A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2014 (2014. január 1-jétől hatályos változat)

2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 I. Általános rendelkezések... 3 A szabályzat célja és tartalma... 3 A szabályzat hatálya... 3 II. A minősítés és értékelés szabályai... 3 Az eszközök és források minősítése... 3 Az eszközök minősítése... 2 A források minősítése... 4 Az eszközök bekerülési értékének meghatározására vonatkozó szabályok... 4 Az értékcsökkenés és az értékvesztés szabályai... 4 A mérleg szerinti érték meghatározásának szabályai... 8 III. Záró és hatályba léptető rendelkezések... 9

3 Bevezetés A Budapesti Gazdasági Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) a Számviteli politikájával összhangban, abban meghatározott jogszabályi előírásoknak megfelelve a számvitelről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) alapján szabályozza az eszközök és források értékelését. I. Általános rendelkezések A szabályzat célja és tartalma 1. (1) A Szabályzat célja, hogy a hatályos jogszabályi előírásokat betartva, egyértelműen és teljes körűen szabályozza a vagyonelemek értékelésének elveit. (2) A Főiskola kezelésében lévő eszközöket és forrásokat e Szabályzatban foglaltak szerint kell minősíteni, az itt leírt értékelési elvek szerint kell a nyilvántartásokba felvenni, és a mérlegben - a Főiskola Eszközök és Források leltározási és leltárkészítési szabályzatában foglaltak szerint - értékelve szerepeltetni. (3) A szabályzat tartalmazza: a) az eszközök és források minősítésének szabályait, b) az eszközök és források bekerülési értékére vonatkozó szabályokat, c) az értékcsökkenés és értékvesztés szabályait, d) az értékelés szabályait, e) a mérleg szerinti érték meghatározását. A szabályzat hatálya 2. A Szabályzat hatálya a Főiskola nyilvántartásaiban szereplő eszközökre és forrásokra terjed ki. II. A minősítés és értékelés szabályai Az eszközök és források minősítése 3. Minősítés során arról kell döntést hozni, hogy Főiskola vagyonelemeit mely vagyoncsoportba kell besorolni. 4. (1) A vagyonelemek értékelésnél az egyedi értékelés, a valódiság és az óvatosság elveinek érvényesítését kell alkalmazni. (2) A mérlegtételek értékelése során figyelembe kell venni minden olyan értékvesztést, amely a mérleg fordulónapján meglévő eszközöket érinti és a mérlegkészítés napjáig ismertté vált. (3) A minősítés helyességért, szabályszerűségéért a gazdálkodási kerettel rendelkező önálló szervezeti egységek felelősek. Az eszközök minősítése 5. (1) Az eszközöket a használhatóságuk, rendeltetésük és a tervezett használati idő alapján kell minősíteni. A minősítést a pénzügyi forrás meghatározásával egyidejűleg az önálló gazdálkodási kerettel rendelkező szervezeti egységnek kell végrehajtani. (2) Az egy éven túl használatos eszközöket befektetett eszközök közé kell besorolni. (3) Immateriális javak minősítésnél, az előző pontban szabályozottakon kívül, figyelembe kell venni azt is, hogy azok megfeleljenek a forgalomképesség feltételeinek. (4) Nem lehet vagyoni értékű jognak minősíteni az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat. 2

4 (5) A tárgyi eszközöket, a készleteket és a sajátos eszközoldali elszámolásokat a számla, vagy más számviteli bizonylat tartalma szerint kell minősíteni. (6) A pénzeszközöket a fizetési számlák kivonatainak tartalma szerint kell minősíteni. (7) A sajátos eszközoldali elszámolásokat a számviteli bizonylatok tartalma szerint kell minősíteni. A források minősítése 6. (1) A tőke elemeit a számviteli bizonylatok, vagy más okiratok tartalma szerint kell minősíteni. (2) A fizetési kötelezettségek minősítésénél azt kell figyelembe venni, hogy a teljesülés tárgyévben, vagy tárgy évet követő évben esedékes. (3) A sajátos forrásoldali elszámolásokat a számviteli bizonylatok tartalma szerint kell minősíteni. Az eszközök bekerülési értékének meghatározására vonatkozó szabályok 7. (1) A bekerülési érték részét képező tételek elszámolásának időpontjára az Áhsz ában foglaltakat kell alkalmazni. (2) A bekerülési értéket a felmerüléskor, legkésőbb az üzembe helyezéskor a számlázott (kivetett) összegben kell megállapítani. (3) Amennyiben az üzembe helyezésig, a raktárba történő beszállításig a számla, a megfelelő bizonylat nem érkezett meg, a fizetendő összeget az illetékes hatóság nem állapította meg, akkor az adott eszköz értékét a rendelkezésre álló dokumentumok (szerződés, piaci információ, jogszabályi előírás) alapján kell meghatározni. (4) Az így meghatározott érték és a ténylegesen számlázott vagy később módosított fizetendő (kivetett) összeg közötti különbözettel a beszerzési értéket a végleges bizonylatok kézhezvétele időpontjában akkor kell módosítani, ha a különbözet összege az adott eszköz értékét jelentősen módosítja. (5) Amennyiben a különbözet összege jelentősen nem módosítja az adott eszköz bekerülési (beszerzési) értékét, annak összegét a végleges bizonylatok kézhezvételének időpontjában egyéb ráfordításként, illetve egyéb bevételként kell elszámolni. (6) Azokat az eszközöket, amelyek több, külön-külön nem működtethető, de egymással cserélhető, össze nem épített darabból állnak, egyedileg kell minősíteni. (7) A több eszközhöz is használható (cserélhető) tartozékokat önállóan, egyedileg kell minősíteni. (8) Az eszközök biztonságos üzemeltetéséhez, rendeltetésszerű használatához műszakilag szükséges tartozékokat, tartalék alkatrészeket akkor kell a beszerzési ár részének minősíteni, ha beszerzésük az eszközzel együtt, az üzembe helyezés előtt történik. (9) A több eszközhöz is használható (cserélhető) tartozék önállóan, egyedileg minősítendő tárgyi eszköznek vagy forgóeszköznek. (10) Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett, vagy vagyonkezelésbe vett eszközök bekerülési értéke a vagyonkezelésbe adónál kimutatott bruttó érték. (11) Az államháztartáson kívülről, térítés nélkül (a visszaadási kötelezettség nélkül) átvett eszköz, illetve az ajándékként, hagyatékként kapott eszköz, továbbá a többletként fellelt (a nem adminisztrációs hibából származó többlet) eszköz bekerülési (beszerzési) értéke - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - az eszköznek az állományba vétel időpontjában ismert piaci értéke. (12) Az átvételt követően a vagyonkezelésbe adónál az átadásig esetleg elszámolt értékcsökkenést, értékvesztést a vagyonkezelésbe vevőnek nyilvántartásba kell venni. (13) A követelés fejében átvett eszköz bekerülési (beszerzési) értéke az eszköz megállapodás, csereszerződés, vagyonfelosztási javaslat szerinti (számlázott, bizonylatolt) értéke. 3

5 (14) A csere útján beszerzett eszköz bekerülési (beszerzési) értéke az eszköz csereszerződés szerinti értéke, a cserébe adott eszköz eladási ára. (15) Az államháztartáson kívülről, térítés nélkül (a visszaadási kötelezettség nélkül) átvett eszköz, illetve az ajándékként, hagyatékként kapott eszköz, továbbá a többletként fellelt (a nem adminisztrációs hibából származó többlet) eszköz bekerülési (beszerzési) értéke - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - az eszköznek az állományba vétel időpontjában ismert piaci értéke. (16) Az importbeszerzés bekerülési értékét az Áhsz. 20. (3) és (4) bekezdése szerint az Szt a szerint kell meghatározni. (17) A forint pénzeszközök bekerülési értékét a pénzszámla kivonatokon lévő értéken kell meghatározni. (18) A devizaszámlára kerülő deviza bekerülési értékét a bekerülés napjára vonatkozó, MNB hivatalos devizaárfolyamán átszámított forintértéken kell meghatározni, kivéve a forintért vásárolt valutát, devizát, amelynél a ténylegesen fizetett forint alapján kell a nyilvántartásba vételi árfolyamot meghatározni. (19) Az adott előlegek bekerülési értéke az átutalt vagy megfizetett - előzetesen felszámított általános forgalmi adót nem tartalmazó - összeg. (20) A külföldi pénzértékre szóló követelések és kötelezettségek bekerülési értékét az egységes rovatrend bevételeihez kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon kimutatott követelésekkel megegyező elismert, esedékes összeg szerint kell meghatározni. Az értékcsökkenés és az értékvesztés szabályai 8. (1) Az immateriális javak terv szerinti értékcsökkenését a vagyoni értékű jogok tekintetében a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési (beszerzési, illetve előállítási) értékre, évi 16 %-os amortizációt kell elszámolni, a szellemi termékek tekintetében évi 33%-os terv szerinti értékcsökkenés számolható el. (2) Az immateriális javaknál a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési (beszerzési, illetve előállítási) értékét fel kell osztani a tervezett használati évekre, és a terv szerinti értékcsökkenést ennek figyelembételével kell meghatározni. (3) A huszonöt millió forint bekerülési érték alatti gépek, berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenésének megállapításánál nem lehet maradványértéket meghatározni. (4) A tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenését a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény 2. mellékletében meghatározottak szerint kell megállapítani. a) Épületek Az épület jellege Leírási kulcs % 1. Hosszú élettartamú szerkezetből 2,0 2. Közepes élettartamú szerkezetből 3,0 3. Rövid élettartamú szerkezetből 6,0 4

6 A felsorolt csoportokon belül az épületek műszaki ismérvek szerinti besorolása: A csoport megnevezése Felmenő (függőleges teherhordó) szerkezet Kitöltő (nem teherhordó) falazat Vízszintes teherhordó szerkezet (közbenső és tetőfödém, illetve egyesített teherhordó, térelhatároló tetőszerkezet) Hosszú élettartamú szerkezet Beton- és vasbeton, égetett tégla-, kő-, kohósalak- és acélszerkezet Tégla, blokk, panel, öntött falazat, fémlemez, üvegbeton és profil-üveg Előre-gyártott és monolit vasbeton acéltartók közötti kitöltő elem, valamint boltozott födém Közepes élettartamú szerkezet Könnyűacél és egyéb fémszerkezet, gázszilikát szerkezet, bauxit-beton szerkezet, tufa- és salakblokk szerkezet, fűrészelt faszerkezet, vályogfal szigetelt alapokon Azbeszt, műanyag és egyéb függönyfal, Fagerendás (borított sűrűgerendás), mátrai födém, könnyű acélfödém, illetve egyesített acél tetőszerkezet könnyű kitöltő elemekkel Rövid élettartamú szerkezet Szerfás és deszkaszerkezet, vályogvert falszerkezet, ideiglenes téglafalazat Deszkafal, lemezkeretbe sajtolt lapfal Szerfás tapasztott és egyéb egyszerű falfödém Az épület jellegét a három ismérv közül a rövidebb élettartamot jelentő alapján kell meghatározni. Az épületgépészet körébe tartozó gépek és berendezések értékcsökkenését az épülettől függetlenül, a gépeknél megadott leírási kulcsokkal is el lehet számolni. Az épületbe beépített technológiai gépek és berendezések, az ezeket kiszolgáló vezetékek leírását az épülettől függetlenül, a gépeknél, illetve vezetékeknél megadott leírási kulcsok alapján kell megállapítani. b) Építmények Az építmény jellege Leírási kulcs % Idegen (bérelt) ingatlanon végzett beruházás 6,0 Minden egyéb építmény 2,0 ebből: a hulladékhasznosító létesítmény 15,0 Hulladékhasznosító létesítmény: a hulladékgazdálkodásról szóló törvény előírásának megfelelő hasznosítás céljára szolgáló épület, építmény, ide nem értve a földterületet. 5

7 c) Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 33%-os kulcs alá tartozó tárgyi eszközök: A HR , 8479 vtsz.-ekből a programvezérlésű, számvezérlésű gépek, berendezések. A HR 8471, 8530, 8537 vtsz.-ekből az irányítástechnikai és általános rendeltetésű számítástechnikai gépek, berendezések. A HR 84. és 85. Árucsoportból az ipari robotok. A HR 9012, , vtsz.- ekből az átviteltechnikai, az ipari különleges vizsgálóműszerek és a komplex elven működő különleges mérő- és vizsgáló berendezések. A HR 8469, 8470, 8472, 9009 vtsz.-ek, valamint a HR vtsz.-alszám. A HR , vtsz.-alszámok. A HR 8402, 8403, 8416, 8417 vtsz.-ekből a fluidágyas szénportüzelésű berendezések, valamint a mezőgazdasági és erdőgazdasági nedves melléktermékek elégetésével üzemelő hőfejlesztő berendezések. A HR vtsz.-alszám, valamint a HR 8514 vtsz.-ből a hulladékmegsemmisítő, -feldolgozó, -hatástalanító és -hasznosító berendezések. A HR vtsz.-alszámok. A HR 8419, 8421 vtsz.-ekből a szennyezőanyag leválasztását, szűrését szolgáló berendezések. A HR , vtsz.-alszámok. A HR vtsz.-alszám, továbbá a HR vtsz.-ekből az orvosi gyógyászati laboratóriumi eszközök 20%-os kulcs alá tartozó tárgyi eszközök A HR 8701 vtsz.-ből a járművek, valamint a HR , 8710, 8711 vtsz.-ek 14,5%-os kulcs alá tartozik minden egyéb tárgyi eszköz. (5) A kis értékű immateriális javak és tárgyi eszközök bekerülési értékét a beszerzéskor, az üzembe helyezéskor, használatba vételkor terv szerinti értékcsökkenésként egy összegben el kell számolni. (6) Terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni az immateriális javak és tárgyi eszköznél, ha a) az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke; b) az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mert az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan; c) a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető. (7) Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, továbbá terv szerinti értékcsökkenés a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél. 9. Az immateriális javak, tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenését az alábbi esetekben kell elszámolni: a) az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mert az immateriális jószág, a tárgyi eszköz a tevékenység változása miatt feleslegessé válik, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan; 6

8 b) a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető. 10. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök és forgóeszközök értékvesztésének elszámolása során akkor kell a különbözetet jelentős összegűnek tekinteni, ha az értékvesztés összege meghaladja a bekerülési érték 10%-át, de legalább a százezer forintot. 11. (1) Értékvesztést az alábbi eszközcsoportok esetében kell elszámolni: a) gazdasági társaságban lévő részesedések, b) értékpapírok, c) készletek, d) követelések, e) nem a Kincstárban vezetett fizetési számláknál. (2) A gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetésnél függetlenül attól, hogy az a forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel értékvesztést kell elszámolni, a befektetés könyv szerinti értéke és piaci értéke közötti veszteségjellegű különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű. (3) A befektetés piaci értéke meghatározásakor figyelembe kell venni: a) a gazdasági társaság tartós piaci megítélését, a piaci megítélés tendenciáját, a befektetés (felhalmozott) osztalékkal csökkentett tartós tendenciáját, b) a megszűnő gazdasági társaságnál a várhatóan megtérülő összeget, c) a gazdasági társaság saját tőkéjéből a befektetésre jutó részt. (4) Amennyiben a mérlegkészítéskori piaci érték jelentősen és tartósan magasabb, mint a befektetés könyv szerinti értéke, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. Az értékvesztés visszaírásával a befektetés könyv szerinti értéke nem haladhatja meg beszerzési értéket. (5) A vásárolt készlet bekerülési (beszerzési), illetve könyv szerinti értékét, illetve a saját termelésű készlet bekerülési (előállítási) értékét csökkentetten kell a mérlegben szerepeltetni, ha a készlet a vonatkozó előírásoknak (szabvány, szállítási feltétel, szakmai előírás stb.), illetve eredeti rendeltetésének nem felel meg, ha megrongálódott, ha felhasználása, értékesítése kétségessé vált, ha feleslegessé vált. A készlet értékének csökkentését a különbözetnek értékvesztéskénti elszámolásával ez esetben addig a mértékig kell elvégezni, hogy a készlet a használhatóságnak (az értékesíthetőségnek) megfelelő, mérlegkészítéskor, illetve a minősítés elvégzésekor érvényes (ismert) piaci értéken (legalább haszonanyagáron, illetve hulladékértéken) szerepeljen a mérlegben. (6) A követelések értékelése során a vevő minősítése alapján, a beszámolás szerinti év mérlegforduló napján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél - ideértve az előlegként adott összegeket, továbbá a bevételek aktív időbeli elhatárolása között lévő követelésjellegű tételeket is - értékvesztést kell elszámolni. (7) A vevők minősítése során vizsgálni kell: a) fizetőképességét, likviditási helyzetét és annak tartósságát, b) a vonatkozó szerződés alapján garancia érvényesítésére van-e lehetőség, c) csődeljárást, felszámolási eljárást indítottak-e vele szemben, ha igen, a követelés milyen mértékű kielégítésére lehet számítani. (8) Az egyedi értékelés alapján történő minősítést évente legalább egyszer, a mérlegkészítés időpontját megelőző 30 nappal el kell végezni. (9) Az értékvesztést a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján - a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti - veszteségjellegű - különbözet összegével megegyezően kell meghatározni, amennyiben a különbözet tartós és jelentős összegű. 7

9 (10) A működési és felhalmozási célú támogatásokra ékvesztést nem lehet elszámolni. 12. (1) Az egyszerűsített értékelési eljárásba bevont követelések értékelése során az egyes minősítési kategóriákhoz rendelt, a várható megtérülésre vonatkozó százalékos mutatók meghatározását, a követelés-beszedés eredményének előző költségvetési év(ek)re vonatkozó adatai alapján kell meghatározni. Az egyes minősítési kategóriákhoz rendelt százalékos mutatókat évente felül kell vizsgálni. (2) Szolgáltatási csoportonként az egyszerűsített értékelési eljárásba bevont követelések az alábbiak: a) különeljárási díjak, b) utóvizsgadíjak, c) könyvtári díjak, d) kollégiumi díjak. (3) Az egy összegben elszámolt értékvesztést a következő évi mérlegfordulónapi értékeléskor a követelés összegét vevőnként össze kell vetni az előző évben elszámolt értékvesztés összegével és a csoport szintjén mutatkozó különbözetet - előjelének megfelelően - a korábban elszámolt értékvesztést növelő értékvesztésként, illetve a korábban elszámolt értékvesztés visszaírásaként kell elszámolni. (4) Amennyiben a vevő, minősítése alapján a követelés várhatóan megtérülő összege jelentősen meghaladja a követelés könyv szerinti értékét, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. Az értékvesztés visszaírásával a követelés könyv szerinti értéke nem haladhatja meg a nyilvántartásba vételi értékét. 13. (1) A vásárolt, raktárban lévő és saját termelésű készlet könyv szerinti értékét értékvesztés elszámolásával kell csökkenteni akkor, a) ha a készlet a vonatkozó előírásoknak (szabvány, szállítási feltétel, szakmai előírás stb.), illetve eredeti rendeltetésének nem felel meg, b) ha megrongálódott, c) ha felhasználása, tartósan kétségessé vált, d) vagy feleslegessé vált. (2) A készlet értékvesztését az ismert piaci érték mértékéig kell elvégezni. (3) A korábban elszámolt értékvesztést visszaírással, a bekerülési értékig lehet csökkenteni. 14. A Magyar Államkincstárban vezetett fizetési számlákra értékvesztést nem lehet elszámolni. 15. Az eszközök értékhelyesbítésére az Szt. 57. (3) bekezdését és 58. (1) és (5)-(9) bekezdését kell alkalmazni. A mérleg szerinti érték meghatározásának szabályai 16. (1) A mérlegtételek értékelése során figyelembe kell venni minden olyan értékvesztést, amely a mérleg fordulónapján meglévő eszközöket érinti és a mérlegkészítés napjáig ismertté vált. (2) Az eszközöket a bekerülési (beszerzési) értéknél, illetve előállítási költségüknél magasabb értéken nem szabad a mérlegbe felvenni. (3) Az immateriális javak és a befektetett eszközök mérleg szerinti értékét bekerülési értéken kell meghatározni, csökkentve az elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenéssel, növelve a terven felüli értékcsökkenés visszaírt összegével. (4) A vásárolt készletek mérleg szerinti értékét a mérleg fordulónapján használatba nem vett vásárolt készletek bekerülési értékén kell meghatározni, csökkentve a már elszámolt értékvesztéssel, növelve az értékvesztés visszaírt összegével. 8

10 (5) A mérlegben a befejezetlen termelést, félkész termékeket, késztermékeket, a bekerülési értéken kell kimutatni, csökkentve az elszámolt értékvesztéssel, növelve az értékvesztés visszaírt összegével. (6) A mérlegben az elismert követeléseket a bekerülési értéken kell kimutatni, csökkentve az elszámolt értékvesztéssel, növelve az értékvesztés visszaírt összegével. (7) A mérlegben a pénzeszközöket a mérleg fordulónapján a pénztárban lévő, a fizetési számlához kapcsolódó számlakivonatban szereplő értéken - a valutapénztárban lévő valutakészlet, a devizaszámlán lévő deviza esetén az átértékelt forintértéken - kell kimutatni. (8) A mérlegtételek értékelésének általános szabályaira az Áhsz ait figyelembe véve - az Szt át kell alkalmazni. III. Záró és hatályba léptető rendelkezések 17. (1) A jelen Szabályzat január hónap 1 napján lép hatályba. (2) E szabályzat alkalmazásának napjával egyidejűleg a Szenátus december 3-i ülésén, a 2010/2011. tanévi 31. számú határozattal elfogadott Eszközök és források értékelési szabályzata hatályát veszti. (3) Jelen Szabályzat rendelkezéseit a nyilvántartások vezetésénél és az költségvetési beszámoló készítésénél is alkalmazni kell Budapest, december 12. Záradék: Sándorné dr. Kriszt Éva rektor A Szabályzatot a Szenátus december 12-i ülésén 2014/2015. tanévi (XII. 12.) 35. számú határozatával elfogadta. Hatályos: január 1. napjától. 9

11 Budapesti Gazdasági Főiskola.....szervezeti egység 1. sz. melléklet Készletek értékvesztése év. december 31.-én adatok (Ft-ban) Cikkszám Mennyiség Készlet megnevezése Nyilvántartási érték Piaci érték Értékelési különbözet Dátum:... év....hó..nap.. aláírás aláírás 10

12 2. sz. melléklet Deviza értékelés..év.. december 31-én megnevezés pénzeszközök devizaszámlája devizaszámlája devizaszámlája devizaszámlája Devizaszámlája Devizaszámlája Devizaszámlája Budapesti Gazdasági Főiskola.....szervezeti egység Nyilvántartási érték pénznem EUR Árfolyam XII. 31 értékelt érték Értékelési különbözet Mérleg szerinti érték Dátum: 20...év.hó..nap.. aláírás aláírás 11

13 3. sz. melléklet Budapesti Gazdasági Főiskola... szervezeti egység Kimutatás év. december 31.-én elismert követelések értékeléséről Vevő Nyilvántartási Várható Értékelési Mérleg szerinti érték megtérülési érték különbözet érték Dátum:... év hó..nap.. aláírás aláírás 12

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Országos Sportegészségügyi Intézet Dr. Soós Ágnes Fıigazgató 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. e-mail cím: foig@osei.hu Tel.: (1) 488-6111 Fax.: (1)375-3292 ESZKÖZÖK ÉS

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről a hivatkozott jogszabályhelyek szövegével egységes szerkezetben [a normál betűs szedés a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), a bekeretezett

Részletesebben

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA TARTALOMJEGYZÉK I. A SZÁMVITELI POLITIKA RENDELTETÉSE II. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 20., csütörtök Tartalomjegyzék 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013 SZÁMLAREND 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személyek: Purosz Alexandrosz Jelen szabályzatban

Részletesebben

2. Eredménykimutatás egyéb bevétel, egyéb ráfordítás

2. Eredménykimutatás egyéb bevétel, egyéb ráfordítás 4.. Eredménytartalék 4.. Lekötött tartalék 40.000.000 1 Beruházás 4.. Kötelezettség 40.000.000 A költségnemek, egyéb bevételek és ráfordítások 2015. évi gyakorlati kérdései 2. Eredménykimutatás egyéb bevétel,

Részletesebben

4. Gazdasági események számvitele

4. Gazdasági események számvitele 4. Gazdasági események számvitele 4.1. Befektetett eszközök számvitele 4.1.1. Befektetett eszközök mérlegtételei és számlaszámai A mérleg előírt tagolása "A" változat Számlatükör Eszközök (aktívák) Mérlegszámlák

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet Takács András Dr. Czink Irma Szücs Tamás Pénzügyi számvitel II. Oktatási segédanyag a Számvitel III.: Pénzügyi és vezetési számvitel

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Szakszervezeti alapszervezetek részére Budapest, 2005 Készítette: Kovács Gézáné bejegyzett könyvvizsgáló Sorozat-szerkesztő: Gróf

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSÖSZTÖNZŐ, BERUHÁZÁS FINANSZÍROZÓ GAZDASÁGI TÉTELEK SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA ELŐADÓ:

Részletesebben

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141 A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

ü ves beszæmolü 2013.

ü ves beszæmolü 2013. 1 1 0 4 3 8I8 3419 3 9 1 l 40 4 statisztikai szamjel 4 cøgjegyzøk szæma a vællalkozæs megnevezøse Kü rü s VolÆn Autü buszkü zlekedøsi Zrt. a vællalkozæs cüme,telefonszæma 5600 BØkØscsaba Szarvasi ü t 103.

Részletesebben

uft ianyszám : 1k 8 Sa I `- + Tisztelt Elnök Úr! szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló,

uft ianyszám : 1k 8 Sa I `- + Tisztelt Elnök Úr! szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló, uft ianyszám : 1k 8 Sa I `- + Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett: 2015 JÚN 2 2. Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek Alapvető fogalmak, kérdések: - az adóalanyok köre - a társasági adóalap meghatározása - az adóalapot növelő tételek - az adóalapot csökkentő

Részletesebben

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2013. január 30. Egis Gyógyszergyár Nyrt. Felelc5ssegvallal6 nyilatkozat Az Egis Gy6gyszergyar Nyilvanosan

Részletesebben

Civil (nonprofit) szervezetek gazdálkodása, számvitele. Készítette: Baracskainé dr Boór Judit

Civil (nonprofit) szervezetek gazdálkodása, számvitele. Készítette: Baracskainé dr Boór Judit Civil (nonprofit) szervezetek gazdálkodása, számvitele Készítette: Baracskainé dr Boór Judit Témák Jogszabályi környezet Civil szervezetek elválasztása a vállalkozói szervezetektől Fogalmak Cél szerinti

Részletesebben

IAS 16 NEMZETKÖZI SZÁMVITELI STANDARD. Ingatlanok, gépek és berendezések

IAS 16 NEMZETKÖZI SZÁMVITELI STANDARD. Ingatlanok, gépek és berendezések IAS 16 NEMZETKÖZI SZÁMVITELI STANDARD Ingatlanok, gépek és berendezések CÉL 1. A jelen standard célja az ingatlanok, gépek és berendezések számviteli kezelésének bemutatása, hogy a pénzügyi kimutatások

Részletesebben

Vevők értékelése az év végi beszámolóhoz

Vevők értékelése az év végi beszámolóhoz Vevők értékelése az év végi beszámolóhoz Amit ne felejtsünk el, amikor készítjük az év zárásához kapcsolódó mérleget és eredménykimutatást! Jelen díjmentes kiadványt az Adó Sziget Klub bocsátja az Ön rendelkezésére,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 187. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 187. szám MAGYAR KÖZLÖNY 187. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 30., kedd Tartalomjegyzék 362/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Anyag-, eszköz és készletgazdálkodási szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Anyag-, eszköz és készletgazdálkodási szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Anyag-, eszköz és készletgazdálkodási szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig. Tartalomjegyzék

Részletesebben

De minimis támogatások

De minimis támogatások Üzleti Navigátor Füzetek Dr. Badak Béla De minimis támogatások Opten Kft. Budapest, 2007 1 Kiadja az OPTEN Informatikai Kft. Levélcím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82. E-mail: opten@opten.hu ISBN 978 963

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

Támogatások. Rezsabek Angéla

Támogatások. Rezsabek Angéla Támogatások Támogatások Kapott támogatások keretösszeg szerinti vizsgálata Kívülről jött támogatások számviteli elszámolása Belülről meg nem fizetett támogatásnak minősülő összegek Mikro, kis, középvállalkozások

Részletesebben