I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V"

Átírás

1 Képes Géza ÁltalÁnos IsKola 4700 Mátészalka Szokolay Örs u Tel/fax: 44/ OM-azonosító: I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V a 2014/2015. tanévre Készítette: Svéda István igazgató Mátészalka, augusztus 29.

2 Intézményünk munkatervét a Képes Géza Általános Iskola pedagógiai programja, a munkaközösségi munkatervek, valamint a nevelőtestületi értekezleten elhangzott javaslatok figyelembe vételével állítottuk össze. Helyzetelemzés A 2014/15-ös tanévet 481 beírt tanulóval, 19 tanulócsoporttal kezdjük meg. Alsó tagozatban egész napos (iskolaotthonos) formában folyik a munka, a felső tagozat munkáját pedig 2 vagy 3 tanulószobai csoport segíti. A gyermeklétszám alakulása Az előző tanéhez képest a tanulólétszám jelentősen nem változott. A magas létszám és SNI-s arány miatt a harmadik, negyedik és nyolcadik évfolyamon 3 tanulócsoportot indítunk, a többi évfolyamon két párhuzamos osztály működik. A tanulócsoportok jelentős része így is közel 30 fős (néhol azt meghaladó) létszámmal működik. Személyi kérdések A matematika-kémia tárgy oktatásához új nevelő alkalmazására nem kaptunk engedélyt a fenntartótól. A gondot a tankerület által kiközvetített kollégákkal (Csatlósné Patakfalvi Adrienn és Bíró Petra) tudjuk orvosolni. A technika tárgy oktatását időlegesen Stumpf Györgyné kolléga közreműködésével oldjuk meg. Négy kolléga (Kárpátiné Longera Csilla, Nagy Béláné, Nagy Béla és Stumpf Györgyné,) prémiumévesként működik közre az oktatónevelő munkában. Kollégáink közül ketten (Balázs Mihályné és Pénzes Ottó) a továbbiakban is áttanítanak a Kálvin János Református Általános Iskolába, Viszlay Péter pedig a tankerület utasítása alapján Kántorjánosiban fog földrajzot tanítani. Tárgyi feltételek IKT-eszközkészletünk a korábbi években bővült a TIOP-pályázaton nyert eszközökkel, így szinte minden tanteremben rendelkezésre állnak az interaktív táblák és a kiegészítő eszközök. 2

3 A 2014/2015-ös tanév főbb feladatai: 1. Végre kell hajtani a jogszabályi változásokból adódó aktuális feladatokat. Fel kell készülni a pedagógus minősítési rendszer eljárásrendjére. 2. Aktualizálni kell a tanmeneteket. 3. A gyerekek eltérő ütemű éréséből fakadó hátrányok csökkentése, illetve az alapkészségek sikeres megalapozása érdekében október 10-éig fel kell mérni azon tanulók körét, akiknél az óvodai visszajelzések és a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni. Az intézményvezetők az OH által közzétett nyomtatványon kötelesek október 22-éig jelezni ezen tanulók számát. Az érintett tanulók diagnosztikus fejlődésvizsgálatát december 5-éig kell el végezni. 4. Meg kell szervezni az SNI-s tanulók fejlesztő foglalkozását. Részükre egyéni fejlesztési tervet kell készíteni. 5. Át kell tekinteni a HH/HHH-s tanulók nyilvántartását, az adatokat folyamatosan egyeztetni kell a fenntartóval. 6. Meg kell szervezni a HH/HHH-s tanulók egyéni vagy kiscsoportos fejlesztését, felzárkóztatását. 7. A TÁMOP programban résztvevők számára (a tantárgycsoportos oktatás kivételével) biztosítani kell az 5 éves fenntarthatóságot. 8. Aktualizálni kell és ismertetni kell a szülőkkel és a tanulókkal a 2009-ben bevezetett új házirendet, érvényre kell juttatni az abban foglaltakat. 9. A évfolyamon fel kell készülni a május 27-én esedékes, és az adott évfolyamokon minden tanulót érintő országos kompetencia-mérésre. A méréshez szükséges adatokat az iskola november 21-éig köteles megküldeni Oktatási Hivatal részére. 10. A évfolyamon angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni az Oktatási Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. (A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a vizsgálatot az iskola pedagógusai június 11-én végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. Az iskola a vizsgálatot saját döntése alapján kiegészítheti az idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel is az érintett tanulóknál. A tanulók által megoldott feladatok értékelését az iskola pedagógusai egységes javítókulcs felhasználásával végzik el. A 3

4 méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére november 21-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait június 30-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.) 11. Az Nkt. 80. (9) bekezdése alapján a 2014/2015. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot az iskoláknak az 1 4. évfolyamán tanulók kivételével a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében január 5. és május 27. között kell megszervezniük. 12. Ki kell dolgozni az tanulmányi versenyeken való részvétel feltételeit. A hatályos szabályozás szerint az iskola a munkatervében határozza meg azokat a tanulmányi versenyeket, amelyekre felkészíti a tanulókat. Az iskola a jegyzékben nem szereplő tanulmányi versenyre, továbbá diákolimpiára történő felkészítést akkor építheti be a munkatervébe, ha azzal az iskolai szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat egyetért. [47/2013. (VII.4) EMMI rendelet 8. /2-3/] (Munkaterv 2. sz. melléklet) 13. Az első és a második félév (a tanítási év utolsó napja) lezárását követő 15 napon belül nevelőtestületi értekezleten el kell végezni a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni a fenntartónak. 14. Az iskola igazgatója az Nkt. 80. (1) bekezdése alapján a 2013/2014. tanévben és a korábbi tanévekben megszervezett országos alapkészség, képesség mérésről a Hivatal által feldolgozott és közzétett tanulói és intézményi adatok alapján, feladatellátási helyenként elemzi az intézmény pedagógiai munkáját, különös tekintettel az azonos iskolatípusok országos átlagadataival való összehasonlításra, az iskola családi háttérindexéhez mért iskolai pedagógiai teljesítményekre, az iskola pedagógiai fejlesztő munkájának hatására, és a mérési eredmények időbeni változásaira. Ennek keretében az iskola igazgatója azonosítja az intézményi pedagógiai munka erősségeit, gyengeségeit és intézményi intézkedési tervben határozza meg az intézményi pedagógiai munka eredményességének fejlesztése érdekében szükséges intézkedéseket. Az elemzést is tartalmazó intézményi intézkedési tervet az igazgató június 10-éig készíti el, majd a nevelőtestület véleményének figyelembevételével június 30-ig véglegesíti és megküldi a fenntartójának. A fenntartó rendszeresen ellenőrzi az intézményi intézkedési tervben foglaltak teljesítését. 4

5 15. A szakmai munkaközösségeknek éves munkaterv alapján meg kell szervezniük a szakmai munka belső ellenőrzését (óralátogatások, adminisztráció, eredményesség, tanórán kívüli tevékenység stb.). 16. A munkaközösség-vezető rendszeres ellenőrzése mellett folytatni kell az osztályfőnöki munkatervben rögzített környezetvédelmi és egészségnevelési programot. 17. Fokozott figyelmet kell fordítani a tanár-diák viszony eredményes, konszenzuson alapuló működésére. Állandósuljon a következetes, igazságos számonkérés, a körülményeket mérlegelő, gyermeki érzésvilágot átérző tanári megközelítés, a jó és javító szándékú, a tudást és nem a hiányosságot kereső tanári magatartás. 18. Kiemelt feladatnak kell tekinteni a tanulók jellemformálását, és személyiségfejlesztését, különös tekintettel az önkritika, kritika, kommunikációs képességek fejlesztésére. 19. Az iskola valamennyi dolgozójának aktív szerepet kell vállalnia a tanulók erkölcsiségének, értéktudatának, magatartásának és környezet kultúrájának alakításában. 20. Hatékonyabb kapcsolatot kell kialakítani a szülői házzal. Különösen fontos az elsős szülők együttműködésének biztosítása az átmenet problémáinak mérséklésére. 21. Meg kell adni a lehetőséget a szülőknek a nevelő által választott módszer megismerésére, a gyermekeik előmeneteléről való tájékozódásra, a problémás esetek négyszemközti megbeszélésére. 22. Fokozatosan növeljük az elektronikus információ által nyújtott lehetőségeket, használjuk jobban a multimédia és Internet kínálta lehetőségeket. Készüljünk fel az elektronikus napló használatára. 23. Meg kell szervezni és működtetni kell az Iskolarádiót, folyamatosan frissíteni kell az iskolai honlapot. 24. Meg kell szervezni az osztályok közötti tisztasági versenyt. 25. Az év során folyamatosan figyelemmel kell kísérni a tankönyvpiacot, hogy a kínálatból kiválogathassuk az elképzeléseinknek legmegfelelőbb könyveket. 26. Intézményünk a ben részt vesz az 1-2. és 5-6. évfolyamon a kísérleti tankönyvek kipróbálásában. Az új könyveket használat közben minősíteni kell, mérlegelni kell használhatóságát, a NAT követelményeit és a tanulók életkori sajátosságait szem előtt tartva. 5

6 27. Az ingyenes tankönyvellátást a szabályzatban rögzített módon kell biztosítani az érintettek részére. Törekedni kell arra, hogy az ingyenes könyvek nagyobb részét kölcsönzéssel biztosítsuk a tanulók számára. 28. Továbbra is feladatunk a hagyományok ápolása, iskolánk névadójának, Képes Géza életútjának és költészetének megismerése. 29. Az 1-6. évfolyamon meg kell szervezni az úszásoktatást. 30. Fontos feladat az 1. és 5. évfolyamon az átmenet kezelése. 31. A tanítás nélküli munkanapokon szülői igény esetén meg kell szervezni a kiskorú tanulók felügyeletét. (47/2013. /VII. 4./ EMMI rendelet 5. /6/) 32. Meg kell szervezni az eseti helyettesítéseket 33. Az intézményfejlesztéssel kapcsolatos teendők ellátása a fizikai állapot szinten tartása (pl. szertár- és teremrendezés, eszközök karbantartása) minőségjavítás (minőség-ellenőrzés, dokumentálás, visszajelzés) 34. Biztosítani kell az iskolai rendezvények megfelelő minőségét (előadás és technikai háttér) A tanév rendje: A 2013/2014-es tanév kezdő napja szeptember 1. (hétfő) Az utolsó tanítási nap: június 15. (hétfő) A tanítási napok száma: 181 Tanévzáró, ballagás: június 20. (szombat) A tanév első féléve: január 16. (péntek) A tanulók (szülők) értesítése az I. félév eredményéről: január 23. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára: december 9. (35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 2. számú melléklete szerint) Jelentkezés Arany János Tehetséggondozó Programba: december 9. (35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 2. számú melléklete szerint) Általános felvételi eljárás kezdete: Központi felvételi vizsga 6-8. osztályos gimn-ba: de. 10:00 Központi írásbeli felvételi vizsga HHH Arany János Program 9. évfolyamára: :00 (Pótírásbeli: :00) Jelentkezés a BM által fenntartott intézményekbe: Felvételi jelentkezési lapok elküldésének határideje: február 13. Arany János Kollégiumi Programba való jelentkezés határideje: február 13. 6

7 Szóbeli meghallgatások ideje: február 17 - március 06. Tanulói adatlapok módosítási határideje az általános iskolában: március A módosított tanulói adatlapok megküldése a Felvételi Központnak: március 18. Nevezés országos tanulmányi versenyekre: a 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 3. számú melléklete szerint A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat: január 5 május 27. Országos kompetenciamérés: (A méréshez szükséges adatokat éig kell megküldeni az Oktatási Hivatal részére.) Az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében lefolytatandó írásbeli idegen nyelvi mérés: június 11. (A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére november 21-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait június 30-ig küldik meg.) Az általános iskola értesítést küld az illetékes járási hivatal, valamint az állami intézményfenntartó központ részére, amennyiben a Kntv 14. (2)- (3) bekezdése alapján kezdeményezi valamelyik tanköteles tanuló felvételét a Híd I. vagy Híd II. programba: június 19. Pótbeiratkozás a Köznevelési Hídprogramokra: augusztus 31. Szünetek: Őszi szünet: október 27. október 31. Az utolsó tanítási nap: október 22. (szerda) Az első tanítási nap: november 3. (hétfő) Téli szünet: december január 2. Az utolsó tanítási nap: december 19. (péntek) A szünet utáni első tanítási nap: január 5. (hétfő) Tavaszi szünet: április 2 április 7. A szünet előtti utolsó tanítási nap: április 1. (szerda) A szünet utáni első tanítási nap: április 8. (szerda) Tanítás nélküli munkanapok: október 18. (szombat) Nevelési értekezlet december 13. (szombat) január 17. (szombat) április 1. (szerda) Nevelési értekezlet június 15 (hétfő) 7

8 Feladatok határidők Feladat: Határidő: Felelős: Ellenőrzi: Szülői értekezletek: Fogadó órák: alsó: :00 felső: : alsó:16:30 felső:17.30 Félévente kétszer: október, november, március és május első hétfőjén 16:00 18:00 osztályfőnök osztályfőnök szaktanárok helyettesek helyettesek helyettesek Adminisztratív feladatok Tantárgyfelosztás elkészítése aug jan. 12. Órarend elkészítése szeptember 01. Nagy Gusztávné Kocsisné O. Éva A mindennapos játékos testnevelés kidolgozása Hit- és erkölcstan oktatásának megszervezése Az ebédeltetés rendjének kidolgozása Ügyeleti rendszer kidolgozása Tisztasági verseny meghirdetése A verseny értékelése Az úszásoktatás megszervezése Gyógytestnevelés indítása: * szakorvosi igazolások beszerzése az igény jelzése a szakszolgálat számára szeptember 01. osztálytanítók testnevelők szeptember 01. Papp Lászlóné igh szeptember 01. szeptember 01. Sasvári Erika Gergelyné K. J. Filepné F. Anikó Sasvári Erika szeptember 01. Balázs Mihályné DÖKtagok folyamatos szeptember Jeneyné Sz. E. Viszlay P. szeptember Nagy Andrea szeptember 8. Filepné F. Anikó Papp Lászlóné Szakkörök indítása szeptember 01. érintett Tagozatvezetők pedagógusok Osztálytermek dekorálása, szeptember 05. osztályfőnök Tagozatvezetők faliszekrények elosztása: Tanmenetek elkészítése, bemutatása szeptember 05. mk. vezetők Naplók beírása: szeptember 12. osztályfőnök Tagozatvezetők 8

9 Havi eseménynaptár készítése Iskolai honlap frissítése, gondozása Iskolarádió Osztálynaplók ellenőrzése, feljegyzés készítése, óralátogatások dokumentálása folyamatos iskolatitkár folyamatos (havonta egy alkalommal) folyamatos Vastag Andrea Várudvari László tagozatvezetők: Filepné F. Anikó Nagy Gusztávné Munkaközösségi szeptember 12. mk. vezetők munkatervek elkészítése Tanmenetek ellenőrzése szeptember 15. mk. vezetők helyettesek A HHH-s tanulók nyilvántartásának áttekintése szeptember 15. Dr. Gergelyné Kin Júlia Törzslapok lezárása Új törzslapok nyitása (1-5. évfolyam) Törzslapok aktualizálása (6-8. évfolyam) augusztus 30. szeptember 27. osztályfőnök Tagozatvezetők Napló, statisztika október 01. osztályfőnökök Tagozatvezetők Ellenőrzési ütemterv kidolgozása Az októberi statisztika elkészítése Az első osztályosok diagnosztikus fejlődésvizsgálatának elvégzése *Létszámjelentés Közzétételi lista megjelentetése az intézmény eredményességéről október 01. Iskolavezetés október osztályfőnökök október 11- december 06. október 25. Szabóné Kedves Mariann elsős tanítók fejlesztők folyamatos Várudvari László Országos kompetenciamérés május 27. (szerda) Idegen nyelvi (angol-német) június 11- mérés elkészítése, értékelése 30. Az előző tanévi (2013/14) kompetenciamérés eredményeinek elemzése, intézményi intézkedési terv készítése, megküldése a fenntartónak június június 30 Konczné J. Éva Nagy Katalin, Vastag Andrea, Lavotháné P. A. Angyal Jánosné Svéda István igazgató 9

10 Munkaszervezési feladatok Tankönyvek kiosztásának megszervezése aug 25 szept. 5. Kósáné K. Ildikó A házirend aktualizálása aug. 30. Pénzes Ottó Viszlay Péter Az egész napos iskolai szeptember Papp Lászlóné program megszervezése igh. (alsó tagozaton) Felsős délutáni szept foglalkozások (16 óráig) Tanulószobai csoportok indítása Az adminisztráció ellenőrzése A TÁMOP-pályázatból fakadó feladatok indítása igh szept Kocsisné O. Éva Balázs Mihályné + o.fők folyamatos Balázs Mihályné szept. 1. Nagy Gusztávné Rendezvények, megemlékezések, ünnepek: Tanévnyitó szept oszt tanítók Papp Lászlóné Családi nap szeptember 26. Kin Júlia Papp Lászlóné (sport- és egészségnap) (péntek) Sasvári Erika Magyar népmese napja szept. 30. Konczné J. Éva igh. Környezetvédelmi program működtetése Aradi vértanúk napja (iskolarádió) Az 1956-os forr és szab.harc és a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulója ünnepi műsor Iskolai faliújság aktualizálása Nyelvi előkészítő óvodásoknak Az iskolaújság (Nebuló) működtetése Természetjárás a Zemplénben Mesemondó verseny hirdetése az óvodás nagycsoportosok részére szept-től folyamatos október 6. (hétfő) október 22. (szerda) Angyal János Gyuláné Pénzes Ottó Oláhné Borzován Edit Kin Júlia Tagozatvezető folyamatos Balázs Mihályné Papp Lászlóné 2014 októberétől folyamatos folyamatos Lavotháné P. Angéla Tagozatvezető október Viszlay Péter Tagozatvezető október-november Dr. Vargáné Á.J. Gergely J-né Paládiné F. A. Varsányi G-né Papp Lászlóné 10

11 Táncgála szervezése nov. 28. (péntek) Mikulás ünnepségek, december 5. klubdélutánok szervezése (péntek) Mikulás-vonatos kirándulás december 6. szervezése (szombat) Karácsonyi rajzpályázat az december 10. óvodás nagycsoportosok (szerda) számára Karácsonyi ünnepség december 19. (péntek) * Hófesztivál január-február (időjárás függv) * Sítábor január-február (kb. 20 tanulóval) Farsang február 27. (péntek) A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak február 25. emléknapja ISKOLANYITOGATÓ február-április Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója Gergelyné K. J. osztályfőnökök Jóni Andrásné Dr. Vargáné Á.J. Varjú Ágnes Szabóné K. M. Kin Júlia Imréné R.T. Lajtiné F. A. Sasvári Erika testnevelők, Of Viszlay Péter Kin. Júlia Balázs Mihályné Osztályfőnökök Cservenyákné F R Gergely Józsefné Nagyné Sz.H. Paládiné F.A. Sasvári Erika Varsányi G-né március 14. Vargáné Á. Júlia Filepné F. Anikó Papp Lászlóné Tagozatvezető Papp Lászlóné Papp Lászlóné helyettesek Tagozatvezetők Filepné F.A. Papp Lászlóné Természetjárás a Zemplénben Képes-hét (versmondó-, id.nyelvi, alsós matematika verseny, fizika kísérleti délután) TÁMOP projekt 3 hetet meghaladó program A holokauszt áldozatainak emléknapja (iskolarádió) A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat április Viszlay Péter Tagozatvezető április Konczné J. Éva (+ az érintett tanítók, szaktanárok) április 20 május április 16. Osztályfőnökök Tagozatvezetők január 5. és május 27. között Jeneyné Sz. E. Nagy Andrea Viszlay Péter Anyák Napja május 4. (hétfő) osztályfőnökök Papp Lászlóné 11

12 Tanulmányi kirándulás előkészítése, megszervezése max. 3 nap (osztályonként v. évfolyamonként) A nemzeti összetartozás június 4. napja (csütörtök) Tanévzáró, ballagás június 20. (szombat) június 1-5. osztályfőnökök Osztályfőnökök Műsor: Oláhné B. Edit Kárpátiné L.Cs. Szervezés: Gergelyné K. J. Viszlay Péter Konczné J. Éva Balázs Mihályné Tanévnyitó szept. 1. leendő 1. oszt. fő-k Tagozatvezetők Tagozatvezetők Értekezletek: Őszi nevelési értekezlet * Svéda István igazgató Tavaszi nevelési értekezlet * április 1. (szerda) Svéda István igazgató Osztályozó értekezlet január 13. (kedd) 14:00 Papp Lászlóné Félévi értekezlet január 27. Svéda István (kedd) 14:00 igazgató Osztályozó értekezlet június 16. Papp Lászlóné (kedd) 9:00 Tanévzáró értekezlet június 23. Svéda István (kedd) 9:00 igazgató Osztályozóvizsgák: 1. félév 2. félév jan jún Érintett ofő-k és szaktanárok Tagozatvezetők * tanítás nélküli munkanap 12

13 A M U N K A T E R V E L F O G A D Á S A É S J Ó V Á H A G Y Á S A Az intézményi munkatervet a szülői közösség megismerte és támogatja. Mátészalka, hó nap Pappné Magyar Anikó SZMK-elnök Az intézményi munkatervet az iskolai diákönkormányzat megismerte és támogatja. Mátészalka, hó nap Oláhné Borzován Edit DÖK-összekötő tanár Az intézményi munkatervet a nevelőtestület augusztus 29. napján megtárgyalta, igen nem tartózkodással %-os támogatottsággal elfogadta. Mátészalka, augusztus 29. Vastag Andrea jegyzőkönyv-vezető Svéda István igazgató 13

14 Ellenőrzések értékelések 1. számú melléklet Az iskolavezetés a 2014/2015. tanévben az alábbi területek ellenőrzését tervezi: Az ellenőrzés területei: Az ellenőrzés ideje: Teremrendezés, dekoráció Augusztus vége szeptember eleje Javítóvizsgák dokumentációja Augusztus vége szeptember eleje A HPP végrehajtásának megvalósulása Folyamatos óralátogatások A munkatervben rögzített feladatok teljesítése A munkaterv szerint Az ellenőrzést végzi: Intézményvezető Intézményvezető Intézményvezető Intézményvezetőhelyettes Tagozatvezetők M.közösség-vezetők Intézményvezető Tanmenetek és óravázlatok szeptember Tagozatvezetők ellenőrzése OKÉV által előírt mérések, ellenőrzések: DIFER a tanulók fizikai október 10 december 5. Intézményvezető A feladattal megbízott szaktanárok állapotának felmérése kompetencia-mérés idegen nyelv május június 11. A beiskolázással kapcsolatos február Tagozatvezetők előkészületek ellenőrzése (Iskolanyitogató szervezése, szóróanyag készítése) A magántanulóvá nyilvánítással január 2. és Oktatási Hivatal kapcsolatos eljárás vizsgálata április 1. között Partneri elégedettség mérése április Intézményvezető Dokumentumok (napló, törzslap) vezetésének szabályossága A fenntartó által előírt ellenőrzések Folyamatos Folyamatos Tagozatvezetők Intézményvezető A feladattal megbízott személy Az óralátogatások kiemelt szempontjai: A tanulási képességek fejlesztésének megvalósulása a tanórán Az értő olvasás fejlesztése (bármely tantárgyi órán) A szóbeli számonkérés Az alkalmazott módszerek változatossága A tanulók terhelése 14

15 TANULMÁNYI VERSENYEK 2. számú melléklet A 35/2014.(IV. 30.) EMMI rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza a támogatott országos felmeneti rendszerrel bíró szaktárgyi versenyek listáját. A Képes Géza Általános Iskola a jegyzékben nem szereplő tanulmányi versenyre, továbbá diákolimpiára történő felkészítést akkor építheti be a munkatervébe, ha azzal az iskolai szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat egyetért. Intézményünk megfelelő jelentkezés esetén az alábbi versenyeken kívánja indítani tanulóinkat: Tantárgy/Verseny Meghirdető intézmény Helyszín, időpont BENDEGÚZ levelezős és tantárgyi verseny (magyar nyelv és irodalom, matematika, környezet) BENDEGÚZ NyelvÉSZ anyanyelvi tanulmányi verseny BENDEGÚZ Gyermek- és Ifjúsági Akadémia BENDEGÚZ Gyermek- és Ifjúsági Akadémia A levelezős fordulók után a döntő helyszíne Megyei döntő: Széchenyi István Általános Iskola Mátészalka Országos döntő helyszíne: Hetedhét Határ Legjobb Kisnyelvésze országos tanulmányi verseny ( levelezős fordulók után döntő Apáczai anyanyelvi és helyesírási verseny Iskolaszövetségek megyei kémia versenye Hevesi György megyei kémiaverseny A TIT megyei angol nyelvi versenye London Bridge angol nyelvi tesztverseny Országos Mesemondó Verseny Országos Versmondó Verseny A Kisvakond Tanodája és a Míg Megnövök Alapítvány Tehetségpont Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola Iskolaszövetség MPKKI TIT TITOK Tanítók a Gyermekekért Egyesület Tanítók a Gyermekekért Egyesület Nyíregyháza, Nyíregyháza, Nyíregyháza február 1. Nyíregyháza május Nyíregyháza - Budapest, Budapest, 15

16 TANTÁRGY/ VERSENY Meghirdető intézmény: Helyszín, várható időpont: Hebe-versenyek HEBE Kft - Gödöllő Gödöllő LÜK-bajnokság Körzeti helyesírási verseny MESESZÜRET körzeti mesemondó verseny TAVASZI ZSONGÁS versmondó verseny Megyei angol nyelvi verseny Műszaki Kiadó Oktatási Centrum (Nyírbátor) Makovecz Általános Iskola Csenger Makovecz Általános Iskola Csenger Móricz Zsigmond Általános Iskola (Nyíregyháza) Területi döntő: Országos döntő: Budapest Nyírbátor, Csenger, Csenger, Nyíregyháza - Megyei énekverseny Dancs Lajos Általános Iskola Nagyecsed Kitárul a világ megyei angol nyelvi, népdaléneklési és rajz versenye Petőfi Sándor Általános Iskola Nyírbátori városi-körzeti angol nyelvi verseny Oktatási Centrum (Nyírbátor) Nyírbátor Kincskereső prózamondó verseny Móra Ferenc Általános Iskola Nyíregyháza. A Bem József Általános Iskola rímfaragó és illusztrációs versenye Bem József Általános Iskola (Nyíregyháza) Nyíregyháza A nyíregyházi Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium magyar nyelv és irodalom megyei versenye Magyar Irodalom Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium (Nyíregyháza) Makovecz Általános Iskola (Csenger) Nyíregyháza Csenger Területi matematika verseny Oktatási Centrum (Nyírbátor) Nyírbátor Megyei matematika verseny Eötvös József Általános iskola (Vásárosnamény) Vásárosnamény 16

17 TANTÁRGY/ VERSENY Meghirdető intézmény: Helyszín, várható időpont: Körzeti német nyelvi verseny Oktatási Centrum - Nyírbátor Nyírbátor Móra prózamondó és matematika verseny Petőfi szavaló és rajzverseny Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Nyíregyháza, Nyíregyháza, Rímfaragó és rajzverseny Bem József Általános Iskola Nyíregyháza, Területi versmondó verseny Vörösmarty Kör Mátészalka Városi könyvtárhasználati versenye A mátészalkai Móricz Zsigmond Általános Iskola területi angol nyelvi versenye Képes Géza Városi Könyvtár Mátészalka Móricz Zsigmond Angol Kéttannyelvű Általános Iskola (Mátészalka) Mátészalka Rajzpályázat Inner Wille Alapítvány Mátésztalka 17

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V Képes Géza ÁltalÁnos IsKola 4700 Mátészalka Szokolay Örs u. 2-4. Tel/fax: 44/500-722 kepesiskola@freemail.hu OM-azonosító: 033392 I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V a 2013/2014-es tanévre Készítette:

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A os tanév helyi rendje

A os tanév helyi rendje Bocskai István Magyar Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2071 Páty, Bocskai utca 9. Telefon/Fax: 23/343-537 e-mail: bocskai9@freestart.hu OM azonosító: 032447 A 2015-16-os tanév helyi rendje Jogszabályi

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

5. A szorgalmi idő rendje

5. A szorgalmi idő rendje 5. A szorgalmi idő rendje A 2013/14. tanév első tanítási napja: utolsó tanítási napja: az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: az I. félév: a félévi értesítők kiosztása: 2013. szeptember

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi ért.,12 óra konferencia 9 óra munkaközösségi értekezletek 9 óra nevelőtestületi értekezlet

8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi ért.,12 óra konferencia 9 óra munkaközösségi értekezletek 9 óra nevelőtestületi értekezlet Tanév ütemterve 2015/2016 Tanítási nap száma 2015.aug.25 kedd 9 óra Tanévnyitó értekezlet 2015.aug.26 szerda 2015.aug.27 csütörtök 2015.aug.28 péntek 2015.aug.29 szombat 8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi

Részletesebben

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13.

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13. 1. számú melléklet A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19.

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. 2015/16. tanév Augusztus Időpontok nap óra Hamvas 2014/15. aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. szerda Szabadság aug. 20. csütörtök

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György 2016/17. tanév Augusztus Napló sorszám Időpontok nap óra 2016/17. RENDEZVÉNYEK 2016 FELELŐS Téma / Szervező / Egyéb aug. 23. szerda 10.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 27.

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István FELADATOK ÜTEMTERVE időpont esemény felelősök augusztus 24. Alakuló értekezlet 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet 24-25. Javítóvizsga felkészítés 27. Megyei tanévnyitó értekezlet 26. Javítóvizsga 31.

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

A 2016/2017. tanév rendjét a 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet határozza meg.

A 2016/2017. tanév rendjét a 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet határozza meg. A 2016/2017. tanév rendjét a 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet határozza meg. 2. (2) A 2016/2017. tanévben a szorgalmi idő első tanítási napja 2016. szept. 1. (csütörtök), utolsó tanítási napja 2017. június

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

es tanév helyi rendje

es tanév helyi rendje 2016-2017-es tanév helyi rendje Dátum Esemény Tanítási nap 22 hétfő 23 kedd 24 szerda Javítóvizsga 09:00 óra Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 12.00-18.00 25 csütörtök Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 08.00-12.00

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2016/17-es tanévre

Részletesebben

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1.

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1. MUNKATERV 2016/2017 2016 augusztus 24-26, 29-31. augusztus 24. szerda augusztus 24. szerda augusztus 25-26. szeptember 1. csütörtök szeptember 1. csütörtök szeptember 5. hétfő szeptember 1-7. Takarítás,

Részletesebben

BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI

BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI Készült: a 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet, valamint a nevelőtestület, a diákönkormányzat javaslata

Részletesebben

I. A tanév helyi rendje

I. A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Tanítási napok száma: 181 I. A tanév helyi rendje A tanítási év első féléve 2016. január

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Kunszt Jó zsef Katólikus Á ltala nós Iskóla. Éves munkaterv. 2016/2017 tanév

Kunszt Jó zsef Katólikus Á ltala nós Iskóla. Éves munkaterv. 2016/2017 tanév Kunszt Jó zsef Katólikus Á ltala nós Iskóla Éves munkaterv 2016/2017 tanév Munkaterv 2016/2017 tanév 1. félév Időpont Esemény Felelősök hétfőnként 8.00 Vezetői megbeszélés. Solti Kálmán igazgató augusztus

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV SZEPTEMBER NAP T.NAP ESEMÉNY FELELŐS HÉTFŐ 1. 1. Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 1. oszt. szülői értekezlet 17.00 KEDD 2.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ ÖS TANÉV

IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ ÖS TANÉV IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ 2014-15-ÖS TANÉV KÉSZÍTETTE: FUKÁSZ LÁSZLÓNÉ ELFOGADTA: A NEVELŐTESTÜLET 20 augusztus 29-én 20 AUGUSZTUS 2014-2015-ös tanév -181 tanítási

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 471/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján / 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó

Részletesebben

A 2015/16. tanév munkaterve

A 2015/16. tanév munkaterve A 2015/16. tanév munkaterve Alakuló értekezlet augusztus 24., hétfő Javítóvizsgák augusztus 25., kedd Tankönyvosztás augusztus 26-27. szerda-csütörtök Elsősök előkészítője augusztus 26-27. szerda-csütörtök

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben Augusztus Augusztus 15. Augusztus 22. Augusztus 15-24 Augusztus 23-26. Augusztus 29. Augusztus 30. Vezetőségi értekezlet Tantestületi

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web: 36(1) ;

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web:  36(1) ; LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 web: http://www.lazaraltisk.hu/, 36(1)369-3180; e-mail: lazaraltisk@gmail.com A 2016/2017-es tanév munkarendje A 2016/17-es tanév rendje

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

A tanév szervezési feladatai

A tanév szervezési feladatai 1. Szorgalmi idő A tanév szervezési feladatai Esemény Időpont Felelős a befejező évfolyamon A tanév utolsó napja Első félév vége Szülők értesítése a tanulmányi eredményekről 2. Rendkívüli munkanapok Munkanap

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap RENDEZVÉNYTERV 2016/2017. 2016.szeptember 1 (csütörtök) - 2017 június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap aug. 5. 11. IDŐPONT RENDEZVÉNY Tankönyvek átvétele FELELŐS/ RÉSZTVEVŐ Nagyné Szabó Cecília aug. 22.

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

6. Első tanítási nap

6. Első tanítási nap 6. Első tanítási nap 17. Félévi nevelési megbeszélések (alsó tagozat) 16:15 ELMARADT! Félévi osztályozó (felső tagozat) 15:00 AMI félévi osztályozó és nevelőtestületi értekezlet 17:00, szaktanárok tanszakon

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév Időpont Szakmai feladat sport- kulturális feladat Felelős 2014. augusztus 23-24. Abádszalók tanévnyitó értekezlet a tagintézmény vezetők, és a fenntartó részvételével Feketéné

Részletesebben

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV TANÉV

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV TANÉV VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV 2016-17 TANÉV 2016-17-es tanév rendje Első tanítási nap: 2016. szeptember 01. (csütörtök) Utolsó tanítási nap: 2017.

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV. Első tanítási nap szeptember 1.

Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV. Első tanítási nap szeptember 1. Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV Tanév rendje Tanévnyitó ünnepség 2016. szeptember 1. (csütörtök) 8.00 óra Első tanítási nap 2016. szeptember

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2015/2016. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2015. augusztus 31.(hétfő) 2014-2015. tanév augusztus 24. hétfő 8.00 Alakuló és évnyitó értekezlet

Részletesebben

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016.

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon: 42/512-330 Fax: 42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE

Részletesebben

A 2015/2016. tanév programja

A 2015/2016. tanév programja 1. oldal Árpád Szakképző Iskolája és Kollégiuma (Székesfehérvár, Seregélyesi út 88-90.) A 2015/2016. tanév programja Készítette: igazgatóhelyettes Jóváhagyta: igazgató 2. oldal Aug. 17. Alakuló tantestületi

Részletesebben

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont Feladat Felelős Időpont Alakuló értekezlet Szabó Miklós augusztus 24. 9,00 Javító-és osztályozó vizsgák Szabó Miklós augusztus 27. 9,00 Munkaközösségi értekezletek munkaközösség-vezetők augusztus 27-31.

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

2016/2017. tanév. készült: szeptember

2016/2017. tanév. készült: szeptember SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 Székesfehérvár Prohászka Ottokár út 71. OM azonosító: 037857 KIK 072040 Telefon/fax: 22/312-969, 315-198 e-mail: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu vasvarigimn@gmail.com

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

2013 / tanév programjai

2013 / tanév programjai 2013 / 2014. tanév programjai Augusztus 26. hétfő Alakuló értekezlet 27. kedd Munkaközösségi értekezletek 29. csütörtök Osztályfőnöki értekezlet 30. péntek Nevelőtestületi értekezlet Szeptember 01. vasárnap

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Lucfalvi Általános Iskola 116002, 3129 Lucfalva Rákóczi út 36. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Naptári terv 2012/2013.

Naptári terv 2012/2013. Naptári terv 2012/2013. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2013. június 14. (péntek). A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A szorgalmi idő első féléve

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja június 15. (csütörtök).

A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja június 15. (csütörtök). A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2016. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2017. június 15. (csütörtök). A tanítási napok száma száznyolcvankettő nap. A tanítási év

Részletesebben

A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE

A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS AUGUSZTUS Tanév beindításával kapcsolatos Alakuló ért. előkészítése Kinevezések módosítása, elkészítése Tanévi munkaterv elkészítése 5 éves intézményi

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben