ame lyik meg tet szik, an nak ve ti a kesz ke nœ jét, és azt pom pá val vi szik a csá szár hoz. Bár a kesz ke nœ tör té net azóta a fil mek be is be ke rült, ez is ami ként a há rem éle té rœl szó ló si - kam lós tör té ne tek zö me a me sék vi lá gá ba tar to zik. Lady Montagu, aki isztambuli kö- vetnek kinevezett férjével között a birodalom fœvárosában élt, s több elœkelœ török asszonnyal is ismeretséget kö- tött, bepillantást nyert a háremek titokzatos világába.. Musztafa ( ) feleségére, Hafi- szére hivatkozva határozot- tan tagadja a keszkenœtörté- netet. Hafisze elmondása szerint az uralkodó a hárem- agák elöljárójával, a kizlar agával hívatta a kiválasz- tott leányt, akit tár sai megfürdettek, testét illa- tos kölnivízzel permetez- ték be, majd az al ka lom - hoz illœ, könnyı ruhát adtak rá. A kiválasztott ágyas részére a háremben kü- lön kis szo bát je löl tek ki, s szolgálatára rabnœket adtak. Amikor a padisah ráunt ágyasára, megfele- lœ rangú személyhez nœül adhatta. lyenkor a szul- tán gondoskodott a hozo- mányról, s a kiházasított gyakorta házat is kapott. Ha azonban valamely ágyasa fiúgyermekkel ajándékozta meg az ural- ko dót, az a ka din efen dik, azaz a szultánfeleségek közé emel ke dett, s gyer me kei és a tör - vényes feleség gyermekei között jogi szempontból nem volt semmiféle kü- lönbség. mány ra tá masz ko dó tör té net, hogy Gül ba har ha sze kit Szulejmán azután szám űz te Ma ni szá ba, hogy az egy ve - sze ke dés al kal má val meg ver te Hur re - met. Má sok Gül ba har tá vo zá sát még később re, 1534-re te szik. Eb ben az év - ben halt meg ugyanis Szulejmán any - ja, Haf sza vá li de szul tá na re te - hát Hurrem a szul tá ni há rem legerő - sebb asszo nya lett. Egyes ku ta tók úgy vél ték, Hurrem és Szulejmán há zas sá - gá ra is csak a vá li de szul tá na ha lá la után ke rült sor ban pe dig, ami kor Szulejmán kivégeztette brahim pasa, nagyvezírt, Hurrem megszabadult a szultán egyik legbensőségesebb bizalmasától és poli - tikai tanácsadójától. Talán nem alapta- 12 RUBCON TÖRTÉNELM MAGAZN

10 la nul vél ték a kortársak, hogy b ra him ha lá lá hoz Hur rem nek is kö ze volt, de az is le het, hogy ezek a vá dak az osz - mán elit egyes kö rei ben ek kor ra már elég gé felerő sö dött Hur rem -el le nes hangulatot tükrözik. Az azon ban köz tu dott volt, hogy b - rahim pasa, nagyvezír és felesége, Hati dzse (Szulejmán szultán hú ga), Musz - ta fa seh zé dét tar tot ta a trón vá ro má - nyosának a fiú rátermettsége, képzett - sége és uralkodói tulajdonságai miatt. brahim pasa és felesége azután is kap - csolatban állt a szultánfival és anyjával, miu tán Musz ta fát Szulejmán Ma ni - szába küld te. b ra him nagy ve zír vé le - ményét sokan osztották, köztük a jani - csárok is. NTRKA A SZERÁJBAN Hurrem to vább nö vel te be fo lyá sát, ami kor 1541-ben a Ré gi Sze ráj ból ame lyet még. Meh med épít te tett a vá ros el fog la lá sát kö ve tően ott, ahol ma az isztambuli egyetem főépülete áll beköltözött az Új Szerájba, ismertebb ne vén a Top ka pi Pa lo tá ba. Ezt is. Meh med szul tán épít tet te 1465 és 1478 kö zött, majd utó dai szá mos újabb épülettel gazdagították. A Topkapi Palotában volt a szultán lakosztálya, itt ülésezett a birodalom legfőbb politikai döntéshozó szerve, a birodal mi ta nács vagy dí ván, és itt fo gad ta a szultán a külföldi követeket is ben tűzvész pusztított a Régi Szeráj ban, s ezt az al kal mat ra - gad ta meg Hurrem a köl tö - háremhölgyek zésre. A régebbi török történetírás Hurremnek a Topkapi Szerájba költözésétől szá mol ta a nők szul ta ná tu sát, azaz a szul tá ni fe le sé - geknek és válidéknek az udvari frakcióhar cok ban és a bi ro da lom po li ti ká já - ban ját szott rop pant sze re pét, amely 1651-ig, V. Mu rád szul tán any já nak ha - láláig tartott. Hurrem min dent meg tett azért, hogy sa ját fiai szá má ra biz to sít sa a trónt Musz ta fa seh zá dé val szem ben, hisz az osz mán trón örök lés sza bá lyai szerint fiaira (s talán magára Hurremre is) a biz tos ha lál várt vol na, ha a Vásárló RUBCON TÖRTÉNELM MAGAZN 13

11 V. Mehmed elsœ asszonya, Gülnús

12 AZ EL SŐ ASSZONY A szul tán fe le sé geit ka din efen - dinek hívták. Közülük a legrangosabb az el sœ asszony, a bas ka din volt. Lakosztálya díszesebb, szolgá lói nak szá ma na gyobb volt, mint a töb bi fe le sé gé. Meg volt még az a ki vált sá ga is, hogy a péntek éjszakákat a szultán vele töl töt te. A pén tek a musz li mok kitüntetett napja volt, ekkor nem - csak a szul tán nak, de min den tö - rök férfinak a törvényes feleségé - vel kellett hálnia. A ko rai kor szak ban a szul tán fe le sé gei igen sza ba dok vol tak. Az örökösödési rend megváltozásával mikor a szultáni hercegeket az új padisah trónra léptekor a korábbi gyakorlattal ellentétben élet ben hagy ták azon ban gyer - mekeikkel együtt Œket is palotafogságra ítélték. EttŒl csak ak kor me ne kül tek meg, ha fiuk trón ra lé pett. Ek kor mint vá li de szul tá - nák, azaz anya szul tán nœk a há - rem leg ran go sabb sze mé lyé vé léptek elœ. trónt Musz ta fa szer zi meg. Az új szul - tá nok trón ra lép tük után ugyanis a. Mehmed alatt meghonosított törvény értelmében kivégeztették testvéreiket és azok fiait. Így pró bál ták el ke rül ni a testvérharcot, amely majdnem romba dön töt te a bi ro dal mat 1402 és 1413 kö - terveit. Ezt követően azon volt, hogy ve - je, az 1544-ben nagyvezírré kinevezett Rüsztem pasa támogatásával megszabaduljon Gülbahar és Szulejmán fiától, Musztafától. Rüsztem még arra is képes volt, hogy Musztafa nevében hamisított le ve let küld jön a per zsa sah nak, hogy az Szulejmán Hurremnek adott jegyajándékát tanúsító okirat A fe le sé gek kö zött ki vált. Szulejmán idejétœl egy re gya - ko ribb lett a ri va li zá lás. A legis - mer tebb Hurrem és Ma hi dev rán küz del me. Még en nél is éle sebb volt azon ban V. Meh med ( ) el sœ asszo nyá nak, Gül nús - nak és Gül be jaz ne vı ágya sá nak harca. Gül nús nem tud ta túl ten - ni ma gát azon, hogy a szul tán egy ágyas szerelméért egyre gyakrabban mel lœz te. Egy al ka lom mal, ami kor Gül be jaz egy szik la te te - jé rœl gyö nyör kö dött a ten ger szépségében, az elsœ feleség mögé je lo pó dzott, s a mély be lök te gyılölt riválisát. zött, miu tán az ak ko ri szul tán, a Ti mur Lenk ál tal le győ zött és fog ság ba hur - colt. Ba je zid fiai egy év ti ze den át har - coltak egymás ellen a hatalomért ben, ami kor Szulejmán a Ma - gyarország elleni hadjárat előkészületeivel volt el fog lal va, Hurrem elér te, hogy Szulejmán Ma ni szá ból át he lyez tes se Musztafa herceget a távolabbi Amaszjába. A maniszai szandzsákot egy évvel később Hurrem el sőszülött fia, Mehmed kapta. A sehzáde azonban a következő évben, 22 éves korában váratlanul meghalt, így Hurremnek módosítania kellett oszmánok gyűlölt síita riválisával való összejátszással vá - dolhassa meg Musztafát Szulejmán előtt. a háremben Ami kor 1553-ban a há bo - rú is mét kiújult a sza fa vi dák kal, az osz - mán hadakat vezető nagyvezír Akszarajból azzal a hírrel küldött gyorsfutárt a Kons tan ti ná poly ban ma radt Szu lej - mánhoz, hogy a janicsárok lázonganak a szul tán tá vol lé te miatt, és az idős ural - kodó helyett a kiváló katona hírében ál - ló Musz ta fát akar ják ural ko dó juk nak. Szulejmán azonnal a sereghez sietett, Gyermekszülés RUBCON TÖRTÉNELM MAGAZN 15

13 és oda ren del te Musz ta fa her ce get is, hogy együtt ve - Szultánzes sék a ha da kat a sza favi - feleség és dák ellen. Amikor azonban szolgája a gyanútlan Musztafa meg - ér ke zett és a szul tá ni sá - tor ban ap já nál akart tisz te leg ni, Szu - lejmán helyett hóhérok várták. Az ártatlan Musztafa kivégzése a seregben zúgolódáshoz vezetett, amely - nek csillapítása érdekében a szultán menesztette hivatalából vejét, Rüsztem pasát, és he lyet te a Musz ta fa her ceg gel szim pa ti zá ló Ka ra Ah med pa sát tet te meg nagyvezírré. Néhány héttel később Szulejmán hóhérai végeztek Musztafa kiskorú fiával, Mehmeddel is. A kivégzések Dzsi hán girt, Szulejmán és Hurrem legkisebb fiát annyira megviselték, hogy hamarosan meghalt. Szulejmán így két fiát is elveszítette. Rüsz tem pa sa azon ban ha ma ro san vissza tért a ha ta lom ba, miu tán ben utódát Szulejmán kivégeztette. Ezt követően Hurrem és Rüsz tem leg főbb gond ja az volt, hogy Hurrem ked venc fia, a fiatalabb Bajezid sehzáde számára biz to sít sák a trónt, az idő sebb, de ural ko dás ra ke vés bé al kal mas Sze lim - mel szem ben. Hurrem azon ban már nem ér te meg fiai har cát a tró nért, 1558-ban meg halt. A támasz nélkül maradt Bajezid 1559-ben fellázadt apja el - len, miután Szulejmán a nyugat-anató - liai Kütahjából a jóval távolabbi Amasz - já ba he lyez te őt át szan dzsák bég nek. Az át he lye zés fe let ti ag go da lom nem AZ ASSZO NYOK SZUL TÁN SÁ GA Azt a majd egy év szá zad nyi kor - sza kot, amely ben az ural ko dó fe le sé gei nek és ágya sai nak ri - va li zá lá sa s az anya szul tán nœk és szul tán fe le sé gek kö ré cso - por to sult ud va ri pár tok ha ta lo - mért foly ta tott harca már a bi - ro dal mi kül- és bel po li ti ká ban is meg ha tá ro zó sze re pet ját - szott, a tö rök tör té net írás az asszonyok szultánságaként tartja számon. Miután Hurrem legyœzte Mahidevránt, Szulejmán elsœ felesége lett. Hatalmába kerítve az ural ko dót majd ke rek ne gyed - szá za dig ját szott sze re pet az osz mán tör té ne lem ben. Fiai utód lá sát egyen ge tœ am bí ciói - nak estek áldozatul brahim pa - sa és Ka ra Ah med pa sa nagy ve - zírek, s Œ állt Musztafa trónörö - kös megöletésének hátterében is. Hurrem intrikáihoz hı segítœ - társra lelt leányában, Mihrimáh - ban és vejében, Rüsztem pasa, nagyvezírben. Halála (1558) után Œk és uno ká ja, Aj se Hü má sah léptek a helyére. Még na gyobb ha ta lom ra ju - tot tak az anya szul tán nœk és a köréjük csoportosult udvari pártok tag jai a 17. szá zad el sœ felében. Az anyaszultánnœk kö zül a legis mer tebb V. Mu rád ( ) és b ra him szul tán ( ) any ja, Kö szem. V. Mu rád gyermekkorában egymást érték a politikai gyilkosságok, lázadások, s a meg vesz te ge tés is min - den na pos sá vált, ami ben nem kis sze re pe volt Kö szem nek. Ami kor V. Mu rád 21 éves lett, anyját eltávolította a kormányzásból, és hozzálátott a szétzilált bi ro da lom rend be ho za ta - lához. Úgy tınt, az asszo nyok uralmának leáldozott. A szultán ko rai ha lá la azon ban is mét megnyitotta az utat anyja ambíciói elœtt. Elein te úgy tet szett, hogy Kö - szem nek nem lesz ne héz dol ga a 25 évig pa lo ta fog ság ban tar - tott s az állandó létbizonytalan - ság miatt igen csak meg vi selt idegekkel trónra került brahim - mal. (Test vé rei kö zül egyet. Osz mán, hár mat pe dig V. Mu - rád öle tett meg.) A szeb bik ne - met igen ked ve lœ b ra hi mot azon ban asszo nyai any ja el len hangolták, akit el is távolított a Topkapi Szerájból. A legjövedelmezœbb hászbirtokokat kedvenc asszo nyai nak ad ta, s ké ré sük - nek engedve számos magas hiva talt bí zott ar ra al kal mat lan 16 RUBCON TÖRTÉNELM MAGAZN

14 volt alap ta lan, hi szen mi nél kö ze lebb élt valaki a birodalom fővárosához, an - nál na gyobb volt az esé lye a trón ra: ha - ma rabb ér te sült a szul tán ha lá lá ról, így testvéreit megelőzve érkezhetett a fővárosba, tehette rá kezét a kincstárra, és szerezhette meg a politikai elit és az ek kor ra már szul tán - csi ná ló vá elő lé pett ja ni csá rok tá - mogatását. Rüsz tem pa sa ugyan még hi va - tal ban volt ek kor, még sem tud ta meg vé de ni Ba je zi dot, aki fi vé re, Szelim ellen vonult frissen tobor - zott ka to nái val. Szulejmán a lá za - dó Bajeziddal szemben Szelim seh - záde mellé állt, aki Szokollu Mehmed pasa segítségével le is győzte lázadó öccsét. Hiába menekült Bajezid az osz - mánok keleti riválisához és ellenségéhez, a per zsa sah hoz, Szulejmán a Tah - maszp sahhal kötött politikai egyezség és félmillió aranyforint fejében en - gedélyt kapott arra, hogy hóhérai ben perzsa földön végezhessenek a lá - zadó Bajezid herceggel. ELLENSÉGEK KÖZÖTT Hurrem nem csak fiai utód lá sáért küz - dött. Szu lej mán nak hű tár sa és bi zal - ma sa volt éle te vé géig. Még ak kor is kap cso lat ban állt a szul tán nal le ve lei, hírnökök és meghitt bizalmasai segítsé gé vel, ami kor az ti zen há rom had já - ra ta va la me lyi két ve zet ve hó na po kig orosz boszorkány, Hurrem Az vagy éve kig tá vol volt a fővárostól. Az évi per zsa had já rat ide jén is le - vélben tájékoztatta Szulejmánt az isztambuli közhangulatról, figyelmeztetve az ural ko dót, hogy a had já rat ku dar - ca a fő vá ros ban elé ge det len ség hez és zú go ló dás hoz ve zet het. Saj nos ed dig sem az eretneket [azaz a Szafavida sahot, akit síi ta val lá sa miatt a szun ni ta oszmánok eretneknek, még a gyaurok - nál is hit vá nyabb nak és ve szé lye sebb - nek tartottak], sem feleségét nem sikerült kéz re ke rí te ni [ ]. Ha ma hol nap [a frontról] hírnök érkezne azzal a hírrel, hogy sem itt, sem ott nin cse nek ered mé nyek, sen ki sem lesz itt boldog, szul tá nom fi gyel mez tet te Szu lej - mánt Hurrem. A fe le sé gek el rab lá sa és az ural - ko dói há rem meg becs te le ní té se mind a tö rök, mind pe dig a per zsa kultúrában nagyon sértő tett volt. Így lehetett ugyanis a legnagyobb szégyent mérni az ellenfélre, bizonyí ta ni an nak gyen ge sé gét. sz - tam bul ban még so kan em lé kez - het tek ar ra, hogy Szulejmán ap ja,. Szelim szultán a csaldiráni csata után, 1514-ben ho gyan aláz ta meg síita ellenfelét, szmail sahot felesé - ge elfogásával. Szelim tovább tetézte a sér tést az zal, hogy az el ra bolt nőt nem a saját háremébe fogadta, hanem egyik főemberének adományozta. Hurremnek érthetően sok ellensége volt. A ki vég zett Musz ta fa seh zá de amaszjai udvarában élt az a Nijázi nevű költőnő, aki ké sőbb vitriolos gyászkölteményben átkozta el az orosz bo - szor kányt (Urusz dzsa du szi), azaz Hurremet. Sokan osztották Nijázi vélemé nyét, hogy Hurrem meg ba bo náz ta a szul tánt, aki nek min den vi tat ha tó dön té se mö gött az orosz bo szor kány mes ter ke dé seit sej tet ték. Bus becq is varázslattal vádolta Hurremet, ám Nava ge ro ve len cei kö vet kö ze lebb jár ha - tott az igaz ság hoz, ami kor azt ír ta, hogy Hurrem igen jól is mer te a szul - tán természetét. kegyencekre. Az elœrejutásnak im már egyet len fel té te le az asszonyok támogatásának elnyerése volt. b ra him le mon da tá sá val, majd röviddel utána megöletésé vel és hét esz ten dœs fiá nak, V. Meh med nek ( ) a trón ra ülte té sé vel Kö szem is - mét kí sér le tet tett po zí ciói vissza szer zé sé re. Me nye, Tur - hán anya szul tán nœ ta pasz ta - latlanságára hivatkozva felrúgta az addigi szokásokat, és tovább ra is a Top ka pi Sze ráj ban maradt. A janicsárokra támaszkodva sikerült visszanyernie régi hatalmát, és valóságos szultánként kormányzott. Köszem azonban méltó ellenfélre talált Tur hán ban, aki a há rem agák A NAGY ÉT VÁ GYÚ SZUL TÁN Szulejmán utódai életük született, s halálakor 19 jelentœs részét a szerájban asszonya volt állapotos. töltötték ágyasaikkal, a Név szerint ismert gyerme- bornak és a szórakozásnak keinek száma is meghalad- hódolva. Kivált. Mu- ja a har min cat. Ural - rád ( ) ko dá sa alatt fœ - kedvelte az ként Szokollu asszonyokat. Mehmed pa- Ha hihetünk sa halála a tö rök kút - (1579) után fœknek, anyja szer- számtalan zett nagy be - feleségétœl és folyást az állam ágyasától 112 ügyeinek irányí- gyermeke tásában. támogatásával próbálta fia és sa ját ha tal mi po zí ciót meg - szi lár dí ta ni. A nagy anya és az anya pártja között intrikák sora kezdœdött. Köszem végül unokája és menye megmérgezésével akar ta le zár ni a párt har co - kat. Tur hán azon ban ide jé ben megneszelte Köszem tervét, és szeptember elején meg - ölette anyósát. Az elhúzódó krétai háború, a szét zi lált gaz da ság és had se - reg erœskezı, hozzáértœ nagyvezírt követelt. Turhán válide szultána ezt az em bert ta lál ta meg 1656-ban az ak kor már közel nyolcvan éves Köprülü Mehmedben. A Köprülük nagyvezírségével pe dig véget ért az asszo nyok szultánsága. RUBCON TÖRTÉNELM MAGAZN 17

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök 159. szám Ára: 399, Ft TARTALOMJEGYZÉK 315/2007. (XI. 22.) Korm. r. A köztisztviselõi teljesítményértékelés és jutalmazás

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2013. január 15. 2013. 1. szám AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 45/2012. (XII. 29.) AB ha tá ro zat Ma gyar or szág Alap tör vé nye át me

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök 15. szám TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 31.) OKM r. A szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeirõl szóló 10/2006.

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás

VICTORIA Lakásbiztosítás VICTORIA Lakásbiztosítás Ny.sz.: 1010V01 BIGS1001V01 1 www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! La kás biz to sí tá sá ban kü lö nö sen fon tos a vé den - dô va gyon értéké nek pon tos meg ha

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK RENDELETEK 356/2006. (XII. 27.) Korm. r. 6/2007. (I. 24.) Korm. r. 1/2007. (I. 30.) PM-ÖTM e. r. 17/2007. (II. 2.) GKM-KvVM-PM

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2011. június T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 41/2011. (VI. 9.) AB ha tá ro zat Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 385/2009. (IX. 15.) OVB ha tá ro za tá - nak hely ben ha gyá

Részletesebben

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap 186. TARTALOMJEGYZÉK 2008: CII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl... 24366 Oldal Ára: 5625, Ft 24366

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. április 5. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/14. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Kunszentmiklós

Részletesebben

C_barna_Lola könyv tördelt_11_1+6i.qxd:layout 1 6/15/11 5:20 PM Page 1 Nagylánykönyv

C_barna_Lola könyv tördelt_11_1+6i.qxd:layout 1 6/15/11 5:20 PM Page 1 Nagylánykönyv Nagylánykönyv D. Tóth Kriszta, 2011 Sanoma Media, 2011 Szerkesztette: Erdélyi Z. Ágnes Az illusztrációkat készítette: Faltisz Alexandra Borító és könyvterv: Czeizel Balázs Megjelent a Sanoma Media Budapest

Részletesebben

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M XII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2006. AUGUSZTUS 31. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge 1012

Részletesebben

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Egyéb nagyböjti énekek (hajnali istentisztelet) A Magyar Ortodox Egyházmegye tulajdona Tropárion a harmadik imaórán 6. hang U-ram, a - ki a Szent Lel-ke-det a

Részletesebben

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök 22. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 25/2008. (II. 14.) Korm. r. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006.

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. JANUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét az Értesítõ utol só ol

Részletesebben

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek 183. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: XCVI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 1585-1672. OLDAL 2007. május 16. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

170. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Az egészségügyi miniszter 53/2007. (XII. 7.

170. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Az egészségügyi miniszter 53/2007. (XII. 7. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. de cem ber 7., péntek 170. szám TARTALOMJEGYZÉK 53/2007. (XII. 7.) EüM r. A gyógy szer ren de lés hez hasz ná lan dó szá mí tó gé pes prog ram mi nõ

Részletesebben

47. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 97/2006. (IV. 20.) Korm.

47. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 97/2006. (IV. 20.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 20., csütörtök 47. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 97/2006. (IV. 20.) Korm. r. A 2006. évi rend kí vü li ár víz vé de ke zés költ ség ve

Részletesebben

IX. Híresvárosi Vigadalom 2011. szeptember 17. R é s z l e t e s p R o g R a m a 9. o l d a l o n. Régi és új csoportfoglalkozások a művelődési házban

IX. Híresvárosi Vigadalom 2011. szeptember 17. R é s z l e t e s p R o g R a m a 9. o l d a l o n. Régi és új csoportfoglalkozások a művelődési házban 1991 2011 20éves a ingyenes közéleti havilap XX. évfolyam 9. szám 2011 szeptember KMOP-5.2.1/A-09-2009-0014 Tura Városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával FelAVATásrA Vár Az új FőTér

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM I. KÖTET 889-1032. OLDAL 2006. március 24. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok,

Részletesebben

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök 24. szám TARTALOMJEGYZÉK 13/2007. (III. 1.) FVM r. A zöldség-gyümölcs termelõi értékesítõ szervezetek támogatásáról 1202 14/2007.

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 31., szerda 147. szám I. kö tet Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVIII. tv. A Bol gár Köz tár sa ság nak és Ro má ni á nak az Euró pai

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

172. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 895, Ft. Oldal

172. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 895, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek 172. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK 157/2008. (XII. 5.) FVM r. A Magyar Élelmiszerkönyv nemzeti termékleírásokat tartalmazó

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 20., péntek 96. szám Ára: 210, Ft TARTALOMJEGYZÉK 38/2007. (VII. 20.) IRM r. A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek 160. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 42/2008. (XI. 14.) EüM SZMM e. r. A ká bí tó szer-füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze lés,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 10. szám 1218 Ft 2006. ok tó ber 16. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kormányrendeletek Oldal 182/2006. (VIII. 28.)

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán

Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán Önértékelés 15 Kérdôív Válaszoljon az alábbi kérdésekre oly módon, hogy az általában, néha, ritkán oszlopok közül azt jelöli be, ame lyik leginkább igaz az Ön viselkedésére! A vállalat elvárásainak kielégítése

Részletesebben

137. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 23., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3260, Ft. Oldal

137. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 23., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3260, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 23., kedd 137. szám Ára: 3260, Ft TARTALOMJEGYZÉK 233/2008. (I. 23.) Korm. r. Az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2008. évi

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN

EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN Cselekvési változatok 157 Dr. Géró Imre 1 EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN Cselekvési változatok A ma gyar szö vet ke ze ti moz ga lom te rü le tén a

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

Feltétel. Bónusz Pro III.

Feltétel. Bónusz Pro III. Feltétel Bónusz Pro III. Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kér jük, hogy biz to sí tá si aján la tá nak aláírá sa elôtt fi gyel me sen ol vas sa el az igény fel mé rés alap ján Ön nek aján lott ter

Részletesebben

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat 124. szám TARTALOMJEGYZÉK 82/2007. (IX. 22.) GKM r. A föld gáz köz üze mi dí ja i nak meg ál la pí tá sá ról szóló 96/2003.

Részletesebben

107. szám KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. július 29., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855 Ft. Oldal

107. szám KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. július 29., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. július 29., szerda 107. szám Ára: 855 Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 156/2009. (VII. 29.) Korm. ren de let A köz úti áru fu va ro zás hoz, sze mély szál lí

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

A vilai Te réz bel sõ vár kas té lyá ban, az az Is ten nel va ló kap cso la tunk tu -

A vilai Te réz bel sõ vár kas té lyá ban, az az Is ten nel va ló kap cso la tunk tu - Elhatározottság-biztonság A vilai Te réz bel sõ vár kas té lyá ban, az az Is ten nel va ló kap cso la tunk tu - da tos mé lyí té si fo lya ma tá ban két meg ha tá ro zó hoz zá ál lás meg ta nu - lá sá

Részletesebben

Újhelyi Imre Élelmiszeripari Közép- és Felsõfokú Szakképzõ Intézmény és Kollégium ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (11904/2004)

Újhelyi Imre Élelmiszeripari Közép- és Felsõfokú Szakképzõ Intézmény és Kollégium ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (11904/2004) 424 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám 17) Az ajánlatkérõ jelen ajánlattételi felhívásban megadott - nál elõbbi befejezést (mûszaki elõteljesítést) elfogad.

Részletesebben

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal 2006/42. HATÁROZATOK TÁRA 447 Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ 42. Ára: 378, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2149/2006. (IX. 4.) Korm. h. Az Európai Közösség és tagállamai, valamint a Koreai Köztársaság kö zött

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN

EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN Kutatási jelentés ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány Collegium Pannonicum Író Gergely Alapítvány Kulturális Sokszínűség Alapítvány Budapest, 2011 2 EGyETEMES

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Mû vé sze ti gá la mû so rok az év ele jén. A tartalomból

Hírmondó. Fegyverneki. Mû vé sze ti gá la mû so rok az év ele jén. A tartalomból Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XIX. évfolyam 1. szám 2008. február 21. Mû vé sze ti gá la mû so rok az év ele jén A ma gyar kul tú ra nap ját 1989 óta ün ne pel jük meg ja nu

Részletesebben

Kiszámítható és igazságos kormány kell!

Kiszámítható és igazságos kormány kell! Komplett való, Önnek. II. évfolyam, 1. szám Csepel és Soroksár közéleti lapja 2013. március Uszoda vagy út? Úszó út! (5. ol dal) Veszélyben a Burattino? (9. ol dal) Mélyütés: a röplabdának is vége (13.

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat Ellenõrzési Figyelõ Interjú Wittich Tamással, az NFH fõigazgatójával Kerekasztal: Ellenõrzések a feketegazdaság visszaszorítására Fókusz: Uniós támogatások teljesítmény-ellenõrzése Mûhely: A folyószámla-kezelés

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. XI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM A ZRT. LAPJA 2006. SZEPTEMBER TARTALOM

BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. XI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM A ZRT. LAPJA 2006. SZEPTEMBER TARTALOM BAKONYI K ARSZT V ÍZ BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. XI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM A ZRT. LAPJA 2006. SZEPTEMBER NYÍLT NAPOK Az õszi Nyílt Napok sorozat keretében szeptember 26-án Zirc, Olaszfalu és Nagyesztergár

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Ny.sz.: 1020V02 VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! A VICTORIA Lakásbiztosítás Alap, Bővített és Callisto csomagjai megoldást nyújtanak az előre nem látható, hirtelen

Részletesebben

A köz be szer zés mint ár ve rés

A köz be szer zés mint ár ve rés n Antal-Pomázi Krisz ti na A köz be szer zés mint ár ve rés A tanulmány A Pénzügyi Szemle elsõ PhD-PályázAtán i. helyezést ért el. El mé le ti mo del lek és gya kor la ti prob lé mák ÖS Sze fog la lás:

Részletesebben

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Dr. Ba lázs Ist ván CsC. tan szék ve ze tõ egye te mi do cens A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Mint egy más fél év ti ze de mû kö dik eu ró pai szer - ve ze te a kor

Részletesebben

20éves a KÉSZÜL A KÖZPONT MEGÚJÍTÁSÁNAK I. ÜTEME. Tura városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával. INGyENES KÖZÉLETI havilap

20éves a KÉSZÜL A KÖZPONT MEGÚJÍTÁSÁNAK I. ÜTEME. Tura városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával. INGyENES KÖZÉLETI havilap 1991 2011 20éves a INGyENES KÖZÉLETI havilap XX. évfolyam 5. szám 2011. május KÉSZÜL A KÖZPONT MEGÚJÍTÁSÁNAK I. ÜTEME Tura városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával Tervező: Az Építész

Részletesebben

TALPRA, CSEPEL! Összefogás a csepeliekért. Családi-baráti csatornamutyi. Komplett való, Önnek. (4. oldal) (8. oldal) (5. ol dal)

TALPRA, CSEPEL! Összefogás a csepeliekért. Családi-baráti csatornamutyi. Komplett való, Önnek. (4. oldal) (8. oldal) (5. ol dal) Komplett való, Önnek. III. évfolyam, 10. szám Csepel és Soroksár közéleti lapja 2014. október Összefogás a csepeliekért (4. oldal) Családi-baráti csatornamutyi (8. oldal) TALPRA, CSEPEL! (5. ol dal) A

Részletesebben

Fegyverneki. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVI. évfolyam 3. szám 2005. június 21.

Fegyverneki. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVI. évfolyam 3. szám 2005. június 21. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVI. évfolyam 3. szám 2005. június 21. II. Országos Diák-Gulyásfesztivál Fegyvernek Ön kor mány zat Kép - vi se lõ tes tü le te, az Or czy An

Részletesebben

Mi re szer ve zô dik, az az mi lyen koc ká za to kat fed le a kö te le zô egész ség biz to sí tás? Szem pon tok az új ra gon do lás hoz. I rész.

Mi re szer ve zô dik, az az mi lyen koc ká za to kat fed le a kö te le zô egész ség biz to sí tás? Szem pon tok az új ra gon do lás hoz. I rész. Mi re szer ve zô dik, az az mi lyen koc ká za to kat fed le a kö te le zô egész ség biz to sí tás? Szem pon tok az új ra gon do lás hoz. I rész. Dr. Kin cses Gyu la, egészségügyi szakértô A XXI. szá zad

Részletesebben

Bu da pest, 2008. április 15. Ára: 1890 Ft 5. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2008. április 15. Ára: 1890 Ft 5. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2008. április 15. Ára: 1890 Ft 5. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2008. évi III. tv. Az 1 és 2 fo rin tos cím le tû ér mék be vo ná sa kö vet kez té ben szükséges kerekítés szabályairól...

Részletesebben

Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák

Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Garai Or so lya Kiss Lász ló Az el múlt évek el sô he lyes je

Részletesebben

Feltétel. Travel Help utazási biztosítás

Feltétel. Travel Help utazási biztosítás UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 76 78. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 12386-060 Travel Help utazási biztosítás Feltétel 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Je len fel té te lek ér vé nye sek az

Részletesebben

Fa lu ka rá csony Kul tu rá lis évad zá ró val

Fa lu ka rá csony Kul tu rá lis évad zá ró val XXI. év fo lyam 1. szám 2013. ja nu ár Ára: 120 Ft Fa lu ka rá csony Kul tu rá lis évad zá ró val Nem a meg szo kott mó don zaj lott le a ha gyo má nyos Fa lu ka rá csony az el múlt év de cem ber 21-én

Részletesebben

FÓ RUM TÁR SA DA LOM TU DO MÁ NYI SZEM LE. NEGYEDÉVENKÉNT MEGJELENŐ TU DO MÁ NYOS FO LYÓ IRA T VIII. év fo lyam. Fő szer kesz tő FAZEKAS JÓZSEF

FÓ RUM TÁR SA DA LOM TU DO MÁ NYI SZEM LE. NEGYEDÉVENKÉNT MEGJELENŐ TU DO MÁ NYOS FO LYÓ IRA T VIII. év fo lyam. Fő szer kesz tő FAZEKAS JÓZSEF FÓ RUM TÁR SA DA LOM TU DO MÁ NYI SZEM LE NEGYEDÉVENKÉNT MEGJELENŐ TU DO MÁ NYOS FO LYÓ IRA T VIII. év fo lyam Fő szer kesz tő FAZEKAS JÓZSEF A szerkesztőbizottság elnöke ÖLLÖS LÁSZLÓ Fe le lős szer kesz

Részletesebben

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14.

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. 2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14. A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép

Részletesebben

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

Feltétel. Komfort & nyugalom lakóépület-biztosítás. Érvényes: 2014. március 15-tôl

Feltétel. Komfort & nyugalom lakóépület-biztosítás. Érvényes: 2014. március 15-tôl Feltétel Komfort & nyugalom lakóépület-biztosítás Érvényes: 2014. március 15-tôl Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Köszönjük, hogy biztosítási ajánlatával társaságunkat, az UNIQA Biztosító Zrt.-t

Részletesebben

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 GYÓGYÍTÓ ÉVTIZED 1 Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 Kiadja a Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány Felelôs kiadó: Kalmár László Szerkesztette: Kalmár László, Rózsa András,

Részletesebben

Húsvéti készülõdés. Tompaládonyban. Rövid hírek. He lyes bí tés. Csepreg. 2015. május V. évfolyam 5. szám www.repcevidek.hu

Húsvéti készülõdés. Tompaládonyban. Rövid hírek. He lyes bí tés. Csepreg. 2015. május V. évfolyam 5. szám www.repcevidek.hu Rövid hírek Csepreg Újabb nagy sze rû dol go zót bú csúz tat tunk! Áp ri lis 10-én Csepreg Vá ros Ön kor mány - za ta ne vé ben Hárominé Or bán Eri ka al pol - gár mes ter as szony bú csúz tat ta nyug

Részletesebben