Pató Mária: 1. Nehéz idık sikeres zárása: új épület, új gondok, új remények

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pató Mária: 1. Nehéz idık sikeres zárása: új épület, új gondok, új remények"

Átírás

1 Pató Mária: Új típusú múzeumi találkozások Változó igények változó múzeum(ok) (A Damjanich János Múzeum elmúlt tíz évének közmővelıdési, múzeumpedagógiai példáján) Az út rejtett és neve nincsen. Egyedül az út Vezet és célba fut. 1 I. Én hiszek a múzeumok értelmében. Értelmében és hivatásában. Hivatásában és szépségében. Nem az idı kriptái a múzeumok! Nem a történelem halottas-könyvei! Nem a múlandóság szarkofágjai! Én hiszek bennük, mert nemcsak a jövıben hiszek, de hiszek a múltban. 2 Világszerte, így hazánkban is egyre erıteljesebb az a törekvés, hogy a múzeumok, közgyőjtemények ne csak passzív módon tárják kulturális kincseiket a nyilvánosság elé, hanem minél aktívabban vonzzanak magukhoz fiatalokat és idısebbeket. Természetesen ez nem jelenti és jelentheti a múzeumi alapfeladatok figyelmen kívül hagyását, sıt erıteljesebben jelentkezik az igény az összegyőjtött kulturális örökségünk részét képezı tárgyak, dokumentumok bemutatására, láthatóvá tételére. II. A múzeumok éppúgy az élet jelentései, mint a természet, mint a társadalmak, mint az ember. A múzeumok éppúgy lét-önmagunkat ırzik, mint a mítoszok, az ıskönyvek és az époszok. Nemcsak a természet kızet-maradványait, a kıvé-vált csontokat, tollakat, pikkelyeket, leveleket, virágporokat és koponyákat, nemcsak az ısi tegnap kı-üzeneteit ırzik, de ırzik az emberiség tegnapi-önmagát is: az álmokat, hiteket, vágyakat, mámorokat, bőnöket, önzéseket, tébolyokat, gyalázatokat, szerelmeket és halálokat Nehéz idık sikeres zárása: új épület, új gondok, új remények A múzeumoknak kiemelt szerepük van a megyei és regionális azonosságtudat, a nemzeti identitás és a helyi közösséghez tartozás, a lokálpatriotizmus elmélyülésének elısegítésében. Elsı a régi feladatok új hangsúlyokkal való megırzése, és elkerülhetetlen a múzeumok állandó kiállításainak újragondolása, a múzeumpedagógiai programok gazdagítása és célközönségük szélesítése, a megyei muzeális intézmények mőködésének összehangolása. A megyei múzeum céljai között kiemelt szerepet kapott a helyi történelmi és kulturális örökség bemutatása. Ennek a folyamatnak elsı látványos lépése volt a csipkerózsika álmából felébredt múzeum új régészeti állandó kiállításának megnyitása, ami összekapcsolódott a felújított múzeum épület átadásával. Így 1996 jelentıs mérföldkıvé vált a Damjanich János Múzeum életében; mert a következı évben elkészült a Képtár, a néprajzi és történeti állandó kiállítás, megvalósulhatott a múzeum küldetésének egyik fontos célja: az Alföld régészeti, történeti, néprajzi, képzımővészeti, helytörténeti értékeinek megtartása, ápolása, ezen értékek minél szélesebb körben való bemutatása. 1 Lao-ce: Tao Te King. Az Út és az Erény könyve. Ford. Weöres Sándor. Bp., fejezet 2 Juhász Ferenc: A múzeumok szerelme. In: Vázlat a mindenségrıl. Bp., p. 3 Juhász Ferenc: A múzeumok szerelme. In: Vázlat a mindenségrıl. Bp., p.

2 Az újra- és átgondolt állandó kiállítások olyan egységes rendszerbe foglalása alakult ki, amely az addigi múzeumi gyakorlatban egyedülállónak tekinthetı: Egységes koncepcióra épültek Középpontba került a ház és lakói. Az elıdök mindennapi életébe kívánt betekintést adni, bemutatva lakóházukat, településeiket és az élettıl elválaszthatatlanul összefonódott szokásaikat. Más megvilágításba kerültek a tárgyak: rekonstrukciók, modellek, enteriırök segítségével a látogató közelebb kerülhetett elıdeink életéhez. A csak hagyományos, zárt tárlókban gondolkodó kiállítási koncepció már nem felelt meg az újabb, fıleg az ifjabb korosztály elvárásainak. Tudományosan megalapozott és népszerő!! A kiállítások jól érzékeltetik ezt, úgy mutatja be elıdeink életét az adott kor embere mindent tudott, ami a megélhetéshez, a mindennapi élethez tartozott, és mai életünktıl is elválaszthatatlan: házat építettek, földet mőveltek, arattak, állatokat tartottak, sütöttek, fıztek, szıttek és varrtak, hogy az elvárt követelményeket maximálisan teljesíti. Hordozza az otthonteremtés mindörökre a sajátunk marad üzenetét a látogatónak. 2. Ismét látogatók a múzeumban, avagy újra a látogatókért Azzal a ma már közhelynek számító megállapítással, hogy a múzeumoknak a társadalomban betöltött szerepe a rendszerváltást követıen megváltozott és új trendek jelentek meg, a múzeumi társadalom nagy része egyetért. A viták inkább abból adódnak, hogy ezekre a hatásokra milyen módon kell az intézményeknek válaszolniuk és az esetleges változtatások milyen szinten érintsék a több évtizede bevált rendszert. A múzeumok interaktív megoldásokkal tehetik a kiállításokat vonzóbbá a látogatók számára. A szellemi örökség azonban olyan sokrétő kulturális teljesítményeket, mővészeti alkotásokat, technológiai eljárásokat foglal magába, és ezek elsajátítása olyan sokoldalú kompetenciát igényel, hogy kiemelt szerepet és támogatást kell kapnia a kultúrák és kulturális ágazatok közötti párbeszédet és ismeretcserét lehetıvé tevı közösségteremtı vállalkozásoknak. Annál inkább szükség volt erre, mert a Damjanich János Múzeum teljes rekonstrukciós munkálatait 1988-tól kezdve közel tíz éven keresztül végezték, a Tartósan ZÁRVA az 1996-ban átadott épülettel végre lekerülhetett. Az azt követı évben megnyílt ú1 állandó kiállítások, amelyek korábban zárva maradtak a látogatók elıtt az építkezések közben felnıtt egy nemzedék, akik nem járhattak múzeumba, a múzeumi élmény fogalma és tapasztalása kimaradt számukra, új feladatot és lehetıséget teremtettek a látogatókkal való kapcsolatok újszerő kialakítására. Az ismeretek szélesítésére és a nyílt hozzáférésre mutathatnak példát a többfunkciós, a modern muzeológia ismérveit érvényesítı törekvések, amelyek lépésváltást indukáltak és új megvilágításba helyezték a múzeumi tevékenységet is. III. Ha jutok bárhova is a világon: mindig megnézem a múzeumokat. Önmagamat keresem bennük, titkos létem volt tartalmait. A Föld-lét tegnapi hangjait, amelyek némák ugyan, mint a kı-kürtök, megkövesedett trombiták, amelyeket kıszájjal kıkatona fúj, de ezek a kı-hangok, kı-rivalgások mégis az eleven vér áramlását és bársony-áradását hozzák, az anyag csoda-virágzását, az emberiség-szellem virágzó mámorát. 4 4 Juhász Ferenc: A múzeumok szerelme. In: Vázlat a mindenségrıl. Bp., p.

3 1. Változó igények változó múzeum A múzeumi modernizáció alapvetı pillére a látogatóbarát múzeum kialakítása, a cél az, hogy a múzeum kultúrák és emberek találkozási helye legyen. Csak így tölthetı meg valódi tartalommal a látogatóbarát múzeum szlogen. Megfelelı infrastruktúra (bolt, kávézó, oktatói központ stb.) barátságos, vonzó kialakításával elérhetı, hogy a látogató több idıt töltsön a múzeumban. Egy múzeumi látogatás akár egész napos program is lehet 2. Új rendezvények nem csak gyerekeknek a) Kulturális Örökség Napjai Európa, közös örökségünk 1984-ben Franciaországban Történelmi Mőemlékek Nyílt Napja (Historic Monuments Open Day néven vált ismertté) címmel egyedülálló kezdeményezés indult útjára, azzal a céllal, hogy azok a kiemelkedı, várhatóan széles érdeklıdésre számot tartó mőemléképületek, amelyek általában zárva vannak a nagyközönség elıtt, egy hétvégén nyissák meg kapuikat, és ingyen, lehetıleg szakszerő vezetéssel fogadják a kíváncsi látogatókat ben az Európai Unió támogatásával hivatalosan is intézményesítette és útjára indította saját rendezvénysorozatát Európai Örökség Napok (European Heritage Days) címmel. 5 Ez hagyományosan minden év szeptemberének elején nemzetközi megnyitó ünnepséggel kezdıdik, mely az esemény összeurópai jellegének és európai szellemiségének hangsúlyozása érdekében a csatlakozott országok, az Európa Tanács, valamint az Európai Unió képviselıinek részvételével zajlik. Célja ezzel, hogy a nyilvánosság érdeklıdését a kultúra, mővelıdés, az építészet szegmenseire irányítsa, és a társadalom eltérı érdeklıdéső rétegeit minél nagyobb létszámban mozgósítsa ban a Damjanich János Múzeum is csatlakozott a kezdeményezéshez, hiszen kiváló alkalmat teremtett arra, hogy a korábban zárva tartott kapukat kitárjuk a nagyközönség elıtt és ismét az érdeklıdı látogatók vehessék birtokukba a múzeumot. A kapuk megnyitása már nem cél, hanem eszköz az alábbi célok érdekében: megismertetni, közelebb vinni Jász-Nagykun-Szolnok megye polgárait kulturális örökségünkhöz Ingyenes tárlatvezetések a múzeum állandó és idıszaki kiállításaiba; a restaurátormőhely ezen a hétvégén kinyitja kapuit a látogatók elıtt! (1. kép) felhívni a figyelmüket az örökség folyamatos megırzésére, védelmére (különös tekintettel a veszélyeztetett emlékekre) Az év tematikájának megfelelıen tematikus séta (olykor lovaskocsival) a városba; elıadások a múlt és fél(t) múlt építészetérıl. (2. kép) más közösségek kulturális értékeinek, mőemlékeinek megismertetése, felfedezése Kapcsolódás a FolkdanceNet/NéptáncHáló a Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Önkormányzat által kezdeményezett hálózat programjához. A NéptáncHáló olyan tematikus hálózat, amely különbözı csoportokat, önkormányzatokat, szervezeteket, intézményeket, egyesületeket fog össze. A 5 (Letöltés ideje: ) 6 (Letöltés ideje: )

4 tagok közötti összekötı kapocs a néptánc, a népzene és a népi hagyományok iráni érdeklıdés, valamint a különbözı kultúrák iránti nyitottság. tudatosságnövelı tevékenység (sikere növeli azoknak a magán- és közintézményeknek az elismertségét, presztízsét, amelyek az örökség védelmével és bemutatásával foglalkoznak), a látogatók megismertetése különbözı kulturális intézmények tevékenységével Ismerd meg Szolnokot! A megújult és megszépült városban különleges sétára és felfedezésre, játékos városismereti tekergésre hívjuk azokat az érdeklıdıket, akik Szolnok városát jobban, más oldaláról is szeretnék megismerni. A Damjanich János Múzeum Díszudvaráról induló csapatoknak 2-3 órás sétával kell bejárni az elıre megjelölt helyeket, helyszíneket. sokkal nyitottabb viselkedés elımozdítása, a lakóhelyhez, országhoz való kötıdés, az azonosságtudat erısítése, kulcsszerep az identitás-keresésben és a kollektív tudat erısítésében A múzeum igazgatósághoz tartozó intézményegységek (a Tabáni Tájház, a Szolnoki Galéria), a helyi értékek fontosságának erısítése. A rendezvényt egyfajta mozgósító akciónak tekinthetı, mely a polgárokban erısíti a múzeum(unk), a kulturális örökség megóvása iránti igényt. Egy kicsit leegyszerősítve azt is mondhatjuk, hogy csak azt tudjuk igazán szeretni, aminek az értékeit jól ismerjük, s amit jól ismerünk és szeretünk, arról gondoskodunk is. b. Múzeumok Majálisa A Magyar Nemzeti Múzeum 1996-ban hagyományteremtı szándékkal hívta életre a magyar múzeumi világot összefogó Múzeumok Majálisát. A Múzeumok Nemzetközi Tanácsának (ICOM) moszkvai határozata szerint 1978 óta május 18-ika a múzeumok nemzetközi napja. Múzeumi Világnap eseménysorozatához szervesen kapcsolódó májusi hétvégén a magyar múzeumok a közös megjelenés erejével is szeretnék a Múzeum világára, ill. a nemzeti mőkincsek és kulturális örökség védelmében szükséges, idıszerő lépésekre irányítani a figyelmet tól múzeumunk programkínálatának palettáján különleges színfolt lett ez a rendhagyó kulturális fesztivál, melynek látogatottsága évrıl évre nı. A Múzeumok Fıutcájában a múzeumok, helytörténeti győjtemények mellett a hazai örökségvédelem és turisztikai élet prominens képviselıi is bemutatkoznak; egyedi berendezéső sátraikban szokatlan ötletekkel, színesebb külsıvel csábítják vendégeiket a valódi kiállításokra, munkájuk és lakóhelyük megismerésére. (3. kép) c. Múzeumok Éjszakája Új elem, mégis a XXI. századra talán az egyik legfontosabb feladattá válik a múzeumok közönségkapcsolati tevékenysége, a látogatók és múzeumok közti közvetlenebb viszony kialakítása. 7 (Letöltés ideje: )

5 Múzeumok Éjszakája? Úgy gondolom, errıl a két szóról mindenkinek egy különleges, varázslatos nyáresti éjszaka jut az eszébe, amikor a családdal, baráti társasággal múzeumi kalandtúrára indulunk válogatva az izgalmasnál izgalmasabb programok közül. Idehaza kezdetben csak a fıváros, idıvel pedig a vidéki nagytelepülések múzeumai is csatlakoztak a Múzeumok Éjszakája elnevezéső francia találmányhoz, amely késıbb összeurópai eseménnyé fejlıdött. Az évek óta sikerrel zajló eseménynek a célja, hogy minél több látogatót vonzzanak be ezen a napon a múzeumokba és a galériákba, s ezzel népszerősítsék ezeknek az intézményeknek a tevékenységét (akit a múzeumok éjszakáján sikerül bevonzani egy-egy kiállításra, az valószínő más alkalmakkor is figyelmesebb lesz a múzeumi és galériabeli bemutatókra). A múzeumok hosszú éjszakája ugyanis nemcsak azt jelenti, hogy a csatlakozó kiállító helyiségek meghosszabbított nyitva tartással, éjfélig kínálják állandó és idıszaki kiállításaikat, hanem pluszként különféle kísérıprogramokat is szerveznek a filmvetítéstıl kezdve a zenei prezentációkig, továbbá tárlatvezetéseket és olyan élı programokat kínálnak, például alkotómőhelyt indítanak, múzeumpedagógiai alkotótevékenységre teremtenek lehetıséget, ahol fıleg gyerekek próbálhatják ki magukat különféle mővészeti területeken, szakemberek vezetésével. 8 A szolnoki Damjanich János Múzeum 2003-ben kidolgozott marketingterve a központi célkitőzéssel összhangban, azzal párhuzamosan igyekszik a látogatóbarát múzeum megteremtésén. Ezen nagyrendezvények a Múzeumok Majálisa, a Múzeumok Éjszakája 9, a Kulturális Örökség Napjai kampányszerően fókuszba állítják a muzeális intézményeket. A központi programhoz csatlakozva 2004-ben a megyei múzeumok közül elsıként rendezte meg a szolnoki múzeum Szent Iván-éji bővöletét. Az egyéjszakás kaland nem titkolt célja az volt, hogy a különbözı korosztályokhoz tartozó látogatóknak többféle mőfajban kulturális rendezvényeket kínáljon az intézmény, kiemelve a múzeumi győjteményen és a kulturális örökségen alapuló programokat (tárlatvezetések, foglalkozások, bemutatók, hangverseny). A Szent Iván tüzei címmel indított rendezvény lehetıséget biztosított és biztosít arra, hogy a múzeum közösségi színtérré váljon, a társasági lét, a találkozás, az ismeret és tudás összekapcsolásának fórumává váljon. Az elmúlt év programjai mind-mind ezt a sokszínőséget igyekeztek és igyekeznek bemutatni: különleges tárlatvezetések (Tőzbe jövünk. Pillantsunk a szoknya alá!; A tőz szerepe az elmúlt évezredekben), hagyományırzı bemutatók (İsi tüzes mesterségek bemutatása: kovácsolás, rézmővesség), az ısi mesterségeket felelevenítve bepillantást nyerhetett a látogató a hagyományos mesterség fortélyaiba, a helyszínen próbát tehetnek az érdeklıdık; a néphagyományok, szokások felelevenítésével a szórakozva tanítástanulás a gyakorlatban is megvalósul (Szagot fogunk! Titkok, illatok dédanyáink idejében, Gyógynövények használata a tisztálkodásban: az illatosítás és szépítkezés fortélyai, Bővöletben?! Jóslás, varázslás). (4-7. kép) A Múzeumok Éjszakájában legnagyobb értéke talán a sokszínőség. Ezen az éjszakán a fizikától, biológiától, képzımővészettıl kezdve a színházon, a kézmővességen, a zenén és a táncon keresztül a gasztronómiáig tudományágak és mőfajok sokasága ünnepel együtt, hogy az év leghosszabb és legizgalmasabb éjszakáján mindenki találhasson magának és társaságának vonzó programot. 8 +A+m%C3%BAzeumok+%C3%A9jszak%C3%A1ja+francia+%E2%80%9Etal%C3%A1lm%C3%A1ny%E2% 80%9D&cd=2&hl=hu&ct=clnk&gl=hu (Letöltés ideje: A Múzeumok éjszakájának részletes, országos elemzését Török Petra készítette el. Török Petra: Egyéjszakás kaland vagy ezeregy éjszaka kezdete. In: Múzeumi Közlemények sz p.

6 d. Adventi kézmőves vásár A Szolnoki Galéria városképi jelentıségő mőemlék jellegő épület 2004-ben elkezdıdött felújítását alapvetıen az épület pusztulóban lévı állapota, az építészeti, turisztikai, kulturális funkciókkal való összhang megteremtése tette szükségessé. A 2005-ben elkészült Galéria épülete jelenleg az Alföld egyik legnagyobb kiállítócsarnoka, a megye második leglátogatottabb múzeuma. Kitőnı akusztikája miatt hangversenyek, elınyös fekvése miatt szakmai konferenciák, ünnepségek alkalmi rendezvények színhelye. A rendkívül igényes módon felújított épület a megyeszékhely dísze lett. A szakszerően berendezett kiállítóhely hozzájárult ahhoz, hogy többfunkciós módon, kulturáliskonferenciaturizmus céljára hasznosítható legyen mind a város, mind a megye és a régió számára. A karácsonyvárás egyik legszebb idıszaka az advent, a hozzá kapcsolódó vallási és családi hagyományokkal együttvéve. És ezek a lehetıségek adták az új ötletet, egy adventi vásár rendezéséhez, melyek megjelenése (mostanság bizony) hagyományosnak mondható, hiszen a tartalmasabb idıtöltéshez színes családi programokkal is kedveskednek a szervezık az érdeklıdıknek. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága még ennek az évnek decemberében indította útjára és rendezte meg (hagyományteremtı szándékkal) adventi kézmőves vásárát. A rendezvény célja a népi kézmővesség, népmővészet, a régi hagyományos értékek bemutatása a szolnokiaknak és a megyénkben élıknek a jelen kiváló kézmőveseinek segítségével. (8. kép) A vásár mellett kézmőves bemutatók és gyermekeknek, családoknak szóló foglalkozások színesítik a programot, ahol a gyermekek, ügyes kező látogatók készíthetik el saját kezőleg a téli ünnepkörhöz kötıdı díszeiket. A rendezvény hagyományos és igen kedvelt színfoltjává vált az ünnepi készülıdés idıszakának, sıt a megye legjobb karácsonyi vásárai között tartják számon. Idén is érdemes lesz ellátogatni Szolnokra, hiszen a közel félszáz elárusítóhelyen zsőrizett népmővészeti és egyedi iparmővészeti alkotásokat vásárolhatnak a Galériába betérı érdeklıdık. (9. kép) e. Múzeumok İszi Fesztiválja A Múzeumi Majális és a Múzeumok Éjszakája programok mellé 2006-ban sorakozott fel a Múzeumok İszi Fesztiválja mint országos rendezvénysorozat. Az évente, az ıszi idıszakban ismétlıdı, több héten átívelı sikeres múzeumi eseménysorozatot kialakításával a cél az volt, hogy a múzeumok ebben az idıszakban a látogatók széles rétegeinek kínáljanak érdekes, jó kiállításokat, tartalmas, élményt nyújtó, szórakoztatva oktató programokat. Diákoknak rendhagyó tanórákat, családoknak, baráti közösségeknek, felnıtteknek hétvégi kikapcsolódási lehetıségeket. 10 A nagyközönségnek szóló rendezvények hat témakört öleltek fel, melyekhez múzeumunk is igyekezett egyéni, ötletes, változatos programmal kapcsolódni ban a Térjünk a tárgyra Nyitott kapuk, mesélı tárgyak. Tárgy mőtárgy? Raktári tárgy vagy kiállítási tárgy? címmel a múzeumi munka egyes szakterületeire kívántuk bemutatni az érdeklıdıknek más szemszögbıl és oldalról, mint amit addig megismerhettek. A tárgyak útját igyekeztünk követni a győjtés-feldolgozás-raktározás-kiállítás folyamatában. Azok a látogatók, akik a családi nap végére mind a négy akadályon továbbjutottak, tiszteletbeli muzeológussá váltak, amirıl egy-egy múzeumi oklevél is tanúskodott. ( kép) 10 Káldy Mária: Múzeumok İszi Fesztiválja. In: Múzeumi Közlemények sz. 85. p.

7 Ez az egyik legsikeresebb programunknak bizonyult, éppen ezért ezt megtartva 2007-ben tovább bıvítettük. Az ıszi fesztivál keretében a látogatók a szakmuzeológusok munkájával, a háttérben zajló tevékenységekkel (restaurálás, preparálás) ismerkedhettek meg. Olyan helyszíneket kereshettek fel (raktár, restaurátormőhely, kutatószoba), melyek csak ritkán nyitottak a közönség elıtt ban Múzeumok délidıben (Múzeumi a la cart) keretében Szolnok városában, a megyeszékhelyen dolgozó köztisztviselıket hívtuk délidıben a Damjanich János Múzeum rejtett ritkaságait, kiállításait bemutató vezetésre. Megtekinthették intézményünk állandó és idıszaki kiállításait, valamit a raktárak, restaurátormőhely izgalmas világába is bepillanthatnak az érdeklıdık. A meghívottak köre a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, valamint az APEH szolnoki intézményeibıl kerültek ki. A jászberényi Nagyboldogasszony templom kriptáját 1782-ben nyitották meg, ekkor szentelte fel gróf Eszterházy Károly püspök. A kripta napjainkban is mőködik, de a katolikus egyház 2007-ben elhatározta a kripta felújítását, és kérte a Jász Múzeum segítségét a szakszerő feltáráshoz. A feltárás komoly meglepetéssel szolgált. Rendkívül szép és aránylag jó állapotú festett koporsók kerültek elı, valamint jelentıs néprajzi anyag, zömében textília került elı, amely jelentıs információkkal szolgál a XVIII XIX. századi viseletet illetıen. A Kriptaleletek Magyarországon címő szakmai napon a korábban feltárt (váci, gyöngyösi) leletek bemutatása mellett a 2008-ban feltárt és már részben restaurált jászberényi anyag bemutatására is sorkerült. (A restaurálást a Damjanich János Múzeum, valamint a Nemzeti Múzeum munkatársai végezték és folyamatosan végzik még napjainkban is.) Az elıadásokat élénk szakmai érdeklıdés kísérte, a környezı megyeszékhely múzeumi restaurátorai (Kecskemét, Nyíregyháza), ill. a Nemzeti Múzeum munkatársai is jelen voltak ben újabb érdekes téma köré csoportosítottuk múzeumi ıszi szakmai napunkat: Ásatások a Tisza mentén. Megelızı feltárások a vízügyi beruházások kapcsán ( ). A hajdani szabályozatlan Tisza meandervonalban kanyargó partján a legkülönbözıbb korok népességének kultúráit tárták fel a régészek. A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése néven ismertté vált munkálatok területén (Rákóczifalva és Tiszaroff határa) elıkerült régészeti leletekrıl, a munkálatok tanúságairól számoltak be az elıadók. (A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága munkatársai mellett az ELTE Régészeti Intézete és a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársai tárták fel a lelıhelyeket és az adott terület régészeti leleteit.) A Múzeumok İszi Fesztiváljának hozadéka lehet az is, hogy az emberek az eseményhez csatlakozó intézmények programjai, aznapi kínálata révén közelebbrıl megismerik a múzeumok tevékenységét, jobban belelátnak munkájuk menetébe, felismerik, hogy ezek nem csupán elzárt intézetek, hanem élı alkotóhelyek, ahol a munkatársak változatos munkát végeznek ahhoz, hogy a látogatókhoz eljuttassák a kulturális értékeket. Az effajta közelebb kerülést segíti az a lehetıség, hogy egyes múzeumok lehetıséget teremtenek arra, hogy az érdeklıdık betekinthessenek a kulisszák mögé is, egyebek közt beléphessenek a látogatók elıtt máskor elzárt mőtárgyraktárakba, megforduljanak a restaurátormőhelyekben, s nem utolsósorban szakmai tanácsadásra is lehetıség nyílik. f. Múzeumpedagógia Mit értünk múzeumpedagógián? Ennek megfogalmazása igen sokrétő, szerteágazó, több szempontú megközelítést tesz lehetıvé. Talán az egyik legátfogóbb meghatározását Sinkó István mővésztanár adja, aki szerint olyan tevékenységet jelöl, amelynek során a múzeumi értékek a nem szakmabeliek számára megközelíthetıvé válnak, ismeretek formájában elsajátíthatók lesznek, s egyúttal a közönség a múzeum jellegérıl, lényegérıl is képet kap.

8 Tárgyköréhez tartozik még a múzeumi közönség szervezése, szakmai elirányítása, tájékoztatása, a kiállítások, győjtemények népszerősítése, kapcsolattartás az oktatási intézményekkel. A múzeumpedagógia a neveléstudomány sajátos területe, mert egy intézményformához kötött, s közben más oktatási formákkal kerül kapcsolatba (iskolai oktatás, képzés, távoktatás, továbbképzés), ám elméleti vonatkozásai az adott múzeum győjtési köréhez illeszkednek. A múzeumok nagy száma és sokszínősége magyarázhatja azt a tényt, hogy nincs egységes modell a múzeumpedagógiára Múzeumpedagógia a gyakorlatban Az értékközvetítés és kultúraközvetítés mellett a társadalom hol népmővelést vár, hol sajátos iskolai oktatási központ létrehozását a múzeum területén, hol az információs társadalom tudásközvetítıjének szerepét kívánja meg, miközben hatóköre egészen a felnıttnevelésig a múzeumpedagógiának ezt a területet és tényezőt is figyelembe kell vennie terjed ki. A Damjanich János Múzeum esetében szintén nyomon követhetjük ezt a folyamatot: a múzeumnál a külsı átalakulás mellett erıteljes tartalmi változások is észlelhetık. A kiállítás-vezetések mellett a kreatív foglalkozások, szakkiadványok, vezetık, múzeumpedagógiai füzetek segítik a diákok, a tanárok munkájukat és igazítják el a felnıtt látogatót. A kiadványok nem szorítkoznak csak a múzeumi látnivalók ismertetésére, hanem családi vagy iskolai csoportok számára készített játékos vezetık is születnek ben jelent meg a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatóságának új kiadványsorozata A Damjanich János Múzeum pedagógiai füzetei címmel. A kiadványsorozat célja a Damjanich János Múzeum állandó kiállításainak bemutatása, olyan játékos útmutató kézbe adása, amelynek segítségével értıbb látogatók válnak az idelátogató gyerekekbıl, miközben a család, az eltérı korosztályok közös élményeket szereznek a múzeumban. A sorozat nyitó darabja a szolnoki Tabáni Tájházhoz készített foglalkoztató csomag volt. 12 Köztudott, hogy a múzeumok kiállításainak nagy többsége a felnıtt látogató számára készül, miközben a látogatóknak egyre nagyobb aránya a gyerek, a tanuló. Ezért a kiállítási anyag feldolgozásakor szükségesek a gyermeki játékosságot, kreativitást igénylı feladatok, a felfedezı kezdeményezések. A Damjanich János Múzeum múzeumpedagógiai füzeteinek 2. darabja egy társasjáték, amely a múzeum Vendégségben ıseink háza táján címő régészeti állandó kiállításához készült. 13 A Damjanich János Múzeum múzeumpedagógiai füzeteinek soron következı, 3. darabja a múzeum népmővészeti állandó kiállítását állítja középpontjába. A Mestermívek címet viselı játékos füzet segítségével olyan képzeletbeli kirándulásra hívjuk a gyerekeket, amely nem ismeretlen, inkább nagyon is ismerıs helyen vezeti végig az érdeklıdıket: saját otthonuk, városuk, falujuk, tanyájuk környékén. Ez a kirándulás azokra a tárgyakra hívja fel a figyelmüket, amelyek ha megszólaltatjuk ıket, több információt is elárulnak annál, mint ami elsı látásra érthetı belılük. A kirándulás valóságos tere a múzeum Mesterségek mővészete címő kiállítása, amely Jász-Nagykun-Szolnok megye népmővészetét hozza közelebb a látogatóhoz. ( kép) 11 Sinkó István: Amikor tantermekké változnak a múzeumok. In: Múzeumcafé. 3. évf sz. 43. p. 12 Kaposvári Gyöngyi Pató Mária Péterné Mocsáry Magdolna: Tabán 24. Foglalkoztató füzet a szolnoki Tabáni Tájházhoz. Fotó: Kozma Károly. Arculatterv: Tóth Lajos. Szolnok, (A Damjanich János Múzeum múzeumpedagógiai füzetei 1.); A kiadvány részletes ismertetıjét lásd: Kaposvári Gyöngyi: Múzeumi Mozaikok. In: Nyitott kapukkal Kapun belül és kívül. Szentendre, p. 13 Csányi Marietta Kaposvári Gyöngyi Pató Mária Tárnoki Judit: Régészkedjünk! Társasjáték a Damjanich János Múzeum Vendégségben ıseink háza táján címő régészeti állandó kiállításához. Fotó: Kozma Károly. Játékfigurák: Veresné Rácz Mária. Arculatterv: Tóth Lajos. Szolnok (A Damjanich János Múzeum múzeumpedagógiai füzetei 2.).); A kiadvány részletes ismertetıjét lásd: Kaposvári Gyöngyi: Múzeumi Mozaikok. In: Nyitott kapukkal Kapun belül és kívül. Szentendre, p.

9 2. Reneszánsz túrák Magyarországon és KUL-Túra Élmény pályázatok A múzeum olyan intézmény, amely minden más oktatási intézménytıl különbözik, ezért a múzeumi programokat a múzeum speciális adottságai szerint kell formálni és kell mindenki számára elérhetıvé tenni. Ennek kiváló példája a fenti címben megjelölt két új az Oktatási és Kulturális Minisztérium kezdeményezése, amely a kultúra hozzáférhetıségének javítását tőzte ki feladatául. A Damjanich János Múzeumban járt tanulók számának alakulását mutatja programonként az alábbi táblázat. RENESZÁNSZ TÚRÁK MAGYARORSZÁGON (2008) Kód Helyszín Foglalkozás Diákok száma (fı) JNSZ/1/1 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága Tabáni Tájház Gyermekélet egy halászházban KULTÚRA - ÉLMÉNY ( ) JNSZ/1/1 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága Damjanich János Múzeum Múlt-túra. Városi polgárok a századelın 54 JNSZ/1/2 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága Damjanich János Múzeum Vendégségben ıseink háza táján 62 JNSZ/2/1 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága Tabáni Tájház Gyermekélet egy halászházban 233 A meghirdetett pályázatok legnagyobb érdemének tartom, hogy a túrákon olyan hátrányos helyzető települések iskolái számára is részvételi lehetıséget biztosított, akiknek diákjai nem jutottak volna el múzeumunkba, programjainkra. A másik oldalról nézve: a befolyt bevételek saját intézményünk múzeumpedagógiai fejlesztését is lehetıvé tette. (14. kép) g. Új találkozások Kulturális utak A nyitott, szolgáltató, látogatóbarát múzeumok megteremtése célként fogalmazódott meg intézményünk számára is, amelyben nagy jelentıséget kap a múzeum társadalmi integratív szerepének ( legyen kulturális központ, az adott közösség, város, térség régió számára ) és gazdaságélénkítı, a kulturális turizmusban betölthetı funkciójának erısítése. Ehhez nyújt segítséget a Regionális Operatív Program pályázata, amely közel hatszázmillió forintot biztosít Jász-Nagykun-Szolnok megye kulturális örökségének bemutatására. Különleges túraútvonal létesítésére nyílik lehetıség, amely egy csokorba győjtve tenné vonzó látványossággá Jász-Nagykun-Szolnok megye gazdag jász és kun történelmi emlékanyagát, valamint kulturális örökségét, amelynek megvalósítására a megye önkormányzata, tucatnyinál is több település és hetven turisztikai vállalkozás, illetve civil szervezet fogott össze.

10 A Jászkun kapitányok nyomában témaköre olyan történeti hátteret biztosít a projekthez, amely lehetıvé teszi, hogy szinte minden megyei település, kistérség megtalálja a saját kapcsolódási pontjait. Idén októbertıl jövı év végéig tizenhárom községben, illetve városban Szolnokon, Jászberényben, Karcagon, Abádszalókon, Kunhegyesen, Tiszaföldváron, Kunszentmártonban, Törökszentmiklóson, Jászkiséren, Mezıtúron, Túrkevén, Tiszafüreden és Rákóczifalván valósulnak meg a fejlesztések a tematikus túraútvonal kialakítása során. A projekt két alappilléren nyugszik: az egyik a megye nyolc tagmúzeumának és öt kapcsolódó település múzeumának, illetve tájházának rekonstrukcióját, valamint látogatóbarát fejlesztését foglalná magában. A másik Jászberényben a jász, míg Karcagon a nagykun látogatóközpont, Szolnokon pedig egy látványterem kialakítását célozza. A tervek olyan fejlesztésekrıl szólnak többnyelvő digitális tárlatvezetés, akadálymentes érintıképernyıs információs terminálok, kedvezményeket biztosító mágneskártyás beléptetı rendszer, amelyek a ma látogatójának igényeit is figyelembe véve tennék lehetıvé Jász-Nagykun- Szolnok megye kulturális örökségének bemutatását. IV. A szél kihívásaira a fa gyökereivel válaszol 14 A múzeum küldetése: a legszélesebb közönség számára biztosítsa a lehetı legtöbb értékéhez való hozzáférést. A múzeum a kultúrák és emberek találkozási helye, szervezıelve egyre inkább az emberközpontúság lesz. A társadalom egyre heterogénebb rétegei jutnak el kiállításokra, így tudás és ismeretszintjük is különbözı. Egy tárlat, kiállítás rendezésénél, rendezvény szervezésénél ezért arra kell törekedni, hogy a hozzájuk kapcsolódó szervezett vezetések, katalógusok, programok egyre koncentráltabb információkat tartalmazzanak. Maga az átadandó ismeret kezd eltőnni, átalakulni: a konkrét információ, tudáselem helyett élmény, személyes reflexió lesz egy-egy látogatás. A sikere a megérintettségen alapul, nem a közvetett ismeret, hanem a látogatók öröme, az ı viszonyulásaik a látottakhoz játsszák a fıszerepet. Ezt nevezi a szakirodalom élmény-alapú múzeumnak. 15 A XXI. századra a múzeumok feladatrendszere a látszat ellenére nem változott, csak a hangsúlyok tolódtak el a közzétételre, az ismeretátadás fontosságára. A viták eldöntésnél egy tényezıt kell alaposan végignézni és ezek alapján értékelni, minısíteni: képesek-e a múzeumok kiszolgálni az adott kor emberét (gyermek, felnıtt, látogató, kutató) egyaránt. Ha reálisan vizsgáljuk a múzeumokat, saját intézményünket és töltjük ki megfelelı tartalommal, olyan álom(terek) jöhetnek létre, ahol látogató és szakember egyaránt jól érzi magát, miközben egyik fél elvárásai sem csorbulnak. IRODALOM KÁLDY Mária 2007 Múzeumok İszi Fesztiválja. In: Múzeumi Közlemények sz p. KAPOSVÁRI Gyöngyi 2009 Múzeumi Mozaikok. In: Nyitott kapukkal Kapun belül és kívül. Szerk. Pató Mária. Szentendre, p. (Múzeumi iránytő 1.) 14 Illyés Gyula 15 Ébli Gábor: Antropologizált múzeum. Bp., p.

11 KOTZIÁN Orsolya 2008 Reneszánsz túrák Magyarországon. renesansz a múzeumpedagógiának. In: Múzeumi Közlemények sz p. PATÓ Mária 2007 Kincs, ami van! A tájházak szerepének múzeumpedagógiai megközelítése az ICOM elvei alapján. In: Nyitott kapukkal. Múzeumok ma holnap. Szerk. Pató Mária. Szolnok, p. PRÉKOPA Ágnes 2009 Szakítani a látványmúzeummal. Kerekasztal-beszélgetés a közgyőjtemények jövıjérıl. In: Mőértı. 12. évf sz p. RENNER Zsuzsa 2008 Múzeumi álom(tér). Gondolatok a múzeumok dilemmájáról Szent Iván éjszakáján. In: Magyar Múzeumok. 14. évf sz p. SINKÓ István 2009 Amikor tantermekké változnak a múzeumok. In: Múzeumcafé. 3. évf sz p. TÖRÖK Petra 2006 Hogyan tovább, Múzeumok Mindenkinek program? In: Múzeumi Közlemények sz p. VÍGH Annamária B. VARGA Judit 2008 Egy új kezdeményezés a reneszánsz jegyében. Néhány gondolat a Reneszánsz túrák Magyarországon pályázatról. In: Múzeumi Közlemények sz p.

A múzeumok és a múzeumpedagógia szerepe a vizuális nevelésben

A múzeumok és a múzeumpedagógia szerepe a vizuális nevelésben A múzeumok és a múzeumpedagógia szerepe a vizuális nevelésben Kovács Hajnalka Mővészeti Intézet, Vizuális Nevelés Szakcsoport, Kecskeméti Fıiskola Tanítóképzı Fıiskolai Kar Összefoglalás: A múzeumok történetük

Részletesebben

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013)

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) II. kötet Készítette: Stratégiakutató Intézet Projektvezetı: Varga Csaba Generál szerkesztı: Koncz Gábor Helyzetkép

Részletesebben

AZ EGRI FERTÁLYMESTERSÉG ÉLİ HAGYOMÁNYA

AZ EGRI FERTÁLYMESTERSÉG ÉLİ HAGYOMÁNYA AZ EGRI FERTÁLYMESTERSÉG ÉLİ HAGYOMÁNYA Jelölést benyújtó: Egri Fertálymesteri Testület Eger, Bajcsy Zsilinszky út 9. Eger, 2013. június 7. kiegészítés: 2014. március 24. 1 JELÖLÉSI ADATLAP A SZELLEMI

Részletesebben

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói Fehér Miklós könyvtáros Könyvtári Intézet Kutatási és szervezetfejlesztési osztály A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói A könyvtáram hogyan mőködjön? Hány négyzetméteren?

Részletesebben

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA SZERK: LIPTÁK ILDIKÓ ÍRTÁK: KAPOSI LÁSZLÓ LIPTÁK ILDIKÓ MÉSZÁROS BEÁTA

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - Az egyes tématerületeken belüli tevékenységtípusok mélyelemezése -

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - Az egyes tématerületeken belüli tevékenységtípusok mélyelemezése - Rubeus Egyesület Szedervessző 1082 Budapest, Nap u. 3. Tel.: 06-20/669-5629 www.rubeus.hu e-mail: rubeus@rubeus.hu Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése - Az egyes tématerületeken belüli

Részletesebben

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 1. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE BEVETETİ BIZALOM ÉS NEVELÉS (Ranschburg Jenı) Az emberben két, egymásnak élesen ellentmondó,

Részletesebben

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat A Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet-Magyarországi Tagozata, a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke és a Koroknay Dániel Általános Iskola (Mád) által 15 év a tehetségesekért: elmélet

Részletesebben

Bevezetı gondolatok. Tanévnyitó

Bevezetı gondolatok. Tanévnyitó A 2010/2011-ES TANÉVBEN, A VAJDA PÉTER INTÉZMÉNY ÁLTAL SZERVEZETT PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK, OKTATÁST-KÉPZÉST SEGÍTİ PROGRAMOKON VALÓ RÉSZVÉTEL BEMUTATÁSA Bevezetı gondolatok Az iskolánkban folyó nevelı

Részletesebben

AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE. Kutatási zárójelentés. Írta és szerkesztette: Lannert Judit

AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE. Kutatási zárójelentés. Írta és szerkesztette: Lannert Judit AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE Kutatási zárójelentés Írta és szerkesztette: Lannert Judit 2009. december 1 A tanulmány az Oktatáskutató és Fejlesztı Intézet

Részletesebben

IV. évfolyam, 2. szám

IV. évfolyam, 2. szám IV. évfolyam, 2. szám SZERKESZTŐI levél az olvasókhoz Magyar Vidéki Mozaik Tartalom AKTUÁLIS 3 FŐIGAZGATÓI köszöntő PARTNERSÉG az európai mezőgazdaságért a tudomány és a gazdálkodók közt ZALAI SIKER az

Részletesebben

Innováció típusa: Projekt

Innováció típusa: Projekt Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0136 Pályázat címe A kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben Pályázó neve Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe 6640

Részletesebben

Dráma más szerepben Dramatikus módszerekkel problémáink ellen

Dráma más szerepben Dramatikus módszerekkel problémáink ellen Schola Europa Akadémia Szakközépiskola a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel együttmőködésben Dráma más szerepben Dramatikus módszerekkel problémáink ellen A dolgozatot készítette Kaszás Lilla Ifjúságsegítı

Részletesebben

Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán

Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán Szakemberek sora értékelte az őszi hónapokban, szakfolyóiratainkban a Vándorgyűlés(eke)t,

Részletesebben

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be.

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. Tisztelt Pályázatértékelő Bizottság! Tisztelt Döntéshozók! I. Személyes bevezető Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. 1983 óta dolgozom az intézményben

Részletesebben

Jelentés. a nemzeti és etnikai kisebbségi általános iskolai nevelés-oktatás helyzetérıl

Jelentés. a nemzeti és etnikai kisebbségi általános iskolai nevelés-oktatás helyzetérıl NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSA H-1051 Budapest, Nádor u. 22. www.kisebbsegiombudsman.hu Iktatószám: NEK-411/2011. Jelentés a nemzeti és etnikai kisebbségi általános iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

Abuczki Ágnes. A DE és a SZTE kapcsolathálózatai az ONK-n való szerepvállalás alapján

Abuczki Ágnes. A DE és a SZTE kapcsolathálózatai az ONK-n való szerepvállalás alapján Abuczki Ágnes A DE és a SZTE kapcsolathálózatai az ONK-n való szerepvállalás alapján Tartalomjegyzék I. Téma bemutatása és indoklása... 2 Külsı kapcsolatok és kutatói eredményesség... 4 II. Kutatói teljesítmény,

Részletesebben

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter Középtávú marketingstratégiája és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter létrehozása - Néprajzi értékekre épülő tematikus út, turisztikai célterületté alakítása

Részletesebben

365 nap turizmus Nyugat-Dunántúlon. Nyugat-Dunántúl Turisztikai Régió szezonon túli turizmusfejlesztési programja

365 nap turizmus Nyugat-Dunántúlon. Nyugat-Dunántúl Turisztikai Régió szezonon túli turizmusfejlesztési programja 365 nap turizmus Nyugat-Dunántúlon Nyugat-Dunántúl Turisztikai Régió szezonon túli turizmusfejlesztési programja Nyugat-Dunántúl Turisztikai Régió szezonon túli turizmusfejlesztési programja 3 365 nap

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006.

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. SZAKDOLGOZAT Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. ATALANTA Távoktatási Központ SZAKDOLGOZAT MI KÖNE, HA VOLNA? AZAZ EGY CIVIL SZERVEZET PR STRATÉGIÁJA Készítette: Csóka Ágnes Konzulens tanár: Morva Gábor

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 1 BEVEZETŐ A közművelődést a magyar kulturális kormányzat olyan személyiség-, közösség- és társadalomfejlesztő programnak tekinti, amely a polgárok aktív

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez

Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez BM KIADÓ 2002 1 Belügyminisztérium Településfejlesztési Iroda Magyar Közigazgatási Intézet Az

Részletesebben

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai:

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai: Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. Az intézmény alapadatai 3 1.2. Az intézmény bemutatása 4 2. Az intézmény jövıképe 5 2.1. Óvodakép 5 2.2. Gyermekkép 6 3. Az óvoda nevelési alapelvei és célkitőzései

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

BUKOVINAI SZÉKELY HAGYOMÁNYİRZÉS KAKASDON 1971 2001

BUKOVINAI SZÉKELY HAGYOMÁNYİRZÉS KAKASDON 1971 2001 BUKOVINAI SZÉKELY HAGYOMÁNYİRZÉS KAKASDON 1971 2001 A Muharai Elemér Népmővészeti Szövetség "Élı emberi örökség" pályázatára készült 2001 novemberében Írta, szerkesztette: Sebestyén Imre Dezsı a Sebestyén

Részletesebben

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés a Derkovits Gyula Általános Iskola 2009-2010 tanévérıl (Intézményvezetıi beszámoló kerületi szempontsor alapján) Budapest, 2010. augusztus 10. Készítette: Kárpáti

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben