és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenırizhetısége.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenırizhetısége."

Átírás

1 Az Esztergomi Önkormányzat 10/2004. (IV.1.) ör. rendelete a települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a 31/2004.(VI.24.)*, 62/2004.(XII.18.)**, 15/2005.(III.18.)***, 31/2005.(IX.1.)****, 42/2005.(X.25.)*****, 72/2006.(XII.22.) 6*, 5/2007.(I.25.) 7*, 17/2007.(III.20.) 8*, 47/2007.(VI.28.) 9*, 65/2007.(IX.27.) 10*, 89/2007.(XII.19.) 11*, 92/2007.(XII.19.) 12* 13/2008.(II.7.) 13* 17/2008.(II.28.) 14* 35/2008.(V.8.) 15*, 69/2008.(XII.4.) 16 * 77/2008.(XII.18.) 17* 41/2009.(IX.30.) 18* 55/2010.(XII.22.) 19 *, 14/2011.(III.31.)20* módosító rendelettel) Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgtv.) 23. -ában kapott felhatalmazás alapján, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szabályairól szóló 242/2000.(XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Díjr.) rendelkezéseire figyelemmel a következı rendeletet alkotja: 9* Általános rendelkezések 1. (1) Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint kötelezı hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a települési szilárdhulladék rendszeres győjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására, kezelésére. (2) A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, valamint az épített és természeti környezet védelme, a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenırizhetısége. (3) A települési szilárdhulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás Esztergom város, Esztergom-Kertváros, Esztergom-Pilisszentlélek lakóterületére terjed ki, melyhez hozzátartozik a búbánatvölgyi, kerektói, szamárhegyi üdülıövezet is. 6* (4) A településen lévı valamennyi ingatlan tulajdonosa, birtokosa, kezelıje vagy használója, ide értve a gazdálkodó szervezetet is, (a továbbiakban: ingatlantulajdonos) az ingatlanán keletkezı települési szilárdhulladék győjtésérıl és annak a begyőjtésre feljogosított és engedéllyel rendelkezı hulladékkezelınek, Közszolgáltatónak történı átadásáról az e rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni. 18* (5) Tilos a hulladékot elhagyni, - a győjtés, a begyőjtés, lerakás szabályaitól eltérı módon - felhalmozni, ellenırizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni. (6) A rendelet személyi hatálya a közigazgatási határon belül valamennyi ingatlantulajdonosra kiterjed, függetlenül attól, hogy a tulajdonos természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı társaság. 9* (7) Hatályát vesztette 20* 2. A település területén a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos kötelezı helyi közszolgáltatás teljesítésére kizárólagosan jogosult közszolgáltató a többségi önkormányzati tulajdonban lévı Esztergomi Köztisztasági Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság (rövidített elnevezése ESZKÖZ Kft., a továbbiakban: Közszolgáltató). 18*

2 3. 20* A 3. hatályát vesztette. 20* Az ingatlantulajdonos kötelezettségei 4. 8* (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkezı települési szilárdhulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen győjteni, továbbá hasznosításáról, illetve ártalmatlanításáról gondoskodni Ennek során köteles: a) az ingatlanán keletkezı hulladék mennyiségét alacsony szinten tartani és a rendelkezésére álló szelektív győjtési lehetıséget igénybe venni, b) települési szilárdhulladékot különös tekintettel a hulladék további kezelésére az elszállításra való átvételig győjteni, illetve tárolni, ennek során megfelelı gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja; c) Az ingatlantulajdonos ha jogszabály másként nem rendelkezik köteles az ingatlanán keletkezı települési szilárdhulladék kezelésére az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe venni, illetve a hulladékot a begyőjtésre e rendeletben feljogosított hulladékkezelınek az általa biztosított matricával ellátott, illetve saját tulajdonú szabvány edényben átadni és a közszolgáltatási díjat kiegyenlíteni. 20* (2) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni, amennyiben új ingatlan kialakítása, tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. Az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató megkeresésére szerzıdéskötés céljából elızıekre vonatkozóan köteles adatot szolgáltatni. 18* (3) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség a beépítetlen ingatlanok tekintetében. 12 * (4) Az ingatlantulajdonosok a köztisztaság fenntartásáról, parkok és fák védelmérıl, valamint az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésérıl szóló 45/2003. (X. 22.) esztergomi ör. rendelet 9. -ában meghatározott kötelezettségük alá tartozó közterületsávok (a továbbiakban: közterületsávok) feltakarításából keletkezett szemetet, hulladékot a háztartási hulladékgyőjtı tartályba kötelesek elhelyezni. 11 * (5) A zöldterületek rendbetételébıl keletkezı zöldhulladék győjtését a Közszolgáltató minden év április 1. és november 30. között, hétfıi napokon, az ingatlantulajdonos külön megrendelése alapján 1 m 3 -ig térítésmentesen végzi. A tulajdonos köteles szállítható állapotban kihelyezni a legfeljebb 1 m 3 zöldhulladékot, mely ág, nyesedék esetén legfeljebb 50 cm átmérıjő, 70 cm hosszú összekötött köteget, főnyesedék, lomb esetén legfeljebb 80 l-es nagyságú, bármilyen mőanyag zsákba történı elhelyezést jelent. Az 1 m 3 feletti zöldhulladékot a Közszolgáltató csak a szolgáltatás díjának megfizetése ellenében szállítja el. 20* (6) 10* Hatályát vesztette (7) 10* Hatályát vesztette (8) 9* hatályát vesztette

3 (9) A közterületen keresztül forgalmat lebonyolító üzletek és egyéb elárusító helyek, vendéglátó egységek, székházak, intézmények, szolgáltató egységek bejárata mellett, az ingatlan területén belül az épület 1. (6) bekezdésben rögzített tulajdonosai kötelesek szemétgyőjtıt elhelyezni az ingatlanon belül, és azoknak valamint a már korábban kihelyezetteknek a szemétszállításra rendszeresített edénybe való ürítésérıl szükség szerint gondoskodni. (10) A gazdálkodó szervezet köteles a közszolgáltatást igénybe venni, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladékának kezelésérıl a Hgtv ának megfelelı módon nem gondoskodik, vagy azon a településen, ahol a gazdálkodó szervezet települési hulladéka keletkezik, a közszolgáltatás keretében nyújtott hulladékkezelés a felügyelıség által igazoltan a környezeti szempontból a Hgtv ban meghatározottaknál lényegesen korszerőbb, mint amit a gazdálkodó szervezet alkalmaz. 9* (11) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, és ingatlana egyidejőleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásba bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett termelési hulladékától elkülönítetten győjteni, és arra közszolgáltatást igénybe venni, feltéve, hogy a települési szilárd hulladék kezelésérıl a Hgtv ának (2) bekezdése szerint nem gondoskodott. 11 * (12) Azon gazdálkodó szervezetek, amelyek a kötelezı közszolgáltatást nem veszik igénybe, a cégnyilvántartásba való bejegyzést követı 30 napon belül kötelesek az önkormányzatnak bejelenteni, hogy milyen módon gondoskodnak hulladékuk ártalmatlanításáról. (13) A közszolgáltatás létrejön a szolgáltatás felajánlásával. A kötelezı szolgáltatás megvalósul azzal, hogy a Közszolgáltató felkínálja a szolgáltatást, a megjelölt ürítési napokon megkísérli a hulladék begyőjtését és elszállítását. 18* A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás ellátásának rendje 5. (1) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeirıl a hulladék begyőjtésének, elszállításának rendjérıl (gyakoriság, útvonal és idıpont) Közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. A hulladékelszállítás rendjét az 1. számú melléklet tartalmazza. 18* (2) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás teljesítése csak törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott esetekben szüneteltethetı, illetve korlátozható. (3) A települési szilárdhulladéknak nem minısülı hulladék keletkezésének tényét az ingatlantulajdonos az Önkormányzatnak köteles bejelenteni. A bejelentésben az ingatlantulajdonos köteles megjelölni azokat a körülményeket, amelyek miatt az adott hulladék nem minısül települési szilárdhulladéknak, továbbá azokat az intézkedéseket, amelyek útján a hulladék kezelésérıl gondoskodik. (4) Hatályát vesztette 17* (5) A Közszolgáltató a szolgáltatást igénybe vevı személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi elıírások betartásával jogosult kezelni. 18* 6. 10* Hatályát vesztette

4 8. 17* Szolgáltatási megállapodás 7. (1) A szolgáltatás igénybevétele a Közszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerzıdés alapján történik. 18* (2) A szolgáltatási szerzıdést a Közszolgáltatóval az ingatlan tulajdonosa köti meg. 18* (3) A társasháznak vagy a lakóközösségnek rendelkeznie kell akkora őrtartalmú hulladékgyőjtı-edénnyel (hulladékgyőjtı-edényekkel), mely(ek) képes(ek) befogadni a lakásokban keletkezı összes kiszámított hulladékmennyiséget. 10* (4) A szolgáltatási szerzıdés tartalmazza: a) a közszolgáltatás igénybevételének kezdı napját; b) a teljesítés helyét; c) a meghatározott győjtıedényt annak őrtartalma és darabszáma szerint; 20* d) az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét napok szerint; e) az ingatlanon elıreláthatólag keletkezı hulladék mennyiségét, amelyre a közszolgáltatást igénybe veszik; f) a győjtıedények használatának jogcímét és használatát; g) a közszolgáltatási díjat; h) a közszolgáltatás mértékét meghaladó többletszolgáltatást és annak díját; i) a közszolgáltatási díj megfizetésének módját; j) az értesítı módosításának, felmondásának feltételeit; k) az irányadó jogszabályok meghatározását. 10* A győjtıedényekkel kapcsolatos jogok és kötelezettségek (1) Az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített saját tulajdonú, illetve a Közszolgáltató által biztosított bérelt győjtıedényt, valamint az alkalmi hulladék győjtésére - a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott és azonosító jellel ellátott - más győjtıeszközt köteles igénybe venni. 18* (2) Az igénybeveendı szabványos győjtıedények típusai, illetve a győjtıedényekben elhelyezett települési szilárd hulladékok maximális súlya: 60 literes győjtıedény 18 kg 110 literes győjtıedény 40 kg 120 literes győjtıedény 45 kg 240 literes győjtıedény 90 kg 1100 literes győjtıedény 450 kg A minimálisan igénybe veendı győjtıedények méretének és számának meghatározásakor az alábbiakat kell figyelembe venni: a) az ingatlanban élı bejelentett lakosok - gazdálkodó szervezet estén a gazdálkodó szervezet által az ingatlanban foglalkoztatottak - számát, amelyrıl az Önkormányzat tájékoztatja a Közszolgáltatót, 18* c) a hulladék ürítésének gyakoriságát, melynek megállapításakor figyelembe kell venni, hogy a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekrıl szóló 16/2002. (IV.10.) EüM rendelet szerint kisvárosias és nagyvárosias övezetben minimálisan heti két alkalommal történı győjtést kell megszervezni. (3) Amennyiben egy ingatlanon a 8. (2) bekezdés a) és c) pontjai szerint kiszámított őrtartalmat rendszeresen meghaladó mennyiségő hulladék keletkezik, nagyobb győjtıedényt kell igénybe venni.

5 Amennyiben az ingatlantulajdonosnál a szabvány edényben annak telítettsége miatt- nem elhelyezhetı többlethulladék képzıdik, köteles: a) vagy többletszállítást megrendelni a szolgáltatótól többletdíj fizetése mellett, c) vagy a többlethulladékot a Közszolgáltató emblémájával ellátott győjtızsákban (jelzett zsák) győjteni. 20* (4) A gazdálkodó szervezetek tevékenysége során keletkezı települési szilárd hulladék győjtésére a szolgáltatást igénybevevıknek minimálisan egy darab 60 liter őrtartalmú hulladékgyőjtı edényzetet kell biztosítani. (5) Az üdülıingatlan tulajdonosa a közszolgáltatást április 1. és szeptember 30. közötti idıszakban köteles igénybe venni. (6) Az üdülıtulajdonos a hulladékot választása szerint szabványos győjtıedényben vagy a Közszolgáltató emblémájával ellátott győjtızsákban (jelzett zsák) győjtheti. 18* (7) Amennyiben az üdülıingatlan tulajdonosa a hulladékot jelzett zsákban győjti, úgy az április 1-tıl szeptember 30-ig terjedı idıszakban legalább heti 1 db, összesen 26 db 60 literes jelzett zsákot köteles a Közszolgáltatótól megvásárolni. 18* (8) A szállítás pontos napjáról a Közszolgáltató az üdülıtulajdonosokat tájékoztatja. Az üdülıtulajdonosok a hulladékot a szállítás napját megelızı nap 12 órától helyezhetik ki szállítható állapotban az ingatlanuk elıtti közterületre, oly módon, hogy az a jármő- és gyalogos forgalmat ne akadályozza, illetve balesetet, károkozást ne idézhessen elı. 18* (9) Az üdülıingatlan-tulajdonosok a közszolgáltatás kötelezı igénybevételének idıszakán kívül is kihelyezhetik a hulladékot; ebben az esetben a hulladék kizárólag jelzett zsákban győjthetı. (10) A hulladék ürítésének gyakorisága üdülıterületeken, kertvárosias lakóterületen és Esztergom-Pilisszentlélek területén heti egy alkalom, tömblakásos beépítéső területeken heti két alkalom, egyéb lakóterületen heti egy alkalom, az 1. sz. melléklet szerint. Ha a hulladékgyőjtés napja fizetett ünnepnapra esik, a hulladékszállítás változatlanul megtörténik. 20* (11) Hatályát vesztette. 20* (12) Ha az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató felé nem valóságnak megfelelı adatot közöl, és ennek következtében az átadásra kerülı hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja a győjtıedény őrtartalmát, a Közszolgáltató jogosult a tényleges mennyiségő hulladéknak megfelelı őrtartalmú edényre történı cseréjét kezdeményezni, a szolgáltatás díját a tényleges mennyiségnek megfelelıen módosítani. 18* (13) Az ingatlantulajdonos igénye alapján a Közzolgáltató a szokásos mennyiséget meghaladó hulladék győjtéséhez és szállításához emblémával ellátott győjtızsákot, illetve 1 m 3 -t meghaladó hulladékmennyiség esetén konténert biztosít térítés ellenében. 18* (14) A Közszolgáltató kizárólag azokat az edényeket köteles üríteni, melyekre az edény mérete szerinti megfelelı típusú, a közszolgáltató által rendelkezésére bocsátott matrica felragasztásra került. A matrica nélkül kihelyezett edényzetben kihelyezett hulladék illegálisan lerakott hulladéknak minısül.20* A győjtıedények elhelyezésével és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek 9. (1) Az ingatlantulajdonos győjtıedényeket tartósan az ingatlana területén belül köteles elhelyezni, kivételt képez a Közszolgáltató közterületen elhelyezett győjtıedénye. 18* (2) (1) A győjtıedényzetet zárható helyiségben vagy zárható tárolóban úgy kell elhelyezni, hogy ahhoz illetéktelen személyek és állatok ne férjenek hozzá.***

6 (3) Amennyiben a (2) bekezdésben meghatározottak szerint a győjtıedény zárható helyiségben vagy zárható tárolóban való elhelyezése nem megoldható, úgy a tulajdonosnak, illetve a bérlınek a győjtıedény zárásáról kell gondoskodnia.*** (4) hatályát vesztette 11 * (5) Az ingatlantulajdonos a szállítási napon az 1. számú mellékletben megjelölt idıpontban a közterületen a begyőjtést végzı gépjármővel megközelíthetı és ürítésre alkalmas helyen helyezi el a győjtıedényt. A győjtıedényt a szállítás napján hajnali 4 órától 6 óráig lehet kihelyezni, kivéve a tartósan engedélyezett kihelyezést. 6* (6 A kihelyezett győjtıedény fedelének - a környezet szennyezésének elkerülése érdekében - lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a győjtıedényben úgy kell elhelyezni, hogy az edény mozgatásakor és ürítésekor a hulladék ne szóródjon, az ürítést ne akadályozza. )*** (7) A győjtıedénybıl guberálni tilos. *** (8) A kihelyezett győjtıedény nem akadályozhatja a gyalogos és jármő forgalmat, elhelyezése nem okozhat balesetveszélyt. *** (9) Ha a győjtıedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévı hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, a tulajdonos a Közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetıvé, illetve használhatóvá tenni. 18* 10. (1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a győjtıedények tisztántartásáról és fertıtlenítésérıl, rendeltetésszerő használatáról, valamint a környezetük tisztántartásáról. A győjtıedény mellé hulladék kizárólag a Közszolgáltató emblémájával ellátott győjtızsákban helyezhetı el. A bérelt 1100 literes győjtıedények tisztítását és fertıtlenítését a Közszolgáltató végzi, évente legalább két alkalommal. 18* (2) A hulladékgyőjtés során történı szennyezés esetén az ingatlan tulajdonosa, a begyőjtés, szállítás során a közterületen okozott szennyezés esetén a Közszolgáltató köteles a szennyezett területet megtisztítani és fertıtleníteni. 18* (3) A Közszolgáltató tulajdonát képezı, az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátott, vagy általa bérbevett és rendeltetésszerően használt győjtıedények szükség szerinti javításáról, cseréjérıl és esetleges pótlásáról az ingatlantulajdonos bejelentése alapján a Közszolgáltató gondoskodik. A győjtıedény rendeltetéstıl eltérı használata, valamint eltőnése vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárt 30 napon belül az ingatlantulajdonos köteles megtéríteni. 18* (4) Tilos a győjtıedénybe folyékony, mérgezı, tőz- és robbanásveszélyes anyagot, háztartási veszélyes hulladékot (folyékony vagy befagyott zsiradékot), kı és épülettörmeléket, nagy mennyiségő salakot, állati tetemet, trágyát vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyőjtést-ürítést végzı személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét. 20* A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával, illetve hasznosításával kapcsolatos rendelkezések 11. (1) A települési szilárdhulladék elıkezelését a Közszolgáltató az Esztergomi Hulladékkezelı Telephelyen (a továbbiakban: hulladékkezelı telep) végzi. 20* (2) A hulladék begyőjtésérıl, elıkezelésérıl és a végleges ártalmatlanítóhoz történı elszállításáról a Közszolgáltató gondoskodik. 20* 6

7 (3) Hatályát vesztette 19* (4) A környezet fokozott védelme, a hulladék összetevık újrafeldolgozásának, visszanyerésének elısegítése, az energetikai hasznosítás elımozdítása érdekében az Önkormányzat a helyi feltételekhez igazodva fokozatosan fejleszti a hulladékok elkülönített, a hasznosítási lehetıségeknek megfelelı (szelektív) begyőjtésének rendszerét. 20* Lomtalanítás 12. (1) A lomtalanítás megszervezésérıl és lebonyolításáról a Közszolgáltató gondoskodik, együttmőködve az Önkormányzattal. 18* (2) Az ingatlantulajdonos a lomtalanítás idıpontját megelızı napon 12 órától helyezheti ki a hulladékot az ingatlana elıtti közterületre. (3) A legfeljebb 3 m 3 hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy a jármő- és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve balesetet, károkozást ne idézzen elı. Ennél nagyobb mennyiségő hulladékot a Közszolgáltató csak a szolgáltatás díjának megfizetése ellenében szállít el. 18* Hulladékkezelési díj 13. (1) A közszolgáltatás díját úgy kell megállapítani, hogy a díj vetítési alapját a naponta fejenként átlagosan keletkezı 2,7 gazdálkodó szervezet esetén 1,5 - liternyi hulladékmennyiség képezi. Ezen adatból kiindulva a díjat az ingatlanban élı bejelentett lakosok gazdálkodó szervezet estén a gazdálkodó szervezet által az ingatlanban foglalkoztatottak száma alapján kell meghatározni. A szolgáltatási díj magában foglalja a hulladék győjtését, szállítását és az elhelyezés költségét is. A szolgáltatási díjat, a díj megállapítására vonatkozó kalkulációs sémát, továbbá a fajlagos hulladék-mennyiséget e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 11* (2) Hatályát vesztette 19* (3) A közszolgáltatási díjat az az ingatlantulajdonos fizeti, aki a jelen rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles. (4) Mentes a díj megfizetése alól: a) Hatályát vesztette 19* b) Hatályát vesztette 19* c) Hatályát vesztette 19* d) Hatályát vesztette 19* e) az a személy, aki két hónapnál hosszabb ideig külföldön tartózkodik, valamint a tulajdonolt (bérelt, használt) ingatlant más sem használja, és ezt az ingatlantulajdonos hitelt érdemlıen bizonyítja. 20* f) az, aki önmaga ellátására képtelen, és nappali ellátásáról más helyen gondoskodnak, és ezt a nappali ellátásáról gondoskodó intézmény, vagy személy igazolja. 20* (5) Hatályát vesztette 19* (6) Hatályát vesztette 19* (7) Hatályát vesztette 19* (8) Hatályát vesztette 19* (9) Az ingatlantulajdonos, illetve a közös képviselı a közszolgáltatási díjat - a teljesített közszolgáltatás alapján kiállított számla ellenében havi bontásban utólag fizeti meg a 6*, 12*, 18* Közszolgáltatónak 7

8 (10) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állást 12*, 18* igazolja. (11) Hatályát vesztette. 20* (12) Hatályát vesztette. 20* (13) Hatályát vesztette. 20* (14) Hatályát vesztette. 20* (15) A közszolgáltatási díjat az Önkormányzat egyéves díjfizetési idıszakra állapítja meg. E díjakat kell figyelembe venni a többletszolgáltatás esetén is. 12* (16) A 13. (4) bekezdés e) és f) pontjain alapuló, a mentességre okot adó körülményt annak keletkezésekor, majd pedig évente a jogosult a Közszolgáltató felé igazolja. A mentességi ok év közben történı megszőntét haladéktalanul jelezni kell a Közszolgáltató felé. 20* (17) Az ingatlantulajdonos változása esetén a közszolgáltatás díját a tulajdoni (bérleti, használati) jogviszonynak a Közszolgáltató felé történt bejelentése hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követıen pedig az új ingatlantulajdonos (bérlı, használó) köteles megfizetni. 20* 15. (1) A gyártók és a forgalmazók a Hgt ban foglalt kötelezettségeik ellátása érdekében önálló szervezetet hozhatnak létre, amely szervezet a kötelezettségeket a gyártóktól és forgalmazóktól díjfizetés ellenében, szerzıdésben rögzített feltételek mellett átvállalja; a tevékenységi körébe tartozó hulladékok begyőjtését és hasznosítását vagy ártalmatlanítását szervezi és koordinálja. 1. (2) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyeknek fogyasztói tevékenysége során hulladék képzıdik, a Hgt. 12. (1) bekezdés szerinti kötelezettség alól mentesülnek, ha a hulladék kezelésérıl a hulladék termelıjére vonatkozó szabályok szerint gondoskodnak. 2. (3) Aki a rendelet 4. (9) bekezdés; 7. (2) bekezdés; 8. (1) bekezdés; 8. (2) bekezdés; 9. (2), (3), (5) bekezdések; 9. (6) bekezdés; 9. (7) bekezdés; 9. (8) bekezdés; 10. (1) bekezdés elsı és második mondatában foglaltakat megszegi, szabálysértést követ el, és Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható. (4) Aki a rendelet 4. (1) bekezdés a) pontja, 8. (1) bekezdés; 9. (5) bekezdés; 9. (6) bekezdés; 9. (7) bekezdés; 9. (8) bekezdés és 10. (1) bekezdés elsı mondatában megfogalmazott rendelkezéseit megszegi, az szabálysértést követ el, és a közterület felügyelı ötszáztól tízezer forintig terjedı helyszíni bírsággal sújthatja. 20* (5) E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. 14. ***** (1) Hatályát vesztette. 20* (2) 7* hatályát vesztette (6) A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg a 15/2003. (IV. 17.), a 32/2003. (VII. 10.), a 37/2003. (VIII. 12.), a 46/2003. (X. 22.), valamint az 55/2003. (XI. 27.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. Esztergom, március 25. Záró rendelkezések 8

9 Meggyes Tamás polgármester Dr. Csomor Sándor jegyzı A rendeletet kihirdettem: Esztergom, április 1. Dr. Csomor Sándor jegyzı 1. Hgt Hgt. 12. (2) Módosító rendeletek: * 31/2004. (VI.24.) rendelettel módosítva **62/2004.(XII.18.) rendelettel módosítva *** 5/2005.(III.18.) rendelettel módosítva ****31/2005.(IX.1.) rendelettel módosítva 5* 42/2005.(X.25.) rendelettel módosítva 6* 72/2006.(XII.22.) rendelettel módosítva 7* 5/2007.(I.25.) rendelettel módosítva 8* 17/2007.(III.20.) rendelettel módosítva 9* 47/2007.(VI.28.) rendelettel módosítva 10* 65/2007.(IX.27.) rendelettel módosítva 11* 89/2007.(XII.19.) rendelettel módosítva 12* 92/2007. XII.19.) rendelettel módosítva 13* 13/2008. (II.7.) rendelettel módosítva 14* 17/2008.(II.28.) rendelettel módosítva 15* 35/2008.(V.8.) rendelettel módosítva 16* 69/2008.(XII.4.) rendelettel módosítva 17* 77/2008.(XII.18.) rendelettel módosítva 18* 41/2009.(IX.30.) rendelettel módosítva 19* 55/2010.(XII.22.) rendelettel módosítva 20* 14/2011.(III.31.) rendelettel módosítva 9

10 A települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatásról szóló 10/2004. (IV.1.) esztergomi ör. rendelet 1. sz. melléklete 11* Heti egyszeri hulladékszállítás területei HÉTFİ Győjtés az 1. számú autóval Kölcsey F. u., Aranyhegyi út, Monteverdi u., Népkert u. Győjtés a 2. számú autóval Gesztenye-fasor, Nagy-Duna sétány., Helischer u., Táncsics M. u., Gızhajó u., Julianus barát u., Károlyi M. u., Erzsébet királyné u., Ady E. u., Árpád u., Terézia u., Hısök tere, Meszéna u., Gesztenyés Lakópark Győjtés a 3. számú autóval Damjanich u. (vasút felıli oldal), Wesselényi M. u., Vasút sor, Vasútállomás, Jósika u., Mikes K. u., Erkel F. u., Vízimalom u., Dobó I. u., Kenyérmezı u., Méhesvölgyi u., Kırösi Cs. S. u., Féja G. u., Kırösi L. u. Technikum köz, Kinizsi P. u., Hıtáv u., Pozsonyi u., Őrrakéta u., Bányai K. u., Víztároló u., Párkányi u., Sport u., Retek u., Határ u., Németh L. u. Győjtés a 4. számú autóval Döbönkút, Gyurgyalag, Szamárhegy Győjtés az 5. számú autóval Főzfa u., Esze T. u., Galamb u., Attila u., Lépcsı u., Könyök u., Perc u., Bajnok u., Hegytetı u., Becket Tamás u., Török I. u., Álmos u., Új u., Vasvári P. u., Nap u., Téglaház u., Basa u. alsó része, Víztorony u., Monteverdi u. (lépcsık alatti rész), Magyary u., Kaán u. KEDD Győjtés az 1. számú autóval Szt. György u., Klapka Gy. tér, Andrássy u., 48-as tér, Nagysándor J. u., Aulich L. u., Kiss Ernı u., Rimay u., Knézich K. u., Balassa B. u., Sánc u., Hunyadi J. u., Mattyasowszky u., Fecske u., Földmőves u., Dessewffy A. u., Báthory Schulcz Bódog u., Oltósy P. u., Barkóczy F. u., Palkovics K. u., Rényi R. u., Honvédtemetı u., Kopácsy J. u., Szt. György Lakópark, Leiningen Westenburg K. u., Rozetti u., Bajóti S. u., Telegdy Cs. u., Garam u., Széchy D. u., Vitéz J. u., Lakatos J. u., Győjtés a 2. számú autóval Sugár u., Budapesti u., Kovácsi u., Virágos u., Bartók B. u., Baross G. u., Tompa M. u., Mátyás kir. u., Schleifer M. u., Móricz Zs. u., Budai N. A. u., Áchim A. u. Győjtés a 3. számú autóval Damjanich u. (Pala felıli oldal), Blaha L. u., Sátorkıi u., Lıtér u., Tábor u., Hegy u., Temesvári u., Homok u., Kassai u., Sátorkı puszta, Kolozsvári u., Nyitrai u., Eperjesi u., Bocskai u., Gárdonyi G. u., Tópart u., Gyep u. Győjtés a 4. számú autóval Szentjánoskúti út, Regiomontanus u., Ferenczy u., Lippert u., Bartikúti dőlı, Rezeda u., Királyszíve út, Kökényes ú., Vadrózsa u. 10

11 SZERDA Győjtés a 2. számú autóval Pilisszentlélek, Szentkirályi dőlı Kırösy L. u., Vaskapui út, Bocskoroskúti út, Hajnal u., Kápolna u., Gyurgyalag u., Ipolyi u., Kistói u. CSÜTÖRTÖK Győjtés az 1. számú autóval Várfok u., Visegrádi u., Eper u., Vadvirág Lakópark, Kettıspince sor, Bánomi u., Szt. István u., Basa u., Vár u., Vár köz, Kollégium köz, Vécsey K. u., Dózsa Gy. tér, Molnár sor, Horváth Géza sor, Bercsényi u., Katona I. u. Győjtés a 4. számú autóval Búbánatvölgy, Kerektó Győjtés az 5. számú autóval Siszler u., Mély u. (Kenderesi úttól fölfelé), Felsı-Kenderesi u., Tölgyesi u., Galagonyás u. felsı része PÉNTEK Győjtés az 1. számú autóval Táti út, Rudnay tér, Szegfő u., Eötvös u., Pöltenberg u., Duna köz, Muskátli u., Szérőskert u., Lázár V. u., Szentkirályi u., Töltés u., Révész u., Szt. Pál u., Tartsay u., Verseghy u., Zsák u., Zsolt N. u., Bajor Á. u., Nefelejcs u. Győjtés a 2. számú autóval Csatay Sz. J. u., Vasas u., Öntöde u., Gépgyár u., Mély u. (Kenderesi útig), Kenderesi út, Mathiász u., Mohácsy köz, Galagonyás u. (aszfaltos része) Győjtés a 4. számú autóval Czuczor G. u., Temetı u., Kálvária u., Diósvölgy Győjtés az 5. számú autóval Aradi téri lakótömb 11

12 Heti kétszeri hulladékszállítás területei HÉTFİ ÉS CSÜTÖRTÖK Győjtés az 1. számú autóval Városközpont, Bajcsy-Zs. u., Batthyány u., Szt. István tér, Dobozi M. u., Berényi Zs. u., Pázmány P. u., Mindszenty tér, Liszt F. u., József A. tér, Imaház u., Madách tér, Vörösmarty u. Társasházi 1100 l-es edény-ürítések: Monteverdi u., Magyary L. u., Szt. István u., Kölcsey F. u., Semmelweis u., Irinyi J. u., Babits M. út, Aranyhegyi u., Irányi D. u., Béke tér Győjtés a 2. számú autóval Petıfi S. u., Lırinc u., Széchenyi tér, Arany J. u., Deák F. u., Árok u., Jókai M. u., Eszperantó u., IV. Béla király u., Mikszáth K. u., Kis-Duna stny. (Lırinc u.-árok u. között), Városház köz, Bottyán u., Angyal u., Simor J. u., Magyar u., Lahner Gy. u., Honvéd u., Besze J. u., Rozália u., Malonyai u., Sissay köz Győjtés a 3. számú autóval Társasházi 1100 l-es edény-ürítések: Szalézi ltp., Sugár u., Tiszti üdülı, Móricz Zs. u., Schleifer M. u., Budai N. A. út, Schweidel u., Bánomi ltp., Martsa A. u., Rudinai S. u. Győjtés az 5. számú autóval Kis-Duna stny. (Lırinc u.-mindszenty tér között), Malom köz KEDD ÉS PÉNTEK Győjtés az 1. számú autóval Táti út Társasházi 1100 l-es edény-ürítések: Telegdy u., Rényi R. u., Rozetti u. Győjtés a 2. számú autóval Dobogókıi u., Kiss J. u., Kossuth L. u. Győjtés a 4. számú autóval Iskola u. A kézi hulladékgyőjtık, valamint a piaci konténerek ürítése naponta történik. 12

13 A települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatásról szóló 10/2004. (IV.1.) esztergomi ör. rendelet 2. sz. melléklete 20* I. Szállítási költség A szolgáltatási díj megállapítására vonatkozó kalkulációs séma 1. Üzemeltetési, karbantartási költség 2. Környezetvédelmi kiadások és ráfordítások 3. Kiegészítı tevékenységek költsége 4. Lakossági szelektív győjtés költsége 5. Önkormányzati támogatás 6. Lakossági szelektív győjtés bevétele 7. Összes költség 8. Nyereség (5%) 9. Összesen 10. Közszolgáltatási mennyiség literben literre jutó ár II. 1 literre jutó egységár IV. 60, 110, 120, 240, 1100 literre jutó egységár ÁFA nélkül V. 60, 110, 120, 240, 1100 literre jutó egységár III. Esztergom fajlagos hulladékmennyisége évre vonatkozóan, a Közszolgáltató adatai alapján: 1411 l/fı/év fejenkénti átlagos hulladék-kibocsátás: 3,86 l/fı/nap 13

14 A kalkulációs séma alapján kiszámolt lakossági kommunális hulladékgyőjtés, szállítás, kezelés, lerakás Egy literre jutó egységár: 9,45 Ft/l + ÁFA október 1-tıl érvényes díjai Egy fıre jutó teljes áru havi hulladékszállítási díj Egy fıre jutó kedvezményes áru havi hulladékszállítási díj (21 év alatti gyermekek, illetve éves kor esetén) 968,- Ft + ÁFA 484,- Ft + ÁFA Azonosító jellel ellátott zsák a) üdülıövezeteknél zsákos típusú győjtést választók esetén a 60 literes győjtızsák 130,20 Ft + ÁFA/db b) az állandó győjtıedény őrtartalmát meghaladó, alkalmilag keletkezı többlethulladék 110 literes győjtızsákja 286,80 Ft + ÁFA/db 14

15 A települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatásról szóló 10/2004. (IV.1.) esztergomi ör. rendelet 3. sz. melléklete 11* Az ingatlanok minimális győjtıedény-méretei: Ingatlanon élı bejelentett lakosok száma (Gazdálkodó szervezet esetén a foglalkoztatottak száma) Heti egyszeri ürítés esetén szükséges kukaméret Heti kétszeri ürítés esetén szükséges kukaméret 1 fı 60 l 60 l 2 fı 110 l 110 l 3 fı 110 l 60 l 4 fı 120 l 60 l 5 fı 110 l + 60 l 110 l 6 fı 120 l + 60 l 110 l 7 fı 110 l l 110 l 8 fı 240 l 120 l 9 fı 240 l + 60 l 120 l 10 fı 240 l l 240 l Társasházak esetén a közös győjtıedény őrtartalmának (darabszámának) kiszámításakor a társasház egyes lakásaiban a fenti táblázat szerint számított őrtartalmak összeadódnak. 15

A Rendelet 4. (5) bekezdése helyébe a

A Rendelet 4. (5) bekezdése helyébe a Esztergom Város Önkormányzata Képviselı- testületének 14/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatásról szóló 10/2004. (IV. 1.) esztergomi önkormányzati

Részletesebben

A Rendelet 8. (2) bekezdése helyébe a. A választható győjtıedények méretei, illetve a győjtıedényekben elhelyezett települési

A Rendelet 8. (2) bekezdése helyébe a. A választható győjtıedények méretei, illetve a győjtıedényekben elhelyezett települési Esztergom Város Önkormányzata Képviselı- testületének 14/2012. (.) önkormányzati rendelete a települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatásról szóló 10/2004. (IV. 1.) esztergomi önkormányzati rendelet

Részletesebben

Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete

Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete Hatályos:2013-11-05 -tól Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Esztergom Város Képvisel

Esztergom Város Képvisel Esztergom Város Képviselő-testületének 1/2003. (I. 23.) KT. számú rendelete, az Esztergom város közigazgatási területén kialakított háziorvosi körzetekről (Egységes szerkezetben a 30/2005.(VII.7.)* módosító

Részletesebben

Az Esztergomi Önkormányzat 29/2003. (VI.16.) ör. rendelete a város tulajdonában és kezelésében lévı közutak, valamint járdák burkolatbontási

Az Esztergomi Önkormányzat 29/2003. (VI.16.) ör. rendelete a város tulajdonában és kezelésében lévı közutak, valamint járdák burkolatbontási Az Esztergomi Önkormányzat 29/2003. (VI.16.) ör. rendelete a város tulajdonában és kezelésében lévı közutak, valamint járdák burkolatbontási tilalmáról (Egységes szerkezetben a 42/2005.(X.25.)*, 73/2007.(X.31.)**,

Részletesebben

d) havi várakozási engedély, mely adott évben 31 egybefüggı naptári napra érvényes: esetén 9.000,- forint.

d) havi várakozási engedély, mely adott évben 31 egybefüggı naptári napra érvényes: esetén 9.000,- forint. Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a parkolás rendjérıl, a kerékbilincs használatáról, valamint a parkolóhelyek megváltásáról szóló 14/2004.

Részletesebben

Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete

Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete A települési szilárd hulladékra vonatkozó kötelezı közszolgáltatásról /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának

Részletesebben

Iklanberény község Önkormányzat Képviselıtestületének. 8 / 2004./ X II. 29. / számú rendelete

Iklanberény község Önkormányzat Képviselıtestületének. 8 / 2004./ X II. 29. / számú rendelete Iklanberény község Önkormányzat Képviselıtestületének 8 / 2004./ X II. 29. / számú rendelete A települési szilárd hulladékra vonatkozó kötelezı közszolgáltatásról /EGYSÉGES SZERKEZET/ Iklanberény község

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2002 (XII. 20.) rendelete A települési hulladékokkal és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatásokról

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (A 24/2007. (XII.21.) és a

Részletesebben

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának 12/2005. (VIII. 10.) rendelete a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL

NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 22/2000. (XII.19.), 4/2000. (III.28.), 15/1999. (XII.21.) rendelettel módosított 10/1996. (IV.30.) rendelet az egyes helyi közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete - a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról - Tiszacsécse község Önkormányzat

Részletesebben

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről /Egységes szerkezetbe/ 6 Bakonysárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2013. (VI.28.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező szabályainak és díjának meghatározására

Részletesebben

Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatásról. Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 10/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 10/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Nyirád 2010 Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 19/2013. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 19/2013. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 19/2013. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról Gádoros Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 20/2009. (IX. 25.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Adony Város Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

ZSÁMBÉK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2 /2004/(II.3.) számú* R E N D E L E T E

ZSÁMBÉK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2 /2004/(II.3.) számú* R E N D E L E T E ZSÁMBÉK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2 /2004/(II.3.) számú* R E N D E L E T E a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Zsámbék Nagyközség

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 17/2009. (XI. 5.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Alap Község Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

/Egységes szerkezetben a 14/2009.(X.15.) sz. Ök. módosításaival/

/Egységes szerkezetben a 14/2009.(X.15.) sz. Ök. módosításaival/ 1 Kismaros Község Önkormányzat Képviselı-testületének 17/2008.(XII.11.) sz. Ök. rendelete a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és közszolgáltatási díj megállapításáról

Részletesebben

2/2014. (II.17) önkormányzati rendelete

2/2014. (II.17) önkormányzati rendelete Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2014. (II.17) önkormányzati rendelete a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó közszolgáltatásról A vízgazdálkodásról

Részletesebben

I. fejezet. 1. A rendelet célja

I. fejezet. 1. A rendelet célja KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (II. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS ANNAK KÖTELEZİ HELYI IGÉNYBE VÉTELÉRİL Kál Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS 1..

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS 1.. PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 13/2003.(X.03) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL, IGÉNYBEVÉTELÉRİL. Papkeszi Községi

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SOPRONHORPÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2004. (XII.16) RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Sopronhorpács Község Önkormányzatának

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 12/2007.(X. 05.) önkormányzati rendelete 2

Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 12/2007.(X. 05.) önkormányzati rendelete 2 Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 12/2007.(X. 05.) önkormányzati rendelete 2 a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (egységes szerkezetben)

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999./V. 26./ Ktr. számú rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

(1) Az ingatlantulajdonos köteles: a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartani;

(1) Az ingatlantulajdonos köteles: a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartani; MHK JogszabDly szolgdltatds 1. oldal, összesen: 6 oldal Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testülete Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (III.19.) rendelete a a települési szilárd

Részletesebben

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések Rendelet tervezet Putnok Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (II.07.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2014. (IV.15.) Önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2014. (IV.15.) Önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2014. (IV.15.) Önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. ( XII.29. ) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékszállításról Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A hulladékkezelési közszolgáltatásról

A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló község Önkormányzatának 6/2002. (XII. 04.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép.

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

Egységes szerkezetben

Egységes szerkezetben Dunaalmás Község Önkormányzatának 10/2001. (XII.11.) Ök. számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Egységes szerkezetben Dunaalmás Község Önkormányzata

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 21/2010.(XII.23) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bevezetı rendelkezés 2

Bevezetı rendelkezés 2 Mélykút Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 10/2008.(VIII.13.) rendelete 1 a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. Bevezetı rendelkezés 2 Mélykút

Részletesebben

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: Barcs Város Önkormányzatának 7/2014. (VI.19.)önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybcvétcléri szóló 11/2004. (lil.26.)

Részletesebben

Vászoly Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 10/2004.(VII. 15.) számú rendelete A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL.

Vászoly Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 10/2004.(VII. 15.) számú rendelete A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL. Vászoly Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10/2004.(VII. 15.) számú rendelete A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL. Vászoly Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések 1..

I. fejezet. Általános rendelkezések 1.. Kerecseny község Önkormányzatának 13/2003./XII.17./ sz. rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Kerecseny község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelezı

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 4/2006. (II. 13.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 4/2006. (II. 13.) Kt. rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2006. (II. 13.) Kt. rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról

Részletesebben

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelezı helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete

Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete 1 Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete A települési szilárd hulladék elszállításáról, elhelyezésérıl és kezelésérıl Homokmégy község Önkormányzatának

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 19/2004. (IV. 28.) számú rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 19/2004. (IV. 28.) számú rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 19/2004. (IV. 28.) számú rendelete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2002. (IV.24.) ÖR. számú rendelete

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2002. (IV.24.) ÖR. számú rendelete Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2002. (IV.24.) ÖR. számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Egységes szerkezetben a 9/2010.(XII.22.)Ör.számú

Részletesebben

4. Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatás kötelező igénybevételének módja és feltételei

4. Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatás kötelező igénybevételének módja és feltételei Visnye község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(I.27.) sz. önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Visnye Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Kálló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2005. (XI. 30.) rendelete a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 1 Martonvásár Város önkormányzatának

Részletesebben

12.. Az ingatlantulajdonos a szolgáltató felhívására az edényben összetömörödött vagy befagyott hulladékot ürítésre alkalmas állapotba hozza.

12.. Az ingatlantulajdonos a szolgáltató felhívására az edényben összetömörödött vagy befagyott hulladékot ürítésre alkalmas állapotba hozza. Ete Község Képviselőtestülete 3/2006.(III.28.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. (a 11/2007.(IV.27.) számú, az 1/2012.(I.25.) számú, és a 8/2012.(VI.7) számú

Részletesebben

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak kötelező igénybe vételéről.

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak kötelező igénybe vételéről. Nagykozár Község Önkormányzatának 20/2002.(XII.11.). sz. rendelete A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak kötelező igénybe vételéről. A község önkormányzatának képviselőtestülete

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 11/2012. (VII.06.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal és szelektív hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Kengyel

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. (. ) önkormányzati rendelet-tervezete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról Almásfüzitő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 32/2005. (XII.30.) rendelet módosításáról Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet )

Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet ) Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet ) Döbrököz Község Önkormányzati Képviselő-testülete a

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének. 33/2003. (XII. 31.) számú. rendelete

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének. 33/2003. (XII. 31.) számú. rendelete Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének 33/2003. (XII. 31.) számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei 8. (1) Az önkormányzat és a közszolgáltató között létrejött hulladékgazdálk

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei 8. (1) Az önkormányzat és a közszolgáltató között létrejött hulladékgazdálk Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékszállításról Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Lábatlan Város Önkormányzata Képviselõ-testületének a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatásról szóló 32 /2004.(XII.21.) sz. rendelete egységes szerkezetben 8/2005. (III.25.) sz. ör. és 19/2005.

Részletesebben

E rendelet alkalmazásában:

E rendelet alkalmazásában: 41/2004. (XII. 20.) Ör. számú rendelet A Képviselõtestület a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére.

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére. Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - Testületének /2015. (..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 20/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2011 (XII.01. ) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról Almásfüzitő Község

Részletesebben

Balatonszabadi Önkormányzat Képviselı-testületének

Balatonszabadi Önkormányzat Képviselı-testületének Balatonszabadi Önkormányzat Képviselı-testületének 25/2009.(XII.18.), 24/2009.(IX.03.), 13/2008.(XI.20.), 16/2007.(XII.13.), 25/2006.(XI.30.), 21/2005. (XI.24.) és 17/2004.(XII.13.) rendelettel módosított

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET. 13/2013. (XII.02.) önkormányzati rendelete

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET. 13/2013. (XII.02.) önkormányzati rendelete DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET 13/2013. (XII.02.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSOKRÓL Dad Község Önkormányzatának

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Süttő Község Önkormányzatának

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı testületének 3 / 2008. (II. 21.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı - testülete

Részletesebben

Az önkormányzati rendelet 10/A. -a kiegészül az alábbi (6) bekezdéssel:

Az önkormányzati rendelet 10/A. -a kiegészül az alábbi (6) bekezdéssel: SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /. (...) önkormányzati rendelete a települési szilárdhulladékokkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 11/2003. (V. 27.) számú

Részletesebben

Nyáregyháza község Képviselő-testületének 15/2009. (XII. 01.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi

Nyáregyháza község Képviselő-testületének 15/2009. (XII. 01.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi Nyáregyháza község Képviselő-testületének 15/2009. (XII. 01.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. Nyáregyháza községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Pécsely Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2015. (VIII.15. ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pécsely

Részletesebben

Vácszentlászló Község Önkormányzata. 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről. Kihirdetve: 2000. XII. 30.

Vácszentlászló Község Önkormányzata. 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről. Kihirdetve: 2000. XII. 30. Vácszentlászló Község Önkormányzata 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről Kovács Sándor s.k. polgármester dr. Král László s.k. körjegyző Kihirdetve: 2000. XII.

Részletesebben

6/2016.(IX.7.) 24/2013. (XII.12.)

6/2016.(IX.7.) 24/2013. (XII.12.) Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(IX.7.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 24/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajóivánka

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése !'k.: 012 JMrf6'.' "' ( lg\.( Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (Xll.05.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Kovácshida

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásáról

Részletesebben

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról DECS Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016.(VII.1.) önkormányzati r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jobbágyi Község Önkormányzata 23/2013. (XII. 21.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésének kötelező közszolgáltatásáról Jobbágyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet célja

Általános rendelkezések. A rendelet célja PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 1 Tóalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002.(VI.28.) rendelete a települési szilárd hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatásról a módosító 6/2008.(III.3.) és 19/2009.(IX.28.), 5/2011.(III.28.)

Részletesebben

A rendelet célja. Általános rendelkezések

A rendelet célja. Általános rendelkezések Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete 17/2008.(X.01.)Ör a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2014. (IV.30.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2014. (IV.30.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (IV.30.) Önk. r e n d e l e t e a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Nagykálló

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2006. (XII. 22.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2006. (XII. 22.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2006. (XII. 22.) rendelete A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. 1 Nagyveleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2003. ( XII.23.) sz. rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Nagyveleg Község Önkormányzatának

Részletesebben

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei RENDELETT TERVEZET Füzérradvány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2012. (...) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Füzérradvány

Részletesebben

Bevezető rendelkezések

Bevezető rendelkezések Nyíracsád Községi Önkormányzat Hatályos:2014-03-15 -tól Nyíracsád Községi Önkormányzat Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.13.) ÖR. sz. rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉK-KEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉK-KEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉK-KEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ 15/2006.(VI. 29.) RENDELETÉNEK a 4/2007.(III. 08) Rendelettel,

Részletesebben

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L A módosításokkal: 14/2004. (VI. 16.) ÖR, 11/2007. (X.

Részletesebben