Szerkesztõ: Olvasószerkesztõ: Tipográfia: BORGISZ BT. ISBN Kereskedelmi forgalomba nem hozható

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerkesztõ: Olvasószerkesztõ: Tipográfia: BORGISZ BT. ISBN 963 86308 7 6. Kereskedelmi forgalomba nem hozható"

Átírás

1

2 Szerkesztõ: VIRÁGNÉ KATONA ZSUZSANNA Szerzõk: VIRÁGNÉ KATONA ZSUZSANNA NÁNÁSINÉ HORVÁTH EDIT PATAKINÉ FARKAS ERZSÉBET Lektorálták: GAÁL ÉVA MESTERHÁZI ZSUZSA Olvasószerkesztõ: HIDALMÁSI ANNA Tipográfia: BORGISZ BT. Borítóterv: KOVÁCS DÁVID ISBN Kereskedelmi forgalomba nem hozható Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány 1054 Budapest, Báthori u. 10. Tel./Fax:

3 GYÓGYPEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ CENTRUMOK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET Budapest, 2002

4

5 ELÕSZÓ A SOROZATHOZ A közoktatásról szóló törvény, gyógypedagógiai szolgáltató centrumról mint külön intézménytípusról nem rendelkezik. A célterület igénye és a napi gyakorlat azonban fokozatosan és igen határozottan életre hív(ott) olyan intézményeket, amelyek a törvény által meghatározott szolgáltatásokon kívül más, a törvényben nem jelzett szolgáltatásokat is nyújtanak. A Közalapítvány kuratóriuma, felismerve e folyamat fontosságát, olyan pályázati programcsomagot indított útjára, amely a gyógypedagógiai szolgáltatások területén innovációs jelleggel bír. A már mûködõ gyógypedagógiai szolgáltató centrumok, környezetük igényeire reagálva, rendszerük tudatos fejlesztésével, olyan egyedi intézményi modelleket alakítottak ki, melyek a pályázati program keretében, mûködési formájuk leírására, bemutatására vállalkoztak. A szakma elismert szakembereinek értékelése nyomán Gyógypedagógiai szolgáltató centrumok könyvsorozatunkban 8 sikeres modell-intézmény mutatkozik be. A nyolc kötet mindegyikét, külön-külön vagy együttesen ajánlom a téma iránt érdeklõdõ gyakorlati szakembereknek, akik hasonló gyógypedagógiai szolgáltató centrum kialakításán gondolkodnak, esetleg elkezdték már annak megvalósítását. Ajánlom továbbá érdeklõdõ elméleti szakembereknek, akik a közoktatásban megjelenõ új intézménytípus rendszerszemléletû megközelítésében érdekeltek, valamint mindazoknak, akik a fogyatékos gyermekek, szüleik és a velük foglalkozók részére nyújtott szolgáltatások iránt érdeklõdnek. Tóth Egon a kuratórium elnöke

6

7 ...Ha valóban röviden szeretném jellemezni az elkészült pályamunkát, azt kell mondanom, profi munka. Úgy tûnik, a team tagjai mind a tartalmi, mind a szervezetfejlesztés kérdéseiben, mind a minõségbiztosítás területén felkészült szakemberek. Az intézmény fejlõdéstörténetének bemutatása, a differenciálódás folyamata, a jelenlegi állapot leírása egyaránt kitér az eredmények mellett a problémákra, nehézségekre is. A jövõkép következik az elõzõekben részletesen bemutatott fejlõdésmenetbõl és jelenlegi helyzetbõl, valamint az ugyancsak kellõ részletességgel taglalt elvárásokból, igényekbõl. Az anyag tudatos, átgondolt, reális, fejlesztõ munkát tükröz. A leírások, elemzések pontosak, világosak, szakszerûek. A táblázatok és ábrák szervesen illeszkednek a szöveghez. Mind a tartalom, mind a forma magas színvonalú, igényes. Gaál Éva

8

9 TARTALOM I. fejezet Gyökereink A megye általános bemutatása, földrajzi, infrastrukturális feltételek, népesség, iskolázottság Az intézmény jogelõdjei, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet alapítása A Pedagógiai Intézet mûködésének jellemzõi és szervezeti változásai II. fejezet Jelenünk Az intézet partneri köre, az intézményrendszer, iskolázottsági mutatók ( ) A Pedagógiai Intézet pedagógiai szakszolgálatokat koordináló szerepének kialakulása, a koordináció szakmai tartalma A különleges ellátás szakmai és területi jellemzõi A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet mint közoktatási közszolgáltató intézmény III. fejezet Jövõnk A stratégiai tervezést meghatározó feltételek A változás kritériumai A Jász-Nagykun-Szonok Megyei Pedagógiai Intézet mint közoktatási közszolgáltató hosszú távú fejlesztési céljai A szervezeti struktúra megváltoztatásának lépései A fõ folyamatok minõségvezérelt újragondolása A szervezeti mûködés javítása A szakmai feladatellátás minõségorientált, lakóhelyközeli megvalósításának fejlesztése Mellékletek

10

11 TISZTELT OLVASÓ! A tanulmány bemutatja a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézetet, a különleges ellátásban részt vevõ megyei intézmény múltját, jelenét és tervezett jövõjét. Olvasásra ajánlom azoknak, akik elkötelezettek a gyógypedagógia területén, részt vesznek a különleges ellátásban, szeretnének megismerni egy sajátos feladatokat ellátó pedagógiai intézetet, érdeklõdnek a szervezetfejlesztés iránt, s elkötelezettjei a közoktatás közszolgáltatói szemléletének. Az olvasáshoz az igazgatói pályázatom befejezõ gondolatát javaslom: A vezetõi tevékenységet alkotótevékenységnek tekintem, amely eredményes megoldásához megfelelõ személyes képességekre van szükség. A vezetés tartalmát a rendszer elõtt álló célok tudatos felismerése, elemzése és értékelése, a szervezet tagjainak tevékenységre motiválása, ösztönzése, illetve a tevékenységek összehangolása, szervezése jelenti annak érdekében, hogy a rendszer célkitûzései optimális színvonalon realizálódjanak, és ezzel együtt az emberi tényezõ fejlõdése is megvalósuljon. * Virágné Katona Zsuzsanna szerkesztõ * Virágné Katona Zsuzsanna: Pályázat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet igazgatói álláshelyére 1999

12 I. FEJEZET GYÖKEREINK A MEGYE ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA, FÖLDRAJZI, INFRA- STRUKTURÁLIS FELTÉTELEK, NÉPESSÉG, ISKOLÁZOTTSÁG Jász-Nagykun-Szolnok megye az ország keleti felében, az Alföld közepén, öt megyével határosan a Tisza, a Zagyva és a Hármas Körös mellett helyezkedik el ban jött létre a Jász, a Nagykun kerületekbõl és Külsõ-Szolnok vármegyébõl. Területe 5582 km 2, ez az ország területének 6,0%-a. Népessége a KSH legutóbbi adatbázisa szerint Ez az ország lakosságának 4,08%-a, az Észak-Magyarországi régió legkisebb területû és legkevesebb lakosú megyéje. A népsûrûség 74 fõ/km 2 (országos 108 fõ/km 2 ). A lakosság kétharmada 16 városban, egyharmada 61 egyéb településen él. A megye székhelye Szolnok ( lakos, a megye lakosságának 18,6%-a) az ország 11. legnagyobb városa, az ország keleti felének legfontosabb közlekedési csomópontja. A megye településhálózata alföldi típusú, egymástól jelentõs távolságra lévõ települések alkotják, a folyók mentén sûrûbb a településhálózat. Jellegzetes a hat kistérsége: a megye nyugati részén elhelyezkedõ Jászság és Szolnok térség, a Tiszántúlon a Tiszazug (Kunszentmárton, Tiszaföldvár), a Nagykunság (Karcag, Kisújszállás, Kunhegyes, Túrkeve), a Közép-Tiszavidék (Tiszafüred) és Törökszentmiklós térsége. A kistérségi tagolást a megye közoktatás-feladatellátási, intézményhálózat-mûködtetési és fejlesztési terve jeleníti meg (1997). Fejlettségi szempontból a megye két elkülönülõ részre oszlik: a Tiszától nyugatra esõ rész (és a Tisza tó környéke idegenforgalmi szempontból) dinamikusan fejlõdik, ugyanakkor a tiszántúli kistérségek válságtérségnek számítanak. A megye természeti értékei közül kiemelkedik a termõföld, a termelés, az ország második legnagyobb állóvize, a Tisza-tó, a Hortobágyi Nemzeti Park nyugati fele. A megye közlekedésföldrajzi helyzete kedvezõ, a kelet nyugati vasúti és közúti tranzit útvonalak szelik át, de nincs gyorsforgalmi útja, fejletlen a települések közötti közúti összekötöttség. A kereskedelmi ellátás és a lakossági szolgáltatások kiegyensúlyozottak. A kommunális ellátás fejlõdik. A gazdasági szervezet ipari-agrár jellegû, az évi GDP az ország bruttó haszon termékének 3,5%-a. A foglalkoztatottak aránya 36,5% (országos 38%), ebbõl 39% az

13 14 GYÖKEREINK KISTÉRSÉGEK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN Jászárokszállás Tiszafüred Jászfényszaru Jászberény Jászapáti Kunhegyes Karcag SZOLNOK Törökszentmiklós Kisújszállás Túrkeve Martfû Tiszaföldvár Kunszentmárton Mezõtúr Jászság térség Szolnok térség Törökszentmiklós térség Tiszazug Nagykunság Közép-Tisza vidék iparban (országos 34%), 13% a mezõgazdaságban (országos 7,1%), 48% a tercier (országos 58,9%) ágazatokban. A bruttó átlagkereset 1998-ban Ft (az országos átlag 82,3%-a) az elõzõ évekhez viszonyítva csökkenõ tendenciájú (1995-ben Ft, az országos átlag 86 %-a). A megye lakosságának iskolázottsága elmarad az országos szinttõl, az elmaradás annál nagyobb, minél magasabb fokú végzettségrõl van szó. Az alap- és középfokú iskoláztatás intézményei rendelkezésre állnak a megyében. Két település kivételével valamennyi településen van óvoda, 1 község kivételével legalább alsó tagozatos iskolai oktatás, öt gyógypedagógiai intézmény és húsz osztályt és tagozatot mûködtetõ általános iskola segíti a sérült gyermekek nevelését. Nagy hagyományokkal rendelkezõ középiskola van Mezõtúron, Karcagon, Kisújszálláson, Jászberényben és Szolnokon. A felsõoktatás terén a fejlõdés jelentõs, 4 fõiskola, illetve fõiskolai kar mûködik, egyetem nincs. A közoktatásban központi szerepe van a Megyei Pedagógiai Intézetnek. Közszolgáltatásainak egyharmad része klasszikus pedagógiai szakmai szolgáltatás,

14 GYÖKEREINK 15 kétharmad részben a megyei önkormányzat köteles feladatainak ellátásához kapcsolódó pedagógiai szakszolgálati tevékenységeket végez és koordinálja azokat. AZ INTÉZMÉNY JOGELÕDJEI, A JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET ALAPÍTÁSA Jász-Nagykun-Szolnok Megyében a pedagógus továbbképzés intézményesült kereteinek létrejötte az akkori mûvelõdéspolitika igényei alapján az ötvenes évek végére a hatvanas évek elejére tehetõ. A Szolnok Megyei Tanács VB Mûvelõdésügyi Osztályán kezdetben egy fõ továbbképzési felügyelõ majd három fõs továbbképzési csoport látta el a pedagógus továbbképzés feladatait. A pedagógus továbbképzés hatékonyságának javítása céljából január 1-jén megalakult a Szolnok Megyei Tanács VB Pedagógus Továbbképzõ Intézete (kabinete) öt fõállású munkatárssal. Szolnok Megye Tanácsa a 35/1971. (XI.3.) számú Korm. rendelet 6. -ában biztosított jogkörében január 1-i hatállyal Szolnok megyei Tanács VB Pedagógus Továbbképzõ Intézetet (Kabinetet) létesít. Az intézet feladatköre: Szolnok megyében az MM. fõfelügyelete alá tartozó óvodákban, alsófokú oktatási intézményekben, gimnáziumokban, szakközépiskolákban, szakmunkásképzõ iskolákban, diákotthonokban, gyermek- és ifjúságvédõ intézetekben mûködõ vezetõk és pedagógusok, valamint a mûvelõdésügyi szakigazgatási szervnél az oktatás-nevelés területén ügyintézõi munkakört ellátók rendszeres ideológiai-szakmai és módszertani továbbképzése ben a továbbképzõ intézethez egy vegyes gyûjtõkörû filmtárat kapcsoltak és 1980 között a továbbképzési tevékenység differenciálódása és a szervezeti módosítás következtében növekedett a dolgozói létszám. Ettõl az idõponttól kezdõdõen az intézet történetét végigkísérték a szervezeti változások, a létszámbõvítések és a létszámleépítések. Nemcsak a közoktatás tartalmi változásai, hanem a pedagógiai intézetek szerepének változó közoktatáspolitikai megítélése is meghatározó volt az intézet történetében. Ehhez szinte a kezdetektõl társult a helyi mûvelõdésirányítás szûkre szabott szakmai érdekérvényesítési lehetõsége a gazdasági megfontolásokkal, döntésekkel szemben. E tényezõk együttesen fõként egy-egy idõszakban destabilizáló hatásúak voltak. A gazdasági szempontok prioritása következtében a 80-as évek közepétõl (1984) többcélú intézményként mûködött a pedagógiai intézet két tagintézménnyel. Ennek nyilvánvaló szakmai elõnyeit a destabilizáló hatások mellett is megpróbálta érvényesíteni az intézet vezetése. A rendszerelvû mûködtetés azonban közel két évtizedet váratott magára. 1 59/1973. (XII.14.) sz. tanácshatározat Szolnok megyei Tanács VB Pedagógus Továbbképzõ Intézetének (kabinetének) létesítésére

15 16 GYÖKEREINK VÁLOGATÁS A JOGELÕDÖK TÖRTÉNETÉBÕL A Szolnok Megyei Pályaválasztási Tanácsadó Intézet a hetvenes évek elejétõl december 31-éig önálló intézményként mûködött kilenc fõállású dolgozóval. A szakmai feladatokat négyen látták el, öt, a pedagógiai munkát segítõ alkalmazottal. A nevelésioktatási intézmények pályaválasztási felelõseinek továbbképzésében együttmûködött a Pedagógus Továbbképzõ Intézettel. A Szolnok Megyei Tanács VB Nevelési Tanácsadó október 1-jén kezdte meg mûködését, nyolc fõállású dolgozóval. Közülük öten pedagógiai feladatokat láttak el. Szolnok megye Tanácsa a 35/1971. (XI.3.) számú Korm. rendelet 6. -ában biztosított jogkörében január 1-i hatállyal, Szolnok megyei Tanács VB Nevelési Tanácsadót létesít. Az intézmény feladatköre: a gyermekek komplex módszerekkel történõ személyiségvizsgálata, a vizsgálat alapján a szülõk, az oktatási intézmények részére nevelési tanácsadás, a szükséges foglalkozás, valamint a gyermekek állapotából bekövetkezõ egyéb teendõk közvetlen, illetve közvetett biztosítása, nevelési propaganda kifejtése, a gyámhatóságok részére szaktanácsadás. 2 Az intézményt a nevelési-oktatási intézmények igényei hívták életre, a magatartási, tanulási zavarral küzdõ gyermekek eredményesebb intézményes nevelése érdekében. Ellátási körzete Szolnok megye közigazgatási területe volt január 1. és december 31. között a nevelési tanácsadó fenntartója Szolnok Város Tanácsának Végrehajtó Bizottsága volt. A szakmai felügyeletet a város és a megye együttesen gyakorolta. A Minisztertanács az intézményi szervezet és gazdálkodási munka egyszerûsítésére hozott határozata nyomán született megyei intézkedési tervben foglaltak alapján január 1-jei hatállyal a Nevelési Tanácsadót is érintõ gazdasági, majd ezt követõen január 1-jén szervezeti változásra került sor. A Nevelési Tanácsadó visszakerült megyei fenntartásba. A Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága a 19/1980. (X.27.) PM. sz. rendelet 87. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a 161/1982. (X.19.) vb. sz. határozata 4. pontjában elrendelte a Pedagógus Továbbképzõ Intézet, a Pályaválasztási Tanácsadó és a Nevelési Tanácsadó gazdálkodási összevonását, a feladattal összefüggõ intézkedések megtételét. A Nevelési Tanácsadó a Szolnok Városi Tanács fenntartásában mûködik. Szakmai feladatai az egész megyére kiterjednek, indokolt a megyei tanács fenntartásába átvenni, mivel a szakmai feladatainak irányítását jelenleg is a Megyei Tanács VB. Mûvelõdésügyi Osztálya látja el. A nevezett mindhárom intézmény háttér intézmény kategóriába tartozik. Költségvetési gazdálkodásuk összevonásával megteremtõdnek az új rendszerû gazdálkodás feltételei, s tevékenységük hatékonysága fokozódhat. A szakmai feladatok megyei irányítása mellett a fenntartási feladatok azonos szintre hozásával fokozódhat a szakmai és gazdálkodási munka összhangja. 2 59/1973. (XII.14.) sz. tanácshatározat Szolnok megyei Tanács VB Nevelési Tanácsadójának létesítésére

16 GYÖKEREINK 17 A Megyei Tanács a Nevelési Tanácsadó fenntartását, Szolnok Városi Tanács egyetértésével a Megyei Tanács fenntartásába átveszi. Határidõ: július 1. 3 A Megyei Pedagógus Továbbképzõ Intézetet, a Pályaválasztási Tanácsadó Intézetet, valamint a Nevelési Tanácsadót és abban az Állandó Áthelyezõ Bizottságot 1984-ben vonták össze. Az intézmény új neve Megyei Pedagógiai Intézet. A Minisztertanács határozata alapján a Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága 1006/1980. (I.15.) VB számú határozatával elfogadott Intézkedési terv az intézményi szervezet és a gazdálkodási munka egyszerûsítése és korszerûsítése tartalmazza a kulturális ágazat feladatait, melynek 4. pontjában konkrétan is megfogalmazza a Megyei Tanács irányítási jogkörébe tartozó intézmények összevonását. A Pedagógus Továbbképzõ Intézet, a Pályaválasztási Tanácsadó Intézet és a Nevelési Tanácsadó közvetlen irányításuk alatt mûködik. Az intézmények mûködési területe bizonyos mértékû fedést is tartalmaz azáltal, hogy mindhárom ellát továbbképzési feladatokat is. A gazdasági összevonást követõ szervezeti összevonás jelentõsen egyszerûsíti az irányítást felügyeletet s növeli a szakmai területen végzett munka hatékonyságát. A Szolnok megyei Tanács a 1006/1980. (I.15.) v.b. sz. határozattal jóváhagyott Intézkedési Terv alapján január 1-gyel elrendeli a Pedagógus Továbbképzõ Intézet, a Pályaválasztási Tanácsadó Intézet és a Nevelési Tanácsadó szervezeti összevonását. Az új intézmény elnevezése: Szolnok megyei Pedagógiai Intézet Az irányítás feladatait az összevont intézményben egy igazgató, két igazgatóhelyettes és egyegy pedagógus továbbképzési és módszertani, pályaválasztási, valamint nevelési tanácsadói csoportvezetõ látja el. 4 A SZAKÉRTÕI BIZOTTSÁG TÖRTÉNETE A tanulási képességet vizsgáló szakértõi és rehabilitációs tevékenység mélyen gyökerezik a közoktatás rendszerében. Az ötvenes évek végén, valamint a hatvanas években a gyógypedagógiai áttelepítést a gyógypedagógiai intézmények igazgatói végezték a Megyei Tanács VB Mûvelõdésügyi Osztályának megbízása alapján. A Mûvelõdési Minisztérium a 166/1958.(M.K.16.) MM.sz. utasítása alapján Tájékoztatásul közlöm, hogy a 164/1961. (M.K.22.) MM. számú utasításban foglalt jogkörömnél fogva az Áttelepítõ Bizottság elnökévé igazgatót bízom meg. 5 3 Elõterjesztés a megyei tanácsnak a Nevelési Tanácsadó fenntartásának a Szolnok Városi Tanácstól a Megyei Tanácshoz történõ átadásáról 4 Elõterjesztés a Megyei Tanácsnak a Megyei Pedagógus Továbbképzõ Intézet, a Pályaválasztási Tanácsadó és Nevelési tanácsadó szervezeti összevonására, 49/1983. (XII.28.) számú tanácshatározat 5 Részlet a Megyei Tanács VB Mûvelõdésügyi Osztályának i körlevelébõl

17 18 GYÖKEREINK A késõbbiekben a gyógypedagógiai szakfelügyelõk is bekapcsolódtak az áthelyezési munkába. A Megyei Tanács VB Mûvelõdésügyi Osztályának Gyógypedagógiai Állandó Áthelyezõ Bizottságát 1974-ben hozták létre egy fõállású gyógypedagógussal, aki egyben bizottságvezetõ, áthelyezési szakfelügyelõ volt. Az áthelyezõ bizottság a megyei Nevelési Tanácsadó szervezeti keretében mûködött. A szakemberek mind a nevelési tanácsadásban, mind az áthelyezõ munkában részt vettek. Az áthelyezõ bizottság státusa a Megyei Pedagógiai Intézethez kerüléssel sem változott. A Mûvelõdési Minisztérium 1984-ben általános felügyeleti vizsgálatot tartott Szolnok megyében. A vizsgálat a Pedagógiai Intézet tevékenységét is érintette. A szakmai munka elismerése mellett kifogásolta a nevelési tanácsadó és az áthelyezõ bizottság egy szervezeti keretben történõ mûködtetését. Az ennek nyomán született fenntartói döntés ismételten hosszabb idõre meghatározta az érintett tagintézmények sorsát és jelentõs szerepet játszott a Pedagógiai Intézet további történetének alakulásában is. A megyei Nevelési Tanácsadót január 1-jén megszüntették. A megyei feladatellátást négy státus, illetve a bér átadásával és a mûködési költségekhez való hozzájárulás kötelezettségének vállalásával Szolnok Megye Tanácsa átruházta Szolnok városára. Az állandó áthelyezõ bizottság egyelõre a Pedagógiai Intézet szervezeti keretében maradt. A mûvelõdési miniszter a 102/1985. (Müv.K.4.sz.) MM. sz. utasításában meghatározta a pedagógiai intézetek munkakörét. Ezek közé a nevelési tanácsadást, mert az az évi (oktatásról szóló) I. tv. értelmében nem megyei feladat, nem sorolta be. A 34/1986. (VIII.26.) MT sz. a tanácsi mûvelõdési intézmények létesítésének, illetõleg megszüntetésének általános szabályairól szóló rendelet a nevelési tanácsadók létesítésének, mûködtetésének, illetve megszüntetésének jogát a városi jogú nagyközségi, illetve a városi tanácsok hatáskörébe sorolja. 1./ A Megyei Tanács a Minisztertanács 34/1986. (VIII.26.) számú rendelete alapján a Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet szervezetét módosítja, annak nevelési tanácsadói csoportját megszünteti. Határidõ: január 1. 2./ A Szolnok városban mûködõ nevelési tanácsadó intézményt meg kell bízni a helyi nevelési tanácsadói hálózat teljes kiépüléséig az ellátatlan területeken jelentkezõ feladatok elvégzésével. A feladatnövekedéssel együttjáró tárgyi és személyi feltételeket, az átkerülõ négy státus bérét, a vizsgálatok végzéséhez szükséges eszközöket, a mûködtetéssel kapcsolatos költségeket a Megyei Tanács VB Mûvelõdési Osztálya biztosítja. Szakmai felügyeletét a Szolnok Megyei Tanács VB Mûvelõdési Osztálya és a Szolnok Városi Tanács VB Mûvelõdési Osztálya együttesen látja el. 6 6 Elõterjesztés a Megyei Tanácsnak a Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet szervezetének módosításáról /1987. (X.9.) számú tanácshatározat a Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet szervezetének módosításáról

18 GYÖKEREINK 19 Egyidejûleg az Új szakmai feladatok elnevezésû címzett központi támogatási rendszer segítségével a megye megkezdte a városokban a nevelési tanácsadók létrejöttének szorgalmazását. Ezzel elkezdõdött egy decentralizációs folyamat, amely a lakóhelyi, illetve a lakóhely közeli ellátást szolgálta. Megyei intézmény híján a megyeszékhelyi nevelési tanácsadóra aránytalanul nagy teher hárult. A központi címzett támogatási rendszer megszûnése, a helyi fenntartók korlátozott lehetõségei, nem kevésbé szemléleti gondok vezettek oda, hogy a rendszer kiépülése megtorpant. Ezt a hátrányt napjainkig nem sikerült kiegyenlíteni. A gyógypedagógiai állandó áthelyezõ bizottságot 1989-ben Szolnok Megye Tanácsa megszüntette. Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértõi Bizottságként újjászervezte. Mûködését és gazdálkodását tekintve Szolnok város önálló gyógypedagógiai intézményéhez, a Liget úti Általános Iskolához integrálta. Hat státust és bért, a szükséges eszközöket és a mûködési költségeket a megye garantálta. A megszüntetve megõrzésrõl szóló tanácshatározat kimondta a bizottság szakmai önállóságát, valamint tisztázta a felügyeleti jogkört. A Megyei Tanács a mûvelõdési miniszter 15/1988. (VIII.1.) MM. számú rendelete alapján a Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet szervezetét módosítja, az intézetnél mûködõ és gazdálkodó Állandó Áthelyezõ Bizottságot megszünteti. Határidõ: január 1. A tanulási képességet vizsgáló szakértõi bizottság mûködését, gazdálkodását tekintve a tevékenységének megfelelõ szakirányú intézményhez, a Szolnok városban mûködõ Liget úti Általános Iskolához tartozzék. A szakértõi bizottság tárgyi és személyi feltételeit (az átkerülõ 6 státusz bérét, a vizsgálatok végzéséhez szükséges eszközöket, a mûködéssel kapcsolatos költségeket) a Megyei Tanács VB Mûvelõdési Osztálya biztosítja. A szakértõi bizottság szakmailag önállóan végzi tevékenységét. Felügyeletét az MTVB Mûvelõdési Osztálya látja el áprilisában tisztázatlan döntési mechanizmus keretében a szakértõi bizottság Szolnok város nevelési tanácsadójának szervezeti keretébe került. A 15/1988. (VIII.1.) MM rendelet bekezdésében biztosított jogkörömnél fogva a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértõi Bizottsággal kapcsolatban az alábbi döntést hoztam: A Bizottság elhelyezését bérleti jogviszony megszûnése miatt meg kell oldani. Az elhelyezés módjának tervezésével egyidõben mûködése mutatóinak (vizsgálati számok, azok megoszlása, foglalkoztatási mutatók, költségvetése elemei) áttekintésére is sor került. A bizottság munkája folyamatos, évközi megoszlása azonban egyenetlen, a vizsgálati számok és a tevékenységük adatai azt mutatják, hogy az év különbözõ idõszakaiban a kihasználás nem hatékony. A szakember ellátottságuk szinte mûködésük óta nem biztosított. 7 32/1988. (XII.16.) számú tanácshatározat a Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet szervezetének módosításáról

19 20 GYÖKEREINK iskolához való tartozásuk szakmailag kifogásolható úgy határoztam, hogy a Szakértõi Bizottság önálló szakmai csoportkénti mûködését, gazdálkodását tekintve tartozzon a Nevelési Tanácsadóhoz. A döntésem indokai az alábbiak: szakmai és gazdasági hatékonyság javítása. Kevesebb szakemberrel, jobb munkamegosztással magasabb minõségû szakmai munka valósulhat meg. Az átszervezés végrehajtásának megkezdését április 25. napjában határozom meg. Kérem, hogy a jelenlegi mûködési helyükrõl való átköltözést elõkészíteni, megszervezni és végrehajtani szíveskedjék az április közötti idõszakban. 8 A döntés azonban gyakorlatilag nem realizálódott, mert közben a Megyei Önkormányzat kötelezõ feladatainak ellátására 1991 júniusában létrehozta a Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Családvédelmi és Gyógypedagógiai Szolgálatot. Ennek keretében nevelési tanácsadás valamint tanulási képességet vizsgáló szakértõi és rehabilitációs tevékenység mûködtetését kezdte meg ben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet mint pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Családvédelmi és Gyógypedagógiai Szolgálat mint pedagógiai szakszolgálatokat ellátó intézmény vett részt a megyei közoktatási közszolgáltatásban. A pályaválasztási tanácsadást a Pedagógiai Intézet mûködtette. A Megyei Önkormányzat a két intézmény feladatrendszerét, mûködési módját és költségeit 1995-ben áttekintette. Megállapította, hogy a pedagógiai szakmai szolgáltatás a tevékenységet az érintettek körében általában a pedagógiai folyamat egészére vonatkozóan fejti ki, míg a pedagógiai szakszolgálat ugyanezt az érintettek esetében a speciális pedagógiai folyamatokra koncentrálja. Ezen indokok, valamint a feladatellátás költségtakarékosabbá tétele céljából megszüntette a Családvédelmi és Gyógypedagógiai Szolgálatot. A Pedagógiai Intézet szervezeti módosításával a nevelési tanácsadást, valamint a tanulási képességet vizsgáló szakértõi és rehabilitációs tevékenységet szakmailag önálló intézményegységek formájában a Pedagógiai Intézet szervezeti keretébe integrálta. A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás csak tájékoztató jellegû részfeladatokkal maradt az intézet feladatrendszerében. A pedagógiai szakmai szolgáltatás a megyei önkormányzat törvény szerinti kötelezõ feladata. Ezt óta a Megyei Pedagógiai Intézet látja el, mely alapító okirata szerint többcélú intézmény, magában foglalja a pályaválasztási tanácsadó pedagógiai szakszolgálatot. A Pedagógiai Intézet az egész megye közoktatási intézményeire kiterjedõen, miniszteri rendelet alapján az alábbi területeken biztosítja a pedagógiai szolgáltatásokat: szaktanácsadással, szakértõi közremûködéssel segíti a nevelõ-oktató munka helyzetének feltárását, 8 Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Mûvelõdési és Népjóléti Iroda Vezetõjétõl szakértõi bizottság megbízott vezetõ, Szolnok

20 GYÖKEREINK 21 program-, tantárgy- és eszközfejlesztéssel segíti a nevelõ-oktató munka megújítását, információs központként biztosítja a szakma és az intézmények mûködésével kapcsolatos ismeretek gyûjtését, megyei szintû továbbképzéseket, versenyeket szervez, gondozza az oktatás fejlesztésére létesített alapítványokat, pályaválasztási tanácsadó pedagógiai szakszolgálatot mûködtet. A Pedagógiai Intézetnél 1991-tõl kezdõdõen jelentõs létszámleépítés történt, az intézmény költségvetése az elõzõ évhez képest 50 %-ára csökkent. Átmenetileg a szaktanácsadás is szünetelt. a pedagógiai szakszolgáltatás ugyancsak törvény szerint megyei önkormányzati kötelezõ feladat. A Családvédelmi és Gyógypedagógiai Szolgálatot a megyei közgyûlés 1991-ben hozta létre a tanulási nehézségekkel és beilleszkedési zavarokkal küzdõ gyermekek problémáinak feltárására, ellátására, illetve a többi gyermekkel együtt nem nevelhetõ, fogyatékos gyermekek kiszûrésére, beiskolázásának segítésére, fejlesztésére, rehabilitációs célú foglalkoztatására. E két intézmény feladatainak kapcsolódása, hasonlósága a közoktatási törvény pedagógiai szakmai szolgáltatásokra, illetve a pedagógiai szakszolgálatokra vonatkozó részeibõl is megállapítható. a feladatellátás költségtakarékosabbá tételére tekintettel szükséges egyrészt az intézmények alapvetõ feladatainak (alapító okirat), másrészt a feladatellátás szervezeti formájának meghatározása. A Családvédelmi és Gyógypedagógiai Szolgálat megszüntetése, a nevelési tanácsadás és a tanulási képesség vizsgáló szakszolgáltatások a Pedagógiai Intézet (mint többcélú intézmény) szervezeti keretein belül, önálló szakfeladatként kerülnek ellátásra. Amennyiben az összevont intézmény a késõbbiekben egy telephelyen mûködik, további létszámok takaríthatók meg az intézményegységeknél. Az intézmény-összevonást, az egy telephely kialakítását a szakmai indokokon túl a megyei könyvtár elhelyezéséhez elnyert címzett támogatás önrészének biztosítása is indokolja. (Magyar út 4., József A. út 40. értékesítése.) 9 A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyûlés megszünteti a Családvédelmi és Gyógypedagógiai Szolgálatot, a nevelési tanácsadás és a tanulási képességet vizsgáló szakszolgáltatás ellátását a Pedagógiai Intézet feladatává teszi. Határidõ: augusztus JNSZM közgyûlés Oktatási, Mûvelõdési és Sport Bizottság elõterjesztése a Családvédelmi és Gyógypedagógiai Szolgálat megszületésére, a nevelési tanácsadás és a tanulási képességet vizsgáló szakszolgáltatások Pedagógiai Intézet keretében történõ ellátására 10 Közgyûlési határozat

21 22 GYÖKEREINK 1995-ben tehát újjászervezõdött egy megyei, többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény, az alábbi intézményegységekre tagolódva. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai Szolgáltatás Nevelési Tanácsadó Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság Gazdasági Csoport MIT MUTATNAK A GYÖKEREK? A pedagógiai szakmai szolgáltatást, valamint a pedagógiai szakszolgálati feladatellátást a pedagógiai gyakorlat hívta életre. A klientúra a társadalmi pluralizáció fejlõdésével párhuzamosan szélesedett (fõként a szülõi részvétel). A pedagógiai szolgáltatások folyamatosan beépültek a közoktatás rendszerébe, jogszabályok által meghatározott feladatokkal és csak jóval késõbb az 1993-as közoktatási törvény jóvoltából meghatározott feltételrendszerrel. A pedagógiai szakmai szolgáltatás, valamint a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek jogelõdjei Jász-Nagykun-Szolnok megyében gyakran egy szervezeti keretben, mégis egymástól szakmailag elszigetelten mûködtek. A rendszerelvû mûködés kialakulását a gyakori szervezeti változások kedvezõtlenül befolyásolták. A szakmai kompetenciák összemosódása, a megfelelõen strukturált intézményi szervezet hiánya sem tette lehetõvé a többcélú intézmény rendszerelvû mûködtetését. Hiányzott továbbá az a szemléletmód is, amely a rosszul értelmezett szakmai érdekekbõl épült falak lebontásához szükséges. A pedagógiai szakmai szolgáltatás és a pedagógiai szakszolgálatok mûködésének kereteirõl, intézményes hátterérõl elsõdlegesen mindig is gazdasági és csak másodlagosan szakmai szempontok mentén döntöttek a döntéshozók. A Pedagógiai Intézet története összefonódik a nevelési tanácsadás, a pályaválasztási tanácsadás, valamint a tanulási képességet vizsgáló szakértõi és rehabilitációs tevékenység történetével. Ezért már 1995-ös újjászervezésekor magában hordozta azt a lehetõséget, hogy komplex szolgáltatásai révén széles körû klientúrának szolgáltasson, illetve egy-egy célcsoport számára többrétegû szolgáltatást biztosítson. Másrészt magában hordozta azt a lehetõséget is, hogy a pedagógiai szakszolgálati feladatellátás és megyei rendszere kiépülését, mûködését szakmai és egyéb szolgáltatásokkal segítse.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatás-feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési Terv 2008 2014

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatás-feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési Terv 2008 2014 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Közgyűlése Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatás-feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési Terv 2008 2014 Szerkesztette: dr. Pereszlényiné Kocsis

Részletesebben

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT- MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2013

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT- MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2013 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT- MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2013 Tartalomjegyzék Bevezetés 1 I. A közoktatás helyzete Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2

Részletesebben

KUNHEGYESI MIKRO-TÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS

KUNHEGYESI MIKRO-TÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS TISZAFÜRED KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KUNHEGYESI MIKRO-TÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS (Kunhegyes, Tiszagyenda, Tiszaroff, Tiszaszentimre, Tomajmonostora) Közoktatási Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési

Részletesebben

Intézményvezetői pályázat

Intézményvezetői pályázat Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Budapest 13. Tankerülete 1138 Budapest, Tomori köz 6. azonosító szám: 1285-1/2013/KIK/198 Budapest XIII. kerületi Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TERVEZET

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TERVEZET 96- JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TERVEZET Szolnok 2005. szeptember 2 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció Készíttette: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013)

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) 2008. november Készítették: Dr. Györgyi Lajos Péntek Györgyi Közreműködött: Dr. Borbás István

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE MELLÉKLET A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2011 1 Tartalomjegyzék 1. Általános elvek, megállapítások 3. oldal 2. Helyzetelemzés 3. oldal 3. Demográfiai

Részletesebben

Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium. Intézményi Esélyegyenlőségi Programja

Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium. Intézményi Esélyegyenlőségi Programja Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelési, oktatási sikeressége érdekében Makó 2007. december 1 1. Bevezetés Az Európai Unió napjainkban fokozott

Részletesebben

8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU

8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/228-19/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

TOLNA MEGYE KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2 0 0 1

TOLNA MEGYE KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2 0 0 1 TOLNA MEGYE KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 0 0 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ. Óvodai feladatellátás. Óvodai nevelés 3. Nemzetiségi óvodai nevelés 3.3 Fogyatékos

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. február 25-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. február 25-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. február 25-ei ülésére Tárgy: Közoktatási i terv felülvizsgálata Tisztelt Képviselő-testület! A közoktatásról szóló 1993. évi

Részletesebben

Szerzõ, szerkesztõ: Olvasószerkesztõ: Tipográfia: BORGISZ BT. ISBN 963 86308 0 9. Kereskedelmi forgalomba nem hozható

Szerzõ, szerkesztõ: Olvasószerkesztõ: Tipográfia: BORGISZ BT. ISBN 963 86308 0 9. Kereskedelmi forgalomba nem hozható Szerzõ, szerkesztõ: HÍDVÉGI MÁRTA Lektorálták: KÕPATAKINÉ MÉSZÁROS MÁRIA TÓTH EGON Olvasószerkesztõ: HIDALMÁSI ANNA Tipográfia: BORGISZ BT. Borítóterv: KOVÁCS DÁVID ISBN 963 86308 0 9 Kereskedelmi forgalomba

Részletesebben

Vas megye közoktatási fejlesztési tervének módosítása és kiegészítése. 2007/2013-ig. Szombathely 2007.

Vas megye közoktatási fejlesztési tervének módosítása és kiegészítése. 2007/2013-ig. Szombathely 2007. Vas megye közoktatási fejlesztési tervének módosítása és kiegészítése 2007/2013-ig Szombathely 2007. 1 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 3. oldal 1.1.Helyzetelemzés 4. oldal 1.2. A megyei önkormányzat feladatellátási

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/688-1/2011/I. Tárgy: A Makói kistérség közoktatási intézkedési Üi.: Dr. Debrey Attila terve 2011-2017. évre Melléklet: Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Magyarország 2009/10-es kiadás European Commission AZ EURÓPAI OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZEREK SZERKEZETE MAGYARORSZÁG 2009/10 Összeállította: Juhász

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat Közoktatási Intézkedési Terve

Gyömrő Város Önkormányzat Közoktatási Intézkedési Terve Gyömrő Város Önkormányzat Közoktatási Intézkedési Terve FELÜLVIZSGÁLAT: 2008. JÚNIUS 9. FELÜLVIZSGÁLAT: 2010. DECEMBER 13. GYENES LEVENTE POLGÁRMESTER 1 HELYZETELEMZÉS 2 A szabályozás 2008-2012 közötti

Részletesebben

Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Esélyegyenlőségi terv. Helyzetelemzés 2007.

Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Esélyegyenlőségi terv. Helyzetelemzés 2007. Esélyegyenlőségi terv Helyzetelemzés 2007. Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 1.1 A közoktatás esélyegyenlősége... 5 1.2 "Ne legyen több iskolai kudarc! - Tíz lépés az oktatási esélyegyenlőség felé"... 7

Részletesebben

KISS ERIKA KEDL MÁRTA

KISS ERIKA KEDL MÁRTA Szerkesztõ: DOMBAINÉ ESZTERGOMI ANNA Szerzõk: DOMBAINÉ ESZTERGOMI ANNA KELEMÉRI DÓRA KISS ERIKA NÁDAS PÁL SÁRKÖZI JUDIT Lektorálták: KEDL MÁRTA NAGY GYÖNGYI MÁRIA Olvasószerkesztõ: HIDALMÁSI ANNA Tipográfia:

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 9. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 9. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 9. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat közoktatási feladatainak ellátására vonatkozó intézkedési

Részletesebben

SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013.

SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013. A SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013. Készítette: Aros Andrea Sárospatak, 2008. augusztus 5. Felülvizsgálat időpontja: 2010. november 24.

Részletesebben

7. SZÁMÚ MELLÉKLET KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV. SZEGED 2010. április

7. SZÁMÚ MELLÉKLET KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV. SZEGED 2010. április 7. SZÁMÚ MELLÉKLET A Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV SZEGED 2010. április TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati PROGRAM 2009 2013. Alacska, Alsószuha, Alsótelekes, Bánhorváti, Berente, Dédestapolcsány,

Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati PROGRAM 2009 2013. Alacska, Alsószuha, Alsótelekes, Bánhorváti, Berente, Dédestapolcsány, Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati KISTÉRSÉGI MINÕSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009 2013 Alacska, Alsószuha, Alsótelekes, Bánhorváti, Berente, Dédestapolcsány, Dövény, Felsõkelecsény, Felsõnyárád,

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén

A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén Szerző: Kovács Anikó Készült: Az NPM Új Közmenedzsment Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság, valamint a PDCA

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 72/2004. (III. 24.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 72/2004. (III. 24.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 72/2004. (III. 24.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közoktatási intézkedési tervének felülvizsgálatáról, módosításáról A Közgyűlés 1./

Részletesebben

5. elrendeli a gazdasági programnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közlönyében való közzétételét.

5. elrendeli a gazdasági programnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közlönyében való közzétételét. Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. április 28. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 45/2011. (IV. 28.) határozata

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata. Közoktatási esélyegyenlőségi terv Helyzetelemzés

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata. Közoktatási esélyegyenlőségi terv Helyzetelemzés Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közoktatási esélyegyenlőségi terv Helyzetelemzés 2007 1 Tartalomjegyzék 1. Preambulum 2. Jogszabályi háttér 3. Hódmezővásárhely társadalmi-gazdasági helyzete

Részletesebben

JELENTÉS a helyi önkormányzatok gyermekvédelmi szakellátási tevékenységének ellenőrzéséről

JELENTÉS a helyi önkormányzatok gyermekvédelmi szakellátási tevékenységének ellenőrzéséről JELENTÉS a helyi önkormányzatok gyermekvédelmi szakellátási tevékenységének ellenőrzéséről 0430 2004. június 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.2. Pénzügyi-szabályszerűségi és Teljesítmény-ellenőrzési

Részletesebben

Tóth Károly Esélyegyenlõségi és deszegregációs programok a szakképzésben

Tóth Károly Esélyegyenlõségi és deszegregációs programok a szakképzésben Tóth Károly Esélyegyenlõségi és deszegregációs programok a szakképzésben Tóth Károly ESÉLYEGYENLÕSÉGI ÉS DESZEGREGÁCIÓS PROGRAMOK A SZAKKÉPZÉSBEN Szeged, 2013 Projektcím: Dél-alföldi Felnõttképzési Szakképzési

Részletesebben

Megvalósíthatósági tanulmány

Megvalósíthatósági tanulmány ADAPT2DC New innovative solutions to adapt governance and management of public infrastructure and services to demographic change in shrinking regions and cities of CE KÍSÉRLETI PROJEKT A JÁSZSÁGBAN - NŐK

Részletesebben