A vajdasági magyar erotikus népmesék Dr. Burány Béla gyűjtéséből

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A vajdasági magyar erotikus népmesék Dr. Burány Béla gyűjtéséből"

Átírás

1 A vajdasági magyar erotikus népmesék Dr. Burány Béla gyűjtéséből Az erotikus népmesék nyelvezete, polgárilag fogalmazva: obszcén. Természetszerűen az. Népünk gyermeke akkor hőköl pirulva, ha beszédje közben kipontozni kényszerül. Az álszent, polgári, pesti szófetisizmus természetellenes nyűge és faramuci stílusa ("Ki tetszett törni a kezét?") számára még idegen. Az erotikus népmesék sok hozama közül az egyik: a felszabadult, jóízű nevetés, nevettetés. Egészség hát. A jómód önpusztító kényelmének sokfajta nyavalygása helyett. (Dr. Burány Béla) Nyihehehe, menyecske! Hát, vót egy kupec ember. Hát, nagyon szép felesége vót neki. Minden reggel a plébános előtt ment el a kútra. A plébános úr ki vót hajúva az ablakon, oszt mindig rányerített a menyecskére, hogy: - Nyihehehe, menyecske!

2 Hát ugye, a menyecske nem tudta etanáni, hogy azé-e, hogy az ura kupec csúfójja-é, vagy mit tudom én, mié nem! Mikó hazament, megmondta a férjinek, hogy mán hanyadik napja mén a kútra, a plébános úr meg mindég rányerít. Aszongya neki az ura: - Mondjad neki, aranyoskám, hogy szombaton este nyóc órára gyűjjön e! No jó van. Meg is várja a szombatot a pap, oszt mén a plébános, elindút mán hat órakkó. Sétál az utcába ott le-fő, oszt szidja a harangozót, hogy nem húzza a nyócat, hát mié nem húzza? No, végtire rákondított a nyócra, odamén az ablakhó, megveri, kiszól az asszony, hogy: - Ki az? - Én vagyok, aranyoskám! - aszongya. Mingyá beengedte az asszony a papot. Hát ugye, beszégettek kicsikét. Hát mingyá a plébános akarja csináni a mesterséget. Aszongya az asszony: - Nem, plébános úr! Mink előbb vacsorázni szoktunk! Hát meg is vacsoráztak, no mos mán tán csinájják... - Nem - aszongya -, még vacsora után egy liter vörös bort is meg szoktunk mink inni! No jó van. Megitták azt is. - No, akkó mos mán csinájjuk! Aszongya: - Á, nem, plébános úr! Mink tiszta szűzanya meztelen szoktuk aztat csináni! Jó van akkó, levetkőztek szűzanya meztelenre. Ahogy a plébános úr levetkődzött, megverik az ablakot kint. Kiszól az asszony, hogy: - Ki az? - Én vagyok, aranyoskám, itthattam a pénztárcám, nem birok a vásáron vásáróni semmit se! Eressz mán be! Aszongya a plébános, hogy hova bújjon ő mos mán? Az asszonynak eszibe jutott, hogy van egy hasas kanca az istállóba. - Szaladjon oda ki! Hát ű kiszaladt, oszt négykézláb áll a kanca mellett.

3 Az ember bemegy az udvarba. - Hallod, asszony! - aszongya. - Megnézem mán azt a kancát, hogy van-e neki kiscsikója. Ne te vergődj vele, ha én emék a vásárba! Oszt evvel benyissa az istállóajtót. - Hallod, asszony! - aszongya. - Van ám! De micsoda nagy csődör csikója! Maj mingyá meg is próbájjuk! Szépen ráatta a hámot, kivezette az udvarra, oszt vót az a régi darálló, két zsák kukoricát beleöntött, oszt át a közepin, a plébános úrnak néha a hasa alá csapott az ustorra. Beleönti a másik zsákot is, azt is ledaráták. Aszongya: - Hallod, elég lesz ez neked, még én visszagyüvök a vásárbú. Maj darálunk többet aztán! Bevezette a plébánost az istállóba, ők meg bementek a szobába. Haza kőne menni mostan. De nincsen ruha! Meztelen van! - Hát, egye csuda! - aszongya, - úgyis este van! Eszaladt haza. Másnap regge mén a menyecske a kútra. Szépen a plébános úr ki van hajúva az ablakon, nem szól semmit. Aszongya a menyecske: - Nyihehehe, plébános úr! - Zapád fasza! Tán má efogyott a darátok, osz meginn daráni kéne?! A pap három tiltása Vót egy legín, Jánosnak híták. Hazagyütt a katonaságtú. Szegíny ember vót, munkát nem kapott. Csak őgyelgett a parokia előtt. Kimén a plébános úr, asz mondja neki: - Hát János, maga de dologtalan! - Hát plébános úr, mos gyüttem haza a katonaságtú, munkát nem kapok, osz szomorkodok... - Jó van, János, fölveszem én magát kocsisnak! Meg is egyeztek. De a plébános úr három föltételt adott, hogy azt be kő tartani:

4 - Nem szabad cigerettázni, nem szabad bort inni, vagy pálinkát inni, meg nem szabad a lányokhó járni! A János fogadta, hogy be is tartsa. Fogadta szegíny, mer hát nem vót neki hova lenni. Maj csak kibírja. Eccé oszt a plébános úrná nagy ünnepség lett. Búcsú. Összehíta a papokat, apácákat, mindent. Hát vót egy kis fiatal apáca. Kimén, nézi a papnak a gazdaságát. Az istállóban a János ott szomorkodik. - János, maga mé olyan szomorú? - Hogyne vónák szomorú, mikó olyan nehéz föladatot adott a plébános úr, hogy hát má nem lehet kibírni! - Mit? - Hagyja - aszongya -, nem lehet azt emeséni se! Meg nem is érdemes! - Meséjje mégis e, hátha tudok rajta segíteni! Hát osz mondja: - Nem szabad bort meg pálinkát inni, nem szabad cigerettázni, meg nem szabad a lányokhó menni. - Ó János! - aszongya a kis apáca. - Ne szíjjon maga cigerettát, szíjjon szivart! Ne igyon maga bort meg pálinkát, igyon pezsgőt! Ne foglalkozzon maga egyszerű lányokka, foglalkozzon maga apácákkal! - aszongya. Hát akkor osztan a János vérszemet kapott. Megcsípta egy kicsit az apácát. Összenéztek, aztán oszt elővette ott az istállóba. Ehúzta a nótáját az apácának vagy kétszé. Az oszt hordta ki neki aztán a sütemént meg a pezsgőt meg mindent. Megvót a Jánosnak a nagy öröm. Eccer osztán gyün a húsvét. Aszongya a plébános úr: - János, meg kő gyónni! Hát a János szomorkodott. Hogy is gyónja meg? Lesz, ami lesz, hát maj meggyónja! Kérdezi oszt a pap a gyóntatószékbe: - Nohát ittá-e bort, pálinkát? Cigerettáztá-e? - Hát, plébános úr, néha szíttam - szivart. - Jánosom, ezé megbocsát a jó Isten. Hanem ittá-e bort, pálinkát? - Azt nem ittam, henem ittam egy kis pezsgőt. - Ó, János, ez se nagy bűn, ezé is megbocsájt a jó Isten. Hát foglalkoztá-e nőkke? - Egyszerű nőkke nem foglalkoztam, csak apácákkal. - Hát hogy? Mint?

5 Ez meg oszt meséli, hogy ekkó meg ekkó megbántotta az apácát. Mérges lett a plébános úr nagyon. Kihajút a gyóntatószékbű, osz pofon vágta a Jánost: - Hát hogy merted te az Isten lányát megbántani? De megharagudott a János is. Az is kihajút a gyóntatószékbű, oszt ű is ottan lehúzott egyet a plébános úrnak: - Hát te hogy merted az Istennek a vejit pofon vágni?! - aszongya. A fösvény pap A fösvény pap új községbe kerűt. A tanácstagok összejöttek foganni. Beszélgettek erről is, arról is. Mikó má el akartak menni, akkó a pap előhozakodott a szándékáva, hogy egy nagyon jó, spórolós szakácsnőre van szüksége. Majd a tanácstagok keresnek neki: Az egyik ember emén haza, oszt átmén a szomszédasszonyhó, ismerte a természetit neki: - Kati néni! Emenne-e a paphó szakácsnénak? - Hát emöhetök! - De aszondta ám, hogy 60 fillérbű kő háromfogásos ebédöt csináni!... - Azt is mögpróbálom! El is mönt a Kati néni, mögegyeztek a pappal. Másnap a 60 fillért odaadta a szakácsnénak, és várja, hogy délbe maj kapja a 60 fillérbű az ebédet.a Kati néni emönt a bótba, vött húsz filléré ecetöt, húsz filléré mákot, húsz filléré lekvárt. Odakészítötte az asztalra. A pap mikó odaűt, nem nagyon látszott a portéka, mer nagyon kevés vót mindön. Eccő mán nem győzi várni a szakácsnét, kiszól: - Kati néni, hozza mán az ebédöt! - Ott van, plébános úr, az asztalon! - Hát hun van? Én nem látom? Bemén a Kati néni, mögmutatja: - Nézze, plébános úr! Itt van húsz filléré ecet. Öntse a tojássára, és ögyön tojásos levest. Itt van húsz filléré mák. Szórja a núdlijára, és

6 ögyön mákosnúdlit! Itt van húsz fillér értékű lekvár. Ezt mög vágja oda bele, ahunnan kigyütt, oszt öszik lekváros palacsintát!... Itt a vége! Bebizonyította. Maj megmondja a bíró! A János elát szógáni egy nagyon faszarági gazdaszszonhó. Vót neki egy lánya is. Meg nagyon rúgós lova vót, oszt a Jánosnak csak az vót a dóga, hogy a lovakat pucójja. Hát egy regge ekezdte vakarni a lovat, nagyon rúgott a ló, oszt a János szidta, hogy: - Baszom a gazdaszszonyodat vagy hétszé! A gazdasszony meghallotta. Aszongya: - Mit mondtá, János?! - Szidtam a lovat. - Ha tizennégyszé meg nem teszed, evesztetted az összes havi keresetedet! A János nekiveselkedett, megtette tizenháromszó, a tizennegyedik má nem nagyon sikerűt. - No, evesztetted, János, a keresetet! - Maj megmondja a bíró!... Ementek a bíróságra, hát osztan mingyá a bíró kérdezi a nagyságos asszont, hogy: - No, nagyságos asszony, mi a hejzet? - Hát - aszongya -, maj megmondja a János! - Na, János, mondjad! - Tudja, bíró uram, az úgy vót, aszonta a gazdaszszonyom, hogy ha tizennégy diót nem ütök le egy csapásra a fárú, evesztettem a havi keresetemet! - No oszt, János? - Hát - aszongya - sikerűt. Leütöttem tizennégyet, de a tizennegyediknek nem vót béle. No jó van, megnyerte a János.

7 Hazamennek, az öregaszszony megin fundálódik, hogy hogy kőne a Jánossa kibaszni, hogy fizetés ne legyen. - No János - aszongya -, ha ezt nem teszed meg, akkó evesztetted a havi keresetedet! - Há micsodát? - Kiszámolunk tizennégy lépést, oszt én kidülleszkedek, oszt ha hátúrú nem hajítasz be nekiszaladásbú, evesztetted a havi keresetedet! A János ekészítette a furit, főnyergete, nekiiramodott, mikó odaért, a gazdasszon öszszecsapta a lábát, oszt a furi a seggibe szaladt. - No, evesztetted, János, a keresetedet! - Maj megmondja a bíró! Mikó emennek a bíróhó: - No János, mi a helyzet? - Tudja, bíró uram, az úgy vót, hogy a gazdaasszonyom aszonta, hogy nem tudok beugratni a konyhaajtón tizennégy méterrű! Én meg megsarkantyúztam a furit, mikó odaértem, becsapta az ajtót, oszt a kímínyen ugrattam be! Megin megnyerte a János. Az asszont megin nem hatta nyugton. Kipróbájja a Jánost, de maj most máshogy. (Nagyon szép lánya vót!) Lefekteti a Jánost egy éccakára közéjük, oszt ha kibírja, hogy nem bassza meg az egyiket se, akkó jó van, ha nem, oda kő anni a keresetet. A János, mikó ezt megtudta, kipányvázta a furit, lefeküdt hanyatt közéjük. Eccé a lány addig fészkelődött, hogy főszabadította a csinost. Nekiugrasztotta! Mind a kettőt megbaszta. - No János, oda a havi kereset! - Maj megmondja a bíró! Mennek a bíróhó. - No János, mi a helyzet? - Há, bíró uram, aszonta a gazdaasszony, hogy ha megőrzöm a lovamat, ha bevezetem egy tábla zab meg egy tábla here közé, hogy ne harapjon az egyikbe se, akkó megnyertem a havi keresetet, nem is kő tovább dógoznom! - No János, oszt mi lett? - Hát én ki is pányváztam, hanem a gazdaaszszony lánya eleresztette, oszt beleharapott a herébe is meg a zabba is. - Tied a kereset!

8 Kutya módra Eccé, a magyarok ideje alatt, főmentek a kubikusok Pestre dógozni. Eccé egy öreg kubikos meg egy fiatal, no, bemennek Pesten szétnézni. Tanákoznak egy nagyon gyönyörű szép nőve. Aszongya a fiatal: - Ejnye, de meghágnám én eztet, úgy kutya módra! A kisasszon meghallotta. - Mit mondott maga? - aszongya. - Semmit. - Ne beszéjjen, hallottam! Gyűjjön vissza rögtön! - aszongya. - Mondja meg, hogy mit mondott, mer ha nem, rögtön szólok a rendőrnek! A koma megijedt. - Hát én azt mondtam, nézze-e, hogy én magát meghágnám kutya módra. - Idehallgasson! Megadom a címemet, de énnálam mámma este hét órakkó jelentkezzen! A kubikos oszt pekulát, hogy emenjen-e. Hát, próba szerencse! Emén. Mikó oszt emén, várja a nő. Fogadja. Feketekávé...Isznak... - No - aszongya -, hajja, mos má maj megkezdjük kutya módra. Vetkőzzön le tiszta szűzanya meztelenre! - aszongya. A nő. A kubikos levetkődzött. Levetkődzött a kisasszony is. Tiszta szűzanya meztelenre. A kisasszon négykézláb át, a koma maga is négykézláb, akar rámenni. - Hó! - aszongya - Nem lehet! A kankutya nem így szokta. Szagújja meg! Akkó a kubikossa megszagútatta. - Mos kerűjjön körű háromszó! Mikó háromszó megkerűte, akkó megen akar rámenni. A nagysága visszafordút. Aszongya: - Nem lehet! Mos nyajja meg! A kubikos megnyalta. - Most kerűjjön megen körű!

9 Akkó körűkerűte. - No - aszongya -, mos mán lehet! Mikó ráment, mikó el akarta tanáni, akkó kiugrott alula a kisasszony. Nem engedett! - Kérem, a nőstény kutya így szokta. Hát, emen haza a kubikos, emeséli az öreg kubikosnak. Az aszongya: - Maj én emék! Ement az öreg kubikos is. - No tatám? - aszongya. - Én is szeretném kutya módra, kisasszon kérem! - Lehet, tata! Levetkőztek meztelenre. Az öreg is ugyanazon az alapon megszagúta, megnyalta. - Jó van, tatám, mos má lehet! Akkó az öreg fölemete egyik lábát, ódalba hugyozta. Aszongya: - Kisasszon kérem, a kankutya így szokta! Bebizonyította Hát az úgy vót, tudja, hogy vót egy fiatal pár. Mindég az asszonra ácsánkodtak a szomszédok meg a népek, hogy: - A felesíged kurva!... A felesíged kurva!... A szomszédda jóba van!... - Hát hogy? - Hát kijár a kert végibe, oszt ott... Hát az ember aszongya: - Te asszony! Letöröm a derekadat! Ha kibizonyosodik, hogy te kurva vagy! A szomszédda jóba vagy, én akkó letöröm a derekadat! - Édes hékám! Ebbű egy szó se igaz! Megbeszéte a szomszéd emberre: - Hallod, gyanút vettek, megtudták, de kijátszunk velük! Nem tudják meg, hogy jóba vagyunk! Aszongya az ember: - Baj lesz ebbű, Örzsi! - aszongya.- Hogy lesz ez?... - Bízd rám! - aszongya. - Bízd rám! Bízd rám, majd én erendezem!

10 Aszongya a szomszédembernek: - Gyere ide! Itt van a kerítés. Fúrjá rajta egy ekkora lukat ki e! - aszongya. - Mind ahogy az ujjad így öszszeteszed. Kifúrta az ember. - No most mi lesz itten? - aszongya. - Majd este!...meg úgyis este kő bebizonyítani, mer mindég aszondták, hogy este járok itt a kerítésen hozzád. Te gyere oda, oszt kíszídd el!...a fegyvert!...én meg odamék - aszongya -, oszt az uram ott néz a gangbú, lássa majd. Osz maj meglátod, hogy jóra gyün ki! Úgy is lett. Az ember kiűt a gangra este, aszongya felesíge: - No idenézz, hékám, mit mutatok én a szomszédnak! Kiment a kertbe, odament a kerítéshő, zura meg nézte. Akkó csak főcsapta hátú a szoknyáját, odahejezkedett, oszt ekezdett táncóni a faráva, hogy: Göncölszekér, rudastú! A csirkéstyúk fiastú! Felém van a rúdja!... Aszonta az ember nevetve: - Nem vagy kurva, hékám! - Lássa ken, hékám, hogy nem vagyok kurva?... Úgy meg..., hogy szikrázna... A legínyek, mikó berukkótak, a legelső szabadságot kapták kimenni a városba. Sétának, egy nagyon szép menyecske mén előttük. Aszongya az egyik katona: - Ezt én úgy megbasznám, hogy szikrázna a pinája! Közbe nem vették észre, hogy a tiszt úr mén utánnuk. Meghallotta. Aszongya: - Ugye, barátom! Mit mondtá te az előbb? Mondja: - Ezt a menyecskét úgy megbasznám, hogy szikrázna a pinája! - Tudod te, hogy kicsoda ez? Aszongya:

11 - Nem. - Ez az én feleségem. De most, ha nem baszod meg úgy, kivégeztetlek! No, a katonát bántotta, hát úgyse birja...gyün, mén a városba, tanákozik egy cigányasszonnya. Lássa, hogy nagyon levert a katona. - Ugye, fiam, neked valami bajod van? Mondd meg, hogy mi bajod! - Hát a tisztnek a felesíginek mondtam, hogy úgy megbasznám, hogy szikrázna a pinája. Oszt most muszájítanak, oszt úgyse birom úgy! - Á! - aszongya. - Ne búsújj te azé! Estére szépen menjé ki a temetőbe, mennek azok a szentjánosbogarak, oszt csak szedjé egy marékka! Ez oszt összeszedett egy marékka, osz no, mén a tiszt úrhó. Az meg egy cigányt állított oda őrnek, hogy figyelje, hogy tényleg szikrádzik-e vagy nem? Amikor ekezdte keféni a menyecskét, elengedett egy szentjánosbogarat. Aszongya a cigány: - Százados úr, alázatosan jelentem, egy szikra! Elengedi a másikat: - Százados úr, alázatosan jelentem, két szikra! Harmadikat: - Százados úr, alázatossan jelentem, három szikra! Mikó odaértek a sűrejihő, elengedte az egísszet. - Százados úr, alázatosan jelentem, kigyúlladt az egész picsa! Sivalkodtatás Hát vót ëgy kocsma. Bëjártak több ijen bácsik is, ëgy asztaltársa-ság. Nagyon szép kiszolgálónő vót ott. Az ëgyik öreg, ojan huncu-tabb vót, aszongya: Ha űvele kimënne szobára, ű ezt úgy mëgsivalkodtatná!... No, a többinek szöget ütött a fejibe. Á, fenét! Csak a szád jár!

12 De bizony! kötte a karóhó a kutyát. Én mëgsivalkodtatnám! Annyira mënt a dolog, hogy fogadtak 10 litër borba. Mëg annyi a nőnek is, amié az öreggé kimëgy, kifizetik a takszát. Ki is mëntek szobára. Többi mëg közé ment az ajtóhó, hogy hajják, tényleg sivalkodik-ë a nő. Bëmëntek, lë is fekszenek, ëccé csak hajják kint, hogy égbekiáltó-an sivalkodik a nő! Hát ezëk mëg vannak ütközve kint az ajtóná, hogy tényleg mijen kani lëhet ez az öreg! Így mëgy az ëgy darabig, aztán mëg mondja az öreg a nőnek: Të most mingyá nëhogy kigyere! Të maradj bënt! Të mëgkap-tad a pízëd, të hallgass! Kimënt az öreg. Mëgitták a bort. No tudjátok, nëkém mos má dógom van... Evvé émënt. Egy kis idő után kigyün a nő. Mondják is nëki: Gyere má ide, mesédd má é, hát tényleg ilyen nagy pók ez a mi barátunk? Hogy hát annyira sivalkodtá... Hun?! Hát maj mëgtunná maga is, ha úgy csavarnák a fülit mëg húznák a haját, hogy sivalkonna-ë?!... A szűzlány A mesék a Szomjas a vakló című, 66 vajdasági magyar erotikus népmesét tartalmazó kötetből származnak; gyűjtötte és az előszót írta: Dr. Burány Béla. A mesék végén található adatok a gyűjtés helyét és időpontját, az adatközlő nevét és életkorát jelzik. Hát a régi időbe nagyon nagyba mënt az, hogy ha valaki mëgnősűt, hogy szűz lëgyën a lány! No, az ëgyik asszonnak is férhű mënt a lánya. Jó e is mút a lakodalom, de lássa az asszon, hogy nagy gondba van a mënyasszon. Mëgkérdëzi a lányát: Mi bajod? Aszongya a lány:

13 Jaj, édësanyám, ojan bajba vagyok! Nemsoká lë kő fekünni, oszt mi lësz, ha a Jóska megtudja, hogy nem vagyok szűz? Hát ëgy kicsit gondba esëtt az asszony is, de aztán kigondóták, hogy majd az asszon odakészít ëgy üveg piros tintát, oszt mëgma-gyarázta a lánnak, hogy mikó évégezték a dógot, csak vëgye ki a gyugót, oszt löttyentse lë az ágyat, hogy lássa a vőlegény, hogy még szűz vót. No, úgy is vót. Az asszony bë a kamrába, le a pócrú az üvegët, oszt bë, ahun majd alszanak a fiatalok. Úgy is vót, ahogy mëgbeszéték. Mikó évégezték a dógot, a lány odanyút az üvegé oszt jó bëfröcskőte az ágyat. Hát mikó rëggé főkel, nézi a vőlegény, hát tiszta ződ az ágy! Hát szalad mingyá, híjja az örömanyát, hogy mi történt? Hát édës fiam! csapott patáliát az asszony. Ijen-ojan nagy faszú vagy, oszt ráfakajtottad a lányomra az epét. Hát ki tëhet arrú? Sé mégbaszni, sé kibaszni vele... Két katona gyütt haza szabadságra. Bëmëntek ëgy tanyára. Ott vót a nagylány maga. Zanyjáék ěmëntek disznóvágásra. Hát bëen-gedte űket. Konyha vót a közepin, ěrű is vót ëgy szoba, eměrű is. Vacsoráztak. Bort vitt nëkik, mindën. Aszongya az ëgyik katona: Ugyë, így is alszunk, ahogy ëszünk? Mer a lány köztük ëvëtt. Aszongya a lány: Mé në? Így. Bëvacsoráztatta. Ki vótak fáradva, bort adott nëkik, oszt az ëggyik hamarább bërúgott. Bëvezette az ëggyik szobába. Rázárta az ajtót. Emennek önti a bort, önti ez is bërúgott. Ezt bëvezette emebbe szobába. Erre is rázárta az ajtót. A nő mëg a közepin, a konyhába lëfeküdt alunni, ott aludt. No, rëggě a lány má főkel korán, végez, mindën. Kinyitogassa az ajtókat: Fő lëhet kěni! aszongya. Rëggě van, mëgyëk fejni. Az ëgyik katona kérdëzi a másikat: Tënálad aludt? Nem.

14 Hű aszongya, de kibaszott velünk. Basszunk ki mink is vele! Hát hogy? Tudod mit? Én bëszarok a kuckóba! Én mëg kifizetëm a hállást aszongya. Mënnek az istálló felé. Az ëggyik fölállította a pëcsit, pëcsire tëtte a krajcárt. Mikó odaérnek a lány feji a tehenet. Aszongya: Jó rëggět! Jó rëggět! Hát köszönjük a hálást! aszongya. Hát nem is tudjuk mivé mëgháláni. Hát kifizessük! Oszt úgy ělépëtt elüle a másik. A lány mëglássa, hogy mi a helyzet, főkapja a tehén farkát, aszongya: Tessék, tëgye a pörsöjbe! Hát szégyënbe maradtak a katonák, de evvě oszt ěmëntek. No, a lány mëgfej, bëmén. Érzi, jaj'de büdös van! Mëgtanájja: Aj, de kibasztatok velem, no mëgájjatok! Gyorsan ëgy kis papírt, bëcsomagóta, szalad utánnuk. Kajabál, hogy: Katona bácsik, ájjonak mëg! Ájjonak mëg! Hazaért édësapám, édësanyám, hoztak ëgy kis kóstolót maguknak is a disznótorbú! Azok csak ěvëtték tűlle, oszt beletëtték a táskába. A lán visszamënt, ők mëg mëntek. Mëntek sokáig, kifáradtak. No, most ebbe a kocsmába maj bëmëntek. Kérnek tányért, villát, hogy maj mëgëszik a kóstolót. Hát mikó mëglássák, aszongyák: Ilyen lánt még nem láttak. Ezt së mëgbaszni, së kibaszni vele nem lëhet!... A gójafészek Az ëccëri kislánnak kezdött a lába köze szőrösönni. Mondja az édösanyjának, az mög asz mondta, hogy az gójafészök. Ëmönt a szomszédba, dicseködött vele a Jóskának. Aszongya a Jóska:

15 Énneköm vannak kisgójáim, nézzük mög, hogy néz ki a fé-szökbe. Hát mögnézték. Evégezték a mókát, hát a lány örömmě hazasza-lad: Jaj, édösanyám! A Jóskának a kisgójáit mögnéztük, hogy néz ki a gójafészkömbe! Az anyja ěkezdött rimánkonni: Jaj, ha valami baj lösz!... Hunnan vóna baj, ha mög vót dögőve, mikó kihúztuk! Var.: (csattanó) Jaj, édës lányom, hát mé hattad, hogy kibasszon veled a Jani? Én basztam ki vele, mer meg is döglött a kisgójája, úgy mëg-nyaggattam! A pap még az apáca még a kántor A pap mëg az apáca mëg a kántor ěmëntek nyaráni. Úgy vót, hogy a kántornak külön szoba lësz. De hát közbe mikó odaértek, csak ëgy szobát kaptak. Pedig a pap azé is híta az apácát, hogy nagyon szerette vóna mëgbütykőni. De hát most hárman alszanak égy szobába, hát a kántor észrevëszi, hogy űk disznókonnak, nem lësz jó!... Hát micsinájjon! Asz mondja a pap az apácának: Várjuk mëg, még elalszik a kántor. De mirű tudjuk mëg, hogy elalszik? Majd ěmén nővérke, oszt szakít ëgy szálat a töke szőribű. Ha nem ébred fő, akkó biztos alszik. Odamënt az apáca, oszt szakított. Nem ébredt fő a kántor. No oszt csináták. Gyaktak. Közbe a kántor is szerette vóna a nővérkét mëggyakni. Jóképű vót! De nem birt sëhogy hozzáférni, mer a pap mindig ott vót. No, vége a nyaralásnak, hazaköltöztek. Ëggyik rëggě mise van, éneköl a kántor mëg az apáca: Bár csak ez az éccaka negyven napig tartott vóna-a-a! (Dallam-mal.) A kántor asz mondja:

16 Az én tökömön ëgy szál szőr së maradt vóna-a-a! A pap mëg rámondta, hogy: Ammë-ën! A kőccsön adott éggyik Hát vót ëgy lány. Az fogadta, hogy ű nem mén férhő, csak olyan legínyhő, akinek két fasza van. Hát szép lány vót. A faluba mëg vót ëgy legíny, az měg aszondta, hogy: Má pedig én ěvëszëm a Marcsát, ha addig élëk is! Ëhírësztőte, hogy nëki éppen két fasza van. Úgy is csúfóták, hogy "Kétfaszú János". Méghallotta a lány is. Vót nëki ëgy kis testvéröccse, főbiztatta, hogy: Hallod-ë! Të gyerëk vagy. Eridj mán, oszt mikó a János mén hugyozni a kocsmába, të lesd mëg, hogy csakugyan két fasza van-ë. Ugy is vót. A gyerëk ott somfordát, oszt mikó a János mënt pisáni, mënt ű is utánna. Csakhogy a János is észrevëtte a gyerëkët, kapcsót is, hogy mirű léhet szó, osz mikó hugyozott, a két ujját odatëtte V-betű furmába a végihön, oszt épp úgy nézëtt ki, mintha két csivën gyütt vóna. No, mëg is lëtt a lakadalom. Rákerűt a sor a nászéccakára. Annak rëndje-módja szërint ě is hasznáták az ëggyiket. Hanem oszt a mënyecske kezdi követěni, hogy hát: Hun a másik? Aszongya a János: Mán në haragudj, hékám, mos mán mëg kő mondanom, hát kőccsön adtam az ëggyiket! Hát kinek? Hát a papnak. Hát a mënyecske rëttent nagy patáliát csapott, hogy hát: Éppen nászéccakára kőccsönanni! Mán mégiscsak!... Mit lëhetëtt tënni, zsörtölődött, pörőt ëgy darabig, a legíny mëg, készülődés, lakadalom, nászéccaka fáradt vót, elaludt. Rëggě

17 fölébred, tapogassa az asszony hejit, üres. Hanem akkó mán nyílik a kapu, vágódik haza a mënyecske, de mán a kapuba pöröl: Ijen emběr vagy te! Nem elég, hogy nászéccaka előtt kőccsön-adod az ěggyiket, hanem méghozzá a JOBBAT adod kőccsön! Ha nem járok utánna, hát isten tudja, mikó jutottam vóna hozzá! Má megin a Marisná vótá Valahun a világon ëgy faluba élt ëgy legény mëg annak az apja. No, a legíny szerette a lányokat. Mindën este, mikó gyütt haza, az apja csak úgy kiszót az ágybú: Pista, gyere csak ide! Odamënt. Add csak ide a kezedet! Odatëtte. Az öreg csak mëgszagúta, aszongya: Má mëgin a Marisná vótá? Másnap este mëgin, mikó hazagyün a legíny, aszongya: Pista, gyere csak ide! Odamén: Ajide csak a kezed! Mëgszagúta: Má mëgín a Julisná vótá? Így mënt ez ëgy jó darabig. A legínt idegësítëtte. Az istenit az apjának, hogy az mindég mégtudja, hogy kiné vót! Ëccé aszongya: Maj kibaszok én az öreggě! Másnap, mikó hazamënt, mielőtt bëmënt vóna a házba, bëlépëtt az istállóba, oszt bëgyugta a kezit a tehén seggibe. Mén bë, aszongya az apja: Pista, gyere csak ide! Odamén. Add csak ide a kezed! Odanyomja, az öreg ěkezdi szagúni, szagúgatja, szagúgatja, ëccě csak aszongya: Asszony, a botom mëg a kalapom! Új kurva van a faluba!

18 A csúnya nevű katona Ballag a katona gyalog, haza szabadságra. Ëfáradt. Beteg is vót. Aszongya, ha bëér a faluba, bëmén az első házba, ott mëghál. Hát bé is mënt. Mingyá: Jó estét! Jó estét! Mondja, hogy mit akar. Hát lëhet, vitéz úr! Hát vót a gazdának ëgy lánya. A lányt nagyon bosszantotta, hogy a katona nem mondta a nevit, mëg akarta tudni a nevit, hogy hogy híjják. Ugyë, vitéz úr! Hogy híjják magát? Jaj, hagyja! aszongya. Nagyon csúnya az én nevem! Hát mi az, hogy csúnya? Hát hogy híjják? Hát nem is mondom mëg! Hát de mondja mëg, mit... Aszongya: Mákostészta. Az nem is csúnya aszongya, hát mink is mákostésztát főztünk mámma! Az öregasszonynak is furkáta az ódalát: Ugyë, vitéz úr! Hát hogy híjják magát? Nem mondom mëg, nénike aszongya, hát tudja, milyen csúnya nevem van énnëkëm!? Hát de akkó is mondd mëg! Hát... pina. Ó, hát az nem is csúnya, az van nëkünk is! aszongya. No, az öreg is addig settenkëdik körülötte, hogy mondja mëg, hogy hogy híjják. Nem mondom én, bácsikám aszongya, olyan csúnya nevem van énnëkëm! Hát de mégis, no mondja mëg! Hát... Jobbanbaszdmëg. Oszt persze léfeküdtek, hát a katona a lánynak a lábához feküdt. Addig bëzsërézte, addig bëzsërézte, hogy ěkezdte billentyűzni a lánt. Aszongya a lány: Anyám, bánt a Mákostészta!

19 Ërdëg bon a hasadba, minek ëtté annyit?! De mëgint csak asz mondja, hogy: Anyám, bánt a Mákostészta! Ërdëg bon a hasadba aszongya mëgin, minek ëtté annyit? Aszongya az embër: Kejj mán föl, oszt nézd mëg azt a lánt, mi lelte. Főkel, oszt nézi. Aszongya: Szent isten! Hát a Pina a lánnak a lába közt van! Hát ott annak a heje! aszongya. Gyere, embër, nézd mëg, a Pina a lánnak a lába közt van! Mondom, hogy ott annak a heje! Nem győzte az embër cérnává. Főkel, odamén. Aszongya: Jobbanbaszdmëg, rnicsinász? Aszongya: Jobban, uram, nem birom! A szürke az ényim... Vót ëgy embër. Szeretőtartó vót a felesége. Aszongya ëccé az embër: Hallod, hé! Kimék a határba, mëgnézëm má, lëhet-ë vágni a gabonát? Az nagyon jó lësz! örül az asszony. Kinyissák a kaput... De vót ëgy olyan hëtyke 9-10 éves fiuk, az mindég nagyon szeretëtt mënni az apjává. Nyösztette most is, hogy maj ű is mén, de nem akarja az apja vinni sëhogy së. No, ahogy a gyerëk kinyissa a kaput, kimén a kocsi, bëcsukja, széna vót ëgy kevés a sarogjába, a gyerëk észrevétlen fölugrik hátú a kocsiba, oszt megbújik a szénába. Ëmén az apjává. No, mikó a kukoricásba érnek, mëgállítsa az embër a szürkét, osz nëkiáll, osz mëgbassza. Lássa ezt a gyerëk, mëg van ijedve nagyon, hogy mi lësz, ha az apja mëgtudja, hogy ű ezt látta?! Ëgy pillanatba, mikó az apja nem vëtte észre, lësurrant a kocsirú, bë a kukoricásba, oszt hajts haza!

20 Otthon micsinájjon, mëg kéne tán mondani az anyjának, de hát hogy? No maj gondókozik, bëbújt az ágy alá. Ëccé csak gyün a koma. Gyün bë az anyja mëg a koma, oszt elég az hozzá, hogy a koma mëg elintézte az anyját ott az ágyon. A gyërek ezt mind lássa, hajja. Mikó vége, aszongya az asszony: Édës komám, gyűjjik ke hónap is! Nem birok aszongya, hónap aratunk. Jaj aszongya az asszony, mink is aratunk! Hanem maj viszëk én ki magának, édës komám, ëgy jó ebédët! De a gyerëk az ágy alatt hallgatódzik. De hunnan tudja mëg, hogy mejik az ű fődjük? No aszongya majd én csinálok ëgy körösztöt ott a főd véginé mingyá, osz majd të arrú mëgtudod, hogy én ottan kaszágatok. No jó van. Evvě a koma ěmén. A kertën körösztű. Mikó kimén az anyja, a gyerëk is kibújik az ágy alú. Gyün oszt az ura haza: Hát hogy áll a gabona? Hónap, asszony aszongya, mink mëgkezdjük az aratást! Hát maj ki mén ki? Ki mén ki? Hát az asszony ëgyre hányja a lábát támasznak, hogy ű nem bir kimënni. No majd én kimék, apám, kenddě! aszongya a gyerëk. Ki is mënnek. Hanem a gyerëk ëgy körösztöt mingyá kitëtt a fődjük végibe. Úgy tizënëgy óra felé lássák ám, hogy az asszon bëfordul. Ke-mény kötő, tarka kendő, hëgyëssen hozza ám a kaját. Mikó odaér, akkó lepődik mëg, hogy ott az ura mëg a fia kaszának. Hát někiának az ebédnek, hát jó az ebéd, sok az ebéd! Itt van nem messze körösztapád is aszongya az embër, fiam, át köllene azt is híni ebédre! Emén a gyerëk. Aszongya, mikó odaér á fődre: Körösztapám! Szaladjík ke, itt van aszongya édësapám, oszt tudja, hogy tënnap mëgbaszta ked édësanyám. Oszt nagyon haragszik. Szaladjík ke! No, az eszaladt. Mikó visszagyün a gyerëk, az anyja mán ěmënt, aszongya: Aszondta, maj mingyá gyün. De tudja, édësapám, úgy haragszik a körösztapám! Mondta, hogy nem is tudja, gyűjjön-ë ënni, mer maga ëgy ízetlen embër, mëgbaszta tënnap a szürkét a kukoricásba. Bújjík ked ě, mer ha gyün körösztapám, aszondta, agyonüti kedët!

21 Hát hova bújjon, hova bújjon? Vót olyan füves-bokros, ebújt. Ëccé ěhun gyünnek a vadászok. Kérdëzik a gyerëkët: Ugyë, édës fiam! aszongya. Nem láttá erre valami rókát vagy farkast? A gyérëk mëg van hökkenve:. Hát tudják, láttam is, nem is, mondom is, nem is. Aszongya az ëggyik vadász: Mi az, ami ott mozog a bokorba? Hát aszongya a gyerëk, az nem róka, nem farkas! Az aszongya hasonlít a lóhó, de mégsë nem az. Hát milyen? Hát tudják, nagyobb feje van, mind a szamárnak! Hogyhogy? A szamárnak, ha a feje fölött összefogják a fülit, bëéri, de ezé az állaté, ami itt ë van bújva, ennek nem lëhet a feje fölött összefogni a két fülit. Az valami furcsa állat lëhet! No maj mingyá lëlövik. Erre aztán kiugrik az embër a bokorbú. Aszongya: Mit bánom én! A szürke az ënyim. Utóvégre akkó baszom meg, amikó akarom, oszt mit tëhetnek?! A vonatok Vót ëgy katona. Gyütt haza szabadságra. Akkó ugyë gyalog gyüttek. Hát ráestelëdëtt. Bë akart kéredzkënni ëgy szállásra. De az embër is odavót valahun, akkó gyütt haza, ěgy ágy vót, mint szëgíny helën, aszondták nëki: Szó së lëhet rúlla! Nincs hel! Mënjën máshová! Még ki is kisérték. De messze vót ám a legközelebbi szállás! Tán öt-hat kilóméter-re is! Nyáridő vót. Nyitva vót az ablak. Mikó azok kikisérték, a katona fordút ëgyet a szállás körű, oszt sutty bë, az ablakon körösztű, oszt bë az. ágy alá! Sötét vót má, nem látták. Hát oszt amazok is lëfeküdtek. Aszongya az embër: Hallod, hé! Gyere vonatozzunk ëgyet!

22 Én nem bánom... Mondja az asszony. Hát oszt bele is átak a vonatozásba. Nyikorgott az ágy!... De oszt hama vége lëtt. Aszongya az embër: Hát ez elég gyorsvonat vót!... Ëgy kis idő múva aszongya az asszony: Hallod, hé! Birsz ë? Gyere, vonatozzunk mëg ëgyet! Hát ez má ëgy kicsit hosszabb ideig tartott. Ez vót a személyvo-nat. Aludtak oszt ëgyet. Hajnalba mëgën ěkapta az embër az asszont, bëtëtte nëki. Hát ez má soká tartott. Mind a tehërvonat... Mondták is: Ez má ojan vót, mint a tehërvonat! Rëggě oszt kěnek fő, gyün ki a katona is az ágy alú. Hát maga?! Hogy kerűt ide? Mondja oszt, hogy: Messze vót mindën, kísű este, hát csak bëléptem az ablakon. Hát hun aludt? Hát az ágy alatt. Oszt birt aludni? Hát birtam vóna én! aszongya a katona. Csak az a sok vonat në zakatót vóna!... Hát micsinát? Hát micsináhattam vóna? Alunni úgysë lëhetëtt tűllük, kézi hajtánnyá mëntem én is utánnuk!

KÓPÉSÁGOK 28. (VILÁGI MIRMIÓ)

KÓPÉSÁGOK 28. (VILÁGI MIRMIÓ) KÓPÉSÁGOK 28. (VILÁGI MIRMIÓ) Ennek előtte, mikor a katonák szabadultak, elkapták mindön risztongjukat*, aki az idejit kitőtötte. Egy katona, mikó mögszabadult, mönt hazafelé, rátanát egy falura. Látta,

Részletesebben

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád.

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád. Pista bácsi unokája A pesti kislány. A faluban csak így emlegették. Két éves lehetett, amikor az édesanyja hazavitte a faluba és a szülei segítségét kérte. Sírva panaszolta, hogy tovább már nem bírja a

Részletesebben

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Magyar népmese Illusztrációk: Szabó Enikő Egy királynak volt három leánya, akik már nagyra felnőttek, és mégsem eresztette őket atyjuk a napvilágra. Egyszer a legöregebbik

Részletesebben

Cziczó Attila: HÁROM LYÁNY MEG A FARKAS BANDI

Cziczó Attila: HÁROM LYÁNY MEG A FARKAS BANDI Cziczó Attila: HÁROM LYÁNY MEG A FARKAS BANDI Anya * BARBI Farkas Bandi * ANDRÁS Piroska * HENI Katinka * BABETT Boróka * RÓZSA Nagymama * ZSANI Farkasné * VERA Boldogasszony nővérek * REBEKA, VALI (főz,

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

- Hallod-e, feleség! Elmegyek én Moldvába, s ott elvállalok valami kaszálnivalót, hogy egy kicsi pénzt szerezzek.

- Hallod-e, feleség! Elmegyek én Moldvába, s ott elvállalok valami kaszálnivalót, hogy egy kicsi pénzt szerezzek. A három jó tanács (népmese) Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon túl, még az Óperenciás-tengeren is túl, volt egyszer egy szegény ember s egy szegény asszony. S azoknak volt egy kétesztendős forma

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben

A zentai kriptalakó főhadnagy kalandjai. A kilencvenedik életévébe lépett Dr. Szeli István Tanár Úr köszöntése

A zentai kriptalakó főhadnagy kalandjai. A kilencvenedik életévébe lépett Dr. Szeli István Tanár Úr köszöntése Dr. Gulyás Gizella A zentai kriptalakó főhadnagy kalandjai A kilencvenedik életévébe lépett Dr. Szeli István Tanár Úr köszöntése Mindenki volt tanítványa valakinek, akik utat mutattak és útravalót adtak

Részletesebben

A macska keresztfia. (széki népmese)

A macska keresztfia. (széki népmese) A macska keresztfia (széki népmese) Egyszer egy macska játszadozott egy egérrel. Meg akarta enni. Hát aztán már az egeret megsajnálta, olyan ügyes egér volt. Meggondolkozott a macska, s nem ette meg. -

Részletesebben

Max Lucado: Értékes vagy

Max Lucado: Értékes vagy Max Lucado: Értékes vagy A foltmanók kicsi, fából készült emberkék voltak. Mindannyian Éli fafaragómester keze alól kerültek ki. A mester műhelye messze fent a hegyen állt, ahonnan szép kilátás nyílt a

Részletesebben

Burány Béla A JUHÁSZOK ÍGY ÉLNEK, ÚGY ÉLNEK I.

Burány Béla A JUHÁSZOK ÍGY ÉLNEK, ÚGY ÉLNEK I. Burány Béla A JUHÁSZOK ÍGY ÉLNEK, ÚGY ÉLNEK I. Kottagrafika Bordás Szilárd A kötet megjelenését a Magyar Köztársaság Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Tartományi Oktatási és Művelődési Titkárság

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Gyere velem a vásárba!

Gyere velem a vásárba! Gyere velem a vásárba! Apa Andris fiam, milyen nap van ma? 1. gyerek Vasárnap. Az ám! De milyen vasárnap? 2. gyerek Hát vásárnap! Méghozzá a szomszéd faluban, Reziben! 1. gyerek Mihály-napi vásár! Jaj,

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám:

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: Jelentkezési lap.. NÉV Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: 1.Feladat TOTÓ (Húzd alá a helyes választ!) 1. Mibe lépett bele Kópé, amikor vérzett a lába? egy hegyes szögbe egy süni

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

Rajzold ide magad! Ez a mesekönyv...tulajdona.

Rajzold ide magad! Ez a mesekönyv...tulajdona. Rajzold ide magad! Ez a mesekönyv...tulajdona. Copyright Hermann Marika, 2014 Illusztráció: Gönczi Anikó Szerkesztés: Szűcs Szilvia Hungarian edition Angry Cat Kiadó 2014. 1. kiadás Minden jog fenntartva!

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III.

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III. A versenyző neve: HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés Forduló: III. Osztály: 3. Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Az iskola kódja: H- Elérhető pontszám: 39 p. Ellenőrizte:

Részletesebben

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított Gyermekportré Csak ott ül a gyerek mint kiszerelt pokolgép amit bölcsõ után az apja otthagyott a virágok között ha megnõ az erõtér és szétröpíti majd a jövõ századot kis seggét bökködik piros fehér virágok

Részletesebben

A gazda és a házőrző róka magyar népmese

A gazda és a házőrző róka magyar népmese A gazda és a házőrző róka magyar népmese Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy együgyű gazda. Egész életében tett vett, dolgozott keményen, mégsem jutott ötről a hatra egész életében. Történt egyszer,

Részletesebben

33. szóla ismét az Úr Mózesnek és.áronnak mondván:

33. szóla ismét az Úr Mózesnek és.áronnak mondván: A ház poklosságának megtisztítása Mózes Ill. könyve 14. 15. 33. szóla ismét az Úr Mózesnek és.áronnak mondván: 34. mikor bementek majd a Kánaán földjére, amel yet én ado k né ktek birtokul és a ti birtokotokban

Részletesebben

Mozgásfejlesztő gyakorlatok otthonra

Mozgásfejlesztő gyakorlatok otthonra kazalkolos@varazsbetu.hu Mozgásfejlesztő gyakorlatok otthonra Mozgás a tanulási képesség javításáért Az alábbi gyakorlatok segítségével gyermeke tanulási képességét fejlesztheti. Végezzék a gyakorlatokat

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Ha nem hiszed, járj utána!

Ha nem hiszed, járj utána! Gárdonyi-emlékév, 2013 Ha nem hiszed, járj utána! rejtvényfüzet 2. osztály 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játssz velünk! Néhány mese és az író életrajza

Részletesebben

A böcsületes? Azt, a becsületes nevét kérem. Hát a szegény, megbódogút apám után Szénégető János lenne. Anyja neve? Hát Juliska. Milyen Juliska?

A böcsületes? Azt, a becsületes nevét kérem. Hát a szegény, megbódogút apám után Szénégető János lenne. Anyja neve? Hát Juliska. Milyen Juliska? Gubera Jó reggelt aggyon Isten! Jó reggelt. Jó hejjen járok? Fogságba vótam, s az asszony felküdött Pestre, mer aszt mogya, hogy itt a fogságért lehet szőnyeget kapni. Ojjan úriasat. Nem jó mán neki a

Részletesebben

Csibe Csibi kalandjai

Csibe Csibi kalandjai Löwy Maya Csibe Csibi kalandjai Mesejáték két jelenetben Szín: Juliék udvara elkerített baromfirésszel. A függöny előtt a két mesemondó kétoldalt áll vagy ül. I. mesemondó: Kedves közönségünk, bemutatom

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Igazi ünnep. Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz. Történetünk egy szegény cipészről szól, akinek kilenc gyermeke volt.

Igazi ünnep. Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz. Történetünk egy szegény cipészről szól, akinek kilenc gyermeke volt. Igazi ünnep Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz Szereplők: : Jacqueline János mester (az apa, aki cipész) : Ádám Gyermekei 1. gyerek (Klári): Ildikó 2. gyerek (Eszti): Anna 3. gyerek (Balázs):

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

Isten mondja: hallod-e te, Noé! Kóstoljuk meg hogy a bogyó jó-é! Noé mondja: már megöregedtem! De még ilyen bogyót sosem ettem.

Isten mondja: hallod-e te, Noé! Kóstoljuk meg hogy a bogyó jó-é! Noé mondja: már megöregedtem! De még ilyen bogyót sosem ettem. Isten mondja: hallod-e te, Noé! Isten mondja: hallod-e te, Noé! Kóstoljuk meg hogy a bogyó jó-é! Noé mondja: már megöregedtem! De még ilyen bogyót sosem ettem. Isten mondja: hallod-e te, Noé! Kóstoljuk

Részletesebben

Feri rágja a térdét. Rónási Márton

Feri rágja a térdét. Rónási Márton Feri rágja a térdét Rónási Márton Tavasz volt, amikor beköltöztünk abba a házba, ahol kamaszkoromat éltem meg, abba a házba, ahol a legjobb barátom lett Láncos, a hatalmas fekete kutya, akit tíz éve temettem

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Nem tudja felfogni az emberi értelem. Mikor bűneim súlya alatt a Golgotára ment, Dm C HAm Em D Em Ő Jéééézus, Ő Jéééézus, Ő Jéééézus. Megváltóm!

Nem tudja felfogni az emberi értelem. Mikor bűneim súlya alatt a Golgotára ment, Dm C HAm Em D Em Ő Jéééézus, Ő Jéééézus, Ő Jéééézus. Megváltóm! m Hm Az Ő szeretete olyan nagy, hogy fel sem mérhetem, m Nem tudja felfogni az emberi értelem. m Hm Mikor bűneim súlya alatt a olgotára ment, m Meghalt azért, hogy én örökké éljek. m HAm m m Ő Jéééézus,

Részletesebben

A tárgyeset. hal könyvek hörcsög hó

A tárgyeset. hal könyvek hörcsög hó A tárgyeset 1 ) Kezdjük egy gyakorlattal! Ha ismeri a novellát, válaszoljon a kérdésekre! Mit szeret Bariton János? Mit szeret Gizella? Mit szeretnek az ikrek? kávé macska kutya fagylalt hal könyvek hörcsög

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás Beszédpanelek és mintadialógusok - Ne izgulj, menni / sikerülni fog! - Ne butáskodj, menni / sikerülni fog! - Ne hülyéskedj, menni / sikerülni fog! - Ne félj,

Részletesebben

Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg

Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg a házat, mert utcanevek nincsenek Japánban! Megismerkedtem

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Zrínyi Miklós titokzatos halála

Zrínyi Miklós titokzatos halála Zrínyi Miklós titokzatos halála Péter Katalin történész írta Zrínyi Miklós halálával kapcsolatban A magyar romlásnak századában címû kötetében: Zrínyi halálának körülményeit mindenki ismeri; a magyar történelem

Részletesebben

TÖRÖKKANIZSA ASSZONY, ASSZONY, MIT GONDOLTÁL...

TÖRÖKKANIZSA ASSZONY, ASSZONY, MIT GONDOLTÁL... BÁNÁT TÖRÖKKANIZSA ASSZONY, ASSZONY, MIT GONDOLTÁL... Majd valamiké régön úgy fonták rokkává a kócot, a kendőn. Az asszony font, az embör mög suszter vót. Az embör az dógozott, csináta a cipőket, az asszon

Részletesebben

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II.

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II. SZKB104_14 Körön kívül, körön belül II. TANULÓI KÖRÖN KÍVÜL, KÖRÖN BELÜL II. 4. ÉVFOLYAM D1 Három szituáció képen 137 138 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TANULÓI D2 Fekete István: A két

Részletesebben

Hatodik lecke. fölmegyek a Várba. bemegyek a múzeumba. lemegyünk a Városmajorba kimegyünk Hűvösvölgybe. fölmegyünk a hegyre.

Hatodik lecke. fölmegyek a Várba. bemegyek a múzeumba. lemegyünk a Városmajorba kimegyünk Hűvösvölgybe. fölmegyünk a hegyre. Hatodik lecke A nagy találkozás Szia, Lilla! Szia, Gergely! Hát te honnan jössz? Az egyetemről. Ma csak egy előadás van, reggel. Úgyhogy most fölmegyek a Várba. Mit csinálsz a Várban? Bemegyek a Ludwig

Részletesebben

DALCSOKROK I. Szigetközi dalcsokor Általmennék én a Dunán... Kék ibolya, levendula, mandula, Ezüstgyűrű gyémántköve nem tiszta, Ezüstgyűrű gyémántköve nem tiszta, Viselje el aki bemocskolta. Szövegváltozat:

Részletesebben

Szereplők: Bükk beszélő fa Hárs beszélő fa Harkály. Hernyók: Nyúlanya 2 nyúlcsemete Róka Darázs Madarak

Szereplők: Bükk beszélő fa Hárs beszélő fa Harkály. Hernyók: Nyúlanya 2 nyúlcsemete Róka Darázs Madarak Erdei mesék Előadta a Harkácsi Pimpó Bábcsoport 2006-ban. A mesével a Duna Menti Tavasz országos döntőjén, Dunaszerdahelyen nívódíjat nyertek. Vezetők: Dolinsky Irén,Vezérné Gonda Klára 17 18 Szereplők:

Részletesebben

VI. VI. ik lecke atoatodik lecke

VI. VI. ik lecke atoatodik lecke Hatodik lecke A nagy találkozás Szia, Lilla! Szia, Gergely! Hát te honnan jössz? Az egyetemről. Ma csak egy előadás van, reggel. Úgyhogy most fölmegyek a Várba. Mit csinálsz a Várban? Bemegyek a Ludwig

Részletesebben

A feneketlen csizma GRIMM MESE FELDOLGOZÁSA

A feneketlen csizma GRIMM MESE FELDOLGOZÁSA A feneketlen csizma GRIMM MESE FELDOLGOZÁSA Előadta a Harkácsi Pimpó Bábcsoport 2005-ben. A mesével a Duna Menti Tavasz országos döntőján, Dunaszerdahelyen fődíjat nyertek. Vezetők: Dolinsky Irén,Vezérné

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 3. OSZTÁLY. 1. FORDULÓ elérhető pontszám:

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 3. OSZTÁLY. 1. FORDULÓ elérhető pontszám: ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 3. OSZTÁLY 1. FORDULÓ elérhető pontszám: név 80 elért pontszám: 1. CSEREBERE JÁTÉK 5 PONT Egy betű megváltoztatásával fejezd ki más szóval! Pl.: gyümölcs / vágya: alma-álma

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa 1. 2. Elérhető pontszám: 9x2+2= 20 pont Húzzátok össze, lehetőleg más-más színnel, a párokat! asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

KIOLVASOK TERE-BERE, ICE-BICE, NEKED MONDOM, MENJ KI TE!

KIOLVASOK TERE-BERE, ICE-BICE, NEKED MONDOM, MENJ KI TE! KIOLVASOK TERE-BERE, ICE-BICE, NEKED MONDOM, MENJ KI TE! 49 ITT ÜLTETTEM EGY SZEM BORSÓT Itt ültettem egy szem borsót, Itt kelt ki, Te meg, pajtás, eredj ki! 50 KIS SÁMLI, NAGY SÁMLI Kis sámli, nagy sámli,

Részletesebben

NICK BRUEL ROSSZ CICA. Rossz Cica! Boldog szülinapot, New York Times bestsellersorozat

NICK BRUEL ROSSZ CICA. Rossz Cica! Boldog szülinapot, New York Times bestsellersorozat NICK BRUEL ROSSZ Boldog szülinapot, Rossz Cica! CICA OLVASNI JÓ! 6 New York Times bestsellersorozat Könyvmolyképző Kiadó 2014 2. TarTalomjegyzék Első fejezet Jó reggelt, Cica! 5 Második fejezet Cica első

Részletesebben

HOLLY WEBB CICA AZ ERD BEN. Sophy Williams rajzaival. második kiadás

HOLLY WEBB CICA AZ ERD BEN. Sophy Williams rajzaival. második kiadás Holly Webb HOLLY WEBB CICA AZ ERD BEN Sophy Williams rajzaival második kiadás Könyvmolyképző Kiadó Szeged, 2010 3 Tomnak 5 Els fejezet Pamacs cica hanyatt feküdt a kosarában szőrös hasát mutogatva, és

Részletesebben

Buszáki Kitti Olaszország 2014. április 16. Tavarnelle Val di Pesa

Buszáki Kitti Olaszország 2014. április 16. Tavarnelle Val di Pesa Buszáki Kitti Olaszország 2014. április 16. Tavarnelle Val di Pesa 2014.03.22. Indulás, a bepakolás nagyon mókás volt, mivel szinte alig fértünk be a két kocsiba. Az út hosszú volt, kimerülten érkeztünk

Részletesebben

Villányi Péter. Mácsai huncutságok AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Villányi Péter. Mácsai huncutságok AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Villányi Péter Mácsai huncutságok AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Megjelent a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. támogatásával ISBN 978 963 05 8824 9 Kiadja az Akadémiai Kiadó, az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók

Részletesebben

Küldetés. 10. összejövetel

Küldetés. 10. összejövetel Küldetés 10. összejövetel 67 Előkészítés Rendezzünk el körben annyi széket, ahányan vagyunk! Középre tegyük a Szentírást és egy gyertyát! Készítsünk ki papírokat és íróeszközöket, hogy az egyéni és közös

Részletesebben

A KÖZÉPKORI EREDETŰ MAGYAR EROTIKUS NÉPMESÉK KÉT NYELVEN BESZÉLNEK

A KÖZÉPKORI EREDETŰ MAGYAR EROTIKUS NÉPMESÉK KÉT NYELVEN BESZÉLNEK A KÖZÉPKORI EREDETŰ MAGYAR EROTIKUS NÉPMESÉK KÉT NYELVEN BESZÉLNEK BURÁNY BÉLA A századvégen és a XX. század legelején Vikár Béláék már tudták és magyarázták is, hogy a magyar népdalszövegekben a bevezet

Részletesebben

Bányai: Mire költ a nyanya?

Bányai: Mire költ a nyanya? Mire költ a nyanya? - Kirúgtak - mondta Péter. Hangsúly nélkül, érzelem nélkül. - Oltári! Tele vagy idővel! - lelkesedett Taki. - Hát most van. - Akkor jöhetsz velünk a Balcsira. Leszünk vagy tizen. Jön

Részletesebben

Bocskor Bill Turner. Jól éreztem magam a kellemes társaságnak köszönhetően hamar elment az idő. Sok szép dolgot láttam az út során.

Bocskor Bill Turner. Jól éreztem magam a kellemes társaságnak köszönhetően hamar elment az idő. Sok szép dolgot láttam az út során. Bocskor Bill Turner nov. 7 Péntek Utazás: Jól éreztem magam a kellemes társaságnak köszönhetően hamar elment az idő. Sok szép dolgot láttam az út során. Szállás: Komfortos,tiszta,kényelmes és nagyon bejövös

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET. Írta: Vészits Andrea. Vezeto író: Vészits Andrea. Dalit Kahan karakterei alapján. 8.

TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET. Írta: Vészits Andrea. Vezeto író: Vészits Andrea. Dalit Kahan karakterei alapján. 8. TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET Írta: Vészits Andrea Vezeto író: Vészits Andrea Dalit Kahan karakterei alapján 8. változat 2013. április 18. Pre-clearance Shooting Draft HBO Holding Zrt. H: 1026

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

Szereplők: Síkbábok:

Szereplők: Síkbábok: A kis gömböc Előadta a Harkácsi Pimpó Bábcsoport 2010-ben. A Duna Menti Tavasz országos döntájén Nívódíjat kaptak. Vezetők: Dolinsky Irén, Vezér Zsófia, Vezérné Gonda Klára 63 64 (Jön a gazda, terel egy

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám:

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám: ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám: TANÍTÓI PÉLDÁNY SZERVEZÉS Szükséges eszközök: színes ceruza, feladatlapok A feladatokat sorrendben kell elvégezni.

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

KÖSZÖNET. Zánkai tábor 2014

KÖSZÖNET. Zánkai tábor 2014 Dunakeszi Diófa Nagycsaládosok Egyesülete 2120 Dunakeszi Garas utca 24 fsz 1 Telefon : 06-70-421-3473 noe.dunakeszi@gmail.com Zánkai tábor 2014 Oldal 1 Tisztelt Kísérőink, Önkéntes segítőink! A Dunakeszi

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Hadd mutassam be mindenkinek az új barátomat, PÁLCIKAKUTYÁT!

Hadd mutassam be mindenkinek az új barátomat, PÁLCIKAKUTYÁT! ténet r ö t Ó J n a b ó l a v Egy kal k o jz a r A S C R U F n valóba Hadd mutassam be mindenkinek az új barátomat, PÁLCIKAKUTYÁT! részlet 1. fejezet fj NEM TUDOK RAJZOLNI, OKÉ? Ez itt Pálcikakutya. Nem

Részletesebben

Csicsergők lapja. 13. szám

Csicsergők lapja. 13. szám Csicsergők lapja 13. szám Háziállataink A LOVAK őse egy rókanagyságú állat volt. Sok millió év alatt alakult át mai formájára. A lovakat többnyire a szabadban tarjak. Füvet legel és abrakot is adnak neki,

Részletesebben

Betlehemes* Magyarszováton

Betlehemes* Magyarszováton Betlehemes* Az erdélyi típusú betlehemes hosszabb lélegzetű, minisztériumszerű, liturgikus és epikus elemekkel átszőtt 12-20 szereplős játék. Rendszerint elő- és utójátéka is van, előadása különösen nagy

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS 8. LÉPÉS 91 Szavak ( ) só - - lassú - - fehér - - kék ( ) garzonlakás ( ) nyakkend - - gyors ( ) sarok ( ) kétágyas szoba ( / / ) - - / /... (er s birtokos névmás) az én/te/, (az) enyém/tied/, saját (

Részletesebben

II. TÖBBSÉGI NÉZÕPONTOK

II. TÖBBSÉGI NÉZÕPONTOK II. TÖBBSÉGI NÉZÕPONTOK Térben itt vagyunk, egy faluban vagyunk, de teljesen izoláltan egymástól Milyenmunkalehetõségekvannakacigányokszámára, dolgoznak-e? Egynéhányan járnak Magyarországra dolgozni,

Részletesebben

Óravázlat. Eszközök Munkaformák. 5 perc I. Előkészítő rész. A teremben a padok átrendezése már megtörtént a szünetben. A padok félre vannak tolva.

Óravázlat. Eszközök Munkaformák. 5 perc I. Előkészítő rész. A teremben a padok átrendezése már megtörtént a szünetben. A padok félre vannak tolva. Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Életkor: 3. osztály Témakör: Közösségben és egyedül a társaim és én Téma: Egymás mellett élés, segítségnyújtás A óra célja és feladata: A segítségnyújtás erkölcsi szükségszerűségének

Részletesebben

Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész

Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész Copyright: Csábítás Akadémia 2009-2010 Alapító, vezetı: Nicholas Victor Megnyitás és rutinátmenetek avagy: hogyan kerüld el a lefagyást? Jocky cikke Ez elég szar

Részletesebben

A SZAVAK: 1. PRÓBA 2. PRÓBA 3. PRÓBA PONTSZÁM patika muskátli jelzőlámpa suszter kankalin útszűkület kuglóf gondola búzakalász töltőtoll

A SZAVAK: 1. PRÓBA 2. PRÓBA 3. PRÓBA PONTSZÁM patika muskátli jelzőlámpa suszter kankalin útszűkület kuglóf gondola búzakalász töltőtoll 1.) Beszédprodukció Helyesen artikulálva, közepes tempóban mondja el az első szót a gyermekének. Majd kérje meg, hogy ismételje el Ő is. Ha helyesen ismételte, akkor 3 pontot kap, s léphetnek tovább a

Részletesebben

Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról.

Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról. Mátyás király és a szegény tanító könnyebb szövegek Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról. Élete dióhéjban Született: 1443. február 24-én Kolozsvárott. Apja:

Részletesebben

Srácok, én azért megpróbálnék még valamit. Mit mit? Írunk egy klassz kis levelet a polgármesternek.

Srácok, én azért megpróbálnék még valamit. Mit mit? Írunk egy klassz kis levelet a polgármesternek. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be Őt. (János 1,11) Három diák a kollégiumi szobájukban. Laci a saját maga által készített jegyzeteket tanulmányozza, Gyuszi és Miki tanulhat vagy pihenhet. A

Részletesebben

Hol vannak a bajok? Pénzügyi felmérés gyerekpénzügyekről

Hol vannak a bajok? Pénzügyi felmérés gyerekpénzügyekről Hol vannak a bajok? Pénzügyi felmérés gyerekpénzügyekről A felmérés készült: 2009. május. A felmérést kéréseire válaszadók száma: 5300 fő A felmérést készítette: Csodasuli Kft. www.csodasuli.hu A kérdőív

Részletesebben

TÁNC 9. Tekeredik a kígyó játék - TRADICIONÁLIS 10. Dunántúli ugrós és csárdás - TRADICIONÁLIS 11. Megy a gőzös játék - TRADICIONÁLIS

TÁNC 9. Tekeredik a kígyó játék - TRADICIONÁLIS 10. Dunántúli ugrós és csárdás - TRADICIONÁLIS 11. Megy a gőzös játék - TRADICIONÁLIS KONCERT 1. Három szabó legények - TRADICIONÁLIS 2. Játékos hangszerbemutató - TRADICIONÁLIS 3. Virágéknál ég a világ - TRADICIONÁLIS 4. Badacsonyi szőlőhegyen - TRADICIONÁLIS 5. Hull a szilva a fáról -

Részletesebben

2. forduló. Matematika

2. forduló. Matematika 2. forduló Matematika 1. Három öreg bölcs alszik egy nagy fa alatt. Egy arra járó csintalan gyerkőc mindhármuk homlokára egy piros kört fest, majd kacagva elszalad. Amikor a bölcsek felébrednek, és meglátják

Részletesebben

Óbecsey István: Szeressétek az öregeket

Óbecsey István: Szeressétek az öregeket 2012. szeptember Ára: 195 Ft XVIII. évfolyam 9. szám Óbecsey István: Szeressétek az öregeket MEGHÍVÓ Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tisztelettel meghívja Békésszentandrás

Részletesebben

Resztoratív gyakorlatok a büntetésdr. Fellegi Borbála, igazgató, Foresee Kutatócsoport

Resztoratív gyakorlatok a büntetésdr. Fellegi Borbála, igazgató, Foresee Kutatócsoport Meglátni az Meglátni embert az embert Resztoratív gyakorlatok a büntetés-végrehajtásban Resztoratív gyakorlatok a büntetésdr. Fellegi Borbála, igazgató, Foresee Kutatócsoport végrehajtásban Dr. Fellegi

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Péter egyetemi tanár volt. Kémiát

Péter egyetemi tanár volt. Kémiát A habókos Péter egyetemi tanár volt. Kémiát és fizikát tanított. Az ideje nagy részét az előadásaira való felkészülés, az előadások megtartása és a diákjaival való foglalkozás gyakorlati órák, kollokviumok,

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

HETEDHÉT JÁTÉKVÁROSI KRÓNIKA

HETEDHÉT JÁTÉKVÁROSI KRÓNIKA Ez a játék oly vidám, Legyél te is cimboránk, Ez itt már a nagyvilág, Felejtsd el az iskolát. Ez a hely vár most rád, NINCS IS JOBB HETEDHÉTVÁROSNÁL! HETEDHÉT JÁTÉKVÁROSI KRÓNIKA Második évfolyam 3. szám

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben