I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V"

Átírás

1 Képes Géza ÁltalÁnos IsKola 4700 Mátészalka Szokolay Örs u Tel/fax: 44/ OM-azonosító: I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V a 2014/2015. tanévre Készítette: Svéda István igazgató Mátészalka, augusztus 29.

2 Intézményünk munkatervét a Képes Géza Általános Iskola pedagógiai programja, a munkaközösségi munkatervek, valamint a nevelőtestületi értekezleten elhangzott javaslatok figyelembe vételével állítottuk össze. Helyzetelemzés A 2014/15-ös tanévet 481 beírt tanulóval, 19 tanulócsoporttal kezdjük meg. Alsó tagozatban egész napos (iskolaotthonos) formában folyik a munka, a felső tagozat munkáját pedig 2 vagy 3 tanulószobai csoport segíti. A gyermeklétszám alakulása Az előző tanéhez képest a tanulólétszám jelentősen nem változott. A magas létszám és SNI-s arány miatt a harmadik, negyedik és nyolcadik évfolyamon 3 tanulócsoportot indítunk, a többi évfolyamon két párhuzamos osztály működik. A tanulócsoportok jelentős része így is közel 30 fős (néhol azt meghaladó) létszámmal működik. Személyi kérdések A matematika-kémia tárgy oktatásához új nevelő alkalmazására nem kaptunk engedélyt a fenntartótól. A gondot a tankerület által kiközvetített kollégákkal (Csatlósné Patakfalvi Adrienn és Bíró Petra) tudjuk orvosolni. A technika tárgy oktatását időlegesen Stumpf Györgyné kolléga közreműködésével oldjuk meg. Négy kolléga (Kárpátiné Longera Csilla, Nagy Béláné, Nagy Béla és Stumpf Györgyné,) prémiumévesként működik közre az oktatónevelő munkában. Kollégáink közül ketten (Balázs Mihályné és Pénzes Ottó) a továbbiakban is áttanítanak a Kálvin János Református Általános Iskolába, Viszlay Péter pedig a tankerület utasítása alapján Kántorjánosiban fog földrajzot tanítani. Tárgyi feltételek IKT-eszközkészletünk a korábbi években bővült a TIOP-pályázaton nyert eszközökkel, így szinte minden tanteremben rendelkezésre állnak az interaktív táblák és a kiegészítő eszközök. 2

3 A 2014/2015-ös tanév főbb feladatai: 1. Végre kell hajtani a jogszabályi változásokból adódó aktuális feladatokat. Fel kell készülni a pedagógus minősítési rendszer eljárásrendjére. 2. Aktualizálni kell a tanmeneteket. 3. A gyerekek eltérő ütemű éréséből fakadó hátrányok csökkentése, illetve az alapkészségek sikeres megalapozása érdekében október 10-éig fel kell mérni azon tanulók körét, akiknél az óvodai visszajelzések és a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni. Az intézményvezetők az OH által közzétett nyomtatványon kötelesek október 22-éig jelezni ezen tanulók számát. Az érintett tanulók diagnosztikus fejlődésvizsgálatát december 5-éig kell el végezni. 4. Meg kell szervezni az SNI-s tanulók fejlesztő foglalkozását. Részükre egyéni fejlesztési tervet kell készíteni. 5. Át kell tekinteni a HH/HHH-s tanulók nyilvántartását, az adatokat folyamatosan egyeztetni kell a fenntartóval. 6. Meg kell szervezni a HH/HHH-s tanulók egyéni vagy kiscsoportos fejlesztését, felzárkóztatását. 7. A TÁMOP programban résztvevők számára (a tantárgycsoportos oktatás kivételével) biztosítani kell az 5 éves fenntarthatóságot. 8. Aktualizálni kell és ismertetni kell a szülőkkel és a tanulókkal a 2009-ben bevezetett új házirendet, érvényre kell juttatni az abban foglaltakat. 9. A évfolyamon fel kell készülni a május 27-én esedékes, és az adott évfolyamokon minden tanulót érintő országos kompetencia-mérésre. A méréshez szükséges adatokat az iskola november 21-éig köteles megküldeni Oktatási Hivatal részére. 10. A évfolyamon angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni az Oktatási Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. (A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a vizsgálatot az iskola pedagógusai június 11-én végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. Az iskola a vizsgálatot saját döntése alapján kiegészítheti az idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel is az érintett tanulóknál. A tanulók által megoldott feladatok értékelését az iskola pedagógusai egységes javítókulcs felhasználásával végzik el. A 3

4 méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére november 21-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait június 30-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.) 11. Az Nkt. 80. (9) bekezdése alapján a 2014/2015. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot az iskoláknak az 1 4. évfolyamán tanulók kivételével a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében január 5. és május 27. között kell megszervezniük. 12. Ki kell dolgozni az tanulmányi versenyeken való részvétel feltételeit. A hatályos szabályozás szerint az iskola a munkatervében határozza meg azokat a tanulmányi versenyeket, amelyekre felkészíti a tanulókat. Az iskola a jegyzékben nem szereplő tanulmányi versenyre, továbbá diákolimpiára történő felkészítést akkor építheti be a munkatervébe, ha azzal az iskolai szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat egyetért. [47/2013. (VII.4) EMMI rendelet 8. /2-3/] (Munkaterv 2. sz. melléklet) 13. Az első és a második félév (a tanítási év utolsó napja) lezárását követő 15 napon belül nevelőtestületi értekezleten el kell végezni a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni a fenntartónak. 14. Az iskola igazgatója az Nkt. 80. (1) bekezdése alapján a 2013/2014. tanévben és a korábbi tanévekben megszervezett országos alapkészség, képesség mérésről a Hivatal által feldolgozott és közzétett tanulói és intézményi adatok alapján, feladatellátási helyenként elemzi az intézmény pedagógiai munkáját, különös tekintettel az azonos iskolatípusok országos átlagadataival való összehasonlításra, az iskola családi háttérindexéhez mért iskolai pedagógiai teljesítményekre, az iskola pedagógiai fejlesztő munkájának hatására, és a mérési eredmények időbeni változásaira. Ennek keretében az iskola igazgatója azonosítja az intézményi pedagógiai munka erősségeit, gyengeségeit és intézményi intézkedési tervben határozza meg az intézményi pedagógiai munka eredményességének fejlesztése érdekében szükséges intézkedéseket. Az elemzést is tartalmazó intézményi intézkedési tervet az igazgató június 10-éig készíti el, majd a nevelőtestület véleményének figyelembevételével június 30-ig véglegesíti és megküldi a fenntartójának. A fenntartó rendszeresen ellenőrzi az intézményi intézkedési tervben foglaltak teljesítését. 4

5 15. A szakmai munkaközösségeknek éves munkaterv alapján meg kell szervezniük a szakmai munka belső ellenőrzését (óralátogatások, adminisztráció, eredményesség, tanórán kívüli tevékenység stb.). 16. A munkaközösség-vezető rendszeres ellenőrzése mellett folytatni kell az osztályfőnöki munkatervben rögzített környezetvédelmi és egészségnevelési programot. 17. Fokozott figyelmet kell fordítani a tanár-diák viszony eredményes, konszenzuson alapuló működésére. Állandósuljon a következetes, igazságos számonkérés, a körülményeket mérlegelő, gyermeki érzésvilágot átérző tanári megközelítés, a jó és javító szándékú, a tudást és nem a hiányosságot kereső tanári magatartás. 18. Kiemelt feladatnak kell tekinteni a tanulók jellemformálását, és személyiségfejlesztését, különös tekintettel az önkritika, kritika, kommunikációs képességek fejlesztésére. 19. Az iskola valamennyi dolgozójának aktív szerepet kell vállalnia a tanulók erkölcsiségének, értéktudatának, magatartásának és környezet kultúrájának alakításában. 20. Hatékonyabb kapcsolatot kell kialakítani a szülői házzal. Különösen fontos az elsős szülők együttműködésének biztosítása az átmenet problémáinak mérséklésére. 21. Meg kell adni a lehetőséget a szülőknek a nevelő által választott módszer megismerésére, a gyermekeik előmeneteléről való tájékozódásra, a problémás esetek négyszemközti megbeszélésére. 22. Fokozatosan növeljük az elektronikus információ által nyújtott lehetőségeket, használjuk jobban a multimédia és Internet kínálta lehetőségeket. Készüljünk fel az elektronikus napló használatára. 23. Meg kell szervezni és működtetni kell az Iskolarádiót, folyamatosan frissíteni kell az iskolai honlapot. 24. Meg kell szervezni az osztályok közötti tisztasági versenyt. 25. Az év során folyamatosan figyelemmel kell kísérni a tankönyvpiacot, hogy a kínálatból kiválogathassuk az elképzeléseinknek legmegfelelőbb könyveket. 26. Intézményünk a ben részt vesz az 1-2. és 5-6. évfolyamon a kísérleti tankönyvek kipróbálásában. Az új könyveket használat közben minősíteni kell, mérlegelni kell használhatóságát, a NAT követelményeit és a tanulók életkori sajátosságait szem előtt tartva. 5

6 27. Az ingyenes tankönyvellátást a szabályzatban rögzített módon kell biztosítani az érintettek részére. Törekedni kell arra, hogy az ingyenes könyvek nagyobb részét kölcsönzéssel biztosítsuk a tanulók számára. 28. Továbbra is feladatunk a hagyományok ápolása, iskolánk névadójának, Képes Géza életútjának és költészetének megismerése. 29. Az 1-6. évfolyamon meg kell szervezni az úszásoktatást. 30. Fontos feladat az 1. és 5. évfolyamon az átmenet kezelése. 31. A tanítás nélküli munkanapokon szülői igény esetén meg kell szervezni a kiskorú tanulók felügyeletét. (47/2013. /VII. 4./ EMMI rendelet 5. /6/) 32. Meg kell szervezni az eseti helyettesítéseket 33. Az intézményfejlesztéssel kapcsolatos teendők ellátása a fizikai állapot szinten tartása (pl. szertár- és teremrendezés, eszközök karbantartása) minőségjavítás (minőség-ellenőrzés, dokumentálás, visszajelzés) 34. Biztosítani kell az iskolai rendezvények megfelelő minőségét (előadás és technikai háttér) A tanév rendje: A 2013/2014-es tanév kezdő napja szeptember 1. (hétfő) Az utolsó tanítási nap: június 15. (hétfő) A tanítási napok száma: 181 Tanévzáró, ballagás: június 20. (szombat) A tanév első féléve: január 16. (péntek) A tanulók (szülők) értesítése az I. félév eredményéről: január 23. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára: december 9. (35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 2. számú melléklete szerint) Jelentkezés Arany János Tehetséggondozó Programba: december 9. (35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 2. számú melléklete szerint) Általános felvételi eljárás kezdete: Központi felvételi vizsga 6-8. osztályos gimn-ba: de. 10:00 Központi írásbeli felvételi vizsga HHH Arany János Program 9. évfolyamára: :00 (Pótírásbeli: :00) Jelentkezés a BM által fenntartott intézményekbe: Felvételi jelentkezési lapok elküldésének határideje: február 13. Arany János Kollégiumi Programba való jelentkezés határideje: február 13. 6

7 Szóbeli meghallgatások ideje: február 17 - március 06. Tanulói adatlapok módosítási határideje az általános iskolában: március A módosított tanulói adatlapok megküldése a Felvételi Központnak: március 18. Nevezés országos tanulmányi versenyekre: a 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 3. számú melléklete szerint A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat: január 5 május 27. Országos kompetenciamérés: (A méréshez szükséges adatokat éig kell megküldeni az Oktatási Hivatal részére.) Az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében lefolytatandó írásbeli idegen nyelvi mérés: június 11. (A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére november 21-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait június 30-ig küldik meg.) Az általános iskola értesítést küld az illetékes járási hivatal, valamint az állami intézményfenntartó központ részére, amennyiben a Kntv 14. (2)- (3) bekezdése alapján kezdeményezi valamelyik tanköteles tanuló felvételét a Híd I. vagy Híd II. programba: június 19. Pótbeiratkozás a Köznevelési Hídprogramokra: augusztus 31. Szünetek: Őszi szünet: október 27. október 31. Az utolsó tanítási nap: október 22. (szerda) Az első tanítási nap: november 3. (hétfő) Téli szünet: december január 2. Az utolsó tanítási nap: december 19. (péntek) A szünet utáni első tanítási nap: január 5. (hétfő) Tavaszi szünet: április 2 április 7. A szünet előtti utolsó tanítási nap: április 1. (szerda) A szünet utáni első tanítási nap: április 8. (szerda) Tanítás nélküli munkanapok: október 18. (szombat) Nevelési értekezlet december 13. (szombat) január 17. (szombat) április 1. (szerda) Nevelési értekezlet június 15 (hétfő) 7

8 Feladatok határidők Feladat: Határidő: Felelős: Ellenőrzi: Szülői értekezletek: Fogadó órák: alsó: :00 felső: : alsó:16:30 felső:17.30 Félévente kétszer: október, november, március és május első hétfőjén 16:00 18:00 osztályfőnök osztályfőnök szaktanárok helyettesek helyettesek helyettesek Adminisztratív feladatok Tantárgyfelosztás elkészítése aug jan. 12. Órarend elkészítése szeptember 01. Nagy Gusztávné Kocsisné O. Éva A mindennapos játékos testnevelés kidolgozása Hit- és erkölcstan oktatásának megszervezése Az ebédeltetés rendjének kidolgozása Ügyeleti rendszer kidolgozása Tisztasági verseny meghirdetése A verseny értékelése Az úszásoktatás megszervezése Gyógytestnevelés indítása: * szakorvosi igazolások beszerzése az igény jelzése a szakszolgálat számára szeptember 01. osztálytanítók testnevelők szeptember 01. Papp Lászlóné igh szeptember 01. szeptember 01. Sasvári Erika Gergelyné K. J. Filepné F. Anikó Sasvári Erika szeptember 01. Balázs Mihályné DÖKtagok folyamatos szeptember Jeneyné Sz. E. Viszlay P. szeptember Nagy Andrea szeptember 8. Filepné F. Anikó Papp Lászlóné Szakkörök indítása szeptember 01. érintett Tagozatvezetők pedagógusok Osztálytermek dekorálása, szeptember 05. osztályfőnök Tagozatvezetők faliszekrények elosztása: Tanmenetek elkészítése, bemutatása szeptember 05. mk. vezetők Naplók beírása: szeptember 12. osztályfőnök Tagozatvezetők 8

9 Havi eseménynaptár készítése Iskolai honlap frissítése, gondozása Iskolarádió Osztálynaplók ellenőrzése, feljegyzés készítése, óralátogatások dokumentálása folyamatos iskolatitkár folyamatos (havonta egy alkalommal) folyamatos Vastag Andrea Várudvari László tagozatvezetők: Filepné F. Anikó Nagy Gusztávné Munkaközösségi szeptember 12. mk. vezetők munkatervek elkészítése Tanmenetek ellenőrzése szeptember 15. mk. vezetők helyettesek A HHH-s tanulók nyilvántartásának áttekintése szeptember 15. Dr. Gergelyné Kin Júlia Törzslapok lezárása Új törzslapok nyitása (1-5. évfolyam) Törzslapok aktualizálása (6-8. évfolyam) augusztus 30. szeptember 27. osztályfőnök Tagozatvezetők Napló, statisztika október 01. osztályfőnökök Tagozatvezetők Ellenőrzési ütemterv kidolgozása Az októberi statisztika elkészítése Az első osztályosok diagnosztikus fejlődésvizsgálatának elvégzése *Létszámjelentés Közzétételi lista megjelentetése az intézmény eredményességéről október 01. Iskolavezetés október osztályfőnökök október 11- december 06. október 25. Szabóné Kedves Mariann elsős tanítók fejlesztők folyamatos Várudvari László Országos kompetenciamérés május 27. (szerda) Idegen nyelvi (angol-német) június 11- mérés elkészítése, értékelése 30. Az előző tanévi (2013/14) kompetenciamérés eredményeinek elemzése, intézményi intézkedési terv készítése, megküldése a fenntartónak június június 30 Konczné J. Éva Nagy Katalin, Vastag Andrea, Lavotháné P. A. Angyal Jánosné Svéda István igazgató 9

10 Munkaszervezési feladatok Tankönyvek kiosztásának megszervezése aug 25 szept. 5. Kósáné K. Ildikó A házirend aktualizálása aug. 30. Pénzes Ottó Viszlay Péter Az egész napos iskolai szeptember Papp Lászlóné program megszervezése igh. (alsó tagozaton) Felsős délutáni szept foglalkozások (16 óráig) Tanulószobai csoportok indítása Az adminisztráció ellenőrzése A TÁMOP-pályázatból fakadó feladatok indítása igh szept Kocsisné O. Éva Balázs Mihályné + o.fők folyamatos Balázs Mihályné szept. 1. Nagy Gusztávné Rendezvények, megemlékezések, ünnepek: Tanévnyitó szept oszt tanítók Papp Lászlóné Családi nap szeptember 26. Kin Júlia Papp Lászlóné (sport- és egészségnap) (péntek) Sasvári Erika Magyar népmese napja szept. 30. Konczné J. Éva igh. Környezetvédelmi program működtetése Aradi vértanúk napja (iskolarádió) Az 1956-os forr és szab.harc és a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulója ünnepi műsor Iskolai faliújság aktualizálása Nyelvi előkészítő óvodásoknak Az iskolaújság (Nebuló) működtetése Természetjárás a Zemplénben Mesemondó verseny hirdetése az óvodás nagycsoportosok részére szept-től folyamatos október 6. (hétfő) október 22. (szerda) Angyal János Gyuláné Pénzes Ottó Oláhné Borzován Edit Kin Júlia Tagozatvezető folyamatos Balázs Mihályné Papp Lászlóné 2014 októberétől folyamatos folyamatos Lavotháné P. Angéla Tagozatvezető október Viszlay Péter Tagozatvezető október-november Dr. Vargáné Á.J. Gergely J-né Paládiné F. A. Varsányi G-né Papp Lászlóné 10

11 Táncgála szervezése nov. 28. (péntek) Mikulás ünnepségek, december 5. klubdélutánok szervezése (péntek) Mikulás-vonatos kirándulás december 6. szervezése (szombat) Karácsonyi rajzpályázat az december 10. óvodás nagycsoportosok (szerda) számára Karácsonyi ünnepség december 19. (péntek) * Hófesztivál január-február (időjárás függv) * Sítábor január-február (kb. 20 tanulóval) Farsang február 27. (péntek) A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak február 25. emléknapja ISKOLANYITOGATÓ február-április Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója Gergelyné K. J. osztályfőnökök Jóni Andrásné Dr. Vargáné Á.J. Varjú Ágnes Szabóné K. M. Kin Júlia Imréné R.T. Lajtiné F. A. Sasvári Erika testnevelők, Of Viszlay Péter Kin. Júlia Balázs Mihályné Osztályfőnökök Cservenyákné F R Gergely Józsefné Nagyné Sz.H. Paládiné F.A. Sasvári Erika Varsányi G-né március 14. Vargáné Á. Júlia Filepné F. Anikó Papp Lászlóné Tagozatvezető Papp Lászlóné Papp Lászlóné helyettesek Tagozatvezetők Filepné F.A. Papp Lászlóné Természetjárás a Zemplénben Képes-hét (versmondó-, id.nyelvi, alsós matematika verseny, fizika kísérleti délután) TÁMOP projekt 3 hetet meghaladó program A holokauszt áldozatainak emléknapja (iskolarádió) A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat április Viszlay Péter Tagozatvezető április Konczné J. Éva (+ az érintett tanítók, szaktanárok) április 20 május április 16. Osztályfőnökök Tagozatvezetők január 5. és május 27. között Jeneyné Sz. E. Nagy Andrea Viszlay Péter Anyák Napja május 4. (hétfő) osztályfőnökök Papp Lászlóné 11

12 Tanulmányi kirándulás előkészítése, megszervezése max. 3 nap (osztályonként v. évfolyamonként) A nemzeti összetartozás június 4. napja (csütörtök) Tanévzáró, ballagás június 20. (szombat) június 1-5. osztályfőnökök Osztályfőnökök Műsor: Oláhné B. Edit Kárpátiné L.Cs. Szervezés: Gergelyné K. J. Viszlay Péter Konczné J. Éva Balázs Mihályné Tanévnyitó szept. 1. leendő 1. oszt. fő-k Tagozatvezetők Tagozatvezetők Értekezletek: Őszi nevelési értekezlet * Svéda István igazgató Tavaszi nevelési értekezlet * április 1. (szerda) Svéda István igazgató Osztályozó értekezlet január 13. (kedd) 14:00 Papp Lászlóné Félévi értekezlet január 27. Svéda István (kedd) 14:00 igazgató Osztályozó értekezlet június 16. Papp Lászlóné (kedd) 9:00 Tanévzáró értekezlet június 23. Svéda István (kedd) 9:00 igazgató Osztályozóvizsgák: 1. félév 2. félév jan jún Érintett ofő-k és szaktanárok Tagozatvezetők * tanítás nélküli munkanap 12

13 A M U N K A T E R V E L F O G A D Á S A É S J Ó V Á H A G Y Á S A Az intézményi munkatervet a szülői közösség megismerte és támogatja. Mátészalka, hó nap Pappné Magyar Anikó SZMK-elnök Az intézményi munkatervet az iskolai diákönkormányzat megismerte és támogatja. Mátészalka, hó nap Oláhné Borzován Edit DÖK-összekötő tanár Az intézményi munkatervet a nevelőtestület augusztus 29. napján megtárgyalta, igen nem tartózkodással %-os támogatottsággal elfogadta. Mátészalka, augusztus 29. Vastag Andrea jegyzőkönyv-vezető Svéda István igazgató 13

14 Ellenőrzések értékelések 1. számú melléklet Az iskolavezetés a 2014/2015. tanévben az alábbi területek ellenőrzését tervezi: Az ellenőrzés területei: Az ellenőrzés ideje: Teremrendezés, dekoráció Augusztus vége szeptember eleje Javítóvizsgák dokumentációja Augusztus vége szeptember eleje A HPP végrehajtásának megvalósulása Folyamatos óralátogatások A munkatervben rögzített feladatok teljesítése A munkaterv szerint Az ellenőrzést végzi: Intézményvezető Intézményvezető Intézményvezető Intézményvezetőhelyettes Tagozatvezetők M.közösség-vezetők Intézményvezető Tanmenetek és óravázlatok szeptember Tagozatvezetők ellenőrzése OKÉV által előírt mérések, ellenőrzések: DIFER a tanulók fizikai október 10 december 5. Intézményvezető A feladattal megbízott szaktanárok állapotának felmérése kompetencia-mérés idegen nyelv május június 11. A beiskolázással kapcsolatos február Tagozatvezetők előkészületek ellenőrzése (Iskolanyitogató szervezése, szóróanyag készítése) A magántanulóvá nyilvánítással január 2. és Oktatási Hivatal kapcsolatos eljárás vizsgálata április 1. között Partneri elégedettség mérése április Intézményvezető Dokumentumok (napló, törzslap) vezetésének szabályossága A fenntartó által előírt ellenőrzések Folyamatos Folyamatos Tagozatvezetők Intézményvezető A feladattal megbízott személy Az óralátogatások kiemelt szempontjai: A tanulási képességek fejlesztésének megvalósulása a tanórán Az értő olvasás fejlesztése (bármely tantárgyi órán) A szóbeli számonkérés Az alkalmazott módszerek változatossága A tanulók terhelése 14

15 TANULMÁNYI VERSENYEK 2. számú melléklet A 35/2014.(IV. 30.) EMMI rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza a támogatott országos felmeneti rendszerrel bíró szaktárgyi versenyek listáját. A Képes Géza Általános Iskola a jegyzékben nem szereplő tanulmányi versenyre, továbbá diákolimpiára történő felkészítést akkor építheti be a munkatervébe, ha azzal az iskolai szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat egyetért. Intézményünk megfelelő jelentkezés esetén az alábbi versenyeken kívánja indítani tanulóinkat: Tantárgy/Verseny Meghirdető intézmény Helyszín, időpont BENDEGÚZ levelezős és tantárgyi verseny (magyar nyelv és irodalom, matematika, környezet) BENDEGÚZ NyelvÉSZ anyanyelvi tanulmányi verseny BENDEGÚZ Gyermek- és Ifjúsági Akadémia BENDEGÚZ Gyermek- és Ifjúsági Akadémia A levelezős fordulók után a döntő helyszíne Megyei döntő: Széchenyi István Általános Iskola Mátészalka Országos döntő helyszíne: Hetedhét Határ Legjobb Kisnyelvésze országos tanulmányi verseny ( levelezős fordulók után döntő Apáczai anyanyelvi és helyesírási verseny Iskolaszövetségek megyei kémia versenye Hevesi György megyei kémiaverseny A TIT megyei angol nyelvi versenye London Bridge angol nyelvi tesztverseny Országos Mesemondó Verseny Országos Versmondó Verseny A Kisvakond Tanodája és a Míg Megnövök Alapítvány Tehetségpont Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola Iskolaszövetség MPKKI TIT TITOK Tanítók a Gyermekekért Egyesület Tanítók a Gyermekekért Egyesület Nyíregyháza, Nyíregyháza, Nyíregyháza február 1. Nyíregyháza május Nyíregyháza - Budapest, Budapest, 15

16 TANTÁRGY/ VERSENY Meghirdető intézmény: Helyszín, várható időpont: Hebe-versenyek HEBE Kft - Gödöllő Gödöllő LÜK-bajnokság Körzeti helyesírási verseny MESESZÜRET körzeti mesemondó verseny TAVASZI ZSONGÁS versmondó verseny Megyei angol nyelvi verseny Műszaki Kiadó Oktatási Centrum (Nyírbátor) Makovecz Általános Iskola Csenger Makovecz Általános Iskola Csenger Móricz Zsigmond Általános Iskola (Nyíregyháza) Területi döntő: Országos döntő: Budapest Nyírbátor, Csenger, Csenger, Nyíregyháza - Megyei énekverseny Dancs Lajos Általános Iskola Nagyecsed Kitárul a világ megyei angol nyelvi, népdaléneklési és rajz versenye Petőfi Sándor Általános Iskola Nyírbátori városi-körzeti angol nyelvi verseny Oktatási Centrum (Nyírbátor) Nyírbátor Kincskereső prózamondó verseny Móra Ferenc Általános Iskola Nyíregyháza. A Bem József Általános Iskola rímfaragó és illusztrációs versenye Bem József Általános Iskola (Nyíregyháza) Nyíregyháza A nyíregyházi Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium magyar nyelv és irodalom megyei versenye Magyar Irodalom Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium (Nyíregyháza) Makovecz Általános Iskola (Csenger) Nyíregyháza Csenger Területi matematika verseny Oktatási Centrum (Nyírbátor) Nyírbátor Megyei matematika verseny Eötvös József Általános iskola (Vásárosnamény) Vásárosnamény 16

17 TANTÁRGY/ VERSENY Meghirdető intézmény: Helyszín, várható időpont: Körzeti német nyelvi verseny Oktatási Centrum - Nyírbátor Nyírbátor Móra prózamondó és matematika verseny Petőfi szavaló és rajzverseny Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Nyíregyháza, Nyíregyháza, Rímfaragó és rajzverseny Bem József Általános Iskola Nyíregyháza, Területi versmondó verseny Vörösmarty Kör Mátészalka Városi könyvtárhasználati versenye A mátészalkai Móricz Zsigmond Általános Iskola területi angol nyelvi versenye Képes Géza Városi Könyvtár Mátészalka Móricz Zsigmond Angol Kéttannyelvű Általános Iskola (Mátészalka) Mátészalka Rajzpályázat Inner Wille Alapítvány Mátésztalka 17

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

I. A tanév helyi rendje

I. A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Tanítási napok száma: 181 I. A tanév helyi rendje A tanítási év első féléve 2016. január

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV SZEPTEMBER NAP T.NAP ESEMÉNY FELELŐS HÉTFŐ 1. 1. Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 1. oszt. szülői értekezlet 17.00 KEDD 2.

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 471/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján / 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016.

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon: 42/512-330 Fax: 42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE

A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS AUGUSZTUS Tanév beindításával kapcsolatos Alakuló ért. előkészítése Kinevezések módosítása, elkészítése Tanévi munkaterv elkészítése 5 éves intézményi

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény dátum tanítási nap sorszáma tanítás nélküli munkanap sorszáma Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája nap egyéb esemény időpont (óra:perc) felelős 2015. augusztus

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014.

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014. Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/20 Az emberi erőforrások minisztere 47/20 (VII. 4.) EMMI rendelete alapján. augusztus 2 26. 27-28-29. 29. Orvosi vizsgálat

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 08. 26. hétfő Az első munkanap 08. 27 kedd Munkaközösségi értekezlet 08. 28 szerda Pótvizsgák 08. 29. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 30. péntek Tanévnyitó értekezlet 08.31.

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Algyői Fehér Ignác Általános Iskola. 2015/2016. tanév rendje munkaterv szerint A programok részletezését az eseménynaptár tartalmazza

Algyői Fehér Ignác Általános Iskola. 2015/2016. tanév rendje munkaterv szerint A programok részletezését az eseménynaptár tartalmazza Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 2015/2016. tanév rendje munkaterv szerint A programok részletezését az eseménynaptár tartalmazza Tanévnyitó ünnepség: 2015. szeptember 1. 8.00 óra Első tanítási nap:

Részletesebben

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni (1-e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait 2014/2015 tanév munkaterve: Szeptember

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet 2015. október 26. október 30. Téli szünet 2015. december 21. - 2015. december 31.

Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet 2015. október 26. október 30. Téli szünet 2015. december 21. - 2015. december 31. Tanév rendje Tanévnyitó 2015. szeptember 1. (kedd) 8.00 óra Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. október 22. (csütörtök) Munkaszüneti nap 2015. október 23.

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE 2014-2015-ös TANÉV KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014-2015-ös TANÉV HÓNAP NAP ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPÉLYEK)

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

2014/2015. tanév ütemterve

2014/2015. tanév ütemterve 2014/2015. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet. Munkaközösség-vezetők megbeszélése 26. 8,00 Javítóvizsgák Szeptember 1. 8,00 Tanévnyitó ünnepély 3. Tanévnyitó értekezlet 5. 8,00 VENI

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév munkaterve

A 2015/2016-os tanév munkaterve Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézménye A 2015/2016-os tanév munkaterve Készítette: Rokolya Csaba igazgató A nevelőtestület 2015. augusztus 31-i ülésén

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Munkaterv 2014-2015 tanévre Készítette: Kovács Árpádné Igazgató Kapus Melinda Igh. 2014. augusztus 22. A 2014-2015 tanév rendje: A tanév kezdő napja; 2014.

Részletesebben

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember Augusztus 27-28-én 9-11 Gólyatábor az elsősöknek Szeptember 2.( hétfő) 8 00 Évnyitó ünnepély 4. 17 00 Szülői értekezletek 1. osztály 5. 17 00 18 00 Szülői értekezletek 4. osztály Lovaglós szülői ért. 5.6.

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2014/2015 2014 36. hét B hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 01-05. Gólyahét 02-05. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 9:00-14:00, Bokor Fekete Lászlóné,

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

2013/2014. tanév ütemterve

2013/2014. tanév ütemterve 2013/2014. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet Munkaközösség-vezetők megbeszélése 27. 8,00 Írásbeli javítóvizsga 28. 8,00 Szóbeli javítóvizsga 31. 10,00 Tanévnyitó ünnepély, az iskola

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET

A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET A szorgalmi idő: 2013. szeptember 2-től 2014. június 13-ig Az első tanítási nap: 2013. szeptember 2. hétfő Az utolsó tanítási nap: 2014. június 13. péntek Az utolsó,

Részletesebben

Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre

Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre Időpont Feladat megnevezése Felelősök 2015.08.25. Javítóvizsgák Szaktanárok, 2015.08.26. Lelki nap a tanároknak és helyettes Tanévnyitó Szekszárdon 2015.08.27-28.

Részletesebben

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-4.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) Szept. 2-4. 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend,

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal ESEMÉNYNAPTÁR SZEPTEMBER 03. 1. évfolyam szülői értekezlet 3-4-5. Létszámfelmérés - osztály, menza, napközi Folyamatos Dekorációk elkészítése az osztálytermekben, folyosókon folyamatos frissítése 36. hét

Részletesebben

5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat

5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat 5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat Hónap Nap Óra Felelős Esemény aug. 29. 8.00- Szlovák Keresztényné P.Zs. Szept. 06-07. 01.h 8.00 Szlovák

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

A 2013/2014. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2013. SZEPTEMBER 02. (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2014. JÚNIUS 14. (PÉNTEK)

A 2013/2014. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2013. SZEPTEMBER 02. (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2014. JÚNIUS 14. (PÉNTEK) Dátum/ 02. (hétfő) 8,00 02. 02. 05. 11. (szerda) 11. (szerda) 14,15 11. (szerda) 16,00 A 2013/2014. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2013. SZEPTEMBER 02. (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2014. JÚNIUS

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2013/2014 2013 36. hét B hét Szeptember 9:00 02. Tanévnyitó ünnepély 02. Első tanítási nap 3-4-5. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 8:00-tól 9:00-14:00 Bokor Fekete Lászlóné 6-8. Nyelvparádé

Részletesebben

Általános Iskola Pereszteg MUNKATERV 2012-2013

Általános Iskola Pereszteg MUNKATERV 2012-2013 Általános Iskola Pereszteg MUNKATERV 2012-2013 Készítette: Koloszárné Varga Elvira ig. A tanév rendje - Első tanítási nap: 2012. szept. 03. - Utolsó tanítási nap: 2013. június 14. Szünetek: - Őszi szünet:

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE

A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE A 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete, a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Pedagógiai Programja alapján A tanév 2012. szeptember 3-től 2013. június 14-ig tart (182 tanítási nap). 1.

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben