Pató Mária: 1. Nehéz idık sikeres zárása: új épület, új gondok, új remények

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pató Mária: 1. Nehéz idık sikeres zárása: új épület, új gondok, új remények"

Átírás

1 Pató Mária: Új típusú múzeumi találkozások Változó igények változó múzeum(ok) (A Damjanich János Múzeum elmúlt tíz évének közmővelıdési, múzeumpedagógiai példáján) Az út rejtett és neve nincsen. Egyedül az út Vezet és célba fut. 1 I. Én hiszek a múzeumok értelmében. Értelmében és hivatásában. Hivatásában és szépségében. Nem az idı kriptái a múzeumok! Nem a történelem halottas-könyvei! Nem a múlandóság szarkofágjai! Én hiszek bennük, mert nemcsak a jövıben hiszek, de hiszek a múltban. 2 Világszerte, így hazánkban is egyre erıteljesebb az a törekvés, hogy a múzeumok, közgyőjtemények ne csak passzív módon tárják kulturális kincseiket a nyilvánosság elé, hanem minél aktívabban vonzzanak magukhoz fiatalokat és idısebbeket. Természetesen ez nem jelenti és jelentheti a múzeumi alapfeladatok figyelmen kívül hagyását, sıt erıteljesebben jelentkezik az igény az összegyőjtött kulturális örökségünk részét képezı tárgyak, dokumentumok bemutatására, láthatóvá tételére. II. A múzeumok éppúgy az élet jelentései, mint a természet, mint a társadalmak, mint az ember. A múzeumok éppúgy lét-önmagunkat ırzik, mint a mítoszok, az ıskönyvek és az époszok. Nemcsak a természet kızet-maradványait, a kıvé-vált csontokat, tollakat, pikkelyeket, leveleket, virágporokat és koponyákat, nemcsak az ısi tegnap kı-üzeneteit ırzik, de ırzik az emberiség tegnapi-önmagát is: az álmokat, hiteket, vágyakat, mámorokat, bőnöket, önzéseket, tébolyokat, gyalázatokat, szerelmeket és halálokat Nehéz idık sikeres zárása: új épület, új gondok, új remények A múzeumoknak kiemelt szerepük van a megyei és regionális azonosságtudat, a nemzeti identitás és a helyi közösséghez tartozás, a lokálpatriotizmus elmélyülésének elısegítésében. Elsı a régi feladatok új hangsúlyokkal való megırzése, és elkerülhetetlen a múzeumok állandó kiállításainak újragondolása, a múzeumpedagógiai programok gazdagítása és célközönségük szélesítése, a megyei muzeális intézmények mőködésének összehangolása. A megyei múzeum céljai között kiemelt szerepet kapott a helyi történelmi és kulturális örökség bemutatása. Ennek a folyamatnak elsı látványos lépése volt a csipkerózsika álmából felébredt múzeum új régészeti állandó kiállításának megnyitása, ami összekapcsolódott a felújított múzeum épület átadásával. Így 1996 jelentıs mérföldkıvé vált a Damjanich János Múzeum életében; mert a következı évben elkészült a Képtár, a néprajzi és történeti állandó kiállítás, megvalósulhatott a múzeum küldetésének egyik fontos célja: az Alföld régészeti, történeti, néprajzi, képzımővészeti, helytörténeti értékeinek megtartása, ápolása, ezen értékek minél szélesebb körben való bemutatása. 1 Lao-ce: Tao Te King. Az Út és az Erény könyve. Ford. Weöres Sándor. Bp., fejezet 2 Juhász Ferenc: A múzeumok szerelme. In: Vázlat a mindenségrıl. Bp., p. 3 Juhász Ferenc: A múzeumok szerelme. In: Vázlat a mindenségrıl. Bp., p.

2 Az újra- és átgondolt állandó kiállítások olyan egységes rendszerbe foglalása alakult ki, amely az addigi múzeumi gyakorlatban egyedülállónak tekinthetı: Egységes koncepcióra épültek Középpontba került a ház és lakói. Az elıdök mindennapi életébe kívánt betekintést adni, bemutatva lakóházukat, településeiket és az élettıl elválaszthatatlanul összefonódott szokásaikat. Más megvilágításba kerültek a tárgyak: rekonstrukciók, modellek, enteriırök segítségével a látogató közelebb kerülhetett elıdeink életéhez. A csak hagyományos, zárt tárlókban gondolkodó kiállítási koncepció már nem felelt meg az újabb, fıleg az ifjabb korosztály elvárásainak. Tudományosan megalapozott és népszerő!! A kiállítások jól érzékeltetik ezt, úgy mutatja be elıdeink életét az adott kor embere mindent tudott, ami a megélhetéshez, a mindennapi élethez tartozott, és mai életünktıl is elválaszthatatlan: házat építettek, földet mőveltek, arattak, állatokat tartottak, sütöttek, fıztek, szıttek és varrtak, hogy az elvárt követelményeket maximálisan teljesíti. Hordozza az otthonteremtés mindörökre a sajátunk marad üzenetét a látogatónak. 2. Ismét látogatók a múzeumban, avagy újra a látogatókért Azzal a ma már közhelynek számító megállapítással, hogy a múzeumoknak a társadalomban betöltött szerepe a rendszerváltást követıen megváltozott és új trendek jelentek meg, a múzeumi társadalom nagy része egyetért. A viták inkább abból adódnak, hogy ezekre a hatásokra milyen módon kell az intézményeknek válaszolniuk és az esetleges változtatások milyen szinten érintsék a több évtizede bevált rendszert. A múzeumok interaktív megoldásokkal tehetik a kiállításokat vonzóbbá a látogatók számára. A szellemi örökség azonban olyan sokrétő kulturális teljesítményeket, mővészeti alkotásokat, technológiai eljárásokat foglal magába, és ezek elsajátítása olyan sokoldalú kompetenciát igényel, hogy kiemelt szerepet és támogatást kell kapnia a kultúrák és kulturális ágazatok közötti párbeszédet és ismeretcserét lehetıvé tevı közösségteremtı vállalkozásoknak. Annál inkább szükség volt erre, mert a Damjanich János Múzeum teljes rekonstrukciós munkálatait 1988-tól kezdve közel tíz éven keresztül végezték, a Tartósan ZÁRVA az 1996-ban átadott épülettel végre lekerülhetett. Az azt követı évben megnyílt ú1 állandó kiállítások, amelyek korábban zárva maradtak a látogatók elıtt az építkezések közben felnıtt egy nemzedék, akik nem járhattak múzeumba, a múzeumi élmény fogalma és tapasztalása kimaradt számukra, új feladatot és lehetıséget teremtettek a látogatókkal való kapcsolatok újszerő kialakítására. Az ismeretek szélesítésére és a nyílt hozzáférésre mutathatnak példát a többfunkciós, a modern muzeológia ismérveit érvényesítı törekvések, amelyek lépésváltást indukáltak és új megvilágításba helyezték a múzeumi tevékenységet is. III. Ha jutok bárhova is a világon: mindig megnézem a múzeumokat. Önmagamat keresem bennük, titkos létem volt tartalmait. A Föld-lét tegnapi hangjait, amelyek némák ugyan, mint a kı-kürtök, megkövesedett trombiták, amelyeket kıszájjal kıkatona fúj, de ezek a kı-hangok, kı-rivalgások mégis az eleven vér áramlását és bársony-áradását hozzák, az anyag csoda-virágzását, az emberiség-szellem virágzó mámorát. 4 4 Juhász Ferenc: A múzeumok szerelme. In: Vázlat a mindenségrıl. Bp., p.

3 1. Változó igények változó múzeum A múzeumi modernizáció alapvetı pillére a látogatóbarát múzeum kialakítása, a cél az, hogy a múzeum kultúrák és emberek találkozási helye legyen. Csak így tölthetı meg valódi tartalommal a látogatóbarát múzeum szlogen. Megfelelı infrastruktúra (bolt, kávézó, oktatói központ stb.) barátságos, vonzó kialakításával elérhetı, hogy a látogató több idıt töltsön a múzeumban. Egy múzeumi látogatás akár egész napos program is lehet 2. Új rendezvények nem csak gyerekeknek a) Kulturális Örökség Napjai Európa, közös örökségünk 1984-ben Franciaországban Történelmi Mőemlékek Nyílt Napja (Historic Monuments Open Day néven vált ismertté) címmel egyedülálló kezdeményezés indult útjára, azzal a céllal, hogy azok a kiemelkedı, várhatóan széles érdeklıdésre számot tartó mőemléképületek, amelyek általában zárva vannak a nagyközönség elıtt, egy hétvégén nyissák meg kapuikat, és ingyen, lehetıleg szakszerő vezetéssel fogadják a kíváncsi látogatókat ben az Európai Unió támogatásával hivatalosan is intézményesítette és útjára indította saját rendezvénysorozatát Európai Örökség Napok (European Heritage Days) címmel. 5 Ez hagyományosan minden év szeptemberének elején nemzetközi megnyitó ünnepséggel kezdıdik, mely az esemény összeurópai jellegének és európai szellemiségének hangsúlyozása érdekében a csatlakozott országok, az Európa Tanács, valamint az Európai Unió képviselıinek részvételével zajlik. Célja ezzel, hogy a nyilvánosság érdeklıdését a kultúra, mővelıdés, az építészet szegmenseire irányítsa, és a társadalom eltérı érdeklıdéső rétegeit minél nagyobb létszámban mozgósítsa ban a Damjanich János Múzeum is csatlakozott a kezdeményezéshez, hiszen kiváló alkalmat teremtett arra, hogy a korábban zárva tartott kapukat kitárjuk a nagyközönség elıtt és ismét az érdeklıdı látogatók vehessék birtokukba a múzeumot. A kapuk megnyitása már nem cél, hanem eszköz az alábbi célok érdekében: megismertetni, közelebb vinni Jász-Nagykun-Szolnok megye polgárait kulturális örökségünkhöz Ingyenes tárlatvezetések a múzeum állandó és idıszaki kiállításaiba; a restaurátormőhely ezen a hétvégén kinyitja kapuit a látogatók elıtt! (1. kép) felhívni a figyelmüket az örökség folyamatos megırzésére, védelmére (különös tekintettel a veszélyeztetett emlékekre) Az év tematikájának megfelelıen tematikus séta (olykor lovaskocsival) a városba; elıadások a múlt és fél(t) múlt építészetérıl. (2. kép) más közösségek kulturális értékeinek, mőemlékeinek megismertetése, felfedezése Kapcsolódás a FolkdanceNet/NéptáncHáló a Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Önkormányzat által kezdeményezett hálózat programjához. A NéptáncHáló olyan tematikus hálózat, amely különbözı csoportokat, önkormányzatokat, szervezeteket, intézményeket, egyesületeket fog össze. A 5 (Letöltés ideje: ) 6 (Letöltés ideje: )

4 tagok közötti összekötı kapocs a néptánc, a népzene és a népi hagyományok iráni érdeklıdés, valamint a különbözı kultúrák iránti nyitottság. tudatosságnövelı tevékenység (sikere növeli azoknak a magán- és közintézményeknek az elismertségét, presztízsét, amelyek az örökség védelmével és bemutatásával foglalkoznak), a látogatók megismertetése különbözı kulturális intézmények tevékenységével Ismerd meg Szolnokot! A megújult és megszépült városban különleges sétára és felfedezésre, játékos városismereti tekergésre hívjuk azokat az érdeklıdıket, akik Szolnok városát jobban, más oldaláról is szeretnék megismerni. A Damjanich János Múzeum Díszudvaráról induló csapatoknak 2-3 órás sétával kell bejárni az elıre megjelölt helyeket, helyszíneket. sokkal nyitottabb viselkedés elımozdítása, a lakóhelyhez, országhoz való kötıdés, az azonosságtudat erısítése, kulcsszerep az identitás-keresésben és a kollektív tudat erısítésében A múzeum igazgatósághoz tartozó intézményegységek (a Tabáni Tájház, a Szolnoki Galéria), a helyi értékek fontosságának erısítése. A rendezvényt egyfajta mozgósító akciónak tekinthetı, mely a polgárokban erısíti a múzeum(unk), a kulturális örökség megóvása iránti igényt. Egy kicsit leegyszerősítve azt is mondhatjuk, hogy csak azt tudjuk igazán szeretni, aminek az értékeit jól ismerjük, s amit jól ismerünk és szeretünk, arról gondoskodunk is. b. Múzeumok Majálisa A Magyar Nemzeti Múzeum 1996-ban hagyományteremtı szándékkal hívta életre a magyar múzeumi világot összefogó Múzeumok Majálisát. A Múzeumok Nemzetközi Tanácsának (ICOM) moszkvai határozata szerint 1978 óta május 18-ika a múzeumok nemzetközi napja. Múzeumi Világnap eseménysorozatához szervesen kapcsolódó májusi hétvégén a magyar múzeumok a közös megjelenés erejével is szeretnék a Múzeum világára, ill. a nemzeti mőkincsek és kulturális örökség védelmében szükséges, idıszerő lépésekre irányítani a figyelmet tól múzeumunk programkínálatának palettáján különleges színfolt lett ez a rendhagyó kulturális fesztivál, melynek látogatottsága évrıl évre nı. A Múzeumok Fıutcájában a múzeumok, helytörténeti győjtemények mellett a hazai örökségvédelem és turisztikai élet prominens képviselıi is bemutatkoznak; egyedi berendezéső sátraikban szokatlan ötletekkel, színesebb külsıvel csábítják vendégeiket a valódi kiállításokra, munkájuk és lakóhelyük megismerésére. (3. kép) c. Múzeumok Éjszakája Új elem, mégis a XXI. századra talán az egyik legfontosabb feladattá válik a múzeumok közönségkapcsolati tevékenysége, a látogatók és múzeumok közti közvetlenebb viszony kialakítása. 7 (Letöltés ideje: )

5 Múzeumok Éjszakája? Úgy gondolom, errıl a két szóról mindenkinek egy különleges, varázslatos nyáresti éjszaka jut az eszébe, amikor a családdal, baráti társasággal múzeumi kalandtúrára indulunk válogatva az izgalmasnál izgalmasabb programok közül. Idehaza kezdetben csak a fıváros, idıvel pedig a vidéki nagytelepülések múzeumai is csatlakoztak a Múzeumok Éjszakája elnevezéső francia találmányhoz, amely késıbb összeurópai eseménnyé fejlıdött. Az évek óta sikerrel zajló eseménynek a célja, hogy minél több látogatót vonzzanak be ezen a napon a múzeumokba és a galériákba, s ezzel népszerősítsék ezeknek az intézményeknek a tevékenységét (akit a múzeumok éjszakáján sikerül bevonzani egy-egy kiállításra, az valószínő más alkalmakkor is figyelmesebb lesz a múzeumi és galériabeli bemutatókra). A múzeumok hosszú éjszakája ugyanis nemcsak azt jelenti, hogy a csatlakozó kiállító helyiségek meghosszabbított nyitva tartással, éjfélig kínálják állandó és idıszaki kiállításaikat, hanem pluszként különféle kísérıprogramokat is szerveznek a filmvetítéstıl kezdve a zenei prezentációkig, továbbá tárlatvezetéseket és olyan élı programokat kínálnak, például alkotómőhelyt indítanak, múzeumpedagógiai alkotótevékenységre teremtenek lehetıséget, ahol fıleg gyerekek próbálhatják ki magukat különféle mővészeti területeken, szakemberek vezetésével. 8 A szolnoki Damjanich János Múzeum 2003-ben kidolgozott marketingterve a központi célkitőzéssel összhangban, azzal párhuzamosan igyekszik a látogatóbarát múzeum megteremtésén. Ezen nagyrendezvények a Múzeumok Majálisa, a Múzeumok Éjszakája 9, a Kulturális Örökség Napjai kampányszerően fókuszba állítják a muzeális intézményeket. A központi programhoz csatlakozva 2004-ben a megyei múzeumok közül elsıként rendezte meg a szolnoki múzeum Szent Iván-éji bővöletét. Az egyéjszakás kaland nem titkolt célja az volt, hogy a különbözı korosztályokhoz tartozó látogatóknak többféle mőfajban kulturális rendezvényeket kínáljon az intézmény, kiemelve a múzeumi győjteményen és a kulturális örökségen alapuló programokat (tárlatvezetések, foglalkozások, bemutatók, hangverseny). A Szent Iván tüzei címmel indított rendezvény lehetıséget biztosított és biztosít arra, hogy a múzeum közösségi színtérré váljon, a társasági lét, a találkozás, az ismeret és tudás összekapcsolásának fórumává váljon. Az elmúlt év programjai mind-mind ezt a sokszínőséget igyekeztek és igyekeznek bemutatni: különleges tárlatvezetések (Tőzbe jövünk. Pillantsunk a szoknya alá!; A tőz szerepe az elmúlt évezredekben), hagyományırzı bemutatók (İsi tüzes mesterségek bemutatása: kovácsolás, rézmővesség), az ısi mesterségeket felelevenítve bepillantást nyerhetett a látogató a hagyományos mesterség fortélyaiba, a helyszínen próbát tehetnek az érdeklıdık; a néphagyományok, szokások felelevenítésével a szórakozva tanítástanulás a gyakorlatban is megvalósul (Szagot fogunk! Titkok, illatok dédanyáink idejében, Gyógynövények használata a tisztálkodásban: az illatosítás és szépítkezés fortélyai, Bővöletben?! Jóslás, varázslás). (4-7. kép) A Múzeumok Éjszakájában legnagyobb értéke talán a sokszínőség. Ezen az éjszakán a fizikától, biológiától, képzımővészettıl kezdve a színházon, a kézmővességen, a zenén és a táncon keresztül a gasztronómiáig tudományágak és mőfajok sokasága ünnepel együtt, hogy az év leghosszabb és legizgalmasabb éjszakáján mindenki találhasson magának és társaságának vonzó programot. 8 +A+m%C3%BAzeumok+%C3%A9jszak%C3%A1ja+francia+%E2%80%9Etal%C3%A1lm%C3%A1ny%E2% 80%9D&cd=2&hl=hu&ct=clnk&gl=hu (Letöltés ideje: A Múzeumok éjszakájának részletes, országos elemzését Török Petra készítette el. Török Petra: Egyéjszakás kaland vagy ezeregy éjszaka kezdete. In: Múzeumi Közlemények sz p.

6 d. Adventi kézmőves vásár A Szolnoki Galéria városképi jelentıségő mőemlék jellegő épület 2004-ben elkezdıdött felújítását alapvetıen az épület pusztulóban lévı állapota, az építészeti, turisztikai, kulturális funkciókkal való összhang megteremtése tette szükségessé. A 2005-ben elkészült Galéria épülete jelenleg az Alföld egyik legnagyobb kiállítócsarnoka, a megye második leglátogatottabb múzeuma. Kitőnı akusztikája miatt hangversenyek, elınyös fekvése miatt szakmai konferenciák, ünnepségek alkalmi rendezvények színhelye. A rendkívül igényes módon felújított épület a megyeszékhely dísze lett. A szakszerően berendezett kiállítóhely hozzájárult ahhoz, hogy többfunkciós módon, kulturáliskonferenciaturizmus céljára hasznosítható legyen mind a város, mind a megye és a régió számára. A karácsonyvárás egyik legszebb idıszaka az advent, a hozzá kapcsolódó vallási és családi hagyományokkal együttvéve. És ezek a lehetıségek adták az új ötletet, egy adventi vásár rendezéséhez, melyek megjelenése (mostanság bizony) hagyományosnak mondható, hiszen a tartalmasabb idıtöltéshez színes családi programokkal is kedveskednek a szervezık az érdeklıdıknek. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága még ennek az évnek decemberében indította útjára és rendezte meg (hagyományteremtı szándékkal) adventi kézmőves vásárát. A rendezvény célja a népi kézmővesség, népmővészet, a régi hagyományos értékek bemutatása a szolnokiaknak és a megyénkben élıknek a jelen kiváló kézmőveseinek segítségével. (8. kép) A vásár mellett kézmőves bemutatók és gyermekeknek, családoknak szóló foglalkozások színesítik a programot, ahol a gyermekek, ügyes kező látogatók készíthetik el saját kezőleg a téli ünnepkörhöz kötıdı díszeiket. A rendezvény hagyományos és igen kedvelt színfoltjává vált az ünnepi készülıdés idıszakának, sıt a megye legjobb karácsonyi vásárai között tartják számon. Idén is érdemes lesz ellátogatni Szolnokra, hiszen a közel félszáz elárusítóhelyen zsőrizett népmővészeti és egyedi iparmővészeti alkotásokat vásárolhatnak a Galériába betérı érdeklıdık. (9. kép) e. Múzeumok İszi Fesztiválja A Múzeumi Majális és a Múzeumok Éjszakája programok mellé 2006-ban sorakozott fel a Múzeumok İszi Fesztiválja mint országos rendezvénysorozat. Az évente, az ıszi idıszakban ismétlıdı, több héten átívelı sikeres múzeumi eseménysorozatot kialakításával a cél az volt, hogy a múzeumok ebben az idıszakban a látogatók széles rétegeinek kínáljanak érdekes, jó kiállításokat, tartalmas, élményt nyújtó, szórakoztatva oktató programokat. Diákoknak rendhagyó tanórákat, családoknak, baráti közösségeknek, felnıtteknek hétvégi kikapcsolódási lehetıségeket. 10 A nagyközönségnek szóló rendezvények hat témakört öleltek fel, melyekhez múzeumunk is igyekezett egyéni, ötletes, változatos programmal kapcsolódni ban a Térjünk a tárgyra Nyitott kapuk, mesélı tárgyak. Tárgy mőtárgy? Raktári tárgy vagy kiállítási tárgy? címmel a múzeumi munka egyes szakterületeire kívántuk bemutatni az érdeklıdıknek más szemszögbıl és oldalról, mint amit addig megismerhettek. A tárgyak útját igyekeztünk követni a győjtés-feldolgozás-raktározás-kiállítás folyamatában. Azok a látogatók, akik a családi nap végére mind a négy akadályon továbbjutottak, tiszteletbeli muzeológussá váltak, amirıl egy-egy múzeumi oklevél is tanúskodott. ( kép) 10 Káldy Mária: Múzeumok İszi Fesztiválja. In: Múzeumi Közlemények sz. 85. p.

7 Ez az egyik legsikeresebb programunknak bizonyult, éppen ezért ezt megtartva 2007-ben tovább bıvítettük. Az ıszi fesztivál keretében a látogatók a szakmuzeológusok munkájával, a háttérben zajló tevékenységekkel (restaurálás, preparálás) ismerkedhettek meg. Olyan helyszíneket kereshettek fel (raktár, restaurátormőhely, kutatószoba), melyek csak ritkán nyitottak a közönség elıtt ban Múzeumok délidıben (Múzeumi a la cart) keretében Szolnok városában, a megyeszékhelyen dolgozó köztisztviselıket hívtuk délidıben a Damjanich János Múzeum rejtett ritkaságait, kiállításait bemutató vezetésre. Megtekinthették intézményünk állandó és idıszaki kiállításait, valamit a raktárak, restaurátormőhely izgalmas világába is bepillanthatnak az érdeklıdık. A meghívottak köre a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, valamint az APEH szolnoki intézményeibıl kerültek ki. A jászberényi Nagyboldogasszony templom kriptáját 1782-ben nyitották meg, ekkor szentelte fel gróf Eszterházy Károly püspök. A kripta napjainkban is mőködik, de a katolikus egyház 2007-ben elhatározta a kripta felújítását, és kérte a Jász Múzeum segítségét a szakszerő feltáráshoz. A feltárás komoly meglepetéssel szolgált. Rendkívül szép és aránylag jó állapotú festett koporsók kerültek elı, valamint jelentıs néprajzi anyag, zömében textília került elı, amely jelentıs információkkal szolgál a XVIII XIX. századi viseletet illetıen. A Kriptaleletek Magyarországon címő szakmai napon a korábban feltárt (váci, gyöngyösi) leletek bemutatása mellett a 2008-ban feltárt és már részben restaurált jászberényi anyag bemutatására is sorkerült. (A restaurálást a Damjanich János Múzeum, valamint a Nemzeti Múzeum munkatársai végezték és folyamatosan végzik még napjainkban is.) Az elıadásokat élénk szakmai érdeklıdés kísérte, a környezı megyeszékhely múzeumi restaurátorai (Kecskemét, Nyíregyháza), ill. a Nemzeti Múzeum munkatársai is jelen voltak ben újabb érdekes téma köré csoportosítottuk múzeumi ıszi szakmai napunkat: Ásatások a Tisza mentén. Megelızı feltárások a vízügyi beruházások kapcsán ( ). A hajdani szabályozatlan Tisza meandervonalban kanyargó partján a legkülönbözıbb korok népességének kultúráit tárták fel a régészek. A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése néven ismertté vált munkálatok területén (Rákóczifalva és Tiszaroff határa) elıkerült régészeti leletekrıl, a munkálatok tanúságairól számoltak be az elıadók. (A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága munkatársai mellett az ELTE Régészeti Intézete és a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársai tárták fel a lelıhelyeket és az adott terület régészeti leleteit.) A Múzeumok İszi Fesztiváljának hozadéka lehet az is, hogy az emberek az eseményhez csatlakozó intézmények programjai, aznapi kínálata révén közelebbrıl megismerik a múzeumok tevékenységét, jobban belelátnak munkájuk menetébe, felismerik, hogy ezek nem csupán elzárt intézetek, hanem élı alkotóhelyek, ahol a munkatársak változatos munkát végeznek ahhoz, hogy a látogatókhoz eljuttassák a kulturális értékeket. Az effajta közelebb kerülést segíti az a lehetıség, hogy egyes múzeumok lehetıséget teremtenek arra, hogy az érdeklıdık betekinthessenek a kulisszák mögé is, egyebek közt beléphessenek a látogatók elıtt máskor elzárt mőtárgyraktárakba, megforduljanak a restaurátormőhelyekben, s nem utolsósorban szakmai tanácsadásra is lehetıség nyílik. f. Múzeumpedagógia Mit értünk múzeumpedagógián? Ennek megfogalmazása igen sokrétő, szerteágazó, több szempontú megközelítést tesz lehetıvé. Talán az egyik legátfogóbb meghatározását Sinkó István mővésztanár adja, aki szerint olyan tevékenységet jelöl, amelynek során a múzeumi értékek a nem szakmabeliek számára megközelíthetıvé válnak, ismeretek formájában elsajátíthatók lesznek, s egyúttal a közönség a múzeum jellegérıl, lényegérıl is képet kap.

8 Tárgyköréhez tartozik még a múzeumi közönség szervezése, szakmai elirányítása, tájékoztatása, a kiállítások, győjtemények népszerősítése, kapcsolattartás az oktatási intézményekkel. A múzeumpedagógia a neveléstudomány sajátos területe, mert egy intézményformához kötött, s közben más oktatási formákkal kerül kapcsolatba (iskolai oktatás, képzés, távoktatás, továbbképzés), ám elméleti vonatkozásai az adott múzeum győjtési köréhez illeszkednek. A múzeumok nagy száma és sokszínősége magyarázhatja azt a tényt, hogy nincs egységes modell a múzeumpedagógiára Múzeumpedagógia a gyakorlatban Az értékközvetítés és kultúraközvetítés mellett a társadalom hol népmővelést vár, hol sajátos iskolai oktatási központ létrehozását a múzeum területén, hol az információs társadalom tudásközvetítıjének szerepét kívánja meg, miközben hatóköre egészen a felnıttnevelésig a múzeumpedagógiának ezt a területet és tényezőt is figyelembe kell vennie terjed ki. A Damjanich János Múzeum esetében szintén nyomon követhetjük ezt a folyamatot: a múzeumnál a külsı átalakulás mellett erıteljes tartalmi változások is észlelhetık. A kiállítás-vezetések mellett a kreatív foglalkozások, szakkiadványok, vezetık, múzeumpedagógiai füzetek segítik a diákok, a tanárok munkájukat és igazítják el a felnıtt látogatót. A kiadványok nem szorítkoznak csak a múzeumi látnivalók ismertetésére, hanem családi vagy iskolai csoportok számára készített játékos vezetık is születnek ben jelent meg a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatóságának új kiadványsorozata A Damjanich János Múzeum pedagógiai füzetei címmel. A kiadványsorozat célja a Damjanich János Múzeum állandó kiállításainak bemutatása, olyan játékos útmutató kézbe adása, amelynek segítségével értıbb látogatók válnak az idelátogató gyerekekbıl, miközben a család, az eltérı korosztályok közös élményeket szereznek a múzeumban. A sorozat nyitó darabja a szolnoki Tabáni Tájházhoz készített foglalkoztató csomag volt. 12 Köztudott, hogy a múzeumok kiállításainak nagy többsége a felnıtt látogató számára készül, miközben a látogatóknak egyre nagyobb aránya a gyerek, a tanuló. Ezért a kiállítási anyag feldolgozásakor szükségesek a gyermeki játékosságot, kreativitást igénylı feladatok, a felfedezı kezdeményezések. A Damjanich János Múzeum múzeumpedagógiai füzeteinek 2. darabja egy társasjáték, amely a múzeum Vendégségben ıseink háza táján címő régészeti állandó kiállításához készült. 13 A Damjanich János Múzeum múzeumpedagógiai füzeteinek soron következı, 3. darabja a múzeum népmővészeti állandó kiállítását állítja középpontjába. A Mestermívek címet viselı játékos füzet segítségével olyan képzeletbeli kirándulásra hívjuk a gyerekeket, amely nem ismeretlen, inkább nagyon is ismerıs helyen vezeti végig az érdeklıdıket: saját otthonuk, városuk, falujuk, tanyájuk környékén. Ez a kirándulás azokra a tárgyakra hívja fel a figyelmüket, amelyek ha megszólaltatjuk ıket, több információt is elárulnak annál, mint ami elsı látásra érthetı belılük. A kirándulás valóságos tere a múzeum Mesterségek mővészete címő kiállítása, amely Jász-Nagykun-Szolnok megye népmővészetét hozza közelebb a látogatóhoz. ( kép) 11 Sinkó István: Amikor tantermekké változnak a múzeumok. In: Múzeumcafé. 3. évf sz. 43. p. 12 Kaposvári Gyöngyi Pató Mária Péterné Mocsáry Magdolna: Tabán 24. Foglalkoztató füzet a szolnoki Tabáni Tájházhoz. Fotó: Kozma Károly. Arculatterv: Tóth Lajos. Szolnok, (A Damjanich János Múzeum múzeumpedagógiai füzetei 1.); A kiadvány részletes ismertetıjét lásd: Kaposvári Gyöngyi: Múzeumi Mozaikok. In: Nyitott kapukkal Kapun belül és kívül. Szentendre, p. 13 Csányi Marietta Kaposvári Gyöngyi Pató Mária Tárnoki Judit: Régészkedjünk! Társasjáték a Damjanich János Múzeum Vendégségben ıseink háza táján címő régészeti állandó kiállításához. Fotó: Kozma Károly. Játékfigurák: Veresné Rácz Mária. Arculatterv: Tóth Lajos. Szolnok (A Damjanich János Múzeum múzeumpedagógiai füzetei 2.).); A kiadvány részletes ismertetıjét lásd: Kaposvári Gyöngyi: Múzeumi Mozaikok. In: Nyitott kapukkal Kapun belül és kívül. Szentendre, p.

9 2. Reneszánsz túrák Magyarországon és KUL-Túra Élmény pályázatok A múzeum olyan intézmény, amely minden más oktatási intézménytıl különbözik, ezért a múzeumi programokat a múzeum speciális adottságai szerint kell formálni és kell mindenki számára elérhetıvé tenni. Ennek kiváló példája a fenti címben megjelölt két új az Oktatási és Kulturális Minisztérium kezdeményezése, amely a kultúra hozzáférhetıségének javítását tőzte ki feladatául. A Damjanich János Múzeumban járt tanulók számának alakulását mutatja programonként az alábbi táblázat. RENESZÁNSZ TÚRÁK MAGYARORSZÁGON (2008) Kód Helyszín Foglalkozás Diákok száma (fı) JNSZ/1/1 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága Tabáni Tájház Gyermekélet egy halászházban KULTÚRA - ÉLMÉNY ( ) JNSZ/1/1 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága Damjanich János Múzeum Múlt-túra. Városi polgárok a századelın 54 JNSZ/1/2 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága Damjanich János Múzeum Vendégségben ıseink háza táján 62 JNSZ/2/1 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága Tabáni Tájház Gyermekélet egy halászházban 233 A meghirdetett pályázatok legnagyobb érdemének tartom, hogy a túrákon olyan hátrányos helyzető települések iskolái számára is részvételi lehetıséget biztosított, akiknek diákjai nem jutottak volna el múzeumunkba, programjainkra. A másik oldalról nézve: a befolyt bevételek saját intézményünk múzeumpedagógiai fejlesztését is lehetıvé tette. (14. kép) g. Új találkozások Kulturális utak A nyitott, szolgáltató, látogatóbarát múzeumok megteremtése célként fogalmazódott meg intézményünk számára is, amelyben nagy jelentıséget kap a múzeum társadalmi integratív szerepének ( legyen kulturális központ, az adott közösség, város, térség régió számára ) és gazdaságélénkítı, a kulturális turizmusban betölthetı funkciójának erısítése. Ehhez nyújt segítséget a Regionális Operatív Program pályázata, amely közel hatszázmillió forintot biztosít Jász-Nagykun-Szolnok megye kulturális örökségének bemutatására. Különleges túraútvonal létesítésére nyílik lehetıség, amely egy csokorba győjtve tenné vonzó látványossággá Jász-Nagykun-Szolnok megye gazdag jász és kun történelmi emlékanyagát, valamint kulturális örökségét, amelynek megvalósítására a megye önkormányzata, tucatnyinál is több település és hetven turisztikai vállalkozás, illetve civil szervezet fogott össze.

10 A Jászkun kapitányok nyomában témaköre olyan történeti hátteret biztosít a projekthez, amely lehetıvé teszi, hogy szinte minden megyei település, kistérség megtalálja a saját kapcsolódási pontjait. Idén októbertıl jövı év végéig tizenhárom községben, illetve városban Szolnokon, Jászberényben, Karcagon, Abádszalókon, Kunhegyesen, Tiszaföldváron, Kunszentmártonban, Törökszentmiklóson, Jászkiséren, Mezıtúron, Túrkevén, Tiszafüreden és Rákóczifalván valósulnak meg a fejlesztések a tematikus túraútvonal kialakítása során. A projekt két alappilléren nyugszik: az egyik a megye nyolc tagmúzeumának és öt kapcsolódó település múzeumának, illetve tájházának rekonstrukcióját, valamint látogatóbarát fejlesztését foglalná magában. A másik Jászberényben a jász, míg Karcagon a nagykun látogatóközpont, Szolnokon pedig egy látványterem kialakítását célozza. A tervek olyan fejlesztésekrıl szólnak többnyelvő digitális tárlatvezetés, akadálymentes érintıképernyıs információs terminálok, kedvezményeket biztosító mágneskártyás beléptetı rendszer, amelyek a ma látogatójának igényeit is figyelembe véve tennék lehetıvé Jász-Nagykun- Szolnok megye kulturális örökségének bemutatását. IV. A szél kihívásaira a fa gyökereivel válaszol 14 A múzeum küldetése: a legszélesebb közönség számára biztosítsa a lehetı legtöbb értékéhez való hozzáférést. A múzeum a kultúrák és emberek találkozási helye, szervezıelve egyre inkább az emberközpontúság lesz. A társadalom egyre heterogénebb rétegei jutnak el kiállításokra, így tudás és ismeretszintjük is különbözı. Egy tárlat, kiállítás rendezésénél, rendezvény szervezésénél ezért arra kell törekedni, hogy a hozzájuk kapcsolódó szervezett vezetések, katalógusok, programok egyre koncentráltabb információkat tartalmazzanak. Maga az átadandó ismeret kezd eltőnni, átalakulni: a konkrét információ, tudáselem helyett élmény, személyes reflexió lesz egy-egy látogatás. A sikere a megérintettségen alapul, nem a közvetett ismeret, hanem a látogatók öröme, az ı viszonyulásaik a látottakhoz játsszák a fıszerepet. Ezt nevezi a szakirodalom élmény-alapú múzeumnak. 15 A XXI. századra a múzeumok feladatrendszere a látszat ellenére nem változott, csak a hangsúlyok tolódtak el a közzétételre, az ismeretátadás fontosságára. A viták eldöntésnél egy tényezıt kell alaposan végignézni és ezek alapján értékelni, minısíteni: képesek-e a múzeumok kiszolgálni az adott kor emberét (gyermek, felnıtt, látogató, kutató) egyaránt. Ha reálisan vizsgáljuk a múzeumokat, saját intézményünket és töltjük ki megfelelı tartalommal, olyan álom(terek) jöhetnek létre, ahol látogató és szakember egyaránt jól érzi magát, miközben egyik fél elvárásai sem csorbulnak. IRODALOM KÁLDY Mária 2007 Múzeumok İszi Fesztiválja. In: Múzeumi Közlemények sz p. KAPOSVÁRI Gyöngyi 2009 Múzeumi Mozaikok. In: Nyitott kapukkal Kapun belül és kívül. Szerk. Pató Mária. Szentendre, p. (Múzeumi iránytő 1.) 14 Illyés Gyula 15 Ébli Gábor: Antropologizált múzeum. Bp., p.

11 KOTZIÁN Orsolya 2008 Reneszánsz túrák Magyarországon. renesansz a múzeumpedagógiának. In: Múzeumi Közlemények sz p. PATÓ Mária 2007 Kincs, ami van! A tájházak szerepének múzeumpedagógiai megközelítése az ICOM elvei alapján. In: Nyitott kapukkal. Múzeumok ma holnap. Szerk. Pató Mária. Szolnok, p. PRÉKOPA Ágnes 2009 Szakítani a látványmúzeummal. Kerekasztal-beszélgetés a közgyőjtemények jövıjérıl. In: Mőértı. 12. évf sz p. RENNER Zsuzsa 2008 Múzeumi álom(tér). Gondolatok a múzeumok dilemmájáról Szent Iván éjszakáján. In: Magyar Múzeumok. 14. évf sz p. SINKÓ István 2009 Amikor tantermekké változnak a múzeumok. In: Múzeumcafé. 3. évf sz p. TÖRÖK Petra 2006 Hogyan tovább, Múzeumok Mindenkinek program? In: Múzeumi Közlemények sz p. VÍGH Annamária B. VARGA Judit 2008 Egy új kezdeményezés a reneszánsz jegyében. Néhány gondolat a Reneszánsz túrák Magyarországon pályázatról. In: Múzeumi Közlemények sz p.

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15.

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15. Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban 2009. október 1.- 2009. november 15. Programjaink: Október 1. (csütörtök) 17 óra Múzeumok İszi Fesztiváljának megnyitója és a Zene világnapja alkalmából

Részletesebben

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NÉPMŐVÉSZETI EGYESÜLET BEMUTATÁSA

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NÉPMŐVÉSZETI EGYESÜLET BEMUTATÁSA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népmővészeti Egyesület 5092 Tiszavárkony, Endre király út 121. Levelezési cím: 5000 Szolnok, Czakó E. u. 3. 1/15. E-mail: kenyeresne@t-online.hu A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter)

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter) MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Budapesti Történeti Múzeum Budapest

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12.

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Kedd 9:00-10:30 Elıadások az I. és II. szekcióban 10:30-11:00 Szünet-konferencia

Részletesebben

A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában. Rosta Sándor

A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában. Rosta Sándor A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában Rosta Sándor Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság Balatonfüred, 2007. szeptember 26. Kulturális rendezvény, mint turisztikai termék Kiemelkedı

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Május Széphalom. Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Május Széphalom. Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc Országos Múzeumandragógiai Konferencia 2009. Május 11-12. Széphalom Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc 1. Szabó József Egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Debrecen A múzeumok új kihívása: a

Részletesebben

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl A Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány és kuratóriuma elsısorban pályázati támogatások

Részletesebben

- átfogó cél: munkaerı-piaci aktivitás növelése a humán erıforrás minıségének, foglalkoztathatóságának javításán keresztül

- átfogó cél: munkaerı-piaci aktivitás növelése a humán erıforrás minıségének, foglalkoztathatóságának javításán keresztül TÁMOP Társadalmi Megújulás Operatív Program - a munkaerıpiac kínálati oldalára irányuló intézkedések, az emberi erıforrások fejlesztése - átfogó cél: munkaerı-piaci aktivitás növelése a humán erıforrás

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete A HELYI KÖZMŐVELİDÉSRİL Nyirád 1999. 1 Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör.

Részletesebben

Név Telefon E-mail. Lengyelné Kurucz Katalin 1/250-1650, 1/430-1081. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás

Név Telefon E-mail. Lengyelné Kurucz Katalin 1/250-1650, 1/430-1081. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Név Telefon E-mail Név Megrendelés Telefon E-mail Aquincumi Múzeum Budapest Budapest

Részletesebben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Befektetıbarát településekért Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Reményi László remenyi.laszlo@mnm-nok.gov.hu Befektetıbarát településekért Gazdasági növekedése és a foglalkoztatási helyzet

Részletesebben

Korok, Képek, Kamerák címő fotográfiatörténeti állandó kiállítás beszámolója

Korok, Képek, Kamerák címő fotográfiatörténeti állandó kiállítás beszámolója Korok, Képek, Kamerák címő fotográfiatörténeti állandó kiállítás beszámolója 1. A kitőzött pályázati cél megvalósul, a Dömötör Zoltán fotótörténeti anyagát bemutató, Korok, Képek, Kamerák címő kiállítás

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

IV. MIÉNK A VÁR! Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál VAJDAHUNYADVÁR Pünkösd, május

IV. MIÉNK A VÁR! Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál VAJDAHUNYADVÁR Pünkösd, május IV. MIÉNK A VÁR! Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál VAJDAHUNYADVÁR Pünkösd, 2016. május 14 16. Komplex rendezvény 2013-tól A rendezvény 2013-tól évente Pünkösdkor a események harmonikusan

Részletesebben

Az európai természeti, építészeti és kulturális örökség a vidéki térségeken és szigeteken

Az európai természeti, építészeti és kulturális örökség a vidéki térségeken és szigeteken P6_TA(2006)0355 Az európai természeti, építészeti és kulturális örökség a vidéki térségeken és szigeteken Az Európai Parlament állásfoglalása az európai természeti, építészeti és kulturális örökségnek

Részletesebben

Utazás a múltba, fedezzük fel a jövő kincseit Német nemzetiségi tábor Szöveges és képes beszámoló

Utazás a múltba, fedezzük fel a jövő kincseit Német nemzetiségi tábor Szöveges és képes beszámoló Gyula Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung der Stadt Gyula 5700 Gyula, K. Schriffert József u. 1. Utazás a múltba, fedezzük fel a jövő kincseit Német nemzetiségi

Részletesebben

2016. július Tisztelt Partnerünk!

2016. július Tisztelt Partnerünk! 2016. július Tisztelt Partnerünk! Ön az Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 2016 évi július hírlevelét olvassa, melyben tájékoztatást nyújtunk a Jász-Nagykun-Szolnok megyében megvalósuló eseményekről, a Vidékfejlesztési

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hírlevél 2010/3. Kedves Olvasó!

Hírlevél 2010/3. Kedves Olvasó! Hírlevél 2010/3. Kedves Olvasó! Ön a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat és konzorciumi partnereinek (Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága, Abádszalók, Jászberény, Jászkisér, Karcag,

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1

Részletesebben

Teljessé vált a Balaton története

Teljessé vált a Balaton története 2011 június 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Mérték Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Az egykori fürdőruhadivattal, egy lángosos bódé és egy tipikus hétvégi ház kialakításával a balatoni fürdőkultúra,

Részletesebben

Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen

Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen Családias légkörre, tiszta levegıre, minıségi szolgáltatásokra, barátságos emberekre vágyik? Ha ilyen elképzelései vannak a nyugodt

Részletesebben

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása Három hetet meghaladó projekt szakmai beszámol molója A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása A projekt címe: Zenetörténeti áttekintés a kezdetektıl a XX. századig. A projekt megvalósításának

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

A JÁSZAPÁTI TEMPLOMÉRT ALAPÍTVÁNY

A JÁSZAPÁTI TEMPLOMÉRT ALAPÍTVÁNY Jászapátiak Barátiak Egyesülete JÁSZ-SAROKPONT Összefogás a Térség Jövıjéért Akciócsoport Iroda: 5130 Jászapáti, Velemi Endre u. 4-6. Tel: 06-57/440-516, 06-30-488-00-32 (355 mellék), E-mail: jabe@freemail.hu,

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Név Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Telefon E-mail Név Telefon E-mail Fehér Györgyi 33/500-250 irisz@dunamuzeum.hu

Részletesebben

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. március 8. Dr. Halmos Béla elnök 1 A Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesület közhasznúsági

Részletesebben

A Múzeumok és Látogatók Alapítvány felnıttképzési programjai konferenciái és mőhelymunkái -

A Múzeumok és Látogatók Alapítvány felnıttképzési programjai konferenciái és mőhelymunkái - A Múzeumok és Látogatók Alapítvány felnıttképzési programjai konferenciái és mőhelymunkái - Az Alapítvány A Múzeumok és Látogatók Alapítvány 2004. januárjában azzal az alapvetı célkitőzéssel jött létre,

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. www.smmi.hu Szalay Lilla 30/869-6056 sm.muzeum@gmail.com İszi Zoltán 30/206-2881

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. www.smmi.hu Szalay Lilla 30/869-6056 sm.muzeum@gmail.com İszi Zoltán 30/206-2881 MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Név Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Telefon E-mail Név Telefon E-mail Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága

Részletesebben

Borturizmus és a szılı bor ágazat helyzete Magyarországon és a Zalai borvidéken. Zalai Borút Egyesület

Borturizmus és a szılı bor ágazat helyzete Magyarországon és a Zalai borvidéken. Zalai Borút Egyesület Borturizmus és a szılı bor ágazat helyzete Magyarországon és a Zalai borvidéken Mi a borút? A borút definíciója: olyan összetett turisztikai termék, mely sajátos egyedi kínálattal rendelkezik, szervezett

Részletesebben

Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében. Mit ér az irodalom, ha magyar és oroszul szólal meg?

Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében. Mit ér az irodalom, ha magyar és oroszul szólal meg? Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében 2013 elsı felében folytatódtak az ingyenes orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak az ELTE Ruszisztikai Központjában. 2013 januári metodikai

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a megyei önkormányzat közmővelıdési szakmai tanácsadási és

Részletesebben

LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól.

LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól. LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól. I. A község általános jellemzıi körülményei LAD község az ország dél-nyugati

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

Turisztikai Tevékenység Fejlesztési Nonprofit Kft.

Turisztikai Tevékenység Fejlesztési Nonprofit Kft. Turisztikai Tevékenység Fejlesztési Nonprofit Kft. MARKETING ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TERV 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS, helyzetelemzés...3 2. Irodánk 2013. évi tevékenységeinek fejlesztése a 2014-es évben...4

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Országos Múzeumandragógiai Konferencia Felhívás A Borsod-Abaúj-Zemlén Megyei Múzeumi Igazgatóság Herman Ottó Múzeuma, a Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, a Timpnet Mőhely 2009. Május 11-12-én Országos

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 2 Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1228 /2009 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Napok programja

Részletesebben

Gyertyafény csillagfény

Gyertyafény csillagfény Gyertyafény csillagfény Adventtıl karácsonyig 3 hetet meghaladó projekt a Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény 5. Sz. Általános Iskola és Sportiskola Tagintézményében 2009. november 29 december 22-ig

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Múzeumok éjszakájához kapcsolódó programcsomag megvalósítása a Mátra Múzeumban. Pályázati azonosító: 3507/00147

Szakmai beszámoló. Múzeumok éjszakájához kapcsolódó programcsomag megvalósítása a Mátra Múzeumban. Pályázati azonosító: 3507/00147 Szakmai beszámoló Múzeumok éjszakájához kapcsolódó programcsomag megvalósítása a Mátra Múzeumban Pályázati azonosító: 3507/00147 Esemény helye: Magyar Természettudományi Múzeum Mátra Múzeuma, Gyöngyös

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

A kultúra jelene és jövıje a Balaton térségében

A kultúra jelene és jövıje a Balaton térségében A kultúra jelene és jövıje a Balaton térségében A Gyönyörde, a fasor, melynek lombjai alatt Vörösmarty beszélyének hısei, a füredi szívhalászok sétáltak a választott hölgy után, a Kisfaludy Színház romjai,

Részletesebben

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban BALATON Európa Kulturális Tava

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban BALATON Európa Kulturális Tava Kezdetek: AKKU 2004 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA 2004 LILLE - a minta 11 pályázó város: (Budapest, Debrecen, Eger, Gyır, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Pécs, Sopron, Székesfehérvár, Veszprém) 12. - : Európa

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 30/2003. (XI.27.) K.r.sz. rendelete. (módosította és szövegét egységes szerkezetbe foglalta a 13/2005. (VII.1.) K.r.sz.

Fejér Megye Közgyőlése 30/2003. (XI.27.) K.r.sz. rendelete. (módosította és szövegét egységes szerkezetbe foglalta a 13/2005. (VII.1.) K.r.sz. Fejér Megye Közgyőlése 30/2003. (XI.27.) K.r.sz. rendelete a közmővelıdési szakmai tanácsadásról és szolgáltatásokról (módosította és szövegét egységes szerkezetbe foglalta a 13/2005. (VII.1.) K.r.sz.)

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ FÖLDÜNK REJTETT KINCSEI NKA 3506/01941. A gyűjtő: Baffy György (1932-2012)

SZAKMAI BESZÁMOLÓ FÖLDÜNK REJTETT KINCSEI NKA 3506/01941. A gyűjtő: Baffy György (1932-2012) A 2015. február 3. és szeptember 19. között látogatható kiállításunk szakmai megvalósítását az NKA Közgyűjteményi Kollégiumának 3506/01941 pályázati azonosító számú, 1.000.000,-Ft vissza nem térítendő

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1085 Budapest, Üllői út 24. 20/824 38 81 gabriella.hubert@lutheran.hu Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Örökségünk jövője - A 21. század kihívásai a muzeális

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

PROGRAMISMERTETŐ Múzeumok Éjszakája 2015 / Soproni Múzeum

PROGRAMISMERTETŐ Múzeumok Éjszakája 2015 / Soproni Múzeum PROGRAMISMERTETŐ Múzeumok Éjszakája 2015 / Soproni Múzeum Soproni Múzeum Múzeumok Éjszakája 2015-ben a Legendák nyomában: Soproni mesék, mítoszok címet viselte. A Kvintesszencia Régizene együttes koncertjével

Részletesebben

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár Bevezető gondolatok A kultúra

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e a közmővelıdési tevékenység helyi feladatairól és támogatásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

MÉLYKÚT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2007.(II.14.) rendelete 1 a helyi közmővelıdésrıl.

MÉLYKÚT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2007.(II.14.) rendelete 1 a helyi közmővelıdésrıl. MÉLYKÚT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2007.(II.14.) rendelete 1 a helyi közmővelıdésrıl. Mélykút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító okiratának módosításáról Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító

Részletesebben

Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása. Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda.

Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása. Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda. Elıterjesztés 12. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

Bakonyban. www.abakonyert.hu. Együttműködés a fenntartható és tartalmas turizmusért a. Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit

Bakonyban. www.abakonyert.hu. Együttműködés a fenntartható és tartalmas turizmusért a. Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit Együttműködés a fenntartható és tartalmas turizmusért a Bakonyban Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit A BAKONYÉRT Egyesület Egyesületünk alakult meg 2008-ban 2 megye, 3 kistérség 43 ezer érintett lakosa 4

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés május 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés május 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. május 28-i ülésére Tárgy: A megyei múzeumi szervezethez tartozó múzeumok nyitvatartási rendjérıl, belépıjegy

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat közművelődési feladatairól *

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat közművelődési feladatairól * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről,

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. A Múzeumok Éjszakája rendezvényről a Gödöllői Városi Múzeumban

B E S Z Á M O L Ó. A Múzeumok Éjszakája rendezvényről a Gödöllői Városi Múzeumban B E S Z Á M O L Ó A Múzeumok Éjszakája rendezvényről a Gödöllői Városi Múzeumban Gödöllőn évek óta hagyomány, hogy a Múzeumok Éjszakájának programsorozatát városi összefogásban valósítjuk meg. Tehát nemcsak

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata Az új LEADER (TK3) koncepciója 1

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata Az új LEADER (TK3) koncepciója 1 Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata 2013 Az új LEADER (TK3) koncepciója 1 Az Egyszerősítés fı irányai korábbi célterületek helyett HVS LEADER része (LEADER terv) szerinti kritériumok helyi

Részletesebben

./.. (...) 10/1999. (III.31.)

./.. (...) 10/1999. (III.31.) SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK./.. (...) számú rendelete a helyi közmővelıdés szabályozására címő a 10/1999. (III.31.) számú rendelet módosításáról Sárospatak Város Képviselı-testülete a muzeális

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2011.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2011. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások 2011. év 1. Kedvezményezett neve: Wekerle Sándor Alapkezelő Budapest A támogatás

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Tóthné Pfaff Éva kultúraktív Egyesület TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN A KÉSZÍTŐK Sebestyén Ágnes

Részletesebben

TERRA MADRE A hagyományos termékeket előállító közösségek világnapja Konferencia, termékbemutató és vásár FVM 2009.december 10.

TERRA MADRE A hagyományos termékeket előállító közösségek világnapja Konferencia, termékbemutató és vásár FVM 2009.december 10. Bemutatkozik A Magyar Gulyás Gasztro Turisztikai Egyesület A Szolnoki Gulyásfesztivál Szervezője Slow Food Tisza-mente Akció csoport Alapító tagja 2009 TERRA MADRE A hagyományos termékeket előállító közösségek

Részletesebben

Szeretem, mert Vasból van

Szeretem, mert Vasból van VAS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1. Vas megyei Általános Iskolák részére Tárgy: Versenykiírás Iktatószám: 2-45/2013 Székhelyén Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Tisztelt Pedagógusok!

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM ZÁRÓKONFERENCIA. Balatoni régészeti leletek bemutatásának lehetıségei

BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM ZÁRÓKONFERENCIA. Balatoni régészeti leletek bemutatásának lehetıségei BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM ZÁRÓKONFERENCIA Balatoni régészeti leletek bemutatásának lehetıségei dr. Horváthné Labát Márta Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Siófok, 2007. december 13.

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

SAJTÓMAPPA A BERETTYÓÚJFALUI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYE ÉPÜLETEINEK REKONSTRUKCIÓJA

SAJTÓMAPPA A BERETTYÓÚJFALUI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYE ÉPÜLETEINEK REKONSTRUKCIÓJA SAJTÓMAPPA A BERETTYÓÚJFALUI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYE ÉPÜLETEINEK REKONSTRUKCIÓJA A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

HÁLÓZATI KOORDINÁCIÓS IRODA - Aktualitások

HÁLÓZATI KOORDINÁCIÓS IRODA - Aktualitások » Mártonné Máthé Kinga HÁLÓZATI KOORDINÁCIÓS IRODA - Aktualitások A HÁLÓZATI KOORDINÁCIÓS IRODA AKTUALITÁSAI HAJDÚSZOBOSZLÓ MAGYAR TURIZMUS 2014.MÁJUS Zrt.» 2013. november 13-14.. 13. Szervezet BELFÖLDI

Részletesebben

Halmay György bizottsági elnök

Halmay György bizottsági elnök V e s z p r é m M e g y e i J o g ú V á r o s Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Tiszatenyő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

GYULAI LÁTNIVALÓK. Gyulai vár

GYULAI LÁTNIVALÓK. Gyulai vár GYULAI LÁTNIVALÓK Az árak és a nyitva tartás a leírásban csak tájékoztató jellegűek, kérlek benneteket, hogy mindig kérjetek friss információt ez ügyben! Gyulai vár A gyulai vár a 15.század első felében

Részletesebben

ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ M

ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ M PÁLYÁZAT AZ ÁDÁM JENİ ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETİI MUNKAKÖRÉRE KÉSZÍTETTE: REGİSNÉ NYIRİ ILDIKÓ SZIGETSZENTMIKLÓS 2013. MÁJUS 24. 1 VEZETİI PROGRAM SZAKMAI HELYZETELEMZÉS Tíz

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete. 14/2000.(XI. 15.) számú. rendelete. a nagyközségi önkormányzat közmővelıdési feladatairól

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete. 14/2000.(XI. 15.) számú. rendelete. a nagyközségi önkormányzat közmővelıdési feladatairól Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 14/2000.(XI. 15.) számú rendelete a nagyközségi önkormányzat közmővelıdési feladatairól I. A nagyközség általános jellemzıi, körülményei Kadarkút nagyközség

Részletesebben

Név Cím Telefon, e-mail, honlap. Települési értékek Lajosmizse Természeti értékek a.) Helyi jelentıségő védett természeti

Név Cím Telefon, e-mail, honlap. Települési értékek Lajosmizse Természeti értékek a.) Helyi jelentıségő védett természeti Települési értékek Lajosmizse Természeti értékek a.) Helyi jelentıségő védett természeti területek és helyi védettség alatt álló természeti értékek Név Cím Telefon, e-mail, honlap - Iskola-tó és környéke

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 20-I ÜLÉSÉRE DR. HOPPÁL PÉTER BIZOTTSÁGI ELNÖK

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 20-I ÜLÉSÉRE DR. HOPPÁL PÉTER BIZOTTSÁGI ELNÖK IKTATÓSZÁM: 08-8/145-37/2013. TÁRGY: KÖZMŐVELİDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE MELLÉKLET: 2 DB E LİTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 20-I ÜLÉSÉRE ELİTERJESZTİ: DR.

Részletesebben

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai. Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató

A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai. Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató Balaton régió jövıje a TDM A turisztikai kínálatot ma már regionális, de minimum

Részletesebben

Szakmai beszámoló. A Tourinform Sárospatak 2012. március - 2012. augusztus között végzett munkájáról

Szakmai beszámoló. A Tourinform Sárospatak 2012. március - 2012. augusztus között végzett munkájáról Szakmai beszámoló A Tourinform Sárospatak 2012. március - 2012. augusztus között végzett munkájáról Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı- testülete 346/2011. (XI. 25) KT. határozatával A Mővelıdés Háza

Részletesebben

Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének

Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2002. ( VI. 17.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 Módosította: 11/2008. (XII.08.) ÖK rendelet. Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM ÉVI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM ÉVI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM 2016. ÉVI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL A program címe: Iránya a csillagos ég! - Éjszaka a Tiszazugban Dr. Róka András, főiskolai docens (Kémiai

Részletesebben

Kastélysziget Kulturális-Turisztikai Központ Edelény

Kastélysziget Kulturális-Turisztikai Központ Edelény Kastélysziget Kulturális-Turisztikai Központ Edelény A fenti elnevezéssel készített pályázatot a Mőemlékek Nemzeti Gondnoksága, amely 2009-ben 2,2 milliárd forintot nyert a kastély épületének és parkjának

Részletesebben