A BIZOTTSÁG 354/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BIZOTTSÁG 354/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE"

Átírás

1 z Európai Unió Hivatalos Lapja L 106/7 RENDELETEK BIZOTTSÁG 354/2014/EU VÉGREHJTÁSI RENDELETE (2014. április 8.) az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK tanácsi rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 889/2008/EK rendelet módosításáról és helyesbítéséről Z EURÓPI BIZOTTSÁG, tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, tekintettel az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, június 28-i 834/2007/EK tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 12. cikke (3) bekezdésére, 14. cikke (2) bekezdésére, 16. cikke (1) bekezdésére és 16. cikke (3) bekezdésének a) pontjára, mivel: (1) 834/2007/EK rendelet III. címének 2. fejezete megállapítja a mezőgazdasági üzemben folyó termelésre vonatkozó alapvető követelményeket. z említett alapvető követelmények végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat a 889/2008/EK bizottsági rendelet ( 2 ) rögzíti. (2) 834/2007/EK rendelet 12. cikke bizonyos mellett lehetővé teszi a mezőgazdasági termeléshez felhasznált források, mint például a tápanyag-utánpótló, talajjavító és növényvédő szerek használatát, amennyiben ökológiai termelésben történő használatuk engedélyezett. z említett rendelet 16. cikkének (3) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően a tagállamok benyújtották a többi tagállam és a Bizottság számára a 889/2008/EK rendelet I. és II. mellékletébe felveendő termékekkel kapcsolatos iratanyagokat. biogazdálkodással kapcsolatos technikai tanácsadással foglalkozó szakértői csoport (a továbbiakban: EGTOP) megvizsgálta az említett iratanyagokat. (3) tápanyag-utánpótló és talajjavító szerek tekintetében az EGTOP arra a megállapításra jutott, hogy a biogázüzemi fermentációs maradék, az állati melléktermékekből származó hidrolizált fehérjék, a leonardit, a kitin és a szapropél megfelelnek az ökológiai termelésre vonatkozó célkitűzéseknek és elveknek, ezért a csoport ajánlásai ( 3 ) alapján az említett anyagokat meghatározott mellett történő használatuk engedélyezése céljából indokolt felvenni a 889/2008/EK rendelet I. mellékletébe. (4) z EGTOP ajánlásai alapján a 889/2008/EK rendelet I. mellékletében felsorolt bizonyos anyagok tekintetében a krómra (VI.) vonatkozó 0 határértéket fel kell váltani a nem kimutatható kifejezéssel. (5) növényvédő szerek tekintetében az EGTOP ajánlásaiban ( 4 ) arra a megállapításra jutott, hogy a birkafaggyú, a laminarin és az alumínium-szilikát (kaolin) megfelel az ökológiai termelésre vonatkozó célkitűzéseknek és elveknek. Ezért az említett anyagokat meghatározott mellett történő használatuk engedélyezése céljából indokolt felvenni a 889/2008/EK rendelet II. mellékletébe. ( 1 ) HL L 189., , 1. o. ( 2 ) Bizottság szeptember 5-i 889/2008/EK rendelete az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról (HL L 250., , 1. o.). ( 3 ) Végleges jelentés: published_en.pdf ( 4 ) Végleges jelentés: products.pdf

2 L 106/8 z Európai Unió Hivatalos Lapja (6) növényvédő szerekkel kapcsolatos horizontális szabályozás tekintetében az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet ( 1 ) létrehozta a korábban a 91/414/EGK tanácsi irányelv ( 2 ) I. mellékletében szereplő hatóanyagok, valamint az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 3 ) szerint jóváhagyott hatóanyagok uniós jegyzékét. Helyénvaló a 889/2008/EK rendelet II. mellékletének vonatkozó részeit az említett listához igazítani. Különösen a következő anyagokat kell elhagyni az említett mellékletből: zselatin, a Derris spp., Lonchocarpus spp. és Terphrosia spp. növényekből kivont rotenon, diammónium-foszfát, rézoktanoát, kálium-alumínium (timsó, kalinit), ásványolajok és kálium-permanganát. (7) lecitin, a Quassia amara növényből kivont kvasszia és a kalcium-hidroxid hatóanyagokat amelyekre vonatkozóan a Bizottsághoz már érkeztek a 1107/2009/EK rendelet szerinti jóváhagyás iránti kérelmek a jelenlegi szakaszban helyénvaló kivételesen továbbra is feltüntetni a 889/2008/EK rendelet II. mellékletében szereplő jegyzékben mindaddig, amíg értékelésük le nem zárul. z értékelés következtetéseit figyelembe véve a Bizottság meghozza a megfelelő intézkedéseket a három érintett anyagnak a 889/2008/EK rendelet II. mellékletében szereplő jegyzékben történő feltüntetésével kapcsolatban. (8) z említett horizontális szabályozás fényében emellett helyénvaló kiigazítani a 889/2008/EK rendelet II. mellékletében felsorolt bizonyos anyagok és mikroorganizmusok tekintetében a megnevezést, a leírást, az összetételre vonatkozó követelményeket és a felhasználási et, különösen a növényi olajak, a kártevők és betegségek elleni biológiai védekezés során használt mikroorganizmusok, a feromonok, a réz, az etilén, a paraffinolaj és a kálium-bikarbonát esetében. (9) z 505/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet ( 4 ) módosította a 889/2008/EK rendelet 24. cikkének (2) bekezdését a 889/2008/EK rendelet V. és VI. mellékletére történő hivatkozások frissítése érdekében, melyeket az 505/2012/EU végrehajtási rendelet újakkal váltott fel. 889/2008/EK rendelet 24. cikke (2) bekezdésének módosított szövegéből tévesen elhagyták a homeopátiás termékeket kifejezést. Mivel az 505/2012/EU végrehajtási rendelettel történő módosítás előtt az említett termékek szerepeltek a szóban forgó rendelkezésben, azokat szükséges ismét felvenni a szövegbe. (10) z 505/2012/EU végrehajtási rendelettel módosított 889/2008/EK rendelet V. mellékletében a korábbi fluortalanított monokalcium-foszfát és fluortalanított dikalcium-foszfát bejegyzéseket tévesen egy általános megnevezéssel, nevezetesen a fluortalanított foszfáttal váltották fel. fluortalanított foszfát azonban nem egyenértékű a fluortalanított monokalcium-foszfát és a fluortalanított dikalcium-foszfát termékekkel. Ezért a két említett terméket ismét fel kell venni a 889/2008/EK rendelet V. mellékletébe, a fluortalanított foszfátot pedig el kell hagyni. (11) 651/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet ( 5 ) elhagyta a klinoptilolit korábbi engedélyezését az 1810/2005/EK bizottsági rendeletből ( 6 ), valamennyi állatfajra kiterjesztette annak takarmány-adalékanyagként történő használatát, és kódját 1g568-ra változtatta. Ezért a klinoptilolit ökológiai termelésben történő folyamatos használatának lehetővé tétele érdekében a 889/2008/EK rendelet VI. mellékletét a 651/2013/EU végrehajtási rendeletnek megfelelően ki kell igazítani. (12) 889/2008/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani és helyesbíteni kell. (13) jogbiztonság érdekében a 889/2008/EK rendelet 24. cikke (2) bekezdésének és az említett rendelet V. mellékletének helyesbítését az 505/2012/EU végrehajtási rendelet hatálybalépésének napjától kell alkalmazni. (14) z e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az ökológiai termeléssel foglalkozó szabályozási bizottság véleményével, ( 1 ) Bizottság május 25-i 540/2011/EU végrehajtási rendelete az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 153., , 1. o.). ( 2 ) Tanács július 15-i 91/414/EGK irányelve a növényvédő szerek forgalomba hozataláról (HL L 230., , 1. o.). ( 3 ) z Európai Parlament és a Tanács október 21-i 1107/2009/EK rendelete a növényvédő szerek forgalomba hozataláról (HL L 309., , 1. o.). ( 4 ) Bizottság június 14-i 505/2012/EU végrehajtási rendelete az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK tanácsi rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 889/2008/EK rendelet módosításáról és helyesbítéséről (HL L 154., , 12. o.). ( 5 ) Bizottság július 9-i 651/2013/EU végrehajtási rendelete az üledékes eredetű klinoptilolit valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről és az 1810/2005/EK rendelet módosításáról (HL L 189., , 1. o.). ( 6 ) Bizottság november 4-i 1810/2005/EK rendelete egy takarmány-adalékanyag tíz évre szóló új engedélyezéséről, egyes takarmány-adalékanyagok végleges engedélyezéséről és egyes, már engedélyezett takarmány-adalékanyagok új alkalmazásának ideiglenes engedélyezéséről (HL L 291., , 5. o.).

3 L 106/9 z Európai Unió Hivatalos Lapja ELFOGDT EZT RENDELETET: 1. cikk 889/2008/EK rendelet módosítása 889/2008/EK rendelet I., II. és VI. melléklete e rendelet melléklete 1., 2. és 4. pontjának megfelelően módosul. 2. cikk 889/2008/EK rendelet helyesbítése 889/2008/EK rendeletet a következőképpen kell helyesbíteni: cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép: (2) kémiai úton előállított, szintetikus allopátiás állatgyógyászati készítményekkel és antibiotikumokkal szemben előnyben kell részesíteni a fitoterápiás és homeopátiás termékeket, a nyomelemeket, valamint az V. melléklet 1. szakaszában és a VI. melléklet 3. szakaszában felsorolt termékeket, feltéve, hogy ezek terápiás hatása az adott állatfaj esetében és a kezelést szükségessé tevő helyzetben hatékony. 2. z V. melléklet e rendelet melléklete 3. pontjának megfelelően módosul. 3. cikk Hatálybalépés és alkalmazás Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba. E rendelet 2. cikke azonban június 16-tól alkalmazandó. Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. Kelt Brüsszelben, április 8-án. a Bizottság részéről az elnök José Manuel BRROSO

4 L 106/10 z Európai Unió Hivatalos Lapja MELLÉKLET 889/2008/EK rendelet I., II., V. és VI. melléklete a következőképpen módosul: 1. z I. melléklet a következőképpen módosul: a) Komposztált vagy fermentált háztartási hulladék sor helyébe a következő szöveg lép: B Háztartási hulladék komposztált vagy fermentált keveréke Komposztált vagy biogáztermelés céljából anaerob erjesztéssel kezelt, külön gyűjtött háztartási hulladékból nyert termék. Csak növényi és állati eredetű háztartási hulladék. Kizárólag akkor, ha a tagállam által elismert, zárt és ellenőrzött gyűjtőrendszerben készült. Maximális koncentráció mg/kg szárazanyagban kifejezve: kadmium: 0,7; réz: 70; nikkel: 25; ólom: 45; cink: 200; higany: 0,4; króm (összesen): 70; króm (VI): nem kimutatható b) Növényi anyagok komposztált vagy fermentált keveréke sor után a táblázat a következő sorral egészül ki: B E mellékletben felsorolt növényi vagy állati eredetű anyagokkal együtt feldolgozott állati melléktermékeket tartalmazó biogázüzemi fermentációs maradék 3. kategóriába tartozó állati melléktermékek (ideértve a vadon élő állatok melléktermékeit) és a 2. kategóriába tartozó emésztőtraktus-tartalom nem származhatnak iparszerű gazdálkodásból (a 2. és a 3. kategória az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (*) meghatározása szerint értendő). z eljárásoknak meg kell felelniük a 142/2011/EU bizottsági rendeletnek (**). növény ehető részén nem alkalmazható (*) z Európai Parlament és a Tanács október 21-i 1069/2009/EK rendelete a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (állati melléktermékekre vonatkozó rendelet) (HL L 300., , 1. o.) (**) Bizottság február 25-i 142/2011/EU rendelete a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon történő állat-egészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 54., , 1. o.). c) következő állati eredetű termékek és melléktermékek sor helyébe a következő szöveg lép: B következő állati eredetű termékek és melléktermékek: Vérliszt Pataliszt Szaruliszt Csontliszt vagy zselatinmentes csontliszt Halliszt Húsliszt Tollból, szőrből és»chiquette«- ből készült liszt Gyapjú Szőrme/irha (1) Szőr Tejtermékek Hidrolizált fehérjék (2) (1) Maximális koncentráció a szárazanyagban, mg/kg-ban kifejezve: króm (VI): nem kimutatható (2) növény ehető részén nem alkalmazható

5 L 106/11 z Európai Unió Hivatalos Lapja d) táblázat a következő sorokkal egészül ki: B Leonardit (magas huminsavtartalmú nyers, szerves üledék) Kizárólag akkor, ha bányászat melléktermékeként nyerték B Kitin (rákfélék héjából nyert poliszacharid) Kizárólag akkor, ha a 2371/2002/EK tanácsi rendelet (*) 3. cikkének e) pontja szerinti fenntartható halászatból vagy ökológiai akvakultúrából nyerték B Oxigénhiányos környezetben keletkezett édesvízi szerves üledék (pl. szapropél) Kizárólag édesvíz-gazdálkodás melléktermékeként kapott vagy korábbi édesvízi területekről nyert szerves üledékek dott esetben az anyag kivonásának úgy kell történnie, hogy az a lehető legkisebb hatást gyakorolja a vízi környezetre Kizárólag peszticidek, tartósan megmaradó szerves szenynyező anyagok és benzinszerű anyagok által okozott szenynyeződésektől mentes forrásból származó üledékek Maximális koncentráció mg/kg szárazanyagban kifejezve: kadmium: 0,7; réz: 70; nikkel: 25; ólom: 45; cink: 200; higany: 0,4; króm (összesen): 70; króm (VI): nem kimutatható (*) Tanács december 20-i 2371/2002/EK rendelete a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról (HL L 358., , 59. o.). 2. II. melléklet a következőképpen módosul: a) z 1. és a 2. szakasz helyébe a következő szöveg lép: 1. Növényi vagy állati eredetű anyagok zadirachta indica fából (miatyánkcserje, olvasószemfa) kivont azadirachtin Rovarölő szer Méhviasz metszés során használt sebkezelő anyag B Hidrolizált fehérjék, kivéve a zselatint ttraktáns, csak az e jegyzékben szereplő egyéb megfelelő termékkel együttesen történő használatra engedélyezett alkalmazásokban Lecitin Gombaölő szer B Növényi olajak Rovarölő, atkaölő, gombaölő, baktériumölő és csírázásgátló szer z 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (*) melléklete szerint meghatározott termékek Chrysanthemum cinerariaefoliumból kivont piretrinek Rovarölő szer Quassia amara növényből kivont kvasszia Rovarölő szer, riasztószer (*) Bizottság május 25-i 540/2011/EU végrehajtási rendelete az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 153., , 1. o.).

6 L 106/12 z Európai Unió Hivatalos Lapja kártevők és betegségek elleni biológiai védekezés során használt mikroorganizmusok Mikroorganizmusok z 540/2011/EU végrehajtási rendelet melléklete szerint meghatározott, nem GMO eredetű termékek b) 4. szakasz helyébe a következő szöveg lép: 4. Csapdában és/vagy adagolóban használható anyagok Feromonok ttraktáns, ivari viselkedést zavaró szer; csak csapdákban és adagolókban. z 540/2011/EU végrehajtási rendelet melléklete szerint (a 255., 258., és 259. szám alatt) meghatározott termékek Piretroidok (kizárólag deltametrin vagy lambda-cihalotrin) Rovarölő szer; csak megfelelő attraktánsokkal ellátott csapdákban; kizárólag Bactrocera oleae és Ceratitis capitata (Wied.) ellen c) 6. és a 7. szakasz helyébe a következő szöveg lép: 6. z ökológiai gazdálkodásban hagyományosan alkalmazott egyéb anyagok B Rézvegyületek a következő formákban: réz-hidroxid, rézoxiklorid, rézoxid, bordeaux-i keverék és tribázikus rézszulfát Kizárólag baktériumölő és gombaölő szerként használható, évente maximum 6 kg réz hektáronként. Évelő növények esetén a tagállamok az első bekezdés alóli eltéréssel rendelkezhetnek úgy, hogy a 6 kg réz határérték meghaladható egy adott évben, feltéve, hogy a szóban forgó évből és a négy megelőző évből álló ötéves időszakban az átlagos tényleges mennyiség nem haladja meg a 6 kg-ot. víz és a nem célszervezetek mint például a pufferzónák védelmében kockázatmérséklő intézkedéseket kell hozni. z 540/2011/EU végrehajtási rendelet melléklete szerint (a 277. szám alatt) meghatározott termékek Etilén Banán, kivi és kakiszilva érlelése; citrusfélék érlelése, kizárólag a gyümölcslégy által a citrusfélékben okozott károk megelőzését szolgáló stratégia részeként; ananász virágoztatása; burgonya- és hagymafélék csírázásának gátlása. Kizárólag növényfejlődés-szabályozó szerként történő beltéri használata engedélyezhető. Csak hivatásos felhasználók használhatják. Zsírsav káliumsója (káliszappan) Rovarölő szer

7 L 106/13 z Európai Unió Hivatalos Lapja Mészkénlé (kalcium-poliszulfid) Gombaölő szer Paraffinolaj Rovarölő, atkaölő szer z 540/2011/EU végrehajtási rendelet melléklete szerint (a 294. és 295. szám alatt) meghatározott termékek Kvarchomok Riasztószer Kén Gombaölő, atkaölő szer B Állati vagy növényi eredetű szagriasztók/birkafaggyú Riasztószer Kizárólag a növény nem ehető részén és olyan helyen, ahol a növényi anyagot nem nyelik le juhok vagy kecskék z 540/2011/EU végrehajtási rendelet melléklete szerint (a 249. szám alatt) meghatározott termékek 7. Más anyagok B lumínium-szilikát (kaolin) Riasztószer Kalcium-hidroxid Gombaölő szer csak gyümölcsfák esetében, beleértve a faiskolákat, a Nectria galligena elleni védekezésre B B Laminarin növények önvédelmi mechanizmusát aktiváló szer moszatnak vagy a 6. cikk d) pontjának megfelelően ökológiai termesztésűnek kell lennie, vagy azt a 6. cikk c) pontjának megfelelően fenntartható módon kell kitermelni Kálium-hidrogén-karbonát (másképpen: kálium-bikarbonát) Gombaölő és rovarölő szer 3. z V. melléklet 1. szakasza helyébe a következő szöveg lép: 1. ÁSVÁNYI EREDETŰ TKRMÁNY-LPNYGOK Tengeri állatok mésztartalmú héja Mésztartalmú tengeri alga (maërl) lgamész Kalcium-glükonát Kalcium-karbonát Fluortalanított monokalciumfoszfát Fluortalanított dikalciumfoszfát Magnézium-oxid (vízmentes magnézium)

8 L 106/14 z Európai Unió Hivatalos Lapja Magnézium-szulfát Magnézium-klorid Magnézium-karbonát Kalcium-magnézium-foszfát Magnézium-foszfát Mononátrium-foszfát Kalcium-nátrium-foszfát Nátrium-klorid Nátrium-bikarbonát Nátrium-karbonát Nátrium-szulfát Kálium-klorid 4. VI. melléklet 1. szakaszának d) pontjában Kötőanyagok, csomósodásgátlók és koagulálószerek a klinoptilolitra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép: zonosító szám nyag Leírás, a használatra vonatkozó B 1 1g568 Üledékes eredetű klinoptilolit, (valamennyi faj)

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2011.1.15. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 12/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 10/2011/EK RENDELETE (2011. január 14.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő

Részletesebben

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK EURÓPAI BIZOTTSÁG

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK EURÓPAI BIZOTTSÁG 2013.8.2. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 223/1 II (Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK EURÓPAI BIZOTTSÁG Iránymutatás a különböző

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 536/2013/EU RENDELETE

A BIZOTTSÁG 536/2013/EU RENDELETE L 160/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.6.12. A BIZOTTSÁG 536/2013/EU RENDELETE (2013. június 11.) a nem a betegségek kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő,

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2013.12.24. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 352/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 1407/2013/EU RENDELETE (2013. december 18.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.

Részletesebben

(HL L 190., 2006.7.12., 1. o.)

(HL L 190., 2006.7.12., 1. o.) 2006R1013 HU 08.03.2012 007.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1013/2006/EK RENDELETE

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE L 174/74 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.7.1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE (2011. június 8.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK

Részletesebben

37/2006. (II. 20.) Korm. rendelet

37/2006. (II. 20.) Korm. rendelet 37/2006. (II. 20.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

(EGT vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

(EGT vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 200. május 7-i 200/26/EK IRÁNYELVE a veszélyes áruk közúti szállításával kapcsolatos ellenőrzésekre irányuló egységes eljárásokról szóló 95/50/EK tanácsi irányelv módosításáról

Részletesebben

36/2006. (V. 18.) FVM rendelet. a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról

36/2006. (V. 18.) FVM rendelet. a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 65. -a (3)

Részletesebben

FOLYTONOSSÁG ÉS VÁLTOZÁS A BIOCID TERMÉKEK SZABÁLYOZÁSÁBAN

FOLYTONOSSÁG ÉS VÁLTOZÁS A BIOCID TERMÉKEK SZABÁLYOZÁSÁBAN Állami NépegN pegészségügyi gyi és s Tisztiorvosi Szolgálat lat FOLYTONOSSÁG ÉS VÁLTOZÁS A BIOCID TERMÉKEK SZABÁLYOZÁSÁBAN Biztonságtechnika 2015. Balatonalmádi, 2015. május 27-29. Cseresznyák Veronika

Részletesebben

CÍMKÉZÉSI ELŐÍRÁSOK MAGYARORSZÁGON

CÍMKÉZÉSI ELŐÍRÁSOK MAGYARORSZÁGON CÍMKÉZÉSI ELŐÍRÁSOK MAGYARORSZÁGON Vegyi anyagok, aeroszolok, biocid hatóanyagok és termékek, növényvédő szerek, műtrágya, mosó- és tisztítószerek címkézési előírásai Szakács Péter TOXICHEM KFT. 2012.10.29.

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1997. május 20-i 97/7/EK IRÁNYELVE. a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1997. május 20-i 97/7/EK IRÁNYELVE. a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1997. május 20-i 97/7/EK IRÁNYELVE a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az

Részletesebben

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 109. szám 18509 Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról Az emberi alkalmazásra

Részletesebben

36/2006. (V. 18.) FVM rendelet. a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról. Általános rendelkezések

36/2006. (V. 18.) FVM rendelet. a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról. Általános rendelkezések 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 65. -a (3)

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 2011/18/EU IRÁNYELVE

A BIZOTTSÁG 2011/18/EU IRÁNYELVE 2011.3.2. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 57/21 IRÁNYELVEK A BIZOTTSÁG 2011/18/EU IRÁNYELVE (2011. március 1.) a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2008/57/EK európai

Részletesebben

Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően. Dr. Roszík Péter:

Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően. Dr. Roszík Péter: Dr. Roszík Péter: Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően Dr. Roszík Péter c. egyetemi docens, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mosonmagyaróvár

Részletesebben

A TANÁCS 85/337/EGK IRÁNYELVE (1985. június 27.) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (85/337/EGK)

A TANÁCS 85/337/EGK IRÁNYELVE (1985. június 27.) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (85/337/EGK) 1985L0337 HU 25.06.2009 003.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 85/337/EGK IRÁNYELVE (1985. június 27.) az

Részletesebben

Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata

Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata ISSN 1830-4982 HU A TANÁCS FŐTITKÁRSÁGA Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata REFERENCIASZÖVEGEK 2009. DECEMBER Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE 2014.3.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 94/243 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő

Részletesebben

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL 25/02/2009 KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL BELEÉRTVE A JELENLEGI PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁGBAN A FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK ELÉRÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA IRÁNYULÓ IDEIGLENES

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE

A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE 2009.6.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 155/17 IRÁNYELVEK A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE (2009. május 25.) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából

Részletesebben

Európai Unió, 2010 A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett

Európai Unió, 2010 A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett Európai Bizottság BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM a higiéniai csomag rugalmasságról szóló egyes rendelkezéseinek értelmezéséről Iránymutatás az illetékes hatóságok számára Európai Unió, 2010 A sokszorosítás

Részletesebben

Íc g«t : 2012 JuN 2 5,

Íc g«t : 2012 JuN 2 5, Oíwagwyűlés Hivatala Íc g«t : 2012 JuN 2 5, 2012. évi... törvény a termékek piacfelügyeletér ől* Az Országgyűlés annak biztosítása érdekében, hogy a forgalomba hozatalra szánt és a má r forgalomban lév

Részletesebben

201/2001. (X. 25.) KORM. RENDELET AZ IVÓVÍZ MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS AZ ELLENŐRZÉS RENDJÉRŐL. A rendelet hatálya

201/2001. (X. 25.) KORM. RENDELET AZ IVÓVÍZ MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS AZ ELLENŐRZÉS RENDJÉRŐL. A rendelet hatálya 201/2001. (X. 25.) KORM. RENDELET AZ IVÓVÍZ MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS AZ ELLENŐRZÉS RENDJÉRŐL A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. -a (7) bekezdésének k) pontjában kapott

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM

EURÓPAI BIZOTTSÁG BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Útmutató az Európai Unió állami támogatási, közbeszerzési és belső piaci szabályainak az általános gazdasági

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I. L 177/6 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.7.4. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

09sz. HU 2014. Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

09sz. HU 2014. Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK HU 2014 09sz. Különjelentés Megfelelő-e a borágazatot célzó uniós beruházási és promóciós támogatás irányítása, és igazolták-e annak az uniós borok versenyképességére gyakorolt hatását? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

Részletesebben

Nem tartalmazza falusi vendégasztal során elkészített, értékesített ételek jó higiéniai gyakorlatát, az erre vonatkozó szabályokat!

Nem tartalmazza falusi vendégasztal során elkészített, értékesített ételek jó higiéniai gyakorlatát, az erre vonatkozó szabályokat! Zömében a saját gazdaság elsődleges termelésén alapuló értékesítés céljából kisléptékű magánházi élelmiszer előállítás és értékesítés Jó Higiénia Gyakorlat útmutatója Nem tartalmazza falusi vendégasztal

Részletesebben

Melléktermék, vagy hulladék a környezetvédelmi hatóság szemével

Melléktermék, vagy hulladék a környezetvédelmi hatóság szemével Melléktermék, vagy hulladék a környezetvédelmi hatóság szemével Pádár Csilla ATI-KTVF 2012. november 19. Vonatkozó hulladékgazdálkodási előírások hulladék: bármely, az 1. számú melléklet szerinti kategóriák

Részletesebben