I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V"

Átírás

1 Képes Géza ÁltalÁnos IsKola 4700 Mátészalka Szokolay Örs u Tel/fax: 44/ OM-azonosító: I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V a 2014/2015. tanévre Készítette: Svéda István igazgató Mátészalka, augusztus 29.

2 Intézményünk munkatervét a Képes Géza Általános Iskola pedagógiai programja, a munkaközösségi munkatervek, valamint a nevelőtestületi értekezleten elhangzott javaslatok figyelembe vételével állítottuk össze. Helyzetelemzés A 2014/15-ös tanévet 481 beírt tanulóval, 19 tanulócsoporttal kezdjük meg. Alsó tagozatban egész napos (iskolaotthonos) formában folyik a munka, a felső tagozat munkáját pedig 2 vagy 3 tanulószobai csoport segíti. A gyermeklétszám alakulása Az előző tanéhez képest a tanulólétszám jelentősen nem változott. A magas létszám és SNI-s arány miatt a harmadik, negyedik és nyolcadik évfolyamon 3 tanulócsoportot indítunk, a többi évfolyamon két párhuzamos osztály működik. A tanulócsoportok jelentős része így is közel 30 fős (néhol azt meghaladó) létszámmal működik. Személyi kérdések A matematika-kémia tárgy oktatásához új nevelő alkalmazására nem kaptunk engedélyt a fenntartótól. A gondot a tankerület által kiközvetített kollégákkal (Csatlósné Patakfalvi Adrienn és Bíró Petra) tudjuk orvosolni. A technika tárgy oktatását időlegesen Stumpf Györgyné kolléga közreműködésével oldjuk meg. Négy kolléga (Kárpátiné Longera Csilla, Nagy Béláné, Nagy Béla és Stumpf Györgyné,) prémiumévesként működik közre az oktatónevelő munkában. Kollégáink közül ketten (Balázs Mihályné és Pénzes Ottó) a továbbiakban is áttanítanak a Kálvin János Református Általános Iskolába, Viszlay Péter pedig a tankerület utasítása alapján Kántorjánosiban fog földrajzot tanítani. Tárgyi feltételek IKT-eszközkészletünk a korábbi években bővült a TIOP-pályázaton nyert eszközökkel, így szinte minden tanteremben rendelkezésre állnak az interaktív táblák és a kiegészítő eszközök. 2

3 A 2014/2015-ös tanév főbb feladatai: 1. Végre kell hajtani a jogszabályi változásokból adódó aktuális feladatokat. Fel kell készülni a pedagógus minősítési rendszer eljárásrendjére. 2. Aktualizálni kell a tanmeneteket. 3. A gyerekek eltérő ütemű éréséből fakadó hátrányok csökkentése, illetve az alapkészségek sikeres megalapozása érdekében október 10-éig fel kell mérni azon tanulók körét, akiknél az óvodai visszajelzések és a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni. Az intézményvezetők az OH által közzétett nyomtatványon kötelesek október 22-éig jelezni ezen tanulók számát. Az érintett tanulók diagnosztikus fejlődésvizsgálatát december 5-éig kell el végezni. 4. Meg kell szervezni az SNI-s tanulók fejlesztő foglalkozását. Részükre egyéni fejlesztési tervet kell készíteni. 5. Át kell tekinteni a HH/HHH-s tanulók nyilvántartását, az adatokat folyamatosan egyeztetni kell a fenntartóval. 6. Meg kell szervezni a HH/HHH-s tanulók egyéni vagy kiscsoportos fejlesztését, felzárkóztatását. 7. A TÁMOP programban résztvevők számára (a tantárgycsoportos oktatás kivételével) biztosítani kell az 5 éves fenntarthatóságot. 8. Aktualizálni kell és ismertetni kell a szülőkkel és a tanulókkal a 2009-ben bevezetett új házirendet, érvényre kell juttatni az abban foglaltakat. 9. A évfolyamon fel kell készülni a május 27-én esedékes, és az adott évfolyamokon minden tanulót érintő országos kompetencia-mérésre. A méréshez szükséges adatokat az iskola november 21-éig köteles megküldeni Oktatási Hivatal részére. 10. A évfolyamon angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni az Oktatási Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. (A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a vizsgálatot az iskola pedagógusai június 11-én végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. Az iskola a vizsgálatot saját döntése alapján kiegészítheti az idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel is az érintett tanulóknál. A tanulók által megoldott feladatok értékelését az iskola pedagógusai egységes javítókulcs felhasználásával végzik el. A 3

4 méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére november 21-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait június 30-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.) 11. Az Nkt. 80. (9) bekezdése alapján a 2014/2015. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot az iskoláknak az 1 4. évfolyamán tanulók kivételével a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében január 5. és május 27. között kell megszervezniük. 12. Ki kell dolgozni az tanulmányi versenyeken való részvétel feltételeit. A hatályos szabályozás szerint az iskola a munkatervében határozza meg azokat a tanulmányi versenyeket, amelyekre felkészíti a tanulókat. Az iskola a jegyzékben nem szereplő tanulmányi versenyre, továbbá diákolimpiára történő felkészítést akkor építheti be a munkatervébe, ha azzal az iskolai szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat egyetért. [47/2013. (VII.4) EMMI rendelet 8. /2-3/] (Munkaterv 2. sz. melléklet) 13. Az első és a második félév (a tanítási év utolsó napja) lezárását követő 15 napon belül nevelőtestületi értekezleten el kell végezni a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni a fenntartónak. 14. Az iskola igazgatója az Nkt. 80. (1) bekezdése alapján a 2013/2014. tanévben és a korábbi tanévekben megszervezett országos alapkészség, képesség mérésről a Hivatal által feldolgozott és közzétett tanulói és intézményi adatok alapján, feladatellátási helyenként elemzi az intézmény pedagógiai munkáját, különös tekintettel az azonos iskolatípusok országos átlagadataival való összehasonlításra, az iskola családi háttérindexéhez mért iskolai pedagógiai teljesítményekre, az iskola pedagógiai fejlesztő munkájának hatására, és a mérési eredmények időbeni változásaira. Ennek keretében az iskola igazgatója azonosítja az intézményi pedagógiai munka erősségeit, gyengeségeit és intézményi intézkedési tervben határozza meg az intézményi pedagógiai munka eredményességének fejlesztése érdekében szükséges intézkedéseket. Az elemzést is tartalmazó intézményi intézkedési tervet az igazgató június 10-éig készíti el, majd a nevelőtestület véleményének figyelembevételével június 30-ig véglegesíti és megküldi a fenntartójának. A fenntartó rendszeresen ellenőrzi az intézményi intézkedési tervben foglaltak teljesítését. 4

5 15. A szakmai munkaközösségeknek éves munkaterv alapján meg kell szervezniük a szakmai munka belső ellenőrzését (óralátogatások, adminisztráció, eredményesség, tanórán kívüli tevékenység stb.). 16. A munkaközösség-vezető rendszeres ellenőrzése mellett folytatni kell az osztályfőnöki munkatervben rögzített környezetvédelmi és egészségnevelési programot. 17. Fokozott figyelmet kell fordítani a tanár-diák viszony eredményes, konszenzuson alapuló működésére. Állandósuljon a következetes, igazságos számonkérés, a körülményeket mérlegelő, gyermeki érzésvilágot átérző tanári megközelítés, a jó és javító szándékú, a tudást és nem a hiányosságot kereső tanári magatartás. 18. Kiemelt feladatnak kell tekinteni a tanulók jellemformálását, és személyiségfejlesztését, különös tekintettel az önkritika, kritika, kommunikációs képességek fejlesztésére. 19. Az iskola valamennyi dolgozójának aktív szerepet kell vállalnia a tanulók erkölcsiségének, értéktudatának, magatartásának és környezet kultúrájának alakításában. 20. Hatékonyabb kapcsolatot kell kialakítani a szülői házzal. Különösen fontos az elsős szülők együttműködésének biztosítása az átmenet problémáinak mérséklésére. 21. Meg kell adni a lehetőséget a szülőknek a nevelő által választott módszer megismerésére, a gyermekeik előmeneteléről való tájékozódásra, a problémás esetek négyszemközti megbeszélésére. 22. Fokozatosan növeljük az elektronikus információ által nyújtott lehetőségeket, használjuk jobban a multimédia és Internet kínálta lehetőségeket. Készüljünk fel az elektronikus napló használatára. 23. Meg kell szervezni és működtetni kell az Iskolarádiót, folyamatosan frissíteni kell az iskolai honlapot. 24. Meg kell szervezni az osztályok közötti tisztasági versenyt. 25. Az év során folyamatosan figyelemmel kell kísérni a tankönyvpiacot, hogy a kínálatból kiválogathassuk az elképzeléseinknek legmegfelelőbb könyveket. 26. Intézményünk a ben részt vesz az 1-2. és 5-6. évfolyamon a kísérleti tankönyvek kipróbálásában. Az új könyveket használat közben minősíteni kell, mérlegelni kell használhatóságát, a NAT követelményeit és a tanulók életkori sajátosságait szem előtt tartva. 5

6 27. Az ingyenes tankönyvellátást a szabályzatban rögzített módon kell biztosítani az érintettek részére. Törekedni kell arra, hogy az ingyenes könyvek nagyobb részét kölcsönzéssel biztosítsuk a tanulók számára. 28. Továbbra is feladatunk a hagyományok ápolása, iskolánk névadójának, Képes Géza életútjának és költészetének megismerése. 29. Az 1-6. évfolyamon meg kell szervezni az úszásoktatást. 30. Fontos feladat az 1. és 5. évfolyamon az átmenet kezelése. 31. A tanítás nélküli munkanapokon szülői igény esetén meg kell szervezni a kiskorú tanulók felügyeletét. (47/2013. /VII. 4./ EMMI rendelet 5. /6/) 32. Meg kell szervezni az eseti helyettesítéseket 33. Az intézményfejlesztéssel kapcsolatos teendők ellátása a fizikai állapot szinten tartása (pl. szertár- és teremrendezés, eszközök karbantartása) minőségjavítás (minőség-ellenőrzés, dokumentálás, visszajelzés) 34. Biztosítani kell az iskolai rendezvények megfelelő minőségét (előadás és technikai háttér) A tanév rendje: A 2013/2014-es tanév kezdő napja szeptember 1. (hétfő) Az utolsó tanítási nap: június 15. (hétfő) A tanítási napok száma: 181 Tanévzáró, ballagás: június 20. (szombat) A tanév első féléve: január 16. (péntek) A tanulók (szülők) értesítése az I. félév eredményéről: január 23. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára: december 9. (35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 2. számú melléklete szerint) Jelentkezés Arany János Tehetséggondozó Programba: december 9. (35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 2. számú melléklete szerint) Általános felvételi eljárás kezdete: Központi felvételi vizsga 6-8. osztályos gimn-ba: de. 10:00 Központi írásbeli felvételi vizsga HHH Arany János Program 9. évfolyamára: :00 (Pótírásbeli: :00) Jelentkezés a BM által fenntartott intézményekbe: Felvételi jelentkezési lapok elküldésének határideje: február 13. Arany János Kollégiumi Programba való jelentkezés határideje: február 13. 6

7 Szóbeli meghallgatások ideje: február 17 - március 06. Tanulói adatlapok módosítási határideje az általános iskolában: március A módosított tanulói adatlapok megküldése a Felvételi Központnak: március 18. Nevezés országos tanulmányi versenyekre: a 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 3. számú melléklete szerint A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat: január 5 május 27. Országos kompetenciamérés: (A méréshez szükséges adatokat éig kell megküldeni az Oktatási Hivatal részére.) Az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében lefolytatandó írásbeli idegen nyelvi mérés: június 11. (A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére november 21-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait június 30-ig küldik meg.) Az általános iskola értesítést küld az illetékes járási hivatal, valamint az állami intézményfenntartó központ részére, amennyiben a Kntv 14. (2)- (3) bekezdése alapján kezdeményezi valamelyik tanköteles tanuló felvételét a Híd I. vagy Híd II. programba: június 19. Pótbeiratkozás a Köznevelési Hídprogramokra: augusztus 31. Szünetek: Őszi szünet: október 27. október 31. Az utolsó tanítási nap: október 22. (szerda) Az első tanítási nap: november 3. (hétfő) Téli szünet: december január 2. Az utolsó tanítási nap: december 19. (péntek) A szünet utáni első tanítási nap: január 5. (hétfő) Tavaszi szünet: április 2 április 7. A szünet előtti utolsó tanítási nap: április 1. (szerda) A szünet utáni első tanítási nap: április 8. (szerda) Tanítás nélküli munkanapok: október 18. (szombat) Nevelési értekezlet december 13. (szombat) január 17. (szombat) április 1. (szerda) Nevelési értekezlet június 15 (hétfő) 7

8 Feladatok határidők Feladat: Határidő: Felelős: Ellenőrzi: Szülői értekezletek: Fogadó órák: alsó: :00 felső: : alsó:16:30 felső:17.30 Félévente kétszer: október, november, március és május első hétfőjén 16:00 18:00 osztályfőnök osztályfőnök szaktanárok helyettesek helyettesek helyettesek Adminisztratív feladatok Tantárgyfelosztás elkészítése aug jan. 12. Órarend elkészítése szeptember 01. Nagy Gusztávné Kocsisné O. Éva A mindennapos játékos testnevelés kidolgozása Hit- és erkölcstan oktatásának megszervezése Az ebédeltetés rendjének kidolgozása Ügyeleti rendszer kidolgozása Tisztasági verseny meghirdetése A verseny értékelése Az úszásoktatás megszervezése Gyógytestnevelés indítása: * szakorvosi igazolások beszerzése az igény jelzése a szakszolgálat számára szeptember 01. osztálytanítók testnevelők szeptember 01. Papp Lászlóné igh szeptember 01. szeptember 01. Sasvári Erika Gergelyné K. J. Filepné F. Anikó Sasvári Erika szeptember 01. Balázs Mihályné DÖKtagok folyamatos szeptember Jeneyné Sz. E. Viszlay P. szeptember Nagy Andrea szeptember 8. Filepné F. Anikó Papp Lászlóné Szakkörök indítása szeptember 01. érintett Tagozatvezetők pedagógusok Osztálytermek dekorálása, szeptember 05. osztályfőnök Tagozatvezetők faliszekrények elosztása: Tanmenetek elkészítése, bemutatása szeptember 05. mk. vezetők Naplók beírása: szeptember 12. osztályfőnök Tagozatvezetők 8

9 Havi eseménynaptár készítése Iskolai honlap frissítése, gondozása Iskolarádió Osztálynaplók ellenőrzése, feljegyzés készítése, óralátogatások dokumentálása folyamatos iskolatitkár folyamatos (havonta egy alkalommal) folyamatos Vastag Andrea Várudvari László tagozatvezetők: Filepné F. Anikó Nagy Gusztávné Munkaközösségi szeptember 12. mk. vezetők munkatervek elkészítése Tanmenetek ellenőrzése szeptember 15. mk. vezetők helyettesek A HHH-s tanulók nyilvántartásának áttekintése szeptember 15. Dr. Gergelyné Kin Júlia Törzslapok lezárása Új törzslapok nyitása (1-5. évfolyam) Törzslapok aktualizálása (6-8. évfolyam) augusztus 30. szeptember 27. osztályfőnök Tagozatvezetők Napló, statisztika október 01. osztályfőnökök Tagozatvezetők Ellenőrzési ütemterv kidolgozása Az októberi statisztika elkészítése Az első osztályosok diagnosztikus fejlődésvizsgálatának elvégzése *Létszámjelentés Közzétételi lista megjelentetése az intézmény eredményességéről október 01. Iskolavezetés október osztályfőnökök október 11- december 06. október 25. Szabóné Kedves Mariann elsős tanítók fejlesztők folyamatos Várudvari László Országos kompetenciamérés május 27. (szerda) Idegen nyelvi (angol-német) június 11- mérés elkészítése, értékelése 30. Az előző tanévi (2013/14) kompetenciamérés eredményeinek elemzése, intézményi intézkedési terv készítése, megküldése a fenntartónak június június 30 Konczné J. Éva Nagy Katalin, Vastag Andrea, Lavotháné P. A. Angyal Jánosné Svéda István igazgató 9

10 Munkaszervezési feladatok Tankönyvek kiosztásának megszervezése aug 25 szept. 5. Kósáné K. Ildikó A házirend aktualizálása aug. 30. Pénzes Ottó Viszlay Péter Az egész napos iskolai szeptember Papp Lászlóné program megszervezése igh. (alsó tagozaton) Felsős délutáni szept foglalkozások (16 óráig) Tanulószobai csoportok indítása Az adminisztráció ellenőrzése A TÁMOP-pályázatból fakadó feladatok indítása igh szept Kocsisné O. Éva Balázs Mihályné + o.fők folyamatos Balázs Mihályné szept. 1. Nagy Gusztávné Rendezvények, megemlékezések, ünnepek: Tanévnyitó szept oszt tanítók Papp Lászlóné Családi nap szeptember 26. Kin Júlia Papp Lászlóné (sport- és egészségnap) (péntek) Sasvári Erika Magyar népmese napja szept. 30. Konczné J. Éva igh. Környezetvédelmi program működtetése Aradi vértanúk napja (iskolarádió) Az 1956-os forr és szab.harc és a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulója ünnepi műsor Iskolai faliújság aktualizálása Nyelvi előkészítő óvodásoknak Az iskolaújság (Nebuló) működtetése Természetjárás a Zemplénben Mesemondó verseny hirdetése az óvodás nagycsoportosok részére szept-től folyamatos október 6. (hétfő) október 22. (szerda) Angyal János Gyuláné Pénzes Ottó Oláhné Borzován Edit Kin Júlia Tagozatvezető folyamatos Balázs Mihályné Papp Lászlóné 2014 októberétől folyamatos folyamatos Lavotháné P. Angéla Tagozatvezető október Viszlay Péter Tagozatvezető október-november Dr. Vargáné Á.J. Gergely J-né Paládiné F. A. Varsányi G-né Papp Lászlóné 10

11 Táncgála szervezése nov. 28. (péntek) Mikulás ünnepségek, december 5. klubdélutánok szervezése (péntek) Mikulás-vonatos kirándulás december 6. szervezése (szombat) Karácsonyi rajzpályázat az december 10. óvodás nagycsoportosok (szerda) számára Karácsonyi ünnepség december 19. (péntek) * Hófesztivál január-február (időjárás függv) * Sítábor január-február (kb. 20 tanulóval) Farsang február 27. (péntek) A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak február 25. emléknapja ISKOLANYITOGATÓ február-április Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója Gergelyné K. J. osztályfőnökök Jóni Andrásné Dr. Vargáné Á.J. Varjú Ágnes Szabóné K. M. Kin Júlia Imréné R.T. Lajtiné F. A. Sasvári Erika testnevelők, Of Viszlay Péter Kin. Júlia Balázs Mihályné Osztályfőnökök Cservenyákné F R Gergely Józsefné Nagyné Sz.H. Paládiné F.A. Sasvári Erika Varsányi G-né március 14. Vargáné Á. Júlia Filepné F. Anikó Papp Lászlóné Tagozatvezető Papp Lászlóné Papp Lászlóné helyettesek Tagozatvezetők Filepné F.A. Papp Lászlóné Természetjárás a Zemplénben Képes-hét (versmondó-, id.nyelvi, alsós matematika verseny, fizika kísérleti délután) TÁMOP projekt 3 hetet meghaladó program A holokauszt áldozatainak emléknapja (iskolarádió) A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat április Viszlay Péter Tagozatvezető április Konczné J. Éva (+ az érintett tanítók, szaktanárok) április 20 május április 16. Osztályfőnökök Tagozatvezetők január 5. és május 27. között Jeneyné Sz. E. Nagy Andrea Viszlay Péter Anyák Napja május 4. (hétfő) osztályfőnökök Papp Lászlóné 11

12 Tanulmányi kirándulás előkészítése, megszervezése max. 3 nap (osztályonként v. évfolyamonként) A nemzeti összetartozás június 4. napja (csütörtök) Tanévzáró, ballagás június 20. (szombat) június 1-5. osztályfőnökök Osztályfőnökök Műsor: Oláhné B. Edit Kárpátiné L.Cs. Szervezés: Gergelyné K. J. Viszlay Péter Konczné J. Éva Balázs Mihályné Tanévnyitó szept. 1. leendő 1. oszt. fő-k Tagozatvezetők Tagozatvezetők Értekezletek: Őszi nevelési értekezlet * Svéda István igazgató Tavaszi nevelési értekezlet * április 1. (szerda) Svéda István igazgató Osztályozó értekezlet január 13. (kedd) 14:00 Papp Lászlóné Félévi értekezlet január 27. Svéda István (kedd) 14:00 igazgató Osztályozó értekezlet június 16. Papp Lászlóné (kedd) 9:00 Tanévzáró értekezlet június 23. Svéda István (kedd) 9:00 igazgató Osztályozóvizsgák: 1. félév 2. félév jan jún Érintett ofő-k és szaktanárok Tagozatvezetők * tanítás nélküli munkanap 12

13 A M U N K A T E R V E L F O G A D Á S A É S J Ó V Á H A G Y Á S A Az intézményi munkatervet a szülői közösség megismerte és támogatja. Mátészalka, hó nap Pappné Magyar Anikó SZMK-elnök Az intézményi munkatervet az iskolai diákönkormányzat megismerte és támogatja. Mátészalka, hó nap Oláhné Borzován Edit DÖK-összekötő tanár Az intézményi munkatervet a nevelőtestület augusztus 29. napján megtárgyalta, igen nem tartózkodással %-os támogatottsággal elfogadta. Mátészalka, augusztus 29. Vastag Andrea jegyzőkönyv-vezető Svéda István igazgató 13

14 Ellenőrzések értékelések 1. számú melléklet Az iskolavezetés a 2014/2015. tanévben az alábbi területek ellenőrzését tervezi: Az ellenőrzés területei: Az ellenőrzés ideje: Teremrendezés, dekoráció Augusztus vége szeptember eleje Javítóvizsgák dokumentációja Augusztus vége szeptember eleje A HPP végrehajtásának megvalósulása Folyamatos óralátogatások A munkatervben rögzített feladatok teljesítése A munkaterv szerint Az ellenőrzést végzi: Intézményvezető Intézményvezető Intézményvezető Intézményvezetőhelyettes Tagozatvezetők M.közösség-vezetők Intézményvezető Tanmenetek és óravázlatok szeptember Tagozatvezetők ellenőrzése OKÉV által előírt mérések, ellenőrzések: DIFER a tanulók fizikai október 10 december 5. Intézményvezető A feladattal megbízott szaktanárok állapotának felmérése kompetencia-mérés idegen nyelv május június 11. A beiskolázással kapcsolatos február Tagozatvezetők előkészületek ellenőrzése (Iskolanyitogató szervezése, szóróanyag készítése) A magántanulóvá nyilvánítással január 2. és Oktatási Hivatal kapcsolatos eljárás vizsgálata április 1. között Partneri elégedettség mérése április Intézményvezető Dokumentumok (napló, törzslap) vezetésének szabályossága A fenntartó által előírt ellenőrzések Folyamatos Folyamatos Tagozatvezetők Intézményvezető A feladattal megbízott személy Az óralátogatások kiemelt szempontjai: A tanulási képességek fejlesztésének megvalósulása a tanórán Az értő olvasás fejlesztése (bármely tantárgyi órán) A szóbeli számonkérés Az alkalmazott módszerek változatossága A tanulók terhelése 14

15 TANULMÁNYI VERSENYEK 2. számú melléklet A 35/2014.(IV. 30.) EMMI rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza a támogatott országos felmeneti rendszerrel bíró szaktárgyi versenyek listáját. A Képes Géza Általános Iskola a jegyzékben nem szereplő tanulmányi versenyre, továbbá diákolimpiára történő felkészítést akkor építheti be a munkatervébe, ha azzal az iskolai szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat egyetért. Intézményünk megfelelő jelentkezés esetén az alábbi versenyeken kívánja indítani tanulóinkat: Tantárgy/Verseny Meghirdető intézmény Helyszín, időpont BENDEGÚZ levelezős és tantárgyi verseny (magyar nyelv és irodalom, matematika, környezet) BENDEGÚZ NyelvÉSZ anyanyelvi tanulmányi verseny BENDEGÚZ Gyermek- és Ifjúsági Akadémia BENDEGÚZ Gyermek- és Ifjúsági Akadémia A levelezős fordulók után a döntő helyszíne Megyei döntő: Széchenyi István Általános Iskola Mátészalka Országos döntő helyszíne: Hetedhét Határ Legjobb Kisnyelvésze országos tanulmányi verseny ( levelezős fordulók után döntő Apáczai anyanyelvi és helyesírási verseny Iskolaszövetségek megyei kémia versenye Hevesi György megyei kémiaverseny A TIT megyei angol nyelvi versenye London Bridge angol nyelvi tesztverseny Országos Mesemondó Verseny Országos Versmondó Verseny A Kisvakond Tanodája és a Míg Megnövök Alapítvány Tehetségpont Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola Iskolaszövetség MPKKI TIT TITOK Tanítók a Gyermekekért Egyesület Tanítók a Gyermekekért Egyesület Nyíregyháza, Nyíregyháza, Nyíregyháza február 1. Nyíregyháza május Nyíregyháza - Budapest, Budapest, 15

16 TANTÁRGY/ VERSENY Meghirdető intézmény: Helyszín, várható időpont: Hebe-versenyek HEBE Kft - Gödöllő Gödöllő LÜK-bajnokság Körzeti helyesírási verseny MESESZÜRET körzeti mesemondó verseny TAVASZI ZSONGÁS versmondó verseny Megyei angol nyelvi verseny Műszaki Kiadó Oktatási Centrum (Nyírbátor) Makovecz Általános Iskola Csenger Makovecz Általános Iskola Csenger Móricz Zsigmond Általános Iskola (Nyíregyháza) Területi döntő: Országos döntő: Budapest Nyírbátor, Csenger, Csenger, Nyíregyháza - Megyei énekverseny Dancs Lajos Általános Iskola Nagyecsed Kitárul a világ megyei angol nyelvi, népdaléneklési és rajz versenye Petőfi Sándor Általános Iskola Nyírbátori városi-körzeti angol nyelvi verseny Oktatási Centrum (Nyírbátor) Nyírbátor Kincskereső prózamondó verseny Móra Ferenc Általános Iskola Nyíregyháza. A Bem József Általános Iskola rímfaragó és illusztrációs versenye Bem József Általános Iskola (Nyíregyháza) Nyíregyháza A nyíregyházi Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium magyar nyelv és irodalom megyei versenye Magyar Irodalom Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium (Nyíregyháza) Makovecz Általános Iskola (Csenger) Nyíregyháza Csenger Területi matematika verseny Oktatási Centrum (Nyírbátor) Nyírbátor Megyei matematika verseny Eötvös József Általános iskola (Vásárosnamény) Vásárosnamény 16

17 TANTÁRGY/ VERSENY Meghirdető intézmény: Helyszín, várható időpont: Körzeti német nyelvi verseny Oktatási Centrum - Nyírbátor Nyírbátor Móra prózamondó és matematika verseny Petőfi szavaló és rajzverseny Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Nyíregyháza, Nyíregyháza, Rímfaragó és rajzverseny Bem József Általános Iskola Nyíregyháza, Területi versmondó verseny Vörösmarty Kör Mátészalka Városi könyvtárhasználati versenye A mátészalkai Móricz Zsigmond Általános Iskola területi angol nyelvi versenye Képes Géza Városi Könyvtár Mátészalka Móricz Zsigmond Angol Kéttannyelvű Általános Iskola (Mátészalka) Mátészalka Rajzpályázat Inner Wille Alapítvány Mátésztalka 17

Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15

Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15 Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15 Készítette: Szabó Gabriella igazgató 1 A Zimándy Ignác Általános Iskola nevelőtestülete a 20/2012. (VIII.31.) évi LXXIX. EMMI rendelet 3. (1) bekezdése

Részletesebben

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely, 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Működésünk keretei 4 Alaptevékenységek 4 Hatáskörök 4 2. Az iskola működési rendje

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 8832 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 61. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást

Részletesebben

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév Szeged, 2014. szeptember 1.. Doroginé Bíró Irén intézményvezető, főtanácsos TARTALOM 1 Helyzetelemzés 1.1 Személyi feltételek 1.2 Tárgyi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. június 02. Varga Márta

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2014. Szervezeti és működési szabályzat Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Jóváhagyta

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 28., csütörtök Tartalomjegyzék 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet A 2015/2016. tanév rendjéről 6572 29/2015. (V. 28.) EMMI rendelet Egyes előadó-művészeti

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 TARTALOM 1. Általános rendelkezések a. Az SZMSZ célja, jogszabályi alapja 2. Az intézmény általános jellemzői

Részletesebben

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről A 2009.12.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK....

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT N y í r e g y h á z i M ó r i c z Z s i g m o n d Á l t a l á n o s I s k o l a OM 033423 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kertvárosi Tagintézmény Váci Mihály Tagintézmény Vécsey Károly Tagintézmény NYÍREGYHÁZA

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 I. rész...3 Általános rendelkezések...3 1/a Az SZMSZ célja:...3 1/b Az SZMSZ jogszabályi alapjai:...3

Részletesebben

22/2010. (V. 13.) OKM rendelet. a 2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról. 1. A rendelet hatálya

22/2010. (V. 13.) OKM rendelet. a 2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról. 1. A rendelet hatálya 22/2010. (V. 13.) OKM rendelet a 2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. (1) bekezdés b) pontjában, továbbá a Magyar

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034800 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009-ES ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 2004-ben készült ot 2009. márciusában a következő rendelkezések szerint módosítottuk:

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 1 Tartalom 1. A szakmai munka áttekintése 4 1.1 A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása 4 1.2 A nevelőmunkában elért eredmények 4 1.3 Az oktatómunkában

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben