Adóreformok hatása a magyar gazdaságra egy általános egyensúlyi modellben 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adóreformok hatása a magyar gazdaságra egy általános egyensúlyi modellben 1"

Átírás

1 Adóreformok hatása a magyar gazdaságra egy átaános egyensúyi modeben Kivonat Benzúr Péter, MNB és CEU Kátay Gábor, MNB 200 szeptember A tanumány egy eegyszerűsített makromodet ismertet, ami akamas arra, hogy az adóvátozások munkakínáat-növeő hatásának makroszintű következményeit (tőkeáomány, bérek, effektív munkaórák száma, GDP) számszerűsítse. A modet a magyar gazdaságra kaibrájuk, nemzeti száma adatok, vaamint mikroaapú besések fehasznáásáva. Eredményeink ráviágítanak arra, hogy a munkaerő heterogenitásának figyeembevétee nagymértékben befoyásoja a reformok hatásaira vonatkozó beséseket. JEL: H2, H3, H6 Kusszavak: adóreform, visekedési váasz, átaános egyensúyi hatások. Bevezetés Az aábbiakban egy eegyszerűsített makromodet ismertetünk, ami akamas arra, hogy az adóvátozások munkakínáat-növeő hatásának makroszintű következményeit (tőkeáomány, bérek, effektív munkaórák száma, GDP) számszerűsítse. A modeben figyeembe tudjuk venni a munkakínáat és a munkakereset bérrugamasságát (fix tőkeáomány esetén), vaamint a tőkekínáat aakuását is. Munkakínáaton az effektív munkaórák számát értjük, ami tehát vátozhat, ha többen (extenzív határ), többet (intenzív határ) vagy jobban (munkaintenzitás) dogoznak. A munkakínáat aakuását a háztartások hasznosságmaximaizáásábó származtatjuk, amit Bakos, Benzúr és Benedek (2008) eredményei aapján úgy kaibráunk, hogy a munkakínáat nettó bér szerinti rugamassága 0,065. Ez azt jeenti, hogy ha a hazavitt rész (egy mínusz az adókus) 0%-ka nő, akkor a munkakínáat átagosan 0,65%-ka emekedik. Ez semmiképpen nem tekinthető jeentős kínáati rugamasságnak. Egy tényeges szja átaakítás azonban etérő módon érinti a küönböző jövedemű munkaváaók átagos ietve margináis adókusait, vaamint a kínáati rugamasságok is küönbözhetnek jövedemi szintenként (ásd Share et a, 200). Ezt úgy vesszük A tanumány Share et a (200) modejét ismerteti küön tanumány formájában.

2 figyeembe, hogy a munkakínáat emozduását egy részetes szja adatbázison határozzuk meg, Bakos, Benzúr és Benedek (2008) részetes eredményei aapján. A munkakereset kaibráásához Kátay és Wof (2004) váaati szintű beruházási beséseit, az emút évek átagos tőkekötségét (,56), effektív ÁFA kusát (6,5%), vaamint a tőkejövedemek (vegyes jövedemet is figyeembe vevő) GDP arányos részét (35%) hasznájuk. Ez meghatározza a munkakereset meredekségét (adott tőkemennyiség meett). A tőkekínáat hozamérzékenységét ényegében a megtakarítási oda határozza meg, azonban távoró sem magátó értetődő, hogy a vonatkozó empirikus eredményeket hogyan tudjuk hasznosítani. A nehézség az, hogy kis nyitott gazdaságban a tőkekínáat érkezhet küfödrő is, ami akkor jórészt függeten a hazai megtakarításoktó. Szésőséges esetben az evárt hozam a nemzetközi reákamat szintje, vagyis konstans, és így a tőkekínáat tökéetesen rugamas. Ez hosszú távon véhetően eég jó fetéteezés, az óvatosság jegyében azonban oyan tőkekínáati rugamasságot is tekintünk, ami ugyanannyiva tér e a tökéetesen rugamastó, mint amennyive a munkakínáat a tökéetesen rugamatantó (0,065). Ez azt jeenti, hogy a tőkeáomány 0%-os növekedéséhez az evárt reáhozamnak 0,65%-ka ke emekednie. Végezetü még rögzített tőkeáomány meetti (a tőkekínáat tökéetesen rugamatan) eredményeket is ismertetünk. Ez utóbbi eset értemezhető rövid távú hatásként is, amikor az adóvátozásokra a tőkeáomány még nem reagá. 2 A makroegyensúy a következő módon jön étre: a váaati optimaizáás meghatározza a munkabért és a tőkeintenzitást a termeési függvény, adók ietve a tőke béreti díja aapján. Az adott bérszint meett a fogakoztatást a munkakínáat határozza meg, a tőkekeresetet pedig a fogakoztatás és a tőkeintenzitás. 3 Végü a tőke béreti díja a tőkekereset és kínáat egyensúyábó adódik. A modeben háromfée adó szerepe: a társasági adó, az ÁFA és az szja. Az adók effektív (befizetett adó/adóaap) kusait a 200-ben érvényes szabáyok és a 2008-as adóbevaások részetes adataibó számított megoszások aapján határoztuk meg. Az ÁFA szerepetetése ekvivaens azza, mintha a tejes munkakötséghez és a tőkekötséghez (user ost) hozzáadnánk az effektív ÁFA kusot (200-ben kb. 9%-ka számova). A munkajövedemek után fizetett szja a munkát terheő adókat és járuékokat együttesen tartamazza. Effektív kusának számításakor figyeembe vettük a sávos szja aapon kívüi munka jeegű jövedemeket (a vegyes jövedeem egy részét is beeértve), vaamint az ezekbő származó adóbevéteeket. A 2008-as bevaásban a tejes bérkötség (minden munka jeegű jövedeem és azok járuékai) 80%-a vot az szja aap, és 20% váakozói jövedeemként adózó munkajövedeem. A 200-es szabáyok szerint 2 Ez egy oyan rövid táv, aho a tőke nem, de a bérek már tudtak akamazkodni. Ennyiben taán inkább tekinthető egy-két éves horizontnak, mint azonnainak. 3 A fogakoztatási hatás azon fetevésen aapu, hogy a bérek hosszú távon tökéetesen rugamasak. Ez a fetevés vaójában túzó, a bérek hosszú távú akamazkodó képességét egyéb tényezők is befoyásohatják. Iyen tényező ehet pédáu a szakszervezetek erős akupozíiója vagy a minimábér. Míg eőbbi Magyarországon kevéssé ehet jeemző, a minimábér erős korátja ehet a bérek akamazkodásának. Mindez esősorban a képzeten munkaerőt sújtja, így tú magas minimábér esetén a növekvő munkakínáat munkakereseti korátokba ütközhet.

3 az eőbbi átagos adó és járuékterhe 4,6% míg az utóbbié 7,7%, vagyis a tejes munkajövedeem átagos adóterhe 34,87%, ami az ÁFÁ-va bruttósítva tehát 45,27%. 2. A mode részetes eírása A háztartások egy additív szeparábiis hasznosságot maximaizának: max s. t. p w w. A fogyasztói árat -re normaizájuk, feírjuk az optimaitási fetéteeket, majd ezek tejes differeniáját képezve, meghatározható, hogy a munkabér adott százaékos vátozására a munkakínáat miy mértékben reagá (kompenzáatan hasznosság): ˆ un Meghatározható a kompenzát rugamasság is, oy módon, hogy a w vátoztatása meett a hasznosságszintet áandóan tartjuk: wˆ. w onst., majd itt képezzük a tejes differeniát. Az eredmény: ˆ omp Ahhoz, hogy egy nyugdíjreform aktivitásbővítő hatásait is (enagyotan) meg tudjuk jeeníteni, téteezzük fö, hogy N egyén van a gazdaságban, vagyis a tejes munkakínáat L N. A nyugdíjreform az "effektív N " exogén növeését fogja jeenteni. Egy tényeges szja átaakítás azonban etérő módon érinti a küönböző jövedemű munkaváaók adókusait, ietve a kínáati easztiitások is küönbözhetnek jövedemi szintenként. Hogyan ehet egy iyen heterogén reformot megjeeníteni a modeben? Adott jövedeemeoszás, kínáati easztiitások és differeniát adókus-vátozások meett meghatározzuk a munkakínáati bővüés mértékét ( xˆ ), vaamint az átagos adóteher százaékos vátozását ( tˆ ). A modeben a tejes munkakínáatot az Lˆ wˆ tˆ Nˆ összefüggés írja e. Ahhoz, hogy ugyanazt a munkakínáati etoódást jeenítsük meg, Nˆ xˆ tˆ extra kínáatéénküést ke tekinteni, az átagos adóteher vátozásának hatásán feü. A nyugdíjreform szimuáási ehetőségén tú ez az Nˆ szerepetetésének másik funkiója. A váaati oda (munkakereset, tőkeáomány) kaibrááshoz Kátay-Wof (2004) tőkekötség (user ost)-beruházás besését, küönböző munkakereset-beséseket, ietve az egyes tényezők GDP arányos jövedemi részeit fogjuk fehasznáni. Mive a wˆ.

4 beruházások (tőkeáomány) hosszú távú user ost együtthatója nem, ezért CES termeési függvényt ke hasznánunk: max K L / Az ÁFA szerepetetése ekvivaens azza, mintha a tejes munkakötséghez és a user osthoz hozzáadnánk még az ÁFA kusot is. A továbbiakban tekintsük eeve ezeket a februttósított tényezőárakat, vagyis majd a user ostra és az átagos munkát sújtó adóteherre épüő kaibráásokhoz az effektív ÁFA kusokat is figyeembe ke venni. Esőre azza a fetevésse éünk, hogy a beruházásoknak ns akamazkodási kötsége, a tőke nemzetközieg tejesen mobi, és száz százaékban küfödi tuajdonban van (vagyis a tőkejövedemet nem ke hozzáadni a fogyasztók jövedeméhez). Ez ényegében azt fogja jeenteni, hogy a munkabért a tehnoógia, a küfödi evárt hozam (az amortizáiót is tartamazó) és a társasági adó már rögzíti, vagyis a munkakereset nem függ a munkát terheő adótó. Az esőrendű fetéteek: /( VAT ) wl r K Ez a két egyenet meghatározza a munkabért és a tőkeintenzitást a paraméterek, ietve a user ost függvényében. Ezután a fogakoztatás a munkakínáati egyenetbő adódik, a tejes fogakoztatást L N, majd a tőkeáományt K kl határozza meg. Látható, hogy a munkabér (tejes munkaerő kötség, szuperbruttó bér stb.) függeten a fogakoztatottak számátó. Ez a hosszútávon tejesen easztikus munkakereset két egymás een ható tényező eredője. () Adott tőkeáomány (K) meett, a munkabér sökkenő függvénye a fogakoztatásnak. több munkaerőt sak akkor hajandó egy váaat akamazni, ha az osóbb. (2) Amint K is vátozhat, a váaati optimaizáás eredményeképpen étrejövő K/L arány függeten a fogakoztatás szintjétő. Nagyobb fogakoztatás ugyanoyan arányban nagyobb tőkét jeent tehát, aminek eredményeképpen a váaat ugyanazon bér meett is hajandó fevenni az extra dogozókat. Kusfontosságú, hogy a tőke adózás utáni hozama exogén -- egy oyan modeben, aho ez nem tejesü, a hosszútávú (a tőkét is újraoptimaizáó) munkakereseti egyenet már nem enne vízszintes. A tejesen rugamas tőkekínáat

5 meett kapott eredmények robosztusságának feméréséhez tekintsünk tehát a végteentő küönböző tőkekínáati rugamasságokat is: K ˆ Egy adóvátozás hatását a mode segítségéve ezekután úgy számszerűsíthetjük a egkönnyebben, ha a mode megodását egy kezdeti adórendszer körü oginearizájuk, majd a femerüő három exogén gazdaságpoitikai paramétert (a munkát és a tőkét sújtó adókusok, vaamint az aktivitási rátát, N-et) megvátoztatjuk. Ekkor meghatározhatjuk a mode összes vátozójának a százaékos megvátozását, a három gazdaságpoitikai paraméter ineáris kombináiójaként. 4 A kötségvetés aakuása A kötségvetés a munkára és a tőkére kivetett adóbó szerez bevétet (a forgami adót is ezekbe ovasztottuk bee). Ezeket feírva, majd (og)inearizáva: d dr R Y R N Nˆ dr Y rk ˆ R Yˆ Y wˆ tˆ rˆ. NLw Kˆ rk uˆ Itt tˆ az százaékos vátozása, û pedig a user osté ( r /( ) ). 3. Kaibráás A háztartásokat eíró moderészt (vagyis a munkakínáatot) a következőképpen kaibráhatjuk. ) A kompenzát és kompenzáatan bérrugamasságra hasznájuk a Bakos-Benzúr- Benedek (2008) eredményeket. Azok evieg -ra vett rugamasságok, és átaában ha vátozik, akkor az adókötees jövedeem nemsak, hanem w vátozása miatt is vátozik. Azonban ha a bérek vátozása homogén (azaz az összes bér köze ugyanakkora mértékben reagá), akkor a besés vaójában kontroát w vátozásának a hatására. a) Az egyik vátozatban egyen a kompenzát rugamasság , a jövedeemhatás pedig nua. Ekkor a kompenzáatan rugamasság is , vagyis 0, majd Itt a minimábér föötti tejes popuáióra vonatkozó eredményeket hasznátuk. b) A másik vátozatban egyen a kompenzát rugamasság 0. 34, a jövedeemhatás 4 Természetesen adott kaibráás és sokkok meett a mode könnyen megodható oginearizáás nékü, ám azok az eredmények kevésbé könnyen ennének prezentáhatóak és értemezhetőek.

6 pedig Ekkor a Sutsky egyenet aapján a kompenzáatan rugamasság , vagyis Itt a jövedeemeoszás feső kvintiisére vonatkozó eredményeket hasznátuk. Mive azonban a két esetben a kompenzáatan rugamasság majdnem ugyanaz (0.07 és 0.065), és szimuáiós számításaink sak ezt a paramétert hasznáják, eegendő egyeten esetet nézni, aho a kompenzáatan rugamasság ) -t úgy váasztjuk meg, hogy a kezdeti adókushoz tartozó egyensúyban étrejövő értéke pontosan /3 egyen (a népesség idejének harmadát töti munkáva). A hatáseemzéshez ezt nem is fogjuk fehasznáni, mive ott sak -re esz szükségünk. Ha a fogyasztói jóétet is ki akarnánk számoni, ott már -re is szükségünk enne, és az eőbb vázot (a) és (b) eseteket is küön keene kezeni. 3) A kiinduó adókusot úgy kapjuk meg, hogy vesszük a 200-es adórendszer as jövedeemeoszáson vett átagos adóterhét. A munkajövedemek azonban nem sak az szja-bó és a járuékokbó ának, hanem az eküönüten adózó jövedemekbő, vaamint a vegyes (váakozói) jövedemekbő. Ezeket a következő módon vesszük figyeembe es adatok szerint a sávos szja aá tartozó jövedeem (az APEH honapján eérhető kimutatások aapján) és járuékai (nemzeti számákbó) a korrigát munkajövedeem 80%-át teszik ki (a vegyes jövedeem egy részét a munkajövedeemhez adtuk, a tisztán munka és tisztán tőkejövedeem arányában osztva szét). Fetéteezzük, hogy ezek az arányok (tehát a tejes munkakötség, azaz a szuperbruttó jövedeemtípusok szerinti eoszása) az adókusok vátoztatásakor nem vátoznak. Az szja aapot terheő tejes evonás (munkaváaói és munkátatói, a tejes bérkötség arányában) a 200-es adórendszer szerint 0.46 (2008-as részetes szja adatokra épüő saját számítás aapján). A korrigát munkajövedeem nem szja aá tartozó 20%-ának adóterhe 2007-ben 7.7% vot (az eküönüten adózó jövedemek adóját tekintve ezen jövedemek adóterhének), ezt 200-ben ugyanezen értéken tartva a korrigát munkajövedeem átagos adóterhe 34.87%. Ehhez ke még hozzávenni a fogyasztási adókat. A es nemzeti számák szerint a (termeői áron számított) hozzáadott érték és a GDP között 6.79%-os etérés vot. A 2009-es ÁFA és jövedéki adóemeést figyeembe véve téteezzük fö, hogy ez az arány 200-ben kb. 9%. Ekkor az ÁFÁ-t is tartamazó korrigát munkajövedeem összesített adótartama (0,3487+0,9)/,9=0.4527, azaz 45.27%. A váaati oda kaibráásához fehasznáhatjuk, hogy az esőrendű fetéteek aapján a og K / Y A Bog r regresszióban B. (Evieg azok a regressziók nem tartamazzák az ÁFÁ-t ha azonban a user ost keresztmetszeti vátozékonysága dominája az ÁFÁ-ét, akkor B

7 értékét nagyjábó heyesen besütük meg,) Kátay-Wof (2004) eső számú speifikáiója egy og K A B og r C og Y besés, aho C, B 0. 8 adódik. Share et a (200) 4. fejezetének munkakeresetrő szóó része szerint B a (-0.8,-0.6) intervaumban heyezkedik e. Ennek középértékét tekintve, B B 0. 7, azaz Ugyanakkor Ha tehát ismerjük r Y K r -t, egy több éves átagos bruttósított user ost számot, vaamint egy (ugyanazon időszakra vonatkozó) átagos tőkejövedeem-hozzáadott érték hányadost, akkor ebbő meghatározhatjuk értékét. A user ost átagos értéke a időszakban (az APEH váaati adóbevaás pane adatai aapján) mintegy.56. Az átagos ÁFA kus kb. 6.5% vot (a hozzáadott érték és a GDP közt etéréseket átagova), azaz a bruttósított user ost.347. A tőkejövedeem átagos GDP aránya (nemzeti száma adatok aapján) ugyanezen időszakban kb vot. Adózási szempontbó azonban a jövedemek nem pont ugyanúgy oszanak tőke- és munkajövedemekké. mint a nemzeti számák szerint, az etérést a váakozói (úgynevezett vegyes) jövedemek okozzák. A 0.37 azza a fetevésse adódik, hogy a vegyes jövedeemben a tőke- és munkajövedemek aránya megegyezik a vegyes jövedemet figyemen kívü hagyó arányokka. Ha azonban az egyes adótípusok adóaapjait hasonítjuk össze, akkor ez az arány Ugyanezen időszakban a bruttó user ost átagos értéke.347, amibő Még a tőkekínáat (adózás utáni) hozamérzékenységét (η) ke megváasztanunk. Ezt ényegében a megtakarítási oda határozza meg, azonban távoró sem magátó értetődő, a vonatkozó empirikus eredményeket hogyan tudjuk hasznosítani. Az egyik nehézség, hogy kis nyitott gazdaságban a tőkekínáat érkezhet küfödrő is, ami akkor jórészt függeten a hazai megtakarításoktó. Szésőséges esetben az evárt hozam a nemzetközi reákamat szintje, vagyis konstans (η= ). Ez hosszú távon véhetően eég jó fetéteezés. A másik szésőségként téteezzük fe, hogy a tőkekínáat nem reagá ( rövid táv, η=0), köztes váasztásként pedig tekintsük az η=5 eseteket Az szja és járuékok aapja a társasági adó aapjának kb..86-szorosa, vagyis a társasági adóaap az összesített adóaap / öd része. ˆ ˆ 6 Ekkor ugyanis r 0.067K. Ez ugyanakkora forgatást jeent a tökéetesen rugamas kínáathoz képest, mint amekkorát a munka esetén átunk, a tökéetesen rugamatanhoz képest.

8 4. Hipotetikus egyszerű reformok vizsgáata Az eőzőekben vázot mode segítségéve küönfée hipotetikus reformok kötségvetési és a kibosájtási szintet (nem a növekedést) érintő hatását hasonítjuk össze. A kiinduópont mindegyik esetben a jeenegi, 200-es szabáyoknak megfeeő, eegyszerűsített adószerkezet. Az egyes reformokhoz tartozó numerikus értékeket a Függeék ismerteti részetesen. Az esőben három, ugyanakkora kötségvetési azítást jeentő szja sökkentést hasonítunk össze: (A) egy átaános szja sökkentést (aho az adósökkentést az átagos adókusok egyenetes sökkentésére fordítjuk), és két ézott sökkentést, aho ugyanakkora adósökkenést (B) a minimábér adómentességét biztosító adómentes sáv meett egyeten kusot, (C) ietve egy egykusos, adójóváírást is tartamazó rendszerre érünk e. A munkakínáat emozduását az határozza meg, hogy az egyes jövedeemsoportok miyen mértékben reagának effektív munkakínáatukka az adókusok vátozására. Erre Bakos, Benzúr és Benedek (2008), Kiss (200) és Mosberger (200) eredményei aapján többfée szenáriót tekintünk. Mive ns erre vonatkozó eredmény, a jövedeem-eoszás asó három tizedére mind a jövedeem ( ), mind a heyettesítési hatást ( ) nuának vettük. A középső öt tizedben a heyettesítési hatást 0,029-nek, a jövedemi hatást pedig nuának váasztottuk (Bakos, Benzúr és Benedek aapján). Végü, a feső két tized esetén a következő négy esetet tekintettük. () A heyettesítési hatás 0,335, a jövedeemhatás -0,27 (Bakos, Benzúr és Benedek). (2) A heyettesítési hatás 0,2 (Kiss, 200), a jövedeemhatás pedig akkora (- 0,35), hogy a kompenzáatan rugamasság 0,065 maradjon (Bakos, Benzúr és Benedek). (3) A heyettesítési hatás 0,5 (Mosberger, 200), a jövedeemhatás pedig - 0,085 (a kompenzáatan rugamasság 0,065). (4) A heyettesítési hatás 0,5, a jövedeemhatás pedig 0,4 (Mosberger, 200). 7 A mode szempontjábó mindegyik esetben az ényeges, hogy mekkora exogén munkakínáati sokkot ke még szerepetetni a modeben (részetesebben ásd a Függeékben). Bár aap esetnek az eső szenáriót tekintjük, Share et a (200) 4.2 afejezete aapján emondható, hogy a harmadik szenárió mindenképpen egy asó besést jeent arra nézve, hogy mennyi a tényeges effektív munkakínáati reakió. A másik három szimuáióban nua méregű adóátrendezéseket tekintünk. Az eső esetben (2A) a tőkét terheő adók megemeése szogátatja a forrást a munka terheinek sökkentéséhez. Konkrétan egy 4 %pontos társasági-adóemeést (ami az effektív kusot 2,2%-ka emei) és ezze párhuzamosan,5 %pontos átagos béradósökkentést számszerűsítünk, az eső összehasonításban egjobbnak bizonyut egykusos, adójóváírásos módon. A második szenárióban (2B) a jóéti kiadások visszafogásáva, pontosabban az effektív nyugdíjkorhatár évve vaó megemeéséve a társasági adó 4%-os sökkentését finanszírozzuk, a harmadik szenárióban pedig (2C) ugyanezt a kiadássökkentést az szja sökkentésére fordítjuk. Enagyot számításaink 7 Ha a jövedeemhatás pozitív, az azt jeenti, hogy egy adóemeés hatására (amikor -ATR sökken) a jövedeem is sökken. Ez nem annyira a szabadidő asóbbrendű jószág votára uta, hanem arra, hogy itt is jeentős részvétei hatássa (pédáu küfödi munkaváaás, stb.) áhatunk szemben.

9 szerint mindhárom esetben 20 Mrd forintot soportosítunk át az egyes téteek között. A társasági adóemeés ugyanennyi bevétet eredményez, a nyugdíjkorhatár megemeése pedig kb. ugyanennyi kiadássökkentést jeent. 8 Ez utóbbi számításaink szerint az aktivitási rátát 0,8 %pontta emei meg. 9 A szenáriók hatásait az eőzőekben vázot egyszerű mode segítségéve számszerűsítjük, a munkakínáat emozduása szerinti négy szenárió mindegyikében. A modeben endogén módon határozódik meg a tőkeáomány, a munkakereset és a munkakínáat is, azaz az ezek közötti kösönhatásokat és az ebbő eredő hatások nagyságrendjét is meg tudjuk mutatni. Ehhez ugyanakkor erős eegyszerűsítéseket is keett tennünk, és számos, poteniáisan fontos hatást nem tudunk figyeembe venni. Így pédáu nem tud megjeenni a minimábér hatása a képzeten munkaerő piaán, sem a munkanéküiség bérekre gyakorot hatása (az ááskeresés intenzitása). Nem tudjuk megküönböztetni a étszám, a munkaórák és a munkaintenzitás vátozását, figyeembe venni az adósaás vátozásának hatását. A modeben a jövedemek átrendeződésének ns jóéti hatása, vaamint ns benne tőke- és bérdinamika sem, vagyis a járuékok és az szja vátoztatásának etérő időbeni efutása nem küönü e egymástó, és a tőke fokozatos akamazkodása is sak áttéteesen jeenhet meg (a tőkekínáati rugamasságon keresztü). A 2. és 4. tábázatban az egyes adóvátoztatások hatásait mutatjuk be. 0 A következő tényezők szerepenek a tábázatokban: a munkabér, az egy főre jutó fogyasztás, a munkaórák, a tőke és a GDP százaékos vátozása, vaamint a visekedési váasznak tuajdonítható kötségvetési bevétevátozás, a kezdeti GDP-hez viszonyítva.. Tábázat: Küönböző szja sökkentések hatása a bevéteekre (%-os vátozások) Tőke hozamérzékenysége munka bér fogyas ztás Munka órák ŵ ĉ Lˆ Kˆ Ŷ tőke GDP kötségvetési bevéte ( dr ) / Y ( dr) / Y. szenárió (átaános szja sökkenés): u ˆ 0, tˆ,2425, Nˆ 0, ,090,332 0,79 0,000 0,6 0, ,006,42 0,85 0,72 0,80 0,067 0,000,427 0,85 0,85 0,85 0,069 nbr 8 A társasági-adóemeésné visekedési hatássa nem számotunk. A nyugdíjkorhatár emeéséné nem vettük figyeembe, hogy a nyugdíjba nem menő egyének egy része fogakoztatott marad és így adókat és járuékokat fizet, ami a béreket terheő adók további sökkentését tenné ehetővé. 9 A számításokhoz Kátay és Nobiis (2009) aktivitás dekompozíióját hasznátuk. 0 A 2. szenárió eredménye közvetenü is összevethető Bakos, Benzúr és Benedek (2008) eredményeive. A szerzők egy ugyaniyen struktúrájú, de bevétesemeges adóreform hatásait vizsgáják, Eredményeik szerint az adózás eőtti jövedeem,7%-ka nőne. Egy iyen reform esetén a mi számításaink szerint a munkakínáat (vagyis az adózás eőtti jövedeem) tejes emozduása mintegy 2.75% enne (a GDP hatás pedig η=5 esetén 2,6%). A küönbség részben a fehasznát jövedeem-eoszásbó (2005 ietve 2008), rész ben az akamazott egyszerűsítő fetéteek közti küönbségekbő (pédáu az adóterhet nem viseő jövedemek, ietve a küönadózó jöve demek figyeembevétee), egnagyobb részben pedig az adóreform eőtti kiinduó áapottó függ (2005-ös ietve 200-es szja).

10 2. szenárió (0+egy kus): u ˆ 0, tˆ,2425, Nˆ 2, ,286 2,526 2,570 0,000,670 0, ,089 3,80 2,647 2,470 2,585 0,958 0,000 3,896 2,653 2,653 2,653 0, szenárió (adójóváírás + egy kus): u ˆ 0, tˆ,2425, Nˆ 3, ,863 3,02 3,722 0,000 2,49 0,86 5-0,28 4,949 3,835 3,578 3,745,388 0,000 5,086 3,843 3,843 3,843,430 Jeöés: û = tőke kötség (user ost), tˆ = adózás utáni jövedeem, Nˆ = munkakínáat százaékos vátozása. A 2. tábázat számai megerősítik az eőzetes várakozásokat: adott átagos szja kus sökkenés meett, miné nagyobb a munkakínáat emozduása, anná nagyobb esz a bevétei hatás. A tőkekínáat rugamasságának növeése az éénkítést erősíti: miné inkább vátozatan tud maradni a munkabér (és a tőke hozama), anná közeebb esz az egyensúyi munkaóra-növekedés a kínáati görbe emozduásához. Másképp fogamazva, az éénkítő hatás hosszú távon (magas tőkekínáati easztiitás, a tőke szintén akamazkodik) jeentősebb, mint rövid távon. Megáapíthatjuk, hogy a munkakínáati görbe emozduása egyútta a GDP bővüésének a maximumát is jeenti: ha a tőkekínáat tejesen rugamas, akkor a munkakereset is tökéetesen rugamas, a kínáatbővüést a gazdaság a bérek sökkenése nékü fe tudja szívni, és a GDP is ugyanakkora mértékben bővü. Amint a tőkekínáat nem tökéetesen rugamas, a GDP kisebb mértékben bővü, mint amennyive a munkakínáat emekedett Tábázat: Küönböző kínáati rugamasságok hatása az szja összehasonításokra Exogén munkakínáat bővüés GDP hatás Bevétei hatás 0.335, 0.2, Átaános szja sökkentés 0.5, ,04 0,070 0,058 0,67 η=0 0,6 0,095 0,087 0,439 η =5 0,80 0,47 0,35 0,680 η =0 0,039 0,032 0,029 0,48 η =5 0,067 0,055 0,050 0, , 0.4 Ismét hangsúyozzuk, hogy ezen a rövid távon (η=0) a munkabéreknek jeentős mértékben sökkennie ke. Emiatt ez nem fetétenü tekinthető azonnai hatásnak. A bérakamazkodás fokozatosságának a figyeembevétee egy fontos fejesztési iránya ehet a modenek. 2 A mode segítségéve azt is számszerűsítettük, hogy mekkora küönbséget eredményez hosszú távon (η=5 esetén), ha a 200-es adórendszerben az adójóváírás esengetését nem az évi (bruttó) 2,5M- 3,7M, hanem az,3m-2,6m Ft jövedeemsávba heyeznénk. A GDP mintegy,22%-ka nagyobb az aasony esengetéses esetben, az ebbő adódó kötségvetési bevéteküönbség pedig a kezdeti GDP 0,45%-a. A konzervatívnak tekinthető harmadik munkakínáat-rugamassági szenárió esetén a GDP hatás 0,44%, a bevétehatás pedig 0,64%.

11 Exogén munkakínáat bővüés GDP hatás Bevétei hatás Exogén munkakínáat bővüés GDP hatás Bevétei hatás 0+egy kus 2,57,576,207 3,02 η=0,670,043 0,8,953 η =5 2,584,65,255 3,022 η =0 0,563 0,352 0,274 0,659 η =5 0,958 0,598 0,465,20 Adójóváírás+egy kus 3,753 2,255,700 3,73 η=0 2,43,470,2 2,389 η =5 3,736 2,276,735 3,697 η =0 0,84 0,496 0,378 0,806 η =5,384 0,843 0,643,370 A 3. tábázatban áthatjuk, hogy a két egfőbb makrogazdasági mutató aakuása (GDP szintje, kötségvetés egyenege) mennyire érzékeny az exogén kínáatbővüés nagyságára. Az egyes szja átaakítások reatív sorrendje ugyanaz marad. A GDP- és bevétenöveő hatások egyre sökkennek az esőtő a harmadik szenárió fée haadva: az adósökkentés egyre kisebb kínáati bővüést okoz, vaamint a szeektivitás okozta küönbség is egyre sökken. Azonban még a konzervatív besésnek tekinthető harmadik oszopban is jeentős hatásokat taáunk mind rövid (η=0), mind pedig hosszú távon (η=5), az aap eset nagyjábó feének megfeeő nagyságban. A negyedik oszopban ismét megnőnek a hatások, mive itt az átagos adókus sökkentése is jeentős kínáatbővüést okoz Tábázat: Küönböző defiitsemeges adóátrendezések összehasonítása Tőke hozamérzékenysége Munka bér fogyas ztás munka órák ŵ ĉ Lˆ Kˆ Ŷ tőke GDP kötségvetési bevéte ( dr ) / Y ( dr) / Y. szenárió (tánya emeésbő adójóváírás + egy kus): u ˆ 2,49, tˆ,2425, Nˆ 3, ,863 3,02 3,722 0,000 2,43 0,84 5 -,376 3,620 3,754,004 2,782 0,973 -,340 3,658 3,756,079 2,89 0, szenárió (korhatár emeésbő tánya sökkentés): u ˆ 2,37, tˆ 0, Nˆ, ,645-0,687,288 0,000 0,837 0,283 5,44,28,404 3,690 2,204 0,872,277,359,43 3,963 2,306 0,95 nbr 3 Ez egyben azt is mutatja, hogy egy egykusos adórendszer hatásainak eőrejezéséhez igen fontos a közepes és magas jövedeműek átagos kusra vonatkozó reakiója, hiszen egy iyen reform nagymértékben sökkenti mind a margináis, mind az átagos kusokat.

12 3. szenárió (korhatár emeésbő adójóváírás + egy kus): u ˆ 0, tˆ,2425, Nˆ 5, ,508 2,45 5,00 0,000 3,25, ,73 4,90 5,62 4,86 5,032,865 0,000 5,086 5,73 5,73 5,73,925 Jeöés: û = tőke kötség (user ost), tˆ = adózás utáni jövedeem, Nˆ = munkakínáat százaékos vátozása. A 4. tábázat defiitsemeges adóátrendezéseket hasonít össze. Az eső szenárió a tőke adóját emei, a munkáét sökkenti. A tőke kötség emekedése miatt sökken a tőkeintenzitás, így a munka határterméke, vagyis a bruttó bér is. A nettó bér azonban növekszik, mert az szja kus sökkenése kompenzája a bruttó bér esését. A magasabb nettó bér éénkíti a munkakínáatot, de sak igen sekéy mértékben. Az átagos szja kus sökkenésén túi munkakínáat-bővüés azonban jeentősen megnövei a munkakínáatot. Ez összességében eensúyozza a tőkeintenzitás sökkenését, vagyis a tőkeáomány növekszik, és így a GDP is. A visekedési váasz nékü bevétesemeges reform a visekedési hatás miatt vaójában a kezdeti GDP 0,8-0,99%-áva nagyobb bevétet produká. Látható, hogy az eredményt a tőkekínáat rugamassága (vagy a reakió időhorizontja) aig befoyásoja. Ez két eentétes hatás eredményeként á eő: miné rugamasabb a tőkekínáat, anná nagyobb a munkakínáat bővüésének a GDP-re gyakorot hatása, azonban anná inkább sökkenti a tőkét és a GDP-t a tőkekötség emekedése. Az adott paraméterek meett a két hatás nagyjábó egyforma. Ez a visekedési hatás nékü bevétesemeges adóátrendezés összességében éénkítő és bevétenöveő hatású. Tévedés azonban azt gondoni, hogy ez átaában is igaz enne egy tőke-munka közti átrendezésre. Amennyiben ugyanis az szja sökkentése kisebb pusz munkakínáati éénküést okoz, akkor a tőkekötség emekedésének beruházás-sökkentő hatása domináhat. A tekintett szja sökkentés pedig esősorban az adójóváírás átrendezése, és sak kisebb részben az átagos szja kus sökkenése miatt vezetett ekkora kínáati hatáshoz. 4 A második szenárióban a tőke kötség sökken, így rugamas tőkekínáat esetén nő a tőkeintenzitás és a bruttó bér. Ennek hatására kis mértékben nő a munkakínáat, a tejes fogakoztatás pedig az exogén aktivitásnövekedés miatt jeentősen bővü. A tőkeáományra mind a tőkeintenzitás, mind pedig a tejes munkakínáat-bővüés pozitívan hat, így a tőkeáomány jeentősen megnő, ami egyútta a GDP-t is javítja, és a kötségvetési bevéteek is nőnek. A tőkekínáati rugamasság sökkenéséve a hatások rendre kisebbek esznek. Tökéetesen rugamas tőkekínáat esetén a harmadik szenárióban a tőkeintenzitás és a bruttó bér nem vátozik. A nettó bér nő, ezért a munkakínáat az intenzív határ mentén is bővü kismértékben. A korhatáremeés miatti exogén aktivitásnövekedés, ietve a ézott szja sökkentésbő adódó pusz kínáati éénküés miatt azonban a munkaórák száma jeentősen megnő, és azza egy az egyben arányos 4 Ez egyedü abban az esetben vátozna, ha az átagos adókusra vonatkozó paraméter nagy és pozitív, mint pédáu a 3. és 5. tábázatban szerepő negyedik szenárióban.

13 módon vátozik a tőkeáomány és a GDP is. A visekedési hatás azonban mindkét adónem adóaapját megnövete, ezze a kezdeti GDP mintegy,925%-áva növeve a bevéteeket. Kevésbé rugamas tőkekínáat esetén a munkabér szükségképpen sökken. Emiatt a munkaórák száma is kevésbé növekszik. Mive a tőke is kisebb mértékben bővü (széső esetben vátozatan marad), a GDP-re gyakorot hatás is kisebb, és a kötségvetési többetbevéte is sökken. A három szenáriót egymáshoz hasonítva az mondható, hogy a korhatáremeés és az adójóváírás segítségéve ézott szja sökkentés jár a egnagyobb éénkítési és bevétenöveő hatássa. A ézott szja sökkentés még akár a tőke adóztatásának emekedése meett is tud éénkíteni. A ézottság sökkenéséve azonban az szja sökkentés egyre kevésbé esz vonzó: a sávok kaibráásátó függ a tőke adóztatásának emeéséve finanszírozott szja sökkentés hatása. Fontos azonban azt is átni, hogy amennyiben éénkítési szempontbó eseteg már akár az szja emeésbő finanszírozott társasági adó sökkentés is pozitív méregű, a társadami jóét szempontjábó ez kevésbé egyértemű: a GDP növekedésbő ugyanis nagyobb részben a tőke tuajdonosai (nem kis részben küfödiek) profitának. Ez az újraeosztási hatás semegesítheti a kedvező növekedési hatást. 4. Tábázat: Küönböző kínáati rugamasságok hatása az adóátrendezések összehasonítására GDP hatás Bevétei hatás GDP hatás Bevétei hatás GDP hatás Bevétei hatás 0.335, 0.2, 0.5, Tánya emeésbő adójóváírás+egy kus η=0 2,43,470,2 2,389 η =5 2,782,322 0,78 2,743 η =0 0,84 0,496 0,378 0,806 η =5 0,973 0,432 0,232 0,959 Korhatár emeésbő tánya sökkentés η=0 0,837 0,837 0,837 0,837 η =5 2,204 2,204 2,204 2,204 η =0 0,283 0,283 0,283 0,283 η =5 0,872 0,872 0,872 0,872 Korhatár emeésbő adójóváírás+egy kus η=0 3,25 2,308,958 3,226 η =5 5,032 3,572 3,03 4,993 η =0,097 0,779 0,66,089 η =5,865,324,23,850 A munkakínáati paraméterek vátoztatása itt is hasonó hatássa jár, mint az szja összehasonításná (5. tábázat). A kvaitatív eredmények, ietve az összehasonítások ugyanazok maradnak. Az szja sökkentést tartamazó szenáriók rendre kisebb éénkítésse és bevétei hatássa járnak, ám még így is kedvezőbbek, mint a társasági adó sökkentése. A számszerű eőrejezések azonban mintegy egyharmadkétharmadda kisebbek esznek, ahogy sökkentjük a kínáati hatás erősségét. 0.5,

14 Leegyszerűsített modeünkben a jövedemek eoszása, ietve azok egyenőtensége nem jár jóéti veszteségge. A vaóságban azonban egy növekedési szempontbó kedvező ézott adósökkentés jóéti vagy akár a poitika megvaósíthatóság szempontjábó is sokka kedvezőtenebb ehet. Zárszóu még egyszer kiemenénk, hogy modeszámításaink esősorban iusztratívak. Mint minden átaános egyensúyi mode esetében, fetevésekre és egyszerűsítésekre ke támaszkodnunk. Így pédáu nem jut szerephez a minimábér, a képzetenek munkaerőpiaának speiaitása, a munkanéküiség bérekre gyakorot hatása. Nem tudjuk megküönböztetni a étszám, a munkaórák és a munkaintenzitás vátozását, figyeembe venni az adósaás vátozásának hatását. A modeben ns tőke- és bérdinamika sem, vaamint az is további vizsgáatokat igénye, hogy az adókötees jövedeem rugamasságát mennyiben tekinthetjük vaóban munkakínáati rugamasságnak. Hivatkozások Bakos P., Benzúr P. és Benedek D. (2008): Az adókötees jövedeem rugamassága, MNB Working Papers 2008/7. és Közpénzügyi füzetek 22. Kátay G. és Nobiis B. (2009): Az aggregát aktivitást befoyásoó tényezők Magyarországon, MNB Füzetek 2009/5. Kátay G. és Wof Z. (2004): Beruházások, tőkekötség és monetáris transzmisszió Magyarországon, MNB Füzetek, 2004/2. Kiss Á. (200): A magas jövedeműek bevaott jövedemének rugamassága, Kézirat, MKKT Mosberger, P. (200): Taxabe ome eastiity of top earners in Hungary, kézirat, CEU Share Á., Benzúr P., Kátay G. és Váradi B. (200): Hogyan növehető az adórendszer hatékonysága? Közpénzügyi füzetek 26. Függeék A szimuáandó hipotetikus reformokban a kezdeti áapothoz képest a következő paramétereket vátoztatjuk meg. A) Az szja bevéteeket (a visekedési hatásokat figyemen kívü hagyva) mintegy 20 miiárd Ft-ta sökkentő átaános szja kus sökkentés: a kusok mindegyik sávban,58%-ka sökkennek. Ez a bruttó bér adóterhének,35%-os sökkentését teszi ehetővé, ami a tejes munkajövedemekre vonatkozó effektív kusot 45,27%-ró 44,59%-ra sökkenti. Így a hazavitt rész ( ) százaékos vátozása ˆ t *00,2425. Mive a kezdeti szja rendszer progresszív vot, ez a reform sem sak az átagos hazavitt rész vátozásának megfeeő nagyságban toja e a

15 munkakínáati görbét, hanem összesen 0,23%-ka (a 4-es fejezet keretes írása aapján). Ez a kibővített munka kínáatát ennek 80%-áva, vagyis 0,84%-ka növei. Adott kínáati meredekség meett az átagos szja kus vátozása 0,08%-os emozduást jeent, vagyis a reform szimuáiójában 0.23% 0.08% 0,5% szerepetetni. B) Ugyanakkora kötségvetési vonzatú szja reform, azonban az adótába is átaaku: a 200-es rendszer heyett egy egykusos, adómentes sávos szja-t tekintünk. A kus tehát nua az éves minimábér összegéig, föötte pedig 26.2%. Ez a munkakínáati görbét összesen 3.3 %-ka toja e, vagyis a reform szimuáiójában ˆN 0.8*3.3% 0.08% 2.57% pusz kínáatbővüést ke szerepetetni. C) Egy szintén egykusos szja rendszerben a minimábér adómentességét adójóváírássa biztosítjuk. Az szja kusa 2.5%. Az adójóváírás hatására a minimábér adómentes. A jóváírás a minimábér másfészeresekor kezd efogyni, és a háromszorosáná fut ki tejesen (a esengetés kusa tehát kb. 4.32%). A munkakínáati görbe ekkor 4.78%-ka toódik e, ami aapján ˆN % 0.08% 3.76% Etérő kínáati rugamasságokat hasznáva, a pusz kínáatemozduások aakuását a következő tábázat fogaja össze , 0.2, 0.5, Átaános szja sökkentés 0,04 0,070 0,058 0,67 0+egy kus 2,57,576,207 3,02 Adójóváírás+egy kus 3,753 2,255,700 3,73 0.5, 2A) Az effektív (nettó) társasági adókus 2.2%-ka nő meg, 9.4%-ró.6%-ra. Így mind a bruttó, mind a nettó user ost százaékos vátozása (vátozatan adózás utáni hozam meett) , azaz û 2.49 %. A munkajövedemekné a hazavitt rész 0.6 százaékos vátozása.2425%, vaamint a 3-as típusú ézott szja sökkentésné ˆN 3.76% 2B) A második szenárióban a fogakoztatás 60%-ró 60.8%-ra nő, ami.33%-os növekedés ( Nˆ ). Ez szintén.2425%-os növekedést tesz ehetővé -ban, vaamint ˆN.33% 3.76% 5.09%.. 2C) A harmadik szenárióban a kiadássökkentés az effektív társasági adókus 2.2%-os sökkentését teszi ehetővé, 9.4%-ró 7.2%-ra, azaz a user ost százaékos vátozása , azaz -2.37% 0.072

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása I n n o v a t i v e M e t r o o g y AXIOMTOO Fejődés a KMG technoógiában Axiom too manuáis és CNC koordináta mérőgépek bemutatása Aberink Ltd Est. 1993 Egy kompett eenőrző központ Axiom too... a következő

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Kiráy Zsófia, Zaupper Bence Miskoc, 2008. november 0. Éet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Bemutatkozás Zaupper Bence, Kiráy Zsófia Hewitt Európai Aktuáriusi Szogátató Központ (European Actuaria Services)

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54.

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54. ~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS a Magyar Teevízió pénzügyi -gazdasági eenőrzéséró 'R/Go '! 1991. június 54. Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné számvevő tanácsos, dr. Burján Margit számvevő, Csóry

Részletesebben

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás motoros és LPG meghajtású eensúyos targonák 4 pneumatikus gumiabrons 1.5 3.5 tonna FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Kiváó tejesítmény kivétees megtakarítás A GRENDIA ES típust

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239.

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239. JELENTÉS az Áami Vagyonügynökség kötségvetési cím pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1995. február 239. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné számvevő főtanácsos Az eenőrzést végezték: Bánkné Simon Judit Hoé Sándorné

Részletesebben

Multinomiális és feltételes logit modellek alkalmazásai Mikroökonometria, 10. hét Bíró Anikó Véletlen együtthatójú modell

Multinomiális és feltételes logit modellek alkalmazásai Mikroökonometria, 10. hét Bíró Anikó Véletlen együtthatójú modell Mutnoás és fetétees ogt odeek akaazása Mkroökonoetra,. hét Bíró Ankó Véeten együtthatóú ode Aggregát kereset becsése véeten együtthatóú MNL odee: Berry, Levnsohn, Pakes (BLP, 995 Econoetrca) Lényeg: rugaas

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 3 7 1 8 1 0 5 1 1 7 1 4 0 0 7 2 1 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Szűrés Szűrési fetéteek Érték Csoportosítási fetéteek Csoportosítás AHTT 267601 Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési

Részletesebben

= M T. M max. q T T =

= M T. M max. q T T = artók statikája II. SZIE-YMM BSc Építőmérnöki szak IV. évfoyam 3. eőadás: Határozatan tartók képékeny számítása Mechanika II M R rugamas határnyomték M K képékeny határnyomaték másképp: M törőnyomaték

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 9 5 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 7 3 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

Az állami támogatás hatása a projektfinanszírozásra erkölcsi kockázat és pozitív externáliák mellett

Az állami támogatás hatása a projektfinanszírozásra erkölcsi kockázat és pozitív externáliák mellett Közgazdasági Szeme, LXII. évf., 25. feruár (39 7. o.) Beringer dina Juhász Péter Lovas nita z áami támogatás hatása a rojektfinanszírozásra erköcsi kockázat és ozitív externáiák meett Szerződéseméeti megközeítés

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 9 3 2 1 4 1 2 5 1 0 1 0 0 1 1 9 3 2 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az MSZP gazdákodása - A Magyar Szociaista Párt 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14003 2014. január Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0346-170/2014. T émaszám:

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 5 2 0 2 8 7 1 2 5 1 0 1 0 0 2 0 8 6 9 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 02 0100...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97.

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97. ~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő.. 1992. június 97. Az eenőrzést vezette: Matusek István főtanácsos - ( Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné Deák Tamásné

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési fetéteek Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési kiadások 02 B1-B7. Kötségvetési

Részletesebben

Harmonikus rezgőmozgás

Harmonikus rezgőmozgás Haronikus rezgőozgás (Vázat). A rezgőozgás fogaa. Rezgőozgás eírását segítő ennyiségek 3. Kapcsoat az egyenetes körozgás és a haronikus rezgőozgás között 4. A haronikus rezgőozgás kineatikai egyenetei

Részletesebben

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció Marketing BA-10. A nagy adrenain játék Marketingkommunikáció Dr. Piskóti István Marketing Intézet p-marketing 1 A marketingkommunikáció Egy váakozás, egy szervezet, azaz egy fehasznáó odaáró, szemszögébő

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 2 0 2 3 4 1 0 5 1 1 4 0 7 0 0 8 4 2 4 2 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 4 9 2 5 2 2 1 2 5 1 0 1 9 1 0 0 8 7 3 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése, székheye:

Részletesebben

Számítások. *Előadásanyagban nem szerepel. Kamat idővel egyenesen arányos. 1.3. Példa - Kamatos kamat egész évekre éven belül egyszerű kamat

Számítások. *Előadásanyagban nem szerepel. Kamat idővel egyenesen arányos. 1.3. Példa - Kamatos kamat egész évekre éven belül egyszerű kamat Számítások.Kamatszámítás..Péda - Kamatos kamat Számítsuk ki a visszafizetedő összeget az aábbi kostrukció eseté (kamatos kamatta számova), ha 2005.0.0-é köcsö adtuk 200.000 Ft- ot, 205.2.3-é kapjuk vissza

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

7. BINER ELEGYEK GŐZ-FOLYADÉK EGYENSÚLYA; SZAKASZOS REKTIFI KÁLÁS JELLEMZÉSE

7. BINER ELEGYEK GŐZ-FOLYADÉK EGYENSÚLYA; SZAKASZOS REKTIFI KÁLÁS JELLEMZÉSE DESZTILLÁCIÓ 63 7. BINER ELEGYEK GŐZ-FOLYADÉK EGYENSÚLYA; SZAKASZOS REKTIFI KÁLÁS JELLEMZÉSE A desztiáció foyadékeegyek akotórészeinek eváasztása az eegy részeges egőzöögtetéséve és az eküönített (átaában

Részletesebben

TRANZISZTOROS RÁDIÓT

TRANZISZTOROS RÁDIÓT . IIAZMAN ISTV AN-KOV A.CS FERENC TRANZISZTOROS RÁDIÓT ÉPÍTÜNK r.m.cyar HONV!DELMI SPORTSZöVETStG 1961 ELOSZ(),,Tranzisztoros rádiót épftünk" Ez jeszava ma sok ezer rádióamatőrnek, aki feismerve az ú;

Részletesebben

1. Feladatok rugalmas és rugalmatlan ütközések tárgyköréből

1. Feladatok rugalmas és rugalmatlan ütközések tárgyköréből 1. Feadatok rugamas és rugamatan ütközések tárgykörébő Impuzustéte, impuzusmegmaradás törvénye 1.1. Feadat: Egy m = 4 kg tömegű kaapács v 0 = 6 m/s sebességge érkezik a szög fejéhez és t = 0,002 s aatt

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

Gerendák lehajlása: hibás-e a szilárdságtanon tanult összefüggés? Tudományos Diákköri Konferencia. Készítette: Miklós Zita Trombitás Dóra

Gerendák lehajlása: hibás-e a szilárdságtanon tanult összefüggés? Tudományos Diákköri Konferencia. Készítette: Miklós Zita Trombitás Dóra Gerendák ehajása: hibás-e a sziárdságtanon tanut összefüggés? Tudományos Diákköri Konferenia Készítette: Mikós Zita Trombitás Dóra Konzuensek: Dr. Puzsik Anikó Dr. Koár Lászó Péter Budapesti Műszaki és

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó- eenőrzésérő Füzesabony 14023 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A ARCA TECHNOLOGY Fai kazán csaád KONDENZÁCIÓS Kis méretű Digitáis, eektronikus vezérésse SEDBUK BAND A A Heizer új, kifejezett kis méretű (7 x 400 x 0) kondenzációs faikazánja eektronikus szabáyzássa, digitáis

Részletesebben

Hőtágulás (Vázlat) 1. Szilárd halmazállapotú anyagok hőtágulása a) Lineáris hőtágulás b) Térfogati hőtágulás c) Felületi hőtágulás

Hőtágulás (Vázlat) 1. Szilárd halmazállapotú anyagok hőtágulása a) Lineáris hőtágulás b) Térfogati hőtágulás c) Felületi hőtágulás Hőáguás (Váza). Sziárd hamazáapoú anyagok hőáguása a) Lineáris hőáguás b) érfogai hőáguás c) Feüei hőáguás 2. Foyékony hamazáapoú anyagok hőáguása. A víz rendeenes visekedése hőáguáskor 4. Gázok hőáguása

Részletesebben

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Szonoki Főiskoa eenőrzésérő - Az áami fesőoktatási intézmények gazdákodásának, múködésének eenőrzése 14196 2014. júius Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0337-1029/2014. Témaszám:

Részletesebben

A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE

A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE Társaságunk céja egy szerctbctó, és éhetőbb fővárs étrehzása! Küdetésünk: amdern vársi köz! ekedési kutúra rnegteretmése. PARKING KFT. A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE 2011. ápriis Budapest 1054 Budapest,

Részletesebben

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere oíóo. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámoójának

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 17 0500...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Két példa lineárisan változó keresztmetszetű rúd húzása

Két példa lineárisan változó keresztmetszetű rúd húzása Két péda ineárisan vátozó keresztmetszetű rúd húzása Eőző dogozatnkban meynek címe: Hámos rúd húzása szintén egy vátozó keresztmetszetű, egyenes tengeyű, végein P nagyságú erőve húzott rúd esetét vizs

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez 3. meéket a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szogáati viszonyt étesít őszeméy kifogástaan éetvitee een őrzéséhez Csaádi neve: Utóneve: E őz őneve (szüetési név): Szüetési heye (heység, ország,

Részletesebben

Gazdaságos kapcsolat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás

Gazdaságos kapcsolat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás 28 GÁZBERENDEZÉSEK, GÁZFELHASZNÁLÁS 2006 Gazdaságos kapcsoat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás Miyen feadatokra haszná(hat)juk a napsugárzást? Miért nevezhetõ kataizátornak a szoáris fûtésrásegítéses

Részletesebben

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK X I. kiadás TARTALOMJEGYZÉK Odaszám LMI sorozat átaános eírás 4 LMI vegyszeráósági tábázat - kivonat 6 LMI gyorskiváasztási tábázat 7 LMI szivattyúk nyomóodai speciáis

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

Kábel-membrán szerkezetek

Kábel-membrán szerkezetek Kábe-membrán szerkezetek Szereési aak meghatározása Definíció: Egy geometriai aak meghatározása adott peremfetéte és eőfeszítés esetén ameyné a beső erők egyensúyban vannak. Numerikus módszerek: Geometriai

Részletesebben

,, zeneovi bodogság, szeretet és vidámság" /Komáromi Lajosné/,,Zeneővoda" eindításáná a Kodáy-Forrai módszer hagyományait veszem aapu, amey a zene, eméeti szeméeténaapszik F,z a zenei neveés néküözheteten

Részletesebben

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi 1 aprojekt, vezető: Csicskovics Zsuzsanna 1. aprojekt feadatebontás a) Feü ke vizsgáni a megévő önkormányzati rendeeteket, és azokró részetesen tájékozatni a akosságot módosított rendeetek istája, tájékoztató

Részletesebben

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com Biztonságos és hatékony vízfertőtenítés konyhasóva Nagytejesítményű eektroízis berendezések www.prominent.com Környezetbarát vízfertőtenítés Az eektroízis gazdaságiag böcs, műszakiag érett aternatíva a

Részletesebben

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete . ( BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendeete a Budapest X. kerüet, Gyömrői út - Örmény u. - Cserkesz u.- Kőér utca áta határot terüet R-33532 tt.számú Részetes Rendezési

Részletesebben

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás Ajánó Tagozati vezetőségváasztás Az MKVK Pénz- és Tőkepiaci tagozata 2011. december 9-én szakmai nappa egybekötött váasztási taggyűést tart, meékejük a jeentkezési apot is. Beszámo a fevétei bizottság

Részletesebben

f (,j",--. szám ú előterjesztés

f (,j,--. szám ú előterjesztés f (,j",--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Kőbányai Sportközpont 2014. évi szakmai tevékenységérő

Részletesebben

Alfa Laval lemeztechnológia

Alfa Laval lemeztechnológia Bemutatkozunk Az Afa Lava piacvezetô a speciaizát termékeket és mérnöki szogátatásokat nyújtó viágváaatok között. Berendezéseink, rendszereink és szogátatásaink megtervezésekor ügyfeeink foyamatainak hatékonyabbá

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

J_d"- Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

J_d- Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Fővárs X. Kerüet Kőbányai Önkrmányzat Pgármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Fővársi Önkrmányzatt és a kerüeti önkrmányzatkat sztttan megiető bevéteek 2012. évi megsztásáró szóó

Részletesebben

J10G. szám ú előterjesztés

J10G. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J10G. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat fenntartásában évő közneveési

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B

FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B Cas B azonnai jó közérzet Új ABC rendszer Minden, amit egy kazántó evárhat A Cas B a testre szabhatóság magas szintjét programozás segítségéve vaódi (akár 15-os) energia-megtakarítássa

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat POLGÁRMESTERE Iktatószám: K/1857/2014/XI Ügyintéző: Móré Tünde Teefon: 43 38 386 E-mai: more _ tunde@kobanya.hu Tárgy: Budapest Főváros X. kerüet, Kőbányai

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

A tapasztalat szerint a Faraday-féle indukciótörvény alakja a nyugalmi indukcióra: d U o Φ

A tapasztalat szerint a Faraday-féle indukciótörvény alakja a nyugalmi indukcióra: d U o Φ 4 Nyuami indukció Faraday-fée indukció törvény, interáis és differenciáis aak Szoenoid tekercs önindukciós eyütthatója Máneses mező eneriája és eneriasűrűsée Huroktörvény átaánosítása eyeten hurok esetében

Részletesebben

A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE

A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE A hőmérséket az egyik eggyakrabban mért fizikai mennyiség, egyike a hét SI aapmértékegységnek. Nehezen meghatározható és kaibráható, ugyanis a hőmérséketi tartományt meghatározni és

Részletesebben

CLAS B FALIKAZÁN. Nagyfokú megbízhatóság

CLAS B FALIKAZÁN. Nagyfokú megbízhatóság CLAS B FALIKAZÁN Beépített tároóva Nagyfokú megbízhatóság CLAS B Azonnai jó közérzet Új ABC rendszer Minden, amit egy kazántó evárhat A Cas B a testre szabhatóság magas szintjét programozás segítségéve

Részletesebben

Tavaszi akció 2012. Április 2. május 31. Fűtésben otthon vagyunk. [ Leveg õ ] Április 18-22. Construma 2012 Buderus kiállító.

Tavaszi akció 2012. Április 2. május 31. Fűtésben otthon vagyunk. [ Leveg õ ] Április 18-22. Construma 2012 Buderus kiállító. [ Leveg õ ] [ Víz ] Ápriis 18-22. Construma 2012 Buderus kiáító [ Föd ] [ Buderus ] Termékeinkke kapcsoatos további információért keresse fe a www.buderus.hu honapunkat! Tavaszi akció 2012 Ápriis 2. május

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig 8 GEO-FIFIKA Födtudományi ismeretterjesztõ füzet MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400 Sopron Csatkai E. u. 6 8. Te.: 99/508-340 www.ggki.hu www.fodev.hu www.yearofpanetearth.org www.fodev.hu

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

Az egyszeres függesztőmű erőjátékáról

Az egyszeres függesztőmű erőjátékáról Az eyszeres üesztőmű erőjátékáró A címbei szerkezet az 1 ábrán szeméhető részeteive is 1 ábra orrása: [ 1 ] A szerkezet működésének jeemzése: ~ a vízszintes kötőerenda a két véén szabadon eekszik a közepén

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

perforált lemezek gyártás geometria

perforált lemezek gyártás geometria erforát emezek A erforát emezek egymástó azonos távoságra eheyezkedő, azonos méretű és formájú ykakka rendekező fémemezek. A ykasztási tísok sokféesége az akamazások és formák szinte korátan fehasznáását

Részletesebben

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere, r ~r,.... " Tárgy: Javasat a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat..../20. (... ) szám ú önkormányzati rendeetének megakotására

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA MIÉRT AZ. Toborzás könnyen és átláthatóan az Europass dokumentumokkal EUROPASS? mu nk áltat ó knak

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA MIÉRT AZ. Toborzás könnyen és átláthatóan az Europass dokumentumokkal EUROPASS? mu nk áltat ó knak EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA? Toborzás könnyen és átáthatóan az Europass dokumentumokka mu nk átat ó knak MIÉRT AZ 1 AZ ISMERI AZ MEGKÖNNYÍTI A KIVÁLASZTÁST! ÖNÉLETRAJZOT? TÖBB MINT 1 MILLIÓ MAGYAR

Részletesebben

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított H I R D E T M É N Y Lakosság részére vezetett fizetési számáva kapcsoatban térített és feszámított kamatokró és díjakró Meghirdetve: 2015. júius 29. napján Hatáyos: 2015. augusztus 16. napjátó 1. KAMAT

Részletesebben

El0CAZDASACI1~~ W.3:~~ Nt:POKTAT'AS. lll ISKOLÁINK A GAZDASÁGI KIÁLLIT ÁSON. XX. évfolyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. április.

El0CAZDASACI1~~ W.3:~~ Nt:POKTAT'AS. lll ISKOLÁINK A GAZDASÁGI KIÁLLIT ÁSON. XX. évfolyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. április. r ( XX. évfoyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. ápriis. E0CAZDASACI1 W.3: Nt:POKTAT'AS A GAZDASÁGI SZAKTAHiÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖHYE E6firet,oi dij: Eg n e 8" peng6. Ar eófiret i hirdet,oi

Részletesebben

A változó költségek azon folyó költségek, amelyek nagysága a termelés méretétől függ.

A változó költségek azon folyó költségek, amelyek nagysága a termelés méretétől függ. Termelői magatartás II. A költségfüggvények: A költségek és a termelés kapcsolatát mutatja, hogyan változnak a költségek a termelés változásával. A termelési függvényből vezethető le, megkülönböztetünk

Részletesebben

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére 2., javított kiadás KÖZLEKEDÉSI FÕFELÜGYELET 1999 1 Jóváhagyta a Közekedési Fõfeügyeet A könyvet írták: Horváth Imre, Somóvári Lászó Szerkesztette: Keer Ervin, Takács Ferenc

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Sopron. Doktori (Ph.D) értekezés tézisei

Nyugat-Magyarországi Egyetem Sopron. Doktori (Ph.D) értekezés tézisei Nyugat-Magyarországi Egyetem Sopron Doktori (Ph.D) értekezés tézisei FAANYAGOK FELÜLETI ÉRDESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA P ÉS R PROFILON, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A NAGYEDÉNYES FAJOKRA Csiha Csia Sopron 4 Doktori Iskoa:

Részletesebben

Épületek, helyiségek, terek főtése PAKOLE Kft. által gyártott és forgalmazott főtıberendezésekkel.

Épületek, helyiségek, terek főtése PAKOLE Kft. által gyártott és forgalmazott főtıberendezésekkel. Épüetek, heyiségek, teek főtése PAKOLE Kft. áta gyátott és fogamazott főtıbeendezésekke. 006 PAKOLE Kft. 8007 Székesfehévá, Bögöndi u.8-10 1 A főtéstechnika nagymétékben átaakut a gáznemő tüzeıanyagok

Részletesebben

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről JELENTÉS a sport céjait szogáó központi áami és egyéb forrásbó származó pénzeszközök fehasznáásának pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1994. szeptember 220. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné főtanácsos Az

Részletesebben

Termékújdonságok. Kivágószerszám készítés I / 2015. E 5240 Görgőskosár. Sávvezetők kínálatának bővítése

Termékújdonságok. Kivágószerszám készítés I / 2015. E 5240 Görgőskosár. Sávvezetők kínálatának bővítése Termékújdonságok Kivágószerszám készítés I / 2015 CD-kataógus 5.8.4.0 Onine kataógus Újabb termékbővítésse reagáunk az Önök kívánságaira, észrevéteeire. Mint tejeskörű beszáítók, így most még nagyobb árukínáatta

Részletesebben

1. dolgozatra gyakorló feladatlap tavasz. Egy nemzetgazdaság főbb makroadatait tartalmazza az alábbi táblázat (milliárd dollárban):

1. dolgozatra gyakorló feladatlap tavasz. Egy nemzetgazdaság főbb makroadatait tartalmazza az alábbi táblázat (milliárd dollárban): Makroökonómia 1. dolgozatra gyakorló feladatlap 2013. tavasz 1. feladat. Egy nemzetgazdaság főbb makroadatait tartalmazza az alábbi táblázat (milliárd dollárban): Összes kibocsátás 10000 Folyó termelőfelhasználás

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben

't P számú előterjesztés

't P számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 't P számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Torna Cub 2013. évi támogatásának eszámoásáró és az Egyesüet tevékenységérő

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

KERÁMIAROST ERŐSÍTETT SZERELT GIPSZ VÁLASZFAL RENDSZER

KERÁMIAROST ERŐSÍTETT SZERELT GIPSZ VÁLASZFAL RENDSZER TECNOBOARD KERÁMIAROST ERŐSÍTETT SZERELT GIPSZ VÁLASZFAL RENDSZER az öotudatos építésért A TECNOBOARD A TECNOBOARD oyan beső tereben hasznáatos önhordó, szeret építési rendszer, mey ideáis váasztás térehatároó,

Részletesebben

b 1 l t. szám ú előterjesztés

b 1 l t. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Pogármestere b 1 t. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére az önkormányzat tuajdonában áó nem akás céjára szogáó heységek és terüetek

Részletesebben