AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 1 AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I.

2 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS PREAMBULUM Az iskola tömör /emblémaszerű/ leírása: Az iskola földrajzi működési területe Az iskola tényleges beiskolázási körzetének földrajzi megjelölése: Az iskola tanulócsoportjának száma (beleértve a napközit, a tanulószobát is) HELYZETELEMZÉS Az iskola társadalmi környezete A szociális helyzet jellemzői A közszolgáltatások elérése A TANULÓCSOPORTOK ÖSSZETÉTELE, A TANULÓK NEVELTSÉGI ÁLLAPOTA A MIKROKÖRNYEZET ELVÁRÁSAI TÁRGYI FELTÉTELEK A NEVELŐKÖZÖSSÉG FELKÉSZÜLTSÉGE SZEMÉLYI FELTÉTELEK AZ ISKOLA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE AZ ISKOLA SAJÁTOS ARCULATA NEVELÉSI PROGRAM I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEK II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI III. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai feladatai IV. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai eljárásai V. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai eszközei VI. Kiemelt fejlesztési feladatok A sajátos nevelési igényű tanulók / enyhe fokban értelmi fogyatékos, diszlexiás, diszcalculiás, diszgraphiás,/ nevelésének-oktatásának fejlesztése Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei A NAT differenciált alkalmazása az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai nevelésében oktatásában A nem szakrendszerű oktatás bevezetése A hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésének pedagógiai rendszere (IPR) VII. SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATAINK VIII. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK Közösségfejlesztés A személyiség- és közösségfejlesztés feladatai A személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés feladatainak meg alósítását szolgáló tevékenység rendszer és szervezeti formák A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere... 77

3 Hagyományok Napközi otthon, tanulószoba Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások Iskolai sportkör Szakkörök Versenyek, vetélkedő, bemutatók Tanulmányi kirándulások Szabadidős foglalkozások Iskolai könyvtár Művészeti iskola Önálló innováció: Nyári napközis tábor szervezése Hit- és vallásoktatás IX. A beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítése A Tanulási esélyegyenlőség segítésének elvei A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység X. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok XI. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése XII. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek XIII. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések XIV. KAPCSOLATRENDSZER, EGYÜTTMŰKÖDÉS XV. A SZÜLÖK, A TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁl XVI. Egészségneveléssel és környezeti neveléssel összefüggő iskolai feladatok XVII. A fogyasztóvédelmi oktatással összefüggő feladatok a. sz. melléklet b. melléklet

4 4 BEVEZETÉS A magyar közoktatás az elmúlt évtizedekben, főként a 90-es évek kezdetétől nagy változásokon ment keresztül, mind a rendszer hatékonyságát, mind irányítását és finanszírozását tekintve. A 2000-ben elvégzett kompetencia alapú PISA mérés eredményei világítottak rá először arra, hogy a 15 éves korosztály mintegy 20%-a súlyos olvasási és matematikai nehézségekkel küzd, amit a 2006-os vizsgálat is megerősített. Ugyancsak évek óta elégedetlenek a munkaadók az oktatásból a munkaerőpiacra kilépők felkészültségével. Mindezek a negatív jelzések, illetve a hazai mérések eredményei is a szakterület korszerűsítését sürgették. A közoktatás hosszú távú stratégiája már pontosan megjelöli a fejlesztés irányait, eszközrendszerét. A Nemzeti alaptanterv (NAT) a tartalmi szabályozást helyezte új alapokra. Feladat a fejlesztés helyes irányainak megtalálása A magyar közoktatás főbb gondjai Szelektív iskolarendszer tanár központú módszertan kanonisztikus tananyag kijelölés Központi tantervek Egységes módszertan nagy és egyrétegű tananyag ismeretátadás aktív tanár- passzív tanuló egyirányú kommunikáció A teljesség illúziója Szelekció, szegregáció A fejlesztés irányai egységes, befogadó (komprehenzív) iskolarendszer tanulóközpontú módszertan pragmatikus, testre-szabott tananyag válogatás helyi tantervek differenciált módszertan kevés és rétegzett tananyag ismeretbe ágyazott képességfejlesztés, kompetencia alapú képzés aktív tanár aktív tanuló (megváltozott tanárszerep) vertikális és horizontális információáramlás reális teljesítés integráció A közoktatásról szóló törvény kimondja, hogy az iskolában a nevelő-oktató munkát pedagógiai program szerint kell folytatni, továbbá meghatározza a pedagógiai program lényeges elemeit, tartalmát. Az intézményünk nevelőtestülete által készített és elfogadott pedagógiai program a törvénynek megfelelően a NAT-ra és a kerettantervre építve a helyi igények (fenntartó, szülő, mikrokörnyezet) és a tanulók szükségleteinek érdeklődésének figyelembevételével, valamint a lehetőségek számbavételével készült. Kiegészül a kompetencia alapú oktatás pedagógiai programmal, melynek alapvető célja a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához.

5 5 1. PREAMBULUM Az intézmény típusa: Általános iskola Az intézmény neve: Ábrányi Emil Általános Iskola Alapítási éve: Alapit szerv: Nyírábrány Községi Tanács Fenntartó szerv neve Nyírábrány Nagyközségi Önkormányzat Az intézmény székhelye: Nyírábrány. Iskola u. 8. Az intézmény felügyeleti szerve: Nyírábrány Önkormányzat Képviselő-testülete Az intézmény működési területe: Nyírábrány község közigazgatási területe Az intézmény feladatai, alaptevékenysége: Állami feladatként ellátandó tevékenysége - a 8 osztályos iskolai nevelés, oktatás, - sajátos nevelési igényű (enyhén értelmi fogyatékos, diszlexiás, diszgraphiás, diszcalculiás, tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézségekkel küzdő) tanulók integrált oktatása, - A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség kibontakoztató felkészítésének pedagógiai program (IPR) szerinti nevelése-oktatása, - A TÁMOP pályázat alapján kompetencia alapú oktatás bevezetése és fenntartása. - étkeztetés, - felnőttek étkeztetése - napközi otthoni és tanulószobai ellátás, - tanórán kívüli tevékenységek: szakkörök korrepetálás tehetséggondozás diáksportkör - általános iskolai felnőttoktatás,. Az intézmény szervezete: az intézmény szervezeti és működési szabályzat alapján működik, melyet a nevelőtestület fogad el és a képviselő-testület hagy jóvá. Az intézményben az évfolyamok száma nyolc. Az intézmény igazgatója részben önálló gazdálkodó. Az iskola vezetője, a pedagógiai program benyújtója: Szőllősi Lászlóné 1.1. Az iskola tömör /emblémaszerű/ leírása: Pedagógiai hitvallásunk felvállalni az általánosan képző komplex személyiség és képességfejlesztő pedagógiát megvalósító iskolát, ahol előtérbe kerülnek a következő alapelvek: -komplexitás,

6 6 -személyközpontúság, -nyitottság, -esélyegyenlőség. - Az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás bevezetése. Közoktatási törekvések : Várt eredmények - az integrációs folyamatok erősödése, - pedagógusok felkészítése a kulcskompetenciák fejlesztésére, - a képességfejlesztés előtérbe helyezése az ismeretközpontú oktatással szemben, új pedagógiai kultúra megismertetése, - a tanulási tanítási kultúra megújítása, - korszerű tanulási környezet megteremtése: infrastrukturális fejlesztés, intézmények felújítása, új hálózatok kiépítése A közoktatás tartalmi megújítása - kompetencia alap - pályaorientációs tanácsadás - átfogó mérési, értékelési, minőségirányítási rendszer fejlesztése - tanulási lehetőségek bővítése, új tanulási formák - oktatási dolgozók át-és továbbképzése, alkalmazkodóképesség - kulturális tőke fejlesztése a társadalmi kohézió és a kreativitás érdekében

7 7 Az oktatási egyenlőtlenségek csökkentésére irányuló fejlesztések - hátrányos vagy roma tanulók szegregációja elleni küzdelem, - integrációs nevelés és integrált oktatás - sajátos nevelési igényű tanulók oktatása - migrációs tanulók integrált oktatása Intézményi modernizációs feladatok - a közoktatási törvény módosításainak végrehajtása - intézményintegrációs törekvések erősítése - a közoktatás hatékonyságát elősegítő területi együttműködések támogatásamodellhálózatok létrejötte, hálózati együttműködés, hálózati tanulás támogatása A tanítók és tanárok feladatai és változó szerepük - az óvoda iskola átmenet segítése - képességfejlesztés az ismeretközpontúság helyett befogadó szemlélet, integrációs gyakorlat - Minden gyermek más - egyénre szabott fejlesztési programok - új pedagógiai szerepértelmezés - új pedagógiai kultúra alkalmazása - szöveges értékelés, értékelés osztályszinten, egyénileg, önértékelés - a fejlesztő hatások szakaszainak egymásra építése (1-6. és 7 8 évf.) - az átmenetek elősegítése 1.2. Az iskola földrajzi működési területe Nyírábrány rövid bemutatása: Nyírábrány Hajdú-Bihar megye északkeleti szélén, közvetlenül a magyar-román államhatár mellett, a 48. számú főút mentén, Debrecentől mintegy 30 km-re fekszik. Az ivóvízhálózat minden utcán kiépült, a lakások 90 százaléka van a rendszerre csatlakozva. Vezetékes gázzal a lakások 70 százaléka rendelkezik, szennyvízcsatornával kb. 80 %, az elektromos hálózat teljesen kiépített. A lakások mintegy 60 százaléka rendelkezik telefonnal. A településen két háziorvosi körzet és egy gyógyszertár működik, mely az alapellátást biztosítja. A működő mentőhálózat is szűkebb keretek között látja el feladatát. A közművelődést az Ábrányi Kornél Művelődési-ház és az ott működő könyvtár látja el. A helyi ünnepségeken kívül az évente megrendezésre kerülő motoros találkozó illetve az Eördöghsziget fesztivál kiemelt eseményei településünknek. Egy kastély és három templom van Nyírábrányban. A római katolikus templom kertjében található a II. világháborús hősök emlékműve. A község tájházzal rendelkezik Az iskola tényleges beiskolázási körzetének földrajzi megjelölése: Az iskola körzetesítése miatt Szentannapusztáról, Budaábrányból, MÁV

8 8 telepről, Tóthfaluból, Bernátrészről illetve helyből járnak be autóbusszal a tanulók Az iskola tanulócsoportjának száma (beleértve a napközit, a tanulószobát is) Az utóbbi néhány évben a tanulólétszám stagnál fő között. Tanulócsoportok száma évfolyamonként általában 2 vagy 3 osztály. A szülői igényeknek megfelelően szervezzük a napközis foglalkozásokat illetve a tanulószobát. 2. HELYZETELEMZÉS 2.1. Az iskola társadalmi környezete Nyírábrány demográfiai adatai A lakosság száma kb. öt éve változatlan, fő körül stagnál. Jellemző az el és bevándorlás Debrecenből és a környező községekből, de kisebb számban Romániából is áttelepülnek. Így lényegesen nem változik a lakosságszám. Amíg a megyei és az országos népesség életkor szerinti összetételének változása a népesség elöregedése irányába mutat, a településre nem ez a jellemző. A népesség 20 százaléka roma, növekvő tendenciát mutat a lakosság számarányában. Jellemzően három, négy gyermek van egy családban. A környező településen ez az arány alacsonyabb. Nyírábrányban Cigány Kisebbségi önkormányzat működik 1998 óta. A település két részből áll Kisábrányból vagy Budaábrányból, amely falusiasabb rész, és Nagyábrányból, ami jobb infrastruktúrával rendelkezik. Mindkét településrészen laknak cigányok. A budaábrányi részen a Homok és a Mester utcán, a régen teknővájással foglalkozók telepedtek le. A település másik részén, a Fülöpi úton a vályogvetők építkeztek. A település központi részében a Fő utcán is sok roma származású család él. Megállapítható, hogy Nyírábrányban nem alakult ki elkülönült cigánytelep, szegregált etnikai környezet A szociális helyzet jellemzői A munkanélküliek száma Nyírábrányban 341 fő (8,3 %), amely magasabb az országos átlagnál Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt 781 gyermek után igényeltek, ebből iskoláskorú 350 fő. A regisztrált munkanélküli személyek jelentős hányada a cigány kisebbséghez tartozik. Komoly problémát jelent még a munkanélküliek iskolázottsági szintje, ugyanis viszonylag magas azoknak a száma, akiknek még az alapfokú végzettsége sincs meg, illetve azok száma, akik csak alapfokú végzettséggel rendelkeznek. A munkavállalók munkaerő-piaci elhelyezkedési esélyeit javítja a SZILTOP kht által működtetett, helyi gimnáziumban és szakközépiskolában megszerezhető érettségi illetve szakképzés esti tagozaton A közszolgáltatások elérése Az önkormányzati adatszolgáltatás alapján Nyírábrány Önkormányzata a közoktatási feladatok közül helyben látja el az óvodai nevelés, az 1-4 évfolyamos általános iskolai oktatás, az

9 9 5-8 évfolyamos általános iskolai oktatás, és az alapfokú művészetoktatás feladatait. Nyírábrány nagyközségben az óvodai ellátást egy intézmény (Nyírábrányi Önálló Napköziotthonos Óvoda), két feladatellátási helyen (Nyírábrány Hajnal út 3. és Árpád út 27.), az általános iskolai ellátást egy intézmény (Ábrányi Emil Általános Iskola 4264 Nyírábrány, Iskola u. 8.) biztosítja. Az alapfokú művészetoktatási feladatot az Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakképző Iskola, Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola (4481 Nyíregyháza, Sóstóhegy Kemecsei u. 50.) látja el az általános iskola épületében, a Matura Alapítvány fenntartásában. A közoktatási szakszolgálati feladatok nem helyben valósulnak meg. A Hajdúhadházi Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás keretében a logopédiai ellátást helyben, a pályaválasztási tanácsadást Debrecenben, és a gyógytestnevelést helyben érhetik el a tanulók. A gyermekjóléti alapellátások közül a településen megoldott a gyermekjóléti szolgáltatás és iskolai napközi. Bölcsőde nincs Nyírábrányban. Közszolgáltatások Helyben Más településen, éspedig... (km) KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI FELADATOK Óvodai nevelés X Általános iskolai oktatás 1- X 4. Általános iskolai oktatás 5- X 8. Alapfokú művészetoktatás KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK Gyógypedagógiai X Debrecen 30 km tanácsadás Korai fejlesztés és X Debrecen 30 km gondozás Fejlesztő felkészítés X Debrecen 30 km Nevelési tanácsadás X Debrecen 30 km X Kistérségi Társulás finanszírozza Debrecenből, egy része a fenntartó, helyben Logopédiai ellátás megoldott. X Kistérségi Társulás Továbbtanulási, finanszírozza pályaválasztási tanácsadás Debrecenből, X Kistérségi Társulás finanszírozza helyben Gyógytestnevelés megoldott. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK Gyermekjóléti szolgáltatás X Bölcsőde Családi napközi Iskolai napközi X Házi gyermekfelügyelet GYERMEKJÓLÉTI SZAKELLÁTÁSOK Családok átmeneti otthona X Debrecen 30 km Helyben, más településről kijáró szakember(ek). Havonta hány alkalom? X 12 heti A szolgáltatás ellátatlan X X X

10 10 3. A TANULÓCSOPORTOK ÖSSZETÉTELE, A TANULÓK NEVELTSÉGI ÁLLAPOTA A tanulócsoportok összetétele igen heterogén. A hh. tanulók száma 350 fő a tanulók 80%- a, a hhh tanulók száma 186 fő, ami 42 %-ot mutat. A magatartás és a tanuláshoz való viszony területén is változatos a kép. Az agresszivitástól az önzetlen segítőkészségig, a több tantárgyból történő bukástól az országos és megyei tanulmányi versenyeken elért szép sikerekig minden megtalálható az egyes osztályokban. A tanulóink életkörülményeit vizsgálva az alábbi veszélyeztető tényezőket találtuk, illetve találjuk folyamatosan: - Gyermekét egyedül nevelő szülő - Rendezetlen családi jogállapot - Nevelési hiányosság - Káros életvezetési szokások - Kedvezőtlen lakásviszony - Antiszociális környezet - Gondozatlanság, felügyelet hiánya - Érzelmi hiány - Túlzott szorongás, gátlás - Rossz anyagi helyzet, munkanélküliség, stb. Osztályonként átlagosan 4-5 tanulónál a veszélyeztetettségi tényezők halmozottan jelentkeznek, ami már önmagában is nehezíti a tanulmányi előrehaladást, az előforduló tanulmányi motiválatlanság, illetve részképesség zavarok, képesség hiányok mellett. Az Ábrányi Emil Általános Iskola a település egyetlen Általános Iskolája, mely feladatait önállóan látja el. Biztosított a település tanköteles korosztályán belül a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók intézményes nevelése, az IPR program működtetése. Az intézményben nem érvényesül a szegregáció. Kiegyenlített a hhh tanulók aránya évfolyamonként a tanulócsoportok között, nem tér el 25%-ban egymástól. A SNI, enyhe fokban értelmi fogyatékos, diszlexiás, diszcalculiás, diszgraphiás atipusos autista, mutista tanulókat integráltan neveljük-oktatjuk. A tanulólétszám fő között változik. Az osztályokban foglalkoztatott tanulók száma fő. A törvényben előírtaknak megfelel. Több mint 30 tanuló beilleszkedési zavarokkal, magatartásbeli rendellenességekkel, illetve tanulási nehézségekkel küzd. A nevelési feladatok meghatározásánál figyelembe kell vennünk, hogy nő a veszélyeztetett környezetben, rossz szociális körülmények között élő gyermekek száma. Ezért fokozott figyelmet kell fordítanunk: a gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységre, a felzárkóztatást segítő programokra, olyan befogadó iskolarendszer és pedagógiai környezet kialakítására, melynek keretei között megkezdődik a tényleges együttnevelés, a különböző háttérrel rendelkező gyermekek egy csoportba való nevelése.

11 11 4. A MIKROKÖRNYEZET ELVÁRÁSAI Fontos feladatunk, az esélyegyenlőség biztosítása, hogy minden tanuló továbbépíthető tudáshoz illetve értékekhez jusson. Felkészültségüket, műveltségüket úgy kell megalapoznunk, hogy valamennyien képességüknek megfelelő iskolatípusba folytathassák tanulmányaikat. Kiemelt feladatunk közé tartozik: A minőségi oktatáshoz való hozzáférés biztosítása minden tanuló számára a SNI tanulók közül az enyhén értelmi fogyatékos, diszlexiás diszcalculiás, diszgraphiás, atipusos autista, mutista tanulók integrált iskolai oktatása. Az IPR pedagógiai rendszer működtetése. A program közvetlen célja: Olyan tanulási kompetenciák kialakítása, amelyek lehetővé teszik a hhh és a hh tanulók képességeinek maximális kibontását személyre szabott, differenciált oktatási, nevelési módszerek alkalmazásával. E pedagógiai rendszer részeként megjelenő Multikulturális tartalmak segítik a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozót abban, hogy megőrizze és fejlessze identitását, vállalja másságát, elfogadja és másoknak is megmutassa a kisebbség értékeit, erősítse a közösséghez való kötődést. A tanuló hatékony megismerését szolgáló technikák alkalmazása - pedagógiai diagnosztika, - tehetségazonosítás, - tanulási stratégiák és módszerek megismerése, - tanulási problémák felismerése (nehézségek, zavarok, akadályozottság), - részképesség-zavarok kiszűrése, - a személyiség komplex megismerése - A helyes szokások, viselkedési normák kialakításán, begyakoroltatásán túl olyan értékek átszármaztatása, amelyek alapján a tanulók képessé válnak az egyetemes emberi értékek befogadására, továbbvitelére. - Az esélyegyenlőtlenségek mérséklése. - A lemorzsolódások megakadályoztatása. - A tanórán kívül lehetőség biztosítása a kultúrált szórakozásra, - művelődésre, sportolásra. 5. TÁRGYI FELTÉTELEK A nyírábrányi Általános Iskola 1983-ban épült, két emeletes paneliskola, 1999-ben 4 tanteremmel bővült. Festői környezete - hatalmas erdő, füves park, szökőkút, bitumenpálya, játszóudvar, az udvaron nádfedelű gomba - ellensúlyozza a betonépület egyhangúságát. Az épület állaga közepesnek mondható. Rendezett játszóudvara és sportpályája vonzza nemcsak a tanítványainkat, hanem a környékbelieket is. A tizenkét tantermesnek épült iskola tantermeit

12 12 fokozatosan és folyamatosan szaktantermi rendszerűvé alakítottuk, 4 tanteremmel bővítettük. Szaktantermeink felszereltsége átlagosnak mondható a szemléltető eszközök területén, a bútorzat azonban folyamatosan cserére szorul. Iskolánk sajátos szaktantermei közé sorolható a 200 m 2 területű Tornaterem. 21 számítógéppel / a SZILTOP kht tulajdonát képezi/, internet hozzáféréssel számítástechnika terem, valamint egy közel kötetes könyvtár. Egy saját üzemeltetésű konyha és ebédlő tartozik az épülethez. Az épület gázfűtéses. Az iskola udvarán kézilabda- és futballpálya található 6. A NEVELŐKÖZÖSSÉG FELKÉSZÜLTSÉGE A szakember ellátottság az intézményben jó. A szakos ellátottság 98 %-os. Kompetencia- lista ALSÓ TAGOZAT Sorsz. Név Alapvégzettség+ kiegészítő végzettség Továbbképzések/tanfolyamok 1. Borza a) Tanítóképző + Kooperatív módszertanra épülő Beáta gyógypedagógiai együttműködés szakkollégium A sajátos nevelési igényű gyermekek b)gyógypedagógus együttnevelésére felkészítő képzés tanár 60 óra Életpálya építés az 1-6. évf. képzés Projektpedagóia, epochális Oktatás Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés Tnórai differenciálás a gyakorlatban 2. Csontó Erika a) Tanítóképző + orosz szakkollégium NYIK tanf. ÉKP tanf. Gordon Meixner-féle dyslexia 40 óra Szám.gép és internet alap 55 óra H.helyz. cigány integr.nev-okt. Kooperatív módszertanra épülő együttműködés Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés Tnórai differenciálás a gyakorlatban 3. Gresku a) Tanítóképző ÉKP tanf. Györgyné b) Közoktatási vezető Gordon Szám.gép és internet alap 55 óra Adatbázis-kez. isk. muk. 35 óra Konfliktuskezelés Kooperatív módszertanra épülő együttműködés Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés Tnórai differenciálás a gyakorlatban 4. Bordás Tanító- Kooperatív módszertanra épülő Várható továbbképzések/tanfolyamok

13 13 Renáta 5. Kovács Pál kommunikáció műveltségterület a) Tanítóképző + népművelési és testnevelés szakkollégium b) Informatikus OKJs képzés c) Egészségfejlesztés, mentálhigiénia együttműködés Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés Tnórai differenciálás a gyakorlatban NYIK tanf. ÉKP tanf. UNICRI-MKM Integr.Prev. Progr. Iskolai drogkoordinátor Napközis komplex 120 óra Környezet pedagógia 30 óra Kooperatív módszertanra épülő együttműködés A sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelésére felkészítő képzés 60 óra Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés Tanórai differenciálás a gyakorlatban

14 14 Sorsz. Név 6. Kovács Zsolt 7. Kocsel Anna 8. Matlag Attila Alapvégzettség+ kiegészítő végzettség Továbbképzések/tanfolyamok Tanítóképző + Szám.gép és internet alap 55 óra pedagógia Adatbázis-kez. isk. muk. 35 óra szakkollégium Minőségfejlesztés Környezetpedagógia A tanulás tanulása Kooperatív módszertanra épülő együttműködés Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés Tnórai differenciálás a gyakorlatban Tanítóképző Anyanyelv és komm. NYIK 120 óra Szám.gép és internet alap 55 óra Gordon Konfliktuskezelés Kooperatív módszertanra épülő együttműködés Tanítóképző + Konfliktuskezelés testnevelés és sport A tanulás tanulása műveltség terület Kooperatív módszertanra épülő együttműködés Matematika kompetencia alapú képzés 1-4. évf. 30 óra Hatékony tanulói megismerési technikák 30 óra Projektpedagóia, epochális Oktatás Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés Tnórai differenciálás a gyakorlatban Várható továbbképzések/tanfolyamok 9. Perecsényi Orsolya 10. Fejér Mónika Tanítóképző + könyvtárinformatika műveltség terület Tanítóképző + technika szakkollégium Konfliktuskezelés A tanulás tanulása Kooperatív módszertanra épülő együttműködés Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés Tnórai differenciálás a gyakorlatban NYIK tanf. ÉKP tanfolyam Meixner-féle dyslexia prev. 40 óra Szám.gép és internet alap 55 óra Adatbázis-kez. isk. muk. 35 óra H.helyz. cigány integr.nev-okt. Konfliktuskezelés Kooperatív módszertanra épülő együttműködés Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés Tnórai differenciálás a gyakorlatban

15 15 Sorsz. Név 11. Szilágyiné Fényi Anita 12. Szőllősi Lászlóné 13. Vrancsik Istvánné 14. Szabóné Karácsony Ilona Alapvégzettség+ kiegészítő végzettség Tanítóképző + technika szakkollégium a) Tanítóképző b) Közoktatási vezető Tanítóképző + rajz szakkollégium Tanító + magyar nyelv és irodalom műveltség terület Továbbképzések/tanfolyamok Szám.gép és internet alap 55 óra Fejlesztőpedagógia 120 óra Kooperatív módszertanra épülő együttműködés Szövegértés, szövegalkotás Kompetencia alapú képzés 1-4. évf. Projektpedagóia,epochális Oktatás Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés Tnórai differenciálás a gyakorlatban Komplex szeminárium 2 év Ped.intenzív tanf. 1 év NYIK tanf. ÉKP tanf. Gordon Fejlesztő ped. tanf. Minőségfejlesztési alapism. Min.fejl.ben haszn.módsz. H.helyz. cigány integr.nev-okt. Szám.gép és internet alap 55 óra Adatbázis-kez. isk. muk. 35 óra Kooperatív módszertanra épülő együttműködés Projektpedagóia,epochális Oktatás Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés Tnórai differenciálás a gyakorlatban NYIK tanf. ÉKP tanf. Gordon Tánc és dráma 120 óra Szám.gép és internet alap 55 óra Adatbázis-kez. isk. muk. 35 óra Kooperatív módszertanra épülő együttműködés Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés Tnórai differenciálás a gyakorlatban Kooperatív módszertanra épülő együttműködés Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés Tnórai differenciálás a gyakorlatban Várható továbbképzések/tanfolyamok

16 16 FELSŐ TAGOZAT Sorsz. Név Alapvégzettség+ kiegészítő végzettség 1. Antal Lajosné Matematika-kémia szakos tanár 2. Bagoly Béla Földrajz-biológia szakos tanár 3. Bagoly Béláné a) Történelem szakos tanár és népművelő b) Dráma pedagógus 4. Derzsi József a) Tanítóképző b) Informatika szakos tanár c, matematika műveltségi terület Továbbképzések/tanfolyamok Gordon Kémiatanárok szakmódsz. Ellenőrzés, ért kémia órán Szám.gép és internet alap 55 óra Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés 30 óra Tnórai differenciálás a gyakorlatban Biológia komplex szemin. 2 év Földrajz komplex 2 év Szám.gép és internet alap 55 óra Adatbázis-kez. isk. muk. 35 óra Minőségfejlesztés Kooperatív módszertanra épülő együttműködés 30 óra Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés 30 óra Tnórai differenciálás a gyakorlatban Mozgóképkult.és média 120 óra Szám.gép és internet alap 55 óra Adatbázis-kez. isk. muk. 35 óra Minőségfejlesztés Kooperatív módszertanra épülő együttműködés Életpálya építés a 7-8. évf. képzés Projektpedagóia,epochális Oktatás 30 óra Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés 30 óra Tnórai differenciálás a gyakorlatban NYIK tanf. ÉKP tanf. Gordon Internet alkalmazói ism. 40 óra Minőségfejlesztés Min.fejl.haszn.módsz 40 óra Kooperatív módszertanra épülő együttműködés 30 óra Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés 30 óra Tnórai differenciálás a gyakorlatban Várható továbbképzések/tanfolyamok

17 17 Sorsz. Név 6. Kálmándi Árpádné Alapvégzettség+ kiegészítő végzettség Magyar-orosz szakos tanár 7. Kiss József a) Tanítóképző b) Technika szakos tanár c) Műszaki ism. szakoktató 8. Kiss Józsefné a) Tanítóképző + ének-zene szakkollégium b) Fizika szakos tanár 9. Kiss Zoltán Biológia-testnevelés szakos tanár Továbbképzések/tanfolyamok NYIK tanf. 100 óra Gordon Adatbázis-kez. isk. muk. 35 óra Drámapedagógia 40 óra Minőségfejlesztés H.helyz. cigány int.okt. Konfliktuskezelés Nem szakr. Okt. 120 óra Kooperatív módszertanra épülő együttműködés 30 óra Szövegértés, szövegalkotás Kompetencia alapú képzés 5-8. évf. 30 óra Hatékony tanulói megismerési technikák Projektpedagóia,epochális Oktatás 30 óra Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés 30 óra Tnórai differenciálás a gyakorlatban Gordon Középfokú szám.techn. 60 óra Adatbázis-kez. isk. muk. 35 óra Kooperatív módszertanra épülő együttműködés 30 óra Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés 30 óra Tnórai differenciálás a gyakorlatban Gordon Munkaközösségvezetői 2 év komplex tanfolyam Intézm.értékelés a közokt. 60 óra Szám.gép és internet alap 55 óra Kooperatív módszertanra épülő együttműködés 30 óra Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés 30 óra Tnórai differenciálás a gyakorlatban Diff.és könny.gyógytestn. 138 óra Szám.gép és internet alap 55 óra Kooperatív módszertanra épülő együttműködés 30 óra Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés 30 Várható továbbképzések/tanfolyamok

18 Kiss Zoltánné a) Tanítóképző b) Testnevelés szakos tanár óra Tnórai differenciálás a gyakorlatban Diff.és könny.gyógytestn. 138 óra Szám.gép és internet alap 55 óra Kooperatív módszertanra épülő együttműködés 30 óra Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés 30 óra Tnórai differenciálás a gyakorlatban

19 19 Sorsz. Név 12. Kovács Orsolya 13. Nagyné Fark Tímea Alapvégzettség+ kiegészítő végzettség a,angol nyelv és irodalom szakos tanár b,magyar nyelv és irodalom tanár a) Tanítóképző + közművelődési szakkollégium b) Angol szakos nyelvtanár Továbbképzések/tanfolyamok Kooperatív módszertanra épülő együttműködés 30 óra Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés 30 óra Tnórai differenciálás a gyakorlatban Szám.gép és internet alap 55 óra Kooperatív módszertanra épülő együttműködés 30 óra Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés 30 óra Tnórai differenciálás a gyakorlatban Várható továbbképzések/tanfolyamok 14. Pogány Gyuláné 15. Zilahiné Krausz Rita a) Magyar-orosz szakos tanár b) Angol szakos nyelvtanár c) Szakvizsgázott pedagógus-szakértő Matematika-ábrázoló geometria szakos tanár NYIK tanf. Gordon Szám.gép és internet alap 55 óra SOL Anglia 84 óra Szeml.váltás az angol okt. Nem szakr. Okt. 120 óra Kooperatív módszertanra épülő együttműködés 30 óra Projektpedagóia,epochális Oktatás 30 óra Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés 30 óra Tnórai differenciálás a gyakorlatban Minőségfejlesztés 30 óra H.helyz. cigány int.okt. Értékelés,mérés az okt-nev. 30 óra OIR Int.inf.rendsz. 30 óra Konfliktuskezelés 30 óra Tanulás tanulása 30 óra Nem szakr. Okt. 120 óra Kooperatív módszertanra épülő együttműködés 30 óra Matematika kompetencia alapú képzés 5-8. évf.

20 20 Projektpedagóia,epochális Oktatás 30 óra Integrációra érzékenyítő (IPR LIGHT) továbbképzés 30 óra Tnórai differenciálás a gyakorlatban

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27.

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27. TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) Készítette: Nagyközségi Pogány Önkormányzat Gyuláné szakmai Nyírábrány vezető 2010.08.27.

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON!

ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON! TÁMOP-3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- Innovatív intézményekben ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON! Kedvezményezett: Tótkomlós Város Önkormányzata Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0006. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - gödi innovatív intézményekben A projekt az Európai Unió

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola (200896 / 001) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Intézmény neve Feladatellátási hely

Részletesebben

Göd Város Önkormányzata. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben

Göd Város Önkormányzata. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben Göd Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4 09/1 2009 0006 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben Valló Péter intézményi folyamat szaktanácsadó vallo.peter@vbcomp.hu 1 Miről

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére. Beszámoló

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére. Beszámoló Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére Beszámoló a TÁMOP-3.1.4. Kompetenciaalapú oktatás bevezetése Pápa innovatív intézményeiben című pályázatról (Munkácsy Mihály Általános Iskola

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-ES PROJEKTBEN VÁLLALT

TÁMOP 3.1.4-ES PROJEKTBEN VÁLLALT 10. SZÁMÚ MELLÉKLET A Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium TÁMOP 3.1.4-ES PROJEKTBEN VÁLLALT NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI Szeged 2010

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP 3.1.4-09/1-2009-0011 Projektidőszak: 2009.10.07 2010. 08.31.

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés.

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés. TÁMOP..-08/- 009-005 Boldog gyermekkor, vidám tanulás, biztos munka elérhetésének segítése Tatabánya közoktatási intézményeiben Mit nyújt a pályázat? alkalmazásképes tudást motivált kat egyéni tanulási

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.4. TANÁCSADÓI FELADATOK

A TÁMOP 3.1.4. TANÁCSADÓI FELADATOK A TÁMOP 3.1.4. TANÁCSADÓI FELADATOK Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben 2009.Budapest Dr. Csontos Jánosné Szabó Gyuláné közoktatási szakértők 1 MOTTÓ Ha egy ország

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON!

ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON! TÁMOP-3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- Innovatív intézményekben ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON! Kedvezményezett: Tótkomlós Város Önkormányzata Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott

Részletesebben

résztvevők megoszlása a résztvevők száma 6 +3 Mátészalka iskola: 8 5 Mátészalka iskola: 5 1 Mátészalka iskola: 1 6 Mátészalka iskola: 6

résztvevők megoszlása a résztvevők száma 6 +3 Mátészalka iskola: 8 5 Mátészalka iskola: 5 1 Mátészalka iskola: 1 6 Mátészalka iskola: 6 A Képes Géza Általános Iskola képzései: a képzés neve Általános pedagógiai módszertani továbbképzés: Új tanulásszervezési eljárások alkalmazása: Projektoktatás a tanórán, műveltségterület bontása tantárgyi

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T. Ábrányi Emil Általános Iskola Igazgatói állásának betöltéséhez

P Á L Y Á Z A T. Ábrányi Emil Általános Iskola Igazgatói állásának betöltéséhez P Á L Y Á Z A T Ábrányi Emil Általános Iskola Igazgatói állásának betöltéséhez 1 Igazgatói pályázat 1. Tartalom 2. Vezetői hitvallás 2. 1. Az intézményvezetés, stratégiai célok, részcélok, azok Koherenciája

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP 3.1.4-09/1-2009-0011 Projektidőszak: 2009.10.07 2010. 08.31. 1. Előkészületek 2009. június-július Pályázati

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Felülvizsgálva: 2012. március 31.

Felülvizsgálva: 2012. március 31. Felülvizsgálva: 2012. március 31. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék,..,...,.,.,,...,...,...,.,,,.,...,,,.,,,...,...,.,..,..,,,,..,.,.,..,,.,,.,,...,,,,, 2 1. Törvényi háttér,,.,...,...,,...,,,.,...,.,,...,,.,,,.,.,.,.,...,,,,..,...,,,,..,.,,,...

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

A fenti célok megvalósulását az alábbi kiemelt részcélok támogatják: a magasabb színvonalú oktatás érdekében a pedagógusok szakmai fejlődésének

A fenti célok megvalósulását az alábbi kiemelt részcélok támogatják: a magasabb színvonalú oktatás érdekében a pedagógusok szakmai fejlődésének Innovatív iskolák fejlesztése TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innováció a jövő útja 2013.01.01-2014.12.31. A pályázati konstrukció célja: Elősegíti a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges készségek, ismeretek

Részletesebben

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA Bevezető A Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programjába (a továbbiakban: AJKSZP)

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

IPR munkaterv Helyzetelemzés Személyi feltételek Differenciált tanulás-szervezés Tanulás tanítása

IPR munkaterv Helyzetelemzés Személyi feltételek Differenciált tanulás-szervezés Tanulás tanítása IPR munkaterv Helyzetelemzés Intézményünkben 2004 óta folyik a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációját segítő program. A tavalyi tanévben is rendszeresen megtörténtek, dokumentálásra

Részletesebben

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A HÍD programok bevezetésének célja, előzménye Az EU 2020 szerinti irányelveknek megfelelően a korai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kisszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Pálfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2

Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2 Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2 Kódszámok: Közép-Magyarországi Régió: TÁMOP-3.1.11-12/1 Konvergencia régiók: TÁMOP-3.1.11-12/2 Az Óvodafejlesztés című uniós pályázat alapvető célja A TÁMOP-3.1.11-12/1-2

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Előterjesztés amely készült a Képviselő-testület 2010. szeptember 16-i ülésére

Előterjesztés amely készült a Képviselő-testület 2010. szeptember 16-i ülésére HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 18. napirendi pont POLGÁRMESTERE 8440, Kossuth u.97. Tel: (88) 513-703 Fax: (88) 513-705 Ikt.sz.: 23-12/2010. Tárgy: Tájékoztató A TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0257 számú Kompetencia

Részletesebben

Tagintézmény/Telephely megnevezése, székhelye: Közösségi Ház 8162 Küngös, Kossuth Lajos utca 30.

Tagintézmény/Telephely megnevezése, székhelye: Közösségi Ház 8162 Küngös, Kossuth Lajos utca 30. ALAPÍTÓ OKIRAT módosító Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a 20-202-es tanév indításával kapcsolatban Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A 20-202-es tanév eleji beszámolómat az alábbi szerkezeti elemek szerint készítettem el:., 20

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak I. A szakirányú továbbképzés neve: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak II. A szakirányú továbbképzési

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola A 2008-as évi kompetenciamérés eredményeinek intézményi hasznosítása; fejlesztési területek meghatározása

SIOK Széchenyi István Általános Iskola A 2008-as évi kompetenciamérés eredményeinek intézményi hasznosítása; fejlesztési területek meghatározása A 2008-as évi kompetenciamérés eredményeinek intézményi hasznosítása; fejlesztési területek meghatározása Siófok, 2009-05-09 1 Készítette: Gáthy Péterné minőségügyi vezető, alsós munkaközösségvezető Részt

Részletesebben

Adatszolgáltatás. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő pedagógusok nyilvántartása a pályázati útmutató E1.

Adatszolgáltatás. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő pedagógusok nyilvántartása a pályázati útmutató E1. Adatszolgáltatás TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő ok nyilvántartása a pályázati útmutató E1. pontja alapján Pedagógus neve 1. Bihari Sándorné 2. Gecse Istvánné neme életkora iskolai végzettsége

Részletesebben

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola SULIHÍVOGATÓ Újvárosi Általános Iskola 6500 Baja, Oltványi u. 14. e-mail: titkarsag@uamk-baja.koznet.hu Tel./ fax.: 79/325-229 web: www.uamk-baja.koznet.hu 2013/2014 tanévi beiskolázási programok: Újvárosban:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Esélyegyenlőségi program

Esélyegyenlőségi program Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Esélyegyenlőségi program 2014. Maitz Ferenc igazgató. Bevezetés Az egyenlő bánásmód elveinek betartása az Európai Unió és a hazai társadalom elvárása. Az Országgyűlés

Részletesebben

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC Martin János Szakképző Iskola A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű fiatalok speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE Pécs, 2008. Tartalom 1. Bevezető 2. Célok, alapelvek, sikerkritériumok 3. Helyzetelemzés 3.1 Gyermekek összetétele 3.2 A nevelés eredményessége

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv Intézményi Esélyegyenlőségi intézkedési terv Bevezetés Az Európai Uniós elvárások alapján minden lehetséges téren feladat a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése. Az esélyegyenlőség

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ. Bauer Sándor utca 4. szám

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ. Bauer Sándor utca 4. szám ALAPÍTÓ OKIRAT A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 3. (2) bekezdése értelmében Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Somssich Imre Általános Iskola, Hetes Különös Közzétételi lista. Somssich Imre Általános Iskola. Különös Közzétételi Lista. Hetes. 2015/2016-os tanév

Somssich Imre Általános Iskola, Hetes Különös Közzétételi lista. Somssich Imre Általános Iskola. Különös Közzétételi Lista. Hetes. 2015/2016-os tanév Somssich Imre Általános Iskola Különös Közzétételi Lista Hetes 2015/2016-os tanév - 1 - 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Munkakör

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény A költségvetési

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Gábor Áron Általános Iskola AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Budapest XIX. kerület 2010. június 24.. igazgató I. Partner igény és elégedettség vizsgálatok A Gábor

Részletesebben

RPI KÉPZÉSI KÍNÁLAT 2015. március

RPI KÉPZÉSI KÍNÁLAT 2015. március 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Téma Előadó Időtartam Képzés díja amihez még úti ktg. számítandó Jogszabályi változások Aranyosiné Borsodi Éva 2x45perc A könyvtári órák módszertana, lehetőségek, tapasztalatok, óravázlatok

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ SZEMÉLYES ADATOK Név Kern Zoltán Cím 8700 Marcali, Lengyelkert 11/b Telefon 06/30/3392530 E-mail Kernzoltan56@t-online.hu Születési hely Lad Születési idő 1956.10.11. MUNKAHELY MUNKAKÖR

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

Békéssámson Községi Általános Iskola padagógusainak végzettségei:

Békéssámson Községi Általános Iskola padagógusainak végzettségei: Békéssámson Községi Általános Iskola padagógusainak végzettségei: Név Végzettség: Továbbképzés dátuma 2002.11.04 Tanúsítvány Megnevezés Téma Óra Az olvasás-írászavar diagnosztikája és redukációja. 2004.06.24

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben