Tempur Kiizalapftvdny. j ele n t6s. Kdz h a szn ri sdgi 1998.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tempur Kiizalapftvdny. j ele n t6s. Kdz h a szn ri sdgi 1998."

Átírás

1 Tempur Kiizalapftvdny Kdz h a szn ri sdgi j ele n t6s 1998.

2 A kdzhasznfs6gi jelent s tartalna: 1. Eves szamviteli beszimol6. 2. A kdltsdgvetdsi tfunogat6s Glhaszrdltrsa, 3. Kinutat6s a va$/on felhasa6l6s6r6l. 4 C6l szerinti juttattsok kimutatisa. 5. A kdzponti koltscgvetdsi szervtol, az elkllldnltett allami pdnzalapt6l, a helyi onlormdnyzatt6l es mindezek szerveml kapott timogat6sok mdrtdke. 6 A kozalapltv6ny vez t6 liszts gviseloinek nldjtottjuttattuok 6rt ke, illewe dssz ge. 7 Beszdmol6 a kdzhasznrl tevdkenys6g6l.

3 2. A kdlb6gvet si tdmogat6sok felhasndldsa - 199t, A t{nogatdst nyfjt6 A tdmosatrs Azelszdmol6s id6dontia 6sszeee c6lia haflirideie M{vel6ddsi ds Kozokl. Min t20 Tanulm6ny a magyar fels6ok1al6sr6l M{vel6ddsi 6s Kozokt. Min. Milvel6ddsi 6s Kozok Min. Miivel6ddsi ds K6zok. Min. Mtvel6ddsi ds Kdzokt. Min. M{vel6desi 6s Kozok Min. M{vel6d6si 6s KozokL Min. Oktaltui Minisztftium OktalAsi Minisztd um 9E havi bont{s E E i.ooo,/q soo ul:s.ooo / 5.OOOERASMUS program havi kiadasoka looo,/z.ooo Osszes e n: drtekezlet megrendezdse ERASMUS progr. koord l-03. havi kiad6soka CEEPUS progam 6mogatls EMSMUS progran havi kiadesokra SOCRAIES Nemzeti lroda m{kdddsdnek biztoslt6s6ra o4o.ooosocrates progr. koord II. f6l6v fedezet6re 9E ,"50.000Eur6pai Uni6s progamok e16finanszlrozasa /ezefioriatban/ t998.o2_o ? A Tempus KozalaplMny az,llanhdztart st6l minden esetben lrdsbeli szerz6d s alapjdn rcszesillt tdmogatfsban. A ttrmogatisok ossz gdt kizir6lag mfikdddsi feladatainak megval6sldsera forditotta. A timogatasok felhasndltujr6l a kdlti gvetds fele az ebzemoms hatirid6ben megtdddnt A kolts6gveicsi t mogatisok felhasaaltsa az alabbiak sz rint alakult: CEEPUS mi!iszteri 6rtekezlet megrend z6se Kblti6gvetdsi Umogatls 1998 Felhasn6lva Mamdv6nyl

4 ERASMUS program t{mogatds Kdltsdgvetdsi t6mogat6s tnen6 tdtel Felhasan6lva Maradv6ny: r CEEPUS progrsm tdnogstds Koltsdgvetdsi tamo8attu ?-161 6tmen6 tctel El6z6 dvi tamogat6s visszatdrltds Felhas216lva Atrnen6 tdtel 1999-re 3',7.s % rezsi t&ltds Felhasan6lva Maradvtny: 1180 L l80 SOCRATES Iroda mf kdd6s6nek biztoslthsdra Kdltsdgvetdsi t6mogat6s Maradvdny l Felhasal6lva: KUldnbdzet: tO -1 SOCRATES program - l99e.ll f6l v Kdlis gvetdsi t6moga6s Felhasaelva MaEdvdny: Eur6pai Uni6s programok elofiranszlroz{s6ra Kdlfs gvet6si tamogatts Felhaszl6lva Amen6 tetel \re: Mesiewz s: az Cv folyaman ebb6l a keretb6l kerilltek meeel6le8ezds azok a ijmogarisok, amelyeknek a f derete nd follt be id6b6 d EU Biatts6gt6l 1998 dwdgen a kd tet siker0lt tjh feltdlteni d id6kdzben b foll

5 A Tempus Kdzalapltv6ny dves beszrmol6jaban a belill: kdlts gvet si t mogatjsok adnya az osszes bevdlelen - Bevdtelek 199E. - Kdltsegvetesi tdmogattu 199E. Osszes bev t len bel0li ardny: eft eft 9,97 0/o 3. KimutatCs a va$/on felhaszndldsdr6l Meeoevezds: v[ltozas left / ladex /6/ol Sajrr r6ke a 401 st ,91 Indul6 t6ke t I14,15 T6ke v6ltozis s ,39 Tdrgyevi eredm ny t'73 - t ,E8 A Kdzalapitv6ny rendelkezds re bocs6tott eft osszegil alapit6i vagyon az alapirfs dv6t6l kezdve folyamatosan novek d6st mutat december3l-dna saj6t6ke dssz ge: eft Az Cvi sajdt t6ke 6rt6lardvekeddse tartalmazza a KozalapftvAny #rgy vi eft 6sszeg{ eredm ny6t, valamint a SOCRATES progrannal kapcsolatban terlt s n lk 6tven tfrgyi eszkdzdk rt6kdt

6 4. Kimutat4s a c6l szerinti juttatisokr6l A Kozalapttv6ny az alaplt6i okiratban megha6rozott cdlolsnk negfelel6, kizir6lag p nzbeni t6mogatist foly6slt. IezerFtban,l Juttatds megnevezdse ERASMUS - Action I ERASMUS - Action 2 ILPC - Intenzlv Nyelvi El6k szit6 Kua$ COMENIUS - Action I COMENruS - Action 3.2 LINGUA B LINGUA C LINCUA E ARION SOCRATES bsszesen: TEMPUS - IMC - belfttldi osaondij Erasmus - belfoldi dsztdndlj Socrates - belloldi dsztondlj CEEPUS mobilitas Osszeseni Osszege (1998.) ll A cdl szerinti juttatfsokat a Kdzalaplwtuy p6ly6zathoz koti. A pelydzaook elblrahsa az aldbbiak szednt tonenik: CEEPUS program : a CEEPUS Ml6zati p6lldzatok blr6lata b6rom l6p6sben tdrt6nik. Els6nek fomai biralat a CEEPUS Nenzeti lroda r szdr6l. A formai bftahlot nemzeti blr6lat kdveti. Ennek keretdben minden p6ly6zatot h6rman vdlemcnyeaek ds pontozraki egymdst6l fflggedeni:l kdt, a Nemz ti Szak rt6i Bizotcag 6ltal felk&t blran6 6s egy bizotts6gi rag. A pfiyazatok tartalm6t a felk6rt szalmai bfal6k drtdk lik s indokoljrk. Ed kovet6en a CEEPUS Nenzeti Irodtrkkal egy0ttrnlikbdve, a nemzeti pontst,dmokat alapul veve, a Nemzetkdzi Szak rtdi Bizoftsdg hozza meg a ddotdst a pdly6zatok elfogaddsar6l vagy elutasitesdr6l. A ddntds meghozrlahnal a Nemzetkozi Bizotts6g m6g az egyes orszdgok 6ltal felajanlofi h6nap-kv6takais firyelenbe veszi. SOCRATES program: a Centraliztrlt paly6zatokat kdzvetlenul az Eur6pai Bizottseg XXII-es F6igazgat6seg6hoz vagy a Soffates and Youth Technical Assistance Office Belgium - hoz kell berytjtani Ezen plly'zatok szelekci6j6t s monitoringjdt szintdn a fenti int andnyek vdgzik. A tamogatlsm kivdlasztott p6ly6z6kkal az Eur6pai Bizottsig kdt szerz6ddst 6s kozvetlenul felc kell elszdmold.

7 A D centralizrlt p,'ly'z,.to*'at kdzvetlenill a Nemzeti lroddfioz kell benyijtani, mely a Tempus Koz lapltvany keret6ben mukodik. A p6ly6zatok szelekci6jet, tartalmi s szrhlai bfiaht6t a Kozalaplwdny 6ltal felkdrt szakdrt6k v gzik. TEMPUS prograh: a K6zis Eur6pai Projektek bhilati folyamata ndgy szakaszra oszlik. A birdl6k e16sz0r az alapvet6 formai kovetelmdnyek betart6s6t ellen6rzih majd, hog/ a p6ly6zatok osszhangban vainak a mas/ar Tempus priorit{sokkal. EzutAn a technikai b ralat kovetkezik, amebnek sor6n a pely6"at eryes r6szeinek kidolgozotts6g4 valanint tanalmi osszfirgg sei keruln k elbfr6l6sra. A blralamak ezt a herom els6 szakaszit tobbsdgeben a Tempus Kdzalapltvany progrankoordin5tor mu*atfrsai vdgezt6k, akik ezt megel6z6en res4 vettek az Eu6pai Kdpzdsi Alaplwany ETF/ 6ltal szervez tt szelekci6s tr ningen. A szelekci6 a rendkhill reszletes biralad 'ifnutat6 alapj6n kdsziilt, mely erys6g s volt minden tagjeldlt orszag szafi&a- Vege?r l az ETF felillvizsg6lta minden eryes formai, prioit6si vagy technikai szempontb6l meg nem felelt palyszat bftdlatet. A technil.,ai blr6laton is niuuto$ paly6zatokat ezut6n k t flggetlen szakdrt6i csapat vdlemdnyezte. A ha$/omrnyos academic JEP 6s a univerciry management JEP p6lydzatokal az adofi t6mateailetek szakdrt6i blr6ltik, a TIB palyazabkat pedig az eur6pai inbegreci6 szak rt6i rt kelt6k. Minden pflyazatot e$/ ma$/ar 6s egy EU szak6rt6 vizsgilt ptuhuzamosan, majd kozdsen hoztak ddnt st a vdgsii hin6sit6$61. Az EU szaldrt6ket a2 Eur6pai BizottsAg, mlg a magyar szakdrt6ket a Tempus Kozaiaplwdny k!fte fel A technikai s a s?akdrtdi bft6latm MaS/arorsz6gon kerult sor, a Tempus Kbzalapltv6ny szervezdsdben. A bhehi folyamatot az EU Bizoflseg XXII. F6igazgabseg alt l vezetett i br0sszili Ul6se z6rta fe, amelyen vegs6 ddntds szuletett a t6mogat6sra el6terjeszteft palydzatok6l?, vi prllylzad fordul6e Maryarorszrig szdm6ra meghatarozott 5 milli6 ECU-S kdltidgvet s figyelembevdteldvel. 5, Kimutat6s { kiizpodti kdlts6gvet si szervtdl, az elkiildtrftett dll{mi p6malapt6l, a helyi iinkorminyzatt6l, a kisebbs6gi telepill6si iinkorminlzett6l, a t lepiil6si iinkormddyzatok tirrulisit6l, 4z eg6szs6gbiztoslt{si itdkorm6nyzott6l 6s miodez k szereit6l kapott t6mog.t6s 6rt6k6r6l A Tempus Kdzlapitv6ny a felsorolt szervezet k6l timogatfsbanem rdszesillt. 6. A v z t6 tiszts6gvisel6kdek tryijtoh juttatdsok A Tempus Kdzalaplt\dny a Ktv. 6ltrl megjeldlt szemdlyeknek senmifdlejuttattst nem nltjt. 7. B szimol6 a kozhasznf tev6keny06gr6l A Maryar Kdziirsasdg Korm6nya, mint alaplt6 az Eur6pai Uni6 Phare Tempus progranjenak megszervezes erdekdben, az a ani kddeladatok folyamatos biztosittrsa ccljdb6l hat rczatlan id6re l6tehozta a Tempus Kbzalapltvrnlt. A Tempus Kdzalapltvdnyt a F6v. Blr6s6g az majus 23-dn kelt, 12. Pk sz. vegzdsevel nyilventarttrsba vette. A Kdzalapltv6ny fetadatai az vek sor6n kib6\,flltek feladata lett: - a CEEPUS 6s EFJqSMUS programok mag/aronzdgi koordineci6ja Cs a CEEPUS Magyarorszegi Iroda mllkddt tds nek biztosltfsa, - az Eur6pai KozossCg Socmtes prograrnja vegehajtis6nak 6s a Socrates Nemzeti lroda nt'lddtet sdnek biztoslt sa.

8 A Tempus Koz lapl6dnlt a l6verosi Blr6s6g 12.Pk /12.s,, prilis 2l-i vegzasevel kiemelkedden kdzhaszli szeryezettd minosiret!1. CEEPUS prosam A CEEPUS negsllapodtut 1993 december 8-dn irta al6 AuszEi4 Bulgdria, Magyarorszag, Lengyelorszdg, Szlov6kia s Szlovdnia 1994-ben csadakozott Horv6toffzeg, 1995-ben Cseho$zdg 6s 1997-ben Romdnia majus 29-i level6ben a Mlivel6d6si s Kdzokattsi Miniszt6rium megblzta a Tempus Kd?alapltv6n)4 a CEEPUS program ma$/arorszlgi koordin6ci6j6val. A Tempus Kdzalapltv6ny 1997 mdjusrban megkezdte a felk szul st a pmgran szaldai es penzilgyi 6wdtel6re igy 199? augusztus l-16l a szakmai koordin6ci6, a prog?m p6nzlt$/einek intdz6se pedig szeplember 1-t6l keriilt tenylegesen a Tempus Kou lapifenyhoz. A progran c lja, hory lehet6vd tes/e a sztvev6 orszagok felsdoktat6si intdmtdnyei /egyetemek, ldiskol6v szbmal.a venddgtanrrok fogad6s6t, di6lrcserdket, ny lvi es szakmai kuzusokon, valamint ny6ri egyet meken val6 kdzos r szv telt A Fogram koltsdgeit a CEEPUS orszigok korm6nyai finanszirozztrk oly m6don, hogy az orczagba 6kezh kulfbldi CEEPUS dsztdnd{jasok tart6zkodisi koftsegeit Cs osztdndljht a fogad6 orszag fedezi. Minden eryes orszig dekbralja, ho6/ heny osdondlj-h6napot finanszlroz, azaz bsszesen h6ny h6napra fogad kulftldr hallgat6kat 6s olaat6kar. Az 1991/98-as tandvb n a Tempus Kdzalaplwdny kezel s ben mtkod6 CEEPUS program keret bed dsszesen 48 h6l6zat nyert elfogad6st, 2?4 fels6oldat si intezndny rdszvdteldvel. Az 1998/99-es tan6vben 52 h6l6zat nyert elfogadast, 311 fels6oktattui intemrdny rdszvdteldvel. Az 1998-as vben CEEPUS dsztdndiiial Maryarorszegra beutaz6k sztrma: 22o f6, a kj l16z6k szamat 182 f6 Magyarorszig h6nap kihaszn6ltsa az 1998/99-es tan6vben: 100% februdrban megsz rvezdsre kerillt a CEEPUS Miniszeri Bizoltsdgi drtekezlet, majd a Nemzeti Szak6ft6i Bizottsig alakul6 ul se, majd marciusban ismdt a Nernzeti Szakdrtdi Bizotts6gi 0lCse nejusban kiad6sra kenilt a CEEPUS Kdzikdnyv, majd a CEEPUS Hirlevdl szeptemberben informaci6s kanp6ny: Region6lis T6jdkoztat6 napok 7 vid6ki v&osban. I 99E. szeptemberben a m6dos{iott ceepus Kczikon}v kiaddsa. SOCRATES proeram A SOCRATES Plogram az Eudpai Uni6 BizoftsAga alt l az oldat s teniletdn lctrej0v6 egdlttm{kodds l6mogatisat cclzd program, mely 1995-ben jott l tre. A progam legf6bb c lja, hogy javitsa az oktatts min6s6g6t, novelje a tanul6s presztizs t. Az Ls tan6!t6l Magyarorsz{g is a program r sztvevdi koz6 tartozik. A program els6 sakasza december 31-ig tart. A programban r szwev6 nem EU tag6llamok kdltsdgeit - Igy MagyarorszigCt is - a r sztvevd orszegok 6ltal befuetett 6ves kdtefez6 hozzaj{tltl$, az{m. " enty ticket " f dezi. A SOCRATES progam keretdben 7 alprogramon belul paryazhat6 t mogatas. I. ERASMUS ffels6oktaia) Ifi6znenyi SzerzodCseken belul oktatdi s hallgat6i mobilii43, kozos fels6oklat si tant rvek kidolgoz{sa, 3- l2 h6napos tanulndnyutak. A Tematikus H6l6zati projekekben f ls6oktatisi int zm6nyek 6s tudomdnyos szervezetek eg/ufiniikdddse tantewi fejlesztdsekrc

9 2. COMENIUS ( Kdzoktat{s ) Conenius I akci6ban a tanul6k kapcsolatfenetelenek el6segltdse, az eur6pais6g eszrndjdnek ds a toleranciera nevel snek bevezetdse az oktatasba. Comenius 2 akci6ban az oktattu int rkultudlis jellegcnek eindlyltdse Cs az oktatds nin6sdgenek javit sa egyes tftsadalmi csoportok esetdben: munkajuk miatt folyanatosan utaz k6nyszer0l6k, v6ndorl6 6letrn6diak, venddgmunkisoh romd& ryernekei. Esdlyeryenl6s g biztosftisa. Comenius 3 akci6 celja az okatds rcdletdn dolgoz6k szalmai felkdsz0ltscgdnek meger6sltese, tanartov6bbk6pz s i l-urzuok kidolgozfsa. 3. LINGUA (Nyelvokaus) Ez az al$ogram az oktatas minden szinddt 6rinti, az ideg nnyelv magasabb szintil elsaj6tltrsat segiti A LINGUA A-B-C-D-E programok keretdben nyeh4androk alap- s todbbkdpzts6re, az idegen nyeh,.tanit6s fejlesztdscre, Ieend6 nyeh,tan6rok valanely EU tag6llam kdzoktatasint zn6fly ben 3-8 h6nap id6tartaml bnar-assziszensi negbfz6sara, 'ij tanlervek, oktatlsi m6dszerek kidolgozas6ra, korszerii taneszkozokkidolgozas6ra, fiatalok csereakci6jaravan lehet6sdg 4. Open and Distance Leaming - ODL (Nyitott 6s Tavoktat6s) Olyan projekteket t mogat, melyek cdlja a nyitott ds t6voktat6si szolgiltatlsok megismertet6se 5 Feln6ttokatas Az Eur6prval kapcsolatos ismeretek b6vltese, feln6tt tanul6k eur6pais6g tudat nak er6s{tdsdt szokal6 Fogramokat tfmogatja. 6. Informaci6 6s Tapasztalalcsere az Eurdpai Oktatisi R ndszerek6l es Oktadsi Politikdlcdl ARION prog?m, mely erycni osztond{as tinogat sokat biztoslt oktattspolitikai dontdshoz6k r6sz6re. 7. Kiegdszlt6 Rendelkez6sek Olyan lev6kenys6geke p6ly'arzt6hozzaj{rulls,,fltelyeket a fenti 6 program nem talnogat A SOCRATES program l6nylt6si struktrtuajdban a Tempus Kdzalapitvdny feladab a progamok technikai kivitelezdse, a szerz6ddskotdsek 6s a stratdgiai do esek el6kdszlt se Tov6bbi ft feladata, hogy a maga eszkbzlivel hozzajeruljon a peryazati kultbra szlnvonal6nak emel sdhez, az dvente k tszer tartott onztrgos inform6ci6s kampd.y, a pedag6giai int6zeteklel val6 szoros egl,trttm{kodes, az inbemetes honlap, a szdleskdrll infomdcids tevdkenyscg, valamint a sorczalos konzult6ci6k segltsdgdvel. TEMPUS PROGRAM novernbeften az Eur6pai Uni6 Tanacsa dontdst hozott a TEMPUS progam 2001-ig tdrtcn6 meghosszabb{tlsdr6l. Az rij programciklus kulcsszava: " Tempus a h carte ", va$/is es/ olyan megtjult Tempus Fogram, amely hatdkonyan igazodik a llldnbdz6 kedvezndnyezett orszigok egym6st6l eltdrd ig nyeihez. Ennek negfelel6en ehcr6 cdlkitiizeseket es #mogathat6 t vdkenysdgeket hat roztak meg a kedvean6n) zet orszdgok j6l elkilloni$b csopofijai szim6ra: Eu-hoz tdrsult Phare olszigok, az Eu-hoz nem tftsult Phare orszdgok ds a Tacis orsz6gok rdszdre. A tdrsult Pharc orszigokban, ahov6 Magyarorszlg is taiozik, a TEMPUS kiz6r6lagos celja a csallakozas el6seglgse 6s ehlrcz kapcsoldddan a t mogatott fels6oktattrsintdandnyek menedzsmentjdnek felk6szit6se az uni6s oktattsi progamokban Gl. SOCRATES) val6 r szvdtelre A legfontosabb p6lydzati forma, a K0z0s Eur6pai Projek (JEP) kdt dpusa: az academic JEP ds a university nanagement JEP. Az inteznenlrendszerek fejlesads t szolg6l6 kurzusok kidolgoztrsan Cs megval6sltistm ij p6lyrzati altlpus a tantervfejlesdessel foglalkoz6 academic JEP-en belill: a TEMPUS Institution Building JEP (roviden: TIB JEP). Az elkdvetkez6 h6rom dvben ez a najd a TEMPUS 6rdekl6dds el6terdben ds a magyar proritisi pontok kdzul is els6bbscget 6lvez

10 A Tempus Kdzalaplw6ny a p6ly6zzti szelekci6n tll az alabbi fdbb tevdkenysdgeket v gezte a TEMPUS Fogram sikeie 6rdek6ben: - JEP monitoring adatbdzis ka.bantartfs4 \alamint monitoring l6togat4sok a fut6 JEP kndl febru&ban a Logical Fmmework Mat x elkdszlt6sdt segltd angol nyelvll trdning megszervezdse, amelyen a potencielis prly6z6k elsajdtlthattdk a tervezds gyakorlatit 6s m6dszereit eprilisban T6j koztrt6 Napok a Tempus projektek rnagyar koordin6torar sz6m6ra. - Folyamatos infornrci6n$jt s a TEMPUS pro$ama vonatkoz6la8 publik6ci6k 6s szemdlyes konzult ci6 formaj6ban, valamint az intemeten keresztill. - Kiadvdnyok k6szit6se 1998-ban: Tempus Evkdnw 1998/99, TEMPUS Hfilevdl, TEMPUS K6zikdnw, informtci6s sz6r6lapok fels6oktat{si intdan nyek es azok diakjai szdrnara, valamint a kiemelked6 sikert aratott TEMPUS Institution Building c. kiadveny majus 26. "[r.ldul\ dr Kiss Ad6m elnbk l0

rozcvur,f sr JI.GY 7'6rOxYv

rozcvur,f sr JI.GY 7'6rOxYv rozcvur,f sr JI.GY 7'6rOxYv amely kdszillt a Magyar Irodalmi szerz6ijogv6d6 6s Jogkezel6 Egyesiilet kiizgyiil6s6n 1088 Budapest, Mfzeum utca7. miircius 30. l4 6ra 30 Perc iil6s levezeto eln6ke, Menyhdrt

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

Scherlein Márta tanító Dr. Hajdu Sándor fôiskolai docens Köves Gabriella fôiskolai adjunktus Novák Lászlóné tanár. Matematika 4.

Scherlein Márta tanító Dr. Hajdu Sándor fôiskolai docens Köves Gabriella fôiskolai adjunktus Novák Lászlóné tanár. Matematika 4. Scherlein Márta tanító Dr. Hajdu Sándor fôiskolai docens Köves Gabriella fôiskolai adjunktus Novák Lászlóné tanár Matematika 4. PROGRAM általános iskola 4. osztály számára Átdolgozott kiadás MÛSZAKI KÖNYVKIADÓ,

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal 2006/42. HATÁROZATOK TÁRA 447 Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ 42. Ára: 378, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2149/2006. (IX. 4.) Korm. h. Az Európai Közösség és tagállamai, valamint a Koreai Köztársaság kö zött

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

de emellett ddnt6ttiink", thj6kodatta Reinhold Gdl (SPD) a siilzbachi r6szdnkormenyzatot 6s frakci6j 6t.,,Nem utasithatjuk el a bar6tilag

de emellett ddnt6ttiink, thj6kodatta Reinhold Gdl (SPD) a siilzbachi r6szdnkormenyzatot 6s frakci6j 6t.,,Nem utasithatjuk el a bar6tilag A,A rnn/jililktqt HERCEGKTJT K6ZSfG I- A* I INFoRMACI6s LAPJA I tzo rt I 2l)06. {prilis. 7. dvfolyam. tl. sz:im f-{fl,se3s Hr{zassigi ajhnlat a magyar Hercegkritnak de emellett ddnt6ttiink", thj6kodatta

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

A demográfiai csökkenés lélektani határa 2013-ban éri el a középfokú oktatást

A demográfiai csökkenés lélektani határa 2013-ban éri el a középfokú oktatást A demográfiai csökkenés lélektani határa 2013-ban éri el a középfokú oktatást INTERJÚ FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Beszélgetés Imre Annával, az Oktatáskutató és Fejlesztô Intézet fômunkatársával A fiatalabb korosztályok

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

Fogalomtár a Tehetségpontok számára

Fogalomtár a Tehetségpontok számára Fogalomtár a Tehetségpontok számára GÉNIUSZ KÖNYVTÁR A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Projekt keretében megjelentetett kötetek alkotják.

Részletesebben

Val sz n s gsz m t s. Ketskem ty L szl

Val sz n s gsz m t s. Ketskem ty L szl Val sz n s gsz m t s Ketskem ty L szl Budapest, 1998. szeptember 18. Tartalomjegyz k EL SZ 5 I. AKolmogorov-f le val sz n s gi mez 7 I.1. Aval sz n s gsz m t s alapfogalmai s axi marendszere... 7 I..

Részletesebben

9. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

9. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek 9. szám Ára: 210, Ft TARTALOMJEGYZÉK 9/2007. (I. 26.) GKM r. Az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia átvételének szabá

Részletesebben

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai Általános forgalmi adó a hazai és nemzetközi gyakorlatban IV. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Vira Sándor rovata A külföldre történô 1 adómentes termékértékesítés szabályai Adómentes

Részletesebben

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men VENDÉGOLDAL Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Filep Bá lint Tamándl Lász ló A Szé che nyi Ist ván Egye tem a Nyu gat-du nán tú l

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN ZRÍNYI KIADÓ Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Katonaszociológiai adalékok a nemzetközi béketámogató

Részletesebben

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla.

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla. k l Számviteli és adózási szaktájékoztató V. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Cégautók értékesítése az áfa 1 szempontjából Ha nem emlékszünk már arra, hogy

Részletesebben

A magyar érettségi rendszer anomáliái, összehasonlítva a 12. évfolyam elvégzése utáni külföldi egységes vizsgarendszerekkel

A magyar érettségi rendszer anomáliái, összehasonlítva a 12. évfolyam elvégzése utáni külföldi egységes vizsgarendszerekkel Ötvös Zoltán A magyar érettségi rendszer anomáliái, összehasonlítva a 12. évfolyam elvégzése utáni külföldi egységes vizsgarendszerekkel 2007. augusztus- szeptember 1 Tartalomjegyzék oldal 1. Az érettségi

Részletesebben

Az uni ós for rá sok. Lambertné Ka to na Mó ni ka. A té ma ak tu á lis és re le váns, te kin tet tel ar ra,

Az uni ós for rá sok. Lambertné Ka to na Mó ni ka. A té ma ak tu á lis és re le váns, te kin tet tel ar ra, Lambertné Ka to na Mó ni ka Az uni ós for rá sok fel hasz ná lá sá nak ér té ke lé se kis tér sé gek ben Ös sze fog la lás: a pub li ká ció Ma gyar or szág uni ós csat la ko zá sát kö ve tõ idõ szak ra

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben