f Írásunk a 10. oldalon A diakóniai teológia kritikája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "f Írásunk a 10. oldalon A diakóniai teológia kritikája"

Átírás

1 országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 37. szám szeptember 11. Szentháromság ünnepe után 16. vasárnap Ára: 164 Ft A hazai református és evangélikus egyházzal azonban még nem alakult ki olyan bensõséges kapcsolat, amelynek keretében zökkenõmentes lehetne az együttmûködés. f Nyugat-európai magyar protestánsok találkozója 6. oldal Az a paradox helyzet áll elõ, hogy a komoly kritikusok tulajdonképpen felértékelik a diakóniai teológiát. Mert ahhoz, hogy szakszerûen vitassák, cáfolni tudják, nekik kell teológiává nemesíteniük. f Egy letûnt rendszer teológiája 3. oldal Az egykor virágzó, de ma már csak szórványtelepülés magyarsága erõn felüli munkával védi és õrzi földrengés sújtotta templomát. f Megtérés Halmágyon 8. oldal Egy hiteles ember f 4. oldal Reneszánsz propaganda f 5. oldal Focimeccs a templomban? f 5. oldal Interjú Pátkai Róberttel f 7. oldal Testvérlesen f 8. oldal Az ikonok f 9. oldal Becsengettek b Augusztus legvégén, szeptember elején tanévnyitó ünnepi istentiszteletek sora töltötte meg templomainkat szerte az országban. Egyházi oktatási intézményeink több mint tízezer csillogó szemû, kicsit meghatódott gyermeke énekelt, imádkozott együtt a szülõkkel, pedagógusokkal. Mint azt lapunkban már hírül adtuk, a Deák Téri Evangélikus Gimnázium és a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium tanévnyitó istentiszteletén új igazgatók tették le hivatali esküjüket. Gadóné Kézdy Edit és dr. Ódor László, valamint az újonnan kinevezett tanárok Gáncs Péter püspök áldásával kezdhették meg munkájukat. D. Szebik Imre elnök-püspök Aszódon, Ittzés János püspök pedig Gyõrött szolgált a gyermekek között. Az Orosházi Evangélikus Általános Iskola és Gimnázium tanévnyitó istentiszteletét a Magyar Televízió is közvetítette; Ribár János esperes hirdette az igét. Ünnepi alkalom, egész napos együttlét, visszaemlékezés nyitotta meg az orosházi Hajnal Evangélikus Óvoda 2005/2006-os tanévét. A gyülekezet tíz éve alapította óvodáját. A jubiláló intézmény termeiben kiállítás fogadta a vendégeket, híven tükrözve az elmúlt évtized fejlõdését. Csilingelõ hangú, bátor apróságok köszöntötték az egyházkerület, az egyházmegye és a gyülekezet megjelent vezetõit. Örvendetes, hogy Orosházán az óvoda és az iskola lehetõséget nyújt a város gyermekeinek 3-tól 18 éves korukig arra, hogy egyházi nevelésben részesüljenek. A két intézmény közötti testvéri kapcsolatnak volt köszönhetõ, hogy szeptember 3-án az iskola is helyet adott az óvodai ünnepség rendezvényeinek. A délelõtt a visszaemlékezések jegyében telt. Gyõri Gábor esperes, Lázárné Skorka Katalin lelkész és Révészné Tóth Erzsébet óvodavezetõ csokorba gyûjtötték mindazokat a közös élményeket, amelyek az elmúlt idõszakban elõrevitték az intézmény életét. Az ismeretlen munka, az új feladatok, az átépítés, a bajor tanulmányi út segített összekovácsolni a közösséget, amelyben magas színvonalú egyházi nevelés folyik, segítve az iskola munkáját is. Ebéd után a mára már gimnazista korú gyermekek, illetõleg az óvoda régi és új munkatársai ünnepeltek együtt, immár az óvodában. A hálaadó és egyben tanévnyitó istentiszteleten Gáncs Péter püspök szolgált az óvodát alapító és a mûködését jelenleg is támogató esperessel. g MIHÁLYI ZOLTÁNNÉ Thököly Imre mint az evangélikusok védelmezõje (a német felirat magyar fordításának elsõ sorai: Mit doktor Luther megcsinált, / Thököly érte síkraszállt, / Az ördög bíz nem erre várt ) Háromszáz éve halt meg Thököly Imre, az evangélikus fejedelem f Írásunk a 10. oldalon A diakóniai teológia kritikája Senki sem lehet próféta a maga hazájában. A bibliai mondás annyiban igaz Vajta Vilmosra ( ) is, hogy az evangélikus teológus tudományos tevékenységét határainkon kívül jobban ismerik, mint hazánkban. A Külföldön Élõ Magyar Evangélikus Lelkigondozók Munkaközössége (KÉMELM) most viszont belföldön, a piliscsabai Béthel Missziói Otthonban rendezte meg a Vajta Vilmos személyét felidézõ és munkásságát értékelõ idei konferenciáját, az általa is bírált diakóniai teológiát állítva a szeptember 1-je és 3-a között rendezett tanácskozás fókuszába. A diakóniai teológia közelmúltja és a jövõ teológiája a magyar evangélikusságban témacím idõutazásra invitálta a hazai KÉMELMkonferencia résztvevõit. Összegzésre, a múlt átgondolása végett gyûltünk most egybe fogalmazott megnyitóbeszédében a megalakulásának ötvenedik évfordulóját 2007-ben ünneplõ szervezet elnöke, a Londonban élõ Pátkai Róbert. f Folytatás a 3. oldalon Szükség van-e az egyház szociális (szeretet-) szolgálatára? Napjainkban heves viták pergõtüzébe került az egyházi szociális (szeretet-) szolgálat. Számomra alig értelmezhetõ ez a különös helyzet. Az egyház e sajátos legtöbbször igen nehéz munkát évszázadok óta végzi a betegek, a rászorultak, az idõsek és a sérült gyermekek között. Aki járt ilyen otthonokban, és látott kiszolgáltatott, mozdulni alig tudó idõseket vagy a tekintetükkel simogatni kész, de sem beszélni, sem járni nem tudó gyermek-felnõtteket, annak olyan emléke marad egy-egy látogatásról, amely egy életre szólóan eltántorítja attól a gondolattól, hogy sorsukkal kapcsolatban merkantilista módon az anyagiakról vitatkozzék. Kettõs félreértést közölnek újságok és televíziómûsorok. A híradások azt sugallják, mintha rohamosan növekedne a túldotált egyházi intézmények száma, s ez a tény az egyébként is nehéz helyzetben levõ költségvetést külön összegekkel terhelné meg. Evangélikus egyházunkban mindöszsze egy intézmény, a szombathelyi bõvült egy korábbi önkormányzati otthonnal. (A katolikus egyháznál nem volt növekedés; a református egyháznál két átvett otthon nyitotta meg kapuit.) Több, egyházivá válni akaró intézményrõl nem tudunk. Ha pedig ez a veszély fennállna, akkor az önkormányzati öregotthonoknak juttatott összeget kellene megvizsgálni abból a szempontból, hogy nem szorulnak-e többlettámogatásra, és nem az egyházi intézmények zsebét kellene nagynak találni. Ha tehát Göncz Kinga miniszter asszony fél a tendencia növekedésétõl, akkor félretájékoztatás áldozata, amit õszintén sajnálunk. A másik, legtöbbet hangoztatott és sokakat megtévesztõ állítás az, hogy az egyházi intézmények nagyobb állami támogatást kapnak, mint az önkormányzatok által mûködtetett szociális otthonok. Ez a vélekedés csak akkor volna igaz, ha az egyházi intézmények is kapnának bármiféle juttatást attól az önkormányzattól, amelynek a területén az adott otthon mûködik. Ez azonban nem így van; valójában az önkormányzatok helyett közvetlenül az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium adja a fenntartáshoz szükséges, létszámfüggõ támogatást. Ez a mindenkori önkormányzati dotáció országos átlagának megfelelõ összeg. Hol van itt a többlettámogatás? Nagy ritkán elõfordulhat, hogy egy-egy településen az önkormányzat az országos átlagnál kisebb összeggel támogatja saját intézményét, másutt a fordítottja lehet igaz. Rosszízû, az egyházat nehéz helyzetbe hozó hangulatkeltés a téves információkra épülõ számvetés. Intézményeink így is híveink támogatására, nagyobb horderejû renoválások esetén pedig egyéb nem állami források felkutatására kényszerülnek. Azért is feltûnõ és érthetetlen ez a fajta megközelítése e nehéz munkaterületnek, mert ezt az egyházi tevékenységet minden történelmi korszakban elismerték és nagyra értékelték az úgymond kívülállók is. Még egy kérdéskört kell említenünk e szûkre szabott írás keretein belül. Ez pedig az idõsek úgynevezett differenciált normatív, egy személyre jutó támogatása. Ez alapján egészségi állapotuktól függõen kategorizálnák idõs testvéreinket, akik egyik napról a másikra megbetegedhetnek, tehát állapotukban lényeges változás következhet be. Nem kevésbé elfogadhatatlan az az elképzelés sem, amely szerint két évig egyetlen intézmény sem bõvíthetõ egyetlen ággyal sem ez az úgynevezett kapacitásbefagyasztás. Ez a tervezet egyházhoz tartozó híveink személyi szabadságának a korlátozását jelentené. Miután az egyház az állam válláról vesz le terhet szociális tevékenységével, társadalmi szempontból érdektelen, hogy hol gondozzák az illetõt. Az idõs testvér számára viszont megnyugtató, ha olyan légkörben töltheti öregkora napjait, amilyen lelki-szellemi közegben egész életét leélte. A történelmi egyházak képviselõi eljuttatták a miniszter asszonyhoz állásfoglalásukat, csokorba gyûjtve szakmai és jogi érveiket. Õszintén reméljük, hogy a kormányhoz és az idõs emberek sorsának rendezéséhez egyaránt méltatlan vita olyan törvény elfogadásához vezet, amely minden érdekelt fél megelégedésére szolgál, legfõképp pedig idõs testvéreink még jobb ellátását biztosítja. g D. SZEBIK IMRE Hetvenéves a hatvani templom Offertórium az erdélyi árvízkárosultak megsegítésére Egyházunk püspökei közösen azzal a kéréssel fordulnak a Magyarországi Evangélikus Egyház gyülekezeteihez, hogy szeptember 11-én, vasárnap tartsanak offertóriumot az erdélyi árvízkárosultak megsegítésére. Kérjük, a gyûjtés eredményét közvetlenül a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet számlájára utalják (így tudunk a leggyorsabban és a leghatékonyabban segíteni). Számlaszám: b Az Evangélikus Életben is rendszeresen publikáló lelkész, dr. Barcza Béla jóvoltából lapunk is tudósított a közelmúltban arról, hogy Hatvan városa idén jegyzi a település várossá nyilvánításának 60. évfordulóját. A viszonylag nagy területen, szétszórva élõ helyi evangélikusság múlt vasárnap temploma fennállásának 70. évfordulója alkalmából ünnepelt. Tény és való, hogy Hatvan evangélikus temploma hetvenéves, hiszen a hajlékot szeptember 1-jén szentelték fel, de az egyházközség vénei emlékeztetnek rá, hogy 1944-ben egy bombatalálat következtében teljesen kiégett az épület, és a A város polgármestere, Érsek Zsolt köszöntését köszöni a nyugalomba vonuló lelkész. Háttérben Blaubacher Edit gyülekezeti felügyelõ, a papi padban az ünnep igehirdetõje, D. Szebik Imre püspök T. PINTÉR KÁROLY FELVÉTELE világháborús veszteségeket máig nem tudta pótolni a lelkes, ám csekély létszámú gyülekezet. Valójában már csak a bombatalálatot megelõzõ évben épített orgona hiánya árulkodik a történelmi sérelmekrõl; a magyaros eklektika stílusjegyeit viselõ, takaros istenháza egyébiránt ma már jogos büszkesége a hatvaniaknak. Szeptember 4-én a hatvani hívek nem csupán a kerek évforduló alkalmából gyûltek össze hálaadásra a szokottnál is nagyobb számban. Az istentisztelet végén szeretett pásztoruktól, a Hatvan Gyöngyösi Evangélikus Egyházközség élén közel negyedszázadon át szolgált dr. Barcza Bélától és hitvesétõl, valamint a huszonnégy éves kántori szolgálat után szintén nyugalomba vonuló Kovács Elemérnétõl is búcsúzott a gyülekezet.

2 szeptember 11. forrás ÉLÕ VÍZ Tanévnyitó Lélek élet igazság. Három kulcsszó, melyekrõl sokat kellene tudnunk. Részesültünk-e Lélekben, van-e élhetõ életünk, és jelen van-e benne az igazság? Három lényeg, egy valóság a te életed! S e három kulcsszó összetartozik, egységet képez, mint a térben a három dimenzió. Három, de egy: a Lélek életet ad az igazság által. (Róm 8,10b) Non scolae, sed vitae discimus mondták a régi rómaiak: nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk. Az iskola falai között is az életrõl van szó, miként a templom falai között is az életrõl van szó! Az már a szent ige görög nyelvének szépsége és mélysége, hogy ha a Lélekrõl mint Isten Lelkérõl van szó, akkor azt mondjuk: pneuma, és ha a lélekrõl mint az ember lelkérõl van szó, akkor azt mondjuk, hogy psziché. Az is az ige nyelvének szépsége és mélysége, hogy szó van az életrõl mint földi életrõl, és szó van az életrõl mint örök életrõl. S erre is két szót tud az ige újszövetségi görög nyelve: diákosan cseng az eredeti, hogy biosz (földi élet), és talán idegenül, hogy dzóé (örök élet). De az ige nyelve megkülönbözteti a kettõt azért, hogy az ember lássa maga elõtt ezt a biológiai, földi életet, mert hatalmas érték és páratlan kincs, s mert itt a földön tényleg egy életünk van! S az ige azt akarja, hogy a biológiai, földi élet mellett lássuk az örök életet is. A kettõt nem szabad kijátszani egymással. Mind a kettõt Istentõl kaptuk. Ezt a biosz-életet és a dzóé örök életet is! Mind a kettõre készülni kell! Elõbb ezt idéztem: Non scolae, sed vitae discimus a földi életre készülünk az iskola falai között. De ne tévesszük szem elõl, hogy nem csak a földi életre készülünk; sed vitae aeternae discimus az örök életre is készülünk! S mind a kettõhöz egy kell: az igazság. Az egyikhez a tudomány igazsága. Ezt az értelmes emberi lélek ragadja meg; ez a valóság igazsága. De ez még kevés ennél több kell, már ehhez a földi élethez is: az emberi élet igazsága! Lelkünk szomjazza az igazság valóságát ember és ember közt. Egy másik fajta igazság az, hogy igaz ember legyen valaki. Mert nemcsak a valót akarjuk, hanem az igazat! S a harmadik: az örök élet igazsága, az üdvözítõ igazság. Ezt csak Krisztustól vehetem, hit által. Nehézkes kifejezés, de értsük jól: megigazult élet igazzá vált élet! Hitünk titka, hogy mind a háromra a Lélek vezet rá. A Lélek ad életet az igazság által! Készülünk erre az életre, készülünk az örök életre. Van tudománya a földi életnek, és van tudománya az örök életnek. Isten lelke és az ember lelke találkozzon az iskola falai közt, a templom falai közt, hogy legyen értelmes és igaz földi élet, és legyen üdvösséges örök élet a Krisztusban! Ámen. g Ribár János (A augusztus 28-án az mtv által Orosházáról közvetített tanévnyitó istentiszteleten elhangzott prédikáció szerkesztett szövege.) SEMPER REFORMANDA Amit ember tervez, azt Isten visszájára fordítja, és másképp cselekszik, mint mi terveztük. Már ezért sem lehet kétségbe vonnunk, hogy életünket és cselekedeteinket nem a mi okosságunk, hanem Isten csodálatos hatalma, bölcsessége és jósága irányította. Ebbõl látjuk, mily sokszor volt velünk Isten, még akkor is, ha se nem láttuk, se nem éreztük. Menynyire igaza van Péter apostolnak:»neki gondja van reátok.«(1pt 5,7) d Luther Márton: Tizennégy vigasztaló kép megfáradtaknak és megterhelteknek (Virág Jenõ fordítása) SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 16. VASÁRNAP Kol 3,1 7 Odafent és idelent : Krisztusra nézve Mi az emberség, az értékes emberi élet titka? Mi módon élhetünk úgy, hogy egyszeri és megismételhetetlen, Istentõl ajándékba kapott életünk tetsszen annak, akitõl kaptuk: Atyánknak? Hogy áldássá váljon azok számára, akik között leéljük, és persze nem utolsósorban: hogy boldogságot, örömöt, békét, megelégedettséget találjunk a magunk számára is? Mi a titok? Hogy modern korunkban sem divatjamúlt fogalom az emberség, azt a Kossuth rádió minden hétköznap reggel fél hét után pár perccel, a hírek (terrorizmus, erõszak, madárinfluenza) után sugárzott, közkedvelt mûsora bizonyítja: az Egy csepp emberség. Ebben egy-egy közismert, de legalábbis hivatásában, szakterületén elismert személyiség mondja el gondolatait az életrõl, az emberségrõl: a titokról, élete titkáról, amelyet örömmel ad tovább. Eljátszottam a gondolattal: ha valami csoda folytán egy ma élõ rádióriporter felkereshetné Pál apostolt a börtönben, ahol az e heti alapigénket tartalmazó levelét írta, és megkérdezné, hogy mi az élet értelme, mi a titka az értékes, értelmes, emberséges életnek, akkor õ talán úgy válaszolna, amint azt a kolosséiaknak leírta. Mi a titka Pál életének? Mi az emberség megélésének egyedüli útja? Pál titka: Krisztus és a benne elrejtett élet. A megtartó, kegyelmes, üdvösséget adó Jézus Krisztus, aki még a fogságban is erõ és örömforrás. Oratio œcumenica EMLÉKEZÉS ROGER TESTVÉRRE b Roger Schütz halálhíre megdöbbentette a világ kereszténységét. A magyar írott és elektronikus médiumok sokféle módon tudósítottak a tragikus eseményrõl, megemlékeztek személyérõl, munkásságáról. A Liturgikus sarok aktuális sorozatát is megszakítjuk egy rövid emlékezés erejéig, hiszen az imádkozva hazatért testvér egész életét meghatározta a liturgia, mi több: maga indított el egy olyan liturgikus gyakorlatot, amely mára szerte a világon része a keresztény egyházak istentiszteleti életének. A taizéi áhítatforma és énekgyakorlat mindenki számára ismert, aki egyházi körökben mozog. Elképzelhetetlen egyegy rendkívüli alkalom, konferencia vagy nemzetközi találkozó a burgundiai közösség dalai nélkül. Katolikus evangélikus református templomokban szerte Európában, de a tengeren túl is tartanak Taizé-áhítatokat. Benne sok a csend, sok az imádság, sok az éneklés, és mindig van igeolvasás, elmélkedés is. Mi a titka e forma népszerûségének és e dalok határokon átívelõ hatásának? Mi az, amire újra megtanította Roger testvér Az igénket megelõzõ mondatokban az apostol azt magyarázza, hogy miként a keresztség által Krisztus halálában (2,12; 2,20), úgy az Isten erejébe vetett hit által az örök életre való feltámadásban is részesedünk. De mit jelent az odafent valókkal való törõdés (1. vers)? Nem a teljes befelé fordulást, nem azt, hogy mindennek hátat fordítunk, ami ebben a világban van. Az egyik legjobb példa az odafent valók olyan módon való keresésére, hogy az ékesszóló legyen idelent, Albert Schweitzer életmûve. Hirdette az igét, gyógyított, leprafalvat alapított, megalkotta az élet tiszteletének etikáját, szellemi, fizikai, lelki képességeit mind Isten szolgálatába állította úgy, hogy az akkori világ legkisebbjei közé sorolt gaboni négerekben is szerette az embertársat. Mindezt nem tudta volna másképp megvalósítani, ha nem a Megváltótól kéri és kapja hozzá az erõt. Üdvösségünket nem cselekedeteink, hanem a kegyelem által kapjuk. A kegyelem ad lendületet ahhoz, hogy Istenben való hitünket és iránta való szeretetünket tettekben is kifejezzük. A megdicsõült élet csírája bennünk rejlik, ezért azt kell keresni, ami odafent van mondja Pál, de ezt nem tehetjük másként, mint hogy továbbadjuk az evangéliumot földi életünk napjaiban. Ha a földiekkel törõdünk, ha elveszünk a bálványimádó, felszínes, a látszatra adó, a mélységet, lelkiséget pedig gyakran tagadó, Mindenható Istenünk, te, aki megláttad és megszántad a naini síró özvegyet, kérünk, szánj meg minket is. Természeti katasztrófák hírei rémítenek: emberek ezrei lettek földönfutókká, szorgalmas életek munkája lett percek alatt semmivé Ember emberre támad érthetetlen, vak gyûlölettel; százak halnak meg, és nem tudjuk, hogy miért Miközben a mindentudás egeit ostromoljuk, egyre inkább úrrá lesz közöttünk a félelem. Félünk a teremtett világtól, melyet megrontottunk, és amely most ellenünk fordul. Félünk embertársainktól, akiket nem is ismerünk, akiken gõgösen átnéztünk, és akik most ismeretlenül, vak gyûlölettel támadnak ránk. Urunk, adj igaz, képmutatás nélküli bûnbánatot, hogy felismerjük mindazt a rosszat, amit a teremtett világ és embertársaink ellen elkövettünk. Adj idõt, hogy jóvátegyük, amit még lehet. Add, hogy megtaláljuk a megbékélésre vezetõ utat. Add, hogy megbékéljenek egymással nemzetek és népcsoportok. Add, hogy egymásra találjanak a szeretet és megbékélés jegyében a különbözõ nemzedékek, a házastársak, munkatársak, szomszédok. Engedd, hogy több legyen a megértés, mint az értetlenség, s több a szeretet, mint a gyûlölet ember és ember, nép és nép között. Könyörgünk betegeinkért, különösen is a beteg gyerekekért. Urunk, te tudod, mennyire nem értjük szenvedéseink okát, és ezért sokszor tehetetlenek, tanácstalanok vagyunk. Te adj gyógyulást a betegségekre, erõt a szenvedések elhordozásához, és bölcsességet a gyógyító kezeknek. Istenünk, ne rejtsd el jóságodat szemünk elõl. Add hinnünk: nem üres az ég felettünk. Engedd, hogy rátaláljunk azokra, amik odafent vannak, és hogy az odafenn valók reményében merjük újra átgondolni földi életünket. Add, hogy megérthessük felsõbbrendû akaratodat, s hogy azt Bizakodjatok, jó az Úr! csapata a megfáradt európai egyházakat? Mi az, amit megéreztek általa a világ minden tájáról falujába zarándokoló lelki turisták? Mindenekelõtt arra kell gondolnunk, hogy Roger atya számára fontos volt a liturgia. Ez az oldott, barátságos, közvetlen ember tudta, hogy a liturgia nem nehezíti, hanem megkönnyíti Istennel való találkozásunkat, kapcsolattartásunkat, beszélgetésünket. Ugyanakkor tudta, hogy a liturgia fegyelmezõ erõ is. Segítségével sikerül túljutni azon, hogy az ember önmaga körül forogjon. A liturgia lehetõvé teszi, hogy ne csupán a mi gondolataink, hanem Isten Lelke szárnyaljon, és szálljon le ránk. Roger atya ott ült napról napra közössége tagjai körében, és élte a liturgiát, az Isten-szolgálatnak ezt a csodálatos lehetõségét. Mi is Roger testvér közösségében a liturgia alapja? Elsõsorban az egyszerûség: egyszerû szavakkal és dallamokkal énekelve, imádkozva válaszolni Istennek. Énekeik varázsa nem utolsósorban a sok ismétlésben, ismételgetésben rejlik. Ezek az énekek valósággal belemossák az emberbe Isten szeretetének bizonyosságát. A Kyrie sokszori elismétlése nem a fantázia hiányát jelzi az imádságok és liturgikus részek között, hanem azt a meggyõzõdést, hogy ez a Krisztus-tanítványok egyetlen helyes alapállása, biblikus pozíciója: Uram, irgalmazz! Bár a taizéi muzsikusok igényes hangszerelései közismertek, a hangsúly mégis a gyülekezeti éneken, a közösség dalán van. Nem kell hozzá magas zenei képzettség, s máris több szólamban énekel a gyülekezet. Ezek a zenei miniatûrök az egyszerûség nagyszerûségét hordozzák méghozzá úgy, hogy különbözõ zenei kultúrából érkezõ emberek is a sajátjukként tudják énekelni õket. Szinte azt mondhatjuk: Taizé mûfajt teremtett, s ez nem zenetörténeti esemény, hanem a Lélek embereket egymáshoz vezetõ munkájának csodája. Roger testvér élen járt az imádságban. Nem magamutogató módon, hanem belsõ kisugárzásával, vonzó, példaadó magatartással. Amikor otthon volt, együtt imádkozott társaival s a messzirõl jött ismeretlen ismerõsökkel. Amikor útra kelt, és találkozóra, netán világtalálkozóra készült, akkor nem elõadásokra, parádés programokra, hanem közös imádságra invitált. Másokkal másokért imádkozott, hogy béke és igazságosság legyen a világon. S imádsága másokat is imádkozni tanított. Roger testvér nem világtól elvonult szerzetes volt, hanem közösséget építõ ember. Nem a látványos tréningek közösségépítõ teóriáival próbálkozott, A VASÁRNAP IGÉJE elutasító világban, ha céljainkat csak az anyagiak terén tudjuk megfogalmazni és elképzelni, akkor elveszünk. Nem halljuk meg a hívást, amely pedig hangzik. Isten kegyelmesen szól, a jobbján ülõ Krisztus (1. vers) ma még hív, ma még nem ítél. A külsõségek fontossága is lehet gondolkodásunk tárgya. Környezõ világunkból mindenhonnan az a szemlélet árad, hogy az vagy, amit megveszel, amit fogyasztasz, amiben laksz, amilyen autóval jársz stb. Olyan világban élünk, amelynek általános értékrendje szerint mindennél fontosabb az, ami kívül van, ami látható, tapintható, fogyasztható. Isten óvjon minket attól a kísértéstõl egyházi, gyülekezeti, egyéni keresztény életünkben is, hogy a külsõségekkel törõdjünk ahelyett, hogy igazi küldetésünket töltenénk be! Minden gonosz hatalom erejét megtörte Krisztus, Isten Fia. Mindennapi életünkben erõ, örömforrás, kapaszkodó, háttér és elõrevivõ ösztönzés ez, de mégis el van rejtve (3. vers), és másképp nem lehet a miénk, csak úgy, ha az Úr Jézussal vagyunk közösségben. S folytatódik a páli emberség-titok: öljétek meg magatokban mindazt, ami a földre irányul (l. 5. vers). Amint azt hívõ emberként tapasztaljuk, sajnos elevenek még bennünk az óemberre jellemzõ rossz vonások. Tennünk kell ellene, mégpedig azzal a hittel, hogy küzdelmünkben nem vagyunk egyedül! Nem az a baj, ha felfedezzük magunkban, hogy vannak bennünk földi dolgokra irányuló vágyak, amelyeket Pál is felsorol, hanem az, ha mindebbe belenyugszunk; ha nem visszük ezeket Krisztus elé, ha nem kérjük, hogy erejével segítsen minket új emberként, megváltott gyermekeként élni, cselekedni; ha nem vagyunk készek megölni gonoszságunkat, valahányszor tetten érjük tagjainkban a gonosz gondolatokat, szándékokat, vágyakat és nem utolsósorban a kapzsiságot. Egy csepp emberséggel mi is bizonyságot tehetünk életünk Uráról. Ehhez a csepphez azonban csupán egyetlen Forrás van ahogyan Pálnak, ugyanúgy nekünk is: Jézus Krisztus. g KÕHÁTI DOROTTYA Imádkozzunk! Úr Jézus, köszönöm mindazt, amit nekem adtál halálod és feltámadásod által: új életet, kegyelmet, bûnbocsánatot. Jóságodat, irgalmadat nem érdemeltem. Kérlek, vedd el mindazt belõlem, ami még e földre irányul, és adj erõs hitet, tenni kész szeretetet szívembe, lelkembe, tagjaimba, hogy itt, e földön téged szolgáljalak. Ámen. követve napi feladatainkat hûséggel betölthessük embertársaink javára és a te dicsõségedre. Áldj meg minden jó szándékú törekvést. Add, hogy a jó szándék bölcsességgel és kitartással párosuljon bennünk. Istenünk, ne engedd elfelejtenünk, hogy honnan jöttünk. Mutass és adj értelmes célt az életünknek. Adj munkát a munkanélkülieknek, reményt a kétségbeesetteknek, alázatot az elbizakodottaknak, társat a magányosoknak. Külön kérünk az utánunk jövõ nemzedékekért, hogy hûséges társat találjanak, és õrizd meg a társakat egymás számára egy életen át. Légy azokkal, akik nem jutottak el istentiszteletre, pedig vágytak útmutató, vigasztaló szavadra. Õrizd azokat, akiknek már semmit nem jelent a vasárnap. Ébreszd szívükben az útmutatásod iránti vágyat. Urunk, jóságos és bölcs megértéseddel hallgass meg minket Jézus Krisztusért. Ámen. LITURGIKUS SAROK hanem a szeretet, a csöndes, meghívó emberi hang és az imádság közösségének megteremtésével. Így tudott hidat építeni kelet és nyugat, észak és dél között. Mert a liturgikus közösségnek kisugárzása van, a közös könyörgésbõl, Isten-dicséretbõl erõ fakad: nem szétszóró, hanem a szétesõ világot összetartani képes erõ. Az istentiszteleti együttlét így válik világtávlatra kinyíló közösséggé. Még hosszan lehetne elemezni Roger Schütz személyiségének titkát. A tény az tény: az imádkozó, éneklõ, igére figyelõ liturgia erõforrás volt önmaga és mindazok számára, akik kapcsolatba kerültek vele. A Jelenések könyve mennyei liturgiáról ír, arról az örök istentiszteletrõl, amelybe mi itt néha egy kis idõre belekapcsolódunk. Roger testvér reménységünk szerint odaát már megszakítás nélkül és teljes átéléssel énekelheti, amit mi még itt csak bizalommal és reménységgel dúdolgatunk: Bizakodjatok, jó az Úr! g HAFENSCHER KÁROLY (IFJ.)

3 evangélikus élet szeptember e Folytatás az 1. oldalról A diakóniai teológia kritikája KÉMELM-konferencia Piliscsabán Gémes István, dr. Szabó István és Pátkai Róbert Nem csak a közelgõ jubileum szolgáltatott apropót ahhoz, hogy a Külföldön Élõ Magyar Evangélikus Lelkigondozók Munkaközösségének tagjai visszatekintsenek fél évszázados szolgálatukra, és illõ módon emlékezzenek meg elsõ elnökükrõl. A program összeállításakor még esély volt arra, hogy a Luther Kiadó gondozásában a tanácskozásra idõzítve lát napvilágot (e sorok írójának fordításában) Vajta Vilmos 1987-ben az akkori NSZK-ban megjelent, A diakóniai teológia a magyar társadalmi rendszerben címû kötete. Bár a könyvbemutató egy-két hónapot még várat magára, a fórumbeszélgetések során kitûnt, hogy a konferencia résztvevõinek többsége a magyarországi vendégekkel egyetemben jó ismerõje a mûnek és szerzõje munkásságának. A Svájcban élõ Pósfay György Vajta Vilmos nemzetközi jelentõségét méltatta elõadásában, Pátkai Róbert pedig a teológus magyar nyelvû szolgálatát értékelte referátumában. A reggeli és esti áhítatok mellett számos tartalmas elõadás hangzott el a három nap során. A teljesség igénye nélkül említjük Gémes Istvánnak a diakóniai teológiáról (DT) és annak Vajta Vilmos által összegezett bírálatáról szóló referátumát, valamint a diakóniai teológia elsõ nyilvános hazai kritikáját boncolgató értekezést, melyet Ittzés Gábor tartott. A DT-ról szóló fejtegetések között két különlegesség is akadt: dr. Szabó István református püspök az evangélikus diakóniai teológiával rokon református szolgálat teológiájáról adott igényes áttekintést, dr. Csepregi András, az Evangélikus Hittudományi Egyetem docense pedig Walter Wink észak-amerikai teológus, valamint Bibó István politikafilozófus tanúságtételének tükrében vizsgálta a DT kritikáját. A közelmúlttal való õszinte szembenézést segítette az ifj. dr. Fabiny Tibor által vezetett fórumbeszélgetés is, amely az Egyházunk elmúlt két évtizede külföldrõl és hazulról nézve címet kapta. Ugyancsak ezt szolgálta a moderátor által tartott beszámoló az Ordass Lajos Baráti Körnek, a Luther Szövetségnek, valamint az Evangélikus Belmissziói Egyesületnek a lutheri teológia érvényesítéséért folytatott másfél évtizedes küzdelmérõl. Nem tett mást Böröcz Enikõ sem, aki Ordass Lajos püspök szolgálatára irányította a jelenlévõk figyelmét. Az istentisztelettel záruló konferencia végeztével Pátkai Róbert így összegzett: Eredménynek tartom az elõadások igen magas szintjét, a nyitottságot, az õszinte, kritikát sem nélkülözõ hozzászólásokat. Summázatként idézném Csepregi András referátumának zárógondolatait, amelyek a mi teológiai következtetéseink vonalában foglalják össze a hazai, remélhetõleg mindinkább általánossá váló véleményt:»bár konferenciánk témája a diakóniai teológia kritikája, nyilvánvaló, hogy elõadásom a múltról szólva a jelenünkrõl is, rólunk is és hozzánk is szól. A diakóniai teológia a múlt, de azok a félelmek és torz ambíciók, az erõszak tisztelete, a kegyesség köntösébe bújtatott korántsem ártatlan tévedések és veretes teológiai tételekkel védelmezett hazugságok, amelyek megterhelték a diakóniai teológiát és korszakát, változatlanul bennünk és köztünk élnek. A Krisztus iránti és a kontextus iránti hûség együttes kihívása, amelyre a diakóniai teológia mindig rossz választ adott, számunkra is nehéz kihívás, amelyre nincs könnyû válaszunk. Bár formálisan szabad országban élünk, olyan sok korlátot internalizáltunk és hoztunk magunkkal, hogy ezek között egzisztenciálisan ma sem sokkal könnyebb az egyszerû, világos beszéd, mint korábban volt.«g GAZDAG ZSUZSANNA Betegágyak mellõl zsákfaluba b A Mór mellett fekvõ Nagyveleg község a térkép alapján zsákfalu: csak egyetlen úton lehet betérni oda. Az itt élõ evangélikus gyülekezet tagjai talán egyházunkban egyedülálló módon büszkék arra, hogy velük élõ lelkipásztoruk szolgálati területe csak a falu határáig terjed. A pásztor és a nyáj egymásra találásának örömét ünnepelték a nagyvelegiek szeptember elsõ vasárnapjának délutánján, amikor Bencze András, a Fejér Komáromi Egyházmegye esperese beiktatta hivatalába meghívott lelkészüket, Bajuszné Orodán Krisztinát. A fiatal lelkésznõ szinte beleszületett az egyházba, hiszen nagyszülei néhány évtizeddel ezelõtt a Budapest-Deák téri gyülekezetben az egyházfi munkakör teendõit látták el. Hároméves koráig szüleivel együtt õ is ott lakott; lélekben azután is mindvégig kötõdött a gyülekezethez. Az ott átélt igei alkalmak, ifjúsági órák hatására érettségi után jelentkezett a teológiára, ahol 1999-ben végzett. Tanulmányai befejezése elõtt egy évvel férjhez ment. Ordinációja után kórházlelkész lett három fõvárosi kórházban, ahol öt éven keresztül dolgozott. Ezt a szolgálatot cserélte fel a parókus lelkészi munkával, amikor egy évvel ezelõtt leköltöztek Budapestrõl, hogy elvállalja a lelkipásztor nélkül maradt gyülekezet gondozását. Ez az idõ alkalmat adott és lehetõséget teremtett arra, hogy a gyülekezeti közösséggel megszeressék egymást; a nagyvelegiek végül meghívták lelkipásztoruknak. A 127. zsoltár elsõ két verse alapján tartott hivatalátvevõ igehirdetésében Bajuszné Orodán Krisztina elõször a testvérek bizalmát köszönte meg, majd Isten áldásának tapasztalható valóságára irányította a figyelmet. Hangsúlyozta, Bajuszné Orodán Krisztina iktatása Nagyvelegen T. PINTÉR KÁROLY FELVÉTELE hogy a lelkészek kitárt karral elmondott szavai az istentiszteletek végén nem valamiféle mágikus mondatok, mindez nem a régmúlt hagyományainak gépies ismétlése, és nem is az istentisztelet függeléke, hanem olyan élõ erõvel és lelki tartalommal telített szavak, amelyek Isten jelenlétét érzékeltetik, és az õ áldását közvetítik. A frissen beiktatott lelkész elmondta, hogy életének minden eddigi szakaszában, eddigi szolgálati helyén, a betegágyak mellett is megtapasztalta Isten áldását. Az õ jelenlétének tudatával kezdi meg hivatalos szolgálatát Nagyvelegen, hiszen enélkül nem is lenne értelme munkához látni. Az ünnepi úrvacsorás istentiszteleten Ittzés János püspök Mt 6,10 alapján tartott útravaló igehirdetésében az Úrtól tanult imádság Isten akaratát kívánó és elfogadó kérése alapján azt helyezte a lelkész és a gyülekezet szívére, hogy kölcsönösen ismerjék fel és fogadják el: a lelkész Isten akaratából jött közéjük. Ahol így gondolkodnak, ott minden döntésüket bölcsen fogják meghozni az egyházközség felelõs vezetõi. g MENYES GYULA A SZERZÕ FELVÉTELE Egy letûnt rendszer teológiája Ha van teológiai humor gondolom, van, akkor feltétlenül ebbe a kategóriába sorolható (bántó szándék nélkül írom) az a KÉMELM-konferencián elhangzott álláspont, bejelentés, állásfoglalás, hogy ezennel lezárják a diakóniai teológia feldolgozását, vitáját; kész, vége, ennyi volt. Ez az erkölcsi megközelítésben igen tisztességes vélekedés sajátosan rímel az elmúlt tizenöt év trójai falovára, mert a kilencvenes évek egyházában a diakóniai teológia összhangban volt az egykori, harcosokat rejtõ eszköz funkciójával. Nem tudván éppen valami egyebet az egyház értsd: az egyházkormányzás fejére olvasni, elhangzott a kritika, hogy nem dolgoztuk fel a diakóniai teológiát, az általa végzett rombolást. Így érthetõ a KÉMELM mosolyognivaló, de igen tisztességes álláspontja. Arról szól, hogy ezek után már igazán nem lesz illendõ ezt a kritikai fegyvert igénybe venni. Hiszen már 2004-ben, a Magyar Evangélikusok Tanácskozó Testületének (METT) a konferenciáján ez volt a fõ téma, és azóta is jelentek meg dolgozatok ebben a tárgykörben, most pedig Piliscsabán sokoldalúan körbejárták a diakóniai teológia témakörét. Nehéz lenne állítani, hogy bárki korlátozná az erre irányuló ügybuzgalmat. Voltak talán olyanok, akikben az is derengeni kezdett jobb késõn, mint soha, hogy a szabad egyházi élet azt is jelenti, hogy nem kell mindent felülrõl várni. Azaz nem csak annak van létjogosultsága, amit egy püspök vagy egy világi vezetõ tart lényegesnek. Ebbõl persze az is következik, hogy nem is lehet mindent a vezetõkön számon kérni. Elhangzott például, hogy miért nem publikálták eddig a nyolcvanas évek változó egyházvezetésének a Vajta Vilmossal folytatott levelezését ismertette Pátkai Róbert Vajta Vilmosról szóló, kitûnõ elõadásában. Miután ennél lényegesen pikánsabb dokumentumok is napvilágot láttak már az egyházi és a világi sajtóban is, vissza lehet kérdezni: ki gátol meg bárkit abban, hogy kellõ információk birtokában közreadja a levelezést? Úgy vélem, ha kiadásra kerül a KÉMELM-konferencia anyaga, ebben is helyet kap majd a téma. Annyiban volt mosolyognivaló a lezárás, hogy egy szervezet ezt nyilván csak önmagára vonatkoztatva deklarálhatja. Õ nem tud errõl a rókáról több bõrt lenyúzni, még többször elmondani, hogy hordjuk a fel nem dolgozott múlt terheit. Amiben persze ma is van igazság, legfeljebb nem elsõsorban a diakóniai teológia vonatkozásában. Ez leginkább talán dr. Szabó István református püspöknek a tõle megszokott szellemes stílusban elmondott, igen alapos elõadásából derült ki. Református testvéreinknél a szolgálat teológiája nevet viselte ez a torzulás, és bizony 1951 és 89 között több zászlóvivõje is akadt, míg nálunk kifejezetten Káldy Zoltán püspök munkálkodásához kötõdött. A nyolcvanas évek derekán egyházunkban markánsan megnyilvánuló reformtörekvések Nyílt levél, Testvéri Szó így elsõsorban érthetõen az elnök-püspök tanítását bírálták. (A bírálat elemeit összegezte Ittzés Gábor tárgyszerû, korrekt elõadásában.) De 1985 végével az elnök-püspök betegsége, majd 1987-ben bekövetkezett eltávozása miatt megszûnt hatalom lenni. Az úgynevezett radikális kritikusok mégsem tudtak váltani. Szinte mindmáig keresik, hogy hol érthetõ tetten egy-egy vitatható exegézisben vagy egy egyszerû napi döntésben, nem szerencsésen megfogalmazott mondatban a múlt, benne a diakóniai teológia fantomja. Örültem, hogy jelentõs idõt tölthettem a konferencián ben a Lutherische Monatshefte címû lapban terjedelmes interjúban nyilatkoztam a diakóniai teológiáról, a Testvéri Szó érvelésének megfelelõen. Kifejtettem a diakóniai teológia politikaiideológiai természetét, funkcióját. Leginkább dr. Szabó István említett elõadása erõsített meg másfél évtizeddel ezelõtti vélekedésemben. Õ egy érdekes, jellemzõ fogalmat használt: szociológiai teologizmusnak minõsítette a szolgálat teológiáját. A lényeg, hogy valójában nem teológiáról, hanem annak álcázott ideológiáról, a politika szociológiai eszközeirõl van szó. Így az a paradox helyzet áll elõ, hogy a komoly kritikusok tulajdonképpen felértékelik a diakóniai teológiát. Mert ahhoz, hogy szakszerûen vitassák, cáfolni tudják, nekik kell teológiává nemesíteniük. További gond és annak idején ez már jelentkezett, ezért nem értették többen igazán Nyugaton, hogy mi a bajunk a diakóniai teológiával, hogy napjaink egyházában igen jelentõs a diakóniai munka hangsúlya. Ez nemcsak és talán nem is elsõsorban a globális fenyegetettség (atomcsapások, környezetkárosítás) hatásainak az enyhítését célozza ahogy ezt a diakóniai teológia apostolai hirdették, hanem a hátrányos helyzetûek, a fogyatékossággal élõk, a piacgazdaság veszteseinek a segítését a gyülekezetekben és a társadalomban. Ma már mi is ebben az erõtérben, ebben a feladatkörben élünk, ezért sem idõszerû a diakónia önálló érték voltáról szóló vita. Horizontális síkon persze lehet önálló érték, mert nem vitás, hogy az egyházban minden az evangéliumból következik. Amiért viszont akár megtévesztõ, félrevezetõ is lehet a diakóniai teológiáról folytatott vita, az az, hogy eltereli a figyelmet a ma gondjairól. Magam is kaptam már kritikát a teológiai pluralizmus szorgalmazásáért, melyet a nyolcvanas években igényeltünk. Ma is fenyeget az egy üdvözítõ teológia fantomja ez többek között a tudományos kutatás ellehetetlenítésével fenyeget, amelyet persze az egészségesen sokszínû kegyességi irányzatok léte is cáfol. Tudom, tabut érintek, de a lutheri teológia varázsszóként való alkalmazása is lehetõséget nyújt az egysíkúságra. Halványan azért megfogalmazódott az igény, hogy a múlt árnyaival való hadakozás mellett a jelennel is kellene törõdni. Ez többek között azt jelentené, hogy szembe kellene szegülni azokkal a törekvésekkel, amelyek ma teológiai alapon igyekeznek ideológiát teremteni arra, hogy az egyház valamelyik politikai erõt támogassa. Fiatal demokráciánk rövid történetében jó néhány példa akad erre. Bizony ez a diakóniai teológia mai megjelenése: megalkuvásunk, túlélésünk, vélt vagy valós érdekeink, politikai álláspontunk egyházi köntösbe öltöztetése. Morbid humora van annak, ha a diakóniai teológia harcos elítélõihez fûzõdnek ezek a mai törekvések. Ha van ugyanis értelme a diakóniai teológiával foglalkozni, akkor elsõsorban azért van, hogy más körülmények között ne essünk ugyanabba a csapdába végül is a hatalom elvtelen kiszolgálásába. Jövõre parlamenti választások lesznek. Nem vagyok optimista. g FRENKL RÓBERT Meghívó Az Evangélikus Hittudományi Egyetem szeptember 16-án, pénteken kor tartja tanévnyitó istentiszteletét és ünnepi ülését a budapest-zuglói evangélikus templomban (Budapest XIV., Lõcsei út 32.). Az istentisztelet igehirdetõi szolgálatát Gáncs Péter püspök végzi. Az istentisztelet keretében D. Szebik Imre elnök-püspök beiktatja dr. Fabiny Tamást a professzori tisztségbe. Ezen az alkalmon kérjük Isten áldását a hatodévesek és mentoraik szolgálatára. Ünnepünkre szeretettel meghívjuk. Dr. Szabó Lajos rektor

FOTÓ: T. PINTÉR KÁROLY. A nyolcvanöt évvel ezelõtti nemzeti tragédia története, traumája. és nincs eléggé benne a köztudatban. A trianoni veszteség,

FOTÓ: T. PINTÉR KÁROLY. A nyolcvanöt évvel ezelõtti nemzeti tragédia története, traumája. és nincs eléggé benne a köztudatban. A trianoni veszteség, országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 24. szám 2005. június 12. Szentháromság ünnepe után 3. vasárnap Ára: 164 Ft Míg Keveházi László Sztárai Mihályról írt monográfiája, valamint a Kertész Botond

Részletesebben

Reformáció/forradalom

Reformáció/forradalom evangélikus hetilap 72. évfolyam, 43. szám 2007. október 28. Szentháromság ünnepe után 21. (Biblia-) vasárnap Ára: 180 Ft Olvasóink többsége igényli, hogy a közéleti eseményekrõl keresztény és fõképpen

Részletesebben

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9.

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9. országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 48. szám 2005. november 27. Advent 1. vasárnapja Ára: 164 Ft Mindig otthon érzem magam a szószéken vagy úgy is mondhatnám, a szószéken érzem magam igazán otthon.

Részletesebben

Pálya. Huszonöt éves Dunaharaszti evangélikus temploma. Diakónia a szavak nélküli igehirdetés. Közgyûlés az északi kerületben

Pálya. Huszonöt éves Dunaharaszti evangélikus temploma. Diakónia a szavak nélküli igehirdetés. Közgyûlés az északi kerületben evangélikus hetilap 72. évfolyam, 47. szám 2007. november 25. Az egyházi esztendõ utolsó (örök élet) vasárnapja Ára: 180 Ft izgalmas kihívást jelent egy olyan korabeli angliai Luther-képpel szembesülni,

Részletesebben

Jézusi tantervvel induljon az új tanév!

Jézusi tantervvel induljon az új tanév! országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 39. szám 2005. szeptember 25. Szentháromság ünnepe után 18. vasárnap Ára: 164 Ft A nyár elején felvett hanganyagból elkészült a zeneileg, szövegét tekintve és

Részletesebben

Kreatív találkozás a régi szöveggel Augsburgi ünnepség az Ágostai hitvallás felolvasásának 475. évfordulóján

Kreatív találkozás a régi szöveggel Augsburgi ünnepség az Ágostai hitvallás felolvasásának 475. évfordulóján országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 27. szám 2005. július 3. Szentháromság ünnepe után 6. vasárnap Ára: 164 Ft A megnyitóról senki sem hiányzott, hiszen Fassang László orgonamûvész egész délutánt

Részletesebben

f Szomorú vonatok az angyalföldi állomáson 10. oldal

f Szomorú vonatok az angyalföldi állomáson 10. oldal evangélikus hetilap 71. évfolyam, 20. szám 2006. május 14. Húsvét ünnepe után 4. vasárnap (Cantate) Ára: 165 Ft Bemutatkoznak a Déli és a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület felügyelõjelöltjei f 8. oldal

Részletesebben

Százéves a fasori templom

Százéves a fasori templom országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 41. szám 2005. október 9. Szentháromság ünnepe után 20. vasárnap Ára: 164 Ft A következményeket szinte a rendszerváltásig viselnie kellett valamennyi hozzátartozónak,

Részletesebben

Együtt, egységben a Bibliával Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az ökumenikus imahét és a Biblia éve

Együtt, egységben a Bibliával Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az ökumenikus imahét és a Biblia éve evangélikus hetilap 73. évfolyam, 4. szám 2008. január 27. Hatvanad vasárnap Ára: 199 Ft Luthert idézõ, mondhatnánk, veretes»lutheri«érveléssel találkozunk, s [a szerzõ] úgy véli, hogy az egyházra inkább

Részletesebben

2006. október 1. az önkormányzati választások napja f Napórabarátok találkozójáról beszámoló a 11. oldalon. Püspöki konferencia egyházunk székházában

2006. október 1. az önkormányzati választások napja f Napórabarátok találkozójáról beszámoló a 11. oldalon. Püspöki konferencia egyházunk székházában evangélikus hetilap 71. évfolyam, 40. szám 2006. október 1. Szentháromság ünnepe után 16. vasárnap Ára: 165 Ft Az már nem kétséges, hogy Magyarországon ma mély morális válság van, és ennek mindenképpen

Részletesebben

Karikatúraháború. Templomszentelés Erdõkertesen. Háromszázharminc éve szabadultak a gályarab prédikátorok. Televíziós kamerák rögzítette Tamás-mise

Karikatúraháború. Templomszentelés Erdõkertesen. Háromszázharminc éve szabadultak a gályarab prédikátorok. Televíziós kamerák rögzítette Tamás-mise evangélikus hetilap 71. évfolyam, 7. szám 2006. február 12. Hetvened vasárnap Ára: 165 Ft A mai vasárnapon hordozzuk különösen is imádságunkban a világkereszténység közös bizonyságtételét, azon belül a

Részletesebben

Reformáció ünnepe után advent elõtt

Reformáció ünnepe után advent elõtt országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 45. szám 2005. november 6. Szentháromság ünnepe után 24. vasárnap Ára: 164 Ft Protestáns napok és estek f 8. oldal Felépült az encsi evangélikusok temploma f

Részletesebben

Pál apostol nyomában

Pál apostol nyomában országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 30. szám 2005. július 24. Szentháromság ünnepe után 9. vasárnap Ára: 164 Ft Istentiszteleteik végén felváltva éneklik a székely és a magyar Himnuszt. f Délvidékre

Részletesebben

Ifjúsági istentisztelettel zárult az ökumenikus imahét. Döcög vagy gyorsul az ökumené vonata? A lelki közösség összhangja Orgonaszentelés Pestújhelyen

Ifjúsági istentisztelettel zárult az ökumenikus imahét. Döcög vagy gyorsul az ökumené vonata? A lelki közösség összhangja Orgonaszentelés Pestújhelyen evangélikus hetilap 73. évfolyam, 5. szám 2008. február 3. Ötvened vasárnap (Esto mihi) Ára: 199 Ft Létezik egy olyan, nem csupán a Déli Egyházkerületet, de az egész egyházat érintõ»nõi ügy«, amelyet nagyon

Részletesebben

Nyári kérdés. Sóvárogj a Sóvár után! Kántorára vár a felújított orgona Kertán. Lapzárta

Nyári kérdés. Sóvárogj a Sóvár után! Kántorára vár a felújított orgona Kertán. Lapzárta országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 28. szám 2005. július 10. Szentháromság ünnepe után 7. vasárnap Ára: 164 Ft nemcsak esztétikai élményt nyújt a szemlélõnek, hanem a lelkek, a hívõk otthona; azoké,

Részletesebben

f Szépirodalmi összeállítás 6 7. oldal Felszentelték az új békéscsabai oltárképet Szeverényi Mihály: Elvégeztetett

f Szépirodalmi összeállítás 6 7. oldal Felszentelték az új békéscsabai oltárképet Szeverényi Mihály: Elvégeztetett evangélikus hetilap 71. évfolyam, 25. szám 2006. június 18. Szentháromság ünnepe után 1. vasárnap Ára: 165 Ft Az eklézsia humorgyûjteményét gazdagította volna, hogyha a nyomtatott szöveg szerint hangzik

Részletesebben

Iskola a hit és a tudomány szolgálatában Tizenöt évvel ezelõtt indult újra Gyõrött az evangélikus oktatás

Iskola a hit és a tudomány szolgálatában Tizenöt évvel ezelõtt indult újra Gyõrött az evangélikus oktatás evangélikus hetilap 72. évfolyam, 16. szám 2007. április 22. Húsvét ünnepe után 2. vasárnap (Misericordia Domini) Ára: 180 Ft Arról beszélgettek, hogy miként lehetne csökkenteni a felbomló házasságok számát.

Részletesebben

A megbékélés közös üzenete Emlékkonferencia és sírkõavatás Bachát Dániel püspök emlékezetére

A megbékélés közös üzenete Emlékkonferencia és sírkõavatás Bachát Dániel püspök emlékezetére evangélikus hetilap 71. évfolyam, 41. szám 2006. október 8. Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 165 Ft A bibliai õstörténet hitvallása szerint az ember bukásának, bûnének oka nem más, mint a kísértõnek,

Részletesebben

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL)

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL) evangélikus hetilap 72. évfolyam, 14. szám 2007. április 8. Húsvét ünnepe Ára: 180 Ft SEMPER REFORMANDA Itt is, másutt is azt hallom, hogy Krisztus minden igéje engem akar vigasztalni. Minden szava, tette

Részletesebben

Ünnepélyes tanévzáró a teológián

Ünnepélyes tanévzáró a teológián evangélikus hetilap 72. évfolyam, 25. szám 2007. június 24. Szentháromság ünnepe után 3. vasárnap Ára: 180 Ft Evangélikus egyházunk is új életre támadt. Elõször Gáncs Aladár székesfehérvári és a Budán

Részletesebben

Szolgálati közlemény (Olvasóink, elõfizetõink figyelmébe!)

Szolgálati közlemény (Olvasóink, elõfizetõink figyelmébe!) evangélikus hetilap 73. évfolyam, 49. szám 2008. december 7. Advent 2. vasárnapja Ára: 199 Ft máig minden vasár- és ünnepnapon istentiszteletet tartanak a település mindkét templomában. f Évfordulós megemlékezések

Részletesebben

szeretet.éhség Keresztények a közéletben Megrendezték a Mevét idei konferenciáját

szeretet.éhség Keresztények a közéletben Megrendezték a Mevét idei konferenciáját evangélikus hetilap 71. évfolyam, 51. szám 2006. december 17. Advent 3. vasárnapja Ára: 165 Ft Valóban szükséges-e vajon szakbizottsági üléseken egyszerre akár három püspöknek is jelen lennie? Mint ahogy

Részletesebben

f Folytatás a 3. oldalon

f Folytatás a 3. oldalon evangélikus hetilap 73. évfolyam, 39. szám 2008. szeptember 28. Szentháromság ünnepe után 19. vasárnap Ára: 199 Ft Nem mondanám, hogy a megszokott»fokhagymaszagú«témák, mint migráció, mobilitás, család,

Részletesebben

az a tapasztalat van, hogy Jézus megnyugvást

az a tapasztalat van, hogy Jézus megnyugvást evangélikus hetilap 71. évfolyam, 34 35. szám 2005. augusztus 20 27. Szentháromság ünnepe után 10 11. vasárnap Ára: 330 Ft Az ünnep kettõs karaktere nemzeti és vallási olyan dilemmákat is felvet, amelyekkel

Részletesebben

Május 19. missziói nap a három egyházkerületben

Május 19. missziói nap a három egyházkerületben evangélikus hetilap 72. évfolyam, 21. szám 2007. május 27. Pünkösd ünnepe Ára: 180 Ft Nem könnyû persze megválni régi épületektõl, különösen templomterektõl, de a magyar evangélikusság lélekszámát tekintve

Részletesebben

f Életrõl, halálról 8. oldal

f Életrõl, halálról 8. oldal evangélikus hetilap 71. évfolyam, 13. szám 2006. március 26. Böjt 4. vasárnapja (Laetare) Ára: 165 Ft»Itt kihalófélben vannak a gyülekezetek. Csupa idõs embert látni«kezdte.»nálunk, Kenyában a templomok

Részletesebben

Sokan barátaiknál, ismerõseiknél szálltak meg, ám voltak olyanok, akik elõször jutottak el Lappföldre. f Testvérek a Mikulás földjén 4.

Sokan barátaiknál, ismerõseiknél szálltak meg, ám voltak olyanok, akik elõször jutottak el Lappföldre. f Testvérek a Mikulás földjén 4. evangélikus hetilap 71. évfolyam, 49. szám 2006. december 3. Advent 1. vasárnapja Ára: 165 Ft Várok türelmetlenül toporogva, egyre csak az órát lesve (mintha legalábbis siettethetném a perceket) Látszólag

Részletesebben

Krisztus az egyház egyetlen fundamentuma

Krisztus az egyház egyetlen fundamentuma országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 4. szám 2005. január 23. Hetvened vasárnapja Ára: 164 Ft Az ateista humanisták is részesíteni kívánják a maguk szabadságából a másként hívõket, még ha azok nem

Részletesebben

Összhangzattan, avagy meggárdult egyeztetések. Konferencia titkára; Bölcskei Gusztáv református. Ittzés János evangélikus püspök

Összhangzattan, avagy meggárdult egyeztetések. Konferencia titkára; Bölcskei Gusztáv református. Ittzés János evangélikus püspök evangélikus hetilap 72. évfolyam, 35. szám 2007. szeptember 2. Szentháromság ünnepe után 13. vasárnap Ára: 180 Ft biztos vagyok benne, hogy ezekben a napokban minden egyéb, esetleg figyelemelterelésül,

Részletesebben

Segélykiáltás elhagyottakért

Segélykiáltás elhagyottakért evangélikus hetilap 73. évfolyam, 23. szám 2008. június 8. Szentháromság ünnepe után 3. vasárnap Ára: 199 Ft És ugyanúgy csodálkozunk azokon, és csodabogárnak tartjuk azokat, akik a mi életvitelünkké is

Részletesebben