Bélyeg MEGALAKULTUNK! A MABÉOSZ Hagyományos Szakosztályának TÁJÉKOZTATÓJA. Kedves szakosztályi tagok!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bélyeg MEGALAKULTUNK! A MABÉOSZ Hagyományos Szakosztályának TÁJÉKOZTATÓJA. Kedves szakosztályi tagok!"

Átírás

1 Kedves szakosztályi tagok! Ez a példány a számítógépen való olvasásra szolgál! Ha ki akarja nyomtatni, használja a Bélyeg200901nyomtatható.doc fájlt! Bélyeg A MABÉOSZ Hagyományos Szakosztályának TÁJÉKOZTATÓJA I. évfolyam 1. szám október Készítette: Filep László MEGALAKULTUNK! szeptember 17-én megalakult (újjáalakult) a MABÉOSZ Hagyományos Szakosztálya, a hátoldali borítón látható alapító tagokkal, akikhez azóta már többen is csatlakoztak. A Szakosztály lapjának címéül javaslom a Bélyeg elnevezést, és a szakosztály jelvényének javaslom Than Mór postajegyének piros-fehér-zöld képét ezeket természetesen a következő szakosztályi ülésen beterjesztem elfogadásra. Addig is ebben a formában készült el a Bélyeg első száma. Néhány szó a Bélyeg ről: terveink szerint minden szakosztályi ülésre megjelenik a Bélyeg ha lesz elég tartalom a megtöltéséhez. Minden tagunk, aki címmel rendelkezik, egy levél csatolmányaként fogja megkapni, mégpedig egy olvasható fájlban és egy kinyomtathatóban melyet aki akar, kedve szerint színesben és akár több példányban is ki tud nyomtatni. Természetesen azok a szakosztályi tagok, akiknek nincs címűk, megkaphatják fekete-fehér fénymásolatban is egyelőre térítésmentesen. Következő szakosztályi ülés november 5-én a Magyar Bélyeggyűjtők Háza 101-es termében. Ezen és minden további összejövetelünkön várjuk mindazon gyűjtőtársainkat, akik hagyományos formában gyűjtik a klasszikus és modern magyar bélyegeket! Az ülés előzetes programja a hátsó borítón olvasható!

2 Than Mór postajegye Az 1848-as szabadságharc Magyarország történelmében a polgári átalakításért és függetlenségért folytatott küzdelem legdicsőbb időszaka. A Magyar Posta életében is jelentős önállósodási törekvések időszakát jelenti ez a kor. Az évi III. törvénycikk értelmében az első független magyar kormány a postaügyek intézésével Klauzál Gábor földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztert bízta meg. Már április 26-án rendelet szabályozta az összes postaprefecturáknál a következőket: Minden olyan postai tárgyak iránt, melyek a hazai törvények által meghatározott körhöz tartoznak, vagy ahhoz tartozniok kellett volna, melyek tehát a magyar királyi Helytartótanács, s a magyar királyi udvari kamara intézkedéseit illették, a hivatalos jelentések határozatom alá lesznek terjesztendők. Április 28-án Kossuth Lajos az alábbi pénzügyminiszteri rendeletet adta ki: A Pénzügyminisztérium a körébe tartozó ügyekre nézve működését f. év. május 1. napjától fogva kezdendi meg. Ezekhez tartozik a posta tiszta jövedelmének kezelése, s kiadása és ebben vágó pénztári minden intézkedések. Ezen intézkedések voltak a Magyar Posta életében az első, önállóságra utaló lépések. A kincstári személyzet a postaigazgatóságoknál, a postamesterek és kiadók pedig az alispánnál felesküdtek a magyar alkotmányra. A magyar nyelv használatának bevezetése már 1847-ben megtörtént. A hivatalok bélyegzőit és a vésett pecsétnyomókat nemzeti címerrel és magyar nyelven készítették el. A miniszteri rendeletek nem tesznek említést a postajegyekről, bár a kormány nagyszabású postai reformterveken dolgozott. Talán a legjelentősebb a levélbélyeg bevezetése lett volna. Erre utal áttételesen azon rendelkezés, amely a levél- és hírlaptarifa kidolgozására és leszállítására vonatkozott. Heim Péter postatörténész szerint ez időben tehát 1848-ban Magyarországon magán-, és 709 ezer hivatalos levelet kezelt a posta. Az l840-es évek angliai tapasztalatai alapján nyilvánvaló volt, hogy a szállítási díjak csökkentése és a levélfelvétel egyszerűsítése megnöveli a postai forgalmat. Példaként a következő: 1831-ben Angliában darab volt a levélforgalom, a levélbélyeg bevezetését követően ez a szám 337 millió 15 ezer 867-re emelkedett. Eddig ugyanis a vitelbért megszabni, s beszedni a fizetett illeték összegét, a levélre feljegyezni, a levelek darabszámát az elküldésnél megszámlálni, azt két helyütt is feljegyezni, s a bevett pénzekről hosszadalmasan számot adni, mind e munkát egyszerre megszüntetni volt hivatott Rowland Hill eszméje: a levéljegy alkalmazása. (A levéljegy magyarországi bevezetéséről, Hübert 163. oldal.) Az 1848-ban megszületett szabad magyar sajtó terjesztése is egyre inkább igényelte a postajegy bevezetését. A posta hírlapforgalma igen tekintélyes volt, a pesti postán 1848 végén csaknem es példányszámban küldték a magyar lapokat vidékre. Ekkor a hírlap postai szállítási díja 1 krajcár volt. A postai munka egyszerűsítése ezért elsődleges cél volt. A postajegy megszületéséhez minden lehetőség adott volt. Than Mór, a félig jogász, félig Barabás-tanítvány festő - ahogy Czakó Elemér nevezte - a szabadságharc idején hadifestőként Görgey mellett teljesített szolgálatot. A táborozás és a hadi élet eseményeit örökítette meg Tatától Világosig. 2 Bélyeg Nem lehetetlen, hogy a postajegy megrajzolásához egyenesen odavezérelték annak a Landerer Lajosnak a nyomdájába, aki a Kossuth-bankjegyek készítését végezte ez időben. Az angol példa, a postaküldeményeket bérmentesítő kis grafikai lap híre talán Széchenyi által ismertté válhatott Magyarországon már ez időben. A postajegy eredeti terve A postajegy megjelölés szabatosan megfogalmazottan jelöli a postai felhasználás célját, és kapcsolódik a kor értékjegyeihez: államjegy, bankjegy, okmányjegy, hídjegy stb. fogalomköréhez. A bélyeg szó akkor inkább a billogozásra, megbélyegzésre utalt, így a levéljegy, hírlapjegy megfelelőbb kifejezés volt. A postai munkafolyamatokban a bélyegzők használatát jelentette. Születésének körülményeit nem dokumentálta, csak következtetni lehet az elrendelőre: Kossuth Lajosra és szellemi szülőjére, Széchenyi Istvánra. Than Mór postajegytervezetéről 74 évig senki nem hallott semmit, és 95 esztendő telt el, amikor a rajz eredetijét meg lehetett szemlélni IV. 15-én névtelenül jelent meg Kossuth postajegy-tervezete címmel Bélyeg 3

3 az első közlés Jászay Emánuel János Magyar Levélbélyeg című folyóiratában ben dr. Hencz Lajos postafőigazgató Jászay bélyegkatalógusához írott előtanulmányában (Egyetemi Nyomda, 1927.) azt írja, hogy Kossuth Lajos postajegyet szándékozott kiadatni, a rajz elkészítésével Than Mórt bízta meg, aki VII. hó 3-án azt el is készítette. A megjelenésre nem kerülhetett sor, mert a kormány és a pénzjegyet előállító nyomda Debrecenbe költözött. Dr. Hencz szerint a postajegy és a Kossuth-bankó címerképe azonos, bár a Kossuth-bankót Tyroler József, a Honművész című, s más folyóiratok rajzolója készítette. Dr. Hencz a képi megfogalmazásból olyan következtetéseket vont le, amely Than Mór királysághoz való ragaszkodására utal (a szent korona rajza), szülőföldjéhez, Bácskához való ragaszkodását a két búzakalász plasztikus kidolgozású képe jelzi. A rajzon található utasításokból Hencz arra a következtetésre jutott, hogy a postajegy nyomtatásra előkészített állapotban került Landerer nyomdájába. A tanulmányban megjelent közlés tételei egészében átmentek a bélyeg- és szakirodalomba is. Ha Than Mór rajzán vizsgálat alá vesszük a postajegytervezet címerpajzsának vonalvezetését, láthatóvá válik a rajzi különbség a Kossuth-bankó címerével. A bankjegy határozottabb vonalvezetésű, a kompozíció érettebb, tehát csupán a címerek előképe lehet közös. A hasonlóságot elősegíti az is, hogy valószínűleg a vésnöki munkát mindkét esetben ugyanazok a személyek: Classohn és Wachtler vésnökök végezték. A bankjegy habos alnyomata és jól megválasztott betűtípusa összehangolt alkotómunkát mutat. A postajegy képi megfogalmazása nem ilyen egységes. A betűtípus, a címert keretező kalász és palmetta motívumok nincsenek összehangolva, de a címerpajzs és a fölötte lévő koronaábrázolás feltehetően a közös megrendelő határozott utasítása eredményeként igen hasonló, így Hencz azon megjegyzése, amely Than királyhűségére utal, nem lehet helytálló. A tervrajzon lévő, műhelymunkára utaló szélrajzok, tollpróbálgatások között szereplő dátumok jelentőségének vizsgálata vezette a postatörténettel foglalkozókat arra a megállapításra, hogy a készítés időpontjának VII. hó 3-t tekintsék (1848), bár ezt semmilyen elrendelő irattal sem akkor, sem napjainkban alátámasztani nem lehetett. A postajegytervezet felbukkanásának körülményeiről és a vélhető feltételezésekről a dr. Czakó Elemér által készített tanulmány ad részletes és mindenre kiterjedő alapot, Lyka Károly művészettörténész emlékkönyvének egyik írásaként. Czakó Elemér tanulmányában részletesen kitér Urschitz Jakab a Landerer nyomda gépmestere jelentőségére és szerepére a tervrajz megőrzésében. Fontos ez a momentum a rajz későbbi sorsának alakulásában, hiszen Urschitz, akinek Than Mór a tervrajz hátoldalán szereplő Lieber Herr Urschitz. Das hab auch ich gethan. ajánlást írta, őrizte meg az utókornak e nevezetes dokumentumot. Az Urschitz család a postajegyet mint családi ereklyét adta tovább az utódoknak. A Bélyegmúzeum okmánytári anyagában februári dátummal Jászay Emánuel János által írt levél derít fényt a rejtőzködő tervrajz előéletére. E levélben írja le Jászay, hogyan került birtokába a tervrajz, mint felesége öröksége. A Magyar Posta vezérigazgatóságának a Kossuth-bélyegtervezetet, bélyeggyűjteményének fő díszét és büszkeségét cserealapként ajánlotta fel. Jászay E. János levelében részletesen felsorolja, hogy a csereértéket hogyan 4 Bélyeg állapította meg. Ebben leírja, hogy 1924-ben a Magyar Levélbélyeg című lap megjelenésekor 1000 számozott példányban műlapot állított elő és értékesített, ugyanekkor 1000 darab bélyeget is készített és másfél év alatt ezt is eladta. A műlap ára 2 forint volt, a bélyegé 1 forint. Felvetette azt is, hogy a Posta számára igen nagy haszonnal járna egy, a szabadságharc évfordulójára 1948-ban kibocsátandó emlékbélyeg (Bélyegmúzeumi irattár sz). A Jászay E. Jánossal folytatott levélváltás arra késztette a postavezérigazgatóságot, hogy vizsgálat tárgyává tegye a rajz eredetiségét. Jászay készségesen átadta a tervrajzot a szükséges vizsgálatok elvégzésére. Így került sor arra, hogy 1943-ban dr. Czakó Elemér a Szépművészeti Múzeum igazgatójának, Hoffmann Edith dr-nak bemutassa Than Mór postajegy rajzát. (Hoffmann Edith dr. egyúttal a Szépművészeti Múzeum grafikai osztályának vezetője is volt. Rendszeresen és behatóan foglalkozott a művek meghatározásával. Bámulatos formamemóriája segítette ebben. A rajzhoz megkereste a hozzá tartozó valamelyik ismert művet, és annak alkotójával hozta összefüggésbe a kérdéses grafika készítőjének nevét. Következtetéseiben rendkívül következetes volt. Talán még azt is érdemes megemlíteni róla itt, hogy 1936-ban a Postatakarékpénztár Árverési Csarnokának szakértője lett.) A rajzzal együtt bemutatta a hitelesség igazolásául szolgáló kémiai vizsgálatoknak és a górcsövi tanulmányozás tapasztalatainak összesített megállapításait, nevezetesen azt, hogy a M. Kir. Posta Kísérleti Állomásán Marschalkó Béla postaműszaki főigazgató és Pinkert Béla postamérnök urak megállapították, hogy a bemutatott postajegy tervezet rajzpapír anyaga minden faanyagtól mentes, tehát a készítés módja feltehetően megegyezik a XIX. század közepén használatos papírgyártási technológiával. A vizsgálat azt is megállapította, hogy a Than-féle rajzon látható szennyeződés szurkos füst következtében jött létre, a szemcsék mélyen rakódtak a papír anyagába, a hátoldali szennyeződések zsíros korommal, tapintás útján keletkeztek. Ezek a vizsgálati eredmények alátámasztották azon feltevést, hogy azok nyomdai munkálatok végzése során keletkeztek. Hoffmann Edith dr. a Than Mór-bélyegtervekre vonatkozó szellemes következtetéseket igazoltnak tartotta. Nagy súllyal bírt számára az, hogy a rajzot az Urschitz család leszármazottai őrizték meg. A Szépművészeti Múzeum levéltárában Than Mórtól iratanyagot nem találtak. A rajztárban csak 1861-ből származó művel lehetett azonosítani a rajzot. Dr. Czakó ezt követően felkereste a Nemzeti Múzeum főigazgatóját, Zichy István grófot, aki dr. Oberschall Magdával együtt megvizsgálta a kérdéses rajzot, és hitelességét igazolta. Bár okirati alátámasztásokkal bizonyítani sem akkor, sem ma nem lehet, hogy Kossuth Lajos 1848-as kormányzata intézkedett volna a postajegy kibocsátására, a történeti kor vizsgálatával kombinatív úton a rajz korabelisége mégis elfogadható, és nem kétséges az sem, hogy a rajz Than Mór keze munkájának tulajdonítható. A rajz elkészítésének időpontjára leginkább az Álladalmi Posta elnevezés bevezetésének elhatározása utalhat. Ennek elrendelését követően viszont a címerpajzs felett már nem koronát, hanem babérkoszorút szerepeltettek a különböző feliratokon és pecséteken. A posta múltjának és a levélbélyeg születésének tisztázása még további kutatómunkát igényel. Papp Józsefné / Filatéliai Szemle, április Bélyeg 5

4 A hagyományos bélyeggyűjtés területei és határai - vitaindító - Mi is tartozik a Hagyományos Szakosztály gyűjtési területéhez? A válaszhoz lapozzuk fel az 1988-ban a Gondolat Kiadónál megjelent Bélyeglexikont: hagyományos gyűjtési mód: a legrégibb gyűjtési mód, bár így csak néhány éve nevezik. Tulajdonképpen minden más gyűjtési módba be nem sorolható gyűjtési mód ide tartozik. Leggyakrabban egy bizonyos terület, rendszerint egy bélyegkibocsátó állam összes bélyegei, valamint azok esetleges változatainak gyűjtése a cél. A hagyományos gyűjtési mód szerint a bélyegeket stb. a kibocsátás időrendjében kell rendezni, ha bármilyen változat később jelenik meg, mint az alapbélyeg, az esetben is be kell tartani a kronológiai sorrendet. A hagyományos gyűjtési mód alapján a gyűjteményben a tévnyomat az alapbélyeg mellett van. Az ideális hagyományos gyűjtemény egy-egy kiadást használatlanul és változataiban, használtan tartalmaz és kiterjed a tényleges használat bemutatására is (levelek stb.). A hagyományos gyűjtési mód sokban hasonlít a postatörténeti gyűjtési módhoz, de attól abban különbözik, hogy nem törekszik esetleg más postai dokumentumokkal is bemutatni egy korszak postatörténeti fejlődését vagy állapotát. A hagyományos gyűjtési módnak külön FIP bizottsága van és nagyobb nemzetközi bélyegkiállításon külön kiállítási osztálya. Ennek alapján a hagyományos gyűjtési mód szerint kiállított anyagok elbírálása is az azonos módon összeállított gyűjteményekkel való összehasonlítás alapján történik. A hagyományos gyűjtési mód már nemcsak ország- (katalógus-) gyűjtést jelent, hanem egy-egy ország egyes kiadásainak, kiemelt részletének tudományos jellegű feldolgozását. Ezek a hagyományos gyűjtési módon belül a tanulmányi gyűjtemények. Bár minden tiszteletem elődeinké hiszen a Bélyeglexikon szerkesztőbizottságában Bér Andor, Fogarasi Barna, Gazda István és Surányi László nevét olvashatjuk, én vitatkoznék az idézett hagyományos gyűjtési mód szócikket író Bér Andorral. Véleményem szerint nem a minden más gyűjtési módba be nem sorolható gyűjtési mód tartozik ide hanem minden gyűjtési mód ide tartozik, ha a gyűjtés tárgya a bélyeg, pontosabban a gyűjtemény a bélyeg felől közelíti a feldolgozást. Mit értek ez alatt? A hagyományos gyűjtési mód legelterjedtebb, legrégebbi formája az ország-, más néven katalógus-gyűjtés. Ekkor lehet egy országot teljesen, vagy egy-egy időszakot gyűjteni. De lehet egy kiadást speciálisan gyűjteni, például a Turul kiadást (vagy mint én, a csehszlovák Hradzsin kiadást). Ha egy-egy ország gyűjtői kellő számban egymásra találnak létrehozhatják az illető ország-gyűjtő szakcsoportot vagy szekciót. Így jött létre például a Csehszlovák Szekció, és ha több ilyen csoport működik, akkor azok létrehozhatják a külföldi bélyegeket gyűjtők szakosztályát de azért ez még mindig hagyományos gyűjtési mód, még ha a szakosztályt máshogy is nevezik! Nagyon sokan gyűjtik ismét a lyukas bélyegeket, a céglyukasztásokat, közismerten a perfineket, és gyűjtőik össze is szövetkeztek a Magyar Perfin Klub keretében de attól ők még mindig hagyományos gyűjtők! 6 Bélyeg Ismét kedvelt terület lett a régen alkalmi bélyeg -nek nevezett levélzáróbélyegek és modern testvérük, az emlékívek gyűjtése. Van is külön szakosztálya, az ötletes nevű ELGYűSZ, vagyis az Emlékív és Levélzáróbélyeg Gyűjtő Szakosztály, akik szintén hagyományos gyűjtők! Ha a Csipkerózsika-álmukból feléledő régi gyűjtési területekről beszélünk, kikerülhetetlenek az újra nagyszámú gyűjtővel és persze külön szakosztállyal rendelkező okmány- és illetékbélyeg gyűjtők, akiknek szakosztálya már megosztott: vannak, akik az okmány- és illetékbélyegeket gyűjtik valamilyen szempont szerint ők még mindig hagyományos gyűjtők! Azok a gyűjtők viszont, akik már nem a bélyeg felöl közelítenek a gyűjtéshez, hanem az okmányokon lévő bélyegek funkcióját vizsgálják, hogy miért és mennyi okmány- vagy illetékbélyeg van az iraton ők már nem a hagyományos gyűjtési módhoz tartoznak! A hagyományos gyűjteményben is lehetnek levelek: bemutatni az adott bélyeg felhasználását ez annyiban különbözik a postatörténeti gyűjtési módtól, hogy ekkor még mindig a bélyeg felől közelítünk: a bélyeget mutatjuk meg levélen, esetleg egy ritka fogazást vagy tévnyomatot. A postatörténeti gyűjtési módnál a postai kezelést vizsgáljuk: tulajdonképpen nem is fontos az, hogy milyen bélyeg van a bemutatott levélen sőt, lehet, hogy nincs is rajta bélyeg! Tovább megyek: postatörténeti kiállítási anyagban a zsűri szemszögéből hiba, és pontlevonással jár például megemlíteni egy lemezhibás bélyeget! (Ha valaki azt gondolná: ez nem így van, hát nagyot téved. Az én első kiállítási próbálkozásomnál nagy büszkén jeleztem a bemutatott Hradzsin-bélyeges leveleimnél a lemezhibákat, kis képeken kinagyítottam és az eredetiken színes mutatónyilakkal jeleztem azokat hát nem kellett volna, mint azt a zsűri beszélgetésen elmagyarázták!). Természetesen ez a bélyeg nem feltétlenül postabélyeg (illetve a szép régi szóval: levélbélyeg tudjuk, a bélyeggyűjtés magyar szakkifejezései is, mint annyi más területé, a német szaknyelvből erednek; ez is a Briefmarke tükörfordítása, mivel magyarul a bélyeg eredetileg az állatok megjelölésére használt, az állat bőrébe égetett jelzést jelentette), hanem lehet okmány- és illetékbélyeg, levélzáróbélyeg, sőt benyomott (másnéven rányomott) bélyeg is amennyiben a díjjegyeseket nem a felhasználásuk (ami postatörténeti megközelítés), hanem a bélyeg (vagyis a benyomott bélyeg) felől gyűjtjük: kiadás, felülnyomás, változatok, tévnyomatok, és itt még hozzájöhetnek mindezekhez azok a változatok, amelyek a benyomott bélyegen kívül az azt hordozó díjjegyesen jelennek meg. Természetesen a díjjegyeseket gyűjtőknek is van külön szakosztályuk, ahol néhányan a hagyományos gyűjtési mód mellett már a postatörténeti szempontok szerint dolgozzák fel a díjjegyeseket de ők is mégis egy szakosztály tagjai! Ezért lehetnek a Hagyományos Szakosztály keretében is különböző csoportok (vagy szekciók), akik mást-mást, de hagyományos módon gyűjtenek. Összefoglalva: a hagyományos gyűjtési módnál mindig a bélyeg felől közelítünk, a gyűjtés tárgya a bélyeg, annak valamely tulajdonsága szerint: kiadás, felülnyomás, változatok, tévnyomatok, perfinek és még sok más de a lényeg a bélyeg! Filep László Bélyeg 7

5 A MABÉOSZ Hagyományos Szakosztálya alapító tagjai: Bélyeg I. évfolyam 1. szám MELLÉKLET október A SZAKOSZTÁLY MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK TERVEZETE A Szakosztály neve: Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége Hagyományos *********** Szakosztálya A Szakosztály címe: 1064 Budapest, Vörösmarty u. 65. Telefonszáma: 1/ címe: Jelképe: Than Mór 1848-as bélyegterve Balról jobbra: Jakab Géza, Miklós László, Erőss Tamás, Hatvani Márk, Dr.Lippai Pál, Szabó Jenő, Karola Dezső, Filep László, Kocsis Viktória, Dr.Rill Attila, Balázs Péter, Zentai János, Kostyál Ferenc, Dr. Perneczky László, Angyal Erzsébet, Visnyovszki Gábor, Fülöp Sándor és a jobb felső sarokban, a kis képen Csatlós Árpádné aki a nagy képet készítette. Az alapító ülésen egyhangúlag kerültek megválasztásra Kostyál Ferenc szakosztályi elnök, Filep László titkár, valamint Balázs Péter és Jakab Géza vezetőségi tagok o A Szakosztály vezetőségi ülése a meghívott Visnyovszki Gáborral október 8-án megvitatta és a Szakosztály taggyűlésének megvitatás utáni elfogadásra ajánlja a Bélyeg mellékleteként megjelent Működési Szabályzat tervezetet. A tervezet hátoldalán közöljük a Szakosztály tagnévsorát, -, ennek hiányában lakáscímekkel o A november 5-i szakosztályi ülés programja: 1. A hagyományos bélyeggyűjtés területei és határai. 2. A szakosztály hivatalos elnevezésének és munkatervének megvitatása és elfogadása. 3. A szakosztály Működési Szabályzatának megvitatása és elfogadása. 4. A MABÉOSZ Alapszabály-tervezetének véleményezése. 5. Fülöp Sándor: Az integrált postahálózat (IPH) értékjegyei, változatai, rendellenességei gyűjteménybemutató előadás o A következő szakosztályi ülés előzetese: KOSTYÁL Ferenc A Nagymánya bélyeg aranyérmes egykeretes kiállítási anyaga. 8 Bélyeg A MABÉOSZ Hagyományos ********* Szakosztálya (a továbbiakban: Szakosztály) a MABÉOSZ Alapszabálya szerint önállóan működő szakmai szervezet. Gazdálkodását a hatályos jogszabályokhoz és a MABÉOSZ elszámolási rendjéhez alkalmazkodva végzi. I. A Szakosztály célja, gyűjtési területe 1. A Szakosztály kapcsolódási pontot nyújt a bélyeget hagyományos módon gyűjtő hazai és esetenként külföldi filatelisták számára. Képviseli a hagyományos filatélia érdekeit a MABÉOSZ-on belül és kívül, hazai és nemzetközi fórumokon. 2. A Szakosztály a hagyományos filatéliai értékek feltárását, gyűjtését, kutatását és megőrzését tűzi ki céljául. E gyűjtési terület elsősorban a bélyeg előállításának sajátosságaira terjed ki, mint a gyártást megelőző döntési és előkészítő adatok, tervek, próbanyomatok, nyomdai eljárások, eltérések, különlegességek, vízjelek, fogazat, felülnyomatok, elsősorban de nem kizárólag a magyar filatélia keretein belül. 3. A Szakosztály kiemelt figyelmet fordít a hamisítványok felismerésére, a hamisítás elleni harcra. 4. A célok elérésének legfőbb eszköze az információáramlás segítése, a Szakosztályon belüli és kívüli ismeretterjesztés. Ennek érdekében a Szakosztály a lehetőségek szerint havonta összejöveteleket rendez, gyűjteménybemutatókat és előadásokat tart és szakmai periodikát jelentet meg. 5. A Szakosztály periodikája, a ********* a tagság folyamatos szakmai és szervezeti tájékoztatásán kívül a legújabb kutatási eredmények és vélemények publikálására is lehetőséget nyújt. A periodikát a Szakosztály tagjai alanyi jogon megkapják

6 II. A Szakosztály tagsága 1. A Szakosztály rendes tagja lehet a MABÉOSZ bármely rendes vagy tiszteleti tagja. A belépést a vezetőség rögzíti és a taggyűlés hagyja jóvá. 2. Tiszteleti tagként a Szakosztály taggyűlése bármely olyan hazai vagy külföldi gyűjtőt meghívhat, akit erre érdemesnek ítél. 3. A Szakosztály tagja: szavazati joggal részt vehet a Szakosztály taggyűlésein; megválasztható a Szakosztály tisztségeire; észrevételeket, javaslatokat tehet; részt vehet a Szakosztály rendezvényein; térítésmentesen megkapja a Szakosztály periodikáját. 4. A Szakosztályi tagság kilépéssel, kizárással vagy a tag halálával szűnik meg. A súlyos etikai vétséget elkövető tagot a taggyűlés zárhatja ki a Szakosztályból. 5. A Szakosztály keretein belül egyes gyűjtési részterületekre önálló csoportok, szekciók hozhatók létre. Önálló csoport alakításához legalább 5 tag szükséges. A megalakult csoport vezetőséget választhat és megalkothatja sajátos működési szabályait. III. A taggyűlés 1. A Szakosztály legmagasabb fóruma a taggyűlés, amely minden, a Szakosztályt érintő kérdésben dönthet. A taggyűlést a MABÉOSZ küldöttgyűlését megelőzően, de legalább évente egyszer a Szakosztály elnöke vagy titkára hívja össze. Rendkívüli taggyűlést kell összehívni, ha azt legalább 5 tag vagy a vezetőség 2 tagja az ok megjelölésével indítványozza. 2. A taggyűlés: megalkotja a Szakosztály Működési Szabályzatát; megválasztja a Szakosztály vezetőségét; elfogadja a Szakosztály munkatervét; elfogadja a Szakosztály költségvetését; megvitatja és elfogadja a vezetőség éves szakmai és pénzügyi beszámolóját. 3. A taggyűlés határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén a legalább 14 nappal később, változatlan napirenddel összehívott taggyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. 4. A taggyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza döntéseit. Bármely tag kérésére, valamint személyi kérdésekben mindig titkos szavazást kell tartani. 5. A taggyűlés nyilvános. 6. A taggyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, és azt a Szakosztály irattárában és a MABÉOSZ irattárában másolatban meg kell őrizni. IV. A vezetőség 1. A Szakosztály vezetőségének tagjai: a Szakosztály elnöke; a Szakosztály titkára; a Szakosztály küldöttje a MABÉOSZ küldöttgyűlésére; a Szakosztályi periodika szerkesztője; vezetőségi tagok. Egy személy több tisztséget is betölthet. 2. A Szakosztály vezetőségét a taggyűlés választja meg legfeljebb 4 éves időtartamra, lehetőség szerint a MABÉOSZ választási ciklusával azonosan. Az elnöki tisztséget egyazon személy legfeljebb két cikluson át töltheti be. Új választást kell tartani az elnöki tisztség megüresedésekor, vagy ha a vezetőség több tagja tartósan nem vesz részt a munkában. 3. A vezetőség tagjai munkamegosztásban látják el feladataikat. 4. A Szakosztály elnöke: irányítja a Szakosztály tevékenységét; érvényt szerez a taggyűlés határozatainak; képviseli a Szakosztályt a MABÉOSZ-on belül és kívül; a taggyűlés elé terjeszti az éves beszámolót, a munkatervet és a költségvetést; tisztségét társadalmi munkában látja el. 5. A Szakosztály titkára: szervezi a Szakosztály munkáját, irányítja az adminisztratív feladatokat és a pénzügyi elszámolást, kezeli a Szakosztály irattárát; szükség esetén az elnököt helyettesíti, az elnök tartós akadályoztatása esetén az elnöki jogkört gyakorolja. Jelen Működési Szabályzat javaslatot a Szakosztály november 5-én taggyűlése elé terjesztjük és javasoljuk elfogadásra. Kostyál Ferenc Filep László elnök titkár Balázs Péter Jakab Géza vezetőségi tag vezetőségi tag

7 A Hagyományos Szakosztály névsora, mely tartalmazza a tagok nevét ABC-rendben, és a könnyebb kapcsolatfelvételhez az -címét, annak hiányában lakáscímét 1. Angyal Erzsébet 2. Balázs Péter vez. tag 3. Dr. Berke Imre 4. Dr. Bodor Mihály 5. Csatlós Árpádné 6. Dabóczy András 7. Erőss Tamás 8. Fazekas Sándor 4032 Debrecen, Jeriko u. 10. VI/ Filep László titkár 10. Fülöp Sándor 6000 Kecskemét, Fehérvári u. 23/ Gelle Péter 12. Gidófalvy Péter 13. Haskó József 14. Hatvani Márk 15. Jakab Géza vez. tag 16. Karola Dezső 1118 Budapest, Somlói út 20/b. 17. Király Tibor 9400 Sopron, Deák tér Kocsis Viktória 19. Kovács István 20. Kostyál Ferenc elnök 21. Lakits Attila 22. Dr. Lippai Pál 23. Miklós László 24. Dr. Perneczky László 25. Pető Sándor 26. Pukler Antal 27. Dr. Révész Péter 28. Dr. Rill Attila 29. Simonyi Gábor 30. Szabó Jenő 1155 Budapest, Bulcsú u Dr. Szigeti Lajos 32. Szűcs Károly 33. Dr. Torma Zoltán 34. Visnyovszki Gábor 35. Zentai János 1061 Budapest, Paulay Ede u. 16. I/

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Budapest, 1121 Költő u. 21. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. A szakosztály megnevezése, jelképe: A szakosztály magyar neve: Magyar

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv Magyar Perfin Klub a MABÉOSZ szakosztály Közgyűlési jegyzőkönyv Dátum: 2014-03-29 Bp. Vörösmarty u. 65 MABÉOSZ III. em. 302. rendezvényterem, A meghirdetett időpontban 7 fővel határozatképtelen közgyűlés

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

MEGHIVÓ. A MABÉOSZ Visnya Sándor Hagyományos Gyűjtői Szakosztályának TÁJÉKOZTATÓJA. VI. évfolyam 3. szám 2014. március Készítette: FILEP LÁSZLÓ

MEGHIVÓ. A MABÉOSZ Visnya Sándor Hagyományos Gyűjtői Szakosztályának TÁJÉKOZTATÓJA. VI. évfolyam 3. szám 2014. március Készítette: FILEP LÁSZLÓ Kedves Szekció tagok! Ez a példány a számítógépen való olvasásra szolgál! Ha ki akarja nyomtatni, használja a bélyeg201403nyomtatható.pdf fájlt! A MABÉOSZ Visnya Sándor Hagyományos Gyűjtői Szakosztályának

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

MEGHIVÓ. 2014. március 6-án 14 30 órakor tartjuk a MABÉOSZ Visnya Sándor Hagyományos Gyűjtői Szakosztályának. beszámoló és tisztújító taggyűlését,

MEGHIVÓ. 2014. március 6-án 14 30 órakor tartjuk a MABÉOSZ Visnya Sándor Hagyományos Gyűjtői Szakosztályának. beszámoló és tisztújító taggyűlését, Kedves Szekció tagok! Ez a példány a számítógépen való olvasásra szolgál! Ha ki akarja nyomtatni, használja a Helyi2014.1nyomtatható.pdf fájlt! 2014. február 1 (20) szám Készítette: FILEP LÁSZLÓ MEGHIVÓ

Részletesebben

A Svetits Katolikus Gimnázium. Diákönkormányzatának Szervezeti és. Működési Szabályzata

A Svetits Katolikus Gimnázium. Diákönkormányzatának Szervezeti és. Működési Szabályzata A Svetits Katolikus Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési 2011 1 Tartalomjegyzék I. Az SZMSZ célja, jogi alapjai...3 II. A diákönkormányzat szerepe, feladatai, jogai...3 1. A diákönkormányzat

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

Bélyeg FORDITOTT MADONNA, NAGYMÁNYA. A MABÉOSZ Visnya Sándor Hagyományos Gyűjtői Szakosztályának TÁJÉKOZTATÓJA

Bélyeg FORDITOTT MADONNA, NAGYMÁNYA. A MABÉOSZ Visnya Sándor Hagyományos Gyűjtői Szakosztályának TÁJÉKOZTATÓJA Kedves szakosztályi tagok! Ez a példány a számítógépen való olvasásra szolgál! Ha ki akarja nyomtatni, használja a Bélyeg200902nyomtatható.pdf fájlt! Bélyeg A MABÉOSZ Visnya Sándor Hagyományos Gyűjtői

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

Magyar Anatómus Társaság

Magyar Anatómus Társaság Magyar Anatómus Társaság alapszabálya. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A társaság a./ neve : Magyar Anatómus Társaság (MAT) b./ székhelye : Budapest c./ működési területe: Magyarország d./ pecsétje:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Cserháti tagintézménye DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Farkas Zsuzsanna DÖK segítő tanár Orbán Veronika DÖK elnök 2012

Részletesebben

J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra

J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Kardhordó Kálmán (a volt 508-as Szakmunkásképző és Szakközépiskola 1958-tól 1996-ig tanára) ( új név: Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola) ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek

Részletesebben

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Általános rendelkezések 1. A Műszaki Bizottság neve, székhelye (1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

Bélyeg. A MABÉOSZ Visnya Sándor Hagyományos Gyűjtői Szakosztályának TÁJÉKOZTATÓJA. Arató 20 filléres, horpadás felső kereten. Készítette: FILEP LÁSZLÓ

Bélyeg. A MABÉOSZ Visnya Sándor Hagyományos Gyűjtői Szakosztályának TÁJÉKOZTATÓJA. Arató 20 filléres, horpadás felső kereten. Készítette: FILEP LÁSZLÓ Kedves szakosztályi tagok! Ez a példány a számítógépen való olvasásra szolgál! Ha ki akarja nyomtatni, használja a Bélyeg201006nyomtatható.pdf fájlt! Bélyeg A MABÉOSZ Visnya Sándor Hagyományos Gyűjtői

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 1138 Budapest, Váci út 107. Felnőttképzési szervezete A SZAKMAI TANÁCSADÓ TESTÜLET MŰKÖDÉSI RENDJE Összeállította: Tajti Zsuzsanna Elfogadta

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A szabályozási dokumentum alkalmazási területe: kiterjed a TUDOSZ minden szervezeti egységére, tisztségviselőjére, tagjára és munkatársára.

Részletesebben

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja:

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja: A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. Az Osztályszövetség arra törekszik, hogy a magyar 40-es hajóflotta önálló versenyosztályként az MVSZ-szel együttműködve,

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola 1068 Budapest, Felső erdősor u. 20. A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Készítette: a Budapest VI.

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y 1 Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége A L A P S Z A B Á L Y MABÉOSZ Hatályos 2009. november 14-től 2 MAGYAR BÉLYEGGYŰJTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA A Magyar

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szegedi Szlovák Önkormányzat Segedínska slovenská samospráva J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2006. október 26. napján 15 órakor a Szegedi Szlovák Önkormányzatnak Szegedi Nemzetiségek Házában (Szeged Osztrovszky

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA 1. év A Sissi Svédországi Magyar Nők Szövetsége a Svédországban élő magyar anyanyelvü és a Szövetség alapszabályával egyetértő nők, pártpolitikailag

Részletesebben

FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY

FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY A DIÁKÖNKORMÁNYZATD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 4 sz. függeléke OM azonosító kód: 031198

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

Bencés Diákok Győri Egyesületének Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetben

Bencés Diákok Győri Egyesületének Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetben Bencés Diákok Győri Egyesületének Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetben Készítette és ellenjegyezte: Dr. Vesztergom Imre ügyvéd 1 Bencés Diákok Győri Egyesületének Alapszabálya a változásokkal

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Magyar Képzőművészeti Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Rendjének (a továbbiakban:

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

A MAGYAR KÉKKERESZT EGYESÜLET (MKKE) HELYI CSOPORTJAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI MINTA SZABÁLYZATA

A MAGYAR KÉKKERESZT EGYESÜLET (MKKE) HELYI CSOPORTJAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI MINTA SZABÁLYZATA A MAGYAR KÉKKERESZT EGYESÜLET (MKKE) HELYI CSOPORTJAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI MINTA SZABÁLYZATA I. A HELYI CSOPORTOK JOGÁLLÁSA A Magyar Kékkereszt Egyesület tagjai az Egyesület 1-1 településen, földrajzi

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

IASS Magyar Asso99 Osztályszövetség ASSO 99 OSZTÁLYSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST. 2007. ASSO 99 Osztály Szövetség Alapszabálya 1

IASS Magyar Asso99 Osztályszövetség ASSO 99 OSZTÁLYSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST. 2007. ASSO 99 Osztály Szövetség Alapszabálya 1 ASSO 99 OSZTÁLYSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST 1 Alapvető meghatározások és elvek 1.. Az Asso 99 Osztályszövetség a Magyar Vitorlás Szövetség szervezeti egységeként működő, öntevékeny vitorlás flotta,

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2013. 04. 19-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a

Részletesebben

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS 2011. május 13. napja ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Új napirendi pont 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR ARANYTARTALÉK KFT. ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. október 8-tól... ügyvezető igazgató 1 1. Az Ellenőrző Bizottság működésének célja: Az Ellenőrző Bizottságot a Magyar Aranytartalék

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének május 5-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének május 5-ei ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2016. május 5-ei ülésére Iktatószám: 10-87/10/2016 Készítette: Kozma György hivatalvezető Szavazás módja: egyszerű

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az Állami Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés ideje: 2009.

Részletesebben

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13.

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. JEGYZŐKÖNYV KIVONAT Közgyűlés helye: SE- I. sz. Sebészeti Klinika Előadóterme 1082 Budapest, Üllő út 78/a., 2. emelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA /MKKSZ KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZT/ SZERVEZETI

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/ 4 Ikt.szám: 18-204/4/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara. Segélyalap Szabályzata

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara. Segélyalap Szabályzata Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1135 B u d a p e s t, Szegedi út 37-39. Telefon: 00-(36)-1-220-5690. FAX: 00-(36)-1-220-8921. Száma: 00/A/ 00008/2007. A Személy-, Vagyonvédelmi

Részletesebben

I. FOR-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG II. NON-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG

I. FOR-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG II. NON-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG 2. számú melléklet Az átadásra kerülı gazdasági társaságok, társasági üzletrészek, alapítványok, közalapítványok I. FOR-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG ZÖLD FENYİ ÉPÍTİIPARI, INGATLANFORGALMAZÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Corinthia Aquincum Hotel (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.) Közgyűlés

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés 1.1. Kuratórium 1.1.1. Elnöke Dr. Haraszti György 1.1.2. Tagjai Prof. Dr. Haraszti György Tallai Gábor Dr. Róna Tamás Frisch György

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint: 1. Az alapítvány neve: Simonyi Károly Szakközépiskola és

Részletesebben

Vöröskereszt segélybélyegek 1944-ben

Vöröskereszt segélybélyegek 1944-ben Vöröskereszt segélybélyegek 1944-ben Csatlósné Mariann MAFITT székfoglaló előadás Bélyegmúzeum, 2011. március 19. Heves segélybélyege tévnyomatokkal Tervezett témák A Vöröskereszt mozgalom születése Magyar

Részletesebben

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 27. napján 15:20 órai kezdettel a Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési,

Részletesebben

Bibliográfia: Szakkönyvek: Cikkek:

Bibliográfia: Szakkönyvek: Cikkek: Bibliográfia: Szakkönyvek: Československé Poprepatovné Pečiatky (Csehszlovák postabélyegzők - tanulmány, kiadta az INFORMÁTOR - a Magyar Bélyeget Gyűjtők Szekciójának lapja, Kassa, 1984) (1989. Csehszlovákia-Magyar

Részletesebben

A MAGYAR BÉLYEGGYŰJTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA KÜLDÖTTGYŰLÉSRE (tervezet) PREAMBULUM

A MAGYAR BÉLYEGGYŰJTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA KÜLDÖTTGYŰLÉSRE (tervezet) PREAMBULUM A MAGYAR BÉLYEGGYŰJTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA KÜLDÖTTGYŰLÉSRE (tervezet) 1 PREAMBULUM A Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége (a továbbiakban: MABÉOSZ) a bélyeggyűjtők által létrehozott

Részletesebben

Az Összevont Cirkáló Zárt Hajóosztály Alapszabálya

Az Összevont Cirkáló Zárt Hajóosztály Alapszabálya Az Összevont Cirkáló Zárt Hajóosztály Alapszabálya 2014. június 14. Az Összevont Cirkáló Zárt Hajóosztály, mint a MVSZ szervezeti egysége és annak Elnöksége által jóváhagyott határozata alapján öntevékeny

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

A Színyei Merse Pál Gimnázium Iskolai Sportkör. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Színyei Merse Pál Gimnázium Iskolai Sportkör. Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2009. október 01. A Színyei Merse Pál Gimnázium Iskolai Sportkör Szervezeti és Működési Szabályzata 1. Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 52 (7) és (9) valamint a 114 (1), a diáksportkörökről,

Részletesebben