1. A kormányzat szerepe az információs társadalom építésében Európai Uniós országok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. A kormányzat szerepe az információs társadalom építésében Európai Uniós országok"

Átírás

1 1. A kormányzat szerepe az információs társadalom építésében Európai Uniós országok Németország A német szövetségi kormány infokommunikációs programja A német szövetségi kormány már Kohl kancellársága idején felismerte az információs társadalom kiépítésének, mint a nemzetközi versenyben maradás egyik legfontosabb tényezőjének a fontosságát. Ennek jegyében született meg 1996 februárjában az Info 2000 Németország útja az információs társadalom felé 1 elnevezésű akcióprogram. E program két fő pillére a telekommunikációs piac liberalizációja és az egységes jogi keretek megteremtése az IKT-termékek termelése, kínálata és használata terén. A program társadalmi megvitatásának platformja a szövetségi oktatási, kutatásés technológia fejlesztési minisztérium (BMBF) által 1996 októberében létrehozott honlap a Forum Info 2000 volt ben kezdetét vette a hírközlési piac liberalizációja, 1998-ban új multi-média szolgáltatások jelentek meg, új törvényi kereteket fogadtak el és a bonni székhelyű német hírközlési felügyelet (Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post) 500 új működési engedélyt adott ki különböző hírközlési szolgáltatóknak. Külön infokommunikációs minisztérium létrehozására nem kerül sor, hanem a szövetségi kabinet határozatai alapján a különböző programok az egyes tárcák irányítása alatt indulnak meg. Így a telemunka (Telearbeit) kezdeményezés a szövetségi gazdasági minisztérium (BMWi) és a munkaügyi és szociális minisztérium (BMA) kezelésében telekooperáció (Initiative Telekooperation) a szövetségi oktatási és kutatásfejlesztési minisztérium (BMBF) kezelésében iskolák a hálóra (Schulen ans Netz) szintén a szövetségi oktatási és kutatásfejlesztési minisztérium (BMBF) kezelésében 1 Info 2000 Deutschlands Weg in die Informationsgesellschaft 1

2 kompetencia /tanácsadó és információs/ központok a KKV-k elektronikus kereskedelmének támogatására (Komptenzzentren für KMU) a szövetségi gazdasági minisztérium (BMWi) kezelésében. E megkezdett programokat az új kormány is folytatta. Így az 1998-ban hatalomra kerülő SPD/Zöld kormány koalíciós szerződése is felvázolja egy korszerű, a 21. század kihívásainak megfelelő új kormányzati rendszer kialakításának útját Kitörés és megújulás Németország útja a 21. századba címmel. 2 A D21 3 rövidítéssel emlegetett kezdeményezés a szövetségi kormány és a gazdaság (elsősorban a Németországban tevékenykedő hardver és szoftver gyártó, illetve forgalmazó cégek) képviselőinek közös akciója, annak érdekében, hogy megteremtsék azokat a kereteket, amelyek segítségével az ipargazdaságból az információs társadalomba való transzformáció folyamata meggyorsítható. Maga a kezdeményezés is a gazdasági alanyok oldaláról, az IBM Deutschland, a Hewlett-Packard, a Daimler-Chrysler Sercvices, továbbá az információs technikai szakszövetség (a Fachverband Informationstechnik) indult meg. Ez nem véletlen, hiszen Németországban mintegy ember dolgozik az infokommunikációs szektorban, amelyben az elmúlt három évben több mint új állás keletkezett, és amely mára megelőzve az autógyártást már a gazdaság legfontosabb húzóágazatává vált. Az informatikai és kommunikációs-technológiai piac méretét tekintve az USA és Japán után világviszonylatban is a harmadik helyen áll re az Internethasználók száma Németországban 20 millióra emelkedetett (ezen belül 40%-uk nő), és az Internet-használat díja 60%-kal csökkent. A szóban forgó kezdeményezést irányító testületnek az elnöke Gerhard Schröder, a kancellár. Időközben a kezdeményezést támogató egyesület taglétszáma 95-re emelkedett. Az egyesület a munkáját hat munkacsoport keretében végzi 4, amelyek általános, az informatikai fejlődéssel összefüggő szabályozási, biztonságtechnikai kérdésektől kezdve az államnak az információs társadalomban betöltött szerepéig a problémák igen széles spektrumával foglalkoznak. A munkacsoportok tagjai a gazdaság, a politika, a közigazgatás képviselőiből tevődnek össze. Az egyes munkacsoportok konkrét projekteket dolgoznak ki (például a digitális aláírás jogszabályi kereteinek megteremtése; az elektronikus úton lebonyolítandó választás technikai, biztonsági, műszaki, jogi kereteinek kidolgozása), majd különböző úton (például egyetemek bevonásával) tesztelik az általuk kifejlesztett megoldásokat; végül javaslataikat a szövetségi belügyminisztérium államtitkára által vezetett munkacsoport a politikai folyamatokba, az állam által képviselt infokommunikációs koncepcióba kísérli meg beágyazni. A D 21 kezdeményezés elsősorban azáltal vált híressé, hogy ennek keretében indult meg az úgynevezett Greencard-szabályozás, amelynek Koalitionsvereinbarung vom 20. Oktober 1998, Kapitel IX, Nr. 11, Abs. 2. Deutschland 21 Aufbruch ins Informationszeitalter D 21 und BundOnline 2005 die Politik der Bundesregierung für die Informationsgesellschaft, Brigitte Zypres, a szövetségi belügyminisztérium informatikai kérdésekben illetékes államtitkárának március 21. beszéde a berlini Wirtschaftspolitischer Club számára. 2

3 keretében 2000 augusztusa óta külföldi informatikai szakemberek kaphatnak 5 bizonyos feltételek között munkavállalási lehetőséget Németországban. Becslések szerint Németországban a jelenlegi kínálaton túlmenően mintegy plusz 75000, más becslések szerint magasan képzett informatikai szakemberre lenne szükség, ennek érdekében az ágazat képviselői a szóban forgó kezdeményezés keretében ígéretet tettek arra, hogy 2003 végéig 60000, képzéssel egybekötött plusz munkahely finanszírozásáról gondoskodnak. Annak érdekében, hogy az iskolák és a szakképzési, illetve egyéb oktatási intézmények széleskörű személyi számítógépekkel való ellátását ösztönözni lehessen, a szövetségi kormány el akarja érni az Európai Uniónál, hogy az ilyenfajta szponzorálási tevékenység áfa mentessé válhasson. A kormányzati és közigazgatási rendszer korszerűsítésének igénye már a korábbi kormány idejében is megfogalmazódott, ekkoriban azonban a korszerűsítés elsősorban a létszámleépítésre, a karcsú államapparátus kialakítására korlátozódott. A szövetségi kabinet által 1999 decemberében elfogadott új program, Modern állam korszerű közigazgatás 6 az informatikai fejlődés előnyeire építve a hatékony, az állampolgárok igényeit jobban figyelembevevő államapparátus kiépítését tűzte célul. A program főbb célterületeit az 1. számú ábra szemlélteti. Ahhoz, hogy az informatikai fejlődés eredményei mind a kormányzati munkában, mind az állampolgárok és a kormány kapcsolatában hasznosíthatók legyenek, széleskörű képzési programokra van szükség. Ennek jegyében született meg 1999-ben az Innováció és munkahely a 21. század információs társadalmában 7 címmel egy, 3 milliárd márkával (mintegy 1,6 milliárd euróval) támogatott, 2005 végén kifutó program, amely négy fő stratégiai területre koncentrál: minél szélesebb körű hozzáférés biztosítása az új médiákhoz a szolgáltatók és a felhasználók bizalmának erősítése érdekében a megfelelő biztonsági feltételek törvényi eszközökkel történő garanciája a modern állam megteremtése a változások irányának közös (azaz az állam, a gazdaság és a civil szférával) együtt történő kialakítása szeptemberében Mindenki számára elérhető Internet 8 címmel egy tíz pontos újabb kormányprogramot fogadtak el, amelynek az első eredményei már megmutatkoznak Az eredeti tervek szerint külföldi informatikai szakember munkavállalását engedélyezi. Moderner Staat Moderne Verwaltung, december Innovationsprogram und Arbeitsplätze in der Informationsgesellschaft des 21. Jahrhunderts Internet für alle 2001 végére gyakorlatilag minden iskola rendelkezik Internet hozzáféréssel, 2000 végére új oktatási férő helyet teremtettek az informatikai képzés számára; a tervek szerint 3

4 A 10 stratégiai cél a következő: Általános célok 1. Általános hozzáférés az új médiákhoz 2. Esélyegyenlőség minden társadalmi csoport számára 3. Fogyasztó védelem 4. Oktatás, képzés A korszerű IT-eszközök minél gyorsabb ütemű elterjesztése a gazdaság és a társadalom minden területén. Biztosítani, hogy minden társadalmi csoport azonos mértékben ré-szesülhessen az informatikai szektor fejlődése nyújtotta lehetőségekből. A fogyasztók védelmének bizto-sítása, fiatalok érdekvédelmének garanciája, érzékeny információk védelme. Oktatás és szakképzés korszerűsítése, az informatikai tudás megalapozása. Felelősség az informatikában. Tanárok informatikai képzése. Konkrét célkitűzések 2005-ig el kell érni, hogy az Internet-előfizetők lakosságon belüli aránya 2005-ig 40%-ra emelkedjen. meg kell növelni azon KKV-k arányát, akik az elektronikus hálózatokat nagy-mértékben igénybe veszik. Internetet használó nők arányának növelése (cél 50%) a vállalkozó nők arányának emelése (cél 40%) az információáramlás, a kommunikáció és a médiák működését meghatározó jogi kere-tek fenntartása a szövetségi, illetve a tartományi szintű kompetenciák lehatárolása 2001 végéig minden oktatási intézmény ellátása megfelelő multimédia berendezésekkel, számítógépekkel és Internet-hozzáféréssel. oktatási szoftverek terén vezető szerep kialakítása nem-zetközi viszonylatban 2005-ig hálózati távoktatási rendszerek kiépítése az egyetemeken 2003-ra ez re emelkedik. 60%-a nyilvános könyvtáraknak rendelkezik Internet hozzáféréssel, illetve média sarokkal vagy Internet Café -val október vége óta a munkanélküliek a munkaügyi központokban hozzájuthatnak egy úgynevezett Internet igazolólaphoz, amelynek segítségével javíthatják újbóli munkába állásuk esélyeit. A Bundesanstalt für Arbeit 181 helyi hivatalait ellátták elektronikus munkahelykereső programokkal. A Greencard kezdeményezés külföldi informatikai szakemberek németországi elhelyezkedését teszi lehetővé, ezzel enyhítve a belföldi szakemberhiányt. 4

5 Általános célok 5. Kutatás és fejlesztés 6. Nemzetközi versenyképesség megtartása érdekében technológiai és infrastrukturális fejlesztés támogatása az IT szektorban 7.Munkaszervezés, innovatív munkahely, vállalat 8. Ökológia és fenntarthatóság 9. Modern állam ekormányzat megteremtése révén A magas szintű alapkutatások terén az IT-berendezések elterjedt alkalmazása. Nemzetközi versenypozíció javítása. A meglevő IT-infrastruktúra továbbfejlesztése, a nemzetközileg is vezető telekommunikációs élvonal megőrzése. IT alkalmazása a munkahelyeken, szakemberek innovatív képességének fejlesztése. Az új technológiák maximális alkalmazása az ökológiai problémák, feladatok megoldása terén. A Riói konferencia ajánlásainak megvalósítása. A közszféra minden területén az IT eszközeinek széles körű alkal-mazása, a hatékony közigazgatás technikai feltéte- Konkrét célkitűzések 2005-ig az egész életen át tartó tanulás célkitűzésének megvalósítása a német kutatási hálózat (Deutsches Forschungsnetwork) fejlesztése, nagy teljesítményű adatátviteli rendszerré való átalakítása 2005-ig. kizárólag optikai hálózatok elterjesztése ig háztartások üvegszáloptikával való ellátása 2010-ig mobil, széles sávú kommunikációs rendszerek kialakítása, multimédia-szolgáltatások elérhetősége minden település számára kábel nélküli Internethozzáférés biztosítása 2002-től. munkahelyi IT-képzési programok, új IT munkahely teremtése 2002 végéig. szakképzett IT munkaerő létszámának növelése, nők arányának emelése a szakképzés, az IT képzés terén. A telemunkahelyek számának megduplázása 2002 végéig (800 ezerről 1,6 millióra). a multimédia cégek számának megduplázása (mintegy 3 millióra ig). korszerű állami IT stratégia kidolgozása elektronikus közbeszerzés megteremtése 5

6 Általános célok Konkrét célkitűzések 2005-ig leinek kialakítása. A polgárok naprakész, transzparens információval való ellátása, a gazdaság, a civil lakosság és az állam közötti kommunikáció leegyszerűsítése. elektronikus adóbevallások feltételeinek kialakítása 2000 végéig. 10. Európai és nemzetközi együttműködés Európai és nemzetközi együttműködések támogatása, új akadályok kialakulásának megaka-dályozása közepére megteremtődtek az elektronikus kereskedelem, az e-commerce széleskörű alkalmazásának törvényi előfeltételei. 10 A fent vázolt tíz pontos program egyik fontos eleme, hogy a szövetségi kormány kötelezettséget vállalt az elektronikus kormányzat 2005-ig történő teljes körű kiépítésére. Ennek részletes megvalósítási ütemtervét, egovernment-initiative BundOnline 2005 címmel november 14.-én fogadta el a szövetségi kabinet 11. Kiegészítésül még meg kell említeni, hogy föderális rendszerű ország lévén, nemcsak szövetségi, hanem tartományi szinten is megindultak különböző szintű, koncepciójú infokommunikációs programok, illetőleg megfogalmazódtak tartományi stratégiák 12. Így például a Baden-Württemberg 13 tartományi média program, amely virtuális iskola, Fiatalok a hálón, telemunka, multimédia projekt stb. Bajorországban ben indultak meg különböző, az információs társadalom megteremtéséhez kapcsolódó programok mint a Bajor Háló (BAYNET) kialakítása, vagy BAYERN-INFO elnevezés alatt egy bajor közlekedésszervezési projekt (Bayernweites Verkehrsmanagement), bajor innovációs háló (Bayerisches Innovationsnetz), KKV-k tájékoztatását, informálását szolgáló háló (Mittelstands-Info) stb. Brandenburg tartomány 15 az egyike volt annak a 22 régiónak, amelyet az Európai Unió azzal a céllal választott ki, hogy kísérletet tegyen az információs társadalom regionális szintű programjainak kialakítására. (Brandenburg s Informations Strategy 2006 BIS 2006). 10 A Digitális Aláírásról szóló törvény elfogadása, az elektronikus kereskedelemről szóló törvény elfogadása. 11 A kormányportál kialakításával, illetve az elektronikus kormányzat megvalósításával kapcsolatos információk, dokumentumok a honlapról tölthetők le. 12 Az említett példákon kívül az alábbi Internet-címen tölthetők le a különböző tartományi programok, stratégiák:

7 Az elektronikus kormányzat megvalósításának programja Németországban A szeptember 18-án útjára bocsátott kezdeményezés, egovernment- Initiative BundOnline 2005 projekt keretében a szövetségi kormány mintegy 376 államigazgatási szolgáltatást kíván a lakosság, illetve a gazdaság képviselői számára 2005-ig on-line elérhetővé tenni. A projekt keretében az állam arra törekszik, a közigazgatási szervezetek feladatait a magánszolgáltatókra jellemző módon lássa el. Ez egyben azt is jelenti, hogy a közigazgatási szolgáltatások fogalmát újra kell definiálni, és minőségileg magasabb színvonalú, fogyasztóbarát szolgáltatásokat kell a civil lakosság, a tudományos, illetve a gazdálkodó szféra számára elérhetővé tenni. A BundOnline 2005 projekt fontos mérföldkőnek számít mind az információs társadalom megteremtése terén, mind pedig a német közigazgatási rendszer modernizálása szempontjából. Az egyes elektronikus kormányzati szolgáltatások bevezetésére a különböző tárcáknak saját maguknak kell modelleket kidolgozniuk. Ilyen értelemben decentralizált szervezés, illetve irányítás jellemző. Jelenleg a BundOnline 2005 projekt keretében a különböző tárcák, illetve szövetségi szintű hivatalok innovatív modellek (Best-Practice-Beispiel) kidolgozásán fáradoznak. Ebből működő modell a szövetségi belügyminisztérium (BMI), a szövetségi gazdasági minisztérium (BMWI), a szövetségi munkaügyi hivatal (BMA), a szövetségi statisztikai hivatal, a szövetségi pénzügyminisztérium(bmf) keretei között található. De számos újabb modell van kidolgozás alatt. Noha Németországban az informatikai fejlesztés, illetve az ekormányzat kialakítása az egyes tárcák, illetve tartományi szervek feladata, a koordinálás jobb biztosítása, az egyes tárcákon túlnyúló feladatok maradéktalan ellátása érdekében a Szövetségi Belügyminisztérium (Bundesministeriums des Innens, BMI) keretében létrehoztak egy erre a témára szakosított munkacsoportot Projektgruppe BundOnline 2005 elnevezéssel. (A bizottság beilleszkedését a minisztérium szervezeti struktúrájába a 2. ábra mutatja.) A német ekormányzat megvalósításának ütemtervét a Szövetségi Belügyminisztérium novemberében terjesztette a kabinet elé. Ez az ütemterv teljes részletességében tartalmazza, hogy mely szolgáltatások, milyen sorrendben lesznek majd on-line elérhetők. A megvalósítási ütemterv 16 kitér a finanszírozásra, a technikai feltételek megvalósítására is. A BMI-nek évente kell jelentést tennie a szövetségi kabinet számára a végrehajtás előrehaladásáról, és ennek alapján szükség szerint aktualizálják a tervet. A tervezett szolgáltatástípusokat a 3. ábrán lehet áttekinteni. 16 Umsetzungsplan der egovernment Initiatve BundOnline

8 Jogi keretek megteremtése augusztus 1.-én vált hatályossá az Információs és kommunikációs szolgáltatásokra 17, továbbá a Médiaszolgáltatásokra 18 vonatkozó törvény. Ezzel az információs társadalom jogi keretei megteremtődtek. A törvény jelentősége, hogy egyértelmű játékszabályokat fektet le a szolgáltatók felelőssége, az adatvédelem 19, az elektronikus kereskedelem, továbbá az elektronikus közigazgatás terén alkalmazandó digitális aláírás, továbbá a fiatalkorúak védelme terén. A német Bundestag az IuKDG törvény elfogadásakor arra kötelezte a kormányt, hogy két évvel a hatályba lépést követően átfogó elemzést végeztessen el, amely kitér a törvény gyakorlati alkalmazása terén felmerülő problémákra, az adatvédelem betartásával kapcsolatos tapasztalatokra, és a további technikai fejlődés következtében szükségessé váló módosításokra. 20 A szövetségi kormány és az egyes tartományok a köztük levő kompetencia-felosztásnak megfelelően egy szövetségi szintű törvényt, továbbá egy tartományok (Länderek) közötti szerződést fogadtak el. Az IuKDG egy szövetségi szintű törvény, amely tartalmaz egy, a teleszolgáltatások szabályozására vonatkozó paragrafust szabályozva a kínálatot, a teleszolgáltatások igénybevételének feltételeit, biztosítja a szabad hozzáférés lehetőségét, rögzíti a forgalmazó felelősségét és kötelességeit 21, előírja a forgalmazó megkülönböztetését. A teleszolgáltatásokkal kapcsolatos adatvédelmi paragrafus 22 az EU adatvédelmi irányelveivel 23 azonos feltételeket szab a magánszemélyekkel kapcsolatos adatok feldolgozására, továbbhasznosítására vonatkozóan. A digitális aláírás 24 szabályozására Informations- und Kommunikationsdienste Gesetz, (IuKDG) 18 Mediendienste-Staatsvertrag (MDStV) 19 Az adatvédelem megvalósulásának ellenőrzése tartományi kompetencia. Az európai irányelveket a 95/46/EG Európa Parlamenti irányelvek rögzítik. 20 Lásd Bericht der Bundesregierung über die Erfahrungen und Entwicklungen bei den neuen Informations- und Kommunikationsdiensten im Zusammenhang mit der Umsetzung des Informations- und Kommunikationsdientse-Gesetzes, Tehát teljes felelősséget a saját tartalomért, korlátozott felelősséget idegen tartalomért, nincs felelősség, amennyiben csak a hálózathoz való hozzáférés biztosítása a szolgáltatás, jogsértés esetén felfüggesztés. 22 A szövetségi kormány Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) elnevezéssel létrehozott egy olyan intézményt, amelynek a feladata a gyártók, a forgalmazók és a felhasználók számára a különböző kommunikációs csatornák segítségével elterjesztett információk, adatok felhasználásával kapcsolatos visszaélési lehetőségekre, kockázatokra stb. felhívni a figyelmet. 23 COM (97) Digitális aláírás alkalmazására az alábbi területeken nyílik majd lehetőség: társadalombiztosítás, egészségügy, adóügyek, könyvelés, közbeszerzési eljárások, szoftverforgalmazás, állampolgárok és vállalatok, illetve közigazgatási hatóságok kapcsolatában, online-banking, online-szolgáltatások. 25 Megfelelő biztonsági infrastruktúra megteremtése terén is a tiszta versenyszabályok érvényesülnek: tavaly év eleje óta működik az első magán aláírás-igazoló hely, amely Németország szerte 800 fiókkal működik, amelyek jogosultak a digitális aláíráshoz szükséges 8

9 vonatkozó paragrafus az aláírás-biztonság vonatkozásában határozza meg a jogi kereteket. A digitális aláírás elterjesztése érdekében a BMWi elnevezéssel egy városok közötti pályázatot írt ki, 60 millió márka támogatással: a nagy visszhangot kiváltó projekt célja a törvény paragrafusainak megfelelően alkalmazott digitális aláírás működtetésének tesztelése. A fiatalkorúak védelmére vonatkozó 26 paragrafus a káros médiatermékek terjesztésére vonatkozó technikai előírásokat, illetve az önellenőrzés szabályait rögzíti. A törvény a különböző szolgáltatások vonatkozásában előírja az ár megadásának kötelezettségét, a szellemi tulajdonjog védelmét összhangban az EU irányelveivel 27. A szóban forgó törvény nem teszi lehető, hogy egyes, zárt felhasználói csoportok kikerülhessenek a hatálya alól. A törvény hatálybalépését megelőzően, illetve azt követően a szövetségi kormány a tapasztalatokat széleskörű társadalmi vita alá vetette, amelynek keretében az ipar képviselői, az egyéb gazdasági alanyok, a különböző szakszövetségek, illetve érdekképviseletek, továbbá a kutatás és a közigazgatás képviselői nyilváníthattak véleményt. Az ún. Forum Kommunikations- und Informationsdienste mellett különböző munkacsoportok keretében, illetve egyedi vállalatokkal, állami intézményekkel is megvitatták a törvénnyel kapcsolatos gyakorlati tapasztalatokat. Ezeknek a főbb megállapításait, továbbá az aktuális felvetéseket a törvényről tájékoztató külön web-oldalon 28 teszik közzé. Az ekormányzat megteremtése és működtetése érdekében a megfelelő jogszabályi háttérről is gondoskodni kell. E területen a legfontosabb lépés a digitális aláírásról szóló törvény májusban történt elfogadása 29, valamint az adatvédelmi, a közbeszerzési, egyéb közigazgatási eljárási előírások módosítása, az új követelményekhez való igazítása. kódok, kulcsok kiadása, illetve a technikai feltételek biztosítására (chip-kártya kiadása). Ezeknek az igazoló, auditáló helyeknek a működési engedélyét a telekommunikációs és a posta tevékenységét felügyelő versenyhivatal adja ki. 26 Összhangban az Európa Tanács 98/560/EG javaslataival, illetve az Internet segítségével terjesztett káros tartalmak elleni EU Bizottsági akcióprogramban foglaltakkal. 27 Lásd COM (97) Signaturgesetz (SigG), 21.Mai

10 Informatikai fejlesztési igény, koordinációs feladatok A tervezett elektronikus kormányzat kialakítása jelentős fejlesztéseket igényel. Ez a fejlesztés mind infrastrukturális fejlesztés, mind humánfejlesztés formájában jelentkezik. A szövetségi közigazgatás 2001-ben 775 millió eurót fordított IT-fejlesztésre, amelynek több mint ¾-e hardver-, szoftverbeszerzésekre, illetve képzésre jutott között a BundOnline 2005 projekt tervezett költségvetése 1,65 milliárd euró. Ennek majdnem felét (48%-a) a különböző kormányszolgáltatások elérhetőségével kapcsolatos szoftverfejlesztések teszik ki. A hardver infrastruktúra kialakítása részben centralizáltan, részben decentralizáltan történik, és a kétféle típusú fejlesztés az összes költség mintegy 11%-át jelenti. A központi szerver (Call center/helpdesk) kialakítása az összes tervezett költség 1%-ára rúg. Annak érdekében, hogy a bevezetendő rendszer működőképes legyen, bizonyos fajta standard megoldások érvényesítésére van szükség. E nélkül a különböző szolgáltatások, illetve intézmények közötti inter-operabilitás nem lenne biztosítható. Ezek szabványok nem statikusak, időben, a fejlődés függvényében módosulhatnak. Ezek a szabványelőírások nemcsak a hardverfejlesztésekre vonatkoznak, hanem például az aláírás-fajták elfogadhatóságára, az , illetve a dokumentumcserékkel kapcsolatos szabványigazolásokra, fizetési módozatokra is. E téren számtalan új szabály, előírás, rendelet van születőben. A szövetségi közigazgatás terén az informatikai fejlesztések alapvetően decentralizáltan történnek. A különböző szolgáltatások kifejlesztése, alkalmazása, a számítóközpontok működtetése az egyes intézmények saját hatáskörébe tartozik. Az egyes tárcák IT-stratégiáit, a megvalósítás keretfeltételeit az adott minisztériumok informatikai részlegei, főosztályai dolgozzák ki, amelyek egyben a nekik alárendelt hatóságok felügyeletét is ellátják. Ezzel együtt létezik néhány tárcaközi szervezet, amely átfogó koordinációs feladatokat lát el. Ilyen a Koordinierungs- und Beratungstelle der Bundesregierung für Informationstechnik in der Bundesverwaltung, KBSt, azaz a közigazgatás informatikai feladatainak koordinálásával és az ezzel kapcsolatos tanácsadással foglalkozó szervezet, amelynek feladata az egyes kormányzati szerveknél működő IT-infrastruktúrák egységesítésének elősegítése. Ennek intézményi előfeltételeit hivatott biztosítani az Interministerielle Koordinationsausschuss (IMKA), azaz egy tárcaközi egyeztető, koordináló bizottság, amely a KBSt által formálisan elfogadott javaslatok alapján dolgozza ki ajánlásait az egyes tárcák számára. A korszerű IT-infrastruktúrák alkalmazásának biztonsági kérdéseit a Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI hivatott megoldani. Az 1991-ben létrehozott BSI olyan szövetségi szintű főhatóság, amely a Szövetségi Belügyminisztériumnak van alárendelve. Az Európában egyébként működő hatóságokkal összevetve egyedi 10

11 szervezetnek számít, hiszen önálló hatóságként az információs technikai biztonság minden aspektusával együttesen foglalkozik. Fő feladata az informatika fejlődésével párhuzamosan jelentkező újabb és újabb biztonsági, biztonságtechnikai problémák megoldása. Irányítja a BMI keretében működő IT-Biztonsági Munkabizottságot, nemzetközileg elismert kritériumok alapján akkreditálja a biztonsági rendszerek minőségét. Ezt az intézményt még megerősíti egy, a szövetségi belügyminiszter által 2000 februárjában létrehozott szakértői munkacsoport, Task Force Sicheres Internet, amely a szövetségi belügyminisztérium (BMI), a szövetségi gazdasági és technológiafejlesztési minisztérium (BMWi), az igazságügyi minisztérium (BMJ), a fent említett BSI, valamint a szövetségi bűnügyi hivatal (Bundeskriminalamt, BKA) munkatársaiból áll. A szakértői csoport tevékenysége jelenleg két fő irányba mutat: a) az Internet szolgáltatások védelme, az Internet-kalózok támadásainak kivédése; b) számítógépvírusokkal szembeni védelem. (Az elképzelt német ekormányzat ITvázát lásd a 4. ábrában.) A német kormányzati gerincháló mint a kormányzati szervek elektronikus együttműködésének alapeleme Az évi német újraegyesítést követően a német Bundestag, valamint a szövetségi kormány fontosabb intézményei Berlinbe, az új fővárosba települtek át. Ugyanakkor számos kormányzati funkció továbbra is a hajdani NSZK fővárosában, Bonnban maradt. Ahhoz, hogy a munkamegosztás zökkenőmentességét biztosítani lehessen, a Berlin-Bonn kormányzati gerincháló (Informationsverbund Berlin-Bonn /IVBB/) kiépítése fontos stratégiai feladattá vált. Az információ- és adatátvitel megbízhatósága jelentős technikai fejlesztéseket igényelt, így ennek következtében az IVBB egyben a német közigazgatás korszerűsítésének is kulcsprojektjévé vált januárjában megindult a szélessávú kormányzati gerincháló működése. A kormányzati gerinchálót (IVBB) a Bundesrat, a Bundestag, a szövetségi kancellária hivatal, a szövetségi minisztériumok, az Szövetségi Számvevőszék, valamint az alárendelt (alsóbb) hatóságok használhatják. A széles sávú IVBB-hálózat üzembe helyezése révén lehetőség nyílik a hatóságok mind szélesebb körének az egységes hálózatba való integrálásába, számukra a szövetségi, a tartományi, illetve az Európai Uniós információk, illetve különböző szolgáltatások rendelkezésre bocsátására. A nagysebességű digitális adatátviteli rendszer kiépítésével párhuzamosan a felkínált szolgáltatások köre egyre bővül, lehetőség nyílik inter-regionális kormányprojektek lebonyolítására. Ezzel egyidejűleg a BBN-t, a régi kormányhálót megszűntették. A megfelelő biztonsági és technikai feltételek lehetővé tették, hogy egyik oldalon egymástól független hálózati körök alakuljanak ki, de ugyanakkor ezek fizikailag összekapcsolhatók legyenek egymással. A különböző szövetségi tartományokban működő közigazgatási hálózatok (TESTA) segítségével a 11

12 kommunális, illetve tartományi szintű közigazgatási szolgáltatások, közérdekű információk érhetők el. Ugyanakkor erről a hálóról az Európai Unió, illetve a tagországok hálózatai is elérhetők. A kormányzati gerincháló felhasználói pedig szintén elérheti a TESTA-t 30. (A különböző hálózati körök összekapcsolódását lásd az 5. ábrában.) 30 TESTA Deutschland, Plattform für die öffentliche Verwaltung im Projekt TESTA Europa; TESTA = Trans-European Services for Telematics between Administrations 12

13 1. ábra Korszerű állam korszerű közigazgatás A német modell Négy alapelv Új kompetencia (felelősség) megosztás Fokozott polgárorientáltság Egységes korszerűsítés szövetségi, tartományi és kommunális szinten Hatékony közigazgatási rendszer Négy reformterület Hatékonyabb törvénykezési keretek Az állam mint partner Hatékony, költségtakarékos és transzparens közigazgatás Motivált köztisztviselők A szövetségi kormány 15 stratégiai projektje 13

14 2. ábra A Szövetségi Belügyminisztérium szervezeti struktúrája Belügyminiszter Parlamenti államtitkár Államtitkár Alkotmányjog Rendőrség Belbiztonság Határőrség Bevándorlásügy Parlamenti államtitkár Államtitkár Adatvédelmi biztos Munkabizottság : Modern állam, modern közigazgatás (Stabstelle Moderner Staat, moderne Verwaltung ) Központi irányítás Belpolitikai alapkérdések Közszolgálat Közigazgatás szervezése Kommunális szint Polgári védelem Sport Közigazgatási Akadémia Pártok vagyonát ellenőrző független titkárság Bevándorlási megbízott BundonLine 2005 Munkacsoport (a német szövetségi szintű e-kormányzat megteremtésével megbízott munkacsoport) KEK-országok e- kormányzatának támogatására megalakított munkacsoport (Projektgruppe Verwaltungshilfe MOEL) - a BundOnLine projekt megvalósítási programjának kidolgozása - a tervezett egyeztetése a tárcákkal - az e-kormányzat pénzügyi tervének megvalósítása - tanácsadás a szövetségi minisztériumoknak, illetve az egyéb hatóságoknak, 14 valamint a tartományi szerveknek az e-kormányzat megvalósításában - nemzetközi kapcsolatok ápolása - a KEK-országok számára támogatási programok kidolgozása - a megvalósított támogatási projektek hatékonyságának elemzése

Informatikai biztonsági részstratégia

Informatikai biztonsági részstratégia [MITS] Informatikai biztonsági részstratégia [IBRS] II. kötet NEMZETKÖZI KITEKINTÉS Készült: az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megbízása alapján 2003. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 10 2. INFORMATIKAI

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN A KÖZIGAZGATÁSI HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS JELENLEGI GYAKOR- LATA (A FORMÁLIS ÉS NEM

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN Országos Rádió és Televízió Testület Irodája Stratégiai Igazgatóság AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN 2001. szeptember 27. AZ INTERNETES

Részletesebben

A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon

A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon Dr. Futó Péter, Hanthy Kinga, Lányi Pál, Mihály András, Dr. Soltész Anikó A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

A kritikus információs infrastruktúrák meghatározásának módszertana ENO Avisory Kft., 2009

A kritikus információs infrastruktúrák meghatározásának módszertana ENO Avisory Kft., 2009 A kritikus információs infrastruktúrák meghatározásának módszertana ENO Avisory Kft., 2009 Szerzők: Dr. Haig Zsolt, Hajnal Béla, Dr. Kovács László, Dr. Muha Lajos, Sik Zoltán Nándor Copyright ENO Advisory

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés)

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Wim Kok vezette Foglalkoztatási Speciális Munkacsoport jelentése: Munkahelyek, munkahelyek, munkahelyek Több munkahelyet teremteni Európában! (Jobs, jobs,

Részletesebben

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia London, 1999. június 16-18. Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Iroda Cselekvés partnerségben EUR/ICP/EHCO 02 02 05/12 038279 1999. április

Részletesebben

JAVASLAT A nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének STrATégiáJárA

JAVASLAT A nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének STrATégiáJárA JAVASLAT a nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének stratégiájára A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1 számú, 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt stratégiai

Részletesebben

Elektronikus rendszerek a közigazgatásban

Elektronikus rendszerek a közigazgatásban E-Government Tanulmányok Elektronikus rendszerek a közigazgatásban Szerkesztette: Zemplén Bertalan Lektorálta: Budai Balázs Benjámin Kiadja: E-Government Alapítvány a Közigazgatás Modernizációjáért ISSN

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben

Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott

Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott Migrációs Stratégia és az azon alapuló, az Európai Unió által a 2014-2020. ciklusban létrehozásra kerülő Menekültügyi és Migrációs Alaphoz kapcsolódó

Részletesebben

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014.

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 1 Forrai Szilvia Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. A LIFELONG LEARNING, MINT SZAKPOLITIKAI

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI, SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, IT BIZTONSÁG

AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI, SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, IT BIZTONSÁG AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI, SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, IT BIZTONSÁG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 5. (E-KÖZIGAZGATÁS ÉS ÜGYINTÉZÉSI GYAKORLAT)

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 3 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS... 6 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 6

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 Pécs, 2011. december 15. A Stratégia-készítést koordinálta: PTE Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer

Részletesebben

TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK

TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK Dr. Poór József Budapest-Gödöllő 2013-2014. Ez a dokumentum kizárólag a Szent István Egyetem vezetés-szervezés tanácsadási szakirány oktatásban résztvevő hallgatók számára

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Az ifjúsági munkanélküliség Európa egyik legégetőbb, legsúlyosabb problémája. A kihívás komolyságát és mélyreható voltát felismerve, az Európai Tanács ajánlása

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI FINNA HENRIETTA - TÓTH ZSUZSANNA ESZTER A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI Oktatási anyag a magyarországi kis- és középvállalkozások számára 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 1. Az európai

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya B kötet Végleges anyag MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért 2006 Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért Central and East European

Részletesebben

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Dokumentum az Európai Bizottság részére a végső energiamegtakarítást elősegítő nemzeti célkitűzésekről és intézkedésekrőla

Részletesebben

A BOLOGNAI FOLYAMAT ÉS MAGYARORSZÁGI BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI

A BOLOGNAI FOLYAMAT ÉS MAGYARORSZÁGI BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozások szakirány A BOLOGNAI FOLYAMAT ÉS MAGYARORSZÁGI BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI

Részletesebben