BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK Az Európai Unió által nyújtott finanszírozási lehetıségek bemutatása a Gazdasági Operatív Programon keresztül Készítette: BUDAI ÁDÁM Budapest, 2010

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés A kis- és középvállalkozások helyzete Magyarországon és az EU-ban A kkv-k meghatározása A KKV-k általános jellemzıi Magyarországon A vállalkozások száma és összetétele Ágazati, területi és létszám szerinti megoszlás A vállalkozások helyzete A kkv-k külsı finanszírozási lehetıségei A kkv-k vállalkozásfejlesztési politikája az Európai Unióban A KKV-k jövıképe 2010 márciusában A as idıszak támogatási forrásai Az EU támogatáspolitikájáról dióhéjban Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Program A GOP Intézményrendszere A projektkiválasztás folyamata (eljárásrend) Kedvezményezett részére történı kifizetés folyamata Az Európai Uniós támogatások ellenırzése A GOP pályázati kiírásai A es idıszak értékelése A os költségvetési idıszak A as költségvetési idıszak elsı fele A válság hatásai, Változások, újdonságok Enyhülı fedezetadási kötelezettség a GVOP pályázatoknál Brüsszel jóváhagyta az OP közötti átcsoportosítást

3 5.3. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség jogszabály-módosításai Uniós forrásokkal a gazdasági válság hatásai ellen A-JEREMIE-program Esettanulmányok Egy sikeres GOP pályázat A pályázati felhívás: GOP /A A pályázó bemutatása A pályázat tárgya, célja A projekt pénzügyi feltételei A pályázat eredménye Egy elutasított, majd fellebbezés után sikerre vitt KMOP pályázat A pályázati felhívás: KMOP-1-5-3/C A pályázó bemutatása A pályázat célja A projekt pénzügyi feltételei A pályázat eredménye és a fellebbezés A pályázatírás A sikeres pályázat titka Észrevételek, javaslatok Késedelmes kifizetések Túlbürokratizált pályázati rendszer Változtatások a problémák orvoslására Összefoglalás Felhasznált Irodalom

4 1. Bevezetés Magyarország a 2004-es Európai Unióhoz való csatlakozása révén lehetıséget kapott jelentıs EU-s támogatások elnyerésére közvetlenül a Strukturális és a Kohéziós Alapok forrásaiból, mely a os költségvetési idıszakban több mint 2,8 milliárd Eurót tett ki. Magyarország elsı uniós korszaka sikeresen zárult, a népszerőségnek köszönhetıen a GVOP pályázati forrásainak 100%-a lekötésre került. Az összes pályázat több mint háromnegyede felelt meg az alapjogosultsági, illetve formai kritériumoknak. Ezzel párhuzamosan kidolgozásra került az Új Magyarország Fejlesztési Terv, ezen belül az új Operatív Programok, melyek új lehetıségeket nyitottak meg. A as költségvetési idıszakra a korábbinál hétszer nagyobb, 8000 milliárd forintos támogatási keret áll az ország rendelkezésére, ami hatalmas, vissza nem térı fejlesztési lehetıségeket hordoz magában. Nagyon fontos, hogy ezeket a forrásokat a lehetı legjobban használjuk fel, azaz a lehetı legnagyobb mértékben hozzájáruljon a gazdaság fellendüléséhez és az életszínvonal javításához. Az idıszak felénél járva úgy tőnik, hogy a os költségvetési idıszak tapasztalatait összegezve, a megfelelı következtetések levonásával Magyarország jó irányba halad, hiszen a rendelkezésre álló forrásainak eddig 46,3 százalékát rendelte már hozzá valamilyen projekthez. Mivel az uniós átlag 27,1 százalék, ezt a teljesítményt a Bizottság is jónak értékelte. Dolgozatomban az általános kutatás mellett két konkrét esetet is megvizsgáltam, melyek alapján elmondható, hogy ha van egy jó alap koncepció, amire építeni lehet, ha van a vállalatnak egy fejlesztési stratégiája, egy terve a növekedést illetıen, akkor jó úton jár a siker felé. Az Európai Unió igen nagy hangsúlyt fektet a vállalkozásfejlesztésre, az NFT I: és az ÚMFT is különbözı területeken, kisebb nagyobb értékő fejlesztésekre, beruházásokra többféle pályázatot hirdetett meg. Ha a vállalatnak már megvannak az ötletei, a konkrét céljai, akkor már sokkal könnyebb hozzáigazítani ezeket a meghirdetett pályázatokhoz, mint teljesen az alapoktól elkezdeni a tervezést. Véleményem szerint jelentıs fejlıdés mutatkozik a pályázati rendszerünket illetıen is. Átgondoltabb stratégia mentén, a célcsoport körülhatárolásával a konkrét célokat megfogalmazva kerülnek kiírásra a pályázatok. Több tekintetben rugalmasabbá vált a rendszer, az intézményrendszer és a pályázatok esetleges módosítását tekintve is. Dolgozatomban elsısorban a magyarországi kis- és középvállalkozások helyzetével, lehetıségeivel és számukra elérhetı támogatásokkal foglalkozom, szemügyre veszem, 5

5 hogy milyen célra kaphatnak támogatást, hogyan tudnak ezen forrásokhoz hozzájutni és milyen területeken tudnak fejleszteni. Ezen felül érintılegesen foglalkozom a gazdasági világválság hatásaival is. Megvizsgálom az Új Magyarország Fejlesztési Tervben rejlı lehetıségeket, melyeket elsısorban a Gazdasági Operatív Programon keresztül kívánok bemutatni. Kitérek a jelenleg megpályázható forrásokra és a kiválasztási folyamatra is. Fontosnak tartom az intézményrendszer bemutatását a fogalmak és funkciók tisztázása érdekében. Összefoglalom az eddigi eredményeket a teljes os és a as költségvetési idıszak eddig eltelt szakaszának elemzésével, illetve vázolom a rendszer hibáit, hiányosságait és az eddig bevezetett változtatásokat. Ezen felül esettanulmányokon keresztül bemutatom a sikeres pályázat titkát és az elıforduló hibákat. Munkámmal szeretnék mindazon vállalkozásoknak segítséget nyújtani akik már pályáztak, de mielıtt újra belevágnak, szeretnék megismerni a változásokat, illetve azoknak is akik még csak gondolatban foglalkoztak a pályázás lehetıségével, mert nem látják át a pályázati rendszert és a rájuk váró kötelezettségeket. 2. A kis- és középvállalkozások helyzete Magyarországon és az EU-ban 2.1. A kkv-k meghatározása A kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény rendelkezik Magyarországon ezen vállalkozási kategóriáról, melyek a hazai gazdasági szektorban a legelterjedtebbnek tekinthetıek. Ezen törvény a korábbi, január 1-jén hatályba lépett évi XCV. törvényt váltotta fel, melynek felülvizsgálatát elsısorban az Európai Unióhoz való csatlakozás indokolta. A módosítások legfontosabb része a kis- és középvállalkozói kategóriák meghatározására irányul. A törvény január 1-tıl kezdıdıen a következıképpen definiálja a támogatható vállalkozásokat 1 : (1) KKV-nak minısül az a vállalkozás, amelynek az összes foglalkoztatotti létszáma 250 fınél kevesebb, és éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelı 1 A kis- és közévállalkozások helyzete Éves jelentés, forrás: letöltés ideje: február 23. 6

6 forintösszeg, vagy mérlegfıösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelı forintösszeg. (2) A KKV-kategórián belül kisvállalkozásnak minısül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 50 fınél kevesebb és éves nettó árbevétele vagy mérlegfıösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelı forintösszeg, továbbá megfelel a (4) bekezdésben foglalt feltételeknek. (3) A KKV-kategórián belül mikrovállalkozásnak minısül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 10 fınél kevesebb és éves nettó árbevétele vagy mérlegfıösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelı forintösszeg, továbbá (4) Nem minısül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdonosi részesedése tıke vagy szavazati jog alapján külön-külön, vagy együttesen meghaladja a 25 százalékot A KKV-k általános jellemzıi Magyarországon A vállalkozások száma és összetétele 2008-ban a nyilvántartásba vett vállalkozások száma növekedett. A regisztrált vállalkozások száma 2008-ban meghaladta az 1,5 milliót ban 1184 ezer regisztrált vállalkozás volt a gazdaságban, 2007-ben 50 ezerrel több. A növekedést a nyilvántartott egyéni vállalkozások számának kiugró növekedése okozta. Ennek oka, hogy az áfatörvény változásai miatt 2008-tól az ıstermelıknek is adószámmal kell rendelkezniük. A vállalkozások kétharmada egyéni, egyharmada társas vállalkozás. A vállalkozások számának alakulását az elmúlt három évben az egyéni vállalkozások arányának lassú csökkenése jellemezte. Párhuzamosan társas vállalkozások aránya nı. A társas vállalkozásokon belül azonban a jogi személyiség nélküliek aránya csökken a jogi személyiségőekéhez képest. A jogi személyiség nélküli vállalkozások között a betéti társaságok, a jogi személyiségőek között a kft-k dominálnak. A közkereseti társaságok, részvénytársaságok, szövetkezetek aránya töredéke az említettekének. 2 A fejezet megírásánál alapvetıen a Kis- és középvállalkozások helyzete 2008 címő éves jelentésre támaszkodtam (forrás: letöltés ideje: február 27.). Az ettıl eltérı forrásokat külön jelölöm. 7

7 1.táblázat 3 : A regisztrált vállalkozások számának alakulása gazdálkodási formánként ( ) *A rovat egyéb vállalkozási formákat is tartalmaz, ezért a táblázat sorainak összege nem egyezik meg az összesen oszlop adataival. **2005-ben , 2006-ban , 2007-ben , 2008-bqn vállalkozói igazolvánnyal rendelkezı egyéni vállalkozót tartottak nyilván. A különbségek az adószámmal rendelkezı magánszemélyeket fedik Ágazati, területi és létszám szerinti megoszlás A legtöbb vállalkozás az ingatlanforgalmazást, ingatlanbérbeadást, számítástechnikai és gazdasági, illetve gazdasági tevékenységet segítı szolgáltatást magában foglaló győjtıágazatban mőködött 2007-ben. Ezt követik a kereskedelmi vállalkozások, majd az építıipar és a feldolgozóipar. Ezek voltak a legnépesebb ágazatok, az összes vállalkozás közel háromnegyedét foglalták magukban 2007-ben. A mezıgazdaság, a szállítás, a vendéglátás, az egyéb szolgáltató ágazatok súlya kisebb. A vállalkozások területi megoszlásának egyik jellemzıje, hogy Budapesten és Pest megyében található a legtöbb vállalkozás. Ezen kívül az átlagosnál nagyobb a vállalkozások sőrősége Gyır-Moson-Sopron megyében is. A többi megyében, különösen Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok, Békés és Szabolcs-Szatmár- Bereg megyékben az átlagosnál kisebb a vállalkozások sőrősége. Létszám szerint a vállalkozások túlnyomó többsége, 95%-a mikrovállalkozás, a kisvállalkozásokkal együtt arányuk már meghaladja a 99%-ot is ben a 0-1 fıs mikrovállalkozások és a fıs kisvállalkozások száma csökkent, a többi létszámkategóriában emelkedett (2-9 fı, fı). Különösen a 2-9 fıt foglalkoztató mikrovállalkozások a 250 fınél kevesebbet foglalkoztató középvállalkozások száma nıtt. A nagyvállalatoké lényegében nem változott. 3 Forrás: Kis- és középvállalkozások helyzete 2008 címő éves jelentés, 114. oldal 8

8 A vállalkozások helyzete 4 A kis- és középvállalkozások alapvetı szerkezeti jellemzıi számarányuk, részesedésük a jövedelemtermelésbıl, stb óta csak kismértékben változtak. Magas munkaerı- és alacsony tıkeigényő tevékenységet folytatnak. Nagyobb mértékben részesednek a foglalkoztatásból, mint az árbevételbıl vagy a jövedelemteremtésbıl. Több területen (finanszírozás, menedzsment, infokommunikáció) tovább javultak. Teljesítményük azonban a fejlett országok kisvállalatainál kisebb. Szükséges, hogy versenyképességük teljesítményük, hatékonyságuk, humántıke állományuk érzékelhetıen javuljon ben a gazdaság növekedése lelassult, de az adóbevallási adatok alapján megállapítható, hogy a kis- és közepes vállalkozások teljesítménye egészében nıtt. A nagyvállalatok és a külföldi tulajdonú vállalkozások térnyerése megállt, bizonyos területeken visszafordult. (Például: részesedés a tıkébıl, az árbevételbıl, az exportból, a hozzáadott értékbıl) Mind az egyéni, mind a társas vállalkozásokban a foglalkoztatottság növekedett 2007-ben. Ezen belül a mikro-, kis- és középvállalkozások szerepe a foglalkoztatottságban tovább nıt ban összességében a mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének növekedési üteme lelassult, elsısorban a kereskedelmi bankoknál. A bankokat óvatosabb hitelezés, a KKV-kat óvatosabb hitelfelvétel jellemzi. A kibontakozó válság hatására a mikro- és kisvállalkozások helyzetértékelése 2008-ban az elızı, 2007-es felmérésekhez képest romlott: mind a gazdaság helyzetét, mind a gazdaság kilátásait, mind a vállalkozások saját kilátásait illetıen. 4 A fejezet megírásához fıként Dr. Vadász György Ügyvezetı társelnök Magyar Iparszövetség (OKISZ) nyilatkozatát használtam, Forrás: 9

9 2.táblázat 5: A vállalkozások helyzetét jellemzı fontosabb mutatók megoszlása méretkategóriák szerint 2007-ben (%) *Vállalkozások száma, alkalmazottak mutatói pénzügyi szektorral. Az árbevétel, export, saját tıke, bruttó hozzáadott érték mutatói pénzügyi szektor nélkül.(az adóbevallások adataiból számolva) A kis- és középvállalkozásoknak a vállalati szektoron belül magas, általában 40-60%-os részesedésük van a foglalkoztatásból. Az új munkahelyek nagy részét is a kisvállalkozások hozzák létre. Miután a kisvállalkozások tıkeintezitása jóval alacsonyabb, mint a nagyvállalatoké, egységnyi befektetett tıkére a kisvállalkozásokban sokkal több alkalmazott jut. Érdekes jelenség, hogy foglalkoztatási szempontból a kisvállalkozások bizonyos helyzetekben ellentétesen viselkednek, mint a nagyok. A nagyvállalati szektorok létszámleépítéssel járó átalakulásakor a megélhetési alternatívát jelentı kis cégek sok munkaerıt képesek felszívni. A nagyvállalatok hatékonysága folyamatosan javul. Ez a pozitív folyamat ugyanakkor a nagy cégek által foglalkoztatottak számának csökkenésével jár. Emellett a tevékenység kihelyezés folyamata is csökkenti a közvetlenül nagyvállalatok által foglalkoztatottak számát. Az új munkahelyek többsége ilyen körülmények között a kis- és középvállalati szektorban jön létre évben a évek közötti idıszakból áthúzódó projektek finanszírozása valósult meg, melynek eredményeként a gazdaság versenyképessége érzékelhetıen nem változott. Mindemellett komoly veszélyeket rejt, ha túlzott optimizmussal kizárólag az EU forrásoktól várjuk a gazdaság fellendítését. A hazai adók mértéke közel megegyezik az Európai Uniós átlaggal, azonban a Magyarországhoz hasonló fejlettségő országokét jelentısen meghaladja. A hazai adórendszer korszerőtlen, elhasználódott, bonyolult és nem teljesítményösztönzı. A vállalkozók közel 50 féle adóval találják szemben magukat. 5 Forrás: Kis- és középvállalkozások helyzete 2008 címő éves jelentés, 17. oldal 10

10 Nagyon magas a bérek, jövedelmek adóterhe, melynek egyik következménye a vállalkozói versenyképesség alacsony szintje. A konvergencia-program negatív hatása a gazdasági növekedés visszaesése, melynek eredményeként a térségben korábban megszerzett kedvezı pozíciónkat elveszítettük, sıt hátrányba kerültünk. A magyar gazdaság alapvetıen exportorientált, ezáltal a belsı piac fejlesztése hátrányba szorult. A magyar export döntı többsége a multinacionális cégek hazai leányvállalataitól származik. Ugyanakkor a gazdaság fenntartható növekedése szempontjából fontos lenne, hogy a hazai kis,- és középvállalkozások is - közvetlenül vagy közvetve - részesei legyenek az export növelésének. 6 Ezen helyzetben érte hazánk gazdaságát a pénzügyi világválság és a gazdasági recessziós hullám. Hazánk a nemzetközi gazdasági folyamatoknak nagymértékben kiszolgáltatott. A veszélyhelyzetet tovább súlyosbítja a költségvetés rendbetételének szükségessége, az eladósodás nagyságának csökkentése. A gazdasági, politikai rendszerváltás idején a hazai kisvállalkozások viszonylag kedvezı feltételekkel rendelkeztek. Elınyüket azonban rövid idı alatt elvesztették, és az Európai Unióba történı belépéskor az Uniós versenytársakkal szemben jelentıs hátrányba kerültek. Az Uniós tagság hatására a magyarországi kkv-k több fontos tevékenységi területen - vezetés, szervezés, kommunikációs technikák, önszervezıdés érzékelhetı ütemő a felzárkózás, ám a lemaradás változatlanul jelentıs. A kkv-k általános jellemzıi napjainkban 7 : alultıkésítettek és forrásszegények, jövedelemtermelı képességük gyenge, a hazai kis- és középvállalkozások nominálisan tized annyi jövedelmet termelnek, mint az EU-15 átlaga, és az árbevételi összehasonlítás is hasonló arányokat mutat. a bürokrácia és az adminisztrációs terhek túlzottan nagyok és felesleges költségeket eredményeznek, az adókörnyezet bérterhei magasak, A hazai vállalkozások jelenleg %-a bankképes (hitelképes), a fejlett országokban ez az arány %. 6 Dr. Vadász György Ügyvezetı társelnök Magyar Iparszövetség (OKISZ) - 7 Dr. Vadász György Ügyvezetı társelnök Magyar Iparszövetség (OKISZ) - 11

11 A magyar kisvállalkozások csak néhány százaléka kapott érzékelhetı segítséget a vállalkozásfejlesztési rendszertıl. A mikro-hitel program az elmúlt idıszakban a mikro-vállalkozások egy viszonylag szők köre számára nyújtott a piacinál olcsóbb forrást. A felsoroltak hangsúlyozottan igazolják, hogy hazánkban a kis- és középvállalkozások versenyhelyzete kirívóan gyenge, ezzel szemben a foglalkoztatásban betöltött szerepe meghatározó. A rendszerváltás óta egyedüli munkahelyteremtık, a versenyszféra foglalkoztatottainak 72%-a ezen szektorban végez munkát. A pénzügyi világválság és a gazdasági recesszió hatásai szinte védtelenül érték a kkv szektort. Jelentıs nehézségeket okoz a piacmegtartás, és rövidtávon szinte lehetetlen feladat a piacbıvítés. A kormány évtıl a kkv-k részére jelentıs és kedvezı forráshoz jutási lehetıségeket biztosít a finanszírozás, a hitelgarancia-nyújtás és a kockázati tıkebiztosítás területein A kkv-k külsı finanszírozási lehetıségei A KKV-k finanszírozása a kilencvenes évek közepén bekövetkezett romlás, majd stagnálás után 2000-tıl látványosan javult és 2008 között 904 milliárd forintról 3730 milliárd forintra nıtt a kis- és középvállalkozások tisztán piaci alapon kihelyezett banki hitelállománya, ami több mint négyszeres növekedést jelent végén a kis- és középvállalati banki hitelek a teljes nem pénzügyi vállalati és egyéni vállalkozói banki hitelállomány több mint felét, 51%-át tette ki. A szövetkezeti hitelintézetek mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott hitelei a kereskedelmi bankokhoz képest kevésbé jelentısék, állományuk 2008 végén 312,4 milliárd Ft-ot tett ki, azaz a szövetkezeti hitelintézetek részesedése az összes banki és szövetkezeti hitelállomány csak 4%-a, ami azt mutatja, hogy a szövetkezeti hitelintézeti szektor piaci aránya csökkent, az állomány 279 Mrd Ft-ról 312 Mrd Ft-ra való emelkedése ellenére. A szövetkezeti hitelintézetek nem pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott hitelei állományának döntı része, közel 90%-a forinthitel, míg ezen banki hitelállományon belül a forinthitelek részesedése 2008 végén mintegy 41%-ot tett ki. A bankszektor által az összes mikro-, kis- és középvállalat számára a tárgyévben folyósított hiteleinek átlagos nagysága mindvégig meghaladta a 10 millió Ft-ot, 2008-ban 12,9 millió Ft/db volt, ami 2007-hez képest 2 millió forinttal kevesebb. A szövetkezeti 12

12 hitelintézetek által nyújtott hitelek adott tárgyévi nagysága folyamatosan csökken, a évi 1,61 millió Ft-ról 2008-ra 1,22 millió Ft-ra. A banki hitelállomány átlagos nagysága 2008-ban 21,6 millió Ft/db volt, míg a szövetkezeti hitelállományé 7,91 millió Ft/db, ami magasabb az elızı évinél. (20,9 és 7,77) A kkv-k vállalkozásfejlesztési politikája az Európai Unióban Az európai integrációban a 80-as években kristályosodott ki, hogy a mind gazdasági, mind társadalmi szempontból nagy jelentıségő kis- és középvállalkozásoknak sok olyan sajátos problémájuk van, amelyekkel a Közösség szintjén foglalkozni kell. Párhuzamosan felértékelıdött mind a kisvállalatok munkahely teremtı és megtartó, mind versenyélénkítı és innovációs szerepe. A kis- és középvállalatok indulását és gyarapodását az EU két egyformán fontosnak tartott úton segíti: egyrészt kedvezı gazdasági környezet alakításával, másrészt pénzforrással is alátámasztott programokkal. Ehhez illeszkednek az egyes tagországok rendelkezései, programjai, és a kormányzat hatósugarán túl a régiók, önkormányzatok, szakmai szövetségek tevékenysége is. Az EU közvetlen vagy közvetett pénzügyi támogatásának célja, hogy segítse a KKV-k információhoz jutását, tanácsadás igénybevételét, a vállalatok között együttmőködést, a képzést, kutatást, innovációt, a regionális kiegyenlítıdést, a vállalatok finanszírozási gondjainak enyhítését. A felsorolás nem teljes, de talán így is jól szemlélteti, milyen szerteágazó tevékenységrıl van szó A KKV-k jövıképe 2010 márciusában 8 Jelentısen javult a kis- és közepes vállalkozások megítélése az Európai Uniós pályázatok elnyerésére vonatkozóan. A vállalkozások több mint fele tartja reálisnak, hogy uniós forráshoz jut, és a mikrovállalkozásokat kivéve minden második magyar kkv hallott olyan uniós pályázati kiírásról, amely komolyan érdekli a céget. Bognár Mihály - a K&H pályázati tanácsadás igazgatóság vezetıje nyilatkozatában elmondta, hogy a negyedik negyedéves felmérés szerint több tekintetben, így az uniós pályázatok elérésének realitásával kapcsolatban is pozitív irányba változott a vállalkozások megítélése. A növekedésnek lehetnek olyan objektív okai, mint például, hogy a negyedik negyedévben, november tájékán egy-két olyan pályázat - ami korábbról is 8 Forrás: InfoRadio.hu, Riport Bognár Mihállyal a K&H pályázati tanácsadás igazgatóság vezetıjével 13

13 népszerőnek tőnt a kis- és középvállalkozások körében - újra megjelent, ilyen volt például a kis értékő gép és eszköz beszerzési pályázat, amire több kkv is pályázott, emiatt a pályázási kedv és az elnyerhetı források realitása is közelebb került. A vállalkozása területi megoszlásával kapcsolatban elmondhatjuk, hogy a mikrovállalkozások melyek a kisebb településeken mőködnek hátrányosabb helyzetben vannak a városban mőködı mikorvállalkozásokhoz képest atekintetben, hogy ık nem pályázhatnak a gazdaságfejlesztési operatív programban, csak az Új Magyarország vidékfejlesztési program releváns kiírásán, ezért azon vállalkozások inkább a nagyobb településeken mőködnek melyek optimistábban látják helyzetüket, és a kistelepülések vállalkozásai a legkevésbé bizakodóak a pályázati források bevonhatóságát illetıen. Tevékenység szerinti megoszlás tekintetében a legbizakodóbbak, csak úgy mint korábban a mezıgazdasági vállalkozások, melynek egyik oka az is lehet, hogy ezen vállalkozások a terület alapú támogatásokból is részesedhetnek, ami inkább egy normatív alapú és kevésbé pályázati támogatásnak mondható, de úgy érzékelik, hogy uniós forrásból részesülnek. İket követi a pályázatok bevonhatóságát reálisnak látó vállalkozások sorában az ipari jellegő vállalkozások köre, melyek azért is bizakodóak, mert a pályázati úton elérhetı támogatások zöme az tárgyi eszköz beruházáshoz kapcsolódik, és náluk jelentkezik ilyen jellegő beruházásra leginkább igény, sokkal inkább mint például a kereskedelmi vállalkozásoknál. 3. A as idıszak támogatási forrásai 3.1. Az EU támogatáspolitikájáról dióhéjban Az Európai Unió célkitőzése segíteni az elmaradott tagállamok és térségek társadalmigazdasági felzárkóztatását, ennek megvalósításához a tagállamok fejlettségi szintjüknek megfelelıen a költségvetésbıl jelentıs támogatásokat kapnak. A térségfejlesztési és felzárkóztatási forrásokat strukturális, ill. kohéziós támogatásoknak is nevezik, ezeket az EU költségvetésének Strukturális Alapjaiból, valamint a Kohéziós Alapból folyósítják. A Strukturális Alapok funkciója a közösségi költségvetésben, hogy forrásokat áramoltasson gazdagabbaktól a szegényebbekhez. Az EU már a hetvenes évek óta aktívan finanszírozza regionális politikáját, de csak 1988 óta nevezik az Európai Szociális Alapot (ESZA), Európai Regionális Fejlesztési Alapot (ERFA), Európai Mezıgazdasági 14

14 Orientációs és Garancia Alapot (EMOGA) Strukturális Alapoknak, amelyhez ma már a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz is hozzátartozik. Magyarország 1989 óta részesül a Strukturális Alapok pénzforrásaiból az elıcsatlakozási programokon keresztül. Ilyen program a PHARE amely 1989-ben indult és a SAPHARD, mely 2000 óta létezik. Azonban május elsejétıl, amikor hivatalosan is csatlakoztunk az Unióhoz, megszőntek ezek a programok és mi is egyenesen a Strukturális alapokból részesülünk. Az ún. Kohéziós Alapot a Maastrichti szerzıdés döntése alapján hozták létre azon országok megsegítésére, melyeknek a GDP-je az EU-átlag 90%-a alatt van, infrastruktúrájuk fejlesztésére és azért, hogy megfeleljenek az EU környezeti elvárásainak. A strukturális és kohéziós támogatások felhasználását az Európai Unió részletes szabályozásban írja elı. A támogatásban részesülı országoknak az elıírások szerint ki kell dolgozniuk az EU források felhasználását tartalmazó Nemzeti Fejlesztési Tervet. Ez a terv az egyik legfontosabb és leghatékonyabb eszköz egy ország kezében arra, hogy az ország hosszú távú stratégiáját az Unióval megismertesse és elfogadtassa Az Új Magyarország Fejlesztési Terv A os költségvetési idıszak lezárulta után 2007-tıl újabb 7 éves költségvetési idıszak vette kezdetét az Európai Unióban. Ezért a tagállamoknak újabb fejlesztési terveket kellett kidolgozniuk, melyek meghatározzák az egyes uniós alapok kereteit, valamint segítséget nyújtanak az egyes tagállamoknak jutó támogatási összegek megállapításához és odaítéléséhez. Így jött létre az Új Magyarország Fejlesztési Terv és 2013 között 22,4 milliárd eurós támogatás áll Magyarország rendelkezésére, amely a vidékfejlesztési támogatásokkal együtt közel 8000 milliárd forintot tesz ki. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (azaz a II: Nemzeti Fejlesztési Terv) legfontosabb célja a foglalkoztatás bıvítése és a tartós növekedés feltételeinek megteremtése 9 : megfogalmazza a foglalkoztatás bıvülését és a gazdasági növekedést biztosító fejlesztési stratégiát; kijelöli azokat a legfontosabb fejlesztési feladatokat, amelyek fenntartható módon biztosítják társadalmi, gazdasági és környezeti viszonyaink jobbá tételét; 9 15

15 olyan fejlesztési programokat jelöl ki, amelyek hatékonyság érdekében alkalmazkodnak a társadalom és a gazdaság várakozásaihoz és változásaihoz, valamint felszabadítják az emberek és vállalkozásaik fejlesztési, újítási energiáit; célul tőzi ki, hogy az országos és regionális programok egészítsék ki és támogassák egymást, hogy együttes és szinergikus hatásuk összességében mutasson túl a részcélok sikeres megvalósításán; fı vonalakban vázolja a programok hatékony megvalósítására képes, a források felhasználását és széleskörő hozzáférhetıségét biztosító, átlátható, egyszerő és gyors intézményrendszert. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv átfogó céljai a foglalkoztatás bıvítése, valamint a tartós növekedés feltételeinek megteremtése, melynek eléréséhez a terv hat prioritást határoz meg. Ezek: a gazdaság fejlesztése a közlekedés fejlesztése a társadalom megújulása környezeti és energetikai fejlesztés területfejlesztés államreform A területfejlesztéssel kapcsolatos célok megvalósítását hét regionális operatív program foglalja keretbe (Dél-alföldi OP; Dél-dunántúli OP; Észak-alföldi OP; Északmagyarországi OP; Közép-dunántúli OP; Közép-magyarországi OP; Nyugat-dunántúli OP). A Közép-magyarországi Operatív Programnak (KMOP) össze kell hangolnia az ágazati programokat és a regionális célokat. E régió esetében az EU különleges szabályokat érvényesít a többi magyarországi régióhoz képest a fejlettségi szint miatt. A Közép- Magyarország régió a versenyképesség kategóriába esik, míg a többiek a felzárkóztatási besorolásba tartoznak. Emiatt Közép-Magyarország számára az EU strukturális alapjaiból elérhetı források lehatároltak, ezen kívül a régió számára elérhetı forrást jelent majd a kohéziós alap. A Közép-Magyarország régió helyzete kissé ellentmondásos, mivel egyszerre van jelen a fejlett Budapest és az Unió fejlettségének 60 százalékát alig elérı Pest megye. A mindennapi tervezı munka során figyelni kell arra, hogy támogatást kapjon 16

16 Budapest az európai versenyben, míg a körülötte lévı területeknél a felzárkóztatáshoz kell segítséget nyújtani április végén lezárultak a tárgyalások az Új Magyarország Fejlesztési Tervrıl az Európai Bizottság és a magyar kormány között. A tárgyalások során a magyar kormány által javasolt pénzügyi keretek összesen kevesebb, mint 2 százalékkal változtak az egyes programok között, míg a teljes lehívható keret változatlan, továbbra is mintegy 7000 milliárd forint. (További, körülbelül 1300 milliárd forintos támogatási keret áll rendelkezésre a következı hét évben a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium gondozásában készült Új Magyarország Vidékfejlesztési Terven keresztül). A legfontosabb pénzügyi változások az Új Magyarország Fejlesztési Tervben a következık: Gazdaságfejlesztésre (+16 milliárd forint) a gazdaságfejlesztés szerepe ezzel tíz százalék fölé emelkedik a fejlesztési tervben Humánerıforrás-fejlesztésre (Társadalmi Megújulás OP +32 milliárd forint) tovább erısödik az emberi erıforrás fejlesztési programok támogatása Környezetvédelemre (+86 milliárd forint) a környezetvédelmi programok megvalósítására és derogációs kötelezettségeink teljesítésére a szennyvízkezelés, az ivóvízhálózat és a hulladékgazdálkodási beruházásoknál is jelentısebb források állnak rendelkezésre Minimálisan nı az e-közigazgatás és államreform OP-k végrehajtását finanszírozó technikai keret Az eredetileg tervezett teljesítménytartalék az Európai Bizottság kérésére felosztásra került az egyes operatív programok között. Ez fedezte a változások jelentıs részét. Kevesebb pénz jut: Közlekedésfejlesztésre (-18 milliárd forint [=-1%] és A Közép-Magyarországi Régió programjára (-11,3 milliárd forint) ezzel összességében nem csökken a régióra jutó támogatás, mert a programból kivont infrastruktúrafejlesztésre fordítható forrás (11,3 milliárd forint) humánfejlesztésre fordítható Társadalmi Megújulás operatív program Közép-Magyarországi Régióra fordítható részébe került. 17

17 Az átcsoportosítások hatására 2 százalékkal nı a humán fejlesztések aránya az infrastrukturális beruházásokkal szemben. A dolgozatban tárgyalt témakört leginkább érintı változás, amit különösen szeretnék kiemelni: erısödött a KKV szektor támogatásának lehetısége a gazdaságfejlesztési programban Gazdaságfejlesztési Operatív Program Az operatív program átfogó célja a magyar gazdaság tartós növekedésének elısegítése a produktív szektor versenyképességének és a tartós növekedési tényezıknek az erısítése révén. A program tervezett hatásaként a kis és közepes mérető hazai vállalkozások is nagyobb arányban lesznek képesek új, versenyképes termékeket, innovatív eljárásokat létrehozni és piacra vinni, illetve a hazai vállalkozásoknál is tért nyernek a tudásintenzív tevékenységek. A kkv-k versenyképességét alapvetıen 4 dolog határozza meg. A technológia (vagyis a fizikai tıke állapota), a humántıke (a menedzsment szakképzettsége, vállalkozói képességei, a szervezet hatékonysága), a finanszírozás (milyen pénzügyi lehetıségei vannak, milyen finanszírozási formához fér hozzá) és a piachoz jutás (bel- és külföldön egyaránt). A GOP a versenyképes kkv-k számára ezen területeken próbál segítséget nyújtani. A Gazdaságfejlesztési Operatív Program fı célkitőzéseinek teljesítése érdekében elsısorban a fizikai tıke minıségének javításához kíván hozzájárulni, emellett a különbözı nemzetközi kihívásoknak megfelelı beavatkozási területen kíván hozzájárulni a hazai kkvszektor erısítéséhez, így például az innovációs készség, az IKT használat és az emberi erıforrások fejlesztésénél. A GOP specifikus céljai: A magyar gazdaság tartós növekedésének megalapozása érdekében a program az alábbi négy specifikus célt jelölte ki: A kutatás-fejlesztés és innovációs kapacitás, aktivitás, illetve együttmőködés növelése a K+F eredmények jobb hasznosítása, ezzel a tudásalapú gazdaság fejlesztése érdekében; 18

18 A vállalati kapacitások komplex fejlesztése, hogy a növekedési potenciállal rendelkezı magyar vállalkozások sikerrel szerepelhessenek a nemzetközi versenyben, illetve a hazai kkv-szektor csökkenthesse a termelékenység és jövedelemtermelı képesség terén megfigyelhetı lemaradását a nagyvállalatokkal, illetve a külföldi versenytársakkal szemben; Az üzleti környezet fejlesztése a növekedési tényezık kedvezı alakulásának elısegítése érdekében; A kkv-k finanszírozási forrásokhoz való hozzáférésének elısegítése az mkvszektor növekedési potenciáljának fokozása érdekében. (mikrofinanszírozás, garanciaeszközök, kockázati tıkeprogramok támogatása) Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai költségvetési forrásokból támogatott program nem terjed ki a Közép-magyarországi régió területére. A GOP a II. NFT gazdaságfejlesztési programjainak csak egy nagyobb szeletét jelenti, mivel intézkedéseit kiegészítik a regionális operatív programok (KMOP). A GOP és a ROP-ok csak a konvergencia célkitőzés alá tartozó 6 régióban megvalósuló fejlesztéseket támogathatják, a KMOP-hoz képest jelentısen nagyobb forrásaik felhasználásával automatikusan hozzájárulnak a gazdasági élet szinte minden területén megfigyelhetı Budapestdominancia oldásához. Az operatív programra a brüsszeli döntés alapján mintegy 690 milliárd Ft (265Ft/Euro árfolyam, 2004-es árak) áll rendelkezésre. Ennek százalékos megoszlása az 5 stratégiai prioritásra vonatkozóan a következı: Prioritási tengelyek Arány (%) 1. K+F és innováció a versenyképességért 33,74 2. A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése 28,92 3. A modern üzleti környezet erısítése 11,56 4. A JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök 22,17 5. Technikai segítségnyújtás 3,61 Összesen 100 Magyarország az Operatív Programokat december 20-án hivatalosan átadta az Európai Bizottságnak. Ezt követıen elsı negyedévében kezdıdtek meg az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya között a kétoldalú szakmai egyeztetések az ÚMFT és az Operatív Programok jóváhagyásáról. Olyan konstrukciót alakítottak ki, 19

19 amelynek alapján már az operatív programok brüsszeli végleges elfogadása elıtt tudnak pályázni a fı fejlesztési célok alapján a vállalkozók. Igaz a pályázatok többségével meg kellett várni az Operatív Programok jóváhagyását. Ugyanakkor néhány, sürgetı igényt kielégítı pályázat már január végén elindult A GOP Intézményrendszere Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Az Új Magyarország Fejlesztési Terv egészének megvalósításával kapcsolatos koordinációs tevékenységekért Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) felel. Az NFÜ a hosszú- és középtávú fejlesztési és tervezési feladatok ellátására, az Európai Unió pénzügyi támogatásainak igénybe vételéhez szükséges tervek, operatív programok elkészítésére, e támogatások felhasználásához szükséges hatékony és átlátható intézményrendszer kialakítására jött létre. Az Ügynökség legfontosabb feladatai a következık: javaslatokat készít a Kormány fejlesztéspolitikai elveire és céljaira; elkészíti az ország átfogó fejlesztési tervét és a nemzeti fejlesztési terveket; segíti az országos szintő fejlesztéssel, fejlesztési tervezéssel és programozással kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolását; szervezetén belül - az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: AVOP) kivételével - létrehozza az operatív programok irányító hatóságát, szervezi az operatív programok végrehajtását és azok monitoring rendszerét, koordinálja a feladathoz kapcsolódó uniós és hazai költségvetési források felhasználását; ellátja a Közösségi Támogatási Keret, az EQUAL és az INTERREG közösségi kezdeményezés programok és a Kohéziós Alap irányító hatóságának feladatait, gondoskodik a monitoring bizottságok mőködésérıl; tárgyalásokat folytat az Európai Unió intézményeivel a fejlesztési stratégia és az annak megvalósítására szolgáló operatív programok egyeztetése érdekében;

20 szervezi az Európai Unió strukturális és kohéziós politikájával kapcsolatos hazai feladatokat; a Kormány által meghatározott körben ellátja az Európai Unió pénzügyi támogatásainak felhasználásához szükséges feladatokat, és koordinálja a pénzügyi támogatások felhasználásával kapcsolatban kialakított intézményrendszer mőködését Irányító Hatóság (IH) júliustól valamennyi Operatív Program irányító hatósága az NFÜ önálló szervezeti egységeként mőködik. A végrehajtás irányításának koncentrációja elısegíti az OP-k végrehajtása közötti koordináció hatékonyságának növelését, a tapasztalatcserét, az átláthatóságot, az elszámoltathatóságot, valamint a feladatszervezés racionalizálását. A 1083/2006/EK rendelet 59. cikk (1) a) pontjának megfelelıen a GOP esetében az irányító hatósági feladatokat az NFÜ Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatósága látja el Közremőködı Szervezet (KSZ) Az operatív programok közremőködı szervezetei a fenti pontban említett minısítési eljárás eredményének függvényében, a programozási idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának szabályairól és felelıs intézményeirıl szóló 255/2006 (XII. 8.) Korm. Rendelet 10. paragrafusának rendelkezései értelmében közös miniszteri rendeletben kerülnek kijelölésre. A Gazdaságfejlesztési Operatív Program esetében az alábbi közremőködı szervezet került kijelölésre: MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (korábbi nevén: Vállalkozói Támogatásközvetítı Zrt.) A közremőködı szervezet tevékenysége a pályázatok érkeztetésétıl kezdve, a pályázati adatok feldolgozásán és értékelésén át tart mindaddig, amíg a támogató és a pályázó jogi viszonyban áll egymással: befogadja és értékeli a projekt javaslatokat, az irányító hatósággal történt megállapodásnak megfelelıen szükség szerint bíráló bizottságokat állít fel és mőködtet, vizsgálja a társfinanszírozott termékek és szolgáltatások teljesítését, valamint ellenırzi, hogy a mőveleteknek a kedvezményezettek által bejelentett költségei valóban felmerültek, és a közösségi és nemzeti szabályokkal összhangban állnak, 21

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Üzleti környezet egyes kérdései

Üzleti környezet egyes kérdései NEMZETI TECHNOLÓGIAI PLATFORM A TEXTIL- ÉS RUHAIPAR MEGÚJÍTÁSÁÉRT Üzleti környezet egyes kérdései Szakértıi tanulmány a Stratégiai Kutatási Tervhez Készült a Texplat 4. munkacsoport munkájának keretében

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet

Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet Budapest, 2013. május Tartalom BEVEZETÉS... 4 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Általános kép a KKV-król nemzetközi

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE. Kutatási zárójelentés. Írta és szerkesztette: Lannert Judit

AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE. Kutatási zárójelentés. Írta és szerkesztette: Lannert Judit AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE Kutatási zárójelentés Írta és szerkesztette: Lannert Judit 2009. december 1 A tanulmány az Oktatáskutató és Fejlesztı Intézet

Részletesebben

Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies

Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies B u d a p e s t, A n g y a l u. 1 5 / b. H u n g a r y 1 0 9 4 Tel.: (36-1) 455-0223 Fax: (36-1) 216-0911 Dr. Éri Vilma A KÖRNYEZETTUDATOS GAZDASÁGI

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai 49 2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai A tanulmány keretében áttekintést adunk a 2007-2013 közötti az Nemzeti Stratégiai Referencia

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK közvetítői számára Kódszám: GOP-2007-4.1./13 1 A. PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2015. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG 2015. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG 2015. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 2015. április 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Rövidítésjegyzék... 3 I. Bevezető... 5 II. Középtávú makrogazdasági kitekintés...

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló

A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló Az inkubátor projekt rövid összefoglalása 1. BI/BSC lehetıségek. Ez egy rövid bevezetı, mely kiterjed a javasolt

Részletesebben

A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM

A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM Budapest, 2008. november Szerkesztette és a kutatást irányította: Dr. habil Báger Gusztáv egyetemi tanár, az ÁSZ

Részletesebben

Állami támogatások és gazdasági teljesítmény

Állami támogatások és gazdasági teljesítmény Közgazdasági Szemle, LXI. évf., 2014. március (279 298. o.) Kállay László Állami támogatások és gazdasági teljesítmény Támogatás-túladagolás a magyar gazdaságfejlesztésben? Magyarországon az elmúlt évtizedben

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Revita TRIO Kft. tanulmány Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben

NAGY REFORMKÖNYV. A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás 2012. FEBRUÁR

NAGY REFORMKÖNYV. A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás 2012. FEBRUÁR NAGY REFORMKÖNYV A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás magyar útja 2012. FEBRUÁR NAGY REFORMKÖNYV A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás magyar útja 2012.

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

Állami támogatási rendszer különös tekintettel a környezetvédelmi támogatásokra

Állami támogatási rendszer különös tekintettel a környezetvédelmi támogatásokra Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Külgazdasági szak EU kapcsolatok szakirány Állami támogatási rendszer különös tekintettel a környezetvédelmi támogatásokra Készítette: Kovács

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

A lisszaboni folyamat hozzájárulása Magyarország versenyképességének javulásához

A lisszaboni folyamat hozzájárulása Magyarország versenyképességének javulásához Farkas B. (szerk.) 2007: A lisszaboni folyamat és Magyarország. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2007. JATEPress, Szeged, 94-102. o. A lisszaboni folyamat hozzájárulása Magyarország versenyképességének

Részletesebben

Mozgástér a 2013-ig tartó uniós források súlypontjainak meghatározásában

Mozgástér a 2013-ig tartó uniós források súlypontjainak meghatározásában HÉTFA MŰHELYTANULMÁNYOK MT 2009/1 ISBN 978-963-08-0279-6 A használható tudásért Mozgástér a 2013-ig tartó uniós források súlypontjainak meghatározásában HÉTFA KUTATÓINTÉZET 1 Vezetői összefoglaló Írásunk

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatási igények benyújtásához (A támogatás kódja: EGYH-13) TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás céljai és a támogatható tevékenységek...3 1.1 EGYH-KCP-13

Részletesebben

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi:

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: Alapvetı követelmény, hogy minden könyvvizsgáló megértse a standardok lényegét és a saját lehetıségei alapján, a saját megbízóira tekintettel

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS AZ ADÓCSÖKKENTÉS KÖLTSÉGVETÉSE

A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS AZ ADÓCSÖKKENTÉS KÖLTSÉGVETÉSE A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS AZ ADÓCSÖKKENTÉS KÖLTSÉGVETÉSE A 2008-ban kibontakozó gazdasági világválság rámutatott arra, hogy az addig folytatott, a szinte szabályozatlan piacgazdaságot megteremtő, a liberális

Részletesebben

De minimis támogatások

De minimis támogatások Üzleti Navigátor Füzetek Dr. Badak Béla De minimis támogatások Opten Kft. Budapest, 2007 1 Kiadja az OPTEN Informatikai Kft. Levélcím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82. E-mail: opten@opten.hu ISBN 978 963

Részletesebben