BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK Az Európai Unió által nyújtott finanszírozási lehetıségek bemutatása a Gazdasági Operatív Programon keresztül Készítette: BUDAI ÁDÁM Budapest, 2010

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés A kis- és középvállalkozások helyzete Magyarországon és az EU-ban A kkv-k meghatározása A KKV-k általános jellemzıi Magyarországon A vállalkozások száma és összetétele Ágazati, területi és létszám szerinti megoszlás A vállalkozások helyzete A kkv-k külsı finanszírozási lehetıségei A kkv-k vállalkozásfejlesztési politikája az Európai Unióban A KKV-k jövıképe 2010 márciusában A as idıszak támogatási forrásai Az EU támogatáspolitikájáról dióhéjban Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Program A GOP Intézményrendszere A projektkiválasztás folyamata (eljárásrend) Kedvezményezett részére történı kifizetés folyamata Az Európai Uniós támogatások ellenırzése A GOP pályázati kiírásai A es idıszak értékelése A os költségvetési idıszak A as költségvetési idıszak elsı fele A válság hatásai, Változások, újdonságok Enyhülı fedezetadási kötelezettség a GVOP pályázatoknál Brüsszel jóváhagyta az OP közötti átcsoportosítást

3 5.3. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség jogszabály-módosításai Uniós forrásokkal a gazdasági válság hatásai ellen A-JEREMIE-program Esettanulmányok Egy sikeres GOP pályázat A pályázati felhívás: GOP /A A pályázó bemutatása A pályázat tárgya, célja A projekt pénzügyi feltételei A pályázat eredménye Egy elutasított, majd fellebbezés után sikerre vitt KMOP pályázat A pályázati felhívás: KMOP-1-5-3/C A pályázó bemutatása A pályázat célja A projekt pénzügyi feltételei A pályázat eredménye és a fellebbezés A pályázatírás A sikeres pályázat titka Észrevételek, javaslatok Késedelmes kifizetések Túlbürokratizált pályázati rendszer Változtatások a problémák orvoslására Összefoglalás Felhasznált Irodalom

4 1. Bevezetés Magyarország a 2004-es Európai Unióhoz való csatlakozása révén lehetıséget kapott jelentıs EU-s támogatások elnyerésére közvetlenül a Strukturális és a Kohéziós Alapok forrásaiból, mely a os költségvetési idıszakban több mint 2,8 milliárd Eurót tett ki. Magyarország elsı uniós korszaka sikeresen zárult, a népszerőségnek köszönhetıen a GVOP pályázati forrásainak 100%-a lekötésre került. Az összes pályázat több mint háromnegyede felelt meg az alapjogosultsági, illetve formai kritériumoknak. Ezzel párhuzamosan kidolgozásra került az Új Magyarország Fejlesztési Terv, ezen belül az új Operatív Programok, melyek új lehetıségeket nyitottak meg. A as költségvetési idıszakra a korábbinál hétszer nagyobb, 8000 milliárd forintos támogatási keret áll az ország rendelkezésére, ami hatalmas, vissza nem térı fejlesztési lehetıségeket hordoz magában. Nagyon fontos, hogy ezeket a forrásokat a lehetı legjobban használjuk fel, azaz a lehetı legnagyobb mértékben hozzájáruljon a gazdaság fellendüléséhez és az életszínvonal javításához. Az idıszak felénél járva úgy tőnik, hogy a os költségvetési idıszak tapasztalatait összegezve, a megfelelı következtetések levonásával Magyarország jó irányba halad, hiszen a rendelkezésre álló forrásainak eddig 46,3 százalékát rendelte már hozzá valamilyen projekthez. Mivel az uniós átlag 27,1 százalék, ezt a teljesítményt a Bizottság is jónak értékelte. Dolgozatomban az általános kutatás mellett két konkrét esetet is megvizsgáltam, melyek alapján elmondható, hogy ha van egy jó alap koncepció, amire építeni lehet, ha van a vállalatnak egy fejlesztési stratégiája, egy terve a növekedést illetıen, akkor jó úton jár a siker felé. Az Európai Unió igen nagy hangsúlyt fektet a vállalkozásfejlesztésre, az NFT I: és az ÚMFT is különbözı területeken, kisebb nagyobb értékő fejlesztésekre, beruházásokra többféle pályázatot hirdetett meg. Ha a vállalatnak már megvannak az ötletei, a konkrét céljai, akkor már sokkal könnyebb hozzáigazítani ezeket a meghirdetett pályázatokhoz, mint teljesen az alapoktól elkezdeni a tervezést. Véleményem szerint jelentıs fejlıdés mutatkozik a pályázati rendszerünket illetıen is. Átgondoltabb stratégia mentén, a célcsoport körülhatárolásával a konkrét célokat megfogalmazva kerülnek kiírásra a pályázatok. Több tekintetben rugalmasabbá vált a rendszer, az intézményrendszer és a pályázatok esetleges módosítását tekintve is. Dolgozatomban elsısorban a magyarországi kis- és középvállalkozások helyzetével, lehetıségeivel és számukra elérhetı támogatásokkal foglalkozom, szemügyre veszem, 5

5 hogy milyen célra kaphatnak támogatást, hogyan tudnak ezen forrásokhoz hozzájutni és milyen területeken tudnak fejleszteni. Ezen felül érintılegesen foglalkozom a gazdasági világválság hatásaival is. Megvizsgálom az Új Magyarország Fejlesztési Tervben rejlı lehetıségeket, melyeket elsısorban a Gazdasági Operatív Programon keresztül kívánok bemutatni. Kitérek a jelenleg megpályázható forrásokra és a kiválasztási folyamatra is. Fontosnak tartom az intézményrendszer bemutatását a fogalmak és funkciók tisztázása érdekében. Összefoglalom az eddigi eredményeket a teljes os és a as költségvetési idıszak eddig eltelt szakaszának elemzésével, illetve vázolom a rendszer hibáit, hiányosságait és az eddig bevezetett változtatásokat. Ezen felül esettanulmányokon keresztül bemutatom a sikeres pályázat titkát és az elıforduló hibákat. Munkámmal szeretnék mindazon vállalkozásoknak segítséget nyújtani akik már pályáztak, de mielıtt újra belevágnak, szeretnék megismerni a változásokat, illetve azoknak is akik még csak gondolatban foglalkoztak a pályázás lehetıségével, mert nem látják át a pályázati rendszert és a rájuk váró kötelezettségeket. 2. A kis- és középvállalkozások helyzete Magyarországon és az EU-ban 2.1. A kkv-k meghatározása A kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény rendelkezik Magyarországon ezen vállalkozási kategóriáról, melyek a hazai gazdasági szektorban a legelterjedtebbnek tekinthetıek. Ezen törvény a korábbi, január 1-jén hatályba lépett évi XCV. törvényt váltotta fel, melynek felülvizsgálatát elsısorban az Európai Unióhoz való csatlakozás indokolta. A módosítások legfontosabb része a kis- és középvállalkozói kategóriák meghatározására irányul. A törvény január 1-tıl kezdıdıen a következıképpen definiálja a támogatható vállalkozásokat 1 : (1) KKV-nak minısül az a vállalkozás, amelynek az összes foglalkoztatotti létszáma 250 fınél kevesebb, és éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelı 1 A kis- és közévállalkozások helyzete Éves jelentés, forrás: letöltés ideje: február 23. 6

6 forintösszeg, vagy mérlegfıösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelı forintösszeg. (2) A KKV-kategórián belül kisvállalkozásnak minısül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 50 fınél kevesebb és éves nettó árbevétele vagy mérlegfıösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelı forintösszeg, továbbá megfelel a (4) bekezdésben foglalt feltételeknek. (3) A KKV-kategórián belül mikrovállalkozásnak minısül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 10 fınél kevesebb és éves nettó árbevétele vagy mérlegfıösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelı forintösszeg, továbbá (4) Nem minısül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdonosi részesedése tıke vagy szavazati jog alapján külön-külön, vagy együttesen meghaladja a 25 százalékot A KKV-k általános jellemzıi Magyarországon A vállalkozások száma és összetétele 2008-ban a nyilvántartásba vett vállalkozások száma növekedett. A regisztrált vállalkozások száma 2008-ban meghaladta az 1,5 milliót ban 1184 ezer regisztrált vállalkozás volt a gazdaságban, 2007-ben 50 ezerrel több. A növekedést a nyilvántartott egyéni vállalkozások számának kiugró növekedése okozta. Ennek oka, hogy az áfatörvény változásai miatt 2008-tól az ıstermelıknek is adószámmal kell rendelkezniük. A vállalkozások kétharmada egyéni, egyharmada társas vállalkozás. A vállalkozások számának alakulását az elmúlt három évben az egyéni vállalkozások arányának lassú csökkenése jellemezte. Párhuzamosan társas vállalkozások aránya nı. A társas vállalkozásokon belül azonban a jogi személyiség nélküliek aránya csökken a jogi személyiségőekéhez képest. A jogi személyiség nélküli vállalkozások között a betéti társaságok, a jogi személyiségőek között a kft-k dominálnak. A közkereseti társaságok, részvénytársaságok, szövetkezetek aránya töredéke az említettekének. 2 A fejezet megírásánál alapvetıen a Kis- és középvállalkozások helyzete 2008 címő éves jelentésre támaszkodtam (forrás: letöltés ideje: február 27.). Az ettıl eltérı forrásokat külön jelölöm. 7

7 1.táblázat 3 : A regisztrált vállalkozások számának alakulása gazdálkodási formánként ( ) *A rovat egyéb vállalkozási formákat is tartalmaz, ezért a táblázat sorainak összege nem egyezik meg az összesen oszlop adataival. **2005-ben , 2006-ban , 2007-ben , 2008-bqn vállalkozói igazolvánnyal rendelkezı egyéni vállalkozót tartottak nyilván. A különbségek az adószámmal rendelkezı magánszemélyeket fedik Ágazati, területi és létszám szerinti megoszlás A legtöbb vállalkozás az ingatlanforgalmazást, ingatlanbérbeadást, számítástechnikai és gazdasági, illetve gazdasági tevékenységet segítı szolgáltatást magában foglaló győjtıágazatban mőködött 2007-ben. Ezt követik a kereskedelmi vállalkozások, majd az építıipar és a feldolgozóipar. Ezek voltak a legnépesebb ágazatok, az összes vállalkozás közel háromnegyedét foglalták magukban 2007-ben. A mezıgazdaság, a szállítás, a vendéglátás, az egyéb szolgáltató ágazatok súlya kisebb. A vállalkozások területi megoszlásának egyik jellemzıje, hogy Budapesten és Pest megyében található a legtöbb vállalkozás. Ezen kívül az átlagosnál nagyobb a vállalkozások sőrősége Gyır-Moson-Sopron megyében is. A többi megyében, különösen Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok, Békés és Szabolcs-Szatmár- Bereg megyékben az átlagosnál kisebb a vállalkozások sőrősége. Létszám szerint a vállalkozások túlnyomó többsége, 95%-a mikrovállalkozás, a kisvállalkozásokkal együtt arányuk már meghaladja a 99%-ot is ben a 0-1 fıs mikrovállalkozások és a fıs kisvállalkozások száma csökkent, a többi létszámkategóriában emelkedett (2-9 fı, fı). Különösen a 2-9 fıt foglalkoztató mikrovállalkozások a 250 fınél kevesebbet foglalkoztató középvállalkozások száma nıtt. A nagyvállalatoké lényegében nem változott. 3 Forrás: Kis- és középvállalkozások helyzete 2008 címő éves jelentés, 114. oldal 8

8 A vállalkozások helyzete 4 A kis- és középvállalkozások alapvetı szerkezeti jellemzıi számarányuk, részesedésük a jövedelemtermelésbıl, stb óta csak kismértékben változtak. Magas munkaerı- és alacsony tıkeigényő tevékenységet folytatnak. Nagyobb mértékben részesednek a foglalkoztatásból, mint az árbevételbıl vagy a jövedelemteremtésbıl. Több területen (finanszírozás, menedzsment, infokommunikáció) tovább javultak. Teljesítményük azonban a fejlett országok kisvállalatainál kisebb. Szükséges, hogy versenyképességük teljesítményük, hatékonyságuk, humántıke állományuk érzékelhetıen javuljon ben a gazdaság növekedése lelassult, de az adóbevallási adatok alapján megállapítható, hogy a kis- és közepes vállalkozások teljesítménye egészében nıtt. A nagyvállalatok és a külföldi tulajdonú vállalkozások térnyerése megállt, bizonyos területeken visszafordult. (Például: részesedés a tıkébıl, az árbevételbıl, az exportból, a hozzáadott értékbıl) Mind az egyéni, mind a társas vállalkozásokban a foglalkoztatottság növekedett 2007-ben. Ezen belül a mikro-, kis- és középvállalkozások szerepe a foglalkoztatottságban tovább nıt ban összességében a mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének növekedési üteme lelassult, elsısorban a kereskedelmi bankoknál. A bankokat óvatosabb hitelezés, a KKV-kat óvatosabb hitelfelvétel jellemzi. A kibontakozó válság hatására a mikro- és kisvállalkozások helyzetértékelése 2008-ban az elızı, 2007-es felmérésekhez képest romlott: mind a gazdaság helyzetét, mind a gazdaság kilátásait, mind a vállalkozások saját kilátásait illetıen. 4 A fejezet megírásához fıként Dr. Vadász György Ügyvezetı társelnök Magyar Iparszövetség (OKISZ) nyilatkozatát használtam, Forrás: 9

9 2.táblázat 5: A vállalkozások helyzetét jellemzı fontosabb mutatók megoszlása méretkategóriák szerint 2007-ben (%) *Vállalkozások száma, alkalmazottak mutatói pénzügyi szektorral. Az árbevétel, export, saját tıke, bruttó hozzáadott érték mutatói pénzügyi szektor nélkül.(az adóbevallások adataiból számolva) A kis- és középvállalkozásoknak a vállalati szektoron belül magas, általában 40-60%-os részesedésük van a foglalkoztatásból. Az új munkahelyek nagy részét is a kisvállalkozások hozzák létre. Miután a kisvállalkozások tıkeintezitása jóval alacsonyabb, mint a nagyvállalatoké, egységnyi befektetett tıkére a kisvállalkozásokban sokkal több alkalmazott jut. Érdekes jelenség, hogy foglalkoztatási szempontból a kisvállalkozások bizonyos helyzetekben ellentétesen viselkednek, mint a nagyok. A nagyvállalati szektorok létszámleépítéssel járó átalakulásakor a megélhetési alternatívát jelentı kis cégek sok munkaerıt képesek felszívni. A nagyvállalatok hatékonysága folyamatosan javul. Ez a pozitív folyamat ugyanakkor a nagy cégek által foglalkoztatottak számának csökkenésével jár. Emellett a tevékenység kihelyezés folyamata is csökkenti a közvetlenül nagyvállalatok által foglalkoztatottak számát. Az új munkahelyek többsége ilyen körülmények között a kis- és középvállalati szektorban jön létre évben a évek közötti idıszakból áthúzódó projektek finanszírozása valósult meg, melynek eredményeként a gazdaság versenyképessége érzékelhetıen nem változott. Mindemellett komoly veszélyeket rejt, ha túlzott optimizmussal kizárólag az EU forrásoktól várjuk a gazdaság fellendítését. A hazai adók mértéke közel megegyezik az Európai Uniós átlaggal, azonban a Magyarországhoz hasonló fejlettségő országokét jelentısen meghaladja. A hazai adórendszer korszerőtlen, elhasználódott, bonyolult és nem teljesítményösztönzı. A vállalkozók közel 50 féle adóval találják szemben magukat. 5 Forrás: Kis- és középvállalkozások helyzete 2008 címő éves jelentés, 17. oldal 10

10 Nagyon magas a bérek, jövedelmek adóterhe, melynek egyik következménye a vállalkozói versenyképesség alacsony szintje. A konvergencia-program negatív hatása a gazdasági növekedés visszaesése, melynek eredményeként a térségben korábban megszerzett kedvezı pozíciónkat elveszítettük, sıt hátrányba kerültünk. A magyar gazdaság alapvetıen exportorientált, ezáltal a belsı piac fejlesztése hátrányba szorult. A magyar export döntı többsége a multinacionális cégek hazai leányvállalataitól származik. Ugyanakkor a gazdaság fenntartható növekedése szempontjából fontos lenne, hogy a hazai kis,- és középvállalkozások is - közvetlenül vagy közvetve - részesei legyenek az export növelésének. 6 Ezen helyzetben érte hazánk gazdaságát a pénzügyi világválság és a gazdasági recessziós hullám. Hazánk a nemzetközi gazdasági folyamatoknak nagymértékben kiszolgáltatott. A veszélyhelyzetet tovább súlyosbítja a költségvetés rendbetételének szükségessége, az eladósodás nagyságának csökkentése. A gazdasági, politikai rendszerváltás idején a hazai kisvállalkozások viszonylag kedvezı feltételekkel rendelkeztek. Elınyüket azonban rövid idı alatt elvesztették, és az Európai Unióba történı belépéskor az Uniós versenytársakkal szemben jelentıs hátrányba kerültek. Az Uniós tagság hatására a magyarországi kkv-k több fontos tevékenységi területen - vezetés, szervezés, kommunikációs technikák, önszervezıdés érzékelhetı ütemő a felzárkózás, ám a lemaradás változatlanul jelentıs. A kkv-k általános jellemzıi napjainkban 7 : alultıkésítettek és forrásszegények, jövedelemtermelı képességük gyenge, a hazai kis- és középvállalkozások nominálisan tized annyi jövedelmet termelnek, mint az EU-15 átlaga, és az árbevételi összehasonlítás is hasonló arányokat mutat. a bürokrácia és az adminisztrációs terhek túlzottan nagyok és felesleges költségeket eredményeznek, az adókörnyezet bérterhei magasak, A hazai vállalkozások jelenleg %-a bankképes (hitelképes), a fejlett országokban ez az arány %. 6 Dr. Vadász György Ügyvezetı társelnök Magyar Iparszövetség (OKISZ) - 7 Dr. Vadász György Ügyvezetı társelnök Magyar Iparszövetség (OKISZ) - 11

11 A magyar kisvállalkozások csak néhány százaléka kapott érzékelhetı segítséget a vállalkozásfejlesztési rendszertıl. A mikro-hitel program az elmúlt idıszakban a mikro-vállalkozások egy viszonylag szők köre számára nyújtott a piacinál olcsóbb forrást. A felsoroltak hangsúlyozottan igazolják, hogy hazánkban a kis- és középvállalkozások versenyhelyzete kirívóan gyenge, ezzel szemben a foglalkoztatásban betöltött szerepe meghatározó. A rendszerváltás óta egyedüli munkahelyteremtık, a versenyszféra foglalkoztatottainak 72%-a ezen szektorban végez munkát. A pénzügyi világválság és a gazdasági recesszió hatásai szinte védtelenül érték a kkv szektort. Jelentıs nehézségeket okoz a piacmegtartás, és rövidtávon szinte lehetetlen feladat a piacbıvítés. A kormány évtıl a kkv-k részére jelentıs és kedvezı forráshoz jutási lehetıségeket biztosít a finanszírozás, a hitelgarancia-nyújtás és a kockázati tıkebiztosítás területein A kkv-k külsı finanszírozási lehetıségei A KKV-k finanszírozása a kilencvenes évek közepén bekövetkezett romlás, majd stagnálás után 2000-tıl látványosan javult és 2008 között 904 milliárd forintról 3730 milliárd forintra nıtt a kis- és középvállalkozások tisztán piaci alapon kihelyezett banki hitelállománya, ami több mint négyszeres növekedést jelent végén a kis- és középvállalati banki hitelek a teljes nem pénzügyi vállalati és egyéni vállalkozói banki hitelállomány több mint felét, 51%-át tette ki. A szövetkezeti hitelintézetek mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott hitelei a kereskedelmi bankokhoz képest kevésbé jelentısék, állományuk 2008 végén 312,4 milliárd Ft-ot tett ki, azaz a szövetkezeti hitelintézetek részesedése az összes banki és szövetkezeti hitelállomány csak 4%-a, ami azt mutatja, hogy a szövetkezeti hitelintézeti szektor piaci aránya csökkent, az állomány 279 Mrd Ft-ról 312 Mrd Ft-ra való emelkedése ellenére. A szövetkezeti hitelintézetek nem pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott hitelei állományának döntı része, közel 90%-a forinthitel, míg ezen banki hitelállományon belül a forinthitelek részesedése 2008 végén mintegy 41%-ot tett ki. A bankszektor által az összes mikro-, kis- és középvállalat számára a tárgyévben folyósított hiteleinek átlagos nagysága mindvégig meghaladta a 10 millió Ft-ot, 2008-ban 12,9 millió Ft/db volt, ami 2007-hez képest 2 millió forinttal kevesebb. A szövetkezeti 12

12 hitelintézetek által nyújtott hitelek adott tárgyévi nagysága folyamatosan csökken, a évi 1,61 millió Ft-ról 2008-ra 1,22 millió Ft-ra. A banki hitelállomány átlagos nagysága 2008-ban 21,6 millió Ft/db volt, míg a szövetkezeti hitelállományé 7,91 millió Ft/db, ami magasabb az elızı évinél. (20,9 és 7,77) A kkv-k vállalkozásfejlesztési politikája az Európai Unióban Az európai integrációban a 80-as években kristályosodott ki, hogy a mind gazdasági, mind társadalmi szempontból nagy jelentıségő kis- és középvállalkozásoknak sok olyan sajátos problémájuk van, amelyekkel a Közösség szintjén foglalkozni kell. Párhuzamosan felértékelıdött mind a kisvállalatok munkahely teremtı és megtartó, mind versenyélénkítı és innovációs szerepe. A kis- és középvállalatok indulását és gyarapodását az EU két egyformán fontosnak tartott úton segíti: egyrészt kedvezı gazdasági környezet alakításával, másrészt pénzforrással is alátámasztott programokkal. Ehhez illeszkednek az egyes tagországok rendelkezései, programjai, és a kormányzat hatósugarán túl a régiók, önkormányzatok, szakmai szövetségek tevékenysége is. Az EU közvetlen vagy közvetett pénzügyi támogatásának célja, hogy segítse a KKV-k információhoz jutását, tanácsadás igénybevételét, a vállalatok között együttmőködést, a képzést, kutatást, innovációt, a regionális kiegyenlítıdést, a vállalatok finanszírozási gondjainak enyhítését. A felsorolás nem teljes, de talán így is jól szemlélteti, milyen szerteágazó tevékenységrıl van szó A KKV-k jövıképe 2010 márciusában 8 Jelentısen javult a kis- és közepes vállalkozások megítélése az Európai Uniós pályázatok elnyerésére vonatkozóan. A vállalkozások több mint fele tartja reálisnak, hogy uniós forráshoz jut, és a mikrovállalkozásokat kivéve minden második magyar kkv hallott olyan uniós pályázati kiírásról, amely komolyan érdekli a céget. Bognár Mihály - a K&H pályázati tanácsadás igazgatóság vezetıje nyilatkozatában elmondta, hogy a negyedik negyedéves felmérés szerint több tekintetben, így az uniós pályázatok elérésének realitásával kapcsolatban is pozitív irányba változott a vállalkozások megítélése. A növekedésnek lehetnek olyan objektív okai, mint például, hogy a negyedik negyedévben, november tájékán egy-két olyan pályázat - ami korábbról is 8 Forrás: InfoRadio.hu, Riport Bognár Mihállyal a K&H pályázati tanácsadás igazgatóság vezetıjével 13

13 népszerőnek tőnt a kis- és középvállalkozások körében - újra megjelent, ilyen volt például a kis értékő gép és eszköz beszerzési pályázat, amire több kkv is pályázott, emiatt a pályázási kedv és az elnyerhetı források realitása is közelebb került. A vállalkozása területi megoszlásával kapcsolatban elmondhatjuk, hogy a mikrovállalkozások melyek a kisebb településeken mőködnek hátrányosabb helyzetben vannak a városban mőködı mikorvállalkozásokhoz képest atekintetben, hogy ık nem pályázhatnak a gazdaságfejlesztési operatív programban, csak az Új Magyarország vidékfejlesztési program releváns kiírásán, ezért azon vállalkozások inkább a nagyobb településeken mőködnek melyek optimistábban látják helyzetüket, és a kistelepülések vállalkozásai a legkevésbé bizakodóak a pályázati források bevonhatóságát illetıen. Tevékenység szerinti megoszlás tekintetében a legbizakodóbbak, csak úgy mint korábban a mezıgazdasági vállalkozások, melynek egyik oka az is lehet, hogy ezen vállalkozások a terület alapú támogatásokból is részesedhetnek, ami inkább egy normatív alapú és kevésbé pályázati támogatásnak mondható, de úgy érzékelik, hogy uniós forrásból részesülnek. İket követi a pályázatok bevonhatóságát reálisnak látó vállalkozások sorában az ipari jellegő vállalkozások köre, melyek azért is bizakodóak, mert a pályázati úton elérhetı támogatások zöme az tárgyi eszköz beruházáshoz kapcsolódik, és náluk jelentkezik ilyen jellegő beruházásra leginkább igény, sokkal inkább mint például a kereskedelmi vállalkozásoknál. 3. A as idıszak támogatási forrásai 3.1. Az EU támogatáspolitikájáról dióhéjban Az Európai Unió célkitőzése segíteni az elmaradott tagállamok és térségek társadalmigazdasági felzárkóztatását, ennek megvalósításához a tagállamok fejlettségi szintjüknek megfelelıen a költségvetésbıl jelentıs támogatásokat kapnak. A térségfejlesztési és felzárkóztatási forrásokat strukturális, ill. kohéziós támogatásoknak is nevezik, ezeket az EU költségvetésének Strukturális Alapjaiból, valamint a Kohéziós Alapból folyósítják. A Strukturális Alapok funkciója a közösségi költségvetésben, hogy forrásokat áramoltasson gazdagabbaktól a szegényebbekhez. Az EU már a hetvenes évek óta aktívan finanszírozza regionális politikáját, de csak 1988 óta nevezik az Európai Szociális Alapot (ESZA), Európai Regionális Fejlesztési Alapot (ERFA), Európai Mezıgazdasági 14

14 Orientációs és Garancia Alapot (EMOGA) Strukturális Alapoknak, amelyhez ma már a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz is hozzátartozik. Magyarország 1989 óta részesül a Strukturális Alapok pénzforrásaiból az elıcsatlakozási programokon keresztül. Ilyen program a PHARE amely 1989-ben indult és a SAPHARD, mely 2000 óta létezik. Azonban május elsejétıl, amikor hivatalosan is csatlakoztunk az Unióhoz, megszőntek ezek a programok és mi is egyenesen a Strukturális alapokból részesülünk. Az ún. Kohéziós Alapot a Maastrichti szerzıdés döntése alapján hozták létre azon országok megsegítésére, melyeknek a GDP-je az EU-átlag 90%-a alatt van, infrastruktúrájuk fejlesztésére és azért, hogy megfeleljenek az EU környezeti elvárásainak. A strukturális és kohéziós támogatások felhasználását az Európai Unió részletes szabályozásban írja elı. A támogatásban részesülı országoknak az elıírások szerint ki kell dolgozniuk az EU források felhasználását tartalmazó Nemzeti Fejlesztési Tervet. Ez a terv az egyik legfontosabb és leghatékonyabb eszköz egy ország kezében arra, hogy az ország hosszú távú stratégiáját az Unióval megismertesse és elfogadtassa Az Új Magyarország Fejlesztési Terv A os költségvetési idıszak lezárulta után 2007-tıl újabb 7 éves költségvetési idıszak vette kezdetét az Európai Unióban. Ezért a tagállamoknak újabb fejlesztési terveket kellett kidolgozniuk, melyek meghatározzák az egyes uniós alapok kereteit, valamint segítséget nyújtanak az egyes tagállamoknak jutó támogatási összegek megállapításához és odaítéléséhez. Így jött létre az Új Magyarország Fejlesztési Terv és 2013 között 22,4 milliárd eurós támogatás áll Magyarország rendelkezésére, amely a vidékfejlesztési támogatásokkal együtt közel 8000 milliárd forintot tesz ki. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (azaz a II: Nemzeti Fejlesztési Terv) legfontosabb célja a foglalkoztatás bıvítése és a tartós növekedés feltételeinek megteremtése 9 : megfogalmazza a foglalkoztatás bıvülését és a gazdasági növekedést biztosító fejlesztési stratégiát; kijelöli azokat a legfontosabb fejlesztési feladatokat, amelyek fenntartható módon biztosítják társadalmi, gazdasági és környezeti viszonyaink jobbá tételét; 9 15

15 olyan fejlesztési programokat jelöl ki, amelyek hatékonyság érdekében alkalmazkodnak a társadalom és a gazdaság várakozásaihoz és változásaihoz, valamint felszabadítják az emberek és vállalkozásaik fejlesztési, újítási energiáit; célul tőzi ki, hogy az országos és regionális programok egészítsék ki és támogassák egymást, hogy együttes és szinergikus hatásuk összességében mutasson túl a részcélok sikeres megvalósításán; fı vonalakban vázolja a programok hatékony megvalósítására képes, a források felhasználását és széleskörő hozzáférhetıségét biztosító, átlátható, egyszerő és gyors intézményrendszert. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv átfogó céljai a foglalkoztatás bıvítése, valamint a tartós növekedés feltételeinek megteremtése, melynek eléréséhez a terv hat prioritást határoz meg. Ezek: a gazdaság fejlesztése a közlekedés fejlesztése a társadalom megújulása környezeti és energetikai fejlesztés területfejlesztés államreform A területfejlesztéssel kapcsolatos célok megvalósítását hét regionális operatív program foglalja keretbe (Dél-alföldi OP; Dél-dunántúli OP; Észak-alföldi OP; Északmagyarországi OP; Közép-dunántúli OP; Közép-magyarországi OP; Nyugat-dunántúli OP). A Közép-magyarországi Operatív Programnak (KMOP) össze kell hangolnia az ágazati programokat és a regionális célokat. E régió esetében az EU különleges szabályokat érvényesít a többi magyarországi régióhoz képest a fejlettségi szint miatt. A Közép- Magyarország régió a versenyképesség kategóriába esik, míg a többiek a felzárkóztatási besorolásba tartoznak. Emiatt Közép-Magyarország számára az EU strukturális alapjaiból elérhetı források lehatároltak, ezen kívül a régió számára elérhetı forrást jelent majd a kohéziós alap. A Közép-Magyarország régió helyzete kissé ellentmondásos, mivel egyszerre van jelen a fejlett Budapest és az Unió fejlettségének 60 százalékát alig elérı Pest megye. A mindennapi tervezı munka során figyelni kell arra, hogy támogatást kapjon 16

16 Budapest az európai versenyben, míg a körülötte lévı területeknél a felzárkóztatáshoz kell segítséget nyújtani április végén lezárultak a tárgyalások az Új Magyarország Fejlesztési Tervrıl az Európai Bizottság és a magyar kormány között. A tárgyalások során a magyar kormány által javasolt pénzügyi keretek összesen kevesebb, mint 2 százalékkal változtak az egyes programok között, míg a teljes lehívható keret változatlan, továbbra is mintegy 7000 milliárd forint. (További, körülbelül 1300 milliárd forintos támogatási keret áll rendelkezésre a következı hét évben a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium gondozásában készült Új Magyarország Vidékfejlesztési Terven keresztül). A legfontosabb pénzügyi változások az Új Magyarország Fejlesztési Tervben a következık: Gazdaságfejlesztésre (+16 milliárd forint) a gazdaságfejlesztés szerepe ezzel tíz százalék fölé emelkedik a fejlesztési tervben Humánerıforrás-fejlesztésre (Társadalmi Megújulás OP +32 milliárd forint) tovább erısödik az emberi erıforrás fejlesztési programok támogatása Környezetvédelemre (+86 milliárd forint) a környezetvédelmi programok megvalósítására és derogációs kötelezettségeink teljesítésére a szennyvízkezelés, az ivóvízhálózat és a hulladékgazdálkodási beruházásoknál is jelentısebb források állnak rendelkezésre Minimálisan nı az e-közigazgatás és államreform OP-k végrehajtását finanszírozó technikai keret Az eredetileg tervezett teljesítménytartalék az Európai Bizottság kérésére felosztásra került az egyes operatív programok között. Ez fedezte a változások jelentıs részét. Kevesebb pénz jut: Közlekedésfejlesztésre (-18 milliárd forint [=-1%] és A Közép-Magyarországi Régió programjára (-11,3 milliárd forint) ezzel összességében nem csökken a régióra jutó támogatás, mert a programból kivont infrastruktúrafejlesztésre fordítható forrás (11,3 milliárd forint) humánfejlesztésre fordítható Társadalmi Megújulás operatív program Közép-Magyarországi Régióra fordítható részébe került. 17

17 Az átcsoportosítások hatására 2 százalékkal nı a humán fejlesztések aránya az infrastrukturális beruházásokkal szemben. A dolgozatban tárgyalt témakört leginkább érintı változás, amit különösen szeretnék kiemelni: erısödött a KKV szektor támogatásának lehetısége a gazdaságfejlesztési programban Gazdaságfejlesztési Operatív Program Az operatív program átfogó célja a magyar gazdaság tartós növekedésének elısegítése a produktív szektor versenyképességének és a tartós növekedési tényezıknek az erısítése révén. A program tervezett hatásaként a kis és közepes mérető hazai vállalkozások is nagyobb arányban lesznek képesek új, versenyképes termékeket, innovatív eljárásokat létrehozni és piacra vinni, illetve a hazai vállalkozásoknál is tért nyernek a tudásintenzív tevékenységek. A kkv-k versenyképességét alapvetıen 4 dolog határozza meg. A technológia (vagyis a fizikai tıke állapota), a humántıke (a menedzsment szakképzettsége, vállalkozói képességei, a szervezet hatékonysága), a finanszírozás (milyen pénzügyi lehetıségei vannak, milyen finanszírozási formához fér hozzá) és a piachoz jutás (bel- és külföldön egyaránt). A GOP a versenyképes kkv-k számára ezen területeken próbál segítséget nyújtani. A Gazdaságfejlesztési Operatív Program fı célkitőzéseinek teljesítése érdekében elsısorban a fizikai tıke minıségének javításához kíván hozzájárulni, emellett a különbözı nemzetközi kihívásoknak megfelelı beavatkozási területen kíván hozzájárulni a hazai kkvszektor erısítéséhez, így például az innovációs készség, az IKT használat és az emberi erıforrások fejlesztésénél. A GOP specifikus céljai: A magyar gazdaság tartós növekedésének megalapozása érdekében a program az alábbi négy specifikus célt jelölte ki: A kutatás-fejlesztés és innovációs kapacitás, aktivitás, illetve együttmőködés növelése a K+F eredmények jobb hasznosítása, ezzel a tudásalapú gazdaság fejlesztése érdekében; 18

18 A vállalati kapacitások komplex fejlesztése, hogy a növekedési potenciállal rendelkezı magyar vállalkozások sikerrel szerepelhessenek a nemzetközi versenyben, illetve a hazai kkv-szektor csökkenthesse a termelékenység és jövedelemtermelı képesség terén megfigyelhetı lemaradását a nagyvállalatokkal, illetve a külföldi versenytársakkal szemben; Az üzleti környezet fejlesztése a növekedési tényezık kedvezı alakulásának elısegítése érdekében; A kkv-k finanszírozási forrásokhoz való hozzáférésének elısegítése az mkvszektor növekedési potenciáljának fokozása érdekében. (mikrofinanszírozás, garanciaeszközök, kockázati tıkeprogramok támogatása) Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai költségvetési forrásokból támogatott program nem terjed ki a Közép-magyarországi régió területére. A GOP a II. NFT gazdaságfejlesztési programjainak csak egy nagyobb szeletét jelenti, mivel intézkedéseit kiegészítik a regionális operatív programok (KMOP). A GOP és a ROP-ok csak a konvergencia célkitőzés alá tartozó 6 régióban megvalósuló fejlesztéseket támogathatják, a KMOP-hoz képest jelentısen nagyobb forrásaik felhasználásával automatikusan hozzájárulnak a gazdasági élet szinte minden területén megfigyelhetı Budapestdominancia oldásához. Az operatív programra a brüsszeli döntés alapján mintegy 690 milliárd Ft (265Ft/Euro árfolyam, 2004-es árak) áll rendelkezésre. Ennek százalékos megoszlása az 5 stratégiai prioritásra vonatkozóan a következı: Prioritási tengelyek Arány (%) 1. K+F és innováció a versenyképességért 33,74 2. A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése 28,92 3. A modern üzleti környezet erısítése 11,56 4. A JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök 22,17 5. Technikai segítségnyújtás 3,61 Összesen 100 Magyarország az Operatív Programokat december 20-án hivatalosan átadta az Európai Bizottságnak. Ezt követıen elsı negyedévében kezdıdtek meg az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya között a kétoldalú szakmai egyeztetések az ÚMFT és az Operatív Programok jóváhagyásáról. Olyan konstrukciót alakítottak ki, 19

19 amelynek alapján már az operatív programok brüsszeli végleges elfogadása elıtt tudnak pályázni a fı fejlesztési célok alapján a vállalkozók. Igaz a pályázatok többségével meg kellett várni az Operatív Programok jóváhagyását. Ugyanakkor néhány, sürgetı igényt kielégítı pályázat már január végén elindult A GOP Intézményrendszere Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Az Új Magyarország Fejlesztési Terv egészének megvalósításával kapcsolatos koordinációs tevékenységekért Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) felel. Az NFÜ a hosszú- és középtávú fejlesztési és tervezési feladatok ellátására, az Európai Unió pénzügyi támogatásainak igénybe vételéhez szükséges tervek, operatív programok elkészítésére, e támogatások felhasználásához szükséges hatékony és átlátható intézményrendszer kialakítására jött létre. Az Ügynökség legfontosabb feladatai a következık: javaslatokat készít a Kormány fejlesztéspolitikai elveire és céljaira; elkészíti az ország átfogó fejlesztési tervét és a nemzeti fejlesztési terveket; segíti az országos szintő fejlesztéssel, fejlesztési tervezéssel és programozással kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolását; szervezetén belül - az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: AVOP) kivételével - létrehozza az operatív programok irányító hatóságát, szervezi az operatív programok végrehajtását és azok monitoring rendszerét, koordinálja a feladathoz kapcsolódó uniós és hazai költségvetési források felhasználását; ellátja a Közösségi Támogatási Keret, az EQUAL és az INTERREG közösségi kezdeményezés programok és a Kohéziós Alap irányító hatóságának feladatait, gondoskodik a monitoring bizottságok mőködésérıl; tárgyalásokat folytat az Európai Unió intézményeivel a fejlesztési stratégia és az annak megvalósítására szolgáló operatív programok egyeztetése érdekében;

20 szervezi az Európai Unió strukturális és kohéziós politikájával kapcsolatos hazai feladatokat; a Kormány által meghatározott körben ellátja az Európai Unió pénzügyi támogatásainak felhasználásához szükséges feladatokat, és koordinálja a pénzügyi támogatások felhasználásával kapcsolatban kialakított intézményrendszer mőködését Irányító Hatóság (IH) júliustól valamennyi Operatív Program irányító hatósága az NFÜ önálló szervezeti egységeként mőködik. A végrehajtás irányításának koncentrációja elısegíti az OP-k végrehajtása közötti koordináció hatékonyságának növelését, a tapasztalatcserét, az átláthatóságot, az elszámoltathatóságot, valamint a feladatszervezés racionalizálását. A 1083/2006/EK rendelet 59. cikk (1) a) pontjának megfelelıen a GOP esetében az irányító hatósági feladatokat az NFÜ Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatósága látja el Közremőködı Szervezet (KSZ) Az operatív programok közremőködı szervezetei a fenti pontban említett minısítési eljárás eredményének függvényében, a programozási idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának szabályairól és felelıs intézményeirıl szóló 255/2006 (XII. 8.) Korm. Rendelet 10. paragrafusának rendelkezései értelmében közös miniszteri rendeletben kerülnek kijelölésre. A Gazdaságfejlesztési Operatív Program esetében az alábbi közremőködı szervezet került kijelölésre: MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (korábbi nevén: Vállalkozói Támogatásközvetítı Zrt.) A közremőködı szervezet tevékenysége a pályázatok érkeztetésétıl kezdve, a pályázati adatok feldolgozásán és értékelésén át tart mindaddig, amíg a támogató és a pályázó jogi viszonyban áll egymással: befogadja és értékeli a projekt javaslatokat, az irányító hatósággal történt megállapodásnak megfelelıen szükség szerint bíráló bizottságokat állít fel és mőködtet, vizsgálja a társfinanszírozott termékek és szolgáltatások teljesítését, valamint ellenırzi, hogy a mőveleteknek a kedvezményezettek által bejelentett költségei valóban felmerültek, és a közösségi és nemzeti szabályokkal összhangban állnak, 21

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

ÚMFT, projekt kiválasztási eljárások. Magyar Természetvédık Szövetsége Mőhelymunka MB tagok számára - 2008. 05. 16.

ÚMFT, projekt kiválasztási eljárások. Magyar Természetvédık Szövetsége Mőhelymunka MB tagok számára - 2008. 05. 16. ÚMFT, projekt kiválasztási eljárások Magyar Természetvédık Szövetsége Mőhelymunka MB tagok számára - 2008. 05. 16. TARTALOMJEGYZÉK I. Rövid áttekintés az ÚMFT programozási rendszerérıl II. Projekt kiválasztási

Részletesebben

regionális politika Mi a régió?

regionális politika Mi a régió? Európai Uniós ismeretek Regionális politika Mi a régió? Régió alatt egy sajátosságokat felmutató, valamilyen közös jellemzıket magába foglaló, s ezek alapján földrajzilag elhatárolható területi egységet

Részletesebben

Regionális politika 6. elıadás

Regionális politika 6. elıadás 1 Regionális politika 6. elıadás Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT regionális programjai 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK,

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3.

Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3. Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3. Uniós gazdaságfejlesztés számokban 2007-2009 3-ból 2 sikeres pályázó 10 000 hazai vállalkozás

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A felsıoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra és IKT fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: KMOP-2007-4.2.1/B

Részletesebben

Bakonyi Péter c.docens

Bakonyi Péter c.docens Az EU csatlakozás gyorsmérlege - informatikai szempontból Bakonyi Péter c.docens Kormányzati lépések 2003-20062006 Stratégia készítés és programtervezés: Magyar Információs Társadalom ( MITS ) Kormány

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2010. NOVEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2010. NOVEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani további fejlesztési lehetıségekre a következı, jelenleg nyitva lévı pályázati forrásokat, melyek az Ön vállalkozása számára fontosak

Részletesebben

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl László Csaba KDRFÜ Nonprofit Kft. KSZ Operatív igazgató Székesfehérvár 2009. 05. 14. Közép-Dunántúli Régió operatív programja

Részletesebben

Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért

Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért Dr. Kabai Anikó, fıosztályvezetı-helyettes Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, GOP IH Tılünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Egyszerősítések, gyorsítások Átláthatóbb

Részletesebben

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása Miskolc, 2010. október 21. Ságodi Nóra Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Fıigazgatóság A2 Fıosztály

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat tervezetének rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Az Új Széchenyi Terv kiemelt céljai 1. Foglalkoztatás dinamikus növelése Minden GOP-os pályázatban alapelem 2. Növekedés Stratégia alkotás Kitörési pontok

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

Környezeti célú fejlesztések

Környezeti célú fejlesztések A pályázat címe Környezeti célú fejlesztések Pályázat kódja: GOP-2011-2.1.4 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt vezetı jogi személyiségő gazdasági társaságok, kettıs

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2008. Kabai Anikó 2008. 06. 03.

Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2008. Kabai Anikó 2008. 06. 03. Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2008. Kabai Anikó 2008. 06. 03. A minőségi javulás ígérete Változások az új tervezési időszakban NFT I. tapasztalatok ÚMFT Hosszú támogatási folyamat, ezen belül elhúzódó

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk az eddig megjelent Új Széchenyi Terv pályázatai mellett a figyelmét felhívni két új pályázatra, melyekre a Kombinált Hitel Garancia (KHG) eljárás keretében

Részletesebben

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás)

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) Európai Uniós ismeretek Magyarország és az Európai Unió 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) 1970-es évek 3 multilaterális keret: GATT Európai Biztonsági és Együttmőködési Értekezlet

Részletesebben

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra Háttéranyag EUREKA Programban való magyar részvétel támogatása Cél: a vállalkozói szféra, különösen a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A projektek az

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

Pályázati tapasztalatok. Ferencz Dóra 2008. 05. 22.

Pályázati tapasztalatok. Ferencz Dóra 2008. 05. 22. Pályázati tapasztalatok Ferencz Dóra 2008. 05. 22. Új pályázatok, új filozófia A támogatás nem helyettesíti a magántőkét, csak kiegészítjük azt Életképes, de támogatás nélkül meg nem valósuló fejlesztések

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP )

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP ) 6720 Szeged, Arany J. u. 7. VI. em. 601.; +36(62) 424-361; iroda@nariz.hu; www.nariz.hu A pályázat célja Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1-16) Kiemelt iparágakban

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. prioritás: Pénzügyi eszközök Akcióterv 2009-2013 4.2. Portfóliagarancia program hitelintézetek és vállalkozások részvételével 2008. október 1. I. Prioritás bemutatása

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely Gazdaságfejlesztési Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés című pályázati konstrukció összefoglalása (GOP-2009-2.1.4./K) Alapvető cél A konstrukció célja, hogy a vállalkozások technológiai

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL VÁLLALKOZÁSOKNAK

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL VÁLLALKOZÁSOKNAK PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL VÁLLALKOZÁSOKNAK SIKEREKBEN ÉS PÁLYÁZATOKBAN GAZDAG, BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁNUNK MINDEN MEGLÉVŐ ÉS LEENDŐ ÜGYFELÜNKNEK! Jó hír, hogy a vállalkozásokat érintő pályázatok beadási határidejét

Részletesebben

Regionális politika 2. gyakorlat

Regionális politika 2. gyakorlat 1 Regionális politika 2. gyakorlat Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT ÚMVP 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK, Lisszaboni

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. és 9. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció

Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció Innovációs mutatók az új tag- és a tagjelölt országokban, 2003 1 Magyarország innovációs mutatói az új tag, illetve jelölt országok (NAS-13) átlagához képest,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

K+F és vállalati innovációs a pályázatok, illetve a tipikus pályázói hibák. Kovács Örs, osztályvezetı

K+F és vállalati innovációs a pályázatok, illetve a tipikus pályázói hibák. Kovács Örs, osztályvezetı K+F és vállalati innovációs a pályázatok, illetve a tipikus pályázói hibák Kovács Örs, osztályvezetı Általános tudnivalók Innovációs lánc: 1. alapkutatás, 2. ipari kutatás, Szakterületek: 1. Természettudományok

Részletesebben

Az Igazoló Hatóság tevékenysége. Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3.

Az Igazoló Hatóság tevékenysége. Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3. Az Igazoló Hatóság tevékenysége Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3., Budapest TARTALOM Jogszabályi háttér, szervezet Költségigazolás

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési Operatív Program pályázati lehetőségei

A Gazdaságfejlesztési Operatív Program pályázati lehetőségei A Gazdaságfejlesztési Operatív Program pályázati lehetőségei Első Önkormányzati Projektbörze 2010 Budapest, 2010.03.31. Szemző György projektmenedzser, GOP IH Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Barta E. Gyula, vezérigazgató 2011. január 19.

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Barta E. Gyula, vezérigazgató 2011. január 19. Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István Barta E. Gyula, vezérigazgató 2011. január 19. Megújult fejlesztéspolitika Rövidebb bírálati idő, automatikus értékelés Felesleges jelentéstételi kötelezettség

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek 4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által

Részletesebben

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1.

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1. KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Mentésirányítási rendszer fejlesztése címő kiemelt projekthez Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1 A projekt az

Részletesebben

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató-

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató- EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet -Ügyféltájékoztató- I. TÁMOGATÁS CÉLJA A támogatás célja, hogy a mezıgazdasági termékek feldolgozásának,

Részletesebben

Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért

Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Egyszerűsítések, gyorsítások Átláthatóbb pályázati struktúra Átgondolt, a fejlesztési célokra koncentráló pályázatok

Részletesebben

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Ormosy Gábor, vezérigazgató 2007. május 10. Legfőbb kritika az NFT I. időszakából Hosszú átfutás az értékelés, a szerződéskötés és a kifizetés tekintetében Bonyolult

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Új Magyarország Fejlesztési Terv 40. lecke Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2018. január 15-ig lehetséges.

Részletesebben

Az uniós pályázati rendszer megújítása Milyen pályázati lehetőségek közül válogathatnak a kkv-k?

Az uniós pályázati rendszer megújítása Milyen pályázati lehetőségek közül válogathatnak a kkv-k? Az uniós pályázati rendszer megújítása Milyen pályázati lehetőségek közül válogathatnak a kkv-k? dr. Kabai Anikó Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatóság Új Széchenyi

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

A HORIZONT 2020 dióhéjban

A HORIZONT 2020 dióhéjban Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu) projekt TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013 A HORIZONT 2020 dióhéjban Hálózatépítő stratégiai együttműködés kialakítását megalapozó konferencia

Részletesebben

Regionális Operatív Program (ROP)

Regionális Operatív Program (ROP) PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány Tanácsadó és Információs Hálózat Regionális Operatív Program (ROP) keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatási

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6.

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6. FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN Budapest, 2012. december 6. Szereplők I. Belső ellenőrzés Pályázó/Kedvezményezett Külső ellenőrzések Szereplők II. - Hazai szervezetek Állami Számvevőszék

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Siba Ignác, Irányító Hatóság

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Siba Ignác, Irányító Hatóság Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István Siba Ignác, Irányító Hatóság Új Széchenyi Terv 1. Foglalkoztatás Minden GOP-os pályázatban alapelem 2. Növekedés: Stratégia alkotás Kitörési pontok meghatározása

Részletesebben

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6 KKV-k jelene és jövője: a versenyképesség megőrzésének lehetőségei Dr. Parragh Bianka Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet A KKV-szektor főbb jellemzői A mikro-, kis-

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2. prioritás: A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése Akcióterv 2009-2010 2.2.1 Vállalati folyamat-menedzsment támogatása 2008. október 1. I. Prioritás

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege:

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege: GINOP 1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig

Részletesebben

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A 1) A támogatás célja a vállalkozói és/vagy a pénzügyi kultúra erısítése a vállalkozói ismeretek bıvítése Pályázható részcélok: A) A

Részletesebben

Mikro-, kis vállalkozások forráshoz jutási és pályázati lehetőségei Keller Péter osztályvezető Vállalkozásfejlesztési Főosztály

Mikro-, kis vállalkozások forráshoz jutási és pályázati lehetőségei Keller Péter osztályvezető Vállalkozásfejlesztési Főosztály Mikro-, kis vállalkozások forráshoz jutási és pályázati lehetőségei Keller Péter osztályvezető Vállalkozásfejlesztési Főosztály Mezőkovácsháza 2010. szeptember 8. Előadás tartalma Vállalkozások finanszírozási

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE TARTALOM Az Operatív Program Jogszabályok Uniós intézményrendszer Közreműködő Szervezet feladatai TERÜLET-

Részletesebben

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában Dr. Gordos Tamás programiroda vezető Pro Régió Ügynökség Az elemzés témája Forrásfelhasználás a Közép-magyarországi

Részletesebben

A pályázat benyújtásának végsı határideje: 2009. december 31. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással):

A pályázat benyújtásának végsı határideje: 2009. december 31. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással): TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM MUNKAHELYMEGİRZİ TÁMOGATÁS MUNKAIDİ-CSÖKKENTÉSSEL ÉS KÉPZÉSSEL KOMBINÁLVA MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI RÉSZÉRE TÁMOP-2.3.3/09/01/A TÁMOP-2.3.3/09/02/A A pályázat

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. [GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA Alapítva 2000-ben PÁLYÁZAT] BÉR- ÉS JÁRULÉK TÁMOGATOTT MUNKAERŐ, ESZKÖZBESZERZÉS ÉS KISLÉPTÉKŰ INGATLAN BERUHÁZÁS LEHETŐSÉGÉVEL! GINOP-5.2.4-16

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET-

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET- Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP-2011-2.1.1/B) -TERVEZET- A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. Támogatás célja Az Új Széchenyi

Részletesebben

Lehetőségek a KKV-k szervezetfejlesztéséhez, infokommunikációs fejlesztési programok

Lehetőségek a KKV-k szervezetfejlesztéséhez, infokommunikációs fejlesztési programok Lehetőségek a KKV-k szervezetfejlesztéséhez, infokommunikációs fejlesztési programok Siba Ignác, Főigazgató Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Gazdaságfejlesztési Operatív

Részletesebben

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE KORSZRŰ MENEDZSMENT RENDSZEREK ÉS TECHNIKÁK TÁMOGATÁSA* Támogatás mértéke: *Forrás: www.gkm.hu A projekt elszámolható költségének

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15. A Pólus a Gazdaságfejlesztési Operatív Programban tapasztalatok és lehetőségek Szilágyi László Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Részletesebben

Az EU-s támogatások jelentősége

Az EU-s támogatások jelentősége Az ESZA NKft, mint Közreműködő Szervezet szerepe a hajléktalanellátás fejlesztésében az EU-s források hatékony szétosztása, kezelése és monitorozása Előadó: Laczkó Brigitta, programirányító Miről lesz

Részletesebben

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Varga Péter 2010. november 12. Tokaj Kik és miért akarják fejleszteni az elmaradott térségeket? Mert ott élı emberek életkörülményeik javítása érdekében fejleszteni

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban dr. Ránky Anna: Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban I. A 2007-13-as időszakra vonatkozó pénzügyi perspektíva és a kohéziós politika megújulása A 2007-13 közötti pénzügyi időszakra

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek

A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek Szivi Orsolya 2009. április 20. Budapest Az előadás felépítése Fejlesztési programok, pályázati lehetőségek

Részletesebben

II. Nemzeti Fejlesztési Terv (PND)

II. Nemzeti Fejlesztési Terv (PND) Projektalapozás Pályázatkészítés Üzleti tervezés II. Nemzeti Fejlesztési Terv (PND) Szabó Sándor András pályázati és innovációs tanácsadó regisztrált pályázati tréner egyetemi oktató 1 Mi a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS. a 2010 évi éves beszámolóhoz

ÜZLETI JELENTÉS. a 2010 évi éves beszámolóhoz ÜZLETI JELENTÉS a 2010 évi éves beszámolóhoz - 1 - 1. A Rábaközi Takarékszövetkezet mőködési környezete A 2010-es üzleti évben az általános gazdasági helyzet, a pénzpiaci fejlemények és a szabályozói környezet

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

- a kisvállalkozások feltőkésítésének szükségessége. dr. Csuhaj V. Imre Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, elnök

- a kisvállalkozások feltőkésítésének szükségessége. dr. Csuhaj V. Imre Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, elnök - a kisvállalkozások feltőkésítésének szükségessége dr. Csuhaj V. Imre Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, elnök 1. Jövőkép és koncepció hiánya Hazánkban a Széchenyi Terv volt az első és utolsó gazdaságpolitika

Részletesebben

Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben

Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben Dr. Tétényi Tamás a közgazdaságtudomány kandidátusa. A stratégiai és i Fıosztály vezetıje, Nemzeti

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerősítés céljából történı beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl A támogatás

Részletesebben

A pályázat 100%-os intenzitású, keretében a gazdasági társaság 10.396.936 Forint összegő vissza nem térítendı támogatást igényelt.

A pályázat 100%-os intenzitású, keretében a gazdasági társaság 10.396.936 Forint összegő vissza nem térítendı támogatást igényelt. Javaslat a SIDINFO Nonprofit Kft. által benyújtott TÁMOP-1.4.1-12/1 kódszámú, Hátrányos helyzető célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erısítésével

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D

Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak a Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2010-2.1.1/A) Alapvető cél és háttér információ A növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és

Részletesebben

Könnyűipari vállalkozások számára is elérhető aktuális pályázatok. Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/

Könnyűipari vállalkozások számára is elérhető aktuális pályázatok. Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/ Könnyűipari vállalkozások számára is elérhető aktuális pályázatok Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/ VEKOP-1.3.1-16 - Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Pályázati kód

Részletesebben

Pályázati lehetőségek a vállalkozásfejlesztési operatív program keretein belül

Pályázati lehetőségek a vállalkozásfejlesztési operatív program keretein belül Pályázati lehetőségek a Lorem ipsum (GOP) vállalkozásfejlesztési operatív program keretein belül I. Pályázatfigyelés II. Pályázatkészítés módszertana I. Pályázatfigyelés Pályázatfigyelési lehetőség vállalkozások

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

A területfejlesztés finanszírozása

A területfejlesztés finanszírozása A területfejlesztés finanszírozása 9. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területfejlesztés szereplıi és finanszírozása 1 A területfejlesztés közvetlen eszközei I. Területfejlesztési célelıirányzat

Részletesebben