Pató Mária: 1. Nehéz idık sikeres zárása: új épület, új gondok, új remények

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pató Mária: 1. Nehéz idık sikeres zárása: új épület, új gondok, új remények"

Átírás

1 Pató Mária: Új típusú múzeumi találkozások Változó igények változó múzeum(ok) (A Damjanich János Múzeum elmúlt tíz évének közmővelıdési, múzeumpedagógiai példáján) Az út rejtett és neve nincsen. Egyedül az út Vezet és célba fut. 1 I. Én hiszek a múzeumok értelmében. Értelmében és hivatásában. Hivatásában és szépségében. Nem az idı kriptái a múzeumok! Nem a történelem halottas-könyvei! Nem a múlandóság szarkofágjai! Én hiszek bennük, mert nemcsak a jövıben hiszek, de hiszek a múltban. 2 Világszerte, így hazánkban is egyre erıteljesebb az a törekvés, hogy a múzeumok, közgyőjtemények ne csak passzív módon tárják kulturális kincseiket a nyilvánosság elé, hanem minél aktívabban vonzzanak magukhoz fiatalokat és idısebbeket. Természetesen ez nem jelenti és jelentheti a múzeumi alapfeladatok figyelmen kívül hagyását, sıt erıteljesebben jelentkezik az igény az összegyőjtött kulturális örökségünk részét képezı tárgyak, dokumentumok bemutatására, láthatóvá tételére. II. A múzeumok éppúgy az élet jelentései, mint a természet, mint a társadalmak, mint az ember. A múzeumok éppúgy lét-önmagunkat ırzik, mint a mítoszok, az ıskönyvek és az époszok. Nemcsak a természet kızet-maradványait, a kıvé-vált csontokat, tollakat, pikkelyeket, leveleket, virágporokat és koponyákat, nemcsak az ısi tegnap kı-üzeneteit ırzik, de ırzik az emberiség tegnapi-önmagát is: az álmokat, hiteket, vágyakat, mámorokat, bőnöket, önzéseket, tébolyokat, gyalázatokat, szerelmeket és halálokat Nehéz idık sikeres zárása: új épület, új gondok, új remények A múzeumoknak kiemelt szerepük van a megyei és regionális azonosságtudat, a nemzeti identitás és a helyi közösséghez tartozás, a lokálpatriotizmus elmélyülésének elısegítésében. Elsı a régi feladatok új hangsúlyokkal való megırzése, és elkerülhetetlen a múzeumok állandó kiállításainak újragondolása, a múzeumpedagógiai programok gazdagítása és célközönségük szélesítése, a megyei muzeális intézmények mőködésének összehangolása. A megyei múzeum céljai között kiemelt szerepet kapott a helyi történelmi és kulturális örökség bemutatása. Ennek a folyamatnak elsı látványos lépése volt a csipkerózsika álmából felébredt múzeum új régészeti állandó kiállításának megnyitása, ami összekapcsolódott a felújított múzeum épület átadásával. Így 1996 jelentıs mérföldkıvé vált a Damjanich János Múzeum életében; mert a következı évben elkészült a Képtár, a néprajzi és történeti állandó kiállítás, megvalósulhatott a múzeum küldetésének egyik fontos célja: az Alföld régészeti, történeti, néprajzi, képzımővészeti, helytörténeti értékeinek megtartása, ápolása, ezen értékek minél szélesebb körben való bemutatása. 1 Lao-ce: Tao Te King. Az Út és az Erény könyve. Ford. Weöres Sándor. Bp., fejezet 2 Juhász Ferenc: A múzeumok szerelme. In: Vázlat a mindenségrıl. Bp., p. 3 Juhász Ferenc: A múzeumok szerelme. In: Vázlat a mindenségrıl. Bp., p.

2 Az újra- és átgondolt állandó kiállítások olyan egységes rendszerbe foglalása alakult ki, amely az addigi múzeumi gyakorlatban egyedülállónak tekinthetı: Egységes koncepcióra épültek Középpontba került a ház és lakói. Az elıdök mindennapi életébe kívánt betekintést adni, bemutatva lakóházukat, településeiket és az élettıl elválaszthatatlanul összefonódott szokásaikat. Más megvilágításba kerültek a tárgyak: rekonstrukciók, modellek, enteriırök segítségével a látogató közelebb kerülhetett elıdeink életéhez. A csak hagyományos, zárt tárlókban gondolkodó kiállítási koncepció már nem felelt meg az újabb, fıleg az ifjabb korosztály elvárásainak. Tudományosan megalapozott és népszerő!! A kiállítások jól érzékeltetik ezt, úgy mutatja be elıdeink életét az adott kor embere mindent tudott, ami a megélhetéshez, a mindennapi élethez tartozott, és mai életünktıl is elválaszthatatlan: házat építettek, földet mőveltek, arattak, állatokat tartottak, sütöttek, fıztek, szıttek és varrtak, hogy az elvárt követelményeket maximálisan teljesíti. Hordozza az otthonteremtés mindörökre a sajátunk marad üzenetét a látogatónak. 2. Ismét látogatók a múzeumban, avagy újra a látogatókért Azzal a ma már közhelynek számító megállapítással, hogy a múzeumoknak a társadalomban betöltött szerepe a rendszerváltást követıen megváltozott és új trendek jelentek meg, a múzeumi társadalom nagy része egyetért. A viták inkább abból adódnak, hogy ezekre a hatásokra milyen módon kell az intézményeknek válaszolniuk és az esetleges változtatások milyen szinten érintsék a több évtizede bevált rendszert. A múzeumok interaktív megoldásokkal tehetik a kiállításokat vonzóbbá a látogatók számára. A szellemi örökség azonban olyan sokrétő kulturális teljesítményeket, mővészeti alkotásokat, technológiai eljárásokat foglal magába, és ezek elsajátítása olyan sokoldalú kompetenciát igényel, hogy kiemelt szerepet és támogatást kell kapnia a kultúrák és kulturális ágazatok közötti párbeszédet és ismeretcserét lehetıvé tevı közösségteremtı vállalkozásoknak. Annál inkább szükség volt erre, mert a Damjanich János Múzeum teljes rekonstrukciós munkálatait 1988-tól kezdve közel tíz éven keresztül végezték, a Tartósan ZÁRVA az 1996-ban átadott épülettel végre lekerülhetett. Az azt követı évben megnyílt ú1 állandó kiállítások, amelyek korábban zárva maradtak a látogatók elıtt az építkezések közben felnıtt egy nemzedék, akik nem járhattak múzeumba, a múzeumi élmény fogalma és tapasztalása kimaradt számukra, új feladatot és lehetıséget teremtettek a látogatókkal való kapcsolatok újszerő kialakítására. Az ismeretek szélesítésére és a nyílt hozzáférésre mutathatnak példát a többfunkciós, a modern muzeológia ismérveit érvényesítı törekvések, amelyek lépésváltást indukáltak és új megvilágításba helyezték a múzeumi tevékenységet is. III. Ha jutok bárhova is a világon: mindig megnézem a múzeumokat. Önmagamat keresem bennük, titkos létem volt tartalmait. A Föld-lét tegnapi hangjait, amelyek némák ugyan, mint a kı-kürtök, megkövesedett trombiták, amelyeket kıszájjal kıkatona fúj, de ezek a kı-hangok, kı-rivalgások mégis az eleven vér áramlását és bársony-áradását hozzák, az anyag csoda-virágzását, az emberiség-szellem virágzó mámorát. 4 4 Juhász Ferenc: A múzeumok szerelme. In: Vázlat a mindenségrıl. Bp., p.

3 1. Változó igények változó múzeum A múzeumi modernizáció alapvetı pillére a látogatóbarát múzeum kialakítása, a cél az, hogy a múzeum kultúrák és emberek találkozási helye legyen. Csak így tölthetı meg valódi tartalommal a látogatóbarát múzeum szlogen. Megfelelı infrastruktúra (bolt, kávézó, oktatói központ stb.) barátságos, vonzó kialakításával elérhetı, hogy a látogató több idıt töltsön a múzeumban. Egy múzeumi látogatás akár egész napos program is lehet 2. Új rendezvények nem csak gyerekeknek a) Kulturális Örökség Napjai Európa, közös örökségünk 1984-ben Franciaországban Történelmi Mőemlékek Nyílt Napja (Historic Monuments Open Day néven vált ismertté) címmel egyedülálló kezdeményezés indult útjára, azzal a céllal, hogy azok a kiemelkedı, várhatóan széles érdeklıdésre számot tartó mőemléképületek, amelyek általában zárva vannak a nagyközönség elıtt, egy hétvégén nyissák meg kapuikat, és ingyen, lehetıleg szakszerő vezetéssel fogadják a kíváncsi látogatókat ben az Európai Unió támogatásával hivatalosan is intézményesítette és útjára indította saját rendezvénysorozatát Európai Örökség Napok (European Heritage Days) címmel. 5 Ez hagyományosan minden év szeptemberének elején nemzetközi megnyitó ünnepséggel kezdıdik, mely az esemény összeurópai jellegének és európai szellemiségének hangsúlyozása érdekében a csatlakozott országok, az Európa Tanács, valamint az Európai Unió képviselıinek részvételével zajlik. Célja ezzel, hogy a nyilvánosság érdeklıdését a kultúra, mővelıdés, az építészet szegmenseire irányítsa, és a társadalom eltérı érdeklıdéső rétegeit minél nagyobb létszámban mozgósítsa ban a Damjanich János Múzeum is csatlakozott a kezdeményezéshez, hiszen kiváló alkalmat teremtett arra, hogy a korábban zárva tartott kapukat kitárjuk a nagyközönség elıtt és ismét az érdeklıdı látogatók vehessék birtokukba a múzeumot. A kapuk megnyitása már nem cél, hanem eszköz az alábbi célok érdekében: megismertetni, közelebb vinni Jász-Nagykun-Szolnok megye polgárait kulturális örökségünkhöz Ingyenes tárlatvezetések a múzeum állandó és idıszaki kiállításaiba; a restaurátormőhely ezen a hétvégén kinyitja kapuit a látogatók elıtt! (1. kép) felhívni a figyelmüket az örökség folyamatos megırzésére, védelmére (különös tekintettel a veszélyeztetett emlékekre) Az év tematikájának megfelelıen tematikus séta (olykor lovaskocsival) a városba; elıadások a múlt és fél(t) múlt építészetérıl. (2. kép) más közösségek kulturális értékeinek, mőemlékeinek megismertetése, felfedezése Kapcsolódás a FolkdanceNet/NéptáncHáló a Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Önkormányzat által kezdeményezett hálózat programjához. A NéptáncHáló olyan tematikus hálózat, amely különbözı csoportokat, önkormányzatokat, szervezeteket, intézményeket, egyesületeket fog össze. A 5 (Letöltés ideje: ) 6 (Letöltés ideje: )

4 tagok közötti összekötı kapocs a néptánc, a népzene és a népi hagyományok iráni érdeklıdés, valamint a különbözı kultúrák iránti nyitottság. tudatosságnövelı tevékenység (sikere növeli azoknak a magán- és közintézményeknek az elismertségét, presztízsét, amelyek az örökség védelmével és bemutatásával foglalkoznak), a látogatók megismertetése különbözı kulturális intézmények tevékenységével Ismerd meg Szolnokot! A megújult és megszépült városban különleges sétára és felfedezésre, játékos városismereti tekergésre hívjuk azokat az érdeklıdıket, akik Szolnok városát jobban, más oldaláról is szeretnék megismerni. A Damjanich János Múzeum Díszudvaráról induló csapatoknak 2-3 órás sétával kell bejárni az elıre megjelölt helyeket, helyszíneket. sokkal nyitottabb viselkedés elımozdítása, a lakóhelyhez, országhoz való kötıdés, az azonosságtudat erısítése, kulcsszerep az identitás-keresésben és a kollektív tudat erısítésében A múzeum igazgatósághoz tartozó intézményegységek (a Tabáni Tájház, a Szolnoki Galéria), a helyi értékek fontosságának erısítése. A rendezvényt egyfajta mozgósító akciónak tekinthetı, mely a polgárokban erısíti a múzeum(unk), a kulturális örökség megóvása iránti igényt. Egy kicsit leegyszerősítve azt is mondhatjuk, hogy csak azt tudjuk igazán szeretni, aminek az értékeit jól ismerjük, s amit jól ismerünk és szeretünk, arról gondoskodunk is. b. Múzeumok Majálisa A Magyar Nemzeti Múzeum 1996-ban hagyományteremtı szándékkal hívta életre a magyar múzeumi világot összefogó Múzeumok Majálisát. A Múzeumok Nemzetközi Tanácsának (ICOM) moszkvai határozata szerint 1978 óta május 18-ika a múzeumok nemzetközi napja. Múzeumi Világnap eseménysorozatához szervesen kapcsolódó májusi hétvégén a magyar múzeumok a közös megjelenés erejével is szeretnék a Múzeum világára, ill. a nemzeti mőkincsek és kulturális örökség védelmében szükséges, idıszerő lépésekre irányítani a figyelmet tól múzeumunk programkínálatának palettáján különleges színfolt lett ez a rendhagyó kulturális fesztivál, melynek látogatottsága évrıl évre nı. A Múzeumok Fıutcájában a múzeumok, helytörténeti győjtemények mellett a hazai örökségvédelem és turisztikai élet prominens képviselıi is bemutatkoznak; egyedi berendezéső sátraikban szokatlan ötletekkel, színesebb külsıvel csábítják vendégeiket a valódi kiállításokra, munkájuk és lakóhelyük megismerésére. (3. kép) c. Múzeumok Éjszakája Új elem, mégis a XXI. századra talán az egyik legfontosabb feladattá válik a múzeumok közönségkapcsolati tevékenysége, a látogatók és múzeumok közti közvetlenebb viszony kialakítása. 7 (Letöltés ideje: )

5 Múzeumok Éjszakája? Úgy gondolom, errıl a két szóról mindenkinek egy különleges, varázslatos nyáresti éjszaka jut az eszébe, amikor a családdal, baráti társasággal múzeumi kalandtúrára indulunk válogatva az izgalmasnál izgalmasabb programok közül. Idehaza kezdetben csak a fıváros, idıvel pedig a vidéki nagytelepülések múzeumai is csatlakoztak a Múzeumok Éjszakája elnevezéső francia találmányhoz, amely késıbb összeurópai eseménnyé fejlıdött. Az évek óta sikerrel zajló eseménynek a célja, hogy minél több látogatót vonzzanak be ezen a napon a múzeumokba és a galériákba, s ezzel népszerősítsék ezeknek az intézményeknek a tevékenységét (akit a múzeumok éjszakáján sikerül bevonzani egy-egy kiállításra, az valószínő más alkalmakkor is figyelmesebb lesz a múzeumi és galériabeli bemutatókra). A múzeumok hosszú éjszakája ugyanis nemcsak azt jelenti, hogy a csatlakozó kiállító helyiségek meghosszabbított nyitva tartással, éjfélig kínálják állandó és idıszaki kiállításaikat, hanem pluszként különféle kísérıprogramokat is szerveznek a filmvetítéstıl kezdve a zenei prezentációkig, továbbá tárlatvezetéseket és olyan élı programokat kínálnak, például alkotómőhelyt indítanak, múzeumpedagógiai alkotótevékenységre teremtenek lehetıséget, ahol fıleg gyerekek próbálhatják ki magukat különféle mővészeti területeken, szakemberek vezetésével. 8 A szolnoki Damjanich János Múzeum 2003-ben kidolgozott marketingterve a központi célkitőzéssel összhangban, azzal párhuzamosan igyekszik a látogatóbarát múzeum megteremtésén. Ezen nagyrendezvények a Múzeumok Majálisa, a Múzeumok Éjszakája 9, a Kulturális Örökség Napjai kampányszerően fókuszba állítják a muzeális intézményeket. A központi programhoz csatlakozva 2004-ben a megyei múzeumok közül elsıként rendezte meg a szolnoki múzeum Szent Iván-éji bővöletét. Az egyéjszakás kaland nem titkolt célja az volt, hogy a különbözı korosztályokhoz tartozó látogatóknak többféle mőfajban kulturális rendezvényeket kínáljon az intézmény, kiemelve a múzeumi győjteményen és a kulturális örökségen alapuló programokat (tárlatvezetések, foglalkozások, bemutatók, hangverseny). A Szent Iván tüzei címmel indított rendezvény lehetıséget biztosított és biztosít arra, hogy a múzeum közösségi színtérré váljon, a társasági lét, a találkozás, az ismeret és tudás összekapcsolásának fórumává váljon. Az elmúlt év programjai mind-mind ezt a sokszínőséget igyekeztek és igyekeznek bemutatni: különleges tárlatvezetések (Tőzbe jövünk. Pillantsunk a szoknya alá!; A tőz szerepe az elmúlt évezredekben), hagyományırzı bemutatók (İsi tüzes mesterségek bemutatása: kovácsolás, rézmővesség), az ısi mesterségeket felelevenítve bepillantást nyerhetett a látogató a hagyományos mesterség fortélyaiba, a helyszínen próbát tehetnek az érdeklıdık; a néphagyományok, szokások felelevenítésével a szórakozva tanítástanulás a gyakorlatban is megvalósul (Szagot fogunk! Titkok, illatok dédanyáink idejében, Gyógynövények használata a tisztálkodásban: az illatosítás és szépítkezés fortélyai, Bővöletben?! Jóslás, varázslás). (4-7. kép) A Múzeumok Éjszakájában legnagyobb értéke talán a sokszínőség. Ezen az éjszakán a fizikától, biológiától, képzımővészettıl kezdve a színházon, a kézmővességen, a zenén és a táncon keresztül a gasztronómiáig tudományágak és mőfajok sokasága ünnepel együtt, hogy az év leghosszabb és legizgalmasabb éjszakáján mindenki találhasson magának és társaságának vonzó programot. 8 +A+m%C3%BAzeumok+%C3%A9jszak%C3%A1ja+francia+%E2%80%9Etal%C3%A1lm%C3%A1ny%E2% 80%9D&cd=2&hl=hu&ct=clnk&gl=hu (Letöltés ideje: A Múzeumok éjszakájának részletes, országos elemzését Török Petra készítette el. Török Petra: Egyéjszakás kaland vagy ezeregy éjszaka kezdete. In: Múzeumi Közlemények sz p.

6 d. Adventi kézmőves vásár A Szolnoki Galéria városképi jelentıségő mőemlék jellegő épület 2004-ben elkezdıdött felújítását alapvetıen az épület pusztulóban lévı állapota, az építészeti, turisztikai, kulturális funkciókkal való összhang megteremtése tette szükségessé. A 2005-ben elkészült Galéria épülete jelenleg az Alföld egyik legnagyobb kiállítócsarnoka, a megye második leglátogatottabb múzeuma. Kitőnı akusztikája miatt hangversenyek, elınyös fekvése miatt szakmai konferenciák, ünnepségek alkalmi rendezvények színhelye. A rendkívül igényes módon felújított épület a megyeszékhely dísze lett. A szakszerően berendezett kiállítóhely hozzájárult ahhoz, hogy többfunkciós módon, kulturáliskonferenciaturizmus céljára hasznosítható legyen mind a város, mind a megye és a régió számára. A karácsonyvárás egyik legszebb idıszaka az advent, a hozzá kapcsolódó vallási és családi hagyományokkal együttvéve. És ezek a lehetıségek adták az új ötletet, egy adventi vásár rendezéséhez, melyek megjelenése (mostanság bizony) hagyományosnak mondható, hiszen a tartalmasabb idıtöltéshez színes családi programokkal is kedveskednek a szervezık az érdeklıdıknek. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága még ennek az évnek decemberében indította útjára és rendezte meg (hagyományteremtı szándékkal) adventi kézmőves vásárát. A rendezvény célja a népi kézmővesség, népmővészet, a régi hagyományos értékek bemutatása a szolnokiaknak és a megyénkben élıknek a jelen kiváló kézmőveseinek segítségével. (8. kép) A vásár mellett kézmőves bemutatók és gyermekeknek, családoknak szóló foglalkozások színesítik a programot, ahol a gyermekek, ügyes kező látogatók készíthetik el saját kezőleg a téli ünnepkörhöz kötıdı díszeiket. A rendezvény hagyományos és igen kedvelt színfoltjává vált az ünnepi készülıdés idıszakának, sıt a megye legjobb karácsonyi vásárai között tartják számon. Idén is érdemes lesz ellátogatni Szolnokra, hiszen a közel félszáz elárusítóhelyen zsőrizett népmővészeti és egyedi iparmővészeti alkotásokat vásárolhatnak a Galériába betérı érdeklıdık. (9. kép) e. Múzeumok İszi Fesztiválja A Múzeumi Majális és a Múzeumok Éjszakája programok mellé 2006-ban sorakozott fel a Múzeumok İszi Fesztiválja mint országos rendezvénysorozat. Az évente, az ıszi idıszakban ismétlıdı, több héten átívelı sikeres múzeumi eseménysorozatot kialakításával a cél az volt, hogy a múzeumok ebben az idıszakban a látogatók széles rétegeinek kínáljanak érdekes, jó kiállításokat, tartalmas, élményt nyújtó, szórakoztatva oktató programokat. Diákoknak rendhagyó tanórákat, családoknak, baráti közösségeknek, felnıtteknek hétvégi kikapcsolódási lehetıségeket. 10 A nagyközönségnek szóló rendezvények hat témakört öleltek fel, melyekhez múzeumunk is igyekezett egyéni, ötletes, változatos programmal kapcsolódni ban a Térjünk a tárgyra Nyitott kapuk, mesélı tárgyak. Tárgy mőtárgy? Raktári tárgy vagy kiállítási tárgy? címmel a múzeumi munka egyes szakterületeire kívántuk bemutatni az érdeklıdıknek más szemszögbıl és oldalról, mint amit addig megismerhettek. A tárgyak útját igyekeztünk követni a győjtés-feldolgozás-raktározás-kiállítás folyamatában. Azok a látogatók, akik a családi nap végére mind a négy akadályon továbbjutottak, tiszteletbeli muzeológussá váltak, amirıl egy-egy múzeumi oklevél is tanúskodott. ( kép) 10 Káldy Mária: Múzeumok İszi Fesztiválja. In: Múzeumi Közlemények sz. 85. p.

7 Ez az egyik legsikeresebb programunknak bizonyult, éppen ezért ezt megtartva 2007-ben tovább bıvítettük. Az ıszi fesztivál keretében a látogatók a szakmuzeológusok munkájával, a háttérben zajló tevékenységekkel (restaurálás, preparálás) ismerkedhettek meg. Olyan helyszíneket kereshettek fel (raktár, restaurátormőhely, kutatószoba), melyek csak ritkán nyitottak a közönség elıtt ban Múzeumok délidıben (Múzeumi a la cart) keretében Szolnok városában, a megyeszékhelyen dolgozó köztisztviselıket hívtuk délidıben a Damjanich János Múzeum rejtett ritkaságait, kiállításait bemutató vezetésre. Megtekinthették intézményünk állandó és idıszaki kiállításait, valamit a raktárak, restaurátormőhely izgalmas világába is bepillanthatnak az érdeklıdık. A meghívottak köre a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, valamint az APEH szolnoki intézményeibıl kerültek ki. A jászberényi Nagyboldogasszony templom kriptáját 1782-ben nyitották meg, ekkor szentelte fel gróf Eszterházy Károly püspök. A kripta napjainkban is mőködik, de a katolikus egyház 2007-ben elhatározta a kripta felújítását, és kérte a Jász Múzeum segítségét a szakszerő feltáráshoz. A feltárás komoly meglepetéssel szolgált. Rendkívül szép és aránylag jó állapotú festett koporsók kerültek elı, valamint jelentıs néprajzi anyag, zömében textília került elı, amely jelentıs információkkal szolgál a XVIII XIX. századi viseletet illetıen. A Kriptaleletek Magyarországon címő szakmai napon a korábban feltárt (váci, gyöngyösi) leletek bemutatása mellett a 2008-ban feltárt és már részben restaurált jászberényi anyag bemutatására is sorkerült. (A restaurálást a Damjanich János Múzeum, valamint a Nemzeti Múzeum munkatársai végezték és folyamatosan végzik még napjainkban is.) Az elıadásokat élénk szakmai érdeklıdés kísérte, a környezı megyeszékhely múzeumi restaurátorai (Kecskemét, Nyíregyháza), ill. a Nemzeti Múzeum munkatársai is jelen voltak ben újabb érdekes téma köré csoportosítottuk múzeumi ıszi szakmai napunkat: Ásatások a Tisza mentén. Megelızı feltárások a vízügyi beruházások kapcsán ( ). A hajdani szabályozatlan Tisza meandervonalban kanyargó partján a legkülönbözıbb korok népességének kultúráit tárták fel a régészek. A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése néven ismertté vált munkálatok területén (Rákóczifalva és Tiszaroff határa) elıkerült régészeti leletekrıl, a munkálatok tanúságairól számoltak be az elıadók. (A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága munkatársai mellett az ELTE Régészeti Intézete és a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársai tárták fel a lelıhelyeket és az adott terület régészeti leleteit.) A Múzeumok İszi Fesztiváljának hozadéka lehet az is, hogy az emberek az eseményhez csatlakozó intézmények programjai, aznapi kínálata révén közelebbrıl megismerik a múzeumok tevékenységét, jobban belelátnak munkájuk menetébe, felismerik, hogy ezek nem csupán elzárt intézetek, hanem élı alkotóhelyek, ahol a munkatársak változatos munkát végeznek ahhoz, hogy a látogatókhoz eljuttassák a kulturális értékeket. Az effajta közelebb kerülést segíti az a lehetıség, hogy egyes múzeumok lehetıséget teremtenek arra, hogy az érdeklıdık betekinthessenek a kulisszák mögé is, egyebek közt beléphessenek a látogatók elıtt máskor elzárt mőtárgyraktárakba, megforduljanak a restaurátormőhelyekben, s nem utolsósorban szakmai tanácsadásra is lehetıség nyílik. f. Múzeumpedagógia Mit értünk múzeumpedagógián? Ennek megfogalmazása igen sokrétő, szerteágazó, több szempontú megközelítést tesz lehetıvé. Talán az egyik legátfogóbb meghatározását Sinkó István mővésztanár adja, aki szerint olyan tevékenységet jelöl, amelynek során a múzeumi értékek a nem szakmabeliek számára megközelíthetıvé válnak, ismeretek formájában elsajátíthatók lesznek, s egyúttal a közönség a múzeum jellegérıl, lényegérıl is képet kap.

8 Tárgyköréhez tartozik még a múzeumi közönség szervezése, szakmai elirányítása, tájékoztatása, a kiállítások, győjtemények népszerősítése, kapcsolattartás az oktatási intézményekkel. A múzeumpedagógia a neveléstudomány sajátos területe, mert egy intézményformához kötött, s közben más oktatási formákkal kerül kapcsolatba (iskolai oktatás, képzés, távoktatás, továbbképzés), ám elméleti vonatkozásai az adott múzeum győjtési köréhez illeszkednek. A múzeumok nagy száma és sokszínősége magyarázhatja azt a tényt, hogy nincs egységes modell a múzeumpedagógiára Múzeumpedagógia a gyakorlatban Az értékközvetítés és kultúraközvetítés mellett a társadalom hol népmővelést vár, hol sajátos iskolai oktatási központ létrehozását a múzeum területén, hol az információs társadalom tudásközvetítıjének szerepét kívánja meg, miközben hatóköre egészen a felnıttnevelésig a múzeumpedagógiának ezt a területet és tényezőt is figyelembe kell vennie terjed ki. A Damjanich János Múzeum esetében szintén nyomon követhetjük ezt a folyamatot: a múzeumnál a külsı átalakulás mellett erıteljes tartalmi változások is észlelhetık. A kiállítás-vezetések mellett a kreatív foglalkozások, szakkiadványok, vezetık, múzeumpedagógiai füzetek segítik a diákok, a tanárok munkájukat és igazítják el a felnıtt látogatót. A kiadványok nem szorítkoznak csak a múzeumi látnivalók ismertetésére, hanem családi vagy iskolai csoportok számára készített játékos vezetık is születnek ben jelent meg a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatóságának új kiadványsorozata A Damjanich János Múzeum pedagógiai füzetei címmel. A kiadványsorozat célja a Damjanich János Múzeum állandó kiállításainak bemutatása, olyan játékos útmutató kézbe adása, amelynek segítségével értıbb látogatók válnak az idelátogató gyerekekbıl, miközben a család, az eltérı korosztályok közös élményeket szereznek a múzeumban. A sorozat nyitó darabja a szolnoki Tabáni Tájházhoz készített foglalkoztató csomag volt. 12 Köztudott, hogy a múzeumok kiállításainak nagy többsége a felnıtt látogató számára készül, miközben a látogatóknak egyre nagyobb aránya a gyerek, a tanuló. Ezért a kiállítási anyag feldolgozásakor szükségesek a gyermeki játékosságot, kreativitást igénylı feladatok, a felfedezı kezdeményezések. A Damjanich János Múzeum múzeumpedagógiai füzeteinek 2. darabja egy társasjáték, amely a múzeum Vendégségben ıseink háza táján címő régészeti állandó kiállításához készült. 13 A Damjanich János Múzeum múzeumpedagógiai füzeteinek soron következı, 3. darabja a múzeum népmővészeti állandó kiállítását állítja középpontjába. A Mestermívek címet viselı játékos füzet segítségével olyan képzeletbeli kirándulásra hívjuk a gyerekeket, amely nem ismeretlen, inkább nagyon is ismerıs helyen vezeti végig az érdeklıdıket: saját otthonuk, városuk, falujuk, tanyájuk környékén. Ez a kirándulás azokra a tárgyakra hívja fel a figyelmüket, amelyek ha megszólaltatjuk ıket, több információt is elárulnak annál, mint ami elsı látásra érthetı belılük. A kirándulás valóságos tere a múzeum Mesterségek mővészete címő kiállítása, amely Jász-Nagykun-Szolnok megye népmővészetét hozza közelebb a látogatóhoz. ( kép) 11 Sinkó István: Amikor tantermekké változnak a múzeumok. In: Múzeumcafé. 3. évf sz. 43. p. 12 Kaposvári Gyöngyi Pató Mária Péterné Mocsáry Magdolna: Tabán 24. Foglalkoztató füzet a szolnoki Tabáni Tájházhoz. Fotó: Kozma Károly. Arculatterv: Tóth Lajos. Szolnok, (A Damjanich János Múzeum múzeumpedagógiai füzetei 1.); A kiadvány részletes ismertetıjét lásd: Kaposvári Gyöngyi: Múzeumi Mozaikok. In: Nyitott kapukkal Kapun belül és kívül. Szentendre, p. 13 Csányi Marietta Kaposvári Gyöngyi Pató Mária Tárnoki Judit: Régészkedjünk! Társasjáték a Damjanich János Múzeum Vendégségben ıseink háza táján címő régészeti állandó kiállításához. Fotó: Kozma Károly. Játékfigurák: Veresné Rácz Mária. Arculatterv: Tóth Lajos. Szolnok (A Damjanich János Múzeum múzeumpedagógiai füzetei 2.).); A kiadvány részletes ismertetıjét lásd: Kaposvári Gyöngyi: Múzeumi Mozaikok. In: Nyitott kapukkal Kapun belül és kívül. Szentendre, p.

9 2. Reneszánsz túrák Magyarországon és KUL-Túra Élmény pályázatok A múzeum olyan intézmény, amely minden más oktatási intézménytıl különbözik, ezért a múzeumi programokat a múzeum speciális adottságai szerint kell formálni és kell mindenki számára elérhetıvé tenni. Ennek kiváló példája a fenti címben megjelölt két új az Oktatási és Kulturális Minisztérium kezdeményezése, amely a kultúra hozzáférhetıségének javítását tőzte ki feladatául. A Damjanich János Múzeumban járt tanulók számának alakulását mutatja programonként az alábbi táblázat. RENESZÁNSZ TÚRÁK MAGYARORSZÁGON (2008) Kód Helyszín Foglalkozás Diákok száma (fı) JNSZ/1/1 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága Tabáni Tájház Gyermekélet egy halászházban KULTÚRA - ÉLMÉNY ( ) JNSZ/1/1 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága Damjanich János Múzeum Múlt-túra. Városi polgárok a századelın 54 JNSZ/1/2 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága Damjanich János Múzeum Vendégségben ıseink háza táján 62 JNSZ/2/1 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága Tabáni Tájház Gyermekélet egy halászházban 233 A meghirdetett pályázatok legnagyobb érdemének tartom, hogy a túrákon olyan hátrányos helyzető települések iskolái számára is részvételi lehetıséget biztosított, akiknek diákjai nem jutottak volna el múzeumunkba, programjainkra. A másik oldalról nézve: a befolyt bevételek saját intézményünk múzeumpedagógiai fejlesztését is lehetıvé tette. (14. kép) g. Új találkozások Kulturális utak A nyitott, szolgáltató, látogatóbarát múzeumok megteremtése célként fogalmazódott meg intézményünk számára is, amelyben nagy jelentıséget kap a múzeum társadalmi integratív szerepének ( legyen kulturális központ, az adott közösség, város, térség régió számára ) és gazdaságélénkítı, a kulturális turizmusban betölthetı funkciójának erısítése. Ehhez nyújt segítséget a Regionális Operatív Program pályázata, amely közel hatszázmillió forintot biztosít Jász-Nagykun-Szolnok megye kulturális örökségének bemutatására. Különleges túraútvonal létesítésére nyílik lehetıség, amely egy csokorba győjtve tenné vonzó látványossággá Jász-Nagykun-Szolnok megye gazdag jász és kun történelmi emlékanyagát, valamint kulturális örökségét, amelynek megvalósítására a megye önkormányzata, tucatnyinál is több település és hetven turisztikai vállalkozás, illetve civil szervezet fogott össze.

10 A Jászkun kapitányok nyomában témaköre olyan történeti hátteret biztosít a projekthez, amely lehetıvé teszi, hogy szinte minden megyei település, kistérség megtalálja a saját kapcsolódási pontjait. Idén októbertıl jövı év végéig tizenhárom községben, illetve városban Szolnokon, Jászberényben, Karcagon, Abádszalókon, Kunhegyesen, Tiszaföldváron, Kunszentmártonban, Törökszentmiklóson, Jászkiséren, Mezıtúron, Túrkevén, Tiszafüreden és Rákóczifalván valósulnak meg a fejlesztések a tematikus túraútvonal kialakítása során. A projekt két alappilléren nyugszik: az egyik a megye nyolc tagmúzeumának és öt kapcsolódó település múzeumának, illetve tájházának rekonstrukcióját, valamint látogatóbarát fejlesztését foglalná magában. A másik Jászberényben a jász, míg Karcagon a nagykun látogatóközpont, Szolnokon pedig egy látványterem kialakítását célozza. A tervek olyan fejlesztésekrıl szólnak többnyelvő digitális tárlatvezetés, akadálymentes érintıképernyıs információs terminálok, kedvezményeket biztosító mágneskártyás beléptetı rendszer, amelyek a ma látogatójának igényeit is figyelembe véve tennék lehetıvé Jász-Nagykun- Szolnok megye kulturális örökségének bemutatását. IV. A szél kihívásaira a fa gyökereivel válaszol 14 A múzeum küldetése: a legszélesebb közönség számára biztosítsa a lehetı legtöbb értékéhez való hozzáférést. A múzeum a kultúrák és emberek találkozási helye, szervezıelve egyre inkább az emberközpontúság lesz. A társadalom egyre heterogénebb rétegei jutnak el kiállításokra, így tudás és ismeretszintjük is különbözı. Egy tárlat, kiállítás rendezésénél, rendezvény szervezésénél ezért arra kell törekedni, hogy a hozzájuk kapcsolódó szervezett vezetések, katalógusok, programok egyre koncentráltabb információkat tartalmazzanak. Maga az átadandó ismeret kezd eltőnni, átalakulni: a konkrét információ, tudáselem helyett élmény, személyes reflexió lesz egy-egy látogatás. A sikere a megérintettségen alapul, nem a közvetett ismeret, hanem a látogatók öröme, az ı viszonyulásaik a látottakhoz játsszák a fıszerepet. Ezt nevezi a szakirodalom élmény-alapú múzeumnak. 15 A XXI. századra a múzeumok feladatrendszere a látszat ellenére nem változott, csak a hangsúlyok tolódtak el a közzétételre, az ismeretátadás fontosságára. A viták eldöntésnél egy tényezıt kell alaposan végignézni és ezek alapján értékelni, minısíteni: képesek-e a múzeumok kiszolgálni az adott kor emberét (gyermek, felnıtt, látogató, kutató) egyaránt. Ha reálisan vizsgáljuk a múzeumokat, saját intézményünket és töltjük ki megfelelı tartalommal, olyan álom(terek) jöhetnek létre, ahol látogató és szakember egyaránt jól érzi magát, miközben egyik fél elvárásai sem csorbulnak. IRODALOM KÁLDY Mária 2007 Múzeumok İszi Fesztiválja. In: Múzeumi Közlemények sz p. KAPOSVÁRI Gyöngyi 2009 Múzeumi Mozaikok. In: Nyitott kapukkal Kapun belül és kívül. Szerk. Pató Mária. Szentendre, p. (Múzeumi iránytő 1.) 14 Illyés Gyula 15 Ébli Gábor: Antropologizált múzeum. Bp., p.

11 KOTZIÁN Orsolya 2008 Reneszánsz túrák Magyarországon. renesansz a múzeumpedagógiának. In: Múzeumi Közlemények sz p. PATÓ Mária 2007 Kincs, ami van! A tájházak szerepének múzeumpedagógiai megközelítése az ICOM elvei alapján. In: Nyitott kapukkal. Múzeumok ma holnap. Szerk. Pató Mária. Szolnok, p. PRÉKOPA Ágnes 2009 Szakítani a látványmúzeummal. Kerekasztal-beszélgetés a közgyőjtemények jövıjérıl. In: Mőértı. 12. évf sz p. RENNER Zsuzsa 2008 Múzeumi álom(tér). Gondolatok a múzeumok dilemmájáról Szent Iván éjszakáján. In: Magyar Múzeumok. 14. évf sz p. SINKÓ István 2009 Amikor tantermekké változnak a múzeumok. In: Múzeumcafé. 3. évf sz p. TÖRÖK Petra 2006 Hogyan tovább, Múzeumok Mindenkinek program? In: Múzeumi Közlemények sz p. VÍGH Annamária B. VARGA Judit 2008 Egy új kezdeményezés a reneszánsz jegyében. Néhány gondolat a Reneszánsz túrák Magyarországon pályázatról. In: Múzeumi Közlemények sz p.

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12.

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Kedd 9:00-10:30 Elıadások az I. és II. szekcióban 10:30-11:00 Szünet-konferencia

Részletesebben

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter)

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter) MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Budapesti Történeti Múzeum Budapest

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

A Múzeumok és Látogatók Alapítvány felnıttképzési programjai konferenciái és mőhelymunkái -

A Múzeumok és Látogatók Alapítvány felnıttképzési programjai konferenciái és mőhelymunkái - A Múzeumok és Látogatók Alapítvány felnıttképzési programjai konferenciái és mőhelymunkái - Az Alapítvány A Múzeumok és Látogatók Alapítvány 2004. januárjában azzal az alapvetı célkitőzéssel jött létre,

Részletesebben

Név Telefon E-mail. Lengyelné Kurucz Katalin 1/250-1650, 1/430-1081. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás

Név Telefon E-mail. Lengyelné Kurucz Katalin 1/250-1650, 1/430-1081. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Név Telefon E-mail Név Megrendelés Telefon E-mail Aquincumi Múzeum Budapest Budapest

Részletesebben

A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában. Rosta Sándor

A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában. Rosta Sándor A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában Rosta Sándor Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság Balatonfüred, 2007. szeptember 26. Kulturális rendezvény, mint turisztikai termék Kiemelkedı

Részletesebben

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl A Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány és kuratóriuma elsısorban pályázati támogatások

Részletesebben

Turisztikai Tevékenység Fejlesztési Nonprofit Kft.

Turisztikai Tevékenység Fejlesztési Nonprofit Kft. Turisztikai Tevékenység Fejlesztési Nonprofit Kft. MARKETING ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TERV 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS, helyzetelemzés...3 2. Irodánk 2013. évi tevékenységeinek fejlesztése a 2014-es évben...4

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a megyei önkormányzat közmővelıdési szakmai tanácsadási és

Részletesebben

LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól.

LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól. LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól. I. A község általános jellemzıi körülményei LAD község az ország dél-nyugati

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A kultúra jelene és jövıje a Balaton térségében

A kultúra jelene és jövıje a Balaton térségében A kultúra jelene és jövıje a Balaton térségében A Gyönyörde, a fasor, melynek lombjai alatt Vörösmarty beszélyének hısei, a füredi szívhalászok sétáltak a választott hölgy után, a Kisfaludy Színház romjai,

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e a közmővelıdési tevékenység helyi feladatairól és támogatásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Múzeumok éjszakájához kapcsolódó programcsomag megvalósítása a Mátra Múzeumban. Pályázati azonosító: 3507/00147

Szakmai beszámoló. Múzeumok éjszakájához kapcsolódó programcsomag megvalósítása a Mátra Múzeumban. Pályázati azonosító: 3507/00147 Szakmai beszámoló Múzeumok éjszakájához kapcsolódó programcsomag megvalósítása a Mátra Múzeumban Pályázati azonosító: 3507/00147 Esemény helye: Magyar Természettudományi Múzeum Mátra Múzeuma, Gyöngyös

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. www.smmi.hu Szalay Lilla 30/869-6056 sm.muzeum@gmail.com İszi Zoltán 30/206-2881

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. www.smmi.hu Szalay Lilla 30/869-6056 sm.muzeum@gmail.com İszi Zoltán 30/206-2881 MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Név Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Telefon E-mail Név Telefon E-mail Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Név Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Telefon E-mail Név Telefon E-mail Fehér Györgyi 33/500-250 irisz@dunamuzeum.hu

Részletesebben

Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében. Mit ér az irodalom, ha magyar és oroszul szólal meg?

Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében. Mit ér az irodalom, ha magyar és oroszul szólal meg? Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében 2013 elsı felében folytatódtak az ingyenes orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak az ELTE Ruszisztikai Központjában. 2013 januári metodikai

Részletesebben

Szakmai beszámoló. A Tourinform Sárospatak 2012. március - 2012. augusztus között végzett munkájáról

Szakmai beszámoló. A Tourinform Sárospatak 2012. március - 2012. augusztus között végzett munkájáról Szakmai beszámoló A Tourinform Sárospatak 2012. március - 2012. augusztus között végzett munkájáról Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı- testülete 346/2011. (XI. 25) KT. határozatával A Mővelıdés Háza

Részletesebben

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. március 8. Dr. Halmos Béla elnök 1 A Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesület közhasznúsági

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben

2/2010. (I. 14.) OKM rendelet. a muzeális intézmények mőködési engedélyérıl. Általános rendelkezések

2/2010. (I. 14.) OKM rendelet. a muzeális intézmények mőködési engedélyérıl. Általános rendelkezések 2/2010. (I. 14.) OKM rendelet a muzeális intézmények mőködési engedélyérıl A muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény 100. (3) bekezdés

Részletesebben

VII. Szöveges beszámoló a Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület 2004. évi közhasznú tevékenységérıl A Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület (továbbiakban: Egyesület) 1999 nyarán jött létre, és a

Részletesebben

12/1999. (V.1.) KR. sz. rendelete

12/1999. (V.1.) KR. sz. rendelete JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 13/2000. (VI.30.) KR sz., 13/2001. (VI.30.) KR sz., 5/2004. (II.23.) KR sz., 12/2004. (VI.30.) KR sz., 4/2008. (II.27.) KR sz., 15/2009.(IX.28.) KR sz., 16/2009.(IX.28.)

Részletesebben

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása Három hetet meghaladó projekt szakmai beszámol molója A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása A projekt címe: Zenetörténeti áttekintés a kezdetektıl a XX. századig. A projekt megvalósításának

Részletesebben

Kedves Olvasó, hogy a jövıbeni felhasználók befolyásolhassák

Kedves Olvasó, hogy a jövıbeni felhasználók befolyásolhassák Kedves Olvasó, Ön most az Intercultool projektünk elsı magyar nyelvő hírlevelét olvassa, A projekt célja egy olyan értékelési módszertan valamint mérıeszköz kifejlesztése, amely valós visszajelzést ad

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 20-I ÜLÉSÉRE DR. HOPPÁL PÉTER BIZOTTSÁGI ELNÖK

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 20-I ÜLÉSÉRE DR. HOPPÁL PÉTER BIZOTTSÁGI ELNÖK IKTATÓSZÁM: 08-8/145-37/2013. TÁRGY: KÖZMŐVELİDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE MELLÉKLET: 2 DB E LİTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 20-I ÜLÉSÉRE ELİTERJESZTİ: DR.

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban BALATON Európa Kulturális Tava

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban BALATON Európa Kulturális Tava Kezdetek: AKKU 2004 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA 2004 LILLE - a minta 11 pályázó város: (Budapest, Debrecen, Eger, Gyır, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Pécs, Sopron, Székesfehérvár, Veszprém) 12. - : Európa

Részletesebben

ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ - Egy mindenkiért, mindenki egyért

ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ - Egy mindenkiért, mindenki egyért Feladatellátási hely: alapfokú mővészetoktatási intézmény Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság u. 1-3. Pf. 23. / : (27) 532-115 TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0006

Részletesebben

Bevezetı, helyzetelemzés

Bevezetı, helyzetelemzés Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2002./VI.26./ számú önkormányzati rendelete a közmővelıdésrıl a módosításáról szóló 16/2007.(IX.26.) és a 12/2009 (VIII.19.) számú rendelettel egységes

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete. 14/2000.(XI. 15.) számú. rendelete. a nagyközségi önkormányzat közmővelıdési feladatairól

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete. 14/2000.(XI. 15.) számú. rendelete. a nagyközségi önkormányzat közmővelıdési feladatairól Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 14/2000.(XI. 15.) számú rendelete a nagyközségi önkormányzat közmővelıdési feladatairól I. A nagyközség általános jellemzıi, körülményei Kadarkút nagyközség

Részletesebben

KÖZMŐVELİDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÖZMŐVELİDÉSI MEGÁLLAPODÁS KÖZMŐVELİDÉSI MEGÁLLAPODÁS a /2009. (XII.17.) KH. számú határozat 1. számú melléklete Amely létrejött egyrészrıl Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1., képviselıje:

Részletesebben

GYULAI LÁTNIVALÓK. Gyulai vár

GYULAI LÁTNIVALÓK. Gyulai vár GYULAI LÁTNIVALÓK Az árak és a nyitva tartás a leírásban csak tájékoztató jellegűek, kérlek benneteket, hogy mindig kérjetek friss információt ez ügyben! Gyulai vár A gyulai vár a 15.század első felében

Részletesebben

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told Igazgyöngy Alapítvány Berettyóújfalu -Told (http://igazgyongy-alapitvany.hu/) Az országban közel 1 millió ember él a szegénységi határ alatt. A Dél- Baranyában, valamint az ország északi és keleti területeinek

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1228 /2009 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Napok programja

Részletesebben

RÉSZLETES SZAKMAI BESZÁMOLÓ

RÉSZLETES SZAKMAI BESZÁMOLÓ "GYERMEKSZEMMEL NÉZZÉL SZERTE" Jász-Nagykun-Szolnok megye közgyűjteményei az oktatás szolgálatában 2013. október 10 11. RÉSZLETES SZAKMAI BESZÁMOLÓ A 2013. január 1. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei közgyűjtemények

Részletesebben

Életen át tartó tanulás Biharban c. projekt referencia képzésének tapasztalatai a Bihari Múzeumban

Életen át tartó tanulás Biharban c. projekt referencia képzésének tapasztalatai a Bihari Múzeumban Életen át tartó tanulás Biharban c. projekt referencia képzésének tapasztalatai a Bihari Múzeumban A Bihari Múzeum vezetıjeként e sorok írója 2005 tavaszán kapott lehetıséget a Bihari Szabadmővelıdési

Részletesebben

KECSKEMÉT LESKOWSKY HANGSZERGYŐJTEMÉNY KÖZALAPÍTVÁNY

KECSKEMÉT LESKOWSKY HANGSZERGYŐJTEMÉNY KÖZALAPÍTVÁNY KECSKEMÉT LESKOWSKY HANGSZERGYŐJTEMÉNY KÖZALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. év Kecskemét, 2012. április 10. A közhasznúsági jelentés tartalma Bevezetés I. Számviteli beszámoló II. III. IV. Költségvetési

Részletesebben

BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM ZÁRÓKONFERENCIA. Balatoni régészeti leletek bemutatásának lehetıségei

BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM ZÁRÓKONFERENCIA. Balatoni régészeti leletek bemutatásának lehetıségei BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM ZÁRÓKONFERENCIA Balatoni régészeti leletek bemutatásának lehetıségei dr. Horváthné Labát Márta Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Siófok, 2007. december 13.

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1085 Budapest, Üllői út 24. 20/824 38 81 gabriella.hubert@lutheran.hu Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Örökségünk jövője - A 21. század kihívásai a muzeális

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.) Edelény Város Önkormányzatának

Részletesebben

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelmérıl Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

Együttműködési lehetőségek a Rippl-Rónai Múzeum és a Kaposvári Egyetem PFK Felnőttképzési Tanszéke között

Együttműködési lehetőségek a Rippl-Rónai Múzeum és a Kaposvári Egyetem PFK Felnőttképzési Tanszéke között Együttműködési lehetőségek a Rippl-Rónai Múzeum és a Kaposvári Egyetem PFK Felnőttképzési Tanszéke között Múzeum és felsőoktatás Az oktatás a felsőoktatásban ok és ok (gyakorlati órák) keretében általában

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Zempléni Tájak összefogása a fejlıdésért Budapest, 2008 Április 29. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE VI. 68/2010. ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2009-ben

Részletesebben

Név Cím Telefon, e-mail, honlap. Települési értékek Lajosmizse Természeti értékek a.) Helyi jelentıségő védett természeti

Név Cím Telefon, e-mail, honlap. Települési értékek Lajosmizse Természeti értékek a.) Helyi jelentıségő védett természeti Települési értékek Lajosmizse Természeti értékek a.) Helyi jelentıségő védett természeti területek és helyi védettség alatt álló természeti értékek Név Cím Telefon, e-mail, honlap - Iskola-tó és környéke

Részletesebben

AZ ESTERHÁZY KASTÉLY HASZNOSÍTÁSA

AZ ESTERHÁZY KASTÉLY HASZNOSÍTÁSA Kedves Partnerünk! Az örökségattrakciók az állandóságot képviselik egy folyamatosan változó világban, ezért globalizált és uniformalizálódó napjainkban komoly vonzerıvel rendelkeznek. Az örökségturizmus,

Részletesebben

CIVIL KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának. - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott -

CIVIL KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának. - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott - Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott - CIVIL KONCEPCIÓJA Budapest, 2007. október Tartalomjegyzék I. A civil koncepció célja

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. május 5-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. május 5-i ülésére 6415-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. május 5-i ülésére Tárgy: Katona József Múzeum beruházási koncepciója a 2007. évi címzett támogatásra Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Visszatérő kulturális események:

Visszatérő kulturális események: Visszatérő kulturális események: Magyar Kultúra Napja: Minden év januárjában a Magyar Kultúra napja (január 22.) alkalmából egész hetes programsorozat várja Mezőberény lakosságát és az idelátogatókat.

Részletesebben

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg:

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg: Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T İ L 21. Száma: 21419-19/2011. Elıkészítık: dr. Dráviczky Gyöngyi önkormányzati és szervezési ügyintézı, Szabó István megbízott Az elıterjesztés

Részletesebben

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 2 Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

A tévénézés individualizálódása Magyarországon I. 1997-2006

A tévénézés individualizálódása Magyarországon I. 1997-2006 I. 1997-2006 1997-ben Magyarországon a csatorna- és mősorkínálat gyökeres változásnak indult, elsısorban az idén 10 éves jubileumát ünneplı RTL Klub és a TV2, majd késıbb számos új kábelcsatorna megjelenésével.

Részletesebben

Körös vizinek napkeleti partján Barangolás a régi Kunszentmártonban

Körös vizinek napkeleti partján Barangolás a régi Kunszentmártonban Körös vizinek napkeleti partján Barangolás a régi Kunszentmártonban A KUNSZENTMÁRTONI HELYTÖRTÉNETI MÚZEUM MÚZEUMPEDAGÓGIAI PROGRAMCSOMAGJA 2010. augusztus 20. 2011. augusztus 31. 1 Múzeumok és iskolák

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2011. évi feladatterve

A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2011. évi feladatterve A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2011. évi feladatterve 1. Általános célkitőzések A Közlekedési Emléktár Alapítvány (továbbiakban: alapítvány) Alapító Okiratához hően 2011-ben is a közösségi közlekedés

Részletesebben

A Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár stratégiai terve a 2008-2013 közötti idıszakra

A Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár stratégiai terve a 2008-2013 közötti idıszakra A Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár stratégiai terve a 2008-2013 közötti idıszakra A szigetvári Városi Könyvtárnak, mint 56 éves története során oly sokszor 2008-tıl is új társadalmi kihívásokkal

Részletesebben

Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény 4150 Püspökladány, Kossuth u. 28. Tel. (54) 451-295 E-mail: karacs.muzeum@gmail.com; web: www.ladanymuzeum.

Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény 4150 Püspökladány, Kossuth u. 28. Tel. (54) 451-295 E-mail: karacs.muzeum@gmail.com; web: www.ladanymuzeum. Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény 4150 Püspökladány, Kossuth u. 28. Tel. (54) 451-295 E-mail: karacs.muzeum@gmail.com; web: www.ladanymuzeum.hu Szakmai beszámoló A Karacs Ferenc Múzeum csillagos éjszakája-

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhazfoldes@freemail.hu Iktatószám: 5-11/2012. 7. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra,

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra, Projektmenedzsment a nemzetközi ifjúsági projektekben 90 órás képzés fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára nemzetközi projektmenedzsment témakörben A képzés szervezıje: NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági

Részletesebben

bemutatják İszi NAGYtakarítás a zsögödi MIKÓ Kúria udvarán

bemutatják İszi NAGYtakarítás a zsögödi MIKÓ Kúria udvarán A bemutatják İszi NAGYtakarítás a zsögödi MIKÓ Kúria udvarán A Projekt kezdeményezıje A Mikó udvaroncok csapata kidolgozott egy projektet a Zsögödi Mikó kúria kertjének rendbe hozása érdekében. A kis közösség

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

Önként és dalolva önkéntesek a közgyőjteményekben Idıpont: 2013. október 28-29. Helyszín: Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szentendre

Önként és dalolva önkéntesek a közgyőjteményekben Idıpont: 2013. október 28-29. Helyszín: Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szentendre Meghívó a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, a Magyar Nemzeti Levéltár, és az egri Bródy Sándor Városi könyvtár közös szervezéső konferenciájára Önként és dalolva önkéntesek a közgyőjteményekben Idıpont: 2013.

Részletesebben

TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0384 azonosító számú. Nem-formális és informális tehetséggondozás a Nyírségben. zárórendezvény

TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0384 azonosító számú. Nem-formális és informális tehetséggondozás a Nyírségben. zárórendezvény TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0384 azonosító számú Nem-formális és informális tehetséggondozás a Nyírségben zárórendezvény A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete (4400 Nyíregyháza,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 72. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat A fogyatékos emberek egyenlı esélyő hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban program keretében pályázat benyújtására E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

ADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2009. (IX. 25.) RENDELETE

ADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2009. (IX. 25.) RENDELETE ADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2009. (IX. 25.) RENDELETE a helyi közmővelıdési feladatok ellátásáról Adony Város Önkormányzat Képviselı-testülete (a továbbiakban: önkormányzat) a muzeális intézményekrıl,

Részletesebben

címe, rövid nyitva tartás idıszaka Fény, szín, mozgás

címe, rövid nyitva tartás idıszaka Fény, szín, mozgás MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Települ Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendel Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Laczkó Dezsı Veszprém Megyei Múzeum Veszprém

Részletesebben

A természetvédelem finanszírozási lehetıségei magánszemélyek

A természetvédelem finanszírozási lehetıségei magánszemélyek A madárbarát Magyarországért! www.mme.hu A természetvédelem finanszírozási lehetıségei magánszemélyek Halmos Gergı Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Országos konferencia a biológiai sokféleség

Részletesebben

Búzavirág Alapítvány

Búzavirág Alapítvány Búzavirág Alapítvány 3941 Vámosújfalu, Kossuth u 42/A 2011. évi Közhasznúsági jelentés.... Egyéb szervezet vezetıje (képviselıje) Vámosújfalu, 2012. március 31 Alapadatok Név: Búzavirág Alapítvány Székhely:

Részletesebben

A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2010. évi feladatterve

A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2010. évi feladatterve A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2010. évi feladatterve 1 1. Általános célkitőzések A Közlekedési Emléktár Alapítvány (továbbiakban: alapítvány) Alapító Okiratához hően 2010-ben is a közösségi közlekedés

Részletesebben

NFM: szemléletváltás történik a fogyasztóvédelemben MTI 2014. november 12., szerda 12:03

NFM: szemléletváltás történik a fogyasztóvédelemben MTI 2014. november 12., szerda 12:03 NFM: szemléletváltás történik a fogyasztóvédelemben MTI 2014. november 12., szerda 12:03 A fogyasztóvédelemben szemléletváltás történik, ezt tükrözi a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) fogyasztóbarát

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl

Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl A 2008-as évre tervezett képzések a következıképpen alakultak: I.) Megvalósult képzések 1. Képzési tervben szerepeltek: - A MeXX által támogatott 2 napos

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül )

2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül ) Sárospataki Polgárır Egyesület 2012. évi beszámolója Egyesületünk 2004. június 4-én alakult. Taglétszámunk 31 fı. A 31 fıbıl 15 fı alapító tag. Megalakulásunk óta nagyon sok energiát fordítottunk arra,

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 18/1992. (VI.11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet A L A P Í T Ó O K I R A T A

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 18/1992. (VI.11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet A L A P Í T Ó O K I R A T A A 34/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet X/a. számú melléklete Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 18/1992. (VI.11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet A L A P Í T Ó O

Részletesebben

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió SIKERES INKUBÁTORHÁZAK KELET-MAGYARORSZÁGON VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZ ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT NYÍREGYHÁZA Elıadó: Zsukk István inkubátorház igazgató Kaposvár, 2009. június 17. A PRIMOM ALAPÍTVÁNY KEZDETEK

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2007

Közhasznúsági Beszámoló 2007 Közhasznúsági Beszámoló 2007 Adószám: 18187128-1-42 Az Alapítvány jellege Az Alapítvány nyitott, valamennyi hazai és külföldi magán- és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. A Múzeumok Éjszakája rendezvényről a Gödöllői Városi Múzeumban

B E S Z Á M O L Ó. A Múzeumok Éjszakája rendezvényről a Gödöllői Városi Múzeumban B E S Z Á M O L Ó A Múzeumok Éjszakája rendezvényről a Gödöllői Városi Múzeumban Gödöllőn évek óta hagyomány, hogy a Múzeumok Éjszakájának programsorozatát városi összefogásban valósítjuk meg. Tehát nemcsak

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI TERV

RÉSZLETES PÁLYÁZATI TERV RÉSZLETES PÁLYÁZATI TERV 1. Előzmények, indoklás: A kiadvány a tiszaföldvári Tiszazugi Földrajzi Múzeum gondozásában jelenik meg, amelynek felelős kiadója a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága.

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum Rekonstrukciója és értéknövelő tervezése Budapest, IX. kerület, Üllői út 33-37.

Iparművészeti Múzeum Rekonstrukciója és értéknövelő tervezése Budapest, IX. kerület, Üllői út 33-37. Iparművészeti Múzeum Rekonstrukciója és értéknövelő tervezése Budapest, IX. kerület, Üllői út 33-37. 2012. Országos tervpályázat: megvétel Tervezők: munkatárs: Szakági tervezők: Dobai János DLA Bálint

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2011-2012 ROTARY ÉVRŐL

BESZÁMOLÓ A 2011-2012 ROTARY ÉVRŐL BESZÁMOLÓ A 2011-2012 ROTARY ÉVRŐL Elnökség átadása 2011.06.29. Várszínház és Mővészetek Háza Füzér 2011.07.02. Átadó-ünnepség, szülinap. Szeged-Sopron-Kisvárda Hármas-találkozó -I. Telkibánya 2011.07.03.

Részletesebben

A Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeumi Kiállítóhelye

A Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeumi Kiállítóhelye Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Andragógia és Művelődéselmélet Tanszék Múzeumandragógia Tanár: Dr. Arapovics Mária A Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeumi Kiállítóhelye Molnár

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben

Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. évfolyamosok számára.

Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. évfolyamosok számára. TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba Évfolyam Elsı 1. nap Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. osok számára. Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-4.

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

Kókai Magdolna etnográfus szakmai önéletrajza

Kókai Magdolna etnográfus szakmai önéletrajza Kókai Magdolna etnográfus szakmai önéletrajza Születés: Hatvan,1968.március 18. Iskolák: - Széchenyi István Általános Iskola, Jászárokszállás -1974-1982 - Solymosi Ignác Gimnázium, Jászárokszállás -1982-1986

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT FÁBIÁNSEBESTYÉN ÁRPÁDHALOM NAGYTİKE KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT MŐVELİDÉSI HÁZ FÁBIÁNSEBESTYÉN SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2006. 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások. MEGTEKINTHETŐ KIÁLLÍTÁSOK Időszaki kiállítás. címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter)

Múzeumpedagógiai szolgáltatások. MEGTEKINTHETŐ KIÁLLÍTÁSOK Időszaki kiállítás. címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter) MÚZEUM ADATAI Múzeumpedagógiai szolgáltatások Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Általános információ Megrendelés Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Blaskovich Múzeum Pest Tápiószele 2766

Részletesebben

Kertvárosi ÁMK Bolyai János Általános Iskola. mottó. 21.692.400.- Ft. I. Kompetencia alapú oktatás. Intézményi feladataink

Kertvárosi ÁMK Bolyai János Általános Iskola. mottó. 21.692.400.- Ft. I. Kompetencia alapú oktatás. Intézményi feladataink Kertvárosi ÁMK Bolyai János Általános Iskola 21.692.400.- Ft Taneszközök, kompetencia alapú oktatási programcsomagok 2.900.000.- Ft Irodai berendezések, felszerelések 2.169.240,- Ft Oktatás, továbbképzés,

Részletesebben

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8 2013_02_23_Focigala_beszamolo Beszámoló az I. Kiskunlacházi Focigáláról, a Kun László Kupáról 2013. február 23. Egy nappal a Focigála után bizonyossággal kijelenthetjük, érdemes volt az eseményt megrendezni.

Részletesebben

Tisztelt Képviselı-testület! Az intézmény kulturális tevékenysége:

Tisztelt Képviselı-testület! Az intézmény kulturális tevékenysége: OM azonosító: 10 24 02 Tárgy: Tájékoztató a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet utóbbi 5 évben végzett kulturális tevékenységérıl és az elért eredményekrıl. Tisztelt Képviselı-testület! A Pesterzsébeti Pedagógiai

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben