Témák. WISC-IV újításai: Szakítás VQ/PQ felosztással A WISC-IV intelligenciateszt használatának tapasztalatai, diagnosztikai kérdések

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Témák. WISC-IV újításai: Szakítás VQ/PQ felosztással 2012.03.29. A WISC-IV intelligenciateszt használatának tapasztalatai, diagnosztikai kérdések"

Átírás

1 A WISC-IV intelligenciateszt használatának tapasztalatai, diagnosztikai kérdések Témák WISC-IV legfontosabb jellemzői az értelmezést érintő elmélet változások A WISC-IV értékelési rendszerének használata Mészáros Andrea ELTE GYFK Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet ELTE GYOSZI Szakértői és Rehabilitációs Bizottság A WISC-IV eredményeinek megjelenítése a az írásos véleményekben WISC-IV profil néhány jellegzetes klinikai csoportnál (amerikai bemérés adatai) A WISC-IV szerkezetefőskálák és szubtesztek WISC-IV újításai: Szakítás VQ/PQ felosztással Verbális megértés Index Közös jelentés Szókincs Általános megértés Általános ismeretek Szótalálás Perceptuális következtetés Index Mozaik-próba Képi fogalomalkotás Mátrix-következtetés Képkiegészítés A kognitív funkciók szűkebb tartományát megragadó indexek tisztább mutatók (az emlékezet és gyorsasági komponens különválasztása) az elnevezések jobban tükrözik az egyes indexek tartalmát Munkamemória Index Számterjedelem Betű-szám szekvencia Számolás Teljes teszt IQ Feldolgozási sebesség Index Kódolás Szimbólumkeresés Törlés De a Wechsler-féle felfogásmód megmarad: a cél az átfogó működés megragadása többféle feladattípuson keresztül (összetett képességek) Az egyes szubtesztek és az indexek nem egyedi képességek, kognitív folyamatok vagy konstruktumok mérésére szolgálnak! 1

2 WISC-IV és az információfeldolgozási modell (IF) Megszűnt a VQ-PQ dichotómia, de teljesítmény elemzésekor a verbális/performációs feladattípusok továbbra is elkülöníthetők Verbális feladatok: VmI és a MmI feladatai Nonverbális feladatok: Mozaik-próba, Mátrix-következtetés, FsI feladatai Vegyes feladatok: Képi fogalomalkotás, Képkiegészítés A modell négy összetevőből áll: 1. Bemenet 2. Integráció 3. Tárolás 4. Kimenet Ez a modell a vizsgáló számára egyfajta fogalmi keretet kínál az IQ, az Indexek és az értékpontok értelmezéséhez. Az információfeldolgozási modell (IF) Bemenet: ingerek felvétele Wechsler és az IF modell Bemenet: ahogy az információk az érzékszervekből az agyba eljutnak Integráció: értelmezés és feldolgozás Tárolás: az információk megőrzése a későbbi előhíváshoz Általában: a VmI és az MmI szubtesztek auditívak a PkI és az FsI szubtesztek vizuálisak, de van auditív feldolgozási igényük is (instrukciók) Kimenet: az információk kifejezése, válasz 2

3 A 4 WISC faktor és az IF modell VmI és PkI: kognitív faktorok és leginkább az integráció mértékének mutatói FsI: leginkább a kimenet mutatója MmI: interpretáció függvénye (?) Az IF modellben az intelligenciát jellemzően az integráció/feldolgozás összetevőkben kifejezve értékelik Természetesen a be-és kimenet is fontos Verbális/performációs teljesítmények A verbális és performációs skálák a bemenet és a kimenet tekintetében különböznek leginkább Verbális: bemenet/kimenet auditív-vokális Performációs: bemenet/kimenet vizuálismotoros A mentális feldolgozás és a tárolási szükségletek tekintetében inkább hasonlóak. A WISC-IV újításai (2.) Első generációs hibrid teszt: a hagyományos Wechsler-féle megközelítés és a Cattel-Horn- Carroll (CHC)- elmélet ötvözete Fluid intelligencia/kristályos intelligencia Hierarchikus modell: g-faktor CHC-elmélet és a WISC-IV képességfaktorok (Kő & Rózsa,2008) Rövid távú memória (Számterjedelem, Betű-szám szekvencia) Kristályos intelligencia (Közös jelentés, Szókincs, Általános megértés, Általános ismeretek, Szótalálás) WISC-IV Vizuális feldolgozás (Képkiegészítés, Mozaik) Átfogó képesség Átfogó képességek Átfogó képesség Speciális részképesség Feldolgozási sebesség (Kódolás,Szimbólumkeresés, Törlés) Fluid intelligencia (Képi fogalomalkotás, Mátrix-következtetés, Számolás) 3

4 CHC klinikai klasztereinek elemei Klinikai klaszter A klasztert alkotó szubtesztek 1. Fluid gondolkodás (Gf) Mátrix-következtetés + Képi fogalomalkotás + Számolás 2. Vizuális feldolgozás (Gv) Mozaik-próba + Képkiegészítés 3. Nonverbális fluid gondolkodás (Gf-nonverbal) 4. Verbális fluid gondolkodás (Gf-nonverbal) Mátrix-következtetés + Képi fogalomalkotás Közös jelentés + Szótalálás 5. Lexikális tudás (Gc-VL) Szótalálás + Szókincs 6. Általános ismeretek (Gc-K0) Általános megértés + Általános ismeretek 7. Rövid távú emlékezet (Gsm-WM) Betű-szám szekvencia + Számterjedelem 8. Hosszú távú emlékezet (Gc-LTM) Általános ismeretek + Szókincs A WISC-IV indexekkel lefedett képességterületek (1.) VmI a kristályos intelligencia mutatója - CHCmodellben széles sávú képesség Egy személy kulturálisan megszerzett ismeretkörének szélessége és mélysége, illetve annak hatékony felhasználása Elsődlegesen verbális alapú tudástár, amely azokat a képességeket reprezentálja, amelyek más képességek beruházásán keresztül fejlődnek az oktatás és az általános élettapasztalatok során VmI problémák VmI-nek szoros és konzisztens a kapcsolata az olvasás és a matematikai teljesítmény fejlődésével 7 éves kortól az írásteljesítménynek fontos összetevője Az életkorral nő az olvasás, írás és matematika teljesítményben a szerepe Indikátorok az osztályban: Korlátozott szókincs a szavak és azok jelentésének megértéséhez és/vagy szűkös szókincs a gondolatok és ötletek megfelelő jelentésű szavakkal való nyelvi kifejezéséhez Problémák a beszélt nyelv megértésével és értelmezésével (pl. frázisok, mondatok, idiómák), miközben a figyelem és hallási feldolgozás megfelelő Nehézséget okoz valós helyzetben életkorának megfelelő módon beszélni Az anyanyelv megértésének és használatának nehézségei, a második nyelv megtanulását is hasonlóan befolyásolja Korlátozott általános és tárgyspecifikus tudás, megfelelő emlékezeti működés ellenére 4

5 VmI problémák Javaslatok: Az instrukciók nyelvezetének egyszerűsítése Az anyag tanítása előtt az új kifejezések és fogalmak magyarázzuk el ( szótár füzet ) Az új szavakat olyan ismertek kontextusában tanítsuk, amely a témában már számára tudottak; explicit módon kapcsoljuk össze a szavakat, az ismereteket és a fogalmakat A tanulóval való beszélgetésben szolgáljunk modellként az elaboráltabb nyelvhasználathoz; a válaszban ismételjük meg a közlését az életkorának megfelelőbb szókinccsel és mondatszerkezettel átalakítva Tanítsuk meg a tanulónak az életkorának megfelelő szótárak, források (könyv, elektronikus forma) használatát Kérdezzük meg a tanulót, hogy megértette-e az utasítást Ha nem, akkor egyszerűbb nyelvhasználattal írjuk körül, magyarázzuk el a kifejezéseket, csökkentsük a komplexitást (bontsuk részekre) Tanítsuk meg a diáknak, hogy felismerje, amikor nem éri az utasítást vagy feladatot, kérjen tisztázást Alkalmazzunk az utasításhoz olyan stratégiákat, amelyek nem támaszkodnak a nyelvre, vagy más formákat is tartalmaznak Fogalmak és eljárások tanításához bemutatás és modellezés Kezét vezetve, verbális magyarázattal összekapcsolva Képek, rajzok, diagramok, táblázatok, térképek, folyamatábrák, logikai modellek Szemantikus háló térkép, gondolattérkép Tanítsuk meg, hogy a hallottakat jelenítse meg vizuálisan, kiegészítve a nyelvet képi és műveleti reprezentációval Készthessen hangfelvételt Ültessük a tanári asztalhoz közel, a zajforrásoktól távol Verbális megértés Index szubtesztjei Iskolai számonkérésnél A dolgozat vagy felelés előtt ellenőrizzük, hogy a gyerek megértette-e az instrukciót és az útmutatást Alkalmazzunk kevesebb verbális választ igénylő módszereket (igaz/hamis, többszörös választás, rövid kérdések) Matematika, természet- és társadalomtudományok esetén csökkentsük a nyelvi megértés követelményét, alacsonyabb olvasási szintnek megfelelő nyelvezetet és szerkezeteket használjunk Minimalizáljuk a szóbeli beszámolókat Vizuális bemutatók, modellek és egyéb konstrukciók lehetővé tétele Szókincs: az elsajátított szavak jelentésének az előhívása és koherens kifejezése Alapvetően kristályos intelligencia, a tudásbázis fokmérője (szófelismerés, szemantikai feldolgozás, emlékezet, előhívás a HTM-ból, kifejező nyelvi készség) A legnagyobb faktorsúlyt adja a g -vel, az általános IQ egyik legjobb előrejelzője Lehetséges magyarázatok: A magas szintű gondolkodás megkívánja, hogy a kapcsolódó információk több darabját összefüggő egészként tömbösítsük a gyorsabb feldolgozás érdekében. A nagyobb szókincs lehetővé teszi tágabb fogalmak egyetlen szóba történő sűrítését. Választékos szókincs használata feltételezi a szituációk közötti finom eltérések pontos megértését, a tudás adekvát felhasználását. 5

6 Szókincs, Általános ismeretek Közös: információk előhívása a HTM-ből, a gondolkodáson felül az ismeretek hangsúlya Különbség - hangsúlyeltolódás: Szókincs: jó kifejezőkészség, egy adott szó jelentésének a leírásához, a szókészlet megválasztása kötetlenebb (sok jó válasz lehetséges) Általános ismeretek: rövidebb, de kötöttebb és specifikusabb verbális válaszok Közös jelentés, Általános megértés, Szótalálás Közös: nagyobb a szerepe az újszerű verbális tartalmak generálásának, mint a már tárolt információk előhívásának a szemantikus emlékezetből lehívott tartalmakon magas szintű gondolkodási műveleteket kell végrehajtani Különbség - hangsúlyeltolódás: Közös jelentés: különböző újszerű tartalmak generálása, induktív analízis segítségével, mindvégig egy asszociatív készleten belül mozogva Általános megértés: az ötletgenerálás sokszínűsége, minden feladat új problémahelyzetet jelent, a korábbi válaszok fejben tartásával Érintett: kristályos IQ / korábban elsajátított ismeretek HTM történő előhívása Érintett: absztrakt verbális fogalmak magas szintű osztályozása + + Megfelelő: verbális gondolkodás, következtetés Szókincs, Általános ismeretek < Közös jelentés, Általános megértés, Szótalálás Megfelelő: tudásalap és annak hozzáférhetősége Közös jelentés, Általános megértés, Szótalálás < Szókincs, Általános ismeretek A WISC-IV indexekkel lefedett képességterületek (2.) A Perceptuális következtetés Index (PkI) a nonverbális fluid gondolkodás, a perceptuális következtetés és szervezés mutatója vizuálisan bemutatott nonverbális ingeranyagon. Elsődlegesen a fluid gondolkodás mutatója (Mátrixkövetkeztetés, Képi fogalomalkotás) A perceptuális szervezés, a téri-vizuális képességek szerepe csökkent (Képrendezés, Összeillesztés kimaradt, Képkiegészítés kiegészítő szubteszt) Csökkent a motoros komponens és a gyorsaság szerepe Közös jelentés «=» Képi fogalomalkotás 6

7 Perceptuális következtetés Index (PkI) Főként fluid gondolkodás: mentális műveletek, amelyeket a személy viszonylag új, automatikusan nem megoldható feladatokkal való találkozáskor használ. Fogalmak alkotása és felismerése, kapcsolatok azonosítása, mintázatok közötti összefüggések megragadása, következtetések levonása, következmények megértése, problémamegoldás, extrapolálás, információk átszervezése vagy átalakítása Erős és stabil kapcsolatban áll a matematikai teljesítmény fejlődésével; közepes hatással van az olvasási képességre; az elemi osztályokban közepes hatással van az alap íráskészségre; minden osztályban kapcsolatban áll az írásbeli kifejezőkészséggel Másik összetevője a vizuális feldolgozás: vizuális-téri mintázatok és ingerek létrehozásának, észlelésének, analízisének, szintézisének, manipulációjának, átalakításának és azokkal való gondolkodás képessége Fontos a magas szintű matematikához (pl. geometria) PkI problémák vizuális feldolgozás problémája Indikátorok az osztályban: Nehézséget okoz fejben vizuálisan dolgokat elképzelni Jobb-bal megjegyzésének és megkülönböztetésének nehézsége Nehézen tud egyszerű vizuális mintázatokat manipulálni vagy meghatározni azok irányát a térben Problémát okoz fejben manipulálni tárgyakat vagy vizuális mintázatokat azért, hogy lássa, hogyan néznének ki, ha azok a térben elfordulnának vagy változnának Nehéz nem folyamatos, halvány vagy részben eltakart vizuális információkból álló mintákat értelmes egészeké összeállítani Nehézséget okoz a vizuális hosszúság vagy távolság felbecslése vagy összevetése Matematikában nehézségek magasabb szinten Betűk formájára és mintázatára való emlékezés problémája Gondot jelent táblázatokból, térképekből, vázlatokból a szükséges információt kinyerni Gondot jelent az anyagok térbeli elrendezése (pl. asztalon) Nehezen megy messziről (pl. tábláról) a másolás PkI problémák vizuális feldolgozás problémája Javaslatok: Csökkentsük a vizuális bemutatást, helyettesítsük azokat világos verbális instrukciókkal A téri szervezést igénylő feladatokhoz nyújtsunk verbális támogatást Bátorítsuk a verbális mediáció használatát A bal margó legyen zöld, a jobb oldali piros Tegyük lehetővé a konkrét tárgyi cselekvést, manipulációt Ne kérjünk másolást a tábláról (kapja meg nyomtatva) Ha másolni kell, ne várjunk el gyorsaságot; biztosítsunk többlet időt a feladatra Másolás közben használjon verbális közvetítést Használjunk extra vizuális strukturálást (számozott dobozok, színkódok) Csak a szükséges anyagok legyenek a látóterében Egy oldalon kevés matematika feladat legyen, a megoldáshoz nagy felület 7

8 PkI problémák fluid intelligencia érintettsége Indikátorok az osztályban: Nehézséget okoz fogalmakat felismerni, alakítani és megérteni Gondot jelent mintázatok közötti összefüggéseket észlelni Nehezen megy a bemutatott információkból következtetéseket levonni Nehéz egy kérdés vagy cselekvés következményeit megérteni Nehézségbe ütközik a komplex problémák megoldása és a fogalomalkotás Nehézséget jelent az extrapolálás, a logikai mintázatok követése Nehézségei vannak a matematika megértéséhez és a számításokhoz szükséges mennyiségi gondolkodással Új, automatikusan nem megoldható problémákban erőteljesen a nyelv használatára támaszkodik Gondot jelent a Piaget-féle konzerváció és klasszifikáció Gondot jelent az információk átvitele és általánosítása egy új helyzetre PkI szubtesztek információfeldolgozás folyamata Bemenet: Közös: vizuális percepció, szervezés és diszkrimináció Hangsúlyeltolódások: Konkrét, értelmes/tartalmas inger: Képi fogalomalkotás, Képkiegészítés Absztrakt inger: Mozaik-próba, Mátrix-következtetés Integráció, tárolás: Közös: értékelés, vizuális feldolgozás, fliud gondolkodás Hangsúlyeltolódások: Munkamemória: Mátrix-következtetés, Képi fogalomalkotás Vizuális emlékezet: Képkiegészítés Verbális mediáció: Képkiegészítés Kimenet: Exekutív kontroll, motoros válasz: Mozaik-próba Perceptuális következtetés Index szubtesztjei Mozaik-próba Vizuális észlelés és diszkrimináció (vö. többi PkI szubteszt) Vizuális információkkal való gondolkodás Exekutív kontrollfolyamatok Motoros ügyesség Pszichomotoros tempó Mozaik-próba: minőségi elemzés Perceptuális torzítás, lokális feldolgozás konfigurális hibák Kramer, Kaplan, Share & Huckeba (1999): hatnál több megszakítás a kirakás folyamatában, ill. egynél több széttöredezett alakzat vizuospaciális képességek érintettsége Gyorsaság - folyamatpontok: a teljesítményben feldolgozási sebesség és a gondolkodási képesség elkülönítése Mozaik-próba pluszponttal (Mp) és pluszpont nélkül (Mpn) között csak a minta kevesebb mint 10%-nál van különbség Pl. 14 éves az összes mintát teljesíti, de nem kap többletpontot Mp: 10 < Mpn:14 jó problémamegoldás, de lassabb tempó Pl. 14 éves sok többletpontot szerez a gyorsaságért, de az utolsó 2 mintát nem tudja Mp: 10 = Mpn:10 8

9 Képkiegészítés Exekutív kontroll folyamatelemzés Az értékpont az összteljesítmény jellemzi az életkori normák alapján Pl. könnyebb mintákban részlethibák, komplexebb alakzatok jók magas szintű problémamegoldó kapacitás, a részletekre irányuló figyelem hullámzása és/vagy a megoldás ellenőrzésének hibája Motoros ügyesség kockák kezelésmódja Kockák elejtése, fokozott nyomaték hatására a már elhelyezett elemek kiugrása, a kockák összeütközése következtében pontatlan illeszkedés, feltűnő fogástechnika, a kezek szokatlan elhelyezése A vizuális észlelésen, ill. a részletekre irányuló figyelmen felül jelentős szerep jut a vizuális ismeretek a HTM-ből történő előhívásának a vizuális tudásbázisból származó képzetek manipulációjának a hiányzó részletek kigondolásához szükséges következtetési folyamatnak Vizuális diszkriminációt igénylő itemek (a rajz maga tartalmazza a hiány felismeréséhez szükséges jelzéseket) Könnyebb: külső kontúr mentén elhelyezkedő hiányok Pl. kabát, róka Nehezebb: beágyazott hiányok Pl. biciklilánc, lugas, család Előzetes ismeretekre / következtetési folyamatokra épülő itemek Pl. harang, tükör, fürdőkád, malac, híd A WISC-IV indexekkel lefedett képességterületek (3.) A Munkamemória Index (MmI): verbális anyagokra irányuló figyelem, koncentráció és a rövid távú, ill. munkaemlékezet mutatója A figyelem fenntartása, koncentráció, mentális kontroll gyakorlása Több mutató, több minőségi elemzési lehetőség Számterjedelmi feladat előre és fordított sorrendben külön is értékelhető Az egyes életkorokban a terjedelem gyakorisági értékének megállapíthatósága Szubtesztek közötti különbség összehasonlítása Munkamemória Index (VmI) Információk átmeneti tárolása a fejünkben, amíg azokon műveleteket hajtunk végre, kezeljük azokat egy interferáló feladatot végzünk, majd az információt helyesen reprodukáljuk vagy megfelelő akciót hajtunk rajta végre; magasabb szintű (nem rutin) feladatokban a mentális kontroll, amely feltételezi a figyelmet és a koncentrációt 9

10 Rövid távú memória (RTM): időben rendezett elemek figyelemmel kísérése és közvetlen előhívása megfelelő sorrendben, egyszeri bemutatás után regisztráció (pl. Szter E) Passzív tárolás Az információk a Mm-t megkerülve, közvetlenül, automatikusan a HTM-ba (be)kódolódhatnak, automatikusan aktiválhatnak HTM reprezentációkat Modalitásspecifikus Munkamemória: a RTM-ből és a HTM-ből származó információk irányítása, kezelése és átalakítása mentális manipuláció (pl. Szter F, BSZ) Nem annyira tárolás; fő funkciója a tanulás és magas szintű információfeldolgozás számára lényeges kódolási, tárolási és előhívási műveletek kapacitásának serkentése és növelése Több komponensből áll Korlátozott kapacitású Multmodális Erőfeszítést igénylő feldolgozás A munkamemória (MM) az iskolai teljesítményben meghatározó szerepű Szignifikáns kapcsolat (Engle, 1996; Engle & Tuholski, 1999): Olvasás pontossága (dekódolás) Olvasásértés Nyelvi megértés Helyesírás Utasítások követése Szókincsfejlődés Jegyzetelés Írásbeli kifejezőkészség Következtetés Komplex tanulás MmI problémák Indikátorok az osztályban: Gathercole és mtsai (2006): alacsony Mm + átlagos IQ Instrukciók, feladatok elfelejtése Szimultán tárolást és feldolgozást elváró feladatokban elakadás Komplex, többlépéses feladatokban elveszti a nyomvonalat Általános következmény: a feladat abbahagyás mielőtt befejezték volna Felteszi a kezét, de mire felszólítják, elfelejti a mondandóját Alacsonyabb feldolgozást megkövetelő alacsonyabb szintű stratégiákat kedvelik, amely a hatékonyság általános csökkenéséhez vezet Az első lépést követően nem tudja követni az utasítást; elfelejti, hogy mit kellene a következőkben csinálnia Nehézséget okoz a mondatok, szövegek írása Nehezített az olvasottak megértése Több lépésből álló matematikai számításokkal gondja van, nem megy a mentális aritmetika Nehezen tud figyelni és közvetlenül visszahívni éppen előzőleg látott vagy hallott információkat MmI problémák Javaslatok: Gondoskodjunk arról, hogy gyerek megjegyezze, mit kell csinálnia annak érdekében, hogy elkerüljük a teljes feladat elhibázását Egyszerű és rövid instrukciók; ahol csak lehet egyéni lépésekre bontsuk az instrukciót Ismételjük meg az utasítást Huzamosabb ideg tartó feladatoknál az eredeti utasítás megismétlése helyett, az adott szakaszhoz kritikus információkra emlékeztessük a gyereket Kérjük a gyerektől a lényeges információk megismétlését Segítsük az utasítás követését Rövid, egyszerű instrukciók, a tárgyhoz nem tartozó verbalizáció limitálásával Az utasítások egyéni lépésekre bontása, a sorozatokban számozott pontok használata Redukáljuk az egyszerre adott lépések számát Ismételtessük meg a gyerekkel a feladatot, hogy lássuk, mit jegyzett meg belőle Az egyes lépésekhez adjunk specifikus emlékeztetőket Előzzük meg, hogy eltévedjen egy komplex feladaton belül Gyakoroltassunk emlékezeti stratégiákat Adjunk külső emlékezeti támpontokat Bátorítsuk, hogy kérdezze meg az elfelejtett információkat 10

11 Stratégiák Asszociáció: könnyebb megtanulni és előhívni valamit, ha valami ismerős dologgal kapcsoljuk össze Specifikus adatok összekapcsolása személy adatokkal (pl. születésnap, karácsony) Új nevek összekapcsolása már ismert nevű személyekkel A személy nevének összekapcsolása valamilyen fizikai tulajdonságával Tevékenységek kapcsolás (pl. reggeli tea - vitamin) Ismételgetés és előhívás túltanulás Iskolai számonkérésnél Engedjük meg az emlékezést támogató eszközök használatát: ezek a műveletek használatára és nem a megtanulandó tartalmakra vonatkoznak Nyitott végű kérdések több mint 1 helyes megoldással Adjuk meg a válasz szerkezetét és vázlatát Kompenzáció naptár, jegyzetfüzet, emlékeztetők A leggyengébb tinta is erősebb a legjobb emlékezetnél., (Confucius) Személyre szabott tréning: tudatosítás, memóriajátékok, memotechnikák, napi tervező, listázás Számterjedelem (Szter) Az információk kezdeti regisztrálása (felvétel és fenntartás) a közvetlen emlékezetben Számterjedelem előre (SzterE) A feladatban, a sorozatok növekedésével az életkor és képességszint függvényében változik az auditív ingerek passzív regisztrálása és az aktív fenntartó stratégiák használata (pl. a válaszban megjelenik a tömbösítés) RTM, memóriaterjedelem (poszterior területek) Aktív mentális manipuláció Számterjedelem fordított sorrendben (SzterF) Idősebb, ill. kimagasló képességű gyerekeknél csak a hosszabb sorozatok veszik nagyobb mértékbe igénybe a munkamemóriaforrásokat Lsd. B.7 és B.8. táblázatok százalékos arányok életkorok szerint (RTM «=» MM) MM (frontális területek) Betű-szám szekvencia (Bsz) 1-3 blokk: az ingersorozat egyszerű utánzása 6-7 éves korban, ill. alacsony szinten teljesítő gyerekeknél a kezdeti regisztrációt méri (STM) 4. blokktól: szekvenciális rendezés 8-16 éves kor között aktív manipulációs feladat, erős mutatója a munkamemóriának 11

12 MmI - Számterjedelem és Betűszám szekvencia Egy faktorba tartoznak Közepes szinten korrelálnak egymással ( 0,49) Ha a 2 szubteszt között 5 pont vagy annál nagyobb a különbség (<10%), akkor ezeket egymástól függetlenül kell értelmezni a MmI két eltérő képesség átlaga, így az értelme csekély Számolás szubteszt - mit is mér? (Keith, 2006) Jó mutatója az IQ-nak (magas g faktorsúly) Komplex feladat (fluid intelligencia, verbális megértés, munkamemória, mennyiségi gondolkodás, számítási algoritmusokra vonatkozó ismeretek előhívása a HTM-ből) Matematikai problémák életszerű helyzetekbe ágyazva A feladatban elért alacsony pontszám értelmezése a klinikai kontextus függvénye A Számolás szubteszt elsődlegesen fliud intelligenciát mér. Ha eredménye nagyon eltér a Mátrix-következtetés és a Képi fogalomalkotás eredményétől, akkor inkább a munkamemória és a kristályos intelligencia mutatójaként kell értelmezni. A WISC-IV indexekkel lefedett képességterületek (4.) A Feldolgozási sebesség Index (FsI): a mentális és grafomotoros folyamatok sebességének mutatója egyszerű információk esetében Vizuális pásztázáson és szekvenciális követésen alapuló feladatok A teljesítményre hatást gyakorol a rövid távú vizuális emlékezet, a figyelem és vizuomotoros koordináció FsI problémák Indikátorok az osztályban: Különösen az elemi osztályokban, az elsajátítás és automatizálás szakaszában mutat szoros összefüggést az olvasás és a matematikai teljesítmény fejlődésével Lassú az alap aritmetikai műveletek végzése, nem tanulja meg a szorzó táblákat, nem automatizálónak a számítások, ujjait használja Tovább tart az osztályban a feladatok elkészítése Nem fejezi be a dolgozatot vagy vizsgát a megadott idő alatt Nem tudja adott idő alatt lemásolni a feladatot Lassan olvas Nyomás alatt még tovább tart megoldani egy feladatot Eljut a helyes válaszhoz, de tovább tart megcsinálni azt 12

13 FsI problémák Javaslatok: Engedélyezzünk hosszabb reagálási időt: Szóbeli kérdésnél a szóbeli válaszra Tevékenységek közötti választásnál a döntésre A feladatok megoldására Ne kérjünk időnyomás alatti feladatvégzést Produkció minőségének előnyben részesítése céljából csökkentsük az elvégzendő munka mennyiségét Másolásnál ne várjunk el gyorsaságot, adjunk több időt hibák korrigálására Adjunk elegendő időt a feladat megoldásra vagy csökkentsük az adott idő alatt elvégzendő feladatok mennyiségét (emiatt ne kerüljön a negatív figyelem fókuszába) Rövidítsük le az írásos gyakorló feladatokat úgy, hogy az egyes egységekből kevesebb ismétlést kérünk Időkorláthoz kötött táblai másolás helyett adjunk oda a jegyzetelni valót fénymásolatban Tanítsuk meg a diáknak, hogy hogyan tudja monitorozni az egyes feladatokkal töltött időt (pl. stopper használata, jegyezze fel a kezdést és a befejezést) Az alap készségek gyorsaságát és automatizálódását támogassuk időhöz kötött tevékenységekkel Olvasson gyakori szavakból álló listán amilyen gyorsan csak tud Számoljon ki egyszerű matematika példákat a lehető leggyorsabban Számítógépes fejlesztő programok használat Ábrázoljuk grafikusan a napi teljesítmény pontosságát és tempóját Dolgozatnál csökkentett írásbeli választ várjunk el (pl. többszörös választás, igaz/hamis, rövid kérdés-rövid válasz) Magnóra mondja a válaszokat Szünetek biztosítása FsI - Kódolás és Szimbólumkeresés Egy faktorba tartoznak Közepes szinten korrelálnak egymással ( 0,53) Ha a 2 szubteszt között 4-5 pont vagy annál nagyobb a különbség (<10%), akkor ezeket egymástól függetlenül kell értelmezni a FsI nem értelmezhető egyetlen konstruktumként Törlés (T) A vizuális szelektív figyelem, vizuális keresési mintázatok szervezettsége, vizuális neglekt, válaszgátlás és motoros perszeveráció mérésére Döntéshozatal: adott vizuális inger a célkategóriába tartozik-e az ingerek közötti diszkriminációhoz vizuális-lexikális asszociációk is felhasználhatóak 13

14 A keresési stratégia jellemzése A) végig organizált aránya nő az életkorral B) szervezetten indul, majd szervezetlenné válik C) szervezetlenül indul, majd szervezetté válik ez a legáltalánosabb mintázat D) végig szervezetlen aránya csökken az életkorral Az ingerek elrendezésének szerepe folyamatpontok összevetése Törlés véletlenszerű elrendezés (TörV) Törlés strukturált elrendezés (TörS) TörV < TörS a gyerek hasznosította a strukturált bemutatási formát (pl. ADHD) TörV > TörS a gyerek nem tudja hasznosítani a strukturált bemutatási formát (pl. értelmi fogyatékos vsz.) TörV = TörS a feltételtől független hatékony stratégia (pl. tehetséges gyr.) FsI szubtesztek összevetése Kódolás Szimbólumkeresés Törlés motoros összetevő jelentős; többszörös feladatvégzés /a szám-szimbólum kapcsolat (megtanulása) és alkalmazása, gyors grafomotoros koordináció és kivitelezés/; egyszerű ismétlődő művelet csekély grafomotoros követelmény; fokozott vizuális diszkriminációs összehasonlítás; az egyes itemeknél egymástól függetlenül kell figyelmesen a vizuális diszkriminációt elvégezni kisebb a vizuális diszkriminációs terhelés; a keresési stratégiához az önszabályozás nagyobb exekutív kontrollja szükséges Hibatípus és -gyakoriság Lassú, de pontos válaszadó = lassú feldolgozás FsI feladatokban ritka a hibázás Klinikai szempontból jelentős, ha egy szubteszten belül 1-2 hibánál több fordul elő Hibatípus: Elkövetési hiba (téves megjelölés) vizuális diszkrimináció, impulzivitás Kihagyási hiba (téves elutasítás) a keresési mező szélén figyelmetlenség, neglekt A helyes válaszokhoz viszonyított magas hibaarány véletlenszerű, látszatmegoldást jelez (a vsz. vaktában dolgozik) érvénytelenné teszi a szubteszt felvételének eredményét Pl. Szimbólumkeresés 4 értékpont (40%-os hiba), Kódolás és Törlés 9 értékpont 14

15 MmI és FsI értelmezése Az ide sorolt szubteszteknek kisebb a g töltete, mint a VmI és a PkI szubteszteknek Olyan képességet reprezentálnak, amelyek az általános intellektuális működés szempontjából kritikusak: Új tartalmak elsajátítása Kódolt ismeretek hasznosítása a problémamegoldás számára FsI és MmI < VmI, PkI: tanulási zavarok, ADHD MmI: (a VmI után) az olvasás, írás és számolás tantárgytesztek varianciájának magyarázatában második erősen korrelál az olvasásértéssel FsI: neurológiai zavarokra érzékeny (traumatikus agykárosodás, epilepszia) Feldolgozási sebesség, munkamemória, fluid intelligencia Fry & Hale (1996) 7 és 19 év között felvett mutatók Az életkorfüggő javulás a feldolgozási sebességben összefüggött a munkamemória-kapacitás növekedésével A munkamemória növekedése összefüggött a fluid gondolkodás magasabb pontértékeivel Úgy tűnik, hogy a normál fejlődés során a gyorsabb információfeldolgozás a munkamemória hatékonyabb használatához vezet, ami viszont a gondolkodási feladatokban fokozza a teljesítményt Az IQ és az akadémikus képességek kapcsolata Wechsler Intelligence Scale for Children- Fourth Edition (WISC-IV) Gyermek-intelligenciateszt Wechsler Individual Achievement Test - Second Edition (WIAT-II) Olvasás (álszavak dekódolása, szavak olvasása, olvasásértés) Nyelv (beszélt: beszédértés, nyelvi kifejezőkészség; írott: helyesírás, szövegalkotás ) Matematika (műveletek, matematikai következtetés) WISC-IV Indexek korrelációja A WIAT-II teljesítményteszttel WIAT-II komponensek VmI PkI MmI FsI TtIQ Olvasás 0,74 0,63 0,66 0,50 0,78 Matematika 0,68 0,67 0,64 0,53 0,78 Írott nyelv 0,67 0,61 0,64 0,55 0,76 Beszélt nyelv 0,75 0,63 0,57 0,49 0,75 Összteljesítmény 0,80 0,71 0,71 0,58 0,87 Flanagan & Kaufman, 2004 Az összteljesítmény varianciájának 52-76%-át az IQ megmagyarázza. 15

16 WISC-IV szubtesztek mint a WIAT- II PREDIKTORAI Legjobb Leggyengébb Olvasás Matematika Írás Beszéd Össz Szókincs Számolás Számolás Szókincs Szókincs Általános ismeretek Általános ismeretek Szókincs Számolás Szókincs Általános ismeretek Képi fogalomalkotás Képi fogalomalkotás Képi fogalomalkotás Kódolás Kódolás Képkiegészítés Általános ismeretek Közös jelentés Képi fogalomalkotás Kódolás Általános ismeretek Számolás Képi fogalomalkotás Kódolás Törlés Törlés Törlés Törlés Törlés A WISC-IV értékelési rendszere Flanagan & Kaufman, 2004 A WISC pontrendszere Deviációs IQ (4 Index és TtIQ) M= 100 SD = 15 Szubtesztek értékpontjai (0-19) M = 10 SD = 3 Az IQ 10 szubtesztből számítódik IQ-érték tartománya: Nem számítható index vagy TtIQ: Ha a nyerspont nulla a 3 VmI vagy PkI szubtesztből kettőben Ha a nyerspont nulla mindkét MmI vagy FsI szubtesztben Szubtesztek helyettesítése A 10 alapszubteszt felvétele az alap, a többi szubtesztet a komplexebb profil céljából érdemes felvenni Helyettesítő szubtesztek használata: Klinikai indikáció Pl. motoros érintettség esetén A Kódolás helyettesítése a Törléssel Mozaik-próba helyettesítése a Képkiegészítéssel Érvénytelen szubteszt (felvételi hiba, váratlan zavaró körülmény) De: egy indexben csak 1 csere lehet, az egész tesztben összesen kettő. 16

17 A tesztértelmezés lépései 1) Teljes teszt IQ 2) Indexek kiszámítása 3) Az indexeken belüli szubteszt-deviációk vizsgálata 4) A szubtesztek értékpontja interindividuális összehasonlítás 5) A szubtesztek értékpontjai intraindividuális összehasonlítás 6) Minőségi elemzés IQ és Indexek IQ és Összesített csoportpontok kiszámítása 95% konfindenciaintervallum(a2-a6 táblázat) Százalékrangérték (A2-A6 táblázat) Osztályozás (minősítés): Nagyon magas: > 130 Átlag feletti: Magas átlagos: Átlagos: Alacsony átlagos: Határövezet: Enyhe értelmi fogyatékosság: Középsúlyos értelmi fogyatékosság: A WISC-IV indexek alternatív leíró rendszere (Flanagan & Kaufman, 2009) Standard értékpont tartomány A teljesítmény leírása Felső szélsőérték / Normatív erősség Átlag feletti / Normatív erősség Átlagos övezet/ Normál határon belül Átlag alatti / Normatív gyengeség < / = 69 Alsó szélsőérték / Normatív gyengeség TtIQ - intervallum A korábban alkalmazott eljárások esetében is az IQ-pontszámnál számításban kellett venni (mérési hiba átlagosan ± 3-4 pont) A WISC-IV-ben a TtIQ-hoz tartozó intervallum 9-10 pont Pl. TtIQ: 70, interv.: Indexek összevetése (VmI, PkI «=» MmI, FsI) Komplex esetelemzés (életkor, adaptív viselkedés, eddigi pedagógiai intézkedések) 17

18 TtIQ interpretálhatóságának mérlegelése (1.) Nincs-e szokatlan mértékű szóródás a TtIQ-t alkotó 10 szubteszt értékpontjai között (ld. B6. táblázat) Küszöb: legmagasabb legalacsonyabb értékpont 10 pont Ha a válasz igen, akkor TtIQ helyett az Indexeket kell értelmezni! TtIQ interpretálhatóságának mérlegelése (2.) Nincs-e szokatlan mértékű különbség a TtIQ-t alkotó 4 Index között Küszöb: legmagasabb legalacsonyabb Index 23 pont Ha a válasz igen, akkor TtIQ helyett a (VmI+PkI alapján) GAI (General Ability Index)? DWI-1 (Dumon-Willis Index-1) A WISC-IV alternatív mutatók Verbális megértés Index Közös jelentés Szókincs Általános megértés Általános ismeretek Szótalálás Általános képesség index (GAI) Teljes teszt- IQ Perceptuális következtetés Index Mozaik-próba Képi fogalomalkotás Mátrix-következtetés Képkiegészítés Általános képesség index (GAI) Összesített index, amely a VmI és PkI teljesítményt összegzi egyetlen számban VmI-PkI különbsége nem lehet 23 pontnál nagyobb! VmI-nek és PkI-nak a legnagyobb a g töltete A GAI nem helyettesíti a TtIQ-t Érdemes kiszámítani: Tanulási zavar: MmI-ben vagy FsI-ben elért alacsony érték miatt nem jön ki a képesség-teljesítmény diszkrepancia Fizikai vagy szenzoros zavar: MmI/FsI invalid Traumatikus agysérülés: premorbid kognitív státusz becslése Csak klinikai szempontból indokolt esetben számoljunk ezzel! Mm és Fs lényeges összetevője az általános intelligenciának, így nem követendő gyakorlat ezeket automatikusan figyelmen kívül hagyni, ha alacsony az értékük felülméri a vsz-t! 18

19 A WISC-IV alternatív mutatók Verbális megértés Index Közös jelentés Szókincs Általános megértés Általános ismeretek Szótalálás Munkmemória Index Számterjedelem Betű-szám szekvencia Számolás Általános képesség index (GAI) Teljes teszt- IQ Kognitív jártasság index (CPI) Perceptuális következtetés Index Mozaik-próba Képi fogalomalkotás Mátrix-következtetés Képkiegészítés Feldolgozási sebesség Index Kódolás Szimbólumkeresés Törlés Kognitív jártassági Index (CPI) Összesített index, amely a MmI és FsI teljesítményt összegzi egyetlen számban A kognitív feldolgozás jártassága a magasabb szintű képességek számára a kognitív források felszabadításával támogatja a tanulást és a problémamegoldást A bejáratott, hatékony feldolgozás (a gyors vizuális sebességen és jó mentális kontrollon keresztül) serkenti a fluid gondolkodást és az új anyagok elsajátítását, csökkentve az új vagy magas szintű feladatok kognitív követelményeit Weiss és mtsai (2006) USA-minta alapján: Nagy Teljesítmény>GAI diszkrepancia: nem klinikai mintában (516 fő) 21%, Nagy CPI >GAI diszkrepancia: nem klinikai mintában 9%, speciális oktatásban részt vevő OZ és IZ 5 pont vagy több ponttal alacsonyabb CPI specificitás 63%, érzékenység 66%; zárt vagy nyitott koponyasérülés 4 pont vagy több ponttal alacsonyabb CPI specificitás 61-62%, érzékenység 65-67%; Magában nem tekinthető a specifikus tanulási vagy klinikai zavarok markerének Kettős kritérium: Nagy CPI >GAI diszkrepancia + Nagy Teljesítmény>GAI diszkrepancia a nem klinikai populációban nagyon ritka (2%), OZ, ÍZ 45-50%.-ban teljesült Ezek az eredmények is jelzik, hogy érdemes a TtIQ túl az indexek közötti kognitív erősségek és gyengeségek mintázatát elemezni Az Indexek interpretálhatóságának mérlegelése A) Abnormális mértékű a szóródás a VmI szubtesztjei között? Küszöb: 6 értékpont 3 vagy 4 szubtesztnél; 7 értékpont 5 szubtesztnél B) Abnormális mértékű a szóródás a PkI szubtesztjei között? Küszöb: 7 értékpont 3 szubtesztnél; 8 pont 4 szubtesztnél Ha a válasz igen, akkor az indexeket és az azok közötti diszkrepanciákat óvatosan szabad értelmezni! 19

20 Az Indexek összevetése C) Szignifikáns-e a különbség a MmI szubtesztjei között (Szter, Bsz)? Küszöb: 5 pont eltérés szokatlan MmI nem interpretálható D) Szignifikáns-e a különbség a FsI szubtesztjei között (K, Szk)? Küszöb: 4 pont ha K<Szk; 5 pont ha K>Szk FsI nem interpretálható A) Van-e bármelyik Index között lényeges különbség (B1. és B2. táblázat)? Szignifikáns (valós) különbségek: jobban/kevésbé fejlett területek Pl. VmI PkI >11 pont Pl. János sikeresebb szóbeli válaszadást nem igénylő feladatokban, mint nyelvhez kötött gondolkodási feladatokban. Általában a gyermekek körében az ilyen típusú eltérések nem szokatlanok. Szubtesztértékpont: interindividuális összehasonlítás B) Van-e az Indexek között szélsőségesen nagy, szokatlan különbség (<10%)? Szokatlan és ritka különbségek: erősség/gyengeség Pl. VmI PkI > 19 pont Szubteszt értékpont Minősítés 1-4 Messze az átlag alatti / igen gyenge 5-7 Átlag alatti / gyenge Százalékrang 1-2% 5-16% Pl. MmI < PkI A munkaemlékezet számottevő gyengesége következtében Mártonnak több idő szükséges az összetett információk feldolgozásához, az azonos életkorú gyerekekhez képest mentális energiái hamarabb kimerülnek, amely számos tanulási helyzetben magasabb hibaszámhoz vezet (10) Átlagos (átlag) 25-75% (50%) Átlag feletti / erős 84-95% Kiváló 98-99% 20

Témák. WISC-IV újításai: Szakítás VQ/PQ felosztással 2008.11.29. A WISC-IV intelligenciateszt használatának tapasztalatai,

Témák. WISC-IV újításai: Szakítás VQ/PQ felosztással 2008.11.29. A WISC-IV intelligenciateszt használatának tapasztalatai, A WISC-IV intelligenciateszt használatának tapasztalatai, diagnosztikai kérdések Témák WISC-IV legfontosabb jellemzői az értelmezést érintő elmélet változások A WISC-IV értékelési rendszerének használata

Részletesebben

WISC-IV Intelligencia teszt bemutatása esetismertetéssel

WISC-IV Intelligencia teszt bemutatása esetismertetéssel 26. Oroszi Zsuzsanna: WISC-IV Intelligencia teszt bemutatása esetismertetéssel A Weschler intelligenciatesztek a gyermek és felnőtt-korúak kognitív képességeinek átfogó és megbízható feltárását szolgálják.

Részletesebben

Kognitív játékok, feladatsorok és kompetenciamérések eredményeinek kapcsolatai

Kognitív játékok, feladatsorok és kompetenciamérések eredményeinek kapcsolatai Pilot kutatás 2016 Kognitív játékok, feladatsorok és kompetenciamérések eredményeinek kapcsolatai Faragó Boglárka Kovács Kristóf Sarkadi-Nagy Szilvia 2016. június 14. Az előadás céljai A Kognitos Kft.

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Kutatás, alkalmazás, gyakorlat A tudományos kutatás célja: kérdések megfogalmazása és válaszok keresése

Részletesebben

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet Szász Endre Általános Iskola és AMI Schmidt Márta gyógypedagógus martaschmidt67@gmail.com 2015. május 7. - Ha van négy barackod, és adok még egyet, hány barackod

Részletesebben

Kővári Magdolna, Baginé Trombitás Mariann: Fejlesztési javaslat gyűjtemény - Pszichológiai vizsgálat alapján

Kővári Magdolna, Baginé Trombitás Mariann: Fejlesztési javaslat gyűjtemény - Pszichológiai vizsgálat alapján Kővári Magdolna, Baginé Trombitás Mariann: Fejlesztési javaslat gyűjtemény - Pszichológiai vizsgálat alapján Viselkedésterápia. Szociális és kommunikációs készségek Együttműködési készség erősítése. Egyértelmű,

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Az előadás címe: A nyelvi zavarok korai felismerése a pszichomotoros fejlődéssel összefüggésben Egy szakdolgozati kutatás eredményeinek bemutatása

Az előadás címe: A nyelvi zavarok korai felismerése a pszichomotoros fejlődéssel összefüggésben Egy szakdolgozati kutatás eredményeinek bemutatása Az előadás címe: A nyelvi zavarok korai felismerése a pszichomotoros fejlődéssel összefüggésben Egy szakdolgozati kutatás eredményeinek bemutatása Készítette: Szabó Ágnes logopédus hallgató; ELTE Bárczi

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Iskolai jelentés. 10. évfolyam szövegértés

Iskolai jelentés. 10. évfolyam szövegértés 2008 Iskolai jelentés 10. évfolyam szövegértés Az elmúlt évhez hasonlóan 2008-ban iskolánk is részt vett az országos kompetenciamérésben, diákjaink matematika és szövegértés teszteket, illetve egy tanulói

Részletesebben

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségfeladatmegosztás, szakszolgálatok és a nevelési-oktatási intézmények között

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségfeladatmegosztás, szakszolgálatok és a nevelési-oktatási intézmények között Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségfeladatmegosztás, együttműködési lehetőségek a szakszolgálatok és a nevelési-oktatási intézmények között Tassy Ildikó Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 Diagnosztika

Részletesebben

Kognitív megközelítés

Kognitív megközelítés Kognitív megközelítés Kognitív megközelítés Tanulóképe: A gyerekek magas szintű képességekkel rendelkeznek. A gyerekek hogyan : manipulálják, monitorálják az információt, és milyen stratégiákat alkalmaznak.

Részletesebben

1/8. Iskolai jelentés. 10.évfolyam matematika

1/8. Iskolai jelentés. 10.évfolyam matematika 1/8 2009 Iskolai jelentés 10.évfolyam matematika 2/8 Matematikai kompetenciaterület A fejlesztés célja A kidolgozásra kerülő programcsomagok az alább felsorolt készségek, képességek közül a számlálás,

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok)

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok) Féléves ütemterv Pedagógiai megfigyelés, Az átlagos intelligenciaszinttel rendelkező Róbertnél részképesség elmaradások (beszédészlelés, beszédmotorika, vizuomotoros koordináció) voltak láthatók, melyek

Részletesebben

avagy nem értem, hogy miért nem értenek

avagy nem értem, hogy miért nem értenek (ne) Szólj szám, nem fáj fejem avagy nem értem, hogy miért nem értenek A MEGKÉSETT BESZÉDFEJLŐDÉS GYERMEKKORBAN A normális beszédfejlődés szakaszai Sírás, kiáltozás Gagyogás Utánzás (0-2 hónap) (3-4 hónap)

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály. Szövegértés, matematika. SIOK Balatonendrédi Általános Iskola

Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály. Szövegértés, matematika. SIOK Balatonendrédi Általános Iskola Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály Szövegértés, matematika SIOK Balatonendrédi Általános Iskola 1 Fit jelentés 2011-es tanév, 6-8. osztály (matematika, szövegértés) A 2011-es mérés

Részletesebben

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje 3.1.1. Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje A beszámoltatás, számonkérés feladatai a) Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának

Részletesebben

Telephelyi jelentés. Váci Utcai Ének-zeneI Általános Iskola 1056 Budapest, Váci u. 43. OM azonosító: Telephely kódja: 001

Telephelyi jelentés. Váci Utcai Ének-zeneI Általános Iskola 1056 Budapest, Váci u. 43. OM azonosító: Telephely kódja: 001 FIT-jelentés :: 2010 6. évfolyam :: Általános iskola Váci Utcai Ének-zeneI Általános Iskola 1056 Budapest, Váci u. 43. Figyelem! A 2010. évi Országos kompetenciaméréstől kezdődően a szövegértés, illetve

Részletesebben

FSIQ PIQ PIQ VIQ VIQ FSI VMI PKI VMI FSI PKI MMI. Verbális Képességek. Index. Perceptuális Képességek Index. Munkamemória. Index

FSIQ PIQ PIQ VIQ VIQ FSI VMI PKI VMI FSI PKI MMI. Verbális Képességek. Index. Perceptuális Képességek Index. Munkamemória. Index A WAIS-III III A WAIS-III története Az intelligencia az egyéneknek az az összetett és globális képessége, amellyel képesek célszerűen cselekedni, ésszerűen gondolkodni és a környezethez hatékonyan alkalmazkodni.

Részletesebben

Telephelyi jelentés. Mészöly Géza Általános Iskola Tagiskola 8171 Balatonvilágos, József Attila utca 119. OM azonosító: 037158 Telephely kódja: 002

Telephelyi jelentés. Mészöly Géza Általános Iskola Tagiskola 8171 Balatonvilágos, József Attila utca 119. OM azonosító: 037158 Telephely kódja: 002 FIT-jelentés :: 2010 6. évfolyam :: Általános iskola Mészöly Géza Általános Iskola Tagiskola 8171 Balatonvilágos, József Attila utca 119. Figyelem! A 2010. évi Országos kompetenciaméréstől kezdődően a

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2010. Tátra Téri Általános Iskola 1204 Budapest, Tátra tér 1. OM azonosító: 035165 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2010. Tátra Téri Általános Iskola 1204 Budapest, Tátra tér 1. OM azonosító: 035165 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2010 6. évfolyam :: Általános iskola Tátra Téri Általános Iskola 1204 Budapest, Tátra tér 1. Figyelem! A 2010. évi Országos kompetenciaméréstől kezdődően a szövegértés, illetve a matematika

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 2. sz. melléklet. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja

DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 2. sz. melléklet. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Program 2. sz. melléklet A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai VUCSKÓ ZSUZSANNA igazgató 2. oldal Tartalom 1. A sajátos nevelési

Részletesebben

Az Országos kompetenciamérés (OKM) tartalmi kerete. a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. melléklete alapján

Az Országos kompetenciamérés (OKM) tartalmi kerete. a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. melléklete alapján Az Országos kompetenciamérés (OKM) tartalmi kerete a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. melléklete alapján Az OKM tartalmi keret Célja: definiálja azokat a tényezőket és szempontrendszereket, amelyek

Részletesebben

Iskolai jelentés. 10. évfolyam szövegértés

Iskolai jelentés. 10. évfolyam szövegértés 2010 Iskolai jelentés 10. évfolyam szövegértés Szövegértési-szövegalkotási kompetenciaterület A fejlesztés célja Kommunikáció-központúság Tevékenység centrikusság Rendszeresség Differenciáltság Partnerség

Részletesebben

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió Inkluzív iskola _2 Separáció- integráció- inklúzió Speciális nevelési területek, speciális életvitel Speciális megközelítés Normalitás, abnormalitás fogalma, az átlagtól való eltérés okai, magyarázó elméletei

Részletesebben

A neobehaviorizmus felismeri az embert körülvevő szociális mező jelentőségét.

A neobehaviorizmus felismeri az embert körülvevő szociális mező jelentőségét. 4_Teszt_próbavizsga Mely típusú tanulásnak felel meg az írástanulás? Perceptuális tanulás Motoros tanulás Verbális tanulás Nem szándékos tanulás Ki tekintette a tanulást feltételes reflexek sorozatának?

Részletesebben

Sajátos nevelési igény a megyei szakértői bizottság tevékenységköre, a diagnózis pedagógiai és jogi konzekvenciái

Sajátos nevelési igény a megyei szakértői bizottság tevékenységköre, a diagnózis pedagógiai és jogi konzekvenciái Sajátos nevelési igény a megyei szakértői bizottság tevékenységköre, a diagnózis pedagógiai és jogi konzekvenciái Mernyeiné Tőke Gyöngyi, Szegő Ágnes Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 Sajátos nevelési

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2010. Gárdonyi Géza Általános Iskola 2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b. OM azonosító: 037320 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2010. Gárdonyi Géza Általános Iskola 2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b. OM azonosító: 037320 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2010 8. évfolyam :: Általános iskola Gárdonyi Géza Általános Iskola 2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b. Figyelem! A 2010. évi Országos kompetenciaméréstől kezdődően a szövegértés, illetve a

Részletesebben

11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK

11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK MATEMATIK A 9. évfolyam 11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK KÉSZÍTETTE: CSÁKVÁRI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Óvodás és kisiskolás gyermekek interpretált beszédének vizsgálata

Óvodás és kisiskolás gyermekek interpretált beszédének vizsgálata X. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia 2016. február 5.. Óvodás és kisiskolás gyermekek interpretált beszédének vizsgálata Vakula Tímea ELTE BTK NyDI, III. évf. Bevezetés a beszélt nyelv feldolgozásának

Részletesebben

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIK A 9. évfolyam 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR Matematika A 9. évfolyam. 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakiskola

Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakiskola FIT-jelentés :: 2010 10. évfolyam :: Szakiskola FVM DASzK, Szakképző Iskola - Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Villány 7773 Villány, Mathiasz János u. 2. Figyelem! A 2010. évi

Részletesebben

Ember-gép rendszerek megbízhatóságának pszichológiai vizsgálata. A Rasmussen modell.

Ember-gép rendszerek megbízhatóságának pszichológiai vizsgálata. A Rasmussen modell. Ember-gép rendszerek megbízhatóságának pszichológiai vizsgálata. A Rasmussen modell. A bonyolult rendszerek működtetésének biztonsága egyre pontosabb, naprakész gondolati, beavatkozási sémákat igényel

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2010. Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola

FIT-jelentés :: 2010. Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola FIT-jelentés :: 2010 10. évfolyam :: Szakközépiskola Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye 6724 Szeged, Kálvária tér 7. Figyelem! A 2010. évi Országos kompetenciaméréstől

Részletesebben

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: 4 évfolyamos gimnázium

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: 4 évfolyamos gimnázium FIT-jelentés :: 2010 10. évfolyam :: 4 évfolyamos gimnázium Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8. Figyelem! A 2010. évi Országos kompetenciaméréstől

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2010. Képes Géza Általános Iskola 4700 Mátészalka, Szokolay Örs u. 2-4 OM azonosító: 033392 Telephely kódja: 003. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2010. Képes Géza Általános Iskola 4700 Mátészalka, Szokolay Örs u. 2-4 OM azonosító: 033392 Telephely kódja: 003. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2010 6. évfolyam :: Általános iskola Képes Géza Általános Iskola 4700 Mátészalka, Szokolay Örs u. 2-4 Figyelem! A 2010. évi Országos kompetenciaméréstől kezdődően a szövegértés, illetve

Részletesebben

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1 Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája DrBaji Ildikó Vadaskert Kórház Kognitív-viselkedésterápia1 Kogníciók(gondolatok, beállítottság) módosítása Viselkedés módosítás Csoport terápiás forma 1 Kognitív-viselkedés

Részletesebben

FIT-jelentés :: Makkosházi Általános Iskola 6723 Szeged, Ortutay u. 3. OM azonosító: Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: Makkosházi Általános Iskola 6723 Szeged, Ortutay u. 3. OM azonosító: Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2010 6. évfolyam :: Általános iskola Makkosházi Általános Iskola 6723 Szeged, Ortutay u. 3. Figyelem! A 2010. évi Országos kompetenciaméréstől kezdődően a szövegértés, illetve a matematika

Részletesebben

16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK

16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK MATEMATIK A 9. évfolyam 16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR, DARABOS NOÉMI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek É R T É K E L É S a program szóbeli interjúján résztvevő személyről K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek Értékelés: A terület pontozása 1-5 tartó skálán, ahol az egyes pontszám a

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2010. Telephelyi jelentés. 6. évfolyam :: Általános iskola

FIT-jelentés :: 2010. Telephelyi jelentés. 6. évfolyam :: Általános iskola FIT-jelentés :: 2010 6. évfolyam :: Általános iskola """Magyar-kút"" ÁMK Etyek, Német Nemzetiségi Általános Iskolája, Nemzetiségi Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Könyvtár-közművelődés" 2091 Etyek,

Részletesebben

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele?

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Kérdések elitista megközelítés egyenlőség elv? ritka, mint a fehér holló nekem minden tanítványom tehetséges valamiben mi legyen a fejlesztés iránya? vertikális

Részletesebben

A mérés tárgya, tartalma

A mérés tárgya, tartalma A mérés tárgya, tartalma 1 A TUDÁS Az oktatás elméletének egyik legősibb problémája az ismeretek és a képességek viszonyának értelmezése. A tudás részei, elemei tekintetében számos álláspont alakult ki,

Részletesebben

7. 1. A formatív értékelés és lehetséges módjai (szóbeli, feladatlapos, számítógépes) az oktatásban. - valamilyen jelenségről, ill.

7. 1. A formatív értékelés és lehetséges módjai (szóbeli, feladatlapos, számítógépes) az oktatásban. - valamilyen jelenségről, ill. 7. 1. A formatív értékelés és lehetséges módjai (szóbeli, feladatlapos, számítógépes) az oktatásban Pedagógiai értékelés fogalma: Az értékelés során értéket állapítunk meg: közvetlenül: közvetve: - valamilyen

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2010. Pallavicini Sándor Iskola 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 15-17. OM azonosító: 200909 Telephely kódja: 011. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2010. Pallavicini Sándor Iskola 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 15-17. OM azonosító: 200909 Telephely kódja: 011. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2010 6. évfolyam :: Általános iskola Pallavicini Sándor Iskola 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 15-17. Figyelem! A 2010. évi Országos kompetenciaméréstől kezdődően a szövegértés, illetve

Részletesebben

10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK

10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK MATEMATIK A 9. évfolyam 10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK KÉSZÍTETTE: CSÁKVÁRI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK Tanári útmutató 2 MODULLEÍRÁS A modul

Részletesebben

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 8. évfolyam :: Általános iskola

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 8. évfolyam :: Általános iskola FIT-jelentés :: 2010 8. évfolyam :: Általános iskola Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Gyakorló Általános Iskola 2500 Esztergom, Helischer u. 5. Figyelem! A 2010. évi Országos kompetenciaméréstől

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Tájékoztató az Óvoda-iskola átmenetet segítő program indításáról Mohács, 2013. október 16 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési

Részletesebben

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK 1. A gyógypedagógia alapfogalmai, elméletei, kapcsolata más tudományokkal

Részletesebben

Értelmezési szempontok

Értelmezési szempontok Értelmezési szempontok Értelmezési szempontok (Technikai és értelmező kézikönyv, 3. old.) Alapelv: a WSC-V fontos kvalitatív és kvantitatív információval szolgál a vsz. kognitív funkcióiról, ezek önmagukban

Részletesebben

MATEMATIK A 9. évfolyam. 2. modul: LOGIKA KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR

MATEMATIK A 9. évfolyam. 2. modul: LOGIKA KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR MATEMATIK A 9. évfolyam 2. modul: LOGIKA KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR Matematika A 9. évfolyam. 2. modul: LOGIKA Tanári útmutató 2 MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok

Részletesebben

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre A sajátos nevelési igényt a megyei szakértői bizottság szakvéleményben állapítja meg. Az Intézményben integráltan

Részletesebben

Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakiskola

Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakiskola FIT-jelentés :: 2010 10. évfolyam :: Szakiskola Corvin Mátyás Tagintézmény 6800 Hódmezővásárhely, Bartók B. u. 23. Figyelem! A 2010. évi Országos kompetenciaméréstől kezdődően a szövegértés, illetve a

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

A évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése

A évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése A 2008. évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése Bevezetés A közoktatásért felelős minisztérium megbízásából 2008-ban hatodik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre.

Részletesebben

A SZABADEGYETEM FŐ TÉMAKÖREI. 1. Az autizmus spektrum zavarral kapcsolatos általános, korszerű ismeretek átadása 2011. március 26-27., április 9-10.

A SZABADEGYETEM FŐ TÉMAKÖREI. 1. Az autizmus spektrum zavarral kapcsolatos általános, korszerű ismeretek átadása 2011. március 26-27., április 9-10. A SZABADEGYETEM FŐ TÉMAKÖREI 1. rész: az autizmus spektrum zavarral kapcsolatos általános, korszerű ismeretek átadása (részletes tartalom: lásd BHRG Szabadegyetem 2011. tavasz című file ) 1. Az autizmus

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ 1 / 5 1. feladat 5 pont Határozza meg a szocializáció fogalmát! A szocializáció a társadalomba való beilleszkedés

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON DR. PAKSY ANDRÁS A lakosság egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási mutatók közül a halandósági tábla alapján

Részletesebben

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem 2. évfolyam A 2. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához A középszintű szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

A szenzomotoros szemléletű TSMT-I-II és HRG-terápiák hatásai Williams-szindrómás gyerekek/fiatalok esetében

A szenzomotoros szemléletű TSMT-I-II és HRG-terápiák hatásai Williams-szindrómás gyerekek/fiatalok esetében A szenzomotoros szemléletű TSMT-I-II és HRG-terápiák hatásai Williams-szindrómás gyerekek/fiatalok esetében Sarvajcz Kinga, Lakatos Katalin Ph.D BHRG Alapítvány Vázlat 1. A szenzomotoros terápiák indikációja

Részletesebben

FIT-jelentés :: Puskás Ferenc Általános Iskola 1191 Budapest, Berzsenyi 8. OM azonosító: Telephely kódja: 002. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: Puskás Ferenc Általános Iskola 1191 Budapest, Berzsenyi 8. OM azonosító: Telephely kódja: 002. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2009 8. évfolyam :: Általános iskola Puskás Ferenc Általános Iskola 1191 Budapest, Berzsenyi 8. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a 8. évfolyamon

Részletesebben

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Francia nyelv A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

FIT-jelentés :: Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája 6500 Baja, Bezerédj utca 15. OM azonosító: Telephely kódja: 001

FIT-jelentés :: Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája 6500 Baja, Bezerédj utca 15. OM azonosító: Telephely kódja: 001 FIT-jelentés :: 2014 8. évfolyam :: Általános iskola Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája 6500 Baja, Bezerédj utca 15. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

Alulteljesítők felismerése a KATT kérdőív segítségével. Taskó Tünde Anna

Alulteljesítők felismerése a KATT kérdőív segítségével. Taskó Tünde Anna Alulteljesítők felismerése a KATT kérdőív segítségével Taskó Tünde Anna Tartalom Előzmények Az alulteljesítés fogalma A metakogníció fogalma A metakogníció és tanulás A KATT kérdőív bemutatása Az alulteljesítés

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés Készítette: Gáthy Péterné Siófok, 2012. április 9. minőségügyi vezető 1 1. Tanulási környezet A telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszok alapján az épületünk jó állagú.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Matematikai kompetenciák fejlesztése tréning Nyilvántartásba vételi szám: E-000819/2014/D004

TÁJÉKOZTATÓ. Matematikai kompetenciák fejlesztése tréning Nyilvántartásba vételi szám: E-000819/2014/D004 TÁJÉKOZTATÓ Matematikai kompetenciák fejlesztése tréning /D004 A képzés során megszerezhető kompetenciák A képzésben résztvevő Ismeri : ismeri a mennyiség fogalmát. ismeri a számok nagyságrendjét, ismeri

Részletesebben

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló,

Részletesebben

TEHETSÉGAZONOSÍTÁS TEÉRTED!

TEHETSÉGAZONOSÍTÁS TEÉRTED! TEHETSÉGAZONOSÍTÁS TEÉRTED! Tehetségpontként fontos feladatkörünk a tehetségazonosítás, a kiváló képességek korai megnyilvánulásainak felismerése. A tehetségazonosítás hármas szabálya alapján végezzük

Részletesebben

A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontok szerint adható maximális pontszámot mutatja.

A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontok szerint adható maximális pontszámot mutatja. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák alapján történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon

Részletesebben

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 8. évfolyam :: Általános iskola

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 8. évfolyam :: Általános iskola FIT-jelentés :: 2015 8. évfolyam :: Általános iskola Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 1022 Budapest, Lorántffy Zsuzsanna utca 3. Létszámadatok A telephely létszámadatai az

Részletesebben

- hasonló hangzású hangok, szótagok, szavak hallási felismerésének problémája.

- hasonló hangzású hangok, szótagok, szavak hallási felismerésének problémája. Asperger syndroma: A zavaroknak egy csoportja, amelyet a szociális kapcsolatfelvétel és tartás minőségi mássága jellemzi. A kommunikációs sémák sajátosak ezeknél a gyerekeknél. Általában az érdeklődésük-aktivitásuk

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ. Általános útmutató

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ. Általános útmutató ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ Általános útmutató 1. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása

A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása Dr. Gallai Mária gyermekpszichiáter Fejlődési zavar Fejlődési zavar gyanúja: megkésett eltérő disszociált fejlődés Fejlődési részterületek:

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2009. Telephelyi jelentés. 6. évfolyam :: Általános iskola

FIT-jelentés :: 2009. Telephelyi jelentés. 6. évfolyam :: Általános iskola FIT-jelentés :: 2009 6. évfolyam :: Általános iskola Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Óvoda u. 4. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai

Részletesebben

Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan

Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan Dr. Dernóczy-Polyák Adrienn PhD egyetemi adjunktus, MMT dernoczy@sze.hu A projekt címe: Széchenyi István Egyetem minőségi kutatói utánpótlás nevelésének

Részletesebben

FIT-jelentés :: Újbudai Széchenyi István Gimnázium 1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4. OM azonosító: Telephely kódja: 001

FIT-jelentés :: Újbudai Széchenyi István Gimnázium 1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4. OM azonosító: Telephely kódja: 001 FIT-jelentés :: 2015 10. évfolyam :: 4 évfolyamos gimnázium Újbudai Széchenyi István Gimnázium 1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4. Létszámadatok A telephely létszámadatai a 4 évfolyamos gimnáziumi képzéstípusban

Részletesebben

GYAKORI BESZÉDHIBÁK ÓVODÁSKORBAN

GYAKORI BESZÉDHIBÁK ÓVODÁSKORBAN GYAKORI BESZÉDHIBÁK ÓVODÁSKORBAN Csibi Enikő VÁZLAT Beszédhibákról általában Nyelv és beszédfejlesztő pedagógus kompetenciái a beszédfejlesztésben Nevelési tanácsadói tapasztalatok BESZÉDHIBA-MEGKÉSETT

Részletesebben

Molnár Éva SZTE Neveléstudományi Intézet

Molnár Éva SZTE Neveléstudományi Intézet (TÁMOP 3.1.9/08/01) A sajátos nevelési igényő tanulóknak megfelelı diagnosztikus mérıeszközök és feladatbank kifejlesztése Molnár Éva SZTE Neveléstudományi Intézet SNI fogalom értelmezése Sajátos nevelési

Részletesebben

OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK

OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK Statisztikai alapfogalmak Item Statisztikai alapfogalmak Átlag Leggyakrabban: számtani átlag Egyetlen számadat jól jellemzi az eredményeket Óvatosan: elfed Statisztikai alapfogalmak

Részletesebben

FIT-jelentés :: Budapesti Ward Mária Általános Iskola 1056 Budapest, Molnár u. 4. OM azonosító: Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: Budapesti Ward Mária Általános Iskola 1056 Budapest, Molnár u. 4. OM azonosító: Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2009 6. évfolyam :: Általános iskola Budapesti Ward Mária Általános Iskola 1056 Budapest, Molnár u. 4. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a 6. évfolyamon

Részletesebben

A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban. MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, Steklács János

A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban. MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, Steklács János A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, 2014. 11. 14. Steklács János Olvasási stratégiák Mit jelent a kognitív stratégia? A kognitív stratégiák az

Részletesebben

SOFI EGYMI ÁRAMLIK A BESZÉD Konferencia 2011. november 14. SZÓL-E? Új szűrőeljárás ű ő á az óvodai logopédiai ellátásban Kas Bence Lőrik József Molnárné Bogáth Réka Szabóné Vékony Andrea Szatmáriné Mályi

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2011. Cecei Általános Iskola 7013 Cece, Árpád u. 3. OM azonosító: 038726 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2011. Cecei Általános Iskola 7013 Cece, Árpád u. 3. OM azonosító: 038726 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2011 8. évfolyam :: Általános iskola Cecei Általános Iskola 7013 Cece, Árpád u. 3. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a 8. évfolyamon Tanulók száma

Részletesebben

FIT-jelentés :: Dobó István Gimnázium 3300 Eger, Széchenyi u. 19. OM azonosító: Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: Dobó István Gimnázium 3300 Eger, Széchenyi u. 19. OM azonosító: Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2013 10. évfolyam :: 6 évfolyamos gimnázium Dobó István Gimnázium 3300 Eger, Széchenyi u. 19. Létszámadatok A telephely létszámadatai a 6 évfolyamos gimnáziumi képzéstípusban a 10. évfolyamon

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 14. modul: GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan Általános jellemzok EMELT SZINT FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁMOK Bemelegíto beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat egy témakör részletes megbeszélése interakció kezdeményezés nélkül

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2009. Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola 3532 Miskolc, Fadrusz János u. 3-8. OM azonosító: 200298 Telephely kódja: 001

FIT-jelentés :: 2009. Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola 3532 Miskolc, Fadrusz János u. 3-8. OM azonosító: 200298 Telephely kódja: 001 FIT-jelentés :: 2009 8. évfolyam :: Általános iskola Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola 3532 Miskolc, Fadrusz János u. 3-8. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2013. Telephelyi jelentés. 8. évfolyam :: Általános iskola

FIT-jelentés :: 2013. Telephelyi jelentés. 8. évfolyam :: Általános iskola FIT-jelentés :: 2013 8. évfolyam :: Általános iskola Bulgárföldi Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 3534 Miskolc, Fazola H u. 2. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános

Részletesebben