Szatmári Lajos ( )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szatmári Lajos (1910-2005)"

Átírás

1

2 Szilágyi Domokos: Karácsony A puha hóban, csillagokban, az ünnepi foszlós kalácson láthatatlanul ott a jel, hogy itt van újra a karácsony. Mint szomjazónak a pohár víz, úgy kell mindig e kis melegség, hisz arra született az ember, hogy szeressen és szeressék. S hogy ne a hóban, csillagokban, ne ünnepi foszlós kalácson, ne díszített fákon, hanem a szívekben legyen karácsony. Minden kedves Nagykovácsi lakosnak kegyelmekben gazdag karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendôt kívánok Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal nevében Tisztelettel: Bencsik Mónika polgármester Œ Kellemes karácsonyi ünnepeket és egészséges, szerencsés, áldásos, boldog újévet kívánunk Nagykovácsi egész lakosságának. A kitelepített Nagykovácsi ôslakosok nevében. Mandl Péter és Pitz Péter Szatmári Lajos ( ) december 18-án született a Zemplén-megyei Taktaharkányban, pár holdas szegényparaszti családban. Édesapja az I. Világháborúban meghalt, négy gyermek maradt árván. Az elemi iskola hat osztályát Taktaharkányban, a polgári négy osztályát a közeli Szerencsen végezte el bejáróként. Jó tanuló volt, így ingyenes bentlakóként vették fel a Sárospataki Tanítóképzôbe. Az ösztöndíjat öt évig megtartotta. Az iskolai egyéb költségeket nyáron, Báró Harkányi birtokán szerezte meg napszámosmunkával, de vállalt magántanítást is ben kapta meg kitûnô tanítói és kántori oklevelét szeptemberétôl a Sárospataki Református Kollégium, Györgytarló nevû 3000 holdas birtokán lett tanító. A hat osztályos, osztatlan iskolában négy évig volt a tanyasi emberek kulturális életének egyetlen felelôse augusztus 24-tôl a Sárospataki Református Egyház központi iskolájában választották egyhangúlag igazgató tanítónak. A tanítás mellett kántori feladatokat, cserkész, majd levente csapat vezetését és szakfelügyeletet is rábíztak ben megnôsült, felesége Magyar Sarolta, a Tiszakarádi igazgató-tanító lánya, késôbb maga is pedagógus lett ben született Sarolta lánya, aki muzeológus, 1947-ben Lajos fia, aki mérnök lett ban gyakorlóiskolai képesítést is szerzett, óraadó is volt az iparostanuló iskolában ben behívót kapott az 52. Légvédelmi Tüzér Póthadosztályhoz. Tinnyei és Szônyi kiképzés után Illésházára (Csallóköz) vezényelték. A család utánament, és kísérte februárig, amikor Németországba vezényelték, végül a Westfáliai Neumünsterben angol hadifogságba került. Neumünster, Bucholt, Eiselheide területén lévô fogolytáborokban tábori stúdiót hozott létre, ahol zenészek, irodalmárok együttmûködésével komoly kulturális funkciót végzett szeptember végén került haza és régi iskolájában taníthatott ben jelentkezett szaktanári képesítésre és 1952 januárjában az egri Tanárképzô Fôiskolán tanári diplomát szerzett és között elôször az államosított sárospataki református Általános Iskola igazgatóhelyettese, majd a tanítóképzô gyakorlóiskola tanára lett ben a sárospataki Esze Tamás Általános Iskolában tanított magyart és történelmet nyarán gyermekei továbbtanulását elôsegítendô, áthelyezést kért Pest-megyébe. Így lett a Nagykovácsi Általános Iskola tanára és két járás megyei szakfelügyelôje szeptemberében nyugdíjba ment, de tovább dolgozott az Országos Pedagógiai Intézetben, és 85. közt és 89. közt a Nagykovácsi Mûvelôdési Központ és Általános Iskola könyvtárában dolgozott ben a község lakossága számára honismereti baráti kört alapított. Segítségükkel újult meg a Mária-szobor és az I. Világháborús emlékoszlop. Számos tanulmányt és honismereti munkát írt: Irodalomtankönyvet a mezôgazdasági és ipari továbbképzô iskolák számára 1970-ben 170 oldalas tanulmányt a pest megyei iskolák anyanyelvi helyzetérôl ben írta elsô munkáját a nagykovácsi Vörös Hajnal tsz 25 évérôl. Ezt még számos honismereti munka követte ben jelent meg a nagykovácsi rövid története ben a kisdedóvás 100 éves története Nagykovácsiban. Falukrónikáival 1972., 78. és 79-ben megyei elsô helyezést ért el. Kitüntetései: Oktatásügy kiváló dolgozója, Kiváló tanár Kiváló társadalmi munkás Honismereti munkáért Nagykovácsiért emlékplakett Nagykovácsi Díszpolgára: Sárospatakon: Aranydiploma Gyémántdiploma Vasdiploma Élete utolsó három éve már szomorúan telt, hiszen 2001-ben meghalt a felesége, de ô nem akart elmenni szeretett falujából, egyedül élt gyermekei segítségével. Remek génjei teljes szellemi frissességben tartották csaknem 95 éves koráig, 2005-ben bekövetkezett haláláig. Haláláig részt vett a Református gyülekezet munkájában, presbiter is volt, sajnos az új Református templom felépülését nem érhette meg. Szatmári Lajos pedagógus, Nagykovácsi Díszpolgára december 18-án lenne 100 éves A megemlékezés december 17-én órakor kezdôdik a Nagykovácsi temetôben, amikor is sírjánál koszorút helyezünk el és mécsest gyújtunk, majd mûsorral folytatjuk az Öregiskolában órai kezdettel. Minden kedves régi tanítványát és Nagykovácsi lakost tisztelettel várunk, aki szeretné az emlékeket velünk együtt felidézni! Általános Iskola Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Bencsik Mónika polgármester ❷ DECEMBER

3 Tájékoztató a Képviselô-Testület novemberi ülésérôl november 25-én tartotta a testület elsô munkaterv szerinti ülését 21 napirend tárgyalásával, 8 fô képviselô jelenlétével. Az önkormányzat gazdálkodásának évi I-III. negyedéves beszámolóját egyhangúlag fogadták el a képviselôk, kiemelve annak fontosságát, hogy az elôirányzott helyi adóbevételek teljesítése érdekében további intézkedéseket várnak a hivataltól. Sürgetô feladat továbbá a költségvetésbe tervezett telekértékesítések felgyorsítása. A Nagykovácsi Víziközmû Kft es Beruházási tervének tárgyalását elnapolta a testület azzal, hogy részletes egyeztetéseket követôen decemberben újra napirendre kerül az elôterjesztés. Döntöttek a képviselôk a Víziközmû Kft.-vel kötött a Nagykovácsi Kolozsvár tér 17. ingatlanra vonatkozó bérleti szerzôdést közös megegyezéssel való felbontásáról. A Nagykovácsi Víziközmû Kft. Felügyelô Bizottságába az önkormányzat részérôl Dér Zsuzsanna és Bánóczi Margit képviselôket delegálta a képviselôtestület. A Fejér György Nagykovácsi Szociális Közalapítvány Ellenôrzési Bizottsági tagja Baráthné Nagy Judit lett. Elfogadták a képviselôk az önkormányzat 2011-es belsô ellenôrzési tervét. Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelôen a Bursa Hungarica Felsôoktatási pályázathoz kapcsolódva az önkormányzat idén 13 tehetséges Nagykovácsi fiatal tanulmányaihoz tud támogatást nyújtani. Tárgyalta a képviselô-testület a Nagykovácsi Általános Iskola, valamint a Kispatak Óvoda Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítását és azt elfogadta. Mindkét intézménynél elnapolásra javasolta a 2009/2010. oktatási évre vonatkozó beszámolójának elfogadását. Erre azért volt szükség, mert az értékelésnél külsô szakértôi vélemény alapján törvényességi javaslattétel történt. A beszámolóval kapcsolatban fontos megemlíteni, hogy a szakértô hosszasan elemezte és kiemelte az intézmények (óvoda, iskola) kiemelkedô szakmai munkáját. Törvényi változások miatt az Általános Iskola módosította pedagógiai programját, amely elfogadásra került, valamint jóváhagyták a képviselôk a 2010/2011. oktatási évre vonatkozó tantárgyfelosztást. Dr. Papp László jegyzô ismertette a Polgármesteri Hivatal átszervezésével kapcsolatos részletes javaslatát, amelynek kidolgozásával az elôzô képviselôtestület bízta meg. Jegyzôi elôterjesztésre pénzügyi, hatósági, önkormányzati osztályok létrehozását javasolta. A gazdálkodási és pénzügyi osztály a költségvetési gazdálkodás mellett az önkormányzati adóhatósági feladatokat látja el. A hatósági osztály az adóhatósági ügyek kivételével ellátja az igazgatási és építéshatósági ügyek intézését. Az önkormányzati osztály a polgármesteri, képviselô-testületi, bizottsági jogkörökbe tartozó ügyeket intézi, továbbá a településfejlesztési, üzemeltetési és beruházási feladatokat végzi. Az osztályok vezetését közvetlenül ellátja a jegyzô, aljegyzô, illetve vezetôi megbízás alapján osztályvezetô. Az átszervezés megkezdéséhez szükséges az Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítása. A képviselôtestület a jegyzôi elôterjesztést egyhangúan elfogadta. Támogatták a képviselôk a Száva utcai rendelôben hallásvizsgálattal egybekötött hallókészülék forgalmazását. Elfogadásra került a Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából elkészült Nagykovácsi Nagyközség Környezetvédelmi programja. Zárt ülésen tárgyalt a testület egy önkormányzati ingatlanrész értékesítésérôl, majd egy ingatlan telekhatárának rendezésérôl. A képviselôtestület a jegyzô javaslatára, valamint az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság véleményét figyelembe véve Tóthné Pataki Csillát Nagykovácsi Nagyközség aljegyzôjévé választotta. Napirendek között szerepelt, de a képviselôtestület november 24-én rendkívüli testületi ülésen tárgyalta és fogadta el a közvilágítás villamos energia beszerzés ügyében érkezett legkedvezôbb ajánlatot, így január 01-tôl a Magyar Villamos Mûvek Partner Energiakereskedelmi Zrt. Szolgáltat a településen. A Képviselô-testületi ülés elôterjesztéseit Pénzügyi Bizottsági-, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági üléseken elôzetesen tárgyalták a képviselôk. Bencsik Mónika polgármester asszony és magam nevében köszönöm képviselôtársaimnak, hogy felkészülten és konstruktívan vettek részt a testületi ülésen és a bizottságok munkájában. Dékány Angella alpolgármester Lakcím-bejelentési kötelesség A Helyi Önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 1. -a szerint a helyi közügyek a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásához, a közhatalom önkormányzati típusú gyakorlásához, valamint mindezek szervezeti, személyi és anyagi feltételeinek helyi megteremtéséhez kapcsolódnak. A törvényi elôírás szerint ezért az önkormányzati közszolgáltatások, csak azokat a személyeket illetik meg, akik Nagykovácsi Nagyközségben lakcímmel rendelkeznek. A Polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. Törvény 26. (1) bekezdése szerint: a Magyar Köztársaság területén élô, e törvény hatálya alá tartozó polgár [4. (1) bekezdés] köteles beköltözés vagy kiköltözés után három munkanapon belül lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címét a települési önkormányzat jegyzôjének nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni (a továbbiakban együtt: lakcímbejelentés). Az idézett törvényi rendelkezésekbôl adódóan nyilvánvalóan egyéni és egyben közérdek fûzôdik ahhoz, hogy a Nagykovácsiba ténylegesen beköltözött személyek lakóhelyüket nyilvántartás céljából bejelentsék a polgármesteri hivatalban. A rendelkezésünkre álló adatok szerint a településen jelentôs azon személyek száma, akik életvitelszerûen laknak Nagykovácsiban, ugyanakkor nem jelentették be lakcímüket. Az egyes szabálysértésekrôl szóló 218/1999.(XII.28.) Korm. Rendelet 29. (1) bekezdése alapján: aki a lakcímbejelentésre elôírt rendelkezéseknek nem tesz eleget, harmincezer forintig terjedô pénzbírsággal sújtható. Felhívom azon személyek figyelmét, akik elmulasztották lakcímük vagy tartózkodási helyük bejelentését, azt sürgôsen pótolják, mert mulasztás esetén szabálysértési bírsággal fogjuk sújtani. Nagykovácsi, november 26. Dr. Papp László jegyzô A Polgármesteri Hivatal év ünnepi nyitva tartása December ig igazgatási szünet! Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 9/2010.(III.30.) számú rendelete a évre vonatkozóan igazgatási szünet elrendelésérôl 3. A Hivatal évi munkarendjében a téli igazgatási szünet december 20. napjától december 31. napjáig tart. A hivatalban ügyelet december 20-tól 30-áig mûködik december 24-én és 31-én a Polgármesteri Hivatal zárva tart. December 11. szombat Munkanap ügyfélfogadás 8h-12h December Rendkívüli esetben ügyelet az ügyfélszolgálaton 8h-12h December 24. Pihenônap Hivatal zárva December Rendkívüli esetben ügyelet az ügyfélszolgálaton 8h-12h December 31. Igazgatási szünet Hivatal zárva Minden Kedves Ügyfelünknek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Békés Boldog Új Esztendôt kívánnak a Polgármesteri Hivatal dolgozói és Dr. Papp László jegyzô DECEMBER ❸

4 A POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA Nagykovácsi honlapja: Telefon: A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje: hétfôn: ; szerdán: ; pénteken: Ügyfélszolgálat: 103 mellék Adóhatóság Nagykovácsi Nagyközség illetékességi területén helyi iparûzési adót kötelesek fizetni azon kivitelezôk, valamint a kivitelezôk alvállalkozói, akik a helyi iparûzési adóról szóló évi C. törvény 37. -ának hatálya alá esnek: 37. (1) A vállalkozó állandó jellegû iparûzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székelyén (telephelyén) kívül folytatja. (2) Ideiglenes jellegû az iparûzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkezô vállalkozó b) építôipari, valamint a nyomvonalas létesítményen végzett kivitelezési és fenntartási munkát, továbbá ezekkel kapcsolatban szerelési, szervezési, lebonyolító, szaktanácsadó, felügyeleti tevékenységet végez, illetôleg természeti erôforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység idôtartama adóéven belül legalább 1 hónap, de 6 hónapot nem halad meg. Ha a tevékenység idôtartama a 6 hónapot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye telephelynek minôsül. c) Fentiek alapján az építkezés megkezdésétôl számított 15 napon belül bejelentkezési kötelezettségnek a mellékelt formanyomtatványon eleget kell tenni. Amennyiben ezen kötelezettségének valaki nem tesz eleget, úgy az adózás rendjérôl szóló 1990.évi XCI. törvény 74. -a értelemében mulasztási bírságot lehet kiszabni, amelynek mértéke magánszemély esetén Ft, más adózó (társaság: Bt, Kft, Rt., stb.) esetén Ft. Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes jelleggel (a nem Nagykovácsi székhelyû, telephelyû társaságok helyben végzett építôipari, kivitelezési vagy fenntartási munkálatai) végzett iparûzési tevékenység esetén (munkálatok) az adó kiszámításának módja: Adónem Összesített idôtartam Mérték Nem kell adót fizetni 0-1 hónap nulla Ideiglenes iparûzési adó 1-6 hó 5000 Ft / nap Helyi iparûzési adó 6 hónapnál több nap 2% Tájékoztatásul közöljük, hogy a évre vonatkozó építmény-, telek-, gépjármû-, iparüzési adó befizetési határideje szeptember 15-én lejárt. Amennyiben a fenti határideig nem teljesítették befizetési kötelezettségüket, azt legrövidebb idôn belül pótolják, ellenkezô esetben késedelmi pótlék kerül felszámításra. Ha a befizetéssel kapcsolatban bármilyen kérdésük van, kérjük ügyfélfogadási idôn belül jelezzék az adó csoport munkatársai felé. A befizetés csekken, vagy banki átutalással történhet. Építményadó számlaszám: Gépjármûadó számlaszám: Iparüzésiadó számlaszám: Telekadó számlaszám: Talajterhelési számlaszám: Az adó csoport megállapítása szerint ebben az évben a fizetési hajlandóság nagyon rossz. A behajtás érdekében munkahelyi letiltásokat, inkasszó benyújtását, valamint jelzálogjog bejegyzést kezdeményeztünk és a továbbiakban is folytatjuk ezen végrehajtási intézkedéseket. Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal Adóhatósága idézést küld ki, a megjelenés kötelezô, ellenkezô esetben a évi CXL. tv ában foglaltak alapján minimum Ft, maximum Ft, továbbá az eljárási cselekmény megismétlése ❹ miatt többletköltség megfizetésére kötelezhetjük Önöket. Tájékozatjuk továbbá Önöket, amennyiben a hivatalos úton megküldött idézésen nem jelenik meg és távolmaradásáról igazolást sem nyújt be a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal Adóhatóságának jogosultsága van RENDÔRI ELÔVEZETÉST kérni! Tájékoztatjuk a gépjármû tulajdonosokat, hogy eladás esetén az adásvételi szerzôdés hiteles másolatát már nem Hivatalunkba, hanem a Budakeszi Okmányirodába 2092 Budakeszi, Dózsa György tér 25. kell eljuttatniuk. [Az okmányiroda elérhetôségei a 7. oldalon találhatóak] Amennyiben adózásával kapcsolatosan kérdése lenne, kérem ügyfélfogadási idôben keresse fel kolleganôinket: Képes Imréné /123 mellék építményadó, talajterhelési díj, helyi szabálysértési bírság adók módjára történô behajtása Dervalics Lászlóné /108 mellék gépjármûadó, rendôrségi szabálysértési bírságok adók módjára történô behajtása Igazgatás Kovács Györgyné 101 m. Dávidné Tóth Edit 104 m. Hoksári-Czirbusz Katalin 120 m. Ferencz Andrásné 121 m. dr. Major Mónika 128 m. Általában a nyomtatványok kitöltésérôl A közigazgatási eljárás kérelemre indul. A kérelmet az állampolgár az ügykörre rendszeresített nyomtatványon adja be, mely nyomtatványon taxatíve felsorolásra kerül az ügy érdemi elbírálásához szükséges igazolás és egyéb melléklet. A kérelem benyújtásakor általános hiba, hogy a kérelem nyomtatványon felsorolt kötelezô mellékleteket a kérelmezô a kérelem nyomtatvánnyal együtt nem nyújtja be, és e figyelmetlenség okán az ügyintézési határidô meghosszabbodik. A kérelem, a nyomtatványon felsorolt adat, igazolás és egyéb melléklet nélkül érdemben nem bírálható el. Kérjük, hogy az önök által kérelmezett eljárás megindításához szükséges nyomtatványt figyelmesen olvassák el, mert a hiánypótlás meghosszabbítja a közigazgatási eljárás idejét, amely hátrányos az ügyfélnek és a hivatalnak egyaránt. Építés Bálóné Botos Zsuzsanna 118 mellék Cserményi András 132 mellék Tóthné Halász Hedvig 116 mellék Györgyi Zoltán 131 mellék Kút létesítésével és a vízkivételhez szükséges engedélyekkel kapcsolatos tájékoztatás A kutak létesítését csak kútfúrói engedéllyel rendelkezô vállalkozó végezheti. Erre vonatkozó engedélykérelmet a jogszabályban meghatározott feltételek alapján a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelôséghez, illetve a helyi önkormányzat jegyzôjéhez kell benyújtani. A felszín alatti vízkészletbe történô beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeirôl szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet meghatározza a kutak létesítésével és használatba vételével kapcsolatos szabályokat, az elkészült létesítményekre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettséget, illetve az üzemeltetés szabályait. A jogszabály tartalmazza a kút kivitelezésével, vizsgálatával és dokumentálásával összefüggô személyi és képesítési követelményeket is. A rendelet 4. számú melléklete tartalmazza a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelem tartalmi követelményeit. Az engedéllyel létesített kútból vízkivételhez két hatóság adhat engedélyt. A 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet 2. számú mellékletében meghatározott dokumentáció benyújtásával a Környezetvédelmi, Természetvé DECEMBER

5 delmi és Vízügyi Felügyelôség vízjogi engedélye szükséges abban az esetben, ha a vízkivétel a talajvíz szintjénél mélyebb, védett, úgynevezett rétegvizekbôl történik, a vízkivétel meghaladja az 500 m 3 /év vízmennyiséget, valamint a vízkivétel nem házi célú. A kút létesítésének egyszeri igazgatási szolgáltatási díja (eljárási díj): 0 5 m 3 /nap vízkivétel esetén Ft 5 15 m 3 /nap vízkivétel esetén Ft m 3 /nap vízkivétel esetén Ft. A létesítési engedély két évig érvényes, ez alatt az idô alatt kell a kutat megvalósítani. A kút létesítésére szóló engedély beszerzése után a kútra üzemeltetési engedélyt kell kérni. Ennek egyszeri igazgatási szolgáltatási díja (eljárási díj) a fenti tételek 80%-a. A vízgazdálkodásról szóló évi LVII. Törvény 15/A -a alapján a vízhasználó a vízjogi létesítési, üzemeltetési engedélyben lekötött, vagy engedély nélkül felhasznált vízmennyiség után vízkészletjárulékot köteles fizetni. A díjtételekrôl a 15/B rendelkezik. A fenti törvény bizonyos esetekben felmentést ad a vízkészletjárulék fizetési kötelezettség alól. Az erre vonatkozó feltételeket a törvény 15/C -a tartalmazza. Amennyiben a vízhasználó vízjogi engedély birtokában van, a fizetendô járulék a létesítési engedélyben meghatározott (lekötött) vízmennyiségre vonatkozó járulék 50%-a, míg az üzemeltetési engedélyben meghatározott (lekötött) vízmennyiségre vonatkozóan a járulék 100%-a. A fúrt kútra vízórát kell szerelni, mert a tényleges vízkivételt a mért érték igazolja. A helyi önkormányzat jegyzôjének (a vízügyi igazgatóság szakvéleménye alapján) engedélye szükséges, ha a vízkivétel talajvízbôl történik, nem haladja meg az 500 m 3 /év vízmennyiséget, valamint a vízigény kizárólag házi célú. Ebben az esetben vízkészletjárulékot nem kell fizetni. (Az errôl szóló felmentést az évi LVII. törvény 15/C (1) c) pontja tartalmazza.) Amennyiben valaki a kútból kivett vizet ivóvízként szeretné használni, be kell szereznie a területileg illetékes ÁNTSZ engedélyét is. Meglévô, de engedéllyel nem rendelkezô kút esetén a kútra a 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet alapján fennmaradási engedélyt kell kérni. A fennmaradási engedély díjtételei megegyeznek a kút létesítésére vonatkozó díjtételekkel. A Felügyelôség engedélyezési hatáskörébe tartozó vízhasználókról nyilvántartást vezetünk, hiszen nekik bevallási kötelezettségük van. A vízkészletjárulék befizetésének elmulasztása esetén a Felügyelôség a vízhasználót felszólítja, és kötelezi a befizetésre. Egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmény telepítésével, engedélyeztetésével kapcsolatos tájékoztatás A 253/1997. (XII.20.) kormányrendelet (OTÉK) 47. (1) pontja szerint építményt elhelyezni, ha annak telke elôtt közmûves szennyvízelvezetô (közcsatorna) van, csak a közcsatornára való rákötéssel lehet. (3) Amennyiben nincs közmûves szennyvízelvezetés és elszikkasztás sem lehetséges, úgy abban az esetben hatóságilag engedélyezett, korszerû és szakszerû közmûpótló berendezést kell alkalmazni a szennyvíz ártalmatlanítására. (4) A zárt szennyvíztárolás (szivárgásmentes kialakítással, rendszeres ürítéssel, ellenôrzôtt elszállítással) csak végsô megoldásként alkalmazható A 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet 24. (1) b) pontja alapján a települési önkormányzat jegyzôjének hatósági engedélye szükséges az 500 m 3 /év mennyiséget nem meghaladó és kizárólag házi, kommunális szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény megépítéséhez. A létesítés engedélyezési eljárásának igazgatási szolgáltatási díja (eljárási díj) Ft. A létesítés engedélyeztetése elôtt tisztázni kell, hogy a létesítés helyszíne felszín alatti vízminôség védelmi területen lévô-e, és ha igen, akkor milyen besorolású a felszín alatti vizek védelmérôl szóló 219/2004. (VII.21.) kormányrendelet 7. és a 2. melléklet, valamint a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévô települések besorolásáról szóló, módosított 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint, (ez lehet kiemelten érzékeny, fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny). Nagykovácsiban fokozottan érzékeny és érzékeny besorolású területek egyaránt vannak. Nagykovácsi helyi építési szabályzata meghatározza, hogy csak az érzékeny besorolású területeken létesíthetô házi, kommunális szennyvíz kezelését szolgáló létesítmény. Arról, hogy egy adott telek melyik besorolású területre esik, elôzetesen tájékoztatást kell kérni a Polgármesteri Hivatal építéshatóságán. A helyrajzi szám alapján a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelôséget bevonva bárkinek tájékoztatást tudunk adni a besorolásról, és arról, hogy ezek alapján az ingatlanán engedélyezhetô-e házi szennyvízkezelô létesítmény. A létesítmény elkészülte után arra az önkormányzat jegyzôjétôl használatbavételi engedélyt kell kérni. Ennek az eljárásnak is Ft az igazgatási szolgáltatási díja. Tóthné Halász Hedvig Mûszak Vargáné Baráth Mariann 129 m. Szabó Mátyás 117 m. Tisztelt Lakosok! szeptember elsején lépett hatályba a fás szárú növények védelmérôl szóló 346/2008 (XII.30.) számú kormányrendeletnek az a része, ami szabályozza, hogy a járdákon nem lehet olyan anyaggal (sóval) síkosságmentesítést végezni, ami kárt okoz a környezetben. Belterületi közterületen a közúti forgalom számára igénybe vett terület (úttest) kivételével a síkosságmentesítésre olyan anyag használható, amely a közterületen vagy annak közvetlen környezetében lévô fás szárú növény egészségét nem veszélyezteti. Aki a fás szárú növények védelmérôl szóló jogszabály hatálya alá tartozó fás szárú növény telepítésére, fenntartására, kezelésére vonatkozó kötelezettséget nem teljesíti, ötvenezer forintig terjedô pénzbírsággal sújtható olvasható a rendeletben. Mit kell akkor a járdákra szórni? A járdákon sózás helyett a következô anyagokat lehet alkalmazni: kôzúzalék, homok, fahamu, faforgács, nádfonat, zeolit, és persze ha csak egyszerûen hóról van szó, azt el is lehet lapátolni. Közutaink síkosságmentesítése Évrôl-évre visszatérô téma az utak síkosságmentesítése. Van olyan lakó, aki szerint nem elégséges a közutak sózása, kotrása, van aki pedig túlzottnak, egyenesen környezetkárosítónak minôsíti azt. Igyekszünk a Vállalkozóval közösen egyensúlyt teremteni, tartani, de sajnos mindenki igényének nem könnyû megfelelni. A tavalyi év folyamán a lehullott és megmaradt hómennyiség az eddigi évekhez képest jóval több volt, így a költségvetésben tervezett síkosságmentesítésre szánt keretet túllépve tudtuk csak megoldani a közutak biztonságossá tételét. Idén, a takarékosság és környezetvédelem jegyében az utak sózásának mértékét csökkenteni kívánjuk. A fô- és gyûjtôutakhoz (melyek síkosságmentesítése természetesen nem változik) csatlakozó mellékutak tisztítása csak az 5-10 cm-t meghaladó lehullott hómennyiség esetén kezdôdik meg és csakis hókotrással (sózás nélkül) történik. Ónos esô esetére az itt leírtak nem vonatkoznak. Terveink szerint több frekventált helyre síkosságmentesítô anyagot tartalmazó konténereket fogunk elhelyezni, ezzel is segítve a közlekedôket. Kérjük a lakosokat, hogy figyeljék a meteorológiai elôrejelzéseket és várható havazás esetén korábban induljanak el munkahelyükre, szerezzenek be hóláncot, melyet szükség esetén természetesen használni is tudnak, gépjármûvükben tartsanak lapátot, útszóró sót vagy egyéb síkosságmentesítésre alkalmas anyagot. F E L H Í V Á S Tisztelt Állampolgárok! Közeledik a Karácsony, elérkezett az adventi gyertyagyújtás ideje. Évente több ember esik áldozatul az ott felejtett gyertyák, nem megfelelô mûszaki állapotú karácsonyi égôk által keletkezett tûzeseteknek. Saját és családtagjaik, lakótársaik biztonsága érdekében felhívjuk figyelmüket a következôkre: > A karácsonyi égôk üzembe helyezése elôtt minden évben gyôzôdjenek meg arról, hogy nem zárlatos, nem melegszik túl. > A meggyújtott gyertyákat soha ne hagyják ôrizetlenül. > Az égôket és a gyertyákat ne tegyék közvetlenül gyúlékony anyag mellé (pl. függöny, papírkép stb.). > A gyertyákat eldôlés ellen biztosítsák. > Karácsonyfára égô gyertyát ne tegyenek, csillagszórót fokozott figyelemmel használjanak. Tûz- és balesetmentes, békés karácsonyi ünnepeket kívánunk! Vörös János tû. ezredes s.k. tûzoltóparancsnok DECEMBER ❺

6 A Saubermacher-Bicske Kft. HULLADÉK GYÛJTÉSI IDÔPONTJAI: Háztartási hulladék: minden héten SZERDÁN Sárga zsák: minden hónap második KEDD (mûanyag, fém, italos karton) Papír: minden hónap harmadik KEDD Zsákok átvétele, vásárlása: Nagykovácsi, Kolozsvár tér 25. Hétfô: ig, szerda 9-11-ig Köszönjük, hogy Ön is tesz Nagykovácsi tiszta környezetéért! SZELEKTÍV HULLADÉKGYÛJTÉS A Sárga zsákos házhoz menô szelektív hulladékgyûjtés folytatódik tovább Nagykovácsiban. A szelektív gyûjtés mûködéséhez azonban elengedhetetlen a lakosság együttmûködése, segítsége is. Ezért megkérünk mindenkit, hogy csak a meghirdetett idôpontban és a szórólapokon feltüntetett feltételekkel vegyék igénybe a szolgáltatást. A legfontosabbak ezek közül, hogy a gyûjtôjárat reggel 7 órától kezdi meg a munkát, egy útvonalon csak egyszer megy végig, így a késôn kirakott zsákokat már nem tudja elszállítani. A szerdai kommunális hulladékot gyûjtô autó pedig nem gyûjtheti be a szelektív zsákokat. Azonban lehetôség van több zsákot is kitenni az ingatlan elé, így az elôzô havi késedelmesen kirakott hulladékot is elszállítják. A sárga zsákon fel van tüntetve, hogy milyen típusú hulladékok kerülhetnek bele, ezek betartására figyeljünk. Szûkebb utcákban, zsákutcákban sajnos többször elôfordult, hogy a hulladék nem került elszállításra, mert az ott parkoló autók miatt a gyûjtôkocsi nem tudott behajtani. A Saubermacher-Bicske Kft.-vel egyeztettünk a felmerült problémákról és ígéretet tettek, hogy a továbbiakban fokozott figyelemmel végzik a gyûjtést, de bármilyen kérés vagy probléma esetén elérhetôek a 06-22/ es telefonszámon, illetve a weboldalon keresztül. Titkárság A Képviselô-testület által hozott döntéseket a Polgármesteri Hivatal elôterében elhelyezett hirdetôtáblán olvashatják. A Képviselô-testületi ülések nyilvánosak, azokról felvétel készül, melyet a kábel tévé pénteki MOZAIK adásában megtekinthetnek. (Ismétlés vasárnap, hétfôn.) A CD felvétel a könyvtárból kikölcsönözhetô. ❻ Bencsik Mónika polgármesteri fogadó órája minden hónap elsô hétfôjén. Dékány Angella alpolgármester hétfôn és szerdán óráig a hivatalban elérhetô. Dr. Papp László jegyzô minden hónap utolsó hétfôi napján fogadja az ügyfeleket. Kérjük ügyfeleinket szíveskedjenek elôre telefonon bejelentkezni a titkárságon. Telefon: /111 mellék e mail: BURSA HUNGARICA Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselô-testülete ismételten csatlakozott a BURSA HUNGARICA Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához. Idén 15 hallgató nyújtotta be a pályázatát. A november 25-én megtartott képviselô-testületi ülésen megtörtént a pályázatok elbírálása. A Z141/2010.(XI.25.) számú Kt. döntés alapján 13 pályázó részesül támogatásban a rászorultságot figyelembe véve, Ft-ig terjedô havi juttatás formájában. Az Önkormányzat továbbítja az elbírált pályázatokat a Pest Megyei Önkormányzatnak. A megyei önkormányzat kiegészítheti a települési önkormányzat által támogatott pályázó vagy pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendô ösztöndíj összegét. A Nemzeti Erôforrás Minisztérium a települési (és a megyei) önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyezô mértékben az Oktatási Közlönyben közzétett értékhatárig kiegészíti. Az intézményi ösztöndíjrész egy fôre esô maximuma a évi fordulóban Ft/fô/hó volt. Ez a támogatás a támogatott hallgató azon felsôoktatási intézményében kerül folyósításra, amely intézmény a hallgató után, hallgatói juttatás jogcímen költségvetési támogatásban részesül (intézményi ösztöndíjrész). Kedves Olvasók! A hideg idô közeledtével indokolt környezetünket és jármûveinket felkészíteni a télre. Ezzel kapcsolatosan hívjuk fel a lakosság figyelmét a helyi elôírások betartására: az ingatlanok mellett a közterületen el kell távolítani a lerakott köveket, mert a hókotrókat is akadályozza, továbbá balesetveszélyes is. Az ingatlanok és környékük gyommentesítését biztosítani kell, mert ezek felmérése és szankcionálása folyamatos. A hó eltakarításának szabályai a tavalyi évhez képest nem változtak: így az ingatlan tulajdonosainak, vagy bérlôinek feladata a járda hó- és síkosság mentesítése. A tûzgyújtással kapcsolatosan javasoljuk, hogy csak olyan kerti hulladékok égetését végezzék, amelyek komposztálására nincs mód és teljesen száraz állapotúak. Gyakori jelenség, hogy a nagyközség egyes területeit ellepi a füst, mert vizes-zöld hulladékot is meggyújtanak. Birtokháborítást követ el, aki füsttel vagy más módon zavarja szomszédját. A tél közeledtével ajánlatos a gépjármûvek téli átvizsgálása is. Az apróbb átalakítások és cserék kis szakértelemmel otthon is elvégezhetôek. Ilyen beavatkozások a fagyálló folyadékokkal való feltöltés, az ablaktörlô lapátok cseréje, a téli szerelt gumik felrakása, amely már 7 celsius fok alatt ajánlott. A gépkocsikban elhelyezhetünk ilyenkor sokszor nélkülözhetetlen eszközöket, pl. lapát, meleg ruha, ivóvíz, útszóró só, stb. A gépjármû vezetési technikák átértékelése is fontos, mivel az út-és látási viszonyok még óvatosabb és figyelmesebb magatartást kívánnak. Legyünk figyelmesebbek és türelmesebbek egyaránt a gyalogosokkal szemben is, akik a járdán vagy az út mellett közlekednek. Inkább a lassítás mellet döntsünk a mellettünk történô elhaladáskor, kikerülve a havas-vizes tócsákat is. A gyalogosoknak ajánlatos figyelembe venni, hogy a téli körülmények közt a jármûvek féktávolsága megnô, így a részükre elsôbbséget biztosító helyeken sem tanácsos hirtelen az úttestre lépni. Az elmúlt télen több baleset történt a Nagykovácsiból kivezetô úton, a CBA üzlet környékén, mivel ott az útburkolat fehér aszfalttal van ellátva. Mindenképp tartsuk be az út és látási viszonyoknak megfelelô sebességhatárokat és lehetôségeket. Ügyfélfogadás: minden munkanapon 8-9 óráig a hivatalban. Bemutatkozik az aljegyzô Erôs Kálmán közterület-felügyelô Tóthné Pataki Csillának hívnak, 23 éve költöztünk Nagykovácsiba férjemmel, Tóth Imrével, idôközben 7 gyermekünk született. 14 éve dolgozom a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatalban, mint köztisztviselô. A kor elvárásainak megfelelôen folyamatosan tovább képeztem magam, az építôipari technikusi oklevelem mellé elsô ízben a Kodolányi János Fôiskolán államháztartási szakos közgazdászdiplomát, majd a Budapesti Corvinus Egyetemen igazgatásszervezôi végzettséget szereztem. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetemen közigazgatási mesterképzésen veszek részt. Egy korszerû polgármesteri hivatalnak az alapkövetelményeken túl biztosítania kell az átláthatóságot, a hatékonyságot, valamint az ügyfélbarát jelleget. Ezért a hivatali munkám során, mint eddig is, törekedni fogok a lakosság folyamatos, naprakész és udvarias tájékoztatására, a szakszerû, kulturált és humánus ügyintézésre, mindenekelôtt a jogszabályok és az ügyrend érvényre juttatására. Az aljegyzônek a vezetôi munkamegosztásban is szerepe van, hiszen a Polgármester és a Jegyzô munkáját is hivatott segíteni. Büszke vagyok arra, hogy december 1-jétôl Nagykovácsi elsô aljegyzôje lehetek. A Jegyzô javaslatára, a Polgármester és a Képviselôtestület bizalmat szavazott nekem, minden igyekezetemmel azon leszek, hogy megfeleljek az elvárásoknak, de nem utolsósorban a falu lakosainak is. Tóthné Pataki Csilla DECEMBER

2 0 1 3. D E C E M B E R

2 0 1 3. D E C E M B E R 2013. DECEMBER Fenyôfadíszítés Márton-nap az óvodában Bíborosi vizitáció Nagykovácsiban Minden nemzet, minden nép a gondviselô Isten szeretetétôl kísérve alakult ki a történelem folyamán, így nyerte el

Részletesebben

Karnevál a fôtéren. Húsvéti népszokások, hagyományok. Minden Kedves Lakosnak kellemes húsvéti ünnepeket kívánnak a Polgármesteri hivatal dolgozói

Karnevál a fôtéren. Húsvéti népszokások, hagyományok. Minden Kedves Lakosnak kellemes húsvéti ünnepeket kívánnak a Polgármesteri hivatal dolgozói Húsvéti népszokások, hagyományok Karnevál a fôtéren Március 4-én este egy órára Velence, Nagykovácsiba költözött. Akit nem zavart a hideg idô, az részese lehetett egy igazi maszkos karneválnak velencei

Részletesebben

Tájékoztatás a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásról és programjáról

Tájékoztatás a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásról és programjáról Tájékoztatás a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásról és programjáról Korunk gazdasági, jogszabályi környezetébôl, valamint a környezettudatos gondolkodásmódból eredô racionális döntések

Részletesebben

Születésnapi köszöntô. Karácsony a szeretet és advent a várakozás megszentelése!

Születésnapi köszöntô. Karácsony a szeretet és advent a várakozás megszentelése! Kedves Nagykovácsiak! Igazán elégedettek lehetünk, mert ez az ôsz igazi ajándék volt számunkra, hiszen gyönyörû szeptembert követôen az október is megajándékozott minket napsütéssel és csodálatos színekben

Részletesebben

Jäger István halálára

Jäger István halálára Tragédia A Mester épít, kristályt kristályra rak, Az Ész áttetszô alabástromát Nem színezi, nem árnyalja salak. Az alap gránit, tömör és szilárd, Természetadta, biztos, ôsi kô, Rajta ível árkád árkád után,

Részletesebben

Szépkorúak köszöntése

Szépkorúak köszöntése Összefoglaló a 63 -as busz üzemeltetésére vonatkozó megállapodásokról A 63 -as jelzésû buszjárat mûködtetésére 2005. júliusában született egy háromoldalú megállapodás a Gazdasági és Közlekedési Miniszter,

Részletesebben

BÖNGÉSZÔ. Önkormányzati hírek. Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt!

BÖNGÉSZÔ. Önkormányzati hírek. Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt! Önkormányzati hírek BÖNGÉSZÔ N A G Y K O V Á C S I K O W A T S C H 2 0 1 0. J A N U Á R Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt! Az új kezdet valóban

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁST MEGHÍVÓ. tart 2011. október 20-án (csütörtökön) Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselô-testülete (FALUGYÛLÉST)

KÖZMEGHALLGATÁST MEGHÍVÓ. tart 2011. október 20-án (csütörtökön) Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselô-testülete (FALUGYÛLÉST) MEGHÍVÓ Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselô-testülete KÖZMEGHALLGATÁST (FALUGYÛLÉST) tart 2011. október 20-án (csütörtökön) Az ülés helye: Öregiskola (Kossuth Lajos u. 78.) Idôpontja: 18.00

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI ÚJJÁALAKÍTOTT FÔTERE NÍVÓDÍJAT KAPOTT

NAGYKOVÁCSI ÚJJÁALAKÍTOTT FÔTERE NÍVÓDÍJAT KAPOTT NAGYKOVÁCSI ÚJJÁALAKÍTOTT FÔTERE NÍVÓDÍJAT KAPOTT MEGHÍVÓ Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselô-testülete A KÖZMEGHALLGATÁST (Falugyûlést) 2011. június 16-án (csütörtökön) tartja Az ülés helye:

Részletesebben

Emlékezés az 1956-os forradalomra

Emlékezés az 1956-os forradalomra Emlékezés az 1956-os forradalomra Tisztelettel köszöntök minden emlékezni vágyó, jelenlévô nagykovácsi polgárt! Külön szeretettel köszöntöm Trencsényi László urat, Díszpolgárunkat, Az 56-os Magyarok Világszövetségének

Részletesebben

Jókai Mór: Ültess fát!

Jókai Mór: Ültess fát! Jókai Mór: Ültess fát! Ültess fát! Hogyha mást nem, lombot ád. Árnyékában megpihenhetsz, gondot ô visel reád. Jó tavasszal nyit virágot, messze érzed illatát. Kis madárka száll reája, ingyen hallgatod

Részletesebben

BÚCSÚZUNK. Bikeschool növendékek a Crosskovácsi versenyen

BÚCSÚZUNK. Bikeschool növendékek a Crosskovácsi versenyen BÚCSÚZUNK Veszteség ért bennünket! Értelmetlenül, idô elôtt hagyott itt minket kedves képviselô társunk! Szörnyû dolog vívódni, mit is lehet itt és most mondani. Hogy beszélni kell, hiszen nem lehet szó

Részletesebben

Elismerô díjak átadása

Elismerô díjak átadása Oberfrank Pál Nagykovácsi Díszpolgára 2012. év A színész rendkívül összetett ember. Sokféle én-gén rejtôzik benne, és szangvinikusabban, nagyobb lázzal, nagyobb hôfokon ég és él, mint a többi ember, hiszen

Részletesebben

Egyházközségi farsang

Egyházközségi farsang Dobos Károly tér Nagykovácsiban Egyházközségi farsang A Böngészô decemberi számában tájékoztattuk a tisztelt lakosságot új Református templomunk felszentelésének örömteli eseményérôl. A tervek szerint

Részletesebben

Beruházásainknál nincs nyári szünet!

Beruházásainknál nincs nyári szünet! A Zsíros-hegyi út építésének második üteme a Kálvária-dombtól a Tölgy utcáig megkezdôdött. Ehhez kapcsolódóan elkészül a Vértes utcai vízelvezetô árok, és a kivitelezô 2010. 07. 06-tól lezárja a munkaterületet.

Részletesebben

ÁLLAMI KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLTEK. Fotó: Kovács Bálint

ÁLLAMI KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLTEK. Fotó: Kovács Bálint 2013. ÁPRILIS ÁLLAMI KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLTEK Kemenes Gábor Oberfrank Pál Fotó: Kovács Bálint Fotó: Klein Péter Az 1848-as magyar forradalom és szabadságharc 165. évfordulóján, 2013. március 15-én nemzeti

Részletesebben

International Youth Camp, 2011. Nagykovácsi

International Youth Camp, 2011. Nagykovácsi AUGUSZTUS 13 14. Ld. részletes program International Youth Camp, 2011. Nagykovácsi Csupán a kezdés elôtti utolsó pillanatban értesültem a Nagykovácsiban rendezett Nemzetközi Ifjúsági Táborról, de nem bántam

Részletesebben

Nincs nyári szünet. a beruházásokban 2013. AUGUSZTUS. Kaszáló utcai óvoda bôvítése Aszfaltozás a Zsíroshegyen

Nincs nyári szünet. a beruházásokban 2013. AUGUSZTUS. Kaszáló utcai óvoda bôvítése Aszfaltozás a Zsíroshegyen 2013. AUGUSZTUS Kaszáló utcai óvoda bôvítése Aszfaltozás a Zsíroshegyen Öregiskola nyugati szárnyának munkálatai Napelemek az iskolatetôn Fotó: Böngészô Nincs nyári szünet a beruházásokban Fotók: Jakab

Részletesebben

Megjelenik havonta XXIII. évfolyam 2013. december

Megjelenik havonta XXIII. évfolyam 2013. december Nyergesújfalui Nyergesújfalu Város Önkormányzatának lapja Megjelenik havonta XXIII. évfolyam 2013. december AZ ÜNNEP JEGYÉBEN DECEMBER 13. PÉNTEK 17.00 Zenei pályán továbbtanult növendékeink hangversenye

Részletesebben

Aratási hálaadó Szentmise a Kálvária dombon

Aratási hálaadó Szentmise a Kálvária dombon 2013. SZEPTEMBER Képek a nagykovácsi búcsúról Fotó: Jakab Balázs Mária szobor öngészô Fotók: B Aratási hálaadó Szentmise a Kálvária dombon Fotó: BiPi NAME XI. Mûvészeti találkozó gyermekprogramja a Falatozóban

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Iskolai híradó A falu ékessége...alig telt el másfél hónap, mégis rengeteg programot rejt a közös iskolai naptárunk. Kovácsné Darabos Erzsébet írása az iskolai programokról. Ez az összefogás, mellyel az

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március Önkormányzati hírek Ingyenes havi kiadvány Kowatsch SpiegelKOMPASS Civil összefogás Szociális támogatások WorkShopok Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban Arculatváltás miért is? Kiszelné Mohos Katalin, polgármester

Részletesebben

17. év fo lyam 9. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 9. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 9. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA október Hírlevél Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2009. szeptember 7-én tartotta soron következõ ülését a Kastélyban. Jelen voltak:

Részletesebben

Mégis ha körülnézünk utcáinkon, köztereinken, történéseinken, nem lehetünk ilyen elégedettek.

Mégis ha körülnézünk utcáinkon, köztereinken, történéseinken, nem lehetünk ilyen elégedettek. Önkormányzati hírek BÖNGÉSZÔ N A G Y K O V Á C S I K O W A T S C H 2 0 1 0. F E B R U Á R A Magyar Kultúra Napjára Tudják az embernek kifejezetten rossz érzése lesz, ha valami napot, hetet kap, fôként

Részletesebben

Az üdvözült lelkek ünnepe

Az üdvözült lelkek ünnepe NYERGESЪJFALUI HНRMONDУ - NYERGESЪJFALU VÁROS ЦNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA MEGJELENIK HAVONTA - XXII. ÉVFOLYAM - 2012. NOVEMBER Az üdvözült lelkek ünnepe Halottak napja Egy gyerekkori barátom befejezte földi

Részletesebben

A város minden lakóját várja az új iskola!

A város minden lakóját várja az új iskola! A VELENCEI 17. év fo lyam 10. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA november-december A város minden lakóját várja az új iskola! A karácsonyi iskolai ünnepélyt már az újjávarázsolt Zöldliget Iskolában tartjuk,

Részletesebben

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA 2014. január www.zsambek.hu Interjú dr. Malik Dean jegyzôvel Közbiztonsági hírek Betlehemi láng köszöntése Zsámbékon Bölcsôdei, óvodai, iskolai adventi

Részletesebben

Sződ község önkormányzati tulajdonú,

Sződ község önkormányzati tulajdonú, A lap ingyenes! Kiadja: Sződ Község Önkormányzata XVII. évf. 4. szám 2006. december A tartalomból: 2006. évi Helyhatósági Választások eredménye 6. oldal Sződ Község Képviselő-testületének bizottságai..

Részletesebben

Elballagtak a nyolcadikosok

Elballagtak a nyolcadikosok XXI. évfolyam 7. szám Ára: 2012. július 200 Ft Elballagtak a nyolcadikosok Kedves Ballagók! Felavatták a Petõfi utcai iskola új szárnyában a pedagógusok emlékfalát Az eseményre a pedagógusok napján került

Részletesebben