72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülı egyéb eljárási költségekrıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülı egyéb eljárási költségekrıl"

Átírás

1 72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülı egyéb eljárási költségekrıl A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény a (7) bekezdésének - a évi CXXI. törvény 9. -ának (3) bekezdése által beiktatott - t) pontjában és a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 45. -a (7) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény a (2) bekezdésének 15. pontjára - a Kormány a következıket rendeli el: 1. E rendelet hatálya a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fıfelügyelıség, valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelıségek hatáskörébe tartozó, hivatalból indult és kötelezettséget megállapító határozattal záruló környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárásokra terjed ki. 2. (1) A környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárások során felmerülı mintavételi, laboratóriumi, illetve az egyéb mőszeres költségének mértékét e rendelet 1. számú melléklete határozza meg. A mellékletben foglalt költségek mértéke magába foglalja a mintavételi, laboratóriumi, illetve egyéb mőszeres végzése során felmerülı összes személyi és dologi költséget is. (2) A mintavételi, laboratóriumi, illetve az egyéb mőszeres körébe nem tartozó, az eljárás során a tényállás tisztázása kapcsán felmerült személyi és dologi költségek mértéke 6750 Ft/óra. 3. (1) Az eljárási költséget az eljáró közigazgatási szervnek a Magyar Államkincstárnál vezetett, e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott elıirányzat-felhasználási számlájára kell átutalási megbízással teljesíteni, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni. (2) Az eljárási költséget a döntés jogerıre emelkedésétıl számított 15 napon belül kell az ügyfélnek megfizetnie. (3) A befizetett eljárási költségrıl az eljáró közigazgatási szerv számlát állít ki és a befizetését követı tizenöt napon belül megküldi az ügyfélnek. (4) A befolyt eljárási költség az eljáró közigazgatási szerv bevétele. (5) Amennyiben az ügyfél elektronikus úton intézi az eljárási költség megfizetését, arra a külön jogszabályban foglaltakat kell alkalmazni. 4. (1) Az eljárási költségek nyilvántartására és elszámolására a költségvetési szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségérıl szóló jogszabály elıírásait kell alkalmazni. (2) 5. Ez a rendelet a kihirdetését követı 45. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követıen indult eljárásokban kell alkalmazni. 1. számú melléklet a 72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelethez A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági eljárások során felmerülı mintavételi, laboratóriumi, illetve az egyéb mőszeres költségének mértéke Sorszám Ellenırzés (mérés) Eljárási költség mértéke (Ft) 1. Mintavétel Felszíni víz pontminta Szennyvíz pontminta: minısített pontminta órás (átlagminta) órás (átlagminta) órás (átlagminta) órás (átlagminta) órás (átlagminta) órás (átlagminta) órás (átlagminta)

2 Felszín alatti víz: merítéssel szivattyúzással Talaj (30 cm-ig) Talajfúrás: 0-1 m között m felett méterenként Üledék, iszap Hulladék (folyékony) Hulladék (szilárd) Állati mintavétel Növényi mintavétel Egyedi esetén a mintavétel közlekedési költsége (Ft/km) Elıkészítés Roncsolás Vizes kivonat Savas feltárás Extrahálás (szerves oldószerrel): vízbıl talajból, hulladékból Szőrés membránon Centrifugálás Frakcionált szitálás İrlés Érzékszervi Biológiai Szín 900 Szag 900 Átlátszóság 900 Klorofill-a S-index Baktériumszám + biomassza Algaszám Alga fajlista Zooplankton szám Zooplankton fajlista Makrozoobenton mintavétel Makrozoobenton szám és fajlista Alga-teszt Csíranövény-teszt Daphnia-teszt Hal-teszt Fizikai Levegı hıfok 700 Víz hıfok 700 ph Vezetıképesség Redox potenciál Zavarosság Spitta-Weldert próba 700 Bepárlási maradék 2 000

3 6. Kémiai Izzítási maradék Imhoff ülepedés 700 Össz. szárazanyag Össz. lebegıanyag Össz. oldott anyag Össz. 9 (szennyvíz) Oldott oxigén Oxigén telítettség % 700 Lúgosság-m Lúgosság-p Agresszív CO Klorid (titrimetriás) Szulfid Szulfát (gravimetriás) Szulfát (fotometriás) Szulfát (titrimetriás) Felszíni vizek bór (fotmetriás) Ca (titrimetriás) Mg (számítással) Össz. keménység Na eé.% 900 Na K Ammónium (desztillálással) Ammónium (fotometriás) Nitrit Nitrát Ortofoszfát Karbonát, h.karbonát (számított) 900 Kjeldahl N Szerves N Összes N Összes P KOI permanganátos KOI dikromátos TOC BOI Cianid, könnyen felszabaduló Cianid összes Aktív klór Klorid (potenciometriás) Fluorid SZOE UV-olaj ANA det Fenolok AOX GC (pl. EPH, TPH, oldószerek, Cl-benzol) GC-MS

4 7. Levegıterhelés (emisszió) (pl. Peszticidek, PAH, PCB, BTEX, illékony halogénezett CH, Cl-benzol) Vas, összes, (fotometriásan) Mn összes (fotometriásan) Hidridek és Hg Fém (AAS láng) Fém (AAS grafit) Króm VI ICP /fém Méréselıkészítés (mérıhely kijelölés, technológia 7.1. és üzemvitel vizsgálata, adatgyőjtés, mérési terv készítése, mérıeszközök elıkészítése és a telephelyre történı felvonulás) Egy telephelyen 1-3 forrás mérése esetén Egy telephelyen minden további forrás mérése, illetve a megkezdett mérés üzemeltetı hibájából való meghiúsulása esetén Szilárd anyagok mérése Össz.szilárd anyag (por) Elsı ü.állapot, elsı szelvényben Elsı ü.állapot, további szelvényben További üzemállapotonként Szilárdból korom mérése (laborban) Korom mérés Bacharach szerint Gáznemő anyagok mérése (a , és a komponensei: SO 2, NO X, CO, O 2, CO 2, C-H) Folyamatosan mérı analizátorral Elsı komp., elsı szelvény, elsı ü.állapot Elsı komp., további szelvény, elsı ü.állapot Elsı komp., további üzemállapotonként További komponensenként Foly. mérı analizátorral pormérés mellett Elsı komp., elsı szelvény, elsı ü.állapot Elsı komp., további szelvény, elsı ü.állapot Elsı komp., további üzemállapotonként További komponensenként Szakaszosan mérı analizátorral a , ill %-a Ad- és abszorpciós mintavétel (analízishez) Elsı ü.állapot, elsı szelvényben Elsı ü.állapot, további szelvényben További üzemállapot elsı szelvényben További üzemállapot, további szelvényben Dioxinok Mintavétel

5 Labor-analízis Bőzmérés Levegıminıség (immisszió) 8.1. Szakaszos mintavétel (labor-analízissel) Idıszakos mérıhelyen Kéndioxid (SO ) Nitrogén-dioxid (NO ) Ülepedı por Szálló por Állandó mérıhelyen Kéndioxid (SO ) Nitrogén-dioxid (NO ) Ülepedı por Szálló por Folyamatosan mérı analizátorral komponensenként és naponta (Komponensek pl. SO, NO, NO, CO, O, CH, benzol, toluol, 2 X 2 3 xilol, szálló por, PM 10) állandó mérıhely esetén idıszakosan telepített mérıhely esetén meteorológiai paraméterek Zajvédelm Radiológiai Egyéb mőszeres díja a mérn. nap 2%- a a mérn. nap 10%-a a mérn. nap 1%- a Állandó zaj: 5 pontig pont pont pont felett pontonként Változó zaj: 5 pontig pont pont pont felett pontonként Össz. béta: vízbıl üledékbıl algából halból Trícium dúsítással dúsítás nélkül Gamma-spektrometria Alfa-spektrometria Stroncium Urán Mérnökóra

6 Az pontokban nem szereplı mintavételi, laboratóriumi, illetve az egyéb mőszeres esetében a díjszámítás az ellenırzésre fordított idı és az itt meghatározott díjtétel szorzata Technikusóra 7 000

7 2. számú melléklet a 72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelethez A közigazgatási szervek elıirányzat-felhasználási számláinak megnevezése 11. Alsó-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi, 12. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Elıirányzat-felhasználási Sorszám Eljáró szerv számlák megnevezése 1. Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fıfelügyelıség 2. Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 3. Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 5. Dél-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 6. Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 7. Felsı-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi, Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 10. Közép-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi,

21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet. a víziközmővek üzemeltetésérıl. Általános rendelkezések

21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet. a víziközmővek üzemeltetésérıl. Általános rendelkezések 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet a víziközmővek üzemeltetésérıl A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. -a (8) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel

Részletesebben

6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet

6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekrıl és a szennyezések mérésérıl A környezet védelmének

Részletesebben

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 89. ának (3) bekezdésében

Részletesebben

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet. az ivóvíz minségi követelményeirl és az ellenrzés rendjérl. A rendelet hatálya

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet. az ivóvíz minségi követelményeirl és az ellenrzés rendjérl. A rendelet hatálya 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minségi követelményeirl és az ellenrzés rendjérl A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. -a (7) bekezdésének k) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

201/2001. (X. 25.) KORM. RENDELET AZ IVÓVÍZ MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS AZ ELLENŐRZÉS RENDJÉRŐL. A rendelet hatálya

201/2001. (X. 25.) KORM. RENDELET AZ IVÓVÍZ MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS AZ ELLENŐRZÉS RENDJÉRŐL. A rendelet hatálya 201/2001. (X. 25.) KORM. RENDELET AZ IVÓVÍZ MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS AZ ELLENŐRZÉS RENDJÉRŐL A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. -a (7) bekezdésének k) pontjában kapott

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatásköréről A Kormány az államháztartásról szóló,

Részletesebben

18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérıl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos

Részletesebben

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet. a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmérıl

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet. a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmérıl 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmérıl A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény - 14.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

36/2006. (V. 18.) FVM rendelet. a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról. Általános rendelkezések

36/2006. (V. 18.) FVM rendelet. a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról. Általános rendelkezések 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 65. -a (3)

Részletesebben

A DUNA ÉS EGYÉB FELSZÍNI VIZEK VÍZMINŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A VÍZ KERETIRÁNYELV SZERINT

A DUNA ÉS EGYÉB FELSZÍNI VIZEK VÍZMINŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A VÍZ KERETIRÁNYELV SZERINT A DUNA ÉS EGYÉB FELSZÍNI VIZEK VÍZMINŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A VÍZ KERETIRÁNYELV SZERINT File név: PAKSII_KHT_12_DunaVKI 1/262 File név: PAKSII_KHT_12_DunaVKI 2/262 TARTALOMJEGYZÉK 12 A DUNA ÉS EGYÉB FELSZÍNI

Részletesebben

1. A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása

1. A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 368/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes kormányrendeleteknek az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság állami feladatellátásának központi költségvetési

Részletesebben

36/2006. (V. 18.) FVM rendelet. a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról

36/2006. (V. 18.) FVM rendelet. a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 65. -a (3)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 13., szerda Tartalomjegyzék 118/2015. (V. 13.) Korm. rendelet Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.

Részletesebben

Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző:

Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző: Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző: HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Részletesebben

RÖVIDÍTÉSEK ÉS FOGALMAK

RÖVIDÍTÉSEK ÉS FOGALMAK RÖVIDÍTÉSEK ÉS FOGALMAK Rövidítések: KTJ KÜJ KAJ KAR OKIR EOV EOTR KvVM FAVI FAVI ENG FAVI KÁRINFO FAVI MIR FAVI MIR-K VITUKI Kht. TEÁOR VIFIR OKKP Kr. Kvt. Környezeti Területi Jel Környezetvédelmi Ügyfél

Részletesebben

12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet. a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítésérıl. Általános rendelkezések

12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet. a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítésérıl. Általános rendelkezések 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítésérıl A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 45. -a (8) bekezdésének a) pontjában kapott

Részletesebben

VBK/3953-18/2011. Practical Kft. 8200 Veszprém Házgyári út 26.

VBK/3953-18/2011. Practical Kft. 8200 Veszprém Házgyári út 26. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3953-18/2011. ügyintéző: Horváth Attila :+36 88 576 637 : +36 88 576 644 E-mail: attila_horvath@mbfh.hu jogerős: 2012.07.04. Tárgy:

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Szenátusának. 54/2012. (IV. 26.) számú H A T Á R O Z A T A

A Semmelweis Egyetem Szenátusának. 54/2012. (IV. 26.) számú H A T Á R O Z A T A A Semmelweis Egyetem Szenátusának 54/2012. (IV. 26.) számú H A T Á R O Z A T A A közérdekő adatmegismerési igények intézésének rendjérıl a Semmelweis Egyetemen A Semmelweis Egyetem Szenátusa az információs

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről OptiJUS Opten Kft. I 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről 2014.2.25.

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2010. (VII.30.). számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2010. május-június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek idıszakában megsemmisült, vagy helyreállíthatatlanná

Részletesebben

építési engedélyt megadja,

építési engedélyt megadja, Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/30653-16/2011 Tárgy: Oláh és Társa Kft. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet. a Nemzeti Közlekedési Hatóságról

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet. a Nemzeti Közlekedési Hatóságról MHK adatbázis 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (C) 1993-2009 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 155. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 155. szám MAGYAR KÖZLÖNY 155. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 14., péntek Tartalomjegyzék 277/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet A vasúti közlekedési hatóság által kiszabható bírság mértékéről és megfizetésének

Részletesebben

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A HATÁROZAT 2014.02.05-től JOGERŐS Ikt. szám: SZBK/1895-25/2013. Hiv. szám: UA001500/K-918/2013. Üi: Remenyik László Ügyintézőjük: Kiss Valéria

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 152. szám 15127

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 152. szám 15127 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 152. szám 15127 A földművelésügyi miniszter 24/2014. (XI. 6.) FM rendelete az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének

Részletesebben

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály mai napon hatályos állapota 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben