2,9. Elulso kersztezod oszalagszakad.isanak 0j m(teti megoldasa

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2,9. Elulso kersztezod oszalagszakad.isanak 0j m(teti megoldasa"

Átírás

1

2 1. 6bra. A terdiz]letben a tibia egy lejton levo kocsival modellezheto, melyet egy kotel (EKSZ)tart (A) A kotel szakadasaval a kocsi a lejton lefele elmozdul. A lejto kiiktatasaval a kocsi egyensulyban marad (B) Figure 1. ln the knee joint tibia can be modelled as a car on a slope, hold by a rope (A). When the rope breaks the car moves down on the slope By eliminating the slope the car remains balanced (B) Az EKSZ-szakad6s patogenezisenek tisztlzitsitt es gyogykezelesenek meroben m6s megkdzelfteset azoka biomechanikai vizsgalatok tett6k lehetove, amelyekimutattak, hogy tehervisel6s sor5n a t6rdfzuletben a tibiara egy cranialis irany(toloero hat (9), amelyet az EKSZ ellensulyoz. A tibia funkcionalis tengely6re meroleges sfk 6s a tibiaplato sfkja altal bezdrt sz6g nagyssga (Tibia Plateau Angle TPA) egyenes ardnyban van a kialakulo toloer6 nagysagaval. AzEKSZ terhel6se tehat jelentosen fugg a terdfzulet anatomiai viszonyaitol (a TPA nagysagatol) is a kutya aktivitasa 6s testtomege mellett. HrruornsoN az EKSZ-szakad6s diagnosztikai jelekent (frbia kompresszios teszt) irta le a tibia cranialis irany0 kimozdulasat a tehervisel6s sorsn (3), mfg SLocutvt ez alapjan a betegsegyogykezel6sere ujszeru mut6ti technikdkat dolgozott ki A mutetek kozds jellemzoje, hogy a tibiaplato szdget megv6ltoztatva elt(nik a l6p6soran fellepo cranialis toloero,lgy azeksz stabilizalo funkcioja feleslegess6 v5lik, 6s tenyleges potlasara mdr nincszuks6g (1. abra). E muteti technikak kozul elsonek a tibia cranialis ekosteotomiat (Cranial Tibial Wedge Osteotomy) frtak le 1984-ben (10), amelyet egyes szerzok a mutet lenyeget jobban kifejezo modon, tibiazarodo ekosteotomianak neveznek (Closing Wedge Tibial Osteotomy - CWTO). SLocuv a muteti eljaras tovabbfejlesztett valtozalitt 1994-ben az USA-ban szabadalmi jogvedelem ala helyezte Tibial Plateau Leveling Osteotomy (TPLO) neven (11) Tdbf6zat. Az operalt kutyak faltaja es a fajtankenti mutdtek szama Table. Species of operated dogs and number of operations bv breeds Fajta neve Keverek* Rottweiler Amerikai staffordshire terrier* * Cane corso* Labrador / Golden retriever* Nemet juh6sz Bullmasztiff Akita Amerikai bulldog Chow-chow Magyar vizsla Kauk6zusi juh6sz* Angol masztiff Angol bulldog Argentin dog Beagle Bordeaux-i dog Boxer Delorosz juhasz Dobermann Kuvasz Lengyel hegyi pasztor Malamut Nemet vizsla 0ri6s schnauzer Spaniel Osszesen: * egy, ill. ** ket kutya mindket terdet mljtottuk Mfit6tek szdma n % 'l , 1 1,8 10,3 8,8 7,4 q q 4,4,9 ) q,9? o,9 4 - t,f 4 - t,) 'l lrj 4 - l - l 1 - l Sajat esetek A Szabolcs-Szatm5r-Bereg Megyei AllatkorhSzban 6s a SZIE-AOTK Sebeszeti 6s Szemeszeti Tanszek es Klinika n kutya k el u ls6 keresztez odoszalag sza kad5s5 na k kezelese sor5n 68 esetben v6geztunkzlrodo ekosteotomi6t (C\ fl-o-t) 004. janu5r es 006 mdrcius kozdtt, A jelen dolgozatban szereplo 6 kutya kozul 6- ban egy 6ven belul mindket terden elvegeztuk a beavatkoz5st (n=68) (t5bl5zat). Az esetek mindket klinika norm6l beteganyagabol kerulteki, a mutetre valo kijeldlesnek a tulajdonosi hozzitjlrulsson kivul egy6b specialis szempontja (pl a tibiaplato nagyssga, kor, testtdmeg, fajta) nem volt. Az EKSZ-szakaddst a korelozm,6nyi adatok 6s a kutyak fizikalis vizsgslata alapjan diagnosztizsltuk. A fizikalis vizsgalat sordn minden esetben elvegeztuk a tibiakompresszios tesztet a kovetkezok sze' rint: a kutyat oldalt fektettuk ugy, hogy a vizsgslando vegtag felul legyen. A vizsgalo egyik kez6nek huvelykujja a vizsgalt 16b lateralis Vesalius-csontjSn, mutatoujja pedig a tuberositas tibiae-n helyez6dik, mig a masi kezevel a lsbveget fogva, a tarsalis fzuletet - a tehervisel6snek megfeleloen - hajlitla (1a. Sbra), Amennyiben az elulso keresztezodoszalag serult, a tibia proximalis vege a femurhoz k6pest cranialisan kimozdul (1b. abra) Az EKST-se ru les nyo m 5 n a te rd fzu I etbe n megszaporodo synovialis folyad6k jol tapinthato a rectus in k6t oldal6n, 6s sz6pen ttbrazolodik a mediolateralis rdntgenfelvetelen (3. 6bra). Elulso kersztezod oszalagszakad.isanak 0j m(teti megoldasa 599

3 . 6bra. Tibiakompresszios teszt: a csankizulet hajlitasaval a Vesalius-csonthoz (F) es a femurhoz kepest a tuberositas tibiae (T) cranialisan elmozdul, tavolsaguk no Figure. Tibial compression test. by flexing the hock joint tuberositastibiae (T) moves craniallv in relation to Vesalius-bone (F) and femur, their distance increases 3. 5bra. Mediolateralis rdntgenfelvdtel a t1rdizltletrol az egeszseges iz1leti 1rq hatarait piros vonallal jelolt1k; az EKSZ-szakadas miatt kialakult synovialis folyadekgyillemiatt kitelt izulet hatarait a sdrga vonal jelzi, a nyila kalcifikalodott szakadt szalagvegre mutat Figure 3. Medio-lateral X-ray picture of the knee joint: borders of the healthy joint cavity are marked by red line, yellow line marks the borders of the filled joint due to synovial effusion as a conseq uence of CCL rupture, arrow points the calcified ruptured ligament end 4. 5bra. A TPA meghatarozasa: a tibiaplato vonala az az egyenes, amely osszekoti az intercondylaris felszin cranialis rdszdt (ahol az EKSZ tapad, A pont) es a tibia lateralis condylusanak caudalis rdsz1t (B pont). A tibia funkcionalis tengelye a plato intercondylaris kiemelkedlseit (C pont) 6s a talocruralis izillet kozeppontiat (D pont) 1sszekoto egyenes. A nyil a TPA- mutatia Figure 4. Establishment of TPA: tibial plateau line is the straight line linking cranial part of intercondylar surface (where CCL attaches, point A) and caudal part of the lateral condylus of tibia (point B). Functional axis of tibia is the straight line linking the intercondylar protuberances of the plateau (point C) and the middle point of talocrural joint (point D) I, 600 Magyar Allatorvosok Lapja 006. oktober I A tibiaplatoszog (TPA) meghatarozesa celjabol minden esetben mediolateralis rdntgenfelvetelt keszftettunk a serult labrol 0gy, hogy azon a tibia mellett a terdizulet es a csankfzulet is szerepeljen. A TPA meghatlrozttsa szempontj6bol fontos a vegtag pontos beallftasa: a femur condylusai es a tibia intercondylaris kremelked6sei egymasra vetulnek, a tibiaplato jol lathato 6s a tibia tengelye p6rhuzamos a rontgenkazett5- val. A TPA a tibiaptato vonala es a tibia funkcionalis tengelyere meroleges egyenes 6l tal bez6rt szog (41a. 6s b. Sbra). A mrjtetet ieljesebeszi narkozisban vegeztuk, A comb kozepetol a tarsalis fzuletig terjedo teruletet a szakma szabalyainak megfelelo modon keszftettuk elo. A beavat-

4 5. 6bra. Caudomedialis iz1letfeltdrds soran a medialis meniscus ca udal is r6sz6neki metszese Figure 5. Excision of the caudal part of medial meniscus during caudo-medial approach of the joint 6. 6bra. Az ek kijelolese CWTO eksablon segitsegevel, cerclage elhelyezese Figure 6. lndicating the wedge with CWO wedge-model, placement of cerclage koz6shoz a kutyst a serult vegtagjdra oldaltl vagy a h rilrat fektettuk A mutet els6 szakaszsban szok6sos medialis vagy latera I is pa rapatel la ris vagy ca udomed ia I is arth rotomiat vegeztunk. A parapatellaris feltarasbol a teljes (zuletet attekintettuk, es a s6rult szalag maradv6- nyain kfvul csak a kdrosodott meniscusdarabokat tsvolitottuk el. 3 esetben a t6rdfzuletet a medialis collateralis szalagtol caudalisan, a szalaggal pdrhuzamos metszdssel tdrtuk fel. A caudomedialis microarthrotomisval a medialis meniscus caudalis r6sze kerult eltavolft6sra, tekintet nelkul arra, hogy az s6- rult volt vagy nem (5. abra). Az izuleti tok sz6leinek 7la. 6s b. 5bra. t5volta rtasd ra G e I p i -sebte rpe szlol, a men iscotom i 6- Mediolateralis m Atet utdni hoz No es szikepenget haszn5ltunk. Azlz\- rtg-felvetel leti tokot monofil felszivodo fonallal zdrtuk. Figure 7ta. andb, Az izilet feltdrasanak megfelel6 b6rsebet a tibia Postoperative medio-lateral medialis oldalan a proximalis harmadig folytattuk. X-rav picture Az osteotomizslando teruleten a csonthirty6t 6t crudalisan a csonton tapado m. popliteust craniolateralisan, a m. tibialis cranialist reszlegesen lev6lasztottuk, es a lagy r6szek v6delme 6rdekeben a tibia alatt egy nedvesebtdrl6 tampont vezettunk 5t. A kivagni sz6nd6kozott csont6k nagysttg6t a TPA alapj5n 0gy hat5roztuk meg, hogy a mft6t utdn a platoszog 06s 5 fok k6ze ess6k. A cranialis iranyba ek alakban nvilo ket osteotomia vonalst rozsdamentes ac6lbol keszult sablon (CW O 6ksablon3) segftsegevel jeldltuki (6. 6bra), a kdvetkezs szempontok szerint: - a ciont distalis atvsgasa meroleges legyen a tibia tengelyere, hogy az6kzitrasat kovet6en az osteosynthesis a lehet6 legstabilabb legyen; - a proximalis osteotomia terdizulethez a leheto legkdzelebb ess6k 0gy, hogy a kiv6lasztott csontrdgztlo DCP-lemez m6g felhelyezhet6 legyen; ' Szabolcs-Szatmer-Bereg Megyei Allatkorh6zban ast\e AOTK Seb6szeti Szem6szetiTansz6k Klinik6n 3 Allatorvosi lmplantatumok, dr. Pelle Gyorgy Elulso kersztezod oszalagszakadasanak 0j mrjteti megoldasa 601

5 8. 5bra. lntraoperativ kep a seb zarasa elott Figure 8. lntraoperative picture before closing the wound - a ket vonalnak a tibia caudalis sz6l6n egy pontban kell talalkoznia, hogy a csont rovidul6se a mutet sor5n a leheto legkisebb legyen, A kijeldlt ek ket oldalan cranialisan a tibia megmarado r6szeibe egy-egy furatot (,0 atm,) keszftettunk, 6s az Sllat m6ret6nek megfeleloen rajtuk egy 0,6 vagy 0,8, egyes esetekben pedig 1 mm-es cerclage-drotot vezettunk 5t (6. Sbra). Az osteotomiat egyenes oszcillacios fr-1r6sszel a tibia medialis sfkjara merolegesen vegeztuk 0gy, hogy a fibula 6rintetlen maradt. Az 6k eltavolftasa utdn afureszelt feluleteket megvizsgaltuk, es a pontos illeszked6st zavaro csontcsipkeket (furesszel vagy csontcsfp6vel) elt5volftottuk. Mivel a k6t v5g6s kozul a proximalis hosszabb, a csontvegeket rigy illesztettuk, hogy azok cranialis szelei legyenek egy vonalban, es a tibian a lepcs6 caudalisan keletkezz6k (7la.6s b. Sbra). A csontdarabokat az el6k6szitett cerclage-drot segfts6gevel dsszehuztuk es rogzitettuk, megkdnnyftve ezzel a lemez felhelyez6s6t. Az osteosynthesisre haszndlt implantatumokat az 6llal meretenek megfeleloen valasztottuk ki. Kis testu (10-15 ttkg) kutyakban 7 furatos kis (Bx mm) DCP-lemezt es,7 mm atmeroj( corticalis csavarokat, k6zeptermet( kutyakban 7 furatos (10x3 mm) DCP-lemezt es 3,5 mm tfimlroju corticalis csavarokat hasznaltunk. Orias kutydban 7 furatos, nagyobb (1x4 mm) DCP-lemezt 6s 3,5 mm-es vagy 4,5 mm-es corticalis csavarokat alkalmaztunk (8. es 9. 6bra). Egyes esetekben az[zllet kozeli proximalis furatba 4,0 mm-es atmeroj( spongiosacsavar[ tettunk, amely a tibia szivacsos allomanyaban stabilabban r6gzul. A cerclage-drotot csekely stabiliz5loszerepe elleneregy esetben sem t6volitottuk el. Az implantacio utan a muteti sebet, a csontseb6szetben szok6sos modon, r6tegesen zdrtuk. A kontrollrontgent kdvetoen a vegtagra, a combkozeptol a labvegig, plrnlzott k6- test helyeztunk fel 4 napra. Javasoltuk a kutya mozgdssnak korlatozlsll, porlzonvalo set6ltat6s6t 4 heten 6t. Az implantatumokat nem t6volitottuk el rutinszerfien a csont gyogyulasst kovet6en (10. ribra). Eredm6nyek 9. 6bra. Craniocaudalis maet utani rtg bra. Mediolateralis rtg-felv1tel 1 felvetel hetel a m1kt utdn Figure 9. Postoperative cranio-caudal X- Figure 10. Medio-laterd X-ray picture, 1 ray picture weeks after surgery A ket klinikan a jelzett id6szakban az eluls6 keresztezodoszalag szakadassval gyogykezel6sre erkezett kutyak kozul 68 esetben alkalmaztuk a zlrodo ekosteotomiat (CWTO-I). 6 kutyan mindket oldalon elv6geztuk a mutetet 16ven belul. A kutya koz6tt 3 fiatal (1-3 eves), 9 k6z,6pkoru (4-B ev) es 7 id6s (8 ev felett) volt, Stlageletkoruk a mut6tkor pedig 4,656v (1 ho 6s 11 ev szels6rtekekkel). A 36 szuka s 6 kan kutya fajta szerinti megoszlssdt a tlbltnal mutatja. Az iiltalunk mutdtt 68 v6gtagban a tibiaplato sz6g6nek 5tlaga 3,85 fok volt (14 es 39 fok szelso ert6kekkel), a kovetkezo szerint. 3 fokos 6s a feletti 37 (54,5%); 1 6s fokos 19 (7,9%); 0 fokos es alatta 1 (17,6%) esetben. 60 Vrgy., Allatorvosok Lapja 006. oktober

6 A mtitott t6rdiziiletekben a tibiaplatok dtil6sszrig6nek Stlaga 3,85" volt 68 eset koziil 5-ben lepett fel szcivcidm6ny Csak 5 tulajdonos nem volt el6gedett Az esetek egyharmad5ban mikroarthrotomi5t is vegeztek A mutetre kerult allatok mindegyikeben a tibiakompresszios teszt pozitilv volt. A m(- tet eredmenyess6gerol az inform6ciokat a beavatkozss ut5n es 4 hettel vegzett fizikalis vizsgslat sordn es kesobb a tulajdonosok telefonos megkeres6s6vel gyujt6ttuk. '1 esetben (30,9%) a s5ntassg eszrevetele 6s a m(tet kdzdtt kevesebb mint 1 hetteltel,4-ben (35,3%)-4 het, mfg 3 alkalommal (33,8%) idult, tobb mint t honapos elvaltozast kezeltunk. A mutetet kdvetoen mlr heten belul kielegit6 volt a vegtaghaszniilat (obb mint mfitet elott) 19 esetben (7,9%),9 kutyanak (4,6%) ehhez -4 hetre volt szukseg, mfg 0 alkalommal (9,5%) ennel tobbre. A s6ntasag az operaciot kdvet6en 13 esetben (19,1%) t honapon belul tejesen eltrint,5-ben (36,7o/o) ez a masodik honapban kovetkezett be, mfg 8 esetben (41,0%) ennel hosszabb idore volt szukseg Ket beavatkozsst (,9o/o) kovetoen szeptikus szovodmeny alakult ki, es ebb6l az egyik esetben a lemezimplantatumot fixateur externe keretre csereltuk, amfg a csontos callus kialakult. Tovdbbi ket kutyaban (,9%) medialis patellaficam alakult ki, melyet mritetileg kellett korrigalnunk. 1 esetben (1,45%) a mrjtet utdn 16wel a lemez distalis reszen steril sipolyozast tapasztaltunk, amely az implantatum eltsvolftasaval megszunt. Komplikaciokent emlftheto a vegtagtengelyre nem teljesen mer6legesen vezetett osteotomia, vagy a csontlemez model16l6ssnak hib6j6b6l ered6 tengelyelt6- resek (valgus, varus deformitas), ezek csak neh6ny esetben fordultak elo, es olyan kismertekuek voltak, hogy szabad szemmel nem vagy alig lehetett 6szlelni. lmplantstumelegtelenseg (csavarkiszakadds, lemeztdr6s stb.) nem volt. 3 honappal a mutet ut6n a tulajdonosokat arra kertuk, hogy kutyajuk vegtaghaszn6- latanak jelenlegi merteket egy 1-5-ig teqedo skalan pontozz6k (1-es: nem teszi le, 5-os santftas nelkuljar). A vdlaszok alapjan 51 kutya (75%) ekkorra mar egyaltalan nem s5ntitott (5-os), 1 (17,7%) kismertekben meg idonkent santi't, de az par nap alatt, gyogykezeles nelkul elm0lik (4-es); 3 esetben (4,4%) tartos kisebb ssntftssrol szdmoltak be (3- as) tulajdonos (,9%) pontozla -esre kutydja Sllapotdt dllando, jelent6s sdnti'tds miatt, A tulaldonosok kozul arra a kerdesre, hogy osszessegeben elegedett-e a mut6t eredmenyevel? - 63-an (9,6%) igennel es 5-en (7,4%) nemmel v6laszoltak. Megvitatds Magyarorsz6gon az utobbi evekig az elulso keresztezodoszalag szakadds6t a szalagfunkcio helyre5llftasaval gyogykezeltek (intra- 6s extracapsularis szalagpotlas) A B0-as evekben lefrt es a 90-es evekben tokeletesitett, a tibiaplato szogenek megvsltoztat6ssn alapulo uj muteti technikak hazai elterjedeset tobb t6nyez6 is gatolta. Egyrlszrol a TPLO-technika sokaig szabadalmi vedelem alatt allt, fgy vegzese a fejleszto amerikai c6g engedelyehez volt k6tve, mssreszrol a v6grehajtds6- hoz szukseges specialis eszkdz6k, implant6tumok nehezen hozzifierhet6ek es meglehetosen dr6g5k. I6bb orszagban, koztuk Ausztr5liaban 6s hazdnkban is, a TPLO korabbi valtozata, a CWTO terjed. Az EKSZ diagnosztikalaban eredmenyesen alkalmaztuk a tibiakompresszios tesztet, amely az eddig hasznslatos diagnosztikai eljarasoknsl 6rzekenyebbnek bizonyult, de hatekonyssgdnak pontos megftelese meghaladja e dolgozat kereteit. Az ekosteotomiet n esetben az [zilet caudomedialis feltarasaval egeszftettuk ki. A mikroarthrotomia sordn a s6rulesnek leginkabb kitett es a s6ntitasert nagyban felelos meniscusdarabot tavolftottuk el. Az egeszs6ges meniscus elt5volftssa preventfv szandekkal t6rtent, hogy a kesobbiekben ne lehessen oka sdntftasnak. Az ekosteotomi6hozlartozo kul6nb6zo intraartricularis mut6ti eljarasok eredmenyessegenek osszehasonlft6sa tov5bbi vizsgalatokat igenyel. Az esete k6zel 70%-6ban hetesnel regebbi serulest gyogykezeltunk, dffi egyreszt a ket praxis referenciaklinika jellegebol adodik, mdsreszt ahazai 6llattartor allat-egeszsegugyi viszonyokbol, ugyanis a tulajdonosok sokszor csak a s5ntasag elh0zodasa ut6n fordulnak 6llatorvoshoz, vagy a kezel6 5llatorvosok a kutyakat kesedelmesen kuldik tovabb szakellatast biztosfto klinikakra. A nagyszamu idult eset ellenere is az operalt kutyak70,s%-anil mar t honapon belulenyegesen cs6kkent a s5ntft5s, ami a masodik honapban 59%-uknal Elulso kersztezod oszalagszakad6sdnak 0j mtjteti meooldasa I 603

7 "-n5l nagyobb TPA hajlamosit az EKSZ-szakad5sra teljesen el is t(nt. A vegtaghasznalat 9,6o/o-ban kielegft6 lett a mut6t utln 1 hettel: a kutyak 75%-a sdntftds n6lkul, 17,7 %-a csak id6nkenti s6ntft6ssal jdrt. Nem elhanyagolhato t6ny, hogy a tulajdonosok tobb mint 90o/o-a elegedett a beavatkoz6s ered m6nyess6gevel. A CWIO invazivit6sdnak ellen6re is kev6s komplikacioval talslkoztunk (5 eset, 7,4o/o). A ket esetben kialakult medialis patellaficam az osteotomiz5lt tibia vegeinek pontos illesztesere hfvja fel a figyelmet. Az implantacio sordn kialakult szeptikus sz6- v6dm6nyek kezeleseben a CWTO el6nye az intracapsularis szalagp6tlo technikakkal szemben, hogy a gyulladasos folyamat nem az fzuletben, hanem attol tsvolabb van. A m(tet eredm6nytelens6g6t vizsgdlva (5 eset, 7,4o/o) megsllapftottuk, hogy a megmaradt s6ntasdg okai k6zdttdbb t6nyez6 is szerepelhet: a meniscotomia elmarad5sa; idult, tdbb honapos EKSZ-szakad6s, arthroticus t6rdfzulet; a cranialis toloero nem telje semlegesft6se (m(t6t utsn a TPA 5-7 fokn6l nagyobb maradt). A CWI-O-I sikerrel alkalmaztuk nagy es orias test(, tov6bba id6sebb kutydk EKSZ-szakadSsdnak gyogykezel6s6re is. Az implantdci6 minden esetben stabil maradt, 6s a m(t6t eredm6nyess6ge e kutyaknsl sem maradt el az 6tlagtol. Sajatapasztalatunk az, hogy az EKST-sdrUlt kutydk t6bbs6ge a fok feletti TPA-jriak (54,4%) kozul kerul ki. Nagymintds vizsgslatok eredm6nyei (4) m6g inkabb al6tdmaszllilk azt a megallapftsst, hogy a nagy Q fok feletti) platoszog hajlamosit a t6rdszalag szakad5ssra. A muteti elj6ras kifejezetten aj6nlott olyal esetekben, ahol a tibia proximalis vege deformslt ITPA 39 fok vagy nagyobb (11)], mivel ez az EKSZ-szakadas kialakul6s6nak okdt is kezeli. Lapos tibiaplatojri (TPA 1 fok alatt) kuty6k gyogykezel1sdben is eredm6nyesen alkalmaztuk a CWTO-I annak ellen6re, hogy az EKST-szakadds oka nem a plato meredek szogel l6se volt. A tibiaplat6 szdgenek valtoztat5s6n alapulo mfitetek elonye a hagyom6nyos technikskkal szemben, hogy a kiel6gft6 v6gtaghaszn6lat hamarabb kovetkezik be, a terdizulet mozgdsi pslyajanak besz0kul6se kicsi, az arthrosis kialakulsssnak folyamata lassabb (7), a reoper6ci6 es6lye m6g nagy testu kuty5knal is kicsi. Nem elhanyagolhato szempont, hogy a seb m6rete az intracapsularis szalagpotlashoz k6pest kisebb, a lab medialis oldal6n helyezodik, 6s a kutya a tulajdonosr6sz6rsl kevesebb utogondozsst igenyel. A 004 ota eltelt id6 alatt az is kiderult, hogy a C\AffO sikerrel alkalmazhato olyan esetekben is, amikor a beteget valamilyen m5s technikdval korsbban m6r oper6ltek, de a v6rt javulas elmaradt, a sdntasag tov6bbra is fenn itll. Az ulszeru m(teti eljsr5sok legnagyobb hatranyazok l6nyeges k6lts6ge. A CWTO elonye a TPLO-val szemben, hogy azeszkozok 6s implantatumok nem 6llnak jogi vedelem alatt, egy csontseb6szettel foglalkozo praxisban eleve meglev6 muszerekkel (egyenesen v6go oszcillaci6s fur6sz, atlagos csontseb6szeti eszkozrendszer) is kivitelezhet6, elsajstftas5hoz nem kell draga k6pz6sen rlsztvenni, es a szakirodalmi adatok alapjsn az eredm6nyesseg hasonlo (13, 14). lgen kis testmeret( Sllatok eset6n a TPLO nem, csak a CW O alkalmazhato. Teny viszont, hogy az anatomiai viszonyok C\AffO ut5n kisse kedvez6tlenebbek: a patella di:j?- lisabban helyez6dik, 6s ezert az egyeneszalagra nagyobb teher h5rul, a tibia ugyan minimalisan, de megrovidul, tengelye kisse megtorik (6). Kiiszii netnyi lvsn it5s Ezfton is koszdnjuk on. BonosryArurOr Frnrrucnek (Diplomate of American Veterinary Surgeon, All Care Animal Referral Center, California)a cikk megir6s5ban ny0jtott szakmai segitseget IRODALOM 1. DuvRL, J. M. - Buossenc, S. C. et al.: Breed, sex, and body weight as risk factors for rupture of the cranial cruciate ligament in young dogs. J. Am. Vet. Med. Assoc., , Vtagyar Allatorvosok Lapja 006. okt6ber. ELr<rlrrs, A. D. - PrcHvaN, R.: A retrospective study evaluating the degree of degenerative joint disease in the stifle joint of dogs following surgical repair of anterior cruciate ligament rupture. J. Am. Anim. Hosp. Assoc.,

8

Váparekonstrukciós lehetőség kiterjedt os ilii defektus esetén revíziós műtétekben

Váparekonstrukciós lehetőség kiterjedt os ilii defektus esetén revíziós műtétekben A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinika közleménye Váparekonstrukciós lehetőség kiterjedt os ilii defektus esetén revíziós műtétekben Érkezett: 2013. szeptember 23. DR. BEJEK

Részletesebben

Onkoplasztikus versus hagyományos emlőmegtartó sebészet. 60 eset összehasonlító klinikopatológiai, kozmetikai és életminőségi vizsgálata

Onkoplasztikus versus hagyományos emlőmegtartó sebészet. 60 eset összehasonlító klinikopatológiai, kozmetikai és életminőségi vizsgálata 116 Eredeti közlemény Onkoplasztikus versus hagyományos emlőmegtartó sebészet. 60 eset összehasonlító klinikopatológiai, kozmetikai és életminőségi vizsgálata Mátrai Zoltán 1, Gulyás Gusztáv 1, Kovács

Részletesebben

PANNON REPRODUKCIÓS INTÉZET KFT

PANNON REPRODUKCIÓS INTÉZET KFT PANNON REPRODUKCIÓS INTÉZET KFT 8300 TAPOLCA, BARTÓK BÉLA U. 1.-3. Tel.: 06-87 510365 Fax:06-87 510366 Email: pritap@t-online.hu Honlap: www.pri.hu, www.pri.com Ügyvezető igazgató: Dr.Török Attila Hány

Részletesebben

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT A 2012. MÁJUS-JÚNIUSI ÉRETTSÉGI FELADATSOR ÉS AZ EGYES FELADATOK MÉRÉSMETODIKAI VIZSGÁLATA A TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MATEMATIKA KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT Tartalom KÖZÉPSZINT...

Részletesebben

A magyar középiskolák eredményességi mutatói

A magyar középiskolák eredményességi mutatói A magyar középiskolák eredményességi mutatói VENDÉGOLDAL FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Neuwirth Gábor A hazai középiskolák eredményességi, rangsorolási vizsgálatai több évtizedes múltra tekintenek vissza. Az iskolák

Részletesebben

Fokasz Nikosz Növekedési görbék, társadalmi diffúzió, társadalmi változás 1

Fokasz Nikosz Növekedési görbék, társadalmi diffúzió, társadalmi változás 1 1 Fokasz ikosz övekedési görbék, társadalmi diffúzió, társadalmi változás 1 1. Bevezetés Egy korábbi publikációnkban 2 kísérletet tettünk annak vizsgálatára, hogy miként lehetne az írott sajtóban, valamely

Részletesebben

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Közgazdasági Elemzések Főosztálya A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban (Nemek, ellátásfajták és megyék szerinti

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Az irányelvek érvényességi területe

Tartalomjegyzék. 1. Az irányelvek érvényességi területe A 0-18 éves életkorú gyermekek látásfejlődésének követése, a kancsalság és a fénytörési hibák felismerése. Szűrővizsgálati irányelvek védőnők és gyermekorvosok számára Tartalomjegyzék 1. Az irányelvek

Részletesebben

Az osteoarthritis és a rheumatoid arthritis hazai epidemiológiája és költségei. A szelektív cyclooxigenase-2 (cox-2) inhibitorok; rofecoxibum;

Az osteoarthritis és a rheumatoid arthritis hazai epidemiológiája és költségei. A szelektív cyclooxigenase-2 (cox-2) inhibitorok; rofecoxibum; Az osteoarthritis és a rheumatoid arthritis hazai epidemiológiája és költségei A szelektív cyclooxigenase-2 (cox-2) inhibitorok; rofecoxibum; a tudományos bizonyítékok szisztematikus áttekintése (hatásosság),

Részletesebben

DÍSZNÖVÉNYTERMESZTÉS KERTGAZDASÁG 2007. 39. (3) 29

DÍSZNÖVÉNYTERMESZTÉS KERTGAZDASÁG 2007. 39. (3) 29 DÍSZNÖVÉNYTERMESZTÉS KERTGAZDASÁG 2007. 39. (3) 29 MAGYAR RÓZSAFAJTÁK VIRÁGSZÍN-STABILITÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE MUNSELL-FÉLE SZÍNRENDSZERBEN BORONKAY GÁBOR 1, JÁMBORNÉ BENCZÚR ERZSÉBET 2, FERENCZY ANTAL 3 1.

Részletesebben

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men VENDÉGOLDAL Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Filep Bá lint Tamándl Lász ló A Szé che nyi Ist ván Egye tem a Nyu gat-du nán tú l

Részletesebben

TÉLI NAGY CSAPADÉKOS HELYZETEK

TÉLI NAGY CSAPADÉKOS HELYZETEK TÉLI NAGY CSAPADÉKOS HELYZETEK Babolcsai György, Hirsch Tamás Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, Kitaibel Pál u.1., 1024 e-mail: babolcsai.gy@met.hu, hirsch.t@met.hu 1. BEVEZETÉS A csapadék a

Részletesebben

Hogyan tovább Egészségfejlesztési Irodák, azaz mennyi az annyi?

Hogyan tovább Egészségfejlesztési Irodák, azaz mennyi az annyi? Hogyan tovább Egészségfejlesztési Irodák, azaz mennyi az annyi? Malbaski Nikoletta 1, Dr. Dózsa Csaba 1,2, 1 Med-Econ Humán Szolgáltató Kft., Budapest, 2 Miskolci Egyetem, Egészségügyi Kar Az egészség

Részletesebben

Mikor vásárolj, és mikor adj el a profit eléréséért?

Mikor vásárolj, és mikor adj el a profit eléréséért? Mikor vásárolj, és mikor adj el a profit eléréséért? A TŐZSDEI GRAFIKONOK ELEMZÉSE 1. Bevezetés A grafikonok elemzése még sosem volt ennyire népszerű. Ennek az az egyik oka, hogy manapság már olcsón lehet

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés Országos kompetenciamérés 2013 Országos jelentés Szerzők Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos, Szabó Lívia Dóra, Vadász Csaba Tördelő Szabó Ágnes Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos,

Részletesebben

EGÉSZSÉGTELEN FŐISKOLAI ÉVEK? ÉLELMISZERVÁSÁRLÁSI ÉS FOGYASZTÁSI SZOKÁSOK

EGÉSZSÉGTELEN FŐISKOLAI ÉVEK? ÉLELMISZERVÁSÁRLÁSI ÉS FOGYASZTÁSI SZOKÁSOK EGÉSZSÉGTELEN FŐISKOLAI ÉVEK? ÉLELMISZERVÁSÁRLÁSI ÉS FOGYASZTÁSI SZOKÁSOK Árpád Ferenc PAPP-VÁRY 1 Zoltán SCHWANG 2 ABSTRACT The Marketing Institute of the Budapest College of Communication, Business and

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK IDEGENNYELV-TANULÁSI ATTITŰDJEI ÉS MOTIVÁCIÓJA

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK IDEGENNYELV-TANULÁSI ATTITŰDJEI ÉS MOTIVÁCIÓJA MAGYAR PEDAGÓGIA 0. évf.. szám 5. (00) AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK IDEGENNYELV-TANULÁSI ATTITŰDJEI ÉS MOTIVÁCIÓJA Csizér Kata és Dörnyei Zoltán Eötvös Loránd Tudományegyetem és Nottigham University Az általános

Részletesebben

A LOGISZTIKA FUNKCIÓ SZEREPE A VÁLLALATI MŰKÖDÉS SIKERÉBEN

A LOGISZTIKA FUNKCIÓ SZEREPE A VÁLLALATI MŰKÖDÉS SIKERÉBEN BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Nagy Judit: A LOGISZTIKA FUNKCIÓ SZEREPE A VÁLLALATI MŰKÖDÉS SIKERÉBEN VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK

Részletesebben

Általános iskolai szegregáció, II. rész

Általános iskolai szegregáció, II. rész Közgazdasági Szemle, LII. évf., 2005. május (462 479. o.) KERTESI GÁBOR KÉZDI GÁBOR Általános iskolai szegregáció, II. rész Az általános iskolai szegregálódás folyamata Magyarországon és az iskolai teljesítménykülönbségek

Részletesebben

Kolosi Tamás Róbert Péter: A magyar társadalom. átalakulásának és mobilitásának fő folyamatai a rendszerváltás

Kolosi Tamás Róbert Péter: A magyar társadalom. átalakulásának és mobilitásának fő folyamatai a rendszerváltás Kolosi Tamás Róbert Péter: A magyar társadalom szerkezeti átalakulásának és mobilitásának fő folyamatai a rendszerváltás óta (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban

Részletesebben

FÓKUSZ: CSALÁD. Látogató párkapcsolatok Magyarországon

FÓKUSZ: CSALÁD. Látogató párkapcsolatok Magyarországon 4 Szociológiai Szemle, 2012/1 FÓKUSZ: CSALÁD SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 22(1): 4 29. Látogató párkapcsolatok Magyarországon KAPITÁNY Balázs kapitany@demografia.hu ÖSSZEFOGLALÓ: A látogató párkapcsolatok ( lat-kapcsolatok

Részletesebben

Sok link = Internet?

Sok link = Internet? Sok link = Internet? A kapcsolati t ke szerepe a számítógép és Internet-, valamint a számítógépes tudás terjedésében a kaposvári kistérségben, kérd íves adatfelvétel és résztvev megfigyelés alapján Eranus

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEK FOGLALKOZTATÁSÁRA

JÓ GYAKORLATOK A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEK FOGLALKOZTATÁSÁRA Tardos Katalin JÓ GYAKORLATOK A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEK FOGLALKOZTATÁSÁRA A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása az elmúlt években a figyelem középpontjába került, mert az állam sokkal erőteljesebb

Részletesebben

Lean Management. A Lean alkalmazható kis-, közepes- és nagyméretû szervezeteknél, a legkülönfélébb iparágakban és szolgáltatási területeken egyaránt.

Lean Management. A Lean alkalmazható kis-, közepes- és nagyméretû szervezeteknél, a legkülönfélébb iparágakban és szolgáltatási területeken egyaránt. 2008/4 A Hat Szigma és egy pohár sör A Lean Menedzsment és a Hat Szigma evolúciója A Hat Szigma alkalmazása a kis- és középvállalatoknál Változtatások az egészségügyben, a minõség szempontjai Átadták a

Részletesebben

A MAGYAR GYÓGYSZERIPARBAN TEVÉKENYKEDŐ VÁLLALATOK PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNYÉNEK ELEMZÉSE

A MAGYAR GYÓGYSZERIPARBAN TEVÉKENYKEDŐ VÁLLALATOK PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNYÉNEK ELEMZÉSE A MAGYAR GYÓGYSZERIPARBAN TEVÉKENYKEDŐ VÁLLALATOK PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNYÉNEK ELEMZÉSE Bajkó Attila III. évfolyam, pénzügy és számvitel (BSc) szak Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Kaposvár Pénzügy-

Részletesebben

Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák

Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Garai Or so lya Kiss Lász ló Az el múlt évek el sô he lyes je

Részletesebben

Állati Hírek - Állatkórházi Online Magazin

Állati Hírek - Állatkórházi Online Magazin Állati Hírek - Állatkórházi Online Magazin Tudtad-e? Az allergia kezelhető egyszerűen, gyógyszerek nélkül! Gazdim keresem A hónap betege Akció Havonta megjelenő online magazin 2011. év, 3. szám szeptember

Részletesebben

A felsőoktatási szakképzés első éve

A felsőoktatási szakképzés első éve A felsőoktatási szakképzés első éve Fehérvári Anikó A felsőoktatás tömegesedésének egyik jele a képzési szerkezet diverzifi kálttá válása, a szakképzés behatolása a felsőoktatásba. Ez egyben azt is jelenti,

Részletesebben

Sze lek tív el ván dor lás Haj dú-bi har me gye fel vé te li zôi kö ré ben

Sze lek tív el ván dor lás Haj dú-bi har me gye fel vé te li zôi kö ré ben A jók men nek el? VENDÉGOLDAL FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Sze lek tív el ván dor lás Haj dú-bi har me gye fel vé te li zôi kö ré ben Ceg lé di Tí mea Nyüs ti Szil via Haj dú-bi har me gye nagy múl tú fel sô ok

Részletesebben

modellrendszerekben TDK DOLGOZAT Konzulensek:

modellrendszerekben TDK DOLGOZAT Konzulensek: TDK DOLGOZAT NMR spektrométer fejlesztése diffúziós állandó mérésére biológiailag releváns fehérje modellrendszerekben Iván Dávid Konzulensek: Bokor Mónia (Wigner Kutatóközpont Kísérleti Szilárdtest-fizikai

Részletesebben