Tárgy: Hatvan I.- kavics és a Boldog I. homok és kavics védnevű bányatelkek egyesítése HATÁROZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: Hatvan I.- kavics és a Boldog I. homok és kavics védnevű bányatelkek egyesítése HATÁROZAT"

Átírás

1 Miskolci Bányakapitányság Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ ; ; ; Fax: 46/ Ikt.sz.: 834/8/2010. Ü.i.: Virág István AB Hatvan Kft. Jogerős: Pécs Pellérdi út Tárgy: Hatvan I.- kavics és a Boldog I. homok és kavics védnevű bányatelkek egyesítése HATÁROZAT A Miskolci Bányakapitányság a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 26/B. (4) bekezdésében foglaltak alapján, az AB Hatvan Kft. kérelmére bányatelket állapít meg. A Miskolci Bányakapitányság által 345/1975. számon megállapított, 564/1997, 564/ és 7984/2005. számú határozatokkal módosított Hatvan I. kavics védnevű bányatelket (bányavállalkozó: AB Hatvan Kft.) és a 6103/2002. számon megállapított Boldog I. homok és kavics védnevű bányatelket (bányavállalkozó: AB Hatvan Kft.) egyesíti és egyidejűleg a fenti számokon megállapított és módosított eredeti bányatelkeket törli. Az egyesítés után létrejött bányatelek magában foglalja a Hatvan I.- kavics védnevű bányatelek, továbbá a Boldog I. homok és kavics védnevű bányatelek egyes ingatlanait. Az összevont bányatelek a két bányatelekkel lefedett ingatlanokon kívül a 0189 hrsz-ú Hatvan város külterületén és a 132/23 hrsz-ú Boldog község külterületén lévő ingatlanokat érinti. 1. A bányatelek jellemző adatai: 1.1. védneve: Hatvan II. kavics, homok 1.2. A bányatelek kitermelhető ásványi nyersanyaga: kavics (kódja: 4300) és homok (kódja: 4200) A bányatelek területén belül megkutatott és az állami ásványvagyon nyilvántartásba vett ásványi haszonanyag mennyiségét, amelyekre a bányavállalkozó jogosultsága kiterjed, és elszámolási kötelezettséggel tartozik, e határozat melléklete tartalmazza ásványi nyersanyagának kitermelési módja: külfejtés 1.4. földrajzi fekvése: Heves megyében, Hatvan város és Boldog község külterületén. A bányatelek a 0145, 0152/1-4, 0153, 0158, 0157/6-7, 0171, 0176/15, 0178, 0179/3-10, 200/10-12, 0200/17, 0212 valamint a 0189 hrsz-ú Hatvan város külterületén és a 0132/24 valamint a 0132/23 hrsz-ú Boldog község külterületén lévő ingatlanokat érinti.

2 határvonala töréspontjainak koordinátái EOV vetületi rendszerben a Balti tenger középszintjéhez viszonyított magassági értékekkel a következők: Pontszám -Y -X Z [m] [m] [mbf]

3 fedő- és alaplapjának tengerszint feletti magassága: 1.7. területe: 2, 6764 km 2 fedőlap: 115, 20 m Bf. alaplap: 100, 00 m Bf. 2. A bányatelek jogosítottjának adatai: 2.1. neve: AB Hatvan Kft székhelye: 7634 Pécs, Nagyberki út A védő- és határpillérek megállapítása: 3.1.határpillér: Az 1-2 határvonal mentén védelmet igénylő létesítmény nincs. Határpillér (védősáv+hatástávolság) az ásványi nyersanyag (kavics) feküszintjére vonatkoztatva az A-A szelvénynél 23,02 méter. A pillérszámításnál a száraz szelet határszöge: nedves szelet határszöge: A Bányakapitányság a bányatelek határvonalán kívüli területek és létesítmények védelme érdekében a kérelmező által előterjesztett adatok és számítás alapján a bányatelek határvonalától számított 5 m-es védősáv figyelembevételével határpillért jelöl ki a bányatelek alaplapjára számítottan ( ). A pillérszámításnál a száraz szelet határszöge: nedves szelet határszöge: A határvonal mentén védelmet igénylő létesítmény nincs. Határpillér a kavics feküszintjére vonatkoztatva a G-G szelvénynél 28,91 méter. A pillérszámításnál a száraz szelet határszöge: nedves szelet határszöge: 3.2.védőpillér: A Bányakapitányság a bányatelek határvonalán belüli és a bányatelek környezetében lévő alábbi létesítmények védelme érdekében a kérelmező által előterjesztett adatok és számítás alapján védőpillért jelöl ki:

4 A 3. számú töréspontnál védelmet igénylő létesítmény a Csikós-tanya és a hozzá vezető út. Védőpillér (védősáv+hatástávolság) a kavics feküszintjére vonatkoztatva a C-C szelvénynél, tanyához vezető út mindkét oldalán 31,06 méter. Tanyai épületek védőpillére a D-D szelvénynél 31,06 méter A Mátra-Nagykáta 120 kv-os távvezeték védelmére az OVIT 33/1992. sz. állásfoglalás alapján, 45 m-es védősáv, mindkét oldalon feküszintre vonatkoztatva 34 m figyelembe vételével védőpillért jelöl ki a bányatelek alaplapjára számítottan. 3.3.A kijelölt határ- és védőpilléreket jelen határozat számával megjelölve haladéktalanul fel kell tüntetni a bányatérképeken. A művelési technológia minden olyan megváltozását megelőzően, amely a kijelölt pillérek változását is eredményezi, a bányavállalkozó köteles a pillérek új számítását és meghatározását külön eljárásban előterjeszteni. 4. A Bányakapitányság hatósági előírásai: 4.1. A bányatelek megállapítása a bányavállalkozót a határozat 1.2. pontjában meghatározott ásványi nyersanyag kitermelésére jogosítja a határozat melléklete 1. pontjában meghatározott mértékig A Bányakapitányság kötelezi a bányavállalkozót, hogy a feltárási-kitermelési tevékenységre kidolgozott műszaki üzemi terv jóváhagyási kérelemhez mellékelje a tevékenységgel összefüggésben várható kötelezettségek részletes ismertetését, azok becsült költségének mértékét (költségterv) és a bányavállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítésére - így különösen a bányakárok megtérítésének, a tájrendezési kötelezettség teljesítésének pénzügyi fedezetére - szolgáló biztosítékra vonatkozó tételes és konkrét ajánlatát A Bányakapitányság a bányát a fő bányaveszélyek szerint nem minősíti A bányatelek felszíni határának sarokpontjait időtálló jelekkel meg kell jelölni, és gondoskodni kell azok fenntartásáról A töréspontok közötti határvonal mentén végleges meddőelhelyezés sem történhet A Bányakapitányság a bányatelek területére vonatkozóan benyújtott ingatlan igénybevételi ütemtervet elfogadja A Bányakapitányság - az eljárásba bevont szakhatóságok nyilatkozatainak figyelembevételével - a tájrendezési előtervben meghatározottak szerint, az újrahasznosítás megjelölt célját elfogadja A megállapított bányatelek ásványvagyonának az Országos Ásványvagyon Nyilvántartásba való felvételét a bányavállalkozónak kell kezdeményeznie a bányatelket megállapító határozat jogerőre emelkedését követő ásványvagyon éves változásjelentésnél. 5. A szakhatóságok előírásai: A teljes bányatelek területén bármilyen földmunka végzésekor régészeti leletek kerülnek elő, vagy ennek gyanúja felmerül, a munka felelős vezetője köteles a bolygatást azonnal abbahagyni, az esetről a területileg illetékes Dobó István Vármúzeumot (Eger, Vár 1., Tel.: 36/ ) haladéktalanul értesíteni, a területet és a talált leleteket a felelős őrzés szabályai szerint megőrizni és a múzeum képviselőjének átadni.

5 5 -Amennyiben régészeti lelőhely(ek) érintettségét állapítják meg, a lelőhelye(ke)t el kell kerülni, azt eredeti állapotában meg kell őrizni, valamint a bányajog-tulajdonosnak kezdeményezni kell a régészeti lelőhely(ek) védőpillérbe helyezését. Szükség esetén a bányavállalkozónak el kell végeztetni a lelőhely régészeti feltárását a terület régészeti jelentőségének és a lelőhely veszélyeztetettségének megállapítására. A régészeti lelőhelyen végezhető munkálatokat, a régészeti feltárást, stb. illetően a Kövt., valamint a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 18/2001. (X.18.) NKÖM rendelet vonatkozó előírásait be kell tartani A bányászati tevékenység, és a tájrendezés környezetszennyezést kizáró módon végezhető. -Biztosítani kell, hogy a munkálatok, szállítások ne okozzanak káros légszennyezést. A környezeti levegő minőségének védelme érdekében a 21/2001.(II.14.) kormányrendeletben foglaltakat be kell tartani. -A környezet zajterhelése feleljen meg a 8/2002.(III.22.) KöM-EüM együttes rendelet előírásainak. -A kommunális és veszélyes hulladékot elkülönítve zártan kell gyűjteni. Elszállításukról, ártalmatlanításukról a 213/2001.(III.22.) és a 98/2001.(VI.15.) Kormányrendeletek szerint gondoskodni kell. -A foglalkoztatottak munkába állás előtti, és azt követően időszakos foglalkozás-egészségügyi ellátását a 27/2000.(IX.30.) EüM rendelet, és a 89/1995.(VII.14.) Kormányrendelet alapján kell biztosítani. -A munkavégzés során be kell tartani az évi XCIII. Törvény, valamint a 3/2002.(II.8.) SzCsM EüM rendelet, továbbá a 65/1999.(XII.22.) EüM rendelet vonatkozó előírásait Az árvízvédelmi töltés mentén, annak lábától 110 méteren belül anyaggödör vagy bánya nem nyitható. -A bánya területén vízszint süllyesztés csak vízjogi engedély előzetes megkérésével végezhető. -A bányatelken keresztül húzódó vízfolyások biztosítják a kapcsolódó területek vízelvezetését. A bányaművelés során ezeket a vízelvezető árkokat megszüntetik, ezért a vízfolyások kiváltására előzetes műszaki tervet kell készíteni, amit a Vízügyi Igazgatósághoz vízjogi engedélyezési eljárásra kell benyújtani. A tervezés megkezdésével egy-időben a Vízügyi Igazgatóságtól elvi műszaki meghatározást kell kérni. -A bányatavak vízkészletének megállapítása, figyelemmel kisérése érdekében a Vízügyi Igazgatóság, a Szilikátipari Központi Kutató és Tervező Intézethez intézett N.30938/1970. számú elvi műszaki meghatározásában talajvízszint figyelő kutak telepítését írta elő. A terület kapcsolódó vízigényének kielégítése érdekében Igazgatóságnak feltétlen ismerni kell a vízkészlet-változást, ezért a kutak telepítéséhez, a rendszeres vízszintészleléshez kénytelen ragaszkodni. -A tavak vízminőségét védeni kell, ezért a tavakba szennyvizet, felszíni vizet bevetetni tilos. A tavakat szeméttel, ipari hulladékkal, építési törmelékkel, salakkal, fekáliával feltölteni tilos Az utóhasznosításra-évenkénti bontásban folyamatosan a jóváhagyott terveknek megfelelően-a területeket a Kavicsbánya Vállalat köteles előkészíteni és a terület visszaadásáról osztályinkat értesíteni A bányászati tevékenységet úgy kell végezni, hogy a környező mezőgazdasági művelés alatt álló területeken a talajvédő gazdálkodás feltételeit ne zavarja. -Olajszennyeződés esetén a szennyezett talajt el kell távolítani, veszélyeshulladék-lerakó telepre kell szállítani, az elszállított termőföldet hasonló minőségűvel kell pótolni.

6 6 -Az előzetes környezeti hatástanulmányban meghatározott vastagságú (kb. 0,7 m), letakarításra kerülő humuszos termőréteget, annak megóvása érdekében a bányaterület rekultivációja során kell felhasználni. A fel nem használt termőréteget depóniákban kell tárolni, óvni kell az eróziótól és a szennyező anyagoktól. -A bányaterület rekultivációját úgy kell végrehajtani, hogy humusztartalmú anyag a bányaművelés után visszamaradó tóba ne kerüljön, lefolyástalan területek ne maradjanak és a mezőgazdasági művelésbe visszakerülő területeken a tömörödést meg kell szüntetni A megmaradó mezőgazdasági területek útkapcsolatait, megközelítésüket biztosítani kell A bányatelekkel érintett területen a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (továbbiakban: KÖH) régészeti lelőhelyet tart nyilván. Régészeti lelőhely területén földmunkával járó bányászati tevékenység nem folyhat. A régészeti lelőhely pontos határait régész szakértő bevonásával meg kell állapítani. A régészeti lelőhely határainak meghatározása történhet régészeti terepbejárással vagy próbaásatással. E megelőző feltárásnak minősülő munkafolyamatok elvégzésére jogerős feltárási engedély birtokában az egri Dobó István Vármúzeum jogosult. A régészeti feltáráskor a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény előírásait kell alkalmazni A bánya üzemeltetése környezetszennyezést kizáró módon végezhető. A bányászati tevékenység végzése során a környezeti levegő minőségének megóvása érdekében a 21/2001. (V. 19.) KöM-EüM-FVM együttes rendeletben foglalt határértékeket nem haladhatják meg. A kommunális és veszélyes hulladékok gyűjtését, tárolását úgy kell végezni, hogy a környezeti elemek (talaj, felszíni víz, felszín alatti vizek) szennyeződése kizárt legyen. A kavicsbánya területén lévő szociális helyiségeket fel kell újítani, korszerűsíteni kell, a gépműhely felújításáról gondoskodni kell. A telep vízellátását biztosító kút is felújításra szorul Amennyiben szállításra igénybe kívánják venni a Hatvan-Újszász vasútvonal 62/63 szelvényében fekvő átjárót, azt át kell építeni a megnövekedett terhelésnek megfelelően, melyet a MÁV RT PHMSZ Területi Osztályával engedélyeztetni kell A Hatvan I. kavics és a Boldog I. homok és kavica bányatelek összekapcsolása Hatvan- Újszász vasútvonalon keresztül nem eredményezheti a Boldogi 0123/23 helyrajzi számú 4705 m 2 területű önkormányzati tulajdonban lévő közút megszüntetését, annak használhatóságát nem korlátozhatja. A határozat 1.; ; pontjai ellen a kézbesítéstől számított 10 munkanapon belül a Miskolci Bányakapitányságon benyújtandó, de a Magyar Bányászati Hivatalhoz (1145 Budapest, Columbus u ) címzett fellebbezéssel lehet élni. Fellebbezés esetén annak benyújtásával egyidejűleg az elsőfokú igazgatási szolgáltatási díj 50 %-át ( Ft-ot), kell átutalással teljesíteni a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal pénzforgalmi jelzőszámú számlára.

7 7 INDOKOLÁS A Miskolci Bányakapitányság a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bt.) 26/B. (4) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva az AB Hatvan Kft február 03-án beterjesztett kérelmére bányatelket módosított, egyesített. A Hatvan I. kavics védnevű bányatelek 345/1975. számon történt megállapítása után 564/1997., 564/ és 7984/2005. számú határozatokkal módosításra került. Környezetvédelmi engedélyének száma: /2006. (Érv.: ) A Boldog I. homok és kavics védnevű bányatelek 6103/2002. számú határozattal lett megállapítva. Környezetvédelmi engedélyének száma: /2003. (Érv.: ) A bányatelkeken a végzett bányászati tevékenység, a komplex technológiai egység megteremtése, összehangolása indokolja a két bányatelek egyesítését, amelynek során csak olyan ingatlanokkal bővül a bányatelek, melyek nem kerülnek a bányaműveléssel érintett területrészhez. A műszaki leírás szerint a kitermelés feltételei az ásványi nyersanyag földtani helyzetét, kiterjedését, a telep adottságát és a bányaműveletek környezeti hatását figyelembe véve teljesíthetők. A bányatelek módosítási kérelem február 03-án érkezett a Bányakapitányságra. Az ügyintézési határidő leteltének napja: április 29. Az eljárási határidőt a Ket. 33. és a Bt. 43/B. (1) bekezdés előírásai határozzák meg. Az eljárási határidő Ket. 33. (7) bekezdése szerinti meghosszabbítására nem került sor. Jelen határozat a bányatelek aktualizált adatait, illetve annak vonatkozó rendelkezéseit a korábbi határozatokkal egységes szerkezetben tartalmazza. Az eljárás során a Bányakapitányság a bányatelek módosítási kérelemben és a mellékleteiben foglaltak alapján a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet mellékletének a tárgyi engedélyezési eljárásra vonatkozó előírásai szerint megkereste a Nemzeti Közlekedési Hatóság Észak-magyarországi Igazgatóságát, aki EM/KA/NS/A/606/3/2010. számú végzésével tárgyi ügyben megállapította hatáskörének hiányát, mivel a vasút üzemeltető Gy /2009. számú valamint a közútkezelő /2010. számú nyilatkozatában a bányatelek módosításához hozzájárult. Mivel a fentieken kívül az eredeti állapothoz képest a módosítás során egyéb új körülmény nem merült fel, a Bányakapitányság a bányatelek módosítása tárgyában további szakhatóságok bevonását nem tartotta indokoltnak. Az 564/1997. számon a Hatvan I. kavics védnevű bányatelek módosításához hozzájárult, illetve az ellen kifogást nem emelt: - Ipari és Kereskedelmi Minisztérium, - Központi Földtani Hivatal (27/1992.), - Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (H.1632/1991.), - MOL Rt. Vecsés (1554/91.), - MOL Rt. Szolnok (26.342/91.), - TIGÁZ Miskolc (5/2/1-611/92. és a tárgyalás helyszínén), - Magyar Honvédség Vezérkara Hadműveleti Csoportfőnökség (1243/3/91.), - ÁNTSZ Hatvan (621-2/1991.), - Országos Műemlék Felügyelőség (13031/1991.), - Helyközi Távbeszélő Igazgatóság Hatvan (1547/91.), - MATÁV Rt. Heves Megyei Távközlési üzem (a tárgyalás helyszínén), - Hatvan Polgármesteri Hivatal, - Heves Megyei Múzeumok Igazgatósága, - Hatvani Körzeti Földhivatal.

8 8 A 7984/2005. számon a Hatvan I. kavics védnevű bányatelek módosításához hozzájárult, illetve az ellen kifogást nem emelt: - a HM Honvéd Vezérkar Katonai Tervező Főcsoportfőnökség 3669/2/2/2005. számú, - a HM Katonai Légügyi Hivatal 19/5342/2005. számú, - az Állami Erdészeti Szolgálat Egri Igazgatósága 2501/2005. számú, - a Heves Megyei Növény és Talajvédelmi Szolgálat 1382/1-10/1/2005. számú, - a Heves Megyei Közlekedési Felügyelet HE/UV/NS/A/1173/1/2005. számú szakhatósági nyilatkozatában. Hatvan Önkormányzat jegyzője, a hatvani Körzeti Földhivatal és Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a Bányakapitányság szabályszerű megkeresésére szakhatósági nyilatkozatot nem adott, nyilatkozatának megadására további 8 napot nem kért, ezért a Bányakapitányság az évi IV. törvény 21.. (2) alapján, hozzájárulásukat megadottnak tekintette. Az érintett ingatlantulajdonosok a bányatelek bővítéséhez hozzájárultak, az ütemezett igénybevétel ellen kifogást nem emeltek. A 6103/2002. számon megállapított Boldog I. homok és kavics védnevű bányatelek megállapításához hozzájárult, illetve az ellen kifogást nem emelt: - a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága (a bányatelek tárgyaláson), - Boldog község Önkormányzatának Jegyzője (a bányatelek tárgyaláson), - a Központi Közlekedési Felügyelet VF/1377/0/2002. számú, - az Állami Erdészeti Szolgálat Egri Igazgatósága 1368/2002. számú, - a TIGÁZ Rt. Egri Üzemigazgatósága 229/9/ /2002. számú, - a Honvéd Vezérkar 4242/2/2002. számú, - a Hírközlési Felügyelet Miskoci Iroda MN /2002. számú nyilatkozatában. A Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség, a Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság, a Hatvani Körzeti Földhivatal, az ÉMÁSZ Rt. Hatvani kirendeltsége nyilatkozatot nem adott, nyilatkozatának megadására további 8 napot nem kért, ezért a Bányakapitányság az évi IV. törvény 21.. (2) alapján, hozzájárulásukat megadottnak tekintette. A rendelkező részben foglaltak indokolása A határozat 1. pontja a bányatelek alapvető paramétereit és jellemző adatait, 2. pontja pedig a bányavállalkozó adatait rögzíti. A határozat 3. pontjának előírásai a védő- és határpillérek méretezéséről szóló 12/2003. (III. 4.) GKM rendeletben foglaltaknak felel meg. A Bányakapitányság a határozat 4. pontjában érvényesítette a bányatelekkel kapcsolatos hatósági előírásait, melyek indokolása a következő: - A pontban foglaltak a Bt , 29. és 32. pontjaiban foglaltak figyelembevételével a Bt. 26. (1), 26/B. (3) bek. előírásain alapulnak. A bányavállalkozó nem jogosult a bányatelek határain belül előforduló egyéb ásványi nyersanyag kitermelésére (Bt. 22. (7), 26/A. (3) bekezdés). Amennyiben a bányatelek jogosítottja olyan ásványi nyersanyagra bukkan, amelyre jogosultsága nem terjed ki, az előfordulást köteles bejelenteni a bányafelügyeletnek és kezdeményezheti az engedélynek e nyersanyagra történő kiterjesztését. - A pontban foglalt előírás a Bt. 41. (7) és a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 25. (5) -(6) bekezdésén alapul. - A pont rendelkezése a Bt. 34. (5) bek., valamint a Vhr. 21. (1) és (3) bek. előírásainak megfelelően szerepel. A bánya bányaveszélyek szerinti minősítése mellőzhető volt, mivel a művelési technológia előírásszerű betartása esetén a tervezett bányában a fő bányaveszélyek egyikével sem kell számolni. - A pontot a bányatelek lehatárolása és a majdani műveléssel a bányatelekből történő véletlenszerű kilépés elkerülése érdekében írta elő a Bányakapitányság. - A pont a MÁFI Észak magyarországi Területi Szolgálatának véleményén alapul.

9 9 - A pontban a Bányakapitányság az ütemtervet - a Bt. 26. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel elfogadta. - A pontban a Bányakapitányság a tájrendezési elő-tervben javasolt újrahasznosítási célt a Vhr. 12. (2) bekezdés előírásának megfelelően jóváhagyta. - A pont előírását az ásványvagyon védelme érdekében írta elő a Bányakapitányság. A szakhatóságok bányatelek megállapítási eljárások során tett előírásait a Bányakapitányság a rendelkező rész 5. pontjában érvényesítette. - Az 5.1. pont a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Miskolci Regionális Iroda 470/549/4/2005. számú, - az 5.2. pont az ÁNTSZ Heves Megyei Intézete /2005. számú szakhatósági előírásait, - az 5.3. pont a Közép-Duna völgyi Vízügyi Igazgatóság, - az 5.4. pont a Városi Tanács VB (Hatvan) Műszaki Osztálya és a Termelés Ellátás Felügyeleti Osztálya előírásait érvényesíti a bányatelek Hatvan közigazgatási területére vonatkozóan. - Az 5.5. pont a Heves Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat /2002. számú, - az 5.6. pont a Heves Megyei Közlekedési Felügyelet HE/UV/21/K/661/1/2002. számú, - az 5.7. pont a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) Miskolci Regionális Iroda 71636/2002. számú nyilatkozatán és az alábbiakon alapul Boldog közigazgatási területére vonatkozóan: A KÖH az előírtakon túlmenően kikötötte, hogy a nyilvántartott régészeti lelőhelyet bányatelekbe vonni nem szabad. A Bányakapitányság nem tudta érvényesíteni a KÖH fenti kikötését, mert a bányatelek határainak tervezettől eltérő megállapításához szakhatósági állásfoglalásában semmilyen konkrét adattal (koordinátákkal) nem tudott szolgálni, valamint a bányatelek megállapítására törvény által rendelkezésre álló idő alatt nincs lehetőség a régészeti lelőhely megelőző feltárással történő meghatározására. - Az 5.8. pont az ÁNTSZ Hatvan Városi Intézetének a bányatelek tárgyaláson tett nyilatkozatán, - az 5.9. pont a MÁV Rt. Pálya- Híd és Magas-építményi Szakigazgatóság Területi Felügyeleti Osztály Gy /1999. számú tájékoztatásán alapul. - Az pont a Boldog község Jegyzője /2010. számú nyilatkozatán alapul. A Bányakapitányság határozatának meghozatala során nem vizsgálta azt, hogy a kérelem mellékletét képező adatok és térképezés teljeskörű-e, illetve helyes-e. Az adatok helyességéért és teljességéért a kérelmező, továbbá a hites bányamérő felelősséggel tartozik. A Bányakapitányság fentieken túlmenően az alábbiakra hívja fel a bányavállalkozó figyelmét: a) a határozat nem mentesít egyéb engedélyek beszerzése alól; b) a bányatelek megállapítása nem minősül a terület-igénybevétel megkezdésének (Bt. 26/A (1) bekezdés); c) a bányatelek megállapítása nem változtatja meg a bányatelekkel lefedett felszíni ingatlanok tulajdonjogát, rendeltetését és használatát (Bt. 26/A (4) bekezdés). Amennyiben a kérelmező bányászati célt szolgáló építményt vagy egyéb műtárgyat kíván létesíteni a bányatelek határán belül, annak megkezdése előtt köteles beszerezni a területileg illetékes építési hatóság engedélyét; d) a tervezett bányászati tevékenység során a mezőgazdasági rendeltetésű földek védelme érdekében - a földterületek bányászati célú ideiglenes vagy állandó jellegű igénybevétele, a művelési ág megváltozása esetén - a bányavállalkozó köteles beszerezni az illetékes földhivatal előzetes engedélyét, illetve indokolt esetben rendezni kell az igénybevett terület használati jogát. A bányászati létesítmények elhelyezése során be kell tartani az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) előírásait, különös tekintettel a védőtávolságokra;

10 10 e) a bányászati tevékenységgel okozott károkat a bányavállalkozó köteles megtéríteni (Bt. 37. ); f) a bányatelek jogosítottja az építésügyi hatóságtól kérheti a bányatelek határai között fekvő házhelyekre az építési tilalom vagy korlátozás elrendelését, amennyiben a bányatelket az ingatlan nyilvántartásba bejegyezték (Bt. 39. (1) bekezdés); g) külfejtéses bányaművelésre szolgáló bányatelek megállapítását követően, de legkésőbb a Bt. 26/A. (3) bekezdésének c) és e) pontjaiban említett ütemtervben megjelölt időpont előtt öt évvel, a bányavállalkozó jogosult a bányatelekkel fedett ingatlanokra a vonatkozó építésügyi jogszabályok rendelkezései szerint építési és telekalakítási tilalom elrendelésének kezdeményezését kérni a bányafelügyelettől. A határidő elmulasztása esetén a bányavállalkozónak az építési és telekalakítási tilalom kezdeményezésére vonatkozó jogai megszűnnek.(bt. 26/B. (1) bekezdés); h) a bányatelek jogosítottja nem jogosult a bányatelek határain belül előforduló egyéb ásványi nyersanyag kitermelésére (Bt. 22. (7), 26/A (3) bekezdés). Ha a bányatelek jogosítottja olyan ásványi nyersanyagokra bukkan, amelyre jogosultsága nem terjed ki, az előfordulást köteles bejelenteni a bányafelügyeletnek és kezdeményezheti a bányateleknek e nyersanyagra történő kiterjesztését, melyre elsőbbség illeti meg. i) bányászati tevékenységet csak jóváhagyott MÜT szerint lehet megkezdeni és folytatni; j) a bányavállalkozó köteles az adataiban bekövetkezett változásokat 30 napon belül a bányakapitánysághoz bejelenteni (Vhr. 12. (5) bekezdés). k) a tevékenységhez szükséges egyes létesítmények engedélyezése külön eljárás alá tartozik (96/2005. (XI. 4.) GKM rendelet 1. sz. melléklet). A kérelmezőnek igazgatási szolgáltatási díjtartozása nincs (az 57/ (VII. 7.) GKM rendelet által előírt felügyeleti díjat befizette). Fellebbezést csak a jelen határozat 1.; ; pontjában foglalt rendelkezések ellen lehet beterjeszteni, a bányatelek megállapító, valamint módosító határozatokból, módosítás nélkül átvett előírások jogerősek. A jogorvoslati lehetőségre vonatkozó felhívás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 98. (1) bek-ben foglaltaknak felel meg. A jogorvoslati eljárás díját az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet határozza meg. A Bányakapitányság jelen határozatának meghozatalakor a Bt. 26. (3) bek. és a Vhr. 12. (1) bekezdésében biztosított hatáskörében, a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott illetékességgel járt el. Miskolc, április 13. Dr. Izsó István bányakapitány

Miskolci Bányakapitányság Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ ; Fax: 46/

Miskolci Bányakapitányság Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ ; Fax: 46/ Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/ 503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt. sz.: 3541/1/2010 Ü.i.: Lamos Jenő Tel: 46/ 503-747 jogerős:

Részletesebben

Ikt.sz.: MBK/3363-8/2012 Jogerő: Üi.: Láda Péter ( :46/ ) Határozat

Ikt.sz.: MBK/3363-8/2012 Jogerő: Üi.: Láda Péter ( :46/ ) Határozat Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt.sz.: MBK/3363-8/2012 Jogerő: 2013.07.12. Üi.: Láda Péter ( :46/503-755)

Részletesebben

OMYA Hungária Mészkőfeldolgozó Kft. Jogerős: HATÁROZAT

OMYA Hungária Mészkőfeldolgozó Kft. Jogerős: HATÁROZAT Miskolci Bányakapitányság 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501 Pf.: 31.) Tel.: 46/503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Üisz.: Üi.: Tóth József ( :46/503-756; 20/7725-991) OMYA Hungária

Részletesebben

HATÁROZAT. A Szolnoki Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a MÓRAÚT Kft. (6782 Mórahalom, Röszkei út 44.) által benyújtott kérelemre

HATÁROZAT. A Szolnoki Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a MÓRAÚT Kft. (6782 Mórahalom, Röszkei út 44.) által benyújtott kérelemre MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/122-10/2014. Ü.i.: Vöröskői Zsófia : +3656512312 : zsofia.voroskoi@mbfh.hu Jogerős: 2014. március 25. Tárgy: Mórahalom IV. homok bányatelek

Részletesebben

Ifj. Tóth Miklós egyéni vállalkozó Jogerős: 2011.08.10. HATÁROZAT

Ifj. Tóth Miklós egyéni vállalkozó Jogerős: 2011.08.10. HATÁROZAT Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt.sz.: 1414/6/2011. Ü.i.: Tóth József ( :46/503-756; 20/7725-991)

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság SZBK/2811-2/2012. Üi: Szeifert Konrád tel: 56/512-314 5000 Szolnok, Hősök tere 6. -319; (56)512-320; Fax: (56)512-337 Ügyeleti tel: 06-56-512-

Részletesebben

Ikt. sz.: MBK/878-2/2012. Jogerős: 2012. május 29. Üi: Virág István HATÁROZAT

Ikt. sz.: MBK/878-2/2012. Jogerős: 2012. május 29. Üi: Virág István HATÁROZAT Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt. sz.: MBK/878-2/2012. Jogerős: 2012. május 29. Üi: Virág István

Részletesebben

GEOPRODUCT Gyógyító Ásványok Kutatási, Bányászati, Ásványelőkészítési, Fejlesztési, Alkalmazási Kft. Jogerős:

GEOPRODUCT Gyógyító Ásványok Kutatási, Bányászati, Ásványelőkészítési, Fejlesztési, Alkalmazási Kft. Jogerős: Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt.sz.: 955/2/2011. Ü.i.: Tóth József ( :46/503-756; 20/7725-991)

Részletesebben

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. : (56) 512-319, (56) 512-320; Fax: (56) 512-337 Ü.i.: (56) 512-331; E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu : 5001Szolnok,

Részletesebben

LEHO-TRANS Kereskedelmi, Jogerős: Fuvarozó és Szolgáltató Kft. HATÁROZAT

LEHO-TRANS Kereskedelmi, Jogerős: Fuvarozó és Szolgáltató Kft. HATÁROZAT Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt.sz.: 737/9/2011. Ü.i.: Tóth József ( :46/503-756; 20/7725-991)

Részletesebben

Miskolci Bányakapitányság Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ ; Fax: 46/

Miskolci Bányakapitányság Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ ; Fax: 46/ Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/ 503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt.: MBK/3603-20/2012 Üi.: Láda Péter ( :46/503-755; 20/772-6003)

Részletesebben

Határozat. Dunai Kavicsüzemek Kft Vác. Tárgy: Műszaki üzemi terv engedélyezése

Határozat. Dunai Kavicsüzemek Kft Vác. Tárgy: Műszaki üzemi terv engedélyezése Miskolci Bányakapitányság 3501 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501 Pf: 31) Tel: 46/503-740; Fax: 503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu MBK/4285-9/2011. Ü. i.: Barancsi Péter (46/503-751) H. sz.: DKV-196/2012/VCS.

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság 5000 Szolnok, Templom utca 5. (56)512-319; (56)512-320; Fax: (56)512-337 Ügyeleti tel: 06-56-512-320 5001 Szolnok, Pf.: 164; E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság 5000 Szolnok, Templom utca 5. (56)512-319; (56)512-320; Fax: (56)512-337 Ügyeleti tel: 06-56-512-320 5001 Szolnok, Pf.: 164; E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu

Részletesebben

VBK: 4194/12/2010. ügyintéző: Lopotnyik András :(06-88) : (06-88) Jogerős: április 12.

VBK: 4194/12/2010. ügyintéző: Lopotnyik András :(06-88) : (06-88) Jogerős: április 12. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK: 4194/12/2010. ügyintéző: Lopotnyik András :(06-88) 76 636 : (06-88) 76 646 E-mail: andras_lopotnyik@mbfh.hu Jogerős: 2011. április

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbh.hu Ikt.sz.: 3543/2/2010. Melléklet: 1 db. Összefoglaló készletkimutatás Üi.:

Részletesebben

Határozat. Magyar Vakond Kft Tiszakécske Béke u Tárgy: Műszaki üzemi terv engedélyezése

Határozat. Magyar Vakond Kft Tiszakécske Béke u Tárgy: Műszaki üzemi terv engedélyezése Miskolci Bányakapitányság 3501 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501 Pf: 31) Tel: 46/503-740; Fax: 503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu MBK/4180-10/2011. Ü. i.: Barancsi Péter (46/503-751) Jogerős: 2012. március

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja

HATÁROZAT. jóváhagyja BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/1407-23/2011. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu Jogerős: 2011. szeptember 7-től Tárgy: Határozat kitermelési

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/2977-9/2014 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

MBK/936-2/2013. Jogerős: március 30. Határozat

MBK/936-2/2013. Jogerős: március 30. Határozat Miskolci Bányakapitányság 3501 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf.: 31) Tel: 46/503-740; Fax: 503-741 E-mail: mbk@mbh.hu MBK/936-2/2013. Jogerős: 2013. március 30. Üi.: Virág István Colas - Északkő

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2014. május 22-én Tesoro Invest Kft. Iktatószám: PBK/467-7/2014

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

Tárgy: Törökszentmiklós I.- agyag védnevű bányatelek egy részének tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Törökszentmiklós I.- agyag védnevű bányatelek egy részének tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2625-8/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2014. 01.

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbh.hu Ikt. szám: PBK/2815-10/2013 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

BBK/1629-13/2012. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu. Jogerős: 2012.

BBK/1629-13/2012. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu. Jogerős: 2012. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/1629-13/2012. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu Jogerős: 2012. október

Részletesebben

SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. (56): 512-319; 512-320 Fax: 512-337 Ügyeleti tel: (56) 512-310, 5001 Szolnok; Pf.:164 E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu SZBK/822/10/2010. Üi.: Szabó Miklós

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja. 2. A műszaki üzemi terv alapján kitermelhető anyag mennyisége 2014-2018. évekre:

HATÁROZAT. jóváhagyja. 2. A műszaki üzemi terv alapján kitermelhető anyag mennyisége 2014-2018. évekre: MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Jogerős: 2014. augusztus 15-től BBK/1345-12/2014. Üi.: Haraszti Tamás Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.: 06 1/373 1804 E-mail:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/156-8/2014 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

Jogerős! 2011.07.18. HATÁROZAT

Jogerős! 2011.07.18. HATÁROZAT BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály BBK/1237-17/2011. Üi.: Noltész József Tel: +3613731829 Jogerős! 2011.07.18. Tárgy: Kitermelési műszaki üzemi terv Saint-Gobain Construction

Részletesebben

Tárgy: Jászfelsőszentgyörgy I.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Jászfelsőszentgyörgy I.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/1225-6/2014. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2014. 06.

Részletesebben

Tárgy: Dévaványa I.- agyag védnevű bányatelek egy részterületének tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Dévaványa I.- agyag védnevű bányatelek egy részterületének tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/682-5/2014. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2014. 05.

Részletesebben

ARENARIA Kft Nyíregyháza Nyíl u. 17. Tárgy: Kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyása. Jogerőssé vált: december 5-én H A T Á R O Z A T

ARENARIA Kft Nyíregyháza Nyíl u. 17. Tárgy: Kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyása. Jogerőssé vált: december 5-én H A T Á R O Z A T Miskolci Bányakapitányság 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501 Pf.: 31.) Tel.: 46/503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt. sz.: MBK/1590-9/2014. Üi.: Lopotnyik András Tel.: (46) - 503762

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja

HATÁROZAT. jóváhagyja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/2335-18/2013. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu Jogerős: 2014. január

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/268-6/2013 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

Miskolci Bányakapitányság Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ ; Fax: 46/

Miskolci Bányakapitányság Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ ; Fax: 46/ Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/ 503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt.sz.: MBK/3536-11/2013 Ü.i.: Lamos Jenő Tel: 46/ 503-747 jogerős:

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja

HATÁROZAT. jóváhagyja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/2470-9/2012. Üi.: Dobos József Földtani és Adattári Osztály Tel.: 06 1/373 1818 E-mail: jozsef.dobos@mbfh.hu Jogerős: 2012.11.21-től

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság SZBK/2589-7/2012. Üi: Szeifert Konrád tel: 56/512-314 5000 Szolnok, Templom utca 5. -319; (56)512-320; Fax: (56)512-337 Ügyeleti tel: 06-56-512-319

Részletesebben

Jogerősé vált: 2011. október 07-én.

Jogerősé vált: 2011. október 07-én. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/2103-13/2011 Szűcs Ferenc : (06-88) 576-630 : (06-88) 576-646 E-mail: ferenc.szucs@mbfh.hu Jogerősé vált: 2011. október 07-én. Tárgy:

Részletesebben

Tárgy: Gyomaendrőd I.- homok védnevű bányatelek részleges bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Gyomaendrőd I.- homok védnevű bányatelek részleges bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/1803-9/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 08.

Részletesebben

Ikt.sz.: 3419/6/2010. Ü.i.: Lopotnyik András (tel.:46/ ) Jogerős: től HATÁROZAT

Ikt.sz.: 3419/6/2010. Ü.i.: Lopotnyik András (tel.:46/ ) Jogerős: től HATÁROZAT Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt.sz.: 3419/6/2010. Ü.i.: Lopotnyik András (tel.:46/503-755) Jogerős:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. h a t á r o z o t t :

H A T Á R O Z A T. h a t á r o z o t t : Ikt. szám: PBK/3104-10/2015 Üi.: Nagy Endre Jogerőre emelkedett 2016. február 5-én. Tárgy: Az Alsórajk I. (D-1) tőzeg védnevű bányatelken működő bányaüzem 2011-2015. évekre vonatkozó Műszaki Üzemi Terv

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2012. november 22-én Magyar Horizont Energia Kft.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. m e g á l l a p í t j a,

H A T Á R O Z A T. m e g á l l a p í t j a, Ügyiratszám: VEV-001/1820-10/2015 Tárgy: Nagygeresd I. homok, kőzetliszt bányatelek megállapítás Ügyintéző: Horváth Attila Hiv. szám: Szerv. egység: Bányászati Osztály Melléklet: Telefon: Jogerőssé vált

Részletesebben

Tárgy: Gyula V.- homok védnevű bányatelek egy részének tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Gyula V.- homok védnevű bányatelek egy részének tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2626-6/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 11.

Részletesebben

A Budapesti Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a bányavállalkozó kérelmére módosítja az Üllő I. homok védnevű bányatelket.

A Budapesti Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a bányavállalkozó kérelmére módosítja az Üllő I. homok védnevű bányatelket. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/1009-2/2012. Ü.i.: Szalai Ferenc Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : +3613731807 : ferenc.szalai@mbfh.hu Tárgy: Üllő I. homok

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja. 2. A műszaki üzemi terv alapján kitermelhető anyag mennyisége évekre: xxxxxx 2014.

HATÁROZAT. jóváhagyja. 2. A műszaki üzemi terv alapján kitermelhető anyag mennyisége évekre: xxxxxx 2014. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Jogerős: 2013. február 27-től BBK/3533-13/2012. Üi.: Haraszti Tamás Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.: 06 1/373 1804 E-mail:

Részletesebben

Tárgy: Bányabezárási műszaki üzemi terv és más célú hasznosítás engedélyezése. Határozat

Tárgy: Bányabezárási műszaki üzemi terv és más célú hasznosítás engedélyezése. Határozat Miskolci Bányakapitányság 3501 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel: 46/503-740; Fax: 503-741 E-mail: mbk@mbh.hu 1962/8/2011. Üi.: Barancsi Péter (46/503-751) Jogerős: 2011. 09. 07. AGYAG-ÁSVÁNY

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbh.hu Ikt.sz.: 4523-6/2010. Üi.: Kovács I. (istvan.kovacs@mbfh.hu) : (06-72) 314-952/216

Részletesebben

Iktatószám: VBK/2187/6/2010. szám Tárgy: Gyulakeszi I.- mészkő bányaüzem évi MÜT kérelme Ügyintéző: Aradi László.

Iktatószám: VBK/2187/6/2010. szám Tárgy: Gyulakeszi I.- mészkő bányaüzem évi MÜT kérelme Ügyintéző: Aradi László. Telefon: (36-88) 576-630; 576-640; 729-298 Fax: (36-88) 576-646 VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG H-8200 Veszprém, Budapest út 2. E-mail: vbk@mbh.hu Válaszában kérjük, hivatkozzon iktatószámunkra! A határozat

Részletesebben

Jogerős! 2012.01.23. BBK/2500-13/2011. Üi: Noltész József Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály

Jogerős! 2012.01.23. BBK/2500-13/2011. Üi: Noltész József Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Jogerős! 2012.01.23. BBK/2500-13/2011. Üi: Noltész József Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Kaláz Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2011 Budakalász Szentendrei

Részletesebben

Miskolci Bányakapitányság 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501 Pf.: 31.) Tel.: 46/ ; Fax: 46/

Miskolci Bányakapitányság 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501 Pf.: 31.) Tel.: 46/ ; Fax: 46/ Miskolci Bányakapitányság 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501 Pf.: 31.) Tel.: 46/503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt. sz.: Mbk/3852-9/2011. Üi.: Horváth Zoltán Jogerős: 2012.02.21

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/3619-3/2012. 2013. január 11-én jogerőre emelkedett. Üi.:

Részletesebben

Miskolci Bányakapitányság Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ ; Fax: 46/

Miskolci Bányakapitányság Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ ; Fax: 46/ Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu MBK/2131-9/2011. /Kérjük, hogy az üggyel kapcsolatban e számra hivatkozzon!/

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2011. április 21-én Wildhorse UCG Kft. Iktatószám:

Részletesebben

VBK/331-4/2013. A döntés jogerős február 19.

VBK/331-4/2013. A döntés jogerős február 19. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/331-4/2013. A döntés jogerős 2013. február 19. Aradi László :(06-88) 576-630; : (06-88) 576-646 E-mail: laszlo_aradi@mbfh.hu Tárgy:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/2905-10/2014. 2015. február 11-én jogerőre emelkedett. Üi:

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ügyirat száma: SZBK/3.267-6/2011. Hiv. szám: UA001500/K-1175/2011. Ügyintézőjük: Kálmán Miklós MOL Nyrt. Kutatás-Termelés Divízió Eurázsiai Kutatás-Termelés Hatósági és Társadalmi Kapcsolatok 1117 Budapest

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: BBK/1546-9/2015. Ügyintéző: Kovács Lajos Telefon: (06 1) 373 1808 Tárgy: bányatelek megállapítása Hiv. szám: - Melléklet: záradékolt dokumentáció és számla a kérelmező

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság 5000 Szolnok, Templom utca 5. (56)512-319; (56)512-320; Fax: (56)512-337 Ügyeleti tel: 06-56-512-320 5001 Szolnok, Pf.: 164; E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbh.hu Ikt.sz.: 4525-6/2010. Üi.: Kovács I. (istvan.kovacs@mbfh.hu) : (06-72) 314-952/216

Részletesebben

Ügyiratszám: /2015. Hiv.szám.: -

Ügyiratszám: /2015. Hiv.szám.: - Ügyiratszám: 2515-4/2015. Hiv.szám.: - Ügyintéző: Lamos Jenő (46/503-747) Melléklet: 2 db. (dokumentáció + számla) Ügyintézés helye: Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály

Részletesebben

VISZ-FUVAR KFT. Eger Szolárcsik u. 7. 3300

VISZ-FUVAR KFT. Eger Szolárcsik u. 7. 3300 Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt. sz.:1029/1/2010 Jogerős: 2010.03.05. Ü.i.: Kasó Attila VISZ-FUVAR

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2012. január 12-én Tóth Szilvia Iktatószám: PBK/3513-6/2011

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. sz.: PBK /565-6/2011. Üi.: Kovács István Tel.: (72) - 314952 / 216

Részletesebben

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. : (56) 512-319, (56) 512-320; Fax: (56) 512-337 Ü.i.: (56) 512-331; E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu : 5001Szolnok,

Részletesebben

Tárgy: Szüneteltetési műszaki üzemi terv jóváhagyása (Szomolya I. - dácittufa) H A T Á R O Z A T. jóváhagyja.

Tárgy: Szüneteltetési műszaki üzemi terv jóváhagyása (Szomolya I. - dácittufa) H A T Á R O Z A T. jóváhagyja. Miskolci Bányakapitányság 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501 Pf.: 31.) Tel.: 46/503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt. sz.: Mbk/1160-16/2011. Üi.: Horváth Zoltán Tel.: (46) - 503764

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 72.224-1-4/2010. Ea.: Dr. Kiss Renáta Bánfi Szabolcs (táj- és természetvéd.) Tóth Lajos (víz- és talajvéd. + összefogó)

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ügyirat száma: SZBK/3.268-6/2011. Hiv. szám: UA001500/K-1175/2011. Ügyintézőjük: Kálmán Miklós MOL Nyrt. Kutatás-Termelés Divízió Eurázsiai Kutatás-Termelés Hatósági és Társadalmi Kapcsolatok 1117 Budapest

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/2998-14/2013 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

Határozat. Mátrai Erőmű Zrt Visonta Erőmű u. 11. Tárgy: Műszaki üzemi terv engedélyezése

Határozat. Mátrai Erőmű Zrt Visonta Erőmű u. 11. Tárgy: Műszaki üzemi terv engedélyezése Fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható: 2012. 01. 24. Miskolci Bányakapitányság 3501 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501 Pf: 31) Tel: 46/503-740; Fax: 503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu MBK/3821-20/2011.

Részletesebben

Ikt.sz.:MBK/ /2011. Jogerős: Ü.i.: Láda Péter ( :46/ ) H A T Á R O Z A T

Ikt.sz.:MBK/ /2011. Jogerős: Ü.i.: Láda Péter ( :46/ ) H A T Á R O Z A T Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/ 503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt.sz.:. Jogerős: 2012.02.18. Ü.i.: Láda Péter ( :46/503-755)

Részletesebben

Tárgy: Mórahalom II.-homok védnevű bányatelekre beterjesztett évi kitermelési MÜT kérelem H A T Á R O Z A T

Tárgy: Mórahalom II.-homok védnevű bányatelekre beterjesztett évi kitermelési MÜT kérelem H A T Á R O Z A T MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/3951-13/2012. ügyintéző: Szabó Miklós : (06-56) 512-331 : (06-56) 512-337 E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu Határozat jogerős: 2013. március

Részletesebben

VBK/3953-18/2011. Practical Kft. 8200 Veszprém Házgyári út 26.

VBK/3953-18/2011. Practical Kft. 8200 Veszprém Házgyári út 26. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3953-18/2011. ügyintéző: Horváth Attila :+36 88 576 637 : +36 88 576 644 E-mail: attila_horvath@mbfh.hu jogerős: 2012.07.04. Tárgy:

Részletesebben

Tárgy: Dabas város külterületére szóló, homok és kavics nyersanyagra vonatkozó kutatási műszaki üzemi terv. H A T Á R O Z A T

Tárgy: Dabas város külterületére szóló, homok és kavics nyersanyagra vonatkozó kutatási műszaki üzemi terv. H A T Á R O Z A T BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Földtani és Adattári Osztály Ikt.sz.: BBK/1840/3/2010. Üi.: Kókay Ágoston Szigetkavics Kft. 1239 Budapest Grassalkovich út 255. Tárgy: Dabas város külterületére szóló, homok

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Előadás tartalma 1. A Ket. és az anyagi jogszabályok 2. Eljárásrend vízjogi engedélyezéshez 3. Ügyintézési

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. 5001 Szolnok; Pf.:164 (56): 512-319; 512-320 Fax: 512 337 Ügyeleti tel: (56): 512-31 Ügyirat száma: SZBK / 1.760-10/2011. Üi: Bogdán Gyula Hivatkozási szám: UA001500/K-541/2011.

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja

HATÁROZAT. jóváhagyja BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG a határozat jogerős 2011. szept. 23-án BBK/1263-18/2011. Üi.: Szalai Ferenc Bányászati és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.: +3613731807 Tárgy: kitermelési műszaki üzemi terv

Részletesebben

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

Miskolci Bányakapitányság Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ ; Fax: 46/

Miskolci Bányakapitányság Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ ; Fax: 46/ Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu 324-8/2011. Hiv. sz.: /Kérjük, hogy az üggyel kapcsolatban e számra

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. jóváhagyja. 1. A bányabezárási, tájrendezési tevékenységgel igénybe vehető ingatlan: Fülöpháza 0101/99 hrsz.

H A T Á R O Z A T. jóváhagyja. 1. A bányabezárási, tájrendezési tevékenységgel igénybe vehető ingatlan: Fülöpháza 0101/99 hrsz. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/2999-23/2013. Ügyintéző: Szabó Miklós : (06-56) 512-331 : (06-56) 512-337 E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu Határozat jogerős: 2015. március

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: JN/MEF/BO/2013-24/2016. Tárgy: Bányatelek megállapítása Ügyintéző: Szalai Ferenc Hiv. szám: - Telefon: (56) 512 314 Melléklet: - E-mail: szalai.ferenc@jasz.gov.hu

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu 299/5/2010. Üi.: Nagy Endre ( 72/314-952/212, endre.nagy@mbfh.hu) Tárgy:

Részletesebben

HATÁROZAT. módosítja (bővíti)

HATÁROZAT. módosítja (bővíti) MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/1906-8/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 08.

Részletesebben

HATÁROZAT. módosítja:

HATÁROZAT. módosítja: Miskolci Bányakapitányság 3501 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel: 46/503-740; Fax: 503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu MBK/2515-21/2012. /Kérjük, hogy az üggyel kapcsolatos leveleiben, bejelentéseiben

Részletesebben

Tárgy: Bugyi község külterületére szóló, homok és kavics nyersanyagra vonatkozó kutatási műszaki üzemi terv. H A T Á R O Z A T

Tárgy: Bugyi község külterületére szóló, homok és kavics nyersanyagra vonatkozó kutatási műszaki üzemi terv. H A T Á R O Z A T BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Földtani és Adattári Osztály Ikt.sz.: BBK/2933/20/2010. Üi.: Kókay Ágoston Kamrás Kft. 2340 Kiskunlacháza Dózsa Gy. u. 168. Tárgy: Bugyi község külterületére szóló, homok és

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

Tárgy: Szada 0107/ , 0107/ hrsz. elnevezésű kutatási területen homok nyersanyagra vonatkozó kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása

Tárgy: Szada 0107/ , 0107/ hrsz. elnevezésű kutatási területen homok nyersanyagra vonatkozó kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG I. sz: BBK/3066-15/2012 Üi: Kovácsné Szatmári Tünde Földtani és Adattári Osztály : (06-1) 373-1812 Kapirgálógép Kft. Jogerős: 2013. június

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/766-7 (2011) 2011. június 08.-án jogerőre emelkedett. Üi.:

Részletesebben

Tárgy: Mezőtúr I.-agyag és Mezőtúr II.- agyag bányatelkek területén lévő bányaüzem évi szüneteltetési MÜT kérelem HATÁROZAT

Tárgy: Mezőtúr I.-agyag és Mezőtúr II.- agyag bányatelkek területén lévő bányaüzem évi szüneteltetési MÜT kérelem HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/3847-7/2012. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 02.

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. 5001 Szolnok; Pf.:164 (56): 512-319; 512-320 Fax: 512 337 Ügyeleti tel: (56): 512-31 Ügyirat száma: SZBK /403-10/2011. Üi: Bogdán Gyula Hivatkozási szám: UA001500/K-139/2011.

Részletesebben

Tárgy: Döbrönte II. kavics védnevű bányatelken működő külfejtéses bányaüzem évi műszaki üzemi tervének jóváhagyása tárgyában indult eljárás

Tárgy: Döbrönte II. kavics védnevű bányatelken működő külfejtéses bányaüzem évi műszaki üzemi tervének jóváhagyása tárgyában indult eljárás MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/8-21/2012. A döntés jogerős : 2012. december 29. Aradi László :(06-88) 576-630; : (06-88) 576-646 E-mail: laszlo_aradi@mbfh.hu Tárgy:

Részletesebben

Tárgy: Kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyása.

Tárgy: Kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyása. Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Üisz.: Üi.: Tóth József ( :46/503-756; 20/7725-991) USZKA-KAVICSBÁNYA

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/37-14/2012. 2012. június 21-én jogerőre emelkedett. Üi.: Kusz

Részletesebben

Ikt.sz.: MBK/ /2012 Jogerős: május 4. Ü.i.: Láda Péter ( :46/ ; 20/ ) H A T Á R O Z A T

Ikt.sz.: MBK/ /2012 Jogerős: május 4. Ü.i.: Láda Péter ( :46/ ; 20/ ) H A T Á R O Z A T Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/ 503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt.sz.: Jogerős: 2013. május 4. Ü.i.: Láda Péter ( :46/503-755;

Részletesebben

a június 4. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítmények vízjogi fennmaradási

a június 4. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítmények vízjogi fennmaradási Tájékoztató a 2016. június 4. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítmények vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásáról BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja

HATÁROZAT. jóváhagyja BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály JOGERŐS 2010. február 10-től. BBK/48/4/2010. Üi.: Szalai Ferenc Tel.: +3613731807 Tárgy: műszaki üzemi terv jóváhagyása SZŰCS-FUVAR

Részletesebben

VBK/ /2010. :(06-88) :(06-88) Magyar Dekor Ásványkutató Kft. va 2030 Érd Szövő u.76.

VBK/ /2010. :(06-88) :(06-88) Magyar Dekor Ásványkutató Kft. va 2030 Érd Szövő u.76. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3928-26/2010. Ügyintéző: Eper Gábor :(06-88) 576-643 :(06-88) 576-646 E-mail: gabor_eper@mbfh.hu Tárgy: Felsőcsatár II. zöldpala MÜT

Részletesebben

Tárgy: TXM-Pusztaszer-1 jelű geotermikus energia kutatási terület alacsony entalpiájú földhő hasznosítás Műszaki Üzemei Tervének módosítása

Tárgy: TXM-Pusztaszer-1 jelű geotermikus energia kutatási terület alacsony entalpiájú földhő hasznosítás Műszaki Üzemei Tervének módosítása MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5., 5001 Szolnok, Pf.: 164 (56) 512-319; 512-320 Fax: 512-337, Ügyeleti tel: (56) 512-318 Szegedi iroda: (62) 558-283,

Részletesebben

HATÁROZAT. A Budapesti Bányakapitányság a Palazio Kft. (1053. Budapest, Ferenciek tere 2.) bányavállalkozó

HATÁROZAT. A Budapesti Bányakapitányság a Palazio Kft. (1053. Budapest, Ferenciek tere 2.) bányavállalkozó BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály BBK/686/5/2010. Üi.: Noltész József Tárgy: Bugyi II. - kavics bányatelek igénybevételi ütemterve Palazio Kft. 1053 Budapest Ferenciek

Részletesebben