AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 1 AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I.

2 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS PREAMBULUM Az iskola tömör /emblémaszerű/ leírása: Az iskola földrajzi működési területe Az iskola tényleges beiskolázási körzetének földrajzi megjelölése: Az iskola tanulócsoportjának száma (beleértve a napközit, a tanulószobát is) HELYZETELEMZÉS Az iskola társadalmi környezete A szociális helyzet jellemzői A közszolgáltatások elérése A TANULÓCSOPORTOK ÖSSZETÉTELE, A TANULÓK NEVELTSÉGI ÁLLAPOTA A MIKROKÖRNYEZET ELVÁRÁSAI TÁRGYI FELTÉTELEK A NEVELŐKÖZÖSSÉG FELKÉSZÜLTSÉGE SZEMÉLYI FELTÉTELEK AZ ISKOLA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE AZ ISKOLA SAJÁTOS ARCULATA NEVELÉSI PROGRAM I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEK II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI III. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai feladatai IV. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai eljárásai V. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai eszközei VI. Kiemelt fejlesztési feladatok A sajátos nevelési igényű tanulók / enyhe fokban értelmi fogyatékos, diszlexiás, diszcalculiás, diszgraphiás,/ nevelésének-oktatásának fejlesztése Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei A NAT differenciált alkalmazása az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai nevelésében oktatásában A nem szakrendszerű oktatás bevezetése A hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésének pedagógiai rendszere (IPR) VII. SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATAINK VIII. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK Közösségfejlesztés A személyiség- és közösségfejlesztés feladatai A személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés feladatainak meg alósítását szolgáló tevékenység rendszer és szervezeti formák A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere... 77

3 Hagyományok Napközi otthon, tanulószoba Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások Iskolai sportkör Szakkörök Versenyek, vetélkedő, bemutatók Tanulmányi kirándulások Szabadidős foglalkozások Iskolai könyvtár Művészeti iskola Önálló innováció: Nyári napközis tábor szervezése Hit- és vallásoktatás IX. A beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítése A Tanulási esélyegyenlőség segítésének elvei A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység X. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok XI. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése XII. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek XIII. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések XIV. KAPCSOLATRENDSZER, EGYÜTTMŰKÖDÉS XV. A SZÜLÖK, A TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁl XVI. Egészségneveléssel és környezeti neveléssel összefüggő iskolai feladatok XVII. A fogyasztóvédelmi oktatással összefüggő feladatok a. sz. melléklet b. melléklet

4 4 BEVEZETÉS A magyar közoktatás az elmúlt évtizedekben, főként a 90-es évek kezdetétől nagy változásokon ment keresztül, mind a rendszer hatékonyságát, mind irányítását és finanszírozását tekintve. A 2000-ben elvégzett kompetencia alapú PISA mérés eredményei világítottak rá először arra, hogy a 15 éves korosztály mintegy 20%-a súlyos olvasási és matematikai nehézségekkel küzd, amit a 2006-os vizsgálat is megerősített. Ugyancsak évek óta elégedetlenek a munkaadók az oktatásból a munkaerőpiacra kilépők felkészültségével. Mindezek a negatív jelzések, illetve a hazai mérések eredményei is a szakterület korszerűsítését sürgették. A közoktatás hosszú távú stratégiája már pontosan megjelöli a fejlesztés irányait, eszközrendszerét. A Nemzeti alaptanterv (NAT) a tartalmi szabályozást helyezte új alapokra. Feladat a fejlesztés helyes irányainak megtalálása A magyar közoktatás főbb gondjai Szelektív iskolarendszer tanár központú módszertan kanonisztikus tananyag kijelölés Központi tantervek Egységes módszertan nagy és egyrétegű tananyag ismeretátadás aktív tanár- passzív tanuló egyirányú kommunikáció A teljesség illúziója Szelekció, szegregáció A fejlesztés irányai egységes, befogadó (komprehenzív) iskolarendszer tanulóközpontú módszertan pragmatikus, testre-szabott tananyag válogatás helyi tantervek differenciált módszertan kevés és rétegzett tananyag ismeretbe ágyazott képességfejlesztés, kompetencia alapú képzés aktív tanár aktív tanuló (megváltozott tanárszerep) vertikális és horizontális információáramlás reális teljesítés integráció A közoktatásról szóló törvény kimondja, hogy az iskolában a nevelő-oktató munkát pedagógiai program szerint kell folytatni, továbbá meghatározza a pedagógiai program lényeges elemeit, tartalmát. Az intézményünk nevelőtestülete által készített és elfogadott pedagógiai program a törvénynek megfelelően a NAT-ra és a kerettantervre építve a helyi igények (fenntartó, szülő, mikrokörnyezet) és a tanulók szükségleteinek érdeklődésének figyelembevételével, valamint a lehetőségek számbavételével készült. Kiegészül a kompetencia alapú oktatás pedagógiai programmal, melynek alapvető célja a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához.

5 5 1. PREAMBULUM Az intézmény típusa: Általános iskola Az intézmény neve: Ábrányi Emil Általános Iskola Alapítási éve: Alapit szerv: Nyírábrány Községi Tanács Fenntartó szerv neve Nyírábrány Nagyközségi Önkormányzat Az intézmény székhelye: Nyírábrány. Iskola u. 8. Az intézmény felügyeleti szerve: Nyírábrány Önkormányzat Képviselő-testülete Az intézmény működési területe: Nyírábrány község közigazgatási területe Az intézmény feladatai, alaptevékenysége: Állami feladatként ellátandó tevékenysége - a 8 osztályos iskolai nevelés, oktatás, - sajátos nevelési igényű (enyhén értelmi fogyatékos, diszlexiás, diszgraphiás, diszcalculiás, tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézségekkel küzdő) tanulók integrált oktatása, - A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség kibontakoztató felkészítésének pedagógiai program (IPR) szerinti nevelése-oktatása, - A TÁMOP pályázat alapján kompetencia alapú oktatás bevezetése és fenntartása. - étkeztetés, - felnőttek étkeztetése - napközi otthoni és tanulószobai ellátás, - tanórán kívüli tevékenységek: szakkörök korrepetálás tehetséggondozás diáksportkör - általános iskolai felnőttoktatás,. Az intézmény szervezete: az intézmény szervezeti és működési szabályzat alapján működik, melyet a nevelőtestület fogad el és a képviselő-testület hagy jóvá. Az intézményben az évfolyamok száma nyolc. Az intézmény igazgatója részben önálló gazdálkodó. Az iskola vezetője, a pedagógiai program benyújtója: Szőllősi Lászlóné 1.1. Az iskola tömör /emblémaszerű/ leírása: Pedagógiai hitvallásunk felvállalni az általánosan képző komplex személyiség és képességfejlesztő pedagógiát megvalósító iskolát, ahol előtérbe kerülnek a következő alapelvek: -komplexitás,

6 6 -személyközpontúság, -nyitottság, -esélyegyenlőség. - Az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás bevezetése. Közoktatási törekvések : Várt eredmények - az integrációs folyamatok erősödése, - pedagógusok felkészítése a kulcskompetenciák fejlesztésére, - a képességfejlesztés előtérbe helyezése az ismeretközpontú oktatással szemben, új pedagógiai kultúra megismertetése, - a tanulási tanítási kultúra megújítása, - korszerű tanulási környezet megteremtése: infrastrukturális fejlesztés, intézmények felújítása, új hálózatok kiépítése A közoktatás tartalmi megújítása - kompetencia alap - pályaorientációs tanácsadás - átfogó mérési, értékelési, minőségirányítási rendszer fejlesztése - tanulási lehetőségek bővítése, új tanulási formák - oktatási dolgozók át-és továbbképzése, alkalmazkodóképesség - kulturális tőke fejlesztése a társadalmi kohézió és a kreativitás érdekében

7 7 Az oktatási egyenlőtlenségek csökkentésére irányuló fejlesztések - hátrányos vagy roma tanulók szegregációja elleni küzdelem, - integrációs nevelés és integrált oktatás - sajátos nevelési igényű tanulók oktatása - migrációs tanulók integrált oktatása Intézményi modernizációs feladatok - a közoktatási törvény módosításainak végrehajtása - intézményintegrációs törekvések erősítése - a közoktatás hatékonyságát elősegítő területi együttműködések támogatásamodellhálózatok létrejötte, hálózati együttműködés, hálózati tanulás támogatása A tanítók és tanárok feladatai és változó szerepük - az óvoda iskola átmenet segítése - képességfejlesztés az ismeretközpontúság helyett befogadó szemlélet, integrációs gyakorlat - Minden gyermek más - egyénre szabott fejlesztési programok - új pedagógiai szerepértelmezés - új pedagógiai kultúra alkalmazása - szöveges értékelés, értékelés osztályszinten, egyénileg, önértékelés - a fejlesztő hatások szakaszainak egymásra építése (1-6. és 7 8 évf.) - az átmenetek elősegítése 1.2. Az iskola földrajzi működési területe Nyírábrány rövid bemutatása: Nyírábrány Hajdú-Bihar megye északkeleti szélén, közvetlenül a magyar-román államhatár mellett, a 48. számú főút mentén, Debrecentől mintegy 30 km-re fekszik. Az ivóvízhálózat minden utcán kiépült, a lakások 90 százaléka van a rendszerre csatlakozva. Vezetékes gázzal a lakások 70 százaléka rendelkezik, szennyvízcsatornával kb. 80 %, az elektromos hálózat teljesen kiépített. A lakások mintegy 60 százaléka rendelkezik telefonnal. A településen két háziorvosi körzet és egy gyógyszertár működik, mely az alapellátást biztosítja. A működő mentőhálózat is szűkebb keretek között látja el feladatát. A közművelődést az Ábrányi Kornél Művelődési-ház és az ott működő könyvtár látja el. A helyi ünnepségeken kívül az évente megrendezésre kerülő motoros találkozó illetve az Eördöghsziget fesztivál kiemelt eseményei településünknek. Egy kastély és három templom van Nyírábrányban. A római katolikus templom kertjében található a II. világháborús hősök emlékműve. A község tájházzal rendelkezik Az iskola tényleges beiskolázási körzetének földrajzi megjelölése: Az iskola körzetesítése miatt Szentannapusztáról, Budaábrányból, MÁV

8 8 telepről, Tóthfaluból, Bernátrészről illetve helyből járnak be autóbusszal a tanulók Az iskola tanulócsoportjának száma (beleértve a napközit, a tanulószobát is) Az utóbbi néhány évben a tanulólétszám stagnál fő között. Tanulócsoportok száma évfolyamonként általában 2 vagy 3 osztály. A szülői igényeknek megfelelően szervezzük a napközis foglalkozásokat illetve a tanulószobát. 2. HELYZETELEMZÉS 2.1. Az iskola társadalmi környezete Nyírábrány demográfiai adatai A lakosság száma kb. öt éve változatlan, fő körül stagnál. Jellemző az el és bevándorlás Debrecenből és a környező községekből, de kisebb számban Romániából is áttelepülnek. Így lényegesen nem változik a lakosságszám. Amíg a megyei és az országos népesség életkor szerinti összetételének változása a népesség elöregedése irányába mutat, a településre nem ez a jellemző. A népesség 20 százaléka roma, növekvő tendenciát mutat a lakosság számarányában. Jellemzően három, négy gyermek van egy családban. A környező településen ez az arány alacsonyabb. Nyírábrányban Cigány Kisebbségi önkormányzat működik 1998 óta. A település két részből áll Kisábrányból vagy Budaábrányból, amely falusiasabb rész, és Nagyábrányból, ami jobb infrastruktúrával rendelkezik. Mindkét településrészen laknak cigányok. A budaábrányi részen a Homok és a Mester utcán, a régen teknővájással foglalkozók telepedtek le. A település másik részén, a Fülöpi úton a vályogvetők építkeztek. A település központi részében a Fő utcán is sok roma származású család él. Megállapítható, hogy Nyírábrányban nem alakult ki elkülönült cigánytelep, szegregált etnikai környezet A szociális helyzet jellemzői A munkanélküliek száma Nyírábrányban 341 fő (8,3 %), amely magasabb az országos átlagnál Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt 781 gyermek után igényeltek, ebből iskoláskorú 350 fő. A regisztrált munkanélküli személyek jelentős hányada a cigány kisebbséghez tartozik. Komoly problémát jelent még a munkanélküliek iskolázottsági szintje, ugyanis viszonylag magas azoknak a száma, akiknek még az alapfokú végzettsége sincs meg, illetve azok száma, akik csak alapfokú végzettséggel rendelkeznek. A munkavállalók munkaerő-piaci elhelyezkedési esélyeit javítja a SZILTOP kht által működtetett, helyi gimnáziumban és szakközépiskolában megszerezhető érettségi illetve szakképzés esti tagozaton A közszolgáltatások elérése Az önkormányzati adatszolgáltatás alapján Nyírábrány Önkormányzata a közoktatási feladatok közül helyben látja el az óvodai nevelés, az 1-4 évfolyamos általános iskolai oktatás, az

9 9 5-8 évfolyamos általános iskolai oktatás, és az alapfokú művészetoktatás feladatait. Nyírábrány nagyközségben az óvodai ellátást egy intézmény (Nyírábrányi Önálló Napköziotthonos Óvoda), két feladatellátási helyen (Nyírábrány Hajnal út 3. és Árpád út 27.), az általános iskolai ellátást egy intézmény (Ábrányi Emil Általános Iskola 4264 Nyírábrány, Iskola u. 8.) biztosítja. Az alapfokú művészetoktatási feladatot az Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakképző Iskola, Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola (4481 Nyíregyháza, Sóstóhegy Kemecsei u. 50.) látja el az általános iskola épületében, a Matura Alapítvány fenntartásában. A közoktatási szakszolgálati feladatok nem helyben valósulnak meg. A Hajdúhadházi Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás keretében a logopédiai ellátást helyben, a pályaválasztási tanácsadást Debrecenben, és a gyógytestnevelést helyben érhetik el a tanulók. A gyermekjóléti alapellátások közül a településen megoldott a gyermekjóléti szolgáltatás és iskolai napközi. Bölcsőde nincs Nyírábrányban. Közszolgáltatások Helyben Más településen, éspedig... (km) KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI FELADATOK Óvodai nevelés X Általános iskolai oktatás 1- X 4. Általános iskolai oktatás 5- X 8. Alapfokú művészetoktatás KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK Gyógypedagógiai X Debrecen 30 km tanácsadás Korai fejlesztés és X Debrecen 30 km gondozás Fejlesztő felkészítés X Debrecen 30 km Nevelési tanácsadás X Debrecen 30 km X Kistérségi Társulás finanszírozza Debrecenből, egy része a fenntartó, helyben Logopédiai ellátás megoldott. X Kistérségi Társulás Továbbtanulási, finanszírozza pályaválasztási tanácsadás Debrecenből, X Kistérségi Társulás finanszírozza helyben Gyógytestnevelés megoldott. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK Gyermekjóléti szolgáltatás X Bölcsőde Családi napközi Iskolai napközi X Házi gyermekfelügyelet GYERMEKJÓLÉTI SZAKELLÁTÁSOK Családok átmeneti otthona X Debrecen 30 km Helyben, más településről kijáró szakember(ek). Havonta hány alkalom? X 12 heti A szolgáltatás ellátatlan X X X

10 10 3. A TANULÓCSOPORTOK ÖSSZETÉTELE, A TANULÓK NEVELTSÉGI ÁLLAPOTA A tanulócsoportok összetétele igen heterogén. A hh. tanulók száma 350 fő a tanulók 80%- a, a hhh tanulók száma 186 fő, ami 42 %-ot mutat. A magatartás és a tanuláshoz való viszony területén is változatos a kép. Az agresszivitástól az önzetlen segítőkészségig, a több tantárgyból történő bukástól az országos és megyei tanulmányi versenyeken elért szép sikerekig minden megtalálható az egyes osztályokban. A tanulóink életkörülményeit vizsgálva az alábbi veszélyeztető tényezőket találtuk, illetve találjuk folyamatosan: - Gyermekét egyedül nevelő szülő - Rendezetlen családi jogállapot - Nevelési hiányosság - Káros életvezetési szokások - Kedvezőtlen lakásviszony - Antiszociális környezet - Gondozatlanság, felügyelet hiánya - Érzelmi hiány - Túlzott szorongás, gátlás - Rossz anyagi helyzet, munkanélküliség, stb. Osztályonként átlagosan 4-5 tanulónál a veszélyeztetettségi tényezők halmozottan jelentkeznek, ami már önmagában is nehezíti a tanulmányi előrehaladást, az előforduló tanulmányi motiválatlanság, illetve részképesség zavarok, képesség hiányok mellett. Az Ábrányi Emil Általános Iskola a település egyetlen Általános Iskolája, mely feladatait önállóan látja el. Biztosított a település tanköteles korosztályán belül a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók intézményes nevelése, az IPR program működtetése. Az intézményben nem érvényesül a szegregáció. Kiegyenlített a hhh tanulók aránya évfolyamonként a tanulócsoportok között, nem tér el 25%-ban egymástól. A SNI, enyhe fokban értelmi fogyatékos, diszlexiás, diszcalculiás, diszgraphiás atipusos autista, mutista tanulókat integráltan neveljük-oktatjuk. A tanulólétszám fő között változik. Az osztályokban foglalkoztatott tanulók száma fő. A törvényben előírtaknak megfelel. Több mint 30 tanuló beilleszkedési zavarokkal, magatartásbeli rendellenességekkel, illetve tanulási nehézségekkel küzd. A nevelési feladatok meghatározásánál figyelembe kell vennünk, hogy nő a veszélyeztetett környezetben, rossz szociális körülmények között élő gyermekek száma. Ezért fokozott figyelmet kell fordítanunk: a gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységre, a felzárkóztatást segítő programokra, olyan befogadó iskolarendszer és pedagógiai környezet kialakítására, melynek keretei között megkezdődik a tényleges együttnevelés, a különböző háttérrel rendelkező gyermekek egy csoportba való nevelése.

11 11 4. A MIKROKÖRNYEZET ELVÁRÁSAI Fontos feladatunk, az esélyegyenlőség biztosítása, hogy minden tanuló továbbépíthető tudáshoz illetve értékekhez jusson. Felkészültségüket, műveltségüket úgy kell megalapoznunk, hogy valamennyien képességüknek megfelelő iskolatípusba folytathassák tanulmányaikat. Kiemelt feladatunk közé tartozik: A minőségi oktatáshoz való hozzáférés biztosítása minden tanuló számára a SNI tanulók közül az enyhén értelmi fogyatékos, diszlexiás diszcalculiás, diszgraphiás, atipusos autista, mutista tanulók integrált iskolai oktatása. Az IPR pedagógiai rendszer működtetése. A program közvetlen célja: Olyan tanulási kompetenciák kialakítása, amelyek lehetővé teszik a hhh és a hh tanulók képességeinek maximális kibontását személyre szabott, differenciált oktatási, nevelési módszerek alkalmazásával. E pedagógiai rendszer részeként megjelenő Multikulturális tartalmak segítik a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozót abban, hogy megőrizze és fejlessze identitását, vállalja másságát, elfogadja és másoknak is megmutassa a kisebbség értékeit, erősítse a közösséghez való kötődést. A tanuló hatékony megismerését szolgáló technikák alkalmazása - pedagógiai diagnosztika, - tehetségazonosítás, - tanulási stratégiák és módszerek megismerése, - tanulási problémák felismerése (nehézségek, zavarok, akadályozottság), - részképesség-zavarok kiszűrése, - a személyiség komplex megismerése - A helyes szokások, viselkedési normák kialakításán, begyakoroltatásán túl olyan értékek átszármaztatása, amelyek alapján a tanulók képessé válnak az egyetemes emberi értékek befogadására, továbbvitelére. - Az esélyegyenlőtlenségek mérséklése. - A lemorzsolódások megakadályoztatása. - A tanórán kívül lehetőség biztosítása a kultúrált szórakozásra, - művelődésre, sportolásra. 5. TÁRGYI FELTÉTELEK A nyírábrányi Általános Iskola 1983-ban épült, két emeletes paneliskola, 1999-ben 4 tanteremmel bővült. Festői környezete - hatalmas erdő, füves park, szökőkút, bitumenpálya, játszóudvar, az udvaron nádfedelű gomba - ellensúlyozza a betonépület egyhangúságát. Az épület állaga közepesnek mondható. Rendezett játszóudvara és sportpályája vonzza nemcsak a tanítványainkat, hanem a környékbelieket is. A tizenkét tantermesnek épült iskola tantermeit

12 12 fokozatosan és folyamatosan szaktantermi rendszerűvé alakítottuk, 4 tanteremmel bővítettük. Szaktantermeink felszereltsége átlagosnak mondható a szemléltető eszközök területén, a bútorzat azonban folyamatosan cserére szorul. Iskolánk sajátos szaktantermei közé sorolható a 200 m 2 területű Tornaterem. 21 számítógéppel / a SZILTOP kht tulajdonát képezi/, internet hozzáféréssel számítástechnika terem, valamint egy közel kötetes könyvtár. Egy saját üzemeltetésű konyha és ebédlő tartozik az épülethez. Az épület gázfűtéses. Az iskola udvarán kézilabda- és futballpálya található 6. A NEVELŐKÖZÖSSÉG FELKÉSZÜLTSÉGE A szakember ellátottság az intézményben jó. A szakos ellátottság 98 %-os. Kompetencia- lista ALSÓ TAGOZAT Sorsz. Név Alapvégzettség+ kiegészítő végzettség Továbbképzések/tanfolyamok 1. Borza a) Tanítóképző + Kooperatív módszertanra épülő Beáta gyógypedagógiai együttműködés szakkollégium A sajátos nevelési igényű gyermekek b)gyógypedagógus együttnevelésére felkészítő képzés tanár 60 óra Életpálya építés az 1-6. évf. képzés Projektpedagóia, epochális Oktatás Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés Tnórai differenciálás a gyakorlatban 2. Csontó Erika a) Tanítóképző + orosz szakkollégium NYIK tanf. ÉKP tanf. Gordon Meixner-féle dyslexia 40 óra Szám.gép és internet alap 55 óra H.helyz. cigány integr.nev-okt. Kooperatív módszertanra épülő együttműködés Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés Tnórai differenciálás a gyakorlatban 3. Gresku a) Tanítóképző ÉKP tanf. Györgyné b) Közoktatási vezető Gordon Szám.gép és internet alap 55 óra Adatbázis-kez. isk. muk. 35 óra Konfliktuskezelés Kooperatív módszertanra épülő együttműködés Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés Tnórai differenciálás a gyakorlatban 4. Bordás Tanító- Kooperatív módszertanra épülő Várható továbbképzések/tanfolyamok

13 13 Renáta 5. Kovács Pál kommunikáció műveltségterület a) Tanítóképző + népművelési és testnevelés szakkollégium b) Informatikus OKJs képzés c) Egészségfejlesztés, mentálhigiénia együttműködés Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés Tnórai differenciálás a gyakorlatban NYIK tanf. ÉKP tanf. UNICRI-MKM Integr.Prev. Progr. Iskolai drogkoordinátor Napközis komplex 120 óra Környezet pedagógia 30 óra Kooperatív módszertanra épülő együttműködés A sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelésére felkészítő képzés 60 óra Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés Tanórai differenciálás a gyakorlatban

14 14 Sorsz. Név 6. Kovács Zsolt 7. Kocsel Anna 8. Matlag Attila Alapvégzettség+ kiegészítő végzettség Továbbképzések/tanfolyamok Tanítóképző + Szám.gép és internet alap 55 óra pedagógia Adatbázis-kez. isk. muk. 35 óra szakkollégium Minőségfejlesztés Környezetpedagógia A tanulás tanulása Kooperatív módszertanra épülő együttműködés Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés Tnórai differenciálás a gyakorlatban Tanítóképző Anyanyelv és komm. NYIK 120 óra Szám.gép és internet alap 55 óra Gordon Konfliktuskezelés Kooperatív módszertanra épülő együttműködés Tanítóképző + Konfliktuskezelés testnevelés és sport A tanulás tanulása műveltség terület Kooperatív módszertanra épülő együttműködés Matematika kompetencia alapú képzés 1-4. évf. 30 óra Hatékony tanulói megismerési technikák 30 óra Projektpedagóia, epochális Oktatás Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés Tnórai differenciálás a gyakorlatban Várható továbbképzések/tanfolyamok 9. Perecsényi Orsolya 10. Fejér Mónika Tanítóképző + könyvtárinformatika műveltség terület Tanítóképző + technika szakkollégium Konfliktuskezelés A tanulás tanulása Kooperatív módszertanra épülő együttműködés Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés Tnórai differenciálás a gyakorlatban NYIK tanf. ÉKP tanfolyam Meixner-féle dyslexia prev. 40 óra Szám.gép és internet alap 55 óra Adatbázis-kez. isk. muk. 35 óra H.helyz. cigány integr.nev-okt. Konfliktuskezelés Kooperatív módszertanra épülő együttműködés Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés Tnórai differenciálás a gyakorlatban

15 15 Sorsz. Név 11. Szilágyiné Fényi Anita 12. Szőllősi Lászlóné 13. Vrancsik Istvánné 14. Szabóné Karácsony Ilona Alapvégzettség+ kiegészítő végzettség Tanítóképző + technika szakkollégium a) Tanítóképző b) Közoktatási vezető Tanítóképző + rajz szakkollégium Tanító + magyar nyelv és irodalom műveltség terület Továbbképzések/tanfolyamok Szám.gép és internet alap 55 óra Fejlesztőpedagógia 120 óra Kooperatív módszertanra épülő együttműködés Szövegértés, szövegalkotás Kompetencia alapú képzés 1-4. évf. Projektpedagóia,epochális Oktatás Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés Tnórai differenciálás a gyakorlatban Komplex szeminárium 2 év Ped.intenzív tanf. 1 év NYIK tanf. ÉKP tanf. Gordon Fejlesztő ped. tanf. Minőségfejlesztési alapism. Min.fejl.ben haszn.módsz. H.helyz. cigány integr.nev-okt. Szám.gép és internet alap 55 óra Adatbázis-kez. isk. muk. 35 óra Kooperatív módszertanra épülő együttműködés Projektpedagóia,epochális Oktatás Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés Tnórai differenciálás a gyakorlatban NYIK tanf. ÉKP tanf. Gordon Tánc és dráma 120 óra Szám.gép és internet alap 55 óra Adatbázis-kez. isk. muk. 35 óra Kooperatív módszertanra épülő együttműködés Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés Tnórai differenciálás a gyakorlatban Kooperatív módszertanra épülő együttműködés Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés Tnórai differenciálás a gyakorlatban Várható továbbképzések/tanfolyamok

16 16 FELSŐ TAGOZAT Sorsz. Név Alapvégzettség+ kiegészítő végzettség 1. Antal Lajosné Matematika-kémia szakos tanár 2. Bagoly Béla Földrajz-biológia szakos tanár 3. Bagoly Béláné a) Történelem szakos tanár és népművelő b) Dráma pedagógus 4. Derzsi József a) Tanítóképző b) Informatika szakos tanár c, matematika műveltségi terület Továbbképzések/tanfolyamok Gordon Kémiatanárok szakmódsz. Ellenőrzés, ért kémia órán Szám.gép és internet alap 55 óra Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés 30 óra Tnórai differenciálás a gyakorlatban Biológia komplex szemin. 2 év Földrajz komplex 2 év Szám.gép és internet alap 55 óra Adatbázis-kez. isk. muk. 35 óra Minőségfejlesztés Kooperatív módszertanra épülő együttműködés 30 óra Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés 30 óra Tnórai differenciálás a gyakorlatban Mozgóképkult.és média 120 óra Szám.gép és internet alap 55 óra Adatbázis-kez. isk. muk. 35 óra Minőségfejlesztés Kooperatív módszertanra épülő együttműködés Életpálya építés a 7-8. évf. képzés Projektpedagóia,epochális Oktatás 30 óra Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés 30 óra Tnórai differenciálás a gyakorlatban NYIK tanf. ÉKP tanf. Gordon Internet alkalmazói ism. 40 óra Minőségfejlesztés Min.fejl.haszn.módsz 40 óra Kooperatív módszertanra épülő együttműködés 30 óra Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés 30 óra Tnórai differenciálás a gyakorlatban Várható továbbképzések/tanfolyamok

17 17 Sorsz. Név 6. Kálmándi Árpádné Alapvégzettség+ kiegészítő végzettség Magyar-orosz szakos tanár 7. Kiss József a) Tanítóképző b) Technika szakos tanár c) Műszaki ism. szakoktató 8. Kiss Józsefné a) Tanítóképző + ének-zene szakkollégium b) Fizika szakos tanár 9. Kiss Zoltán Biológia-testnevelés szakos tanár Továbbképzések/tanfolyamok NYIK tanf. 100 óra Gordon Adatbázis-kez. isk. muk. 35 óra Drámapedagógia 40 óra Minőségfejlesztés H.helyz. cigány int.okt. Konfliktuskezelés Nem szakr. Okt. 120 óra Kooperatív módszertanra épülő együttműködés 30 óra Szövegértés, szövegalkotás Kompetencia alapú képzés 5-8. évf. 30 óra Hatékony tanulói megismerési technikák Projektpedagóia,epochális Oktatás 30 óra Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés 30 óra Tnórai differenciálás a gyakorlatban Gordon Középfokú szám.techn. 60 óra Adatbázis-kez. isk. muk. 35 óra Kooperatív módszertanra épülő együttműködés 30 óra Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés 30 óra Tnórai differenciálás a gyakorlatban Gordon Munkaközösségvezetői 2 év komplex tanfolyam Intézm.értékelés a közokt. 60 óra Szám.gép és internet alap 55 óra Kooperatív módszertanra épülő együttműködés 30 óra Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés 30 óra Tnórai differenciálás a gyakorlatban Diff.és könny.gyógytestn. 138 óra Szám.gép és internet alap 55 óra Kooperatív módszertanra épülő együttműködés 30 óra Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés 30 Várható továbbképzések/tanfolyamok

18 Kiss Zoltánné a) Tanítóképző b) Testnevelés szakos tanár óra Tnórai differenciálás a gyakorlatban Diff.és könny.gyógytestn. 138 óra Szám.gép és internet alap 55 óra Kooperatív módszertanra épülő együttműködés 30 óra Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés 30 óra Tnórai differenciálás a gyakorlatban

19 19 Sorsz. Név 12. Kovács Orsolya 13. Nagyné Fark Tímea Alapvégzettség+ kiegészítő végzettség a,angol nyelv és irodalom szakos tanár b,magyar nyelv és irodalom tanár a) Tanítóképző + közművelődési szakkollégium b) Angol szakos nyelvtanár Továbbképzések/tanfolyamok Kooperatív módszertanra épülő együttműködés 30 óra Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés 30 óra Tnórai differenciálás a gyakorlatban Szám.gép és internet alap 55 óra Kooperatív módszertanra épülő együttműködés 30 óra Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés 30 óra Tnórai differenciálás a gyakorlatban Várható továbbképzések/tanfolyamok 14. Pogány Gyuláné 15. Zilahiné Krausz Rita a) Magyar-orosz szakos tanár b) Angol szakos nyelvtanár c) Szakvizsgázott pedagógus-szakértő Matematika-ábrázoló geometria szakos tanár NYIK tanf. Gordon Szám.gép és internet alap 55 óra SOL Anglia 84 óra Szeml.váltás az angol okt. Nem szakr. Okt. 120 óra Kooperatív módszertanra épülő együttműködés 30 óra Projektpedagóia,epochális Oktatás 30 óra Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés 30 óra Tnórai differenciálás a gyakorlatban Minőségfejlesztés 30 óra H.helyz. cigány int.okt. Értékelés,mérés az okt-nev. 30 óra OIR Int.inf.rendsz. 30 óra Konfliktuskezelés 30 óra Tanulás tanulása 30 óra Nem szakr. Okt. 120 óra Kooperatív módszertanra épülő együttműködés 30 óra Matematika kompetencia alapú képzés 5-8. évf.

20 20 Projektpedagóia,epochális Oktatás 30 óra Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés 30 óra Tnórai differenciálás a gyakorlatban

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Bajner Imre Elfogadás dátuma: 2010. december 15. Jóváhagyó: Tapolca Város Önkormányzata Jóváhagyás dátuma: 2010. december 31. Érvényessége:

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI TERV HELYI TANTERV SZEGED 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető Az iskola feltételrendszere I. Rész Nevelési program 9 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár Tóvárosi Általános Iskola Pedagógiai programja Székesfehérvár Készítette: a Tóvárosi Általános Iskola vezetése Tartalom 1. Az iskola általános jellemzői... 5 1.1.Dologi feltételek... 6 A pedagógiai program

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 8. SZÁMÚ MELLÉKLET A Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA SZEGED 2010 I. Az oktatási intézmény meghatározása Az

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben

TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE

TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE EUROPEAN UNION European Regional Development Fund 1 UTAZÓ PEDAGÓGUSOK

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 66. szám 10635 III. Kormányrendeletek A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról A Kormány a nemzeti

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

V I T A I R A T BEVEZETÉS

V I T A I R A T BEVEZETÉS BEVEZETÉS A 2010. tavaszi országgyűlési választások eredménye egyértelmű felhatalmazást adott arra, hogy új értékalapokra helyezzük az oktatási rendszer egészét. Ennélfogva szükségszerű egy új közoktatási

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Magyarország 2009/10-es kiadás European Commission AZ EURÓPAI OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZEREK SZERKEZETE MAGYARORSZÁG 2009/10 Összeállította: Juhász

Részletesebben

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 3 SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK A MEGYE KÖZOKTATÁSÁÉRT A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2005/5. HOGYAN TOVÁBB? 2001/1 2 PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK Tartalom Szakmai szolgáltatások a megye

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034800 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009-ES ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 2004-ben készült ot 2009. márciusában a következő rendelkezések szerint módosítottuk:

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VIDONYINÉ SÓLYMOS RITA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2010. Bevezető...

Részletesebben

Szakértői jelentés Szakmai munka értékelése Wosinsky Mór Oktatási Intézmény Tolna 2008.

Szakértői jelentés Szakmai munka értékelése Wosinsky Mór Oktatási Intézmény Tolna 2008. Szakértői jelentés Szakmai munka értékelése Wosinsky Mór Oktatási Intézmény Tolna 2008. Tartalomjegyzék AZ ÉRTÉKELÉS CÉLJA... 3 AZ ÉRTÉKELÉS TERÜLETEI... 3 AZ ÉRTÉKELÉS IDŐTARTAMA... 4 AZ ÉRTÉKELÉS SORÁN

Részletesebben

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034458 Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszám:

Részletesebben