A sertés piaci rendtartása az Európai Unióban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A sertés piaci rendtartása az Európai Unióban"

Átírás

1 A sertés piaci rendtartása az Európai Unióban Piaci rendtartások az Európai Unióban sorozat része A Magyar Agrárkamara információs kiadványa Az EU mezőgazdasági jogi szabályozásának napi követését elősegítő, GAK Kht által működtetett EU-Info szolgáltatás felhasználását megkönnyítő segédlet

2 A sertés piaci rendtartása az Európai Unióban A rendtartás célja, a termékkör meghatározása A rendtartás célja a termelés fejlesztése, a termékminőség javítása a termelők megfelelő életszínvonalának biztosítása a sertés és sertéshús piac stabilizálása a fogyasztók ellátása méltányos áron, megfelelő minőségű termékekkel. Termékkör meghatározása élő sertés, kivéve tenyészállat friss, hűtött vagy fagyasztott sertéshús és belsőségek emberi fogyasztásra alkalmas sózott, szárított és füstölt sertéshús és belsőségek háj, illetve ki nem olvasztott sertésszalonna sertéshús alapú készítmények, dobozolt sertéshús, töltelékáru. Árszabályozás A sertéshús ágazatban két központilag megállapított ún. intézményi ár létezik: az alapár, valamint az intervenciós ár. Az intervenciós felvásárlás előfeltétele az EU sertéspiacain érvényes árakat tükröző referencia árak megléte. Az alapár biztosítja a termelők méltányos jövedelmét, és kiegyensúlyozott termelés mellett a piac stabilitását. Az alapárat a július 1-től június 30-ig tartó gazdasági évre határozzák meg, az EUROP skála alapján E minőségűnek meghatározott hasított egész és félsertésre. Ez az ár az alapja a betárolási kampányok és az intervenciós felvásárlásoknál alkalmazott árkalkulációnak. A jelenleg érvényes alapár: 1509,39 euró/t. Az intervenciós ár mértékét a Bizottság állapítja meg, elsősorban a piaci zavar nagyságától függően és a tagállamok intervenciós ügynökségei fizetik a termelőknek az EUROP skála szerinti E minőségű sertésekre. Mértéke nem lehet az alapár 78 %-nál kevesebb, és 92 %- ánál több. A hasított sertésektől eltérő egyéb szabvány minőségű termékek felvásárlási árát is ebből az árból vezetik le. A referencia ár az Európai Unió sertéspiacain érvényes árakat mutatja, melyet a tagállamok piaci árszintje és sertésállományuk nagysága alapján számítanak ki. Amennyiben a referencia ár huzamosabb ideig az alapár 103 %-a alá csökken, beindítható előbb a betárolási kampányok, majd az intervenciós felvásárlás. Jogszabályi háttér: 2759/1975/4., 5., 3537/1989., 1572/

3 A sertéshús magántárolási támogatásának részletes szabályai Az Unió a magántárolási támogatás két módját alkalmazza. A Bizottság dönt arról, hogy meghirdeti a tárolási támogatás egységes szintjét, összegét, vagy versenyezteti a vágóhidakat, ennek érdekében pályázatot ír ki, és legkedvezőbb pályázatokat fogadja el. Abban az esetben, ha a támogatás egységnyi összege előre meghatározott, a vágóhíd szerződéskötési kérelmet nyújt be az kifizető ügynökségnek. A szerződéskötésről a kifizető ügynökség a kérelmezőt a kérelem benyújtását követő ötödik munkanapon értesíti. Amennyiben a kérelmet elfogadják, a szerződést a döntési értesítés kiküldésének napján megkötöttnek tekintik. Amennyiben a Bizottság a pályázatos eljárás mellett dönt, az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában meghirdeti az eljárás kezdetét, részletesen megadja a termékleírást, az ajánlat benyújtási határidejét (napot és órát) és a minimálisan pályázható mennyiséget. Az ajánlatokat euróban kell megadni, és az illetékes kifizető ügynökséghez kell benyújtani. Az ajánlat tartalmazza a betárolandó termék megnevezését és mennyiségét, a tárolás időtartamát, az igényelt támogatás összegét, a támogatási összeg 30 %-ának megfelelő óvadék összegét. Az ajánlattevő vállalja, hogy a szerződéskötést követő 28 napon belül saját kockázatára és költségére a szerződött mennyiséget betárolja, erről a kifizető ügynökséget tájékoztatja, és lehetővé teszi a kötelezettségek betartásának ellenőrzését. Az ajánlatokat a tagállamok hatóságai zárt ülésen vizsgálják meg titoktartási kötelezettség mellett, majd név nélkül továbbítják a Bizottságnak a benyújtás végső határidejét követő második munkanap végéig. A kapott ajánlatok alapján a Bizottság dönt arról a maximális támogatási összegről, amely alatti ajánlatokat elfogadják. Bizottság döntéséről szóló értesítést követő öt munkanapon belül az érintett intervenciós hatóság tájékoztatja az ajánlattevőket. Amennyiben az ajánlatot elfogadják, az értesítés kiküldése napján a szerződést megkötöttnek tekintik. Ha az ajánlatot nem fogadták el, az óvadékot felszabadítják. Sertéshús magántárolási szerződést a tagállamok kifizető ügynökségei olyan természetes vagy jogi személyekkel kötnek, akik/amelyek: valamely tagállamban hivatalosan be vannak jegyezve, a hús és élő állat szektorokban legalább tizenkét hónapja üzleti tevékenységet folytatnak, megfelelő tároló létesítmény áll rendelkezésükre az Európai Unióban.. A szerződés meghatározott mennyiségre vonatkozik. Magántárolási támogatás a legalább két hónapig az Unió területén tartott és a kifizető ügynökség által ellenőrzött, a betárolási idő előtt legfeljebb tíz nappal korábban levágott állatokból származó, a minőségi előírásoknak megfelelő friss húsra adható. 3

4 A betárolás minden tételre azon a napon kezdődik, amikor az intervenciós hatóság ellenőrzése alá kerül. Ekkor határozzák meg a friss vagy hűtött termék nettó súlyát. Kicsontozott termék betárolása esetén a súlymérést a csontozás helyén is végezhetik. A betárolást a szerződéskötést követő 28 napon belül be kell fejezni. A betárolási időszak tíz napos túllépése esetén a támogatás már nem vehető igénybe. Magántárolási támogatás igénylésénél az ajánlatok nem vonhatók vissza. A szerződött tárolási ideig a kikötött mennyiség legalább 90 %-át a szerződő fél kockázatára a tárolóban kell tartani. A kitárolást a szerződés szerinti időpont lejárta után lehet megkezdeni. Az áru csak akkor tárolható ki korábban, ha a betárolástól számítva legalább két hónap eltelt és a kitárolástól számított 60 napon belül harmadik országba exportálják. Ha a szerződéses tárolási időszak alatt a ténylegesen tárolt mennyiség nem éri el a szerződött mennyiséget, de annak 90 %-ánál nem kevesebb, a támogatást arányosan csökkentik, 90 és 80 % között, a ténylegesen tárolt mennyiségre vonatkozó támogatást a felére csökkentik, annak 80 %-ánál kevesebb, a támogatást nem fizetik ki. A szerződő fél kérésére háromhavi tárolás után egy alkalommal van előlegfizetésre mód, az előleg 120 %-ának megfelelő óvadék letétbe helyezése esetén. Az előleg összege nem haladhatja meg a háromhavi tárolásnak megfelelő támogatási összeget. Amennyiben az előlegfizetést megelőzően a szerződéses termékeket exportálják, az előleg összegének kiszámításánál a tényleges tárolási időt veszik figyelembe. A támogatási kérelmeket és a megfelelő dokumentumokat a szerződéses tárolási időszak befejezését követően legfeljebb hat hónapon belül be lehet nyújtani a kifizető ügynökségnek. A szerződő félnek a kitárolás megkezdése előtt értesítenie kell a kifizető ügynökséget. Amennyiben ezt elmulasztja, de egyéb módon bizonyítja a kitárolás dátumát és mennyiségét, a támogatást a kitárolást követő 30 napon belül megkapja, de a biztosíték 15 %-át visszatartják, ellenkező esetben nem fizetnek támogatást és az egész biztosítékot is elveszíti. A vis major eseteket kivéve, amennyiben a szerződő fél nem tartja be a szerződéses tárolási időszak végét, vagy a teljes tárolt mennyiségre vonatkozó két hónapos minimális tárolási időt, a szerződésszegés minden naptári napján a támogatás összege 10 %-kal csökken. Ellenőrzések és büntetések A tagállamok hatósága ellenőrzi: a betárolás időpontját, a tulajdonjogot a betárolás időpontjában, a dobozok vagy másként csomagolt darabok súlyát és számát, a termékek fizikai jelenlétét a tárolóban, 4

5 a szerződéses, minimális tárolási időtartam végének számított napját, kiegészítve a tárolás tényleges dátumával. A szerződő fél vagy a tároló üzemeltetője, szerződési számonként készletnyilvántartást vezet, amely tartalmazza: a magántárolóba bevitt termékek megnevezését, a betárolás dátumát és a szerződéses minimális tárolási időszak végét, kiegészítve a kitárolás tényleges dátumával, a termékek megnevezését, a hasított félsertések, és az egyedileg tárolt dobozok számát és súlyát, a termékek elhelyezését a tárolón belül. Mindegyik raklapot és mindegyik egyedileg tárolt darabot úgy kell megjelölni, hogy látható legyen a szerződés száma, a betárolás időpontja, a termék megnevezése és súlya. Az ellenőrzéssel megbízott hatóság a termékek betárolásakor elvégzi az azonosítást és lepecsételheti a betárolt terméket. A tárolási idő alatt kötelezően ellenőrzi, hogy az áru a szerződéses tárolási időszak utolsó hetében valóban a tárolóban legyen, lepecsételheti a szerződés szerint tárolt összes terméket bejelentés nélküli mintaellenőrzést tarthat (A mintaellenőrzés reprezentatív, és a magántárolási támogatás előírásai szerint minden tagállamban a betárolt összmennyiség legalább 10 %-ára vonatkozik.) Az ellenőrzés és a lepecsételés kezelési költségei a szerződő felet terhelik. Az elvégzett ellenőrzésekről jelentés készül, - rögzítve benne az ellenőrzés dátumát, időtartamát és az elvégzett ellenőrzést - melyet a készítőjének és a szerződő félnek alá kell írnia. Amennyiben kiderül, hogy a jelentés akár szándékosan vagy hanyagság miatt hamis, az adott szerződő felet, a megállapítást követő naptári év végéig kizárják a magántárolási támogatási rendszerből. Adatszolgáltatási kötelezettség A tagállamok telexen vagy telefaxon jelentik a Bizottságnak: hetente, hétfőn és csütörtökön a szerződéskötési kérelmekre vonatkozó termékmennyiségeket, hetente szerdáig, tárolási időszakokra bontva a megelőző héten szerződött termékeket és mennyiségeket, a havonta betárolt termékeket és az összes mennyiséget, havonta a tárolóban lévő összes mennyiséget és azokat, amelyekre a szerződéses tárolási időszak lejárt havonta, a lerövidített vagy meghosszabbított tárolási időt, a tárolási idő alatt felülvizsgált termékeket és mennyiségeket, valamint az eredeti és a felülvizsgált kitárolási hónapot. 5

6 Jogszabályi háttér: 1649/1999., 2042/1998., 3444/1990/11., 12., 13., 2713/1999. Sertéshús intervenciós felvásárlás Intervenciós felvásárlásra akkor kerül sor, ha a hasított sertés közöspiaci ára és a közösség reprezentatív piacain jegyzett, és az egyes tagállamok sertésállományának relatív nagyságát tükröző együtthatóval súlyozott ár kevesebb, és várhatóan kevesebb is marad, mint az alapár 103 %-a. Az E minőségű hasított sertések intervenciós felvásárlási ára nem haladhatja meg az alapár 92 %-át és nem lehet alacsonyabb a 78 %-ánál. Az egyéb szabvány minőségű termékek felvásárlási árát a hasított sertésekéből vezetik le. Az intervencióra kerülő termékekről, a felvásárlási árról és a magántárolási támogatás összegéről, az intervenciós ügynökségek által felvásárolt termékek felhasználásáról, értékesítéséről, értékesítési árairól, az esetleges feldolgozásról, és az intervenciós intézkedések megszüntetéséről a Bizottság dönt. Az intervenciós központokat a tagállam jelöli ki olyan szempontok alapján, hogy az intervenciós beavatkozások hatékonyak legyenek és a termékek fagyasztása, tárolása megfelelő legyen. Az eladási ajánlatot az ajánlattevő a kifizető ügynökséghez nyújtja be, pontosan meghatározva azt a központot, amelybe az eladó az árut szállítani szándékozik és megjelölve azt a helyet, ahol az áru az ajánlattétel időpontjában található. A felvásárlási ár az intervenciós központ hűtőházába szállítva értendő. A kirakodási költség az eladót terheli. A tagállamok feladata, a betárolt termékek megfelelő tartósításának biztosítása. Az előírt fagyasztási hőmérséklet 30 C, a raktározási hőmérséklet 20 C. A vágott sertést fagyasztás után egészben vagy félben, az élelmiszertermékek csomagolására használatos megfelelő tisztaságú, 0,05 mm vastagságú polietilénbe, majd pamuthálóba kell becsomagolni. Az intervenciós raktárba a minimális szállítási mennyiség 1 t hasított test, 0,5 t oldalas, dagadó, és 0,5 t szalonna. Intervenciós célra csak olyan hús vásárolható fel, amely a közösségen belüli friss hús szállítmányokkal kapcsolatos elvárásoknak megfelel és a vágott sertést a közösségi, vágás utáni EUROP minősítési lánc szerint osztályozták. Nem vásárolható fel olyan áru: amely raktározásra, illetve utólagos feldolgozásra nem megfelelő tisztaságú anyakoca vagy kan vágásából származik, nem közösségi eredetű. 6

7 A kifizető ügynökségek a felvásárlások megkezdése előtt tájékoztatják a Bizottságot a vágóhidakról és hűtőházakról, valamint azok fagyasztó és raktárkapacitásáról. Ugyancsak hetente tájékoztatják a Bizottságot az adott héten felvásárolt termékek minőségéről és mennyiségéről, a kifizetett árról, illetve havonta a raktárkészletről és a raktárak címéről. A kifizető ügynökségek csak előzetes felhatalmazás alapján tárolhatnak közösségi rendelkezés alapján felvásárolt terméket a fennhatóságuk alá tartozó tagállam területén kívül. Amennyiben ilyen raktározás elkerülhetetlen, akkor tagállami információk alapján megvizsgálják a másik tagállam raktározási lehetőségeit és követelményeit a járulékos költségeket. Az így tárolt termékekre vámokat és más kivetendő adókat nem alkalmaznak. A tagállam intervenciós ügynöksége felelős azokért a termékekért, amelyeket fennhatóságán kívüli országban tárol. Kitárolás esetén ezeket az árukat a raktározó országban meghatározott feltételek szerint értékesítik. Jogszabályi háttér: 391/1968. A sertéshús közös piacszabályozása az Európai Unióban Harmadik országokkal folytatott kereskedelem Importengedély Vámok Exportengedély Export visszatérítés Import A sertéshús piaci rendtartása alá tartozó termékek harmadik országból történő behozatalának koordinálására engedélyezési rendszer van érvényben. Az import engedélyeket minden tagállami kérelmező megkaphatja, bárhol is van a telephelye a Közösségen belül. Az import engedélyek a Közösség egész területén érvényesek. Az engedélyek kiadását biztosíték letételéhez kötik, amellyel az ügylet lebonyolítását garantálják, biztosíték 100 kilogramonként 20 euró. Ha az importot az engedély érvényessége alatt nem, vagy csak részben bonyolítják le, - eltekintve a vis major esetektől, - a biztosíték részben vagy egészen elvész. Egy 7

8 engedélykérelemben a minimális mennyiség 1 tonna, és legfeljebb az adott időszak alatti összes mennyiség 25 %-a. Az engedélykérelem több különböző KN kód alá tartozó termékre vonatkozhat. A kérelmezőnek igazolnia kell, hogy a sertéshús-ágazatban legalább a megelőző tizenkét hónapban harmadik országokkal aktív kereskedelmet folytatott. Végső fogyasztók felé értékesítő kiskereskedelmi vállalkozások és éttermek nem vehetnek részt az importban. Engedélykérelmet csak valamely negyedév első tíz napjában lehet benyújtani. A kérelmező egy csoport termékeire vonatkozóan csak egy kérelmet nyújthat be. A tagállamok az engedélykérelmek benyújtására kiírt időszak végét követő ötödik munkanapon értesítik a Bizottságot az adott csoportokba tartozó termékekre benyújtott kérelmekről, termékek szerinti bontásban. Az értesítés minden csoportban tartalmazza a kérelmezők és a kérelmezett mennyiségek listáját. Minden értesítést, - beleértve a nullást is, - a megadott munkanapon telexen vagy faxon kell továbbítani. Ha a benyújtott engedélykérelmekben feltüntetett mennyiség meghaladja a behozható mennyiségeket, a Bizottság egy egységes százalékot határoz meg a kérelmezett mennyiségek visszaosztására.. Ha a benyújtott engedélykérelmekben feltüntetett nem éri el a szükséges mennyiséget, a Bizottság meghatározza, mennyivel növelhető a következő időszakban behozható mennyiség. Az engedélyeket a Bizottság döntését követően a lehető leghamarabb ki kell bocsátani. Az importengedélyek a kiállításuk napjától számított 150 napig érvényesek, és nem átruházhatók. Jogszabályi háttér: 1898/97. Vámok A behozatali eljárásokhoz kapcsolódó vámtételeket évente július 1-től a következő év június 30-ig hirdetik meg. Az Európai közösség számos kétoldalú szerződést kötött, melynek keretében kedvezményes vámmal, esetleg vámmentesen szállíthatnak be meghatározott mennyiségű sertéshúst a Közösségen kívüli szállítók. A sertéshús piaci rendtartása alá eső termékekre a közös vámtarifában szereplő vámkulcsokat alkalmazzák. Bizonyos termékek behozatalát pótvám fizettetésével nehezítik. A GATT megállapodás következtében a vámok helyettesítik a változó lefölözést. Az import kontingensek keretében bonyolódik, mely kontingenseket szükség szerint negyedéves időszakokra osztják fel. A vámkontingenseket a Bizottság nyitja meg és működteti. A kontingensek felosztása különböző módszerekkel történhet: 8

9 az igénybenyújtás időbeli sorrendje alapján az igénybeérkezéskor kért mennyiség arányában történő leosztással A hagyományos kereskedelmi szerkezet figyelembevételével, de az érdekeltek között a diszkrimináció elkerülésével. A szabályok részletesen meghatározzák a termék jellegére, származására és eredetére vonatkozó garanciákat, és a garanciákat hitelesítő okmányok elismerésének módját, valamint az import engedélyek kibocsátásának feltételeire és az engedélyek érvényességi idejére vonatkozó előírásokat. Jogszabályi háttér: 2331/97, 1898/97 Az exportengedélyek rendszere a sertéshús ágazatban A július 1-jétől a sertéshús ágazatba tartozó termékek exportját, amelyhez exportvisszatérítést kérelmeznek, exportengedély bemutatásához kötik. Az exportengedély-kérelmek minden héten hétfőtől péntekig nyújthatók be az illetékes hatóságokhoz. Az exportengedélyeket csak olyan természetes vagy jogi személyek kérelmezhetik, akik a kérelem benyújtásának időpontjában a tagállam illetékes hatósága részére hitelt érdemlően bizonyítani tudják, hogy a sertéshús ágazatban legalább 12 hónapja kereskedelmi tevékenységet folytatnak. Végfogyasztók részére értékesítő kiskereskedelmi egységek vagy éttermek nem nyújthatnak be kérelmet. Az engedélykérelmeknek és az engedélyeknek legalább egy helyen tartalmaznia kell az 1370/95/EK rendelet -re történő hivatkozást. A termékkategóriákat, valamint az exportengedélyekre vonatkozó biztosíték mértékét a rendelet tartalmazza. Az exportengedélyek a kibocsátás időpontjától érvényesek, a kibocsátási időpontot követő második hónap végéig. Az engedélyeknek tartalmazniuk kell a termék leírását, valamint az export-visszatérítések mezőgazdasági termék nomenklatúrájának 11-számjegyű termékkódját. Amennyiben az exportengedély-kérelmek olyan mennyiségeket és/vagy költségvetési kiadást érintenének, amelyek meghaladják a szokásos kereskedelmi rendet, vagy amennyiben ennek kockázata felmerül, a Bizottság: meghatározza a visszaosztás mértékét, amellyel a kérelmezett mennyiségeket elfogadják, visszautasíthatja azokat a kérelmeket, amelyekre még nem ítéltek meg exportengedélyt, legfeljebb öt munkanapra felfüggesztheti az exportengedély-kérelmek benyújtását. A felfüggesztési időszak alatt benyújtott exportengedély-kérelmek nem fogadhatók el. 9

10 Amennyiben a kérelmezett mennyiségeket elutasítják, vagy csökkentik, a biztosítékot felszabadítják. Amennyiben az egységes elfogadási százalékot 80 %-nál kisebb mértékben határozzák meg, az engedélyt legkésőbb az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetést követő tizenegyedik munkanapon bocsátják ki. A kihirdetést követő 10 munkanap során a kérelmező: visszavonhatja a kérelmét, amely esetben a biztosítékot felszabadítják, vagy kérheti az engedély kibocsátását. Amennyiben a Bizottság nem hoz az adott hétre különleges intézkedéseket, az engedélyt a beadást követő hét szerdáján adják ki. Amennyiben a Bizottság az adott hétre különleges intézkedést hoz, a kihirdetéstől számított öt munkanapon belül az illetékes hatóság felhívja az exportőrt, hogy a korábban kiadott engedélyt módosítás céljából juttassa vissza. Az exportengedélyek nem átruházhatók. A tagállamok hetente pénteken 13 órától faxon közlik a Bizottsággal a megelőző időszakra vonatkozóan: a hétfőtől péntekig benyújtott, előzetesen rögzített kérelmeket, azokat a mennyiségeket, amelyekre szerdán exportengedélyeket bocsátottak ki, azokat a mennyiségeket, amelyekre vonatkozóan az exportengedély iránti kérelmeket visszavonták. Az exportengedély kérelmekről történő értesítés részletezi: a termék súlyát kategóriánként és célállomások szerinti bontásban, a visszatérítés mértékét, a visszatérítés teljes összegét kategóriánként. A tagállamok havi rendszerességgel közlik a Bizottsággal az exportengedélyek érvényességének lejártát követően az exportengedélyekben szereplő felhasználatlan mennyiséget. Jogszabályi háttér: 1370/95, 1122/96 Export visszatérítések Az Európai Unióban előállított egyes termékek exportképességének biztosítása érdekében a termékek Közösségen belüli magasabb ára és világpiaci ára közötti különbséget visszaterítéssel fedezik. A visszatérítés mértéke az egész Közösségre nézve azonos, rendeltetési hely szerint változhat, ha a világpiaci helyzet vagy egyes piacok speciális körülményei ezt szükségessé teszik. A visszatérítés összegét a Bizottság negyedévente jogszabályban teszi közzé. Háromhavonta felülvizsgálják a visszatérítéses termékek jegyzékét, a visszatérítés összegét, amely három 10

11 hónapon túl is azonos szinten maradhat, vagy ha szükséges, a Bizottság valamely tagállam kezdeményezésére vagy hivatalból a közbeeső időszakban is módosíthatja. A visszatérítés mértékének megállapításakor figyelembe veszik a belső és világpiaci ár viszonyát, a termék piacon lévő mennyiségét, a jövőbeni trendeket, a közös piaci szervezet céljait, a piaci egyensúly biztosítását ár, illetve kereskedelem fejlődése területén, a különféle egyezményekből eredő korlátokat, valamint a javasolt export gazdasági vonatkozásait. Különösen ügyelnek arra, hogy a Közösségen kívüli országokba exportált feldolgozott termékek gyártása során a közösségi alaptermékek és a belső feldolgozásra behozott termékek felhasználása között egyensúly jöjjön létre a visszatérítés összegének meghatározásakor. A Közösségen belüli árként a reprezentatív közösségi piaci és az export árakat veszik figyelembe. Nemzetközi kereskedelmi árként az Európai Unión kívüli országok piacain uralkodó árakat, a célországok árait, a Közösségen kívüli import árakat, a Közösségen kívüli exportáló országok termelői árait az állami szubvencióval együtt és a Közösség határáig költségmentes ajánlati árakat veszik figyelembe. Export visszatérítés csak a vonatkozó export engedély bemutatása mellett igényelhető, mértéke az engedélykérelem benyújtásának napján hatályos mérték. Amennyiben a tényleges rendeltetési hely eltér az engedélyen feltüntetett rendeltetési helytől, a visszatérítés összege nem haladhatja meg az eredeti rendeltetési helyre számított összeget. A visszatérítést akkor fizetik ki, ha bizonyított a termékek közösségi eredete, és hogy az export lebonyolításra került. Az élő állatok után a visszatérítés az állatvédelemre - különösen az állatok szállítás alatti védelmére - a közösségi jogban előírt rendelkezések betartásához kötött. Közösségen kívüli országból importált és oda re-exportált termékekre visszatérítés nem fizethető. Az EU-n kívüli országokkal folytatott kereskedelemben tilos vámmal azonos hatású egyéb adó kivetése, és azzal azonos hatású mennyiségi korlátozás vagy intézkedés alkalmazása. Jogszabályi háttér: 1370/1995, 1122/1996, 2739/95, 391/1968, 2759/1975, 3444/1990, 2810/1995, 2331/1997, 1898/97 A hasított setések Közösségen belüli minőségi osztályba sorolásának meghatározása A vágott féltest, a levágott állat kivéreztetett és kizsigerelt teste egészben, illetve a gerincvonal mentén félbehasítva, hájjal, vesével és rekeszizommal, nyelv, szőr, köröm és nemi szervek nélkül. A tagállamoknak lehetőségük van a vágott féltesteket másképp is előkészíteni, ha területükön a szokványos kereskedelmi gyakorlat fenti előkészítési módtól eltér, vagy ha műszaki követelmények indokolják. 11

12 A színhús tartalmat, - amely a vörös harántcsíkolt izomzat arányát mutatja a hasított sertés mért súlyán belül az engedélyezett minősítési módszerekkel kell megbecsülni a súlyméréskor a hasított sertés egy vagy több anatómiai részén végzett, fizikai mérések alapján. A súlymérés, minősítés és megjelölés előtt semmilyen zsír-, izom- vagy egyéb szövetet nem szabad az állatból eltávolítani. Tagállami döntés, hogy az adott országban mely minősítési módszer alkalmazását fogadja el. A színhús aránya a hasított sertés súlyának százalékában Minőségi osztály 55 vagy több E legalább 50, de kevesebb, mint 55 U legalább 45, de kevesebb, mint 50 R legalább 40, de kevesebb, mint 45 O kevesebb, mint 40 P A tagállamok egy külön osztályt is bevezethetnek a 60% vagy annál több színhúst tartalmazó hasított sertésekre, amelyet S betűvel kell jelölni. Erről értesítik a Bizottságot. A minőségi osztályozást minden vágóhídnak alkalmaznia kell, az összes levágott sertés minősítésére, hogy szavatolni lehessen a termelők tisztességes fizetését a vágóhídra szállított sertések súlya és összetétele alapján. A tagállamok dönthetnek úgy, hogy ezt a minősítési rendszert nem vezetik be azokon a vágóhidakon, ahol a levágható legnagyobb megengedett mennyiség éves átlagban nem haladja meg a heti 200 sertést, azokon vágóhidakon, amelyek csak saját tenyész-telepeiken született és hizlalt sertéseket vágnak, és a teljes mennyiséget fel is darabolják. Ilyen esetben a tagállam értesíti a Bizottságot a döntésről és megadja vágóhidanként a megengedett legnagyobb levágható mennyiséget. A hasított sertéseken a minősítést követően a minőségi osztály jelölését eltávolíthatatlan módon biztosítani kell. Tagállami rendelkezés alapján ettől el lehet térni, ha minden egyes hasított sertésről hivatalos feljegyzést állítanak ki, amely legalább az állat azonosítását, meleg súlyát; és becsült színhús tartalmát tartalmazza. Ezt a feljegyzést négy héten keresztül meg kell őrizni, és mint valódi eredetigazolást az elkészítés napján láttamoztatni kell az ezzel az igazolási feladattal megbízott személlyel. Jogszabályi háttér: 3220/1984, 2967/1985, Sertésállomány statisztikai felmérése A felmérés gyakorisága a tagállamokban 12

13 A tagállamok évente április, augusztus, december első napjaiban végzik a területükön található sertésállomány statisztikai felmérését. Kérelem alapján lehetőségük van az áprilisi és az augusztusi felméréseket az általuk kiválasztott régiókban elvégezni, amennyiben ezekben található a sertésállomány 70 %-a. A három millió darabnál kisebb állománnyal rendelkező tagállamok a Bizottság engedélye alapján mellőzhetik az áprilisi és augusztusi felméréseket. A tagállamok kérelem alapján engedélyt kaphatnak arra is, hogy a három statisztikai felmérés helyett közigazgatási forrásokat használjanak. A felméréseknek a gazdaságban tartott sertésállomány legalább 95 %-ára ki kell terjednie, az állomány ezen felüli részét becsléssel állapítják meg. Kategóriánkénti bontás: A felméréseknek az alábbi kategóriák szerinti bontásra kell kiterjedniük: A. 20 kg élősúlyt el nem érő malacok, B. 20 kg-ot elérő, vagy ezt meghaladó, de 50 kg-ot el nem érő élősúlyú sertések, C. az alábbi élősúlyú hízósertések, ideértve a kereső kanokat és a leselejtezett kocákat: a.) 50 kg, vagy e fölötti, de 80 kg-ot el nem érő, b.) 80 kg, vagy e fölötti, de 110 kg-ot el nem érő, c.) 110 kg, vagy e fölötti, 50 kg-ot elérő és e fölötti élősúlyú tenyészsertések: a.) kanok, b.) fedeztetett kocák, melyekből: b/1) első alkalommal fedeztetett kocák c.) egyéb kocák, melyekből: c/1) még nem fedeztetett kocasüldők. Mintavételi pontosság: A felméréseket teljeskörűen vagy reprezentatív mintavétel formájában kell végezni. A mintavételi hibák tagállamonként nem haladhatják meg a sertés összlétszám 2 %-át. A Bizottság felé a következő határidőkig kell az előzetes adatokat továbbítani: áprilisi felmérés: adott év június 15. augusztusi adott év október 15. felmérés: decemberi következő év február felmérés: 15-ig 13

14 A végleges adatok leadási határideje: áprilisi felmérés: adott év augusztus 1. augusztusi adott év december 1. felmérés: decemberi következő év április felmérés: 1-ig Felmérés regionális szinten: A decemberi felmérés végleges eredményeit területi felosztás szerint is össze kell állítani, melynek beadási határideje következő év május 15. A Bizottság jóváhagyhat az áprilisi és az augusztusi felmérésekhez is regionális felbontást. Állománynagyság szerinti bontás, méretosztályok: Páratlan számú években a tagállamok a decemberi felmérések végleges eredményeit a benyújtott adatok alapján meghatározott méretosztályok szerint megbontják. Ennek alapján Bizottsági jóváhagyással a páros számú év vagy az év adott hónapja végleges eredményeinek megbontását is elvégezhetik. A továbbítási határidő a következő év május 15. Vágási statisztika: A tagállamok havi statisztikát vezetnek a vágóhidakon levágott, emberi fogyasztásra alkalmas sertések darabszámáról, hasított súlyáról. A vágási statisztika teljessége céljából a forgalomban meg nem jelenő vágások adatait becsléssel állapítják meg. Az adatokat a Bizottságnak az adott hónapot követő két hónapon belül továbbítani kell. Termelési előrejelzések: Minden negyedévre előrejelzés készül a levágásra kerülő sertések számáról és közösségen belüli, illetve azon kívüli kereskedelem várható alakulásáról. A felmérésről és kiegészítő becslések előzetes eredményeiről, illetve éves korrigált eredményeiről a területi felosztási adatokat, a méretosztályokról, a vágási statisztikákról és a termelési előrejelzésekről szóló statisztikákat a titkos információk átadásáról szóló jogszabály alapján juttatják el a Bizottsághoz. A Bizottság a tagállamokkal konzultálva vizsgálja meg: a szolgáltatott eredményeket, a felmérési eredmények és becslések megbízhatóságát, a felmérések és előrejelzések előkészítése és végrehajtása során felmerült technikai problémákat. 14

15 A tagállamok a statisztikákat befolyásoló módszertani vagy egyéb változtatásokról a változás hatályba lépésétől számított három hónapon belül tájékoztatják, amelyről a Bizottság a többi tagállamot értesíti. Jogszabályi háttér: 23/1993 A sertéshús közös piacszabályozása az Európai Unióban Belső piacszabályozási eszközök Árszabályozás A sertéshús magántárolási támogatásának részletes szabályai Sertéshús intervenciós felvásárlás 15

A tojás közös piacszervezése

A tojás közös piacszervezése A tojás közös piacszervezése Piaci rendtartások az Európai Unióban sorozat része A Magyar Agrárkamara információs kiadványa Az EU mezőgazdasági jogi szabályozásának napi követését elősegítő, GAK Kht által

Részletesebben

16/1998. (IV. 3.) FM rendelet. a vágójuhok vágás utáni minősítéséről és kereskedelmi osztályba sorolásáról

16/1998. (IV. 3.) FM rendelet. a vágójuhok vágás utáni minősítéséről és kereskedelmi osztályba sorolásáról 16/1998. (IV. 3.) FM rendelet a vágójuhok vágás utáni minősítéséről és kereskedelmi osztályba sorolásáról Az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény 27. -ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

A juh és kecske piaci rendtartása az Európai Unióban

A juh és kecske piaci rendtartása az Európai Unióban A juh és kecske piaci rendtartása az Európai Unióban Piaci rendtartások az Európai Unióban sorozat része A Magyar Agrárkamara információs kiadványa Az EU mezőgazdasági jogi szabályozásának napi követését

Részletesebben

KMS Védjegy általános szakmai követelményei

KMS Védjegy általános szakmai követelményei KMS Védjegy általános szakmai követelményei A Kiváló Minőségű Sertéshús (KMS) védjegy céljai: felhívja a hazai és külföldi fogyasztók figyelmét az ellenőrzötten kiváló minőségű sertéshúsból készült termékekre

Részletesebben

Az Európai Unió dísznövénypiaci rendtartása

Az Európai Unió dísznövénypiaci rendtartása Az Európai Unió dísznövénypiaci rendtartása Piaci rendtartások az Európai Unióban sorozat része A Magyar Agrárkamara információs kiadványa Az EU mezőgazdasági jogi szabályozásának napi követését elősegítő,

Részletesebben

Vám visszatérítésére Vámjogi helyzet igazolása. A/3, 4 lap. A/7, 4 lap

Vám visszatérítésére Vámjogi helyzet igazolása. A/3, 4 lap. A/7, 4 lap Európai uniós nyomtatványok A Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának engedélyével a VIVA Média Holding gondoskodott az úniós csatlakozás után szükséges európai uniós nyomtatványok gyártásáról.

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 194/2014. (XII.11.) számú KÖZLEMÉNYE A 2015. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről Jelen Közlemény a mezőgazdasági

Részletesebben

2012.9.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 247/7

2012.9.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 247/7 2012.9.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 247/7 A BIZOTTSÁG 812/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. szeptember 12.) a 747/2001/EK tanácsi rendeletnek a Marokkóból származó egyes mezőgazdasági és feldolgozott

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE 2008.2.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 44/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE (2008. február

Részletesebben

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés 26. pontjában, a 13. tekintetében

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL 1054 Budapest Alkotmány u. 29.

MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL 1054 Budapest Alkotmány u. 29. MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL 1054 Budapest Alkotmány u. 29. TÁJÉKOZTATÓ SOVÁNY TEJ ÉS SOVÁNY TEJPOR ÁLLATI TAKARMÁNYBAN TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSÁNAK TÁMOGATÁSA 2004/2005. Tisztelt Olvasó! Az Európai

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR értesítés eljárás megindításáról ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 1139 Budapest, XIII. Váci út 73/A. Tel.: 06/1-350-2001 Iktatószám: E024/512-1/2014. Hiv. sz.: - Tárgy: Értesítés eljárás hivatalbóli

Részletesebben

Közigazgatási Megállapodás

Közigazgatási Megállapodás BGBl. III - Ausgegeben am 18. August 2005 - Nr. 150 1 von 5 Közigazgatási Megállapodás az Osztrák Köztársaság Szövetségi Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az Európai Unió Tanácsa 2003. február

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

Külföldről rendel, vagy oda küld karácsonyi ajándékot? Erre figyeljen!

Külföldről rendel, vagy oda küld karácsonyi ajándékot? Erre figyeljen! S A J T Ó H Á T T É R A N Y A G Külföldről rendel, vagy oda küld karácsonyi ajándékot? Erre figyeljen! A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tapasztalata szerint egyre több a magáncélú, külföldről történő

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

A szőlőtelepítés engedélyezési rendszere Mi várható 2016. után?

A szőlőtelepítés engedélyezési rendszere Mi várható 2016. után? A szőlőtelepítés engedélyezési rendszere Mi várható 2016. után? XVI. Szőlészeti, Borászati és Marketing Konferencia Lakitelek 2015. január 28. Sztanev Bertalan osztályvezető Az uniós szabályozás 2008.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 132/2015. (XI.06.) számú KÖZLEMÉNYE. a sovány tejpor magántárolási támogatásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 132/2015. (XI.06.) számú KÖZLEMÉNYE. a sovány tejpor magántárolási támogatásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 132/2015. (XI.06.) számú KÖZLEMÉNYE a sovány tejpor magántárolási támogatásáról Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának hatálya alá tartozó tej- és tejtermékpiaci

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 31/2011. (III. 9.) számú KÖZLEMÉNYE. a vaj rögzített áron történő felvásárlásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 31/2011. (III. 9.) számú KÖZLEMÉNYE. a vaj rögzített áron történő felvásárlásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 31/2011. (III. 9.) számú KÖZLEMÉNYE a vaj rögzített áron történő felvásárlásáról I. A vaj rögzített áron történő felvásárlása Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának

Részletesebben

Mindent tudni akarok...

Mindent tudni akarok... Mindent tudni akarok... Műszaki vizsga. A gépjármű tulajdonosok közül, egyesek számára örök talány, a többség azonban ismeri a menetét. Személygépkocsit, gépjárművet tulajdonolni kötelezettséggel is jár.

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Rendelését várjuk: web áruházunkban, személyesen telephelyünkön (2092 Budakeszi, Budaörsi út 11.), e- mailen (ertekesites@ballun.hu), faxon

Részletesebben

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: Kocsis Beáta, Pénzügyi menedzser MAG Zrt. 2014. március 25. Budapest Szabályozási háttér 4/2011

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS A 2013/2014. TANÉVI ISKOLAGYÜMÖLCS- PROGRAMRÓL

TÁJÉKOZTATÁS A 2013/2014. TANÉVI ISKOLAGYÜMÖLCS- PROGRAMRÓL AGRÁRPIACI FŐOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÁS A 2013/2014. TANÉVI ISKOLAGYÜMÖLCS- PROGRAMRÓL A 2013/2014. TANÉVBEN IS FOLYTATÓDIK AZ EURÓPAI UNIÓS TÁRSFINANSZÍROZÁSÚ ISKOLAGYÜMÖLCS-PROGRAM AZ 5-6. OSZTÁLYOSOK BEVONÁSÁVAL.

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2014. október 7.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2014. október 7. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. október 7. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2014-2015. évi

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek OJB 2009/IX sorozat 001 részlet minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

Főbb EKAER tudnivalók. 2014. december 19.

Főbb EKAER tudnivalók. 2014. december 19. Főbb EKAER tudnivalók 2014. december 19. Kire vonatkozik a bejelentési kötelezettség? A bejelentési kötelezettség minden egyes útdíj köteles gépjárművel (3,5 t feletti össztömegű gépjármű) végzett közúti

Részletesebben

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Közúti szállítási tevékenység 2015. január 1-jétől csak EKÁER szám birtokában végezhető. A belföldön (nem végső fogyasztónak) történő első adóköteles

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz AJÁNLATI FELHÍVÁS Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefaxszámai, email címe: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára AJÁNLATI FELHÍVÁS

35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára AJÁNLATI FELHÍVÁS 35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-429/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. november AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP IGAZGATÓSÁGÁNAK

A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP IGAZGATÓSÁGÁNAK Nyilvános A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP IGAZGATÓSÁGÁNAK 24/2010. (XI. 4.) számú határozata A Beva igazgatósága megvitatta a kockázatarányos díjrendszer bevezetésére vonatkozó döntés nyomán elkészített előterjesztést,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. A bérlemény általános adatai: Dombóvár, Dombó P. u. 9. - Hrsz.: 1299/5/A/76 - Ingatlan megnevezése:

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

15/1998. (IV. 3.) FM rendelet

15/1998. (IV. 3.) FM rendelet 15/1998. (IV. 3.) FM rendelet a vágósertések vágás utáni minősítéséről és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba sorolásáról 1 Az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény 27. -ának (2)

Részletesebben

2. Az ajánlat megtételének, illetve az igény elutasításának módja

2. Az ajánlat megtételének, illetve az igény elutasításának módja A KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁROKAT ELÉRŐ, VAGY AZT MEGHALADÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSI ELLÁTÁS ELJÁRÁSRENDJE 1. A tervezett igények bejelentése A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:144988-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S

Részletesebben

HTCP Rendszer Hexa-Com Kft.

HTCP Rendszer Hexa-Com Kft. HTCP Rendszer Hexa-Com Kft. 2 Köszöntöm Önöket! Engedjék meg, hogy a következőkben bemutassuk a HTCP-rendszert. A HTPC a Help to Tax Certificate Point angol kifejezés rövidítése, amely a gyakorlatban annyit

Részletesebben

Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók

Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók A finanszírozás típusai és sorrendje Előleg Köztes kifizetés: a) Utófinanszírozás: a Kedvezményezett (a számlán

Részletesebben

Rövid Szerződéses Forma FIDIC Zöld Könyv

Rövid Szerződéses Forma FIDIC Zöld Könyv Rövid Szerződéses Forma FIDIC Zöld Könyv RÖVID SZERZŐDÉSES FORMA FŐBB JELLEMZŐK KIS SZERZŐDÉSES ÉRTÉK (< 100 MILLIÓ FT) RÖVID MEGVALÓSÍTÁSI IDŐTARTAM (< 6 HÓNAP) EGYSZERŰ, ISMÉTLŐDŐ MUNKÁK AJÁNLATI LEVÉL

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2014. (V. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

Részletesebben

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal Melléklet Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal 3. számú melléklet A PÉNZÜGYI VÁLSÁG KAPCSÁN NYÚJTOTT ÁTMENETI TÁMOGATÁSI

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-352/12.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-352/12. Libegő menetjegy, Nosztalgia jegy, Sikló kartonkártya tekercs és Termotranszver beléptető rendszer megszemélyesítő nyomtatójához festékszalag beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt..

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról 1 A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

94/2004. (VI. 3.) FVM rendelet

94/2004. (VI. 3.) FVM rendelet 94/2004. (VI. 3.) FVM rendelet a szőlő és bor származási bizonyítványok kiadásának rendjéről A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 57. (1) bekezdésének

Részletesebben

2011.3.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/25

2011.3.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/25 2011.3.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/25 A BIZOTTSÁG 284/2011/EU RENDELETE (2011. március 22.) a Kínai Népköztársaságból és Hongkong Különleges Közigazgatási Területről származó vagy ott feladott

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja 113 31994D0023 L 17/34 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 1994.1.20. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (1994. január 17.) az európai műszaki engedélyre vonatkozó közös eljárási szabályokról (94/23/EK) AZ EURÓPAI

Részletesebben

Magyarország-Szombathely: Építési munkák 2013/S 157-273228

Magyarország-Szombathely: Építési munkák 2013/S 157-273228 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:273228-2013:text:hu:html Magyarország-Szombathely: Építési munkák 2013/S 157-273228 Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1.

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1. Főbb EKAER tudnivalók 2015. március 1. Kire vonatkozik a bejelentési kötelezettség? A bejelentési kötelezettség minden egyes útdíj köteles gépjárművel (3,5 t feletti össztömegű gépjármű) végzett közúti

Részletesebben

A siófoki közbiztonság javítása érdekében kamerarendszer szállítása és telepítése

A siófoki közbiztonság javítása érdekében kamerarendszer szállítása és telepítése ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL a Kbt. 77. (2) bekezdés, illetőleg a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján 1. Az Ajánlatkérő neve és címe: Siófok Város Önkormányzata 8600 Siófok,

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság LETÉTKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság LETÉTKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság LETÉTKEZELÉSI SZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BUDAPEST, 2015.03.13. Jóváhagyom: Csépainé Havas Ágnes Vezérigazgató

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

T/4818. számú törvényjavaslat. a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról

T/4818. számú törvényjavaslat. a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4818. számú törvényjavaslat a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest, 2015. május

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-001/1-VJSZ/2014 Eljárás címe: CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Budapest, 2014. február 26. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

Sopron Bank Burgenland Zrt.

Sopron Bank Burgenland Zrt. Érvényes: 201. február 1-től visszavonásig Állami támogatás mellett nyújtott kiegészítő támogatásos hitelek a 134/2009. Kormány rendelet szerint a 201. február 1-jén vagy azt követően benyújtott hiteligényekre

Részletesebben

MIRE VONATKOZIK? Szerződés értelmezése. AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a

MIRE VONATKOZIK? Szerződés értelmezése. AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a magyar adás-vétel szabályozása (Ptk.) 1987. évi 20. tvr. az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról,

Részletesebben

L 346/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.12.20.

L 346/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.12.20. L 346/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.12.20. A TANÁCS 1370/2013/EU RENDELETE (2013. december 16.) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele Ha vállalkozása nem rendelkezik a BG Finance Zrt. (Táraság) által nyújtott támogatott

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszám, telefax szám: Telefonszám: 62/532-222, Telefax

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek minõsítési eljárása kijelöléshez NAR-01M 3. kiadás Hatálybalépés: 2008. november 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Piaci intézkedések 2015-2020

Piaci intézkedések 2015-2020 Piaci intézkedések 2015-2020 Tarpataki Tamás agrárpiaci főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium Fiatal Gazda Konferencia, 2015. február 27. KAP kiadások alakulása 1980-2020 (folyó árakon) 70 60 EU-10

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.17. COM(2014) 89 final ANNEX 1 MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG ÉS AZ IZLANDI KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTTI MEGÁLLAPODÁSHOZ A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:228252-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 157. szám 38633 A vidékfejlesztési miniszter 136/2011. (XII. 22.) VM rendelete a vágósertések vágás utáni minõsítésérõl és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba sorolásáról

Részletesebben

14/1998. (IV. 3.) FM rendelet. a vágómarhák vágás utáni minősítéséről és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba sorolásáról

14/1998. (IV. 3.) FM rendelet. a vágómarhák vágás utáni minősítéséről és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba sorolásáról 14/1998. (IV. 3.) FM rendelet a vágómarhák vágás utáni minősítéséről és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba sorolásáról Az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény 27. -ának (2) bekezdésében

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Ajánlattételi felhívás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Ajánlattételi felhívás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Ajánlattételi felhívás Egyszerhasználatos fecskendők, steril injekciós tűk szállítására 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszám, telefax szám: 6800 Hódmezővásárhely,

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének 22/2008. (VII.01.) számú R E N D E L E T E

Zsámbék Város Képviselő-testületének 22/2008. (VII.01.) számú R E N D E L E T E Zsámbék Város Képviselő-testületének 22/2008. (VII.01.) számú R E N D E L E T E Zsámbék Város közigazgatási területén működő üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Zsámbék Város Képviselő-testülete

Részletesebben

L 199/84 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.7.29. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG

L 199/84 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.7.29. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG L 199/84 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.7.29. II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2005. július 20.) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

KENŐOLAJOK JÖVEDÉKI ENGEDÉLYES KERESKEDELME

KENŐOLAJOK JÖVEDÉKI ENGEDÉLYES KERESKEDELME KENŐOLAJOK JÖVEDÉKI ENGEDÉLYES KERESKEDELME ( Az összeállítás a 2014.01.01-től hatályos 2003 évi CXXVII tv (Jöt.) és a 8/2004(III.10) PM rendelet ( Vhr.) kenőolajokra vonatkozó lényeges rendelkezései alapján

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE 2013 AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Csoportos Biztosítások 1091 Budapest, Üllői út 1. 1. oldal Aegon csoportos biztosítási díjkalkuláció

Részletesebben

MEGFELELŐSÉG TANÚSÍTÁSI RENDSZER ÁLTALÁNOS SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI

MEGFELELŐSÉG TANÚSÍTÁSI RENDSZER ÁLTALÁNOS SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI MINŐSÉGI MAGYAR SERTÉSHÚS VÉDJEGY MEGFELELŐSÉG TANÚSÍTÁSI RENDSZER ÁLTALÁNOS SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI 2009.május 2 A Minőségi Magyar Sertéshús tanúsítási rendszer szakmai követelményei A Minőségi Magyar Sertéshús

Részletesebben

SEGÉDLET. A támogatási év minden év április 1-jétől, következő év március 31-éig tart és négy tárgynegyedévből áll.

SEGÉDLET. A támogatási év minden év április 1-jétől, következő év március 31-éig tart és négy tárgynegyedévből áll. SEGÉDLET a tenyészkoca állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0632 számú Kifizetési kérelem, valamint N0633 számú Tartási hely adatok Kifizetési kérelemhez nyomtatványok helyes kitöltéséhez

Részletesebben

HU-Budapest: Diagnosztikumok 2012/S 149-248140

HU-Budapest: Diagnosztikumok 2012/S 149-248140 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248140-2012:text:hu:html HU-Budapest: Diagnosztikumok 2012/S 149-248140 Országos Vérellátó Szolgálat, Karolina út 19-21., attn:

Részletesebben

2. A rendelet hatálya

2. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(III.02.) számú rendelete a helyi építészeti védelem alatt álló épületek felújításának támogatásáról Kiskunhalas Város Képviselő-testülete

Részletesebben

7. 3 Hatályon kívül helyezve.

7. 3 Hatályon kívül helyezve. Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

AZ ÚJ ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK ÉS A KIZÁRÓ OKOK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA

AZ ÚJ ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK ÉS A KIZÁRÓ OKOK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA Szakmai nap és konzultáció közbeszerzők részére 2015. október 21. AZ ÚJ ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK ÉS A KIZÁRÓ OKOK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA Dr. Hubai Ágnes Hatályos Kbt. Új Kbt. 56. (1) bek. a) pont 62. (1)

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT ÉPÍTÉSI műszaki ellenőr beszerzésre "A Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve" c. KMOP-4.3.1/C-2009-0001 számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében a kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozások általi csekély összegű

Részletesebben

A JÁNLÁS A betegszállítási Szakértői Bizottsághoz benyújtandó kérelmek elkészítéséhez

A JÁNLÁS A betegszállítási Szakértői Bizottsághoz benyújtandó kérelmek elkészítéséhez A JÁNLÁS A betegszállítási Szakértői Bizottsághoz benyújtandó kérelmek elkészítéséhez A hatályos 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 33. (6) bekezdésében meghatározott Szakértői

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a társasházi lakóépületek felújításának, korszerűsítésének támogatásáról Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

MELLÉKLETEK I III. MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

MELLÉKLETEK I III. MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.4.24. C(2015) 2619 final ANNEXES 1 to 3 MELLÉKLETEK I III. MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a kábítószer-prekurzorokról

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről A tartózkodási engedély első alkalommal történő kérelmezése 1.) A tartózkodási engedély

Részletesebben