H í r le vé l. Faze k as tanuló k e re s te tik! A M agyar Ve rsm ond ók Egye sül CANTATA PR O FANA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H í r le vé l. Faze k as tanuló k e re s te tik! A M agyar Ve rsm ond ók Egye sül CANTATA PR O FANA"

Átírás

1 H í r le vé l XI. évfol yam 146. s zám m ájus é s i Sz ak m ai Tan á cs ad ó é s A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ön k or m á n y z at K öz m u ve l od Sz olgá ltató In té z e té n e k i n for m á ci ó s h avi lap ja I. Dél -al föl d i re gionál is m ond a- és m e se m ond ó tal ál k ozó Az Életfa K ulturális Alapítvány, a Bék és M e gye i M űve lődés i K özpont, a Bék és M e gye i K önyvtár, a Százs zors zép Gye rm e k h áz és a Bács -K is k un M e gye i Ö nk orm ányzat K özm űve lődés i Szak m ai Tanács adó és Szolgáltató Intéze te m onda és m e s e m ondó ve rs e nyt h irde t k ülön k ate góriában általános is k olák alsó- és fe lső tagozatos tanulói rés zére a D él-alföldi régióban. M inde n ve rs e nyző fe ladata, h ogy e gy m ond átvagy e gy népm e séte lm ondjon. K étk ate góriában várjuk a je lentk e zés e k e t: I. k ate gória: általános is k olák alsó tagozatos tanulói II. k ate gória: általános is k olák fe lsőtagozatos tanulói Egy is k olábólk ate góriánk éntcs ak e gy tanuló de legálható! A Bács-K isk un m e gye i d öntőre m ájus 26-án órak or k e rül sor a M e gye i K özm űve l őd ési Intéze tb e n (K e csk e m ét, K atona Józse f tér 8.). A m e gye i döntőbőla zs űri döntés e alapján a h at legjobb e lőadó (k ate góriánk ént h árom -h árom fő) m e gh ívás t k ap a re gionális m onda és m e s e m ondó találkozóra. A re gionális döntőidőpontja: június 2. pénte k. H e lys zín: Bék és M e gye i K önyvtár, Bék és cs aba, D e rk ovits s or 1. A re gionális találkozó h at legjobb e lőadója m e gh ívás t k ap az augus ztus k özött m e gre nde ze ndő H O NK Ö R K ÉP gye rm e k - és ifjús ági alkotótáborba Szabadk ígyós ra, e ze nk ívülérték e s k önyvjutalm ak ban rés ze s ül. Je lentk e zni ne ve zés i lappal a M e gye i K özm űve lődés i Intéze tbe n leh e t m ájus 12-ig (6000 K e cs k e m ét, K atona Józs e f tér 8.). További inform áció és je lentk e zés i lap Cs e nk i K atalintól k érh e tő; te l/fax: 76/ ; E-m ail: A re nde zvényt tám ogatja a Ne m ze ti K ulturális Ö rök s ég M inis ztérium a és a Ne m ze ti K ulturális Alap. Faze k as tanuló k e re s te tik! K ovács Lás zló a Népm vés ze tm e s te re s ze pte m be rtől tanulótve s z fe l. Je lentk e zés, további inform áció: 78 / K alocs a FAZ EK AS ALK O TÓH ÁZ A M agyar Ve rsm ond ók Egye sül e te és a M agyar M űve l őd ési Intéze t CANTATA PR O FANA cím m e lne m ze tk özi, töb b nye l vű ve rs- és prózam ond ó ve rse nyt h ird e t Bartók Bél a szül e téséne k 125. évford ul ója tiszte l e tére A ve rs e ny fe lm e nő re nds ze rű, Bács -K is k un m e gye i te rületi fordulóját a Bács -K is k un M e gye i Ö nk orm ányzat K özm űve lődés i Intéze te re nde zi m e g. Az e lődöntő h e lys zíne : Szab ad szál l ás, Józse f Attil a M űve l őd ési H áz. Id őpontja: június óra A m e gh irde tő s ze rve ze te k célja, h ogy nagy ze ne k öltőnk s ze llem ét ve rs e k k e lm e gidézze a róla és ze néjérőls zóló, h ozzá k apcs olható k ölte m énye k k e l. Az ors zágos döntő de ce m be r 2-3-án les z, a h e lys zíntk és őbb je lölik k i. R észvéte l i fe l téte l ek : A ve rs - és prózam ondó ve rs e nye n rés zt ve h e t m inde n 15. életévét be töltött, h azai és h atáron túlélő m agyar nye lvű am atőr ve rs - és prózam ondó. A ve rs m ondónak az alábbiak k alk e llk és zülni: e gy Bartók Béláróls zóló ve rs s e l e gy, a ze néről s zóló ve rs s e l, a te lje s m agyar- és világirodalom ból e gy népk öltés ze ti alkotás s al(s zíve s e n ve s s zük a K árpátm e de nce népk öltés ze ti alkotás aibólvaló m e rítés t) e gy Józs e fattila ve rs s e l Egy-e gy ve rs vagy próza h os s za ne m h aladh atja m e g az 5 pe rce t! A je lentk e zés i lap a oldalról tölth e tő le, illetve pos tai úton a BK M Ö K özm űve lődés i Intéze ttőligénye lhe tő (6000, K e cs k e m ét, K atona J. tér 8.). További inform áció: Pe tőfi Sándor Lás zló (te l.: 76/481320, e -m

2 Be m utatjuk Sze l e sné K ása Il ona -Sze rinte m e z az inte rjú legye n re ndh agyó. Azt h is ze m e z a fe ladvány jólje llem e z e nge m. vis zont úgy ve s ze m k i, h ogy m inth a a s e m m ibőlnőtt volna k i m inde z nálad. -A régi be épül be lém és m e gújul. Nyilván am iről be s zélte m ink ább a tanítás ra vonatk ozik, k e vés bé az Négy e gye ne s vonallalk ösd össze a pontok atúgy, h ogy ne e m e ld fe lk özbe n a ce ruzád. alkotás ra. Pe rs ze m inde ze k ös s ze függe ne k, az ars poe tica -m is e rről s zól: Tanulok, tanítok, alkotok. A tanulás k e ll ah h oz, h ogy k épe s legyél m ás k ént látni. M os t a főis k olán például k inyílt a s ze m e m a s zíne k re, ak örülforog m os tm inde n. -Van, volt k épe d arról, h ogy h ogyan alak ul a látás m ódod a főis k olán? -Egye dül az volt a célom, h ogy a gye re k e k s zám ára k épe s legye k érth e tővé te nni azt, am it én tudok. Ezt voltam k épe s m e gtanulni a főis k olán. -H ajlam os vagy rá, h ogy alkotás aidban is gyors és frappáns legyél, ah ogyan az inte rjút is s zándék oztad e lintézni? A tojás fe s tés aprólék os m unk a... -Ige n, e be n az évbe n történt m e g ve lem e lős zör, h ogy volt e gy m e gre nde lés e m, am ih e z a főis k ola, a s zak dolgozat m iatt k épte len voltam ne k ilátni. A h ölgy m ondta is, jó, ak k or ne cs ináld, m e rt az e gés z a lélek rőls zólés k is ugárzik a -M inde nk i azt gondol be le, am it ak ar, úgy gondolom átláth ató vagyok, s e m m i re jtély nincs be nne m, de h a ak arom, ak k or m égis van. -K e zde tne k jó, de ne m ús zod m e g e nnyive l. M i be nne d az átláth ató, és m i a titok? -Nincs be nne m s e m m i átláth ató és nincs s e m m i titok. A k re ativitás az am i ne k e m a legfontos abb. M indig túl k e llett élne m, m e g k e llett oldanom valam it, cs ak m agam ra h agyatk ozh attam. -Ne k e d k e llett az alapok tól m e gte re m te ne d az alkotói világodat? -Ige n, m inde nt. Ugyanígy a tanítás ban is így volt; ne k e m k e llett k italálnom, h ogyan legye n m e g az anyag, h ogy m e gtarth as s am az órám. Elős zör düh ös voltam, h ogy nincs m inde n ott úgy, ah ogyan k e ll, de e z a javam ra s zolgált, m e gtanítottm ás k éntgondolkodni. -Elgondolkodtat am it m ondas z. Azt gondolnám, h ogy Te, m int a Népm űvés ze t Ifjú M e s te re e gys ze rűe n átve s ze d a h agyom ányok at és tovább élte te d azok at. A s zavaidból 2

3 Be m utatjuk m unk ára, h a ne m így cs inálod. -Az, h ogy a m e gélh e tés ért k e llalkotnod, ne m ölni m e g a m unk a öröm ét, s zéps égét? -Az ide i, m ár e m líte tt tojás fe s tés s e lvolt cs ak problém ám, e ddig e z ne m je lente tt gondot. Ne m tudom, m i leh e te tt a gond, a lélek ne m vitt rá, h ogy fe s s e k, ne m pus ztán az időh iányrólvolts zó. Sze les né K ás a Ilona népi iparm űvés z pe dagógus ban s zülete tt, s ok oldalú alkotóe m be r. Gye rm e k k ora óta érde k lődik a néph agyom ányok iránt. A k ézm űve s s zak k örbe n és be m utatók on tojás írás s al, gyöngyfűzés s e l, batik olás s al, ne m e ze lés s e l, agyagozás s al, k ülönböző h as ználati e s zk özök és játék ok te rm és ze te s anyagok bólvaló k és zítés éve lis foglalkozik. A legős ibb te ch nik ával,m éh vias s zalírja h ím e s tojás ait. A s zíne zőanyagot m aga állítja e lő fe s tő növénye k ből.m agyarors zágon tőls zám os k iállítás on, be m utatón néps ze rűs íti e h agyom ányőrzőtojás dís zítés t, és a k ézm űve s m e s te rs ége k e t. K ülföldi be m utatk ozás ai, k iállítás ai Ném e tors zágban, D ániában, Franciaors zágban voltak óta a k e cs k e m éti Szórak aténus z Játék m úze um és M űh e ly k ülső m unk atárs a és '9 7 k özött Bács -K is k un M e gye több te lepülés én ve ze te tt k ézm űve s s zak k ört gye rm e k e k rés zére. Je lenleg a Széch e nyiváros i M űvés ze ti Is k ola k ézm űve s tans zak ának tanára óta m inde n évbe n k ézm űve s tábortve ze tlak ite lke n tólA k e cs k e m éti Pe dagógiai Intéze tbe n játs zóh ázve ze tői pe dagógus továbbk épzés be n ok tatók éntve ttrés zt től30 órás ak k re ditáltgyöngyfűzés program m alis rés ztvállalta továbbk épzés be n. Szám os k ézm űve s -alkotó pályázaton s ik e re s e n s ze re pe lte k tanítványai. A lak ite lki óvodás ok m unk ájával be n az UNESCO k épzőm űvés ze ti pályázaton Franciaors zágban K ÜLÖ ND ÍJAT nye rte k. 3

4 Be m utatjuk Be re i Andre a Berei And rea -A Népm űvés ze t Ifjú M e s te re vagy... h ogyan k e rültél a h agyom ány k öze lébe? -Gim nazis ta k orom ban a Szórak aténus z Játék m úzeum ba jártam, és ott is m erk edtem m eg gyak orlatban a s zövés s el. Cs aládi indíttatás om nem volt a m es ters ég m űvelés ére, m ivel teljes en polgári cs aládból s zárm azom. A m es ters ég fortélyainak elsajátítás ára a M űvelődés i Intézet k ülönböző tanfolyam ait végeztem. -M iértponts zőni k e zdtél? -Elég neh éz a m agyarázata annak, h ogy m iért pont a s zövés, és nem például a fazek as s ág. Valós zínűleg egyénis égem ből fak adóan a népm űvés zet m es ters égei k özüla s zövés állh ozzám a legk özelebb. Végül a s zövés s zak ok tatói k épes ítés t is m egs zereztem. Alkotni jó dolog, de ennek az igazi gyök erét m egm agyarázni nem leh et, egys zerűen s zeretem. A népm űvés zet egyéb ágaival úgy vagyok k apcs olatban, h ogy azok at az úgynevezett k is m es ters égek tém ak örével k apcs olatos gyerek foglalkozás ok at tartok. Többek k özött ilyen a gyöngyfűzés, cs uh ék és zítés, m ézes k alács -s ütés. -A gye re k e k életébe, ízlés világába be tud h atolni az e ze n k is m e s te rs ége k h ordozta e s ztétik a? -Azt gondolom, a gyerek ek nek ez ink ább s zabadidős tevék enys ég. A m űvés zeti is k olai k eret k edvező leh etős égek et terem t. Sajnos k evés az olyan em ber, ak i ezután is tovább m űveli az ilyen fajta tevék enys éget. M indazonáltal m indenk éppen gazdagodnak a gyerek ek ; új dolgok at is m ernek m eg, m anuális k épes s égük fejlődik, m egis m erk ednek a s aját h agyom ányaik k al, gyök ereik k el. Ezek et a cs aládból m ár nem feltétlenül tudják 4 A Kecsk em éti Szórak aténusz Játék m úzeum m űh elyfoglalkozásaiba bek apcsolódva ism erk edett m eg a szövéssel19 86-ban ben a budapesti Felsőfok ú Népi Játék és Kism esterség Szak ok tató Képzőben szerzett népi játék - és szőnyegszövő ok tatói k épesítést. Ezt k övetően a M agyar M űvelődési Intézet továbbk épzésein gyarapította ism ereteit. A Duna-Tisza Közi Népm űvészeti Egyesület m unk ájába bek apcsolódva alkotótáborok ban vett részt, felnőtt és gyerm ek szövőalkotótáborok atvezetett. M unk ái szerepelnek m egyei, országos, pályázati és önálló k iállítások on. Szak m ai m unk ája elism erések ént 2002-ben Népm űvészet Ifjú M estere díjatk apott. Jelenleg a népm űvészeti alkotói tevék enységem et h obbik ént űzi. A h etényegyh ázi M óricz Z sigm ond ÁM K M űvelődési H ázában k özm űvelődési igazgatóh elyettesk ént m űvelődésszervezői feladatok atlátel. h ozni. -M e gis m e rik a m unk áidat? -Igen, a m unk áim at rends zeres en zs űriztettem. Van egy k ialak ult s tílus om, am it a s zak m ai zs űri elfogadott, és is m er. K ét éve a M űvelődés i H ázban dolgozom s zeptem bertől vezető beos ztás ban -, így nem s ok időm jut a s zövés re. Neh éz ös s zeegyeztetni a s zövés t a m unk ám m al, s zak k örök ön tanítom a gyerek ek nek. Ez azonban nem adja m eg azt a nyugodt alkotás t, am ire igazán s zük s égem volna. -M ilye n k once pcióvalk e zdtélne k i itt a M űve lődés i H ázban a m unk ának? -O lyan program ok at s zeretnék s zervezni, am i m inél több em bert érdek el. M ivel ÁM K vagyunk, s ok program a gyerek ek nek s zól, de s zeretném, h a a település rés z egés z lak os s ágának tudnánk nyújtani s zínvonalas program ok at. Am ellett, h ogy m inél több em bert el s zeretnénk érni, arra törek s zünk, h ogy m inős égi program ok at nyújts unk. Gondolok itt arra, h ogy vendégünk volt K ányádi Sándor, Faludy György, Buda Ferenc s zinte állandó vendég nálunk, h elyi m űvés zek nek rendeztünk k iállítás t, Is k andernek van itt állandó fotók iállítás a. K ialak ulóban van egy törzs k özöns ég, ak ik m indig eljönnek ezek re a rendezvények re. -H e lyi k e zde m énye zés e k re leh e ts zám ítani? -Teljes en öns zerveződő k ezdem ényezés ek re s ajnos nincs példa. Nyilván elő leh et s egíteni ilyen létrejöttét. Elk ell m ondani, h ogy a nagyobb rendezvények re, m int am ilyen a Faludy es t is volt, K ecs k em étről is s zám os an jöttek, teh át errefelé is tudunk nagyobb rendezvények k elvonzás tgyak orolni. -Térjünk vis s za a népm űvés ze t tém ájáh oz. H ogyan érze d m agad e bbe n az alkotói k öze gbe n, k özös s égbe n, h ogyan látod a jövőde t, a s zövőm e s te rs ég jövőjét? -Szük s ég van alkotók özös s égre, táborok ra, ah ola h as onló érdek lődés ű em berek együtt alkoth atnak és feltöltődh etnek. Vélem ényem s zerint a népm űvés zetnek van jövője, a s aját területem et tek intve, h a olyan alkotás ok k és zülnek, am ik a m ai lak ás k ultúrába beilles zth etők, h as ználható tárgyak, jelen es etben s zőttes ek k és zülnek. Szerintem ez m indenk éppen biztos ítja ennek a m es ters égnek a továbbélés ét.

5 Pá l y á zatajánl ó A ze ngővárk onyi SZ ALM A-K INCS-TÁR, a pécs váradi Fülep Lajos M űve lődés i K özpont és a nagypalli R égi M e s te rs ége k e tfe leleve nítőegye s ületpályázata. Pál yázh atnak : h azai és h atáron túli am atőr és h ivatás os k ézm űve s e k, népm űvés ze k, iparm űvés ze k, m űk e dve lő alkotók. A pál yázat cél ja: a te rm és ze te s fonh ató anyagok (s zalm a, cs uh é, gyék ény, s ás ) újra fe lfe de zés e és a m ode rn e m be r e s ztétik ai és funk cionális igénye it k ie légítő, e gye di, m űvés zi fe lhas ználás ának be m utatás a. Pályázni a te rm és ze tbe n található bárm ilye n fonh ató anyagból k és zült új, k iállítás on m ég ne m be m utatott, h agyom ányos és új s tílus ú alkotás ok k al(m axim um h árom darab, illetve k e ttő, legfe lje bb öt darabból álló tárgy e gyütte s s e l), játék ok k alleh e t. A pályázatra érk e ző alkotás ok at s zak m ai zs űri érték e li, és a június 26-án a pécs váradi Fülep Lajos M űve lődés i K özpontban nyíló k iállítás on k e rülne k be m utatás ra. A k iállítás h oz e gy h e te s k ézm űve s alkotótábor k apcs olódik. A s zalm a- és gyék énytárgyak a SZ ALM A-K INCS-TÁR, a cs uh éból k és zült alkotás ok a nagypalli cs uh égyűjte m ény anyagába k e rülne k. A Pótk ávé K ul túr, M űvész, M éd ia ( onl ine k ul turál is m agazin a Cik ória K upa nove llapályázat - folytatás ak ént k iírja k épalkotók nak s zóló pályázatát. A fe ldolgozandó, k örüljárandó tém a itt is a K ávéh áz - m int a ve ndéglátás e gyik s ze glete ; a k ávéh ázak h ajdani lege ndái; a k ávéh ázak m a; a k ávézó m int találkozóh e ly; életk épe k ; a k ávézás m int élve ze t; a k ávé m aga; s zíne k, fénye k, h angulatok s tb. 1. A pályázatok at2 k ate góriába várjuk : - fotó (cs ak digitális, de leh e tdigitalizáltis ) - illus ztráció (grafik a, s zám ítógépe s grafik a, m anipulált fotó) A pályázati m unk ák be érk e zés éne k h atáride je : m ájus 31. éjfél Az e lbírálás i idő2 h ét. A pályázaton való rés zvéte l fe ltéte le a Pótk ávé ol dalán történőre gis ztráció! Ne ve zés i díjnincs. A pályázattal k apcs olatos k érdés e it fe lte h e ti a Pótk ávé s ze rk e s ztőine k - vagy h ívh atja Tóth Z s uzs annát h étk öznaponk ént m unk aidőbe n a te lefons zám on. Be adás i h atáridő: június 22. Be k ül d ési cím : Fülep Lajos M űve lődés i K özpont, 7722 Pécs várad, K os s uth u. 31. További fe lvilágos ítás t és az alkotótáborba való je lentk e zés i lapot Tüs k és Tündétől leh e t k érni: (1131 Budape s t, Futár u. 6. 3/9. Te l.: , e m ail: A M agyar Népm űvésze tért Al apítvány pályázatot h irde t olyan életm űve k be m utatás ára, am e lye k a néptánc és népze ne k e vés bé is m e rt XX. s zázadi gyűjtőine k és k utatóinak m unk ás s ágáróladnak átte k intés t. A pályam űne k tartalm aznia k e ll: - életrajz és m unk ás s ág ös s ze foglalás át, - s ze m e lvénye k e taz életm űből, - rés zlete s bibliográfiát(publik ációk, gyűjtés e k s tb.). A pályam ű te rje de lm e m axim um 5 ívleh e t. Az e lkés zült pályam űve t az alapítvány k uratórium a legfe lje bb Fttám ogatás ban rés ze s íth e ti. A nye rte s pályam űve k további fe lhas ználás ának fe ltéte leit s ze rződés be n rögzítjük. További inform áció m unk aidőbe n a as te lefons zám on k aph ató. Pályázni ok tóbe r 15-ig leh e t a k öve tk e ző cím e n: M agyar Népm űvés ze tért Alapítvány, 1011 Budape s t, Corvin tér 8. K özk incs pál yázatm e gye i e re d m énye i: K ask antyú K özségi Ö nk orm ányzat; ; K ulturált s zolgáltató tér k ialak ítás a. K ors ze rű infras truk túra k ialak ítás a a lak os s ág (m inde n k oros ztály) s zám ára a s zabadidőh as znos e ltöltés éh e z. Tanyavil ág K ul turál is Egye sül e t, K is s zállás ; ; K özös s égi s zíntér, vize s blok k, k e rítés, épülete k te tős ze rk e ze ti javítás a, k ors ze rűs ítés e, fe lújítás a. K özk incs h ite l pál yázatm e gye i e re d m énye i: K e csk e m ét M e gye i Jogú Város Ö nk orm ányzata, ; Az Erde i Fe re nc M űve lődés i K özpont és M űvés ze ti Is k ola e lőcs arnok ának k ors ze rűs ítés e 5

6 Pál yázatajánl ó A M ob il itas pál yázati e re d m énye i: Pál yázat ifjúsági sze rve ze te k ne k, ifjúságse gítők ne k, k ortársse gítők ne k szól ó k épzése k tám ogatására Bajai M űve l őd ési és Szab ad id ő Egye sül e t; ,- Ft - D Ö K jó!/4. K épzés diák önk orm ányzatos ok nak A K e re sk e d e l mi és Ve nd égl átóipari Szak e m b e rk épzésért O k tatási Al apítvány, K is k unh alas ; ,-Ft R e m ény Egészség-és Csal ád véd Egye sül e t, K isk unh al as; , "Újra e gyütta Nagy Cs apat!" Ö röm m e l és H itte l a Cse rk észe tb e n Al apítvány; ,- Ft, Bugaci őrs ve ze tők épzés 2006 Em b e ri Érték e k ért 2005 Egye sül e t, K isk unh al as; ,- Ft, Pályázatírói alapis m e re te k Pál yázat ifjúsági sze rve ze te k k iad ványainak és e gyéb prom óciós anyagainak k észítéséne k Em b e ri Érték e k ért ,- Ft- Ifi Es ély Egye sül e t, K is k unh alas ; Tér Ifjúságse gít Egye sül e t, K e cs k e m ét; ,- Ft, ELEVEN H ÍRVER Ő Garai H áz Al apítvány, Baja; ,- Ft, "Is m e rj m e g Fogadje l!" Ál tal ános Isk ol a Diák önk orm ányzata, ,- Ft, SuliLap-Top is k olaújs ág Város föld; Tóth Pál Ál tal ános Isk ol a Diák önk orm ányzata, K uns zállás ;60.000,- Ft, Újraindula TÓT(h )ÁGAS! Civil e k a Jövért Al apítvány, K is k unh alas ; ,- Ft, PR a Civilek ért K od ál y Z ol tán ÁM K Ál tal ános Isk ol ájának Diák önk orm ányzata, D unapataj; ,- Ft, A dunapataji K odály Z oltán ÁM K D iák önk orm ányzatának D iák s zájne vű újs ágm e gje lente tés e Lak ite l e k i Óvod áért Al apítvány, Lak ite lek ; ,- Ft, SO K k ics i SO K R A m e gy! Z rínyi Il ona Ál tal ános Isk ol a Diák önk orm ányzata, K e cs k e m ét;50.000,- Ft, Z rínyis H ars ona diák lap Ö röm m e l és H itte l a Cse rk észe tb e n Al apítvány, K e cs k e m ét;50.000,- Ft, Tábori zs e bk önyvés füze t M e gyénk be n 72 pályázat nye rt gye rm e k és /vagy ifjús ági te m atik u s táborozás i program ok tém ájában. 6 Jó b izonyítványértszám ítógép jár! Szám ítógéph e z jutástse gítőtám ogatói program A M átrix K özh as znú Alapítvány és a TO P Egye s ület adom ányozás i program ja s zám ítógéph e z jutás i leh e tős ége t te re m t 100 olyan ne h ézs ors ú (nagycs aládos, h átrányos h e lyze tű) általános is k olás diák s zám ára, ak ik ne k a cs aládja m ég ne m re nde lke zik s zám ítógéppe l. A tanulás m e gk önnyítés e és az inform atik a m inéljobb m e gis m e rés e érde k ébe n az alapítvány e s zk özh öz jutás i leh e tős ége t biztos ít azok nak a s ik e re s pályázatot be nyújtó tanulók nak, ak ik ne k anyagi h e lyze te m iatt a s zám ítógép be s ze rzés e ne m m e goldh ató. A pályázaton rés zt ve h e t cs aládonk ént m axim um e gy 1214 év k özötti gye rm e k, ak ine k év végi tanulm ányi átlaga m inim um 4-e s vagy annáljobb. A pál yázattartal m a: - s zülői aláírás s alnyilatk ozni k e lla h átrányos h e lyze tről (árvas ágról, nagycs aládban élés ről, és arról, h ogy a cs aládban nincs e n s zám ítógép), - m e g k e lladni a pontos adatok at (gye rm e k és a s zülő ne vét, cím ét, te lefonját, pontos e lérh e tős égét), - os ztályfőnök tanár ajánlás a s zük s ége s, am e llye l m e llék e lni k e llaz ak tuális év végi bizonyítvány m ás olatát is, A pályázat be adás a június július 15 k özött leh e ts ége s az alapítvány cím ére (M átrix Al apítvány, 6724 Sze ge d, Vértói u. 3.) cím ze ttlevélbe n. A boríték ra írják rá: Szám ítógép... Inform ációs te lefons zám : + 36/20/ A h iányos vagy valótlan adatok at tartalm azó je lentk e zés érvényte len! Az alapítvány a be érk e ze tt je lentk e zés e k k özül a 100 általa legrás zorultabbnak ítélt cs alád s zám ára biztos ítja a tám ogatói program ban való rés zvéte lt. A s zám ítógépe k k ios ztás ára de ce m be r 15-ig k e rüls or. Inte rne t: H ivatalos s zám las zám : O TP.: A k ios ztás ra k e rülő s zám ítógépe k e t a M átrix K özh as znú Alapítvány és a TO P Egye s ület tám ogatói ajánlják /ajánlották fe l és az ő s e gíts égük k e l jutnak /jutottak a rás zorulók h oz... Várja a program a cs atlak ozni s zándék ozó cége s tám ogatók at, és a m édia k épvis e lőitis. M átrix K özh asznú Al apítvány és a TO PEgye sül et

7 H íre k, ak tual itások cs oportja K öszöne taz 1 % -ért! A Bács k ai K ulturális Alapítvány k ös zöne tét fe je zi k i m indazok nak, ak ik a s ze m élyi jöve de lem adójuk 1 %-át alapítványunk javára ajánlották fe lés e zze lis tám ogatták célkitűzés e ink e t. A be folyt ,- forint ös s ze ge t a térs ég am atőr m ozgalm ának tám ogatás ára k ívánjuk fe lhas ználni. K ös zöne tte lés tis zte lette lfogadjuk a évi s ze m élyi jöve de lem adó fe lajánlás ok at is a as adós zám unk ra. Tölgye s i Gábor, a k uratórium e lnök e... az e lődök tis zte lete a lege lsőtörvény Töm örk ény Is tván VÁR O SALAPÍTÓK NAPJA K is k unfélegyh áza Város Ö nk orm ányzata tis zte lette lés s ze re te tte lm e gh ívja Ö ntés K e dve s Cs aládját m ájus 16. és 21. k özöttm e gre nd e zésre k e rül őre nd e zvénye ire M áju s 16. M. F. M űve lődés i K özpont Ifjús ági és K özös s égi H áz óra:szás z Erzs ébe t k orondi s zobrás zm űvés z k iállítás a M áju s óra: TEM I Szak m ak özi M űve lődés i H áza: Garai Is tván k iállítás a óra, Pe tőfi Sándor Város i K önyvtár: 100 éve válas ztották K is k unfélegyh áza dís zpolgárává dr. H olló Lajos függe tlens égi politik us t; Ünne pi m e ge m lék e zés M áju s óra: K is k un M úze um : Prof. D r. Tóth fotók iállítás a Cs aba M áju s óra, Város h áza e lőtti tér:10 éve Szóla rádió ; a Sirius R ádió nyíltnapja óra, Iparte s tülets zék h áza: Ipartörténe ti k iállítás óra, M űve lődés i K özpont: Fe ltre -i m űvés ze k k iállítás a óra, Cons tantinum Intézm ény: D r. Bábe l Balázs K alocs a-k e cs k e m ét Egyh ázm e gye érs e k éne k k önyvbe m utatója óra, Innovációs k özpont: Toldi Györgyi K rapina k önyvbe m utatója óra, K orona Étte re m : IV. K oronás k iállítás óra, Pe tőfi tér: M iénk itt a tér s zabadtéri k iállítás és fe s ztivál, k özre m űk ödne k a fe ltre i zás zlódobálók M áju s óra, Aranypáva Te nis zs portte lep: K is k un K upa te nis zve rs e ny 9.00 óra, H onvéd Sportte lep: K is k un K upa labdarúgó m érk őzés e k, döntő e lőtt: Ve llai - K is k unfélegyh áza női labdarúgó m érk őzés óra, D arvas Józs e f Általános Is k ola: K is k un K upa ne m ze tk özi diák birk ózóve rs e ny óra, Pe tőfi tér: Borutca m e gnyitás a, k özre m űk ödne k : a fe ltre i zás zlódobálók, Félegyh ázi, Népdalkör és cite raze ne k ar, Padk aporos Tánce gyütte s óra, K os s uth utca: A fúvós és m azs ore tt fe s ztivál rés ztve vőine k fe lvonulás a a fe ltre i zás zlódobálók k al óra, K orona utca: M azs ore ttfe s ztivál óra, K is k un M úze um : A félegyh ázi Z e ne barátok k órus ának és a s ze nte s i Z e ne barátok k órus ának h angve rs e nye óra, M óra Fe re nc Gim názium : Egy zás zló alatt k ét ne m ze t - a M óra Fe re nc Gim názium és a Padk aporos Tánce gyütte s k özös m űs ora óra, Sarlós Boldogas s zony Plébániate m plom : A k is k unfélegyh ázi K once rt Fúvós ze ne k ar ünne pi h angve rs e nye. A m űs orban e lhangzik : Le ndvay K am illó Tts unam i c.m űve ős be m utató, világpre m ie r óra, Bék e tér: Back II Bl ack él ők once rt óra, Bék e tér: Latin táncok a M óra Fe re nc Gim názium 11/A os ztályos tanulóinak e lőadás ában óra, Bék e tér: Tűzzsongl őrök óra, Bék e tér:ed d a él ők once rt M áju s óra, Sze ntis tván te m plom : Ünne pi s ze ntm is e óra, Város h áza e lőtti tér: Város alapítók napi ünne ps ég, k itünte tés e k átadás a, te s tvérváros i dok um e ntum ok aláírás a óra: Parádés fe lvonulás a Vas útállom ás tól a Város h ázáig K özre m űk ödne k : K is k unk apitány, Félegyh ázi népvis e letbe -öltözött fiatalok, K is k unfélegyh ázi Fúvós ze ne k ar, K is k unfélegyh ázi M azs ore tt Együtte s, Padk aporos Tánce gyütte s, Fe ltre i zás zlódobálók cs oportja óra, Bék e tér: Ne oton k once rt óra, Bék e tér: Z se rb ó e gyütte s m űsora óra, Bék e tér: Bik ini k once rt óra, Város h áza e lőtti s zínpad: Ste fano és R ita ol asz éne k e se k m űsora óra, Bék e tér: Irigy H ónaljm irigy k once rt óra, Bék e tér: Tűzijáték Egyéb program ok : Pe tőfi M ozi: M agyar film s ik e re k ve títés e, Vidám park, város néző k is vonat, k ézm űve s foglalkozás, arcfe s tés, h e nna fe s tés, ve ndéglátás, bork ós tolás A re nd e zvénye k re a b e l épés ingye ne s! 7

8 H íre k, ak tual itás ok Az Erd e i Fe re nc M űve l őd ési K özpontés M űvésze ti Isk ol a m ájusi porgram jaib ól M ájus 2-14.: K ris ztogram, Szabó Pál fe s tőm űvés z k iállítás a Szabó Pál fe s tés ze te Be k e Lás zló m űvés ze ttörténés z m éltatás a s ze rint - e lsős orban az ortodox k e re s zténys ég liturgiai h agyom ányaiból, az ik ontradícióbóltáplálkozik, de azt re ndk ívüle gyéni m ódon dolgozza fe l. Se gíts égül h ívja a nyugati abs ztrak t fe s tés ze t, az inform e l, a k ollázs te ch nik a m ás m ai e s zk öze it. Látogath ató: naponta óráig m ájus 12., pénte k 19 óra: "Z öldvás áron" /K e cs k e m éti Anzix/ A K e cs k e m éttánce gyütte s újm űs ora K ore ográfus ok : Luk ács Lás zló és Luk ács né H aránt Es zte r a Népm űvés ze ti Ifjú M e s te re i, valam inttas y Péte r M unk atárs : M ih ályi Gábor H arangozó Gyula-díjas k ore ográfus Z e ne i re nde ző: Cs ík János Z e ne : H írös Z e ne k ar (H e ge dűs M áté, Barcza Z s olt, M és záros János, Torm ás i Elek ), valam int Balogh M e linda és Cs ávás Attila Vis e let: Tajti Erzs ébe tés Szabó Be áta Táncolják a K e cs k e m ét Tánce gyütte s tagjai és az Erde i Fe re nc M űve lődés i K özpontm űvés ze ti is k olájának tanulói Az ban alak ult, idén 30 éve s K e cs k e m ét Tánce gyütte s e gyik legfontos abb fe ladatának tartotta K e cs k e m ét és k örnyék e néptánc örök s égéne k k özk inccs é téte lét. A K odály Ö rök s ég Program tám ogatás ával létre jött, a h íre s -ne ve ze te s k e cs k e m éti vás árok h angulatát fe lidéző e gés z e s tés s zínpadi m űs oruk ban a K is k uns ág e lfe lede tt táncaitis életre k e ltik. Be lépődíj: 500 Ft m ájus 16., k e dd óra: Boh ém K lub, Ve ndég: Fajs zi Cs anád - h ars ona Be lépődíj: 500 Ft m ájus 18., cs ütörtök 15 óra: K e cs k e m éti Paletta Város i gye rm e k, ifjús ági k épző- és iparm űvés ze ti k iállítás Látogath ató: június 4-ig, naponta óráig m ájus 19., pénte k 18 óra: Szás zy R óbe rt: Is k olaprogram is m e rte tés e m ájus , s zom bat-vas árnap: Néptáncos ok O rs zágos Be m utató Színpada M inős ítőfe s ztivál A M artin György Néptáncs zöve ts égge lk özös re nde zvény m ájus 27., s zom bat17-22 óráig: Tánch áz Z e ne i ve ze tő: Cs ík János, játék m e s te r: Gulyás Lás zló, tánch ázve ze tő: Luk ács Lás zló, k ézm űve s k uck ó: Be re i Andre a A be lépés díjtalan! m ájus 27 - június 5.: Pünk ös di k ézm űve s vás ár H e lys zín: Főtér m ájus 27., s zom bat: bőrözés, k ézim unk a, 8 m e s te rs égbe m utatók : fafaragás, m éze s k alács és k örtős k alács k és zítés, k orongozás, papírm e rítés, h ántolás Előze te s!!! június 1., cs ütörtök 19 óra: Szính ázi K örk ép bérlet 3. e lőadás a M olnár Fe re nc: A D ok tor úr A budape s ti K örúti Szính áz e lőadás a R e nde zte : Galam bos Z oltán A k isk unm ajsai M űve l őd ési H áz m ájusi program jaib ól m ájus 9 -én órától a TR ÉNING AZ EGÉSZ SÉGR ŐL cím ű e gés zs égne ve lő program 2. e lőadás ára várjuk az érde k lődők e t, m e lyne k cím e : Tud atform ál ás cím m e l. Tém ak öre i: Tudatos an s zéppé te tt k örnye ze tünk. A k örnye ze t inform ációs h atás a és s ze re pe a tudatform álás ban. A fe lnőtte k példam utató m agatartás a. A k örnye ze ttudatos m agatartás je lentős ége. Tudatos an e gés zs ége s s é te tt te s tünk. Az e gés zs ége s gondolkodás titk airól. H ogyan gondolkodunk önm agunk ról. - Tudatos an e gés zs ége s s é te tt s ze llem ünk, az e m be ri tudatés lélek k apcs olatáról m ájus 10-én K i m it tud ve télke dőt s ze rve z a K isk unm ajsai Gye rm e k és Ifjúsági Ö nk orm ányzat, m e lye n a k is térs ég is k olás ai m utatk oznak be. H e lys zín a M űve lődés i K özponts zính ázte rm e m ájus 15-én órától K ol l ár Z sol t k önyvb e m utatója les z a M űve lődés i K özpont TV te rm ébe n. M inde n érde k lődőtvárunk m ájus 21-én órai k e zd e tte la b ud ape sti Ne m ze ti Szính áz R e vans cím ű k ét fe l vonásos táncm űvére s ze rve zünk bus zos s zính ázlátogatás t. Je gye k m ég k orlátozotts zám ban k aph atók m ájus 23-án órától a TR ÉNING AZ EGÉSZ SÉGR ŐL cím ű e gés zs égne ve lő program k öve tk e ző e lőadás a Az érték e k fe l fe d e zése cím m e l k e rül m e gre nde zés re. Tém ak öre i: A k örnye ze t e s zm e i érték e. Véde tt te rm és ze ti érték e ink, ne m ze ti park ok és te rm és ze tvéde lm i te rülete k je lentős ége. H e lyi véde tt te rm és ze ti érték e ink. - Az e gyén s ze llem i érték e. A tanulás és taníth atós ág je lentős ége, általános és s zak m ai m űve lts ég érték e. Az inte llige ns e m be r je llem zői. - Az e gés zs ég, m int érték m e gőrzés e, véde lm e, fe jles ztés e te rm és ze tgyógyás zati m óds ze re k k e l m ájus 26-án órátólvárosi Gye rm e k napot s ze rve z a K isk unm ajsai Gye rm e k és Ifjúsági Ö nk orm ányzat, m e lyne k program jai délelőtt a s portpályán, délután a M űve lődés i K özpontban és az e lőtte lévő tére n k e rülne k m e gre nde zés re. Ek k or os ztjuk k i a K is térs égi k víz díjaitis a ve rs e nyzőis k olák k özött.

9 H íre k, ak tual itás ok VIII. K Ö Z M ŰVELŐDÉSI NYÁR I EGYETEM Sze ge d, júl ius 3-7. M e gye h áza - R ák óczi tér 1. H ÉTFŐ Vitányi Iván: A m űve lts ég m ints zabads ág M aróti Andor: A m űve lts ég-fogalom változás ai KEDD Földiák András : M űve lődés a globalizáció s odrás ában Sch iller R óbe rt: Egy k ultúra k özött T. K is s Tam ás : A m űve lődés k étoldala SZ ER DA Baue r Béla: A fiatalok m űve lődés i s zok ás ai Cs om a Gyula: K özok tatás és m űve lődés Polónyi Is tván: Szak k épzés és m űve lts ég Pordány Sarolta: A fe lnőttne ve lés a m űve lődés re nds ze rébe n Bujdos ó D e zs ő: M űve lts ég és /vagy k épze tts ég? CSÜ TÖ R TÖ K Pléh Cs aba: M űve lts égk ép és ps zich ológia Bánlak y Pál:M űve lődés i e s élye k, e gye nlőtlens ége k K olozs i Ádám : M űve lődés - be fogadás (e gy Bourdie uinte rpre táció) PÉNTEK A M agyar Szín-Játék os Szöve tség és a Bud ape sti M űve l őd ési K özpont Nyárk ös zöntő O rs zágos M inős ítő Színjáts zó Fe s ztivált re nde z Z ala Szilárd e m lék ére m ájus 28-án 10 órától a Budape s ti M űve lődés i K özpontban (Budape s t,xi. Ete le út 55.), illetve igény e s e tén június 3-án Budak e s zin a Com pania Társ as ág s túdióte rm ébe n Fe s ztiválunk ra a m agyar nye lvte rület e gés zéről várjuk (m űfaji-, te m atik ai- és játék idő m e gk ötés nélkül) a fe lnőttvagy diák s zínjáts zó e gyütte s e k produk cióit. Túlje lentk e zés e s e tén e lsőbbs ége t élve zne k a budape s ti, illetve Pe s t m e gye i társ ulatok, valam int a M agyar SzínJáték os Szöve ts ég tag-e gyütte s e i. (Gye rm e k cs oportok at ne m fogadunk.) K ülönös e n örülnénk olyan társ ulatok rés zvéte léne k, ak ik ne k e z évbe n m ás be m utatk ozás i vagy m inős ítés i leh e tős égük ne m volt, bárm i ok ból k im aradtak a fe lfutás os vagy ors zágos fe s ztiválok on való rés zvéte l leh e tős égéből, de s ze re tnéne k m ás cs oportok és a m inős ítős zak e m be re k e lőttis be m utatk ozni. A m e gh ívás róla s ze rve zők dönte ne k. A je lentk e zés i lapot m e llék e ljük, k érés re e lküldjük, továbbá letölth e tő a h onl apról. Ne ve zni legk és őbb m ájus 10-ig leh e t. Elérh e tős ége ink : vagy, M agyar Szín-Játék os Szöve ts ég (1239 Bp. XXIII. Ve cs és i út 31), te lefon: Cs e pe ligyörgy: A m űve lődés új h e lye i B. Ge lencs ér K atalin: A k öz m űve lődés e További inform áció, je lentk e zés i lap: Cs ongrád M e gye i K özm űve lődés i Tanács adó K özpont 6741 Sze ge d, R ák óczi tér 1. Le vélcím : 6701 Sze ge d, Pf Te l.: 62/ , fax: 62/ , m obil:20/ Gratulálunk, a fényk épe n láth ató Érs e k h alm i Népdalkör a XIII: O rs zágos m inős ítő ve rs e nye n im m ár ne gye dik alkalom m alarany m inős ítés tnye rte l. A Bács-K isk un M e gye i K özm űve l őd ési Intéze t fotópályázatot h irde t, am e lye n bárk i, életk ortólés foglalkozás tólfügge tlenülrés zt ve h e t, h a a m e gyébe n él, vagy dolgozik, illetve tanul. R és zt ve h e tne k azok is, ak ik valam e ly, a m e gyébe n m űk ödő, civil s ze rve ze ttagjak éntk ötődne k Bács -K is k un m e gyéh e z. A pályázók k étk ate góriában ne ve zh e tne k. 1. k ate gória: Bács-K isk un m e gye és a Dél -Al föl d k ul turál is és te rm észe ti örök ségétm e görök ítők épe k. 2. k ate gória: Bartók Bél a al k otóm unk áságáh oz k ötőd ő, vagy m űve i ál talih l e te ttfe l véte l ek. A k iállítás ra s zánt m unk ák at m ájus 25-ig leh e t be k ülde ni a K özm űve lődés i Intéze tbe, a zs űrize tt anyagból re nde ze tt k iállítás m e gnyitója június 17-én s zom baton 11 órak or les z Baján a Józs e f Attila M űve lődés i K özpont és Ifjús ági H áz galériájában. Arra k érjük k ollégáink at, h ívják fe la te lepülés ük ön élő, fotózás s al foglalkozó is m e rős e ik figye lm ét a pályázati leh e tős égre! 9

10 H íre k, ak tual itás ok Fe lh ívás A Bács -Kis k u n M e gye i Ö nk orm ányzat, a Bács -Kis k u n M e gye i Ö nk orm ányzat Forrás Kiadója, Katona Józs e f M e gye i Könyvtára, és Közm űve lődés i Intéze te Intézm ényünk a M agyar K öztárs as ág és az Európai Unió általfinans zírozotth EPO P e s s zám ú pályázaton tám ogatás tnye rt. K onzorcium i partne re ink a jános h alm i H onvéd K as zinó K ulturális Egye s ület(h K K E) és a K R K K. A proje k th os s zú távú céljai: - A m e gye i k özm űve lődés i intézm énye k alkalm as s á téte le a fe lnőttk épzés be n való rés zvéte lre - A h e lyi élete s ély javítás a - Tudás alapú társ adalom fe ltéte leine k m e gte re m tés e - K özm űve lődés i intézm ényre nds ze r e rős ítés e Eze n célok e lérés éh e z nove m be réig az alábbiak at valós ítjuk m e g: - Fe lnőttk épzés i k onzulens e k k épzés e - Te ch nik ai fe ltéte lek m e gte re m tés e ;k épzés i, e -learning, - Fe lnőttk épzés i adatbázis létre h ozás a - K épzés i h e lye k k ialak ítás a - János h alm án h átrányos h e lyze tű m unk avállalók nak nyújtunk s ze m élyre s zabotts e gíts ége t, k épzés t A m e gvalós ítás s orán a K özm űve lődés i Intéze tés a H K K E dolgozóitk épe zzük k i, de s ze re tnénk a k épzés ta m e gye ös s ze s k özm űve lődés i intézm ényéne k dolgozói s zám ára e lérh e tővé te nni. A proje k tte lk apcs olatos ak tuális inform ációk, tájék oztató a l ol dalon található. a M agyar Ve rs m ondók Egye s ülete s zak m ai tám ogatás ával ors zágos s zavalóve rs e nyth irde tbu da Fe re nc Kos s u th díjas k öltő70. s zü letés napja alkalm ából. 1. A ve rs e nyre am atőr ve rs m ondók je lentk e zés étvárjuk, ak ik be töltötték 14. életévük e t, és be fe je zték általános is k olai tanulm ányaik at. 2. A je lentk e zők h árom s zabadon válas ztottbuda Fe re nc ve rs s e lne ve zh e tne k. Eze k k özüla zs űri a ve rs e ny folyam án az e gyik általa k ije löltve rs e th allgatja m e g. A ve rs e ny döntőjétk étte rületi válogató e lőzi m e g. A nyugat-m agyarors zági régió e lődöntőjéne k h e lys zíne : Ve szprém, Eötvös K árol y M e gye i K önyvtár időpontja: sze pte m b e r 15. pénte k A k e let-m agyarors zági e lődöntő h e lys zíne : K e csk e m ét, K atona Józse f M e gye i K önyvtár időpontja: sze pte m b e r 22. pénte k Az országos döntőh e lys zíne : K e csk e m ét, K atona Józse f M e gye i K önyvtár időpontja: nove m b e r 3. A döntő e lső h árom h e lye ze ttjéne k jutalm a: k özös h étvége a D una m e nti Ve ránk a s zige tén te lje s e llátás s al, ne ve s irodalm árok társ as ágában. Eze n k ívül érték e s k önyvajándék ok és m űvés ze ti alkotás ok várnak a s zavalók ra. További inform áció és je lentk e zés i lap k érh e tő: BK M Ö K özm űve lődés i Szak m ai Tanács adó Szolgáltató Intéze te Pe tőfi Sándor Lás zló K e cs k e m ét, K atona Józs e f tér 8. te l.: 76/ e -m és daferenc.html Ne ve zés i h atáridő: m áju s 15. a fe nti cím re H írlevél A Bács -K is k un M e gye i K özm űve lődés i Szak m ai Tanács adó és Szolgáltató Intéze tk iadványa K és zült500 példányban, Tis zak écs k én, a Nyom tató K k t. nyom dájában. Fe lelős k iadó: Im re K ároly igazgató Sze rk e s ztő, törde lő, fotók, inte rjú: Pe tőfi Sándor Lás zló M e gre nde lhe tőaz intéze tcím én: 6000 K e cs k e m étk atona Józs e f tér 8. Te l/fax: 76/ e -m ail:h irleve bacs k ultura.k ozne t.h u h onlap: w w w.bacs k ultura.k ozne t.h u

H í r le vé l. yam 135. szám 2005. június

H í r le vé l. yam 135. szám 2005. június H í r le vé l X. évfol yam 135. szám 2005. június Bács-K isk un M e gye i Ö nk orm ányzatk özm űve l őd ési Szak m ai Tanácsad ó és Szol gál tató Intéze te h avi lapja 6000 K e cs k e m ét, K atona Józs

Részletesebben

a Ve s zprém m e gye i Önk orm ányzat biztos ítja-e az is k ola m űk ödés éh e z s zük s ége s

a Ve s zprém m e gye i Önk orm ányzat biztos ítja-e az is k ola m űk ödés éh e z s zük s ége s Quas im odo e m lék díj 15 éve s évfordulójára. A k önyv be m utatja az e m lék díj történe tét, tartalm azza a díjazott k ölte m énye k e t, inte rjúk k al, k épe k k e l h ozza k öze lebb h ozzánk a

Részletesebben

H í r le vé l. a B ács - K is k u n M e gy e i Ön k or m án y z at és i Sz ak m ai Tan ács ad ó és Sz olgáltató In téz e tén e k in for m ációs lapja

H í r le vé l. a B ács - K is k u n M e gy e i Ön k or m án y z at és i Sz ak m ai Tan ács ad ó és Sz olgáltató In téz e tén e k in for m ációs lapja H í r le vé l XI. évfol yam 144. s zám 2006. m árcius a B ács - K is k u n M e gy e i Ön k or m án y z at K öz m u ve l od és i Sz ak m ai Tan ács ad ó és Sz olgáltató In téz e tén e k in for m ációs lapja

Részletesebben

H í r le vé l. Tavaszk öszöntő Néptáncgála

H í r le vé l. Tavaszk öszöntő Néptáncgála H í r le vé l yam 156. s zám 20 0 7. m árciu s A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ö n k or m á n y z at K öz m ű ve l őd é s i Sz ak m ai Tan á cs ad ó é s Sz ol gá l tató In té z e té n e k i n for m á

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

forrás : M agyar H ivatalos K özlöny

forrás : M agyar H ivatalos K özlöny Az Unive r-pe nta Társ as ág s zak tanács adói h írl e ve l e 2006. júl ius forrás : M agyar H ivatalos K özlöny leh atárolás ának s ze m pontjait A tám ogatás igénybe véte léne k fe ltéte lei: A tám ogatás

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

Sz ínk e z e lés 1x1. - Biz tos ítani a s z ính űs ége t.

Sz ínk e z e lés 1x1. - Biz tos ítani a s z ính űs ége t. M i a s z ínk e z e és? - Egy e járás, am e ye a k épe ink s z íne it tudjuk be fo yás o ni. M ire va ó? - Biz tos ítani a s z ính űs ége t. M iért e e nge dh e te t e n a h as z ná ata? - Me rt né k ü

Részletesebben

H í r le vé l. Néptáncgál

H í r le vé l. Néptáncgál H í r le vé l yam 142.s zám 2006.január Dél -al föl d i Gye rm e k és Ifjúsági Néptáncgál a Intéze tünk a k e cs k e m éti Erde i Fe re nc M űve lődés i K özpont és M űvés ze ti Is k olával k özös e n

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

O rszágos Népze ne i M inősítő

O rszágos Népze ne i M inősítő H í r le vé l X. évfol yam 136. szám 2005. Bács-K isk un M e gye i Ö nk orm ányzatk özm űve l őd ési Szak m ai Tanácsad ó és Szol gál tató Intéze te h avi lapja 6000 K e cs k e m ét, K atona Józs e ftér

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

H í r le vé l. Nyári ügye l Intéze tünk július 1-tőlaugus zus 19 -ig nyári ügye lete ttart. Ebbe n az idős zak ban 9-11 óráig les zünk nyitva.

H í r le vé l. Nyári ügye l Intéze tünk július 1-tőlaugus zus 19 -ig nyári ügye lete ttart. Ebbe n az idős zak ban 9-11 óráig les zünk nyitva. H í r le vé l XI. évfol ym 148-149. s zám 2006. júl ius - ugus ztus é s i Sz k m i Tn á cs d ó é s A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ön k or m á n y z t K öz m u ve l od Sz olgá lttó In té z e té n e k

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A ve rs e ny m e gh irde tői:

A ve rs e ny m e gh irde tői: H í r le vé l X. évfol ym 134. szám 2005. m ájus Bács-K isk un M e gye i Ö nk orm ányztk özm űve l őd ési Szk m i Tnácsd ó és Szol gál ttó Intéze te h vi lpj 6000 K e cs k e m ét, K ton Józs e ftér 8.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

H í r le vé l. Intézetünk ben k özm űvelődési szak em ber k épzés indul k özép- és felsőfok on.

H í r le vé l. Intézetünk ben k özm űvelődési szak em ber k épzés indul k özép- és felsőfok on. H í r e vé yam 153. s zám 20 0 6. de ce m b e r A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ö n k or m á n y z at K öz m ű ve őd é s i Sz ak m ai Tan á cs ad ó é s Sz o gá tató In té z e té n e k i n for m á ci

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya:

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: 1 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ MELLÉKLET 2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Adóhatósága az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

folytatás az 5. oldalon

folytatás az 5. oldalon Gondolatok Cs ák y Károly: Irodalm i k apcs olatok I-III. cím ű m unk ája k apcsán (A cik k e lső része a Saját Sodrás m árciusi szám ában olvash ató) folytatás az 5. oldalon A TARTALO MBÓL Várjuk visszajelzéseik

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

2627, Z e be gény Pe tőfi tér 6. borzsonyvidek @ freem ail.h u Z ádori Judit (Börzsönyvidék Alapítvány) M i történttengelic-szőlőh egyen, am ik or m egszüntették az óvodátés az ápolónői s zolgálatot? (2.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének BELÜGYMINISZTÉRIUM I/II. CSOPORTFŐNÖKSÉG SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/5/A/1969. Az 5/1969. számúfőcsoportfőnöki UTASÍTÁS VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi június hó 16-án. Tárgy: Üzemanyag ellátás

Részletesebben

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én BELÜGYMIN IS ZT É R IU M SZIGORÚAN T I T K O S! 10 2 3 /2 2 /1 9 6 2. Sorszám : 10 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁ G B E L Ü G Y M I N I S Z T E R H E L Y E T T E S É N E K ltin e ü g k rb y s -m é zh 0022. számú

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

am ik ojm ég babak ociban ülte m.

am ik ojm ég babak ociban ülte m. E liza Be th : A ny uu! M e s élj! Pös z e Anyu! Anyu! M a volt az oviban e gy ajanyos z néni, és z be s zélge te ttve lünk. És m irőlbe s zélge te tt? M e gk éjde zte, h ogy h ívnak Én m e g m ondtam

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

H í r le vé l. Szeptem ber végén szavalóverseny eredm ényei. R égiós k onfe re ncia

H í r le vé l. Szeptem ber végén szavalóverseny eredm ényei. R égiós k onfe re ncia H í r le vé l ym 151. s zám 20 0 6. ok tób e r A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ö n k or m á n y z t K öz m ű ve l őd é s i Sz k m i Tn á cs d ó é s Sz ol gá l ttó In té z e té n e k i n for m á ci ó

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

PALOZNAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA 1 Paloznak Településrendezési terv felülvizsgálata TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS PALOZNAK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA v 1/2006. számú önkormányzati

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

H í r le vé l. Intézetünk ben k özm űvelődési szak em ber k épzés indul k özép- és felsőfok on.

H í r le vé l. Intézetünk ben k özm űvelődési szak em ber k épzés indul k özép- és felsőfok on. H í r le vé l ym 152. s zám 20 0 6. nove m b e r A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ö n k or m á n y z t K öz m ű ve l őd é s i Sz k m i Tn á cs d ó é s Sz ol gá l ttó In té z e té n e k i n for m á ci

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes agrártárgyú törvények módosításáról.... 15832 2009.

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

Hatályonkívülhelyezve:08/1970

Hatályonkívülhelyezve:08/1970 M ó d o s í t v a BELÜGYMINISZTÉRIUM 10- : 0 1 6 / 6 6. m i n h. u t. SZ IG O R Ú A N TITKOS! 2 4 /2 3 /1 9 6 5. Hatályonkívülhelyezve:08/1970 A M A G Y A R N ÉP K Ö Z T Á R S A S Á G BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek 131. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 212/2006. (X. 27.) Korm. r. A Pá lya mó do sí tó hi tel prog ram ke re té ben nyúj tott

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

107. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 30., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 357, Ft. Oldal

107. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 30., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 357, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 30., szerda 107. szám TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (VIII. 30.) GKM r. Az elektromágneses összeférhetõségrõl... 8296 63/2006. (VIII. 30.) GKM

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás 2x '10 '11 Schiedel Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12. Tel.: 88 576 700 Fax: 88 576 704 E-mail: info@schiedel.hu www.schiedel.hu Part of the MONIER GROUP Általános

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben