Gyermekszegénység programok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyermekszegénység programok"

Átírás

1 ÁGOSTON László GYÔRI Gábor KOLLÁNYI Zsófia TORNAI István Gyermekszegénység programok Legjobb gyakorlatok október

2

3 Tartalom 4 BEVEZETÔ 10 SZOCIÁLPOLITIKÁK ÉS SZOCIÁLIS MODELLEK Egyesült Államok Nagy-Britannia Németország Svédország 16 GYERMEKSZEGÉNYSÉGET ÉRINTÔ PROGRAMOK 16 New Hope: program a rászoruló családokért (Milwaukee, USA) 23 Program a társadalmi kirekesztettség ellen (Navarra, Spanyolország) 27 Foglalkoztatási programok a gyermekszegénység felszámolásáért (Nagy-Britannia) Knowledge is Power program (USA) A chicagói Child Parent program a korai beavatkozás felelôssége (Chicago, USA) 45 Youth Empowerment Partnership Programme a társadalmi kohézió megteremtéséért (Antwerpen, Belgium; Kristinestadt, Finnország; Mannheim, Németország; Tuzla, Bosznia-Hercegovina) 54 FORRÁSOK, TOVÁBBI INFORMÁCIÓK Gyermekszegénység programok TARTALOM 3

4 B E V E Z A gyermekszegénység problémája az egyik legtöbbet kutatott szociálpolitikai téma a 21. század elején. A Google keresôje majdnem kétmillió találatot dob ki rá, több száz kormányzati és civil szervezet, illetve kampány foglalkozik világszerte a kérdéssel. A gyermekszegénység elleni küzdelemnek tehát a tudomány, a kormányzat és a civil szféra berkein belül egyaránt kiemelt szerepet tulajdonítanak. Ritkán tapasztalható egy társadalompolitikai probléma iránt ennyire egyöntetû és kiemelt figyelem a legkülönbözôbb hátterû szereplôk és csoportok részérôl, ezért érdemes közelebbrôl is megvizsgálni, hogy mi a gyermekszegénység elleni küzdelem igazi tétje. Elôször is hangsúlyoznunk kell, hogy a gyermekszegénység vizsgálatának elôtérbe helyezése nem jelent szakítást a hagyományos szociálpolitika fogalomkészletével és eszköztárával. Jelent viszont egy hangsúlyeltolódást, melynek hátterében az a felismerés áll, hogy a késô modern, tudásalapú társadalomban a szegénység más formában termelôdik újra, mint korábban. Ma már nem csak az anyagi javakból zárja ki az életút elején a szegénység a gyerekeket, de lezárja azokat a felemelkedési utakat is, amelyeken keresztül 4

5 E T Ô tehetségük révén a társadalom hasznos tagjai lehetnének. A gyermekkori szegénység olyan hátrányt jelent, amelyet önerôbôl az érintett gyerekek és családjuk nem tud leküzdeni: a kezdetkor hiányzó tudás és kulturális tôke egy szolidaritásra épülô társadalomban elfogadhatatlan versenyhátrányt jelent. A versenyképességet és a szolidaritást egyaránt fontosnak tartó politika ezért elsôdleges feladatának kell, hogy tekintse, hogy minden gyermeket elvigyen addig a kapuig, melyen belépve már szerencsésebb sorsú társaival egyenlô esélyekkel vehet részt a társadalmi életben. Ritkán teszik hozzá, de a társadalmi szolidaritás megôrzése mellett van egy másik fontos érv is a gyermekszegénység elleni küzdelem kiemelt fontossága mellett. Ez pedig az, hogy a társadalomnak önérdeke, hogy ne mondjon le senkirôl. Egy érték- és tudásteremtésre épülô társadalomban csak akkor valósítható meg a szellemi kapacitás teljes kihasználása, ha biztosítjuk, hogy az egyén felemelkedése valóban a teljesítményen, és ne a család anyagi hátterén múlik. A tudás elérhetôségének kibôvítése nemcsak a szegény gyermekeknek ad anélkül elérhetetlen lehetôségeket, hanem az egész társadalom szellemi és anyagi jólétét is növeli. Az állam szerepe ahogy azt kiadványunk példái is bizonyítják megkerülhetetlen e feltételek biztosításában. Esettanulmányainkban a gyermekszegénység elleni küzdelem azon innovatív megoldásait mutatjuk be, amelyek reményeink szerint itthon is serkenthetik azt az együttgondolkodást, amely szükséges a sikeres szociálpolitikai programok megvalósításához. A nemzetközi tapasztalatok szerint csak azok az országok képesek eredményeket elérni a gyermekszegénység elleni küzdelemben, amelyek a megfelelô foglalkoztatáspolitikai, bérpolitikai és szociálpolitikai eszközöket összehangoltan alkalmazzák. A bemutatott programokban közös, hogy elméleti megalapozásuk során nem pusztán a jövedelmi helyzetbôl indulnak ki, hanem a szegénységet és a kirekesztettséget olyan megfosztottságként értelmezik, amely alapvetôen ronthatja az érintett gyermekek társadalmi integrációjának esélyét. A példák alapján kijelenthetô, hogy a gyermekszegénység csak a felnôtt társadalmi környezet, a család, a háztartás nélkülözésének fényében értelmezhetô. Gyermekszegénység programok BEVEZETÔ 5

6 6 A lakhatási, a foglalkoztatási, az oktatási, az egészségügyi kompetenciák növelése és a közösségben megtalált szerep biztosítása mellett valamennyi programban közös az a filozófiai alapállás, amely a gyerekre úgy tekint, mint akit ismét képessé kell tenni arra, hogy élni tudjon a lehetôségeivel. Az egyik ilyen program, a milwaukee-i New Hope lényege az volt, hogy alacsony jövedelmû, illetve szegény, dolgozó családoknak perspektívát nyújtson, lehetôségét adjon a szegénységbôl való kitörésre és a létbiztonság valamilyen fokú elérésére. Ugyanakkor gondot fordítottak a gyermekek helyzetének javítására, hiszen a közvetett hatások az ô életminôségükre és esélyeikre is jelentôs befolyással vannak. A program fontos elemei között megtalálható volt a jövedelemkiegészítés (amely a család bevételét a szegénységi küszöb fölé emeli), a támogatás az egészségügyi biztosításhoz (ami az amerikai szegények számára gyakran megengedhetetlen luxus), valamint a támogatás a gyermekgondozáshoz annak érdekében, hogy könnyebb legyen a munkavállalás. Ezen túlmenôen a program adott esetben munkalehetôséget is közvetített. A spanyolországi Navarra tartományi kormányának programja komplex módon próbálja ellensúlyozni a leszakadt családok társadalmi marginalizálódását. Az 1997 óta zajló program a szociális terület minden elemére kiterjedô, részletes kutatása után, egységes projekt keretében, egy idôben nyújt szolgáltatásokat a lakhatás, a foglalkoztatás, az egészségügy és nem utolsósorban a gyermekek oktatásának területén a társadalmilag kirekesztett háztartások számára. Fontos alkotórészei a minimum jövedelem biztosítása, a szociális bérlakások építése, a saját tulajdonú lakás felújításához adott támogatás és a lakás felszereltségét érintô támogatás is. Nagy-Britanniában a munkanélküli, szegény szülôk aktivizálása, munkaerôpiaci reintegrációja minden gyermekszegénység elleni stratégia fontos részét képezi. A cél azonban sosem csupán az (újbóli) alkalmazás a foglalkoztatáspolitikai eszközök ennél sokkal komplexebb hatás elérésére irányulnak. A szülôk munkába erôltetése az anyagi biztonság megteremtése vagy a munkavállalás kialakult akadályainak felszámolása nélkül a gyermekek szempontjából ronthatja is a helyzetet. Az adókedvezmény-konstrukciók, a minimálbér-változtatások és a munkahelyteremtô programok helyett ezért olyan programokra koncentrálunk, amelyek a fenntarthatóságot szolgálják. A jellemzôen brit

7 prototípusok nyomán világszerte számtalan regionális változat látott napvilágot. Itt három részterületet, a foglalkoztatást, a munkaerôpiaci reintegrációt és az ahhoz kapcsolódó a munkavállaló és gyermeke számára is megoldást kínáló programokat mutatjuk be. Az amerikai Knowledge is Power program célja, hogy szegényebb közösségek iskoláiban jobb minôségû oktatást nyújtson, ezáltal növelje a hátrányos helyzetû családból származó diákok érettségihez jutásának esélyét és különösképp felsôfokú tanintézménybe való továbbjutási lehetôségét. Az adott iskolákban tanuló diákok magasabban képzett tanároktól több órát kapnak, mint a hagyományos állami iskolák tanulói, emellett elvárják tôlük a teljesítményt, és különösen fontosnak tekintik, hogy a teljesítményt regionálisan, országosan, illetve nemzetközileg (például PISA) összehasonlíthatóvá és mérhetôvé tegyék. A program az oktatást erôsen közösségi feladatként képzeli el, tehát a szülôk bevonása fontos alapelv, és mint írják, nem félnek attól sem, hogy az oktatási idôn túlnyúlóan is beleszóljanak a diákok életébe. A Chicago Child Parent Centers program célja, hogy az iskolai tanulmányok megkezdésének idejére a hátrányos helyzetû gyerekek és szüleik képessé váljanak megfelelni az ottani elvárásoknak, ne legyenek eleve sikertelenségre ítélve. A program megalkotói a szülôk bevonását, a gyerekek tanulási módszereinek fejlesztését, a kellô figyelmet, valamint az egészségügyi és élelmezési szempontok szem elôtt tartását tekintették a siker kulcsának. A program szülôkre vonatkozó része elsôsorban a szülô szülô és a szülô gyerek interakciókra koncentrál. A cél, hogy a szülô a hagyományos iskolarendszer elvárásainak megfelelô értelemben valóban támogató hátteret tudjon biztosítani a gyereknek. A Youth Empowerment Partnership Programme a hátrányos helyzetû gyerekek és fiatalok támogatását, illetve azon helyi közösségek erôsítését tûzte ki céljául, ahol ôk élnek. A program holisztikus, a közösségekre építô megoldásokat dolgoz ki, alapelve a partnerség, mind a különféle szektorokat, mind a bevonható szereplôket (a helyitôl a nemzetközi szintig) illetôen. Fókuszában az áll, hogy lehetôséget, alternatívát biztosítson, hogy a bejáratott, a szegénységet újratermelô mechanizmusokból kizökkentse a közösségek és a gyerekek, fiatalok életét. Gyermekszegénység programok BEVEZETÔ 7

8 8 szociálpolitikák és

9 szociális modellek Gyermekszegénység programok SZOCIÁLPOLITIKÁK ÉS SZOCIÁLIS MODELLEK 9

10 SZOCIÁLPOLITIKÁK ÉS SZOCIÁLIS MODELLEK Egyesült Államok Az Egyesült Államok a liberális jóléti államok egyik példája. Az egyén felelôs a javaiért, jólétéért, míg az állam szerepvállalása a biztonság alapszintjére korlátozódik. függôség, viszont a családokra és gyermekekre gyakorolt hatása ellenkezôképpen alakult. A New York-i Manpower Demonstration Research Corporation (MDRC) véletlen kiválasztáson alapuló kísérletekkel megbecsülte a jólétimunka-programok gyermekre és fiatalokra gyakorolt befolyását. Azok a programok, melyek növelték a családok jövedelmét, szerény pozitív hatással voltak az általános iskolás gyerekek helyzetére, fôként, ami az iskolai teljesítményüket illeti, de részben a szociális viselkedésüket tekintve is. 10 Nem meglepô, hogy mivel az USAban a társadalmi konszenzus szerint a szegény családokat támogatni kell, a szociálpolitika nem a szegénység teljes megszüntetését tûzte ki elsôdleges célként, hanem a jóléti függôség csökkentését és megelôzését. Mivel a jólét választófala magas, a munkanélküliséget biztosító javadalmak a szülôket munkába kényszerítik. Az 1996-os reform óta drámaian csökkent a jóléti Azt tapasztalták, hogy a szülôk munkába állásának az általános iskolás gyerekek számára nincs pozitív hatása. Miközben az amerikai jóléti politika támogatja a fiatalkorúakat, a serdülôkorúaknál némi negatív hatást tapasztalhatunk. Az MDRC szerint egyrészt a serdülôk számára a gondoskodás hiánya a fejlôdésük ezen szakaszában kritikus, másrészt pedig felelôsséget tudnak vállalni a házimunkákban vagy

11 vigyázni fiatalabb korú testvéreikre. Ugyanakkor ez akadályozhatja ôket az iskolai tanulmányaik végzésében, vagy még komolyabb kockázati tényezôvé válhat. Habár volt néhány figyelemre méltó erôfeszítés a kivételesen szegény gyermekek támogatására, a szociális egyenlôtlenség nemhogy magas maradt, de tartóssá is vált: a szegény gyerekek nagyobb valószínûséggel válnak szegény felnôttekké. A szülôk anyagi helyzete több mint 45 százalékos arányban öröklôdik a gyermekek felnôtté válásuk utáni anyagi helyzetére. Az amerikai jóléti politika tehát csökkenti a jóléti függôséget, viszont nem tud segítséget nyújtani a szegénységbôl kiszakadni vágyóknak. Nagy-Britannia Általánosságban elmondható, hogy az Egyesült Királyság kormánya által követett politikában a jólét tradicionális liberális megközelítésével összehasonlítva erôsebb a kormányzati beavatkozás. Az Egyesült Királyságban emellett úgy tûnik, hogy elkerülik egyes amerikai programok hibáit. A javadalmazás bôkezûbb és univerzális, célja a családok felemelése a szegénységi ráta fölé. Az adóelosztási rendszer módszerével, mint például a foglalkoztatásösztönzô adókedvezmények és a gyermekek után járó adókedvezmények bevezetésével, illetve az aktív munkaerôpiaci politikával a munkára való ösztönzést próbálják elérni, megteremtve ezzel az aktív jóléti állam egy típusát. Mikroszimulációs vizsgálataival Piachaud és Sutherland (2000) azt állapította meg, hogy a gyermekszegénység-csökkentési stratégiák korai fázisában komoly potenciál van a családok anyagi helyzetének javulásában. A témával nagy terjedelemben foglalkozik a Mentsük meg a gyerekeket címû kiadvány, mely a tartós szegénységben élô britekrôl szól. Annak ellenére, hogy a tanulmány elismeri, hogy számottevô fejlôdés ment végbe a kormány gyermekszegénység visszaszorítását célzó stratégiájában, sok hiányosságot is észlel. A szerzôk kiemelik: elsôsorban az átmeneti idôszakok a munkába állás, a család összetételének változása azok az élethelyzetek, amelyekben a családok a legnagyobb mértékben vannak kitéve a kemény vagy tartós szegénységnek. Felhívja a figyelmet, hogy elô kell segíteni a folytonos munkaviszonyt, segíteni kell átvészelni az átmeneti idôszakokat, ahogy azt például a foglalkoztatásösztönzô adókedvezmények és a gyermekek után járó adókedvezmények teszik, továbbá el kell kerülni a segítségnyújtás késedelmét. Gyermekszegénység programok SZOCIÁLPOLITIKÁK ÉS SZOCIÁLIS MODELLEK 11

12 12 Németország A relatíve bôkezû univerzális és célzott javadalmazások összességét tekintve Németországban egy jellemzôen szoros szociális biztonsági háló létezik. A családok kivételesen biztonságos helyzetben vannak. Habár a gyermekeknek járó juttatások nagylelkûek, illetve általában a gyermekeknek és fiataloknak szóló egészségügyi és szociális szolgáltatások is magas színvonalúak, a szülôk számára nehéz összeegyeztetni a munkát és a családot. A német újraegyesítés okozta gazdasági gyengülés és annak utóhatásai miatt az ország szociális rendszere krízishelyzetbe került, és alapvetô reformokat tett szükségessé. A reform egyik pillére a társadalombiztosítási rendszer átalakítása és kiterjesztése, melyrôl mind a mai napig folyik a szakmai vita. A második pillér a munkaerôpiac és a szociálpolitika reformja. Itt a cél az emberek minél szélesebb rétegének bevonása a munkaerôpiacra, a passzív ellátási rendszer helyett aktív politikák bevezetése. A munkanélküliek visszatérése a munkaerôpiacra csak akkor lehetséges, ha van elegendô munkahely. A munkahelyteremtés, különösen Kelet-Németországban a reformok elsô lépése. A harmadik pillér a családpolitika újragondolása. A munkaerôpiac kiszélesítése csak a nôk munkalehetôségeinek módosításával érhetô el. Javítani kell a munka és a család összeegyeztethetôségét, mely egyben azt is jelenti, hogy a részmunkaidôs munkahelyek bôvítésével több idô marad gyereknevelésre. Ezzel egy idôben nôttek a gyermeknevelés költségei is. Gyors és érthetô reformok megvalósítása nehéz a szövetségi politikai rendszer és a konszenzusos demokrácia keretein belül. A parlament alsó- és felsôházának megosztottsága lassítja a reformok elfogadását. Ezen kívül nincs alkotmányos együttmûködés vagy közvetlen pénzügyi kapcsolat a különbözô politikai szintek (nemzeti, állami, regionális, helyi) között. A hatáskörök és szerepek nem mindig egyértelmûek. További problémát jelent, hogy a jóléti társadalmak szociális reformjait az emberek nehezen fogadják el.

13 Svédország Az összes európai ország közül Svédországban a legalacsonyabb a szegénységi mutató. Ez jelentôs részben a bôkezû univerzális javadalmazásoknak köszönhetô, melyek tisztességes életszínvonalat eredményeznek. A svéd jóléti állam azon a feltételezésen alapul, hogy a szegénységet és a szociális kirekesztettséget akkor lehet megelôzni vagy csillapítani, ha minél több ember integrálódik az általános szociális rendszerbe. A rugalmas, odaadó és magas színvonalú gyermeknevelés a családok számára beleértve az egyedülálló szülôket is lehetôvé teszi, hogy összeegyeztessék a munkát a családdal. Mindehhez egy jól kialakított szociális szolgálat nyújt segítséget, ahova a munkakeresési gondoktól kezdve a családi és személyes problémákig bármilyen kérdéssel lehet fordulni. Ez magas színtû köztámogatással társul, mely csak úgy jöhet létre, ha magas a munkába bevont személyek száma, illetve ha alacsony a munkanélküliségi ráta. Az 1990-es évek gazdasági felbolydulása komoly szociális megszorításokat kényszerített ki, ezt követôen ugyanakkor a gazdasági egyensúly helyreállításával a szociális támogatás is szélesebb körû lett. Ezt el is várta a svéd társadalom, melyben a kiterjedt szociálpolitika támogatása alapvetô szerepet tölt be. Az elmúlt idôszakban ugyan nôtt a jövedelmek közötti különbség és a szegényebb családok leszakadása, de a közösségi alapú megközelítés, a szociális és iskolai szolgáltatások magas színvonalának fenntartása fontos lehet a helyzet romlásának megelôzésében. A hagyományos, célzott segítségnyújtással csökken a társadalmi egyenlôtlenség. Az új módszerek segítségével, az adóhitellel vagy a gyermekalapprogrammal jobban érthetô és átlátható a rendszer. A lakosság fôleg a gyerekek bevonása, illetve a minisztériumok és egyéb szolgáltatások összehangolása terén történt elôrelépés. Gyermekszegénység programok SZOCIÁLPOLITIKÁK ÉS SZOCIÁLIS MODELLEK 13

14 gyermekszegénységet 14

15 érintô programok Gyermekszegénység programok GYERMEKSZEGÉNYSÉGET ÉRINTÔ PROGRAMOK 15

16 GYERMEK- SZEGÉNYSÉGET ÉRINTÔ PROGRAMOK 16 New Hope program a rászoruló családokért (Milwaukee, USA) New Hope, vagyis új remény néven született egy kísérleti program az Egyesült Államokban, Wisconsin állam Milwaukee városának szegényebb részeiben. A projekt keretében rászoruló, dolgozó családok komplex anyagi és szolgáltatási támogatáscsomagban részesültek. De a részt vevô családok megsegítésén túlmenôen a New Hope egyúttal egy másik, szokatlan és érdekes célt is szolgált. A szervezôk kezdettôl fogva úgy tervezték meg a programot, hogy a politikai döntéshozók és közpolitikai tervezôk számára hasznos tanulságokkal szolgáljon, ami a gyakorlatban azt jelentette, hogy pontosan mérték a New Hope hatását a programcsoport életkörülményeire. Ráadásul a pontos eredmények érdekében az egyéb körülmények hatását is igyekeztek kiszûrni azáltal, hogy egy, a programcsoporttal azonos méretû és szociális háttérrel rendelkezô kontrollcsoport életkörülményeit szintén pontosan figyelték és mérték, hogy kiderüljön: sikeresen tud-e javítani a program a célcsoport helyzetén. Így a program során és évekkel lezárása után is használható adatok álltak rendelkezésre annak hatásáról, elônyeirôl és kudarcairól. Új reményt tehát nemcsak az érintett családoknak akart adni a program, hanem mindenkinek, aki a szociálpolitika hatáskörébe tartozik, hiszen a szervezôk elképzelései szerint a program tapasztalataiból jobb, hatékonyabb, szegényeket segítô közpolitika születhet. A New Hope program gyakorlati lényege, hogy alacsony jövedelmû, illetve szegény, dolgozó családoknak perspektívát nyújtson, lehetôségét adjon a szegénységbôl kitörni, illetve valamilyen szintû létbiztonságot szerezni. Az elvi alapvetés szerint a New Hope két egyszerû, de széles körben osztott elvre alapult: azok az emberek, akik hajlandóak teljes munkaidôben dolgozni, kapjanak erre lehetôséget, és ha megteszik, ne legyenek szegények. Itt, ha úgy tetszik, a protestáns etika köszön vissza, némi szigor látszik megnyilvánulni egy olyan programban, amely figyelmen kívül hagyja azon szegényeket, akik bármely oknál fogva nem képesek dolgozni. Ugyan a program nem tér ki részletesebben erre a problémára, de explicit és implicit indoklást is kínál a projekt haszonélvezôi-

17 nek ily módon történô leszûkítésére. A szervezôk nyíltan megmondják, hogy a szegénységben élô dolgozó emberek sorsa különösen aggasztó számukra. Tény, hogy a working poor a dolgozó szegény léte önmagában az amerikai álom egy kudarca, hiszen nehéz azt hinni, hogy mindenki saját sikerének a kovácsa, ha még egy dolgozó ember sem tud rendesen megélni. Mint a szervezôk kiemelik, a piac és a szociális rendszerek összjátéka a gyakorlatban gyakran nem hatott ösztönzôen a munkavállalásra: a szociálissegély-szabályzatok amelyek majdnem egy teljes dollárral csökkentették a segélyt minden extra keresett dollárért alacsony piaci jövedelmek mellett, valamint a munkaadó által nyújtott egészségügyi biztosítás hiánya gyakran azt jelentette, hogy a családnak nem volt mindig anyagilag kedvezô lemondani a segélyrôl a munkavállalás érdekében, különösen mivel az utóbbi gyakran a szociális egészségbiztosítás elvesztésével is járt. Ehhez jött még az is, hogy maga a projekt is szûk anyagi erôforrásokkal mûködött. Mint a kísérô tanulmányból kiderül, nem tudták annyi ideig finanszírozni a segélyeket, mint eredetileg szerették volna (a programot egy New Hope Project, Inc. nevû szervezet pénzelte, számos közhasznú alapítvány, valamint Wisconsin állam és a szövetségi kormány támogatásával). Végül pedig egy ilyen projekt arra ösztönözheti a szegénységben élôket, hogy aktívabban igyekezzenek alakítani saját sorsukat. Ennek hátterében az a gondolat állt, hogy egy viszonylag dinamikusan növekvô gazdaságban, amelyben alacsony a munkanélküliség, a munkára való ösztönzés jó közpolitikai megközelítés lehet a szegénység elleni harcban. Azt viszont nem lehet állítani, hogy a program nem törekedett volna a legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportok megsegítésére: a támogatásban részesülô háztartások többsége gyermekeiket egyedül nevelô anyákból állt, több mint felük fekete volt, és alig több mint 10 százalékuk fehér. Ugyan a program csak egyes részleteiben irányult konkrétan a gyermekek helyzetének javítására, kidolgozói reménye mégis az volt, hogy a közvetett hatások jelentôs befolyással lesznek az ô életminôségükre és késôbbi esélyeikre. A család, és azon belül a gyermek megsegítése volt a program fô célja, és ami a New Hope-ot érdekessé teszi, az az, hogy ennek ellenére nem minden erôforrást fordítottak közvetlenül a gyerekre, hanem abból indultak ki, hogy a gyermekeken egy átfogó Gyermekszegénység programok GYERMEKSZEGÉNYSÉGET ÉRINTÔ PROGRAMOK 17

18 18 családsegítô programmal lehet a leghatékonyabban segíteni. A New Hope egyik különlegessége, hogy a komplex megközelítést egyszerû módszerekkel párosította. Összetett program, mert abból indul ki, hogy egy stabil, kiegyensúlyozott környezethez, amelyben jól boldogulhat a család, egyszerre több mindent kell biztosítani, nem elég csupán a család jövedelmét növelni. E cél elérése érdekében a New Hope által nyújtott szolgáltatásoknak négy eleme és négy követelménye volt. A projekt elsôként jövedelemkiegészítést nyújtott, majd támogatást adott az egészségügyi biztosításhoz, valamint a gyermekgondozáshoz, hogy megkönnyítse a munkavállalást, végül pedig a munkanélküli felnôtteknek segített munkát is találni, illetve ha nem sikerült a munkaerôpiacon állást szerezni, a New Hope maga kínált lehetôséget közmunkára. A támogatások rendszere viszonylag komplex volt. Az anyagi támogatásnál például az volt a cél, hogy a dolgozó családok jövedelmét a szegénységi küszöb fölé emelje, ha minimum 30 órát dolgoztak egy héten. A New Hope szokatlan ösztönzôket használt: minél többet dolgozott egy szülô, annál nagyobb támogatásban részesült. A gyermekgondozási támogatás a 13 év alatti gyermekekre járt, amihez a szülôknek egy meghatározott kulcs alapján hozzá kellett járulnia egy bizonyos összegig, onnan vette át a New Hope a költségek fedezését. Az egészségügyi biztosítás már egy egyencsomag volt, amelyben azon dolgozó családok részesülhettek, akiknek a munkaadója nem nyújtott ilyen szolgáltatást, illetve akik nem rendelkeztek szociális alapon egészségügyi biztosítással (Medicaid). Ha a munkaadó munkavállalói hozzájárulást kért a New Hope résztvevôtôl, akkor a program adott esetben azt is támogatta. A négy hivatalos segítséggel négy követelmény állt szemben: 1. az adott kísérleti körzeten belül kellett lakni, 2. legalább 18 éves életkort be kellett tölteni, 3. minimum heti 30 órás munkát kellett vállalni, 4. a kereset a szegénységi küszöb maximum 150 százaléka lehetett. Aki ezeket a követelményeket teljesítette, az részt vehetett a programban. Ha szerencséje volt, akkor a kísérleti csoport része lett, ha peches, akkor a kontrollcsoport tagjaként vett csupán részt a programban, tehát nem jutott a támogatottak körébe. Ezen követelmény alapján azonosították a két kiválasztott Milwaukee-i közösségben a jogosult személyeket, majd abból mint-

19 egy 1400 személyt toboroztak a kísérletben való részvételre, amelyet fele-fele arányban osztottak meg kísérleti és kontrollcsoportra. Sok egyéb szociális programmal ellentétben a New Hope a tekintetben különleges, hogy a célcsoport helyzetének fejlôdését nemcsak mérték, hanem összehasonlíthatóvá is tették a kontrollcsoportról gyûjtött adatok alapján. Annak ellenére, hogy a munka fontos eleme volt a New Hope-nak, ha egy család idôlegesen vagy tartósan munkanélküli lett, nem esett ki a programból hiszen egy ilyen kudarc is úgymond a program hatásfokát mérte, de a támogatások nagy részétôl elesett, mivel a program a munka ösztönzésérôl szólt. A jogosultságok összetett rendszere miatt folyamatosan alakult, hogy mely családok mikor és mennyi támogatást kaptak egy adott hónapban. Volt, aki mindenben részesült, volt, aki semmiben, de minden elképzelhetô kombináció létezett. A program kezelôi arra törekedtek, hogy a családok minél nagyobb mértékben részesüljenek azon támogatásokból, amelyekre jogosultak voltak. A program során a részt vevô családok 87,6 százaléka vett igénybe valamilyen anyagi támogatást, 86 százalékuk részesült jövedelemkiegészítésben, 5,7 százalék egészségügyi biztosításban, és 52,1 százalék gyermekgondozási támogatásban. 32,3 százalék a New Hope által szervezett munkalehetôséget is igénybe vette. Egy családra átlagosan évi 5300 dollárt (mintegy 1,1 millió forintot) költöttek. A New Hope által nyújtott támogatások általában kisebb-nagyobb mértékben az állami (ideértve a szövetségi, a szövetségi állami és a helyi szintet is) támogatások mértéke felett voltak. A támogatás mértékén túlmenôen másik nagy elônyük viszont abban rejlett, hogy a szervezet gyorsan intézte el az összegek kiutalását, a program résztvevôi a szokásos bürokratikus komplikációktól mentesen juthattak a szolgáltatásokhoz. Nem szerepel ugyan a hivatalos szolgáltatások között, de érdemes hozzátenni, hogy a New Hope csapata, legalábbis egy idôre, bekapcsolódott az érintett családok életébe, ott a fentieken túl is segítséget kínált, amelynek gyakorlati és lelki hatása szintén a program által nyújtott juttatások közé sorolható lehetne. A New Hope támogatásainak futamideje három év volt, 1994 és 1998 között. Ezen években, és azután is a szervezôk igyekeztek folyamatosan figyelemmel kísérni és pontosan felje- Gyermekszegénység programok GYERMEKSZEGÉNYSÉGET ÉRINTÔ PROGRAMOK 19

20 20 gyezni a programban részt vevô, illetve a kontrollcsaládok helyzetének alakulását. A New Hope-ról elkészült nagyobb hatástanulmány arra a 745 személyre koncentrál, akik a program kezdetének idôpontjában olyan családokban éltek, amelyekben 1 10 év közötti gyermekek voltak ezen családok 90 százalékban gyermekeiket egyedül nevelô anyák voltak, akik 80 százaléka szociális segélyben részesült. Az alábbiakban összefoglaljuk a projekt hatásáról készült jelentésben közzétett fôbb eredményeket. Felületesen nézve a New Hope hatása nem volt olyan nagy, mint amit egy sikeres programtól várna a politikai döntéshozó, de egy mélyebb elemzés azért érdekes eredményeket is képes feltárni. Ami a foglalkoztatottságot illeti, a szomorú hír az elemzôk számára az volt, hogy rövid távon ugyan hatásos volt a program (ami aligha lehet meglepô, hiszen a New Hope támogatásai a munkavállalásra alapultak, és azok, akik dolgozni akartak, a program révén viszonylag könnyen állást is kaptak), de ezen hatás már a program aktív éveiben is csökkenni kezdett, és két évvel annak lezárta után gyakorlatilag teljesen eltûnt. Számokban kifejezve: a program elsô évében még a programcsoport 90,1 százaléka dolgozott, míg a kontrollcsoportban ez az arány csak 81,9 százalék volt. A harmadik évben, a program lezárásának évében már 84, illetve 82 százalékosak voltak ezek az arányok, és az ötödik év végén mindössze 1 százalék (81,1 százalék, illetve 80 százalék) volt az eltérés. Hasonló a tendencia a munkából származó jövedelem tekintetében is, habár itt jelentôsebb különbség mutatkozik a program lezárta után: az elsô évben még 1088 dollár különbség volt a programcsaládok és a kontrollcsaládok jövedelme között, de az ötödik évben már mindössze 500. Itt viszont érdekes a következô jelentést megnézni, hiszen az évi 500 dolláros különbség már jelentôs összeg lehet egy család életében; ha ez az eltérés hoszszabb távon is megmarad, akkor ki lehet jelenteni, hogy a New Hope három év alatt is pozitív változást ért el a családok életében. A segélyeknél ugyan segélytípustól függôen eltérô volt a helyzet, de lényegében mindegyikrôl megállapítható, hogy a különbségek elhanyagolhatóak voltak. Az eltérô tendencia azért is volt várható, mert például a program egyrészt a résztvevôket arra ösztönzi, arra akarta tanítani ôket, hogy nagyobb mértékben éljenek az állam és az egyéb szervezetek által nyújtott támogatásokkal, jobban megismerjék

21 a lehetôségeket a szegénységbôl való kitörésre vagy legalább annak menedzselésére, egyúttal a program hatásos mûködése mellett az is várható volt, hogy egyes, különösen mély nyomort enyhítô segélyekre (jellegzetesen az ételjegyre, azaz a food stampekre) kevesebb igény és jogosultság lesz a résztvevôk körében. Ugyan a hatások iránya nagyjából az elvárásoknak megfelelôen alakult, de sem abszolút mértékében, sem statisztikai mércékkel nem volt releváns. Ez abban is megmutatkozik, hogy a családok összjövedelmében tehát a munka és a különbözô segélyekbôl származó jövedelmek összegében éppúgy, mint a munkából származó jövedelmeknél, szintén 500 dollár a különbség. A következô lépésben azt próbálta felmérni a New Hope tanulmány, hogy egy olyan komplex fogalomra, mint a szülôi jólét, milyen hatással volt a program. A fogalomba tartozott a lakhatási jólét, az anyagi jólét, az egészségi, illetve fizikai jólét, valamint az önmagában is elég összetett pszichikai jólét. Helyszûke miatt nem tudjuk itt a részletes elemzést bemutatni, viszont annyit meg lehet állapítani, hogy ezen mutatókra a program eléggé elhanyagolható hatással volt. Az elemzôk szerint legfeljebb akkor lehetett valamilyen különbségeket felismerni a kontroll- és programcsoportok között, ha a fent említett makrocsoportokat anyagi vagy egyéb tekintetben homogénebb csoportra bontották. De ez esetben sem voltak elég szisztematikusak a különbségek, hogy egyértelmûen ki lehetett volna olvasni a program hatását. A szerzôk némileg eufemisztikus megfogalmazásban foglalták össze a program hatástalanságát e téren: Ez a kép összhangban áll a New Hope azon felfogásával, hogy a részt vevô egyének saját, individuális útjukat járják be a heterogén végeredmények irányába. A program eddigi eredményei tehát nem meggyôzôek, legalábbis a fent említett területeken a befektetett költségek nem nagyon térültek meg. Szerencsére a legfontosabb területen, a gyerekekre való hatásában a pozitív eredmények ennél világosabbak kitûntek. A kiindulópont és a további, hoszszabb távú pozitív hatások eredôje az volt, hogy a programban részt vevô gyermekek a gyermekgondozási támogatásnak köszönhetôen több idôt töltöttek napköziben, mint a kontrollcsoport gyermekei. Ennek több egyéb pozitív hozadéka is volt. Átlagosan elmondható, hogy a programcsoport gyermekei jobban megvoltak társaikkal, kevésbé agresszív-ellenséges magatartást tanúsítottak, kevesebbet kellett ôket fegyelmezni és nagyobb mértékben hittek abban, hogy egyetemre jár- Gyermekszegénység programok GYERMEKSZEGÉNYSÉGET ÉRINTÔ PROGRAMOK 21

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY h a t á r o z a t a a Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés eleget téve a Magyar Köztársaság kötelezettségvállalásainak, a nemzetközi

Részletesebben

AZ 1-3 ÉVES GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSÁNAK BŐVÍTÉSE: KÖLTSÉGVETÉSI RÁFORDÍTÁS ÉS VÁRHATÓ TÁRSADALMI HATÁSOK

AZ 1-3 ÉVES GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSÁNAK BŐVÍTÉSE: KÖLTSÉGVETÉSI RÁFORDÍTÁS ÉS VÁRHATÓ TÁRSADALMI HATÁSOK AZ 1-3 ÉVES GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSÁNAK BŐVÍTÉSE: KÖLTSÉGVETÉSI RÁFORDÍTÁS ÉS VÁRHATÓ TÁRSADALMI HATÁSOK KÉSZÍTETTE: BLASKÓ ZSUZSA, CSERES-GERGELY ZSOMBOR, RESZKETŐ PETRA, SCHARLE ÁGOTA ÉS VÁRADI

Részletesebben

Hatásvizsgálati kézikönyv

Hatásvizsgálati kézikönyv Társadalmi hatások Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek mellékleteként csatolandó

Részletesebben

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi.

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. 2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Készítette: Czibere Károly Sziklai István Mester

Részletesebben

Szociális Jelentés Magyarország 2014

Szociális Jelentés Magyarország 2014 Szociális Jelentés Magyarország 2014 1. Bevezető... 5 2. A szegénység és társadalmi kirekesztés megszüntetését célzó meghatározó intézkedések... 6 3. A társadalmi felzárkózás területén a közelmúltban végrehajtott

Részletesebben

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3 Kedves Olvasó! Az Esély ez évi első számát az Út a munkához program eddigi tapasztalatai ismertetésének szenteli. A program kezdettől fogva a szakmai, szakpolitikai viták kereszttüzében állt; szociálpolitikusok,

Részletesebben

EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP

EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP πϖ7080146_50ψεσφ ΗΥ Ινηαλτ.θξδ7:Μισε εν παγε 1 22.11.2007 1:10 Υηρ Σειτε 1 EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP Befektetés az emberekbe immár 50 éve πϖ7080146_50ψεσφ ΗΥ Ινηαλτ.θξδ7:Μισε εν παγε 1 22.11.2007 1:10 Υηρ

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON Scharle Ágota Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kutatási jelentés (javított változat) 2011. április A kutatás megvalósulását az OFA/K-9843/0005/2010.

Részletesebben

A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon

A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon Dr. Futó Péter, Hanthy Kinga, Lányi Pál, Mihály András, Dr. Soltész Anikó A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés)

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Wim Kok vezette Foglalkoztatási Speciális Munkacsoport jelentése: Munkahelyek, munkahelyek, munkahelyek Több munkahelyet teremteni Európában! (Jobs, jobs,

Részletesebben

Gyarmati Andrea: Népesedéspolitika, szegénypolitika, gyermekszegénység-politika: a családtámogatási rendszer változásai a rendszerváltástól napjainkig

Gyarmati Andrea: Népesedéspolitika, szegénypolitika, gyermekszegénység-politika: a családtámogatási rendszer változásai a rendszerváltástól napjainkig Gyarmati Andrea: Népesedéspolitika, szegénypolitika, gyermekszegénység-politika: a családtámogatási rendszer változásai a rendszerváltástól napjainkig A tanulmány célja a rendszerváltástól napjainkig bemutatni

Részletesebben

A romák helyzete Magyarországon

A romák helyzete Magyarországon A romák helyzete Magyarországon A Policy Solutions politikai elemzése a Friedrich Ebert Alapítvány számára 2012. május Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. A ROMA NÉPESSÉG MAGYARORSZÁGON... 5 2.1. A ROMÁK

Részletesebben

TERVEZET - KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS. amely a Bizottság 2014. évre szóló növekedési jelentését kíséri

TERVEZET - KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS. amely a Bizottság 2014. évre szóló növekedési jelentését kíséri EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.13. COM(2013) 801 final TERVEZET - KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS amely a Bizottság 2014. évre szóló növekedési jelentését kíséri HU HU 1. MUNKAERŐ-PIACI ÉS TÁRSADALMI

Részletesebben

Civil Európa Civil Magyarország

Civil Európa Civil Magyarország B1 KUTI ÉVA: CIVIL EURÓPA CIVIL MAGYARORSZÁG Kuti Éva Európa Ház A kiadvány kereskedelmi céllal a jogtulajdonosok engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem másolható. A kiadvány részei non-profit

Részletesebben

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok esetében. 2013. szeptember 30.

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második, átdolgozott változat

Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második, átdolgozott változat A Roma Integráció Évtizede Program által megjelölt célok megvalósulási folyamatának monitoring-vizsgálata Magyarországon a 2005-2009 közötti időszakra vonatkozóan Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második,

Részletesebben

A MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2003-BAN LAKY TERÉZ

A MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2003-BAN LAKY TERÉZ A MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2003-BAN LAKY TERÉZ laky teréz A munkaerőpiac Magyarországon 2003-ban Bevezetés 1. A munkaerőpiac néhány jellemzője 2. A foglalkoztatottság 3. A munkanélküliség 4. A gazdaságilag

Részletesebben

MUNKAFÜZET 13 2006 JÚNIUS BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) BORKÓ TAMÁS (ICEG EC):

MUNKAFÜZET 13 2006 JÚNIUS BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) BORKÓ TAMÁS (ICEG EC): MUNKAFÜZET 13 BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) BORKÓ TAMÁS (ICEG EC): AZ ÁLLAMI SZEREPVÁLLALÁS EURÓPAI MODELLJEI:A MEDITERRÁN, A SKANDINÁV, AZ ANGOLSZÁSZ, VALAMINT A NÉMET- FRANCIA KONTINENTÁLIS MODELL TANULSÁGOK

Részletesebben

civil jelentés a Gyerekesélyekről, 2011

civil jelentés a Gyerekesélyekről, 2011 civil jelentés a Gyerekesélyekről, 2011 GYEREKESÉLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Civil jelentés A gyerekesélyekről, 2011»GYERE«Budapest, 2012 A Civil jelentés elkészítését, kiadását és internetes megjelenését

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai

Részletesebben

A szociálpolitika egyes területeire vonatkozó szakpolitikai javaslatok

A szociálpolitika egyes területeire vonatkozó szakpolitikai javaslatok Darvas Ágnes Farkas Zsombor Győri Péter Kósa Eszter Mózer Péter Zolnay János A szociálpolitika egyes területeire vonatkozó szakpolitikai javaslatok Köszönetnyilvánítás Szeretnénk köszönetet mondani mindazon

Részletesebben

Ismét a Jó Társadalom felé? 1

Ismét a Jó Társadalom felé? 1 GÖSTA ESPING-ANDERSEN Ismét a Jó Társadalom felé? 1 A nyugati jóléti államok hosszú történetében két jellemzõ vonás rajzolódik ki élesen. A elsõ szerint azt láthatjuk, hogy e történetet a konszolidáció

Részletesebben

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006,

Részletesebben

GAZDASÁG- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI SZEKCIÓ. Lektorálták: Dr. Borbély Attila Dr. Tariszka Éva Dr. Melles Hagos Tewolde

GAZDASÁG- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI SZEKCIÓ. Lektorálták: Dr. Borbély Attila Dr. Tariszka Éva Dr. Melles Hagos Tewolde GAZDASÁG- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI SZEKCIÓ Lektorálták: Dr. Borbély Attila Dr. Tariszka Éva Dr. Melles Hagos Tewolde Tartalomjegyzék: ZÁVECZ SZILVIA: A JÓLÉTI ÁLLAM FENNTARTHATÓSÁGÁNAK PILLÉREI - SZIE, GAZDÁLKODÁS-

Részletesebben

Az európai foglalkoztatási stratégia A foglalkoztatáspolitikai koordinációs folyamat reformja

Az európai foglalkoztatási stratégia A foglalkoztatáspolitikai koordinációs folyamat reformja TUDOMÁNYOS TÁJÉKOZTATÓ Az európai foglalkoztatási stratégia A foglalkoztatáspolitikai koordinációs folyamat reformja A KOPINT-DATORG Konjunktúra Kutatási Alapítvány konferenciája, 2005. szeptember 8. A

Részletesebben

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003.

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003. Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb diplomás levelező tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK

Részletesebben

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Összeállította: Lada László Kiadja: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó:

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

A kivonat a Fővárosi Esélyegyenlőségi Módszertani Iroda megbízásából az EQUAL közösségi kezdeményezés finanszírozásában készült.

A kivonat a Fővárosi Esélyegyenlőségi Módszertani Iroda megbízásából az EQUAL közösségi kezdeményezés finanszírozásában készült. A flexicurity közös alapelvei felé: több és jobb munkahelyet rugalmasság és biztonság révén Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság Kézirat lezárva 2007 júliusában

Részletesebben