Az omalizumabnak, a súlyos asztma új terápiájának költség-hatékonysági elemzése magyarországon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az omalizumabnak, a súlyos asztma új terápiájának költség-hatékonysági elemzése magyarországon"

Átírás

1 Az omalizumabnak, a súlyos asztma új terápiájának költség-hatékonysági elemzése magyarországon Dr. Kósa József, Novartis Gazdasági elemzésünkhöz az INNOVATE klinikai vizsgálat alapján a MEDTAP Institute [1] által kifejlesztett Markov modell hazai adaptációját végeztük. A modell olyan súlyos asztmában szenvedô betegek két csoportját hasonlítja össze akiknél a betegség az ICS és a LABA kezelés ellenére sem volt megfelelôen kontrollálható. Az egyik csoport csak a szokásos standard terápiát (nagydózisú ICS + LABA) kapta amíg a másik csoport ezen felül még kiegészítô omalizumab kezelést is. Az új, kiegészítô terápiában részesülô betegnél szignifikánsan csökkent az asztma fellángolások száma és a kezelésükhöz kapcsolódó egészségügyi költséghordozók, úgymint sürgôsségi ellátást végzô osztályon tett vizitek, kórházi felvételek gyakorisága és a nem tervezett orvosi vizitek száma. Ezen betegek AQLQ és GETE kérdôívek alapján mért életminôsége szignifikánsan javult, valamint csökkent az asztma fellángolások miatti halálozások száma is. Az elemzéshez használt Markov modell az említett két terápiás csoport eredményességét, költségeit és költség-hatékonyságát hasonlította össze a társadalom perspektívájából. A terápia következtében a rohamok számának, illetve súlyosságának csökkentése jelentôs életminôség növekedést eredményez, valamint a rohamok költségének elkerülése csökkenti az egészségügyi költségeket, amit azonban az omalizumab terápia gyógyszerköltsége ellensúlyoz. Mindezek költség-hatékonyságra gyakorolt hatása jelenik meg az ICER Ft/QALY inkrementális költség-hatékonysági mutatóban. Figyelembe véve, hogy itt az asztma egy igen súlyos krónikus állapotáról van szó, amelyik jelentôs életminôség romlást és életet veszélyeztetô epizódokat okoz, az omalizumab terápia költség-hatékonynak mondható a magyar betegek kezelésében. BEVEZETÉS Költség-hatékonysági elemzésünkhöz használt Markov modell alapja az INNOVATE [2] egy 28-hetes placebó kontrollált klinikai vizsgálat volt, melyben a súlyos asztmában szenvedô és ICS és a LABA kezelés ellenére sem megfelelôen kontrollálható betegek két terápiás csoportjáról gyûjtöttek adatokat. Az egyik csoport a szokásos orvosi kezelésben (nagydózisú ICS + LABA) részesülô, magas kockázatú asztmában szenvedô betegekbôl állt a másik csoport tagjai pedig az említett standard terápián felül kiegészítô omalizumab kezelésben is részesültek. A vizsgálat elsôdleges klinikai eredményei alapján szignifikánsan csökkent az asztma exacerbációk száma. A klinikai paramétereken túl az INNOVATE vizsgálatban mérték az asztma fellángolások kezeléséhez kapcsolódó egészségügyi erôforrás-felhasználásokat is, melyek a sürgôsségi ellátást végzô osztályon tett viziteket, a kórházi felvételek gyakoriságát, valamint a nem tervezett orvosi viziteket foglalták magukba. Az eredmények azt mutatták, hogy az egyes típusú vizitek gyakorisága statisztikailag szignifikánsan kisebb volt az omalizumab csoportban. A sürgôsségi osztályokon tett összes vizitek száma 40%-kal, a kórházi felvételek száma 49%-kal a nem tervezett orvosi vizitek száma pedig 66%-kal csökkent a omalizumab terápiás csoportban a kontrollhoz képest (1. táblázat). 1. táblázat A kórházi és egyéb nem tervezett vizitek aránya az omalizumab- és a standard csoport összehasonlításában KÖLTSÉG-HATÉKONYSÁGI MODELL A modellnek négy lehetséges Markov állapota van (1. ábra), ezek az optimalizált asztma kontroll állapot, a klinikailag jelentôs enyhe roham állapot, a klinikailag jelentôs súlyos roham állapot, vagy a halál állapotai lehetnek. Indulásakor minden beteg az optimalizált asztma kontroll állapotban kezd, amely egy olyan kórállapot, amelyben vannak tünetmentes periódusok, valamint enyhe asztmás rohamok, és ebben az állapotban tartózkodnak a betegek mindaddig, amíg klinikailag jelentôs rohamaik nem jelentkeznek. A modellt jellemzô ciklusok során a betegek az ún. átmeneti valószínôségek szerint maradnak vagy megváltoztatják Markov állapotukat. Szintén az átmeneti valószínûségek határozzák meg, hogy a betegeknek milyen gyakran és milyen súlyos rohamaik fordulnak elô, és milyen hosszú ideig maradnak rohammentesek. A halálesetek közé tartozik az összes, bármely okból bekövetkezô haláleset, 42

2 valamint egy súlyos rohamot követô asztmához kapcsolható haláleset. A halál állapota a valósághoz hasonlóan itt a modellben is egy végsô, ún. gyûjtô stádium amely után a betegek már nem kerülhetnek át másik modell-állapotokba. A modell kéthetes ciklusokban számol. A ciklushosszt úgy határozták meg, mint azt a maximális idôtartamot, amely alatt a betegnek csak egyetlen rohama lehet. A ciklus rövid, mivel egy két hétnél hosszabb periódus alatt a betegnél egynél több esemény is elôfordulhat, és ezáltal két különbözô Markov állapotban végezhet. A modell kiszámolja az egyes események (klinikailag szignifikáns enyhe és súlyos rohamok és halálok) számát, költségeit és a megnyert életéveket, a QALY-kat. A számolás során 3%-os diszkontrátát használtunk. 1. ábra A Markov modell sematikus szerkezete a lehetséges betegségállapotokkal Azonban nem minden beteg reagál az omalizumab terápiára, és a terápia vizsgálata nélkül a feltehetôen reagálókat nem lehet megbízhatóan azonosítani az egyedi betegek szintjén. A reagálók azonosítására algoritmusok használhatók, hogy elkülöníthetôk legyenek azoktól a betegektôl akik nem reagálnak az omalizumab kezelésre. A reagálók kiválasztására használt algoritmus vezethet az egészségügyi források hatékonyabb felhasználásához is. Az omalizumabra reagálók azonosítására javasolt algoritmus az orvos által végzett teljeskörô hatásossági kiértékelésen (a GETE-n) alapul, amelyet egy ötpontos skála segítségével végeznek. Ezzel az egyszerû módszerrel az asztma-kezelésére adott válasz jól mérhetô és az orvosok képesek kiváló döntéseket hozni a kezelés hatékonyságát illetôen. A omalizumab kezelés folytatásáról szóló döntés azon alapul, hogy az asztma általános kontrolljában megfigyelhetô-e jelentôs javulás. A kísérleti eredmények azt mutatják, hogy a betegek 19,5%-a kiválóan, és 41,0%-a jól reagál a terápiára, és 39,5%-uknál az omalizumab kezelésnek nincsen jótékony hatása. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a nem-reagálóknál megszakítják a Xolair terápiát, és csak a standard terápiát kapják. Azok a betegek, akik reagálnak a terápiára, azok folytatják az omalizumab szedését, náluk a rohamok aránya is kisebb. Azokról a betegekrôl, akik nem reagálnak, feltételezik, hogy náluk a rohamok aránya nem változik és ugyanakkora, mint a standard terápiát kapó csoportnál. MODELL VALÓSZÍNÛSÉGEK A modellhez az alábbi hatásossági paraméterek meghatározására volt szükség: valószínûsége annak, hogy klinikailag szignifikáns rohamok lépnek fel a standard terápia és az omalizumab kiegészítô terápia során, a klinikailag szignifikáns, enyhe és súlyos rohamok aránya a standard terápia és az omalizumab kiegészítô terápia során, az összes okból bekövetkezô halál valószínûsége, valamint annak valószínûsége, hogy a beteg asztmában hal meg egy klinikailag szignifikáns roham után. Az INNOVATE vizsgálat eredményei megadják a klinikailag jelentôs rohamok számát, ebbôl is a súlyos rohamok arányát (2. táblázat). Feltételeztük, hogy enyhék voltak azok a klinikailag jelentôs asztmás rohamok, melyek nem minôsültek súlyosnak. Az INNOVATE vizsgálat definíciója szerint klinikailag jelentôs egy roham, ha: az asztma rosszabbodása, életmentô orális vagy intravénás kortikoszteroidok adását igényli. A klinikailag jelentôs és súlyos a roham ha a: PEV/FEV1 < 60%-a a vitálkapacitásnak, és emellett a kortikoszteroid adása életmentô kezelésnek minôsül. 2. táblázat A modellben használt, az INNOVATE-ból származó roham-arányok Az egyéb okokból bekövetkezô halálok kiszámítása a KSH várható élettartam adatain alapulnak. Az egyes életkorokban várható élettartamot a modellben felhasználható kéthetes mortalitási valószínûséggé konvertáltuk. A klinikailag jelentôs, súlyos rohamokhoz kapcsolódó halálozási arány egy Lowhagen és munkatársai által végzett svéd felmérésen alapul. Ebben, a 240 betegre kiterjedô vizsgálatban, akikhez kihívták a városi mentôszolgálatot, 367 asztmás rohamot jegyeztek fel, ezek közül 351 volt közepes vagy súlyos roham (45 illetve 55%). 6 beteg halt meg asztmás rohamban. A svéd vizsgálat esetében a mentôszolgálat helyettesítette az általános orvosi viziteket vagy a saját erôbôl történô eljutást a sürgôsségi ellátáshoz. Ezért a 43

3 klinikailag szignifikáns súlyos rohamokhoz kapcsolódó mortalitási kockázat a becslés szerint Ez a kockázat ugyanaz, a kezeléstôl függetlenül, azonban az omalizumab betegek esetében az éves halálozási kockázat alacsonyabb lesz, a klinikailag szignifikáns súlyos rohamok kisebb gyakorisága miatt (2. ábra). 2. ábra Az éves halálozási kockázat összehasonlítása a rohamokhoz kapcsolódó halállal vagy anélkül HASZNOSSÁGI MUTATÓK A modell hasznossági súlyai két forrásból származnak Markov állapotoknak megfelelôen. Az optimalizált asztma kontroll állapothoz a hasznossági értékek az INNOVATE vizsgálat során mért AQLQ értékekbôl származnak. Ezeket az értékeket a Sheffield térképezési funkció segítségével az EQ5D-re vetítették amelybôl hasznossági súlyokat lehetett számolni (3. táblázat). 3. táblázat Az egészségi állapot leírásának hasznossági értékei a vizsgálat nappali és éjszakai tüneteinek adatai alapján Az EQ-5D kérdôív öt dimenzióban (mobilitás, önellátás, szokásos aktivitások, fájdalom/kellemetlenség és szorongás/depresszió), három szinten méri a HRQL-t, amely egyetlen hasznossági súlyban összegzôdik. Ez a hasznossági súly vagy index 0 (a halál értéke) és 1 (a tökéletes egészség értéke) között változhat az adott betegség súlyosságától függôen. Az EQ-5D része még egy 20 cm-es vizuális analóg skála is, amelyen a megkérdezett betegek egy hômérôszerû skálán értékelik aktuális egészségi állapotukat 0 és 100 között. KÖLTSÉGEK Az INNOVATE vizsgálatban gyûjtött erôforrások közé a nem tervezett általános orvosi vizitek, a kórházi járóbeteg vizitek, a sürgôsségi vizitek, a kórházba kerülések, életmentô gyógyszeres kezelések és a rehabilitációs központban töltött napok tartoznak. A modell tartalmazza a rohamok költségeit, a gyógyszerek költségeit és a rutin vizitek költségeit. Az összköltségek tekintetében az egyetlen különbség az omalizumab hozzáadott költsége az aktív hatóanyagos csoportban. Az összes többi forrást megegyezônek tekintjük az egyes csoportok között, ezért ugyanaz a roham- és rutin kezelési költsége a két vizsgálati csoportnak. Amennyiben különbséget teszünk a hozzáadott omalizumab terápiára reagálók és nemreagálók között, a reagáló státusz GETE-vel történô kiértékelésének költségeit (egy háziorvosi rendelôi vizit) is hozzá kell adni az omalizumab betegek költségeihez. Minden költség esetében 3%-kal diszkontrátát alkalmaztunk. A rohamokhoz kapcsolódó egészségügyi-erôforrás felhasználás meghatározásakor, mérték a roham alatt (az egyes rohamok kezdetének és végének idôpontját feljegyezték) fellépô összes felhasznált erôforrást. Mindkét típusú roham átlagosan 12,5 napig tartott. Az így kapott naturáliákat az OEP által megadott hivatalos adatok alapján áraztuk be. Például egy orvosi vagy sebészeti klinikán tett járóbeteg vizit költségét 1139 Ft-nak vettük és úgy számoltuk, hogy a vizitért elszámolható 850 járóbeteg pont értékét megszoroztuk 1,34 Ft-tal azaz az OEP által egy pontnyi teljesítményre fizetett összeggel. A háziorvosi vizitek költségére egy átlagot számoltunk azt véve alapul, hogy egy átlagos praxis Ft bevétellel rendelkezik és ebben napi 40 betegtalálkozás történik a kijárással együtt. Ez havi átlagban 800 vizitet jelent ami alapján egy vizitre esô költséget 750 Ft-ra becsültük. Egy klinikailag jelentôs enyhe roham átlagos költségét 7 084,17 Ft-nak számoltuk amíg egy súlyos roham költségét ,60 Ft-nak. A standard terápia esetében a feltételezés az, hogy minden beteg ICS-t és LABA-t kap. Ezen felül számos beteg szed más típusú asztmagyógyszert. A feltételezés az volt, hogy a standard terápiában a napi ICS dózis 2300 d/nap, és ehhez adták hozzá a két kezelési csoportban felhasznált kísérô gyógyszerek mennyiségének súlyozott átlagát. A gyógyszerköltségeket az OEP hivatalos árai alapján határoztuk meg, és ahol csak lehetséges volt, mindig a legnagyobb forgalmú készítményt vettük alapul. A standard terápia teljes napi költsége 819,66 Ft, ami ,18 Ft-nak adódik egy ciklus alatt (4. táblázat). Az omalizumabot kapó betegeknél az elôzôkben említett gyógyszerköltségek mellett megjelenik az omalizumab költsége is. A modell kiszámítja az ampullák átlagos számát, feltételezve, hogy a betegek 25%-a használ havi mg omalizumabot, és a betegek 75%-ának kell mg 44

4 4. táblázat A standard ICS+LABA terápia gyógyszerköltségei omalizumab per hónap, a vizsgálatba bevont betegek átlagos dózisa alapján. Az elemzést az ampullaveszteség figyelembe vétele nélkül végezzük, így az omalizumab + standard terápia teljes ciklus-költsége ,81 Ft, vagy 9297 Ft naponta. A MODELL FELTÉTELEZÉSEI Ehhez az elemzéshez feltételezzük, hogy Magyarországon a súlyos, állandó, kontrollálatlan asztmás populáció hasonló az INNOVATE randomizált kontrollált klinikai vizsgálatba bevont populációhoz, és a vizsgálatban megfigyelt kimeneteli különbségek lefordíthatók a magyar népességre. Azt is feltételezzük, hogy a rohamoknak a vizsgálat 28 hete alatt megfigyelt gyakorisága extrapolálható egy évre, és azon túl is. Feltételezzük, hogy: A modellbe való belépéskor az átlagos életkor 40 év és a betegpopuláció 40%-a férfi. A költségek és eredmények is 3%-kal vannak diszkontálva. Minden betegnek van egy átlagos gyógyszer-keveréke, aminek a költsége úgy számítható, mintha a beteg együttmûködô lenne. A keverék tartalmazza az ICS-t plusz a LABA-t, minden beteg esetében a vizsgálatban megfigyelt dózisban, és tartalmaz OCS-t, SABA-t, antileukotriént és teofillineket. A gyógyszereket az OEP hivatalos közlönyeiben kihírdetett árak alapján áraztuk be és ahol lehetséges volt ott a legnagyobb piaci részesedéssel rendelkezô termékek árát vettük alapul. A rohamok költségei a ciklusosan bekövetkezô események során kumulálódnak. A költségeknél megkülönböztetünk klinikailag jelentôs enyhe és súlyos rohamokat. Mindkét rohamtípus magában foglalja az általános orvosi vizitek költségeit, a sürgôsségi viziteket, a kórházi járóbeteg viziteket, a kórházi kezeléseket és az életmentô gyógyszerezést. A jövôbeni események gyakorisága független a korábbi ciklusokban lezajlott események gyakoriságától. Az események száma a vizsgálat eredményeibôl származik, és ezeket klinikailag jelentôs enyhe és súlyos rohamokra osztjuk. Feltételezzük, hogy minden olyan roham, amely nem súlyos roham, az enyhe roham. A rohamok valószínûsége idôben állandó, és a múltbeli tapasztalatoktól függetlenül. A kiegészítô omalizumab terápia csökkenti a klinikailag szignifikáns rohamok kockázatát, valamint az enyhe és súlyos rohamok arányát is megváltoztatja: kevesebb klinikailag szignifikáns súlyos roham van, amint azt az INNOVATE vizsgálatban megfigyelték. Feltételezzük, hogy az omalizumab hatása idôben állandó. EREDMÉNYEK Az alapesetben az idôhorizont 3 év (beleértve a megtérülést), és a költségeket társadalmi perspektívából vesszük figyelembe. A költségeket és eredményeket 3%-kal diszkontáltuk. Az alapeset elemzésben a betegenkénti költségek azt mutatják, hogy a standard terápiás csoportban az átlagos kezelési és roham-költség Ft, és Ft a kiegészítô omalizumab terápiás kezelési csoportban (a különbség Ft). Az elemzés azt mutatja, hogy a hároméves omalizumab terápia során a kiegészítô omalizumab terápia plusz a szokásos kezelés kombinációja azt eredményezte, hogy 100 betegre számítva 173-mal kevesebb volt a roham: 110 klinikailag szignifikáns súlyos roham és 64 klinikailag szignifikáns enyhe roham volt a különbség. Emellett omalizumabbal 100 betegre számítva 3,22-vel kevesebb volt az asztma miatti halálozás. Ezek az eredmények lefordíthatók minôséggel korrigált megmentet életévek számára. A standard terápiás csoportban a betegnek összesen 10,775 diszkontált QALY-juk van betegenként, a kiegészítô omalizumab terápiát kapó csoport 11,592 diszkontált QALY-jához viszonyítva. A különbség 0,817 QALY, így az inkrementális költség-hatékonysági ráta (ICER), 3%-kal diszkontált költségekkel és kimenetelekkel Ft minden egyes megnyert QALY-ra vonatkozóan. A költségek és eredmények 3%-kal diszkontálva 5. táblázat Alapeset eredmények MEGBESZÉLÉS, KÖVETKEZTETÉSEK A súlyos asztmás betegek gyakran tapasztalnak változó vagy folyamatos tüneteket, légút elzáródást, amelyek korlátozzák mindennapi tevékenységeik végzését, valamint a rohamok miatt megnô a hospitalizáció kockázata is. Így a rohamok kivédése, ami egyben az asztma kezelésének egyik fô célja is, feltehetôleg a betegek életminôségének javításán 45

5 túl az egészségügyi források gazdaságosabb kihasználását is eredményezi. Elemzésünk a súlyos (GINA 4-es fokozatú), perzisztáló asztmában szenvedô betegekre szorítkozott, akiknek gyakran vannak rohamaik, melyek nem kontrollálhatók a jelenleg elérhetô legjobb terápiával sem, ezen betegek számára jelenthet megoldást az omalizumab terápia. A kezelésre reagáló betegeknél, a rohamok gyakorisága erôsen lecsökken, amely jelentôs életminôség növekedést eredményez, valamint a rohamok költségének elkerülése miatt csökkenti az egészségügyi költségeket, amit azonban az omalizumab terápia gyógyszerköltsége ellensúlyoz. Mindezek költséghatékonyságra gyakorolt hatását fejezi ki elemzésünkben az ICER Ft/QALY értéke. Figyelembe véve, hogy itt egy igen súlyos krónikus betegségrôl van szó, amelyik jelentôs életminôség romlást és életet veszélyeztetô epizódokat okoz az omalizumab terápia költség-hatékonynak mondható a magyar betegek kezelésében. IRODALOMJEGYZÉK [1] [2] Humbert M et al. Benefits of omalizumab as add-on therapy in patients with severe persistent asthma who are inadequately controlled despite best available therapy (GINA 2002 step 4 treatment): INNOVATE. Allergy 2005; 60: A SZERZÔ BEMUTATÁSA Dr. Kósa József a Novartis magyarországi vállalatának vezetô egészségügyi közgazdásza. Diplomáját 1999-ben szerezte a Semmelweis Orvostudományi Egyetem, általános Orvostudományi Karán. Késôbb a József Attila Tudomány Egyetem egészségügyi szakmenedzser diplomáját, majd a Cleveland-i Case Western Egyetem MBA diplomáját kapta meg. Az elmúlt években világviszonylatban is az egyik legnagyobb egészség-gazdaságtani kutatásokra specializálódott vállalatának a MEDTAP International-nak volt a projektmenedzsere, majd 2004-tôl a Novartis magyarországi képviseletének vezetô munkatársa, 2006-tól az IME szerkesztôségi tagja. Elkötelezett az evidenciákon alapuló egészségügyi döntéshozatal támogatásában és népszerûsítésében, fô szakterülete a költséghatékonysági elemzéseket és a gazdasági modellezést elsôsorban Markov modellek fejlesztését foglalja magába. IME konferencia naptár 2006 VII. Outsourcing Konferencia Helyszín: Hotel Stadion Budapest Idôpont: október 18. V. Kontrolling Konferencia Helyszín: Hotel Stadion Budapest Idôpont: november 29. Larix Kiadó Kft Budapest Kálvária tér

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21.

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az orvoslás s a bizonytalanságok tudománya és s a valósz színűségek művészete. szete. William Osler Tények/ adatok Gyógyszeres

Részletesebben

Gyógyszeres kezelések

Gyógyszeres kezelések Gyógyszeres kezelések Az osteogenesis imperfecta gyógyszeres kezelésében számos szert kipróbáltak az elmúlt évtizedekben, de átütő eredménnyel egyik se szolgált. A fluorid kezelés alkalmazása osteogenesis

Részletesebben

Lovas Kornélia 2010. június 3.

Lovas Kornélia 2010. június 3. A Betegbiztonság Ára 9. Betegbiztonsági Fórum Lovas Kornélia 2010. június 3. Fogalmak Nyereség Költség Menetrend Költség-hatékonyság Példák Fogalmak Efficacy hatásosság ideális körülmények között Efficiency:

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A Kockázatkezelési Terv Összefoglalója

A Kockázatkezelési Terv Összefoglalója 1 A Kockázatkezelési Terv Összefoglalója Hatóanyag/hatóanyagcsoport paracetamol ATC N02BE01 Érintett készítmény(ek) Magyarországon Paracetamol Teva 10 mg/ml oldatos infúzió (MAH: Teva Gyógyszergyár Zrt.,

Részletesebben

Mit nyerünk a gyógyulással? Dr.Werling Klára VIMOR Elnöke Semmelweis Egyetem II. sz Belgyógyászati Klinika

Mit nyerünk a gyógyulással? Dr.Werling Klára VIMOR Elnöke Semmelweis Egyetem II. sz Belgyógyászati Klinika Mit nyerünk a gyógyulással? Dr.Werling Klára VIMOR Elnöke Semmelweis Egyetem II. sz Belgyógyászati Klinika 1. Meggyógyítunk egy fertőző betegséget HBV prevalencia 2006 Hepatitis B vírus terjedése - szexuális

Részletesebben

A vastagbélrák oxaliplatin kezelésének egészség-gazdaságtani elemzése Magyarországon

A vastagbélrák oxaliplatin kezelésének egészség-gazdaságtani elemzése Magyarországon A vastagbélrák oxaliplatin kezelésének egészség-gazdaságtani elemzése Magyarországon Muszbek Noémi, UnitedBiosource Corp., Borsos Kinga, Odhiambo Raymond, Sanofi-Aventis Zrt. Az oxaliplatin hozzáadása

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Gadó Klára Semmelweis Egyetem, I.sz. Belgyógyászati Klinika Antifoszfolipid szindróma Artériás és vénás thrombosis Habituális vetélés apl antitest jelenléte Mi

Részletesebben

Gyógyszermellékhatások és fertőzések a gyulladásos bélbetegségek kezelése során

Gyógyszermellékhatások és fertőzések a gyulladásos bélbetegségek kezelése során Ph.D. Thesis Gyógyszermellékhatások és fertőzések a gyulladásos bélbetegségek kezelése során Dr. Bálint Anita I.sz.Belgyógyászati Klinika Szegedi Tudományegyetem 2014 Gyógyszermellékhatások és fertőzések

Részletesebben

MELLÉKLET TUDOMÁNYOS KÖVETKEZTETÉSEK ÉS A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY KIADÁSA ELUTASÍTÁSÁNAK AZ EMEA ÁLTAL ISMERTETETT INDOKLÁSA

MELLÉKLET TUDOMÁNYOS KÖVETKEZTETÉSEK ÉS A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY KIADÁSA ELUTASÍTÁSÁNAK AZ EMEA ÁLTAL ISMERTETETT INDOKLÁSA MELLÉKLET TUDOMÁNYOS KÖVETKEZTETÉSEK ÉS A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY KIADÁSA ELUTASÍTÁSÁNAK AZ EMEA ÁLTAL ISMERTETETT INDOKLÁSA 1 A MYLOTARG TUDOMÁNYOS ÉRTÉKELÉSÉNEK ÁTFOGÓ ÖSSZEGZÉSE A gemtuzumab-ozogamicin

Részletesebben

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban Dr. Balogh Sándor A betegségfőcsoportokra jutó halálozás alakulása Magyarországon KSH 2004 Általános prevenciós útmutató az összes átlagos kockázatú

Részletesebben

Melléklet Az Európai Gyógyszerügynökség által beterjesztett tudományos következtetések, valamint a módosítás elutasításának indokolása

Melléklet Az Európai Gyógyszerügynökség által beterjesztett tudományos következtetések, valamint a módosítás elutasításának indokolása Melléklet Az Európai Gyógyszerügynökség által beterjesztett tudományos következtetések, valamint a módosítás elutasításának indokolása 1/6 Tudományos következtetések A tudományos értékelés átfogó összegzése

Részletesebben

ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI

ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Állatokon végzett tanulmányok A CV247 két kutatásban képezte vizsgálat

Részletesebben

A tüdőgondozás időszerű témái. DR RAKVÁCS MARIANNA KMOK Tüdőgondozó vezető főorvos 2013.05.23.

A tüdőgondozás időszerű témái. DR RAKVÁCS MARIANNA KMOK Tüdőgondozó vezető főorvos 2013.05.23. A tüdőgondozás időszerű témái DR RAKVÁCS MARIANNA KMOK Tüdőgondozó vezető főorvos 2013.05.23. Rendszeres időszakos ellenőrzést,gondozást igénylő tüdőbetegségek TBC Asthma COPD Tüdőrák Intersticiális tüdőbetegségek

Részletesebben

Gyógyításra váró pulmonológiai betegségek

Gyógyításra váró pulmonológiai betegségek Gyógyításra váró pulmonológiai betegségek Herjavecz Irén Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet 2009.április 20. Népbetegségek a pulmonológiában Epidemiológiai és morbiditási súlyukat tekintve a

Részletesebben

Evidenciákon alapuló D vitamin pótlás? Dr. Kovács Ákos gyermekorvos

Evidenciákon alapuló D vitamin pótlás? Dr. Kovács Ákos gyermekorvos Evidenciákon alapuló D vitamin pótlás? Dr. Kovács Ákos gyermekorvos Bizonyítékokra Alapozott Orvoslás A klinikai döntéshozatal egy formája, melynek során az elérhetőlegjobb tudományos bizonyítékok ismeretében,

Részletesebben

A szkizofrénia antipszichotikus gyógyszeres kezelésének finanszírozási protokollja

A szkizofrénia antipszichotikus gyógyszeres kezelésének finanszírozási protokollja A szkizofrénia antipszichotikus gyógyszeres kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010. október

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

Szakmai összefogás a szűrésekért Szűrőprogramok Országos Kommunikációja

Szakmai összefogás a szűrésekért Szűrőprogramok Országos Kommunikációja Szakmai összefogás a szűrésekért Szűrőprogramok Országos Kommunikációja Dr. Margitai Barnabás, MBA, M.Sc Budapest, 2010. március 11. EMKI- OTH-ANTSZ http://www.asz.hu/asz/jeltar.nsf/0/b9812bdbd9921ec5c125744e0054b627/$file/0805j000.pdf

Részletesebben

T É N Y E K Európai Munkavédelmi Ügynökség

T É N Y E K Európai Munkavédelmi Ügynökség 27 Bevezetés T É N Y E K Európai Munkavédelmi Ügynökség A munkabalesetek társadalmi-gazdasági költségeinek leltára A munkavédelem szintjének emelése gazdasági hasznot hozhat a vállalatok, munkavállalók

Részletesebben

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Dr. Hankó Balázs (Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerügyi Szervezési Intézet) Egészségügyi ellátórendszerünk

Részletesebben

Térd panaszok enyhítésének egy új, hatásos lehetősége

Térd panaszok enyhítésének egy új, hatásos lehetősége Térd panaszok enyhítésének egy új, hatásos lehetősége Dr. Lukács István Háziorvos II. Orvosi Wellness Konferencia Budapest, 2014. április 10-11. 2650 fős praxisomban 2013 második félévben 18-an jelentkeztek

Részletesebben

Egészséggazdaságtan és - biztosítás

Egészséggazdaságtan és - biztosítás Egészséggazdaságtan és - biztosítás 8. elıadás Szolgáltatások értékelése az egészségügyben Tantárgyi tematika - emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai és külföldi példák

Részletesebben

Epilepszia betegségteher felmérés Magyarországon

Epilepszia betegségteher felmérés Magyarországon MIKUDINA BOGLÁRKA ÉRSEK KATALIN ARÁNYI ZSUZSANNA JUHOS VERA GULÁCSI LÁSZLÓ Epilepszia betegségteher felmérés Magyarországon Absztrakt Tanulmányomban a 2008 októberében kezdődött Epilepszia Betegségteher

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

Jenei Tibor, Szabó Edit, Janka Eszter Anna, Dr. Nagy Attila Csaba Debreceni Egyetem OEC NK Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet

Jenei Tibor, Szabó Edit, Janka Eszter Anna, Dr. Nagy Attila Csaba Debreceni Egyetem OEC NK Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet HIPERTÓNIA GYAKORISÁGÁNAK BECSLÉSE KÜLÖNBÖZŐ EPIDEMIOLÓGIAI TECHNIKÁK ALKALMAZÁSÁVAL A MAGYARORSZÁGI FELNŐTTEK ÉS A MAGYARORSZÁGI FELNŐTT DIABETESES BETEGEK KÖZÖTT ÉS ENNEK KÖLTSÉGHATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA

Részletesebben

Tájékoztató az egészségügyben dolgozókat érintő szabályozások gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban Az elmúlt hónapokban több olyan új szabályozás jelent meg, amely nagymértékben megváltoztatja az egészségügyben

Részletesebben

A klinikai audit bemutatása

A klinikai audit bemutatása TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Klinikai audit jó nemzetközi gyakorlata: A klinikai

Részletesebben

II. melléklet. Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedély feltételeit érintő módosítások indoklása

II. melléklet. Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedély feltételeit érintő módosítások indoklása II. melléklet Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedély feltételeit érintő módosítások indoklása 21 Tudományos következtetések Az Oxynal és a Targin és kapcsolódó nevek (lásd I. melléklet)

Részletesebben

Az onkológiai ellátáshoz való hozzáférés esélyei

Az onkológiai ellátáshoz való hozzáférés esélyei Az onkológiai ellátáshoz való hozzáférés esélyei Garami Miklós 15 Egészség-Gazdaságtani Szimpózium Hozzáférhetőség a magyar egészségügyben ELTE TáTK, 2013 május 31 Az egészségügyi teljesítmény dimenziói

Részletesebben

Folyamat-optimalizálás az egészségügyben

Folyamat-optimalizálás az egészségügyben Folyamat-optimalizálás az egészségügyben Dr. Kósa István egyetemi docens Pannon Egyetem, Egészségügyi Informatikai Kutató- Fejlesztő Központ, Veszprém Innovációs Konferencia, Veszprém 2011. Március 30.

Részletesebben

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita Egymást támogatva minden könnyebb! Golobné Wassenszky Rita Parkinson Betegek Egyesülete Pécs Parkinson-kór A Parkinson-kór fokozatosan előrehaladó neurológiai betegség Tünetei: mozgásszegénység, kézremegés,

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

A vállalati pénzügyi döntések fajtái

A vállalati pénzügyi döntések fajtái A vállalati pénzügyi döntések fajtái Hosszú távú finanszírozási döntések Befektetett eszközök Forgóeszközök Törzsrészvények Elsőbbségi részvények Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek

Részletesebben

Egynapos sebészeti ellátás: kinek is jó? Csináljunk kasszát

Egynapos sebészeti ellátás: kinek is jó? Csináljunk kasszát Egynapos sebészeti ellátás: kinek is jó? Csináljunk kasszát Dr. Tóth Gábor Siófok 2014 április 2. Definíció Az egynapos sebészeti ellátás olyan speciális, a kórházi kezelést kiváltó ellátás, amely speciális

Részletesebben

Asztma iskoláskor elıtt

Asztma iskoláskor elıtt Asztma iskoláskor elıtt Uhereczky Gábor uhereczky@ella.hu Heim Pál Gyermekkórház, Budapest Gyermekpulmonológiai szakvizsga-elıkészítı továbbképzı tanfolyam 2011. ASZTMA-GUIDELINOK 2006-ig: olyan kalap,

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

A Fraxiparine optimális kiszerelési skálájának köszönhetôen a legjobb hatékonyság/biztonság arányt nyújtja.

A Fraxiparine optimális kiszerelési skálájának köszönhetôen a legjobb hatékonyság/biztonság arányt nyújtja. A Fraxiparine optimális kiszerelési skálájának köszönhetôen a legjobb hatékonyság/biztonság arányt nyújtja. Kiszerelés Dózis Térítési díj 90% kiemelt támogatás esetén (HUF) Fraxiparine 0,2 ml 1 900 NE

Részletesebben

Tények a magas vérnyomásról

Tények a magas vérnyomásról 4 Magas vérnyomás Dr. Rath Cellular Health TM sejtegészségi ajánlásai a megelőzéshez és a kiegészítő terápiához Tények a magas vérnyomásról: Dr. Rath sejtegészségi ajánlásai - Egészségi előnyök a betegek

Részletesebben

A Markowitz modell: kvadratikus programozás

A Markowitz modell: kvadratikus programozás A Markowitz modell: kvadratikus programozás Harry Markowitz 1990-ben kapott Közgazdasági Nobel díjat a portfolió optimalizálási modelljéért. Ld. http://en.wikipedia.org/wiki/harry_markowitz Ennek a legegyszer

Részletesebben

dr. Oroszi Beatrix, dr. Horváth Judit Krisztina Országos Tisztifőorvosi Hivatal Népegészségügyi, Stratégiai és Szakmai Elemzési Főosztály

dr. Oroszi Beatrix, dr. Horváth Judit Krisztina Országos Tisztifőorvosi Hivatal Népegészségügyi, Stratégiai és Szakmai Elemzési Főosztály Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat dr. Oroszi Beatrix, dr. Horváth Judit Krisztina Országos Tisztifőorvosi Hivatal Népegészségügyi, Stratégiai és Szakmai Elemzési Főosztály Idegrendszeri

Részletesebben

A psoriasis kezelése kórházunkban: eredményeink, céljaink. Dr. Hortobágyi Judit

A psoriasis kezelése kórházunkban: eredményeink, céljaink. Dr. Hortobágyi Judit A psoriasis kezelése kórházunkban: eredményeink, céljaink Dr. Hortobágyi Judit Psoriasis vulgaris Öröklött hajlamon alapuló, krónikus, gyulladásos bőrbetegség Gyakorisága Európában 2-3% Magyarországon

Részletesebben

Posztanalitikai folyamatok az orvosi laboratóriumban, az eredményközlés felelőssége

Posztanalitikai folyamatok az orvosi laboratóriumban, az eredményközlés felelőssége Posztanalitikai folyamatok az orvosi laboratóriumban, az eredményközlés felelőssége Autovalidálási folyamatok Lókiné Farkas Katalin Az autovalidálás elméleti alapjai Az előző eredménnyel való összehasonlítás

Részletesebben

A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében

A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében Kiegészítő elemzés A rádió és televízió műsorszórás használatára a 14 éves

Részletesebben

Rivasztigmin hatóanyagú transzdermális tapasz költséghatékonyságának vizsgálata enyhe és középsúlyos Alzheimer-betegség kezelésében

Rivasztigmin hatóanyagú transzdermális tapasz költséghatékonyságának vizsgálata enyhe és középsúlyos Alzheimer-betegség kezelésében Rivasztigmin hatóanyagú transzdermális tapasz költséghatékonyságának vizsgálata enyhe és középsúlyos Alzheimer-betegség kezelésében Nagy Balázs, Dr. Alan Brennan, University of Sheffield School of Health

Részletesebben

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata

Részletesebben

OTTHONI SZAKÁPOLÁS ÉS HOSPICE ELLÁTÁS

OTTHONI SZAKÁPOLÁS ÉS HOSPICE ELLÁTÁS OTTHONI SZAKÁPOLÁS ÉS HOSPICE ELLÁTÁS Dr. Türk Bernadett Észak-alföldi Területi Hivatal Nyíregyháza 2013. május 16. 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 14. (3.)

Részletesebben

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről rák: az új évszázad kihívása 1930 1:14 1990 1:5 2007 1:3 2020 1:2 Évente 33 000 regisztrált új daganatos megbetegedés Második halálok: férfiak

Részletesebben

Orvostájékoztató urológusoknak. Erektilis Diszfunkció Lökéshullám terápia (EDSWT)

Orvostájékoztató urológusoknak. Erektilis Diszfunkció Lökéshullám terápia (EDSWT) Orvostájékoztató urológusoknak Erektilis Diszfunkció Lökéshullám terápia (EDSWT) 1 Tartalom Erektilis Diszfunkció Lökéshullám Terápia (EDSWT) A kezelés Klinikai eredmények Következtetések 2 Az ED páciensek

Részletesebben

Egészségügyi technológiák és szakellátások befogadása

Egészségügyi technológiák és szakellátások befogadása Egészségügyi technológiák és szakellátások befogadása Kasik Dávid Osztályvezető Általános Finanszírozási Főosztály Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete, 2014. május 16. Egészségügyi technológiák befogadása

Részletesebben

Krónikus megbetegedések Magyarországon és kezelésük telemedicinális megoldásokkal

Krónikus megbetegedések Magyarországon és kezelésük telemedicinális megoldásokkal Telemedicina a krónikus betegségek szolgálatában Krónikus megbetegedések Magyarországon és kezelésük telemedicinális megoldásokkal 21-ben a magyar társadalom 31 százaléka, tehát több mint 3 millió ember

Részletesebben

Magas Vérnyomás Pilot Gyógyszerészi Gondozási Vizsgálat Magyarországon (PIPHACH) 2006. 02. 2007. 04.

Magas Vérnyomás Pilot Gyógyszerészi Gondozási Vizsgálat Magyarországon (PIPHACH) 2006. 02. 2007. 04. Magas Vérnyomás Pilot Gyógyszerészi Gondozási Vizsgálat Magyarországon (PIPHACH) 2006. 02. 2007. 04. Záróeredmények 2007. június A PIPHACH vizsgálatban résztvevő gyógyszertárak, valamint Dobson Szabolcs,

Részletesebben

Beszámoló Alsózsolca I.sz háziorvosi körzetének egészségügyi helyzetéről.

Beszámoló Alsózsolca I.sz háziorvosi körzetének egészségügyi helyzetéről. ALSÓZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐTESTÜLTÉNEK Beszámoló Alsózsolca I.sz háziorvosi körzetének egészségügyi helyzetéről. Az utolsó beszámolót 2009-ben kellett elkészíteni. A helyzet azóta nem sokat változott. Már

Részletesebben

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Galasi Péter (2002) Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata :

Részletesebben

IV. melléklet. Tudományos következtetések

IV. melléklet. Tudományos következtetések IV. melléklet Tudományos következtetések 52 Tudományos következtetések 1. - PRAC ajánlás Háttér-információ Az ivabradin egy szívritmust csökkentő szer, amely specifikusan hat a sinuscsomóra anélkül, hogy

Részletesebben

Kitöltési útmutató az A laphoz

Kitöltési útmutató az A laphoz Kitöltési útmutató az A laphoz A működési engedélyt telephelyenként külön kell kérni, ha a telephelyek az ÁNTSZ nem ugyanazon intézetének az illetékességi területén vannak. Annyi A lapot kell kitölteni,

Részletesebben

IV. IME Országos Infekciókontroll Továbbképzés és Konferencia

IV. IME Országos Infekciókontroll Továbbképzés és Konferencia IV. IME Országos Infekciókontroll Továbbképzés és Konferencia 2015. október 14-15. Best Western Hotel Hungária 1074 Budapest, Rákóczi út 90. Fővédnök: Dr. Paller Judit országos tiszti főorvos 2015. OKTÓBER

Részletesebben

A telemedicinális projekt szerepe és előnyei

A telemedicinális projekt szerepe és előnyei A telemedicinális projekt szerepe és előnyei Bevezető A hazai egészségügy helyzetének érdemi javításának kulcsa az egészségügyi szolgáltatások átfogó működés-szervezési modernizációja. Ez az egészség megőrzésével

Részletesebben

Antikoagulánsok a toxikológus szemszögéből. Zacher Gábor

Antikoagulánsok a toxikológus szemszögéből. Zacher Gábor Antikoagulánsok a toxikológus szemszögéből Zacher Gábor A mázli faktor Az ellátott mérgezett betegek kb. 5%-nál szerepel olyan ágens, mely a véralvadási kaszkádra hatással lehet Szerencsére azonban az

Részletesebben

kultúrafüggő / társadalomfüggő / személyiségfüggő

kultúrafüggő / társadalomfüggő / személyiségfüggő IDŐSKORRAL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK Az idősödés, időskori szerepek értelmezése, jelentősége kultúrafüggő / társadalomfüggő / személyiségfüggő Élettartam mennyiségi növekedése minőségi élet megteremtésének

Részletesebben

Pszichoaktív gyógyszerek: abúzus és dependencia

Pszichoaktív gyógyszerek: abúzus és dependencia Pszichoaktív gyógyszerek: abúzus és dependencia XIV. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és IX. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2012 szeptember 14 Bitter István Semmelweis

Részletesebben

ÉLETMINŐSÉG ÉS KÖLTSÉGEK A KÖZÉP- ÉS SÚLYOS FOKÚ PSORIASISOS BETEGEK KÖRÉBEN

ÉLETMINŐSÉG ÉS KÖLTSÉGEK A KÖZÉP- ÉS SÚLYOS FOKÚ PSORIASISOS BETEGEK KÖRÉBEN ÉLETMINŐSÉG ÉS KÖLTSÉGEK A KÖZÉP- ÉS SÚLYOS FOKÚ PSORIASISOS BETEGEK KÖRÉBEN WÉBER VALÉRIA Vezető asszisztens Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit kft. Psoriasis vulgaris Öröklött hajlamon

Részletesebben

Stroke Ne késlekedj kampány 2010. Stroke: szomorú tények. Sajtófigyelés

Stroke Ne késlekedj kampány 2010. Stroke: szomorú tények. Sajtófigyelés Stroke Ne késlekedj kampány 2010 Stroke: szomorú tények Sajtófigyelés Stroke: szomorú tények http://www.168ora.hu/tudas/stroke-szomoru-tenyek-53262.html 2010. április 1. 20:52 Hazánkban évente 42 ezren

Részletesebben

7.2. A készségek és az oktatás jövedelemben megtérülő hozama

7.2. A készségek és az oktatás jövedelemben megtérülő hozama 7.2. A készségek és az oktatás jövedelemben megtérülő hozama A neoklasszikus közgazdasági elmélet szerint a termelés végső értékéhez jobban hozzájáruló egyének számára elvárt a magasabb kereset. Sőt, mi

Részletesebben

Dózis-válasz görbe A dózis válasz kapcsolat ábrázolása a legáltalánosabb módja annak, hogy bemutassunk eredményeket a tudományban vagy a klinikai

Dózis-válasz görbe A dózis válasz kapcsolat ábrázolása a legáltalánosabb módja annak, hogy bemutassunk eredményeket a tudományban vagy a klinikai Dózis-válasz görbe A dózis válasz kapcsolat ábrázolása a legáltalánosabb módja annak, hogy bemutassunk eredményeket a tudományban vagy a klinikai gyakorlatban. Például egy kísérletben növekvő mennyiségű

Részletesebben

Exjade, a gyakori transzfúziók okozta vastúlterhelés új terápiájának hazai költséghatékonysági elemzése

Exjade, a gyakori transzfúziók okozta vastúlterhelés új terápiájának hazai költséghatékonysági elemzése Exjade, a gyakori transzfúziók okozta vastúlterhelés új terápiájának hazai költséghatékonysági elemzése Dr. Kósa József, Novartis Költséghatékonysági elemzést végeztünk a mielodiszpláziás szindróma (MDS)

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR. Adatlap eszközt nem igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR. Adatlap eszközt nem igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Adatlap eszközt nem igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez *az új eljárás nem igényli az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

Részletesebben

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó Fábián Gergely: Az egészségügyi állapot jellemzői - 8 A nyíregyházi lakosok egészségi állapotának feltérképezéséhez elsőként az egészségi állapot szubjektív megítélését vizsgáltuk, mivel ennek nemzetközi

Részletesebben

LUPUSZ KVÍZ. Kérdések, megoldások, ajándéksorsolás. 2012. december 1.

LUPUSZ KVÍZ. Kérdések, megoldások, ajándéksorsolás. 2012. december 1. LUPUSZ KVÍZ Kérdések, megoldások, ajándéksorsolás 2012. december 1. 1. kérdés: Mi történik egy lupuszos beteg immunrendszerében? A Az immunrendszer túl kevés antitestet termel. B Az immunrendszer antitesteket

Részletesebben

A DOHÁNYZÁS TÁRSADALMI TERHEI MAGYARORSZÁGON

A DOHÁNYZÁS TÁRSADALMI TERHEI MAGYARORSZÁGON A DOHÁNYZÁS TÁRSADALMI TERHEI MAGYARORSZÁGON Kiemelt megállapítások a dohányzás társadalmi terheinek új módszertannal történt elemzése valamint a felnőtt lakosság dohányzási szokásaira vonatkozó 2012.

Részletesebben

PRIMER IMMUNDEFICIENCIA - KOMPLEMENT DEFEKTUS. LABORVIZSGÁLATOK BEMUTATÁSA EGY BETEGÜNK KAPCSÁN

PRIMER IMMUNDEFICIENCIA - KOMPLEMENT DEFEKTUS. LABORVIZSGÁLATOK BEMUTATÁSA EGY BETEGÜNK KAPCSÁN 2014. 1. szám TESZTKÉRDÉSEI: PRIMER IMMUNDEFICIENCIA - KOMPLEMENT DEFEKTUS. LABORVIZSGÁLATOK BEMUTATÁSA EGY BETEGÜNK KAPCSÁN SZILÁGYI ÁGNES 1, VARGA LILIAN 1, PROHÁSZKA ZOLTÁN 1, DÉRFALVI BEÁTA 2 Milyen

Részletesebben

EBM elvei, a gyógyszeres és kiegészítő terápiák helye. Kőszegi Tamás PTE KK Laboratóriumi riumi Medicina Intézet 2011

EBM elvei, a gyógyszeres és kiegészítő terápiák helye. Kőszegi Tamás PTE KK Laboratóriumi riumi Medicina Intézet 2011 EBM elvei, a gyógyszeres és kiegészítő terápiák helye Kőszegi Tamás PTE KK Laboratóriumi riumi Medicina Intézet 2011 Alapfogalmak Evidence-based medicine (EBM) Tényeken alapuló orvoslás Tudományos alapú

Részletesebben

LÉLEGEZZEN KÖNNYEBBEN TERMÉSZETESEN!

LÉLEGEZZEN KÖNNYEBBEN TERMÉSZETESEN! LÉLEGEZZEN KÖNNYEBBEN TERMÉSZETESEN! A FOLYAMATOSAN NÖVEKVÕ LEVEGÕSZENNYEZÉSSEL EGYENES ARÁNYBAN NÖVEKSZIK A LÉGÚTI BETEGSÉGEKBEN SZENVEDÕK SZÁMA, KÜLÖNÖSEN A GYEREKEKNÉL. HASZNÁLD A TERMÉSZET EREJÉT //

Részletesebben

27.09.2010 BEMER TERÁPIA. A Diabetes microangiopathiás szövődményeinek új kezelési lehetősége. 2010 Új terápiás lehetőség, fizikai hatóanyag

27.09.2010 BEMER TERÁPIA. A Diabetes microangiopathiás szövődményeinek új kezelési lehetősége. 2010 Új terápiás lehetőség, fizikai hatóanyag 27.09.2010 A Diabetes microangiopathiás szövődményeinek új kezelési lehetősége BEMER TERÁPIA Dr. med. Reiner C. Klopp Berlini Mikrocirkulációs Intézet Dr. Bernát Sándor Iván Ph.D. HM. Állami Eü. Közp.

Részletesebben

A diagnosztikus pontosság és a terápiás megfelelőség: az eredményes és biztonságos ellátás alapvető dimenziói

A diagnosztikus pontosság és a terápiás megfelelőség: az eredményes és biztonságos ellátás alapvető dimenziói A diagnosztikus pontosság és a terápiás megfelelőség: az eredményes és biztonságos ellátás alapvető dimenziói Dr. Kulin László, főszerkesztő Betegbiztonsag.hu Debreceni Egészségügyi, Minőségügyi Napok

Részletesebben

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI NAPI SZEMLE 2009. NOVEMBER 4.

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI NAPI SZEMLE 2009. NOVEMBER 4. NÉPEGÉSZSÉGÜGYI NAPI SZEMLE 2009. NOVEMBER 4. NÉPEGÉSZSÉGÜGYI NAPI SZEMLE TARTALMA... 1 KÖRNYEZET, BIZTONSÁG... 2 Megnőtt a biciklisták baleseti kockázata... 2 A föld alá is benéznek mérgeket keresve...

Részletesebben

Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség

Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség biopszichoszociális prediktorai Tiringer István (1) Simon Attila (2) Veress Gábor (2) 1, Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

A szűrővizsgálatok változó koncepciója

A szűrővizsgálatok változó koncepciója A szűrővizsgálatok változó koncepciója Magyar Tudomány Ünnepe 2010. Vályi Péter dr. 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről Szűrővizsgálat: olyan vizsgálat, amelynek célja a betegség tüneteit nem mutató

Részletesebben

Munkahelyi stressz és egészségügyi következményei. Stresszkezelési módszerek.

Munkahelyi stressz és egészségügyi következményei. Stresszkezelési módszerek. Munkahelyi stressz és egészségügyi következményei. Stresszkezelési módszerek. Dr. Salavecz Gyöngyvér Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet egyetemi adjunktus, pszichológus, közgazdász Leggyakoribb

Részletesebben

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele A standard célja A kapott állami támogatások befolyással vannak a gazdálkodó egység vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére.

Részletesebben

A NEM BIZTOSÍTOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA

A NEM BIZTOSÍTOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA A NEM BIZTOSÍTOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: Dr. Kovács Gábor mb. főigazgató Kiadás dátuma Változás helye 2004. 01. 01. Bevezetés 2008. 01. 31. módosítása 2012. 09. 30. Finanszírozási-Kontrolling-és

Részletesebben

www.deszkikorhaz.hu A k a k rdi d o i ló l gia i i i r e r ha h bi b l i i l t i á t ció i h ly l zete t M M gyaro r rszá z go g n

www.deszkikorhaz.hu A k a k rdi d o i ló l gia i i i r e r ha h bi b l i i l t i á t ció i h ly l zete t M M gyaro r rszá z go g n www.deszkikorhaz.hu A kardiológiai rehabilitáció helyzete Magyarországon Dr. Szász Károly Deszk 2010. A kardiológiai rehabilitáció lehetséges formái Fekvőbeteg gyógyintézeti Járóbeteg formában Otthoni

Részletesebben

Trend. Szerződési feltételek

Trend. Szerződési feltételek Trend Szerződési feltételek Ügyféltájékoztató az itrend szolgáltatásról Az itrend szolgáltatás kizárólag a SIGNAL Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító) azon befektetési egységekhez kötött életbiztosításai

Részletesebben

6/a. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelethez 1

6/a. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelethez 1 6/a. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelethez 1 Képviselő cég neve, címe:... Beadás dátuma: (OEP tölti ki) Ügyintéző neve, elérhetősége:... Munkahelyi telefon (fax, e-mail, mobiltel.):...

Részletesebben

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermekrehabilitációs Osztály A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában Készítette: Magyarné Szabó Tímea 2013. Előadásom fő témája

Részletesebben

egy gondolat az előadóról

egy gondolat az előadóról 2005 Made in EcoDesign Awareness Raising Campaign for Electrical & Electronics SMEs az LCA, mint eszköz és szolgáltatás a KKV-k fejlesztéseiben (útban az öko-tervezés felé ) Dr. Tamaska László KM-Projekt

Részletesebben

DR. CARD ÖNKORMÁNYZATI EGÉSZSÉGKÁRTYA PROGRAM. Egy program a magyar emberek egészségéért, a jövő generációinak egészségtudatosságáért!

DR. CARD ÖNKORMÁNYZATI EGÉSZSÉGKÁRTYA PROGRAM. Egy program a magyar emberek egészségéért, a jövő generációinak egészségtudatosságáért! DR. CARD ÖNKORMÁNYZATI EGÉSZSÉGKÁRTYA PROGRAM Egy program a magyar emberek egészségéért, a jövő generációinak egészségtudatosságáért! A DR. CARD-RÓL A Dr. Card Kft. mintegy egy éves fennállása alatt több

Részletesebben

TÁJ-BB-11 KR-2 Tom 2005.05. 30.

TÁJ-BB-11 KR-2 Tom 2005.05. 30. A professzionális haderõbe katonai szolgálatra jelentkezõk alkalmasságának vizsgálata humánbiológiai módszerekkel, a monitorozás lehetõségének kidolgozása PROF. DR. GYENIS GYULA ELTE Embertani Tanszék

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. január 18-án minősített rendezvények

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. január 18-án minősített rendezvények A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. január 18-án minősített rendezvények Címe: Debreceni Aneszteziológiai Napok Szervező: Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék Helyszín: Hotel

Részletesebben

4.3 Ellenjavallatok A terhesség második és harmadik trimesztere (lásd 4.4 és 4.6 pont) (Megjegyzés: szoptatásban nem ellenjavallt, lásd: 4.3 pont.

4.3 Ellenjavallatok A terhesség második és harmadik trimesztere (lásd 4.4 és 4.6 pont) (Megjegyzés: szoptatásban nem ellenjavallt, lásd: 4.3 pont. ACE-gátlók és angiotenzin II antagonisták: alkalmazás terhességben és szoptatás alatt A PhVWP által 2008 októberben jóváhagyott alkalmazási előírás és betegtájékoztató szöveg ACE-gátlók Lisinopril, Fosinopril,

Részletesebben

Miért betegebbek a szegény gyerekek?

Miért betegebbek a szegény gyerekek? KÖNYVEKRÕL, FOLYÓIRATOKRÓL MURAKÖZY BALÁZS Miért betegebbek a szegény gyerekek? Anne Case, Darren Lubotsky és Christina Paxson: Economic status and health in childhood: the origins of the gradient. American

Részletesebben

A COPD gyógyítása, ápolása, gondozása a járóbeteg szakellátásban

A COPD gyógyítása, ápolása, gondozása a járóbeteg szakellátásban A COPD gyógyítása, ápolása, gondozása a járóbeteg szakellátásban Dr. Alföldi Ibolya Bp. XV.ker. TG 2014. 09. 12. Gordon Snider (1989): Chronic obstructive pulmonary disease a definition and implications

Részletesebben

ható gyógyszerjel Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform, Gyógyszerhatásossági munkaértekezlet 2008 Nov. 26.

ható gyógyszerjel Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform, Gyógyszerhatásossági munkaértekezlet 2008 Nov. 26. Légzőrendszerre ható gyógyszerjel gyszerjelöltek ltek hatásoss sossága Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform, Gyógyszerhatásossági munkaértekezlet 2008 Nov. 26. Tudományos

Részletesebben

KamASZTMA SZÁNTHÓ ANDRÁS DR. SZÁNTHÓ ÉS TÁRSA KKT. KÉVÉSZÜNET KONFERENCIA, SIÓFOK 2015.05. 15-16-17.

KamASZTMA SZÁNTHÓ ANDRÁS DR. SZÁNTHÓ ÉS TÁRSA KKT. KÉVÉSZÜNET KONFERENCIA, SIÓFOK 2015.05. 15-16-17. KamASZTMA SZÁNTHÓ ANDRÁS DR. SZÁNTHÓ ÉS TÁRSA KKT. KÉVÉSZÜNET KONFERENCIA, SIÓFOK 2015.05. 15-16-17. Bemutatkozás 2 32 éve kezelek asztmás, allergiás légúti betegeket Budai Gyermekkórház 1982-1987 Svábhegyi

Részletesebben

MELLÉKLET AZ EMEA ÁLTAL BETERJESZTETT TUDOMÁNYOS KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AZ ELUTASÍTÁS INDOKLÁSA

MELLÉKLET AZ EMEA ÁLTAL BETERJESZTETT TUDOMÁNYOS KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AZ ELUTASÍTÁS INDOKLÁSA MELLÉKLET AZ EMEA ÁLTAL BETERJESZTETT TUDOMÁNYOS KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AZ ELUTASÍTÁS INDOKLÁSA AZ IMPULSOR TUDOMÁNYOS ÉRTÉKELÉSÉNEK ÁTFOGÓ ÖSSZEGZÉSE Az Impulsor milnakiprant tartalmaz; amely a szerotonin-noradrenalin

Részletesebben

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS A minta és mintavétel 1 1. A MINTA ÉS A POPULÁCIÓ VISZONYA Populáció: tágabb halmaz, alapsokaság a vizsgálandó csoport egésze Minta: részhalmaz, az alapsokaság azon része,

Részletesebben

Tisztelt Doktornő/Doktor úr!

Tisztelt Doktornő/Doktor úr! Korlátozások a Trobalt (retigabin) alkalmazásában a kezelés pigment-elváltozásokat okozhat a szem szöveteiben (a retinát is beleértve), a bőrön, az ajkakon és /vagy a körmökön Tisztelt Doktornő/Doktor

Részletesebben

A Gyógyszerészi gondozás szakképesítés szakgyógyszerész jelöltjeinek szakvizsga tételsora

A Gyógyszerészi gondozás szakképesítés szakgyógyszerész jelöltjeinek szakvizsga tételsora A Gyógyszerészi gondozás szakképesítés szakgyógyszerész jelöltjeinek szakvizsga tételsora PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 1. A gyógyszerészi gondozás kialakulásának történeti bemutatása, hátterében álló nemzetközi

Részletesebben

III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra)

III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra) VÁLLALATI PÉNZÜGYEK III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra) Összeállította: Naár János okl. üzemgazdász, okl. közgazdász-tanár Részvény: olyan lejárat nélküli értékpapír, amely a társasági tagnak: 1) az alaptőke

Részletesebben