FEHÉR KATALIN. Hatvani István és tanítványai. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Budapest, p.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FEHÉR KATALIN. Hatvani István és tanítványai. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Budapest, 2002. 139 p."

Átírás

1 FEHÉR KATALIN Hatvani István és tanítványai Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Budapest, p. Mindjárt hivatalom kezdetén azt a törvényt szabtam magam elé, hogy semmit se fogadjak el vaktában vagy elsietve, és semmit se erõltessek rá tanítványaimra, amit a hosszabb elmélkedés vagy szigorúbb megvizsgálás igaznak és bizonyosnak nem mutat. Bevezetés A 18. századi magyar tudományos élet bõvelkedett Európa-szerte számon tartott tudósokban. Legtöbben közülük nemcsak magas színvonalú tudományos munkásságot folytattak, hanem tanárként is tevékenykedtek, tudásukat igyekeztek átadni az utánuk következõ nemzedéknek. A magyar tudománytörténet számos tudós-tanár munkásságát feltárta már, azonban a kutatás mindeddig kevés figyelmet fordított annak a hatásnak a feltérképezésére, melyet ezek a

2 kiemelkedõ szakemberek tanítványaikra gyakoroltak. A hatás nehezen ragadható meg, sokszor rejtve marad. Mégsem érdektelen egy-egy kiemelkedõ tudós munkásságát abból a szempontból is megvizsgálni, milyen közvetlen és közvetett bizonyítékok vannak arra, hogy az általuk közvetített tudás hogyan vert gyökeret tanítványaikban, hogyan fejlesztették tovább, hogyan módosították, esetleg hogyan cáfolták mesterük álláspontját egyes tudományos kérdésekben. Még nehezebb, de sokkal érdekesebb annak megragadása, hogy a tudós tanár egyénisége, gondolkodásmódja, mindennapi kérdésekrõl, az élet dolgairól alkotott véleménye hogyan hatott tanítványaira. A magyarországi iskolavárosok, Nagyszombat, Buda, Pozsony, Sárospatak, Debrecen, Sopron, egyben tudományos központok is voltak, ahonnét fiatalok generációi indultak el tanáraik által megalapozott tudással az európai egyetemek felé, és sokan ide is tértek vissza azzal a meggyõzõdéssel, hogy Magyarországnak és az õket felnevelõ intézménynek azzal mondhatnak leginkább köszönetet, hogy életüket a hazai tudomány fejlesztésének, a hazai ifjúság nevelésének szentelik. A 18. században mûködött magyar iskolateremtõ tudós tanárok hosszú sorából példaként Bél Mátyás ( ) nevét említhetjük, aki a pozsonyi evangélikus líceum rektora, a hazai államismereti iskola úttörõje és fõ képviselõje volt, és akinek munkásságát tanítványai - az európai hírû történész geográfus Tomka Szászky János, és a térképész Mikovinyi Sámuel - folytatták szintén nemzetközi színvonalon. Ebbe a sorba tartozik a Debreceni Református Kollégium magyar Faust -ként ismert híres tanára, Hatvani István is, akinél a fizikát és kémiát senki nem oktatta korszerûbben az akkori Magyarországon, 1 és akinek számos tanítványa játszott jelentõs szerepet a korabeli Európa tudományos életében. A 18. század második fele, Hatvani kora még a polihisztoroké, nemcsak nálunk, Európában is. A tudományágak viszonylagos differenciálatlansága ezt még lehetõvé, a teendõk heterogén jellege pedig szükségessé tette ezt. A legtöbb tudós-értelmiségi pályára igyekvõ ifjú számára az egyetlen út a cél felé az egyházi szolgálat volt. Tanulmányaik idején, foglakozásuk gyakorlása közben ezer szállal kötõdtek egyházukhoz, annak intézményeihez. Akinek tanári feladatok ellátására is fel kellett készülnie, annak a nyelvektõl a matematikáig, a fizikától az állattanig, a filozóiától a teológiáig mindenhez értenie kellett, hogy tanítani tudjon. Hatvani István, hasonlóan 1 Szállási Árpád: Weszprémi István és kora. Debrecen p.

3 annyi más kortársához szintén polihisztor volt. A tanári hivatás mellett mint orvos, fizikus, csillagász, református teológus és egyházi szerzõ, vegyész, matematikus, statisztikus és közgazdász szerepel a szakirodalom lapjain tõl kedve közel negyven éven át tanította filozófiára, és annak keretén belül a természettudományokra az ifjú református értelmiség egymást követõ nemzedékeit. Tanítványai között neves orvosok, matematikusok, mérnökök, botanikusok, mezõgazdsági szakemberek, sõt költõk is vannak. Hatvani életét és tevékenységét - a rendelkezésre álló szûk forrásanyag ellenére- sokan, sokféle szempontból feldolgozták. 3 Méltatták filozófiai, teológiai, matematikai, fizikai, kémiai munkásságát, feltérképezték orvosi tevékenységét, szóltak a kollégium életében több mint három évtizeden át betöltött professzori szerepérõl, mely az intézet történetének egyik legviharosabb szakaszára esett. Nemcsak tudományos, hanem szépirodalmi mûvek is foglalkoznak alakjával. 4 A méltatások, értékelések hosszú sora azonban sokszor ismétli a korábbiakat, és nem teljes. Legtöbbjük csak érintõlegesen foglalkozik Hatvani tanári mûködésével, azzal a hatással, melyet tanítványaira gyakorolt. E könyv - a sajnos csak töredékesen rendelkezésre álló adatok alapján - megkísérli e hatás bemutatását. * A kötet megszületéséhez nyújtott segítségükért köszönetettel tartozom az Országos Pedagógiai Könyvtár és a Ráday Gyûjtemény munkatársainak, valamint Kókay György irodalomtörténésznek, Cseh József fizikusnak és Juhász József orvosnak. Külön köszönöm Néder Balázsnak, Hatvani latin nyelvû életrajzának gondos fordítását. 2 Kosáry Domokos: Mûvelõdés a XVIII. századi Magyarországon. Bp p. 3 A Hatvani életét és munkásságát feldolgozó legfontosabb összefoglaló irodalom: Pap Károly: A magyar Faust életrajzához. Irodalomtörténeti Közlemények p; Lósy-Schmidt Ede: Hatvani István élete. Debrecen ; Molnár Ágnes: Hatvani István. = Molnár Ágnes: Debreceni arcok a felvilágosodás századából. Bp p; Horváth Róbert: Hatvani István professzor, és a magyar statisztikai tudomány kezdetei.bp.1963.; Jakucs István- Szõkefalvi Nagy Zoltán: Hatvani István. Bp ; Tóth Béla: Hatvani István. Bp A Hatvani mondakör keletkezésére és a róla szóló szépirodalmi mûvekre vonatkozó részletes összefoglalás: Lósy Schmidt: i.m p.

4 A MESTER Hatvani István Gyermek és ifjúkora, tanulóévei Hatvani István november 21-én született Rimaszombaton, kisnemes családból. Apja könyvkötõ mesterként mûködött a felvidéki kisvárosban. A sokat betegeskedõ gyermeket szülei papi pályára szánták, iskoláztatására nagy gondot fordítottak. Az alig hat éves kisfiú a rimaszombati helvét hitvallású latin iskolában a Felvidék egyik leglátogatottabb iskolájában, a Sárospataki Református Kollégium partikulájában kezdte tanulmányait 1724-ben. 5 Itt sajátította el Hatvani az elemi ismereteket, a latin nyelv alapjait, és jutott el egészen a retorikáig. Latin nyelvû önéletrajzában keserûen ír az iskolában ekkor szokásos szigorú, sokszor kegyetlen fegyelmezési módszerekrõl. 6 Miután Rimaszombaton mind a képzés színvonalával, mind pedig a tanítás módszereivel elégedetlen volt, a tizenhat éves diák, 1734-ben szülei akarata ellenére a losonci gimnáziumban folyattta tanulmányait. Itt 1731-tõl Kármán András 7, az utrechti és a leydeni egyetemeken tanult nagymûveltségû tanár volt a rektor, aki az iskolát magas színvonalra emelte, a filozófiát Heineccius, Wolff és a wittenbergi Weidler mûvei alapján tanította, bevezette a logika, a történelem, a matematika (és ezen belül az algebra) oktatását. Ez az iskola adta az elsõ jelentõs hatást Hatvani szellemi fejlõdéséhez. Egy év múlva õ lett az elemi osztály publicus préceptora. A tanítás nagyon lekötötte az idejét, és talán ez volt az oka annak, hogy 1736 februárjának végén megvált Losonctól, hogy Kecskeméten folytassa tanulmányait, ahol csak egy esztendõt töltött. Itt is kitûnt társai közül kiváló képességeivel, szorgalmával, ezért õt jelölték a komáromi iskola préceptorának. Mivel ekkor már feltett célja volt, hogy a Debreceni Református Kollégiumban akarja teológiai tanulmányait végezni, elfogadta az állást, hogy a további diákévek anyagi alapjait biztosítsa. Egy évet töltött a komáromi iskolában, majd visszatért Losoncra, hogy kedves tanárától, Kármán Andrástól ajánlólevelet kérjen Debrecenbe. Az ajánlólevél birtokában Szombathy János-Gulyás József: A sárospataki fõiskola története. Sárospatak p. 6 Idézi:Lósy-Schmidt Ede: i.m p. 7 Kármán Andrást pártfogója, Ráday Pál küldte külföldre. Vö. Ambrus Mór: Vázlatok a losonczi gymnasium három százados életébõl. Losonc 1885.

5 április elején Hatvani jelentkezett az ünnepélyes keretek között megtartott felvételi vizsgára a Debreceni Református Kollégiumban. A vizsgán oly sikerrel szerepelt, hogy április 24-én az elsõ rendû jelöltek közé vették fel. 8 Mégsem kezdhette meg azonnal tanulmányait, mert a nagy létszám miatt nem tudtak minden felvételt nyert diákot elhelyezni a kollégiumban ban is hetven leendõ hallgatót, köztük Hatvanit is elutasítottak azzal, hogy csak egy év múlva kezdhetik meg tanulmányaikat. Így fél évet Rimaszombaton, volt szüleinél, majd Losoncra ment, hogy ott töltse el a várakozási idõt a Kármán által vezetett gimnáziumban. Közben Gyürky alispán, fia nevelõjéül kérte fel, melyet Hatvani, ha nem is szívesen, de elfogadott. Közben 1739 májusában pestisjárvány tört ki Debrecenben és környékén, mely kilenc hónapig tartott, és melynek 8648 ember, Debrecen lakosságának egytizede esett áldozatául. Fõként ez volt az oka, hogy Hatvani 1741-ig Losoncon maradt. Nevelõi állása mellett sokat tanult, tanulmányozta a klasszikus írókat, egyetemes történelmet és földrajzot tanult, látogatta Kármán András etikai és természetjogi elõadásait, filozófiai és teológiai magánóráit áprilisában hagyta el Losoncot, hogy megkezdje teológiai tanulmányait Debrecenben. Ekkor már 23 éves volt. Mivel lelkészi pályára készült, a görög és a héber nyelvet tanulmányozta, de Szilágyi Márton teológiai, Maróthi György matematikai, és Szilágyi Sámuel fizikai elõadásait is hallgatta, ahol elõször találkozott a newtoni szemlélettel, és a kísérleti fizikával márciusában a retorikai és logikai osztály köztanítója lett, és Domokos Márton, Debrecen város fõbírája, rábízta egyetlen fia, Lajos nevelését. Több kollégiumi tisztséget is betöltött, a sedes scholastica tagja, a teológia praesese lett nyarát egy pályamû megírásával töltötte. 10 Debreceni tanulmányainak négy éve alatt 300 rajnai forintot gyûjtött össze, melyet külföldi tanulmányútjára szánt. A kollégium professzorai ajánlólevelekkel látták el. Szilágyi Sámuel készítette elõ Hatvani útját azzal, hogy december 13-án levelet írt szeretett tanárának, május 4-én írta be Hatvani nevét az anyakönyvbe. Vö. Thury Etele: Iskolatörténeti adattár. II. Pápa p. 9 Fizikatanára, Piskárkosi Szilágyi Sámuel - Maróthi barátja és tanártársa - az 1740-es évek elején a Physicum Auditorium tervezésénél már arra törekedett, hogy Newton optikai kísérleteit bemutathassa. Vö: Szabó Botond: Debrecen és a kísérleti fizika oktatásának magyarországi kezdetei. Fizikai Szemle, sz p. 10 A pályatételt Szeremlei Sámuel népszónok adta fel, és azt kellet a pályázóknak kifejteni, mi okozza az álmosságot, mely a hívõket a templomban elfogja. Hatvani munkája, melyben kifejtette, hogy a hallgatóság figyelme, vagy éppen álmossága a beszédek tartalmától, a szónok megjelenésétõl, taglejtéseitõl - ma úgy mondanánk- kommunikációs stílusától függ. A három pályamû közül Hatvani pályamunkája tetszett a kiíró Szeremlei Sámuelnek legjobban, és három császári arannyal egy ruhára való szövettel és egy pár cipõvel ajándékozta meg a szerzõt. A többi bíráló azonban kissé csípõsnek találta Hatvani megjegyzéseit. Vö. Lósy-Schmidt: i.m p.

6 Jakob Christoph Becknek 11 Bázelbe, melyben pártfogásába ajánlotta a tehetséges magyar ifjút. 12 Beck január 30-i válaszában megígérte, hogy fokozott figyelemmel kíséri majd Hatvani tanulmányait, és mindenben támogatni fogja. Hatvani nemcsak saját megtakarított pénzére támaszkodhatott. Hálás szívvel feljegyezte mindazon adományozók nevét, akiktõl segítséget kapott, akik lehetõvé tették külföldi peregrinációját. 13 A rendelkezésére álló pénz kétévi külföldi tartózkodást tett lehetõvé számára. Elbúcsúzott a kollégiumtól, rövid látogatást tett szüleinél, rokonainál, majd útnak indult. Az út elõkészítése, a szükséges papírok megszerzése és maga az utazás több hónapot vett igénybe. Külföldi tanulmányai Útjáról naplót vezetett 14, melybõl megtudhatjuk, hogy 1746 áprilisában Pozsonyból Bécsbe, majd Bázelbe ment, ahol májusában beiratkozott az egyetemre. 15 A bázeli egyetemen teológiai, bölcsészeti és orvostudományi kar mûködött, számos kiváló, a korai felvilágosodás eszméiért lelkesedõ professzor tanított. A bázeli felvilágosodás úttörõje, Samuel Werenfels ( ) teológia professzor volt az ésszerû ortodoxia képviselõje, aki a korábbiaknál enyhébb, liberálisabb és humánusabb teológiai oktatást vezetett be. Felélesztette Erasmus humanizmusát, harcolt a skolasztika minden megnyilvánulása ellen. Az értelem elsõdlegességét hirdette a hit dolgában. Hasonló elveket képviselt Jakob Wettstein ( ) és Jakob Christoph Iselin ( ) is. Bázelben a teológusokon kívül számos természettudós 11 Jakob Christoph Beck ( ) a bázeli egyetem professzora, kora elismert tudósa volt. Tanította Maróthi Györgyöt és Szilágyi Sámuelt is. Mûködésére vonatkozó összefoglaló munka: Ernst Staehelin: Die Korrespondenz des Basler Professors Jakob Christoph Beck Studien zur Gesichte der Wissenschaften in Basel. Basel, I.m Vö. Lengyel Imre: Hatvani István levelesládájából. A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve Debrecen, p. 13 Az adakozók hosszú sorában szerepel Debrecen város tanácsának 30 forintos, Nógrád megye közgyûlésének szintén 30 forintos, Kecskemét város 21 forintos, a Kollégium 25 forintos adománya épp úgy, mint egyes jótevõktõl, pl. Ráday Gedeontól, Gyürki Istvántól, Teleki Ádámtól kapott 8-10 forintos összegek. De Hatvani hálás volt a debreceni céheknek is, hiszen pl. a fazekasok 51 krajcárral, az ötvösök 30 krajcárral, a könyvkötõk 34 rajcárral, a bábák 1 forint 9 karjcárral járultak hozzá külföldi tanulmányai költségeihez. A lajstromban szerepel egy istenfélõ öregember is, aki bár közrendû és szegény, mégis 4 forintot adott, és még a nevét sem akarta megmondani. Vö. Magyary-Kossa Gyula: Magyar orvosi emlékek IV. köt. Bp p. 14 Vö. Milesz Béla: Hatvani István emlékjegyzeteibõl. Vasárnapi Újság p. és p. 15 A bázeli egyetemet 1459-ben alapította II. Pius pápa, a bolognai egyetem mintájára tõl, mint protestáns egyetem mûködött. A 16. században összesen 17, a 17. században 35, a 18. században már több mint 200 magyar ifjú (köztük több mint 50 debreceni) tanult Bázelben ban Hatvanin kívül még három magyar iratkozott be, Diószegi István, Huszti György és Vasváry P. István.

7 terjesztette a felvilágosult eszméket. Elsõként a Bernoulli dinasztiáról kell megemlékeznünk. Niklaus Bernoulli I. ( ), matematikus, jogász és filozófus volt, Daniel Bernoulli ( ) 1733-tól az anatómia és a botanika professzoraként mûködött, Johann Bernoulli ( ) szintén matematikus és jogász volt. Az orvosképzés egyik legtekintélyesebb alakja Johann Rudolf Zwinger, a gyakorlati orvostan professzora volt. Az egyetem rektora, Weys professzor május 13-án jegyezte be Hatvanit az egyetem anyakönyvébe, és felvették õt a Collegium Erasmianumba, melyet Basel város tanácsa alapított a dominikánusok egykori kolostorában, és amely ösztöndíjas hallgatók számára volt fenntartva. A Collegium Erasmianum épületében mûködött a Frey-Grynaeus könyvtár 16, melynek gazdag anyaga a korai felvilágosodás számos fontos darabját tartalmazta. Hatvani tudósi és tanári egyéniségének kialakulására döntõ hatással volt a bázeli egyetem, és annak gazdag könyvtára. Az elsõ évet a teológiai doktorátus megszerzésére fordította, emellett a görög és a héber nyelvben képezte tovább magát. Beck egyháztörténeti elõadásait hallgatta, sokat olvasott, és készült a papi szigorlat letételére, melyre 1747 januárjában jelentkezett. Szigorlata elõtt még három vizsgát kellett letennie, egyet a bázeli egyház lelkészei, kettõt az egyetem tanárai elõtt. Emellett egy nyilvános vitaelõadást is kellett tartania melyet hagyományosan a székesegyház mellett lévõ doktoravató teremben, az un. brabeuteriumban tartottak. Hatvani a csecsemõk keresztelésérõl értekezett a nagyszámú hallagtóság, és Bruckhardt professzor elõtt. Mindezek után kerülhetett csak sor a nyilvános szigorlatra, melyet a bázeli református egyház lelkészei és az egyetem tanárai elõtt tett le május 12-én. Az szokott censurák után, sõt publica disputatio és theologico critica animadversiok kiadása alkalmatosságával az reformata Ecclesiának rendes hivatalú egyházi szolgái száma közé vétettem - írja életrajztöredékében. 17 Papi bizonyítványát július 1-i kelettel kapta meg. Röviddel ezután benyújtotta vallásfilozófiai témájú teológiai doktori értekezését Animadversiones theologico-criticae címmel. A három opponens (Brucker, a történelem, Geruler, a természetjog egyetemi tanárai és Kellner, bázeli lelkész) véleménye alapján Hatvani a teológiai tudományokból elnyerte a doktori fokozatot. A mû a Museum Helveticum címû folyóiratban jelent meg 1748-ban Anyagát Ludwig Fery ( ) és Johannes Grynaeus ( ) professzorok gyûjtötték össze, és bocsátották a hallgatók rendelkezésére. 17 Milesz Béla: i.m p. 18 Stephani Hathvani S. S. M. Consecr. Et philiatri N. Hungari: Animadversiones theologico-criticae. Museum Helveticum p.

8 A teológiai tanulmányokkal párhuzamosan kezdte meg orvosi tanulmányait is. Önéletrajzából tudjuk, hogy 1746 novemberében iratkozott be az orvostudományi fakultásra, melynek dékánja ebben az évben Johann Rudolf Zwinger volt. Daniel Bernoullitól tanulta a fiziológiát és az orvosi mechanikát, Emanuel Koenig professzortól pedig az orvosi botanikát. Az õ vezetésével Hatvani 15 hónap alatt magánúton készült fel orvosi szigorlataira. Fiziológiát, patológiát, terápiát, az akut és krónikus betegségek anyagát sajátította el e rövid idõ alatt. Az anatómiát Respinger professzortól tanulta, boncolásokon is részt vett. Visszaemlékezéseiben kiemeli, hogy nemcsak egy férfi és egy nõi hullát boncolt, de mint nézõ, több testrész boncolásán is részt vett. Zwinger, a gyakorlati orvostan professzora különösen kedvelte Hatvanit, az egész orvostudomány elméleti anyagát átvette vele, sõt lehetõvé tette, hogy a városi kórházban tett látogatásai alkalmával a fiatal orvostanhallgató is jelen legyen. A bázeli orvoskaron tanulta meg az alapvetõ gyógyszerészeti ismereteket is. A 4-5 éves orvosi kurzus elvégzése helyett Hatvani tehát 15 hónapos megfeszített munkával készült fel orvosi hivatására. Gyors haladása az orvostudományban professzorait meglepte, de alapos tudásáról mindannyian meggyõzõdtek 1748 márciusában letett szigorlata alkalmával. Az elméleti (a bõr funkciójáról) és gyakorlati (a himlõrõl) tételt több órán át tartó vizsgán kellett kifejtenie. A sikeres szigorlat után mutatta be De aestimatione morborum cum facie (A betegségeknek az arc kifejezésébõl való felismerése) címû orvosi értekezését, mely nyomtatásban is megjelent. 19 Latin nyelvû önéletrajzában említi, hogy Bázelben, 1748-ban írt egy a korai felvilágosodás valláspolitikai eszméit tükrözõ értekezést, mely a kiadó, Heidegger, évekig tartó késlekedése miatt, végül Beck professzor segítségével az Im- Hof kiadónál, 1757-ben jelent meg Baselben. A mû címe: Stephani Hatvani V.D. M. et medic Doctoris Commentatio de Jure Summorum Imperantium in Conscientiam et Religionum Civium commentationi, adversus L. A. Muratorium. Basiliae, (Hatvani István lelkésznek és orvosdoktornak az értekezése a fejedelmeknek a polgárok lelkiismeretével és vallásával kapcsolatos jogairól, melyben Antonio Lodovico Muratori nézetei vizsgáltatnak, és szelíden megbíráltanak. Tudományos módszerrel.) 20 Hatvani nézete szerint alapvetõen ellenkezik az egyetemes emberi értékekkel, ha a másként gondolkodókat erõszakkal a magunk véleményére kívánjuk kényszeríteni. Toleranciafelfogása az emberi 19 Dissertatio inaug. physico-medica de aestimatione morborum ex facie. Basiliae, ápr Hatvani ebben Lodovico Antonio Muratorinak, az olasz reformkatolicizmus megalapítójának és kiemelkedõ tudósának nézeteit vizsgálja és bírálja. Muratori eszméinek magyarországi elterjedésérõl a legújabb kitûnõ összefoglalás: Kókay György: Muratori mûveinek hazai elterjedtsége a 18. században. = Kókay György: Felvilágosodás, kereszténység, nemzeti kultúra. Universitas Kiadó. Bp p.

9 megismerés sajátságain alapul. Az emberi értelem, az érzékelés, a fogalom- és ítéletalkotás, jellege azt bizonyítja, értelmünkön kívül nincs más eszközünk az igazság felismerésére. Mivel a vallás az értelemben rejtõzik, ellenfelek csakis észérvekkel gyõzhetik meg egymást. Vallási kérdésekben erõszak alkalmazására senkinek, még a fejedelmeknek sincs joguk, mivel az ember lelkiismeretét képtelen mások elõírásainak alávetni. Hatvani szerint például, ha bárki, akár egy ateista is közreadja gondolatait Istenrõl és a vallásról, az csak az illetõ magánvéleménye, amely önmagában elvileg ártalmatlan. Az ilyen írást, nem szükséges betiltani. Ellenben ha érveivel követõket akar toborozni, az már veszélyes a társadalomra, ezért betiltandó. Mivel még 1747 júliusában a debreceni Kollégium meghívta Hatvanit a matematika, a filozófia, és a kísérleti fizika tanárának 21, fontosnak tartotta, hogy matematikai tudását is elmélyítse, olyan kitûnõ professzorok vezetésével, mint Johann II. Bernoulli ( ), aki az integrálszámítás gyakorlati alkalmazása, a differenciálegyenletek és a variációszámítás, és fia, Daniel Bernoulli ( ), aki a differenciálegyenletek elméletében és a valószínûségszámításban tette nevét Európa-szerte ismertté. A bázeli egyetem tanárai annyira tisztelték Hatvani mély tudását, hogy szerették volna õt maradásra bírni. A marburgi és a heidelbergi egyetemen is katedrát kaphatott volna áprilisában egy hetet Zürichben töltött, ahol megismerkedett Breitingerrel 22, Zimmermann-nal 23, és Gessnerrel április 20-án indult el Hollandia felé hajón, a Rajnán. Május elején érkezett meg Utrechtbe, ahol csak rövid idõt töltött, majd tovább utazott Leidenbe. Itt mûködött ebben az idõben a híres kísérleti fizikus, Peter Musschenbroek 25 ( ) akinek tankönyvét (Elementa physicae conscripta in usum academicorum) Hatvani már Debrecenben tanulmányozta, és akinek elektromossággal foglakozó elõadásait nagy érdeklõdéssel hallgatta. Látogatta Johannes Lulofs matematikai, Hieronymus David Gaub 26 kémiai elõadásait is Elsõ ízben Szilágyi Sámuel közölte június 30-án Hatvanival, hogy meghívták a Kollégium tanárának. Ugyanezen év augusztus 6-án, szintén õ értesítte a hivatalossá vált meghívásról február 3-án pedig Domokos Márton fõbíró írt Hatvaninak ebben a tárgyban. Vö. Lósy Schmidt: i.m p. 22 Johann Jakob Breitinger ( ) teológus, filológus, 1735-tõl a logika professzora a zürichi Carolinumban. Leibnitz követõje. 23 Jakob Zimmermann ( ) teológus, az egyháztörténet tanára a zürichi egyetemen. A protestantizmus egysége, a vallási tolerancia mellett szállt síkra. Tanítványaiból került ki a század második felének felvilágosult lelkész-nemzedéke. 24 Johann Gessner ( ) természettudós, matematikus, a Naturforschende Gesselschaft megalapítója. 25 Peter von Muschenbroek ( ) fizikus és orvos, Newton tanítványa tõl a filozófia és a matematika professzora volt a Leideni egyetemen. 26 Hieronymus David Gaub ( ) orvos, Leidenben a kémia és az orvostudomány professzora.

10 Az egyetem korszerû csillagvizsgálóval rendelkezett. Hatvaninak alkalma adódott részt venni az július 25-i holdfogyatkozás megfigyelésében, Musschenbroek, Lulof és Aleman franeckeri tanár társaságában. Lulofs Newton -féle távcsõvel, Hatvani pedig Hevel- féle távcsõvel végzett a Hold fázisaira és az elsötétedés mozzanataira vonatkozó megfigyeléseket. Leidenben ismerkedett meg az egyetemi könyvtár igazgatójával, Abraham Gronov-val, és testvérével, Johann-nal, aki a város szenátora volt. Mindketten rá akarták bírni Hatvanit, hogy Leidenben maradjon, IV. Vilmos orániai hercegnél is közbenjártak érdekében, aki felajánlotta neki az egyetem teológiai lektori állását, mely utat jelentett volna nyilvános rendes teológiai katedra felé. A megtisztelõ ajánlatot elutasította. Ennek okát õ maga adja meg: jobban szerettem gyászos helyzetben lévõ egyházunkat és a csekély jövedelmû tanári hivatalt hazámban, mint Hollandia virágzó szabadságát és dúsgazdag tanári fizetését. 28 Úgy döntött, hazatér. Nyugat-európai élményei, évtizedekig õrzött tudományos kapcsolatai egész életére vonatkozóan meghatározták értékrendjét, igényszintjét augusztusának végén indult útnak, és Amsterdamon, Hamburgon, Frankfurton és Boroszlón keresztül érkezett meg Bécsbe. A magával hozott külföldi könyvek revíziója miatt egy hónapot töltött a császárvárosban. A kollégium számára vásárolta meg Hatvani Pierre Bayle négy kötetes Dictionnaire Historique et Critique címû mûvét, melyet Bécsben lefoglaltak, de Hatvani saját könyveivel és orvosi felszerelésének hazaszállításával kapcsolatban is nehézségek merültek fel 30. Amíg az eljárás tartott, idejének nagy részét a császári könyvtárban töltötte, majd a könyvek visszaszerzése után, december 24-én érkezett meg Debrecenbe. A tudós tanár 27 Leideni tanulmányairól augusztus 12-én, Beck professzorhoz írott levelében számolt be. A levelet közli: Lengyel Imre: Hatvani István levelesládájából. A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve Debrecen p. 28 Idézi: Révész Imre: Hatvani István. Vasárnapi Újság p. 29 Vö. G Szabó Botond: Hatvani István európaisága. Adalékok vallás és felvilágosodás kapcsolatához a XVIII. században. Confessio sz p. 30 Sajnos könyvtárának anyagáról kevés adat maradt fenn. Tudjuk, hogy ennek alapjait külföldön vetette meg. Többek között Hollandiából hozta magával Musschenbroek: Beginsels der Naturkunde címû munkáját, mely Leydenben jelent meg 1739-ben. A mûvet 1884-ben zsibvásáron vette meg Nagy Pál, a kollégium késõbbi professzora, és az õ hagyatékából került a könyvtárba.

11 1749-ben, amikor Hatvani elkezdett tanítani a Debreceni Református Kollégiumban, rajta kívül még négy tanár mûködött ott. Szilágyi Tönkõ István, 1721-tõl, Tabajdi Sáska János, tõl, Szilágyi Sámuel, 1742-tõl, és Szathmári Paksi István, 1747-tõl tanított itt. Az utóbbi kivételével mindannyian Hatvaninak diákkorában tanárai voltak, és így feltehetõen nagy várakozással tekintettek egykori tanítványuk pedagógiai mûködése elé. Az egyháztanács január 5-én megtartott ülésén született döntés arról, hogy mely napon legyen Hatvani beiktatása tanári hivatalába. 31 Beköszöntõ beszédét január 17-én tartotta az egyház és a város képviselõi, valamint a tanári kar jelenlétében a kollégium teológiai auditóriumában, De matheseos utilitate in theologia ac in Physica necessitate (A matematikának a teológiában való hasznáról és a fizikában való szükségességérõl) címmel. 32 A tanári székfoglalóban Hatvani mindenekelõtt a matematikai kultúra hazai elmaradottságára mutatott rá, majd hosszasan bizonygatta, hogy milyen fontos szerepet játszik a matematika a többi tudományokban. Az ifjú professzor a matematikát tekintette az egyetlen olyan tudománynak, amelynek eredményeire biztosan támaszkodhatunk, melynek következtetései nem képezhetik vita tárgyát. Eszmefuttatása során azonban kiderül az is, hogy nem a tárgyi ismereteknek, hanem a matematika módszereinek, a logikus gondolkodásnak a szerepét helyezte elõtérbe. A teológusoknak is nagy hasznukra válik, ha a matematikában jártasságot szereznek. A teológusokat is a matematikusok módszereinek az alkalmazása vezetik rá arra, hogy az Istenrõl és a vallásról helyes fogalmat alkossanak. Ez a tudomány tanítja meg, õket arra, hogy miképpen különböztessék meg a valódi érveket a valószínûektõl, hogy mely alapelvekbõl kiindulva juthatnak el ahhoz az igazsághoz, amelyrõl hallgatóikat meg akarják gyõzni. Hatvani nézete szerint az ateisták és a deisták is a matematika segítségével gyõzhetõek meg leghamarabb tévedéseikrõl, hiszen ezek segítségével bizonyítható, hogy olyan dolgok is vannak a természetben, amelyeket ésszel felfogni nem tudunk, de amelyeknek létezését és igazságát tagadni, vagy kétségbe vonni hiba lenne. A matematikusok bebizonyították szögezi le beszédében Hatvani - hogy a hiperbola a végtelenben sem fogja asszimptotáját soha elérni, habár 31 die5 Januarii. Extraordinalis gyûlés tartatván a Tiszteletes Hatvani István Uram inauguratioja qua Professoris Philosophiae determinaltatott pro die XVII-ma Mensis praesentis. A Debreceni Helvét Hitvallású Egyháztanács Jegyzõkönyve. Anno sõ szám. Közli: G. Szabó Botond: A Debreceni Református Kollégium a pedagógia századában. Debrecen p. 32 A beszéd nyomtatásban is megjelent. Hatvani István: Oratio inauguralis de matheseos utilitate. Museum Helveticum. 20. k p. Hatvani matematikai munkásságáról: Szénássy Barna: Hatvani István matematikai gondolatai. = A magyarországi matematika története. Bp p. ; Uõ: Hatvani István matematikai munkássága. Alföld, sz p.

12 ahhoz mindig közelebb jut. Az irracionális számokból is mind jobban megközelíthetõ gyököket lehet vonni anélkül, hagy ezt a mûveletet akár a végtelenségig folytatva, a gyök pontos értékét valaha is megkapjuk. A geometriai haladványokat is a végtelenségig terjeszthetjük ki, anélkül, hogy a belõlük alkotott összegek nagyságát képesek lennénk felfogni. A teológusnak a földrajzban, a csillagászat elemeiben is jártasnak kell lennie. Ezek a tudományágak is a matematikához tartoznak és az a teológus, aki ezekben járatlan és nem ismeri például a Szentföld helyét nap-, és a holdéveket, még a teológus névre sem tarthat igényt. A legkiválóbb teológusoknak is ez volt a nézetük. Origenész, a híres ókori teológus az aritmetika és a geometria elemeibe avatta be elõször a rábízott tanulókat Alexandriában, hogy e tudományok alapján készítse elõ az ifjúságot a hittudományok tételeinek könnyebb megértésére. Melanchton is nagyra becsülte a matematikai tudományokat és ezek tanítását az ítélõképesség fejlesztése miatt vélte alapvetõen szükségesnek. Hatvani kívánatosnak tartja tehát, hogy a teológusok akadémiai tanulmányaik megkezdése elõtt matematikával foglalkozzanak. Ezután, a fizikára tér át s rámutat arra, hogy matematika nélkül a legegyszerûbb fizikai jelenségeket, törvényeket sem lehet megérteni. A fizika azt kutatja, hogy a természet milyen törvények szerint mûködik, a testek hogyan mozognak. A mozgás mennyiség, a mennyiség pedig a matematika tárgya, így nyilvánvaló, hogy mindaz, ami a mozgásra és így közvetve a fizikára tartozik, egyúttal matematikai vizsgálatnak is alávetendõ. Matematikára van szükség a hidrosztatika, a hidraulika, a mechanika, az optika jelenségeinek megértéséhez is. A matematikai tudományok fontosságát a debreceni Kollégium elöljárói már a 15. században felismerték vallja Hatvani beköszöntõ beszédében. Felsorolja neves elõdeit, Ujjfalvy Imre, Szilágyi Tönkõ Márton, Vári Mihály, Huszti István, és Herczeg János nevét említi. Kitér Szõdi István munkásságára, aki a matematikai tudományokat a csillagászattal együtt tanította. Megemlíti közvetlen elõdeit, Szilágyi Istvánt és Maróthi Györgyöt, és az elsõ professzort, aki Debrecenben kísérleti fizikát tanított, Szilágyi Sámuelt. A filozófiai és matematikai tanszék történetére vetett rövid visszapillantás után Hatvani a matematikai tudományoknak még néhány fontos alkalmazási területére mutat rá. A felvilágosodás eszmerendszerébõl következik, hogy az iskolákban alapvetõ elvként jelentkezett a hasznosság. Jól használhatóak, sõt nélkülözhetetlenek a matematikai ismeretek a

13 mezõgazdaságban, a vízvezetékek, malmok, épületek tervezésénél, terhek emelésénél, valamint a haditechnikában sáncok, árkok ásásánál, várak ostrománál. Székfoglalója végén köszönetet mondott megválasztásáért, megígérte, minden erejével azon lesz, hogy a bizalomnak megfeleljen és biztosította a tanulókat, hogy segítségére, tanácsaira mindig számíthatnak. Ezt az ígéretét 37 éves professzori pályája alatt mindvégig betartotta. Elõadásait január 20-án kezdte meg. Amikor tanszékét elfoglalta, a rendes elõadások mellett megbízták az elemi és latin osztályok, valamint a köztanítók mûködésének (classium inspector) felügyeletével is, akiknek irányítása és ellenõrzése rendkívül sokrétû és idõigényes feladat volt ig látta el ezt a feladatot. A következõ évtõl kezdve négy éven át (1753. május 23. és szeptember 24. között) bibliotheca inspector ként mûködött. Éppen Hatvani könyvtárvezetõi éveire esett Mária Terézia intézkedése, mely megbénította nemcsak a könyvtár fejlõdését, de fenyegette az egész kollégium létét is ben az uralkodó, arra hivatkozva, hogy Debrecen, bár vegyes lakosú város, nem támogatja egyenlõ mértékben a katolikus és a református iskolát. Ezért megtiltotta, hogy a továbbiakban a város fizesse a kollégiumi tanárokat. A rendelkezés minden tekintetben éreztette hatását, így a könyvtár fejlõdése, melynek gyarapítására korábban tekintélyes összegeket áldozhattak városi támogatásból, most megtorpant. Ekkortól kezdve a könyvtári lajstomokban külön iktatták a pénzért vásárolt, és az ajándékozás útján ide került könyveket és 1757 között összesen 17 pénzért vásárolt könyvhöz jutott hozzá a könyvtár, melyek nagy része teológiai mû. Hatvani könyvtárvezetõi mûködése alatt az un. bibliothekerius cassa szinte teljesen üres volt. Hatvani tudományos munkássága és tanári tevékenysége szorosan összekapcsolódott, és számos területre kiterjedt. Mûveiben filozófiai, teológiai, matematikai, fizikai, kémiai, orvosi, botanikai vonatkozások lelhetõk fel, ugyanígy a tudományok széles skáláját tanította három éves filozófiai tagozat diákjainak. Latin nyelvû önéletrajzából részletes tájékoztatást kaphatunk arról, milyen témájú elõadásokat tartott tanári pályája során, milyen forrásokat használt fel a felkészüléshez, és milyen terjedelmû kéziratos jegyzeteket készített azokhoz Elõadások Joh. Gottlieb Heineccius filozófiatörténete szerint, 20 ív. 33 Biographia Stephani Hathvani ab ipsomet consignata. Anno 1752 Mense Martio et tempore sequenti quaedam addita. Közli: Lósy-Schmidt: i.m p. Elõadásainak leírása: p.

14 2. A filozófia alapelveinek fejtegetése, 53 paragrafusban, mintegy 6 ív. 3. Ontológia Johann Heinrich Winkler szerint, 14 ív. 4. Theológia naturalis, ugyancsak Winkler nyomán, de kibõvítve. 16 ív. Megjegyzi, hogy ezeket az elõadásokat télen tartotta, mert nyáron matematikát adott elõ. 5. Kozmológia-elõadások, illetve általános fizika (Physica Generalis); 16 ív. Ezt 1752 januárjától 1753 márciusáig tartotta. 6. Kísérleti fizika, amely magába foglalta a kémia, a botanika, az orvosi fiziológia, a földrajz, a hidrosztatika alapelveit, valamint az egész mechanikát és a csillagászat alapjait. Megjegyzi, hogy ezt a részt három év alatt adta elõ, és dec. 2-án fejezte be. 7. Etika. 43 ív. Ezt 1750-ben az egész év folyamán tanította Természetjog (Jus naturale) J. G. Heineccius szerint, ban. 40 ív. Ezt 1752 végén kezdte és egy év alatt fejezte be. 9. William Derham fiziko-teológiájának magyarázata, 3 és fél ív. Ezt franciából fordította magyarra, s 1752 nyarán adta elõ vasárnaponként. A fentieken kívül az ifjú professzor tanított még aritmetikát és geometriát is, ezekhez azonban nem voltak saját jegyzetei, Weidler ( ) Institutiones Mathematico-physicae experimentis confirmatae. (Lipcse, 1738.) címû tankönyvét használta vezérfonalként tõl kémiát, valamint pszichológiát és logikát is tanított, amint az Beckhez december 29-én írott levelébõl kitûnik. 35 Winckler: Institutiones Philosophiae Naturalis elõadásai alapján tartotta növény és állattani óráit Latin nyelvû önéletrajzában megjegyzi: A mû 43 lapból áll. Ezeket otthon tartottam a szobámban a 71 tanulómnak egy éven át, 1750-ben. Vö: Lósy Schmidt: i.m p. 35 Lengyel Imre: i.m p. 36 A kézirattöredék címe: Praelectiones in Winkleri Instit. Ph. Nat. Concinnatae a Cl. Hatvani. Az irat Sinai Miklós másolatában maradt fenn. Lelõhelye a Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára. Kézirattár. Jelzete: R ff.

15 A magyar tudománytörténet nagy vesztesége, hogy Hatvani kéziratanyaga nem maradt fenn. 37 Csupán következtetésekre támaszkodhatunk arra vonatkozóan, hogy pontosan mit, és hogyan tanított. A Hatvani által említett könyvekbõl, mint elõadásainak forrásaiból tájékozódhatunk azok tartalmáról. Emellett azt is tudjuk, hogy Debrecenben, 1757-ben megjelent fõmûve, az Introductio ad principia philosophiae solidioris, elõadásainak anyagából állt össze. Sajnos csupán a felsoroltakra támaszkodhatunk, ha Hatvani tanári mûködésérõl képet kívánunk alkotni. A szerzõ és cím szerint felsorolt könyvek közül elsõként Heineccius 38 (J. G. Heinecke, ), a wolffiánus hallei professzor mûvét említi Hatvani elõadásai forrásaként. A mû rövid filozófiatörténeti bevezetés után az etika és természetjog kérdéseivel foglakozik. (A könyvet Hatvani már losonci tanulmányai idején megismerte, hiszen Kármán András is ezt használta elõadásaihoz.1761-ben, Hatvani kétoldalnyi bevezetésével Debrecenben is megjelent.) A Johann Heinrich Winckler 39 ( ) nevével jelzett tárgyak anyaga a lipcsei professzor Institutiones philosophiae Wolfianae (Lipcse, 1735) címû könyvén alapult. Az önéletrajz tanúsága szerint ennek alapján adta elõ Hatvani az ontológiát és a teologia moralist. Utolsónak említi Hatvani elõadásai sorában William Derham ( ) mûvét. A könyv - mely Isten létét a fizikai világ természettudományos leírásával kívánta bizonyítani igen nagy népszerûségre tett szert a 37 Kéziratait családjára hagyományozta. Végrendeletében ezt olvashatjuk: Minden Manuscriptumim pedig, vagyis kezem írásai maradgyanak Familiámnál, s conserváltassanak, míg azokhoz tudó Ember lészen közöttük. Értem itt a férjfi ágat és így Pált. Az õ halála után pedig Istvánra maradgyanak minden írásim, akár be-kötve, akár kötetlenek légyenek, úgy a Levelek is. Ha pedig ezeknek maradékik között azokhoz tudó nem lészen, ellenbe pedig Hatvani Mihály ötsém uram gyerekei között arra született ember lészen, a vegye minden Manuscriptumimat keze alá, s tartsa meg. Ezt az edgyet kivévén, ha az én fiaim vagy ötsém Uramé Vallásokat változtatnák (melytõl õket az Úr isten óltalmazza) így Hatvani Mária leányomra, s maradékaira szállyanak s néki adódgyanak; vagy az õ halálával Juliannának, s ennek maradékainak maradgyanak. Ha õk hozzá nem tudnak, ajándékozzák a Debreceni Reformatum Collegium Bibliothecájának, ha ott azoknak helyet adnak. Vö. Pap Károly: A magyar Faust életrajzához. Irodalomtörténeti Közlemények p. Tudomásunk van arról, hogy miután Hatvani István fia katolizált, a kéziratanyag leányágon öröklõdött. Milesz Béla, Hatvani Julianna leányának, Milesz Józsefnének késõi leszármazottja birtokában volt 1871-ben az a zsebkönyv, melybe Hatvani külföldi utazása során magyar nyelvû feljegyzéseket írt. E feljegyzések egy részét közölte a Vasárnapi Újság. ( p.; p.) Hogy mennyire nem került jó kezekbe a kézirathagyaték, azt az a tény is jelzi, hogy Milesz Béla két lapot kitépett a becses noteszbõl, melyeket elküldött a Vasárnapi Újság szerkesztõségének. A szerkesztõség lábjegyzetben a következõket közölte: A zsebkönyvbõl kiszakított érdekes lapokat vettük, s megõrizzük. De azt hisszük, érdemes volna az egészet valamely közkönyvtár kézirat gyûjteményének engedni át, s ez esetben a nekünk küldött lapokat is szívesen visszaszolgáltatjuk. A zsebkönyv, és a többi kézirat sorsa ismeretlen. 38 Heineccius (Heinecke) Johann, Gottlieb ( ) hallei professzor, Wolff követõje. Hatvani a következõ mûvét használta elõadásai forrásaként: Elementa philosophiae nationalis et moralis. Halle, Winckler, Johann Heinrich ( ) lipcsei egyetemi tanár, Wolff követõje volt, Goethet is tanította.

16 korszakban, a protestáns teológusok körében. Európa szerte ismert mû volt, több nyelvre lefordították. 40 Az elõadásainak forrásaiként megjelölt mûvek írói, Heineccius, Weidler, Winckler, egytõl egyig a nagy hatású német filozófus, Christian Wolff követõi voltak. Hatvani azonban csak bizonyos területeken használta fel Wolff tanításait. Általános nézetei, elvei, alapvetõen eltértek a német filozófusétól, hiszen a wolff-i filozófia alapelveivel, (az ellentmondás és az elégséges ok elve) spekulatív jellegük miatt nem azonosult. Ehelyett Newton elveire (megfigyelés, kísérlet, következtetés) támaszkodott. Ezt õ maga a következõképpen fogalmazta meg: senki sincs itt, aki ne tudná: én a filozofálásnak mindig egy eklektikus módszerét követtem, sõt sok tekintetben inkább Newton követõje vagyok, mint Wolffé. Sõt már 1757-ben az "Introductio ad principia philosophiae" (Bevezetés a filozófia alapjaiba) címû munkámban megcáfoltam a wolfi filozófia néhány remek hipotézisét és tételét. 41 Számos olyan tárgyat is adott elõ Hatvani, pl. a filozófia alapelvei, kozmológia, kísérleti fizika, melyeknél nem jelölt meg vezérfonalként nyomtatott mûvet. Ezeket feltehetõen egyetemi tanulmányai, olvasmányai alapján állította össze. Tudjuk, hogy széleskörû mûveltséggel rendelkezett, jól ismerte kora legkiválóbb természettudósainak, (Boerhaave, s Gravesande, Newton) munkáit. Professzori mûködésének elsõ éveiben alakította ki tehát elõadásainak rendszerét, és ebben a rendszerben adta elõ a filozófiai tagozat hallgatóinak három éves periódusonként az anyagot, tanári mûködése végéig ból maradt fenn az a jegyzõkönyv, melynek egy részlete arról vall, mit tanított Hatvani ebben az évben. A leírás megegyezik az önéletrajz adataival, bár közben eltelt huszonegy év. A kisebb Auditoriumban azok a Tudományok taníttatnak privata órákon két Professzorok által, a mellyek készíttik az elméjeket az Iffjaknak a méllyebb és szélesebb Tudományoknak megértésére. Így a Philosophiae Professzor taníttya a pura Mathesist um. Az Arithmeticat, Geometriát, Trigonometriát, nemkülönben a Metaphisicanak nevezetesebb részeit, u.m. Principiumit a Philosophiának, Cosmologiát és Theologia Naturalist és az Algebrát is, 40 William Derham ( ), angol teológus, a Royal Socety tagja. Annak a vallásos fizikai irányzatnak volt a folytatója, melyet a 17. században Alstedt, Comenius, és a magyar Bayer János képviselt. Fõ mûvei: Physico-Theory or a Demonstration of the being and attributs of God from his works creation. London, 1713.; Astro-Theology or a Demonstration of the being, and attributs of God from a survay of the heavens. London, Mindkét mû francia fordításban is megjelent 1730-ban Rotterdamban. 41 Hatvani István levele az Egyházkerületi Bizottsághoz december 6. Közli G. Szabó Botond: A Debreceni Református Kollégium a pedagógia századában. Debrecen p.

17 mellyek kultsok minden méllyebb és szélesebb Disciplináknak megtanulására. Azon méllyebb és szélesebb Tudományokat pedig universalis vagy közönséges letzkék által, mellyeket az egész Iffjuság hallgat, Taníttya a délutáni Publica órákon a nagy Auditóriumban ugyan két Professzor. Illyenek már a Historia Universalis, a Physica és a Jus Nature az Ethicaval edgyütt, melleyket minden idejû Deáknak illendõ és szükséges tanulni. 42 Látható, hogy a rendszer formailag nem változott, de szétszórt adatok vallanak arról, hogy Hatvani tartalmilag folyamatosan korszerûsítette tantárgyai anyagát. Ha a Hatvani által tanított legfontosabb tantárgyak anyagát megpróbáljuk áttekinteni, a filozófiával kell kezdenünk, mely abban az idõben magába foglalta a természettudományok széles körét. Hatvani legterjedelmesebb és legjelentõsebb munkája a már említett Introductio ad principia philosophiae solidioris, mely 1757-ben jelent meg Debrecenben 43, és elõadásainak nyolc év alatt kikristályosodott anyagából állt össze. Bár filozófiai mû, mégis rendkívül érdekes, mind fizikai, mind pedig matematikai, de földrajzi, közgazdaságtani, statisztikai, sõt orvosi szempontból is. A mûvet többen elemezték, 44 és nemrégiben magyar fordításban is megjelent 45. Vekerdi László szerint kora legmodernebb tudományos ismereteit tartalmazza "zseniális montázs, valóságos Baedeker-ként olvashatnánk a korabeli Nyugat-Európa szellemi áramlataihoz." Szerzõjének bámulatos ismeretgazdagságáról megjegyzi: "Semmit nem vesz át szolgaian. Mérlegel. Mûveltséget szembesít mûveltséggel." Idézi: Zemplén Jolán: i.m.. 92.p. 43 A nyomdatechnikailag is nagyon szép kivitelû könyv a Kállai György vezetése alatt álló Városi Nyomdában jelent meg. 44 Mitrovics Gyula egy tanulmányban (Debreceni Szemle, p.) rövid tartalmát adja. A Lósy-Schmidtféle Hatvani-életrajz, csak címét említi. Horváth Róbert: Hatvani István professzor és a magyar statisztikai tudomány kezdetei (Bp., 1963.) címû munkájában részletesen foglakozik ugyan vele, de mivel az õ érdeklõdése az Introductio harmadik, De probabilitate címû fejezetére, Hatvaninak a valószínûségszámításban, a magyar statisztikai tudomány megalapozásában elért eredményeire irányul, a mû elsõ két fejezetét amely az egésznek mintegy négyötöd részét teszi ki csak futólag tekinti át. Ebbõl a futólagos áttekintésbõl mind nála, mind Mitrovicsnál jelentõs tévedések, hibás következtetések is adódnak. Mitrovics szerint Hatvani gondolkodási rendszeréhez az alapvonalakat Descartesból vette ; Horváth Róbert pedig Descartes mellett fõleg Wolff filozófiája hatása alatt állónak tekinti a munkát, bár fontosnak tartja s Gravesande hatását is. Hatvani mûvének egészét M. Zemplén Jolán ismerteti a legrészletesebben A magyarországi fizika története a 18.században (Bp., 1964.) címû munkájában. Õ Hatvani jelentõségét fõleg Newton eredményeinek elfogadásában látja. Tóth Béla 1977-ben a Valóság hasábjain megjelent tanulmányában (Hatvani István filozófiai munkája. Valóság sz p.) alapos ismertetését adja. Az õ szemléletet követi Szabó Botond is. (Szabó Botond: Hatvani István európaisága. Adalékok vallás és felvilágosodás kapcsolatához a XVIII. században. Confessio sz p.) 45 Hatvani István: Bevezetés a szilárdabb filozófia alapelveibe. (Ford. Tóth Péter) Bp Vekerdi László: Természettudomány a Tudós Társaság terveiben. Századok, p.

18 A könyv szövege tehát elõadásainak anyagából (A filozófia alapelveinek fejtegetése) állt össze, de legfõbb gondolatai már ott szerepeltek székfoglaló értekezésének mondanivalójában is. Az Introductio egy terjedelmes bevezetésen kívül három fejezetbõl áll. Ezek: I. A filozófia általában. II. Az igazság kritériuma az emberi megismerésben, vagyis a filozófia elve. III. Az igazság kritériuma a valószínû dolgokban. (Errõl a fejezetrõl megjegyzi, hogy nemcsak a diákoknak, hanem a városi polgároknak is hasznos ismereteket nyújt, de azok, akik járatlanok a matematikában, nem érthetik meg.) A fejezetek paragrafusokra oszlanak. Mint Hatvani a könyv bevezetésében írja, hallgatóinak kíván vezérfonalat nyújtani tanulmányaikhoz. Célja az emberi megismerés alapelveinek feltárása, vagyis ismeretelméletet akar adni. Leszögezi, hogy kétféle igazság van: az egyik az Evidentia simplex, amely vagy nem szorul bizonyításra, vagy nem is bizonyítható, vagy pedig matematikai módszerrel (bizonyítással) juthatunk el hozzá. A másik az Evidentia moralis, mely az érzékek (sensus), útján jut el, ha nem is a teljes bizonyossághoz (certitudo), de a teljes meggyõzõdéshez (persuasio), amely éppoly szilárd lehet, mintha matematikai úton nyerték volna. Cáfolni kívánja a Wolff tanítása nyomán elterjedt ellentmondás (contradictio) és elégséges ok elvét. Emellett bizonyítani kívánja, hogy hibás az a nézet, amely mindent a matematikai bizonyítás körébe von, és azt hangoztatja, hogy ami matematikailag nem bizonyítható, az nem is lehet igaz. A könyv elsõ fejezete általában szól a filozófiáról. A filozófia Hatvani szerint minden dolgok tudománya, amelyek vannak, vagy lehetnek, de fõképp az igaznak és a jónak a helyes észbõl levezetett és az ember boldogságára rendelt megismerése. Megállapítja, hogy a filozófiai igazságokon (Evidentia Simplex, Evidentia moralis) kívül, van egy másik is, amely a Szentírásból tárul elénk, és ez a vallás igazsága. A filozófia tehát nem tárja fel a teljes igazságot így kizárólag általa nem lehet eljutni a legfõbb igazsághoz. A filozófiai megismerés eszköze az intellectus, amelyet a ratio (értelem) képez bennünk. A ratio mellett a sensus (érzékelés) a tudás alapja. A megismerés mozzanatai: a perceptio (észrevétel), mely az érzékelésbõl indul ki, és az ideához jut el. Az érzékelés révén kialakult észleletekbõl fogalmakat alkotunk magunknak. (Hatvani az ideá -t fogalom értelemben használja.) A megismerés képességét Isten adja ugyan az embernek, de az ideákat az emberi elme alakítja ki a saját mûködésével. Tehát a világról érzékeléssel szerzünk tudomást, de elhisszük azt

19 is, amit mások megfigyeléseik, kísérleteik következtében állítanak. Ez a tudomány lényege. Gassendi, Halley csillagászati megfigyeléseinek eredményeit éppúgy elhisszük, mint Bouguernak és La Condamine-nak azt, hogy a hegyek tetején kisebb a gravitáció, mint a tengerszinten, hiszen ezt ingakísérletek bizonyítják. Azt is elhisszük, hogy a gravitácó iránya eltér a függõlegestõl, tehát nem egyéb, mint a Föld vonzása. Ezt nevetséges hipotézisnek tartják azok, akik karteziánus elveiket foggal-körömmel védelmezik, de nem kétséges azok elõtt, akik a mindenség természetét nem képzeletbõl, hanem kísérleti úton akarják megismerni, mint a gravitáció felfedezõje, Newton és követõi. Ebbõl a megjegyzésbõl világosan látszik, hogy Hatvani nem volt karteziánus, a gravitációval kapcsolatban nem fogadta el Descartes nézetét. Ez abból a szempontból nagyon fontos, hogy Debrecenben, ahol a karteziánus felfogás oktatása erõsen tartotta magát, Hatvani Newton követõjének bizonyult már mûködése kezdetétõl, de tõl bizonyosan. 47 A filozófiát Hatvani elméleti és gyakorlati részekre osztja. Az elsõ, bevezetõ rész a logika, második a metafizika, a harmadik az ontológia, a negyedik a kozmológia, az ötödik a pszichológia, mely alapelveit az ontológiából és kozmológiából veszi, a hatodik a teológia naturalis, a hetedik a fizika. A fizika is további részekre oszlik. Beletartozik a természet négy országa éppúgy, mint a medicina. Érdekes Hatvani fizika és a matematika definiciója. A fizika az a tudomány - mondja a szerzõ - mely a mozgásoknak, erõnek, ellenállásnak, és a többi jelenségeknek, amelyek a testeken történnek, valódi értelmét megadja. A matematika pedig a dolgok mennyiségével foglakozó tudomány, melynek segítségével korábban ismeretlen dolgokat lehet felszínre hozni. Míg az algebra a kitalálás mûvészete, az analízis a dolgoknak szimbolizmus segítségével történõ megoldása. A könyv második fejezete az emberi megismerésrõl szól. A megismerés kiterjed minden létezõre: az istenre, az emberre, a tárgyakra. A teológia naturalis foglakozik Istennel, a teremtett dolgok eredetével, a vallással. Miután az ókori és középkori szerzõk véleményét ismerteti a kérdésrõl, rátér a teológia naturalis lényegének megragadására. Az ember képtelen elméleti úton megismerni a természet lényegét. Ezért van arra szükség, hogy a fizikusok és egyéb természettudósok munkáit tanulmányozzuk az igazság felismerése érdekében. Az igazság felismerése a megismert, és egymással logikai kapcsolatban lévõ fogalmaktól függ. A természetben rejlõ dolgokat az ember képes megismerni, képes róluk helyes ideákat és ítéletet 47 Vö. Zemplén Jolán: i.m. 97. p.

20 alkotni. Az igazság megismerésének kritériuma, a filozófia fõ feladata. Itt hosszan, részletesen cáfolja a már említett wolffi alapelveket és más idealista filozófusok (Platon, Descartes, Leibniz) elméleteit, mert az igazság a közvetlen észlelésbõl, a testek körében létrehozott kísérletekbõl, vagy közbensõ, összekötõ fogalmak révén állapítható meg Így jutunk el az Evidentia Mathematicához, azaz a kényszerítõ cáfolhatatlan igazsághoz. Nem érvényes ez azonban az Evidentia Moralis területén, mely értelmünk fölött áll, mint pl. a dolgok, azaz a világ keletkezése. E jelenségek magyarázatát nem lehet az evidentia simplexig visszavezetni. Bár mindenütt nagy tisztelettel beszél Descartesról, Leibnizrõl, Wolffról, követõikre célozva azt írja: füstöt adnak el. Hogy velük szemben kiket tart mestereinek, arra mûve több helyén utal. A legnagyobb filozófusok, akik találmányaikról nevezetesek, s a lappangó igazságot nem az ellentmondás vagy az elégséges ok segítségével, hanem a kísérletek vagy közvetítõ fogalmak (következtetés) útján találták meg, ezek Christian Huygens, Newton, Johann Bernoulli, Boerhaave, Musschenbroek, Halley, Keil, s Gravesande. Bátran mondhatjuk, hogy Hatvani ismeretelméletének Newton: Principia Philosophiae naturalis mathematica (London 1687.) címû munkája a fõ forrása. Ha Hatvani gondolatait a kor és fõleg Közép-Európa sajátos viszonyaihoz mérjük, mûvét erõteljesen haladónak kell tekintenünk, hiszen már tanítása kezdetétõl bírálta Wolff filozófiáját, egy olyan korban mikor Wolffnak ama tézisei (az ellentmondás és elégséges ok elve) ellen büntetlenül még pisszenni sem lehetett, a legfélreesõbb zugokban sem. 48 A munka harmadik fejezete (De probabilitate, A valószínûségrõl) 49 matematikatörténeti szempontból is igen jelentõs. E fejezetben a valóság megközelítésének matematikai módszerével ismerteti meg olvasóit. Nem tudjuk, hogy tanította-e Hatvani a valószínûségszámítás 50 elemeit hallgatóinak, de feltételezhetjük, hogy az 1760-as évektõl kezdve, legkiválóbb tanítványainak legalább az érdeklõdését felkeltette e terület iránt. 48 Hatvani könyvének a debreceni Kollégium könyvtárában levõ példánya elsõ lapjára írta az idézett mondatot egy ismeretlen kéz 1773-ban. 49 A fejezetet részletesen ismerteti Horváth Róbert: Hatvani István professzor és a magyar statisztikai tudomány kezdetei címû munkájában. Bp p. 50 Ismeretes, hogy valószínûségszámítási problémák már a reneszánsz korában felvetõdtek, az akkor nagyon divatos szerencsejátékokkal kapcsolatban. A korai kapitalizmus kialakulása, a kereskedelem fejlõdése idején, a kereskedõk, bankárok érdeklõdéssel fordultak a véletlen fogalma felé. A valószínûségszámítás úttörõi között emlegeti a matematikatörténet Niccolo Tartaglia (1500?-1557), Geronimo Cardano ( ) olasz matematikusokat. Utánuk következett Fermat ( ), PascaL ( ), Huygens ( ), és mások.

Isvtán Hatvani the Debdrecen Reformed Colleg s scientist and teacher, one of the first reasercher of medical statistic ín Hungary

Isvtán Hatvani the Debdrecen Reformed Colleg s scientist and teacher, one of the first reasercher of medical statistic ín Hungary Isvtán Hatvani the Debdrecen Reformed Colleg s scientist and teacher, one of the first reasercher of medical statistic ín Hungary Hatvani István (1718 1786), a debreceni református kollégium tudós tanára,

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

Molnár Zoltán. A matematika reneszánsza

Molnár Zoltán. A matematika reneszánsza Molnár Zoltán A matematika reneszánsza Művelődéstörténeti korszak, korstílus, stílusirányzat 1350/1400-1600. (XV-XVI. század) A szó (renaissance) jelentése: újjászületés Visszatérés az antikvitáshoz (ókori

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Doktori tézisek. Hegyi Ádám Alex

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Doktori tézisek. Hegyi Ádám Alex Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Doktori tézisek Hegyi Ádám Alex A bázeli egyetem hatása a debreceni és a sárospataki református kollégiumok olvasmányműveltségére 1715 és 1785 között

Részletesebben

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Fordította GÁSPÁR CSABA LÁSZLÓ Lektorálta GÖRFÖL TIBOR ISBN Kiadja az Akadémiai

Részletesebben

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak.

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. Fizika óra Érdekes-e a fizika? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. A fizika, mint tantárgy lehet ugyan sokak számára unalmas, de a fizikusok világa a nagyközönség számára is

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Filozófia középszint 1112 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 21. FILOZÓFIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A rész (30 pont) 1. Írja a megfelelő

Részletesebben

alap közép felső angol német francia orosz

alap közép felső angol német francia orosz Könyvtárhasználói szokások (2001) Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szeretné megismerni olvasóinak könyvtárhasználati szokásait. Kérjük, legyen segítségünkre, és válaszoljon az alábbi kérdésekre.

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉCTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI FÜZETEI

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉCTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI FÜZETEI A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉCTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI FÜZETEI 8. Dr.SCHNELLER KÁROLY / 1893-1953/ SCHNELLER KAROLY NÉPESSÉGTUDOMÁNYI ÉLETMŰVE Budapest 1990/1 KÖZPONTI

Részletesebben

Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának.

Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának. A debreceni példa Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának. De ha a tehetséges gyereknek nem segítünk abban,

Részletesebben

A Debreceni Református Kollégium története GYŐRI L. JÁNOS

A Debreceni Református Kollégium története GYŐRI L. JÁNOS / A KŐSZIKLÁN EPULT VAR A Debreceni Református Kollégium története GYŐRI L. JÁNOS gimnáziumi tanár Kiadja Az Országos Református Tanáregyesület a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának anyagi támogatásával

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap helye és ideje: Sárospatak, 2013. április 26. Címe: Résztvevők: Szakirodalom: Segédanyag: Oktatási, nevelési célok: Föl a hazáért és szabadságért A Túrkevei Kaszap

Részletesebben

A baseli egyetem magyar kapcsolatai a 16 18. században Orvostörténelmi értékek Verzár Frigyes életművében 1

A baseli egyetem magyar kapcsolatai a 16 18. században Orvostörténelmi értékek Verzár Frigyes életművében 1 Petrovics Alica A baseli egyetem magyar kapcsolatai a 16 18. században Orvostörténelmi értékek Verzár Frigyes életművében 1 Több mint 20 éve annak, hogy a Debreceni Orvostudományi Egyetem 1986-ban - ünnepélyes

Részletesebben

AZ OFI KÍNÁLATA TERMÉSZETTUDOMÁNYOK

AZ OFI KÍNÁLATA TERMÉSZETTUDOMÁNYOK Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ OFI KÍNÁLATA TERMÉSZETTUDOMÁNYOK MATEMATIKA FIZIKA BIOLÓGIA FÖLDRAJZ KÉMIA Az OFI kínálata - természettudományok Matematika Matematika Ajánlatunk:

Részletesebben

EMLÉKKÖNYVÜNK

EMLÉKKÖNYVÜNK EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 A ceglédi Kossuth Reálgimnázium 1938. évben végzett tanulóinak emlékkönyve Összeállította: Taracsák István Mûszaki szerkesztés és tipográfia: Taracsák

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM NAGYENYED http://www.bethlengabor.ro SZILÁGYI RÓBERT tanár műhelyvezető A Bethlen Gábor Kollégium madártávlatból Mit kell tudni a Bethlen Gábor Kollégiumról? Óvodától posztliceális

Részletesebben

A debreceni m. kir. Tudományegyetem első rektora: Kiss Ferenc ( )

A debreceni m. kir. Tudományegyetem első rektora: Kiss Ferenc ( ) Arcképcsarnok 29 Virágos Márta A debreceni m. kir. Tudományegyetem első rektora: Kiss Ferenc (1862 1948) Professor Ferenc Kiss Was the First Rector of the Hungarian Royal University of Arts and Sciences

Részletesebben

Kora modern kori csillagászat. Johannes Kepler ( ) A Világ Harmóniája

Kora modern kori csillagászat. Johannes Kepler ( ) A Világ Harmóniája Kora modern kori csillagászat Johannes Kepler (1571-1630) A Világ Harmóniája Rövid életrajz: Született: Weil der Stadt (Német -Római Császárság) Protestáns környezet, vallásos nevelés (Művein érezni a

Részletesebben

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM Sa p ie n t ia Iuris 1 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének sorozata Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

PhD ÉRTEKEZÉS. Szabó Annamária Eszter

PhD ÉRTEKEZÉS. Szabó Annamária Eszter PhD ÉRTEKEZÉS Szabó Annamária Eszter MISKOLC 2009 MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Szabó Annamária Eszter A kulturális örökség joga (PhD értekezés

Részletesebben

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Filozófia középszint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 18. FILOZÓFIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Általános útmutató Az A vizsgarész

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

A gyógyszerek hatásának bizonyítása a 18. század végéig

A gyógyszerek hatásának bizonyítása a 18. század végéig A gyógyszerek hatásának bizonyítása a 18. század végéig Görög-római ókor Három orvosi irányzat létezik, a racionális (dogmatikus), az empirikus és a methodikus. A racionális a természet vizsgálatát (phüsziologia)

Részletesebben

Egyház és társadalom Fejezetek hazánk újkori művelődéstörténetéből

Egyház és társadalom Fejezetek hazánk újkori művelődéstörténetéből Egyház és társadalom Fejezetek hazánk újkori művelődéstörténetéből Készítette: Fülep Ádám EKE Tittel Pál Könyvtár, szaktájékoztató Neveléstudományi Doktori Iskola, II. évf. hallgató Eger, 2016. Dr. Kovács

Részletesebben

Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program

Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program A program rövid bemutatása: A nagy kulturális örökséggel rendelkező Japán megértése csak Japán kulturális gyökereinek és fejlődési sajátosságainak

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük vendégeinket! Erős vár a mi Istenünk!

Szeretettel köszöntjük vendégeinket! Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntjük vendégeinket! Erős vár a mi Istenünk! Sztehlo Gábor Nem volt egy szent, nem volt angyal, mondhatnám egy robusztus ember volt ( ), csak azt éreztem, hogy olyan ember, akinek a számára

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

nem csekély díszére s hasznára válik a városkának Bél Mátyás: Notitia Hungariae (1730)

nem csekély díszére s hasznára válik a városkának Bél Mátyás: Notitia Hungariae (1730) nem csekély díszére s hasznára válik a városkának Bél Mátyás: Notitia Hungariae (1730) Papnevelés Egerben Telekessy István - 1704-ben (alapítólevél 1709. augusztus 4-én) oktatás helyszínei teológiai kar

Részletesebben

Kant és a transzcendentális filozófia. Filozófia ös tanév VI. előadás

Kant és a transzcendentális filozófia. Filozófia ös tanév VI. előadás Kant és a transzcendentális filozófia Filozófia 2014-2015-ös tanév VI. előadás Kant és a transzcendentális filozófia A 18. század derekára mind az empirista, mind a racionalista hagyomány válságba jutott.

Részletesebben

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint Kaposi József Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint egyházi, állami hivatalnokok képzése új hitvilág és erkölcsi felfogás terjesztése mindennapok élete

Részletesebben

XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 MATEMATIKA ÉS SZÖVEGÉRTÉS. Dr.

XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 MATEMATIKA ÉS SZÖVEGÉRTÉS. Dr. XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 MATEMATIKA ÉS SZÖVEGÉRTÉS Dr. Wintsche Gergely Tartalom Szövegértés és matematika A kísérleti tankönyvek céljai

Részletesebben

Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron

Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron 2016. 11. 10. NOVEMBER 17., CSÜTÖRTÖK A BBTE AULA MAGNA, FARKAS (KOGALNICEANU) UTCA 11. sz. II. Emelet 14.00 - Regisztráció 15.00-15.30 Köszöntések

Részletesebben

Magyarországi diákok az erdélyi felsőoktatásban

Magyarországi diákok az erdélyi felsőoktatásban w kutatás közben 139 Azonban veszélyként látjuk azt, hogy az új szervezeti struktúra esetleg egy újabb, tartalom nélküli, merev, formális keretté alakulhat, egy újabb ernyővé, amely az autonómia jelszava

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

Matematika. 5. 8. évfolyam

Matematika. 5. 8. évfolyam Matematika 5. 8. évfolyam 5. 6. évfolyam Éves órakeret: 148 Heti óraszám: 4 Témakörök Óraszámok Gondolkodási és megismerési módszerek folyamatos Számtan, algebra 65 Összefüggések, függvények, sorozatok

Részletesebben

Pedagógiai alapfogalmak. Dr. Nyéki Lajos 2015

Pedagógiai alapfogalmak. Dr. Nyéki Lajos 2015 Pedagógiai alapfogalmak Dr. Nyéki Lajos 2015 Pedagógia Az ókori görög nevelés fogalom a) agógé - fegyelmezés b) trophé ápolás a hetedik életévig c) paideia a szabad görög fiúgyermek testi és szellemi nevelése

Részletesebben

Dr. Paczolay Gyula ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. az Alapkutatások a kémia magyarországi története körében c. OTKA-kutatásról

Dr. Paczolay Gyula ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. az Alapkutatások a kémia magyarországi története körében c. OTKA-kutatásról Dr. Paczolay Gyula ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS az Alapkutatások a kémia magyarországi története körében c. OTKA-kutatásról Két nagyobb kémiatörténeti kutatást végeztünk a kutatás négy éve alatt. Az első kutatásunk

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12.

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 Teológia alapszak

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 -

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - - 0 - HMTJ 25 /2015 Ikt. szám:1855/27.01.2015 JELENTÉS Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - Előterjesztő: Elemző Csoport www.judetulharghita.ro www.hargitamegye.ro www.harghitacounty.ro HU

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

Docimológia a bioetika oktatásban

Docimológia a bioetika oktatásban Docimológia a bioetika oktatásban Kapocsi Erzsébet BOMM 2013. 05.04. Debrecen Szubjektív bevezető Pedagógiai és etikai dilemmák a vizsgáztatás során - mit értékeljünk? -- az aktuális teljesítményt -- a

Részletesebben

A tudomány, mint rendszer

A tudomány, mint rendszer A tudomány, mint rendszer TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY- ISMERET- SZOCIOLÓGIAI INTÉZMÉNY- TEVÉKENYSÉGI Tervezett és SZOCIOLÓGIAI rendszerezett megismerési, alkalmazási és elôrelátási mozzanatok összessége. EREDMÉNY-

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

EGYENES VONALÚ MOZGÁSOK KINEMATIKAI ÉS DINAMIKAI LEÍRÁSA

EGYENES VONALÚ MOZGÁSOK KINEMATIKAI ÉS DINAMIKAI LEÍRÁSA EGYENES VONALÚ MOZGÁSOK KINEMATIKAI ÉS DINAMIKAI LEÍRÁSA 1. A kinematika és a dinamika tárgya. Egyenes onalú egyenletes mozgás a) Kísérlet és a belőle leont köetkeztetés b) A mozgás jellemző grafikonjai

Részletesebben

Iskolánk nevelőtestületének adatai es tanév

Iskolánk nevelőtestületének adatai es tanév Iskolánk nevelőtestületének adatai 2016-2017-es tanév Ssz Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tantárgy 1 Pedagógus I. Károli Gáspár Református Egyetem történelem szakos, vallás

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek A.1. Bibliák, bibliai részletek A.2. Konkordanciák A.3. Bibliai lexikonok, fogalmi szókönyvek A.4. Bibliai atlaszok A.5. Bibliai nyelvek A.5.1. Héber és arám

Részletesebben

JAKUCS ISTVÁN URBÁN BARNA: A DEBRECENI ÉS A SÁROSPATAKI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM

JAKUCS ISTVÁN URBÁN BARNA: A DEBRECENI ÉS A SÁROSPATAKI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM JAKUCS ISTVÁN URBÁN BARNA: A DEBRECENI ÉS A SÁROSPATAKI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM LEGRÉGIBB FIZIKAI ESZKÖZEI 1 Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István vezetésével. Az újabb

Részletesebben

S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71.

S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71. S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71. BOGNÁRNÉ KOCSIS JUDIT REFORMÁTUS SZELLEMISÉG ÉS ÉRTÉKREND KARÁCSONY SÁNDOR FILOZÓFIÁJA ALAPJÁN Az öregek nemzedéke helytelenül jár el, mikor például az ifjúság

Részletesebben

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FILOZÓFIA. Javítási-értékelési útmutató

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FILOZÓFIA. Javítási-értékelési útmutató Oktatási Hivatal A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FILOZÓFIA Javítási-értékelési útmutató 1. Sorolja korszakokhoz a következő filozófusokat! Írja a nevüket a megfelelő

Részletesebben

A. ZDRAVOMISZLOV: A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSOK MÓDSZERTANA

A. ZDRAVOMISZLOV: A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSOK MÓDSZERTANA Borza Gyöngyi A. ZDRAVOMISZLOV: A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSOK MÓDSZERTANA Megjelent a Kossuth Könyvkiadó gondozásában 1973-ban. A mű eredeti címe: Metodologija i procedura szociologicseszkih isszledovanyij

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

Rátz Tanár Úr Életműdíj 2014 Matematika. Békefi Zsuzsa Kubatov Antal

Rátz Tanár Úr Életműdíj 2014 Matematika. Békefi Zsuzsa Kubatov Antal Rátz Tanár Úr Életműdíj 2014 Matematika Békefi Zsuzsa Kubatov Antal BÉKEFI ZSUZSANNA 1967-ben kezdte középiskolai tanári pályáját matematika-fizika szakos tanári végzettséggel. Két évig a keszthelyi Vajda

Részletesebben

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Bı ológı ológı a Fı zı zı ka Földra z Kémı a Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Bán Sándor, Barta Ágnes: 8 próbaérettségi biológiából (középszint) Csiszár Imre,

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET Készítette: Varga Enikő 1 EMBER-ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA Célok és feladatok Az etika oktatásának alapvető célja, hogy fogalmi kereteket nyújtson az emberi

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

EGER ÉS KÖRNYÉKE ISKOLAI KÖNYVTÁROSAINAK 4. KONFERENCIÁJA

EGER ÉS KÖRNYÉKE ISKOLAI KÖNYVTÁROSAINAK 4. KONFERENCIÁJA EGER ÉS KÖRNYÉKE ISKOLAI KÖNYVTÁROSAINAK 4. KONFERENCIÁJA ÉLETPÁLYAMODELL EGY GYAKORLÓISKOLAI KÖNYVTÁROSTANÁR SZEMÉVEL ALBERT ANIKÓ KÖNYVTÁROSTANÁR EGER, 2014. DECEMBER 4. Fotó: Pataki István 2 A KÖNYVTÁR

Részletesebben

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2014. évi 6. számában megjelent 20 ügyészségi fogalmazói álláshelyre szóló pályázati

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

Szakközépiskola. E-mail cím: titkarsag@keri-szolnok.sulinet.hu Honlap elérhetőség: www.keri-szolnok.sulinet.hu Tel.: (56) 800-130 Fax.

Szakközépiskola. E-mail cím: titkarsag@keri-szolnok.sulinet.hu Honlap elérhetőség: www.keri-szolnok.sulinet.hu Tel.: (56) 800-130 Fax. Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola OM azonosító: 201166 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagintézmény Akkreditált ECL Nyelvvizsga-szervező Központ Azonosító: 036025 Tagintézmény-vezető: Dr.

Részletesebben

SZMSZ VIII. sz. melléklete. A kutatóközpontok szabályzatai

SZMSZ VIII. sz. melléklete. A kutatóközpontok szabályzatai SZMSZ VIII. sz. melléklete A kutatóközpontok szabályzatai A Sárospataki Református Teológiai Akadémia mint egységes kutatóintézet működik. Az egyes tudományterületeknek megfelelő kutatásokat kutatóközpontok

Részletesebben

Jelentése. codex = fatábla (latin)

Jelentése. codex = fatábla (latin) Jelentése codex = fatábla (latin) Jelentése codex = fatábla (latin) Kézzel írott középkori könyv, amely a 4. században jelent meg. Ám a 11. századig nem volt papír! Csak pergamenre írták, mert papirusz

Részletesebben

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat ZÁRÓVIZSGAI TÉTELEK A HITTANÁR-NEVELŐ SZAKON 2015. Teológiai tárgyak Nappali tagozat 1. Pál apostol élete (tételgazda: dr. Peres Imre) Irodalom: Saffrey, H.-D., Pál apostol története, 2001; Tarjányi Béla,

Részletesebben

Helyi tanterv. Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika emelt (5+6+6+6 óra/hét) 9-12 évfolyam Készült: 2013 február

Helyi tanterv. Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika emelt (5+6+6+6 óra/hét) 9-12 évfolyam Készült: 2013 február Helyi tanterv Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika emelt (5+6+6+6 óra/hét) 9-12 évfolyam Készült: 2013 február 1 A TANTERV SZERKEZETE Bevezető Célok és feladatok Fejlesztési célok és kompetenciák Helyes

Részletesebben

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Killyéni András A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Az első világháború előtti kolozsvári sportélet fejlődését kétségtelenül meghatározták az akkori sportvezetők: arisztokraták, köznemesek, később

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos középiskolai tanulmányi verseny Biológia Tallós Zsófia 12. C 27. hely tanára: Babay-Bognár Krisztina Szép magyar beszéd

Részletesebben

Matematika. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1

Matematika. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1 Matematika Alapelvek, célok: Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

VÍZBEFÚLT FÉRFI CONEY ISLAND-EN, New York, »A Z emberi együttérzés alapja az, hogy a földi élethez kötôdik

VÍZBEFÚLT FÉRFI CONEY ISLAND-EN, New York, »A Z emberi együttérzés alapja az, hogy a földi élethez kötôdik 96 W E E G E E VÍZBEFÚLT FÉRFI CONEY ISLAND-EN, New York, 1940»A Z emberi együttérzés alapja az, hogy a földi élethez kötôdik « EGYÜTT ÉREZNI VALAKIVEL PETER KEMP AZ emberi együttérzés alapja az, hogy

Részletesebben

FILOZÓFIA I. FÉLÉV 1. ELŐADÁS SZEPT. 11. MI A FILOZÓFIA?

FILOZÓFIA I. FÉLÉV 1. ELŐADÁS SZEPT. 11. MI A FILOZÓFIA? FILOZÓFIA 2014-15. I. FÉLÉV 1. ELŐADÁS 2014. SZEPT. 11. MI A FILOZÓFIA? MI A FILOZÓFIA? FILOZÓFIA - A BÖLCSESSÉG SZERETETE NEM A BIRTOKLÁSA, HANEM CSAK A SZERETETE. MIT JELENT ITT A BÖLCSESSÉG? 1. SZENT

Részletesebben

Kritikai érzék és társadalmi felelősség

Kritikai érzék és társadalmi felelősség Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Tudósok és Oktatáskutatók, Tudományszervezők és Oktatásfejlesztők! Tisztelt Kollégák! Kritikai érzék és társadalmi felelősség. Nekünk, a felsőoktatás és a tudomány

Részletesebben

Tankönyvkiadók konferenciája Fizika

Tankönyvkiadók konferenciája Fizika Tankönyvkiadók konferenciája Fizika Általános iskola, felső tagozat Dr. Koreczné Kazinczi Ilona vezető szerkesztő 2014. 08. 21. Szombathely Magyar nyelv FELSŐ TAGOZAT Matematika Magyar nyelv Kalandozások

Részletesebben

A Könyvtártudományi és Módszertani Központ Oktatási Osztályának 19jy. évi munkájáról

A Könyvtártudományi és Módszertani Központ Oktatási Osztályának 19jy. évi munkájáról A Könyvtártudományi és Módszertani Központ Oktatási Osztályának 19jy. évi munkájáról BESENYEI ANDORNÉ-PAPP ISTVÁN Az Országos Könyvtárügyi Tanács Oktatási Szakbizottsága alakítja ki a könyvtáros szakképzés

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

FÖL(D)PÖRGETŐK HÁZI VERSENY 1. FORDULÓ 5-6. évfolyam Téma: Magyar tudósok nyomában

FÖL(D)PÖRGETŐK HÁZI VERSENY 1. FORDULÓ 5-6. évfolyam Téma: Magyar tudósok nyomában A Földpörgetők versenyen, minden tantárgy feladataira összesen 20 pontot lehet kapni, így egy forduló összpontszáma 100 pont a feladatok számától függetlenül. Csak a kiosztott fejléces üres papírokra lehet

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

2015.04.29 05.18. Csapat neve: Iskola neve: Elérhető pontszám: 60 pont. Elért pontszám:

2015.04.29 05.18. Csapat neve: Iskola neve: Elérhető pontszám: 60 pont. Elért pontszám: 2015.04.29 05.18. Csapat neve: Iskola neve: Elérhető pontszám: 60 pont Elért pontszám: Beküldési határidő: 2015.05.18. Eredmények közzététele: 2015.05.29. Beküldési cím: Abacusan Stúdió, 1193 Budapest

Részletesebben

Beszámoló a horvátországi cseregyakorlatról

Beszámoló a horvátországi cseregyakorlatról Ország: Horvátország Fogadó intézmény: Klinički Bolnički Centar Rijeka (KBC Rijeka) Város: Rijeka Osztály: Plasztikai sebészet Beszámoló a horvátországi cseregyakorlatról A Debreceni Orvostanhallgatók

Részletesebben

Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok

Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

Mintatanterv magyartanár -- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára Közös képzési szakasz

Mintatanterv magyartanár -- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára Közös képzési szakasz Mintatanterv kód: M7+T76 201OOZN Mintatanterv magyartanár -- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára özös képzési szakasz (/V/SZ) TÖRZSTÁRGYA - PEDAGÓGIA (13 REDIT) Tanári

Részletesebben

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN Kirándulásunk a Határtalanul! pályázat keretein belül jött létre, abból a célból, hogy megismerkedjünk a felvidéki magyar diákokkal, és szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki velük.

Részletesebben