Kedves fiatalok és még fiatalabbak!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kedves fiatalok és még fiatalabbak!"

Átírás

1 Kedves fiatalok és még fiatalabbak! Az Úr adjon nektek békességet! Örömmel tudatjuk veletek, hogy elkészült a 2. Ferences levél. Továbbra is biztatunk benneteket, ha lehetséges osszátok meg másokkal is ezt a levelet. Próbáljátok közösen olvasni barátaitokkal, hittanórán, csoportos találkozón és miért ne, a családban. Annak is örülnénk, ha megírnátok nekünk hogyan sikerült az első levél olvasását megvalósítanotok: egyedül olvasod, másokkal, érthető mit is akar ez a levél és a melléje csatolt gondolatok, kérdések? Esetleg írásban, rajzban, dalban stb. megoszthatjátok azt, ami lecsapódott benned(bennetek), mert ezzel másoknak is nagyon sokat segíthettek!! (ha ezt elkülditek nekünk, akkor mi megpróbálunk fórumot találni ehhez) A levél a következő lapon:

2 2.Ferences levél Február 2011 II. fejezet: Hogyan látogatta meg az Úr (az ifjú Ferenc) szívét testi betegség és éjjeli látomás formájában 3 Mikor ez a férfiú a fiatalos szenvedély tüzétől lángolva még bűnökben fetrengett, mikor a bűnökre amúgy is könnyen hajló korának megfelelően az ifjúság minden vélt jogát ki akarta élvezni, és az őskígyó mérgétől izgatva sehogyan sem tudott lehiggadni, ím egyszerre jelentkezett nála az isteni bosszúállás vagy talán inkább kegyelem, és menten hozzákezdett rossz útra tért lelkiismeretének helyes ösvényre tereléséhez. Jelentkezése lelki szorongás és testi betegség formájában történt úgy, ahogyan a próféta mondja: "Tövissel elzárom utadat és falat emelek eléje". Hosszú ideig tartó betegeskedése után - mert az emberi nyakasság másként, mint csapásokkal nem hajlítható meg - egészen más színben kezdte látni a dolgokat, mint annak előtte. Miután kissé erőre kapott, és felüdülés céljából, egyelőre botra támaszkodva, kisebb-nagyobb sétákat kezdett tenni a ház körül, egy napon kimerészkedett a szabadba, és figyelmesen végighordozta tekintetét az eléje táruló tájon. De sem a szántóföldek megkapó szépsége, sem a szőlőskertek bája, sem általában semmi szemet gyönyörködtető látvány nem szerzett neki élvezetet. Ő maga csodálkozott legjobban a hirtelen változáson, és magában balgáknak minősítette azokat, akik a múló szépségekhez ragaszkodnak. 4 Ettől a naptól kezdve kezdte kevésbe venni magát, és bizonyos megvetéssel gondolni mindenre, amit addig csodálattal és szeretettel övezett. De nem teljesen és nem is igazában, mert a hiúság kötelékeit még nem szakította el egészen, aminthogy az elhibázott szolgálat igáját is csak félig rázta le nyakáról. Mert fölötte igen nehéz a megszokott dolgoktól elszakadni, s a lélekben gyökeret vert szokásokat csak kínkeservesen lehet kitépni. A lélek, ha még oly nagy ideje jobb útra tért is, visszavisszatér kezdeti hibáihoz, és a bűn az idő múlásával szinte természetünkké válik. Így Ferenc is megpróbálta kivonni magát az isteni kéz alól, és hogy viszonyai kedvezőbbre fordultak, egykettőre megfeledkezett az atyai fenyítésről. Ismét arra kezdett gondolni, ami a világé. És mivel nem ismerte Isten tervét, azzal ámította magát, hogy a világi dicsőségért és hiúságért még világraszóló dolgokat fog művelni. Történt, hogy egy assisi nemes ember nagy költségen felfegyverkezve és hiú dicsőségvágytól felfuvalkodva éppen akkor készült Apuliába indulni, hogy ott nagy vagyont vagy legalább hadi dicsőséget szerezzen magának. Ferenc, mikor erről hallott, amilyen könnyelmű és gyors elhatározású ember volt, azonnal megegyezett vele, hogy ő is vele tart, jóllehet nemesség dolgában messze mögötte maradt, viszont nagylelkűség tekintetében mérhetetlenül fölötte állott; ugyanúgy gazdagság dolgában nem versenyezhetett vele, ám bőkezűségben messze felülmúlta. 5 Egy éjszaka tehát, mikor már teljesen rászánta magát terve keresztülvitelére, és már szinte égett az indulás vágyától, Az, aki megérintette őt az igazság vesszejével, kegyelmének mondhatatlan édességében egy éjszakai látomás formájában meglátogatta őt; éspedig, mivel dicsőségre áhítozott, a dicsőség fényének megcsillogtatásával örvendeztette meg és magasztalta fel. Úgy tűnt ugyanis neki, mintha házuk fegyverekkel - nyergekkel, pajzsokkal, lándzsákkal és más hasonlókkal - lett volna telezsúfolva. E látványra örömében majd kibújt a bőréből, és magában mindegyre azt latolgatta, mit jelent mindez. Mert odahaza nem szokott ilyesmit látni, hanem legfeljebb eladásra szánt posztókötegeket. Mialatt váltig a különös jelenségen jártatta az eszét, azt a választ kapta, hogy mindezek a fegyverek neki és katonáinak vannak szánva. Mikor tehát másnap felébredt, örömtől túláradó lélekkel kelt fel, s a látomást különös szerencse jelének vélte. Szentül hitte, hogy apuliai útja szerencsésen fog végződni. Még nem tudta ugyanis, mit beszél, és az égből adott megbízatást egyáltalán nem értette. Abból azonban, hogy bár hadi készülődéseivel állott összefüggésben, mégsem okozott neki akkora örömet, mint rendes körülmények közt okoznia kellett volna, gyaníthatta volna, hogy a látomást nem értelmezi helyesen. Hiszen rendes körülmények közt a látomásnak szinte ellenállhatatlan erővel kellett volna ösztönöznie arra, hogy tervét keresztülvigye, és vágyva-vágyott útjának szerencsésen végére jusson. Egyébként nagyon helyesen tétetik itt mindjárt az elején említés fegyverekről; aminthogy helyes az is, hogy az erős fegyveressel szembeszállni készülő katonának bőven adatik fegyver, hogy második Dávidként a seregek Ura Istenének nevében megszabadítsa Izraelt a régi ellenség szégyenletes igájától. 1Cel 3-5

3 Átgondolom: Celanoi Tamás, Szent Ferenc első életrajzírója e második fejezetben igen érdekes és izgalmas dolgokat tárt elénk. 1. Megtudhattuk tőle, hogy Ferenc bűnökben fetrengett, mivel az ifjúság minden vélt jogát ki akarta élvezni. Én milyen életet élek? Én is azt vélem, hogy jogom van kiélvezni mindent? Mindent szabad és vajon minden jó, amit megengedek magamnak? Kit és mit szoktam kihasználni, hogy azt csinálhassam, amit csak én akarok? Vagy ez velem nem szokott előfordulni? 2. Mivel Ferenc nem látta az ilyen magatartások veszélyét és mivel önmagától nem is tudott volna ezeken változtatni, Isten az, aki megtette az első lépést és segítségére sietett. De milyen megdöbbentő, Celanoi azt mondja, hogy Isten lelki szorongás és testi betegség formájában látogatta meg Ferencet. Ennek hatására az ifjú posztókereskedő egészen más színben kezdte látni a dolgokat, mint annak előtte. Talán eljött az ideje, hogy én is más szemmel nézzek a lelki szorongásra és a testi betegségre. Szent Ferenc ezen tapasztalata azt mutatja, hogy Isten ott van velünk akkor is, amikor lelkünk vagy testünk megpróbáltatásba ütközik, sőt sokkal közelebb van hozzánk mint gondolnánk. Velem is megtörtént már, hogy megtapasztaltam lelki vagy testi szenvedéseim közepette, hogy egy adott pillanatban más szemmel kezdtem látni mindent? Én is felfedeztem már, hogy ilyenkor Isten különösen is közel van hozzám? Feladat: Ha volt részem ilyen élményben, akkor köszönjem meg Neki. Fogalmazzak meg egy saját szavaimból álló imát. Ha pedig eddig a lelki szorongásomban, testi betegségemben nem is gondoltam Rá, akkor kérjem imámban azt a biztos hitet, hogy Ő mindig minden helyzetben vele van úgy ahogy Szent Ferenccel volt. Nézzem meg van-e a környezetemben egy lelkileg vagy testileg szenvedő ember és látogatásommal szerezzek neki örömet. Próbáljam felajánlani, hogy ha akarja, akkor szívesen felolvasom neki a Szentírásból kedvenc soraimat. Ez legyen a neki szánt ajándékom. (De felolvashatom a 22 Zsoltárt is: Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, zöldellő legelőkön adott nekem helyet, csöndes vizekhez vezetett engem. Felüdítette lelkemet, és az igazság ösvényein vezetett az ő nevéért. Járjak bár a halál árnyékában, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vessződ és pásztorbotod megvigasztaltak engem. Asztalt terítettél számomra azok előtt, akik szorongatnak engem. Olajjal kented meg fejemet, és kelyhem csordultig töltötted. Mert jóságod és irgalmasságod kísér engem életem minden napján, hogy az Úr házában lakjam időtlen időkig.) 3. Ferenc meggyógyulva betegségéből, gyorsan elfelejtette mindazt, amit megtapasztalt betegsége alatt a múló dolgokkal kapcsolatosan. Azon gondolkodott minduntalan, hogy valami nagyot fog véghezvinni az az álmodozott. Velem is megtörtént már, hogy mikor elfelejtettem a nehézséget, amin átmentem, könnyelműen lemondtam arról, amit a nehéz helyzetben megígértem, magamnak, szüleimnek, Istennek vagy valaki másnak? 4. Ekkor adatott meg neki az az álom, amelyben sok fegyvert kapott a maga és katonái számára. De ezen látomását még nem tudta helyesen értelmezni. Bár igaz, hogy az erős fegyveressel szembeszállni készülő katonának bőven adatik fegyver, de a fiatal Ferencnek és idővel a hozzá egyre nagyobb számban csatlakozó társainak-katonáinak, Isten nem fém kardokat készült adni, nem olyan fémből készült páncélt, amiben nehézkesen lehet csak mozogni. Szent Ferenc és a minden egyes korban melléje szegődő társainak, Isten Szavának kétélű kardját (az

4 Ószövetséget és az Újszövetséget) kell tudniuk tökéletesen forgatni és életbe ültetni, mindezt úgy, hogy közben páncélként magukra öltik egyetlen Mesterük, Jézus Krisztus magatartását. Én min szoktam álmodozni? Ezen álmaim vajon megegyeznek Isten velem való csodálatos tervével? Feladat: Kérdezzem meg imáimban, mi a terve velem a mai napon, hogyan szeretné, hogy megéljem a Tőle ajándékba kapott életet. Minden egyes nap törekedjek Isten segítségével megtenni azt, ami kötelességem ott ahol élek és ezekben a megszokott tevékenységeimben Isten Szava megvilágítja az Ő velem kapcsolatos csodálatos tervét. Mint Szent Ferenc 21. századi társa-katonája, minden egyes nap vegyem a kezembe a Szentírást (Bibliát) mondjak el egy Miatyánkot majd saját szavaimmal kérjem, hogy az a rész, amit elolvasok segítsen abban, hogy úgy cselekedjek és beszéljek, ahogy egyetlen mesterünk, Jézus Krisztus. A betegeskedő fiatal Ferenc

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni.

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni. 3. fejezet: Jézus, az egyetlen megmentő és megváltó Ki nekem Jézus? Lukács evangéliumában olvassuk, amikor a pásztorok nyájukat legeltették, megjelent nekik egy angyal: az angyal így szólt hozzájuk: "Ne

Részletesebben

Az Isteni Irgalmasságról nevezett Máriával készített második interjú

Az Isteni Irgalmasságról nevezett Máriával készített második interjú Az Isteni Irgalmasságról nevezett Máriával készített második interjú A kérdéseket Selymes József atya állította össze 2011. november Lilla: Szeretettel köszöntelek, kedves Mária a magam és Selymes József

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

MÍG TART A KEGYELMI IDŐ

MÍG TART A KEGYELMI IDŐ A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2006./2. szám Amikor nincs tovább Egy darabig elvisz a láb is de gyilkos ingoványhoz ér félelmetes szakadékhoz ér zúgó folyam partjához ér és akkor nincs

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre

Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre Elhangzott: Marghita, 2013.06.14. Testvérek, olvassunk el először egy zsoltárverset, a 16. Zsoltár 11. versét! Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van

Részletesebben

SZEGÉNY ÖZVEGYASSZONY Alapige: Márk 12: 41-44 Amikor Jézus leült a templomi persellyel szemben, nézte, hogyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe.

SZEGÉNY ÖZVEGYASSZONY Alapige: Márk 12: 41-44 Amikor Jézus leült a templomi persellyel szemben, nézte, hogyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe. SZEGÉNY ÖZVEGYASSZONY Alapige: Márk 12: 41-44 Amikor Jézus leült a templomi persellyel szemben, nézte, hogyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe. Sok gazdag sokat dobott bele, egy szegény özvegyasszony

Részletesebben

Kitekintés a jelenések világára, Selymes József atya műsora, 22.rész

Kitekintés a jelenések világára, Selymes József atya műsora, 22.rész Kitekintés a jelenések világára, Selymes József atya műsora, 22.rész Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat a nagy kegyelmek idejének eme felkészítő szakaszában, amikor a világszerte

Részletesebben

Rázd ki magad a porból

Rázd ki magad a porból Graham Powell Rázd ki magad a porból Graham Powell A mű eredeti címe: Christian, set yourself free! Sovereign World Trust PO BOX 777 Tonbridge Kent TN11 9XT England All rights reserved Minden jog fenntartva.

Részletesebben

János 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőtőöt böőségben éljenek. 2011.

János 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőtőöt böőségben éljenek. 2011. Oikosz 2011. MÁRCIUS János 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőtőöt böőségben éljenek. A Szeretet Lángja Gyülekezet Kiadványa Oikosz

Részletesebben

Kitekintés a jelenések világára Fontosabb jelenések ismertetése és elemzése Selymes József atya műsora, itt, a Mária Rádióban

Kitekintés a jelenések világára Fontosabb jelenések ismertetése és elemzése Selymes József atya műsora, itt, a Mária Rádióban Kitekintés a jelenések világára Fontosabb jelenések ismertetése és elemzése Selymes József atya műsora, itt, a Mária Rádióban Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat és egyben egy fontos

Részletesebben

Az evangélium tantételei

Az evangélium tantételei Az evangélium tantételei Eljutnak tehát Megváltójuk és tana minden egyes pontjának megismerésére, hogy tudhassák, miként jöjjenek hozzá és legyenek megszabadítva. 1 Nefi 15:14 Az evangélium tantételei

Részletesebben

Karizma vagy karizmánia

Karizma vagy karizmánia Chuck Smith Karizma vagy karizmánia A könyv eredeti címe: Charisma vs. charismania by Chuck Smith 1983 by Harvest House Publishers Fordította: Dr. Gerzsenyi László Válaszkeresés Gyermek- és serdülőkorom

Részletesebben

Claret Szent Antal Mária írása

Claret Szent Antal Mária írása Egy negyedóra a Legméltóságosabb Oltáriszentség előtt Claret Szent Antal Mária írása Kedves Testvérem. Miért fontos ez negyedórás elmélkedés? Nagyon sok embertől hallom, hogy neki nem tanították meg,

Részletesebben

MANNA. Erőt ad a megfáradtnak. Erőről erőre (Zsolt 84,8) VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2010. aug. szept.

MANNA. Erőt ad a megfáradtnak. Erőről erőre (Zsolt 84,8) VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2010. aug. szept. VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Erőről erőre (Zsolt 84,8) Hányszor hittem már, hogy elfogyott erőm! Vége, nincs tovább Megtántorodtam, már-már elestem, elborított a nyomorúság. Szóltam:

Részletesebben

14. fejezet: Család Istennel

14. fejezet: Család Istennel 14. fejezet: Család Istennel Isten nélkül senki nem építhet fel egy családot: Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak. Hogyha az Úr nem őrzi a várost, az őr hiába őrködik fölötte. (Zsolt127,1)

Részletesebben

Nagyon hasonló számomra ez a kép, ahhoz a példázathoz, amikor Jézus a kiosztott talentumokról beszél. Volt, aki kapott ötöt, a másik kettőt, egy

Nagyon hasonló számomra ez a kép, ahhoz a példázathoz, amikor Jézus a kiosztott talentumokról beszél. Volt, aki kapott ötöt, a másik kettőt, egy Feladatod van! Vigyázzatok tehát, legyetek éberek és imádkozzatok, mert nem tudjátok, mikor jön el az az idő! Mint az ember, aki idegenbe készült: mikor elhagyta házát, hatalmat adott szolgáinak, mindenkinek

Részletesebben

Illés és Elizeus köpenye

Illés és Elizeus köpenye 6. tanulmány április 30 május 6. Illés és Elizeus köpenye SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 2Sámuel 10:3-4; 1Királyok 19:1-19; 21:20-29; 2Királyok 2:1-18; Ezékiel 16:15-16 Mert az Isten szerint való

Részletesebben

Miért várjunk a házasságig?

Miért várjunk a házasságig? Miért várjunk a házasságig? Írta: Tim Staffort A kiadványban szereplő adatok az Amerikai Egyesült Államok statisztikáiból származnak. A neveket néhány esetben megváltoztattuk. A kiadvány eredeti címe:

Részletesebben

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt!

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt! VII. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Kezek A nagymosás után jelentve: kész Letette jó anyánk elénk az ételt. Gyermekszemem egy síkba volt kezével, S döbbenten láttam: véres volt a kéz S

Részletesebben

KOPOGTATÓ. 2000. április, X. évf. 1. (25.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja

KOPOGTATÓ. 2000. április, X. évf. 1. (25.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja 2000. április, X. évf. 1. (25.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család KOPOGTATÓ Ha szenvedésemben a szenvedõ Krisztusba kapaszkodom, az élet akkor is marad ugyan siralomvölgye,

Részletesebben

Idézetek Boldog Charles de Foucauld írásaiból

Idézetek Boldog Charles de Foucauld írásaiból Idézetek Boldog Charles de Foucauld írásaiból Forrás: P. Gabriele di S. M. Maddalena O.C.D.: Benső végtelen 2. kiadás, SzIT, Budapest, 2006 Fordította: Puskely Mária SSND Ó Istenem, taníts engem, de ne

Részletesebben

43. 2007. augusztus. Sok szeretettel Mária. A FVR hivatása, karizmája, küldetése Benedetto Lino ofs

43. 2007. augusztus. Sok szeretettel Mária. A FVR hivatása, karizmája, küldetése Benedetto Lino ofs 1 Kedves Testvérek! Istennek legyen hála! Elkészült a Nemzetközi Tanács által szervezett képzési kurzus anyagának gyakorlatilag teljes fordítása. Köszönetet mondok azoknak, akik segítettek a munkában:

Részletesebben

VESD AZ ÚRRA TERHEDET

VESD AZ ÚRRA TERHEDET A Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség lapja III. évfolyam 4. szám Szenved e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van e valakinek? Énekeljen dicséretet! Beteg e valaki közöttetek? Hívassa magához

Részletesebben

A H A N G 12. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 12. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 12. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 993. E L Ő S Z Ó Hálát adok Istennek

Részletesebben

Az elmúlt idő nyomában

Az elmúlt idő nyomában www.szentlelek.catholic.ro Ezzel a sablonosnak tűnő gondolattal kezdeném: Karácsony táján mindig marad néhány percünk arra, hogy egymásra gondoljunk Áldásost, békést, szeretetteljest, boldogot és szerencsést

Részletesebben

Öt nap alatt a Mennyben és a pokolban

Öt nap alatt a Mennyben és a pokolban Öt nap alatt a Mennyben és a pokolban Bernada Fernandez bizonyságtétele Puerto Rico-ból. Az egész egy este kezdődött, amikor nagyon beteg voltam. Jóllehet dícsértem az Urat, az erőm azonban elhagyott és

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 1. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor TARTALOM

Részletesebben

A szeretet türelmes. Első nap

A szeretet türelmes. Első nap Első nap A szeretet türelmes Szeretetünket sokféle módon közölhetjük, de szavaink gyakran szívünk állapotát tükrözik. A következő napra határozd el, hogy türelmes leszel és semmi negatívat nem mondasz

Részletesebben

VIII. évfolyam 1. szám, Húsvét

VIII. évfolyam 1. szám, Húsvét VIII. évfolyam 1. szám, Húsvét 2011. április www.pilis.reformatus.hu Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. 2 Korintus 12,9 Biztosan sokan vannak, akik szívesen olvasnak

Részletesebben