AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 1 AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I.

2 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS PREAMBULUM Az iskola tömör /emblémaszerű/ leírása: Az iskola földrajzi működési területe Az iskola tényleges beiskolázási körzetének földrajzi megjelölése: Az iskola tanulócsoportjának száma (beleértve a napközit, a tanulószobát is) HELYZETELEMZÉS Az iskola társadalmi környezete A szociális helyzet jellemzői A közszolgáltatások elérése A TANULÓCSOPORTOK ÖSSZETÉTELE, A TANULÓK NEVELTSÉGI ÁLLAPOTA A MIKROKÖRNYEZET ELVÁRÁSAI TÁRGYI FELTÉTELEK A NEVELŐKÖZÖSSÉG FELKÉSZÜLTSÉGE SZEMÉLYI FELTÉTELEK AZ ISKOLA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE AZ ISKOLA SAJÁTOS ARCULATA NEVELÉSI PROGRAM I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEK II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI III. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai feladatai IV. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai eljárásai V. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai eszközei VI. Kiemelt fejlesztési feladatok A sajátos nevelési igényű tanulók / enyhe fokban értelmi fogyatékos, diszlexiás, diszcalculiás, diszgraphiás,/ nevelésének-oktatásának fejlesztése Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei A NAT differenciált alkalmazása az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai nevelésében oktatásában A nem szakrendszerű oktatás bevezetése A hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésének pedagógiai rendszere (IPR) VII. SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATAINK VIII. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK Közösségfejlesztés A személyiség- és közösségfejlesztés feladatai A személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés feladatainak meg alósítását szolgáló tevékenység rendszer és szervezeti formák A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere... 77

3 Hagyományok Napközi otthon, tanulószoba Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások Iskolai sportkör Szakkörök Versenyek, vetélkedő, bemutatók Tanulmányi kirándulások Szabadidős foglalkozások Iskolai könyvtár Művészeti iskola Önálló innováció: Nyári napközis tábor szervezése Hit- és vallásoktatás IX. A beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítése A Tanulási esélyegyenlőség segítésének elvei A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység X. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok XI. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése XII. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek XIII. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések XIV. KAPCSOLATRENDSZER, EGYÜTTMŰKÖDÉS XV. A SZÜLÖK, A TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁl XVI. Egészségneveléssel és környezeti neveléssel összefüggő iskolai feladatok XVII. A fogyasztóvédelmi oktatással összefüggő feladatok a. sz. melléklet b. melléklet

4 4 BEVEZETÉS A magyar közoktatás az elmúlt évtizedekben, főként a 90-es évek kezdetétől nagy változásokon ment keresztül, mind a rendszer hatékonyságát, mind irányítását és finanszírozását tekintve. A 2000-ben elvégzett kompetencia alapú PISA mérés eredményei világítottak rá először arra, hogy a 15 éves korosztály mintegy 20%-a súlyos olvasási és matematikai nehézségekkel küzd, amit a 2006-os vizsgálat is megerősített. Ugyancsak évek óta elégedetlenek a munkaadók az oktatásból a munkaerőpiacra kilépők felkészültségével. Mindezek a negatív jelzések, illetve a hazai mérések eredményei is a szakterület korszerűsítését sürgették. A közoktatás hosszú távú stratégiája már pontosan megjelöli a fejlesztés irányait, eszközrendszerét. A Nemzeti alaptanterv (NAT) a tartalmi szabályozást helyezte új alapokra. Feladat a fejlesztés helyes irányainak megtalálása A magyar közoktatás főbb gondjai Szelektív iskolarendszer tanár központú módszertan kanonisztikus tananyag kijelölés Központi tantervek Egységes módszertan nagy és egyrétegű tananyag ismeretátadás aktív tanár- passzív tanuló egyirányú kommunikáció A teljesség illúziója Szelekció, szegregáció A fejlesztés irányai egységes, befogadó (komprehenzív) iskolarendszer tanulóközpontú módszertan pragmatikus, testre-szabott tananyag válogatás helyi tantervek differenciált módszertan kevés és rétegzett tananyag ismeretbe ágyazott képességfejlesztés, kompetencia alapú képzés aktív tanár aktív tanuló (megváltozott tanárszerep) vertikális és horizontális információáramlás reális teljesítés integráció A közoktatásról szóló törvény kimondja, hogy az iskolában a nevelő-oktató munkát pedagógiai program szerint kell folytatni, továbbá meghatározza a pedagógiai program lényeges elemeit, tartalmát. Az intézményünk nevelőtestülete által készített és elfogadott pedagógiai program a törvénynek megfelelően a NAT-ra és a kerettantervre építve a helyi igények (fenntartó, szülő, mikrokörnyezet) és a tanulók szükségleteinek érdeklődésének figyelembevételével, valamint a lehetőségek számbavételével készült. Kiegészül a kompetencia alapú oktatás pedagógiai programmal, melynek alapvető célja a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához.

5 5 1. PREAMBULUM Az intézmény típusa: Általános iskola Az intézmény neve: Ábrányi Emil Általános Iskola Alapítási éve: Alapit szerv: Nyírábrány Községi Tanács Fenntartó szerv neve Nyírábrány Nagyközségi Önkormányzat Az intézmény székhelye: Nyírábrány. Iskola u. 8. Az intézmény felügyeleti szerve: Nyírábrány Önkormányzat Képviselő-testülete Az intézmény működési területe: Nyírábrány község közigazgatási területe Az intézmény feladatai, alaptevékenysége: Állami feladatként ellátandó tevékenysége - a 8 osztályos iskolai nevelés, oktatás, - sajátos nevelési igényű (enyhén értelmi fogyatékos, diszlexiás, diszgraphiás, diszcalculiás, tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézségekkel küzdő) tanulók integrált oktatása, - A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség kibontakoztató felkészítésének pedagógiai program (IPR) szerinti nevelése-oktatása, - A TÁMOP pályázat alapján kompetencia alapú oktatás bevezetése és fenntartása. - étkeztetés, - felnőttek étkeztetése - napközi otthoni és tanulószobai ellátás, - tanórán kívüli tevékenységek: szakkörök korrepetálás tehetséggondozás diáksportkör - általános iskolai felnőttoktatás,. Az intézmény szervezete: az intézmény szervezeti és működési szabályzat alapján működik, melyet a nevelőtestület fogad el és a képviselő-testület hagy jóvá. Az intézményben az évfolyamok száma nyolc. Az intézmény igazgatója részben önálló gazdálkodó. Az iskola vezetője, a pedagógiai program benyújtója: Szőllősi Lászlóné 1.1. Az iskola tömör /emblémaszerű/ leírása: Pedagógiai hitvallásunk felvállalni az általánosan képző komplex személyiség és képességfejlesztő pedagógiát megvalósító iskolát, ahol előtérbe kerülnek a következő alapelvek: -komplexitás,

6 6 -személyközpontúság, -nyitottság, -esélyegyenlőség. - Az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás bevezetése. Közoktatási törekvések : Várt eredmények - az integrációs folyamatok erősödése, - pedagógusok felkészítése a kulcskompetenciák fejlesztésére, - a képességfejlesztés előtérbe helyezése az ismeretközpontú oktatással szemben, új pedagógiai kultúra megismertetése, - a tanulási tanítási kultúra megújítása, - korszerű tanulási környezet megteremtése: infrastrukturális fejlesztés, intézmények felújítása, új hálózatok kiépítése A közoktatás tartalmi megújítása - kompetencia alap - pályaorientációs tanácsadás - átfogó mérési, értékelési, minőségirányítási rendszer fejlesztése - tanulási lehetőségek bővítése, új tanulási formák - oktatási dolgozók át-és továbbképzése, alkalmazkodóképesség - kulturális tőke fejlesztése a társadalmi kohézió és a kreativitás érdekében

7 7 Az oktatási egyenlőtlenségek csökkentésére irányuló fejlesztések - hátrányos vagy roma tanulók szegregációja elleni küzdelem, - integrációs nevelés és integrált oktatás - sajátos nevelési igényű tanulók oktatása - migrációs tanulók integrált oktatása Intézményi modernizációs feladatok - a közoktatási törvény módosításainak végrehajtása - intézményintegrációs törekvések erősítése - a közoktatás hatékonyságát elősegítő területi együttműködések támogatásamodellhálózatok létrejötte, hálózati együttműködés, hálózati tanulás támogatása A tanítók és tanárok feladatai és változó szerepük - az óvoda iskola átmenet segítése - képességfejlesztés az ismeretközpontúság helyett befogadó szemlélet, integrációs gyakorlat - Minden gyermek más - egyénre szabott fejlesztési programok - új pedagógiai szerepértelmezés - új pedagógiai kultúra alkalmazása - szöveges értékelés, értékelés osztályszinten, egyénileg, önértékelés - a fejlesztő hatások szakaszainak egymásra építése (1-6. és 7 8 évf.) - az átmenetek elősegítése 1.2. Az iskola földrajzi működési területe Nyírábrány rövid bemutatása: Nyírábrány Hajdú-Bihar megye északkeleti szélén, közvetlenül a magyar-román államhatár mellett, a 48. számú főút mentén, Debrecentől mintegy 30 km-re fekszik. Az ivóvízhálózat minden utcán kiépült, a lakások 90 százaléka van a rendszerre csatlakozva. Vezetékes gázzal a lakások 70 százaléka rendelkezik, szennyvízcsatornával kb. 80 %, az elektromos hálózat teljesen kiépített. A lakások mintegy 60 százaléka rendelkezik telefonnal. A településen két háziorvosi körzet és egy gyógyszertár működik, mely az alapellátást biztosítja. A működő mentőhálózat is szűkebb keretek között látja el feladatát. A közművelődést az Ábrányi Kornél Művelődési-ház és az ott működő könyvtár látja el. A helyi ünnepségeken kívül az évente megrendezésre kerülő motoros találkozó illetve az Eördöghsziget fesztivál kiemelt eseményei településünknek. Egy kastély és három templom van Nyírábrányban. A római katolikus templom kertjében található a II. világháborús hősök emlékműve. A község tájházzal rendelkezik Az iskola tényleges beiskolázási körzetének földrajzi megjelölése: Az iskola körzetesítése miatt Szentannapusztáról, Budaábrányból, MÁV

8 8 telepről, Tóthfaluból, Bernátrészről illetve helyből járnak be autóbusszal a tanulók Az iskola tanulócsoportjának száma (beleértve a napközit, a tanulószobát is) Az utóbbi néhány évben a tanulólétszám stagnál fő között. Tanulócsoportok száma évfolyamonként általában 2 vagy 3 osztály. A szülői igényeknek megfelelően szervezzük a napközis foglalkozásokat illetve a tanulószobát. 2. HELYZETELEMZÉS 2.1. Az iskola társadalmi környezete Nyírábrány demográfiai adatai A lakosság száma kb. öt éve változatlan, fő körül stagnál. Jellemző az el és bevándorlás Debrecenből és a környező községekből, de kisebb számban Romániából is áttelepülnek. Így lényegesen nem változik a lakosságszám. Amíg a megyei és az országos népesség életkor szerinti összetételének változása a népesség elöregedése irányába mutat, a településre nem ez a jellemző. A népesség 20 százaléka roma, növekvő tendenciát mutat a lakosság számarányában. Jellemzően három, négy gyermek van egy családban. A környező településen ez az arány alacsonyabb. Nyírábrányban Cigány Kisebbségi önkormányzat működik 1998 óta. A település két részből áll Kisábrányból vagy Budaábrányból, amely falusiasabb rész, és Nagyábrányból, ami jobb infrastruktúrával rendelkezik. Mindkét településrészen laknak cigányok. A budaábrányi részen a Homok és a Mester utcán, a régen teknővájással foglalkozók telepedtek le. A település másik részén, a Fülöpi úton a vályogvetők építkeztek. A település központi részében a Fő utcán is sok roma származású család él. Megállapítható, hogy Nyírábrányban nem alakult ki elkülönült cigánytelep, szegregált etnikai környezet A szociális helyzet jellemzői A munkanélküliek száma Nyírábrányban 341 fő (8,3 %), amely magasabb az országos átlagnál Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt 781 gyermek után igényeltek, ebből iskoláskorú 350 fő. A regisztrált munkanélküli személyek jelentős hányada a cigány kisebbséghez tartozik. Komoly problémát jelent még a munkanélküliek iskolázottsági szintje, ugyanis viszonylag magas azoknak a száma, akiknek még az alapfokú végzettsége sincs meg, illetve azok száma, akik csak alapfokú végzettséggel rendelkeznek. A munkavállalók munkaerő-piaci elhelyezkedési esélyeit javítja a SZILTOP kht által működtetett, helyi gimnáziumban és szakközépiskolában megszerezhető érettségi illetve szakképzés esti tagozaton A közszolgáltatások elérése Az önkormányzati adatszolgáltatás alapján Nyírábrány Önkormányzata a közoktatási feladatok közül helyben látja el az óvodai nevelés, az 1-4 évfolyamos általános iskolai oktatás, az

9 9 5-8 évfolyamos általános iskolai oktatás, és az alapfokú művészetoktatás feladatait. Nyírábrány nagyközségben az óvodai ellátást egy intézmény (Nyírábrányi Önálló Napköziotthonos Óvoda), két feladatellátási helyen (Nyírábrány Hajnal út 3. és Árpád út 27.), az általános iskolai ellátást egy intézmény (Ábrányi Emil Általános Iskola 4264 Nyírábrány, Iskola u. 8.) biztosítja. Az alapfokú művészetoktatási feladatot az Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakképző Iskola, Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola (4481 Nyíregyháza, Sóstóhegy Kemecsei u. 50.) látja el az általános iskola épületében, a Matura Alapítvány fenntartásában. A közoktatási szakszolgálati feladatok nem helyben valósulnak meg. A Hajdúhadházi Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás keretében a logopédiai ellátást helyben, a pályaválasztási tanácsadást Debrecenben, és a gyógytestnevelést helyben érhetik el a tanulók. A gyermekjóléti alapellátások közül a településen megoldott a gyermekjóléti szolgáltatás és iskolai napközi. Bölcsőde nincs Nyírábrányban. Közszolgáltatások Helyben Más településen, éspedig... (km) KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI FELADATOK Óvodai nevelés X Általános iskolai oktatás 1- X 4. Általános iskolai oktatás 5- X 8. Alapfokú művészetoktatás KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK Gyógypedagógiai X Debrecen 30 km tanácsadás Korai fejlesztés és X Debrecen 30 km gondozás Fejlesztő felkészítés X Debrecen 30 km Nevelési tanácsadás X Debrecen 30 km X Kistérségi Társulás finanszírozza Debrecenből, egy része a fenntartó, helyben Logopédiai ellátás megoldott. X Kistérségi Társulás Továbbtanulási, finanszírozza pályaválasztási tanácsadás Debrecenből, X Kistérségi Társulás finanszírozza helyben Gyógytestnevelés megoldott. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK Gyermekjóléti szolgáltatás X Bölcsőde Családi napközi Iskolai napközi X Házi gyermekfelügyelet GYERMEKJÓLÉTI SZAKELLÁTÁSOK Családok átmeneti otthona X Debrecen 30 km Helyben, más településről kijáró szakember(ek). Havonta hány alkalom? X 12 heti A szolgáltatás ellátatlan X X X

10 10 3. A TANULÓCSOPORTOK ÖSSZETÉTELE, A TANULÓK NEVELTSÉGI ÁLLAPOTA A tanulócsoportok összetétele igen heterogén. A hh. tanulók száma 350 fő a tanulók 80%- a, a hhh tanulók száma 186 fő, ami 42 %-ot mutat. A magatartás és a tanuláshoz való viszony területén is változatos a kép. Az agresszivitástól az önzetlen segítőkészségig, a több tantárgyból történő bukástól az országos és megyei tanulmányi versenyeken elért szép sikerekig minden megtalálható az egyes osztályokban. A tanulóink életkörülményeit vizsgálva az alábbi veszélyeztető tényezőket találtuk, illetve találjuk folyamatosan: - Gyermekét egyedül nevelő szülő - Rendezetlen családi jogállapot - Nevelési hiányosság - Káros életvezetési szokások - Kedvezőtlen lakásviszony - Antiszociális környezet - Gondozatlanság, felügyelet hiánya - Érzelmi hiány - Túlzott szorongás, gátlás - Rossz anyagi helyzet, munkanélküliség, stb. Osztályonként átlagosan 4-5 tanulónál a veszélyeztetettségi tényezők halmozottan jelentkeznek, ami már önmagában is nehezíti a tanulmányi előrehaladást, az előforduló tanulmányi motiválatlanság, illetve részképesség zavarok, képesség hiányok mellett. Az Ábrányi Emil Általános Iskola a település egyetlen Általános Iskolája, mely feladatait önállóan látja el. Biztosított a település tanköteles korosztályán belül a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók intézményes nevelése, az IPR program működtetése. Az intézményben nem érvényesül a szegregáció. Kiegyenlített a hhh tanulók aránya évfolyamonként a tanulócsoportok között, nem tér el 25%-ban egymástól. A SNI, enyhe fokban értelmi fogyatékos, diszlexiás, diszcalculiás, diszgraphiás atipusos autista, mutista tanulókat integráltan neveljük-oktatjuk. A tanulólétszám fő között változik. Az osztályokban foglalkoztatott tanulók száma fő. A törvényben előírtaknak megfelel. Több mint 30 tanuló beilleszkedési zavarokkal, magatartásbeli rendellenességekkel, illetve tanulási nehézségekkel küzd. A nevelési feladatok meghatározásánál figyelembe kell vennünk, hogy nő a veszélyeztetett környezetben, rossz szociális körülmények között élő gyermekek száma. Ezért fokozott figyelmet kell fordítanunk: a gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységre, a felzárkóztatást segítő programokra, olyan befogadó iskolarendszer és pedagógiai környezet kialakítására, melynek keretei között megkezdődik a tényleges együttnevelés, a különböző háttérrel rendelkező gyermekek egy csoportba való nevelése.

11 11 4. A MIKROKÖRNYEZET ELVÁRÁSAI Fontos feladatunk, az esélyegyenlőség biztosítása, hogy minden tanuló továbbépíthető tudáshoz illetve értékekhez jusson. Felkészültségüket, műveltségüket úgy kell megalapoznunk, hogy valamennyien képességüknek megfelelő iskolatípusba folytathassák tanulmányaikat. Kiemelt feladatunk közé tartozik: A minőségi oktatáshoz való hozzáférés biztosítása minden tanuló számára a SNI tanulók közül az enyhén értelmi fogyatékos, diszlexiás diszcalculiás, diszgraphiás, atipusos autista, mutista tanulók integrált iskolai oktatása. Az IPR pedagógiai rendszer működtetése. A program közvetlen célja: Olyan tanulási kompetenciák kialakítása, amelyek lehetővé teszik a hhh és a hh tanulók képességeinek maximális kibontását személyre szabott, differenciált oktatási, nevelési módszerek alkalmazásával. E pedagógiai rendszer részeként megjelenő Multikulturális tartalmak segítik a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozót abban, hogy megőrizze és fejlessze identitását, vállalja másságát, elfogadja és másoknak is megmutassa a kisebbség értékeit, erősítse a közösséghez való kötődést. A tanuló hatékony megismerését szolgáló technikák alkalmazása - pedagógiai diagnosztika, - tehetségazonosítás, - tanulási stratégiák és módszerek megismerése, - tanulási problémák felismerése (nehézségek, zavarok, akadályozottság), - részképesség-zavarok kiszűrése, - a személyiség komplex megismerése - A helyes szokások, viselkedési normák kialakításán, begyakoroltatásán túl olyan értékek átszármaztatása, amelyek alapján a tanulók képessé válnak az egyetemes emberi értékek befogadására, továbbvitelére. - Az esélyegyenlőtlenségek mérséklése. - A lemorzsolódások megakadályoztatása. - A tanórán kívül lehetőség biztosítása a kultúrált szórakozásra, - művelődésre, sportolásra. 5. TÁRGYI FELTÉTELEK A nyírábrányi Általános Iskola 1983-ban épült, két emeletes paneliskola, 1999-ben 4 tanteremmel bővült. Festői környezete - hatalmas erdő, füves park, szökőkút, bitumenpálya, játszóudvar, az udvaron nádfedelű gomba - ellensúlyozza a betonépület egyhangúságát. Az épület állaga közepesnek mondható. Rendezett játszóudvara és sportpályája vonzza nemcsak a tanítványainkat, hanem a környékbelieket is. A tizenkét tantermesnek épült iskola tantermeit

12 12 fokozatosan és folyamatosan szaktantermi rendszerűvé alakítottuk, 4 tanteremmel bővítettük. Szaktantermeink felszereltsége átlagosnak mondható a szemléltető eszközök területén, a bútorzat azonban folyamatosan cserére szorul. Iskolánk sajátos szaktantermei közé sorolható a 200 m 2 területű Tornaterem. 21 számítógéppel / a SZILTOP kht tulajdonát képezi/, internet hozzáféréssel számítástechnika terem, valamint egy közel kötetes könyvtár. Egy saját üzemeltetésű konyha és ebédlő tartozik az épülethez. Az épület gázfűtéses. Az iskola udvarán kézilabda- és futballpálya található 6. A NEVELŐKÖZÖSSÉG FELKÉSZÜLTSÉGE A szakember ellátottság az intézményben jó. A szakos ellátottság 98 %-os. Kompetencia- lista ALSÓ TAGOZAT Sorsz. Név Alapvégzettség+ kiegészítő végzettség Továbbképzések/tanfolyamok 1. Borza a) Tanítóképző + Kooperatív módszertanra épülő Beáta gyógypedagógiai együttműködés szakkollégium A sajátos nevelési igényű gyermekek b)gyógypedagógus együttnevelésére felkészítő képzés tanár 60 óra Életpálya építés az 1-6. évf. képzés Projektpedagóia, epochális Oktatás Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés Tnórai differenciálás a gyakorlatban 2. Csontó Erika a) Tanítóképző + orosz szakkollégium NYIK tanf. ÉKP tanf. Gordon Meixner-féle dyslexia 40 óra Szám.gép és internet alap 55 óra H.helyz. cigány integr.nev-okt. Kooperatív módszertanra épülő együttműködés Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés Tnórai differenciálás a gyakorlatban 3. Gresku a) Tanítóképző ÉKP tanf. Györgyné b) Közoktatási vezető Gordon Szám.gép és internet alap 55 óra Adatbázis-kez. isk. muk. 35 óra Konfliktuskezelés Kooperatív módszertanra épülő együttműködés Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés Tnórai differenciálás a gyakorlatban 4. Bordás Tanító- Kooperatív módszertanra épülő Várható továbbképzések/tanfolyamok

13 13 Renáta 5. Kovács Pál kommunikáció műveltségterület a) Tanítóképző + népművelési és testnevelés szakkollégium b) Informatikus OKJs képzés c) Egészségfejlesztés, mentálhigiénia együttműködés Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés Tnórai differenciálás a gyakorlatban NYIK tanf. ÉKP tanf. UNICRI-MKM Integr.Prev. Progr. Iskolai drogkoordinátor Napközis komplex 120 óra Környezet pedagógia 30 óra Kooperatív módszertanra épülő együttműködés A sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelésére felkészítő képzés 60 óra Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés Tanórai differenciálás a gyakorlatban

14 14 Sorsz. Név 6. Kovács Zsolt 7. Kocsel Anna 8. Matlag Attila Alapvégzettség+ kiegészítő végzettség Továbbképzések/tanfolyamok Tanítóképző + Szám.gép és internet alap 55 óra pedagógia Adatbázis-kez. isk. muk. 35 óra szakkollégium Minőségfejlesztés Környezetpedagógia A tanulás tanulása Kooperatív módszertanra épülő együttműködés Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés Tnórai differenciálás a gyakorlatban Tanítóképző Anyanyelv és komm. NYIK 120 óra Szám.gép és internet alap 55 óra Gordon Konfliktuskezelés Kooperatív módszertanra épülő együttműködés Tanítóképző + Konfliktuskezelés testnevelés és sport A tanulás tanulása műveltség terület Kooperatív módszertanra épülő együttműködés Matematika kompetencia alapú képzés 1-4. évf. 30 óra Hatékony tanulói megismerési technikák 30 óra Projektpedagóia, epochális Oktatás Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés Tnórai differenciálás a gyakorlatban Várható továbbképzések/tanfolyamok 9. Perecsényi Orsolya 10. Fejér Mónika Tanítóképző + könyvtárinformatika műveltség terület Tanítóképző + technika szakkollégium Konfliktuskezelés A tanulás tanulása Kooperatív módszertanra épülő együttműködés Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés Tnórai differenciálás a gyakorlatban NYIK tanf. ÉKP tanfolyam Meixner-féle dyslexia prev. 40 óra Szám.gép és internet alap 55 óra Adatbázis-kez. isk. muk. 35 óra H.helyz. cigány integr.nev-okt. Konfliktuskezelés Kooperatív módszertanra épülő együttműködés Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés Tnórai differenciálás a gyakorlatban

15 15 Sorsz. Név 11. Szilágyiné Fényi Anita 12. Szőllősi Lászlóné 13. Vrancsik Istvánné 14. Szabóné Karácsony Ilona Alapvégzettség+ kiegészítő végzettség Tanítóképző + technika szakkollégium a) Tanítóképző b) Közoktatási vezető Tanítóképző + rajz szakkollégium Tanító + magyar nyelv és irodalom műveltség terület Továbbképzések/tanfolyamok Szám.gép és internet alap 55 óra Fejlesztőpedagógia 120 óra Kooperatív módszertanra épülő együttműködés Szövegértés, szövegalkotás Kompetencia alapú képzés 1-4. évf. Projektpedagóia,epochális Oktatás Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés Tnórai differenciálás a gyakorlatban Komplex szeminárium 2 év Ped.intenzív tanf. 1 év NYIK tanf. ÉKP tanf. Gordon Fejlesztő ped. tanf. Minőségfejlesztési alapism. Min.fejl.ben haszn.módsz. H.helyz. cigány integr.nev-okt. Szám.gép és internet alap 55 óra Adatbázis-kez. isk. muk. 35 óra Kooperatív módszertanra épülő együttműködés Projektpedagóia,epochális Oktatás Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés Tnórai differenciálás a gyakorlatban NYIK tanf. ÉKP tanf. Gordon Tánc és dráma 120 óra Szám.gép és internet alap 55 óra Adatbázis-kez. isk. muk. 35 óra Kooperatív módszertanra épülő együttműködés Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés Tnórai differenciálás a gyakorlatban Kooperatív módszertanra épülő együttműködés Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés Tnórai differenciálás a gyakorlatban Várható továbbképzések/tanfolyamok

16 16 FELSŐ TAGOZAT Sorsz. Név Alapvégzettség+ kiegészítő végzettség 1. Antal Lajosné Matematika-kémia szakos tanár 2. Bagoly Béla Földrajz-biológia szakos tanár 3. Bagoly Béláné a) Történelem szakos tanár és népművelő b) Dráma pedagógus 4. Derzsi József a) Tanítóképző b) Informatika szakos tanár c, matematika műveltségi terület Továbbképzések/tanfolyamok Gordon Kémiatanárok szakmódsz. Ellenőrzés, ért kémia órán Szám.gép és internet alap 55 óra Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés 30 óra Tnórai differenciálás a gyakorlatban Biológia komplex szemin. 2 év Földrajz komplex 2 év Szám.gép és internet alap 55 óra Adatbázis-kez. isk. muk. 35 óra Minőségfejlesztés Kooperatív módszertanra épülő együttműködés 30 óra Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés 30 óra Tnórai differenciálás a gyakorlatban Mozgóképkult.és média 120 óra Szám.gép és internet alap 55 óra Adatbázis-kez. isk. muk. 35 óra Minőségfejlesztés Kooperatív módszertanra épülő együttműködés Életpálya építés a 7-8. évf. képzés Projektpedagóia,epochális Oktatás 30 óra Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés 30 óra Tnórai differenciálás a gyakorlatban NYIK tanf. ÉKP tanf. Gordon Internet alkalmazói ism. 40 óra Minőségfejlesztés Min.fejl.haszn.módsz 40 óra Kooperatív módszertanra épülő együttműködés 30 óra Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés 30 óra Tnórai differenciálás a gyakorlatban Várható továbbképzések/tanfolyamok

17 17 Sorsz. Név 6. Kálmándi Árpádné Alapvégzettség+ kiegészítő végzettség Magyar-orosz szakos tanár 7. Kiss József a) Tanítóképző b) Technika szakos tanár c) Műszaki ism. szakoktató 8. Kiss Józsefné a) Tanítóképző + ének-zene szakkollégium b) Fizika szakos tanár 9. Kiss Zoltán Biológia-testnevelés szakos tanár Továbbképzések/tanfolyamok NYIK tanf. 100 óra Gordon Adatbázis-kez. isk. muk. 35 óra Drámapedagógia 40 óra Minőségfejlesztés H.helyz. cigány int.okt. Konfliktuskezelés Nem szakr. Okt. 120 óra Kooperatív módszertanra épülő együttműködés 30 óra Szövegértés, szövegalkotás Kompetencia alapú képzés 5-8. évf. 30 óra Hatékony tanulói megismerési technikák Projektpedagóia,epochális Oktatás 30 óra Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés 30 óra Tnórai differenciálás a gyakorlatban Gordon Középfokú szám.techn. 60 óra Adatbázis-kez. isk. muk. 35 óra Kooperatív módszertanra épülő együttműködés 30 óra Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés 30 óra Tnórai differenciálás a gyakorlatban Gordon Munkaközösségvezetői 2 év komplex tanfolyam Intézm.értékelés a közokt. 60 óra Szám.gép és internet alap 55 óra Kooperatív módszertanra épülő együttműködés 30 óra Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés 30 óra Tnórai differenciálás a gyakorlatban Diff.és könny.gyógytestn. 138 óra Szám.gép és internet alap 55 óra Kooperatív módszertanra épülő együttműködés 30 óra Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés 30 Várható továbbképzések/tanfolyamok

18 Kiss Zoltánné a) Tanítóképző b) Testnevelés szakos tanár óra Tnórai differenciálás a gyakorlatban Diff.és könny.gyógytestn. 138 óra Szám.gép és internet alap 55 óra Kooperatív módszertanra épülő együttműködés 30 óra Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés 30 óra Tnórai differenciálás a gyakorlatban

19 19 Sorsz. Név 12. Kovács Orsolya 13. Nagyné Fark Tímea Alapvégzettség+ kiegészítő végzettség a,angol nyelv és irodalom szakos tanár b,magyar nyelv és irodalom tanár a) Tanítóképző + közművelődési szakkollégium b) Angol szakos nyelvtanár Továbbképzések/tanfolyamok Kooperatív módszertanra épülő együttműködés 30 óra Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés 30 óra Tnórai differenciálás a gyakorlatban Szám.gép és internet alap 55 óra Kooperatív módszertanra épülő együttműködés 30 óra Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés 30 óra Tnórai differenciálás a gyakorlatban Várható továbbképzések/tanfolyamok 14. Pogány Gyuláné 15. Zilahiné Krausz Rita a) Magyar-orosz szakos tanár b) Angol szakos nyelvtanár c) Szakvizsgázott pedagógus-szakértő Matematika-ábrázoló geometria szakos tanár NYIK tanf. Gordon Szám.gép és internet alap 55 óra SOL Anglia 84 óra Szeml.váltás az angol okt. Nem szakr. Okt. 120 óra Kooperatív módszertanra épülő együttműködés 30 óra Projektpedagóia,epochális Oktatás 30 óra Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés 30 óra Tnórai differenciálás a gyakorlatban Minőségfejlesztés 30 óra H.helyz. cigány int.okt. Értékelés,mérés az okt-nev. 30 óra OIR Int.inf.rendsz. 30 óra Konfliktuskezelés 30 óra Tanulás tanulása 30 óra Nem szakr. Okt. 120 óra Kooperatív módszertanra épülő együttműködés 30 óra Matematika kompetencia alapú képzés 5-8. évf.

20 20 Projektpedagóia,epochális Oktatás 30 óra Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés 30 óra Tnórai differenciálás a gyakorlatban

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27.

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27. TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) Készítette: Nagyközségi Pogány Önkormányzat Gyuláné szakmai Nyírábrány vezető 2010.08.27.

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Különös közzétételi lista a 2010/2011-es tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége: ALSÓ TAGOZAT

Különös közzétételi lista a 2010/2011-es tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége: ALSÓ TAGOZAT Ábrányi Emil Általános Iskola Különös közzétételi lista a 00/0-es tanév A /994. MKM rendeletet módosító /00. (XI. 4.) OKM rendelet különös közzétételi listára vonatkozó szabályozása alapján intézményünk

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON!

ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON! TÁMOP-3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- Innovatív intézményekben ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON! Kedvezményezett: Tótkomlós Város Önkormányzata Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Projektindító nap - Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola (200896 / 001) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Intézmény neve Feladatellátási hely

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0094 PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A TÁMOP 3.1.4 PÁLYÁZATI KÖTELEZETTSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN 2010. Kiss Tamás közoktatása szakértő ÚÁMK Baja PEDAGÓGIAI MűVELőDÉSI PROGRAM, HELYI TANTERV

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

PROJEKTINDÍTÓ NAP 2009. augusztus 24.

PROJEKTINDÍTÓ NAP 2009. augusztus 24. PROJEKTINDÍTÓ NAP 2009. augusztus 24. TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben 1.Komplex intézményi fejlesztések Pályázatunk befogadása 2009.

Részletesebben

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben.

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben. Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázatról Dr.Karácsonyiné Handl Mária projektmenedzser Kecskéd, 2009. augusztus 27.

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú HEFOP/2005/3.1.3. Felkészülés a kompetenciaalapú oktatásra Esélyegyenlőség biztosítása a kompetencia-alapú tudást megalapozó oktatás bevezetésével a Ferencvárosban A projekt célja A Ferencvárosi Általános

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Göd Város Önkormányzata. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben

Göd Város Önkormányzata. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben Göd Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4 09/1 2009 0006 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben Valló Péter intézményi folyamat szaktanácsadó vallo.peter@vbcomp.hu 1 Miről

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Beszámoló a tantestületnek 2010. június 21. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 22. Társadalmi

Részletesebben

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP 3.1.4-09/1-2009-0011 Projektidőszak: 2009.10.07 2010. 08.31.

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Akkreditált pedagógus továbbképzések

Akkreditált pedagógus továbbképzések Akkreditált pedagógus továbbképzések Megnevezés Alapítási engedély száma Óraszám A csapatépítés gyakorlati módszerei a pedagógus munka során 82/105/2012 30 A differenciált tanulásszervezés lehetőségei

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés.

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés. TÁMOP..-08/- 009-005 Boldog gyermekkor, vidám tanulás, biztos munka elérhetésének segítése Tatabánya közoktatási intézményeiben Mit nyújt a pályázat? alkalmazásképes tudást motivált kat egyéni tanulási

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2.

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2. Kompetenciafejlesztési projekt megvalósítása Kondoroson Petőfi István Általános Iskola Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2009/2010. tanév Készítette : igazgató Készült: Kondoros,

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0006. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - gödi innovatív intézményekben A projekt az Európai Unió

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE LETENYEI ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM:037530 8868Letenye, Bajcsy-Zs.u.2. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet módosító 32/2008. (XI.24.)

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4.

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ 4352 Mérk Béke utca 9. Tel/fax: 44/554-044 E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3..4./08/2-2009-027 Tisztelt Érdeklődőink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Ü t e mt e r v. Bevont tanulócsoport

Ü t e mt e r v. Bevont tanulócsoport Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Holló u. 36. Tel/fax: (62) 245-877 tarjani@vargatamas.hodtav.hu Tevékenység Megvalósítás ideje Ü t e

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. 2013 Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. TARTALOM I. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 3 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 6 II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

1. számú intézményi adatlap

1. számú intézményi adatlap 1. számú intézményi adatlap 1. Intézményi alapadatok OM azonosító: Intézmény neve, címe: Fenntartó neve, címe: Főállású pedagógusok : Az intézménybe járó óvodás gyermekek Sajátos nevelési igényű (SNI)

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére. Beszámoló

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére. Beszámoló Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére Beszámoló a TÁMOP-3.1.4. Kompetenciaalapú oktatás bevezetése Pápa innovatív intézményeiben című pályázatról (Munkácsy Mihály Általános Iskola

Részletesebben

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Készítette: Imréné Lukácsi Ildikó IKT helyzetelemző, tanácsadó Cegléd, 2009. július Tartalomjegyzék Az IKT eszközök alkalmazására és a pedagógusok

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés Készítette: Gáthy Péterné Siófok, 2012. április 9. minőségügyi vezető 1 1. Tanulási környezet A telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszok alapján az épületünk jó állagú.

Részletesebben

Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: FT

Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: FT TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0055 A geszterédi gyerekek esélyeinek javítása Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 29 831 260 FT Kedvezményezett: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

résztvevők megoszlása a résztvevők száma 6 +3 Mátészalka iskola: 8 5 Mátészalka iskola: 5 1 Mátészalka iskola: 1 6 Mátészalka iskola: 6

résztvevők megoszlása a résztvevők száma 6 +3 Mátészalka iskola: 8 5 Mátészalka iskola: 5 1 Mátészalka iskola: 1 6 Mátészalka iskola: 6 A Képes Géza Általános Iskola képzései: a képzés neve Általános pedagógiai módszertani továbbképzés: Új tanulásszervezési eljárások alkalmazása: Projektoktatás a tanórán, műveltségterület bontása tantárgyi

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

TÁMOP 3. 1. 4. /08/ 2 2009 0050 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázaton.

TÁMOP 3. 1. 4. /08/ 2 2009 0050 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázaton. Intézményünk, a Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat (Nyíregyháza, Szarvas u. 10-12.) nyert a TÁMOP 3. 1. 4. /08/ 2 2009 0050 Kompetencia

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

ÓVODÁTÓL AZ ÉRETTSÉGIIG A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS SZEGEDEN

ÓVODÁTÓL AZ ÉRETTSÉGIIG A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS SZEGEDEN Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben ÓVODÁTÓL AZ ÉRETTSÉGIIG A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS SZEGEDEN A projekt az Európai Unió

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 033405 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 033405 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 033405 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nyíregyháza 1 Bevezető Mottó: Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud. (Móricz Zsigmond) Az

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47. A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 7629 Pécs, Komlói u. 58.

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP 3.1.4-09/1-2009-0011 Projektidőszak: 2009.10.07 2010. 08.31. 1. Előkészületek 2009. június-július Pályázati

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR 2008/2009.

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR 2008/2009. Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR AZ INTEGRÁCIÓS FELKÉSZÍTÉS PEDAGÓGIAI RENDSZERÉNEK BEVEZETÉSI ÜTEMTERVE 2008/2009. I. Az alkalmazás feltételei 1. szakasz Tevékenység Feladat Felelős

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben