A sertés piaci rendtartása az Európai Unióban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A sertés piaci rendtartása az Európai Unióban"

Átírás

1 A sertés piaci rendtartása az Európai Unióban Piaci rendtartások az Európai Unióban sorozat része A Magyar Agrárkamara információs kiadványa Az EU mezőgazdasági jogi szabályozásának napi követését elősegítő, GAK Kht által működtetett EU-Info szolgáltatás felhasználását megkönnyítő segédlet

2 A sertés piaci rendtartása az Európai Unióban A rendtartás célja, a termékkör meghatározása A rendtartás célja a termelés fejlesztése, a termékminőség javítása a termelők megfelelő életszínvonalának biztosítása a sertés és sertéshús piac stabilizálása a fogyasztók ellátása méltányos áron, megfelelő minőségű termékekkel. Termékkör meghatározása élő sertés, kivéve tenyészállat friss, hűtött vagy fagyasztott sertéshús és belsőségek emberi fogyasztásra alkalmas sózott, szárított és füstölt sertéshús és belsőségek háj, illetve ki nem olvasztott sertésszalonna sertéshús alapú készítmények, dobozolt sertéshús, töltelékáru. Árszabályozás A sertéshús ágazatban két központilag megállapított ún. intézményi ár létezik: az alapár, valamint az intervenciós ár. Az intervenciós felvásárlás előfeltétele az EU sertéspiacain érvényes árakat tükröző referencia árak megléte. Az alapár biztosítja a termelők méltányos jövedelmét, és kiegyensúlyozott termelés mellett a piac stabilitását. Az alapárat a július 1-től június 30-ig tartó gazdasági évre határozzák meg, az EUROP skála alapján E minőségűnek meghatározott hasított egész és félsertésre. Ez az ár az alapja a betárolási kampányok és az intervenciós felvásárlásoknál alkalmazott árkalkulációnak. A jelenleg érvényes alapár: 1509,39 euró/t. Az intervenciós ár mértékét a Bizottság állapítja meg, elsősorban a piaci zavar nagyságától függően és a tagállamok intervenciós ügynökségei fizetik a termelőknek az EUROP skála szerinti E minőségű sertésekre. Mértéke nem lehet az alapár 78 %-nál kevesebb, és 92 %- ánál több. A hasított sertésektől eltérő egyéb szabvány minőségű termékek felvásárlási árát is ebből az árból vezetik le. A referencia ár az Európai Unió sertéspiacain érvényes árakat mutatja, melyet a tagállamok piaci árszintje és sertésállományuk nagysága alapján számítanak ki. Amennyiben a referencia ár huzamosabb ideig az alapár 103 %-a alá csökken, beindítható előbb a betárolási kampányok, majd az intervenciós felvásárlás. Jogszabályi háttér: 2759/1975/4., 5., 3537/1989., 1572/

3 A sertéshús magántárolási támogatásának részletes szabályai Az Unió a magántárolási támogatás két módját alkalmazza. A Bizottság dönt arról, hogy meghirdeti a tárolási támogatás egységes szintjét, összegét, vagy versenyezteti a vágóhidakat, ennek érdekében pályázatot ír ki, és legkedvezőbb pályázatokat fogadja el. Abban az esetben, ha a támogatás egységnyi összege előre meghatározott, a vágóhíd szerződéskötési kérelmet nyújt be az kifizető ügynökségnek. A szerződéskötésről a kifizető ügynökség a kérelmezőt a kérelem benyújtását követő ötödik munkanapon értesíti. Amennyiben a kérelmet elfogadják, a szerződést a döntési értesítés kiküldésének napján megkötöttnek tekintik. Amennyiben a Bizottság a pályázatos eljárás mellett dönt, az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában meghirdeti az eljárás kezdetét, részletesen megadja a termékleírást, az ajánlat benyújtási határidejét (napot és órát) és a minimálisan pályázható mennyiséget. Az ajánlatokat euróban kell megadni, és az illetékes kifizető ügynökséghez kell benyújtani. Az ajánlat tartalmazza a betárolandó termék megnevezését és mennyiségét, a tárolás időtartamát, az igényelt támogatás összegét, a támogatási összeg 30 %-ának megfelelő óvadék összegét. Az ajánlattevő vállalja, hogy a szerződéskötést követő 28 napon belül saját kockázatára és költségére a szerződött mennyiséget betárolja, erről a kifizető ügynökséget tájékoztatja, és lehetővé teszi a kötelezettségek betartásának ellenőrzését. Az ajánlatokat a tagállamok hatóságai zárt ülésen vizsgálják meg titoktartási kötelezettség mellett, majd név nélkül továbbítják a Bizottságnak a benyújtás végső határidejét követő második munkanap végéig. A kapott ajánlatok alapján a Bizottság dönt arról a maximális támogatási összegről, amely alatti ajánlatokat elfogadják. Bizottság döntéséről szóló értesítést követő öt munkanapon belül az érintett intervenciós hatóság tájékoztatja az ajánlattevőket. Amennyiben az ajánlatot elfogadják, az értesítés kiküldése napján a szerződést megkötöttnek tekintik. Ha az ajánlatot nem fogadták el, az óvadékot felszabadítják. Sertéshús magántárolási szerződést a tagállamok kifizető ügynökségei olyan természetes vagy jogi személyekkel kötnek, akik/amelyek: valamely tagállamban hivatalosan be vannak jegyezve, a hús és élő állat szektorokban legalább tizenkét hónapja üzleti tevékenységet folytatnak, megfelelő tároló létesítmény áll rendelkezésükre az Európai Unióban.. A szerződés meghatározott mennyiségre vonatkozik. Magántárolási támogatás a legalább két hónapig az Unió területén tartott és a kifizető ügynökség által ellenőrzött, a betárolási idő előtt legfeljebb tíz nappal korábban levágott állatokból származó, a minőségi előírásoknak megfelelő friss húsra adható. 3

4 A betárolás minden tételre azon a napon kezdődik, amikor az intervenciós hatóság ellenőrzése alá kerül. Ekkor határozzák meg a friss vagy hűtött termék nettó súlyát. Kicsontozott termék betárolása esetén a súlymérést a csontozás helyén is végezhetik. A betárolást a szerződéskötést követő 28 napon belül be kell fejezni. A betárolási időszak tíz napos túllépése esetén a támogatás már nem vehető igénybe. Magántárolási támogatás igénylésénél az ajánlatok nem vonhatók vissza. A szerződött tárolási ideig a kikötött mennyiség legalább 90 %-át a szerződő fél kockázatára a tárolóban kell tartani. A kitárolást a szerződés szerinti időpont lejárta után lehet megkezdeni. Az áru csak akkor tárolható ki korábban, ha a betárolástól számítva legalább két hónap eltelt és a kitárolástól számított 60 napon belül harmadik országba exportálják. Ha a szerződéses tárolási időszak alatt a ténylegesen tárolt mennyiség nem éri el a szerződött mennyiséget, de annak 90 %-ánál nem kevesebb, a támogatást arányosan csökkentik, 90 és 80 % között, a ténylegesen tárolt mennyiségre vonatkozó támogatást a felére csökkentik, annak 80 %-ánál kevesebb, a támogatást nem fizetik ki. A szerződő fél kérésére háromhavi tárolás után egy alkalommal van előlegfizetésre mód, az előleg 120 %-ának megfelelő óvadék letétbe helyezése esetén. Az előleg összege nem haladhatja meg a háromhavi tárolásnak megfelelő támogatási összeget. Amennyiben az előlegfizetést megelőzően a szerződéses termékeket exportálják, az előleg összegének kiszámításánál a tényleges tárolási időt veszik figyelembe. A támogatási kérelmeket és a megfelelő dokumentumokat a szerződéses tárolási időszak befejezését követően legfeljebb hat hónapon belül be lehet nyújtani a kifizető ügynökségnek. A szerződő félnek a kitárolás megkezdése előtt értesítenie kell a kifizető ügynökséget. Amennyiben ezt elmulasztja, de egyéb módon bizonyítja a kitárolás dátumát és mennyiségét, a támogatást a kitárolást követő 30 napon belül megkapja, de a biztosíték 15 %-át visszatartják, ellenkező esetben nem fizetnek támogatást és az egész biztosítékot is elveszíti. A vis major eseteket kivéve, amennyiben a szerződő fél nem tartja be a szerződéses tárolási időszak végét, vagy a teljes tárolt mennyiségre vonatkozó két hónapos minimális tárolási időt, a szerződésszegés minden naptári napján a támogatás összege 10 %-kal csökken. Ellenőrzések és büntetések A tagállamok hatósága ellenőrzi: a betárolás időpontját, a tulajdonjogot a betárolás időpontjában, a dobozok vagy másként csomagolt darabok súlyát és számát, a termékek fizikai jelenlétét a tárolóban, 4

5 a szerződéses, minimális tárolási időtartam végének számított napját, kiegészítve a tárolás tényleges dátumával. A szerződő fél vagy a tároló üzemeltetője, szerződési számonként készletnyilvántartást vezet, amely tartalmazza: a magántárolóba bevitt termékek megnevezését, a betárolás dátumát és a szerződéses minimális tárolási időszak végét, kiegészítve a kitárolás tényleges dátumával, a termékek megnevezését, a hasított félsertések, és az egyedileg tárolt dobozok számát és súlyát, a termékek elhelyezését a tárolón belül. Mindegyik raklapot és mindegyik egyedileg tárolt darabot úgy kell megjelölni, hogy látható legyen a szerződés száma, a betárolás időpontja, a termék megnevezése és súlya. Az ellenőrzéssel megbízott hatóság a termékek betárolásakor elvégzi az azonosítást és lepecsételheti a betárolt terméket. A tárolási idő alatt kötelezően ellenőrzi, hogy az áru a szerződéses tárolási időszak utolsó hetében valóban a tárolóban legyen, lepecsételheti a szerződés szerint tárolt összes terméket bejelentés nélküli mintaellenőrzést tarthat (A mintaellenőrzés reprezentatív, és a magántárolási támogatás előírásai szerint minden tagállamban a betárolt összmennyiség legalább 10 %-ára vonatkozik.) Az ellenőrzés és a lepecsételés kezelési költségei a szerződő felet terhelik. Az elvégzett ellenőrzésekről jelentés készül, - rögzítve benne az ellenőrzés dátumát, időtartamát és az elvégzett ellenőrzést - melyet a készítőjének és a szerződő félnek alá kell írnia. Amennyiben kiderül, hogy a jelentés akár szándékosan vagy hanyagság miatt hamis, az adott szerződő felet, a megállapítást követő naptári év végéig kizárják a magántárolási támogatási rendszerből. Adatszolgáltatási kötelezettség A tagállamok telexen vagy telefaxon jelentik a Bizottságnak: hetente, hétfőn és csütörtökön a szerződéskötési kérelmekre vonatkozó termékmennyiségeket, hetente szerdáig, tárolási időszakokra bontva a megelőző héten szerződött termékeket és mennyiségeket, a havonta betárolt termékeket és az összes mennyiséget, havonta a tárolóban lévő összes mennyiséget és azokat, amelyekre a szerződéses tárolási időszak lejárt havonta, a lerövidített vagy meghosszabbított tárolási időt, a tárolási idő alatt felülvizsgált termékeket és mennyiségeket, valamint az eredeti és a felülvizsgált kitárolási hónapot. 5

6 Jogszabályi háttér: 1649/1999., 2042/1998., 3444/1990/11., 12., 13., 2713/1999. Sertéshús intervenciós felvásárlás Intervenciós felvásárlásra akkor kerül sor, ha a hasított sertés közöspiaci ára és a közösség reprezentatív piacain jegyzett, és az egyes tagállamok sertésállományának relatív nagyságát tükröző együtthatóval súlyozott ár kevesebb, és várhatóan kevesebb is marad, mint az alapár 103 %-a. Az E minőségű hasított sertések intervenciós felvásárlási ára nem haladhatja meg az alapár 92 %-át és nem lehet alacsonyabb a 78 %-ánál. Az egyéb szabvány minőségű termékek felvásárlási árát a hasított sertésekéből vezetik le. Az intervencióra kerülő termékekről, a felvásárlási árról és a magántárolási támogatás összegéről, az intervenciós ügynökségek által felvásárolt termékek felhasználásáról, értékesítéséről, értékesítési árairól, az esetleges feldolgozásról, és az intervenciós intézkedések megszüntetéséről a Bizottság dönt. Az intervenciós központokat a tagállam jelöli ki olyan szempontok alapján, hogy az intervenciós beavatkozások hatékonyak legyenek és a termékek fagyasztása, tárolása megfelelő legyen. Az eladási ajánlatot az ajánlattevő a kifizető ügynökséghez nyújtja be, pontosan meghatározva azt a központot, amelybe az eladó az árut szállítani szándékozik és megjelölve azt a helyet, ahol az áru az ajánlattétel időpontjában található. A felvásárlási ár az intervenciós központ hűtőházába szállítva értendő. A kirakodási költség az eladót terheli. A tagállamok feladata, a betárolt termékek megfelelő tartósításának biztosítása. Az előírt fagyasztási hőmérséklet 30 C, a raktározási hőmérséklet 20 C. A vágott sertést fagyasztás után egészben vagy félben, az élelmiszertermékek csomagolására használatos megfelelő tisztaságú, 0,05 mm vastagságú polietilénbe, majd pamuthálóba kell becsomagolni. Az intervenciós raktárba a minimális szállítási mennyiség 1 t hasított test, 0,5 t oldalas, dagadó, és 0,5 t szalonna. Intervenciós célra csak olyan hús vásárolható fel, amely a közösségen belüli friss hús szállítmányokkal kapcsolatos elvárásoknak megfelel és a vágott sertést a közösségi, vágás utáni EUROP minősítési lánc szerint osztályozták. Nem vásárolható fel olyan áru: amely raktározásra, illetve utólagos feldolgozásra nem megfelelő tisztaságú anyakoca vagy kan vágásából származik, nem közösségi eredetű. 6

7 A kifizető ügynökségek a felvásárlások megkezdése előtt tájékoztatják a Bizottságot a vágóhidakról és hűtőházakról, valamint azok fagyasztó és raktárkapacitásáról. Ugyancsak hetente tájékoztatják a Bizottságot az adott héten felvásárolt termékek minőségéről és mennyiségéről, a kifizetett árról, illetve havonta a raktárkészletről és a raktárak címéről. A kifizető ügynökségek csak előzetes felhatalmazás alapján tárolhatnak közösségi rendelkezés alapján felvásárolt terméket a fennhatóságuk alá tartozó tagállam területén kívül. Amennyiben ilyen raktározás elkerülhetetlen, akkor tagállami információk alapján megvizsgálják a másik tagállam raktározási lehetőségeit és követelményeit a járulékos költségeket. Az így tárolt termékekre vámokat és más kivetendő adókat nem alkalmaznak. A tagállam intervenciós ügynöksége felelős azokért a termékekért, amelyeket fennhatóságán kívüli országban tárol. Kitárolás esetén ezeket az árukat a raktározó országban meghatározott feltételek szerint értékesítik. Jogszabályi háttér: 391/1968. A sertéshús közös piacszabályozása az Európai Unióban Harmadik országokkal folytatott kereskedelem Importengedély Vámok Exportengedély Export visszatérítés Import A sertéshús piaci rendtartása alá tartozó termékek harmadik országból történő behozatalának koordinálására engedélyezési rendszer van érvényben. Az import engedélyeket minden tagállami kérelmező megkaphatja, bárhol is van a telephelye a Közösségen belül. Az import engedélyek a Közösség egész területén érvényesek. Az engedélyek kiadását biztosíték letételéhez kötik, amellyel az ügylet lebonyolítását garantálják, biztosíték 100 kilogramonként 20 euró. Ha az importot az engedély érvényessége alatt nem, vagy csak részben bonyolítják le, - eltekintve a vis major esetektől, - a biztosíték részben vagy egészen elvész. Egy 7

8 engedélykérelemben a minimális mennyiség 1 tonna, és legfeljebb az adott időszak alatti összes mennyiség 25 %-a. Az engedélykérelem több különböző KN kód alá tartozó termékre vonatkozhat. A kérelmezőnek igazolnia kell, hogy a sertéshús-ágazatban legalább a megelőző tizenkét hónapban harmadik országokkal aktív kereskedelmet folytatott. Végső fogyasztók felé értékesítő kiskereskedelmi vállalkozások és éttermek nem vehetnek részt az importban. Engedélykérelmet csak valamely negyedév első tíz napjában lehet benyújtani. A kérelmező egy csoport termékeire vonatkozóan csak egy kérelmet nyújthat be. A tagállamok az engedélykérelmek benyújtására kiírt időszak végét követő ötödik munkanapon értesítik a Bizottságot az adott csoportokba tartozó termékekre benyújtott kérelmekről, termékek szerinti bontásban. Az értesítés minden csoportban tartalmazza a kérelmezők és a kérelmezett mennyiségek listáját. Minden értesítést, - beleértve a nullást is, - a megadott munkanapon telexen vagy faxon kell továbbítani. Ha a benyújtott engedélykérelmekben feltüntetett mennyiség meghaladja a behozható mennyiségeket, a Bizottság egy egységes százalékot határoz meg a kérelmezett mennyiségek visszaosztására.. Ha a benyújtott engedélykérelmekben feltüntetett nem éri el a szükséges mennyiséget, a Bizottság meghatározza, mennyivel növelhető a következő időszakban behozható mennyiség. Az engedélyeket a Bizottság döntését követően a lehető leghamarabb ki kell bocsátani. Az importengedélyek a kiállításuk napjától számított 150 napig érvényesek, és nem átruházhatók. Jogszabályi háttér: 1898/97. Vámok A behozatali eljárásokhoz kapcsolódó vámtételeket évente július 1-től a következő év június 30-ig hirdetik meg. Az Európai közösség számos kétoldalú szerződést kötött, melynek keretében kedvezményes vámmal, esetleg vámmentesen szállíthatnak be meghatározott mennyiségű sertéshúst a Közösségen kívüli szállítók. A sertéshús piaci rendtartása alá eső termékekre a közös vámtarifában szereplő vámkulcsokat alkalmazzák. Bizonyos termékek behozatalát pótvám fizettetésével nehezítik. A GATT megállapodás következtében a vámok helyettesítik a változó lefölözést. Az import kontingensek keretében bonyolódik, mely kontingenseket szükség szerint negyedéves időszakokra osztják fel. A vámkontingenseket a Bizottság nyitja meg és működteti. A kontingensek felosztása különböző módszerekkel történhet: 8

9 az igénybenyújtás időbeli sorrendje alapján az igénybeérkezéskor kért mennyiség arányában történő leosztással A hagyományos kereskedelmi szerkezet figyelembevételével, de az érdekeltek között a diszkrimináció elkerülésével. A szabályok részletesen meghatározzák a termék jellegére, származására és eredetére vonatkozó garanciákat, és a garanciákat hitelesítő okmányok elismerésének módját, valamint az import engedélyek kibocsátásának feltételeire és az engedélyek érvényességi idejére vonatkozó előírásokat. Jogszabályi háttér: 2331/97, 1898/97 Az exportengedélyek rendszere a sertéshús ágazatban A július 1-jétől a sertéshús ágazatba tartozó termékek exportját, amelyhez exportvisszatérítést kérelmeznek, exportengedély bemutatásához kötik. Az exportengedély-kérelmek minden héten hétfőtől péntekig nyújthatók be az illetékes hatóságokhoz. Az exportengedélyeket csak olyan természetes vagy jogi személyek kérelmezhetik, akik a kérelem benyújtásának időpontjában a tagállam illetékes hatósága részére hitelt érdemlően bizonyítani tudják, hogy a sertéshús ágazatban legalább 12 hónapja kereskedelmi tevékenységet folytatnak. Végfogyasztók részére értékesítő kiskereskedelmi egységek vagy éttermek nem nyújthatnak be kérelmet. Az engedélykérelmeknek és az engedélyeknek legalább egy helyen tartalmaznia kell az 1370/95/EK rendelet -re történő hivatkozást. A termékkategóriákat, valamint az exportengedélyekre vonatkozó biztosíték mértékét a rendelet tartalmazza. Az exportengedélyek a kibocsátás időpontjától érvényesek, a kibocsátási időpontot követő második hónap végéig. Az engedélyeknek tartalmazniuk kell a termék leírását, valamint az export-visszatérítések mezőgazdasági termék nomenklatúrájának 11-számjegyű termékkódját. Amennyiben az exportengedély-kérelmek olyan mennyiségeket és/vagy költségvetési kiadást érintenének, amelyek meghaladják a szokásos kereskedelmi rendet, vagy amennyiben ennek kockázata felmerül, a Bizottság: meghatározza a visszaosztás mértékét, amellyel a kérelmezett mennyiségeket elfogadják, visszautasíthatja azokat a kérelmeket, amelyekre még nem ítéltek meg exportengedélyt, legfeljebb öt munkanapra felfüggesztheti az exportengedély-kérelmek benyújtását. A felfüggesztési időszak alatt benyújtott exportengedély-kérelmek nem fogadhatók el. 9

10 Amennyiben a kérelmezett mennyiségeket elutasítják, vagy csökkentik, a biztosítékot felszabadítják. Amennyiben az egységes elfogadási százalékot 80 %-nál kisebb mértékben határozzák meg, az engedélyt legkésőbb az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetést követő tizenegyedik munkanapon bocsátják ki. A kihirdetést követő 10 munkanap során a kérelmező: visszavonhatja a kérelmét, amely esetben a biztosítékot felszabadítják, vagy kérheti az engedély kibocsátását. Amennyiben a Bizottság nem hoz az adott hétre különleges intézkedéseket, az engedélyt a beadást követő hét szerdáján adják ki. Amennyiben a Bizottság az adott hétre különleges intézkedést hoz, a kihirdetéstől számított öt munkanapon belül az illetékes hatóság felhívja az exportőrt, hogy a korábban kiadott engedélyt módosítás céljából juttassa vissza. Az exportengedélyek nem átruházhatók. A tagállamok hetente pénteken 13 órától faxon közlik a Bizottsággal a megelőző időszakra vonatkozóan: a hétfőtől péntekig benyújtott, előzetesen rögzített kérelmeket, azokat a mennyiségeket, amelyekre szerdán exportengedélyeket bocsátottak ki, azokat a mennyiségeket, amelyekre vonatkozóan az exportengedély iránti kérelmeket visszavonták. Az exportengedély kérelmekről történő értesítés részletezi: a termék súlyát kategóriánként és célállomások szerinti bontásban, a visszatérítés mértékét, a visszatérítés teljes összegét kategóriánként. A tagállamok havi rendszerességgel közlik a Bizottsággal az exportengedélyek érvényességének lejártát követően az exportengedélyekben szereplő felhasználatlan mennyiséget. Jogszabályi háttér: 1370/95, 1122/96 Export visszatérítések Az Európai Unióban előállított egyes termékek exportképességének biztosítása érdekében a termékek Közösségen belüli magasabb ára és világpiaci ára közötti különbséget visszaterítéssel fedezik. A visszatérítés mértéke az egész Közösségre nézve azonos, rendeltetési hely szerint változhat, ha a világpiaci helyzet vagy egyes piacok speciális körülményei ezt szükségessé teszik. A visszatérítés összegét a Bizottság negyedévente jogszabályban teszi közzé. Háromhavonta felülvizsgálják a visszatérítéses termékek jegyzékét, a visszatérítés összegét, amely három 10

11 hónapon túl is azonos szinten maradhat, vagy ha szükséges, a Bizottság valamely tagállam kezdeményezésére vagy hivatalból a közbeeső időszakban is módosíthatja. A visszatérítés mértékének megállapításakor figyelembe veszik a belső és világpiaci ár viszonyát, a termék piacon lévő mennyiségét, a jövőbeni trendeket, a közös piaci szervezet céljait, a piaci egyensúly biztosítását ár, illetve kereskedelem fejlődése területén, a különféle egyezményekből eredő korlátokat, valamint a javasolt export gazdasági vonatkozásait. Különösen ügyelnek arra, hogy a Közösségen kívüli országokba exportált feldolgozott termékek gyártása során a közösségi alaptermékek és a belső feldolgozásra behozott termékek felhasználása között egyensúly jöjjön létre a visszatérítés összegének meghatározásakor. A Közösségen belüli árként a reprezentatív közösségi piaci és az export árakat veszik figyelembe. Nemzetközi kereskedelmi árként az Európai Unión kívüli országok piacain uralkodó árakat, a célországok árait, a Közösségen kívüli import árakat, a Közösségen kívüli exportáló országok termelői árait az állami szubvencióval együtt és a Közösség határáig költségmentes ajánlati árakat veszik figyelembe. Export visszatérítés csak a vonatkozó export engedély bemutatása mellett igényelhető, mértéke az engedélykérelem benyújtásának napján hatályos mérték. Amennyiben a tényleges rendeltetési hely eltér az engedélyen feltüntetett rendeltetési helytől, a visszatérítés összege nem haladhatja meg az eredeti rendeltetési helyre számított összeget. A visszatérítést akkor fizetik ki, ha bizonyított a termékek közösségi eredete, és hogy az export lebonyolításra került. Az élő állatok után a visszatérítés az állatvédelemre - különösen az állatok szállítás alatti védelmére - a közösségi jogban előírt rendelkezések betartásához kötött. Közösségen kívüli országból importált és oda re-exportált termékekre visszatérítés nem fizethető. Az EU-n kívüli országokkal folytatott kereskedelemben tilos vámmal azonos hatású egyéb adó kivetése, és azzal azonos hatású mennyiségi korlátozás vagy intézkedés alkalmazása. Jogszabályi háttér: 1370/1995, 1122/1996, 2739/95, 391/1968, 2759/1975, 3444/1990, 2810/1995, 2331/1997, 1898/97 A hasított setések Közösségen belüli minőségi osztályba sorolásának meghatározása A vágott féltest, a levágott állat kivéreztetett és kizsigerelt teste egészben, illetve a gerincvonal mentén félbehasítva, hájjal, vesével és rekeszizommal, nyelv, szőr, köröm és nemi szervek nélkül. A tagállamoknak lehetőségük van a vágott féltesteket másképp is előkészíteni, ha területükön a szokványos kereskedelmi gyakorlat fenti előkészítési módtól eltér, vagy ha műszaki követelmények indokolják. 11

12 A színhús tartalmat, - amely a vörös harántcsíkolt izomzat arányát mutatja a hasított sertés mért súlyán belül az engedélyezett minősítési módszerekkel kell megbecsülni a súlyméréskor a hasított sertés egy vagy több anatómiai részén végzett, fizikai mérések alapján. A súlymérés, minősítés és megjelölés előtt semmilyen zsír-, izom- vagy egyéb szövetet nem szabad az állatból eltávolítani. Tagállami döntés, hogy az adott országban mely minősítési módszer alkalmazását fogadja el. A színhús aránya a hasított sertés súlyának százalékában Minőségi osztály 55 vagy több E legalább 50, de kevesebb, mint 55 U legalább 45, de kevesebb, mint 50 R legalább 40, de kevesebb, mint 45 O kevesebb, mint 40 P A tagállamok egy külön osztályt is bevezethetnek a 60% vagy annál több színhúst tartalmazó hasított sertésekre, amelyet S betűvel kell jelölni. Erről értesítik a Bizottságot. A minőségi osztályozást minden vágóhídnak alkalmaznia kell, az összes levágott sertés minősítésére, hogy szavatolni lehessen a termelők tisztességes fizetését a vágóhídra szállított sertések súlya és összetétele alapján. A tagállamok dönthetnek úgy, hogy ezt a minősítési rendszert nem vezetik be azokon a vágóhidakon, ahol a levágható legnagyobb megengedett mennyiség éves átlagban nem haladja meg a heti 200 sertést, azokon vágóhidakon, amelyek csak saját tenyész-telepeiken született és hizlalt sertéseket vágnak, és a teljes mennyiséget fel is darabolják. Ilyen esetben a tagállam értesíti a Bizottságot a döntésről és megadja vágóhidanként a megengedett legnagyobb levágható mennyiséget. A hasított sertéseken a minősítést követően a minőségi osztály jelölését eltávolíthatatlan módon biztosítani kell. Tagállami rendelkezés alapján ettől el lehet térni, ha minden egyes hasított sertésről hivatalos feljegyzést állítanak ki, amely legalább az állat azonosítását, meleg súlyát; és becsült színhús tartalmát tartalmazza. Ezt a feljegyzést négy héten keresztül meg kell őrizni, és mint valódi eredetigazolást az elkészítés napján láttamoztatni kell az ezzel az igazolási feladattal megbízott személlyel. Jogszabályi háttér: 3220/1984, 2967/1985, Sertésállomány statisztikai felmérése A felmérés gyakorisága a tagállamokban 12

13 A tagállamok évente április, augusztus, december első napjaiban végzik a területükön található sertésállomány statisztikai felmérését. Kérelem alapján lehetőségük van az áprilisi és az augusztusi felméréseket az általuk kiválasztott régiókban elvégezni, amennyiben ezekben található a sertésállomány 70 %-a. A három millió darabnál kisebb állománnyal rendelkező tagállamok a Bizottság engedélye alapján mellőzhetik az áprilisi és augusztusi felméréseket. A tagállamok kérelem alapján engedélyt kaphatnak arra is, hogy a három statisztikai felmérés helyett közigazgatási forrásokat használjanak. A felméréseknek a gazdaságban tartott sertésállomány legalább 95 %-ára ki kell terjednie, az állomány ezen felüli részét becsléssel állapítják meg. Kategóriánkénti bontás: A felméréseknek az alábbi kategóriák szerinti bontásra kell kiterjedniük: A. 20 kg élősúlyt el nem érő malacok, B. 20 kg-ot elérő, vagy ezt meghaladó, de 50 kg-ot el nem érő élősúlyú sertések, C. az alábbi élősúlyú hízósertések, ideértve a kereső kanokat és a leselejtezett kocákat: a.) 50 kg, vagy e fölötti, de 80 kg-ot el nem érő, b.) 80 kg, vagy e fölötti, de 110 kg-ot el nem érő, c.) 110 kg, vagy e fölötti, 50 kg-ot elérő és e fölötti élősúlyú tenyészsertések: a.) kanok, b.) fedeztetett kocák, melyekből: b/1) első alkalommal fedeztetett kocák c.) egyéb kocák, melyekből: c/1) még nem fedeztetett kocasüldők. Mintavételi pontosság: A felméréseket teljeskörűen vagy reprezentatív mintavétel formájában kell végezni. A mintavételi hibák tagállamonként nem haladhatják meg a sertés összlétszám 2 %-át. A Bizottság felé a következő határidőkig kell az előzetes adatokat továbbítani: áprilisi felmérés: adott év június 15. augusztusi adott év október 15. felmérés: decemberi következő év február felmérés: 15-ig 13

14 A végleges adatok leadási határideje: áprilisi felmérés: adott év augusztus 1. augusztusi adott év december 1. felmérés: decemberi következő év április felmérés: 1-ig Felmérés regionális szinten: A decemberi felmérés végleges eredményeit területi felosztás szerint is össze kell állítani, melynek beadási határideje következő év május 15. A Bizottság jóváhagyhat az áprilisi és az augusztusi felmérésekhez is regionális felbontást. Állománynagyság szerinti bontás, méretosztályok: Páratlan számú években a tagállamok a decemberi felmérések végleges eredményeit a benyújtott adatok alapján meghatározott méretosztályok szerint megbontják. Ennek alapján Bizottsági jóváhagyással a páros számú év vagy az év adott hónapja végleges eredményeinek megbontását is elvégezhetik. A továbbítási határidő a következő év május 15. Vágási statisztika: A tagállamok havi statisztikát vezetnek a vágóhidakon levágott, emberi fogyasztásra alkalmas sertések darabszámáról, hasított súlyáról. A vágási statisztika teljessége céljából a forgalomban meg nem jelenő vágások adatait becsléssel állapítják meg. Az adatokat a Bizottságnak az adott hónapot követő két hónapon belül továbbítani kell. Termelési előrejelzések: Minden negyedévre előrejelzés készül a levágásra kerülő sertések számáról és közösségen belüli, illetve azon kívüli kereskedelem várható alakulásáról. A felmérésről és kiegészítő becslések előzetes eredményeiről, illetve éves korrigált eredményeiről a területi felosztási adatokat, a méretosztályokról, a vágási statisztikákról és a termelési előrejelzésekről szóló statisztikákat a titkos információk átadásáról szóló jogszabály alapján juttatják el a Bizottsághoz. A Bizottság a tagállamokkal konzultálva vizsgálja meg: a szolgáltatott eredményeket, a felmérési eredmények és becslések megbízhatóságát, a felmérések és előrejelzések előkészítése és végrehajtása során felmerült technikai problémákat. 14

15 A tagállamok a statisztikákat befolyásoló módszertani vagy egyéb változtatásokról a változás hatályba lépésétől számított három hónapon belül tájékoztatják, amelyről a Bizottság a többi tagállamot értesíti. Jogszabályi háttér: 23/1993 A sertéshús közös piacszabályozása az Európai Unióban Belső piacszabályozási eszközök Árszabályozás A sertéshús magántárolási támogatásának részletes szabályai Sertéshús intervenciós felvásárlás 15

16/1998. (IV. 3.) FM rendelet. a vágójuhok vágás utáni minősítéséről és kereskedelmi osztályba sorolásáról

16/1998. (IV. 3.) FM rendelet. a vágójuhok vágás utáni minősítéséről és kereskedelmi osztályba sorolásáról 16/1998. (IV. 3.) FM rendelet a vágójuhok vágás utáni minősítéséről és kereskedelmi osztályba sorolásáról Az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény 27. -ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

A juh és kecske piaci rendtartása az Európai Unióban

A juh és kecske piaci rendtartása az Európai Unióban A juh és kecske piaci rendtartása az Európai Unióban Piaci rendtartások az Európai Unióban sorozat része A Magyar Agrárkamara információs kiadványa Az EU mezőgazdasági jogi szabályozásának napi követését

Részletesebben

KMS Védjegy általános szakmai követelményei

KMS Védjegy általános szakmai követelményei KMS Védjegy általános szakmai követelményei A Kiváló Minőségű Sertéshús (KMS) védjegy céljai: felhívja a hazai és külföldi fogyasztók figyelmét az ellenőrzötten kiváló minőségű sertéshúsból készült termékekre

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 194/2014. (XII.11.) számú KÖZLEMÉNYE A 2015. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről Jelen Közlemény a mezőgazdasági

Részletesebben

15/1998. (IV. 3.) FM rendelet

15/1998. (IV. 3.) FM rendelet 15/1998. (IV. 3.) FM rendelet a vágósertések vágás utáni minősítéséről és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba sorolásáról 1 Az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény 27. -ának (2)

Részletesebben

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja 113 31994D0023 L 17/34 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 1994.1.20. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (1994. január 17.) az európai műszaki engedélyre vonatkozó közös eljárási szabályokról (94/23/EK) AZ EURÓPAI

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

Külföldről rendel, vagy oda küld karácsonyi ajándékot? Erre figyeljen!

Külföldről rendel, vagy oda küld karácsonyi ajándékot? Erre figyeljen! S A J T Ó H Á T T É R A N Y A G Külföldről rendel, vagy oda küld karácsonyi ajándékot? Erre figyeljen! A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tapasztalata szerint egyre több a magáncélú, külföldről történő

Részletesebben

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek. Támogatható felhasználások

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek. Támogatható felhasználások 1. MELLÉKLET Termékleírás Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek A GOP 4 Portfoliógarancia Program keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel,

Részletesebben

Marha-, juh- és kecskehús

Marha-, juh- és kecskehús Az Európai Unió Marha-, Juh- és Kecskehús Közös Piaci Szervezete Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Marha-, juh- és kecskehús Marhahús és Borjúhús Közös Piaci Szervezete A jogi szabályozás

Részletesebben

I. az ingatlan adatai

I. az ingatlan adatai Tárnok Nagyközség Önkormányzata /2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152./ n y i l v á n o s p á l y á z a t o t í r k i az alábbi Tárnok Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő beépítetlen ingatlan értékesítésére:

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. További információkat lsd. a jelen Befektetői tájékoztató III. fejezetében.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. További információkat lsd. a jelen Befektetői tájékoztató III. fejezetében. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat tulajdonában lévő V. kerület 24066 hrsz. alatti ingatlan tulajdonjogának értékesítésére 1. A pályázat kiírója: A pályázat

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HITELCÉL

KONDÍCIÓS LISTA HITELCÉL KONDÍCIÓS LISTA ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM BERUHÁZÁSI HITEL TÁMOGATOTT KEDVEZMÉNYEZETTEK KÖRE Devizabelföldinek minősül, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2014. (V. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

TERVEZET. A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány /2012. ( ) Korm. rendelete a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi

Részletesebben

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE 2008.2.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 44/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE (2008. február

Részletesebben

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Közúti szállítási tevékenység 2015. január 1-jétől csak EKÁER szám birtokában végezhető. A belföldön (nem végső fogyasztónak) történő első adóköteles

Részletesebben

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 1/6 HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

KENŐOLAJOK JÖVEDÉKI ENGEDÉLYES KERESKEDELME

KENŐOLAJOK JÖVEDÉKI ENGEDÉLYES KERESKEDELME KENŐOLAJOK JÖVEDÉKI ENGEDÉLYES KERESKEDELME ( Az összeállítás a 2014.01.01-től hatályos 2003 évi CXXVII tv (Jöt.) és a 8/2004(III.10) PM rendelet ( Vhr.) kenőolajokra vonatkozó lényeges rendelkezései alapján

Részletesebben

Új Széchenyi Mikrohitel Tájékoztató

Új Széchenyi Mikrohitel Tájékoztató ELSŐ EGERSZEGI HITEL ZRT. Új Széchenyi Mikrohitel Tájékoztató Hiteltermék Kedvezményezettjei: A devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén

Részletesebben

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1.

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1. Főbb EKAER tudnivalók 2015. március 1. Kire vonatkozik a bejelentési kötelezettség? A bejelentési kötelezettség minden egyes útdíj köteles gépjárművel (3,5 t feletti össztömegű gépjármű) végzett közúti

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről A tartózkodási engedély első alkalommal történő kérelmezése 1.) A tartózkodási engedély

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.3.1-2015. Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.3.1-2015. Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.3.1-2015 Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása 1. Alapvető cél A Felhívás célcsoportjába azon vállalkozások tartoznak, amelyek hozzáadott érték-növekedési

Részletesebben

Főbb EKAER tudnivalók. 2014. december 19.

Főbb EKAER tudnivalók. 2014. december 19. Főbb EKAER tudnivalók 2014. december 19. Kire vonatkozik a bejelentési kötelezettség? A bejelentési kötelezettség minden egyes útdíj köteles gépjárművel (3,5 t feletti össztömegű gépjármű) végzett közúti

Részletesebben

Az élelmiszerbiztonsággal és a másodlagos élelmiszerellenőrzéssel kapcsolatos új szabályozás legfontosabb elemei, végrehajtásának gyakorlata

Az élelmiszerbiztonsággal és a másodlagos élelmiszerellenőrzéssel kapcsolatos új szabályozás legfontosabb elemei, végrehajtásának gyakorlata Az élelmiszerbiztonsággal és a másodlagos élelmiszerellenőrzéssel kapcsolatos új szabályozás legfontosabb elemei, végrehajtásának gyakorlata Dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

NYILATKOZAT az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Programhoz

NYILATKOZAT az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Programhoz Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 5000 Szolnok, József A. út 83. Tel.: (56)423-134, Fax.: (56)423-134 e-mail: info@jnszvfa.hu web:www.jnszvfa.hu NYILATKOZAT az Új Széchenyi

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015.

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai Közösség

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés 26. pontjában, a 13. tekintetében

Részletesebben

75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet. a vágóállatok vágás utáni minősítéséről

75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet. a vágóállatok vágás utáni minősítéséről 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet a vágóállatok vágás utáni minősítéséről Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 32. -a (1) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a kereskedelmi

Részletesebben

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak.

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. HIRDETMÉNY Az UniCredit Ingatlanlízing Zrt. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. **** I. Az UniCredit Ingatlanlízing

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

mivel egy tagállamban már szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék szabad mozgásait nem lehet korlátozni

mivel egy tagállamban már szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék szabad mozgásait nem lehet korlátozni A BIZOTTSÁG 3649/92/EGK RENDELETE (1992. december 17.) a feladási tagállamban szabadforgalomba bocsátott jövedéki termékek Közösségen belüli szállításának egyszerűsített kísérőokmányáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK

Részletesebben

Automatikus adatbeküldés, IT megoldás info@dyntell.com (70) 635-8765 EKÁER kalkulátor mobilapplikáció Androidra. bruttó 500 kg nettó 1 millió Ft

Automatikus adatbeküldés, IT megoldás info@dyntell.com (70) 635-8765 EKÁER kalkulátor mobilapplikáció Androidra. bruttó 500 kg nettó 1 millió Ft TELEFONSZÁMOK Nonstop informatikai ügyelet: 1/441-9644 NAV ügyfélszolgálat munkaidőben: 40/42-42-42 (irányítószám után a 4-es gomb) Telefon a NAV-hoz külföldről: +36/1/250-9500 EMAIL CÍMEK Garantált 30

Részletesebben

EKAER rendszer 2015. március 1-től. Pétfürdő, 2015. március 4.

EKAER rendszer 2015. március 1-től. Pétfürdő, 2015. március 4. EKAER rendszer 2015. március 1-től Pétfürdő, 2015. március 4. Előadó: Vadász Iván alelnök Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 2015.

Részletesebben

129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet

129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet 129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet a tenyészállat, illetve szaporítóanyag behozatalának és kivitelének szakmai előírásairól Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 49.

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Területi hatály

1. A rendelet célja. 2. Területi hatály Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (V.04.) önkormányzati rendelete a lakó-, és egyéb épületek, építmények felújításának, korszerűsítésének támogatásáról Ajka Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei I. A Szerződés hatálya Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. (továbbiakban SKF Zrt.) által

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:144988-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S

Részletesebben

22/2009. (X. 16.) PM RENDELET

22/2009. (X. 16.) PM RENDELET 22/2009. (X. 16.) PM RENDELET A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGRŐL HATÁLYOS: 2010.01.01 2011.12.31 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.

Részletesebben

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal Melléklet Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal 3. számú melléklet A PÉNZÜGYI VÁLSÁG KAPCSÁN NYÚJTOTT ÁTMENETI TÁMOGATÁSI

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

2008.2.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 44/23

2008.2.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 44/23 2008.2.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 44/23 A TANÁCS 2008/9/EK IRÁNYELVE (2008. február 12.) a nem a visszatérítés helye szerinti tagállamban, hanem egy másik tagállamban letelepedett adóalanyok

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Yplon Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461424, székhely: 1025 Budapest, Csévi út 11.., levelezési cím: 1025 Budapest, Csévi út 11..), mint a(z) ARABUS Kft. f.a (cégjegyzékszám: 13

Részletesebben

4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási. (2013. április 7-tõl hatályos szöveg)

4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási. (2013. április 7-tõl hatályos szöveg) 4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjakról (2013. április 7-tõl hatályos szöveg) A Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetérõl,

Részletesebben

Ügyfélfogadás: Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11) Steiger Beatrix 25/504-522 (16) Fax: 25/504-522 (15)

Ügyfélfogadás: Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11) Steiger Beatrix 25/504-522 (16) Fax: 25/504-522 (15) Ügyfélfogadás: hétfő: 8:00-11:30 és 13:00-15:30 kedd: nincs ügyfélfogadás szerda: 8:00-11:30 és 13:00-17:30 csütörtök: nincs ügyfélfogadás péntek: 8:00-11:30 Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11)

Részletesebben

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5)

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5) Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató zrt. Orosháza Fürdő utca 5. 5900 Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Közbeszerzési Szabályzata Készítette: Bozsár Lajos Közbeszerzési referens Jóváhagyta:

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL A 17/1999. (V. 13.) 3, A 33/2000. (X. 24.) 4, A 42/2000.

Részletesebben

EKAER. Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer I. RÉSZ

EKAER. Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer I. RÉSZ EKAER Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer I. RÉSZ Közúti fuvarozás (ugyanazon útdíjköteles vel ugyanazon feladó ill. címzett esetén egy fuvarozás keretében lásd. "gyűjtőfuvar" ) EU-ból M.országra beszerzés

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról,

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE 2013 AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Csoportos Biztosítások 1091 Budapest, Üllői út 1. 1. oldal Aegon csoportos biztosítási díjkalkuláció

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg szabad vállalkozási

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

HTCP Rendszer Hexa-Com Kft.

HTCP Rendszer Hexa-Com Kft. HTCP Rendszer Hexa-Com Kft. 2 Köszöntöm Önöket! Engedjék meg, hogy a következőkben bemutassuk a HTCP-rendszert. A HTPC a Help to Tax Certificate Point angol kifejezés rövidítése, amely a gyakorlatban annyit

Részletesebben

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről Az Országgyűlés 2013. november 9-ei hatállyal módosította a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ A környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos jogszabályok könnyebb értelmezhetősége, áttekinthetősége érdekében Felügyelőségünk ebben a tájékoztatóban foglalta össze Tisztelt

Részletesebben

A fuvarozási szerződés

A fuvarozási szerződés További jogszabályok, adattárak, infók: www.stampede.hu XXXVIII. Fejezet (38.) A fuvarozási szerződés 6:257. [Fuvarozási szerződés] Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó a küldemény rendeltetési helyére

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról 1 A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

Fókusz-Hírlevél Adózási Percek

Fókusz-Hírlevél Adózási Percek Fókusz-Hírlevél Adózási Percek 2015. évi 1.szám, 2015.január 05. Tartalom 2015. évi minimálbér... 1 Társadalombiztosítási szabályok változásai... 1 Vasárnapi munkavégzés tilalma... 2 NAV-közlemény pénztárgépek...

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2014. október 7.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2014. október 7. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. október 7. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2014-2015. évi

Részletesebben

L 199/84 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.7.29. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG

L 199/84 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.7.29. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG L 199/84 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.7.29. II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2005. július 20.) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

A kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint új pszichoaktív anyagok eseti exportjának, importjának és transzferének szabályozása

A kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint új pszichoaktív anyagok eseti exportjának, importjának és transzferének szabályozása A kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint új pszichoaktív anyagok eseti exportjának, importjának és transzferének szabályozása EEKH Kábítószerügyi Főosztály 2014. március A) Általános tudnivalók

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Webshop létrehozásának jogi feltételei

Webshop létrehozásának jogi feltételei Webshop létrehozásának jogi feltételei Hatályos 2014. december www.net-jog.hu, net-jog@net-jog.hu 1 Tartalomjegyzék Nem szükséges engedély, üzlet... 3 Engedélyköteles üzletek... 3 Tevékenységi kör, számlaképesség...

Részletesebben

LXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. április 2. A VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA T A R T A L O M. 3. S z á m T á r g y O l d a l.

LXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. április 2. A VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA T A R T A L O M. 3. S z á m T á r g y O l d a l. LXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. április 2. A VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA T A R T A L O M 3. S z á m T á r g y O l d a l Közlemény Tájékoztató a mezőgazdasági- és az általános csekély összegű

Részletesebben

Hogyan mérjük egy ország gazdasági helyzetét? Mi a piac szerepe? Kereslet-Kínálat

Hogyan mérjük egy ország gazdasági helyzetét? Mi a piac szerepe? Kereslet-Kínálat Bevezetés a Közgazdaságtanba Vizvári Boglárka Témák Általános gazdasági fogalmak Gazdaság és nemzetközi szervezetek Külkereskedelem Általános Gazdasági Fogalmak Mivel foglalkozik a közgazdaságtan? Hogyan

Részletesebben

HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80396-2010:text:hu:html HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének 22/2008. (VII.01.) számú R E N D E L E T E

Zsámbék Város Képviselő-testületének 22/2008. (VII.01.) számú R E N D E L E T E Zsámbék Város Képviselő-testületének 22/2008. (VII.01.) számú R E N D E L E T E Zsámbék Város közigazgatási területén működő üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Zsámbék Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Értelmezõ rendelkezések

Értelmezõ rendelkezések M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 113. szám 19343 A vidékfejlesztési miniszter 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelete a szõlõ- és gyümölcsös ültetvények mûveléséhez nyújtott csekély összegû (de minimis) támogatásról

Részletesebben

2013.8.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 228/5

2013.8.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 228/5 2013.8.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 228/5 A BIZOTTSÁG 807/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. augusztus 26.) az egyes szarvasmarhafélék árának reprezentatív uniós piacokon történő felmérése

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról

Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról 1. Az Alap célkitűzése A Széchenyi Tőkebefektetési Alap program célkitűzése a növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a központi lakossági hiteltermékek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet. a helyi iparűzési adóról

15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet. a helyi iparűzési adóról 1 Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetbe foglalva a módosítására kiadott 31/2004. (VIII. 23.) ÖK. számú

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

Kamattámogatás. Mezőgazdasági export finanszírozása

Kamattámogatás. Mezőgazdasági export finanszírozása Mezőgazdasági export finanszírozása Az Eximbank előfinanszírozó termékeivel a mezőgazdasági-exportteljesítést megelőző időszakra vonatkozóan nyújt finanszírozást a kis-, közép- és nagyvállalatok részére

Részletesebben

Közigazgatási Megállapodás

Közigazgatási Megállapodás BGBl. III - Ausgegeben am 18. August 2005 - Nr. 150 1 von 5 Közigazgatási Megállapodás az Osztrák Köztársaság Szövetségi Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az Európai Unió Tanácsa 2003. február

Részletesebben

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei 1. Általános rendelkezések A jelen alapbiztosítás feltételeiben nem rendezett kérdésekben az ÁB-AEGON Általános Biztosító

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet. a távollevők között kötött szerződésekről

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet. a távollevők között kötött szerződésekről 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. -ának e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

Közbeszerzési, beszerzési és egyéb beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek, az eljárások ellenőrzése

Közbeszerzési, beszerzési és egyéb beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek, az eljárások ellenőrzése 1 Közbeszerzési, beszerzési és egyéb beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek, az eljárások ellenőrzése I. Az eljárás megindítása előtti kötelezettségek: (közvetlen támogatási szerződéshez kapcsolódó

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Szabolcs Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján

Részletesebben

6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet

6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet Online - 6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet - a vasúti társaságok nem vasúti balesetből eredő károk fedezésére szolgáló kötelező 1. oldal kárfedezeti 6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet a vasúti társaságok nem

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2014. (IV. 30.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2014. (IV. 30.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2014. (IV. 30.) számú KÖZLEMÉNYE a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet szerinti támogatások

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról MEGŐRZÉS-9122/2009 (A foglalkoztatottság megőrzésének támogatása a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál)

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE a kéknyelv immunizálással kapcsolatos költségek mezőgazdasági csekély összegű támogatásának igénybevételéhez szükséges nyomtatvány

Részletesebben

Kizáró okok: Nem részesülhet támogatásban az a vállalkozás, amely a kérelem benyújtásakor, illetve a döntéshozatali

Kizáró okok: Nem részesülhet támogatásban az a vállalkozás, amely a kérelem benyújtásakor, illetve a döntéshozatali Simontornya Város Képviselő-testülete pályázatot hirdet a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók és családi gazdaságok számára Simontornya Város

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adóhatóság előtti eljárásban az adózónak lehetősége van arra, hogy ügyében helyette képviselője, meghatalmazottja

Részletesebben

93/2011. ( XII. 30.) NFM rendelet. 310/2011. ( XII. 2 3.) Korm. Rendelet. Dr. Boros Anita

93/2011. ( XII. 30.) NFM rendelet. 310/2011. ( XII. 2 3.) Korm. Rendelet. Dr. Boros Anita 93/2011. ( XII. 30.) NFM rendelet A hivatalos k ö z b e s z e r z é si t a n á c s a d ó i t e v é k e n y s é g r ő l 310/2011. ( XII. 2 3.) Korm. Rendelet A minősített a j á n l a t t e v ő k h i v a

Részletesebben