FON TOS TUD NI VA LÓ VE SZÉLY HELY ZE TEK BEN. Fog lal koz ta tó fü zet 8 10 éve sek nek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FON TOS TUD NI VA LÓ VE SZÉLY HELY ZE TEK BEN. Fog lal koz ta tó fü zet 8 10 éve sek nek"

Átírás

1 112 FON TOS TUD NI VA LÓ VE SZÉLY HELY ZE TEK BEN Fog lal koz ta tó fü zet 8 10 éve sek nek

2 Kedves Gyerekek! AJÁNLÁS Sokszor, sokat hallhattok, olvashattok, láthattok különféle veszélyekrõl, veszélybe került emberekrõl. A televízió és a rádió gyakran tudósít távoli tájakon történt ka taszt ró fák ról. A baj azon ban né ha sok kal kö ze lebb van, mint gon dol nánk. A fü zet ben ta lálha tó fel ada tok, a 12 tud ni va ló a la pok al ján, a cí mek, a be szé des ké pek se gí tenek eligazodni mindennapjaink veszélyei között. Ha elakadtatok, kérjétek egy felnõtt segítségét, vagy nézzetek utána a Nektek szóló oldalain. Ha meg tart já tok a jótanácsokat és se gítetek társaitoknak is ebben, elmondhatjátok, hogy nagy lépést tettetek elõre a veszélyek megelõzése, saját magatok és társaitok biztonsága érdekében. Tisztelt Pedagógusok, Szü lõk, Érdeklõdõ Felnõttek! Ezt a füzetet mindazoknak ajánljuk, akik felelõsséget éreznek a fiatalok neveléséért, tudnak és akar nak ten ni a 8-10 éve sek biz ton ság kul tú rá já nak ki ala kí tá sá ért. A ve szély hely ze ti (tûzvédelmi és polgári védelmi) ismeretek széles területérõl azokat az elemeket választottuk ki, ame lyek kel ez a kor osz tály a leg gyak rab ban ta lál koz hat a hét köz nap ok ban. Ezeket az ismereteket a gyerekek aktív, felfedezõ módon, játékos feladatok megoldásával sajátíthatják el. A füzetben feldolgozott ismeretanyag, amely segítheti a fiatalokat a felkészülésben, a pedagógusokat a felkészítésben megtalálható a honlapon. A fü zet té mái beemel he tõk a ta ní tá si órák anya ga i ba, vagy a tan órán kí vü li te vé keny sé gekbe is beépíthetõk, pl.: versenyre való felkészítés, sõt akár egy családi beszélgetés alapjául is szolgálhatnak. A 12 jótanácshoz kö tött fel ada tok meg ol dá sa re mé nye ink sze rint egy részt fel kel ti az ér dek lõdést a téma iránt és további ismeretek megszerzésére ösztönöz, másrészt megfelelõ alapot ad a legfontosabb tudni- és tennivalók elsajátításához. Jó mun kát kí vá nunk: Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság KÖSZÖNET Köszönettel tartozunk mindazon munkatársaknak, megyei kollégáknak, akik ötleteikkel, tanácsaikkal, véleményükkel, tevõleges segítségükkel hozzájárultak a füzet megjelentetéséhez. Külön köszönet az E.ON Hungária Csoportnak, az ügyért való elkötelezettségük és támogatásuk tette lehetõvé a füzet kiadását.

3 BEVEZETÕ Írd be a meg fe le lõ sza va kat a meg fe le lõ osz lop ba, és meg ka pod a leggyakrabban elõforduló katasztrófahelyzetek jellemzõjét. HÓ VI HAR ER DÕ TÛZ FÖLD REN GÉS FEL HÕ SZA KA DÁS SZÉL VI HAR CUNAMI ÁR VÍZ BEL VÍZ VUL KÁN KI TÖ RÉS

4 KI CSO DA? MI CSO DA? MIT CSI NÁL? Kösd ös sze a se gí tõk ké pét az ál ta luk hasz nált eszközökkel és a megfelelõ telefonszámmal!

5 SEGÉLYHÍVÁS Írd be a hi ány zó szá mo kat: víz szin te sen és füg gõ le ge sen se gély hí vó szá mok ká egé szítsd ki a so ro kat! Ha jól dolgoztál, a megvastagított keretekben átlósan az egységes nemzetközi segélyhívó számot kapod! Segítség:

6 SEGÉLYHÍVÁS Sa tí rozd be az alul meg adott négy szö ge ket! B5, C4, D3, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, G5, H4, I3, J2, J3, J4, J5, J6, J7, J8, J9, N3, N8, N9, O2, O7, O9, P2, P6, P9, Q3, Q4, Q5, Q9

7 SEGÉLYHÍVÁS Írd be a jeleknek megfelelõ betûket. Ha összeolvasod a sorokat, megtudod, melyek a legfontosabb dolgok, amiket el kell mondanod, ha telefonon jelzel tüzet! 1 SEGÉLYHÍVÁSKOR NYUGODTAN, JÓL ÉRTHETŐEN, PONTOSAN VÁLASZOLJ A FELTETT KÉRDÉSEKRE 7

8 ÁR VÍZ Hol ké szült a kép? Meg tu dod, ha a ho mok zsák ok hármas csoportjainak hiányzó középsõ tagját a gátépítés irányában beilleszted a táblázatba. TÉL * NYÁR ALFA * GAMMA KÉS * VILLA JANUÁR * MÁRCIUS LEPEDÕ * TAKARÓ 20 * 22 PIROS * ZÖLD HÉTFÕ * SZERDA

9 ÁR VÍZ Mi mindent célszerû bepakolni a csomagba, ha el kell hagy ni az ott ho nun kat? A szavak lehetnek vízszintesen, függõlegesen és átlósan is! OK MÁ NYOK, PÉNZ, BANK KÁR TYA, KON ZERV, VÍZ, KEKSZ, TEA, CI PÕ, PU LÓ VER, GYÓGY SZER, TISZ TÁL KO DÓ SZE REK, TA KA RÓ, RÁ DIÓ, ELE MEK, KA BA LA 2 HA EL KELL HAGYNI AZ OTTHONODAT, A RUHÁK, INNIVALÓ MELLETT VIDD A KABALÁDAT IS! 9

10 MENEKÜLÉS A bal fel sõ kép hez ké pest a másik három képen 2-2 kü lönbség van. Karikázd be, ha megtaláltad! A B C

11 MENEKÜLÉS A csil lag tól in dulj! Szedd ös sze a tár gya kat! Mérd az idõt! Ki tudsz jut ni fél perc alatt? BA KANCS VÍZ CE RU ZÁK KEKSZ TAR TÓS TEJ KA BÁT MA CI 7. BE TÛ 2. BE TÛ 2. BE TÛ 4. BE TÛ 6. BE TÛ 1. BE TÛ 4. BE TÛ A sza vak meg adott be tû jét írd egy más után a négyzetekbe!! 3 SOHA NE HAGYD EL A CSOPORTODAT! BÍZZ A FELNŐTT SEGÍTŐKBEN! 11

12 MENEKÜLÉS Színezd pirosra a helyes magatartást mutató jeleket!

13 MENEKÜLÉS Jól nézd meg a ké pet, és mondd meg, melyik részlet hiányzik a darabok közül! 4 HA FÜST VAN, KÚSSZ ÉS VÉDD AZ ARCOD! HA TŰZ VAN, NE HASZNÁLD A LIFTET! 13

14 TÛZ Honnan érkezik a víz? A B C 1 2 3

15 TÛZ Mi van a ké pen? Kösd ös sze a pon to kat, azu tán szí nezd ki a ké pet! 5 NE FELEDD: MINDEN NAGY TŰZ KIS TŰZZEL KEZDŐDIK! 15

16 ÜNNEPEK Melyik képdarab illik a fa hiányzó részébe? Karikázd be a szá mát!

17 ÜNNEPEK Kösd ös sze a szá mo kat és szí nezd ki a raj zot! 6 AZ ÜNNEPEKEN KÜLÖNÖSEN FIGYELJ A GYERTYÁKRA, MÉCSESEKRE, NE HASZNÁLD EGYEDÜL A GYUFÁT! 17

18 SE GÍTS MA GA DON! Melyik kocka hajtogatható ebbõl a palástból? 1 2 3

19 SE GÍTS MA GA DON! Melyik a kiabáló fiú igazi árnyéka? A B C D 7 Ha meggyulladt a ruhád: ÁLLJ! FEKÜDJ! GURULJ! Ha veszélybe kerültél, adj jelzést, KIABÁLJ! 19

20 ELSÕSEGÉLY Jól fi gyeld meg a ké pe ket! Me lyik bõl van csak ket tõ?

21 ELSÕSEGÉLY Jól nézd meg a raj zo kat! Megtalálod az 5 különbséget? Karikázd be! 8 HA MEGÉGETTED MAGAD, TARTSD A SÉRÜLT TESTRÉSZT HIDEG VÍZ ALÁ LEGALÁBB PERCRE! 21

22 ENERGIA A felsorolt tárgyak közül 13-at megtalálhatsz a képeken. Írd sorba a kezdõbetûjüket a táblázatba! KA CSA, SZO BA NÖ VÉNY, TÛZ HELY, GYER TYA, AB LAK, MOZ DONY, KAN DAL LÓ, HIN TA SZÉK, ASZ TAL, MA JOM, RÁ DIÓ, TÁV CSÕ, ÉGÕK, KÉ PEK, HOR DÓ, ÓRA, BA NÁN, MO SÓ GÉP, SÜ TÕ, LÉT RA, KÁD, LO CSO LÓ CSÕ, ÚJ SÁG, OL VA SÓ LÁM PA, CI PÕ, TÁS KA, DU GÓ, AU TÓ, GÖR KOR CSO LYA, JÁ TÉK, BUN DA!

23 ENERGIA Fejtsd meg a ke reszt rejt vényt és ol vasd ös sze a szí nes me zõ ket, a mon da tot írd a pon to zott vo nal ra! Év szak. 2. Itt sül a ke nyér. 3. Micimackó legjobb barátja. 4. Ez zel mû kö dik a tv, a rá dió, a szá mí tó gép. 5. Információs világháló. 6. Természeti katasztrófa. 7. Puzzle ma gya rul. 8. Elektromos berendezések csatlakozóját dugjuk bele. 9. Szín a fe ke te ár nya la ta. 10. Rend vé del mi szerv. 11. Hazánk legnagyobb áramszolgáltatója. 12. Evõ esz köz. 13. Több ezer éve ki halt ál lat....! 9 A LEGTÖBB ENERGIÁT ÚGY TAKARÍTHATOD MEG, HA EGYSZERŰEN NEM PAZAROLSZ! 23

24 EURÓPAI UNIÓ A földrajzi atlaszod segítségével írd a térképre a tagországok nevét!

25 VE SZÉLYT IS REJT HET! Il leszd a meg fe le lõ be tû ket a meg fe le lõ hely re! Ha összeolvasod, megtudod, mi okozhat veszélyt például az állomásokon, megállókban, repülõtereken. M 7 C 5 A 1 Y 2 L 8 S 9 H 11 E 4 O 3 T 6 G HA BAJBAN VAGY, VAGY VESZÉLYT ÉRZEL, 10KÉRD EGY FELNŐTT SEGÍTSÉGÉT! 25

26 Ol vasd ös sze a be tû ket, és min dig tartsd szem elõtt! LÉGY ELŐRELÁTÓ, KÖRÜLTEKINTŐ, SEGÍTŐKÉSZ ÉS ÓVATOS!

27 Egészítsd ki a mondatokat a kezdõbetûkkel és írd a hi á nyos sza vak elé! Ol vasd ös sze, írd be a 12-es szám mö gé és min dig tartsd szem elõtt! _érdezz a ve szélyekrõl! _rdeklõdj a meg elõ zés le he tõ sé ge i rõl! erezz mi nél több is meretet és gyakorlatot! _gyelj ma gadra és társaidra! _égy óva tos, elõ relátó! _avasold tár saidnak a hon lap nektek szóló oldalait! _igyelj a kör nyezetedre! _ngedd, hogy se gítsenek, ha bajban vagy! _égy se gítõkész! ! 27

28 Nyomozás Nézz kö rül a lakásotokban! Haladj sorban az állításokon, tegyél pipát a megfelelõ betû alá: I, ha igaz, N, ha nem igaz a mon dat. Ak kor mond ha tod, hogy biz ton sá gos az ott ho no tok, ha min den pi pa a NEM osz lopban van. Ha ta lál tál igaz ál lí tást, kérd szü le id se gít sé gét a hi bák ki ja ví tá sá hoz! I N Gyer tya vagy mé cses van az ab lak nál, füg göny kö ze lé ben. Ugyan ab ból a kon nek tor ból több, 3-4 elekt romos be ren de zés is mû kö dik. A kon nek tor ki áll a fal ból, lát ha tó ak a ve ze té kek vagy a dugó sérült állapotban van. A tûz hely kö ze lé ben füg göny, vagy kony ha ru ha van. Elõ szo kott for dul ni, hogy a kony há ban égve marad a gázláng, miközben nincs rajta étel. A gyógyszerek, tisztító- és vegyszerek nin cse nek jól el zár va. Éghetõ anyag van a lámpa vagy hõsugárzó közelében. A fürdõszobában a hajszárító zsinórja elér a kádig. Van olyan aj tó, ami nem nyit ha tó ki tel je sen az elé pa kolt bú to rok, holmik miatt. A gyu fás do boz, éles tár gyak (kés, ol ló) nincs elég magasan, egy kisgyerek könnyen eléri. Nincs füst jel zõ a la kás ban. Nincs megbeszélt családi találkozóhely veszély esetére.

29 29

30 30

31 Otthon beszereltettetek füstjelzõ készüléket. Dobj új ra! Részt vet tél az is ko lai biz ton sá gi na pon. Dobj új ra! Az összegyûjtött fém üdítõs do bo zo kat a szür ke sze lek tív hul la dék gyûj tõ he lyett a zöld be dobtad. Ki ma radsz egy kör bõl! Be irat koz tál a szak kör be, hogy a Ké szülj fel! ver se nyen in dul hass. Dobj új ra! A gyu fás do bozt egy ma gas kony hai polc ra tet ted, hogy a kis test vé red ne ér hes se el. Lépj elõ re hár mat! Az is ko lai könyv tár ban ké szül tél fel az energiaforrásokkal kapcsolatos kiselõadásodra. Lépj elõ re ket tõt! Ész re vet ted, hogy a fo lyo sói lámpabúra eltörött, és lóg egy ve ze ték is, de nem szól tál senkinek. Ki ma radsz egy kör bõl! Ami kor fel forrt a tea víz, le húz tad a kan nát, de nem zár tad el a gázt. Lépj vis sza ha tot! A fris sen ül te tett vi rá gok kö zött lab dáz tál a töb bi ek kel. Lépj vis sza né gyet! Ott hon a vegy sze re ket és a tisz tí tó sze re ket kulc csal zárt szek rény ben tartjátok. Lépj elõ re né gyet! Ami kor az ár víz mi att el kel lett mennetek otthonról, segítettél összepakolni, eltetted a kabaládat és kistestvéred kedvenc mesekönyvét is. Dobj új ra! Az internet segítségével utánanéztél, hogy mi az a cunami és a táj fun. Lépj elõ re hár mat! 31

32 32

33 Családod biztonságos helyen, a szabályoknak megfelelõen építkezett. Dobj új ra! Az is ko lá ban ve szély hely ze ti tér ké pet készítettetek. Lépj elõ re ötöt! Az iskolában gyakoroltátok a tûzriadót. Lépj elõ re ötöt! Ott hon a te le fo no tok mel lett ki van nak írva a segélyhívó számok és a családtagok telefonszámai. Dobj új ra! Nem be szél té tek meg a csa lá do tok ban, hogy hol le gyen a ta lál ko zó hely, ha a lakásotokba nem tudtok visszamenni. Lépj vis sza né gyet! Részt vet tél a la kóhelyeden szervezett faültetésben. Lépj elõ re né gyet! Egye dül vol tál ott hon, ami kor el kel lett in dul nod az edzés re. Ki kap csol tad a számítógépet, ellenõrizted a tûzhelyet, lekapcsoltad a villanyokat. Lépj elõ re ötöt! A csa lá dod dal a pa tak par ton mos tá tok le az au tót. Lépj vis sza né gyet. Árvíz idején a homokzsákok tetején ugráltatok a társaiddal. Lépj vis sza ha tot! Le for ráz tad a kéz fe je det. He lye sen ke zel ted az égé si sé rü lé sed: 10 per cig tartottad hideg folyóvíz alatt a csapnál. Lépj elõ re hár mat! Tanáraitokkal rendszeresen foglalkoztok a veszélyek megelõzõsének lehetõségeivel. Lépj elõ re né gyet! Testvéreddel karácsonykor csillagszóróztatok és gyertyákat gyúj tot ta tok a fán ak kor, ami kor fel nõtt nem volt ott hon ve le tek. Lépj vis sza né gyet! 33

34 34

35 Melyik országban van hozzánk legközelebb mûködõ vulkán? Olaszország. Mit okozhatnak az ipa ri üze mek a környezetükben? Levegõ-, víz- és talajszennyezést. Európában mi az ál talános segélyhívó szám? 112 Melyik telefonszámon hívhatod a se gítõ szervezeteket? Mentõk: 104; Tûzoltóság: 105; Rendõrség: 107. Mondj 3 pél dát, ho gyan takarékoskodhatsz az ener giával! Energiatakarékos berendezések, akkumulátorok használata, kikapcsolni, amit nem használunk, megjavítani a csöpögõ csapokat, inkább tusolni, mint kádban fürödni, jól záródó ajtókat és ablakokat beszereltetni stb. Mi se gíti a kör nyezetünkben ke letkezõ felesleges anyagok újrafelhasználását? Szelektív hulladékgyûjtés. Milyen színûek a szelektív hulladékgyûjtõ konténerek? Sár ga: mû anyag; kék: pa pír; zöld: szí nes üveg; fe hér: fe hér üveg; szür ke: fém; pi ros: ve szé lyes anyag. Mondj pél dát meg újuló energiaforrásra! Víz- szél-, nap-, bio ener gia. Hogyan célszerû menekülni, ha füst van egy he lyiségben? Négykézláb, gyorsan haladva, lehetõleg ned ves ken dõt a szánk elé tart va. A ki jelölt tûzrakó helyen gyújtott tábortüzet mikor kell azonnal eloltani? Ha fel tá madt a szél. Mit nem sza bad víz zel ol ta ni? Elekt ro mos be ren de zé sek, olaj, fes ték, benzin tüzét Mit kell kö vet ni a tûz riadókor? A me ne kü lé si ter vet. 35

36 36

37 Mi véd het meg Té ged föld ren gés idején egy épü letben? Ha egy erõs la pú asz tal alá ülsz, vagy egy erõs aj tó ke ret be állsz. Mit kell ten ni, ha meg gyulladt a ru hád? Állj! Fe küdj! Gu rulj! Men nyi ide ig kell fo lyó hi deg víz alá tartani a kisebb égé si sé rülést szenvedett testrészt? Legalább percig. Melyik rovar okoz hat ka tasztrofális méretû terménypusztítást? Sáska. Mi okoz hat ja a cunamit, a ten ger gigantikus méretû hullámait? Föld ren gés vagy ten ger alat ti vulkánkitörés. Mi kell az égés hez? Éghetõ anyag, oxigén, megfelelõ hõmérséklet a gyulladáshoz. Mi okozhat erdõtüzet? Villámlás, eldobott cigarettacsikk, nem el ol tott vagy ma gá ra ha gyott tábortûz, gyújtogatás. Vannak-e vulkánok Magyarországon? Igen, van nak, de már nem mû köd nek pl.: Mát ra, Ba da csony, Szent György-hegy, stb. Mi vé di a fo lyók kö zelében épült házakat? Gát. So rolj fel négy dol got, amit ma gaddal vinnél, ha el kellene hagyni az otthonodat! Pl.: ivó víz, kon zerv, ru ha, ta ka ró, rá dió, zseblámpa, elemek, iratok, kabala, stb. Mit kell ten ni, ha gáz szagot érzel? Azonnal szellõztetni, szólni egy felnõttnek, elektromos berendezést nem sza bad hasz nál ni, még az ajtócsengõt sem! Mondj há rom pél dát a szél sõséges idõjárásra! Erõs fagy, óriási hóesés, jégesõ, szélvihar, felhõszakadás, hõség. 37

38 38

39 KÉSZÜLJ FEL! (Tanulj könnyen, gyorsan a különféle veszélyekrõl és azok meg elõ zé sé rõl!) A TÁR SAS JÁ TÉK SZA BÁ LYAI: Játékosok: fõ Kellékek: 1 dobókocka, játékosonként egy bábu, 24 kérdéskártya, 24 meglepetés kártya A já ték a start vo nal ról in dul. A do bott szám nak meg fe le lõ en ha ladj a táb lán. Az út vo na lon ta lálsz uta sí tá so kat, kér dés me zõ ket és meg le pe tés me zõ ket. Kövesd a feliratok és a meglepetés mezõk utasításait. Ha kérdésmezõre léptél, a mel let ted ülõ já té kos kér dez, és el len õr zi a vá laszt. Ak kor ha lad hatsz to vább, ha jól vá la szol tál. A cél ba úgy ér hetsz, ha ép pen an nyit dobsz, amen nyi sza bad me zõ van ad dig. A fü zet ben ta lál ha tó ké pek forrásai: Gra fi ka: Pálfalvi Luk ács, Novák Csabelita Fo tó: OKF ÖKHF fo tó ar chí vum E-ON Hun ga ry KFT ál tal az OKF szá má ra adott fel ké szí té si anya ga Tár sas já ték: Riskland ENSZ ISDR UNICEF Educational kit: Eu tér kép --- la bi rin tus szi vár vány 2 szivárvány 1 er dõ tûz tûz csap tûzoltó gépjármû sugárcsõ tuzolto.zenitkft.hu/bolt/http/termek.php%3ft_id%3d775&h=222&w=405&sz=109&hl=hu&start=86&tbnid=vj1gcxo6liexjm: &tbnh=68&tbnw=124&prev=/images%3fq%3dt%25c5%25b1zcsap%2b%26start%3d80%26gbv%3d2%26ndsp%3d20%26hl%3dh u%26sa%3dn fali tûzcsap nagyító A 112 fontos tudnivaló c. füzetet kiadja: Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság A kiadásért felelõs: Az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság fõigazgatója Kiadványtervezés: Jádi Zsuzsanna tû. alezredes OKF Szerkesztés, kivitelezés : Kurcsis László grafikusmûvész Nyomdai munkálatok: Palatia Nyomda ISBN:

40 OLDAL MEGOLDÁSOK 3 TERMÉSZETI 4 MENTÕK 104 INJEKCIÓS TÛ, HALLGATÓ, GYÓGYSZER, HORDÁGY TÛZOLTÓSÁG 105 LÉTRA, BALTA, VÍZ, LAPÁT, TÛZCSAP/TÖMLÕ, KÖTÉL RENDÕRSÉG 107 NAGYÍTÓ, BILINCS, GUMIBOT 5 HIÁNYZÓ SZÁMOK FENTRÕL, BALRÓL JOBBRA: 29, 30, 39, 27, HOL VAN A TÛZ? MI ÉG? MI VAN VESZÉLYBEN? EMBEREK VANNAK-E VESZÉLYBEN? MI A NEVED ÉS A TELEFONSZÁMOD? 8 BUDAPEST 9 PL.: TISZTÁLKODÓSZEREK BALRÓL JOBBRA LEFELÉ ÁTLÓSAN STB. 10 A: TANÍTÓ KÖPENYE, SZÕKE KISLÁNY RUHÁJA B: LEGHÁTSÓ FIÚ, MADÁR C: LEGELSÕ FIÚ INGE, HARMADIK FIÚ HAJA 11 SIESS KI! 12 MIND A NÉGY JELET BE KELL SZÍNEZNI. 13 A KENDÕBÕL CSÖPÖGÕ VÍZ 14 A 2, B 3, C 1 15 TÛZKAKAS GYERTYA C 20 ÚJRAÉLESZTÉS 21 CSAVAR SZÍNE, KIFOLYÓ PEREME, HULLÁMOK, INGUJJ, GRAFIKUS JELZÉSE 22 TAKARÉKOSKODJ! 23 AZ ENERGIÁRA MINDENKINEK SZÜKSÉGE VAN! 24 Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia 25 ELHAGYOTT CSOMAG 26 LÉGY ÓVATOS, KÖRÜLTEKINTÕ! 27 KÉSZÜLJ FEL! 40

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval

Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval klímatechnika Konkrétumok írta: Mottl Gábor, Kiss Gábor Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval A 2009. NO VEM BE RI VGF-BEN A PAD LÓ HÛ TÉS LE VE GÕS HÕ SZI VAT TYÚ - VAL CÍ MÛ CIK

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai Általános forgalmi adó a hazai és nemzetközi gyakorlatban IV. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Vira Sándor rovata A külföldre történô 1 adómentes termékértékesítés szabályai Adómentes

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2.

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. Ter mé sze ti jel lem zõk...4 3. A te le pü lés múlt ja...6 4. Fegy

Részletesebben

Feltétel. Travel Help utazási biztosítás

Feltétel. Travel Help utazási biztosítás UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 76 78. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 12386-060 Travel Help utazási biztosítás Feltétel 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Je len fel té te lek ér vé nye sek az

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

Multi Help 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Multi Help 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Feltétel Multi Help Multi Help 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Je len fel té te lek ér vé nye sek az UNIQA Biztosító Zrt. (székhelye: 1134 Buda - pest, Róbert Károly krt. 7074. a továbbiakban: biztosító) se

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

Az uni ós for rá sok. Lambertné Ka to na Mó ni ka. A té ma ak tu á lis és re le váns, te kin tet tel ar ra,

Az uni ós for rá sok. Lambertné Ka to na Mó ni ka. A té ma ak tu á lis és re le váns, te kin tet tel ar ra, Lambertné Ka to na Mó ni ka Az uni ós for rá sok fel hasz ná lá sá nak ér té ke lé se kis tér sé gek ben Ös sze fog la lás: a pub li ká ció Ma gyar or szág uni ós csat la ko zá sát kö ve tõ idõ szak ra

Részletesebben