Jogállam szociológiája. Jogállam, alkotmány, társadalom

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jogállam szociológiája. Jogállam, alkotmány, társadalom"

Átírás

1 Jogállam szociológiája Jogállam, alkotmány, társadalom

2 Társadalmi környezet Bizonytalanság, gyors változások, kiszámíthatatlan, szabályozhatatlan világ ( Cseppfolyós Modernitás Zygmunt Bauman) Jog: biztonság, kiszámíthatóság, megbízhatóság. DE valójában maga is része a bizonytalanságnak. Dereguláció, változékony normák, szabályozatlanság és kaotikus túlszabályozás Pótszer: a félelem politikája permanens szükségállapot (Giorgio Agamben) Jóléti államból a büntető állam felé (David Garland)

3 A szolidaritás elvesztése: a gyengéktől, szegényektől, kirekesztetektől félni kell, nem küzdeni jogaikért. A közéletbe való bekapcsolódás, a hatalom ellenőrzésének formái meggyengültek Az önkritika képessége hanyatlóban: közösségi emlékezet, szembenézés a múltal, szolidaritás a múlt jogfosztotjaival. Jogosultságok mítosza és tolerancia helyet a jog mint ellenség Civilizációs inkompetencia (Piotr Sztompka)

4 Alkotmány és demokrácia Az alkotmány léte nem biztosíték a demokratikus működésre. Alkotmány és alkotmányosság közötti szakadék. Homlokzatalkotmányok. Háromoldalú egyensúly (Jon Elster)

5

6 Az alkotmányosság kiemelt jelentősége: a jogállami intézmények működésének gyengesége magyarázza leginkább a demokrácia bukását, instabilitását, visszafordulást az autoriter rendszerekhez. A fékek és egyensúlyok rendszerének hiánya esetén a gazdasági prosperitás sem ment meg a bukástól. Ha jól működnek a kormányzati hatalom korlátai, akkor a demokrácia teherbíró képessége nagy.

7 Alkotmány és demokrácia Alkotmány megalapozza, konstituálja (létrehozza) vagy stabilizálja a demokratikus berendezkedést. A demokratikus konszenzus az elfogadotság (legitimitás) feltétele. A politikai közösség kialakítása vagy megerősítése A demokratikus értékek, gyakorlatok biztosítása, terjesztése

8

9 Az alkotmány demokráciával kapcsolatos feladatai a közös értékek, identitások megerősítése a közösségbe tartozás feltételeinek meghatározása (befogadó vagy kirekesztő értelmezés, egyéni szabadságra vagy közösségelvű-etnikai alapra épülve) biztonság garantálása az állami erőszakmonopólium és a demokrácia önvédelme által a hatalomgyakorlás legitim módozatainak intézményi leírása (hatalommegosztás, fékek és egyensúlyok) az állampolgári részvétel formáinak biztosítása

10 jogosultságok garantálása (a társadalmi igényekhez való alkalmazkodás útjai) a kormányzati hatalom békés leváltásának biztosítása az állam működésének kiszámíthatóságára vonatkozó jogi garanciák (jogalkotás és jogalkalmazás rendje) a konfiktusok rendezésére szolgáló eljárások biztosítása világos és konszenzuális szabályok az alkotmány megváltoztatásának módozataira

11 Az alkotmány funkciói 1. A demokratikus politikai berendezkedés, a hatalom demokratikus működésének biztosítása 2. A közösség tagjai szabadságainak biztosítása, a jogállam értékeinek védelme 3. Stabilitás, kiszámíthatóság biztosítása 4. A közösség identitásának megerősítése 5. Az emberi viselkedést szabályozó normák igazolása

12 1. A demokratkus politkai berendezkedés, a hatalom demokratkus működésének biztosítása Hatalommegosztás Ellensúlyok, a hatalomgyakorlás független kontrolljai Államszervezeti szabályok Konszenzus hiányában állandósult alkotmányos konfiktus, instabil berendezkedés. Nem a tartalmi kérdésekről, hanem az intézményi keretekről és eljárásokról folyik a vita

13 2. A közösség tagjai szabadságainak biztosítása, a jogállam értékeinek védelme önvédő jogállam (Sajó András) militáns demokrácia (Karl Löwenstein)

14 3. stabilitás, mint a prosperitás feltétele law and development ideológia (és kétségek)

15 4. a közösség identitásának megerősítése Alkotmányos patriotizmus (Jürgen Habermas) Közös európai alkotmány lehetősége közös identitás hiányában: emberi jogok, tolerancia, emberi méltóság, az európai diktatórikus múltól való elhatárolódás Német Alaptörvény sikere: széles társadalmi konszenzus az alkotmányszöveg átogó (befogadó) jellege miat. A tényleges tartalmi változásokat az alkotmánybíróság gyakorlatából lehet kiolvasni.

16 Alkotmányos identitás: az alkotmányosság alapelemeinek elfogadotsága: a kormányzati hatalom korlátozotsága, a jogállamhoz való ragaszkodás, az alapvető jogok védelme. Milyen szerepet játszanak ezek az értékek a társadalom életében? Történeti, kulturális különbségek: USA az alkotmány a nemzeti identitás alapja. Franciaország a demosra épülő univerzalista fejlődés: szabad egyének politikai egyesülése. Németország az ethnosra koncentráló a nemzetállam kollektv identitásának romantikus megteremtése. Spanyolország etnikai csoportok közötti megbékélés, egyensúly a nemzeti identitás és etnikai autonómia közöt, az európai liberális normák beépítése

17 az alkotmány megalkotásának modelljei 1. Forradalmi alkotmányozás, a diktatórikus múltal való leszámolás alkotmányozása, alkotmányteremtés, új identitás-keresés, a nemzeti identitás megmarad, Európában kontinuitások (abszolút monarchiából parlamentáris demokrácia) 2. a győztes hatalmak által kikényszerítet (oktrojált) alkotmány (Japán és Németország a német befogadás könnyű volta: adaptációs képesség, akarat, mint a római jog befogadása, nemzeti joggá alakítása, ezzel szembenálló hagyomány: az idegen jog az ellenséges hatalom kényszere);

18 3. békés átmenet, megegyezéses alkotmányozás. (kölcsönös félelmek, meggyengült diktatúra, a megegyezés szándéka és lehetősége. Veszély az első időkben: a prekommunista diktatúrák visszatérése. (Újjáéledt veszély) 4. Anglia: folyamatos, evolutv lassú alkotmányos fejlődés, történeti alkotmány (a 2005-ös alkotmányreform jelentősége, az Európai Alapjogi Charta hatása, intenzív kompromisszumkeresés, átlátható folyamatok)

19 Az alkotmány változásai alkotmányos reformok, módosítások, revíziók folyamatos adaptáció: USA alkotmánykiegészítések: forradalmi átalakulások és francia új alkotmányok erőteljes kontinuitással (1958-as francia alkotmány: 1789-es Deklaráció inkorporálása és az 1946-os alkotmány preambulumának megtartása. A német AB jogfejlesztő gyakorlatának jelentősége. A társadalmi igényekhez, változásokhoz való alkalmazkodást a jogértelmezés teremti meg.

20 Az alkotmányos identitás nem lehet nagyon távoli a társadalom tényleges identitásától: mennyire van közel a társadalomhoz? A gyenge alkotmányosság paradoxona: evolutv folyamat az alkotmány és a társadalom közötti távolság csökkenése, amelyet az értelmezés, joggyakorlat, alkotmánymódosítások és a nevelés teremt meg. De az alkotmány gyenge elkötelezetségű környezete nem védi meg ezt a folyamatot a felforgatástól.

21 5. Az emberi viselkedést szabályozó normák igazolása Miért követik az emberek a normákat? Miért kooperálnak? Ösztönzők és szankciók (büntetés, elretentés): néha működik, sokszor nem. A jogkövető magatartás előidézésének alternatv módozatai: a norma legitimitásának jelentősége (eljárási legitimitás). Igazságos eljárás feltételezése mellet a norma önműködővé válik.

22 A pozitv viszony tartóssága: a megtapasztalt fair hivatali eljárás után nagyobb a hajlandóság az önkéntes jogkövetésre. Mit jelent az eljárási igazságosság? A vélemény kifejtésének lehetősége az eljárás során (még abban az esetben is elfogadotsághoz vezet, ha tisztában vannak azzal, hogy ez nem befolyásolja a döntést) A konszenzus jelentősége: a jogról alkotot benyomások, a szabályok elfogadotsága a társadalmi szerkezet (elsősorban az iskolai végzetség) szerint diferenciálódik. De az intézmények megítélésében az eljárási igazságosság jelentősége általános.

23 A társadalmi csoportok közötti viszonyok szempontjából is jelentős: magasabb státuszú csoportok inkább elfogadják a hátrányos helyzetű csoportok előnyben részesítését, ha az ilyen politikai döntések fair módon jönnek létre és hajtják őket végre. Feltétel: konszenzus arra nézve, hogy mi számít fair eljárásnak. Az alkotmány jelentősége ebben a konszenzusban!

24 Mitől függ az alkotmány stabilitása? az alkotmánytól magától (megalkotásának eljárása, a szöveg tartalmi elemei) a környezetől Soktényezős folyamat: önmagában a megalkotás körülményei nem magyarázza, de erős tényező.

25 a gyanús, vitatot, konszenzusra nem törekvő születési körülményekből nem jön létre olyan alkotmány, amely tartós nyomot hagyna a társadalmon (elkerülés, fgyelmen kívül hagyás, a tisztelet elmaradása, nem érvényes kiindulási, hivatkozási pont) A konszenzuális eljárás jelentősége: a formális alkotmányozást megelőzően, hosszú, deliberatv, szakmai és civil folyamat. Utána széles részvételre épülő legitimizálás.

26 Ki alkotmányoz? Szervezeti értelemben: alkotmányozás és törvényhozás elválasztásának szükségessége. Ellenkező esetben rövid távú politikai érdekek dominanciája. Társadalmi értelemben: néprészvétel vagy populizmus? A részvétel manipulálása. A konszenzus kialakításának nehézségei: sokféle társadalmi érdek, komplex társadalom, sokféle kérdés, nagy időigény. Állampolgár, politikus, szakértők: a szerepek tisztázása és arányok.

27 Kulturális paradoxon: gyenge demokratikus hagyományok, gyenge politikai és jogi kultúra esetén problémás a széles részvétel biztosítása. Nincs elég erős közvettő szféra, civil társadalom. Hogyan lehet elkerülni a populizmust és a spontaneitást? A részvétel nem egyszeri és manipulatv, a folyamat átlátható, követhető. Különben az alkotmányozás csak a pártpolitika egyik megjelenési formája lesz a társadalom szemében. Nem elegendő a konzultáció, független és legitim bizotságok közreműködése, tárgyalás, egyeztetés, érdekképviselet, konszenzus...

28 Transition Report 2011 EBRD

29 Társadalmi támogatotság Mark Bovens, Anchrit Wille: Diploma Democracy. On the Tensions between Meritocracy and Democracy, 2009 David Van Reybrouck: A populizmus védelmében, 2010

30 Martha C. Nussbaum, Not For Proft. Why Democracy Needs The Humanities, 2010 Cultivating Humanity (1997): a világpolgár előállításának programja, lényeges képességek fejlesztése: critical self-examination: a saját kultúra és hagyomány kritikus elfogadása az egész részeként való önértelmezés (human being who is bound to all humans with ties of concern.) Narratv képzelőerő: mások iránti empátia, a másik helyzetébe való belehelyezkedés Más kultúrák megtanulása, szokratikus kritikai módszer

31 Az oktatás világméretű válsága összefügg a demokráciák gyengülésével, az apátiával, a bizalom csökkenésével. Elmulasztják azoknak a képességeknek a fejlesztését, amelyek szükségesek a demokrácia működtetéséhez....producing generations of useful machines, rather than complete citizens who can think for themselves, criticize tradition, and understand the signifcance of another person s sufferings and achievements.

32 democracy is built upon respect and concern, and these in turn are built upon the ability to see other people as human beings, not simply as objects. Az emberrel foglalkozó tudományok (humanities) és művészetek szerepe: the ability to think critically, the ability to transcend local loyalties and to approach world problems as a citizen of the world, the ability to imagine sympathetically the predicament of another person.

33 A gazdasági fejlődéssel való ellentmondás látszólagos: ugyanazok a képességek szükségesek a jól működő gazdasághoz, amelyek a demokráciához. Erős gazdaság nem önmagában való cél, hanem az emberi boldogság, életminőség növelésének eszköze. /A. Sen: a szabadság növelése a fejlődés/ /R. Dahrendorf: opciók és ligatúrák/

34 If a nation wants to promote this type of humane, people-sensitive democracy dedicated to promoting opportunities for life, liberty and the pursuit of happiness o each and every person, what abilities will it need to produce in its citizens? At least the following seem crucial: The ability to think well about political issues afecting the nation, to examine, refect, and debate, deferring to neither tradition nor authority The ability to recognize fellow citizens as people with equal rights, even though they may be diferent in race, religion, gender, and sexuality: to look at them with respect, as ends, not just as tools to be manipulated for one s own proft.

35 The ability to have concern for the lives of others, to grasp what policies of many types mean for the opportunities and experiences of one s fellow citizens, of many types, and for people outside one s own nation. The ability to imagine well a variety of complex issues afecting the story of a human life as it unfolds: to think about childhood, adolescence, family relationships, illness, death, and much more in a way informed by an understanding of a wide range of human stories, not just by aggregate data The ability to judge political leaders critically, but with an informed and realistic sense of the possibilities available to them

36 The ability to think about the good of the nation as a whole, not just that of one s own local group The ability to see one s own nation, in turn, as a part of a complicated world order in which issues of many kinds require intelligent transnational delib

37 A demokrácia szerkezeti módosulása P. Rosanvallon, Counter-Democracy: Politics in an Age of Distrust Counter-democratic forces of democracy: new forms of democratic participation (expression, involvement, intervention) People as watchdog: monitoring, evaluation, vigilance, whistle-blowing, surveillance (inverse Panopticon) Critical sovereignty

38 Az ellenállás formái Everyday, private life, free spaces under dictatorship Albert J. Raboteau, Slave Religion: The Invisible Institution in the Antebellum South Fitzpatrick, Everyday Stalinism T. Johnston, Being Soviet: Identity, Rumour, and Everyday Life under Stalin I. Rév, The Advantages of Being Atomized J. Scot, Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance J. Scot, Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts J. Scot, The Art of Not Being Governed (non-state places, which unreadable for the state) Jefrey C. Goldfarb, The Politics of Small Things. The Power of the Powerless in Dark Times (power of social defnition, informal interactions outside of official defnition)

39 A nyilvános kritika csatornái R. Darnton: The News in Paris: An Early Information Society Critical communication in the Salons Evading state censorship Narratives about the corruption of the Court, Royal family, state authority, private sins and public moral Model of the public critic by private media

40 Civil stratégiák a jogosultságok érdekében Barclay Silbey: Understanding Regime Change Legal consciousness has dynamic nature: in ordinary life the normative interpretations, justifcations, arguments slowly move, change. modifcations of cultural schemas

41 Joghasználat és társadalmi változások Instrumentális séma Politikai séma Kulturális séma célok A marginalizáltak forrásokkal való ellátása, munkahely, oktatás, szolgáltatások Politikai mobilizálás, a hatalmi helyzet kimozdítása A társadalom attitűdjeinek megváltoztatása eszközök Jogi képviselet, perlés Az elnyomás bemutatása, szervezkedés, tömegmozgalom igazolási rend A meglevő eszközök használata Igazságtalanság, az állam ellenséges Képzés, felvilágosítás, kisebbségi kultúra ápolása, büszkeség. Az együtműködés mintáinak intézményesítése. A jog marginális, a cél túl komplex

G. Fodor Gábor. (Századvég Alapítvány, kutatási igazgató)

G. Fodor Gábor. (Századvég Alapítvány, kutatási igazgató) Jó és rossz kormányzás Magyarországon, Avagy a demokratikus minõség mérésének problémája * G. Fodor Gábor (Századvég Alapítvány, kutatási igazgató) összefoglaló A politikatudomány a demokrácia tudománya.

Részletesebben

a jó kormányzás két értelme Avagy a demokratikus kormányzás programja és feltételei

a jó kormányzás két értelme Avagy a demokratikus kormányzás programja és feltételei a jó kormányzás két értelme Avagy a demokratikus kormányzás programja és feltételei A liberalizmus olyan, mint egy ingovány, lehet rajta ugyan járni, de ha egyszer bajba kerülsz, bizonyosan kapaszkodók

Részletesebben

ANDRAGÓGIA ÉS MŰVELŐDÉSELMÉLET

ANDRAGÓGIA ÉS MŰVELŐDÉSELMÉLET ANDRAGÓGIA ÉS MŰVELŐDÉSELMÉLET ANDRAGOGY AND CULTURAL THEORY II. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014 Tanulmányok / Studies Brachinger Tamás Közösségi művelődés valódi lehetőség-e a kulturális ágazatban? Maróti Andor

Részletesebben

SEEDS OF SOCIAL AND SOLIDARITY ECONOMY IN HUNGARIAN RURAL AREAS A SZOCIÁLIS ÉS SZOLIDÁRIS GAZDASÁG CSÍRÁI A MAGYARORSZÁGI VIDÉKI TÉRSÉGEKBEN

SEEDS OF SOCIAL AND SOLIDARITY ECONOMY IN HUNGARIAN RURAL AREAS A SZOCIÁLIS ÉS SZOLIDÁRIS GAZDASÁG CSÍRÁI A MAGYARORSZÁGI VIDÉKI TÉRSÉGEKBEN DETUROPE THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF REGIONAL DEVELOPMENT AND TOURISM Vol.6 Issue 3 2014 ISSN 1821-2506 Professional paper SEEDS OF SOCIAL AND SOLIDARITY ECONOMY IN HUNGARIAN RURAL AREAS A SZOCIÁLIS

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola. dr. Váczi Péter. A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és annak összetevői

Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola. dr. Váczi Péter. A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és annak összetevői Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola dr. Váczi Péter A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és annak összetevői Doktori értekezés Témavezető: Dr. Patyi András, PhD tanszékvezető

Részletesebben

A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken. Enhancing social dialogue at various levels

A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken. Enhancing social dialogue at various levels A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken Enhancing social dialogue at various levels 1 Jelen kiadvány a Szociális párbeszéd szélesítése a különböző szinteken, a LIGA Szakszervezetek 2012/0104596

Részletesebben

GAZDASÁGI FEJLŐDÉS ÉS POLITIKAI DEMOKRÁCIA*

GAZDASÁGI FEJLŐDÉS ÉS POLITIKAI DEMOKRÁCIA* GAZDASÁGI FEJLŐDÉS ÉS POLITIKAI DEMOKRÁCIA* Gedeon Péter (egyetemi tanár, BCE Összehasonlító Gazdaságtan Tanszék) ÖSSZEFOGLALÓ A gazdasági fejlődés és a politikai demokrácia között hatféle kapcsolat tételezhető

Részletesebben

A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása

A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola dr. Csörgits Lajos A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása A demokrácia, a helyi közügyek és a helyi önkormányzás egyes kérdései

Részletesebben

AZ ÚJ MAGYAR MÉDIASZABÁLYOZÁS ALKOTMÁNYOSSÁGI KÉRDÉSEI. KOLTAY ANDRÁS egyetemi adjunktus (PPKE JÁK)

AZ ÚJ MAGYAR MÉDIASZABÁLYOZÁS ALKOTMÁNYOSSÁGI KÉRDÉSEI. KOLTAY ANDRÁS egyetemi adjunktus (PPKE JÁK) Iustum Aequum Salutare VII. 2011/2. 31 141. AZ ÚJ MAGYAR MÉDIASZABÁLYOZÁS ALKOTMÁNYOSSÁGI KÉRDÉSEI KOLTAY ANDRÁS egyetemi adjunktus (PPKE JÁK) LAPSÁNSZKY ANDRÁS egyetemi docens (SZIE DFK, ELTE ÁJK) I.

Részletesebben

SZERZÕDÉS a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésrõl, az együttmûködésrõl és a jószomszédságról

SZERZÕDÉS a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésrõl, az együttmûködésrõl és a jószomszédságról SZERZÕDÉS a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésrõl, az együttmûködésrõl és a jószomszédságról A Magyar Köztársaság és Románia - meggyõzõdve arról, hogy a két ország közötti jószomszédság, a

Részletesebben

PARADIGMAVÁLTÁS A SIKERES VÁLTOZÁSMENEDZSELÉSBEN TAKÁCS ANDREA 1

PARADIGMAVÁLTÁS A SIKERES VÁLTOZÁSMENEDZSELÉSBEN TAKÁCS ANDREA 1 PARADIGMAVÁLTÁS A SIKERES VÁLTOZÁSMENEDZSELÉSBEN TAKÁCS ANDREA 1 Összefoglalás Egy változtatási folyamat során nemcsak az elérendő célokat, hanem azok elérését szolgáló eszközöket is meg kell határozni.

Részletesebben

Fleck Zoltán Mit ér egy bírósági döntés?

Fleck Zoltán Mit ér egy bírósági döntés? Fleck Zoltán Mit ér egy bírósági döntés? Loss Sándor barátom emlékére, aki képes volt tenni is elvei megvalósulása érdekében és azokat soha nem adta fel. Az igaz ügyeknek is sokkal nehezebb nélküle. Amerika

Részletesebben

Egy pragmatikus idealista: John Braithwaite

Egy pragmatikus idealista: John Braithwaite Egy pragmatikus idealista: John Braithwaite Preventing crime is an impoverished way of conceiving criminologist s mission. Crime is an opportunity to prevent greater evils, to confront crime with a grace

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGES KÖRNYEZETHEZ VALÓ JOG

AZ EGÉSZSÉGES KÖRNYEZETHEZ VALÓ JOG AZ EGÉSZSÉGES KÖRNYEZETHEZ VALÓ JOG 1. Az emberi jogok XX. századi fejlődése A II. világháború és az önkényuralmi rendszerek kegyetlenkedéseinek hatására vált korunk egyik globális jellemzőjévé az emberi

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Általános közigazgatási ismeretek I. modul: Központi állami szervek rendszere Jegyzet Budapest, 2013 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Általános közigazgatási

Részletesebben

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. DR. HERBST ÁRPÁD (SZERK.) A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI DE AMTC AVK 2007 Készítette: Apáti Ferenc, projektmenedzser HEFOP

Részletesebben

Az EU csatlakozási folyamat nyomon követése:

Az EU csatlakozási folyamat nyomon követése: OPEN SOCIETY INSTITUTE EU ACCESSION MONITORING PROGRAM Az EU csatlakozási folyamat nyomon követése: A bírósági ítélkezés feltételrendszere MAGYARORSZÁG 2002 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék Köszönetnyilvánítás...

Részletesebben

20 évesek az önkormányzatok. Születésnap, vagy halotti tor?

20 évesek az önkormányzatok. Születésnap, vagy halotti tor? 20 évesek az önkormányzatok Születésnap, vagy halotti tor? 20 évesek az önkormányzatok Születésnap, vagy halotti tor? Pécs, 2010 A magyar önkormányzati rendszer létrejöttének 20. évfordulója alkalmából

Részletesebben

A civil társadalom szerkezete

A civil társadalom szerkezete Csanády Dániel A civil társadalom szerkezete I. A nonprofit szektor eredete 1. A nonprofit szektor politikai eredete Politikai szempontból a társadalomban hagyományosan két nagy szereplőt különböztetünk

Részletesebben

M EDICINAEET S OCIOLOGICA

M EDICINAEET S OCIOLOGICA A CTA M EDICINAEET S OCIOLOGICA Vol.5. No.14-15. 2014 Acta Medicina et Sociologica Vol 3., 2013 5 Acta Medicinae et Sociologica Vol.5. No.14-15. 2014. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza Acta

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola. Fekete Orsolya

Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola. Fekete Orsolya Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Fekete Orsolya A felügyeleti szervek tevékenysége Magyarországon a fogyasztóvédelem egyes területein kitekintéssel a rendszerszintő problémák

Részletesebben

Akarnak-e dolgozni a munkanélküliek?

Akarnak-e dolgozni a munkanélküliek? Csoba Judit Akarnak-e dolgozni a munkanélküliek? A munkanélküliek munkavállalói képessége és hajlandósága A munkanélküliség számos feltételezett oka közül napjainkban egyre gyakrabban felmerülő érv, hogy

Részletesebben

Európai Magyarországot!

Európai Magyarországot! Európai Magyarországot! Demokráciát, biztonságot, fejlődést! a Demokratikus Koalíció programja 2013 Kongresszus, Budapest, 2013. január 26. Bevezető A magyar fiatalok csomagolnak. Ki már a bőröndbe pakol,

Részletesebben

A gazdasági alkotmány

A gazdasági alkotmány Állam- és Jogtudományi Kar Drinóczi Tímea A gazdasági alkotmány A gazdasági alkotmány elmélete és összetevői a Magyar Köztársaságban, különös tekintettel a gazdasági alapjogokra PhD értekezés tézisei Témavezető

Részletesebben

TERVEZET! MAGYARORSZÁG KÜLKAPCSOLATI STRATÉGIÁJA. Tartalomjegyzék. II. Magyarország értékrendje, a magyar külkapcsolati politika sarokpontjai

TERVEZET! MAGYARORSZÁG KÜLKAPCSOLATI STRATÉGIÁJA. Tartalomjegyzék. II. Magyarország értékrendje, a magyar külkapcsolati politika sarokpontjai TERVEZET! MAGYARORSZÁG KÜLKAPCSOLATI STRATÉGIÁJA Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. Magyarország értékrendje, a magyar külkapcsolati politika sarokpontjai III. A nemzetközi környezet alakulása A globalizáció

Részletesebben

A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE AZ EGYÉNEK, KÖZÖSSÉGEK, ILLETVE A TÁRSADALOM SZÁMÁRA

A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE AZ EGYÉNEK, KÖZÖSSÉGEK, ILLETVE A TÁRSADALOM SZÁMÁRA 616 politikai szocializáció A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE AZ EGYÉNEK, KÖZÖSSÉGEK, ILLETVE A TÁRSADALOM SZÁMÁRA A civil szervezetek, mint az állampolgárok önkéntes szerveződései a társadalmi-kulturális

Részletesebben

Jó kormányzás a sportban

Jó kormányzás a sportban Jó kormányzás a sportban Magyar Sportmenedzsment Társaság Magyar Sporttudományi Társaság A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Public Relations szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Public Relations szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Public Relations szakirány A KAPCSOLAT-MENEDZSMENT FELFOGÁSA ÉS SZERVEZETI GYAKORLATA (MARKETING-PR

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK ÉS A CIVIL ELIT SZEREPE A TÁRSADALMI FOLYAMATOKBAN

CIVIL SZERVEZETEK ÉS A CIVIL ELIT SZEREPE A TÁRSADALMI FOLYAMATOKBAN Tér és Társadalom XXIV. évf. 2010 2: 107-119 CIVIL SZERVEZETEK ÉS A CIVIL ELIT SZEREPE A TÁRSADALMI FOLYAMATOKBAN (The Role of the Civil Organisations and the Civil Elite in the Social Processes) REISINGER

Részletesebben

DR. GÉRÓ IMRE * Szövetkezés és marketing (A fogyasztási szövetkezeti kereskedelem aspektusából)

DR. GÉRÓ IMRE * Szövetkezés és marketing (A fogyasztási szövetkezeti kereskedelem aspektusából) DR. GÉRÓ IMRE * Szövetkezés és marketing (A fogyasztási szövetkezeti kereskedelem aspektusából) Co-operative Alliances and Marketing (From the view of theconsumer s Co-operatives s Trading) The co-operative

Részletesebben