D i a l í z i s k ö z p o n t 1115 Budapest Tétényi út Budapest Tétényi út

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "D i a l í z i s k ö z p o n t 1115 Budapest Tétényi út 12-16. E-mail: ikiss@enternet.hu. 1115 Budapest Tétényi út 12-16. E-mail: kolose@t-online."

Átírás

1

2 és XII. NEMZETKÖZI TOVÁBBKÉPZŐ ELŐADÁSSOROZATA Budapest, december 4-7. A kongresszus elnöke: Prof. Dr. Járai Zoltán Szent ImreEgyetemi Oktatókórház, Kardiológiai Profil 1115 Budapest Tétényi út k a r d i o l o g i s z e n t i e m k r o r h a z. h u A Továbbképző Kurzus elnökei: Prof. Dr. Farsang Csaba Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Budapest 1115 Budapest Tétényi út E-m a i l :h u n g h y t -o n l i n e. h u Prof. Dr. Kiss István Semmelweis Egyetem ÁOK, Geriátriai Tanszéki Csoport; S z e n t I m r ee g y e t e m i O k t a t ó k ó r h á z, N e p h r o l o g -Hypertonia i a Profilés B. Braun Avitum 1 s. z. D i a l í z i s k ö z p o n t 1115 Budapest Tétényi út A kongresszus titkára: Dr. Kolossváry Endre Szent ImreEgyetemi Oktatókórház, Angiológiai Profil 1115 Budapest Tétényi út Tudományos Bizottság: Elnök: Prof. Dr. Rosivall László Tagok: Prof. Dr. Ábrahám György Prof. Dr. Nagy Judit Dr. habil. Páll Dénes Dr. Szegedi János Dr. Tislér András A kongresszus szervezője: Expert-Quality Kongresszusi és Utazási Iroda 1052 Budapest, Kígyó u. 4-6., Levélcím: 1243 Budapest, Pf.: 553. Tel: , ; Fax: ; Internet: Szervező: Szalma Márta Tel: Regisztráció: Veres Gabriella Tel: Szállásinformáció: Szepesi Gizella Tel:

3 és XII. NEMZETKÖZI TOVÁBBKÉPZŐ ELŐADÁSSOROZATA Budapest, december 4-7. A Magyar Hypertonia Társaság Vezetősége Dr. Alföldi Sándor P r o f.dr. Ábrahám György Dr. Ádám Ágnes Dr. habil. Barna István, Bu d a p e s t iti t k á r P r o f.d r. C z u r i g a I s t v á n Prof. Dr. Császár Albert P r o f.dr. de Châtel Rudolf, el ő z ő e l n ö k D r. D u d á s M i h á l y D r. F a r k a s K a t a l i n, F e g y e l m i é s E t i k a i B i zo t t s á el g n ö k e Prof. Dr. Farsang Csaba, Ö r ö k ö s t i s z t e l e t b e l el i n ö k D r. F e r en c z i S á n d o r Dr. Finta Ervin, pé n z t á r o s Dr. Huberth János P r o f.d r. J á r a i Z o l t á n, fő t i t k á r P r o f. D r. J e r m e n d y G y ö r g y Prof. Dr. Kékes Ede, el l e n ő r P r o f.dr. Kiss István, el n ö k Prof. Dr. Koller Ákos Dr. Kolossváry Endre D r. K u l c s á r I m r e D r. L é g r á d y P é t e r, I f j ú s á g i B i z o t t s á g el n ö k e Prof. Dr. Nagy Judit D r. O f n e r P é t e r P r o f. D r. P a d o s G y u l a Dr.habil.Páll Dénes, Vidéki titkár D r. P o ó r F e r e n c Prof. Dr. Préda István P r o f.d r. R a d ó J á n o s Prof. Dr. Reusz György Prof. Dr. Rosivall László, Tudományos Bizottság el n ö k e P r o f. D r. S o n k o d i S á n d o r D r. S z a b ó L á s z l ó Dr. Szegedi János, el n ö k h e l y e t t e s Prof. Dr. Székács Béla, O k t a t á s i B i z o t t s á gel n ö k e D r. T a m á s F e r e n c, je g y z ő Dr. Tislér András P r o f. D r. T ú r i S á n d o r Dr. Vályi Péter, S z á m v i z s g á l ó B i z o t el t s n á ö g k e ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A KONGRESSZUS és a KURZUS IDŐPONTJA: december 4-7. HELYSZÍNEK: december december 5-7. Magyar Hypertonia Társaság Magyar Hypertonia Társaság XII. Nemzetközi Továbbképző Kurzusa XXI. Kongresszusa Danubius Hotel Arena SYMA Rendezvény és Kongresszusi Központ 1148 Budapest Ifjúság útja Budapest, Dózsa György út 1. HELYSZÍNI REGISZTRÁCIÓ HELYE és IDEJE: Danubius Hotel Arena: SYMA Rendezvény és Kongresszusi Központ: december 4.: ig december ig december ig

4 és XII. NEMZETKÖZI TOVÁBBKÉPZŐ ELŐADÁSSOROZATA Budapest, december 4-7. A kongresszus részvételi díjai: (az árak tartalmazzák az ÁFA-t) Teljes részvételi díj Napijegy MHT tag: Ft Ft 35 éven aluli MHT tag: Ft Ft Nyugdíjas MHT tag: Térítésmentes Nem tag: Ft Ft Nyugdíjas, 35 éven aluli nem tag: Ft Ft Szakdolgozó: Ft Ft Kísérő: Ft Az MHT tagjának az tekinthető, aki augusztus 31-ig rendezte a évi tagdíját! Ebéd a továbbképzésen: Ft/fő (b ü f é, a z á r t a r t a l m a z z a a z Á F -t Á ) Ebéd a kongresszuson: Ft/alk. (menü, ü d í t ő ; a z á r t a r t a l m a z z a a z Á -t F ) Á Részvételi díjak tartalma: Továbbképző Előadás sorozat díja tartalmazza a tudományos programon való részvételt, az oktató anyagot, a névkitűzőt, valamint a pontszerző igazolást. Kongresszusi teljes részvételi díj tartalmazza a Kongresszus tudományos programjain való részvételt, a kongresszushoz kapcsolódó kiállítás megtekintését, a kongresszusi táskát, a programfüzetet, a névkitűzőt, a nyitófogadásra szóló meghívót. Tartalmazza továbbá a Kongresszusra vonatkozó pontszerző igazolást. A napijegy tartalmazza a megjelölt napon, a tudományos programon való részvételt, a kongresszushoz kapcsolódó kiállítás megtekintését, a kongresszusi táskát, programfüzetet, a névkitűzőt. Nyugdíjas MHT tag ingyenes részvétele a tudományos programokon való részvételre vonatkozik, tartalmazza továbbá a névkitűzőt, programfüzetet és a kiállítás megtekintését. A kísérői részvételi díj tartalmazza a nyitófogadáson való részvételt. Egyetemi hallgatók diákigazolványuk bemutatásával a kongresszus tudományos programján térítésmentesen vehetnek részt. A N e m z e tkö zi E l ő ad ás s o ro za t a Hy p e rto no lo gu s k ép e síté s s e l re nd el ke z ők s zá m á ra Kötelező Szintentartó tanfolyam, a H y pe r t o n o l o g u s j e l ö l t e k s z á m á r a k ö t e l e z ő t o v á b b k é p z é s. S z a k o r v o s o k r é s z é r e szabadon választott egyetemi tanfolyamként a k k r e d i t á l t t o v á b b k é p z é s. December 5-7. között az MHT standon délelőtt 45 perces EKG kvíz lesz. Kvíz vezetők: Kerkovits András, Regős László, Simon András

5 A MAGYAR HYPERTONIA TÁRSASÁG XII. NEMZETKÖZI TOVÁBBKÉPZŐ ELŐADÁSSOROZATA B u d a p e s t, d e c e m b e r 4. TUDOMÁNYOS PROGRAM december 4. SZERDA Danubius Hotel Arena A MAGYAR HYPERTONIA TÁRSASÁG XII. NEMZETKÖZI TOVÁBBKÉPZŐ ELŐADÁS SOROZATA Megnyitó Prof. Dr. Kiss István ÖSSZEFOGLALÁS AZ EURÓPAI HYPERTONIA ÉS KARDIOLÓGUS TÁRSASÁG HYPERTONIA KEZELÉSI SZAKMAI IRÁNYELVEIRŐL Prof. Dr. Farsang Csaba Sz e n t I m r e E g y e t e m i O k t a t ó k ó, r h B á u z d a p e s t A HYPERTONIA PATHOPHYSIOLOGIÁJÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSE Prof. Dr. Rosivall László S E Á O K K ó r é l e t t a n é i z e t I, n t B u d a p e s t HYPERTONIA ÉS MIKROCIRKULÁCIÓ Prof. Dr. Koller Ákos P T E K K Á O K K ó r é l e t t a n i é s G e r o n t o l ó g i a i I n t é z e t, P é c s A HYPERTONIÁS BETEG KOCKÁZATÉRTÉKELÉSE Prof. Dr. Kékes Ede Ó b u d a H y p e r t o n i a C e n t r u m, B u d a p e s t Szünet A HYPERTONIA NEM GYÓGYSZERES KEZELÉSE Dr. Szegedi János J ó s a A n d r á s O k t a t ó k ó r h á z, N y í r e g y h á z a HYPERTONIA IDŐSKORBAN Prof. Dr. Székács Béla Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Budapest HYPERTONIA ÉS METABOLIKUS SZINDRÓMA Dr. Alföldi Sándor Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Budapest Szünet

6 A MAGYAR HYPERTONIA TÁRSASÁG XII. NEMZETKÖZI TOVÁBBKÉPZŐ ELŐADÁSSOROZATA B u d a p e s t, d e c e m b e r HYPERTONIA ÉS STROKE Prof. Dr. Bereczki Dániel SE ÁOK Neurológiai Klinika, Budapest A SÓFOGYASZTÁS ÉS A TRANSZ-ZSÍRSAVAK KORLÁTOZÁSÁNAK NÉPEGÉSZSÉGÜGYI JELENTŐSÉGE Dr. Martos Éva O r s z á g o s É l e l m e z - é s T á p l á l k o z á s t u d o m á n y i I n t é z e t, B u d a p e s t HYPERTONIA ÉS SZÍVBETEGSÉG Prof. Dr. Járai Zoltán Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Budapest Ebédszünet HYPERTONIA ÉS PERIFÉRIÁS ÉRBETEGSÉG Dr. Farkas Katalin Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Budapest HYPERTONIA ÉS KRÓNIKUS VESEBETEGSÉG Prof. Dr. Kiss István S z e n t I m r e E g y e t e m i O k t a t ó k ó r h á z, átriai é s G e Tanszéki r i Csoport, SE ÁOK REZISZTENS HYPERTONIA Prof. Dr. Ábrahám György S Z T E I. s z. B e l g y ó g y á s z a t i K l i n i k a, S z e g e d Szünet WHAT HAVE WE LEARNED FROM THE CLINICAL TRIALS Prof. Dr. Alberto Zanchetti Scientifico Istituto Auxologico Italiano, Milano INTERVENTION AT POPULATION LEVEL: THE PORTUGUESE EXPERIENCE Prof. Dr. Luis Martins F e r n a n d o P e s s o a U n i v e r s i t y, P o r t o, P o r t u g a l TARGET ORGAN DAMAGE: HOW AND WHEN EVALUATE Prof. Dr. Fernando Pinto P r e s i d e n t o f P o r t u g u e s e S o c i e t y o f H y p e r t e n s i o n Továbbképzés zárása - TESZTÍRÁS

7 december 5. T U D O M Á N Y O S P R O G R A M december 5. CSÜTÖRTÖK S Y M A R e n d e z v é n y é s K on g r e s s z u s i K ö z p o n t MHT Epidemiológiai Munkacsoport Főtéma: A HYPERTONIA EPIDEMIOLÓGIÁJA Üléselnökök: Sonkodi Sándor, Kiss István Jánosi András, Ofner P., Járai Z. Gottsegen G y ö r g y O r s z á g o s K a r d i o l ó g i a i I n t é z e t, B u d a p e s t A HYPERTONIA ELŐFORDULÁSA ÉS JELENTŐSÉGE SZÍVINFARCTUSOS BETEGEKBEN. MAGYAR INFARCTUS REGISZTER Szegedi János S z a b o l c s-s z a t m á r -B e r e g m e g y e i K ó r h á z a k é s E g y e t e m i O k t a t ó k ó r h á z J ó s a A n d r á s O k t a t ó k ó r h á z, B. B r a u n A v i t u m H u n g a r y Z. r t Dialízis. 2. s z Központ, Nyíregyháza A HYPERTONIA ÉS DIABETES EGYÜTTES EPIDEMIOLÓGIÁJA HAZÁNKBAN Ábrahám György S Z T E Á O K I. s z. B e l g y ó g y á s z a t i K l i n i k a, N -Hypertonia e p h r o l o g i a Centrum, Szeged A REZISZTENS HYPERTONIA EPIDEMIOLÓGIÁJA Sonkodi Sándor S Z T E Á O K I. s z. B e l g y ó g y á s z a t i N K e l p i h n r i o k l a o, g i a-hypertonia Centrum, Szeged A HYPERTONIA PREVALENCIÁJÁNAK VÁLTOZÁSI TENDENCIÁI MEGBESZÉLÉS Szünet Főtéma: FIATALOK HYPERTONIÁJA PANEL BESZÉLGETÉS Moderátor: Páll Dénes Felkért résztvevők: Reusz György, Szabó László, Túri Sándor Szünet IGEN NAGY KOCKÁZATÚ BETEGEK DYSLIPIDAEMIÁJÁNAK ÉS 2-ES TÍPUSÚ DIABÉTESZÉNEK KORSZERŰ KEZELÉSE - MSD Szimpózium Moderátorok: Kiss István, Járai Zoltán Járai Zoltán Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Kardiológiai Profil KARDIOLÓGIAI SZEMPONTOK A DIABETESZ TERÁPIÁJÁBAN

8 december Szünet Kiss István S E ÁO K Ge r iá t r ia i T a n s z é k i Cs o p o r t; S z e n t I mre E g y e t e m i O k t a t ó k ór h á z, N e p h r o l o g i a- H y p e r t o n i a P r o f i l é s B. B r a u n A v i t u m 1. s z. D i a l í z i s k ö z p o n t KRÓNIKUS VESEBETEGEK KARDIOVASZKULÁRIS KOCKÁZATCSÖKKENTÉSE LIPIDCSÖKKENTŐKKEL INTERAKTÍV MEGBESZÉLÉS ESETISMERTETÉSSEL A HYPERTONIA TERÁPIÁJA - Szabad előadások (8 +2 ) Üléselnökök: Alföldi Sándor, Barna István Kékes Ede Kékegészség Kft. Budapest AMLODIPIN/ATORVASTTIN FIX KOMBINÁCIÓ SIKERE DISLIPIDEMIÁS HYPERTONIÁS BETEGEKBEN Préda István, Kiss R.G., Major L. MH-Honvédkórház, Budapest ARTERIA RENALIS DENERVÁCIÓ REZISZTENS HYPERTONIÁBAN. IRÁNYELVEK, TECHNIKAI LEHETŐSÉGEK ÉS TAPASZTALATOK Barna István SE ÁOK I. sz. Belgyógyászati Klinika, Budapest TÚLSÚLYOS HYPERTONIÁS BETEGEK KEZELÉSE Préda István MH-Honvédkórház, Budapest HYPERTONIA, SZÍVELÉGTELENSÉG ÉS BAL TAWARASZÁR BLOCK. A HATÉKONY RESZINKRONIZÁCIÓS PACEMAKER KEZELÉS VALÓDI FELTÉTELEI Barna István, Gyurcsányi A. SE ÁOK I. sz. Belgyógyászati Klinika, Budapest ACE-GÁTLÓK ÉS ARB-K GYÓGYSZERFELÍRÁSI GYAKORLATÁNAK VÁLTOZÁSA AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN Szántó Ildikó, Szűk T., Katona É., Paragh Gy., Páll D. DE OEC Belgyógyászati Intézet, Debrecen A TERÁPIA-REZISZTENS HYPERTONIA ELTÉRŐ FORMÁI UGYANAZON BETEGNÉL H é t h e l y i I v á n n é ( P é t e r S z a B r. k a É v S a z )., B ö s z ö r m é n y i A., L e m b e r k o v i c s É., S z ő k e É. Semmelweis Egyetem, Farmakognózia Intézet, Budapest FŰSZEREK ILLÓANYAG TARTALMÁNAK SPME-GC/MS VIZSGÁLATA ÉS FARMAKOLÓGIAI HATÁSA Salánki Péter Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Budapest DIÉTA MEGTARTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI: AZ ÍZEK AZ EGÉSZSÉGES FŰSZEREZÉS, MINT GYÓGY TÉNYEZŐ

9 december Szünet HORVÁT - MAGYAR SZIMPÓZIUM Üléselnökök: Bojan Jelaković, Farsang Csaba Bojan Jelaković D e p a r t m e n t o f N e p h r o l o g y a n d A r t e r i a l H y p e r t e n s i o n U n i v e r s i t y H o s p i t a l C e n t e r, Z a g r C r o a t i a SEVEN COUNTRIES STUDY Mario Laganović D e p a r t m e n t o f N e p h r o l o g y a n d A r t e r i a l H y p e r t e n s i o n U n i v e r s i t y H o s p i t a l C e n t e r, Z a g r C r o a t i a TELOMERE LENGTH AND CV RISK AFTER INTRAUTERINE GROWTH RETARDATION Sandra Karanović D e p a r t m e n t o f N e p h r o l o g y a n d A r t e r i a l H y p e r t e n v e s i r s o i n t y U n H i o s p i t a l C e n t e r, Z a g r e b, C r o a t i a PREHYPERTENSION IN CROATIAN RURAL AREA Ines Drenjančević D e p t o f P h y s i o l o g y a n d I m m u n o M l e o d g i y c, a l F a c u l t y U n i v e r s i t y J o s i p J u r a j S t r o s s m a y e r, O s i j e k, C r o a t i a ENDOTHELIAL ACTIVATION AND VASCULAR FUNCTION IN HYPERTENSION Ana Čavka S c h o o l o f M e d i c i n e J J S t r o s s m a y e r U n i v e r s i t y o f O s i j e k, C r o a t i a AT1 RECEPTOR BLOCKADE, PLASMA THROMBOXANE A2 LEVEL AND MICROCIRCULATION IN HEALTHY INDIVIDUALS Szünet Koller Ákos P T E K K Á O K K ó r é l e t t a n i é s G e r o n t o l ó g P i é a c i s I n t é z e t, A VASZKULÁRIS AT1 RECEPTOROK MŰKÖDÉSE: ÉLETTAN, KÓRÉLETTAN, GERONTOLÓGIA Barna István, Kékes E., Kiss I. Department of Internal Medicine Semmelweis Univ. Faculty of Medicine, Budapest u n g, a H r y NATIONWIDE COMPREHENSIVE HEALTH SCREENING PROGRAM IN HUNGARY (NACOHESP-HU) PORTUGÁL - MAGYAR SZIMPÓZIUM Üléselnökök: Fernando Pinto, Kiss István Luis Martins F e r n a n d o P e s s o a U n i v e r s i t y, P o r t o, P o r t u g a l ECONOMIC CRISIS AND HYPERTENSION

10 december Szünet Manuel Carvalho Rodrigues G e n e r a l S e c r t e a r y o f P o r t u g u e s e S o c i e t y o f H y p e r t e n s i o n HEART AND HYPERTENSION: FROM LVH TO HEART FAILURE Mesquita Bastos P r e s i d e n t o f G e n e r a l A s s e m b l y o f P o r t u g u e s e S o c i e t y o f H y p e r t e n s i o n WHITE COAT AND MASKED HYPERTENSION Farsang Csaba S z e n t I m r E g e y e t e m io k t a t ó k ó r h á z, K a r d i o m e t a b o l i k u s C e n t r u m, B u d a p e s t FUTURE DIRECTIONS IN HYPERTENSION Ábrahám György S Z T E Á O K I. s z. B e l g y ó g y á s z a t i K l i n i k a, S z e g e d RESISTANT HYPERTENSION A MAGYAR HYPERTONIA TÁRSASÁG XXI. KONGRESSZUSÁNAK MEGNYITÓJA Üléselnökök: Járai Zoltán, Kiss István, Farsang Csaba A MAGYAR HYPERTONIA TÁRSASÁG TISZTELETBELI TAGSÁGÁNAK ÁTADÁSA, ÉS A TISZTELETBELI TAG DÍSZELŐADÁSA Professor Fernando Pinto P r e s i d e n t o f P o r t u g u e s e S o c i e t y o f H y p e r t e n s i o n PREVALENCE, AWARENESS, CONTROL OF HYPETENSION AND SALT CONSUMPTION IN PORTUGAL THE PHYSA STUDY STATE OF THE ART a 70 éves Farsang Csaba professzor úr köszöntése és előadása Prof. Dr. Farsang Csaba S z e n t I m r E g e y e t e m io k t a t ó k ó r h á z, K a r d i o m e t a b o l i k u s C e n t r u m, B u d a p e s t A MAGYAR HYPERTONIA TÁRSASÁG KITÜNTETÉSEINEK ÁTADÁSA Török Eszter Emlékérem kitüntetés átadása, és a díjazottak előadása Prof. Dr. Reusz György S E Á O K I. s z. G y e r m e k g y ó g y á s z a t i K l i n i k a, S z e g e d Prof. Dr. Túri Sándor SZTE ÁOK Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ, Szeged Marosvári Miklós Emlékérem kitüntetés átadása, és a díjazott előadása Dr. habil. Páll Dénes DE OEC I sz. Belgyógyászati Klinika, Debrecen Ifjúsági Díj kitüntetés átadása Díjazott: Dr. Kováts László Zala Megyei Kórház Belgyógyászat, Hypertonia Decentrum, Zalaegerszeg

11 december évi kutatási pályázatok díjazottjai: Legkiemelkedőbb Közlemény Díj átadása (angol nyelvű közlemény) Díjazott: Dr. Farkas Katalin Szent Imre E g y e t e m ioktatókórház, Angiológia Profil, Budapest Farkas Katalin et al. HIGH PREVALENCE OF PERIPHERAL ARTERIAL DISEASE IN HYPERTENSIVE PATIENTS: THE EVALUATION OF ANKLE- BRACHIAL INDEX IN HUNGARIAN HYPERTENSIVES SCREENING PROGRAM J of Hypertens, 2012;30: Legkiemelkedőbb Közlemény Díj átadása (magyar nyelvű közlemény) Díjazott: Prof. Dr. Székács Béla SE ÁOK II. Belgyógyászati Klinika, Geriátriai Tanszéki Csoport és Szent Imre E g y e t e m ioktatókórház, Aktív Geriátriai Osztály, Budapest HYPERTONIA IDŐS KORBAN - DIAGNOSZTIKAI - TERÁPIÁS IRÁNYELVEK ÉS HÁTTERÜK KRITIKAI ÁTTEKINTÉSE LAM, 2012;22(8-9): MAGYAR HYPERTONIA TÁRSASÁG XXI. KONGRESSZUSÁNAK NYITÓ FOGADÁSA

12 december december 6. PÉNTEK EPIDEMIOLÓGIA ÉS DIAGNOSZTIKA Szabad előadások (8 +2 ) és Poszter bemutatások (3 +2 ) Üléselnökök: Finta Ervin, Kulcsár Imre, Páll Dénes, Vályi Péter Sonkodi Balázs, Légrády P., Fodor G., Pálinkás A., Boda K., Ábrahám Gy., Sonkodi S. SZTE ÁOK I. sz. Belgyógyászati Klinika, Szeged D O H Á N Y Z Á S É S A V É OM R N Y Á S Ö S S Z E F Ü G G É S É N E K V I Z S G Á L A T A M U N K A V Á L L A L Ó K B A N Móczár Csaba Háziorvosi Rendelő, Kecskemét SCORE VERSUS (PLUSZ?) REYNOLDS A KÉT RIZIKÓBECSLÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA KARDIOVASZKULÁRIS BETEGSÉGTŐL MENTES POPULÁCIÓN Szauder Ipoly Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgálat Nemes utcai Szakorvosi Rendelőintézet ECHOKARDIOGRÁFIA SZEREPE A HYPERTONIÁS SZÍVBETEGSÉG DIAGNÓZISÁBAN Sipos Evelin, Nagy K., El Hadj Othmane Taha SE ÁOK I. sz Belgyógyászati Klinika, Budapest AZ ISZKÉMIÁS SZÍV ÉS A PERIFÉRIÁS ÉRBETEGSÉG ECHOKARDIOGRÁFIÁS MEGHATÁROZÓI DIABETES MELLITUSBEN NEM SZENVEDŐ, SINUS RITMUSÚ HYPERTONIÁS BETEGEK KÖRÉBEN Kovács Imre, Tarján J., Szalai G., Kern A., Horváth J., Kovács N., Koller Á. Soproni Erzsébet Oktató Kórház, II Belgyógyászat-Kardiológia, Sopron AZ SZÉRUM ADIPOKINEK ÉS A PERIKARDIÁLIS ZSÍRSZÖVET VÁLTOZÁSA PREOBES NORMOTÓNIÁS ÉS HYPERTONIÁS BETEGEKBEN Regős László, Berényi I., Simon A. Újpesti Egészségügyi Nonprofit kft., Budapest SZISZTÉMÁS ÉS KISVÉRKÖRI HYPERTONIA OKOZTA ELEKTROMOS REMODELLING Poszter bemutatások Fejes Imola Krisztina, Légrády P., Bajcsi D., Gajda Zs., Letoha A., Ábrahám Gy. SZTE ÁOK I. sz. Belgyógyászati Klinika, Szeged A TERÁPIA REZISZTENS HYPERTONIA A KLINIKAI GYAKORLATBAN Körei Anna Erzsébet, Istenes I., Putz Zs., Németh N., Martos T., Keresztes K., Vági O.E., Kempler M.S., Vargha P., Kempler P. SE ÁOK I.sz. Belgyógyászati Klinika, Budapest A SZÍVFREKVENCIA-VARIABILITÁS SÚLYOS BESZŰKÜLÉSE MUTATHATÓ KI HYPERTONIÁBAN IS SZENVEDŐ 2-ES TÍPUSÚ CUKORBETEGEK KÖRÉBEN

13 december Szünet Légrády Péter, Bajcsi D., Fejes I., Csák H., Letoha A., Ábrahám Gy. SZTE ÁOK I. sz. Belgyógyászati Klinika, Szeged SZÍVFREKVENCIA-VARIABILITÁS ÉS AUTONÓM NEUROPATHIA VIZSGÁLATA CUKORBETEG ÉS NEM CUKORBETEG HYPERTONIÁSOKBAN Letoha Annamária, Bajcsi D., Légrády P., Gavallér H., Bertalan V., Ábrahám Gy. SZTE ÁOK I. sz. Belgyógyászati Klinika, Szeged HEVENY TÜDŐEMBÓLIÁVAL SZÖVŐDŐ TAKOTSUBO CARDIOMYOPATHIA Nagy Krisztina, Sipos E., El Hadj Othmane Taha SE ÁOK I. sz. Belgyógyászati Klinika, Budapest A 2. TÍPUSÚ DIABETES MELLITUS NEM OKOZ TOVÁBBI SZÍVFREKVENCIA- VARIABILITÁS CSÖKKENÉST HIPERTÓNIÁBAN SZENVEDŐ BETEGEK KÖRÉBEN Lelbach Ádám, Koller Á. Dr. Rose Magánkórház, Budapest A SZISZTÉMÁS ÉS VASZKULÁRIS GYULLADÁSOS MECHANIZMUSOK SZEREPE HYPERTONIÁBAN HYPERTONIA- ÉS DIABÉTESZ TÁRSBETEGSÉGEI Berlin-Chemie Szimpózium Moderátor: Farsang Csaba Járai Zoltán S z e n t I m r E g e y e t e m ioktatókórház, Kardiológiai Profil BÉTA-BLOKKOLÓK HELYE A METABOLIKUS SZINDRÓMÁS BETEGEK KÖRÉBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A NEBIVOLOLRA Ábrahám György S Z T E Á O K I. s z. B e l g y ó g y á s z a t i K l i n i k a, S z e g e d LERCANIDIPINE A 3. GENERÁCIÓS CCB-HYPERTONIÁS ÉS DIABÉTESZES BETEGEK ANTIHIPERTENSIV KEZELÉSE Megbeszélés Szünet Főtéma: A MULTIPLEX VERŐÉRBETEGEK HYPERTONIÁJA PANEL BESZÉLGETÉS Moderátor: Farkas Katalin Felkért résztvevők: Kolossváry Endre, Járai Zoltán, Szegedi János Szünet

14 december Főtéma Szimpózium: SZEMELVÉNYEK AZ ÉRV PROGRAM ÖT ÉVES UTÁN KÖVETÉSÉNEK EREDMÉNYEIBŐL - Egis Gyógyszergyár Nyrt. támogatásával Moderátor: Kiss István Farkas Katalin S z e n t I m r E g e y e t e m io k t a t ó k ó r h á z, A n g i o l ó i g i P a r o f i l, B u d a p e s t AZ ÉRV PROGRAM ZÁRÁSA, ELSŐ HAZAI EREDMÉNYEK A PERIFÉRIÁS ÉRBETEGSÉG ÉS A KARDIOVASZKULÁRIS ESEMÉNYEK KOCKÁZATÁRÓL Járai Zoltán S z e n t I m r E g e y e t e m ioktatókórház, Kardiológiai Profil A RIZIKÓ CSÖKKENTŐ KEZELÉS TAPASZTALATAI AZ ÉRV PROGRAMBAN Kolossváry Endre S z e n t I m r E g e y e t e m io k t a t ó k ó r h á z, A n g i o l ó g i a i P r o f i l, B u d a p e s t HOGYAN BEFOLYÁSOLJA A PERIFÉRIÁS VERŐÉRBETEGSÉG A KRÓNIKUS VESEBETEGEK PROGNÓZISÁT? RAMONA MI VAN A NÉV MÖGÖTT? - Egis Gyógyszergyár Nyrt. Szimpózium Moderátor: Kiss István Tomcsányi János B u d a i I r g a l m a s r e n d i K ó r h á z K a r d i o l ó g i a, B u d a p e s t RAMONA VIZSGÁLAT Simonyi Gábor S z e n t I m r E g e y e t e m io k t a t ó k ó r h á z, A n y a g c s e r e K ö z p o n t RAMONA VIZSGÁLAT DIABETES ALCSOPORT ANALÍZIS EREDMÉNYEI Kiss Róbert Gábor MH Egészségügyi Központ, Kardiológiai Osztály, Budapest RAMONA VIZSGÁLAT ISZB ALCSOPORT ANALÍZIS EREDMÉNYEI Kiss István S E ÁO K Ge r iá t r ia i T a n s z é k i Cs o p o r t ; S z e n t I mre E g y e t e m i O k t a t ó k ó r h á z, N e p h r o l o g i a- H y p e r t o n i a P r o f i l é s B. B r a u n A v i t u m 1. s z. z p o D n i t a l í z i s k ö CA-ACEI KOMBINÁCIÓ SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE A HYPERTONIA KEZELÉSÉBEN Szünet A MAGYAR HYPERTONIA TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSE Elnökség: Kiss István, Járai Zoltán, Farsang Csaba Napirend: Főtitkári beszámoló (Járai Z) Pénzügyi beszámoló (Finta Ervin) A társaság állandó bizottságainak beszámolói Vezetőségválasztás

15 december Szünet Közben: MHT SZAKMAI IRÁNYELV 2013 ISMERTETÉSE Kiss István MHT elnöke RENÁLIS DENERVÁCIÓ ÚJ TECHNOLÓGIA A REZISZTENS HYPERTONIA KEZELÉSÉBEN - Vascular Venture Szimpózium Moderátorok: Ábrahám György, Légrády Péter Szünet Kiss Róbert Gábor MH Egészségügyi Központ, Kardiológiai Osztály, Budapest RENÁLIS DENERVÁCIÓ MIKOR? Szűk Tibor D E O E C K a r d i o l ó g i a i K l i n i k a, D e b r e c e n RENÁLIS DENERVÁCIÓ - MIVEL? Major László MH Egészségügyi Központ, Haemodinamikai labor, Budapest RENÁLIS DENERVÁCIÓ HOGYAN? Főtéma Szimpózium: "ÉLJEN 140/90 ALATT" - Sandoz Hungária Kft. támogatásával Üléselnök: Kiss István Farsang Csaba S z e n t I m r E g e y e t e m iok t a t ó k ó r h á z, K a r d i o m e t a b o l i k u s C e n t r u m, B u d a p e s t A CÉLVÉRNYOMÁS ELÉRÉSÉNEK LEHETŐSÉGE A LEGÚJABB IRÁNYELVEK ALAPJÁN Kiss István S E ÁO K Ge r iá t r ia i T a n s z é k i Cs o p o r t; S z e n t I mre E g y e t e m i O k t a t ó k ó r h á z, N e p h r o l o g i a- H y p e r t o n i a P r o f i l é s B. B r a u n A v i t. u m D i 1 a. l í s z i s k ö z p o n t AZ ÉLJEN 140/90 ALATT PROGRAM Kékes Ede Ó b u d a H y p e r t o n i a C e n t r u m, B u d a p e s t A PROGRAM ÉS AZ ALPROGRAMOK EREDMÉNYEI MEGBESZÉLÉS Szünet

16 december Főtéma: FIATALOK FÓRUMA PANEL BESZÉLGETÉS HOGYAN ÉRTÉKELJÜNK KLINIKAI VIZSGÁLATOKAT? Moderátor: Ambrus Csaba Felkért résztvevők: Farsang Csaba, Légrády Péter, Tislér András NAPI PROGRAM ZÁRÁSA december 7. SZOMBAT SPAF AKADÉMIA Boehringer Szimpózium SZÍVVEL A STROKE ELLEN! Moderátor: Kiss István Kerkovits András S z e n t I m r e E g y e t e m i O k t a t ó k ó r h á z, O r v o s i g a z g a t ó s á g, K i e m e l t H o t e l s z o l g á l a t, K a r d i o l ó g i a i P r o f i l, B u d a p e s t AZ ÁRTALMATLAN PITVARFIBRILLÁCIÓ STROKE MEGELŐZÉS A KARDIOLÓGUS SZEMSZÖGÉBŐL Harczos Péter S z e n t I m r E g e y e t e m io k t a t ó kó r h á z, N e u r o l ó g i a O s z t á l y, B u d a p e s t A RETTEGETT STROKE. A PITVARFIBRILLÁCIÓ OKOZTA STROKE PERSPEKTÍVÁI A NEUROLÓGUS OLDALÁRÓL Blaskó György S z e n t I m r e E g y e t e m i O k t a t ó k ó r h á z, A n g i o l ó g i a P r o f i l, B u d a p e s t KÖTÉS ÉS OLDÁS A PITVARFIBRILLÁCIÓ ÉS A STROKE A HEMATOLÓGUS NÉZŐPONTJÁBÓL Szünet Főtéma: A HYPOKALÉMIÁS HYPERTONIÁS BETEG PANEL BESZÉLGETÉS Moderátor: Alföldi Sándor Felkért résztvevők: Bajnok László, Kolossváry Endre Szünet

17 december DIFFERENCIÁLT ANTIHIPERTENZÍV KEZELÉS A LEGGYAKORIBB TÁRSBETEGSÉGEK TÜKRÉBEN- Egis Gyógyszergyár Nyrt. Szimpózium Moderátorok: Édes István, Tóth Kálmán Szünet Tóth Kálmán P T E K K I. s z. B e l g y ó g y á s z a t i K l i n i k a, P é c s ISZKÉMIÁS SZÍVBETEGEK ANTIHIPERTENZÍV KEZELÉSE (12 ) Édes István D E O E C K a r d ó i g o i l a i I n t é z e t, D e b r e c e n HYPERTONIA ÉS SZÍVELÉGTELENSÉG (12 ) Nádházi Zoltán S E Á O K I I. s z. B e l g y ó g y á s z a t i K l i n i k a, B u d a p e s t PRIMER ÉS SZEKUNDER STROKE PREVENCIÓ VÉRNYOMÁSCSÖKKENTŐKKEL (12 ) Járai Zoltán S z e n t I m r E g e y e t e m ioktatókórház, Kardiológiai Profil TERÁPIÁS DÖNTÉSEK DIABÉTESZES HYPERTONIÁS BETEGEK KEZELÉSÉBEN (12 ) ALAPKUTATÁS HYPERTONIÁBAN - Szabad előadások (8 +2 ) Üléselnökök: Koller Ákos, Rosivall László Sára Levente Csaba, Antal P., Horváth E., Monori-Kiss A., Nádasy Gy.L., Monos E., Várbíró Sz. SE ÁOK II sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest METABOLIKUS ÉS HIPERTENZÍV RIZIKÓFAKTOROK HATÁSA A KISEREK FARMAKOLÓGIAI VÁLASZKÉSZSÉGÉRE PCOS ÁLLATMODELLBEN - ADJUVÁNS D3- VITAMIN KEZELÉS HATÁSAI Dégi Arianna Amália, Kis É., Cseprekál O., Hodrea J., Lénárt L., Gellai R., Kőszegi S., Hosszú Á., Fekete A., Nádasy Gy., Reusz Gy. SE ÁOK I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest RAAS-GÁTLÁS HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ ÉRFALRUGALMASSÁGRA DIABETESES PATKÁNYOKON Cséplő Péter, Vámos Z., Bátai I.Z., Török O., Ivic I., Dancs K., Kalinics P., Szőlősi R., Koller Á. PTE ÁOK Kórélettani és Gerontológiai Intézet, Pécs A NEBIVOLOL AZ NO-CGMP/CAMP ÚTVONALTÓL FÜGGETLEN DILATÁCIÓT OKOZ IZOLÁLT AGYI EREKEN Lakatos Viktor László SE ÁOK Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet, Budapest BAROREFLEX SZENZITIVITÁS CSÖKKENÉSE SKIZOFRÉN BETEGEKBEN

18 december 7. Vámos Zoltán, Cséplő P., Deres L., Szőllösi R., Kalinics P., Dancs K., Koller Á. PTE KK Kórélettani és Gerontológiai Intézet, Pécs AZ AT1-RECEPTOR FÜGGŐ KONSTRIKCIÓ ÉS ANNAK MOLEKULÁRIS MECHANIZMUSAINAK KORFÜGGŐ VÁLTOZÁSA Monori-Kiss Anna, Pásti G., Monos E., Nádasy L.Gy. SE ÁOK Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet, Budapest QUERCETIN TARTÓS ADAGOLÁSÁNAK HATÁSA INTRAMURALIS CORONARIA ARTERIOLÁK BIOMECHANIKAI ÉS HÁLÓZATI TULAJDONSÁGAIRA Szénási Gábor, Patócs A., Szentmihályi K., Szalay Cs., Godó M., Bencsáth P., Hamar P., Rosivall L. SE ÁOK Kórélettani Intézet, Budapest A VESE DENERVÁLÁS HATÁSA A VÉRNYOMÁSRA NORMÁL ÉS ALACSONY KÁLIUM BEVITEL ESETÉN PATKÁNYBAN Szünet VASZKULÁRIS FUNKCIÓ HYPERTONIÁBAN Szabad előadások (8 +2 ) Üléselnök: Légrády Péter, Szegedi János Késői István, Sági B., Vas T., Kovács T., Wittmann I., Nagy J. Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. Általános Belgyógyászati Osztály, Komló A STIFFNESS INDEX FOKOZÓDÁSÁNAK PROGNOSZTIKAI JELENTŐSÉGE IGA- NEPHROPATHIÁBAN Benczúr Béla, Böcskei R., Illyés M. JNK Megyei Hetényi Géza Kórház, Kardiológiai Osztály, Szolnok AZ AORTA OSZCILLOMETRIÁS MÓDSZERREL MÉRT PULZUSHULLÁM TERJEDÉSI SEBESSÉGÉNEK FELNŐTTKORI REFERENCIAÉRTÉKEI Lakatos Viktor László, Mersich B., Cseh D., Sárközi A., Kollai M., Pintér A. SE ÁOK Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet, Budapest SKIZOFRÉN BETEGEKBEN AZ A. CAROTIS DISZTENZIBILITÁSA CSÖKKENT, AMELY NEM MAGYARÁZZA A BAROREFLEX FUNKCIÓ KÁROSODÁSÁT Lengyel Szabolcs, Katona É., Paragh Gy., Fülesdi B., Páll D. DE OEC Belgyógyászati Intézet, Debrecen AZ ARTERIA CEREBRI MEDIA VÉRÁTÁRAMLÁSI SEBESSÉGE SERDÜLŐKORI HYPERTONIÁBAN Peresa Magdolna, Bóta L.B. Pro Sanita Kft A RENDSZERES FIZIKAI AKTIVITÁS HATÁSA AZ ARTÉRIÁS FUNKCIÓRA KARDIOVASZKULÁRIS BETEGEKBEN KONGRESSZUS ZÁRÁSA

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A MEGHÍVÓ A Hypertonia Világnapja alkalmából rendezett II. Tavaszi Kongresszusunk idején, a Magyar Hypertonia Társaság 2015. május 17 én 10.00 órára Közgyűlést hív össze. A Közgyűlés helye: Mercure Budapest

Részletesebben

FIATAL HYPERTONOLÓGUSOK AESCULAP MESTERKURZUSA 2011.

FIATAL HYPERTONOLÓGUSOK AESCULAP MESTERKURZUSA 2011. A Magyar Hypertonia Társaság szakmai továbbképző rendezvénye családorvos, belgyógyász, kardiológus, nephrologus, rezidens és PhD. kollégák számára A Kurzus elnöke: Dr. Légrády Péter SZTE ÁOK I. Sz. Belgyógyászati

Részletesebben

HELYSZÍNI REGISZTRÁCIÓ:

HELYSZÍNI REGISZTRÁCIÓ: TISZTELETTEL KÖSZÖNTJÜK az MTA SZAB Hypertonia és Nephrologiai Munkabizottsága, a Magyar Hypertonia Társaság, a Szegedi Tudományegyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika, Nephrologia-Hypertonia Centrum és

Részletesebben

Tisztelt Kolléganő! Tisztelt Kolléga Úr!

Tisztelt Kolléganő! Tisztelt Kolléga Úr! Budapest, 2013. december 4-7. Tisztelt Kolléganő! Tisztelt Kolléga Úr! Betegségem, a hipertónia, nem tartozik sem a túl problémátlan, sem a túl sűrű fátyollal fedett betegségek közé... Legjellemzőbb tulajdonsága

Részletesebben

Tisztelt Kolleganők és Kollegák!

Tisztelt Kolleganők és Kollegák! Tisztelt Kolleganők és Kollegák! Az 1993-ban megalakult Magyar Hypertonia Társaság (MHT) jubileumi, XX. kongresszusát 2012. december 10 12 között, az ünnepi összejövetelünknek megfelelő méltó helyen, a

Részletesebben

Dr. Finta P. Ervin Prof. Dr. Kiss István Dr. Légrády Péter az MHT XXII. Kongresszusának elnöke

Dr. Finta P. Ervin Prof. Dr. Kiss István Dr. Légrády Péter az MHT XXII. Kongresszusának elnöke Tisztelt Kolleganők és Kollegák! A Magyar Hypertonia Társaság életében a 2014-es év igazi korszakváltást jelent. Sok éves munka eredményeként államilag elfogadottá vált a hypertonológia képzettség és megszületett

Részletesebben

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK TISZTELETTEL MEGHÍVJUK az MTA SZAB Hypertonia és Nephrologiai Munkabizottsága, a Magyar Hypertonia Társaság, a Szegedi Tudományegyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika, Nephrologia-Hypertonia Centrum és Hypertonia

Részletesebben

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ Információk A kongresszus ideje: 2012. február 3-4. Helyszíne: NOVOTEL Hotel 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 19-21. A tudományos program szervezője:

Részletesebben

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A 2014. 17. M E G H Í V Ó

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A 2014. 17. M E G H Í V Ó M E G H Í V Ó A Hypertonia Világnapja alkalmából rendezett Tavaszi Kongresszusunk idején, a Magyar Hypertonia Társaság 2014. május 17-én 09.00 órára Közgyűlést hív össze. A Közgyűlés helye: Danubius Hotel

Részletesebben

Dr. Finta P. Ervin Prof. Dr. Kiss István Dr. Légrády Péter az MHT XXII. Kongresszusának elnöke

Dr. Finta P. Ervin Prof. Dr. Kiss István Dr. Légrády Péter az MHT XXII. Kongresszusának elnöke Tisztelt Kolleganők és Kollegák! A Magyar Hypertonia Társaság életében a 2014-es év igazi korszakváltást jelent. Sok éves munka eredményeként államilag elfogadottá vált a hypertonológia képzettség és megszületett

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2011; 4 (SUPPL. 3) CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VII. KONGRESSZUSA AZ ELHÍZÁS KEZELÉSE SZAKMAI IRÁNYELVEINEK AKTUALIZÁLÁSA PROGRAM 2011. OKTÓBER 14. Aesculap

Részletesebben

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK TISZTELETTEL MEGHÍVJUK az MTA SZAB Hypertonia és Nephrologiai Munkabizottsága, a Magyar Hypertonia Társaság, a Szegedi Tudományegyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika, Nephrologia-Hypertonia Centrum és Hypertonia

Részletesebben

MAGYAR HYPERTONIA TÁRSASÁG XV. KONGRESSZUSA és VI. NEMZETKÖZI TOVÁBBKÉPZŐ KURZUSA. Budapest, 2007. december 5 8. MEGHÍVÓ

MAGYAR HYPERTONIA TÁRSASÁG XV. KONGRESSZUSA és VI. NEMZETKÖZI TOVÁBBKÉPZŐ KURZUSA. Budapest, 2007. december 5 8. MEGHÍVÓ MAGYAR HYPERTONIA TÁRSASÁG XV. KONGRESSZUSA és VI. NEMZETKÖZI TOVÁBBKÉPZŐ KURZUSA Budapest, 2007. december 5 8. MEGHÍVÓ Tisztelt Kolleganők és Kollegák! A magasvérnyomás betegség a keringési betegségek

Részletesebben

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ Információk A kongresszus ideje: 2012. február 3-4. Helyszíne: NOVOTEL Hotel 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 19-21. A tudományos program szervezője:

Részletesebben

Iv. budapesti kardiológiai napok - visszaadott életévek metabolizmus és kardiovaszkuláris betegségek

Iv. budapesti kardiológiai napok - visszaadott életévek metabolizmus és kardiovaszkuláris betegségek Program 2016. november 18., Péntek 11.00 Megnyitó 11.00 12.40 A SZIVINFARKTUS KEZELÉSÉNEK IZGALMAS KÉRDÉSEI Üléselnök: Prof. Dr. Merkely Béla Hazai infarktus regiszter tapasztalatai Prof. Dr. Jánosi András

Részletesebben

Tisztelt Kolleganők és Kollégák!

Tisztelt Kolleganők és Kollégák! Tisztelt Kolleganők és Kollégák! A Magyar Hypertonia Társaság XIX. Kongresszusa, és X. Nemzetközi Továbbképző Kurzusa nemcsak a hazai orvostársadalom számára igen fontos évente ismétlődő összejövetel,

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2012; 5 (SUPPL. 3) S 1 - S 8 CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2012; 5 (SUPPL. 3) S 1 CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG IX. KONGRESSZUSA AZ ELHÍZÁS INTERDISCIPLINÁRIS

Részletesebben

II. Aesculap Mesterkurzus I. MATHINÉ

II. Aesculap Mesterkurzus I. MATHINÉ Helyszín: Aesculap Akadémia Budapest, 1115 Halmi u. 20-22. Kedves Barátunk! A M a g y a r H y p e r t o n i a T á r s a s á g é s a M a g y a r N e p h r o l o g i a i T á r s a s á g I f j ú s á g i Bizottságai

Részletesebben

Budapest, 2009. június. Kurzus elnöke, és az MHT XVII. Kongresszusának társelnöke

Budapest, 2009. június. Kurzus elnöke, és az MHT XVII. Kongresszusának társelnöke Tisztelt Kolleganők és Kollégák! Ha december - akkor hypertonia kongresszus! A magyar orvosok közül nagyon sokan így szokták meg az elmúlt több, mint másfél évtizedben, és az évek során szinte töretlenül

Részletesebben

Prof. Dr. Szollár Lajos a Konferencia elnöke

Prof. Dr. Szollár Lajos a Konferencia elnöke A VI. Magyar Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferenciára 2014. november 28-án 10.00-14.00 óra között, a Stefánia Palotában kerül sor. A Konszenzus Konferencia szerves folytatása a korábbiaknak, hiszen európai

Részletesebben

A kongresszus elnöke: Dr. Finta P. Ervin Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, VIP 1 profil 1115 Budapest Tétényi út 12-16. E-mail: ervin.finta@gmail.

A kongresszus elnöke: Dr. Finta P. Ervin Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, VIP 1 profil 1115 Budapest Tétényi út 12-16. E-mail: ervin.finta@gmail. Siófok, 2014. szeptember 25-27. A kongresszus elnöke: Dr. Finta P. Ervin Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, VIP 1 profil 1115 Budapest Tétényi út 12-16. E-mail: ervin.finta@gmail.com A kongresszus titkára:

Részletesebben

III. FIATAL HYPERTONOLÓGUSOK FÓRUMA. Hunguest Hotel Béke Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 10. 2007. szeptember 14-16. II.

III. FIATAL HYPERTONOLÓGUSOK FÓRUMA. Hunguest Hotel Béke Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 10. 2007. szeptember 14-16. II. III. FIATAL HYPERTONOLÓGUSOK FÓRUMA Hunguest Hotel Béke Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 10. 2007. szeptember 14-16. II. ÉRTESÍTÕ Tisztelt Kolléganõ, tisztelt Kolléga, kedves Barátunk! A Magyar Hypertonia

Részletesebben

VIII. Szolnoki Hypertonia Nap és a Magyar Artériás Stiffness Társaság Szimpóziuma

VIII. Szolnoki Hypertonia Nap és a Magyar Artériás Stiffness Társaság Szimpóziuma KÖSZÖNTŐ Tisztelt Kollégák! A "Szolnok Szívügyünk" Alapítvány, a Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Artériás Stiffness Társaság nevében szeretettel meghívjuk Önt/Önöket közös Szimpóziumunkra. Szervezeteink

Részletesebben

FIATALIATAL HYPERTONOLÓGUSOK IV. FÓRUMAÓRUMA IV. F. Hunguest Hotel Béke Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 10. 2008. szeptember 12-14. II.

FIATALIATAL HYPERTONOLÓGUSOK IV. FÓRUMAÓRUMA IV. F. Hunguest Hotel Béke Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 10. 2008. szeptember 12-14. II. FIATALIATAL HYPERTONOLÓGUSOK IV. FÓRUMAÓRUMA IV. F Hunguest Hotel Béke Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 10. 2008. szeptember 12-14. II. ÉRTESÍTÕ Tisztelt Kolléganõ, tisztelt Kolléga, kedves Barátunk!

Részletesebben

II. MATHINÉ Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika

II. MATHINÉ Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika Helyszín: Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika 1083 Budapest, Korányi Sándor u. 2/a Kedves Barátunk! A M a g y a r H y p e r t o n i a T á r s a s á g é s a M a g y a r N e p h r o l o g i

Részletesebben

SZÁLLÁS INFORMÁCIÓ: Hotel Mercure Budapest Korona 1053 Budapest, Kecskeméti u. 14. Tulip Inn Budapest Millennium Budapest, Üllői út

SZÁLLÁS INFORMÁCIÓ: Hotel Mercure Budapest Korona 1053 Budapest, Kecskeméti u. 14. Tulip Inn Budapest Millennium Budapest, Üllői út SZÁLLÁS INFORMÁCIÓ: Hotel Mercure Budapest Korona 1053 Budapest, Kecskeméti u. 14. A szálloda a város szívében, a Nemzeti Múzeummal szemben található. A kongresszus helyszíne az M3 kék metróval közelíthető

Részletesebben

A KONGRESSZUS IDŐPONTJA: 2015. október 1-3. HELYSZÍNE: Hotel Azúr 8600 Siófok, Erkel Ferenc utca 2/c

A KONGRESSZUS IDŐPONTJA: 2015. október 1-3. HELYSZÍNE: Hotel Azúr 8600 Siófok, Erkel Ferenc utca 2/c ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A KONGRESSZUS IDŐPONTJA: 2015. október 1-3. HELYSZÍNE: Hotel Azúr 8600 Siófok, Erkel Ferenc utca 2/c HELYSZÍNI REGISZTRÁCIÓ HELYE és IDEJE: 2015. október 1. 08.00-19.00-ig 2015. október

Részletesebben

Dr. Ábrahám György Dr. Kiss István Dr. Légrády Péter Ph.D. tanszékvezető egyetemi tanár, a SZAB Hypertonia és Nephrologiai Munkabizottsága elnöke

Dr. Ábrahám György Dr. Kiss István Dr. Légrády Péter Ph.D. tanszékvezető egyetemi tanár, a SZAB Hypertonia és Nephrologiai Munkabizottsága elnöke TISZTELETTEL MEGHÍVJUK az MTA SZAB Hypertonia és Nephrologiai Munkabizottsága, a Magyar Hypertonia Társaság, a Szegedi Tudományegyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika, Nephrologia-Hypertonia Centrum és Hypertonia

Részletesebben

A Magyar Hypertonia Társaság XI. Nemzetközi Továbbképzõ Elôadás-sorozata és XX. Kongresszusa

A Magyar Hypertonia Társaság XI. Nemzetközi Továbbképzõ Elôadás-sorozata és XX. Kongresszusa A Magyar Hypertonia Társaság XI. Nemzetközi Továbbképzõ Elôadás-sorozata és XX. Kongresszusa PROGRAM ÉS ABSZTRAKTOK Budapest, 2012. december 9 12. 2 A MHT XI. NEMZETKÖZI TOVÁBBKÉPZÕ ELÔADÁS-SOROZATA ÉS

Részletesebben

A XIII. IFJÚSÁGI KARDIOLÓGUS NAPOK, támogatóink jóvoltából ismét a festi i Lillafüreden, a Palota Szállóban kerül megrendezésre. A szakmai eladásokon

A XIII. IFJÚSÁGI KARDIOLÓGUS NAPOK, támogatóink jóvoltából ismét a festi i Lillafüreden, a Palota Szállóban kerül megrendezésre. A szakmai eladásokon A XIII. IFJÚSÁGI KARDIOLÓGUS NAPOK, támogatóink jóvoltából ismét a festi i Lillafüreden, a Palota Szállóban kerül megrendezésre. A szakmai eladásokon kívül melyek a kardiológia idszer szer kérdéseit ölelik

Részletesebben

VI. ORSZÁGOS HÁZIORVOS NAPOK 2007. MÁJUS 18-20. HOTEL FLAMINGÓ BALATONFÜRED, SZÉCHENYI U. 16. PROGRAM

VI. ORSZÁGOS HÁZIORVOS NAPOK 2007. MÁJUS 18-20. HOTEL FLAMINGÓ BALATONFÜRED, SZÉCHENYI U. 16. PROGRAM 2007. MÁJUS 18-20. HOTEL FLAMINGÓ BALATONFÜRED, SZÉCHENYI U. 16. PROGRAM Kedves Kollégák! Hatodik alkalommal kerül sor a Háziorvos Napok megrendezésére. A háziorvoslás szerepvállalása ma is megkérdőjelezhetetlen,

Részletesebben

Egri Kardiológiai Napok 2015 Prevenciótól az akut ellátásig

Egri Kardiológiai Napok 2015 Prevenciótól az akut ellátásig Program 2015. április 9., Csütörtök,,AZ ÚJ VÉRALVADÁSGÁTLÓK HELYE A KLINIKAI GYAKORLATBAN A Magyar Kardiológusok Társasága és a Magyar Stroke Társaság közös szimpóziuma 2015 A STROKE MEGELÕZÉSÉNEK ÉVE

Részletesebben

A MAGYAR HYPERTONIA TÁRSASÁG XVIII. KONGRESSZUSA

A MAGYAR HYPERTONIA TÁRSASÁG XVIII. KONGRESSZUSA A MAGYAR HYPERTONIA TÁRSASÁG IX. NEMZETKÖZI TOVÁBBKÉPZŐ KURZUSA ÉS XVIII. KONGRESSZUSA PROGRAM ÉS AZ ELŐADÁSKIVONATOK GYŰJTEMÉNYE Budapest, 2010. december 1-4. A Továbbképző Kurzus elnökei: Prof. Dr. Semmelweis

Részletesebben

Dr. Herczeg Béla. a Szervezőbizottság elnöke

Dr. Herczeg Béla. a Szervezőbizottság elnöke Köszönto A Magyar Hypertonia Társaság Szolnoki Decentruma valamint a Szívügyünk Szolnok Alapítvány nevében szeretettel meghívjuk Önöket a 7. Szolnoki Hypertonia Nap rendezvényére 2011. november 11-12-én.

Részletesebben

Magyar Hypertonia Társaság

Magyar Hypertonia Társaság A Magyar Hypertonia Társaság VIII. Nemzetközi Továbbképzõ Kurzusa és a XVII. Kongresszusa A kongresszus elnökei: Dr. de Châtel Rudolf, egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem ÁOK, I. Sz. Belgyógyászati Klinika

Részletesebben

MAGYAR HYPERTONIA TÁRSASÁG XIV. KOGRESSZUSA Budapest, 2006. december 6 9. MEGHÍVÓ. Tisztelt Kolleganők és Kollegák, Hölgyeim és Uraim!

MAGYAR HYPERTONIA TÁRSASÁG XIV. KOGRESSZUSA Budapest, 2006. december 6 9. MEGHÍVÓ. Tisztelt Kolleganők és Kollegák, Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Kolleganők és Kollegák, Hölgyeim és Uraim! A keringési betegségek leggyakoribb kockázati tényezője a magasvérnyomás-betegség. Az agyi érbetegség 72%-ában, koszorúér-betegség 58%-ában hypertonia

Részletesebben

EVIDENCIÁK STATISZTIKÁK KÉTSÉGEK A DIABÉTESZBEN

EVIDENCIÁK STATISZTIKÁK KÉTSÉGEK A DIABÉTESZBEN EVIDENCIÁK STATISZTIKÁK KÉTSÉGEK A DIABÉTESZBEN A Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika és a Diabetológia és Anyagcsere Alapítvány közös továbbképző tudományos rendezvénye 2014. október 10-11.

Részletesebben

Tisztelt Kolleganõk és Kollégák!

Tisztelt Kolleganõk és Kollégák! Tisztelt Kolleganõk és Kollégák! A Magyar Hypertonia Társaság XVI. Kongresszusa, mely a Társaság most már VII. Nemzetközi Továbbképzõ Kurzusával kezdõdik a hazai orvostársadalom kiemelkedõ eseménye és

Részletesebben

Akeringési betegségek leggyakoribb kockázati tényezõje a magasvérnyomás-betegség.

Akeringési betegségek leggyakoribb kockázati tényezõje a magasvérnyomás-betegség. MEGHÍVÓ Tisztelt Kolleganõk és Kollegák, Hölgyeim és Uraim! Akeringési betegségek leggyakoribb kockázati tényezõje a magasvérnyomás-betegség. Az agyi érbetegség 72%-ában, koszorúér-betegség 58%-ában hypertonia

Részletesebben

Fiatal Hypertonologusok Fóruma Hajdúszoboszló, 2005. szeptember 9 11. Tisztelt Kolléga!

Fiatal Hypertonologusok Fóruma Hajdúszoboszló, 2005. szeptember 9 11. Tisztelt Kolléga! Tisztelt Kolléga! A Magyar Hypertonia Társaság Ifjúsági Bizottsága elsõ alkalommal rendezi meg az idén a Fiatal Hypertonologusok Fórumát. A szeptember eleji hétvégére tervezett rendezvényen a szakmai továbbképzés

Részletesebben

XIII. Budapesti Gyermekgyógyászati Továbbképzô Tanfolyam

XIII. Budapesti Gyermekgyógyászati Továbbképzô Tanfolyam Továbbképzô Tanfolyam Budapest, Kempinski Hotel Corvinus***** 2010. március 5 6. Budapest, Kempinski Hotel Corvinus Továbbképzô Tanfolyam 2010. március 5 6. A továbbképzés elnöke: Prof. Dr. Tulassay Tivadar

Részletesebben

A MAGYAR HYPERTONIA TÁRSASÁG XIX. KONGRESSZUSA

A MAGYAR HYPERTONIA TÁRSASÁG XIX. KONGRESSZUSA A MAGYAR HYPERTONIA TÁRSASÁG X. NEMZETKÖZI TOVÁBBKÉPZŐ KURZUSA ÉS A XIX. KONGRESSZUSA Budapest, 2011. november 30 december 3. A kongresszus elnöke: Prof. Dr. Koller Ákos PTE ÁOK Kórélettani és Gerontológiai

Részletesebben

Nagy örömünkre szolgál, hogy a KRKA Magyarország Kft. hozzájárulhat a. magyar háziorvosok, szakorvosok szakmai képzéséhez.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a KRKA Magyarország Kft. hozzájárulhat a. magyar háziorvosok, szakorvosok szakmai képzéséhez. Tisztelt Kolléganõk és Kolléga Urak! Nagy örömünkre szolgál, hogy a KRKA Magyarország Kft. hozzájárulhat a magyar háziorvosok, szakorvosok szakmai képzéséhez. A megfelelõ program összeállítása nem kis

Részletesebben

2017. április 6, csütörtök, 14:00-18:00 EGRI KARDIOLÓGIAI NAPOK

2017. április 6, csütörtök, 14:00-18:00 EGRI KARDIOLÓGIAI NAPOK A TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM IDŐPONTJA: 2017. április 6-8. 2017. április 6, csütörtök, 14:00-18:00 EGRI KARDIOLÓGIAI NAPOK NEMZETKÖZI AJÁNLÁSOK ÉS KLINIKAI GYAKORLAT AZ ALVADÁSGÁTLÓ KEZELÉSBEN A Magyar Kardiológusok

Részletesebben

VI. Kelet-Magyarországi Diabétesz hétvége és IV. szegedi diabétesz nap

VI. Kelet-Magyarországi Diabétesz hétvége és IV. szegedi diabétesz nap VI. Kelet-Magyarországi Diabétesz hétvége és IV. szegedi diabétesz nap Szeged, 2009. október 8 10. A Szegedi Tudományegyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika és a Magyar Diabetes Társaság tisztelettel meghívja

Részletesebben

Általános információk

Általános információk A kongresszus elnökei: Dr. de Châtel Rudolf, egyetemi tanár Semmelweis Egyetem ÁOK, I. Sz. Belgyógyászati Klinika Dr. habil. Kiss István, egyetemi docens, főorvos Semmelweis Egyetem ÁOK, II sz. Belgyógyászati

Részletesebben

MEGHÍVÓ MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VIII. KONGRESSZUSÁRA ELHÍZÁS, ÉS KARDIOMETABOLIKUS KOCKÁZAT 2012. MÁRCIUS 23-24.

MEGHÍVÓ MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VIII. KONGRESSZUSÁRA ELHÍZÁS, ÉS KARDIOMETABOLIKUS KOCKÁZAT 2012. MÁRCIUS 23-24. MEGHÍVÓ A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VIII. KONGRESSZUSÁRA ELHÍZÁS, ÉS KARDIOMETABOLIKUS KOCKÁZAT 202. MÁRCIUS 23-24. Magyar Telekom székház, Budapest I. Krisztina körút 55. Kedves

Részletesebben

III. SÜRGŐSSÉGI ORVOSTANI FÓRUM PROGRAM

III. SÜRGŐSSÉGI ORVOSTANI FÓRUM PROGRAM III. SÜRGŐSSÉGI ORVOSTANI FÓRUM PROGRAM ÖSSZEFOGLALÓ 2017. ÁPRILIS 28. (PÉNTEK) KÖLCSEY KÖZPONT, BÁLTEREM 09:00 12:00 PRE-KONGRESSZUSI KURZUS Traumás sérültek prehospitalis sürgősségi ellátása 12:30 13:00

Részletesebben

Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula

Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula 2011. május 13. Péntek: 08:0010:00-10:30 Regisztráció Megnyitó, köszöntők Dr. Párducz László a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház

Részletesebben

2 2. O R S Z Á G O S A N T I B I O T I K U M T O V Á B B K É P Z Ô TA N F O LYA M

2 2. O R S Z Á G O S A N T I B I O T I K U M T O V Á B B K É P Z Ô TA N F O LYA M PROGRAM 2016. NOVEMBER 17. CSÜTÖRTÖK 10.00 20.00 Regisztráció 13.00 Megnyitó 13.05 13.35 Lázas megbetegedés szokatlan oka: Haemophagocytosis Dr. Szombati Andrea főorvos Fővárosi Önkormányzat Egyesített

Részletesebben

AZ ORVOSI HETILAP - MARKUSOVSZKY LAJOS ALAPÍTVÁNY I. INTERDISZCIPLINÁRIS KONGRESSZUSA - A MINDENNAPOK GYAKORLATA Siófok, 2005. május 5-7.

AZ ORVOSI HETILAP - MARKUSOVSZKY LAJOS ALAPÍTVÁNY I. INTERDISZCIPLINÁRIS KONGRESSZUSA - A MINDENNAPOK GYAKORLATA Siófok, 2005. május 5-7. Tisztelt Kolléganõk és Kollégák! Õszinte tisztelettel köszöntöm a Markusovszky Lajos Alapítvány Kuratóriuma és az Orvosi Hetilap Szerkesztõbizottsága nevében az I. Interdiszciplináris Kongresszus valamennyi

Részletesebben

Fiatal Hypertonologusok IV. Fóruma 2009.

Fiatal Hypertonologusok IV. Fóruma 2009. Kedves Barátunk! A Magyar Hypertonia Társaság Ifjúsági Bizottsága nevében szeretettel köszöntünk minden fiatal, a hypertoniával foglalkozó vagy iránta érdeklődő Kollégát és Kolléganőt a negyedik alkalommal

Részletesebben

Az ajánlás a kezdeményező a Magyar Atherosclerosis Társaság és a Magyar Kardiológusok Társasága vezetésével,

Az ajánlás a kezdeményező a Magyar Atherosclerosis Társaság és a Magyar Kardiológusok Társasága vezetésével, Az V. Magyar Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferenciára 2011. november 25-én 09.00-16.00 óra között, a MOTESZ Interdiszciplináris Fóruma keretében a Stefánia Palotában kerül sor. Az ajánlás a kezdeményező

Részletesebben

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. tudományos ülés Debrecenben. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49.

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. tudományos ülés Debrecenben. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Meghívó tudományos ülés Debrecenben Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. REGISZTRÁCIÓS LAP tudományos ülés Helyszín Debreceni Akadémiai

Részletesebben

Szívelégtelenség Napok január Hajdúszoboszló

Szívelégtelenség Napok január Hajdúszoboszló Szívelégtelenség Napok 2012. január 27-28. Hajdúszoboszló 2012. január 27. péntek (délután) 14:00 14:15 A konferencia megnyitása (Prof dr Merkely Béla, Dr Nyolczas Noémi) 14:15 15:25 Mi történt az elmúlt

Részletesebben

Fiatal Hypertonologusok V. Fóruma 2011.

Fiatal Hypertonologusok V. Fóruma 2011. Kedves Barátunk! A Magyar Hypertonia Társaság Ifjúsági Bizottsága nevében nagy örömmel és szeretettel hívunk minden fiatal, a hypertoniával foglalkozó vagy iránta érdeklődő Kolléganőt és Kollégát az ötödik

Részletesebben

A konferencia helyszíne: Hunguest Hotel Palota Konferencia terem. A konferencia idõpontja: 2015. április 17-19.

A konferencia helyszíne: Hunguest Hotel Palota Konferencia terem. A konferencia idõpontja: 2015. április 17-19. A konferencia helyszíne: Hunguest Hotel Palota Konferencia terem A konferencia idõpontja: 2015. április 17-19. Információ: Magyar Kardiológusok Társasága Titkársága 1146 Budapest, Cházár A. u. 19. Tel./Fax:

Részletesebben

Fiatal Hypertonologusok IV. Fóruma 2009. Kedves Barátunk!

Fiatal Hypertonologusok IV. Fóruma 2009. Kedves Barátunk! Fiatal Hypertonologusok IV. Fóruma 2009. Kedves Barátunk! A Magyar Hypertonia Társaság Ifjúsági Bizottsága nevében szeretettel meghívunk minden fiatal, a hypertoniával foglalkozó vagy iránta érdeklődő

Részletesebben

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15.

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. Meghívó Sürgősségi Orvostani Fórum tudományos ülés Debrecenben Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi

Részletesebben

VIII. Kelet-Magyarországi Diabétesz hétvége. meghívó. első értesítés. Debrecen, 2013. október 10 október 12.

VIII. Kelet-Magyarországi Diabétesz hétvége. meghívó. első értesítés. Debrecen, 2013. október 10 október 12. VIII. Kelet-Magyarországi Diabétesz hétvége meghívó első értesítés Debrecen, 2013. október 10 október 12. A Kenézy Kórház Nonprofit Kft. Belgyógyászati Osztálya és a Magyar Diabetes Társaság ezúton tisztelettel

Részletesebben

A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Dr. Páll Dénes egyetemi docens Debreceni Egyetem OEC Belgyógyászati Intézet A HYPERTONIA SZÖVŐDMÉNYEI Stroke (agykárosodás) Szívizom infarktus

Részletesebben

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A MEGHÍVÓ A Hypertonia Világnapja alkalmából rendezett II. Tavaszi Kongresszusunk idején, a Magyar Hypertonia Társaság 2015. május 17 én 09.00 órára Közgyűlést hív össze. A Közgyűlés helye: Mercure Budapest

Részletesebben

A SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI NEMZETI PROGRAM tevékenysége és eredményei 2006-2010 között

A SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI NEMZETI PROGRAM tevékenysége és eredményei 2006-2010 között A SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI NEMZETI PROGRAM tevékenysége és eredményei 2006-2010 között Prof. Dr. Kiss István Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége SZÉNP Programtanácsának elnöke 1 SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI

Részletesebben

VII. SZEGEDI DIABÉTESZ NAP S Z E G E D, 2 01 2. O K T Ó B E R 1 2 1 3. PROGRAM

VII. SZEGEDI DIABÉTESZ NAP S Z E G E D, 2 01 2. O K T Ó B E R 1 2 1 3. PROGRAM VII. SZEGEDI DIABÉTESZ NAP S Z E G E D, 2 01 2. O K T Ó B E R 1 2 1 3. SZTE JÓZSEF ATTILA TANULMÁNYI ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 6722 SZEGED, ADY TÉR 10. PROGRAM ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A KONGRESSZUS ÉS AZ OKT.

Részletesebben

VII. ENDOKRINOLÓGIAI TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM Budapest, Novotel Centrum Hotel 2011. december 2-3.

VII. ENDOKRINOLÓGIAI TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM Budapest, Novotel Centrum Hotel 2011. december 2-3. VII. ENDOKRINOLÓGIAI TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM Budapest, Novotel Centrum Hotel 2011. december 2-3. 2011. december 2., péntek 08.00 18.00 REGISZTRÁCIÓ 09.00-09.30 SEMMELWEIS EGYETEM MAGISZTER PROGRAM (TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0013)

Részletesebben

XII. Háziorvos Napok

XII. Háziorvos Napok IX. ORSZÁGOS HÁZIORVOS NAPOK XII. Háziorvos Napok 20 ÉVES A CSALÁDORVOSKÉPZÉS A PÉCSI EGYETEMEN PROGRAM Pécs, 2013. október 10 12. XII. HÁZIORVOS NAPOK 2013. október 10. (csütörtök) Helyszín: PTE ÁOK

Részletesebben

Dr. Finta P. Ervin Prof. Dr. Kiss István Dr. Légrády Péter

Dr. Finta P. Ervin Prof. Dr. Kiss István Dr. Légrády Péter Tisztelt Kolleganők és Kollegák! A Magyar Hypertonia Társaság életében a 2014 es év igazi korszakváltást jelent. Sok éves munka eredményeként államilag elfogadottá vált a hypertonológia képzettség és megszületett

Részletesebben

XIX. Ifjúsági Kardiológus Napok. Lillafüred, Hunguest Hotel Palota, 2012. április 13-15.

XIX. Ifjúsági Kardiológus Napok. Lillafüred, Hunguest Hotel Palota, 2012. április 13-15. XIX. Ifjúsági Kardiológus Napok Lillafüred, Hunguest Hotel Palota, 2012. április 13-15. A konferencia helyszíne: Hungest Hotel Palota Konferencia terem A konferencia időpontja: 2012. április 13-15.. Információ:

Részletesebben

2. SOPRONI KARDIOLÓGIAI NAPOK 2013. február 22-23.

2. SOPRONI KARDIOLÓGIAI NAPOK 2013. február 22-23. 2. SOPRONI KARDIOLÓGIAI NAPOK 2013. február 22-23. M E G H Í V Ó A kongresszus ideje: 2013. február 22-23. Helyszíne: Hotel Lövér**** 9400 Sopron, Várisi u.4. www.danubiushotels.com/lover A kongresszus

Részletesebben

NEMZETI EGÉSZSÉGÜGYI PROGRAMOK KONGRESSZUS. Budapest, Semmelweis Egyetem 2007. március 21 23. PROGRAM

NEMZETI EGÉSZSÉGÜGYI PROGRAMOK KONGRESSZUS. Budapest, Semmelweis Egyetem 2007. március 21 23. PROGRAM NEMZETI EGÉSZSÉGÜGYI PROGRAMOK KONGRESSZUS Budapest, Semmelweis Egyetem 2007. március 21 23. PROGRAM Köszöntő 2005. novembere és 2006. márciusa között kerültek meghirdetésre a Nemzeti Egészségügyi Programok:

Részletesebben

Mélyen tisztelt Kolléga Úrhölgyek és Kolléga Urak!

Mélyen tisztelt Kolléga Úrhölgyek és Kolléga Urak! Mélyen tisztelt Kolléga Úrhölgyek és Kolléga Urak! A Magyar Atherosclerosis Társaság 2006. október 12-14. között rendezi XVI. kongresszusát Sopronban, melyre a Társaság nevében szeretettel és tisztelettel

Részletesebben

Köszöntő. Szeretettel várjuk rendezvényünkre! A Kongresszusi Szervezőbizottság nevében, tisztelettel és kollegiális üdvözlettel: Dr.

Köszöntő. Szeretettel várjuk rendezvényünkre! A Kongresszusi Szervezőbizottság nevében, tisztelettel és kollegiális üdvözlettel: Dr. Köszöntő Kedves Kollégák! A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Belgyógyászati Intézet Sürgősségi Orvostan Tanszék, a Debreceni Egyetem ÁOK Gyermekgyógyászati Intézet, az Országos Mentőszolgálat

Részletesebben

PROGRAM. Aktuális kérdések és válaszok a diabetológiából. Az MDT Családorvosi Munkacsoport regionális továbbképző rendezvénye

PROGRAM. Aktuális kérdések és válaszok a diabetológiából. Az MDT Családorvosi Munkacsoport regionális továbbképző rendezvénye PROGRAM Aktuális kérdések és válaszok a diabetológiából Az MDT Családorvosi Munkacsoport regionális továbbképző rendezvénye Nyíregyháza, 2016. szeptember 2-3. Helyszín: Hotel Pagony**** 4400 Nyíregyháza,

Részletesebben

VI. SZEGEDI DIABÉTESZ NAP S Z E G E D, 2 01 1. O K T Ó B E R 21 2 2. PROGRAM

VI. SZEGEDI DIABÉTESZ NAP S Z E G E D, 2 01 1. O K T Ó B E R 21 2 2. PROGRAM VI. SZEGEDI DIABÉTESZ NAP S Z E G E D, 2 01 1. O K T Ó B E R 21 2 2. PROGRAM ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A kongresszus helyszíne és időpontja: SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ (T.I.K.) 6722

Részletesebben

Szívelégtelenség Napok január Hajdúszoboszló. 10:00 10:15 A konferencia megnyitása (Prof Dr Merkely Béla, Dr Nyolczas Noémi)

Szívelégtelenség Napok január Hajdúszoboszló. 10:00 10:15 A konferencia megnyitása (Prof Dr Merkely Béla, Dr Nyolczas Noémi) Szívelégtelenség Napok 2013. január 25-26. Hajdúszoboszló 2013. január 25. péntek 10:00 10:15 A konferencia megnyitása (Prof Dr Merkely Béla, Dr Nyolczas Noémi) 10:15 11:35 Újdonságok a szívelégtelenség

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

III. SÜRGŐSSÉGI ORVOSTANI FÓRUM PROGRAM

III. SÜRGŐSSÉGI ORVOSTANI FÓRUM PROGRAM III. SÜRGŐSSÉGI ORVOSTANI FÓRUM PROGRAM ÖSSZEFOGLALÓ 2017. ÁPRILIS 28. (PÉNTEK) KÖLCSEY KÖZPONT, BÁLTEREM 09:00 12:00 PRE-KONGRESSZUSI KURZUS Traumás sérültek prehospitalis sürgősségi ellátása 12:30 13:00

Részletesebben

A Magyar Belgyógyász Társaság Északkelet-Magyarországi Szakcsoportjának Kongresszusa

A Magyar Belgyógyász Társaság Északkelet-Magyarországi Szakcsoportjának Kongresszusa Tisztelt Kollégák! A Magyar Belgyógyász Társaság Északkelet-Magyarországi Szakcsoportjának soron következő Őszi Tudományos Ülésére, a vezetőség és a rendező barátaink nevében tisztelettel meghívjuk. A

Részletesebben

XIX. Dunántúli Diabetes Hétvége Előzetes Programja

XIX. Dunántúli Diabetes Hétvége Előzetes Programja XIX. Dunántúli Diabetes Hétvége Előzetes Programja Wimbledon terem 12.00-13.30: Ebéd 13.30-13.50: Megnyitó 2015. március 12. (csütörtök) 13.50-14.20: Plenáris ülés - Új antidiabetikumok alkalmazása 1-es

Részletesebben

XVII. Kardiológiai Napok Továbbképző Konferencia Debrecen, 2012. márc. 7-10.

XVII. Kardiológiai Napok Továbbképző Konferencia Debrecen, 2012. márc. 7-10. Előzetes program: Március 6-7. (kedd, szerda) XVII. Kardiológiai Napok Továbbképző Konferencia Debrecen, 2012. márc. 7-10. Invazív kardiológiai képzés (HURO Európai program keretében) Megbeszélésre és

Részletesebben

A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Diabetes Társaság Gyermekdiabetes Szekciójának Tudományos Ülése

A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Diabetes Társaság Gyermekdiabetes Szekciójának Tudományos Ülése A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Diabetes Társaság Gyermekdiabetes Szekciójának Tudományos Ülése SZÉKESFEHÉRVÁR 2005. Október 7-8. ELŐZETES PROGRAM JELENTKEZÉSI LAP ÉS ABSZTRAKT FORMA Gyermekdiabetes

Részletesebben

KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9.

KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9. KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9. A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Ortopédiai Osztályának, a Magyar Váll- és Könyöksebészek Egyesületének és a Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták

Részletesebben

Nutricia Gyermekgyógyász Mesterkurzus

Nutricia Gyermekgyógyász Mesterkurzus Nutricia Gyermekgyógyász Mesterkurzus Életkorhoz adaptált táplálásterápia különleges tápanyagigényekkel járó betegségek esetén 2012. május 10. csütörtök: Moderátor: Havasi Anikó és Valent Ádám 9 30-9 40

Részletesebben

VII. KELET-MAGYARORSZÁGI DIABÉTESZ HÉTVÉGE

VII. KELET-MAGYARORSZÁGI DIABÉTESZ HÉTVÉGE VII. KELET-MAGYARORSZÁGI DIABÉTESZ HÉTVÉGE meghívó ELSŐ ÉRTESÍTÉS SZOLNOK, 2011. SZEPTEMBER 29 OKTÓBER 1. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet és a Magyar Diabetes Társaság

Részletesebben

Szolnok. VII. Kelet- Magyarországi Diabétesz hétvége. Szolnok, 2011. szeptember 29 október 1.

Szolnok. VII. Kelet- Magyarországi Diabétesz hétvége. Szolnok, 2011. szeptember 29 október 1. Szolnok VII. Kelet- Magyarországi Diabétesz hétvége Szolnok, 2011. szeptember 29 október 1. VII. Kelet-Magyarországi Diabétesz hétvége Szolnok, 2011. szeptember 29 október 1. TUDOMÁNYOS PROGRAM 2011. szeptember

Részletesebben

2. F Meghívó Program-tervezet FAT 2(011) Fehérvári Atherosclerosis Találkozó 2. Az ajánlásoktól a megvalósulásig Kedves Kolléga!

2. F Meghívó Program-tervezet FAT 2(011) Fehérvári Atherosclerosis Találkozó 2. Az ajánlásoktól a megvalósulásig Kedves Kolléga! 2. Fehérvári Atherosclerosis Találkozó Székesfehérvár, 2011. november 11-12. Meghívó Program-tervezet FAT 2(011) Fehérvári Atherosclerosis Találkozó 2. Kedves Kolléga! Másodjára kerül megrendezésre a Fehérvári

Részletesebben

Magyar Belgyógyász Társaság 44. Nagygyűlése Budapest Hotel Novotel, Rákóczi út 43-45. 2012. december 13-15.

Magyar Belgyógyász Társaság 44. Nagygyűlése Budapest Hotel Novotel, Rákóczi út 43-45. 2012. december 13-15. Magyar Belgyógyász Társaság 44. Nagygyűlése Budapest Hotel Novotel, Rákóczi út 43-45. 2012. december 13-15. A kongresszust a Semmelweis Egyetem akkreditálta. 2012. december 13. csütörtök Program 08.45.

Részletesebben

Nagy Viktor dr., az előadással kapcsolatos összeférhetetlenség. Gyógyszergyári igazgatósági/szakértői/tanácsadói tagság: -

Nagy Viktor dr., az előadással kapcsolatos összeférhetetlenség. Gyógyszergyári igazgatósági/szakértői/tanácsadói tagság: - Kardiológiai Szintentartó Tanfolyam Nagy Viktor dr., az előadással kapcsolatos összeférhetetlenség közzététele, 1 év. Nagy Viktor Semmelweis Egyetem, ÁOK, II. Belgyógyászati Klinika Hypertonia kezelése,

Részletesebben

Szívelégtelenség Napok 2010 (A szívelégtelenség aktuális kérdései)

Szívelégtelenség Napok 2010 (A szívelégtelenség aktuális kérdései) 1 Szívelégtelenség Napok 2010 (A szívelégtelenség aktuális kérdései) Hajdúszoboszló 2010. jan. 22-23. Tisztelt kollégák, 2010. januárjában immár 2. alkalommal rendezzük meg a Szívelégtelenség Napokat.

Részletesebben

Magyar Belgyógyász Társaság Dél-magyarországi Decentrum 44. Tudományos Ülés és Továbbképzés Kiskunhalas, 2013. április 25-27.

Magyar Belgyógyász Társaság Dél-magyarországi Decentrum 44. Tudományos Ülés és Továbbképzés Kiskunhalas, 2013. április 25-27. Magyar Belgyógyász Társaság Dél-magyarországi Decentrum 44. Tudományos Ülés és Továbbképzés Kiskunhalas, 2013. április 25-27. ELŐZETES PROGRAM Holisztikus belgyógyászati gondolkodás multidiszciplináris

Részletesebben

HYPERTONIAS BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK MINŐSÉGE

HYPERTONIAS BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK MINŐSÉGE HYPERTONIAS BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK MINŐSÉGE Dr. Páll Dénes Debreceni Egyetem OEC I. sz. Belgyógyászati Klinika Debrecen, 2012. május 31. HYPERTONIAS BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK MINŐSÉGE 1. Jelentőség 2. Komplex megközelítés

Részletesebben

Az alábbiakban megjelölt akkreditált helyen letöltendő gyakorlatok időtartama, alapszakvizsgák szerint:

Az alábbiakban megjelölt akkreditált helyen letöltendő gyakorlatok időtartama, alapszakvizsgák szerint: A Debreceni Egyetemen a belgyógyász, csecsemő-és gyermekgyógyász, vagy háziorvos szakorvosok által megszerezhető diabetológiai licenc képzési követelményei és feltételei (2014. évtől kezdődően) A képzés

Részletesebben

A MAGYAR BALNEOLOGIAI EGYESÜLET 2013. ÉVI NAGYGYŰLÉSE 2013. november 15-17.

A MAGYAR BALNEOLOGIAI EGYESÜLET 2013. ÉVI NAGYGYŰLÉSE 2013. november 15-17. Kedves Kolléganők! Kedves Kollégák! A M a g y a r B a l n e o l ó g i a i E g y e s ü l e t e z é v i N a g y g y ű l é s é t Mezőkövesden rendezzük meg 2013. november -1 15 7. k ö z ö t t. S z e r e t

Részletesebben

Batthyány-Strattmann László napi elismerések

Batthyány-Strattmann László napi elismerések Batthyány-Strattmann László napi elismerések Balog Zoltán az emberi erőforrások minisztere az egészségügy területén végzett kivételesen magas színvonalú, példaértékű szakmai és tudományos munkája elismeréseként

Részletesebben

ORSZÁGOS HÁZIORVOS NAPOK. Hotel Flamingó. Balatonfüred, Széchenyi u. 16. 2008. április 4-6. PROGRAM

ORSZÁGOS HÁZIORVOS NAPOK. Hotel Flamingó. Balatonfüred, Széchenyi u. 16. 2008. április 4-6. PROGRAM ORSZÁGOS HÁZIORVOS NAPOK 2008. április 4-6. Hotel Flamingó Balatonfüred, Széchenyi u. 16. PROGRAM Kedves Kollégák! Hetedik alkalommal kerül sor a Háziorvos Napok megrendezésére. A háziorvoslás szerepvállalása

Részletesebben

Visegrád, március

Visegrád, március Visegrád, 2017. március 23-25. A Magyar Gasztroenterológiai Társaság Hepatológiai Szekciója, a Májbetegekért Alapítvány és a Magyar Májkutatási Társaság közös rendezvénye 2017.03.23. Csütörtök 14.00 14.10

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2006. július 11-én minősített rendezvények

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2006. július 11-én minősített rendezvények A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2006. július 11-én minősített rendezvények Cím: Merre tart a radiológia? Szervező: Fejér Megyei Szent György Kórház Magyar Radiológusok Társasága Helye:

Részletesebben

A MAGYAR HYPERTONIA TÁRSASÁG

A MAGYAR HYPERTONIA TÁRSASÁG A MAGYAR HYPERTONIA TÁRSASÁG V. NEMZETKÖZI TOVÁBBKÉPZÕ KURZUSA XIV. KONGRESSZUSA ELÕZETES PROGRAM Budapest, 2006. december 6-9. Tisztelt Kolleganõk és Kollegák, Hölgyeim és Uraim! A keringési betegségek

Részletesebben

TERVEZETT PROGRAM GASZTROENTEROLÓGIAI ÉS INFEKTOLÓGIAI BETEGSÉGEK. a mindennapi gyakorlat szemszögéből

TERVEZETT PROGRAM GASZTROENTEROLÓGIAI ÉS INFEKTOLÓGIAI BETEGSÉGEK. a mindennapi gyakorlat szemszögéből 2017 GASZTROENTEROLÓGIAI ÉS INFEKTOLÓGIAI BETEGSÉGEK a mindennapi gyakorlat szemszögéből TERVEZETT PROGRAM 2017. január 27-28. Hotel Park Inn by Radisson Budapest www.convention.hu PÉNTEK 2017. JANUÁR

Részletesebben

Dr. Valkusz Zsuzsanna (SZTE ÁOK Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ I. Sz. Belgyógyászati Klinika)

Dr. Valkusz Zsuzsanna (SZTE ÁOK Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ I. Sz. Belgyógyászati Klinika) MEGHÍVÓ A Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság ezúton tisztelettel meghívja Önt és munkatársait a MAGYAR ENDOKRINOLÓGIAI ÉS ANYAGCSERE TÁRSASÁG XXVI. JUBILEUMI KONGRESSZUSÁRA, amely 2016. május

Részletesebben