Az omalizumabnak, a súlyos asztma új terápiájának költség-hatékonysági elemzése magyarországon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az omalizumabnak, a súlyos asztma új terápiájának költség-hatékonysági elemzése magyarországon"

Átírás

1 Az omalizumabnak, a súlyos asztma új terápiájának költség-hatékonysági elemzése magyarországon Dr. Kósa József, Novartis Gazdasági elemzésünkhöz az INNOVATE klinikai vizsgálat alapján a MEDTAP Institute [1] által kifejlesztett Markov modell hazai adaptációját végeztük. A modell olyan súlyos asztmában szenvedô betegek két csoportját hasonlítja össze akiknél a betegség az ICS és a LABA kezelés ellenére sem volt megfelelôen kontrollálható. Az egyik csoport csak a szokásos standard terápiát (nagydózisú ICS + LABA) kapta amíg a másik csoport ezen felül még kiegészítô omalizumab kezelést is. Az új, kiegészítô terápiában részesülô betegnél szignifikánsan csökkent az asztma fellángolások száma és a kezelésükhöz kapcsolódó egészségügyi költséghordozók, úgymint sürgôsségi ellátást végzô osztályon tett vizitek, kórházi felvételek gyakorisága és a nem tervezett orvosi vizitek száma. Ezen betegek AQLQ és GETE kérdôívek alapján mért életminôsége szignifikánsan javult, valamint csökkent az asztma fellángolások miatti halálozások száma is. Az elemzéshez használt Markov modell az említett két terápiás csoport eredményességét, költségeit és költség-hatékonyságát hasonlította össze a társadalom perspektívájából. A terápia következtében a rohamok számának, illetve súlyosságának csökkentése jelentôs életminôség növekedést eredményez, valamint a rohamok költségének elkerülése csökkenti az egészségügyi költségeket, amit azonban az omalizumab terápia gyógyszerköltsége ellensúlyoz. Mindezek költség-hatékonyságra gyakorolt hatása jelenik meg az ICER Ft/QALY inkrementális költség-hatékonysági mutatóban. Figyelembe véve, hogy itt az asztma egy igen súlyos krónikus állapotáról van szó, amelyik jelentôs életminôség romlást és életet veszélyeztetô epizódokat okoz, az omalizumab terápia költség-hatékonynak mondható a magyar betegek kezelésében. BEVEZETÉS Költség-hatékonysági elemzésünkhöz használt Markov modell alapja az INNOVATE [2] egy 28-hetes placebó kontrollált klinikai vizsgálat volt, melyben a súlyos asztmában szenvedô és ICS és a LABA kezelés ellenére sem megfelelôen kontrollálható betegek két terápiás csoportjáról gyûjtöttek adatokat. Az egyik csoport a szokásos orvosi kezelésben (nagydózisú ICS + LABA) részesülô, magas kockázatú asztmában szenvedô betegekbôl állt a másik csoport tagjai pedig az említett standard terápián felül kiegészítô omalizumab kezelésben is részesültek. A vizsgálat elsôdleges klinikai eredményei alapján szignifikánsan csökkent az asztma exacerbációk száma. A klinikai paramétereken túl az INNOVATE vizsgálatban mérték az asztma fellángolások kezeléséhez kapcsolódó egészségügyi erôforrás-felhasználásokat is, melyek a sürgôsségi ellátást végzô osztályon tett viziteket, a kórházi felvételek gyakoriságát, valamint a nem tervezett orvosi viziteket foglalták magukba. Az eredmények azt mutatták, hogy az egyes típusú vizitek gyakorisága statisztikailag szignifikánsan kisebb volt az omalizumab csoportban. A sürgôsségi osztályokon tett összes vizitek száma 40%-kal, a kórházi felvételek száma 49%-kal a nem tervezett orvosi vizitek száma pedig 66%-kal csökkent a omalizumab terápiás csoportban a kontrollhoz képest (1. táblázat). 1. táblázat A kórházi és egyéb nem tervezett vizitek aránya az omalizumab- és a standard csoport összehasonlításában KÖLTSÉG-HATÉKONYSÁGI MODELL A modellnek négy lehetséges Markov állapota van (1. ábra), ezek az optimalizált asztma kontroll állapot, a klinikailag jelentôs enyhe roham állapot, a klinikailag jelentôs súlyos roham állapot, vagy a halál állapotai lehetnek. Indulásakor minden beteg az optimalizált asztma kontroll állapotban kezd, amely egy olyan kórállapot, amelyben vannak tünetmentes periódusok, valamint enyhe asztmás rohamok, és ebben az állapotban tartózkodnak a betegek mindaddig, amíg klinikailag jelentôs rohamaik nem jelentkeznek. A modellt jellemzô ciklusok során a betegek az ún. átmeneti valószínôségek szerint maradnak vagy megváltoztatják Markov állapotukat. Szintén az átmeneti valószínûségek határozzák meg, hogy a betegeknek milyen gyakran és milyen súlyos rohamaik fordulnak elô, és milyen hosszú ideig maradnak rohammentesek. A halálesetek közé tartozik az összes, bármely okból bekövetkezô haláleset, 42

2 valamint egy súlyos rohamot követô asztmához kapcsolható haláleset. A halál állapota a valósághoz hasonlóan itt a modellben is egy végsô, ún. gyûjtô stádium amely után a betegek már nem kerülhetnek át másik modell-állapotokba. A modell kéthetes ciklusokban számol. A ciklushosszt úgy határozták meg, mint azt a maximális idôtartamot, amely alatt a betegnek csak egyetlen rohama lehet. A ciklus rövid, mivel egy két hétnél hosszabb periódus alatt a betegnél egynél több esemény is elôfordulhat, és ezáltal két különbözô Markov állapotban végezhet. A modell kiszámolja az egyes események (klinikailag szignifikáns enyhe és súlyos rohamok és halálok) számát, költségeit és a megnyert életéveket, a QALY-kat. A számolás során 3%-os diszkontrátát használtunk. 1. ábra A Markov modell sematikus szerkezete a lehetséges betegségállapotokkal Azonban nem minden beteg reagál az omalizumab terápiára, és a terápia vizsgálata nélkül a feltehetôen reagálókat nem lehet megbízhatóan azonosítani az egyedi betegek szintjén. A reagálók azonosítására algoritmusok használhatók, hogy elkülöníthetôk legyenek azoktól a betegektôl akik nem reagálnak az omalizumab kezelésre. A reagálók kiválasztására használt algoritmus vezethet az egészségügyi források hatékonyabb felhasználásához is. Az omalizumabra reagálók azonosítására javasolt algoritmus az orvos által végzett teljeskörô hatásossági kiértékelésen (a GETE-n) alapul, amelyet egy ötpontos skála segítségével végeznek. Ezzel az egyszerû módszerrel az asztma-kezelésére adott válasz jól mérhetô és az orvosok képesek kiváló döntéseket hozni a kezelés hatékonyságát illetôen. A omalizumab kezelés folytatásáról szóló döntés azon alapul, hogy az asztma általános kontrolljában megfigyelhetô-e jelentôs javulás. A kísérleti eredmények azt mutatják, hogy a betegek 19,5%-a kiválóan, és 41,0%-a jól reagál a terápiára, és 39,5%-uknál az omalizumab kezelésnek nincsen jótékony hatása. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a nem-reagálóknál megszakítják a Xolair terápiát, és csak a standard terápiát kapják. Azok a betegek, akik reagálnak a terápiára, azok folytatják az omalizumab szedését, náluk a rohamok aránya is kisebb. Azokról a betegekrôl, akik nem reagálnak, feltételezik, hogy náluk a rohamok aránya nem változik és ugyanakkora, mint a standard terápiát kapó csoportnál. MODELL VALÓSZÍNÛSÉGEK A modellhez az alábbi hatásossági paraméterek meghatározására volt szükség: valószínûsége annak, hogy klinikailag szignifikáns rohamok lépnek fel a standard terápia és az omalizumab kiegészítô terápia során, a klinikailag szignifikáns, enyhe és súlyos rohamok aránya a standard terápia és az omalizumab kiegészítô terápia során, az összes okból bekövetkezô halál valószínûsége, valamint annak valószínûsége, hogy a beteg asztmában hal meg egy klinikailag szignifikáns roham után. Az INNOVATE vizsgálat eredményei megadják a klinikailag jelentôs rohamok számát, ebbôl is a súlyos rohamok arányát (2. táblázat). Feltételeztük, hogy enyhék voltak azok a klinikailag jelentôs asztmás rohamok, melyek nem minôsültek súlyosnak. Az INNOVATE vizsgálat definíciója szerint klinikailag jelentôs egy roham, ha: az asztma rosszabbodása, életmentô orális vagy intravénás kortikoszteroidok adását igényli. A klinikailag jelentôs és súlyos a roham ha a: PEV/FEV1 < 60%-a a vitálkapacitásnak, és emellett a kortikoszteroid adása életmentô kezelésnek minôsül. 2. táblázat A modellben használt, az INNOVATE-ból származó roham-arányok Az egyéb okokból bekövetkezô halálok kiszámítása a KSH várható élettartam adatain alapulnak. Az egyes életkorokban várható élettartamot a modellben felhasználható kéthetes mortalitási valószínûséggé konvertáltuk. A klinikailag jelentôs, súlyos rohamokhoz kapcsolódó halálozási arány egy Lowhagen és munkatársai által végzett svéd felmérésen alapul. Ebben, a 240 betegre kiterjedô vizsgálatban, akikhez kihívták a városi mentôszolgálatot, 367 asztmás rohamot jegyeztek fel, ezek közül 351 volt közepes vagy súlyos roham (45 illetve 55%). 6 beteg halt meg asztmás rohamban. A svéd vizsgálat esetében a mentôszolgálat helyettesítette az általános orvosi viziteket vagy a saját erôbôl történô eljutást a sürgôsségi ellátáshoz. Ezért a 43

3 klinikailag szignifikáns súlyos rohamokhoz kapcsolódó mortalitási kockázat a becslés szerint Ez a kockázat ugyanaz, a kezeléstôl függetlenül, azonban az omalizumab betegek esetében az éves halálozási kockázat alacsonyabb lesz, a klinikailag szignifikáns súlyos rohamok kisebb gyakorisága miatt (2. ábra). 2. ábra Az éves halálozási kockázat összehasonlítása a rohamokhoz kapcsolódó halállal vagy anélkül HASZNOSSÁGI MUTATÓK A modell hasznossági súlyai két forrásból származnak Markov állapotoknak megfelelôen. Az optimalizált asztma kontroll állapothoz a hasznossági értékek az INNOVATE vizsgálat során mért AQLQ értékekbôl származnak. Ezeket az értékeket a Sheffield térképezési funkció segítségével az EQ5D-re vetítették amelybôl hasznossági súlyokat lehetett számolni (3. táblázat). 3. táblázat Az egészségi állapot leírásának hasznossági értékei a vizsgálat nappali és éjszakai tüneteinek adatai alapján Az EQ-5D kérdôív öt dimenzióban (mobilitás, önellátás, szokásos aktivitások, fájdalom/kellemetlenség és szorongás/depresszió), három szinten méri a HRQL-t, amely egyetlen hasznossági súlyban összegzôdik. Ez a hasznossági súly vagy index 0 (a halál értéke) és 1 (a tökéletes egészség értéke) között változhat az adott betegség súlyosságától függôen. Az EQ-5D része még egy 20 cm-es vizuális analóg skála is, amelyen a megkérdezett betegek egy hômérôszerû skálán értékelik aktuális egészségi állapotukat 0 és 100 között. KÖLTSÉGEK Az INNOVATE vizsgálatban gyûjtött erôforrások közé a nem tervezett általános orvosi vizitek, a kórházi járóbeteg vizitek, a sürgôsségi vizitek, a kórházba kerülések, életmentô gyógyszeres kezelések és a rehabilitációs központban töltött napok tartoznak. A modell tartalmazza a rohamok költségeit, a gyógyszerek költségeit és a rutin vizitek költségeit. Az összköltségek tekintetében az egyetlen különbség az omalizumab hozzáadott költsége az aktív hatóanyagos csoportban. Az összes többi forrást megegyezônek tekintjük az egyes csoportok között, ezért ugyanaz a roham- és rutin kezelési költsége a két vizsgálati csoportnak. Amennyiben különbséget teszünk a hozzáadott omalizumab terápiára reagálók és nemreagálók között, a reagáló státusz GETE-vel történô kiértékelésének költségeit (egy háziorvosi rendelôi vizit) is hozzá kell adni az omalizumab betegek költségeihez. Minden költség esetében 3%-kal diszkontrátát alkalmaztunk. A rohamokhoz kapcsolódó egészségügyi-erôforrás felhasználás meghatározásakor, mérték a roham alatt (az egyes rohamok kezdetének és végének idôpontját feljegyezték) fellépô összes felhasznált erôforrást. Mindkét típusú roham átlagosan 12,5 napig tartott. Az így kapott naturáliákat az OEP által megadott hivatalos adatok alapján áraztuk be. Például egy orvosi vagy sebészeti klinikán tett járóbeteg vizit költségét 1139 Ft-nak vettük és úgy számoltuk, hogy a vizitért elszámolható 850 járóbeteg pont értékét megszoroztuk 1,34 Ft-tal azaz az OEP által egy pontnyi teljesítményre fizetett összeggel. A háziorvosi vizitek költségére egy átlagot számoltunk azt véve alapul, hogy egy átlagos praxis Ft bevétellel rendelkezik és ebben napi 40 betegtalálkozás történik a kijárással együtt. Ez havi átlagban 800 vizitet jelent ami alapján egy vizitre esô költséget 750 Ft-ra becsültük. Egy klinikailag jelentôs enyhe roham átlagos költségét 7 084,17 Ft-nak számoltuk amíg egy súlyos roham költségét ,60 Ft-nak. A standard terápia esetében a feltételezés az, hogy minden beteg ICS-t és LABA-t kap. Ezen felül számos beteg szed más típusú asztmagyógyszert. A feltételezés az volt, hogy a standard terápiában a napi ICS dózis 2300 d/nap, és ehhez adták hozzá a két kezelési csoportban felhasznált kísérô gyógyszerek mennyiségének súlyozott átlagát. A gyógyszerköltségeket az OEP hivatalos árai alapján határoztuk meg, és ahol csak lehetséges volt, mindig a legnagyobb forgalmú készítményt vettük alapul. A standard terápia teljes napi költsége 819,66 Ft, ami ,18 Ft-nak adódik egy ciklus alatt (4. táblázat). Az omalizumabot kapó betegeknél az elôzôkben említett gyógyszerköltségek mellett megjelenik az omalizumab költsége is. A modell kiszámítja az ampullák átlagos számát, feltételezve, hogy a betegek 25%-a használ havi mg omalizumabot, és a betegek 75%-ának kell mg 44

4 4. táblázat A standard ICS+LABA terápia gyógyszerköltségei omalizumab per hónap, a vizsgálatba bevont betegek átlagos dózisa alapján. Az elemzést az ampullaveszteség figyelembe vétele nélkül végezzük, így az omalizumab + standard terápia teljes ciklus-költsége ,81 Ft, vagy 9297 Ft naponta. A MODELL FELTÉTELEZÉSEI Ehhez az elemzéshez feltételezzük, hogy Magyarországon a súlyos, állandó, kontrollálatlan asztmás populáció hasonló az INNOVATE randomizált kontrollált klinikai vizsgálatba bevont populációhoz, és a vizsgálatban megfigyelt kimeneteli különbségek lefordíthatók a magyar népességre. Azt is feltételezzük, hogy a rohamoknak a vizsgálat 28 hete alatt megfigyelt gyakorisága extrapolálható egy évre, és azon túl is. Feltételezzük, hogy: A modellbe való belépéskor az átlagos életkor 40 év és a betegpopuláció 40%-a férfi. A költségek és eredmények is 3%-kal vannak diszkontálva. Minden betegnek van egy átlagos gyógyszer-keveréke, aminek a költsége úgy számítható, mintha a beteg együttmûködô lenne. A keverék tartalmazza az ICS-t plusz a LABA-t, minden beteg esetében a vizsgálatban megfigyelt dózisban, és tartalmaz OCS-t, SABA-t, antileukotriént és teofillineket. A gyógyszereket az OEP hivatalos közlönyeiben kihírdetett árak alapján áraztuk be és ahol lehetséges volt ott a legnagyobb piaci részesedéssel rendelkezô termékek árát vettük alapul. A rohamok költségei a ciklusosan bekövetkezô események során kumulálódnak. A költségeknél megkülönböztetünk klinikailag jelentôs enyhe és súlyos rohamokat. Mindkét rohamtípus magában foglalja az általános orvosi vizitek költségeit, a sürgôsségi viziteket, a kórházi járóbeteg viziteket, a kórházi kezeléseket és az életmentô gyógyszerezést. A jövôbeni események gyakorisága független a korábbi ciklusokban lezajlott események gyakoriságától. Az események száma a vizsgálat eredményeibôl származik, és ezeket klinikailag jelentôs enyhe és súlyos rohamokra osztjuk. Feltételezzük, hogy minden olyan roham, amely nem súlyos roham, az enyhe roham. A rohamok valószínûsége idôben állandó, és a múltbeli tapasztalatoktól függetlenül. A kiegészítô omalizumab terápia csökkenti a klinikailag szignifikáns rohamok kockázatát, valamint az enyhe és súlyos rohamok arányát is megváltoztatja: kevesebb klinikailag szignifikáns súlyos roham van, amint azt az INNOVATE vizsgálatban megfigyelték. Feltételezzük, hogy az omalizumab hatása idôben állandó. EREDMÉNYEK Az alapesetben az idôhorizont 3 év (beleértve a megtérülést), és a költségeket társadalmi perspektívából vesszük figyelembe. A költségeket és eredményeket 3%-kal diszkontáltuk. Az alapeset elemzésben a betegenkénti költségek azt mutatják, hogy a standard terápiás csoportban az átlagos kezelési és roham-költség Ft, és Ft a kiegészítô omalizumab terápiás kezelési csoportban (a különbség Ft). Az elemzés azt mutatja, hogy a hároméves omalizumab terápia során a kiegészítô omalizumab terápia plusz a szokásos kezelés kombinációja azt eredményezte, hogy 100 betegre számítva 173-mal kevesebb volt a roham: 110 klinikailag szignifikáns súlyos roham és 64 klinikailag szignifikáns enyhe roham volt a különbség. Emellett omalizumabbal 100 betegre számítva 3,22-vel kevesebb volt az asztma miatti halálozás. Ezek az eredmények lefordíthatók minôséggel korrigált megmentet életévek számára. A standard terápiás csoportban a betegnek összesen 10,775 diszkontált QALY-juk van betegenként, a kiegészítô omalizumab terápiát kapó csoport 11,592 diszkontált QALY-jához viszonyítva. A különbség 0,817 QALY, így az inkrementális költség-hatékonysági ráta (ICER), 3%-kal diszkontált költségekkel és kimenetelekkel Ft minden egyes megnyert QALY-ra vonatkozóan. A költségek és eredmények 3%-kal diszkontálva 5. táblázat Alapeset eredmények MEGBESZÉLÉS, KÖVETKEZTETÉSEK A súlyos asztmás betegek gyakran tapasztalnak változó vagy folyamatos tüneteket, légút elzáródást, amelyek korlátozzák mindennapi tevékenységeik végzését, valamint a rohamok miatt megnô a hospitalizáció kockázata is. Így a rohamok kivédése, ami egyben az asztma kezelésének egyik fô célja is, feltehetôleg a betegek életminôségének javításán 45

5 túl az egészségügyi források gazdaságosabb kihasználását is eredményezi. Elemzésünk a súlyos (GINA 4-es fokozatú), perzisztáló asztmában szenvedô betegekre szorítkozott, akiknek gyakran vannak rohamaik, melyek nem kontrollálhatók a jelenleg elérhetô legjobb terápiával sem, ezen betegek számára jelenthet megoldást az omalizumab terápia. A kezelésre reagáló betegeknél, a rohamok gyakorisága erôsen lecsökken, amely jelentôs életminôség növekedést eredményez, valamint a rohamok költségének elkerülése miatt csökkenti az egészségügyi költségeket, amit azonban az omalizumab terápia gyógyszerköltsége ellensúlyoz. Mindezek költséghatékonyságra gyakorolt hatását fejezi ki elemzésünkben az ICER Ft/QALY értéke. Figyelembe véve, hogy itt egy igen súlyos krónikus betegségrôl van szó, amelyik jelentôs életminôség romlást és életet veszélyeztetô epizódokat okoz az omalizumab terápia költség-hatékonynak mondható a magyar betegek kezelésében. IRODALOMJEGYZÉK [1] [2] Humbert M et al. Benefits of omalizumab as add-on therapy in patients with severe persistent asthma who are inadequately controlled despite best available therapy (GINA 2002 step 4 treatment): INNOVATE. Allergy 2005; 60: A SZERZÔ BEMUTATÁSA Dr. Kósa József a Novartis magyarországi vállalatának vezetô egészségügyi közgazdásza. Diplomáját 1999-ben szerezte a Semmelweis Orvostudományi Egyetem, általános Orvostudományi Karán. Késôbb a József Attila Tudomány Egyetem egészségügyi szakmenedzser diplomáját, majd a Cleveland-i Case Western Egyetem MBA diplomáját kapta meg. Az elmúlt években világviszonylatban is az egyik legnagyobb egészség-gazdaságtani kutatásokra specializálódott vállalatának a MEDTAP International-nak volt a projektmenedzsere, majd 2004-tôl a Novartis magyarországi képviseletének vezetô munkatársa, 2006-tól az IME szerkesztôségi tagja. Elkötelezett az evidenciákon alapuló egészségügyi döntéshozatal támogatásában és népszerûsítésében, fô szakterülete a költséghatékonysági elemzéseket és a gazdasági modellezést elsôsorban Markov modellek fejlesztését foglalja magába. IME konferencia naptár 2006 VII. Outsourcing Konferencia Helyszín: Hotel Stadion Budapest Idôpont: október 18. V. Kontrolling Konferencia Helyszín: Hotel Stadion Budapest Idôpont: november 29. Larix Kiadó Kft Budapest Kálvária tér

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

II. melléklet. Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételeit érintő változtatások indoklása

II. melléklet. Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételeit érintő változtatások indoklása II. melléklet Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételeit érintő változtatások indoklása 6 Tudományos következtetések A Kantos Master és a kapcsolódó nevek (lásd I. melléklet)

Részletesebben

Támogatási kérelmek kritikus értékelése a GYEMSZI -TEI Főosztályon. Jóna Gabriella 2012.10.10.

Támogatási kérelmek kritikus értékelése a GYEMSZI -TEI Főosztályon. Jóna Gabriella 2012.10.10. Támogatási kérelmek kritikus értékelése a GYEMSZI -TEI Főosztályon Jóna Gabriella 2012.10.10. Tartalom I. Egészségügyi technológiák értékelésének célja II. Befogadási kérelmekhez benyújtott egészséggazdaságtani

Részletesebben

MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMA, GYÓGYSZER HATÁSERŐSSÉG, ALKALMAZÁSI MÓD, A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY KÉRELMEZŐI ÉS JOGOSULTJAI A TAGÁLLAMOKBAN

MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMA, GYÓGYSZER HATÁSERŐSSÉG, ALKALMAZÁSI MÓD, A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY KÉRELMEZŐI ÉS JOGOSULTJAI A TAGÁLLAMOKBAN I. MELLÉKLET MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMA, GYÓGYSZER HATÁSERŐSSÉG, ALKALMAZÁSI MÓD, A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY KÉRELMEZŐI ÉS JOGOSULTJAI A TAGÁLLAMOKBAN Tagállam Forgalomba hozatali engedély jogosultja

Részletesebben

Lovas Kornélia 2010. június 3.

Lovas Kornélia 2010. június 3. A Betegbiztonság Ára 9. Betegbiztonsági Fórum Lovas Kornélia 2010. június 3. Fogalmak Nyereség Költség Menetrend Költség-hatékonyság Példák Fogalmak Efficacy hatásosság ideális körülmények között Efficiency:

Részletesebben

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21.

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az orvoslás s a bizonytalanságok tudománya és s a valósz színűségek művészete. szete. William Osler Tények/ adatok Gyógyszeres

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai

III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai Megjegyzés: Ezek az alkalmazási előírásnak és a betegtájékoztatónak a bizottsági határozat idején érvényes módosításai. A

Részletesebben

Ez az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató az előterjesztési eljárás eredménye alapján jött létre.

Ez az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató az előterjesztési eljárás eredménye alapján jött létre. II. melléklet Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató módosítása az Európai Gyógyszerügynökség előterjesztésére Ez az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató az előterjesztési eljárás eredménye

Részletesebben

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15 A hipertónia, mint kiemelt kardiovaszkuláris rizikófaktor befolyásoló tényezőinek és ellátásának vizsgálata az alapellátásban Dr. Sándor János, Szabó Edit, Vincze Ferenc Debreceni Egyetem OEC Megelőző

Részletesebben

ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI

ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Állatokon végzett tanulmányok A CV247 két kutatásban képezte vizsgálat

Részletesebben

Gyógyszeres kezelések

Gyógyszeres kezelések Gyógyszeres kezelések Az osteogenesis imperfecta gyógyszeres kezelésében számos szert kipróbáltak az elmúlt évtizedekben, de átütő eredménnyel egyik se szolgált. A fluorid kezelés alkalmazása osteogenesis

Részletesebben

ÉLETMINŐSÉG ÉS KÖLTSÉGEK A KÖZÉP- ÉS SÚLYOS FOKÚ PSORIASISOS BETEGEK KÖRÉBEN

ÉLETMINŐSÉG ÉS KÖLTSÉGEK A KÖZÉP- ÉS SÚLYOS FOKÚ PSORIASISOS BETEGEK KÖRÉBEN ÉLETMINŐSÉG ÉS KÖLTSÉGEK A KÖZÉP- ÉS SÚLYOS FOKÚ PSORIASISOS BETEGEK KÖRÉBEN WÉBER VALÉRIA Vezető asszisztens Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit kft. Psoriasis vulgaris Öröklött hajlamon

Részletesebben

X PMS 2007 adatgyűjtés eredményeinek bemutatása X PMS ADATGYŰJTÉS

X PMS 2007 adatgyűjtés eredményeinek bemutatása X PMS ADATGYŰJTÉS X PMS ADATGYŰJTÉS 2007 1 Tartalom Összefoglalás...3 A kutatásba beválasztott betegek életkora... 4 A kutatásba bevont betegek nem szerinti megoszlása... 5 Az adatgyűjtés során feltárt diagnózisok megoszlása...

Részletesebben

Egészség-gazdaságtani elemzések módszertana. Alaphelyzet. Bizonyítékon alapuló orvoslás

Egészség-gazdaságtani elemzések módszertana. Alaphelyzet. Bizonyítékon alapuló orvoslás 1 Bizonyítékon alapuló orvoslás Egészség-gazdaságtani elemzések módszertana Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan Tanszék ELTE TáTK RCT eredményei 1000 betegre vonatkoztatva Szérum koleszterin szint

Részletesebben

Mit nyerünk a gyógyulással? Dr.Werling Klára VIMOR Elnöke Semmelweis Egyetem II. sz Belgyógyászati Klinika

Mit nyerünk a gyógyulással? Dr.Werling Klára VIMOR Elnöke Semmelweis Egyetem II. sz Belgyógyászati Klinika Mit nyerünk a gyógyulással? Dr.Werling Klára VIMOR Elnöke Semmelweis Egyetem II. sz Belgyógyászati Klinika 1. Meggyógyítunk egy fertőző betegséget HBV prevalencia 2006 Hepatitis B vírus terjedése - szexuális

Részletesebben

A korai emlôrák trastuzumab-kezelésének költséghatékonysági elemzése

A korai emlôrák trastuzumab-kezelésének költséghatékonysági elemzése A korai emlôrák trastuzumab-kezelésének költséghatékonysági elemzése Dr. Marton-Szûcs Gábor, Dr. Nagy Bence, Dr. Bacskai Miklós, Healthware Kft. A korai emlôrákban alkalmazott trastuzumab-kezelés költséghatékonyságának

Részletesebben

A stroke ellátás helyzete Magyarországon

A stroke ellátás helyzete Magyarországon A stroke ellátás helyzete Magyarországon Bereczki Dániel SE Neurológiai Klinika Magyar Stroke Társaság Agyi érbetegségek kórházi kezeléseinek esetszáma és a kezelt személyek száma 160 000 140 000 120

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében

Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében Király Gábor Czirfusz Márton Koós Bálint Tagai Gergő Uzzoli Annamária: Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében

Részletesebben

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Gadó Klára Semmelweis Egyetem, I.sz. Belgyógyászati Klinika Antifoszfolipid szindróma Artériás és vénás thrombosis Habituális vetélés apl antitest jelenléte Mi

Részletesebben

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita Egymást támogatva minden könnyebb! Golobné Wassenszky Rita Parkinson Betegek Egyesülete Pécs Parkinson-kór A Parkinson-kór fokozatosan előrehaladó neurológiai betegség Tünetei: mozgásszegénység, kézremegés,

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI DÖNTÉS ELŐKÉSZÍTŐ

EGÉSZSÉGÜGYI DÖNTÉS ELŐKÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGÜGYI DÖNTÉS ELŐKÉSZÍTŐ MODELLEZÉS Brodszky Valentin, Jelics-Popa Nóra, Péntek Márta BCE Közszolgálati Tanszék A tananyag a TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0003 "Képzés- és tartalomfejlesztés a Budapesti

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A Kockázatkezelési Terv Összefoglalója

A Kockázatkezelési Terv Összefoglalója 1 A Kockázatkezelési Terv Összefoglalója Hatóanyag/hatóanyagcsoport paracetamol ATC N02BE01 Érintett készítmény(ek) Magyarországon Paracetamol Teva 10 mg/ml oldatos infúzió (MAH: Teva Gyógyszergyár Zrt.,

Részletesebben

Gyógyszermellékhatások és fertőzések a gyulladásos bélbetegségek kezelése során

Gyógyszermellékhatások és fertőzések a gyulladásos bélbetegségek kezelése során Ph.D. Thesis Gyógyszermellékhatások és fertőzések a gyulladásos bélbetegségek kezelése során Dr. Bálint Anita I.sz.Belgyógyászati Klinika Szegedi Tudományegyetem 2014 Gyógyszermellékhatások és fertőzések

Részletesebben

A vállalati pénzügyi döntések fajtái

A vállalati pénzügyi döntések fajtái A vállalati pénzügyi döntések fajtái Hosszú távú finanszírozási döntések Befektetett eszközök Forgóeszközök Törzsrészvények Elsőbbségi részvények Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek

Részletesebben

FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS

FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS STRESSZ ÉS FELTÖLTŐDÉS - ÁTTEKINTÉS 1 (2) Mérési információk: Életkor (év) 41 Nyugalmi pulzusszám 66 Testmagasság (cm) 170 Maximális pulzusszám 183 Testsúly (kg) 82 Body Mass

Részletesebben

A mágnesterápia hatékonyságának vizsgálata kettős-vak, placebo kontrollált klinikai vizsgálatban

A mágnesterápia hatékonyságának vizsgálata kettős-vak, placebo kontrollált klinikai vizsgálatban A mágnesterápia hatékonyságának vizsgálata kettős-vak, placebo kontrollált klinikai vizsgálatban Dr Simkovics Enikő, Józsa Balázs, Horváth Anita, Dr Vekerdy Nagy Zsuzsanna Orvosi Rehabilitáció és Fizikális

Részletesebben

I. melléklet Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott forgalomba hozatali engedély felfüggesztésének indoklása

I. melléklet Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott forgalomba hozatali engedély felfüggesztésének indoklása I. melléklet Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott forgalomba hozatali engedély felfüggesztésének indoklása 1 Tudományos következtetések A nikotinsav/laropiprant tudományos

Részletesebben

A Markowitz modell: kvadratikus programozás

A Markowitz modell: kvadratikus programozás A Markowitz modell: kvadratikus programozás Harry Markowitz 1990-ben kapott Közgazdasági Nobel díjat a portfolió optimalizálási modelljéért. Ld. http://en.wikipedia.org/wiki/harry_markowitz Ennek a legegyszer

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium F Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes 19 26

Részletesebben

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban Dr. Balogh Sándor A betegségfőcsoportokra jutó halálozás alakulása Magyarországon KSH 2004 Általános prevenciós útmutató az összes átlagos kockázatú

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A Magyar Evezős Szövetség 2016. évi rendes Közgyűlésére Budapest. 2016. május 06. Készítette: MESZ Felügyelő Bizottsága Pichler Balázs Nagy-Juhák

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

Szakmai összefogás a szűrésekért Szűrőprogramok Országos Kommunikációja

Szakmai összefogás a szűrésekért Szűrőprogramok Országos Kommunikációja Szakmai összefogás a szűrésekért Szűrőprogramok Országos Kommunikációja Dr. Margitai Barnabás, MBA, M.Sc Budapest, 2010. március 11. EMKI- OTH-ANTSZ http://www.asz.hu/asz/jeltar.nsf/0/b9812bdbd9921ec5c125744e0054b627/$file/0805j000.pdf

Részletesebben

Díjkalkulációs elvek a nemi hovatartozás alapján

Díjkalkulációs elvek a nemi hovatartozás alapján Díjkalkulációs elvek a nemi hovatartozás alapján Tisztelt Ügyfelünk! A 2007. december 1-én hatályba lépett 2007. évi CXXXVII. Törvény (a pénzügyi szolgáltatásokat érintő egyes törvények jogharmonizációs

Részletesebben

A psoriasis kezelése kórházunkban: eredményeink, céljaink. Dr. Hortobágyi Judit

A psoriasis kezelése kórházunkban: eredményeink, céljaink. Dr. Hortobágyi Judit A psoriasis kezelése kórházunkban: eredményeink, céljaink Dr. Hortobágyi Judit Psoriasis vulgaris Öröklött hajlamon alapuló, krónikus, gyulladásos bőrbetegség Gyakorisága Európában 2-3% Magyarországon

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL 2015. november 2. Tartalomjegyzék Fogalmak... 4 Demográfia népesség, népmozgalom, foglalkoztatottság... 6 Halálozás (mortalitás)

Részletesebben

Az arzénszennyezés környezetepidemiológiai kérdései

Az arzénszennyezés környezetepidemiológiai kérdései Az arzénszennyezés környezetepidemiológiai kérdései Dr. Rudnai Péter Országos Környezetegészségügyi Intézet Horváth Amanda: A környezet arzéntartalma és hatása az emberre. (Referáló közlemény) Egészségtudomány

Részletesebben

A vastagbélrák oxaliplatin kezelésének egészség-gazdaságtani elemzése Magyarországon

A vastagbélrák oxaliplatin kezelésének egészség-gazdaságtani elemzése Magyarországon A vastagbélrák oxaliplatin kezelésének egészség-gazdaságtani elemzése Magyarországon Muszbek Noémi, UnitedBiosource Corp., Borsos Kinga, Odhiambo Raymond, Sanofi-Aventis Zrt. Az oxaliplatin hozzáadása

Részletesebben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben Gion Gábor, Deloitte vezérigazgató Balatonalmádi, 2012. szeptember 6. Könyvvizsgálói szakma kilátásai A jelen és jövő kihívásai Az auditált

Részletesebben

Új (?) törekvések a gyógyszerek költséghatékonyságának. megítélésében

Új (?) törekvések a gyógyszerek költséghatékonyságának. megítélésében Új (?) törekvések a gyógyszerek költséghatékonyságának megítélésében Géher Pál dr. Budapest, 2010. május 3. Fekvőbeteg szakellátás Gyógyszertámogatás Összes kiadás 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000

Részletesebben

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Dr. Hankó Balázs (Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerügyi Szervezési Intézet) Egészségügyi ellátórendszerünk

Részletesebben

Beszámoló. a harkányi gyógyvíz antipsoriaticus. hatásának randomizált, placebo kontrollált,

Beszámoló. a harkányi gyógyvíz antipsoriaticus. hatásának randomizált, placebo kontrollált, Beszámoló a harkányi gyógyvíz antipsoriaticus hatásának randomizált, placebo kontrollált, vak kiértékelésű vizsgálatáról Harkány, 2007 2 A pikkelysömör (psoriasis vulgaris) a populáció 1-5%-át érintő,

Részletesebben

Beutalást igénylô állapotok. A beutalás az emlôbetegséggel foglalkozó sebészhez történjen. Minden új, körülírt csomó.

Beutalást igénylô állapotok. A beutalás az emlôbetegséggel foglalkozó sebészhez történjen. Minden új, körülírt csomó. Az emlôpanaszos nôk beutalásának irányelve (Guidelines for the referral of patients with breast problems) NHS Breast Screening Programme & The Cancer Research Campaign Elôszó Az emlôrák a nôket érintô

Részletesebben

Oszteoporózis diagnózis és terápia Mikor, kinek, mit? Dr. Kudlák Katalin Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 2015.01.21.

Oszteoporózis diagnózis és terápia Mikor, kinek, mit? Dr. Kudlák Katalin Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 2015.01.21. Oszteoporózis diagnózis és terápia Mikor, kinek, mit? Dr. Kudlák Katalin Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 2015.01.21. Diagnózis Osteodensitometria ( T- score:

Részletesebben

Orvosi szociológia (1. szeminárium) KUTATÁSMÓDSZERTAN

Orvosi szociológia (1. szeminárium) KUTATÁSMÓDSZERTAN Orvosi szociológia (1. szeminárium) KUTATÁSMÓDSZERTAN (Babbie) 1. Konceptualizáció 2. Operacionalizálás 3. Mérés 4. Adatfeldolgozás 5. Elemzés 6. Felhasználás KUTATÁS LÉPÉSEI 1. Konceptualizáció 2. Operacionalizálás

Részletesebben

Orvostájékoztató urológusoknak. Erektilis Diszfunkció Lökéshullám terápia (EDSWT)

Orvostájékoztató urológusoknak. Erektilis Diszfunkció Lökéshullám terápia (EDSWT) Orvostájékoztató urológusoknak Erektilis Diszfunkció Lökéshullám terápia (EDSWT) 1 Tartalom Erektilis Diszfunkció Lökéshullám Terápia (EDSWT) A kezelés Klinikai eredmények Következtetések 2 Az ED páciensek

Részletesebben

Jenei Tibor, Szabó Edit, Janka Eszter Anna, Dr. Nagy Attila Csaba Debreceni Egyetem OEC NK Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet

Jenei Tibor, Szabó Edit, Janka Eszter Anna, Dr. Nagy Attila Csaba Debreceni Egyetem OEC NK Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet HIPERTÓNIA GYAKORISÁGÁNAK BECSLÉSE KÜLÖNBÖZŐ EPIDEMIOLÓGIAI TECHNIKÁK ALKALMAZÁSÁVAL A MAGYARORSZÁGI FELNŐTTEK ÉS A MAGYARORSZÁGI FELNŐTT DIABETESES BETEGEK KÖZÖTT ÉS ENNEK KÖLTSÉGHATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA

Részletesebben

Klinikai kockázatelemzésre épülő folyamatfejlesztés. Katonai Zsolt

Klinikai kockázatelemzésre épülő folyamatfejlesztés. Katonai Zsolt Klinikai kockázatelemzésre épülő folyamatfejlesztés Katonai Zsolt A szabvány alapú MIR logikája mérhető célok meghatározása folyamatok azonosítása kölcsönhatások elemzése a kívánt eredmény elérése és kockázatok

Részletesebben

DEMIN XIV. MAGYOTT PV Mcs. Farmakovigilancia

DEMIN XIV. MAGYOTT PV Mcs. Farmakovigilancia DEMIN XIV. 2014. május m 23. MAGYOTT PV Mcs Dr. Stankovics Lívia & Bagladi Zsófia Farmakovigilancia MIÉRT JELENTSÜNK? DHPC Egészségügyi szakembereknek szóló fontos Gyógyszerbiztonsági információról szóló

Részletesebben

T É N Y E K Európai Munkavédelmi Ügynökség

T É N Y E K Európai Munkavédelmi Ügynökség 27 Bevezetés T É N Y E K Európai Munkavédelmi Ügynökség A munkabalesetek társadalmi-gazdasági költségeinek leltára A munkavédelem szintjének emelése gazdasági hasznot hozhat a vállalatok, munkavállalók

Részletesebben

Kockázatos pénzügyi eszközök

Kockázatos pénzügyi eszközök Kockázatos pénzügyi eszközök Tulassay Zsolt zsolt.tulassay@uni-corvinus.hu Tőkepiaci és vállalati pénzügyek 2006. tavasz Budapesti Corvinus Egyetem 2006. március 1. Motiváció Mi a fő különbség (pénzügyi

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

Dénes Rita (BME) - Dr.Topár József (BME)

Dénes Rita (BME) - Dr.Topár József (BME) Dénes Rita (BME) - Dr.Topár József (BME) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem XV. DEMIN 2015. május 27. Egy kis visszatekintés Boján, Réthelyi, Szócska, Belicza, Zombor Könyvek (Gulácsi L., Gődény

Részletesebben

Hunyadi János Általános Iskola

Hunyadi János Általános Iskola 4 Hunyadi János Általános Iskola Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 6. osztály matematika 1 Standardizált átlagos képességek matematikából Az Önök iskolájának átlagos

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Légzőszervi szakápoló szakképesítés. 2440-06 Légzőszervi szakápolás modul. 1. vizsgafeladat. 2011. november 10.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Légzőszervi szakápoló szakképesítés. 2440-06 Légzőszervi szakápolás modul. 1. vizsgafeladat. 2011. november 10. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Markov modellek 2015.03.19.

Markov modellek 2015.03.19. Markov modellek 2015.03.19. Markov-láncok Markov-tulajdonság: egy folyamat korábbi állapotai a későbbiekre csak a jelen állapoton keresztül gyakorolnak befolyást. Semmi, ami a múltban történt, nem ad előrejelzést

Részletesebben

Dr. Kóti Tamás, Soós Mányoki Ildikó, Dr. Daróczi János

Dr. Kóti Tamás, Soós Mányoki Ildikó, Dr. Daróczi János Dr. Kóti Tamás, Soós Mányoki Ildikó, Dr. Daróczi János 2013. szeptember 14. Bevezetés A Szent Kristóf Szakrendelő kontrolling és minőségbiztosítási csoportja 2009 óta végez részletes szakmai és gazdasági

Részletesebben

Tudományos következtetések

Tudományos következtetések II. MELLÉKLET AZ EURÓPAI GYÓGYSZERÜGYNÖKSÉG ÁLTAL BETERJESZTETT TUDOMÁNYOS KÖVETKEZTETÉSEK, A POZITÍV VÉLEMÉNY, A CÍMKESZÖVEG, VALAMINT A BETEGTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSÁNAK INDOKOLÁSA 14 Tudományos következtetések

Részletesebben

Dózis-válasz görbe A dózis válasz kapcsolat ábrázolása a legáltalánosabb módja annak, hogy bemutassunk eredményeket a tudományban vagy a klinikai

Dózis-válasz görbe A dózis válasz kapcsolat ábrázolása a legáltalánosabb módja annak, hogy bemutassunk eredményeket a tudományban vagy a klinikai Dózis-válasz görbe A dózis válasz kapcsolat ábrázolása a legáltalánosabb módja annak, hogy bemutassunk eredményeket a tudományban vagy a klinikai gyakorlatban. Például egy kísérletben növekvő mennyiségű

Részletesebben

Működési kockázatkezelés fejlesztése a CIB Bankban. IT Kockázatkezelési konferencia 2007.09.19. Kállai Zoltán, Mogyorósi Zoltán

Működési kockázatkezelés fejlesztése a CIB Bankban. IT Kockázatkezelési konferencia 2007.09.19. Kállai Zoltán, Mogyorósi Zoltán Működési kockázatkezelés fejlesztése a CIB Bankban IT Kockázatkezelési konferencia 2007.09.19. Kállai Zoltán, Mogyorósi Zoltán 1 A Működési Kockázatkezelés eszköztára Historikus adatok gyűjtése és mennyiségi

Részletesebben

Térd panaszok enyhítésének egy új, hatásos lehetősége

Térd panaszok enyhítésének egy új, hatásos lehetősége Térd panaszok enyhítésének egy új, hatásos lehetősége Dr. Lukács István Háziorvos II. Orvosi Wellness Konferencia Budapest, 2014. április 10-11. 2650 fős praxisomban 2013 második félévben 18-an jelentkeztek

Részletesebben

LÉLEGEZZEN KÖNNYEBBEN TERMÉSZETESEN!

LÉLEGEZZEN KÖNNYEBBEN TERMÉSZETESEN! LÉLEGEZZEN KÖNNYEBBEN TERMÉSZETESEN! A FOLYAMATOSAN NÖVEKVÕ LEVEGÕSZENNYEZÉSSEL EGYENES ARÁNYBAN NÖVEKSZIK A LÉGÚTI BETEGSÉGEKBEN SZENVEDÕK SZÁMA, KÜLÖNÖSEN A GYEREKEKNÉL. HASZNÁLD A TERMÉSZET EREJÉT //

Részletesebben

Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség

Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség biopszichoszociális prediktorai Tiringer István (1) Simon Attila (2) Veress Gábor (2) 1, Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

A docetaxel egészség-gazdaságtani elemzése lokálisan elôrehaladott pikkelysejtes fej-nyakrák kezelésében Magyarországon

A docetaxel egészség-gazdaságtani elemzése lokálisan elôrehaladott pikkelysejtes fej-nyakrák kezelésében Magyarországon A docetaxel egészség-gazdaságtani elemzése lokálisan elôrehaladott pikkelysejtes fej-nyakrák kezelésében Magyarországon Odhiambo Raymond, Borsos Kinga, Kósa József, sanofi-aventis Zrt. Háttér: A TAX323

Részletesebben

Egynapos sebészeti ellátás: kinek is jó? Csináljunk kasszát

Egynapos sebészeti ellátás: kinek is jó? Csináljunk kasszát Egynapos sebészeti ellátás: kinek is jó? Csináljunk kasszát Dr. Tóth Gábor Siófok 2014 április 2. Definíció Az egynapos sebészeti ellátás olyan speciális, a kórházi kezelést kiváltó ellátás, amely speciális

Részletesebben

I. RÉSZ Személyi rész. II. RÉSZ Törvények, kormányrendeletek -határozatok. III. RÉSZ Egészségügyi miniszteri rendeletek

I. RÉSZ Személyi rész. II. RÉSZ Törvények, kormányrendeletek -határozatok. III. RÉSZ Egészségügyi miniszteri rendeletek 1314 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 11. szám I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, kormányrendeletek -határozatok III. RÉSZ Egészségügyi miniszteri rendeletek IV. RÉSZ Irányelvek, tájékoztatók V. RÉSZ Közlemények

Részletesebben

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről rák: az új évszázad kihívása 1930 1:14 1990 1:5 2007 1:3 2020 1:2 Évente 33 000 regisztrált új daganatos megbetegedés Második halálok: férfiak

Részletesebben

A tüdőgondozás időszerű témái. DR RAKVÁCS MARIANNA KMOK Tüdőgondozó vezető főorvos 2013.05.23.

A tüdőgondozás időszerű témái. DR RAKVÁCS MARIANNA KMOK Tüdőgondozó vezető főorvos 2013.05.23. A tüdőgondozás időszerű témái DR RAKVÁCS MARIANNA KMOK Tüdőgondozó vezető főorvos 2013.05.23. Rendszeres időszakos ellenőrzést,gondozást igénylő tüdőbetegségek TBC Asthma COPD Tüdőrák Intersticiális tüdőbetegségek

Részletesebben

Etanercept. Finanszírozott indikációk:

Etanercept. Finanszírozott indikációk: Etanercept Finanszírozott indikációk: 1. Spondylitis ankylopoeticában, amennyiben radiológiailag legalább 2-es stádiumú bilateralis, vagy 3-as, 4-es stádiumú unilateralis sacroileitis, és legalább 3 hónapja

Részletesebben

Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat

Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat Varga Gábor dr. www.gvmd.hu 1/7 Cardiovascularis kockázatbecslő tábla Fatális szív- és érrendszeri események előfordulásának kockázata 10 éven belül Nő

Részletesebben

Orvosi hibák és tévedések kommunikációja

Orvosi hibák és tévedések kommunikációja Orvosi hibák és tévedések kommunikációja Dr Pilling János Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Milyen gyakoriak az orvosi hibák? Az USA-ban évente 44000-98000 halál következik be káros orvosi

Részletesebben

Bárcsak én is... fida et. Óvja legjobb barátainkat

Bárcsak én is... fida et. Óvja legjobb barátainkat Bárcsak én is... fida et Óvja legjobb barátainkat fida et Óvja legjobb barátainkat Fidavet Mi a Fidavet? Minden tulajdonos szoros érzelmi kapcsolatban áll kedvencével, és szeretné megóvni a betegségektől,

Részletesebben

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó Fábián Gergely: Az egészségügyi állapot jellemzői - 8 A nyíregyházi lakosok egészségi állapotának feltérképezéséhez elsőként az egészségi állapot szubjektív megítélését vizsgáltuk, mivel ennek nemzetközi

Részletesebben

BKM KH NSzSz Halálozási mutatók Bács-Kiskun megyében és a megye járásaiban 2007-2011

BKM KH NSzSz Halálozási mutatók Bács-Kiskun megyében és a megye járásaiban 2007-2011 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE HALÁLOZÁSI MUTATÓK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN ÉS A MEGYE JÁRÁSAIBAN 2007-2011 A Halálozási Mutatók Információs Rendszere (HaMIR) adatai

Részletesebben

Melléklet Az Európai Gyógyszerügynökség által beterjesztett tudományos következtetések, valamint a módosítás elutasításának indokolása

Melléklet Az Európai Gyógyszerügynökség által beterjesztett tudományos következtetések, valamint a módosítás elutasításának indokolása Melléklet Az Európai Gyógyszerügynökség által beterjesztett tudományos következtetések, valamint a módosítás elutasításának indokolása 1/6 Tudományos következtetések A tudományos értékelés átfogó összegzése

Részletesebben

MELLÉKLET TUDOMÁNYOS KÖVETKEZTETÉSEK ÉS A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY KIADÁSA ELUTASÍTÁSÁNAK AZ EMEA ÁLTAL ISMERTETETT INDOKLÁSA

MELLÉKLET TUDOMÁNYOS KÖVETKEZTETÉSEK ÉS A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY KIADÁSA ELUTASÍTÁSÁNAK AZ EMEA ÁLTAL ISMERTETETT INDOKLÁSA MELLÉKLET TUDOMÁNYOS KÖVETKEZTETÉSEK ÉS A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY KIADÁSA ELUTASÍTÁSÁNAK AZ EMEA ÁLTAL ISMERTETETT INDOKLÁSA 1 A MYLOTARG TUDOMÁNYOS ÉRTÉKELÉSÉNEK ÁTFOGÓ ÖSSZEGZÉSE A gemtuzumab-ozogamicin

Részletesebben

Egészséggazdaságtan és - biztosítás

Egészséggazdaságtan és - biztosítás Egészséggazdaságtan és - biztosítás 8. elıadás Szolgáltatások értékelése az egészségügyben Tantárgyi tematika - emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai és külföldi példák

Részletesebben

Az interjú id pontja: Kezel hely kódszáma: Interjúkészít kódszáma: A kérdez súlyosság-értékelése. Név: A kliens kódja:

Az interjú id pontja: Kezel hely kódszáma: Interjúkészít kódszáma: A kérdez súlyosság-értékelése. Név: A kliens kódja: Név: A kliens kódja: Az interjú id pontja: Kezel hely kódszáma: Interjúkészít kódszáma: év hó nap A kérdez súlyosság-értékelése 0-1 Valódi probléma nem áll fenn /nincs szükség segítségre 2-3 Kevésbé súlyos

Részletesebben

EU 2020 és foglalkoztatás

EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 fejlesztési stratégia egyik kiemelkedő célkitűzése a foglalkoztatási kapacitás növelése. A kijelölt problémák: munkaerő-piaci szegmentáció képzési kimenetek és munkaerő-piaci

Részletesebben

MELLÉKLET TUDOMÁNYOS KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AZ ELUTASÍTÁS INDOKLÁSA AZ EMEA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁBAN

MELLÉKLET TUDOMÁNYOS KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AZ ELUTASÍTÁS INDOKLÁSA AZ EMEA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁBAN MELLÉKLET TUDOMÁNYOS KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AZ ELUTASÍTÁS INDOKLÁSA AZ EMEA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁBAN A NATALIZUMAB ELAN PHARMÁRA VONATKOZÓ 2007. JÚLIUS 19-I CHMP SZAKVÉLEMÉNY FELÜLVIZSGÁLATA A CHMP a 2007. júliusi

Részletesebben

4.3 Ellenjavallatok A terhesség második és harmadik trimesztere (lásd 4.4 és 4.6 pont) (Megjegyzés: szoptatásban nem ellenjavallt, lásd: 4.3 pont.

4.3 Ellenjavallatok A terhesség második és harmadik trimesztere (lásd 4.4 és 4.6 pont) (Megjegyzés: szoptatásban nem ellenjavallt, lásd: 4.3 pont. ACE-gátlók és angiotenzin II antagonisták: alkalmazás terhességben és szoptatás alatt A PhVWP által 2008 októberben jóváhagyott alkalmazási előírás és betegtájékoztató szöveg ACE-gátlók Lisinopril, Fosinopril,

Részletesebben

Evidenciákon alapuló D vitamin pótlás? Dr. Kovács Ákos gyermekorvos

Evidenciákon alapuló D vitamin pótlás? Dr. Kovács Ákos gyermekorvos Evidenciákon alapuló D vitamin pótlás? Dr. Kovács Ákos gyermekorvos Bizonyítékokra Alapozott Orvoslás A klinikai döntéshozatal egy formája, melynek során az elérhetőlegjobb tudományos bizonyítékok ismeretében,

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

Dózis Gyógyszerforma Alkalmazási mód Tartalom (koncentráció) megnevezés. engedély jogosultja

Dózis Gyógyszerforma Alkalmazási mód Tartalom (koncentráció) megnevezés. engedély jogosultja I. MELLÉKLET FELSOROLÁS: MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMA, GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY- DÓZIS, ALKALMAZÁSI MÓD, KÉRELMEZŐ ÉS A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA A TAGÁLLAMOKBAN Tagállam Forgalomba hozatali engedély

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

A telephely létszámadatai:

A telephely létszámadatai: Országos kompetenciamérés értékelése - matematika 2011. 2011. tavaszán kilencedik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre. A kompetenciamérés mind anyagát, mind a mérés körülményeit tekintve

Részletesebben

Rovarméreg (méh, darázs) - allergia

Rovarméreg (méh, darázs) - allergia Rovarméreg (méh, darázs) - allergia Herjavecz Irén Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet Epidemiológia I. Prevalencia: - nagy helyi reakció: felnőtt 10-15 % - szisztémás reakció: gyerek 0.4-0.8

Részletesebben

Scan 1200 teljesítmény-értékelés evaluation 1/5

Scan 1200 teljesítmény-értékelés evaluation 1/5 evaluation 1/5 interscience Feladat Összefoglalónk célja a Scan 1200 teljesítmény-értékelése manuális és automata telepszámlálások összehasonlításával. Az összehasonlító kísérleteket Petri-csészés leoltást

Részletesebben

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27.

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Az elhízás hatása az emberi szervezetre Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Melyek az élő szervezet elemi életjelenségei közül minőségében testtömeg

Részletesebben

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Dr. Kollár János egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

Az étrend-kiegészítő készítmények hatásossága és biztonságossága. Horányi Tamás MÉKISZ

Az étrend-kiegészítő készítmények hatásossága és biztonságossága. Horányi Tamás MÉKISZ Az étrend-kiegészítő készítmények hatásossága és biztonságossága Horányi Tamás MÉKISZ KÖTELEZŐ SZAKMACSOPORTOS TOVÁBBKÉPZÉS GYÓGYSZERTÁRI ELLÁTÁS SZAKMACSOPORT 2014. április 25. Egészségre vonatkozó állítások

Részletesebben

I. A VIZSGÁLAT MEGALAPOZOTTSÁGA

I. A VIZSGÁLAT MEGALAPOZOTTSÁGA P r o t o k o l l ö s s z e f o g l a l ó F R A X ma g y a r o r s z á g i p r o g r a m ( 1 0 é v e s t ö r é s i r i z i k ó v i z s g á l a t a a z o s t e o p o r o s i s e l l á t á s b a n r é s

Részletesebben

Ambuláns betegoktatás, egy reményteljes jobb életminőségért

Ambuláns betegoktatás, egy reményteljes jobb életminőségért Ambuláns betegoktatás, egy reményteljes jobb életminőségért IX. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia 2012. Szeptember 13-15. Balatonfüred Konczné Molnár Ibolya Diabetologia szakápoló, Karcag A diabetes

Részletesebben

A solifenacin (Vesicare ) magyarországi alkalmazása hiperaktív hólyag szindrómában; egészség-gazdaságtani elemzés

A solifenacin (Vesicare ) magyarországi alkalmazása hiperaktív hólyag szindrómában; egészség-gazdaságtani elemzés A solifenacin (Vesicare ) magyarországi alkalmazása hiperaktív hólyag szindrómában; egészség-gazdaságtani elemzés Dr. Brodszky Valentin, Ecseki Adrienn, Dr. Gulácsi László, Budapesti Corvinus Egyetem Dr.

Részletesebben