sállami (KIRÁLYI ÉS CSÁSZÁRI) TISZTSÉGVISELÕK A 17. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "sállami (KIRÁLYI ÉS CSÁSZÁRI) TISZTSÉGVISELÕK A 17. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON"

Átírás

1 sállami (KIRÁLYI ÉS CSÁSZÁRI) TISZTSÉGVISELÕK A 17. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON

2 NEMZETI TÉKA Sorozatszerkesztõ KÉGLI FERENC MONOK ISTVÁN

3 ÁLLAMI (KIRÁLYI ÉS CSÁSZÁRI) TISZTSÉGVISELÕK A 17. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON Adattár Összeállította FALLENBÜCHL ZOLTÁN ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR OSIRIS KIADÓ BUDAPEST, 2002

4 Készült az OTKA támogatásával Szerkesztette: Fallenbüchl Zoltánné Czárán Marianne Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó-rendszerben való tárolás a kiadó elõzetes írásbeli hozzájárulásához van kötve. Országos Széchényi Könyvtár, 2002 Osiris Kiadó, 2002 Fallenbüchl Zoltán, 2002 Felelõs kiadó Monok István és Gyurgyák János Sorozatterv Kurucz Dóra A nyomdai elõkészítés és sokszorosítás a Books in Print Bt. munkája ISBN ISSN

5 Tartalom Elõszó 7 Rövidítések 8 Irodalomjegyzék 8 Állami hivatalnokság a 17. századi Magyarországon 11 Adattár 29 Bevezetés 29 Források 31 Névjegyzék 37 Függelék 373 Királyi tanácsosok Consiliarii regii 373

6

7 Elõszó A történettudomány iránt érdeklõdõ, de kivált a történészkutató gyakran szembesül olyan személyiségek nevével, akikrõl pontos adatokat sem a történelmi monográfiákban, sem az eddig publikált genealógiai vagy életrajzi lexikonokban nem talál. Különösen az igazgatás terén, a levéltári kutatómunka során gyakran kerülnek a forrásokat feldolgozó elé szinte ismeretlen nevek. Olyanoké, akik a maguk idejében, az adminisztrációban jelentõs szerepet játszottak, ha mindjárt alárendelt beosztásokban is. Jelen munkálat célja az ilyen névazonosítások és hatáskör-tisztázások elõsegítése. A munka során, túlnyomóan levéltári forrásokból összegyûjtöttük a magyar királyi és a Magyarországon mûködött császári adminisztráció személyi állományának neveit és funkcióit 1600 és 1700 között. Forrásaink a királyi határozatok (Benignae Resolutiones Regiae), a kamarai pénztárkönyvek, a harmincadügy fennmaradt iratanyaga (Magyar Országos Levéltár, Kamarai Levéltár E 210, Miscellanea Tricesimalia), a Szepesi Kamara és a Budai Kamarai Adminisztráció iratanyaga, továbbá különbözõ összeírások, és ahol lehetett, a plébániai anyakönyvek adatai is, figyelembe véve a nyomtatásban megjelent vonatkozó szakirodalmat is. Az egyes adatok forrására a Források címû fejezet tartalmaz útmutatást. A cél egyfelõl hivatalnoki pályaképek bemutatása, másfelõl a névanyagban való lexikális tájékoztatás. Az iratokban elõforduló névvariánsokra utalás történt. Egyes személyekre csupán egy-egy adat utal; lehetséges azonban, hogy késõbbi kutatások során, más levéltári forrásokból még újabb ismeretekre juthat a kutató. Ezért hangsúlyozzuk, hogy bár munkánk sokéves módszeres adatfeltáráson épül fel, távolról sem merített ki minden fellelhetõ levéltári forrást, mely ilyen széles idõszaknál aligha is lehetséges. Katalógusként készült adattárunk eredményeit azonban, az idõfaktorra való tekintettel,

8 8 közzé kívánjuk tenni a 17. századdal foglalkozó kutatómunka elõsegítése érdekében. Kívánjuk, hogy e lexikális összeállítást a kutatók és az érdeklõdõk haszonnal forgassák. Rövidítések BEKK BKA LK MGSz MK MKL MOL OSZK OSZKK SzK Budapesti Egyetemi Könyvtár Kézirattára Budai Kamarai Adminisztráció Levéltári Közlemények Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle Magyar Királyi (Pozsonyi) Kamara Magyar Kamara Levéltára Magyar Országos Levéltár Országos Széchényi Könyvtár Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára Szepesi Kamara Irodalomjegyzék Acsády 1894 Baráth 1930 Dümmerth 1968 Ember 1946 Fallenbüchl 1967 Fallenbüchl 1969 Acsády Ignác: A pozsonyi és szepesi kamarák Bp., 1894 Baráth Tibor: A magyar állam adóügye. In: Századok, , Dümmerth Dezsõ: Pest város társadalma Bp., Ember Gyõzõ: Az újkori magyar közigazgatás története Mohácstól a török kiûzéséig. Bp., 1946 Fallenbüchl Zoltán: A Szepesi Kamara tisztviselõi a században. In: LK 38. évf Fallenbüchl Zoltán: A Magyar Kamara tisztviselõi a 17. században. In: LK 39. évf

9 Fallenbüchl 1970 Fallenbüchl 1975 Fallenbüchl 1979 Fallenbüchl Zoltán: A Magyar Kamara tisztviselõi a 18. században. In: LK 41. évf Fallenbüchl Zoltán: A királyi hivatalnokság létszám- és szolgálati viszonyai a 17. századi Magyarországon. In: Történeti statisztikai tanulmányok. 1. köt. Bp., Fallenbüchl Zoltán: A sóügy hivatalnoksága Magyarországon a 18. században. In: LK 50. évf Fallenbüchl 1979a Fallenbüchl Zoltán: Az újkori államigazgatás kezdetei Székesfehérvárott. In: Székesfehérvár évszázadai Székesfehérvár, Fallenbüchl 1983 Fallenbüchl 1988 Fallenbüchl 1994 Hajnik 1888 Hennyey 1926 Hetyéssy Holl 1980 Kérészy 1916 Mayer 1911 Munkás 1899 Fallenbüchl Zoltán: Die Ofner Kameraladministration... /1683/ In: Die Verwaltung. Bd. 16. Heft Fallenbüchl Zoltán: Magyarország fõméltóságai Bp., Fallenbüchl Zoltán: Magyarország fõispánjai Bp., Hajnik Imre: Az örökös fõispánság a magyar alkotmánytörténetben. Bp., Hennyey Vilmos: A magyar posta története. Bp., Hetyéssy István: Nyugatmagyarország középrétegeinek történeti névsora A B. Bp., Gépirat. OSZKK Fol. Hung Holl Béla: Ferenczffy Lõrinc, egy magyar könyvkiadó a XVII. században. Bp., Kérészy Zoltán: Adalékok a magyar kamarai pénzügyigazgatás történetéhez. Bp., Mayer, Theodor: Verwaltungsreform in Ungarn nach der Türkenzeit. Wien Leipzig, Munkás László: Paar Péter és fiai mint pozsonyi postamesterek In: MGSz

10 10 Munkás 1911 Munkás László: A kir. Magyar Posta története Bp., Nagy Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal köt. + pótkötet. Pest, Nagy 1971 Nagy István: A Magyar Kamara Bp., Pálfy 1937 Pálfy Ilona: A kamarai igazgatás bevezetése a töröktõl visszafoglalt területeken. Bp., Papp 1942 Papp László: Eszterházy Pál kancelláriája. In: LK 45. évf Péch Péch Antal: Alsó-Magyarország bányamûvelésének története köt. Bp., Péch 1967 Péch Antal: Alsó-Magyarország bányamûvelésének története. 3. köt. (Sajtó alá rendezte Kosáry Domokos) Bp., Probszt 1958 Probszt, Günther: Das deutsche Element im Personal der niederungarischen Bergstädte. München, Somogyi 1903 Somogyi Zsigmond: Magyarország fõispánjainak története Bp., Szádeczky 1891 Szádeczky Lajos: A postaügy fejlõdésének története. 2. kiad. Bp., Szádeczky 1898 Szádeczky Lajos: A Paar család postaszabadalma In: MGSz Szilágyi 1937 Szilágyi Lóránt: A királyi secretariusok intézménye és az újkori magyar állam. In: Emlékkönyv Domanovszky Sándor születése hatvanadik fordulójának ünnepére. Bp., Tagányi 1897 Tagányi Károly: A budai kamarai jószágkormányzóság hivatalai In: MGSz Takáts 1902 Takáts Sándor: A bécsi halkereskedõk kiváltságai Magyarországban 1328-tól 1714-ig. In: MGSz Takáts 1903 Takáts Sándor: A Magyar Kamara állapota ban. In: MGSz

11 Állami hivatalnokság a 17. századi Magyarországon A Bizánci Birodalom összezsugorodása majd pusztulása következtében a terjeszkedõ török hatalom a Balkán-félsziget országaiban a történetileg kialakult autochton területi hatalom képviselõit, az uralkodókat és a földesúri nemességet elõbb megosztotta, majd lesöpörte és tönkretette a gyér, kisszámú polgárságot, az önkormányzati elv letéteményesét is. A Magyar Királyságnál az Archiregnumnál védelmet keresõ országok a 15. században egymásután buktak el. Területükön az iszlám által meghatározott török birodalmi elven felépülõ autokrácia és az azt kiszolgáló személyre szóló katonai hûbérrendszer alakult ki, mely a még csak az alakulásban és öntudatosodásban lévõ balkáni népeket, nemzeteket hosszú évszázadokra jogtalan rájává tette, államiságukat megszüntette. Ezek az országok elvesztették fejedelmeiket, nemességüket, polgárságukat és így természetszerûleg saját igazgatásukat is. Bár a Magyar Királyság, amit tehetett, megtett az érdekükben, de ereje egymagában nem volt elégséges a dinamikusan terjeszkedõ, Ázsiából nagy emberutánpótlással bíró török birodalom ellen. A nyugat keresztény országok ugyan idejében felismerték a veszélyt, de a nikápolyi csatát követõ vérengzés után elvesztették kedvüket és bátorságukat a segítségnyújtásra, mint ahogy ez Eustache Deschamps egykorú balladájából is kitûnik. Így a Magyar Korona és országai magukra maradtak a küzdelemben. Sõt, a harctér viszonylagos távolsága miatt maga a magyar nemesség is, kivált a fõnemesség, alábecsülte ezt a fenyegetõ bajt, mely létét is veszélyeztette. Még akkor sem ébredt ennek tudatára, amikor már a török a királyság közvetlen déli területére lépett, hanem el volt foglalva a saját belviszályaival. A 16. században már a Magyarországgal szomszédos Németországban is köztudott volt a veszély, ami ellen védekezni kell. Dürer rézkarca, a nagy ágyú a körülötte settenkedõ törökökkel már utal erre a felismerésre és a hadifelszerelés szükségességére.

12 12 Az államterület megvédése és a kormányzat szerepe ebben a késõközépkor és a koraújkor embere számára sem volt kétes. Az sem volt vitás, hogy szemben a nyugati országok harcaival itt nem egyszerû uralom-kiterjesztésrõl van szó, hanem a népesség és kultúrájának továbbélésérõl. Azonban a nyugati országok mértékadó körei úgy ítélték, hogy a területben, lélekszámban és mûveltségben, teherviselõ képességben igen jelentõs Magyar Királyság egymaga is képes lesz a török veszély feltartóztatására, amit csak Mohács cáfolt meg végérvényesen. A magyar társadalom azonban még ekkor sem döbbent teljesen a veszély nagyságára és anarchiájára, a két uralkodó közti hánykolódása végül is az ország kettéhasadására, majd a török beékelõdésére, és végül hosszú századokra a magyarság szellemi, politikai, gazdasági bifurkációjára vezetett, melynek utóhatásai napjainkig érzõdnek. Isteni csoda ilyen körülmények között, hogy az ország nem vált a balkáni államok példájára hódolt török tartománnyá, a teljes szellemi és gazdasági vákuum régiójává. A magyar államhatalomnak mindenesetre a középkor végén is megvoltak a sarkalatos pillérei. Ezek: a király személye; az egyházi hierarchia; a megyei szervezet, élén a királynak felelõs fõispánnal és az országgyûlés törvényhozó szerepe. A török veszély mindezeket elsöpréssel fenyegette. A nyugat felé szalaggá keskenyült államterületen is sikerült azonban a négy pillértõl hordozott uralmi rendet fenntartani, noha a királyi hatalmat a rendek és fõként az egyes fõurak egoizmusa, a hierarchiát a reformáció, a fõispánságot a fõnemesség örökösödésre törekvése, az országgyûlést pedig a határozatképtelenség vagy a végrehajtásképtelenség állandóan fenyegette. Ilyen körülmények között szükségszerû volt a középkorban már meglévõ, közvetlenül az uralkodótól függõ hivatalnokság megerõsítése. Bár a magyar nyelvûséget és a rendi alkotmányt az ország keleti fele mely Erdélyi Fejedelemséggé alakult jobban képviselte, s így a népnemzeti-demokratikus gondolkodású 19. és 20. századi történetírásnak kedvesebb, mint a tekintélyelvvel kormányzott királyi Magyarország, nem vitás, hogy a magyar államiság hagyományát és szerkezetét ez utóbbi tartotta fenn, akkor is, ha uralkodója abból a németnyelvû Habsburg-házból került ki, amely a császári koronát is viselte. A kortársak is tudták, hogy Magyarország a dinasztiával szorosan, szinte életre-halálra össze van nõve.

13 A magyar államhivatalnokság fejlesztését a török veszély miatt megnõtt feladatok következtében már I. Ferdinánd elkezdte. A 17. századi szervezetet lényegében már õ alakította ki. Különösen a pénzügyigazgatásra volt gondja, a Pozsonyi és a Szepesi Kamarák dikaszteriális jellegüket már ekkor elnyerték. A témával e sorok írója egy korábbi tanulmányában már foglalkozott; az idõközben elõkerült adatok a konklúziókat nem módosítják lényegesen, de a képet színesebbé teszik. 1 Az ország politikai igazgatását a király mellett az általános európai szokás szerint így Magyarországon is a kancellár és a királyi titkár alatt mûködõ hivatal intézte. Ellentétben más európai országokkal, a középkori királyi fõ méltóságviselõk Magyarországon nem fejlesztettek ki maguk körül hivatalokat; a nádornak, az országbírónak és a horvát bánnak a kancelláriája mindig magánhivatal maradt és nem vált a királyi igazgatás részévé. 2 Sokkal fontosabb szerepet játszott viszont itt a királyi regálegazdálkodás szervezete, mert ez nemcsak az udvar és a reprezentáció, valamint az alkalomszerû hadviselés, hanem az ország helyzete következtében az állandó rendszeres honvédelem (várépítés, karbantartás, felszerelés, hadellátás) kötöttségeirõl is kénytelen volt gondoskodni. Ennek a hivatalnokságnak a jelentõsége a 17. századi magyar igazgatás egyik lényeges adottsága volt, s maradt is a század végéig, mégpedig fokozódó mértékben. Magyarországon a fõkancellárok, kancellárok, alkancellárok a 17. század egész folyamán mindvégig egyháziak, érsekek és püspökök. A királyi titkárok világiak. Általában nincsen több egyszerre egy titkárnál. A Franciaországban végbement specializáció szakterületek szerint a királyi titkároknál Magyarországon nem történt meg. De erre, a hazai adottságok mellett sem szükség, sem lehetõség nem volt. A titkárok jelentõs kulturális és politikai személyek elsõsorban egyházi és katonai ügyek végrehajtói, közülük különösen kivált Ferenczffy Lõrinc, a század elsõ felében, aki irodalmi tevékenységet is folytatott. 3 Kancellária, dikasztériumként csak a század végén, 13 1 Fallenbüchl Ld. még: Ember 1946; A pénzügyigazgatás történetére vonatkozólag: Acsády 1894; A hivatalnokságra vonatkozólag: Fallenbüchl 1967, Fallenbüchl 1969, Fallenbüchl 1970; A 17. század végi sóügyre vonatkozóan: Fallenbüchl 1979; A 17. századi kamarai mûködésre még: Kérészy 1916, és a századvégre vonatkozóan Nagy Papp Szilágyi 1937, Holl 1980.

14 ben alakult meg; személyzete általában már évek óta a kancellár körül tevékenykedõkbõl toborzódott. Mindemellett a Királyi Kancellária a 17. század végéig igen kis létszámú hivatal maradt, s ez csak a 18. század második felében változott meg. 4 A királyi tanács középkori intézménye a 16. század elején egy idõre új tartalmat kapott, de aztán jelentõségét vesztette és éppen a 17. század elején került újjászervezésre. A Magyar Királyi Tanács ekkor fõleg egyháziakból és néhány, hadi pályán kitûnt magnificus dominusból tevõdik össze. Egyesek fõ országos méltóságuk címén kerülnek be, mint a nádor vagy az országbíró. 5 Az április 16-án kinevezett hét tanácsos nagy része azonban az évben már nem élt. A század folyamán a királyi tanács újjáélesztése nem járt sikerrel, és bár folyamatosan neveztek ki az uralkodók tanácsosokat, ezek inkább címek voltak, mintsem reális funkciók, nem egy esetben korábban folytatott politikai szereplés jutalmául szolgáltak. Királyi tanácsosok reális hatáskörrel a század végén 1690-ben, a Kancellária dikasztériummá szervezõdése idején jelentek csak meg; közbül a Gubernium Regium mulandó és az ország alkotmányában sem gyökerezõ intézmény maradt. Tanácsosok voltak viszont valóságos hatáskörrel a pénzügyigazgatás szerveinél, a kamaráknál, de ezek a politikai életben csak ritkán játszhattak szerepet. A területi igazgatás vezetõ személyei lettek volna ha funkciójuknak megfelelõen mûködnek a megyék fõispánjai. A 17. században azonban, minthogy rendi érdekeik nem estek egybe az uralkodói szándékkal, a fõispánok csak ritkán feleltek meg kormányzati funkcióiknak. Nagyrészük váraiba zárkózva, familiárisaiból udvart, aulát gyûjtve maga körül, többé-kevésbé részt vesz birtokainak védelmi funkciójában, de inkább arra törekszik, hogy fõispánságát családjában örökletessé tegye, a commissio jellegû megbízatását offíciummá, tulajdonná változtassa át. Ez a helyzet azonban az 1630-as évektõl, de még inkább a század közepétõl kezdve némileg módosul. A fõnemesi családok rekatolizációjával párhuzamosan elzárkózó vagy olykor ellenzéki szerepük alábbhagy, az uralkodó törekvése irányában megértõbbé, lojálisabbá válik; viszont pozíciójukat a fent említett módon stabilizálni igyekszenek. 6 4 MOL Magyar Kir. Kancellária Levéltára, A 78 Status Cancellariae Fallenbüchl 1988, , Fallenbüchl 1994, 9 11.

15 A legfontosabb királyi hivatal a 17. századi Magyarországon a Királyi Kamara (Camera Regia Hungarica), mely a király jövedelmeit kezeli. Az országterület sajátos alakja miatt, mely keskeny sávhoz hasonló, nem egyetlen központ alakult már a 16. században, hanem kettõ: az egyik a provizórikus királyi székhelyen, az országgyûlések legtöbbjének is színhelyén, Pozsonyban, a másik Kassán. Ennek oka nemcsak a viszonylag nagy távolság Pozsonytól és még inkább az uralkodó állandó székhelyétõl, Bécstõl, hanem egy sajátos védelmi funkció is, mely megköveteli, hogy a gazdaságigazgatási döntéseket közvetlenül lehessen megtenni. Az északkeleti országrész ugyanis a királyi hatalom részére kettõs veszélyzóna: egyfelõl a török miatt, másfelõl az erdélyi fejedelemség miatt is, melyhez az országrész lakosságának jelentõs része vonzódik. Ennek a területnek egész jövedelem-begyûjtését a Szepesi Kamara végezte és azt a fennmaradt pénztárkönyvekbõl kitûnõen legnagyobbrészt a védelmi szükségletek fedezésére fordította. A Pozsonyi vagy Magyar és a Szepesi Kamara vagy Szepesi (Kassai) Kamarai Adminisztráció közt a 17. századon át bizonyos hatásköri átfedés fennállott; és a Magyar Kamara jogilag felettes szerve volt a Szepesinek, de az utóbbi, éppen exponált helyzete miatt, leggyakrabban csaknem autonóm módon dönthetett, csupán a Bécsi Udvari Kamarával (Wiener Hofkammer, Österreichische Hofkammer) kellett tevékenységét egyeztetnie. Ez utóbbi elvben ugyan a Magyar Kamarával csak levelezõ viszonyban van, jogilag mellérendelt, de ténylegesen a Magyar Kamarát és még inkább a Szepesi Kamarát alárendeltjének tekinti. Mindez a személyi állományra messzemenõen kihatott. A Pozsonyi Kamara paradox módon kisebb szubaltern hivatali apparátussal mûködött, mint a Szepesi. Alatta csupán néhány, fõleg pozsonyi szerv mûködött valamint a harmincadhivatalok hálózata és ez fizette az ország nyugati részén lévõ néhány postavonal tisztviselõit is; birtokigazgatási hivatala kevés és rövidéletû. Ezzel szemben a Szepesi Kamara alatt nemcsak birtokigazgatás, de számos katonai hivatal is mûködött: hadiszertárak, hadiírnokságok valamint bányaés pénzverõhivatalok. A 17. század folyamán a Pozsonyi Kamaránál kb. 300, a Szepesi Kamaránál 224 hivatalviselõ mûködése ismeretes. Az évszázad folyamán Pozsonyban a hivatal létszáma 22-rõl 60 fõre emelkedett 15

16 16 tehát mintegy megháromszorozódott addig Kassán 21-rõl csak 34 fõre, tehát körülbelül egyharmaddal nõtt. A Pozsonyi Kamara növekedése tehát gyorsabb volt. Még szembetûnõbb a hivatali apparátusokon belül a tanácsosok számának növekedése. Pozsonyban ez egy évszázad alatt 4-rõl 28-ra emelkedett tehát meghétszerezõdött addig Kassán 4-rõl csak 8-ra emelkedett, azaz megkétszerezõdött. Igaz azonban, hogy ez a nagyarányú eltolódás a 17. század utolsó két évtizedében ment végbe, amikor a Pozsonyi Kamara szerepe és tevékenysége nagyon megnõtt. Pozsonyban a tanácsosok valóságos inflációjáról lehet beszélni, mert míg ezek a század elején ott az egész tisztviselõkar egyötödét tették ki, addig a század végén az összállománynak már csaknem a felét; Kassán. viszont az arány az egyötödnél maradt, sõt, még ennél is kevesebbre csökkent. A hivatalnokok átlagos szolgálati ideje Pozsonyban 8,5 év volt, Kassán csak 4,9 év, tehát a kassai központ tisztviselõinek mobilitása nagyobb volt, mint a pozsonyié. A 17. század utolsó évtizedében kezdõ tisztviselõk átlagos szolgálati idõtartama azonban már 12,1 Pozsonyban és 7,0 esztendõ Kassán, tehát a stabilitás mindkét kamaránál a század vége felé jelentõsen növekedett, noha az idõszak a háborús állapot és a zavarok miatt éppenséggel nem kedvezett a stabilitásnak. 7 Az elõlépési lehetõség a differenciált, hierarchikusan felépülõ hivatalszervezetekben nem volt egyforma. Az írnokok közül Pozsonyban az egész évszázad alatt mindössze 8 érte el a tanácsosi rangot, de Kassán senki sem. Az elõlépés többnyire számvevõsegédig, iktatóig terjedhetett, vagy pedig leggyakrabban egy harmincadhivatal betöltésével fejezõdhetett be. Kassán különösen sok olyan írnok mûködött, akirõl csak egyetlen adat ismeretes, a hivatalba lépés idõpontja. Valószínûleg hamar otthagyták a kamara irodai írópultját. Mindkét hivatali központban mûködött az iroda mellett számvevõség is, továbbá pénztár az utóbbi kettõ rendszerint szervezetileg összefonódva. A pénztárnokok állása különösen fontos, tekintélyük nagy, többnyire vagyonos nemesemberek. Az alsóbb hivatalnoki kar is jórészt nemesekbõl toborzódik, de a hivatalviselõk közt polgári származásúak is vannak, különösen a számvevõségnél. A vármegyék és a szabad királyi városok tisztviselõkarából gyakran kerülnek egyesek a kamarákhoz, király szolgálatba. Ez elõlépést jelent a számukra. 7 Fallenbüchl 1975, 58.

17 A kamarák személyi utánpótlásukat rendszerint a hatáskörük alatt álló területrõl kapták. Idegenek a 17. században inkább csak egyegy vezetõállásban, a tanácsosok közt jelennek meg, az 1670-es évek óta; az elnök (praefectus) vagy az igazgató (director) azonban Pozsonyban mindig hazabeli, magyar nemes, Kassán viszont a 70-es évek óta gyakran Bécsbõl küldött német. Meg kell jegyezni, hogy a német nevûek is gyakran hazaiak, magyarok. Származásra nézve a két kamara tisztviselõkara az egész 17. században legnagyobbrészt magyar. Prominens hivatalnokokban bõvelkedett a Pozsonyi Kamara: Senkviczy Mátyás, Lethenyey Imre, Walticher Márkus, Szentbenedeky Márkus, a század végén Várady László sûrûn szerepelnek a kamarai jegyzõkönyvekben és az iratanyagban. Többgenerációs hivatalnok-famíliák is keletkeztek, különösen a század második felében. A Partinger, Ordódy, Franck, Bornemisza, Mednyánszky, Angrányi, Borsiczky, Csernyánszky, Pongrácz, Thamásfalvay, Péterffy családok nemzedékeken keresztül szolgálták a kamarát. Kassán, fõleg a magasabb állásokban ilyen több volt a század elsõ felében: Hoffmann, Usz, Tassy, Bélaváry, Nebest, Holló de aztán a század második felében a többgenerációs hivatalnok-családok megritkultak; az irodai személyzet folyvást változott, és csak a 18. század elején, a Rákóczi-idõszak után alakultak ismét tisztviselõ-dinasztiák. De a Szepesi Kamarának is volt néhány jellegzetes személyisége: Raisz János, Pásztohy Mihály, Pottornyay Boldizsár, késõbb Klobusiczky Gáspár és Gundelfinger János, a Szepesi Kamara historia domus-ának egyik krónikása és a hosszú szolgálatú, Thökölytõl Lengyelországba ûzött Holló Zsigmond. Egyik kamara sem szûkölködött markáns tisztviselõ-egyéniségekben. A század utolsó két évtizedében, de különösen 1690 után nagyon jellemzõ mindkét kamara központjában a külföldi tanácsosok térfoglalása. Ezek a Lipót király által megvalósított abszolutizmus képviselõi voltak, de a hivatalszervezetekbe mint szakértõket, vagy különösen érdemes embereket helyezték el õket. Közülük különösen kiemelkedõ volt Schröder Vilmos báró, a kameralizmus egyik markáns, egyénisége, aki Thüringiából származott át Magyarországra, ahol azonban rövidesen, mielõtt még elképzeléseit megvalósíthatta volna, meghalt. A kamaraközpontok tisztviselõinek pályafutása elég jól rekonstruálható. Életkorukra, élettartamukra azonban kevesebb adattal ren- 17

18 18 delkezünk, de a szolgálat kezdetébõl és annak tartamából lehet bizonyos következtetéseket levonni. Így megállapítható volt, hogy általában még az írnokok közt is Pozsonyban legalábbis többségben voltak, akik megérték a 40 évet, egyötödük pedig még a 60 évet is, ami e kor embereinek átlagéletkorát tekintve eléggé magasnak mondható, hiszen ekkoron a 30 évet alig haladta meg az élettartam. Az élettartam egyébként összefüggésben állt az elõmenetellel is. Minél tovább élt valaki, annál nagyobb volt a kilátása a hivatali elõmenetelre s így nem csodálható, ha a tanácsosok közt sok volt az idõs ember. A tanácsosok helyzete anyagilag is sokkal kedvezõbb volt, mint a többi hivatalnoké. Míg az írnokok fizetése az egész évszázadon keresztül változatlan maradt, a tanácsosoké jelentõsen emelkedett, és ezen kívül még különféle kegyadományokban is részesültek. Nem véletlen, hogy a konziliáriusok jövedelmének fokozódása egyenes arányban állt az idegen tanácsbeliek számának és súlyának gyors növekedésével a század két utolsó évtizedében, de fõképpen 1690 után. A tanácsosok közt ekkorra a valódi magyarok száma az összesnek felére csökkent, míg az alsóbb állások, kisebb jövedelemmel, megmaradtak a hazaiak kezén. Ott az idegen elem behatolása mindvégig csak igen korlátozott maradt, míg a vezetõ, tanácsosi állásokba olyanok is kerültek mint például a vallon Messin János-Richárd akik még az indigenátust sem szerezték meg. A kamarai központok mellett a legnagyobb létszámú hivatalok a harmincadállomások voltak a 17. században. A harmincadvám kezelésén kívül néha bár ez nem tartozott szorosan vett hatáskörükbe mint királyi hivatalnokok, gyakran politikai feladatokat is elláttak, ellenõrzõ és szabályozó tevékenységet is folytattak, mindig a felettes kamarai központ intencióinak megfelelõen. A harmincadállomások tisztviselõi, a harmincadosok és ellenõreik kinevezett királyi hivatalnokok voltak, de gyakran nem maguk, hanem alkalmazottaik, deákjaik útján látták el a napi teendõket. A kamara kettõs szerkezetének megfelelõen, az állomások is megoszlottak Pozsony és Kassa, a Magyar és a Szepesi Kamara hatáskörében. A 17. század folyamán az állomások száma változott, mind Pozsony, mind Kassa alatt. A Pozsonyi Kamara alatt közt a harmincadhivatalok száma 16-ról 55-re nõtt: 1650-ben már 53 volt. A Szepesi Kamara alatt is történt növekedés 20-ró1 27-re: a század eleje és közepe közt az állo-

19 mások számában nem volt változás. Voltak stabil hivatalok és voltak, melyek csak egy-két évig álltak fenn. Pozsony alatt a század folyamán összesen 81 helységben volt vámhivatal, Kassa alatt 32 helyen. A harmincadosok és ellenõreik száma Pozsony alatt 1600-ban még 18 ismert személy, 1650-ben 62, 1700-ban 71. Ugyanezek száma Kassa alatt A harmincadosok és harmincadellenõrök száma tehát Pozsony alatt csaknem négyszeresére nõtt; míg Kassa alatt alig növekedett. Összességében azonban a harmincadhivatalnokok száma 43-ról 101-re, tehát több mint kétszeresére nõtt. Ebben a visszafoglalt területek állomásai és azoknak személyzete nincsen benne. 8 A harmincadvám tisztviselõinek számát azonban messze felülmúlta jelentõségük. A legtöbb helyen õk képviselték a központi, királyi hatalmat és olykor, hatáskörükben, a környék fõnemesi birtokosaival is szembeszálltak, ami természetesen nem növelte népszerûségüket a magyar nemesség körében, noha legnagyobbrészt õk maguk is ebbõl a rétegbõl származtak. A hivatalviselés egyik feltétele azonban, már a 16. században is az volt, hogy elszámolás-kötelezettségükben nem hivatkozhattak nemesi elõjogaikra, és birtokukkal is feleltek a munkásságuk idején a kincstárt ért esetleges károkért. A non obstante praerogativa nobilitari formulát a hivatali eskünél, a kötelezettségvállalásban már 1569-ben is vállalniok kellett, s ez szerepel a 17. század közepérõl fennmaradt írásos hivatali eskütételekben is. Azt is el kellett ismerniök, hogy megbízatásuk durante Suae Maiestatis bene placito, tehát királyi commissio, az uralkodó tetszésétõl függ, nem officium, tehát nem tulajdonosai állásuknak. 9 A 16. században kötelezettségvállalásuk azonban még nem olyan komoly, mint egy évszázaddal késõbb. Ekkor hitemre, becsületemre, emberségemre (ad fidem, honorem et humanitatem meam) formulával ígéri a harmincados a becsületes tevékenységet, de a 17. században, már a Szentháromságra kell megesküdnie, olyan módon azonban, hogy azt mind katolikus, mind protestáns tisztségviselõ letehette; nem volt konfesszionális jellege az eskünek, mert Szûz Mária és a szentek általában nem voltak benne említve, csupán egyes 19 8 Fallenbüchl 1975, MOL, MKL E 210. Miscellanea. Tricesimalia, 97. csomó, Verbó, Varboy György ígérvénye, Pozsony július 14.

20 20 esetekben. Szigorítás volt az is, hogy néha szabadságomat, nemességemet lekötöm vagy nemesi kiváltságomról lemondok (nobilitarem praerogativam renuncio) formulát ír alá a harmincados. A szigorítás okát abban kell látnunk, hogy a harmincadosok, mint pénzkezeléssel megbízott tisztviselõk, nagy kísértésnek voltak kitéve abban, hogy ne a kincstár, hanem a maguk hasznát nézzék. Országh Kristóf már a 16. század derekán hangot ad ennek. Szerinte a harmincadosok gyakran visszaélnek hivatalukkal: kölcsönt adnak kamatra, helyettesekkel dolgoznak, és így nem ellenõrzik kellõen a vámot, s végül szolgálatuk folyamán néhány év alatt megvagyonosodnak. 10 Bár Országh vádjai nem voltak alaptalanok, mégis a harmincadosok zöme tisztességesen látta el feladatát, és a 17. században az ellenõrzés is javult. 11 A befizetési hátralékok melyek gyakran az özvegyeiket sújtották arra engednek következtetni, hogy a kereskedõk is gyakran éltek vissza a harmincadosok bizalmával, ugyanis ezek az árujuk értékesítéséig meghitelezett vám kifizetését nem teljesítették, amire gyakran volt példa s ez nehezítette a vámtisztviselõk munkáját. Így ezek inkorrektség nélkül is, sõt sokszor éppen jószívûségük és elnézésük miatt kerülhettek nehéz helyzetbe. A harmincadosoknak az ország törvényei értelmében hazai nemesembereknek kellett volna lenniök. A század elsõ kétharmadában ezt rendszerint be is tartották, a század végén már nem mindig. Az idegen születésû harmincadosok száma azonban a 17. században viszonylag csekély volt, és jobbára az ország nyugati határvámállomásaira szorítkozott. A harmincadosok helyettesei közt azonban voltak nem-nemesek és nem-magyarok is. Ezek azonban nem az uralkodóval, hanem a harmincadossal álltak jogviszonyban. A harmincadosok fizetése igen eltérõ, rendszerint az állomás nagyságával és jövedelmezõségével állt arányban. A harmincadosok néha nem fizetést, hanem részesedést kaptak a bevételbõl ezzel 10 Uo. 92. csomó, Nr Pestien (Pöstyén) Keltezetlen, de kétségtelenül 1567 elõtti, mert Országh Kristóf ez évben már meghalt. 11 A Kamara általában bizottságot küldött ki idõrõl-idõre, nemcsak az elszámolások ellenõrzésére, de helyszíni szemlére is. Ilyen volt pl. az január 19-én, királyi határozattal elrendelt felülvizsgálat, amikor Sirchich Gáspár tanácsost és Várady László alszámvevõmestert küldték ki. MOL MKL E 21, Benignae Resolutiones, Liber Resolutionum 18, 372. fol.

Az öt máramarosi város társadalma a 16 18. században

Az öt máramarosi város társadalma a 16 18. században Az öt máramarosi város társadalma a 16 18. században PhD-értekezés Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Interdiszciplináris Doktori Iskola A Kárpát-medence és a szomszédos birodalmak (900 1800)

Részletesebben

A MAGYAR NEMESSÉG TÁRSADALMI TAGOLÓDÁSA (16-20. SZÁZAD)"

A MAGYAR NEMESSÉG TÁRSADALMI TAGOLÓDÁSA (16-20. SZÁZAD) A MAGYAR NEMESSÉG TÁRSADALMI TAGOLÓDÁSA (16-20. SZÁZAD)" Nagyobb és kisebb nemes urak A késő középkori magyar politikai elitet az ország legfőbb világi és egyházi főméltóságai alkották. A legmagasabb szintü

Részletesebben

KALMÁR János (ELTE, Budapest) Szatmár, 1711: vég, folytonosság, kezdet

KALMÁR János (ELTE, Budapest) Szatmár, 1711: vég, folytonosság, kezdet KALMÁR János (ELTE, Budapest) Szatmár, 1711: vég, folytonosság, kezdet A vég A szatmári megegyezés csaknem valamennyi történeti összefoglalónkban, miként egyéb történeti munkáinkban és történeti tudatunkban

Részletesebben

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után A második bécsi döntés A magyar-román tárgyalások augusztus 16-án kezdődtek, de nem vezettek eredményre, sőt mindkét fél újabb

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 6. I. A katonai büntetőjog helye és szerepe a jogrendszerben 9

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 6. I. A katonai büntetőjog helye és szerepe a jogrendszerben 9 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 6 I. A katonai büntetőjog helye és szerepe a jogrendszerben 9 II. A katonai igazságszolgáltatás kezdetei a Mohács előtti Magyarországon 14 II/1. A magyar hadsereg büntetőjoga és

Részletesebben

Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon

Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon Publicationes Instituti Historici in Universitate Catholica de Petro Pázmány nuncupatae fundati Subsidia 2 Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon

Részletesebben

Ügyvédség a köz- és a magánjog határán

Ügyvédség a köz- és a magánjog határán DOI 10.15774/PPKE.JAK.2013.001 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog és Államtudományi Kar Jog- és Államtudományi Doktori Iskola Patyi Gergely Ügyvédség a köz- és a magánjog határán (doktori értekezés) Témavezető:

Részletesebben

Faragó Tamás Őri Péter (összeáll.) Az 1784 1787 évi népszámlálás II. Az Alföld, a Délvidék és a Dunántúl népességi adatai Budapest, 2008.

Faragó Tamás Őri Péter (összeáll.) Az 1784 1787 évi népszámlálás II. Az Alföld, a Délvidék és a Dunántúl népességi adatai Budapest, 2008. Faragó Tamás Őri Péter (összeáll.) Az 1784 1787 évi népszámlálás II. Az Alföld, a Délvidék és a Dunántúl népességi adatai Budapest, 2008 Tartalom I.Faragó Tamás: Az első népszámlálás fennmaradt forrásanyag

Részletesebben

MAGYARORSZÁG A NEMZETI ÉBREDÉS KORA 1790-1848. Gergely András

MAGYARORSZÁG A NEMZETI ÉBREDÉS KORA 1790-1848. Gergely András 13 MAGYARORSZÁG T Ö R T É N E T E A NEMZETI ÉBREDÉS KORA 1790-1848 Gergely András GERGELY ANDRÁS A nemzeti ébredés kora 1790-1848 Főszerkesztő Romsics Ignác KOSSUTH KIADÓ Írta: Gergely András Főszerkesztő:

Részletesebben

Pozsony és a városi kérdés a reformkorban

Pozsony és a városi kérdés a reformkorban Tóth Árpád gyakrabban (20 esetben) Pozsony nevével találkozunk, ráadásul jellem zően tekintélyes patríciuscsaládok (például a nagykereskedő Birnstingel, Freyburg, Royko, Zechmeister vagy a szűcs Thekusch

Részletesebben

A MAGYAR VILÁGI NAGYBIRTOK TÖRTÉNETE

A MAGYAR VILÁGI NAGYBIRTOK TÖRTÉNETE TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖNYVTÁR ÚJ SOROZAT A HUSZADIK SZÁZAD SZERKESZTÉSÉBEN ÁGOSTON PÉTER A MAGYAR VILÁGI NAGYBIRTOK TÖRTÉNETE 1913 GRILL KÁROLY KÖNYVKIADÓ VÁLLALATA BUDAPEST, IV., VERES PÁLNÉ-UTCA 3 ÁGOSTON

Részletesebben

AZ ADÓZÁS TÖRTÉNETE (Összeállította: dr. Juhász István)

AZ ADÓZÁS TÖRTÉNETE (Összeállította: dr. Juhász István) AZ ADÓZÁS TÖRTÉNETE (Összeállította: dr. Juhász István) Az adózás története majdnem egyidős az emberiség történetével. Amióta létezik az, hogy emberek nagyobb csoportjai együtt, közösségben élnek, és valamiféle

Részletesebben

ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS?

ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? XXVII Alapító szerkesztõ JUHÁSZ GYULA Sorozatszerkesztõ DIÓSZEGI LÁSZLÓ ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? Források a moldvai magyar etnikai csoport, a csángók modern kori történelmének

Részletesebben

A határ megindul, az ország nagyobb lesz

A határ megindul, az ország nagyobb lesz Sallai Gergely A határ megindul, az ország nagyobb lesz A csehszlovákiai magyar kisebbség és Magyarország kapcsolatainak diplomácia-, politika- és társadalomtörténeti vizsgálata az 1938. évi csehszlovákiai

Részletesebben

A cigányság a magyar társadalomban Társadalmi-történelmi áttekintés /tanfolyami jegyzet/ Készítette: Csillei Béla

A cigányság a magyar társadalomban Társadalmi-történelmi áttekintés /tanfolyami jegyzet/ Készítette: Csillei Béla A cigányság a magyar társadalomban Társadalmi-történelmi áttekintés /tanfolyami jegyzet/ Készítette: Csillei Béla Bevezető Közhelyszámba megy annak kimondása, hogy a magyarországi cigányság olyan társadalmi

Részletesebben

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1000 1038: I. (Szent) István uralkodása. 1054: az egyházszakadás

Részletesebben

Megoldókulcs a. című kötethez

Megoldókulcs a. című kötethez Megoldókulcs a Történelem feladatsorok az írásbeli érettségire II. című kötethez MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST Szerkesztői megjegyzés A megoldások szerkesztése során azt az alapelvet tartottuk szem előtt, hogy

Részletesebben

Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés

Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés MAGYARORSZÁG PIARISTA MÚLTJÁBÓL 2. 1. Koltai András, Bevezetés a piarista rend magyarországi történetének forrásaiba és irodalmába,

Részletesebben

A külföldi egyetemjárás és a magyar értelmiségi szerep kapcsolata

A külföldi egyetemjárás és a magyar értelmiségi szerep kapcsolata Forrás: http://www.valosagonline.hu/index.php?oldal=cikk&cazon=1030&lap=0 A külföldi egyetemjárás és a magyar értelmiségi szerep kapcsolata Szögi László Az európai centrum és periféria viszonyának vizsgálatában

Részletesebben

Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe

Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe Jakab Attila Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe Mûhelytanulmány 4. Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány

Részletesebben

A 18. századi rekatolizáció szülötte : az első intézményes árvaház Magyarországon

A 18. századi rekatolizáció szülötte : az első intézményes árvaház Magyarországon VINCZÉNÉ MENYHÁRT MÁRIA A 18. századi rekatolizáció szülötte : az első intézményes árvaház Magyarországon A tanulmány a Magyarországon elsőként, a 18. század derekán, Kőszegen létrehozott intézményes árvaház

Részletesebben

XII. Hejõbába társadalma

XII. Hejõbába társadalma XII. HEJÕBÁBA TÁRSADALMA 167 XII. Hejõbába társadalma Bába a feudalizmus idõszakában A korai középkortól az újkorig a gazdaság meghatározó alapja a termõföld, illetve annak nagysága volt. A nemzetségi

Részletesebben

Társadalmi és gazdasági változások az udvarhelyszéki Havasalján a 17-18. században

Társadalmi és gazdasági változások az udvarhelyszéki Havasalján a 17-18. században ERDÉLYI TUDOMÁNYOS FÜZETEK 226 Vofkori Mária Társadalmi és gazdasági változások az udvarhelyszéki Havasalján a 17-18. században A sorozatot szerkeszti Dávid Gyula Megjelent a magyar Művelődési és Közoktatási

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG

NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG A NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG KÉSZÍTETTE: JÓNÁS MIKLÓS V. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓ TÉMAVEZETŐ TANÁR: MAJSAI TAMÁS WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA 1996 A nyíregyházi

Részletesebben

Kormányozni lehet ugyan távolról, de igazgatni csak közelről lehet jól

Kormányozni lehet ugyan távolról, de igazgatni csak közelről lehet jól Kormányozni lehet ugyan távolról, de igazgatni csak közelről lehet jól Tanulmány a területi igazgatás magyar történelmi hagyományairól, az átalakításra vonatkozó jelenkori kutatások eredményeinek áttekintése,

Részletesebben

Iskolakultúra-könyvek 8.

Iskolakultúra-könyvek 8. ROMÁK ÉS OKTATÁS Iskolakultúra-könyvek 8. Sorozatszerkesztő Géczi János Szerkesztő Andor Mihály ROMÁK ÉS OKTATÁS iskolakultúra Iskolakultúra, Pécs, 2001 A könyv kiadását a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

Részletesebben

Puskás Lajos és a Kolozsvári Tízes Szervezet Írta Vincze Gábor HUNSOR publikáció

Puskás Lajos és a Kolozsvári Tízes Szervezet Írta Vincze Gábor HUNSOR publikáció www.hunsor.se/hhrw FOUNDED 1997., Norrköping, Sweden HUNSOR - Unus Eademque Libertas Puskás Lajos és a Kolozsvári Tízes Szervezet Írta Vincze Gábor HUNSOR publikáció A romániai magyar kisebbség elmúlt

Részletesebben

Háborúk, válságok, diktatúrák demográfiai hatásai. I. A Nagy Háború

Háborúk, válságok, diktatúrák demográfiai hatásai. I. A Nagy Háború Háborúk, válságok, diktatúrák demográfiai hatásai I. A Nagy Háború Központi Statisztikai Hivatal, 2014 ISBN 978-963-235-453-8 ISBN 978-963-235-454-5 A kézirat leadásának időpontja: 2014. július 4. Készült

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia Az első tanügyi tanács körüli viták Bölcsészek szakválasztása és tanárrá válása

pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia Az első tanügyi tanács körüli viták Bölcsészek szakválasztása és tanárrá válása Educatio pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia látszat és való Az első tanügyi tanács körüli viták 179 Bajomi Iván Bölcsészek szakválasztása és tanárrá válása 190 Biró Zsuzsanna

Részletesebben