Szocio-kulturális és területi tényezők szerepe a éves fiatalok előítéletes gondolkodásában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szocio-kulturális és területi tényezők szerepe a 10 17 éves fiatalok előítéletes gondolkodásában"

Átírás

1 Murányi István Szocio-kulturális és területi tényezők szerepe a éves fiatalok előítéletes gondolkodásában BEVEZETÉS Hétköznapi tapasztalatok mellett számos empirikus kutatás eredménye is alátámasztja, hogy a kilencvenes évek magyar társadalmában nyilvánossá vált és/vagy megnőtt a mássággal szembeni intolerancia. A felnőttek körében végzett vizsgálatok arról tudósítanak, hogy a többségi társadalom számára a deviánsnak minősített csoportok és a legnagyobb lélekszámú hazai etnikai kisebbség, a cigányság a legkevésbé rokonszenves külcsoport. A társadalmi távolságskálával mért előítéletesség szintén e csoportokkal szemben a legnagyobb mértékű, a leginkább elutasított kisebbségi csoportoknak a deviánsok (kábítószeresek, homoszexuálisok, skinheadek, büntetett előéletűek), a cigányok és a bőrszín mint rasszista jegy alapján elkülönült csoportok (négerek, arabok) bizonyultak (Fábián, 1997). Az antiszemitizmus különböző formái szintén megjelentek a rendszerváltást követő években (Kovács, 1997). Egy 1994-ben végzett vizsgálatban az antiszemita ideológia három típusa (etnocentrikus, vallási és politikai) mellett elkülönült a zsidókkal szembeni kizáró beállítottság és befogadó attitűd. A különböző kisebbségi csoportok differenciált társadalmi megítélését mutatja, hogy a zsidókkal szembeni negatív sztereotípiák ellentétben a cigányokkal nem kapcsolódtak szorosan diszkriminatív viselkedési készséghez. További lényeges eltérés, hogy a zsidókról alkotott vélemények nyílt megfogalmazásával szembeni tartózkodás (kommunikációs tabuhatás) jóval kevésbé érvényesült a cigányok esetében (Fábián Sik, 1996). A kisebbségekkel szembeni előítéletesség mértékének leírásán túl, a felnőtt mintákon végzett kutatások vizsgálták a szocio-kulturális tényezők befolyásoló hatását. A magyar társadalomban főként a roma kisebbségre irányuló előítéletesség mögötti cigányellenes attitűdökre leginkább az iskolai végzettség és a kulturális tőke van hatással. Ugyanakkor nem lehet eltekinteni a pszichológiai-társadalomlélektani tényezőktől sem, mivel a tekintélyelvűség jelentősen növeli az előítéletességet magyarázó modell erejét (Fábián Sik, 1996). Az életkori korcsoportok eltéréseit vizsgáló eredmények arra utalnak, hogy a évesek inkább toleránsak a cigányokkal szemben, mint a 30 évesnél idősebbek. A fiatal korcsoporton belül azonban az életkor csökkenésével nőtt az elutasítás mértéke. A másik figyelemre méltó következtetés a vallásosság szerepére utal. A fiatalok esetében a vallásosság a cigányellenesség csökkenésével, míg az idősebbeknél az előítéletesség és az autoritarizmus növekedésével járt együtt (Fábián Erős,1996). A fiatalok körében végzett kutatások eredményeinek értelmezésénél problémát jelenthet az ifjúságra mint valamiféle egészre vonatkoztatva általánosítani. A politikai rend- 139

2 szerváltást követően, az intézményi és szocializációs tényezőkben lezajlott változások egyúttal azt is jelentették, hogy az államszocialista kurzus elsősorban politikai kategóriaként definiált homogén ifjúságfogalma elvesztette érvényét. Az eltérő élethelyzetek és generációs problémák vagy a szülők által közvetített szocializációs minták különbségei miatt napjainkban a évesek nem azonosak a évesekkel, az egyes ifjúsági csoportokat inkább a különbségek, mint a hasonlóságok jellemzik (Stumpf, 1992). A különböző életkorú fiatalokra vonatkozó kutatások mindegyike kiemeli a család hatását. Hasonlóan az elmúlt évek hazai vizsgálataihoz, már a korai szociálpszichológiai kutatások is igazolták a család meghatározó szerepét az előítéletes gondolkodás és a sztereotípiák kialakulásában (Allport Kramer, 1946). A közelmúlt egyik hazai vizsgálata az antiszemita előítéletesség esetében mutatta ki a szülői státus és iskolázottság igaz, csekély magyarázó erejű hatását. Az egyetemisták és főiskolások antiszemita előítéleteit feltáró 1992-es országos kutatás eredményei szerint az átlagnál magasabb előítélet a magas iskolázottságú és magas társadalmi státusú, valamint az alacsony iskolázottságú és alacsony státusú családok gyerekeit jellemzi (Kovács, 1997). Az ideológiai profilok alapján elkülönülő tizenéveseknél a csoportokhoz tartozást szintén a szülők iskolázottsága (és a fiatalok életkora) határozta meg. Az egyes csoportok leginkább a szülők iskolai végzettsége alapján különböztek (Csepeli Závecz, 1995). Az általános iskola nyolcadik osztályába járó gyerekek országos reprezentatív mintáján 1995-ben készült adatfelvétel a családot jellemző tényezők mellett a lakóhely meghatározó szerepét is igazolta (Szabó Örkény, 1996). A felnőttekhez képest a kisebbségek tényleges számát a gyerekek lakóhelyének regionális elhelyezkedése és településtípusa is differenciálta. A cigányok számát Borsod-Abaúj-Zemplén és Jász-Nagykun-Szolnok megyében, valamint a községekben élők magasabbnak, míg Győr-Sopron és Bács-Kiskun megyében, illetve a városokban élők alacsonyabbnak becsülték. Mindez azért figyelemre méltó, mert az országos átlaghoz viszonyítva a cigányok száma az északkeleti országrészben és a községekben felül-, a nyugati megyékben és a városokban alulreprezentált. 1 A szülők iskolai végzettségének hatása is kimutatható volt, mivel a tényleges arányokhoz a magasabb kulturális tőkével rendelkező szülők gyermekeinek becslései közelebb álltak. A kutatás további kiemelhető eredménye, hogy a évesek jelentős részének nincs konkrét etnikai vagy nemzeti csoporthoz köthető kisebbségképe. 2 A hivatkozott kutatási eredmények arra utalnak, hogy a tizenévesek kisebbségekkel szembeni előítéletességére ható tényezők között a demográfiai, vallási jellemzők és a meghatározónak tekinthető családi háttér mellett érdemes a lakóhely szerepét is vizsgálni. A tanulmány további részében felhasználva az 1992-ben lebonyolított országos ifjúságkutatás adatbázisát 3 a következő kérdésekre próbálunk választ adni: 1 A lakóhely településjellegének befolyásoló hatása a zsidók számának becslésénél is megfigyelhető volt: a községekben élőkhöz viszonyítva a budapestiek és a városokban élők nagyobb létszámú kisebbségi csoportnak tartották a magyarországi zsidóságot (Szabó Örkény, 1995). 2 A nyitott kérdésre ( Kit tartasz kisebbségnek? ) a minta 24 százaléka nem említett egyetlen csoportot sem. Az átlagosan 3,1 csoportot megnevező válaszok megoszlása: 59 százalék cigány, 36 százalék nemzetiségek, 13 százalék bevándorlók, 12 százalék marginális csoportok, 10 százalék zsidók, 10 százalék határon túli magyarok (Szabó Örkény, 1995). 3 A éves korcsoportot országosan reprezentáló, N = 4000 fős mintán 1992 szeptemberében lebonyolított kérdőíves kutatást az MTA PTI és az Ezredforduló Alapítvány végezte. A kutatás adatbázisának felhaszná- 140

3 Milyen mértékben jellemzi az előítéletes gondolkodás a éves fiatalokat? Az előítéletesség mennyiben tér el a szocio-kulturális és területi jellemzők alapján képzett csoportokon belül? Az előítéletes gondolkodásra milyen hatással vannak a szocio-kulturális és területi tényezők? Az előítéletesség mértékét a menekültek befogadására és a kisebbségek jogaiért való tüntetés hajlandóságára vonatkozó kérdésekre adott válaszok segítségével vizsgáltuk (1. táblázat). 1. táblázat Az összevont előítéletesség változó képzése során felhasznált eredeti változók (átlagpont) Ha felnőtt lennél, befogadnál-e...*... ázsiai, polgárháborúból menekülőket? 3,23... szomszédos országból menekült magyarokat? 2,26 Elmennél-e tüntetni, ha sérelem, hátrányos megkülönböztetés éri a...**... homoszexuálisokat? 4,53... Bulgáriában élő törököket? 4,36... cigányokat? 3,93... zsidókat? 3,56... hazai németeket? 3,52... erdélyi magyarokat? 2,56 ** Az ötfokozatú skála átlaga (1 = biztos igen; 5 = biztos nem). ** Az ötfokozatú skála átlaga (1 = biztos elmenne; 5 = biztos nem menne el). Az összevont változó a többség-kisebbség reláción alapuló, a másság etnikai, nemzeti, deviáns és idegen külcsoportokra vonatkozó negatív ítéleteinek komplex mutatója. 4 Az eredeti átlagértékek egyértelműen mutatják, hogy a fiatalok nemzeti identitása erős, inkább elutasítják az ázsiai menekülteket, mint a szomszédos országból menekülő magyarokat, s a tüntetési hajlandóság is az erdélyi magyarok mellett a legnagyobb mértékű. Az összevont változó kialakítása során minden eredeti változót azonos súllyal vettünk figyelembe, így a mutató az ötfokozatú skáláknak megfelelően 8 és 40 közötti értéket vehetett fel. Az előítéletesség meghatározásánál a minta átlagából indultunk ki, előítéletesnek azokat tekintettük, akik a teljes minta átlagánál előítéletesebbek voltak (minimum 28 pont). lását ezúton is köszönöm Csepeli Györgynek és Závecz Tibornak. 4 A nyolc változóból képzett skálára vonatkozó Cronbach-féle α mutató értéke: 0,

4 ELŐÍTÉLETESSÉG ÉS A SZOCIO-KULTURÁLIS TÉNYEZŐK A szocio-kulturális jellemzők közül az életkor és a vallásosság szignifikáns kapcsolatban van az előítéletességgel, de a kapcsolatokat eltérő trendek jellemzik. Az előítéletes attitűdökkel jellemezhető fiatalok aránya a vallásosság intenzitásával csökken, míg az életkorral növekszik. Az utóbbi kapcsolatnak megfelelően az általános iskolában tanulókhoz viszonyítva a középfokú oktatási intézmények tanulóit magasabb előítéletes arány jellemzi. A 14 évesnél idősebb fiatalok között erősen differenciál a középiskola típusa, mivel a gimnazisták között lényegesen alacsonyabb az előítéletes arány, mint a szakközépiskolások vagy a szakmunkásképzősök csoportjában. Kevésbé szoros, de figyelemre méltó különbségek vannak az eltérő anyagi helyzetű családokhoz tartozó, illetve a különböző vallású gyerekek előítéletessége között. A legrosszabb és a legjobb anyagi helyzetű családi háttérrel rendelkezők között az átlagosnál alacsonyabb, a nem katolikus, illetve felekezethez nem bejegyzett fiatalok között az átlagosnál magasabb az előítéletesek aránya (2. táblázat). 2. táblázat Az előítéletes fiatalok aránya a szocio-kulturális változók kategóriáiban Szocio-kulturális változók Százalék Nem Fiú 49 Lány 49 Életkor éves éves éves éves 57 Iskolatípus Általános iskola 45 Szakmunkásképző 53 Szakközépiskola 56 Gimnázium 47 Vallás Katolikus 47 Református 51 Egyéb 53 Vallásosság Ateista 60 Vallásos 46 Egyházhű 40 Szülők iskolázottsága Alsó 49 Alsó-közép 53 Felső-közép 50 Felső 45 Család anyagi helyzete Alacsony

5 Közepes 52 Magas 49 Arra a kérdésre, hogy a fiatalok előítéletességét milyen mértékben magyarázzák a vizsgált tényezők, olyan többváltozós magyarázati modellel válaszolhatunk, ahol a szociokulturális változókat független, az előítéletességet függő változónak tekintjük. A lineáris regressziós modell eredményei azt mutatják, hogy a hét szocio-kulturális változó önmagában csupán kismértékben magyarázza a fiatalok előítéletességét, 5 a leginkább meghatározó vallásosság mellett csak az életkornak és a középiskola típusának volt szignifikáns hatása. 6 ELŐÍTÉLETESSÉG ÉS A KÖRNYEZETI HATÁS A lakókörnyezet mint háttérváltozó és az előítéletesség közötti kapcsolat meglétét egyrészt a már bemutatott kutatási eredmények sejtetik, másrészt az eddig elemzett szocio-kulturális jellemzők a kilencvenes években egyre egyenlőtlenebbül oszlanak el az ország régiói között (Hajnal, 1993; Szpirulisz, 1994). Tekintettel a vizsgált minta nagyságára, a területi háttérváltozó képzésénél logikus lett volna követni a megyei tagolást. A megyék azonban mint közigazgatási egységek önmagukban érdektelenek az előítéletesség vizsgálata szempontjából. A területi változó csak akkor válhat érdekessé, ha feltételezhetően kapcsolatban van az előítéletességgel. Területi kritériumként a cigány lakosság teljes lakossághoz viszonyított arányának választását a magyar társadalomban jelen lévő nagyfokú cigányellenesség és az egyenlőtlen területi megoszlással összefüggő érvek indokolják. A területenként eltérő cigány lakossági arányok más-más interakciós és kommunikációs lehetőséget jelentenek, s feltehetően az interperszonális kapcsolatokon keresztül a többségi és kisebbségi csoporttagok találkozásainak sűrűsége befolyásolja a csoportközi előítéleteket is. A kilencvenes években két nagymintás vizsgálat eredménye is alapul szolgálhat a cigányság számának, illetve a területi egységekre vonatkozó cigány lakossági arányszámok becslésére. A KSH-kutatás (Mészáros és mások, 1994) és az MTA Szociológiai Intézetének cigányvizsgálata (Havas Kemény, 1995) azonban lényegesen eltérő adatokat adnak, amelyek elsősorban a két kutatás koncepcionális eltérésével és a mintavételi különbségekkel magyarázható. Míg a KSH-vizsgálat során a közreműködő kérdezők szubjektív ítélete sorolt valakit a cigány vagy nem cigány kategóriába, addig a Kemény-féle cigánykutatásnál a nem cigány környezet minősítése jelentette a hovatartozás kritériumát. Az utóbbi megközelítés elfogadását egyrészt az indokolja, hogy a mintavétel több forrás alapján, elsősorban a nem cigány többség véleményére épült, másrészt az, hogy a két kutatás eredményeinek statisztikai-módszertani összehasonlítása a Kemény István vezette vizsgálat adatai melletti állásfoglalást erősíti (Kertesi, 1996). Az 1993-as kimondottan a cigányság felmérésére vállalkozó kutatás eredményei alapján a megyéket, valamint a fő- 5 A magyarázott variancia aránya 3,79 százalék. 6 A regresszióanalízisbe bevont független változók standardizált β együtthatói: nem = 0,009; anyagi helyzet = 0,025; életkor = 0,091**; vallásosság = 0,142**; szülők iskolázottsága = 0,030; szakmunkásképző = = 0,015; szakközépiskola = 0,031; gimnázium = 0,064**; katolikus = 0,009; református = 0,002. A szignifikanciaszintekre vonatkozó jelölések: * = Sig T < 0,05; ** = Sig T < 0,

6 várost a cigány népesség szerint sorolták hat régióba (lásd a 3. táblázatban). A cigány lakosság aránya alapján elkülönült hat régióban élő fiatalok anyagi és kulturális hátterének eltérései tükrözik a főváros és a Dunántúl ezen belül különösen a nyugati határszél két megyéje, Vas és Győr-Sopron kedvezőbb helyzetét az ország északkeleti részéhez viszonyítva. Az északi és keleti megyék gazdasági és társadalmi leszakadását jelző makroszintű mutatók ismeretében nem meglepő, hogy a családok anyagi helyzetét vagy a szülők iskolázottságát tükröző átlag a nyugati és a budapesti iparvidék régiókban lényegesen és szignifikánsan magasabb, mint az északi, illetve a keleti régiókban. A vallásosság is jobban jellemzi a nyugati és a dél-dunántúli régiókban élőket, viszont a budapesti iparvidék családjainak kiemelkedő anyagi és kulturális pozíciója nem jár együtt a fiatalok vallásosságával, mivel ebben a régióban vallásosak legkevésbé a fiatalok. Az egyes régiókon belül előítéletesnek tekinthető fiatalok megoszlása azt mutatja, hogy azokban a régiókban magas az előítéletes fiatalok aránya, ahol a régió teljes népességén belül a legtöbb, illetve a legkevesebb a cigány lakosok száma (3. táblázat). 3. táblázat Az előítéletes fiatalok mintabeli és a cigányok teljes népességen belüli aránya régiónként (százalék) Régió Előítéletes fiatalok Cigányok Északi régió 56 9,0 Dél-Dunántúl 44 6,5 Keleti régió 45 6,3 Alföld 46 4,1 Budapesti iparvidék 51 2,4 Nyugati régió 53 2,0 Az északi régióban élő fiatalok átlagosnál magasabb előítéletességére még viszonylag meggyőző magyarázatot nyújthat a magas cigány lakossági arány. A rendszerváltást követően ugrásszerűen megnőtt munkanélküliség ebben a régióban is a többségükben képzetlen vagy a megváltozott igényű munkaerőpiacon értéktelenné vált szakmájú (nehézipar, építőipar) cigányokat érintette leginkább (Kertesi, 1995). Az elszegényedéshez kapcsolódó, gyakran a megélhetésért elkövetett bűnözés valódi és a tömegkommunikációs eszközök által sokszor eltorzított cigány nem cigány adatainak stigmatizáló hatása ugyanúgy növeli az előítéletességet, mint a gyakoribb interakciókból eredő tényleges többség-kisebbség közötti hétköznapi konfrontációk. A társadalomban deviánsnak tartott és elítélt, ténylegesen tapasztalt vagy sztereotípiákban rögzült életmóddal való gyakoribb találkozás szintén az előítéletességet növelő tényező. 7 A másik magyarázatelem azon alapul, hogy a régió többségi felnőtt társadalmának vélhetően az országos átlagnál magasabb 7 az előítéleteknek nagyon határozott tartalmuk van: nem pusztán az ismeretlentől, a szokatlantól való idegenkedésből fakadnak, hanem elsősorban a cigányok és nem cigányok életmódja közötti különbségekből a kedvezőtlen tulajdonságok közül az érintkezéssel, az életmóddal kapcsolatos normák megszegésére utaló tulajdonságok kerültek előbbre (Lázár, 1996, 70. o.). 144

7 előítéletessége nem független a tapasztalt alacsonyabb iskolázottságtól és a nagyobb mértékű szegénységtől. A rendszerváltást vesztesként megélt csoportok inkább hajlamosak a bűnbakképzésre, illetve az előítéletes sztereotípiák elfogadására (Fábián Erős, 1996). Mindez azért fontos, mert a gyerekek vélt vagy valós tapasztalatokon nyugvó elutasítását csak felerősíti a családi szocializáció során közvetített cigányellenes előítélet. A fenti érvelés semmilyen szempontból sem megalapozott a kulturális és anyagi tőke szempontjából a legjobb feltételekkel rendelkező nyugati régió és a budapesti iparvidék esetében. Mivel magyarázható a keleti régióban megfigyelthez hasonló mértékű előítéletesség, a teljes lakossághoz viszonyított csupán 2,0, illetve 2,4 százalékos cigány lakossági arány ellenére? A paradoxnak tűnő jelenségre a csoportközi előítéletek és sztereotípiák kialakulására vonatkozó kognitív szociálpszichológiai kutatások eredményei adhatnak magyarázatot. A cigány kisebbség többségi észlelése szempontjából nem érdektelen, hogy mennyire befolyásolják a könnyen észlelhető, elkülönült ingerként jelentkező jellemzők (bőrszín, nem) a csoporttagok percepcióját. Ezzel kapcsolatban igazolták, hogy a kisebbségi csoporttag viselkedésére megkülönböztetett figyelem irányul, ami téves észleléssel párosul. Ezek az eredmények abból a szempontból jelentősek, hogy a torzult percepció oka nemcsak egy személy csoporton belüli- vagy kívüliként való megítélés következménye lehet, hanem a kisebbségi csoport tagjának csoporton belüli státusa (egyedüli kisebbségi tag) és fizikai mássága is (Hamilton, 1976). A társadalmi csoportok sztereotipizálásának megértését a személypercepció felől közelítő kutatási irány az illuzórikus korreláció jelenségén alapult (Chapman Chapman, 1969). Az illuzórikus korrelációra vonatkozó eredményeket a társadalmi sztereotipizálásra alkalmazva kiderült, hogy a téves következtetés a többségi és a kisebbségi csoport differenciált észlelésének az alapja. Az illuzórikus korreláció jelensége esetünkben azért fontos, mert csupán statisztikai értelemben vett kisebbségi csoportok megítélésében a többségi csoporthoz tartozók túlbecsülik a negatív tulajdonságok előfordulását a kisebb létszámú csoportok tagjai körében, szemben a nagyobb létszámú csoportok tagjaival. További kutatások során a csoportokra vonatkozó ítéletek olyan torzulását figyelték meg, ahol a tulajdonságok és foglalkozási csoportok között észlelt korreláció a létező sztereotip nézettel jobban megegyezett, mint a valóságban. Mindez arra hívja fel a figyelmet, hogy a társadalmi csoportokra vonatkozó új információk feldolgozásakor olyan kognitív torzulások érvényesülnek, amelyeket a létező sztereotípiák közvetítenek, s amelyek lehetővé teszik annak magyarázatát, miért maradnak fenn megerősítő bizonyítékok hiányában is a sztereotípiák (Hamilton Rose, 1984, o.). A cigány lakosság alacsony aránya ellenére a nyugati régióban és a budapesti iparvidéken élő fiatalok átlagosnál magasabb előítéletességének magyarázatában az észlelési torzulásokon alapuló illuzórikus korreláció jelensége mellett különösen fontosnak tartjuk az előbbi megállapítást. A cigányokkal való közvetlen érintkezés hiánya egyúttal a cigányokra vonatkozó sztereotípiák és attribúciók (lusta, piszkos, erőszakos) tapasztalati igazolásának lehetőségét is leszűkíti. A fiatalok társadalmi környezetében jelenlévő cigányellenes sztereotípiák fennmaradásához azonban nem szükséges a valóság tényszerű igazolása. A ritkán előforduló találkozások puszta tényéből eredő negatív cigány minősítést ily módon csak tovább gerjeszthetik a tapasztalati megerősítés nélkül is fennmaradó, a szocializációs környezet által folyamatosan közvetített cigányellenes sztereotípiák. A régiónként eltérő cigány lakossági arány és az előítéletesség közötti kapcsolat felve- 145

8 ti a fiatalok előítéletességét befolyásoló szocio-kulturális háttér és a cigány lakossági arányok alapján elkülönített környezet együttes hatásának vizsgálatát. Másként fogalmazva: a fiatalok előítéletességét mennyiben határozzák meg az egyéni szintű jellemzők (szocio-kulturális változók), és mennyiben befolyásoló a területi szinthez rendelt kontextuális hatás (a régió lakosságának cigány aránya). A kontextuális elemzés logikáját (Moksony, 1985) igénylő elemzés során a megfelelő változók 8 képzését követően a grafikus ábrázolás módszerét alkalmaztuk (Davis és mások, 1961). Az eljárás során a koordináta-rendszer vízszintes tengelyén a kontextuális változó értékeit (azaz a cigány lakossági arányokat), a függőleges tengelyen az előítéletesség mértékét (az előítéletesek arányát) helyeztük el. Az egyéni tulajdonságokat a koordináta-rendszeren belül, az adott kontextuális változó értékénél felvett előítéletes aránynak megfelelően ábrázoltuk, majd az egyes tulajdonságokhoz rendelt pontokra a legjobban illeszkedő görbéket fektettük. A kapott parabolák egymáshoz viszonyított helyzete alapján azt mondhatjuk, hogy minden esetben érvényesült az illuzórikus korreláció jelenségével magyarázható kontextuális hatás. Az individuális tényezők hatását is figyelembe véve, az előítéletes fiatalok aránya változatlanul azokban a régiókban volt a legmagasabb, ahol a cigány lakosság aránya alacsony, illetve magas. Az egyes tulajdonságokat reprezentáló parabolák közötti távolság legtöbb esetben állandó volt, és a vízszintes tengelyhez viszonyított helyzetek (az előítéletes fiatalok aránya) azt igazolták, hogy az előítéletesség mértéke szerinti sorrendek a kontextuális hatás során is megmaradtak. Az egyéni és a kontextuális hatás tisztán érvényesülő összegződése annál a két szociokulturális tényezőnél nem teljesült, amelyek a korábban tárgyalt regressziós modellben szignifikánsan befolyásolták az előítéletességet. Az életkori csoportok közül a leginkább előítéletes évesek görbéjének alakja lényegesen eltér a többi korcsoportra jellemző paraboláktól (1. ábra). A legidősebb korcsoport előítéletességét a környezetükben élő cigányok száma nem befolyásolja jelentősen, ami arra utal, hogy a középiskolás kor végén függetlenül a lakókörnyezetben élő cigány kisebbségi aránytól egyöntetűvé válik a kisebbségekkel szembeni előítélet. Hasonló tendenciát figyelhettünk meg a vallásosság alapján képzett csoportoknál is (2. ábra). A környezetükben élő cigányok számától függetlenül a leginkább vallásos fiatalok csoportjában következetesen alacsony az előítéletes fiatalok aránya. A vallásosság és az előítéletesség közötti kapcsolatra vonatkozó magyarázatunk azon alapul, hogy a évesek intenzív vallásgyakorlásának középpontjában protestánsoknál és katolikusoknál egyaránt a bibliai tanok megismerése áll. A bibliai parancsolatokban és azok értelmezéseiben megfogalmazott felebaráti szeretet sok tekintetben a mássággal szembeni toleranciát sugallja. A morális szempontból kifejezetten egalitariánus elvek feltétlen követését és ezek megszegését bűnnek minősítő vallási tételek elfogadásának és hitként rögzülésének folyamata logikus pszichológiai gátja az előítéletesség kialakulásának. Korábban már utaltunk rá, hogy a katolikus fiatalok kevésbé előítéletesek, mint a reformátusok. Ezt a jelenséget a vallások eltérő jellegzetességeivel 8 Az elemzéshez elkészített adatfile kontextuális változója a régiónkénti cigány lakossági arányokat tartalmazta. Az individuális változók (például nem, jövedelmi csoportok stb.) eredeti kategóriáiból külön-külön változókat (fiú, lány; alacsony, közepes, magas jövedelmi helyzet stb.) képeztünk, amelynek értékei a régiókon belüli előítéletes nem előítéletes arányok voltak. 146

9 tudjuk értelmezni. A protestantizmushoz képest szabályozottabb, rigidebb és hierarchikusabb struktú rájú katolikus vallás az egyházi előírások maradéktalan követését írja elő. A reformáció viszont a lelkiismereti szabadság olyan alapelvét valósította meg, amelynek központi eleme volt az istennek tudatosan felelős személyiséget képviselő individualizmus. A katolikus vallású fiatalok számára az egyenlőséget kifejező egyházi előírások betartása és a 1. ábra Az előítéletesség mértéke a kor és a cigány lakosság aránya szerint, százalék 147

10 2. ábra Az előítéletesség mértéke a vallásosság és a cigány lakosság aránya szerint, százalék 148

11 bibliai elvek követése feltehetően inkább érvényesül, mint a társadalomszemléletében egyénközpontú református vallásnál. A évesek csoportján belüli a kontextuális hatás ellenére is minden régióban érvényesülő magas előítéletes arány mögött fejlődéslélektani magyarázatokat feltételezünk. Piaget erkölcsi gondolkodásra vonatkozó elképzeléseiből kiinduló hatszakaszos morális fejlődési modelljében Kohlberg három szintet különített el: a prekonvencionális (1. és 2. szakasz), a konvencionális (3. és 4. szakasz) és a posztkonvencionális (5. és 6. szakasz) szintet (Kohlberg, 1969, 1976). Az egymásra invariánsan épülő, növekvő mértékben differenciált és minőségileg eltérő szakaszok egyaránt tartalmazzák a kognitív fejlődés sajátosságait és a társadalmi tapasztalatokat. Kohlberg szerint a társadalmi konvenciók figyelembevétele az iskoláskor végén, a 3. szakaszban kezd megjelenni. A 4. szakaszra jellemző erkölcsi gondolkodásban már jelen vannak a csoportok közötti kapcsolatok és a társadalom szempontjainak, a társadalmi rendnek az elvárásai. Mivel az 5. szakasz nem jelenik meg a felnőttkor kezdetéig, ezért a középiskolás kor végét a konvencionális és posztkonvencionális szintek közötti átmenethez köthetjük. A társadalmi kötelességeknek, elvárásoknak megfelelés magában foglalja a felnőtt társadalom által preferált értékek, morális ítéletek, így a felnőtt környezetet jellemző kisebbségekkel szembeni előítéletek követését. Mindez párosul a serdülőkor végét különösen jellemző identitáskrízissel. Erikson pszichoszociális fejlődéselmélete szerint a társadalmi csoportokhoz viszonyított személyes identitás kialakításának korszaka a serdülőkor (Erikson, 1968). Az egyéni és társadalmi identitás összehangolása konfliktusok forrása, amelyben kiemelt szerepe van a mások megítélésének. Az identitásképzés folyamatában a kulturális társadalmi kategóriák figyelembevétele, a társadalom ítéleteinek értékelése és a serdülőkre vonatkozó ítélkezése együttesen tölt be fontos szerepet. A Ki vagyok én? kérdése természetes módon kapcsolódik a kategorizációs mechanizmusokkal elkülönítetten szemlélt kisebbségi csoportokhoz. Ha a szociális másság negatív sztereotípiákkal és előítéletekkel, sokszor stigmatizáltan van jelen a felnőtt társadalomban, akkor a társadalmi elvárások egyik következménye az ifjúkorba lépő fiatalokat jellemző, kisebbségekkel szembeni előítéletesség. A következőkben arra keresünk választ, hogy mennyiben módosul a szocio-kulturális tényezőknek az előítéletességet befolyásoló szerepe, ha kiiktatjuk a kontextuális hatást. Ennek érdekében az egyes régiókban külön-külön vizsgáltuk a teljes mintán korábban lefuttatott regressziós modellt, ahol függő változóként az előítéletesség összevont változót, független változókként a szocio-kulturális háttérváltozókat vontuk be. A regresszióanalízisek eredményei azt mutatják, hogy a régiókon belül is az életkornak és a vallásosságnak van szignifikáns hatása. Ez alól kivétel az északkeleti térség és a nyugati régió, ahol az életkor hatása nem szignifikáns. A keleti megyék abból a szempontból is eltérnek a többi régiótól, hogy a vallásosság hatása ebben a régióban nem szignifikáns. Az alföldi megyékben statisztikailag is releváns a katolikus vallás és a nem gimnazista középiskolák hatása (4. táblázat). A teljes mintán meglehetősen csekély (3,79 százalék) magyarázott variancia jelentősen nagyobb a népességen belüli legmagasabb (északi régió: 10,09 százalék) és a legalacsonyabb (nyugati régió: 7,22 százalék) cigány lakossági arányú területeken. Az eredmények arra utalnak, hogy a cigány lakosság magas, illetve alacsony területi megoszlása 149

12 egyaránt felerősítette a szocio-kulturális tényezők magyarázó erejét. Az előítéletes attitűdök kialakulását és rögzülését befolyásoló szociológiai és szocializációs hátrányok, illetve előnyök szerepe az egyértelműen hátrányos helyzetű északi megyékben és a minden szempontból kedvezőbb pozíciójú nyugati országrészben fokozottabban érvényesül. 4. táblázat Az előítéletesség mértékére ható tényezők régiónként Északi régió Dél- Dunántúl Keleti régió Alföld Budapesti iparvidék Nyugati régió Nem 0, , , , , ,00900 Jövedelem 0, , , , , ,09900 Életkor 0, ,162**0 0, ,195** 0,088*00 0,06200 Vallásosság 0,284**0 0,132**0 0, ,157** 0,098**0 0,174*0 Szülők iskolázottsága 0, , , , , ,00900 Szakmunkásképző 0, , , , , ,03800 Szakközépiskola 0, , , , ,097**0 0,03500 Gimnázium 0, , , ,124*0 0, ,16000 Katolikus 0, , , ,121*0 0, ,08000 Református 0, , , , , ,08600 Magyarázott variancia, százalék 10, , , , , ,22000 Standardizált β együtthatók és szignifikanciaszint: * = Sig T < 0,05; ** = Sig T < 0,01) ÖSSZEGZÉS Elemzéseink során bebizonyosodott, hogy a fiatalok etnikai előítéletességének vizsgálata során érdemes figyelembe venni a kisebbségek észlelését, a velük történő interakció és a szerzett tapasztalatok lehetőségét befolyásoló többség-kisebbség lakossági arányokat. A legnagyobb létszámú (és leginkább előítélettel, negatív sztereotípiákkal szemlélt) etnikai kisebbség, a cigányság egyenlőtlen területi megoszlása és a fiatalok előítéletessége közötti nem lineáris kapcsolatot a kisebbségekről alkotott ítéletekben érvényesülő illuzórikus korreláció hatása magyarázza. Mindezek mellett számolni kell azzal is, hogy az egyenlőtlen kisebbségi arány valószínűleg a szocio-kulturális tényezők hatását is megváltoztatja. A kontextuális elemzés és a regresszióanalízisek eredményeit figyelembe véve azt mondhatjuk, hogy a fiatalok előítéletességét közvetve meghatározó területi eltérések mellett elsősorban az életkori szakaszok sajátosságai és az erkölcsi szocializációban kitüntetett szerepet betöltő vallásos nevelés határozza meg. 150

13 IRODALOM ALLPORT, G. W. KRAMER, B. M. [1946]: Some Roots of Prejudice. Journal of Psychology, No. 22, o. CHAPMAN, L. J. CHAPMAN, J. P. [1969]: Illusory correlation as an obstacle to the use of valid psychodiagnostic signs. Journal of Abnormal Psychology, No. 74, o. CSEPELI GYÖRGY ÖRKÉNY ANTAL [1996]: A magyar nacionalizmus változó arca. In AN- DORKA RUDOLF KOLOSI TAMÁS VUKOVICH GYÖRGY (szerk.): Társadalmi Riport TÁRKI, Budapest, o. CSEPELI GYÖRGY ZÁVECZ TIBOR [1995]: Európai és nemzeti kötődések a tizenévesek körében. In GAZSÓ FERENC STUMPF ISTVÁN (szerk.): Vesztesek. Ifjúság az ezredfordulón. Ezredforduló Alapítvány, Budapest. DAVIS, J. A. ET AL. [1961]: A technique for analyzing the effects of group compositions. American Sociological Rewiew, No. 26, o. ERIKSON, E. H. [1968]: Identity: Youth and crisis. W. W. Norton, New York. FÁBIÁN ZOLTÁN [1997]: Az autoritarizmus, az előítéletek és a politikai ideológiai tagoltság kapcsolata Magyarországon a posztkommunista átalakulás idején. Kandidátusi disszertáció. Kézirat. MTA Pszichológiai Intézete, Budapest. FÁBIÁN ZOLTÁN ERŐS FERENC [1996]: Autoritarizmus és társadalmi tényezők a cigányellenesség magyarázatában. In ERŐS FERENC (szerk.): Azonosság és különbözőség. Scientia Humana, Budapest, o. FÁBIÁN ZOLTÁN SIK ENDRE [1996]: Előítéletesség és tekintélyelvűség. In ANDORKA RU- DOLF KOLOSI TAMÁS VUKOVICH GYÖRGY (szerk.): Társadalmi Riport TÁRKI, Budapest, o. HAJNAL B. [1993]: Felzárkózás vagy leszakadás. Szabolcs-Szatmár Beregi Szemle, 2. sz., o. HAMILTON, D. L. [1976]: Cognitive Biases in the Percepcion of Social Groups. In CA- ROLL J. S. PAYNE J. W. (eds.): Cognition and Social Behavior. Carnegie-Mellon University, New Jersey. HAMILTON, D. L. ROSE, T. L. [1984]: A látszatkorreláció és a sztereotip nézetek fennmaradása. In HUNYADY GYÖRGY (szerk.): Szociálpszichológia. Gondolat, Budapest. HAVAS GÁBOR KEMÉNY ISTVÁN [1995]: A magyarországi romákról. Szociológiai Szemle, 3. sz., o. KERTESI GÁBOR [1995]: Cigány foglalkoztatás és munkanélküliség a rendszerváltás előtt és után. Esély, 4. sz. KERTESI GÁBOR [1996]: Két cigányvizsgálat. Kritikai elemzés. Szociológiai Szemle, 1. sz., o. KOHLBERG, L. [1969]: Stage and sequence: to socialization. In GOSLIN, D. A. (ed.): Handbook of socialization theory and research. Rand McNally, Chicago. KOHLBERG, L. [1976]: Moral stages and moralization: The cognitive-developmental approach. In LICKONA, J. (ed.): Moral development behavior: Theory, research and social issues. Rinehart and Winston, New York, Holt. KOVÁCS ANDRÁS [1997]: A különbség köztünk van. Cserépfalvi, Budapest. LAKI LÁSZLÓ [1992]: Fiatalok a margón. In GAZSÓ FERENC STUMPF ISTVÁN (szerk.): Rendszerváltozás és ifjúság. MTA Politikai Tudományok Intézete, Budapest,

14 o. LÁZÁR GUY [1996]: A felnőtt lakosság nemzeti identitása a kisebbségekhez való viszony tükrében. In Többség-kisebbség. Tanulmányok a nemzeti tudat témaköréből. Osiris MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport, Budapest. MÉSZÁROS ÁGNES CZIBULA ZOLTÁN FÓTI JÁNOS NAGY OLGA SZŰCS ZOLTÁN [1994]: A cigányság helyzete, életkörülményei KSH, Budapest. MOKSONY FERENC [1985]: A kontextuális elemzés. KSH Népességtudományi Kutató Intézet, Budapest. /Demográfiai Módszertani Füzetek./ STUMPF ISTVÁN [1992]: Az ifjúsági problémák értelmezése ifjúsági kihívás az ezredfordulón. In GAZSÓ FERENC STUMPF ISTVÁN (szerk.): Rendszerváltozás és ifjúság. MTA Politikai Tudományok Intézete, Budapest, o. SZABÓ ILDIKÓ ÖRKÉNY ANTAL [1996]: éves fiatalok interkulturális világképe. In Többség-kisebbség. Tanulmányok a nemzeti tudat témaköréből. Osiris MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport, Budapest. SZPIRULISZ ILDIKÓ [1994]: Munkanélküliség regionális metszetben, politikák erőterében. In BALOGH ISTVÁN (szerk.): Törésvonalak és értékválasztások. MTA Politikai Tudományok Intézete, Budapest, o. 152

Tizenévesek előítéletessége Sopronban és Salgótarjánban

Tizenévesek előítéletessége Sopronban és Salgótarjánban Murányi István (Debreceni Egyetem, Szociológia Tanszék) Tizenévesek előítéletessége Sopronban és Salgótarjánban Bevezetés A rendszerváltozást követő évtized magyar társadalmának előítéletessége jól jellemezhető

Részletesebben

FIATALOK VALLÁSOS SZOCIALIZÁCIÓJA ÉS ELŐÍTÉLETESSÉGE

FIATALOK VALLÁSOS SZOCIALIZÁCIÓJA ÉS ELŐÍTÉLETESSÉGE murányi istván: fiatalok vallásos... 583 FIATALOK VALLÁSOS SZOCIALIZÁCIÓJA ÉS ELŐÍTÉLETESSÉGE A közelmúltban több szociológiai-szociálpszichológiai empirikus kutatás foglalkozott a fiatalok etnikai előítéletességének

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

7.2. A készségek és az oktatás jövedelemben megtérülő hozama

7.2. A készségek és az oktatás jövedelemben megtérülő hozama 7.2. A készségek és az oktatás jövedelemben megtérülő hozama A neoklasszikus közgazdasági elmélet szerint a termelés végső értékéhez jobban hozzájáruló egyének számára elvárt a magasabb kereset. Sőt, mi

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó Fábián Gergely: Az egészségügyi állapot jellemzői - 8 A nyíregyházi lakosok egészségi állapotának feltérképezéséhez elsőként az egészségi állapot szubjektív megítélését vizsgáltuk, mivel ennek nemzetközi

Részletesebben

Szociálpszichológia I.

Szociálpszichológia I. Szociálpszichológia I. BTPS241BA Bernáth Ágnes 1. A szociálpszichológiai kutatás történeti előzményei (a szociálpszichológia definíciója; történeti áramlatok és aktuális témák a szociálpszichológiában;

Részletesebben

TÁJ-BB-11 KR-2 Tom 2005.05. 30.

TÁJ-BB-11 KR-2 Tom 2005.05. 30. A professzionális haderõbe katonai szolgálatra jelentkezõk alkalmasságának vizsgálata humánbiológiai módszerekkel, a monitorozás lehetõségének kidolgozása PROF. DR. GYENIS GYULA ELTE Embertani Tanszék

Részletesebben

Alba Radar. 12. hullám

Alba Radar. 12. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 12. hullám Fehérvári lakosok tájékozottsága az autizmussal kapcsolatban 2012. április 2. Készítette: Ruff Tamás, Domokos Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN. - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében-

PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN. - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében- PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében- I. ALAPINFORMÁCIÓK A KUTATÁSRÓL 1. Az adatfelvétel időpontja: 2015. január

Részletesebben

A társadalmi viszonyok A társadalom rétegződése és a társadalmi mobilitás a rendszerváltozás utáni Magyarországon

A társadalmi viszonyok A társadalom rétegződése és a társadalmi mobilitás a rendszerváltozás utáni Magyarországon A társadalmi viszonyok A társadalom rétegződése és a társadalmi mobilitás a rendszerváltozás utáni Magyarországon Fogalmak: társadalmi szerkezet, a társadalom rétegződését meghatározó tényezők a mai Magyarországon

Részletesebben

Murányi István Tizenévesek nemzeti identitásának jellemzői az ezredvégi Magyarországon

Murányi István Tizenévesek nemzeti identitásának jellemzői az ezredvégi Magyarországon Murányi István Tizenévesek nemzeti identitásának jellemzői az ezredvégi Magyarországon A tanulmány öt kérdőíves kutatásra alapoz. A szerző részletesen bemutatja azokat a kulcsfogalmakat, amelyek az empirikus

Részletesebben

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Etikai Kollégiumának

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Etikai Kollégiumának A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Etikai Kollégiumának A hajléktalan betegek ápolói (szakdolgozói) ellátásának legfontosabb etikai kérdései tárgyában kialakított 1/2009. számú állásfoglalásának

Részletesebben

" JÓ SZOMSZÉDOK A KÖZÖS JÖVŐÉRT " Tartalom

 JÓ SZOMSZÉDOK A KÖZÖS JÖVŐÉRT  Tartalom 1 Tartalom I. A TELJES (MAGYAR ÉS SZERB) MINTA ÖSSZETÉTELE... 3 1. Nemzetiség szerint... 3 2. Az adatfelvétel helyszíne szerint... 4 3. Nemek szerint... 5 II. MAGYAR MINTA ÖSSZETÉTELE... 6 1. Az adatfelvétel

Részletesebben

A felnőtté válás Magyarországon

A felnőtté válás Magyarországon A felnőtté válás Magyarországon Murinkó Lívia KSH NKI Helyzetkép 50 éves a KSH Népességtudományi Kutatóintézet 2014. január 20. Általános megállapítások a felnőtté válással kapcsolatban 1. Kitolódó életesemények,

Részletesebben

A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében

A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében Kiegészítő elemzés A rádió és televízió műsorszórás használatára a 14 éves

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám Az iskolai közösségi szolgálat megítélése - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. június 17. Készítette:

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

Pszichometria Szemináriumi dolgozat

Pszichometria Szemináriumi dolgozat Pszichometria Szemináriumi dolgozat 2007-2008. tanév szi félév Temperamentum and Personality Questionnaire pszichometriai mutatóinak vizsgálata Készítette: XXX 1 Reliabilitás és validitás A kérd ívek vizsgálatának

Részletesebben

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Galasi Péter (2002) Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata :

Részletesebben

Adj Király katonát. Mayer József Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet OFI mayer.jozsef@ofi.hu

Adj Király katonát. Mayer József Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet OFI mayer.jozsef@ofi.hu Adj Király katonát Mayer József Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet OFI mayer.jozsef@ofi.hu MAGYARORSZÁG NEMZETI REFORM PROGRAMJA A Széll Kálmán Terv Alapján 2011. Átalakul a szociális segélyezés rendszere

Részletesebben

Cigány fiatalok migrációja

Cigány fiatalok migrációja 20 ÚJ EGYENLÍTÔ P Á L Y A M U N K Á K Cigány fiatalok migrációja HAJNÁCZKY TAMÁS HÁMORI ÁDÁM A képek forrása: Hajnal lászló Endre: Romák Kanadában. Kivándorlás magyaror - szágról az 1990-es évek második

Részletesebben

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége?

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Glied Viktor egyetemi oktató / kutató Pécsi Tudományegyetem IDResearch Szolnok, 2012. december 4. A migráció 220-230 millió migráns (40-50 millió illegális

Részletesebben

Miért betegebbek a szegény gyerekek?

Miért betegebbek a szegény gyerekek? KÖNYVEKRÕL, FOLYÓIRATOKRÓL MURAKÖZY BALÁZS Miért betegebbek a szegény gyerekek? Anne Case, Darren Lubotsky és Christina Paxson: Economic status and health in childhood: the origins of the gradient. American

Részletesebben

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot 11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot Egy, a munkához kapcsolódó egészségi állapot változó ugyancsak bevezetésre került a látens osztályozási elemzés (Latent Class Analysis) használata

Részletesebben

Friss diplomás keresetek a versenyszektorban

Friss diplomás keresetek a versenyszektorban Friss diplomás keresetek a versenyszektorban Budapest, 213 október Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan non-profit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat folytat.

Részletesebben

Bevándorlás és társadalmi integráció

Bevándorlás és társadalmi integráció Bevándorlás és társadalmi integráció A társadalmi beilleszkedés vizsgálatának fogalmi kerete Asszimiláció (lineáris vs. szegmentált) Akkulturáció Integráció/Szegregáció Multikulturalitás, multikulturalizmus

Részletesebben

A szociális környezet és az oktatás

A szociális környezet és az oktatás A szociális környezet és az oktatás A szociális környezet a társadalmi keretfeltételekből tevődik össze: ide tartoznak a gazdasági és politikai struktúrák, a gondolkodás és viselkedésformák, valamint a

Részletesebben

2.2.1 Foglalkoztatottság, munkanélküliség

2.2.1 Foglalkoztatottság, munkanélküliség 2.2.1 Foglalkoztatottság, munkanélküliség A kilencvenes években a több évtizedes szünet után tömegesen jelentkező munkanélküliség, az ország területi társadalmi folyamatainak meghatározó elemévé vált.

Részletesebben

Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Orosz Gábor cikkének ismertetése. Várkonyi Erika

Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Orosz Gábor cikkének ismertetése. Várkonyi Erika Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja Orosz Gábor cikkének ismertetése Várkonyi Erika 2010 A vizsgálat kutatásra alapuló átfogó elemzést nyújt magyar és francia

Részletesebben

Ergonómia I.-Termék-ergonómia

Ergonómia I.-Termék-ergonómia A felhasználói kör fogalma, tervezői megközelítések Termék-ergonómia modellje Termékhasználat körülményei környezeti hatások társas, szociális környezet pillanatnyi állapot fizikai kialakítás testméretek,

Részletesebben

Roma és nem roma fiatalok középiskolai továbbtanulása

Roma és nem roma fiatalok középiskolai továbbtanulása Roma és nem roma fiatalok középiskolai továbbtanulása Kertesi Gábor Kézdi Gábor Bevezető A magyarországi romák munkaerő-piaci hátrányai jól ismertek. A roma férfiak foglalkoztatási rátája nem éri el az

Részletesebben

A fiatalok pályaválasztási motivációi és munkahely választási szempontjai. - statisztikai adatok másodelemzése -

A fiatalok pályaválasztási motivációi és munkahely választási szempontjai. - statisztikai adatok másodelemzése - TÁMOP-1.4.-1/1.-1-000 " Fejér megyei foglalkoztatási paktum támogatása A fiatalok pályaválasztási motivációi és munkahely választási szempontjai - statisztikai adatok másodelemzése - 14. február 7. Készítette:

Részletesebben

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését.

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését. Opponensi vélemény Szerb László: Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlődési Index című MTA doktori értekezéséről Szerb László doktori értekezésének

Részletesebben

Társadalmi egyenlőtlenségek a térben

Társadalmi egyenlőtlenségek a térben Prof. Dr. Szirmai Viktória Társadalmi egyenlőtlenségek a térben Kodolányi János Főiskola, Európai Város és Regionális Tanszék, tanszékvezető, egyetemi tanár viktoria.szirmai@chello.hu Regionális tudomány

Részletesebben

NEMEK ÉS RASSZOK KÖZÖTTI GAZDASÁGI EGYENLŐTLENSÉGEK

NEMEK ÉS RASSZOK KÖZÖTTI GAZDASÁGI EGYENLŐTLENSÉGEK NEMEK ÉS RASSZOK KÖZÖTTI GAZDASÁGI EGYENLŐTLENSÉGEK NEMEK ÉS RASSZOK KÖZÖTTI GAZDASÁGI EGYENLŐTLENSÉGEK Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE

Részletesebben

10. 10. Vallás, felekezet

10. 10. Vallás, felekezet 10. 10. Vallás, felekezet Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 10. Vallás, felekezet Budapest, 2014 Központi Statisztikai Hivatal, 2014 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-356-5 Készült

Részletesebben

Felsőoktatásban tanuló fiatalok idő-felhasználási mintázatai

Felsőoktatásban tanuló fiatalok idő-felhasználási mintázatai Felsőoktatásban tanuló fiatalok idő-felhasználási mintázatai Írta: Bocsi Veronika, I. PhD Az egyetemisták életmódja, életritmusa komoly mértékben eltér a magyar társadalom átlagos jellemzőitől. Ennek oka

Részletesebben

Vukovich Gabriella: Egyedülálló szülők és gyermeküket egyedül nevelő szülők

Vukovich Gabriella: Egyedülálló szülők és gyermeküket egyedül nevelő szülők Vukovich Gabriella: Egyedülálló szülők és gyermeküket egyedül nevelő szülők (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Vukovich Gabriella (1999): Egyedülálló

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 KUTATÁSI JELENTÉS CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 2. Kutatás leírása 5 A kutatás háttere 5 A kutatás módszertana 5 A topline jelentés szerkezete,

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció Az újszülött gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy adott társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az

Részletesebben

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28.

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28. Menni vagy maradni? Ki fog itt dolgozni 15 év múlva? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár Eger, 2012. szeptember 28. 1 A HKIK az ezres nagyságrendű vállalati kapcsolatai alapján az alábbi területeken érzékel

Részletesebben

Zolnay János Integrációs elemek és növekvő egyenlőtlenségek a magyarországi közoktatásban (1990-2010)

Zolnay János Integrációs elemek és növekvő egyenlőtlenségek a magyarországi közoktatásban (1990-2010) Zolnay János Integrációs elemek és növekvő egyenlőtlenségek a magyarországi közoktatásban (1990-2010) A közoktatási rendszer jellemzői (1993-2011) Az általános iskolák többségét a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Az anómia elterjedtsége és a normaszegés elfogadottsága három visegrádi országban: Magyarország, Csehország és Lengyelország

Az anómia elterjedtsége és a normaszegés elfogadottsága három visegrádi országban: Magyarország, Csehország és Lengyelország Közép-európai közvélemény: Az anómia elterjedtsége és a normaszegés elfogadottsága három visegrádi országban: Magyarország, Csehország és Lengyelország Kelet-közép-európai összehasonlítás A Central European

Részletesebben

Új módszertan a kerékpározás mérésében

Új módszertan a kerékpározás mérésében Új módszertan a kerékpározás mérésében Megváltoztattuk reprezentatív kutatásunk módszertanát, mely 21 márciusa óta méri rendszeresen a magyarországi kerékpárhasználati szokásokat. Ezáltal kiszűrhetővé

Részletesebben

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS A minta és mintavétel 1 1. A MINTA ÉS A POPULÁCIÓ VISZONYA Populáció: tágabb halmaz, alapsokaság a vizsgálandó csoport egésze Minta: részhalmaz, az alapsokaság azon része,

Részletesebben

Fizikailag aktív és passzív szabadidőeltöltési formák néhány összefüggése egymással és a pszichés jólléttel serdülőkorúak körében 2010-ben

Fizikailag aktív és passzív szabadidőeltöltési formák néhány összefüggése egymással és a pszichés jólléttel serdülőkorúak körében 2010-ben Fizikailag aktív és passzív szabadidőeltöltési formák néhány összefüggése egymással és a pszichés jólléttel serdülőkorúak körében 2010-ben Németh Ágnes 1, Kertész Krisztián 1, Örkényi Ágota 1, Költő András

Részletesebben

Hunyadi János Általános Iskola

Hunyadi János Általános Iskola 4 Hunyadi János Általános Iskola Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon. osztály szövegértés 1 Standardizált átlagos képességek szövegértésből Az Önök iskolájának átlagos

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

Bírálói vélemény. A disszertáció terjedelme 222 oldal, amelyhez 30 oldalas irodalomjegyzék tartozik és a kutatások kérdőívei egészítenek ki.

Bírálói vélemény. A disszertáció terjedelme 222 oldal, amelyhez 30 oldalas irodalomjegyzék tartozik és a kutatások kérdőívei egészítenek ki. Bírálói vélemény Pikó Bettina Fiatalok lelki egészsége és problémaviselkedése a rizikó- és protektív elmélet, a pozitív pszichológia és a társadalomlélektan tükrében című akadémiai doktori értekezéséről

Részletesebben

Jelen tanulmány a magyar tizenévesek demokrácia-értelmezése és a

Jelen tanulmány a magyar tizenévesek demokrácia-értelmezése és a Előítéletesség és demokrácia-értelmezés a fiatalok körében Jelen tanulmány a magyar tizenévesek demokrácia-értelmezése és a kisebbségekkel szembeni előítéletessége közötti kapcsolatát a családi klíma kontextusában

Részletesebben

4.2. A bizalmas kapcsolatokról (Albert Fruzsina Dávid Beáta)

4.2. A bizalmas kapcsolatokról (Albert Fruzsina Dávid Beáta) 4.2. A bizalmas kapcsolatokról (Albert Fruzsina Dávid Beáta) Az 1999. évi TÁRKI Háztartás Monitor vizsgálat a társas kapcsolatok feltérképezésére az 1985-ös Egyesült Államok-béli általános társadalmi felmérésben

Részletesebben

Az önkéntesség jellemzői kutatások fényében. Gyorgyovich Miklós

Az önkéntesség jellemzői kutatások fényében. Gyorgyovich Miklós Az önkéntesség jellemzői kutatások fényében Gyorgyovich Miklós Áttekintett kutatások az önkéntesség tükrében Ifjúság2008 gyorsjelentés (2008) A magyar önkéntesek motivációinak kutatása (2009) A NIS első

Részletesebben

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A sikeres életvitelhez, a társadalmi folyamatokba való beilleszkedéshez is folyamatosan megújuló tudásra van szükség. Tudásunk egy

Részletesebben

Szociológiai alapismeretek - II. Kisebbségi szociológia és romológia Civil társadalom

Szociológiai alapismeretek - II. Kisebbségi szociológia és romológia Civil társadalom Szociológiai alapismeretek - II Kisebbségi szociológia és romológia Civil társadalom Kisebbségszociológiai alapismeretek -Romológia Források: G.W.Allport:Az előítélet Havas G.- Kemény I. :A magyarországi

Részletesebben

Elvándorlás lélektana

Elvándorlás lélektana Elvándorlás lélektana Kiss Paszkál ELTE Társadalom és Neveléspszichológiai Tanszék Két kérdés Ki szeretne néhány hónapra külföldre menni? Ki volt már rövid ideig külföldön tanulni, dolgozni? 100% 90% 80%

Részletesebben

2.2.5 Bűnözés. Százezer lakosr a jutó ismer té vált bűncselekmények számának változása 1998 és 2003 között. Jelmagyarázat

2.2.5 Bűnözés. Százezer lakosr a jutó ismer té vált bűncselekmények számának változása 1998 és 2003 között. Jelmagyarázat 2.2.5 Bűnözés A bűnözés területi és típus szerinti, valamint időbeli strukturálódása és alakulása a társadalmigazdasági folyamatok kölcsönhatásának következménye, és egyben a lakosság életkörülményeit,

Részletesebben

II. 4.2. Etnikai alapon megnyilvánuló diszkrimináció

II. 4.2. Etnikai alapon megnyilvánuló diszkrimináció ICSSZEM részanyag az OFK-HT 1.0 munkaanyaghoz II. 4.2. Etnikai alapon megnyilvánuló diszkrimináció Általános helyzetkép Ha az etnikai alapon megnyilvánuló diszkriminációt vizsgáljuk, akkor a cigány népesség

Részletesebben

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS -

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS - Alba Vélemény Radar 1. Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron - GYORSJELENTÉS - Lakossági vélemények a népesedési problémákról 2010. június 21. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI

FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI 2015.07.07. A téma A kérdésfelvetés és a kutatás bemutatása:

Részletesebben

Összefoglaló jelentés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyílt nap 2013 felmérésről

Összefoglaló jelentés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyílt nap 2013 felmérésről Összefoglaló jelentés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyílt nap 2013 felmérésről Egy oktatási intézmény életében különös jelentőséggel bírnak az egyetemi nyílt napok, hiszen ez kiváló lehetőség arra, hogy

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

Képzés és első gyermekvállalás kölcsönhatásai. európai összehasonlítás

Képzés és első gyermekvállalás kölcsönhatásai. európai összehasonlítás Helyzetkép 50 éves a Népességtudományi Kutatóintézet konferencia Budapest, 2014 január 20 Képzés és első gyermekvállalás kölcsönhatásai európai összehasonlítás Cornelia Mureşan Babes-Bolyai Tudományegyetem,

Részletesebben

Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken. Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember

Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken. Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember Összefoglaló A felnőtt internetező lakosság csaknem 60 százaléka dolgozik teljes vagy részmunkaidőben. Munkahelyükön

Részletesebben

A halálozások haláloki jellemzői, elvesztett életévek

A halálozások haláloki jellemzői, elvesztett életévek II. évfolyam 176. szám 2008. december 17. 2008/176 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal A halálozások haláloki jellemzői, elvesztett életévek A tartalomból 1 Bevezető 1 A haláloki struktúra változásai

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció kurzus

Interkulturális kommunikáció kurzus Interkulturális kommunikáció kurzus Dr. Malota Erzsébet A magyar felsőoktatás nemzetköziesítése konferencia, 2015. január. 14. TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY - CAMPUS HUNGARY TÁMOP 4.2.4B/1-11/1 PROJEKT Az interkulturális

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda Olvasószerkesztő: Patkós Anna Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... III Ábrajegyzék...

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció A gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az iskola, a munkahelyi,

Részletesebben

Közfoglalkoztatás kettős szerepben?

Közfoglalkoztatás kettős szerepben? Közfoglalkoztatás kettős szerepben? Cseres-Gergely Zsombor Molnár György MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet 52. Közgazdász-vándorgyűlés, Nyíregyháza, 2014. szeptember 4-6. Gazdaságpolitika szekció

Részletesebben

Tematika és tájékoztató a Pszichológia 2 tantárgy oktatásáról és a követelményeiről

Tematika és tájékoztató a Pszichológia 2 tantárgy oktatásáról és a követelményeiről NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR MAGATARTÁSTUDOMÁNYI TANSZÉK Tematika és tájékoztató a Pszichológia 2 tantárgy oktatásáról és a követelményeiről A tantárgy oktatásának a célja: A Pszichológia

Részletesebben

Miskolc három városrészének kriminálgeográfiai vizsgálata a magyarországi és az Európai Uniós folyamatok aspektusából

Miskolc három városrészének kriminálgeográfiai vizsgálata a magyarországi és az Európai Uniós folyamatok aspektusából Társadalomföldrajzi kihívások a XXI. század Kelet-Közép Európájában Nemzetközi Földrajzi Konferencia Beregszász (Kárpátalja, Ukrajna), 2012. március 29 30. Siskáné Dr. Szilasi Beáta Piskóti Zsuzsa egyetemi

Részletesebben

A demográfiai öregedésről: konvencionális és új mérőeszközökkel Spéder Zsolt

A demográfiai öregedésről: konvencionális és új mérőeszközökkel Spéder Zsolt A demográfiai öregedésről: konvencionális és új mérőeszközökkel Spéder Zsolt Előadás Az öregedés káráról és hasznáról Társadalomtudományok a demográfiai öregedésről Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont

Részletesebben

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda 27 Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. évfolyam szövegértés Előállítás ideje: 28.3.22. 15:59:14 1 Az Önök telephelyének

Részletesebben

Statisztika I. 2. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre

Statisztika I. 2. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre Statisztika I. 2. előadás Előadó: Dr. Ertsey Imre Statisztikai sorok Meghatározott szempontok szerint kiválasztott két vagy több logikailag összetartozó statisztikai adat, statisztikai sort képez. általában

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2014.

Részletesebben

Sikos Ágnes politikai elemző

Sikos Ágnes politikai elemző 2013. október 3. Sikos Ágnes politikai elemző 1 A Jobbik a fiatalok vezető ereje A Jobbik a legnépszerűbb mind az egyetemisták, mind a fiatalok körében. A párt szavazóbázisának vizsgálatakor az elsődleges

Részletesebben

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök 2013.12.20. dr. Lukács Andrea, 1 A közbeszerzési irányelvek lehetőséget adnak a szociális

Részletesebben

KÖZÉPISKOLÁSOK ELŐÍTÉLETESSÉGÉNEK EGY LEHETSÉGES MAGYARÁZATA: AZ ÉLETFORMA

KÖZÉPISKOLÁSOK ELŐÍTÉLETESSÉGÉNEK EGY LEHETSÉGES MAGYARÁZATA: AZ ÉLETFORMA 38 előítéletek KÖZÉPISKOLÁSOK ELŐÍTÉLETESSÉGÉNEK EGY LEHETSÉGES MAGYARÁZATA: AZ ÉLETFORMA A rendszerváltozást követő időszak tizenéveseinek előítéletességét vizsgáló (és a jelentősebb ifjúságszociológiai

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI LIPPAI EDIT, MAJER ANNA, VERÉB SZILVIA,

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17.

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17. KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE SZOMBATHELY, 2013. október 17. Az egy főre jutó bruttó hazai termék a Nyugat-Dunántúlon Egy főre jutó bruttó hazai termék Megye, régió ezer

Részletesebben

Gyermekotthonban nevelkedő fiatalok rizikómagatartása egy friss kutatás tükrében

Gyermekotthonban nevelkedő fiatalok rizikómagatartása egy friss kutatás tükrében Gyermekotthonban nevelkedő fiatalok rizikómagatartása egy friss kutatás tükrében Örkényi Ágota, Aszmann Anna, Balogh Ágnes, Koszonits Rita, Kökönyei Gyöngyi, Németh Ágnes, Páll Gabriella, Várnai Dóra Országos

Részletesebben

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 26 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. évfolyam matematika Előállítás ideje: 27.3.5. 12:21:25 182

Részletesebben

Karinthy Frigyes Gimnázium

Karinthy Frigyes Gimnázium 27 Karinthy Frigyes Gimnázium Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. évfolyam gimnázium szövegértés 1 Az Önök telephelyének átlageredménye szövegértésből a többi

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 0911 É RETTSÉGI VIZSGA 010. október 7. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. Esszé

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám

Alba Radar. 20. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Adományosztási hajlandóság a Fehérváriak körében - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. december 17. Készítette:

Részletesebben

Módszertani leírás. A felvételben használt fogalmak az ILO ajánlásait követik. Ennek megfelelően tartalmuk a következő:

Módszertani leírás. A felvételben használt fogalmak az ILO ajánlásait követik. Ennek megfelelően tartalmuk a következő: Módszertani leírás Bevezetés A Központi Statisztikai Hivatal a magánháztartásokban élők gazdasági aktivitásának foglalkoztatottságának és munkanélküliségének vizsgálatára 1992-ben vezette be a magánháztartásokra

Részletesebben

A tankötelezettségi korhatár változásainak hatása Leíró elemzés. Hermann Zoltán 2014. november

A tankötelezettségi korhatár változásainak hatása Leíró elemzés. Hermann Zoltán 2014. november A tankötelezettségi korhatár változásainak hatása Leíró elemzés Hermann Zoltán 2014. november Tankötelezettségi kor a kétezres ekben - a tankötelezettség annak a tannek a végéig tart, amikor a diák eléri

Részletesebben

Alba Radar. 17. hullám

Alba Radar. 17. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 17. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013.

Részletesebben

Docimológia a bioetika oktatásban

Docimológia a bioetika oktatásban Docimológia a bioetika oktatásban Kapocsi Erzsébet BOMM 2013. 05.04. Debrecen Szubjektív bevezető Pedagógiai és etikai dilemmák a vizsgáztatás során - mit értékeljünk? -- az aktuális teljesítményt -- a

Részletesebben

TOLERANCIA AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN

TOLERANCIA AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN TOLERANCIA AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN ÉS MAGYARORSZÁGON A REPUBLIKON INTÉZET ELEMZÉSE REZÜMÉ A svéd és dán társadalom a leginkább, míg többek közt a cseh, a szlovák és a magyar a legkevésbé toleráns közösség

Részletesebben

Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems)

Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems) Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems) Christina Schwenck, Angelika Gensthaler Marcel Romanos Christine M. Freitag, Wolfgang Schneider, Regina

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó

Részletesebben

TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak

TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak COLORED GLASSES TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak COLORED GLASSES Tolerancia Workshop YFU Szervezetünk, a Youth For Understanding (YFU) egy nemzetközi, non-profit szervezet, mely 1951 óta

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ Egészségtudatosság, egészséges életmód felmérés Készült a Médiaunió számára A Szonda Ipsos 2008-ban elnyerte a Business Superbrand címet. HÁTTÉR ÉS KUTATÁSI MEGKÖZELÍTÉS A Médiaunió

Részletesebben

Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda

Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda 27 Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. évfolyam matematika Előállítás ideje: 28.6.23. 1:39: 1 Az Önök telephelyének átlageredménye

Részletesebben

A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között

A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között A gázárak változását hat európai ország -,,,,, Egyesült Királyság - és végfelhasználói gázárának módosulásán

Részletesebben

A hazai vállalkozások bankválasztása és az elmúlt hónapok pénzintézeti csődjei

A hazai vállalkozások bankválasztása és az elmúlt hónapok pénzintézeti csődjei A hazai vállalkozások bankválasztása és az elmúlt hónapok pénzintézeti csődjei 2015. június Elemzésünk azt vizsgálja, hogy a hazai vállalkozók milyen szempontokat tartanak fontosnak egy-egy bank megítélésénél

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

Dencső Blanka Sik Endre Adalékok az előítéletesség mértékének és okainak megismeréséhez a mai Magyarországon

Dencső Blanka Sik Endre Adalékok az előítéletesség mértékének és okainak megismeréséhez a mai Magyarországon Dencső Blanka Sik Endre Adalékok az előítéletesség mértékének és okainak megismeréséhez a mai Magyarországon Tanulmányunkban az előítéletesség meglétét és mértékét a lakosság körében Magyarországon végzett

Részletesebben