TANTÁRGYLEÍRÁS. Készség- és személyiségfejlesztés Tantárgy kódja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANTÁRGYLEÍRÁS. Készség- és személyiségfejlesztés Tantárgy kódja"

Átírás

1 Tantárgy neve Készség és személyiségfejlesztés IT1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+1 Félévi követelmény kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Szilágyi Barnabás főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős egység kódja AK A hallgatók fejlődéslélektani alapismereteinek kialakítása és elmélyítése, önmaguk megismerési készségének fejlesztése. A nyújtott ismeretek segítsék elő a hallgatók társas beilleszkedésének zökkenőmentességét, és fejlesszék kapcsolatépítési képességeit Az előadások anyaga Fejlődéselmélet alapfogalmak. A személyiség fejlődésének szakaszai, szocializációs folyamat. A kommunikáció fogalma, fajtái: a verbális kommunikáció, az írásbeli és szóbeli kommunikáció, nonbervális kommunikáció, testbeszéd és metakommunikáció. Tárgyalási technikák, az érvelés, a meggyőzés, a prezentáció. Kérdezési technikák. A probléma megoldás. Problémamegoldó folyamat elemzése, a SIBA módszer lényege A gyakorlati foglalkozások anyaga Az önismeret fejlesztése. Kapcsolatteremtő készség. Elsősegélynyújtás, újraélesztés. A hatékony kommunikáció lényege és eszközei. A kommunikációs stílus meghatározása. Egyéni és csoportos tárgyalástechnikák. A tárgyalás előkészítése, bonyolítása értékelése. A probléma feltárása. Valóságos és rejtett problémakiváltó okok feltárása. A döntés fogalma, döntéselőkésztés, döntés. Felelősség tudat. 1 db zh. dolgozat (esettanulmány jellegű feladatok megoldása). 1 db alkalmazástechnikai feladat (35 oldal terjedelmű, számítógéppel szerkesztett anyag, a tárgyalás előkészítéséről melynek témáját a hallgató maga választja meg. Kollokvium.

2 Zárthelyi dolgozat 25 pont, alkalmazástechnikai feladat 25 pont. Vizsgadolgozat 50 pont (összesen 100 pont). Adatforrások, szaklapok, folyóiratok, tesztek, kérdőívek, számítógépek, korszerű oktatástechnikai felszerelések. 2

3 Tantárgy neve Protokoll és viselkedés kultúra IT1208 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 Félévi követelmény kollokvium Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja AK A viselkedés és viselkedéskultúra pszichológiai alapjainak megismertetése. A protokoll üzleti életben betöltött szerepének és főbb szabályainak elsajátíttatása Az előadások anyaga Bevezetés a pszichológiába, rövid történeti áttekintés. A szocializáció kritikus periódusai. A személyiségfejlődés dinamikája, egyensúlyának biztosítása. A kommunikáció pszichológiája. A csoportműködés pszichológiája. Bevezetés a viselkedéstudományba. A viselkedés fogalma az ösztönös és tanult viselkedés. A viselkedés szabályozása, a szabályok kialakulása, változása, és elsajátításuk lehetőségei. A viselkedés értelmezése és prognózisa. A viselkedés mozgató rugói. (Szükségletek és motiváció) Viselkedési normák. Konfliktusok és kezelésük. Főnök és beosztott viszony, férfi és nő kapcsolat, munkatársi alá és fölérendeltségi kapcsolatok, generációs problémák. Munkahelyi feladatok: értekezések szervezése, információáramlás és áramoltatás, az információhordozó eszközök használata, Protokoll fogalma, protokoll szabályok, bemutatkozás, névjegykártya használat, meghívás, visszahívás, vendégfogadás A gyakorlati foglalkozások anyaga Az elméleti modulok ismeretanyagának gyakorlati példákon keresztül történő rögzítése, készségszintű elsajátításának begyakoroltatása. Esettanulmányok készítése. Viselkedési minták, viselkedések okai, és megértésük. Protokollszabályok különböző helyzetekben. 1 db zh. dolgozat (esettanulmány jellegű feladat megoldása pl. vendégfogadás.) 1 db alkalmazástechnikai feladat (5 oldal terjedelmű, számítógéppel szerkesztett szituációs helyzetet értékelő anyag). 3

4 Kollokvium. Zárthelyi dolgozat 25 pont, alkalmazástechnikai feladat 25 pont. Vizsgadolgozat 50 pont (összesen 100 pont). Pszichológiai tesztek (készség és viselkedéskultúra fejlesztést elősegítő). A protokoll tárgyi eszközei. Oktatástechnikai eszközök. 4

5 Tantárgy neve Számítógépkezelői alapismeretek IT1102 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+2 Félévi követelmény gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Nyilas József főiskolai adjunktus A hallgatók ismerjék meg az informatika alapfogalmait, alkalmazásának általános területeit. Gyakorolják be készség szinten az operációs rendszerek és szövegszerkesztő programok, prezentációkészítés, valamint Internet szolgáltatásaihoz kapcsolódó alapszoftvereket, illetve ezeknek a szoftverek az alapfunkcióit Az előadások anyaga Informatikai alapismeretek (informatikai mértékrendszerek és sajátosságaik). Az informatikában alkalmazott számrendszerek, és átváltások. Kódrendszerek, számábrázolási módok. Boole algebra. A hardver és a szoftver fogalma, a szoftverek csoportosítása. A szoftverek használatának jogi kérdései (szerzői jogok, licenselési módok) Az operációs rendszerek csoportosítása és jellemzésük. A különböző operációs rendszerek előnyei és hátrányai. Adattárolás (fájl fogalma, könyvtárstruktúra, névadási szabályok, stb.) Az operációs rendszerek grafikus felületei, általános felépítése, kezelésének jellemzői. Programok indításának lehetőségei. Állomány, könyvtár és lemezkezelés grafikus felületen és parancssorban. Az operációs rendszer és a grafikus felület beállításának lehetőségei. Rendszerkarbantartás, állománykeresés az operációs rendszer nyújtotta lehetőségekkel. Adatvédelem, adatbiztonság és archiválás. A fontosabb rendszer közeli programok (fájlkezelők, tömörítő programok, vírusvédelmi rendszerek) megismerése és kezelése. Működésük elvi alapjai, elméleti háttere. A szövegszerkesztő programok csoportosítása. A szövegszerkesztő szoftverekkel szemben támasztott követelmények. Egy WYSIWYG szövegszerkesztő jellemzői, funkciói. A szövegszerkesztők állomány kezelése (mentés, megnyitás, nyomtatás, stb.) A szövegszerkesztők szerkesztési lehetőségei (javítás, keresés, csere, stb.) A szövegegységek és formázási lehetőségeik (karakter, bekezdés, szakasz, dokumentum, karakter és bekezdés stílusok). A szövegszerkesztők objektum kezelése (képek, egyéb objektumok beszúrása formázása). Táblázatok a szövegben. A szövegszerkesztők nyújtotta egyéb eszközök, szolgáltatások (nyelvi ellenőrzés, körlevél készítés, stb.) A prezentáció készítő programok funkciója, csoportosítása, alkalmazásának területei. A bemutató készítő programok fájl műveletei (mentés, megnyitás, nyomtatás) A prezentációk felépítése, beépíthető objektumok tulajdonságai, szerkesztése Animációk, effektusok. Angol nyelvű szöveg értése. 5

6 2.2. A gyakorlati foglalkozások anyaga Az elméleti modulok ismeretanyagának gyakorlati megismerése, készségszintű begyakorlása irányított közös feladatokkal, és különböző nehézségi fokú egyéni feladatsorok megoldásával. 1 db zárthelyi dolgozat az elméleti anyagrészből. 1 db alkalmazástechnikai feladat (komplex feladatsor egyéni megoldása). Gyakorlati jegy. Zárthelyi dolgozat 60 pont, alkalmazástechnikai feladat 40 pont (összesen 100 pont). Lokális hálózattal rendelkező tanterem korszerű PC kategóriájú számítógépekkel. Szükséges szoftverek: MSWindows 2000/XP operációs rendszer. MSWord 200x/XP szövegszerkesztő program. MSPowerPoint 200x/XP bemutató készítő program. Linux operációs rendszer (telepítve, vagy live rendszerként). OpenOffice.org Write szövegszerkesztő (telepítve, vagy live rendszerként). OpenOffice.org Impress bemutató készítő program (telepítve, vagy live rendszerként). Total Commander, tömörítő programok, víruskereső programok. Mágneslemezek, írható CDk. Gyakorló feladatsorok. 6

7 Tantárgy neve Szoftverüzemeltetői ismeretek IT1103 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+2 Félévi követelmény gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Hadházy Tiborné dr. főiskolai tanár A hallgató ismerje meg és legyen képes kommunikálni a korszerű hardver eszközökkel. Ismerje meg, és legyen képes használni a helyi hálózatok működésével kapcsolatos alapfogalmakat, szoftvereket. Sajátítsa el készségszinten a táblázatkezelés alapelemeit. Tudja használni az Internet szolgáltatásaihoz kapcsolódó alapszoftvereket, illetve ismerje ezeknek a szoftvereknek az alapfunkcióit Az előadások anyaga A hardver fogalma. A számítógép blokk vázlata, a hardver elemek csoportosítása. Az egyes hardver elemek részletes jellemzése, funkciója, legfontosabb technikai paraméterei. A hálózatok csoportosítása és jellemzése. A hálózatokhoz kapcsolódó fogalmak (topológiák, architektúrák). Hálózati modellek, protokollok, és kapcsolataik. A hálózatok hardver elemei. A hálózatok szoftver elemei architektúrától függően. Az Internet felépítése, működésének alapjai, szolgáltatásai. Levelezés (levelek küldése, fogadása, továbbítása, csatolt állományok kezelése). Böngészés. Információ keresése az Interneten. (Különböző keresési módszerek, hasznos kiinduló pontok, stb.). A hálózatok biztonsági kérdései. A táblázatkezelő programok feladata, csoportosítása. Egy korszerű táblázatkezelő programmal szemben támasztott követelmények. Egy WYSIWYG táblázatkezelő jellemzői, funkciói. A táblázatkezelők felépítése, a táblázatok felépítése. A táblázatkezelők állománykezelése (mentés, megnyitás, nyomtatás). Adatbeviteli, adatfeltöltési (kitöltési) és szerkesztési lehetőségek a táblázatkezelőkben. Kijelölések. Számítási műveletek, cella és tartományhivatkozások, függvények használata. Grafikonok készítése. A táblázat objektumainak formázása (cella, munkalap, oldal, grafikon, stb.). Műveletek adatokkal (rendezés, szűrés). Nagy táblázatok kezelése. A korszerű táblázatkezelők kínálta egyéb eszközök (helyesírás ellenőrzés, stb.) 7

8 2.2. A gyakorlati foglalkozások anyaga Az elméleti modulok ismeretanyagának gyakorlati megismerése, készségszintű begyakorlása irányított közös feladatokkal, és különböző nehézségi fokú egyéni feladatsorok megoldásával. Egy helyi hálózat nyújtotta lehetőségek megismerése. 1 db zárthelyi dolgozat az elméleti anyagrészből, 1 db alkalmazástechnikai feladat (komplex feladatsor egyéni megoldása). Gyakorlati jegy. Zárthelyi dolgozat 60 pont, alkalmazástechnikai feladat 40 pont (összesen 100 pont). 1 db Internet eléréssel és lokális hálózattal is rendelkező tanterem korszerű PC kategóriájú számítógépekkel. Szükséges szoftverek: MSWindows 2000/XP operációs rendszer. MSExcel 200x/XP táblázatkezelő program. Linux operációs rendszer (telepítve, vagy live rendszerként). OpenOffice.org Calc táblázatkezelő (telepítve, vagy live rendszerként). MSInternetExplorer, Mozilla FireFox, MSOutlook Express, Mozilla Thunderbird. Mágneslemezek, írható CDk. Gyakorló feladatsorok. 8

9 Tantárgy neve Munkavégzési technikák és irodavezetés IT1424 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 0+2 Félévi követelmény gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Jakabné dr. Zubály Anna főiskolai docens Tantárgyfelelős egység kódja MY A hallgatók igényeinek felkeltése egy korszerűen berendezett irodai helyiség kialakítására és működtetésére. Alapvető levelezési, ügyiratkezelési szabályok tartalmi és formai kellékeinek megismertetése, az iratkezelés fontosságának felismerése. Az irodai munkafolyamat jellemzői s ennek megfelelően az iroda kialakítása, berendezése a munka hatékonyságát elősegítő technikai eszközök kiválasztása. Az irodai munka szervezése, előkészítése. Környezetvédelmi előírások betartása. Elsősegélynyújtás. Tűzvédelmi ismeretek. A szóbeli érintkezés etikai szabályai, vezetővel, ügyféllel, munkatársakkal. Információ megszerzése, felhasználása: telefon, telefax, rádió, telefon, személyi hívó, , Internet, stb. A levelezéshez szükséges alapismeretek, stilisztika, formai követelmények, hivatali stílus, helyesírás, nyelvhelyességi szabályok. A levelek csoportosítása. A szervek, szervezetek, külső és belső levelezései. Különféle célra készülő dokumentumok. Ügyiratok továbbítási lehetőségei és gyakorlata. Iktatási rendszerek megszervezése. Iktatás hagyományosan és számítógéppel. Ügyiratkezelés. Iroda kialakítás és irodatechnikai eszközök adott célra történő megtervezése (esettanulmány jelleggel). Felmérő dolgozat a hivatalos levelek tartalmi és formai kellékeinek alkalmazásáról. Ügyiratkezelés esettanulmány. Gyakorlati jegy. Zárthelyi dolgozat 60 pont, alkalmazástechnikai feladat 40 pont (összesen 100 pont). Taniroda, levelezési minták, iratkezelési szabályzatok. Az iktatás tárgyi eszközei és dokumentumai. 9

10 Tantárgy neve Munkaerőpiac és álláskeresési technikák IT1425 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 0+1 Félévi követelmény gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Hadházy Tiborné dr. főiskolai tanár A hallgatók ismerjék meg a munkaerőpiac fogalmát, változási tendenciáit, az elhelyezkedési esélyeiket. Irányítsa a hallgatók figyelmét arra, hogy munkanélküliként milyen lehetőségeik vannak az újrakezdésre. Munkaerőpiaci alapismeretek, közgazdasági összefüggések, munkaerőpiaci mutatók és értelmezéseik. A munkaerőpiac statikus és dinamikus helyzete. Foglalkoztatás lehetséges formái és módozatai. A munkaerőpiaci szolgáltatások. (Képzéstanácsadásálláskereső klub, vállalkozói válás, támogatása, munkahelyteremtő beruházás támogatása, pályakezdők elhelyezkedési esélyeinek támogatása, munkanélküliek munkába állási esélyeinek segítése stb.) Az egyén karriertervezése, munkaerőpiaci megfeleltetés és folyamatos karbantartás. Az egyén önfejlesztési lehetőségei és tervezése. Álláskeresési technikák és forrásaik. (Hirdetés, pályázat, ajánlás, fejvadászat, egyéni érdeklődés stb.) Az állások megszerzési lehetőségeinek információs forrásai.(sajtófigyelés, megyei munkaügyi központok, vállalkozások és egyéb szervezetek humánerőforrás irodái stb.) Jelentkezés az álláspályázatokra. információ begyűjtés, (személyes, vagy közvetített érdeklődés), pályázatkészítés, önéletrajz készítés, végzettségek dokumentálása, referenciák, kísérőlevél. Megjelenés a felvételi elbeszélgetésen (Viselkedés, öltözködés, tárgyalási mód, légkör alakítás, kiegészítő információk szolgáltatása). A felvétel munkaügyi kérdései. Munkajogi kérdések a munkavállaló érdekében, illetve a munkaadó belső szabályzatai. Önálló pályázat készítés. Az álláshirdetési források meghatározott időtartalmon keresztül történő figyelése és erről készített összefoglaló értékelő jelentés. 10

11 Gyakorlati jegy. Zárthelyi dolgozat 60 pont, alkalmazástechnikai feladat 40 pont (összesen 100 pont). Taniroda pályázati, önéletrajzi, levelezési stb. minták. Videofilm konkrét szituációs gyakorlatok bemutatására. Munkatörvénykönyv. 11

12 Tantárgy neve Informatikai alapismeretek IT2209 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 4+5 Félévi követelmény gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Hadházy Tiborné dr. főiskolai tanár A hallgató ismerje meg a programozással és adatbáziskezeléssel kapcsolatos elméleti alapokat. A hallgató legyen képes kisebb adatbázisok tervezésére, létrehozására és üzemeltetésére. A hallgató tudjon megoldani egyszerűbb számítógépes grafikai problémákat. A hallgató legyen képes egyszerűbb weblapok, webes űrlapok létrehozására, melyek segítségével adatbázisokból nyerhet információt Az előadások anyaga Bevezetés a rendszerelméletbe, rendszerelméleti alapfogalmak. Programozási alapfogalmak, alapismeretek. Változók és típusai (egyszerű és összetett adattípusok), konstansok. Utasítások, elágazások, ciklusok. Eljárások, függvények, objektumok. Az algoritmus fogalma, jellemzői. Az algoritmusok leírásának, grafikus megjelenítésének lehetőségei (folyamatábra, struktogram). Elemi algoritmusok (összegző, szorzó, kamatszámítási, buborékrendezés, kiválasztási, szétválogatási, stb.). Az adatbázis fogalma. Adatmodellek és jellemzésük. Adatbázisok tulajdonságai és a hozzájuk kapcsolódó fogalmak. Adatbázisok biztonsága. Az SQL nyelv általános jellemzése. Az SQL utasításkészlete (DDL, DML, DCL utasítások érintőlegesen és a SELECT utasítás részletesebben). Az MSAccess adatbázisok objektumai, létrehozásuk, tulajdonságaik (táblák, lekérdezések, jelentések, űrlapok, stb.). Az adatbázisok programozásának, komplex információs rendszerek kialakításának elméleti lehetőségei. Számítógépes grafikai alapismeretek (vektoros, pixelgrafikus képek, színmélység fogalma, felbontás, képméret, tömörített képformátumok). Egy egyszerű pixelgrafikus program megismerése és kezelése (pl. MSPaint). A pixelgrafikus képek feldolgozása szerkesztése, konvertálása. Egy korszerű képfeldolgozó program megismerése, alapszintű kezelése. A HTML nyelv megismerése, űrlapok létrehozása. A CSS megismerése, egységes formázás az összetartozó HTML oldalakon. WEB lapok programozásának lehetőségei (JavaScript, PHP, stb.). 12

13 2.2. A gyakorlati foglalkozások anyaga Az elméleti modulok ismeretanyagának gyakorlati megismerése, készségszintű begyakorlása irányított közös feladatokkal, és különböző nehézségi fokú egyéni feladatsorok megoldásával. Algoritmizálási gyakorlatok, algoritmusok ábrázolása. Adatbázisok tervezése, létrehozása, módosítása. SQL nyelv SELECT utasítás használatának gyakorlása. Adatbázis elérést biztosító HTML űrlap létrehozása. 1 db zárthelyi dolgozat az elméleti anyagrészből. 1 db alkalmazástechnikai feladat (komplex feladatsor egyéni megoldása). Gyakorlati jegy. Zárthelyi dolgozat 60 pont, alkalmazástechnikai feladat 40 pont (összesen 100 pont). Lokális hálózattal is rendelkező tanterem korszerű PC kategóriájú számítógépekkel. Szükséges szoftverek: MSWindows 2000/XP operációs rendszer. MSAccess 200x/XP adatbáziskezelő program. MSPaint képszerkesztő program (MSWindows része). Linux operációs rendszer (telepítve, vagy live rendszerként). MySQL adatbáziskezelő rendszer MSWindows és Linux platformra. Apache és PHP szerverprogramok MSWindows és Linux platformra. OpenOffice.org irodai programcsomag (telepítve, vagy live rendszerként). Egy korszerű képfeldolgozó program (javasolt: Adobe Photoshop, Corel PhotoPaint, GIMP). Mágneslemezek, írható CDk. Gyakorló feladatsorok. 13

14 Tantárgy neve Informatikai felsőfokú szakismeretek I. IT2314 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 4+5 Félévi követelmény gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Nyilas József főiskolai adjunktus A tantárgy elsajátításához szükséges matematikai alapok szintre hozása. Információs rendszerek megismertetése, fejlesztési kritériumrendszerük bemutatása. Esettanulmány készítésének elsajátítása Az előadások anyaga Az informatikai programozás technológia. A programozás technológia elsajátításához szükséges matematikai alapok felvázolása, készségszintű elsajátítása. Programnyelvek, a szaktanár által választott legkorszerűbb programnyelv részletes bemutatása, megismertetése, alkalmazási területeinek vázolása. Objektum orientált tervezés és programozási alapismeretek. Adatbázis kezelés. Negyedik generációs nyelvek. Az adatbázis kezeléshez szükséges matematikai alapok körvonalozása, készségszintű elsajátíttatása. Relációs adatbázis kezelés elméleti alapjai, adatbázistervezés A gyakorlati foglalkozások anyaga Az elméleti modulok matematikai alapjainak, ismeretanyagának gyakorlati példákon keresztül történő rögzítése, készségszintű elsajátításának begyakoroltatása. Programnyelvek gyakorlatban történő hasznosítása. Adatbázistervezési feladatok megoldása számítógépen. 1 db zh. dolgozat elméleti kérdések és esettanulmány jellegű feladatok megoldására. 1 db alkalmazástechnikai feladat, adatbázis készítés előre megadott témában. Gyakorlati jegy. Zárthelyi dolgozat 60 pont, alkalmazástechnikai feladat 40 pont (összesen 100 pont). Adatforrások katalógusok, szabványok. Szoftverek, hardverek leírásai, kézikönyvei. Gyakorlati esettanulmányok, számítógépes információs rendszertervek. 14

15 Tantárgy neve Informatikai felsőfokú szakismeretek II. IT2426 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+3 Félévi követelmény kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Nyilas József főiskolai adjunktus A tantárgy elsajátításához szükséges matematikai alapok szintre hozása. Információs rendszerek megismertetése, fejlesztési kritériumrendszerük bemutatása. Esettanulmány készítésének elsajátítása Az előadások anyaga Információs rendszerek fejlesztése. Információs rendszerek fejlesztésének alapkérdései és módszertana, módszertani összefüggései. Korszerű rendszerfejlesztési módszerek bemutatása. Az információs rendszerek üzemeltetése, rendszerfelügyelet fogalmi és tartalmi értelmezése, gyakorlati következményei. Az információs rendszerek karbantartása. Projekt irányítás, projekt tervezési alapismeretek és alkalmazási feltételei. 4 GL és CASE eszközök szerepe a rendszerfejlesztésben A gyakorlati foglalkozások anyaga Információs rendszerek, rendszerfejlesztési módszerek bemutatása. Szoftver, hardver kiválasztás. Információs rendszerfejlesztési esettanulmány készítése. 1 db zh. dolgozat elméleti kérdések és esettanulmány jellegű feladatok megoldására. 1 db alkalmazástechnikai feladat konkrét cég információs rendszerének kialakításához történő szoftver, hardver kiválasztás. Kollokvium. Zárthelyi dolgozat 25 pont, alkalmazástechnikai feladat 25 pont. Vizsgadolgozat 50 pont (összesen 100 pont). Adatforrások katalógusok, szabványok. Szoftverek, hardverek leírásai, kézikönyvei. Gyakorlati esettanulmányok, számítógépes információs rendszertervek. 15

16 Tantárgy neve Alkalmazott informatika IT2427 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+4 Félévi követelmény kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Hadházy Tiborné dr. főiskolai tanár A hallgatók nyerjenek bepillantást az eddig megismert szakmai és informatikai ismeretek összekapcsolásának lehetőségeibe, a speciális gazdasági és statisztikai programok használatába Az előadások anyaga Az informatika alkalmazásának kiemelt területei. Az informatika alkalmazása a vállalkozások pénzügyi rendszerében. Könyvviteli alkalmazás lehetőségei az egyszeres könyvviteli rendszerhez tartozó analitikai nyilvántartás, pénztárkönyv, naplófőkönyv a kettős könyvviteli rendszerhez tartozó analitika, főkönyvi könyvelés, naplók, főkönyvi kivonatok, ÁFAkönyvelés, mérlegkészítés, beszámolók készítése. Munkaügy, bér, társadalombiztosítás, jövedelem elszámolási rendszer. Logisztikai rendszerek szoftverei Készletgazdálkodás, humánerőforrás gazdálkodás, befektetett eszközökkel történő gazdálkodás szoftverei. A könyvelési alrendszerek és kapcsolataik vizsgálata. Egyéb gazdasági szoftverek. Bizonylattervezés, irodai rendszerek, iroda automatizálási rendszerek, informatikai kezelésének lehetőségei. A statisztikai adatfeldolgozás programrendszerei. Az SPSS PC statisztikai programcsomag megismerése. Adatbevitel, importálás Változók tulajdonságai Egyváltozós statisztikák Többváltozós statisztikák Az SPSS eredményközlése Eredmények értelmezése, szövegszerkesztő programokkal történő tovább feldolgozási lehetősége A gyakorlati foglalkozások anyaga Az elméleti modulok ismeretanyagának gyakorlati megismerése, készségszintű begyakorlása irányított közös feladatokkal, és különböző nehézségi fokú egyéni feladatsorok megoldásával. Egyegy, a szaktanár által kiválasztott, gazdaságipénzügyi programrendszer rövid megismerése. A SPSS PC statisztikai programcsomag lehetőségeinek megismerése, és készség szintű begyakorlása. 16

17 1 db zárthelyi dolgozat megírása. 1 db alkalmazástechnikai feladat (komplex feladatsor egyéni megoldása). Kollokvium. Zárthelyi dolgozat 25 pont, alkalmazástechnikai feladat 25 pont. Vizsgadolgozat 50 pont (összesen 100 pont). Lokális hálózattal is rendelkező tanterem korszerű PC kategóriájú számítógépekkel, illetve taniroda. Szükséges szoftverek: MSWindows 2000/XP operációs rendszer. Irodai programcsomag (Pl. MSOffice 200x/XP). SPSS PC 10 statisztikai programcsomag. Ügyviteli és gazdasági szoftverek illetve a futtatásukhoz szükséges egyéb szoftverek. Mágneslemezek, írható CDk. Gyakorló feladatsorok. Iratminták. 17

18 Tantárgy neve Mikroökonómia IT2104 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+2 Félévi követelmény kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja KO A piacgazdaság mikroszervezeteinek elméleti és általános szintű bemutatása, viselkedésük jellemzőinek vizsgálata. Megismertetni a hallgatókat a mikrogazdasági egységek cselekvésének, döntési motívumainak mozgatóival, a piaci szereplők közötti kapcsolatok szemléltetése Az előadások anyaga A közgazdaságtan fogalma, tartalma és módszerei. A gazdaság általános jellemzői. A gazdaság szereplői. Bevezetés a mikroökonómiába. A kínálat és a kereslet alapelemei. Kereslet és kereslet rugalmasság. A kínálatikeresleti ármeghatározás hatékonysága. A kereslet és hasznosság elmélete. Az üzleti szervezet és jövedelem. A költségek elemzése. A kompetitív kínálat. A korlátozott piacok elmélete, monopóliumok. Verseny és trösztellenes politika, oligopólium. A jövedelem eloszlása, a termelés és határérték elmélete. A tényező ráfordítások ára. Bérek, fizetések és munkaerőpiac. Kamat, profit és tőke A gyakorlati foglalkozások anyaga Az elméleti ismeretanyagának szemináriumi jellegű feldolgozása, gyakorlati példákon keresztül A gazdaság szervezeti struktúrájának bemutatása, a gazdasági szervezetek főbb jellemzői, változási tendenciái. Gazdasági, gazdaságossági számítások, számítási eljárások és módszerek példákon keresztül történő rögzítése, készségszintű elsajátításának begyakoroltatása. 1 db zh. dolgozat, 1 db alkalmazástechnikai feladat (58 oldal terjedelmű). A hallgató által választott szervezeti probléma megoldása (számítógéppel szerkesztett anyag: elemzési célkitűzés, adatbázis megjelölése, elemzési módszerválasztás, elemzés, az eredmények értékelő következtetései). 18

19 Kollokvium. Zárthelyi dolgozat 25 pont, alkalmazástechnikai feladat 25 pont. Vizsgadolgozat 50 pont (összesen 100 pont). Adatforrások (időszak és éves statisztikai kiadványok, önálló megfigyelések), szaklapok, folyóiratok, korszerű oktatástechnikai eszköz. 19

20 Tantárgy neve Makroökonómia IT2210 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+2 Félévi követelmény kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja KO A makrogazdaság különböző területeinek bemutatása, az újratermelés, a gazdasági növekedés feltételeinek elemzése, összefüggések feltárása Az előadások anyaga Makroökonómiai kitekintés. Az aggregált kínálat és kereslet. A nemzeti kibocsátás mérése. Fogyasztás és beruházás. A kibocsátás meghatározódás elmélete. A költségvetési politika az elméletben és gyakorlatban. Az aggregált kínálat és a konjunktúra ciklusok. A munkanélküliség. A pénz és a kereskedelmi banki tevékenység. A központi bank monetáris politikája. Az infláció hatásai és okai. A monetarizmus és a pénzkereslet. A költségvetési monetáris keverék és a kormányzati deficit. A piacok általános egyensúlya. A kormányzat gazdasági szerepe. Szegénység egyenlőség és hatékonyság. Gazdasági alternatívák. A gazdasági növekedés elmélete trendjei és forrásai. A nemzetközi kereskedelem és a komparatív előny. Védővámok, kvóták és a szabadkereskedelem. Az árfolyamok és a nemzetközi pénzügyi rendszer A gyakorlati foglalkozások anyaga Az elmélet ismeretanyagának szemináriumi jellegű feldolgozása, gyakorlati példákon keresztül. A makrogazdaság struktúrájának bemutatása, a gazdasági szervezetek főbb jellemzői, változási tendenciái. Gazdasági, gazdaságossági számítások, számítási eljárások és módszerek példákon keresztül történő rögzítése, készségszintű elsajátításának begyakoroltatása. 20

21 1 db zh. dolgozat, 1 db alkalmazástechnikai feladat (58 oldal terjedelmű). A hallgató által választott makrogazdasági probléma megoldása (számítógéppel szerkesztett anyag: elemzési célkitűzés, adatbázis megjelölése, elemzési módszerválasztás, elemzés, az eredmények értékelő következtetései). Kollokvium. Zárthelyi dolgozat 25 pont, alkalmazástechnikai feladat 25 pont. Vizsgadolgozat 50 pont (összesen 100 pont). Adatforrások (időszak és éves statisztikai kiadványok, önálló megfigyelések), szaklapok, folyóiratok, korszerű oktatástechnikai eszköz. 21

22 Tantárgy neve Általános statisztika I. IT2105 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+3 Félévi követelmény gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Galó Miklós főiskolai tanár Módszertani ismereteket nyújtson a társadalmi gazdasági jelenségek és folyamatok megfigyeléséhez, számszaki összehasonlításához, összefüggések felismeréséhez és feltárásához, következtetések levonásához. Fejlessze a hallgatók elemzési készségét, az elemzési eredmények döntés előkészítéshez történő felhasználását Az előadások anyaga Bevezetés a statisztikai alapfogalmak rendszerébe: a statisztika fogalma, tárgya, vizsgálati célkitűzései és módszerei, a statisztika fejlődéstörténete, tudomány jellege és tudományközi kapcsolatai, a statisztikai sokaság és ismérv fogalma, fajtái, statisztikai adat, mutatószám és modell, a statisztika információs rendszere, adatszerzési módok, a statisztikai sorok és táblák. A statisztikai elemzés egyszerűbb eszközei és módszerei: osztályozás, összehasonlítás, ábrázolás, leszármaztatott számok számítása, (viszonyszámok, számított és helyzeti középértékek, indexek). A szóródás statisztikai vizsgálatának módszere: szóródási mérőszámok, empirikus eloszlások. Esettanulmányok az elemzési módszerek alkalmazására a jelenségek dinamikusváltozásának ábrázolása, tendenciájának számszerű jellemzési, átlagos fejlődési mérték és ütem meghatározás, a mennyiségi sorok eloszlás vizsgálata, ábrázolásuk, koncentrációelemzés, átlagformák, szimmetria viszonyok, szóródási viszonyok, vizsgálati módszerek együttes alkalmazása, az eredmények értékelése, szöveges következtetések megfogalmazása az értékindexkör indexei és összefüggéseik értelmezése, a főátlagindex körindexei és összefüggéseik, értelmezésük, az indexkörök összefüggései, általánosítható következtetések A gyakorlati foglalkozások anyaga Az elméleti modulok ismeretanyagának gyakorlati példákon keresztül történő rögzítése, készségszintű elsajátításának begyakoroltatása. Esettanulmányok készítése. 22

23 1 db zh. dolgozat (esettanulmány jellegű feladatok megoldása). 1 db alkalmazástechnikai feladat (58 oldal terjedelmű, számítógéppel szerkesztett anyag: elemzési célkitűzés, adatbázis megjelölése, elemzési módszerválasztás, elemzés, az eredmények értékelő következtetései). Gyakorlati jegy. Zárthelyi dolgozat 60 pont, alkalmazástechnikai feladat 40 pont (összesen 100 pont). Adatforrások (időszak és éves statisztikai kiadványok, önálló megfigyelések), szaklapok, folyóiratok, korszerű oktatástechnikai eszköz. 23

24 Tantárgy neve Általános statisztika II. IT2211 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+3 Félévi követelmény kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Galó Miklós főiskolai tanár Módszertani ismereteket nyújtson a társadalmi gazdasági jelenségek és folyamatok megfigyeléséhez, számszaki összehasonlításához, összefüggések felismeréséhez és feltárásához, következtetések levonásához. Fejlessze a hallgatók elemzési készségét, az elemzési eredmények döntés előkészítéshez történő felhasználását Az előadások anyaga A minták alapján történő statisztikai értékelése, alapesetei, mintavételi módok és a minták jellemzői: a véletlen tömegjelenségek törvényszerűségei, statisztikai becslések elmélete és gyakorlata, hipotézis vizsgálatok elmélete és gyakorlata. A statisztikai összefüggés vizsgálatok: a mennyiségi ismérvek két és több változós lineáris korrelációs és regressziós elemzése, két változós nem lineáris korreláció és regresszió analízis, a minőségi ismérvek asszociációs kapcsolatai, vegyes kapcsolatok statisztikai elemzése. Az idősorok vizsgálatának statisztikai módszerei: trendanalízis, szezonalitás, konjuktúra elemzés, az idősorok összefüggés vizsgálatai. Esettanulmányok a matematikaistatisztikai módszerek alkalmazására: számtani átlag, értékösszeg, arány, megoszlás és hányadosbecslés különböző minták alapján, átlagokra, szórásra és eloszlásokra vonatkozó hipotézisek vizsgálata, gyakorlati példák a korreláció és regresszió számításra a paraméterek értelmezése, termelési függvények alapján végezhető közgazdasági elemzések, multikollinearitás és a tényező hatások felbontása, gyakorlati példák az asszociációs és vegyes kapcsolatok vizsgálatára, lineáris, exponenciális, parabolikus, hiperbolikus és logisztikus trendanalízis, szezonális eltérés és szezonindex számítás, a konjuktúra hatás kimutatása, előrejelzések az idősorok elemzése és korrelációs kapcsolatok feltárása alapján. 24

25 2.2. A gyakorlati foglalkozások anyaga Az elméleti modulok ismeretanyagának gyakorlati példákon keresztül történő rögzítése, készségszintű elsajátításának begyakoroltatása. Esettanulmányok készítése. 1 db zh. dolgozat (esettanulmány jellegű feladatok megoldása). 1 db alkalmazástechnikai feladat (58 oldal terjedelmű, számítógéppel szerkesztett anyag: elemzési célkitűzés, adatbázis megjelölése, elemzési módszerválasztás, elemzés, az eredmények értékelő következtetései). Kollokvium. Zárthelyi dolgozat 25 pont, alkalmazástechnikai feladat 25 pont. Vizsgadolgozat 50 pont (összesen 100 pont). Adatforrások (időszak és éves statisztikai kiadványok, önálló megfigyelések), szaklapok, folyóiratok, korszerű oktatástechnikai eszköz. 25

26 Tantárgy neve Gazdaságstatisztika IT2315 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+3 Félévi követelmény kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Makszim Györgyné főiskolai adjunktus Általános statisztikai ismeretekre építve módszertani speciális elemzési készséget nyújtson a társadalmigazdasági és természeti jelenségek, folyamatok megfigyeléséhez, számszaki összehasonlításához, az összefüggések felismeréséhez és feltárásához, gyakorlatban hasznosítható következtetések levonásához. Fejlessze a hallgatók elemzési készségét, a fogalomrendszerébe történő eligazodást, az elemzési eredmények döntés előkészítésre és döntéshez történő felhasználását Az előadások anyaga Bevezetés a gazdaságstatisztikába a gazdasági alanyok és folyamatok statisztikai megfigyelése osztályozása. A nemzetgazdasági mérlegrendszer felépítése, főbb tartalmi elemei, a mérlegből számítható elemzési mutatószámrendszer. Az ágazati kapcsolatok mérlege és elemzési lehetőségei. Főbb információ tartalmak. A nemzeti vagyon fogalma, mérésének lehetőségei. A nemzetgazdaság pénzügyi elszámolási rendszere. A munkaerő és munkaidő statisztikai számbavétele, elemzése. Statisztikai termékmérlegek, beruházások. Az életszínvonal vizsgálatának statisztikai módszertana. Az életminőség statisztikai vizsgálata. A nemzetgazdasági ágak statisztikai vizsgálatának sajátos módszerei. Statisztikai elemzés vállalati vállalkozói szinten. Bevezetés az üzleti statisztikába A gyakorlati foglalkozások anyaga Az elméleti modulok ismeretanyagának gyakorlati példákon keresztül történő rögzítése, készségszintű elsajátításának begyakoroltatása. Esettanulmányok készítése. A nemzetgazdaság mérlegrendszer elemzése. Inputoutput mérlegek elemzése. Az ágazati statisztikák sajátos elemzési módszere. Kiemelten: mezőgazdaság, hulladékhasznosítás, veszélyes hulladék, ipar, belkereskedelem, külkereskedelem, idegenforgalom. 26

27 1 db zh. dolgozat (esettanulmány jellegű feladatok megoldása). 1 db alkalmazástechnikai feladat (58 oldal terjedelmű, számítógéppel szerkesztett anyag: elemzési célkitűzés, adatbázis megjelölése, elemzési módszerválasztás, elemzés, az eredmények értékelő következtetései). Kollokvium. Zárthelyi dolgozat 25 pont, alkalmazástechnikai feladat 25 pont. Vizsgadolgozat 50 pont (összesen 100 pont). Adatforrások (időszak és éves statisztikai kiadványok, önálló megfigyelések), folyóiratok, számológépek, számítógépek és statisztikai programcsomagok. Írásvetítő és egyéb oktatástechnikai felszerelések. 27

28 Tantárgy neve Társadalomstatisztika IT2428 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+4 Félévi követelmény kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Galó Miklós főiskolai tanár A funkcionális statisztikai területek megfigyelésének lehetőségei, a megfigyelési lehetőségek értékelésének sajátos módszerei, azok bemutatása, és alkalmazói készségének elsajátíttatása. Tudatos társadalomkép kialakításának egzakt megalapozása Az előadások anyaga A társadalomstatisztika vizsgálatának területei A szociológia és társadalomstatisztika. Bevezetés a demográfiába. Népesség statisztikai vizsgálatok. Az életszínvonal és gazdasági fejlettségi szint statisztikai vizsgálata. Az egészségügy és a kulturális szféra, statisztikai vizsgálata. A köz és felsőoktatás, a turizmus statisztikai megfigyelése, értékelése. Munkaerőfoglalkoztatás és munkanélküliség. A kriminálstatisztika vizsgálatának területei. Történeti statisztika. Jövő kutatás A gyakorlati foglalkozások anyaga Az elméleti modulok ismeretanyagának gyakorlati példákon keresztül történő rögzítése, készségszintű elsajátításának begyakoroltatása. Esettanulmányok készítése. 1 db alkalmazástechnika feladat (pl. a munkanélküliség változásának esettanulmány jellegű feladatok megoldása, 58 oldal terjedelmű, számítógéppel szerkesztett anyag: elemzési célkitűzés, adatbázis megjelölése, elemzési módszerválasztás, elemzés, az eredmények értékelő következtetései). 1 db módszertani alkalmazást számonkérő zh. dolgozat megírása. Kollokvium. Zárthelyi dolgozat 25 pont, alkalmazástechnikai feladat 25 pont. Vizsgadolgozat 50 pont (összesen 100 pont). 28

29 Adatforrások (időszak és éves statisztikai kiadványok, önálló megfigyelések), folyóiratok, számológépek, számítógépek és statisztikai programcsomagok. Írásvetítő és egyéb oktatástechnikai felszerelések. 29

30 Tantárgy neve Jogi ismeretek IT2106 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+1 Félévi követelmény kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Nagy Andrea főiskolai docens Tantárgyfelelős egység kódja NK A jogi kultúra alapelemeinek közvetítése a vállalkozói ismeretek és gazdasági tervezés tananyagának jogi megalapozása Az előadások anyaga Általános jogi alapismeretek. a társadalom, az állam és a jog összefüggései, társadalmi normák, jogi normák, a jog fogalma, a jog forrásai, a jogszabály érvényessége és hatálya, a jogrendszer és a jogágak, jog értelmezése, joghézag, a jogviszony, jogalanyok, jogképesség, cselekvőképesség, a jogi személy. Alkotmányjogi ismeretek: az alkotmány helye és szerepe a jogrendszerben, a Magyar Köztársaság államszerveinek rendszere, feladatai és hatáskörei, állampolgári jogok és kötelességek, a szuverenitás. Polgári jogi ismeretek: alapfogalmak, Ptk. szerkezete, a polgári jogviszony fogalma és alanyai, a tulajdon jogviszony alanyai, a szorgalom, használati jogok, jogügyletek és érvényességi kellékeik, a szerződés, szerződéskötés, módosítás, teljesítés, szerződésszegés. Munkajogi alapismeretek: Az államigazgatási eljárás általános szabályai. A bírósági eljárás általános szabályai. Jogorvoslati lehetőségek A gyakorlati foglalkozások anyaga Az elméleti modulok ismeretanyagának szemináriumi jellegű feldolgozása, gyakorlati példákon keresztül történő rögzítése, készségszintű elsajátításának begyakoroltatása. A szerződéskötés módjai és formái, szerződésminták készítése. Államigazgatási határozatok értelmezése, jogorvoslati kérelmek benyújtása. A bírósági határozat értelmezése, jogorvoslati kérelmek benyújtása. 30

31 1 db zh. dolgozat, 1 db alkalmazástechnikai feladat, szerződés előkészítése témakörében. Kollokvium. Zárthelyi dolgozat 25 pont, alkalmazástechnikai feladat 25 pont. Vizsgadolgozat 50 pont (összesen 100 pont). Adatforrások (időszak és éves statisztikai kiadványok, önálló megfigyelések), folyóiratok, számológépek, számítógépek és statisztikai programcsomagok. Írásvetítő és egyéb oktatástechnikai felszerelések. 31

32 Tantárgy neve Vállalkozói ismeretek I. IT2107 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+2 Félévi követelmény kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Galó Miklós főiskolai tanár A tantárgy általános célja, hogy a hallgatók a gazdasági jelenségek új megközelítését megismerjék, elemezni tudják az értékteremtő folyamatot, elsajátítsák annak befolyásolási eszközeit, hogy alkalmazni tudják a gyakorlatban a versenyképesebb gazdálkodás érdekében Az előadások anyaga A vállalkozás létesítésével, indításával működésével kapcsolatos ismeretek elsajátítsák, gyakorlatban alkalmazni tudják. A vállalkozás fogalma, jellemzői, csoportosítása. Gazdasági döntések: vállalkozási formák és irányításuk A gyakorlati foglalkozások anyaga Az elméleti modulok alapfogalmi rendszerének, ismeretanyagának gyakorlati példákon keresztül történő rögzítése. Vállalkozási formák és főbb jellemzőik. Vállalkozások alapításának gyakorlata. Feltételek a vállalkozások működtetéséhez. 1 db zh. dolgozat megírása és 1 db alkalmazástechnikai feladat (58 oldal terjedelmű, számítógéppel szerkesztett anyag) határidőre történő beadása. Kollokvium. Zárthelyi dolgozat 25 pont, alkalmazástechnikai feladat 25 pont, a vizsgadolgozat 50 pont (összesen 100 pont). Adatforrások, formanyomtatványok a vállalkozások alapításához, bizonylati minták és kalkulációs sémák. Hardverek, szoftverek, szaklapok, szakmai folyóiratok, közlönyök stb. 32

33 Tantárgy neve Vállalkozói ismeretek II. IT2212 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+1 Félévi követelmény kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Galó Miklós főiskolai tanár A tantárgy általános célja, hogy a hallgatók a gazdasági jelenségek új megközelítését megismerjék, elemezni tudják az értékteremtő folyamatot, elsajátítsák annak befolyásolási eszközeit, hogy alkalmazni tudják a gyakorlatban a versenyképesebb gazdálkodás érdekében Az előadások anyaga Értékteremtő folyamatok a vállalati működésben és összetevőik. Termelés erőforrásai és menedzsmentje. Stratégia menedzsmentje. Üzleti tervezés szerepe a vállalkozás életében, Vállalkozás környezeti menedzsmentje és marketingje. Vezetés, szervezés a vállalaton belül A gyakorlati foglalkozások anyaga A vállalkozások erőforrás rendszere és azok felhasználásának lehetőségei, a felhasználások hatékonyságának mérési módszerei és lehetőségei. A vállalkozás tevékenység rendszerének tapasztalati bemutatása. Ökonómiai értékelések rendszere, mutatószámok, számítási módszerek, tartalmuk és számszerű értékekből levonható következtetések, döntéselőkészítéshez történő felhasználási lehetőségek. 1 db zh. dolgozat megírása és 1 db alkalmazástechnikai feladat (58 oldal terjedelmű, számítógéppel szerkesztett anyag) határidőre történő beadása. Kollokvium. Zárthelyi dolgozat 25 pont, alkalmazástechnikai feladat 25 pont, a vizsgadolgozat 50 pont (összesen 100 pont). Adatforrások, formanyomtatványok a vállalkozások alapításához, bizonylati minták és kalkulációs sémák. Hardverek, szoftverek, szaklapok, szakmai folyóiratok, közlönyök stb. 33

34 Tantárgy neve Számvitel I. IT2213 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+2 Félévi követelmény gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Kvancz József főiskolai docens A számviteli törvény értelmezése és a gyakorlati alkalmazása. A gazdasági események fogalmi rendszerének, bekövetkezésük folyamatának nyomon követése, rögzítésük fontosságának és szabályainak megismertetése. A könyvelés gyakorlati műveleteinek elsajátítása Az előadások anyaga Általános számviteli és könyvviteli alapismeretek (a számvitel célja, tárgya, fogalma, feladata, kialakulásának története). Könyvviteli alapfogalmak. A vállalkozások működésének alapelvei a vállalkozások vagyona. A vagyon számbavétele (eszközök és források). A gazdasági műveletek alaptípusai és kapcsolatuk a beszámolóval. A könyvviteli számla fogalma, fajtái. A mérleg és könyvviteli számlák összefüggései. A könyvviteli munka szakaszai A gyakorlati foglalkozások anyaga Az elméleti modulok alapfogalmi rendszerének, ismeretanyagának gyakorlati példákon keresztül történő rögzítése (gazdasági műveletek alaptípusai, hatásuk a mérlegre), készségszintű elsajátításának begyakoroltatása. A számviteli törvény változásai és főbb hatásai a számviteli gyakorlatra. A hatályos számviteli törvény. 1 db zh. dolgozat félévenként (esettanulmány jellegű feladatok megoldása). 1 db alkalmazástechnikai feladat félévenként (58 oldal terjedelmű, számítógéppel szerkesztett anyag: pénzforgalmi terv, illetve beszámoló készítése (célkitűzés, adatbázis megjelölése, elemzési módszerválasztás, elemzés, az eredmények értékelő következtetései). Gyakorlati jegy. A zárthelyi dolgozat 60 pont, alkalmazástechnikai feladat 40 pont (összesen 100 pont). Adatforrások, formanyomtatványok, bizonylati minták és albumok, könyvelőprogramok évi C. törvény a számvitelről. 34

35 Tantárgy neve Számvitel II. IT2316 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+2 Félévi követelmény kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Kvancz József főiskolai docens A számviteli törvény értelmezése és a gyakorlati alkalmazása. A gazdasági események fogalmi rendszerének, bekövetkezésük folyamatának nyomon követése, rögzítésük fontosságának és szabályainak megismertetése. A könyvelés gyakorlati műveleteinek elsajátítása Az előadások anyaga A számlakeret felépítése, a számlarend. A számviteli alapelvek és azok egymáshoz való kapcsolódása. A számviteli törvény áttekintése, célja, filozófiája, követelményrendszere. A számviteli beszámolók formái, a könyvvezetés, kapcsolataik, az áttérések szabályai, az éves, az egyszerűsített éves beszámoló (részei, felépítésük, szerkezetük és egymáshoz való kapcsolódásuk összefüggései). Az egyszerűsített mérleg (felépítése, szerkezete, kapcsolata az egyszeres könyvvitellel, illetve az analitikus nyilvántartásokkal). A könyvvizsgálat. A könyvvizsgáló és a vállalkozás kapcsolata. A beszámolók nyilvánossága és annak jelentősége A gyakorlati foglalkozások anyaga Az elméleti modulok alapfogalmi rendszerének, ismeretanyagának gyakorlati példákon keresztül történő rögzítése, készségszintű elsajátításának begyakoroltatása. Számviteli beszámolók készítése. A könyvvezetés. A könyvvizsgálat. Számítógépes könyvelő programok. A könyvelőprogramok gyakorlati alkalmazása. 1 db zh. dolgozat félévenként (esettanulmány jellegű feladatok megoldása). 1 db alkalmazástechnikai feladat félévenként (58 oldal terjedelmű, számítógéppel szerkesztett anyag: pénzforgalmi terv, illetve beszámoló készítés (célkitűzés, adatbázis megjelölése, elemzési módszerválasztás, elemzés, az eredmények értékelő következtetései). Kollokvium. A zárthelyi dolgozat 25 pont, alkalmazástechnikai feladat 25 pont, a vizsgadolgozat 50 pont (összesen 100 pont). Adatforrások, formanyomtatványok, bizonylati minták és albumok, könyvelőprogramok évi C. törvény a számvitelről 35

36 Tantárgy neve Pénzügy és adózás IT2429 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+2 Félévi követelmény gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Gyuricsku Kálmán főiskolai tanár A hallgatók kapjanak áttekintést a pénzügyi rendszerből, annak működéséről, beleértve azok cél és eszközrendszerének megismerését is. Alapozza meg a hallgatók felkészülését az adózási ismeretek elsajátítására. Ismertesse meg az adózás hatályos rendszerét Az előadások anyaga A pénz kialakulása, fejlődése és funkciói. A bankrendszer. Az MNB moletáris politikája. Az örökjáradék, a növekvő örökjáradék, az annuitás. A váltó, a váltó leszámítolása. A beruházási döntéseket megalapozó pénzügyi számítások. A lízing és a faktoring. Az értékpapírok, árfolyam és hozamszámításuk. Az adó fogalma, alapvető adónemek. (ÁFA, SZJA, TaO). Munkaadói és munkavállalói járulék. Társadalombiztosítási járulékok. Az adóigazgatási eljárás szabályai. Az EU monetáris rendszere. Adózásunk az uniós követelmények tükrében. Konvergencia kritériumok A gyakorlati foglalkozások anyaga Az elméleti modulok ismeretanyagának gyakorlati példákon keresztül történő rögzítése, készségszintű elsajátításának begyakoroltatása. A pénz időértékének meghatározása, dinamikus számítási módok, módszerek gyakorlati alkalmazása. A beruházások megtérülésének dinamikus elemzése. 1 db zh. dolgozat (esettanulmány jellegű feladatok megoldása). 1 db alkalmazástechnikai feladat, 58 oldal terjedelmű, számítógéppel szerkesztett anyag: beruházás gazdaságossági elemzés (célkitűzés, adatbázis megjelölése, elemzési módszerválasztás, elemzés, az eredmények értékelő következtetései). Gyakorlati jegy. 36

37 Zárthelyi dolgozat 60 pont, alkalmazástechnikai feladat 40 pont (összesen 100 pont). Adatforrások, közlönyök, hardverek, szoftverek. 37

38 Tantárgy neve Stratégiai tervezés IT2317 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+0 Félévi követelmény kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Makszim Györgyné főiskolai adjunktus A hallgatók tervezési szemléletének elmélyítése, a stratégiai gondolkodási mód kialakításának fontossága, stratégiában történő gondolkodásmód készségszintű kifejlesztése. A stratégiai tervezés főbb célkitűzéseinek, feladatainak, területeinek és a tervezés általános módszertani kérdéseinek gyakorlati eljárásainak megismertetése. A tervezés fogalma, készítésének elméleti megalapozása. A tervezés rendszere. Vállalkozások, települések, kistérségek, régiók, területek stb. stratégiai fejlesztési tervei. Összefüggések a különböző szintű stratégiai fejlesztési tervek között. A Nemzeti Fejlesztési Terv stratégiája. Tervezési szemléletek. A tervezés folyamata és szakaszai. A stratégiai tervezés: stratégia menedzsmentje, stratégia, taktika, stratégiai alkotás típusai, a stratégiai tervezés fejlődési iránya, a stratégiai tervezés folyamata. A menedzsment szerepe a stratégia megvalósításában. A marketing szerepe a stratégia megvalósításában. 1 db zh dolgozat (pl. A Nemzeti Fejlesztési Terv. A stratégia készítésének folyamata). Kollokvium. A zárthelyi dolgozat 25 pont, alkalmazástechnikai feladat 25 pont, a vizsgadolgozat 50 pont (összesen 100 pont). Adatforrások, előadótermek, oktatástechnikai eszközök. 38

Ó r á k s z á m a Félév száma elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat I 14 2 1 28 14 Összesen: 28 14

Ó r á k s z á m a Félév száma elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat I 14 2 1 28 14 Összesen: 28 14 1. Készség és személyiségfejlesztés I. Kreditpont: 4 Össz. óraszám (elm+gyak): I 14 2 1 28 14 Összesen: 28 14 kollokvium Szilágyi Barnabás főiskolai adjunktus A hallgatók fejlődés-lélektani alapismereteinek

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Hadházy Tiborné dr. főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Hadházy Tiborné dr. főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja Gazdasági matematika SÜ1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+2 Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Hadházy Tiborné dr. főiskolai

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdasági matematika Tantárgy kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdasági matematika Tantárgy kódja Gazdasági matematika PÜ1433 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+2 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Hadházy Tiborné dr. főiskolai

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Vezetői és humán számvitel

Vezetői és humán számvitel SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés (I.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Vezetői és humán számvitel c. tárgy tanulmányozásához 2016/2017. tanév II. félév

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség kezdete: 2013. 09. 01. Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 INFORMATIKA

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I.

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZÁMVITEL I. Accounting I. Tantárgyi tájékoztató Érvényes az 2003/2004. tanévtől Előadó: Koncsárné

Részletesebben

Ó r á k s z á m a Félév száma elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat I. 15 1 2 15 30 Összesen: 15 30

Ó r á k s z á m a Félév száma elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat I. 15 1 2 15 30 Összesen: 15 30 Gazdasági matematika SÜ1101 I. Kreditpont: 4 Össz óraszám (elm+gyak): I. 15 1 2 15 30 Összesen: 15 30 Gyakorlati jegy Dr. Hadházyné dr. Iszály Katalin tanszékvezető, főiskolai tanár A matematikai alapok

Részletesebben

Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti 2 óra

Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti 2 óra Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti Számítógép feladata és felépítése Az informatikai eszközök használata Operációs rendszer Bemeneti egységek Kijelző egységek Háttértárak Feldolgozás végző

Részletesebben

Bér- és munkaügyi elszámolások

Bér- és munkaügyi elszámolások SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés személyügyi szakirány (II.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Bér- és munkaügyi elszámolások c. tárgy tanulmányozásához

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 1. oldal, összesen: 6 oldal INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli. Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli. Az informatika érettségi vizsga

Részletesebben

HELYI TANTERV. Informatika

HELYI TANTERV. Informatika HELYI TANTERV Informatika 9. évfolyam Témák Új Tananyag feldolgozása Gyakorlás, helyi felhasználás Összefoglalás, ellenőrzés, hiánypótlás Összóraszám Az informatikai eszközök használata 7 1 8 Információs

Részletesebben

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd Tantárgyi leírás

Részletesebben

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A jelek csoportosítása 1.1.2. Kód, kódolás, bináris kód 1.1.3. A kommunikáció általános modellje

Részletesebben

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek PL-5107 A továbbképzés célja: A program az alapvető számítógépes fogalmakban való jártasságot és a számítógépek alkalmazási területeinek ismeretét nyújtja

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES TEMATIKÁJA

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES TEMATIKÁJA A témakörök előtt lévő számok az informatika tantárgy részletes vizsgakövetelménye és a vizsga leírása dokumentumban szereplő témaköröket jelölik. KÖVETELMÉNYEK 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció

Részletesebben

A számítógépes feladatok a várt megoldáshoz egyértelmű utalásokat tartalmazzanak.

A számítógépes feladatok a várt megoldáshoz egyértelmű utalásokat tartalmazzanak. A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői Szóbeli tételek: Minden tétel két feladatból ( A és B ) áll: Az A feladat az adott témakör általános bemutatását és a témakör meghatározott részeinek részletesebb

Részletesebben

2013/2014.tanév TANMENET

2013/2014.tanév TANMENET 2013/2014.tanév TANMENET a. osztály.. tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta:... tanár munkaközösség vezető igazgató Sopron, 2013. szeptember 01. Informatika tanmenet a 12G.

Részletesebben

Információs társadalom

Információs társadalom SZÓBELI TÉMAKÖRÖK INFORMATIKÁBÓL 2015. Információs társadalom Kommunikáció fogalma, fajtái, általános modellje. Példák. A jel, adat, információ, zaj és a redundancia fogalma. Példák. Különbség a zaj és

Részletesebben

Vállalkozói ismeretek képzés programja

Vállalkozói ismeretek képzés programja Vállalkozói ismeretek képzés programja 1. A program célja A képzésben résztvevők értsék döntéseik mozgatórugóit és háttereit a vállalkozások különböző életszakaszaiban, a jogi, pénzügyi, számviteli és

Részletesebben

ECDL SELECT START (új neve ECDL Base)

ECDL SELECT START (új neve ECDL Base) 1. Kinek ajánljuk Munkavállalóknak: ECDL SELECT START (új neve ECDL Base) A PC használatához szükséges valamennyi ismeretet garantáltan megszerezhetik. Biztosan nyújtja a munkakör ellátásához szükséges

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Vállalkozási és bérügyintéző szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 344 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar 1.3 Intézet Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai c. tárgy tanulmányozásához Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. félév A tantárgy rövid

Részletesebben

HELYI TANTERV / INFORMATIKA

HELYI TANTERV / INFORMATIKA Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél INFORMATIKA TANTERV A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes legyen a modern információs társadalom előnyeit kihasználni, veszélyeit kikerülni. Legyen

Részletesebben

Szintetikus és analitikus elszámolások. A könyvviteli zárlat. Leltár és leltározás. A költségvetési szervek számlakerete.

Szintetikus és analitikus elszámolások. A könyvviteli zárlat. Leltár és leltározás. A költségvetési szervek számlakerete. TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2012/2013. tanév I. (őszi) félév TANTÁRGY NEVE SZÁMVITELI ALAPISMERETEK Neptun kódja: I608E Előfeltétele: - Helye a mintatantervben: V. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter

Részletesebben

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 2153-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az államháztartásban Az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák

Tanulmányok alatti vizsgák Tanulmányok alatti vizsgák 1 GAZDASÁGI ÉS JOGI ALAPISMERETEK...2 2 ÜGYVITELI ISMERETEK...3 3 ÜGYVITEL GYAKORLAT...4 4 ÁLTALÁNOS STATISZTIKA ÉS STATISZTIKA GYAKORLAT...5 5 PÉNZÜGYI ISMERETEK...6 6 ADÓZÁS...7

Részletesebben

KÖZGAZDASÁG ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA. Emelt szint. 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont

KÖZGAZDASÁG ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA. Emelt szint. 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont KÖZGAZDASÁG ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja A vizsgabizottságot

Részletesebben

A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET. az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. (tagintézmény igazgató)

A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET. az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. (tagintézmény igazgató) A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. Összeállította: Informatika munkaközösség 2010. év szeptember hó 01. nap. (tanár) (tagintézmény igazgató)

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli Az informatika érettségi vizsga célja Az informatika érettségi

Részletesebben

AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei

AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli Az informatika érettségi vizsga célja Az informatika érettségi

Részletesebben

Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az egyéb szervezeteknél

Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az egyéb szervezeteknél 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 M FELDTOK lkalmazza a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezet alapításának sajátos jogszabályait Érvényesíti a számviteli alapelveket, ellátja az egyéb szervezet

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA Számítástechnika és informatika, Robotzsaru tantárgyakból a nappali tagozat részére 2009/2010 tanévtől A hallgatói

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosító száma, megnevezése: 2144-06 Statisztikai szervezői és elemzési feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése:

Részletesebben

Informatika szóbeli vizsga témakörök

Informatika szóbeli vizsga témakörök KECSKEMÉTI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31., Telefon: 76/480-744, Fax: 487-928 KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA 6000 Kecskemét, Bethlen

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1968-06 Gazdálkodási feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A vállalkozások létesítésével,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

Közigazgatási informatika tantárgyból

Közigazgatási informatika tantárgyból Tantárgyi kérdések a záróvizsgára Közigazgatási informatika tantárgyból 1.) A közbeszerzés rendszere (alapelvek, elektronikus árlejtés, a nyílt eljárás és a 2 szakaszból álló eljárások) 2.) A közbeszerzés

Részletesebben

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 1. Az informatikai eszközök használata 5 4. Infokommunikáció, 5. Az információs társadalom 1 4.1. Információkeresés, információközlési

Részletesebben

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Cél: A képzés célja, hogy a projekt résztvevői tudják kezelni a számítógépet és perifériáit, ismerjék a szoftvereket. Képessé

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Gazdasági informatikus OKJ azonosító 54 481 02 A képzés során megszerezhető kompetenciák

Részletesebben

NYF-MMFK Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki szak III. évfolyam

NYF-MMFK Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki szak III. évfolyam ALKALMAZOTT SZÁMÍTÁSTECHNIKA MG2613 Meghirdetés féléve: 6. 6. 11 1 1 11 11 Összesen: 11 11 Előfeltétel (tantárgyi kód): Tantárgyfelelős beosztása: MG1108; MG1207 Dr. Végső Károly főiskolai docens A tantárgy

Részletesebben

Koós Dorián 9.B INFORMATIKA

Koós Dorián 9.B INFORMATIKA 9.B INFORMATIKA Számítástechnika rövid története. Az elektronikus számítógép kifejlesztése. A Neumann-elv. Információ és adat. A jel. A jelek fajtái (analóg- és digitális jel). Jelhalmazok adatmennyisége.

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 1 Tantárgy megnevezése: HALADÓ VEZETŐI SZÁMVITEL Tantárgy kódja: Tanterv szerinti óraszám:

Részletesebben

Javítóvizsga tematikája (témakörök, feladatok) 9. évfolyam/gazdasági ismeretek

Javítóvizsga tematikája (témakörök, feladatok) 9. évfolyam/gazdasági ismeretek Javítóvizsga tematikája (témakörök, feladatok) 9. évfolyam/gazdasági ismeretek I. A szükségletek és a javak - szükséglet - igény - javak - szabad javak - szűkös vagy gazdaági javak - termelési eszközök

Részletesebben

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév Dr. Bozsik Sándor Megyei jogú város gazdálkodásának bemutatása és komplex pénzügyi elemzése Adóellenőrzés egy gazdálkodási szerv esetében Nemzetközi adózási

Részletesebben

Vetési Albert Gimnázium, Veszprém. Didaktikai feladatok. INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK (10 óra)

Vetési Albert Gimnázium, Veszprém. Didaktikai feladatok. INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK (10 óra) Tantárgy: INFORMATIKA Készítette: JUHÁSZ ORSOLYA Osztály: nyelvi előkészítő évfolyam Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Heti óraszám: 3 óra Éves óraszám: 108 óra Tankönyv: dr. Dancsó Tünde Korom Pál: INFORMATIKA

Részletesebben

Alap és legfontosabb cél. Továbbtanulás szempontjából. Speciális ismeretek, képességek

Alap és legfontosabb cél. Továbbtanulás szempontjából. Speciális ismeretek, képességek Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél HELYI TANTERV / INFORMATIKA NORMÁL / NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ INFORMATIKA NORMÁL TANTERV - NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ A GIMNÁZIUM 9-10. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes

Részletesebben

Szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász, számvitel szakon

Szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász, számvitel szakon Számvitel MA szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a nemzetközi összehasonlításban versenyképes, korszerű elméleti és gyakorlati ismeretanyag elsajátítását követően képesek a gazdálkodó egységek

Részletesebben

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai 2012/2013 I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Számvitel alapjai Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó modul része Kontaktórák

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Irodai asszisztens szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 346 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Jogi ismeretek. Készítette: Mohácsy Barnáné

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Jogi ismeretek. Készítette: Mohácsy Barnáné Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Jogi ismeretek Készítette: Mohácsy Barnáné Szakmai

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Számviteli szakügyintéző elágazás. 2011/2012 II. félév

ÚTMUTATÓ. II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Számviteli szakügyintéző elágazás. 2011/2012 II. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 II. évfolyam

Részletesebben

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata:

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: 1. Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: - A szükséglet, az igény, a kereslet és kínálat összefüggései - A piac fogalma és alapösszefüggései - A piacok résztvevői

Részletesebben

Bevezetés a számvitelbe

Bevezetés a számvitelbe SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Bevezetés a számvitelbe Pénzügy számvitel alapszak Gazdálkodás-menedzsment alapszak Távoktatás tagozat 2016/2017. tanév I. félév 1 Tantárgy megnevezése Bevezetés

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

Külgazdasági üzletkötő Kereskedelmi menedzser Nemzetközi szállítmányozási és Kereskedelmi menedzser

Külgazdasági üzletkötő Kereskedelmi menedzser Nemzetközi szállítmányozási és Kereskedelmi menedzser A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Tanmenet Az. Informatika. műveltségi terület INFORMATIKA

Tanmenet Az. Informatika. műveltségi terület INFORMATIKA Tanmenet Az Informatika műveltségi terület INFORMATIKA tantárgy tanításához a 7.a és 7.b osztályokban. Tantárgyat tanító tanárok: Kassitzky Tamás Tantárgy éves óraszáma: 37 óra (heti 1 óra) Használt segédanyag:

Részletesebben

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata Informatika 9Ny Téma Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális létrehozása - Szövegszerkesztés Tartalom A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük

Részletesebben

Váci Mihály Kulturális Központ Cím: Telefon: Fax: Web: E-mail: Nyilvántartásba vételi szám:

Váci Mihály Kulturális Központ Cím: Telefon: Fax: Web: E-mail: Nyilvántartásba vételi szám: TÁJÉKOZTATÓ Digitális írástudás fejlesztése /D009 A képzés során megszerezhető kompetenciák A képzésben résztvevő: képessé válik a legfontosabb számítástechnikai kifejezések megnevezésére, megérti a számítógép

Részletesebben

Munkaerő-piaci ismeretek

Munkaerő-piaci ismeretek 2 Munkaerő-piaci ismeretek 1. Mutassa be a munkaerőpiacot (tartalma, kategóriái)! Hogyan alakul a munkaerőpiac működése? 2. Hogyan alakul a népesség megoszlása? Milyen tényezők határozzák meg a népesség

Részletesebben

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Nappali tagozat Statisztika 1. Tantárgyi útmutató 2015/16 tanév II. félév 1/6 Tantárgy megnevezése: Statisztika 1. Tantárgy kódja: STAT1KAMEMM Tanterv szerinti óraszám: 2+2

Részletesebben

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - négy osztályos képzés. nyelvi és matematika speciális osztályok

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - négy osztályos képzés. nyelvi és matematika speciális osztályok INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK - négy osztályos képzés nyelvi és matematika speciális osztályok A vizsgák lebonyolítása A tanuló előre elkészített feladatkombinációkból húz véletlenszerűen. OSZTÁLYOZÓ

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

Bevezetés a számvitelbe

Bevezetés a számvitelbe II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Bevezetés a számvitelbe 2013/2014 I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Bevezetés a számvitelbe Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó modul

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített)

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített) TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített) Szakkollégiumi műhely megnevezése: Meghirdetés féléve: Tantárgy/kurzus megnevezése: BGF GKZ Szakkollégiuma 2011/2012. tanév II. félév SZAKKOLLÉGIUM

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Alkalmazott számítástechnika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Alkalmazott számítástechnika. tanulmányokhoz 2. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Alkalmazott számítástechnika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) 1. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Alkalmazott Számítástechnika Tanszék:

Részletesebben

IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 Nappali tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok Tantárgyi útmutató

Részletesebben

A tantárgyelem kódja: KIT0402G

A tantárgyelem kódja: KIT0402G A mérföldkő megnevezése: A tantárgy megnevezése: A mérföldkő kódja: A tantárgy kódja: A tantárgyelem megnevezése: Számítástechnika az egészségügyben ápolóknak A tantárgyelem kredit-értéke: 1 A tantárgyelem

Részletesebben

Informatikai alapismeretek Földtudományi BSC számára

Informatikai alapismeretek Földtudományi BSC számára Informatikai alapismeretek Földtudományi BSC számára 2010-2011 Őszi félév Heizlerné Bakonyi Viktória HBV@ludens.elte.hu Titkosítás,hitelesítés Szimmetrikus DES 56 bites kulcs (kb. 1000 év) felcserél, helyettesít

Részletesebben

Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K. 4. A meghirdetés ideje (mintatanterv szerint vagy keresztfélében):

Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K. 4. A meghirdetés ideje (mintatanterv szerint vagy keresztfélében): Követelményrendszer 1. Tantárgynév, kód, kredit, választhatóság: Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K 2. Felelős tanszék: Informatika Szakcsoport 3. Szak, szakirány, tagozat: Műszaki

Részletesebben

A tantárgyelem kódja: KIT0101G. gyakorlat A tantárgyelem jellege: A tantárgyelem oktatásának ajánlott 1. félév

A tantárgyelem kódja: KIT0101G. gyakorlat A tantárgyelem jellege: A tantárgyelem oktatásának ajánlott 1. félév A mérföldkő megnevezése: A tantárgy megnevezése: A mérföldkő kódja: A tantárgy kódja: 1 A tantárgyelem megnevezése: Számítástechnika I.; A tantárgyelem kredit-értéke: 2 A tantárgyelem teljesítési formája:

Részletesebben

A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás II. tantárgy

A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás II. tantárgy A 11499-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. 1. A 11499-12 azonosító számú, megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11.

Részletesebben

A statisztika oktatásáról konkrétan

A statisztika oktatásáról konkrétan A világ statisztikája a statisztika világa ünnepi konferencia Esztergom, 2010.október 15. A statisztika oktatásáról konkrétan Dr. Varga Beatrix PhD. egyetemi docens MISKOLCI EGYETEM Üzleti Statisztika

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító 54 344 01 A képzés során megszerezhető

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET 9. OSZTÁLY

INFORMATIKA TANMENET 9. OSZTÁLY INFORMATIKA TANMENET 9. OSZTÁLY Éves óraszám: 36 óra 1. Teremrend, balesetvédelem Szervezés, tanév rendje. A számítógép és biztonság. Informatikai eszközök 2. Hardvereszközök A számítógép és a perifériák

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika

ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika Reischlné Rajzó Zsuzsanna Szaktanár Endrédi Józsefné Igazgató Kelt: Budapest, 2012 március 1. tétel A kommunikáció

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM. SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM. SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOFTVERÜZEMELTETŐ OKJ 52 4641 03 A szóbeli

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2658-06/3 Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított szakirodalom alapján

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 11508-12 Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése Az üzleti tevékenység

Részletesebben

INFORMATIKA VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

INFORMATIKA VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKA VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 12.E OSZTÁLY A) Magas szintű táblázatkezelés Adatok rendezése, autó és irányított szűrése. Adatbázisfüggvények használata. B) Adatbázis kezelés Adatok importálása Űrlapok

Részletesebben

Összevont szigorlati tételsor. Kiegészítő tagozat. Pénzügy szakirány

Összevont szigorlati tételsor. Kiegészítő tagozat. Pénzügy szakirány NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Összevont szigorlati tételsor Kiegészítő tagozat Pénzügy szakirány 2009 NYME KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Kiegészítő tagozat II. évfolyam részére Összevont

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Szakirányok: Vállalkozásszervezési, Logisztikai, Piactervezési, Pénzintézeti, Közigazgatási 2010.

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Szakirányok: Vállalkozásszervezési, Logisztikai, Piactervezési, Pénzintézeti, Közigazgatási 2010. Gazdálkodási és menedzsment alapszak Szakirányok: Vállalkozásszervezési, Logisztikai, Piactervezési, Pénzi, Közigazgatási 2010. szeptemberétől Tantágy neve "A" típusú tárgyak Gazdasági matematika I. GZB1101

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXVIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXVIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ Levelezési Gyakorlat 2.110. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 812 03 TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a VIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ A 10063-12 azonosító számú, Ügyviteli folyamatok

Részletesebben

A tantárgyelem kódja: KIT0402G

A tantárgyelem kódja: KIT0402G A mérföldkő megnevezése: A tantárgy megnevezése: A mérföldkő kódja: A tantárgy kódja: A tantárgyelem megnevezése: Számítástechnika az egészségügyben ápolóknak A tantárgyelem kredit-értéke: 1 A tantárgyelem

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2017 SZEPTEMBERÉBEN INDULÓ SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAMRÓL. BGSzC Keleti Károly Közgazdasági Szakgimnáziuma

TÁJÉKOZTATÓ A 2017 SZEPTEMBERÉBEN INDULÓ SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAMRÓL. BGSzC Keleti Károly Közgazdasági Szakgimnáziuma TÁJÉKOZTATÓ A 2017 SZEPTEMBERÉBEN INDULÓ SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAMRÓL BGSzC Keleti Károly Közgazdasági Szakgimnáziuma SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAM A KELETIBEN Felsőfokú szakképesítések: Egy éves képzés* Nappali rendszerben:

Részletesebben