2,9. Elulso kersztezod oszalagszakad.isanak 0j m(teti megoldasa

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2,9. Elulso kersztezod oszalagszakad.isanak 0j m(teti megoldasa"

Átírás

1

2 1. 6bra. A terdiz]letben a tibia egy lejton levo kocsival modellezheto, melyet egy kotel (EKSZ)tart (A) A kotel szakadasaval a kocsi a lejton lefele elmozdul. A lejto kiiktatasaval a kocsi egyensulyban marad (B) Figure 1. ln the knee joint tibia can be modelled as a car on a slope, hold by a rope (A). When the rope breaks the car moves down on the slope By eliminating the slope the car remains balanced (B) Az EKSZ-szakad6s patogenezisenek tisztlzitsitt es gyogykezelesenek meroben m6s megkdzelfteset azoka biomechanikai vizsgalatok tett6k lehetove, amelyekimutattak, hogy tehervisel6s sor5n a t6rdfzuletben a tibiara egy cranialis irany(toloero hat (9), amelyet az EKSZ ellensulyoz. A tibia funkcionalis tengely6re meroleges sfk 6s a tibiaplato sfkja altal bezdrt sz6g nagyssga (Tibia Plateau Angle TPA) egyenes ardnyban van a kialakulo toloer6 nagysagaval. AzEKSZ terhel6se tehat jelentosen fugg a terdfzulet anatomiai viszonyaitol (a TPA nagysagatol) is a kutya aktivitasa 6s testtomege mellett. HrruornsoN az EKSZ-szakad6s diagnosztikai jelekent (frbia kompresszios teszt) irta le a tibia cranialis irany0 kimozdulasat a tehervisel6s sorsn (3), mfg SLocutvt ez alapjan a betegsegyogykezel6sere ujszeru mut6ti technikdkat dolgozott ki A mutetek kozds jellemzoje, hogy a tibiaplato szdget megv6ltoztatva elt(nik a l6p6soran fellepo cranialis toloero,lgy azeksz stabilizalo funkcioja feleslegess6 v5lik, 6s tenyleges potlasara mdr nincszuks6g (1. abra). E muteti technikak kozul elsonek a tibia cranialis ekosteotomiat (Cranial Tibial Wedge Osteotomy) frtak le 1984-ben (10), amelyet egyes szerzok a mutet lenyeget jobban kifejezo modon, tibiazarodo ekosteotomianak neveznek (Closing Wedge Tibial Osteotomy - CWTO). SLocuv a muteti eljaras tovabbfejlesztett valtozalitt 1994-ben az USA-ban szabadalmi jogvedelem ala helyezte Tibial Plateau Leveling Osteotomy (TPLO) neven (11) Tdbf6zat. Az operalt kutyak faltaja es a fajtankenti mutdtek szama Table. Species of operated dogs and number of operations bv breeds Fajta neve Keverek* Rottweiler Amerikai staffordshire terrier* * Cane corso* Labrador / Golden retriever* Nemet juh6sz Bullmasztiff Akita Amerikai bulldog Chow-chow Magyar vizsla Kauk6zusi juh6sz* Angol masztiff Angol bulldog Argentin dog Beagle Bordeaux-i dog Boxer Delorosz juhasz Dobermann Kuvasz Lengyel hegyi pasztor Malamut Nemet vizsla 0ri6s schnauzer Spaniel Osszesen: * egy, ill. ** ket kutya mindket terdet mljtottuk Mfit6tek szdma n % 'l , 1 1,8 10,3 8,8 7,4 q q 4,4,9 ) q,9? o,9 4 - t,f 4 - t,) 'l lrj 4 - l - l 1 - l Sajat esetek A Szabolcs-Szatm5r-Bereg Megyei AllatkorhSzban 6s a SZIE-AOTK Sebeszeti 6s Szemeszeti Tanszek es Klinika n kutya k el u ls6 keresztez odoszalag sza kad5s5 na k kezelese sor5n 68 esetben v6geztunkzlrodo ekosteotomi6t (C\ fl-o-t) 004. janu5r es 006 mdrcius kozdtt, A jelen dolgozatban szereplo 6 kutya kozul 6- ban egy 6ven belul mindket terden elvegeztuk a beavatkoz5st (n=68) (t5bl5zat). Az esetek mindket klinika norm6l beteganyagabol kerulteki, a mutetre valo kijeldlesnek a tulajdonosi hozzitjlrulsson kivul egy6b specialis szempontja (pl a tibiaplato nagyssga, kor, testtdmeg, fajta) nem volt. Az EKSZ-szakaddst a korelozm,6nyi adatok 6s a kutyak fizikalis vizsgslata alapjan diagnosztizsltuk. A fizikalis vizsgalat sordn minden esetben elvegeztuk a tibiakompresszios tesztet a kovetkezok sze' rint: a kutyat oldalt fektettuk ugy, hogy a vizsgslando vegtag felul legyen. A vizsgalo egyik kez6nek huvelykujja a vizsgalt 16b lateralis Vesalius-csontjSn, mutatoujja pedig a tuberositas tibiae-n helyez6dik, mig a masi kezevel a lsbveget fogva, a tarsalis fzuletet - a tehervisel6snek megfeleloen - hajlitla (1a. Sbra), Amennyiben az elulso keresztezodoszalag serult, a tibia proximalis vege a femurhoz k6pest cranialisan kimozdul (1b. abra) Az EKST-se ru les nyo m 5 n a te rd fzu I etbe n megszaporodo synovialis folyad6k jol tapinthato a rectus in k6t oldal6n, 6s sz6pen ttbrazolodik a mediolateralis rdntgenfelvetelen (3. 6bra). Elulso kersztezod oszalagszakad.isanak 0j m(teti megoldasa 599

3 . 6bra. Tibiakompresszios teszt: a csankizulet hajlitasaval a Vesalius-csonthoz (F) es a femurhoz kepest a tuberositas tibiae (T) cranialisan elmozdul, tavolsaguk no Figure. Tibial compression test. by flexing the hock joint tuberositastibiae (T) moves craniallv in relation to Vesalius-bone (F) and femur, their distance increases 3. 5bra. Mediolateralis rdntgenfelvdtel a t1rdizltletrol az egeszseges iz1leti 1rq hatarait piros vonallal jelolt1k; az EKSZ-szakadas miatt kialakult synovialis folyadekgyillemiatt kitelt izulet hatarait a sdrga vonal jelzi, a nyila kalcifikalodott szakadt szalagvegre mutat Figure 3. Medio-lateral X-ray picture of the knee joint: borders of the healthy joint cavity are marked by red line, yellow line marks the borders of the filled joint due to synovial effusion as a conseq uence of CCL rupture, arrow points the calcified ruptured ligament end 4. 5bra. A TPA meghatarozasa: a tibiaplato vonala az az egyenes, amely osszekoti az intercondylaris felszin cranialis rdszdt (ahol az EKSZ tapad, A pont) es a tibia lateralis condylusanak caudalis rdsz1t (B pont). A tibia funkcionalis tengelye a plato intercondylaris kiemelkedlseit (C pont) 6s a talocruralis izillet kozeppontiat (D pont) 1sszekoto egyenes. A nyil a TPA- mutatia Figure 4. Establishment of TPA: tibial plateau line is the straight line linking cranial part of intercondylar surface (where CCL attaches, point A) and caudal part of the lateral condylus of tibia (point B). Functional axis of tibia is the straight line linking the intercondylar protuberances of the plateau (point C) and the middle point of talocrural joint (point D) I, 600 Magyar Allatorvosok Lapja 006. oktober I A tibiaplatoszog (TPA) meghatarozesa celjabol minden esetben mediolateralis rdntgenfelvetelt keszftettunk a serult labrol 0gy, hogy azon a tibia mellett a terdizulet es a csankfzulet is szerepeljen. A TPA meghatlrozttsa szempontj6bol fontos a vegtag pontos beallftasa: a femur condylusai es a tibia intercondylaris kremelked6sei egymasra vetulnek, a tibiaplato jol lathato 6s a tibia tengelye p6rhuzamos a rontgenkazett5- val. A TPA a tibiaptato vonala es a tibia funkcionalis tengelyere meroleges egyenes 6l tal bez6rt szog (41a. 6s b. Sbra). A mrjtetet ieljesebeszi narkozisban vegeztuk, A comb kozepetol a tarsalis fzuletig terjedo teruletet a szakma szabalyainak megfelelo modon keszftettuk elo. A beavat-

4 5. 6bra. Caudomedialis iz1letfeltdrds soran a medialis meniscus ca udal is r6sz6neki metszese Figure 5. Excision of the caudal part of medial meniscus during caudo-medial approach of the joint 6. 6bra. Az ek kijelolese CWTO eksablon segitsegevel, cerclage elhelyezese Figure 6. lndicating the wedge with CWO wedge-model, placement of cerclage koz6shoz a kutyst a serult vegtagjdra oldaltl vagy a h rilrat fektettuk A mutet els6 szakaszsban szok6sos medialis vagy latera I is pa rapatel la ris vagy ca udomed ia I is arth rotomiat vegeztunk. A parapatellaris feltarasbol a teljes (zuletet attekintettuk, es a s6rult szalag maradv6- nyain kfvul csak a kdrosodott meniscusdarabokat tsvolitottuk el. 3 esetben a t6rdfzuletet a medialis collateralis szalagtol caudalisan, a szalaggal pdrhuzamos metszdssel tdrtuk fel. A caudomedialis microarthrotomisval a medialis meniscus caudalis r6sze kerult eltavolft6sra, tekintet nelkul arra, hogy az s6- rult volt vagy nem (5. abra). Az izuleti tok sz6leinek 7la. 6s b. 5bra. t5volta rtasd ra G e I p i -sebte rpe szlol, a men iscotom i 6- Mediolateralis m Atet utdni hoz No es szikepenget haszn5ltunk. Azlz\- rtg-felvetel leti tokot monofil felszivodo fonallal zdrtuk. Figure 7ta. andb, Az izilet feltdrasanak megfelel6 b6rsebet a tibia Postoperative medio-lateral medialis oldalan a proximalis harmadig folytattuk. X-rav picture Az osteotomizslando teruleten a csonthirty6t 6t crudalisan a csonton tapado m. popliteust craniolateralisan, a m. tibialis cranialist reszlegesen lev6lasztottuk, es a lagy r6szek v6delme 6rdekeben a tibia alatt egy nedvesebtdrl6 tampont vezettunk 5t. A kivagni sz6nd6kozott csont6k nagysttg6t a TPA alapj5n 0gy hat5roztuk meg, hogy a mft6t utdn a platoszog 06s 5 fok k6ze ess6k. A cranialis iranyba ek alakban nvilo ket osteotomia vonalst rozsdamentes ac6lbol keszult sablon (CW O 6ksablon3) segftsegevel jeldltuki (6. 6bra), a kdvetkezs szempontok szerint: - a ciont distalis atvsgasa meroleges legyen a tibia tengelyere, hogy az6kzitrasat kovet6en az osteosynthesis a lehet6 legstabilabb legyen; - a proximalis osteotomia terdizulethez a leheto legkdzelebb ess6k 0gy, hogy a kiv6lasztott csontrdgztlo DCP-lemez m6g felhelyezhet6 legyen; ' Szabolcs-Szatmer-Bereg Megyei Allatkorh6zban ast\e AOTK Seb6szeti Szem6szetiTansz6k Klinik6n 3 Allatorvosi lmplantatumok, dr. Pelle Gyorgy Elulso kersztezod oszalagszakadasanak 0j mrjteti megoldasa 601

5 8. 5bra. lntraoperativ kep a seb zarasa elott Figure 8. lntraoperative picture before closing the wound - a ket vonalnak a tibia caudalis sz6l6n egy pontban kell talalkoznia, hogy a csont rovidul6se a mutet sor5n a leheto legkisebb legyen, A kijeldlt ek ket oldalan cranialisan a tibia megmarado r6szeibe egy-egy furatot (,0 atm,) keszftettunk, 6s az Sllat m6ret6nek megfeleloen rajtuk egy 0,6 vagy 0,8, egyes esetekben pedig 1 mm-es cerclage-drotot vezettunk 5t (6. Sbra). Az osteotomiat egyenes oszcillacios fr-1r6sszel a tibia medialis sfkjara merolegesen vegeztuk 0gy, hogy a fibula 6rintetlen maradt. Az 6k eltavolftasa utdn afureszelt feluleteket megvizsgaltuk, es a pontos illeszked6st zavaro csontcsipkeket (furesszel vagy csontcsfp6vel) elt5volftottuk. Mivel a k6t v5g6s kozul a proximalis hosszabb, a csontvegeket rigy illesztettuk, hogy azok cranialis szelei legyenek egy vonalban, es a tibian a lepcs6 caudalisan keletkezz6k (7la.6s b. Sbra). A csontdarabokat az el6k6szitett cerclage-drot segfts6gevel dsszehuztuk es rogzitettuk, megkdnnyftve ezzel a lemez felhelyez6s6t. Az osteosynthesisre haszndlt implantatumokat az 6llal meretenek megfeleloen valasztottuk ki. Kis testu (10-15 ttkg) kutyakban 7 furatos kis (Bx mm) DCP-lemezt es,7 mm atmeroj( corticalis csavarokat, k6zeptermet( kutyakban 7 furatos (10x3 mm) DCP-lemezt es 3,5 mm tfimlroju corticalis csavarokat hasznaltunk. Orias kutydban 7 furatos, nagyobb (1x4 mm) DCP-lemezt 6s 3,5 mm-es vagy 4,5 mm-es corticalis csavarokat alkalmaztunk (8. es 9. 6bra). Egyes esetekben az[zllet kozeli proximalis furatba 4,0 mm-es atmeroj( spongiosacsavar[ tettunk, amely a tibia szivacsos allomanyaban stabilabban r6gzul. A cerclage-drotot csekely stabiliz5loszerepe elleneregy esetben sem t6volitottuk el. Az implantacio utan a muteti sebet, a csontseb6szetben szok6sos modon, r6tegesen zdrtuk. A kontrollrontgent kdvetoen a vegtagra, a combkozeptol a labvegig, plrnlzott k6- test helyeztunk fel 4 napra. Javasoltuk a kutya mozgdssnak korlatozlsll, porlzonvalo set6ltat6s6t 4 heten 6t. Az implantatumokat nem t6volitottuk el rutinszerfien a csont gyogyulasst kovet6en (10. ribra). Eredm6nyek 9. 6bra. Craniocaudalis maet utani rtg bra. Mediolateralis rtg-felv1tel 1 felvetel hetel a m1kt utdn Figure 9. Postoperative cranio-caudal X- Figure 10. Medio-laterd X-ray picture, 1 ray picture weeks after surgery A ket klinikan a jelzett id6szakban az eluls6 keresztezodoszalag szakadassval gyogykezel6sre erkezett kutyak kozul 68 esetben alkalmaztuk a zlrodo ekosteotomiat (CWTO-I). 6 kutyan mindket oldalon elv6geztuk a mutetet 16ven belul. A kutya koz6tt 3 fiatal (1-3 eves), 9 k6z,6pkoru (4-B ev) es 7 id6s (8 ev felett) volt, Stlageletkoruk a mut6tkor pedig 4,656v (1 ho 6s 11 ev szels6rtekekkel). A 36 szuka s 6 kan kutya fajta szerinti megoszlssdt a tlbltnal mutatja. Az iiltalunk mutdtt 68 v6gtagban a tibiaplato sz6g6nek 5tlaga 3,85 fok volt (14 es 39 fok szelso ert6kekkel), a kovetkezo szerint. 3 fokos 6s a feletti 37 (54,5%); 1 6s fokos 19 (7,9%); 0 fokos es alatta 1 (17,6%) esetben. 60 Vrgy., Allatorvosok Lapja 006. oktober

6 A mtitott t6rdiziiletekben a tibiaplatok dtil6sszrig6nek Stlaga 3,85" volt 68 eset koziil 5-ben lepett fel szcivcidm6ny Csak 5 tulajdonos nem volt el6gedett Az esetek egyharmad5ban mikroarthrotomi5t is vegeztek A mutetre kerult allatok mindegyikeben a tibiakompresszios teszt pozitilv volt. A m(- tet eredmenyess6gerol az inform6ciokat a beavatkozss ut5n es 4 hettel vegzett fizikalis vizsgslat sordn es kesobb a tulajdonosok telefonos megkeres6s6vel gyujt6ttuk. '1 esetben (30,9%) a s5ntassg eszrevetele 6s a m(tet kdzdtt kevesebb mint 1 hetteltel,4-ben (35,3%)-4 het, mfg 3 alkalommal (33,8%) idult, tobb mint t honapos elvaltozast kezeltunk. A mutetet kdvetoen mlr heten belul kielegit6 volt a vegtaghaszniilat (obb mint mfitet elott) 19 esetben (7,9%),9 kutyanak (4,6%) ehhez -4 hetre volt szukseg, mfg 0 alkalommal (9,5%) ennel tobbre. A s6ntasag az operaciot kdvet6en 13 esetben (19,1%) t honapon belul tejesen eltrint,5-ben (36,7o/o) ez a masodik honapban kovetkezett be, mfg 8 esetben (41,0%) ennel hosszabb idore volt szukseg Ket beavatkozsst (,9o/o) kovetoen szeptikus szovodmeny alakult ki, es ebb6l az egyik esetben a lemezimplantatumot fixateur externe keretre csereltuk, amfg a csontos callus kialakult. Tovdbbi ket kutyaban (,9%) medialis patellaficam alakult ki, melyet mritetileg kellett korrigalnunk. 1 esetben (1,45%) a mrjtet utdn 16wel a lemez distalis reszen steril sipolyozast tapasztaltunk, amely az implantatum eltsvolftasaval megszunt. Komplikaciokent emlftheto a vegtagtengelyre nem teljesen mer6legesen vezetett osteotomia, vagy a csontlemez model16l6ssnak hib6j6b6l ered6 tengelyelt6- resek (valgus, varus deformitas), ezek csak neh6ny esetben fordultak elo, es olyan kismertekuek voltak, hogy szabad szemmel nem vagy alig lehetett 6szlelni. lmplantstumelegtelenseg (csavarkiszakadds, lemeztdr6s stb.) nem volt. 3 honappal a mutet ut6n a tulajdonosokat arra kertuk, hogy kutyajuk vegtaghaszn6- latanak jelenlegi merteket egy 1-5-ig teqedo skalan pontozz6k (1-es: nem teszi le, 5-os santftas nelkuljar). A vdlaszok alapjan 51 kutya (75%) ekkorra mar egyaltalan nem s5ntitott (5-os), 1 (17,7%) kismertekben meg idonkent santi't, de az par nap alatt, gyogykezeles nelkul elm0lik (4-es); 3 esetben (4,4%) tartos kisebb ssntftssrol szdmoltak be (3- as) tulajdonos (,9%) pontozla -esre kutydja Sllapotdt dllando, jelent6s sdnti'tds miatt, A tulaldonosok kozul arra a kerdesre, hogy osszessegeben elegedett-e a mut6t eredmenyevel? - 63-an (9,6%) igennel es 5-en (7,4%) nemmel v6laszoltak. Megvitatds Magyarorsz6gon az utobbi evekig az elulso keresztezodoszalag szakadds6t a szalagfunkcio helyre5llftasaval gyogykezeltek (intra- 6s extracapsularis szalagpotlas) A B0-as evekben lefrt es a 90-es evekben tokeletesitett, a tibiaplato szogenek megvsltoztat6ssn alapulo uj muteti technikak hazai elterjedeset tobb t6nyez6 is gatolta. Egyrlszrol a TPLO-technika sokaig szabadalmi vedelem alatt allt, fgy vegzese a fejleszto amerikai c6g engedelyehez volt k6tve, mssreszrol a v6grehajtds6- hoz szukseges specialis eszkdz6k, implant6tumok nehezen hozzifierhet6ek es meglehetosen dr6g5k. I6bb orszagban, koztuk Ausztr5liaban 6s hazdnkban is, a TPLO korabbi valtozata, a CWTO terjed. Az EKSZ diagnosztikalaban eredmenyesen alkalmaztuk a tibiakompresszios tesztet, amely az eddig hasznslatos diagnosztikai eljarasoknsl 6rzekenyebbnek bizonyult, de hatekonyssgdnak pontos megftelese meghaladja e dolgozat kereteit. Az ekosteotomiet n esetben az [zilet caudomedialis feltarasaval egeszftettuk ki. A mikroarthrotomia sordn a s6rulesnek leginkabb kitett es a s6ntitasert nagyban felelos meniscusdarabot tavolftottuk el. Az egeszs6ges meniscus elt5volftssa preventfv szandekkal t6rtent, hogy a kesobbiekben ne lehessen oka sdntftasnak. Az ekosteotomi6hozlartozo kul6nb6zo intraartricularis mut6ti eljarasok eredmenyessegenek osszehasonlft6sa tov5bbi vizsgalatokat igenyel. Az esete k6zel 70%-6ban hetesnel regebbi serulest gyogykezeltunk, dffi egyreszt a ket praxis referenciaklinika jellegebol adodik, mdsreszt ahazai 6llattartor allat-egeszsegugyi viszonyokbol, ugyanis a tulajdonosok sokszor csak a s5ntasag elh0zodasa ut6n fordulnak 6llatorvoshoz, vagy a kezel6 5llatorvosok a kutyakat kesedelmesen kuldik tovabb szakellatast biztosfto klinikakra. A nagyszamu idult eset ellenere is az operalt kutyak70,s%-anil mar t honapon belulenyegesen cs6kkent a s5ntft5s, ami a masodik honapban 59%-uknal Elulso kersztezod oszalagszakad6sdnak 0j mtjteti meooldasa I 603

7 "-n5l nagyobb TPA hajlamosit az EKSZ-szakad5sra teljesen el is t(nt. A vegtaghasznalat 9,6o/o-ban kielegft6 lett a mut6t utln 1 hettel: a kutyak 75%-a sdntftds n6lkul, 17,7 %-a csak id6nkenti s6ntft6ssal jdrt. Nem elhanyagolhato t6ny, hogy a tulajdonosok tobb mint 90o/o-a elegedett a beavatkoz6s ered m6nyess6gevel. A CWIO invazivit6sdnak ellen6re is kev6s komplikacioval talslkoztunk (5 eset, 7,4o/o). A ket esetben kialakult medialis patellaficam az osteotomiz5lt tibia vegeinek pontos illesztesere hfvja fel a figyelmet. Az implantacio sordn kialakult szeptikus sz6- v6dm6nyek kezeleseben a CWTO el6nye az intracapsularis szalagp6tlo technikakkal szemben, hogy a gyulladasos folyamat nem az fzuletben, hanem attol tsvolabb van. A m(tet eredm6nytelens6g6t vizsgdlva (5 eset, 7,4o/o) megsllapftottuk, hogy a megmaradt s6ntasdg okai k6zdttdbb t6nyez6 is szerepelhet: a meniscotomia elmarad5sa; idult, tdbb honapos EKSZ-szakad6s, arthroticus t6rdfzulet; a cranialis toloero nem telje semlegesft6se (m(t6t utsn a TPA 5-7 fokn6l nagyobb maradt). A CWI-O-I sikerrel alkalmaztuk nagy es orias test(, tov6bba id6sebb kutydk EKSZ-szakadSsdnak gyogykezel6s6re is. Az implantdci6 minden esetben stabil maradt, 6s a m(t6t eredm6nyess6ge e kutyaknsl sem maradt el az 6tlagtol. Sajatapasztalatunk az, hogy az EKST-sdrUlt kutydk t6bbs6ge a fok feletti TPA-jriak (54,4%) kozul kerul ki. Nagymintds vizsgslatok eredm6nyei (4) m6g inkabb al6tdmaszllilk azt a megallapftsst, hogy a nagy Q fok feletti) platoszog hajlamosit a t6rdszalag szakad5ssra. A muteti elj6ras kifejezetten aj6nlott olyal esetekben, ahol a tibia proximalis vege deformslt ITPA 39 fok vagy nagyobb (11)], mivel ez az EKSZ-szakadas kialakul6s6nak okdt is kezeli. Lapos tibiaplatojri (TPA 1 fok alatt) kuty6k gyogykezel1sdben is eredm6nyesen alkalmaztuk a CWTO-I annak ellen6re, hogy az EKST-szakadds oka nem a plato meredek szogel l6se volt. A tibiaplat6 szdgenek valtoztat5s6n alapulo mfitetek elonye a hagyom6nyos technikskkal szemben, hogy a kiel6gft6 v6gtaghaszn6lat hamarabb kovetkezik be, a terdizulet mozgdsi pslyajanak besz0kul6se kicsi, az arthrosis kialakulsssnak folyamata lassabb (7), a reoper6ci6 es6lye m6g nagy testu kuty5knal is kicsi. Nem elhanyagolhato szempont, hogy a seb m6rete az intracapsularis szalagpotlashoz k6pest kisebb, a lab medialis oldal6n helyezodik, 6s a kutya a tulajdonosr6sz6rsl kevesebb utogondozsst igenyel. A 004 ota eltelt id6 alatt az is kiderult, hogy a C\AffO sikerrel alkalmazhato olyan esetekben is, amikor a beteget valamilyen m5s technikdval korsbban m6r oper6ltek, de a v6rt javulas elmaradt, a sdntasag tov6bbra is fenn itll. Az ulszeru m(teti eljsr5sok legnagyobb hatranyazok l6nyeges k6lts6ge. A CWTO elonye a TPLO-val szemben, hogy azeszkozok 6s implantatumok nem 6llnak jogi vedelem alatt, egy csontseb6szettel foglalkozo praxisban eleve meglev6 muszerekkel (egyenesen v6go oszcillaci6s fur6sz, atlagos csontseb6szeti eszkozrendszer) is kivitelezhet6, elsajstftas5hoz nem kell draga k6pz6sen rlsztvenni, es a szakirodalmi adatok alapjsn az eredm6nyesseg hasonlo (13, 14). lgen kis testmeret( Sllatok eset6n a TPLO nem, csak a CW O alkalmazhato. Teny viszont, hogy az anatomiai viszonyok C\AffO ut5n kisse kedvez6tlenebbek: a patella di:j?- lisabban helyez6dik, 6s ezert az egyeneszalagra nagyobb teher h5rul, a tibia ugyan minimalisan, de megrovidul, tengelye kisse megtorik (6). Kiiszii netnyi lvsn it5s Ezfton is koszdnjuk on. BonosryArurOr Frnrrucnek (Diplomate of American Veterinary Surgeon, All Care Animal Referral Center, California)a cikk megir6s5ban ny0jtott szakmai segitseget IRODALOM 1. DuvRL, J. M. - Buossenc, S. C. et al.: Breed, sex, and body weight as risk factors for rupture of the cranial cruciate ligament in young dogs. J. Am. Vet. Med. Assoc., , Vtagyar Allatorvosok Lapja 006. okt6ber. ELr<rlrrs, A. D. - PrcHvaN, R.: A retrospective study evaluating the degree of degenerative joint disease in the stifle joint of dogs following surgical repair of anterior cruciate ligament rupture. J. Am. Anim. Hosp. Assoc.,

8

A felvételt altatott állaton, mediolaterális sugáriránnyal végezzük. A térdízület nyújtott helyzetű, nyílásszöge 135 körüli, elfordulás mentes.

A felvételt altatott állaton, mediolaterális sugáriránnyal végezzük. A térdízület nyújtott helyzetű, nyílásszöge 135 körüli, elfordulás mentes. EasyFix TTA rendszer I. Műtét előtti tervezés 1.) A megfelelő röntgenkép elkészítése A felvételt altatott állaton, mediolaterális sugáriránnyal végezzük. A térdízület nyújtott helyzetű, nyílásszöge 135

Részletesebben

Dr.Szolnoki János. Klinikus állatorvos, az MKOE tagja. Hegyvidéki Kisállatklinika Bt. állatkórháza, Szentendre MRCVS,

Dr.Szolnoki János. Klinikus állatorvos, az MKOE tagja. Hegyvidéki Kisállatklinika Bt. állatkórháza, Szentendre MRCVS, Orthopédia ESETISMERTETÉS Könyökízületi arthrodesiszsömi kutya Dr.Szolnoki János Klinikus állatorvos, az MKOE tagja Hegyvidéki Kisállatklinika Bt. állatkórháza, Szentendre MRCVS, www.hegyvidekiklin.fw.hu

Részletesebben

Miskolc Maraton CACIB 2015. április 18. (2015-04-18) Exportálás időpontja: 2015-04-03 01:00:25. 2015-04-18 FCI I. Fajtacsoport

Miskolc Maraton CACIB 2015. április 18. (2015-04-18) Exportálás időpontja: 2015-04-03 01:00:25. 2015-04-18 FCI I. Fajtacsoport Miskolc Maraton CACIB 2015. április 18. (2015-04-18) Exportálás időpontja: 2015-04-03 01:00:25 2015-04-18 FCI I. Fajtacsoport 533 83 Groenendael 2 Csehszlovák farkaskutya 2 Német juhászkutya 1 Munka Szuka

Részletesebben

Miskolc Holdvilág CAC 2015. április 18. (2015-04-18) Exportálás időpontja: 2015-04-14 18:10:41. 2015-04-18 FCI I. Fajtacsoport

Miskolc Holdvilág CAC 2015. április 18. (2015-04-18) Exportálás időpontja: 2015-04-14 18:10:41. 2015-04-18 FCI I. Fajtacsoport Miskolc Holdvilág CAC 2015. április 18. (2015-04-18) Exportálás időpontja: 2015-04-14 18:10:41 2015-04-18 FCI I. Fajtacsoport 578 91 Groenendael 2 Csehszlovák farkaskutya 2 Német juhászkutya 2 Beauce-i

Részletesebben

Székesfehérvár CACIB 2014. május 10. szombat (2014-05-10)

Székesfehérvár CACIB 2014. május 10. szombat (2014-05-10) Székesfehérvár CACIB 2014. május 10. szombat (2014-05-10) 2014-05-10 FCI I. Fajtacsoport 325 47 Német juhászkutya 1 Bearded Collie 1 Border collie 7 Nyílt Szuka 3 Collie hosszúszőrű 9 Nyílt Szuka 4 Shetlandi

Részletesebben

Miskolc Maraton CACIB 2015. április 19. (2015-04-19) Exportálás időpontja: 2015-04-14 18:13:10. 2015-04-19 FCI I. Fajtacsoport

Miskolc Maraton CACIB 2015. április 19. (2015-04-19) Exportálás időpontja: 2015-04-14 18:13:10. 2015-04-19 FCI I. Fajtacsoport Miskolc Maraton CACIB 2015. április 19. (2015-04-19) Exportálás időpontja: 2015-04-14 18:13:10 2015-04-19 FCI I. Fajtacsoport 604 120 Groenendael 2 Tervueren 1 Schipperke 2 Csehszlovák farkaskutya 5 Fiatal

Részletesebben

Miskolc Holdvilág CAC 2015. április 18. (2015-04-18) Exportálás időpontja: 2015-04-03 00:56:42. 2015-04-18 FCI I. Fajtacsoport

Miskolc Holdvilág CAC 2015. április 18. (2015-04-18) Exportálás időpontja: 2015-04-03 00:56:42. 2015-04-18 FCI I. Fajtacsoport Miskolc Holdvilág CAC 2015. április 18. (2015-04-18) Exportálás időpontja: 2015-04-03 00:56:42 2015-04-18 FCI I. Fajtacsoport 416 56 Groenendael 2 Csehszlovák farkaskutya 1 Német juhászkutya 1 Beauce-i

Részletesebben

Miskolc Maraton CACIB 2015. április 19. (2015-04-19) Exportálás időpontja: 2015-04-03 00:55:43. 2015-04-19 FCI I. Fajtacsoport

Miskolc Maraton CACIB 2015. április 19. (2015-04-19) Exportálás időpontja: 2015-04-03 00:55:43. 2015-04-19 FCI I. Fajtacsoport Miskolc Maraton CACIB 2015. április 19. (2015-04-19) Exportálás időpontja: 2015-04-03 00:55:43 2015-04-19 FCI I. Fajtacsoport 439 79 Groenendael 2 Schipperke 2 Csehszlovák farkaskutya 1 Német juhászkutya

Részletesebben

Miskolc Maraton CACIB 2015. április 18. (2015-04-18) Exportálás időpontja: 2015-04-14 18:07:52. 2015-04-18 FCI I. Fajtacsoport

Miskolc Maraton CACIB 2015. április 18. (2015-04-18) Exportálás időpontja: 2015-04-14 18:07:52. 2015-04-18 FCI I. Fajtacsoport Miskolc Maraton CACIB 2015. április 18. (2015-04-18) Exportálás időpontja: 2015-04-14 18:07:52 2015-04-18 FCI I. Fajtacsoport 723 110 Groenendael 2 Csehszlovák farkaskutya 2 Német juhászkutya 2 Munka Szuka

Részletesebben

STATISZTIKA. CAC 2014. Nyíregyháza 2014.05.20

STATISZTIKA. CAC 2014. Nyíregyháza 2014.05.20 CAC 2014. Nyíregyháza STATISZTIKA 2014.05.20 Fajta Nem Osztály Összesen Berger de Brie Kan Fiatal Berger de Brie összesen Groenendael Szuka Fiatal Groenendael összesen Német juhászkutya Kan Növendék Szuka

Részletesebben

II. VELENCE TÓ CAC 2014. augusztus 10. (2014-08-10)

II. VELENCE TÓ CAC 2014. augusztus 10. (2014-08-10) II. VELENCE TÓ CAC 2014. augusztus 10. (2014-08-10) 2014-08-10 FCI I. Fajtacsoport 739 122 Groenendael 3 Malinois 2 Tervueren 2 Schipperke 1 Csehszlovák farkaskutya 4 Német juhászkutya 6 Növendék Kan 2

Részletesebben

Székesfehérvári CACIB 2015. június 21. a VELENCEI TÓ partján (2015-06-21) Exportálás időpontja: 2015-06-17 20:02:19

Székesfehérvári CACIB 2015. június 21. a VELENCEI TÓ partján (2015-06-21) Exportálás időpontja: 2015-06-17 20:02:19 Székesfehérvári CACIB 2015. június 21. a VELENCEI TÓ partján (2015-06-21) Exportálás időpontja: 2015-06-17 20:02:19 2015-06-21 FCI I. Fajtacsoport 916 156 Ausztrál Kelpie 1 Groenendael 4 Győztes Kan 2

Részletesebben

Német juhászkutya Kan Baby 1-1 1 Kan Növendék 2-2 1 Szuka Baby 3-3 1 Szuka Kölyök 4-4 1 Fajta összesen: 4

Német juhászkutya Kan Baby 1-1 1 Kan Növendék 2-2 1 Szuka Baby 3-3 1 Szuka Kölyök 4-4 1 Fajta összesen: 4 Német juhászkutya Kan Baby 1-1 1 Kan Növendék 2-2 1 Szuka Baby 3-3 1 Szuka Kölyök 4-4 1 Fajta összesen: 4 Tervueren Szuka Fiatal 5-5 1 Szuka Növendék 6-6 1 Groenendael Kan Fiatal 7-8 2 Szuka Nyilt 9-9

Részletesebben

CACIB Kutyakiállítás (2015-07-19) összesítés

CACIB Kutyakiállítás (2015-07-19) összesítés CACIB Kutyakiállítás (2015-07-19) összesítés Fajta Nem Osztály Összesen Groenendael Kan Fiatal Nyílt Groenendael összesen Tervueren Kan Nyílt Győztes Szuka Nyílt Tervueren összesen Csehszlovák farkaskutya

Részletesebben

CACIB Kutyakiállítás (2015-07-18) összesítés

CACIB Kutyakiállítás (2015-07-18) összesítés CACIB Kutyakiállítás (2015-07-18) összesítés Fajta Nem Osztály Összesen Román juhászkutya - kárpátiai Kan Győztes Román juhászkutya - kárpátiai összesen Csehszlovák farkaskutya Szuka Fiatal Csehszlovák

Részletesebben

Székesfehérvári CACIB 2015. június 20. a VELENCEI TÓ partján (2015-06-20) Exportálás időpontja: 2015-06-17 20:05:47

Székesfehérvári CACIB 2015. június 20. a VELENCEI TÓ partján (2015-06-20) Exportálás időpontja: 2015-06-17 20:05:47 Székesfehérvári CACIB 2015. június 20. a VELENCEI TÓ partján (2015-06-20) Exportálás időpontja: 2015-06-17 20:05:47 2015-06-20 FCI I. Fajtacsoport 898 136 Ausztrál Kelpie 1 Groenendael 2 Tervueren 3 Csehszlovák

Részletesebben

2011.08.30. OK? HÁTULSÓ LÁB BETEGSÉGEI. Hátulsó láb sántaság (fejlődésben lévő) Hátulsó láb sántaság (kifejlett)

2011.08.30. OK? HÁTULSÓ LÁB BETEGSÉGEI. Hátulsó láb sántaság (fejlődésben lévő) Hátulsó láb sántaság (kifejlett) Veleszületett OK? Fejlődési rendellenességek Traumás eredetűek Metabolikus problémák Dr. Ipolyi Tamás SzIE ÁOTK Sebészeti és Szemészeti Tanszék és Klinika HÁTULSÓ LÁB BETEGSÉGEI Kórelızmény (fajta) fizikális

Részletesebben

CACIB Kutyakiállítás (2015-07-19) összesítés

CACIB Kutyakiállítás (2015-07-19) összesítés CACIB Kutyakiállítás (2015-07-19) összesítés Fajta Nem Osztály Összesen Groenendael Kan Fiatal Nyílt Szuka Nyílt Groenendael összesen Tervueren Kan Nyílt Győztes Szuka Nyílt Tervueren összesen Csehszlovák

Részletesebben

3 fajtacsoportból összesen 55 db. 4 fajtacsoportból összesen 18 db. 5 fajtacsoportból összesen 27 db. 6 fajtacsoportból összesen 20 db

3 fajtacsoportból összesen 55 db. 4 fajtacsoportból összesen 18 db. 5 fajtacsoportból összesen 27 db. 6 fajtacsoportból összesen 20 db Éjszakai CACIB Kutyakiállítás (2015-08-22) összesítés Fajta Összesen Malinois összesen Tervueren összesen Schipperke összesen Csehszlovák farkaskutya összesen Német juhászkutya rövidszőrű összesen Német

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 18/2009. (V. 5.) rendelete. az ebtartásról szóló 26/1999. (VII. 28.) rendelet módosításáról

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 18/2009. (V. 5.) rendelete. az ebtartásról szóló 26/1999. (VII. 28.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 18/2009. (V. 5.) rendelete az ebtartásról szóló 26/1999. (VII. 28.) rendelet módosításáról a 61/2010. (XII. 17.) 1 rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

3. Felnőttkori betegségek. Dr Bánfi András Kisállatgyógyász szakállatorvos www.primavetrendelo.hu

3. Felnőttkori betegségek. Dr Bánfi András Kisállatgyógyász szakállatorvos www.primavetrendelo.hu 3. Felnőttkori betegségek Dr Bánfi András Kisállatgyógyász szakállatorvos www.primavetrendelo.hu Felnőtt kori megbetegedések Artrózis, kereszteződő szalagszakadás, meniszkusz szakadás, Sever betegség Artrózis

Részletesebben

1. Neve: Fajtája: Szálkás szőrű Német vizsla (kev?) Neme: Kora: Tulajdonságai: 2. Neve: Fajtája: Neme: Kora: Tulajdonságai:

1. Neve: Fajtája: Szálkás szőrű Német vizsla (kev?) Neme: Kora: Tulajdonságai: 2. Neve: Fajtája: Neme: Kora: Tulajdonságai: 1. Neve: Szálkás szőrű Német vizsla (kev?) 2. Neve: 2. / A... 2/B... 3. Neve: 4.Neve: 5. Neve: 6. Neve: 7. Neve: 9. Neve: BEAGLE 8. Neve: Rasztás PULI 10. Neve: 11. Neve: Szetter keverék (?) 11/B (?) 12/A

Részletesebben

Kutyák térdkalács (patella) ficama

Kutyák térdkalács (patella) ficama Kutyák térdkalács (patella) ficama Mi a térdkalács és mi a szerepe? A kutya térdkalácsa, vagy más néven patellája az emberek térdkalácsával megegyező képlet. A térdízület első részén helyeződik, a térdízület

Részletesebben

Húskedvelők vagyunk a húsevők természetes táplálék javaslata CARNI LOVE. facebook.com/carnilove www.carnilove.com

Húskedvelők vagyunk a húsevők természetes táplálék javaslata CARNI LOVE. facebook.com/carnilove www.carnilove.com Húskedvelők vagyunk a húsevők természetes táplálék javaslata CARNI facebook.com/carnilove www.carnilove.com Szuperprémium kutyatáplálék CARNI A farkashoz hasonlóan a kutya is természetes húsevő állat.

Részletesebben

Statisztika 2014.08.08.-08.08.2014 WORDLEGEND/ WORTERKLÄRUNG

Statisztika 2014.08.08.-08.08.2014 WORDLEGEND/ WORTERKLÄRUNG Afgán agár / Afghan Hound Kan Növendék 294-295 Airedale Terrier Kan Kölyök 124-124 Kan Nyílt 125-125 Szuka Növendék 126-127 Szuka Nyílt 128-128 Akita Kan Fiatal 189-189 Szuka Kölyök 190-190 Alaszkai malamut

Részletesebben

M E G H Í V Ó. HSAVA őszi, háromnapos 33. országos konferenciája. felkért külföldi előadók:

M E G H Í V Ó. HSAVA őszi, háromnapos 33. országos konferenciája. felkért külföldi előadók: M E G H Í V Ó HSAVA őszi, háromnapos 33. országos konferenciája felkért külföldi előadók: prof. R. LeCouteur (USA) prof. Jens Haggström (Svédország) N. Naidu (USA) Borostyánkői Ferenc (USA) MÁOK által

Részletesebben

Anatómiai áttekintés (Anorectum) Az anorectum és a perianalis tájék sebészeti betegségei kisállatokban Dr. Németh Tibor PhD DipECVS tanszékvezető egyetemi docens SzIE ÁOTK Sebészeti és Szemészeti Klinika

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Radiográfus szakképesítés. 2423-06 Anatómiai, élettani, metszetanatómiai ismeretek alkalmazása modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Radiográfus szakképesítés. 2423-06 Anatómiai, élettani, metszetanatómiai ismeretek alkalmazása modul. 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Érvényességi idő: az interaktív vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Kötszerek, sebkezelő anyagok Méret Bruttó Ár Szállítás

Kötszerek, sebkezelő anyagok Méret Bruttó Ár Szállítás Kötszerek, sebkezelő anyagok Méret Bruttó Ár Szállítás Flexiroll rugalmas kötszer 5cmx4.5m 24db 5cmx4.5m 5280 Raktárról, azonnal Flexiroll rugalmas kötszer 10cmx4.5m 12db 10cmx4.5m 4200 Raktárról, azonnal

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A térd keresztszalag sérüléseinek ellátása. Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A térd keresztszalag sérüléseinek ellátása. Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A térd keresztszalag sérüléseinek ellátása Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások 1. Anatómia és biomechanika A ligamentum

Részletesebben

BÍRÓI KÖRÖK - ORDER OF JUDGING - RICHTER-RINGEN

BÍRÓI KÖRÖK - ORDER OF JUDGING - RICHTER-RINGEN 1. kör - ring KORÓZS ANDRÁS, HU Moszkvai őrkutya Louisiana catahoula leopard Bearded Collie Border collie Collie hosszúszőrű Óangol juhászkutya Shetlandi juhászkutya Welsh corgi Pembroke Ausztrál juhászkutya

Részletesebben

tanszékvezető egyetemi docens

tanszékvezető egyetemi docens Sebészi anatómia A vékonybél sebészete Dr. Németh Tibor PhD tanszékvezető egyetemi docens SzIE, ÁOTK, Sebészeti és Szemészeti Tanszék és Klinika Sebészi anatómia Sebészi anatómia Sebészi anatómia Az ileus

Részletesebben

CANULALT COMBNYAKCSAVAR

CANULALT COMBNYAKCSAVAR TARTALOM FEMUR Y VELŐŰRSZEG JELLEMZŐI MÉRETVÁLASZTÉKA KIEGÉSZÍTŐI GENOCEPHALICUS VELŐŰRSZEG JELLEMZŐI MÉRETVÁLASZTÉKA KIEGÉSZÍTŐI HUMERUS VELŐŰRSZEG JELLEMZŐI MÉRETVÁLASZTÉKA KIEGÉSZÍTŐI FEMUR VELŐŰRSZEG

Részletesebben

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Dr. Donáth Judit Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest HALADÁS A REUMATOLÓGIA, IMMUNOLÓGIA ÉS OSTEOLÓGIA TERÜLETÉN 2012-2014 2015. ÁPRILIS 17.

Részletesebben

Sebészi anatómia. Sebészi anatómia. Sebészi anatómia 2012.11.05. Rhinotomia

Sebészi anatómia. Sebészi anatómia. Sebészi anatómia 2012.11.05. Rhinotomia Műtétek a felső légutakon A felső légutak sebészete Dr. Németh Tibor, Ph.D tanszékvezető egyetemi docens Frontalis Sinus Drainage Brachycephal Léguti Obstrukciós Syndroma Tracheostomia Műtétek a felső

Részletesebben

Disszekciós technika. Guillotine technika

Disszekciós technika. Guillotine technika Az endokrin szervek sebészete A hasnyálmirigy sebészete Dr. Németh Tibor, Ph.D, DipECVS tanszékvezető egyetemi docens SzIE, ÁOTK Sebészeti és Szemészeti Tanszék és Klinika Sebészi anatómia Sebészi anatómia

Részletesebben

CT-alapú számítógépes mûtéti tervezés az elôláb sebészetében

CT-alapú számítógépes mûtéti tervezés az elôláb sebészetében SZÁMÍTÓGÉPES TERVEZÉS Metodikai közlemény CT-alapú számítógépes mûtéti tervezés az elôláb sebészetében Huszanyik István, Hegedûs Franciska, Róde László BEVEZETÉS A hagyományos oszteográfiás felvételekkel

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 7/2010 /VI.11./ számú rendelete

Döbrököz Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 7/2010 /VI.11./ számú rendelete Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010 /VI.11./ számú rendelete a kedvtelésből és sportcélból tartott állatok tartásáról és védelméről (Egységes szerkezetbe foglalva a 7/2012. (VI.01.)

Részletesebben

BÍRÓI KÖRÖK - ORDER OF JUDGING - RICHTER-RINGEN

BÍRÓI KÖRÖK - ORDER OF JUDGING - RICHTER-RINGEN 1. kör - ring KISBÁN KÁZMÉR, HU Német juhászkutya Német juhászkutya hosszúszr aljszörzettel 2. kör - ring SZÉKELY ISTVÁN, HU Bearded Collie Border collie Collie hosszúszr Collie rövidszr Shetlandi juhászkutya

Részletesebben

Útmutató a CT protokollhoz

Útmutató a CT protokollhoz Útmutató a CT protokollhoz iuni iduo itotal A ConforMIS térdízüle felszínpótló implantátumcsaládhoz ConforMIS, Inc. (Tel.: 781/345 9170) 1 Copyright 2014 ConforMIS, Inc. TARTALOM 1.0 A BETEG ELHELYEZÉSE

Részletesebben

A szabadkézi fluoroszkópiás és az elektromágneses célzás összehasonlítása velőűrszegek distalis reteszelésénél

A szabadkézi fluoroszkópiás és az elektromágneses célzás összehasonlítása velőűrszegek distalis reteszelésénél A szabadkézi fluoroszkópiás és az elektromágneses célzás összehasonlítása velőűrszegek distalis reteszelésénél Vedat Uruc a*, Raif Ozden a, Yunus Dogramacı a, Aydiner Kalacı a, Beşir Dikmen a, Omer Serkan

Részletesebben

Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek

Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek Dr Élő György Miért szükséges ismeretek ezek? Tudni kell a funkció károsodás okát, ismerni a beteg általános állapotát, hogy testi, szellemi és lelki állapotának

Részletesebben

CAC - Kecskemét BEST IN SHOW PROGRAM

CAC - Kecskemét BEST IN SHOW PROGRAM KECSKEMÉT CAC - 2015. szeptember 27. (vasárnap, Sunday) CAC - Kecskemét 2015. szeptember 27. (vasárnap, Sunday) Vezetõbíró / Chief judge: Erdős László (HU) BEST IN SHOW PROGRAM Gyerek-kutya pár /Child-dog

Részletesebben

A plasztikai sebészet alapvonalai

A plasztikai sebészet alapvonalai A plasztikai sebészetről általában A plasztikai sebészet alapvonalai Dr. Németh Tibor Ph.D DipECVS tanszékvezető egyetemi docens SzIE, ÁOTK Sebészeti és Szemészeti Tanszék és Klinika Email: nemeth.tibor@aotk.szie.hu

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 26/1999. (VII. 28.) 1 RENDELETE AZ EBTARTÁSRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 26/1999. (VII. 28.) 1 RENDELETE AZ EBTARTÁSRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 26/1999. (VII. 28.) 1 RENDELETE AZ EBTARTÁSRÓL A 8/2000. (IV. 14.) 2, A 18/2001. (VI. 19.) 3, A 15/2003. (VII. 21.) 4, A 36/2004. (X. 7.) 5, AZ 1/2005.

Részletesebben

Gyakoribb lábbetegségek műtéti kezelése. Dr. Görgényi Szabolcs Kinetik-G Kft.

Gyakoribb lábbetegségek műtéti kezelése. Dr. Görgényi Szabolcs Kinetik-G Kft. Gyakoribb lábbetegségek műtéti kezelése Dr. Görgényi Szabolcs Kinetik-G Kft. Volkmann/1886/: Úgy tűnik, hogy a láb megbetegedései csak a borbélyokat, tyúkszemvágókat és cipészeket érdeklik. Gschwend/1977/:

Részletesebben

Chiari-féle medence osteotomiával szerzett tapasztalataink

Chiari-féle medence osteotomiával szerzett tapasztalataink A Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye Chiari-féle medence osteotomiával szerzett tapasztalataink DR. GREKSA FERENC, DR. TÓTH KÁLMÁN, DR. MÉSZÁROS TAMÁS

Részletesebben

Eredményeink distalis radius törések füles húzólemezzel végzett osteosynthesise után

Eredményeink distalis radius törések füles húzólemezzel végzett osteosynthesise után A Jávorszky Ödön Kórház Traumatológia Osztály, Vác közleménye Eredményeink distalis radius törések füles húzólemezzel végzett osteosynthesise után DR. SERESS GYÖRGY, DR. KURUCZ LÁSZLÓ, DR. OSGYÁN HENRIK,

Részletesebben

ö ö ö ó ö ö ú ö ö ö ö ö ú ő ő ö ő ö ó ó ő ű ó ö őö ő ü ő ő ú ó Á Á Á Á ó ü ó ó ú Á Á Á ő ő ö ő ö ü É Á Á ú ö Á Á É É ö ü ö ö ő Í Á Ő É Ő ú Á É É ö ű ü ő ő ö ü ó ö Á É É ő ó ó ö ő ó Ö ő ó Ő ő ü ö ö ó ö

Részletesebben

Á Á Ó É ö ó ó É í ó ü ó ö ö í ó ö ó í ó í ú Í í ó í ö í ó ű ű ü ó ó ú í ö í ö ü ú í í ü ü ó ó ó ó ó ú í ü í ű ó í í ö ü ü í ű ó í ó ü ö ü í í ü ó ű ó í ü ü ó í ó ó í ó í ú í ó ó í ö ó ö Á óö ö í í ó ó

Részletesebben

ó ü ú ü ú ó ó ú ü ú ü ú ö ö ű ü ö ö ö ú ó ü ö ö ö ü ö ö ö óó ü ö ö ó ó ö ó ö ú ó ó ó ó ű ö ö ó ö ó ó ú ű ü ö ö óó ú ó ö ö ü ó ó ó ó ó ó ó ü ó ú ű ü ó ö ú ű ó ü ö ö ó ó ü Á ó ű ó ü ó ó ú ó ú ó ó ö ö ü ú

Részletesebben

Ö Í Ő Ó ó ö ó ó ő ö ú ö ú ö ö ú Í ó ö őö ő ü É É ő ő ö ö ó ó ö ő ő ő Ü É ü ú Ö Ö É É ő Ü Ö Í É Ó Ö Ó Ü É Ö ú Ó É Ő É É ö ö ü ö Ü ö ö ő ö ő ő Ö Ú Ő É Ő Ú É É ö ű ő ő ö ó ö Ú É É Ő Ó Ó ö Ó ö ó ő ó ő ó ű

Részletesebben

Ó Ó ö ő ő Ü ö Ü ő ö ö Ü Ó ö Ó Ó Ü ö Ó Ó Ü Ó Ü ö ö ő Ü ő ö Ü ő Ó Ü ő ö Ó Ó Ü ö ő Ü Ü Ü Ó ö ö ő Ü Ó Ö ö Ó Ü Ó Ü Ó ő ö ö Ü Ü ő ö Ó Ü Ó ö Ó Ó ö Ü ö ő ö Ó ö ö ö ö ö ö ö ö ö Ü ő ű ű ö Ó ű ő Ó Ó Ü Ó Ü ő Ü Ó

Részletesebben

rprimeaudit kdnyvv izsgf l6, ad6taniicsad6 ds pdnzugy i korlitolt felel6ssdgri t6rsasiig Fii ggetlen kiinywizsg6l6i j elent6s A Miskolc Holding Onkorminyzati Vagronkezel6 Zflrtkiirffen Miiktid6 Reszv6ny&irsasig

Részletesebben

Differential diagnosis of malignant cervical lymph nodes at real-time ultrasonographic elastography and Doppler ultrasonography

Differential diagnosis of malignant cervical lymph nodes at real-time ultrasonographic elastography and Doppler ultrasonography 06 2010 A distalis femurvég orientációjának hatása a tengelykorrekcióra a tibia magas záró ékosteotomiája után Rövid-középtávú radiológiai vizsgálat The effect of the orientation of the distal femur on

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 26/1999. (VII. 28.) 1 RENDELETE AZ EBTARTÁSRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 26/1999. (VII. 28.) 1 RENDELETE AZ EBTARTÁSRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 26/1999. (VII. 28.) 1 RENDELETE AZ EBTARTÁSRÓL A 8/2000. (IV. 14.) 2, A 18/2001. (VI. 19.) 3, A 15/2003. (VII. 21.) 4, A 36/2004. (X. 7.) 5, AZ 1/2005.

Részletesebben

Népirtó nátriumhiány és káliumtúladagolás. (Megbízás nélküli ügyvitel keretében közérdekű kárelhárítás, lásd Ptk.)

Népirtó nátriumhiány és káliumtúladagolás. (Megbízás nélküli ügyvitel keretében közérdekű kárelhárítás, lásd Ptk.) Ügykd: nepirtonatriumhianyeskaliumtuladagolas140606 Npirt ntriumhiny s kliumtúladagols (Megbzs nlküli ügyvitel keretben közrdekű krelhrts, lsd Ptk.) NOBEL-DJAS MELLKVESEKREG KUTATK LETTANI KSRLETEI IS

Részletesebben

5 Traumatológiai elváltozások. Dr Bánfi András Kisállatgyógyász szakállatorvos www.primavetrendelo.hu

5 Traumatológiai elváltozások. Dr Bánfi András Kisállatgyógyász szakállatorvos www.primavetrendelo.hu 5 Traumatológiai elváltozások Dr Bánfi András Kisállatgyógyász szakállatorvos www.primavetrendelo.hu 1 5/1 A törésgyógyítás csoportosítása, töréskezelés megoldások, implantátum típusok 5/2 Ficam (csípő,

Részletesebben

EKG ESETEK 1. ESET 14 éves szuka belga juhász kutya. Testtömege 40kg. Hirtelen kialakult súlyos általános állapot romlás, elesettség, dyspnoe. Súlyos tachyarrhythmia, pulzusdeficit. Szívfrekvencia 230-250/perc

Részletesebben

Sebészeti anatómia ( ) A prostata sebészete Dr. Németh Tibor, PhD egyetemi docens Sebészeti anatómia ( ) A prostata sebészeti jelentőségű betegségei Benignus prostata hyperplasia -cysta - tályog -daganat

Részletesebben

Beszámoló luxemburgi tanulmányutamról Dr Szabó Gábor Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály

Beszámoló luxemburgi tanulmányutamról Dr Szabó Gábor Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály Beszámoló luxemburgi tanulmányutamról Dr Szabó Gábor Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály 2009 november 7 - december 13 ESSKA S Prof. Romain Seil Secretary of ESSKA Chairman of ISAKOS Board of the Luxembourg

Részletesebben

A sérvekről általában A sérvek sebészete kisállatokon Dr. Németh Tibor PhD egyetemi docens SZIE, ÁOTK Sebészeti és Szemészeti Tanszék és Klinika Fogalma Részei valódi sérv- álsérv reponábilis- irreponábilis

Részletesebben

Félvezetk vizsgálata

Félvezetk vizsgálata Félvezetk vizsgálata jegyzkönyv Zsigmond Anna Fizika BSc III. Mérés vezetje: Böhönyei András Mérés dátuma: 010. március 4. Leadás dátuma: 010. március 17. Mérés célja A mérés célja a szilícium tulajdonságainak

Részletesebben

Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása

Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása (Forrás: Az Amerikai Alaszkai Malamut Klub bírói oktatóanyaga) Összeállította: W. Willhauck Fordította: Romoda Csilla Fajta eredete:

Részletesebben

VELŐŰRSZEGEZÉS PROXIMALIS HUMERUS

VELŐŰRSZEGEZÉS PROXIMALIS HUMERUS 1.6 M P H T (MULTILOCKING PROXIMAL HUMERAL TREATMENT) SOKFUNKCIÓSAN RETESZELHETŐ PROXIMALIS IMPLANTÁTUMOK ÉS MŰTÉTI KÉSZLET VELŐŰRSZEGEZÉS PROXIMALIS HUMERUS Medical Products Manufacturing and Trading

Részletesebben

26/1999. (VII. 28.) RENDELETE AZ EBTARTÁSRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

26/1999. (VII. 28.) RENDELETE AZ EBTARTÁSRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 26/1999. (VII. 28.) RENDELETE AZ EBTARTÁSRÓL A 8/2000. (IV. 14.), A 18/2001. (VI. 19.), A 15/2003. (VII. 21.), A 36/2004. (X. 7.), AZ 1/2005. (II. 9.),

Részletesebben

Pályázat. Versiva XC elgélesedő habkötszer alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai esettanulmányon keresztül

Pályázat. Versiva XC elgélesedő habkötszer alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai esettanulmányon keresztül Pályázat Versiva XC elgélesedő habkötszer alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai esettanulmányon keresztül Nagy Mariann Baloghné Szlábi Viktória Dr. Ménesi Rudolf Kaposi Mór Oktató Kórház Általános-,

Részletesebben

Segítséget kér a Futrinka Egyesület vizslamentő csapata!

Segítséget kér a Futrinka Egyesület vizslamentő csapata! Segítséget kér a Futrinka Egyesület vizslamentő csapata! Erdő 5 év körüli magyar vizsla kan. Tavasszal találták Bakonycsernyén, de gazdija nem jelentkezett érte. Sajnos Erdőnek nagyon rossz állapotú, eldeformálódott

Részletesebben

AMS Hereimplantátum Használati útmutató

AMS Hereimplantátum Használati útmutató AMS Hereimplantátum Használati útmutató Magyar Leírás Az AMS hereimplantátum szilikon elasztomerből készült, a férfi herezacskóban levő here alakját utánzó formában. Az implantátum steril állapotban kerül

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

P R O G R A M F Ü Z E T

P R O G R A M F Ü Z E T Kiskunhalas - CserkeszŐlŐ 2010. november 12-13. Aqua-Spa Konferencia és Wellness Hotel P R O G R A M F Ü Z E T www.asszisztencia.hu Kiskunhalas - CserkeszŐlŐ 2010. november 12-13. A Magyar Artroszkópos

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

A ZSANÉROS TÉRDÍZÜLETI PROTÉZISEK BIOMECHANIKÁJÁRÓL

A ZSANÉROS TÉRDÍZÜLETI PROTÉZISEK BIOMECHANIKÁJÁRÓL EREDETI KÖZLEMÉNYEK Biomechanica Hungarica IV. évfolyam, 2. szám A ZSANÉROS TÉRDÍZÜLETI PROTÉZISEK BIOMECHANIKÁJÁRÓL Bazsó Tamás, Manó Sándor Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Ortopédiai

Részletesebben

-től INTRAOSSZEÁLIS INFÚZIÓS RENDSZER HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Speeding KFT 1126 Budapest, 722 Isom Road Ugocsa u. 5. San Antonio, Texas 78216

-től INTRAOSSZEÁLIS INFÚZIÓS RENDSZER HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Speeding KFT 1126 Budapest, 722 Isom Road Ugocsa u. 5. San Antonio, Texas 78216 a -től INTRAOSSZEÁLIS INFÚZIÓS RENDSZER HASZNÁLATI UTASÍTÁS Forgalmazza: Gyártó: Speeding KFT 1126 Budapest, 722 Isom Road Ugocsa u. 5. San Antonio, Texas 78216 Magyarország U.S.A. EZ-IO FÚRÓ AZ ESZKÖZ

Részletesebben

PEEK felhasználása. Mit kell tudni a PEEK-ről: PEEK alkalmazása fogtechnikában: Marható PEEK tömb

PEEK felhasználása. Mit kell tudni a PEEK-ről: PEEK alkalmazása fogtechnikában: Marható PEEK tömb Dokumentáció 0 Versenykiírás: Meglévő fogak státusza a felső álcsonton: 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Behelyezett implantátumok státusza: 11, 13, 16 régiójában. Meglévő fogak státusza az alsó állcsonton:

Részletesebben

Beszámoló. (Ars Veterinaria, Barcelona, 2008)

Beszámoló. (Ars Veterinaria, Barcelona, 2008) Beszámoló (Ars Veterinaria, Barcelona, 2008) A LEONARDO által támogatott gyakorlatomat Barcelonában, az Ars veterinaria (Calle Cardedeu, 3 08023 Barcelona) magánkórházban töltöttem el Artur Font Dipl.

Részletesebben

Az llal orvosta nhallgatk lapj a vl. 2. szml995. december 6. Ara: 3O,- Fl Mcsy Jnos 1895 november 30-n, Kalocsn született. Allatorvosi tanulmnyainak beejezseutn 1 9 1 81 9-ben az Álami Bakieriolgiai Intzetben

Részletesebben

X./2. Fejezet: Infantilis cerebrális parézis

X./2. Fejezet: Infantilis cerebrális parézis X./2. Fejezet: Infantilis cerebrális parézis A következőkben az infantilis cerebrális parézis különböző klinikai megjelenési formáit mutatjuk be. A fejezet áttanulmányozásával elsajátítható a betegség

Részletesebben

képe. Kutatási területe: a Kárpát-medence skori H, Science in Archaeology m, m y ü-

képe. Kutatási területe: a Kárpát-medence skori H, Science in Archaeology m, m y ü- K K A mb y u b M M y v bb u m - y b Nyu ( u F b ) y m y b m v j yü, m j v um u m y - bó u m y, m u m y x- u b ü. S v m y, m v ó yv y u m y ü, v m y, v m m ü -. A u m y u j m 19. b m, m mó m v y ó. E v

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010. április 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010. április 14-i ülésére Baranya Megyei Önkormnyzat Közgyűlse Gazdasgi s Foglalkoztatsi Bizottsgnak Elnöke Szm: 19-3/2010 Mellklet: 1 db ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormnyzat Közgyűlsnek Gazdasgi s Foglalkoztatsi Bizottsga

Részletesebben

Kérelem. a 2012. évi CXXVII (VII. 24.) törvény 38.. szerinti Állategészségügyi szolgáltatói engedély (Praxis engedély) kiállítására 1......

Kérelem. a 2012. évi CXXVII (VII. 24.) törvény 38.. szerinti Állategészségügyi szolgáltatói engedély (Praxis engedély) kiállítására 1...... 1 Kérelem a 2012. évi CXXVII (VII. 24.) törvény 38.. szerinti Állategészségügyi szolgáltatói engedély (Praxis engedély) kiállítására 1 1. Az Praxis engedélyt kérelmező vállalkozás (önálló állategészségügyi

Részletesebben

Egyenes, a koponyacsonttal párhuzamos vágás toka alsó toka Egyenes, a koponyacsonttal párhuzamos vágás a szem vonaláig, majd tovább a fej elülső része felé toka és alsó toka Kristályosodási

Részletesebben

2/ Az ízületek betegségei 2/1 Fiatalkori megbetegedések Öröklött és szerzett elváltozások

2/ Az ízületek betegségei 2/1 Fiatalkori megbetegedések Öröklött és szerzett elváltozások 2/ Az ízületek betegségei 2/1 Fiatalkori megbetegedések Öröklött és szerzett elváltozások Dr Bánfi András Kisállatgyógyász szakállatorvos www.primavetrendelo.hu Fiatalkori megbetegedések Öröklött és szerzett

Részletesebben

Az Az implantátum behelyezése és és 2-3 2-3 menetmélységig történő

Az Az implantátum behelyezése és és 2-3 2-3 menetmélységig történő 1 Menetes fogászati implantátum zárócsavarral - bevonat nélkül Threaded dental implant with cover screw - without coating (mm) Ø 3,5 12 mm 14 mm MF-035-10 3,5/10 MF-035-12 3,5/12 MF-035-14 3,5/14 (mm)

Részletesebben

Bogáncs Állatmenhely 8900 Zalaegerszeg, Csilla d l Nyitva tartás: hétf t l-vasárnapig 1000-1400

Bogáncs Állatmenhely 8900 Zalaegerszeg, Csilla d l Nyitva tartás: hétf t l-vasárnapig 1000-1400 BAMBI: ALISA: született 2007. december 1. született 2008. március 1. szuka ivartalanított szuka Roti keverék. Játékos kölyök. Vizslakeverék. Kamaszkorát éli, nagyon eleven és játékos. BIKFIC: már gazdára

Részletesebben

Fogászati implantátum rendszer

Fogászati implantátum rendszer P L U S Fogászati implantátum rendszer ORVOSI MÛSZERGYÁRTÓ KFT. 6800 Hódmezõvásárhely, Rákóczi út 2-4. - 6800 Hódmezõvásárhely, Lázár u. 61/A -- Tel./ Fax: 06 (62) 241-609, 248-144 E-mail: protetim@protetim.hu

Részletesebben

GAZDÁT KERESŐ VÉDENCEINK 2012. Június 30-944 29 19

GAZDÁT KERESŐ VÉDENCEINK 2012. Június 30-944 29 19 BUKSI-MUKSI Kb.10 hónapos tacskó keverék kan. Kiegyensúlyozott, kerek világú kutya, okos kobakkal. Kedves, játékos, gyerekbarát. Kertben figyelmes, jól jelző, de feleslegesen ugat. Kutyákkal barátságos,

Részletesebben

ö ö ü ü ű ö Í ö ö ö ű Í ü ű ö ö ö ü ű ö ö ö ö ö Í ű ű ü ü Ó ű ö ö É ü ö ö ö ü ü É ö ü ö Á ü Á ű ü ű ű ű ű Í ÍÁ ü ö ö ö ü ü ü É ü ü Á ö ü ü ö ö ű ü ö ü ü ü ö ü ü ü ö ü ü ü ö ö ü ű ö ű ü ö ü ü ö ű ü Í ü

Részletesebben

Í ű Á Á ű ü ü ü ű Í ü ü ü ü Í ű ű ü ü ű ü ü ű ü Í Í É Á Á Á É Á Ö Á Á Á ü É Ó Á Á Á Á É É Á ű É É Á ű ű Á Í Á Í É Á Á Á Á Á Á Ó Á ű ű ü ű ű ű ű ű ü ű Ó ü ű ü ü ű ü ű Í Í ü ű ü ü ü ü ü ű ü ű ü ü ü ü ü ű

Részletesebben

ó ö ó Í Í Ó Í Á Í Í Í Ó Ú ó Í Ó ó Ó ó Í Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Á Ó Ó ó ö ó Ú Í Í Ó Ó Ó Í Ó Ú É Í Í Í Ú Ó ő Í Í Ó Ó Ú Ó Ó ó Í ó Á Ó Ó Ó ó ó Í Ó Ó Ó Ó Ó Í Ú Í Í É ö Ó Ó Í Ó Ú Ó Ú Ó Ö Í Í Ú Ó Ó ó Ű Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó

Részletesebben

Kerékpárosbarát Települések 2009.10.30. Kerékpárutak fenntartása. Sztaniszláv Tamás ftanácsos sztaniszlav.tamas@kkk.gov.hu 2009.11.06.

Kerékpárosbarát Települések 2009.10.30. Kerékpárutak fenntartása. Sztaniszláv Tamás ftanácsos sztaniszlav.tamas@kkk.gov.hu 2009.11.06. Kerékpárosbarát Települések 2009.10.30. Kerékpárutak fenntartása Sztaniszláv Tamás ftanácsos sztaniszlav.tamas@kkk.gov.hu 2009.11.06. 1 Fenntartás hiánya A kerékpárutak helyi útnak min sülnek és a helyi

Részletesebben

32/2004. (VII.03.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. a Józsefvárosi Önkormányzat állattartási rendjéről 1

32/2004. (VII.03.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. a Józsefvárosi Önkormányzat állattartási rendjéről 1 32/2004. (VII.03.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet a Józsefvárosi Önkormányzat állattartási rendjéről 1 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a kerület sajátosságait figyelembe

Részletesebben

Az obesitas reumatológiai vonatkozásai

Az obesitas reumatológiai vonatkozásai Az obesitas reumatológiai vonatkozásai Dr. Lővei Csilla Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház NKft. Reumatológia és rehabilitáció határterületei 2010. 10. 16. Az elhízás mozgásszervi szövődményei

Részletesebben

ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI

ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Állatokon végzett tanulmányok A CV247 két kutatásban képezte vizsgálat

Részletesebben

A diagnosztikus pontosság és a terápiás megfelelőség: az eredményes és biztonságos ellátás alapvető dimenziói

A diagnosztikus pontosság és a terápiás megfelelőség: az eredményes és biztonságos ellátás alapvető dimenziói A diagnosztikus pontosság és a terápiás megfelelőség: az eredményes és biztonságos ellátás alapvető dimenziói Dr. Kulin László, főszerkesztő Betegbiztonsag.hu Debreceni Egészségügyi, Minőségügyi Napok

Részletesebben

Nemzetközi szolgáltatói standardok és határokon átnyúló minőségbiztosítás

Nemzetközi szolgáltatói standardok és határokon átnyúló minőségbiztosítás Nemzetközi szolgáltatói standardok és határokon átnyúló minőségbiztosítás Dr. Mayer Ákos Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet Mi a minőségfejlesztés feladata a gyógyturizmusban? Mi

Részletesebben

A 2003. EVI NAKP OKOLOGIAI ES EXTENZiV ALLATTARTAS TAMOGATASARA PALYAZOK, NYERTES PALYAZATAINAK ERTEKELESE Katoneitie Kovacs Judit

A 2003. EVI NAKP OKOLOGIAI ES EXTENZiV ALLATTARTAS TAMOGATASARA PALYAZOK, NYERTES PALYAZATAINAK ERTEKELESE Katoneitie Kovacs Judit Gyepgazdzilkodis 2a94,, Debrecen A 2003. EVI NAKP OKOLOGIAI ES EXTENZiV ALLATTARTAS TAMOGATASARA PALYAZOK, NYERTES PALYAZATAINAK ERTEKELESE Katoneitie Kovacs Judit A vilagpiacon a Inez Ogazdasagban is

Részletesebben

120. fiatal állatokban. Csontfejlıdés s zavara fiatal állatokban: chondrodysplasia fetalis

120. fiatal állatokban. Csontfejlıdés s zavara fiatal állatokban: chondrodysplasia fetalis Csontfejlıdés s zavara fiatal állatokban 120. Csontfejlıdés s zavara fiatal állatokban Veleszületett chondrodysplasia fetalis osteogenesis imperfecta Szerzett angolkór angolkórhoz hasonló kórképek perosis

Részletesebben

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) TIBET TERRIER (Tibetan Terrier)

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) TIBET TERRIER (Tibetan Terrier) 2011.07.13. / DE FCI - Standard Nr. 209 TIBET TERRIER (Tibetan Terrier) FORDÍTÁS: A Tibeti Kutyafajták Nemzetközi Klubja, kiegészítette és átdolgozta Christina Bailey / Hivatalos eredeti nyelv (EN) EREDET:

Részletesebben