Szatmári Lajos ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szatmári Lajos (1910-2005)"

Átírás

1

2 Szilágyi Domokos: Karácsony A puha hóban, csillagokban, az ünnepi foszlós kalácson láthatatlanul ott a jel, hogy itt van újra a karácsony. Mint szomjazónak a pohár víz, úgy kell mindig e kis melegség, hisz arra született az ember, hogy szeressen és szeressék. S hogy ne a hóban, csillagokban, ne ünnepi foszlós kalácson, ne díszített fákon, hanem a szívekben legyen karácsony. Minden kedves Nagykovácsi lakosnak kegyelmekben gazdag karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendôt kívánok Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal nevében Tisztelettel: Bencsik Mónika polgármester Œ Kellemes karácsonyi ünnepeket és egészséges, szerencsés, áldásos, boldog újévet kívánunk Nagykovácsi egész lakosságának. A kitelepített Nagykovácsi ôslakosok nevében. Mandl Péter és Pitz Péter Szatmári Lajos ( ) december 18-án született a Zemplén-megyei Taktaharkányban, pár holdas szegényparaszti családban. Édesapja az I. Világháborúban meghalt, négy gyermek maradt árván. Az elemi iskola hat osztályát Taktaharkányban, a polgári négy osztályát a közeli Szerencsen végezte el bejáróként. Jó tanuló volt, így ingyenes bentlakóként vették fel a Sárospataki Tanítóképzôbe. Az ösztöndíjat öt évig megtartotta. Az iskolai egyéb költségeket nyáron, Báró Harkányi birtokán szerezte meg napszámosmunkával, de vállalt magántanítást is ben kapta meg kitûnô tanítói és kántori oklevelét szeptemberétôl a Sárospataki Református Kollégium, Györgytarló nevû 3000 holdas birtokán lett tanító. A hat osztályos, osztatlan iskolában négy évig volt a tanyasi emberek kulturális életének egyetlen felelôse augusztus 24-tôl a Sárospataki Református Egyház központi iskolájában választották egyhangúlag igazgató tanítónak. A tanítás mellett kántori feladatokat, cserkész, majd levente csapat vezetését és szakfelügyeletet is rábíztak ben megnôsült, felesége Magyar Sarolta, a Tiszakarádi igazgató-tanító lánya, késôbb maga is pedagógus lett ben született Sarolta lánya, aki muzeológus, 1947-ben Lajos fia, aki mérnök lett ban gyakorlóiskolai képesítést is szerzett, óraadó is volt az iparostanuló iskolában ben behívót kapott az 52. Légvédelmi Tüzér Póthadosztályhoz. Tinnyei és Szônyi kiképzés után Illésházára (Csallóköz) vezényelték. A család utánament, és kísérte februárig, amikor Németországba vezényelték, végül a Westfáliai Neumünsterben angol hadifogságba került. Neumünster, Bucholt, Eiselheide területén lévô fogolytáborokban tábori stúdiót hozott létre, ahol zenészek, irodalmárok együttmûködésével komoly kulturális funkciót végzett szeptember végén került haza és régi iskolájában taníthatott ben jelentkezett szaktanári képesítésre és 1952 januárjában az egri Tanárképzô Fôiskolán tanári diplomát szerzett és között elôször az államosított sárospataki református Általános Iskola igazgatóhelyettese, majd a tanítóképzô gyakorlóiskola tanára lett ben a sárospataki Esze Tamás Általános Iskolában tanított magyart és történelmet nyarán gyermekei továbbtanulását elôsegítendô, áthelyezést kért Pest-megyébe. Így lett a Nagykovácsi Általános Iskola tanára és két járás megyei szakfelügyelôje szeptemberében nyugdíjba ment, de tovább dolgozott az Országos Pedagógiai Intézetben, és 85. közt és 89. közt a Nagykovácsi Mûvelôdési Központ és Általános Iskola könyvtárában dolgozott ben a község lakossága számára honismereti baráti kört alapított. Segítségükkel újult meg a Mária-szobor és az I. Világháborús emlékoszlop. Számos tanulmányt és honismereti munkát írt: Irodalomtankönyvet a mezôgazdasági és ipari továbbképzô iskolák számára 1970-ben 170 oldalas tanulmányt a pest megyei iskolák anyanyelvi helyzetérôl ben írta elsô munkáját a nagykovácsi Vörös Hajnal tsz 25 évérôl. Ezt még számos honismereti munka követte ben jelent meg a nagykovácsi rövid története ben a kisdedóvás 100 éves története Nagykovácsiban. Falukrónikáival 1972., 78. és 79-ben megyei elsô helyezést ért el. Kitüntetései: Oktatásügy kiváló dolgozója, Kiváló tanár Kiváló társadalmi munkás Honismereti munkáért Nagykovácsiért emlékplakett Nagykovácsi Díszpolgára: Sárospatakon: Aranydiploma Gyémántdiploma Vasdiploma Élete utolsó három éve már szomorúan telt, hiszen 2001-ben meghalt a felesége, de ô nem akart elmenni szeretett falujából, egyedül élt gyermekei segítségével. Remek génjei teljes szellemi frissességben tartották csaknem 95 éves koráig, 2005-ben bekövetkezett haláláig. Haláláig részt vett a Református gyülekezet munkájában, presbiter is volt, sajnos az új Református templom felépülését nem érhette meg. Szatmári Lajos pedagógus, Nagykovácsi Díszpolgára december 18-án lenne 100 éves A megemlékezés december 17-én órakor kezdôdik a Nagykovácsi temetôben, amikor is sírjánál koszorút helyezünk el és mécsest gyújtunk, majd mûsorral folytatjuk az Öregiskolában órai kezdettel. Minden kedves régi tanítványát és Nagykovácsi lakost tisztelettel várunk, aki szeretné az emlékeket velünk együtt felidézni! Általános Iskola Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Bencsik Mónika polgármester ❷ DECEMBER

3 Tájékoztató a Képviselô-Testület novemberi ülésérôl november 25-én tartotta a testület elsô munkaterv szerinti ülését 21 napirend tárgyalásával, 8 fô képviselô jelenlétével. Az önkormányzat gazdálkodásának évi I-III. negyedéves beszámolóját egyhangúlag fogadták el a képviselôk, kiemelve annak fontosságát, hogy az elôirányzott helyi adóbevételek teljesítése érdekében további intézkedéseket várnak a hivataltól. Sürgetô feladat továbbá a költségvetésbe tervezett telekértékesítések felgyorsítása. A Nagykovácsi Víziközmû Kft es Beruházási tervének tárgyalását elnapolta a testület azzal, hogy részletes egyeztetéseket követôen decemberben újra napirendre kerül az elôterjesztés. Döntöttek a képviselôk a Víziközmû Kft.-vel kötött a Nagykovácsi Kolozsvár tér 17. ingatlanra vonatkozó bérleti szerzôdést közös megegyezéssel való felbontásáról. A Nagykovácsi Víziközmû Kft. Felügyelô Bizottságába az önkormányzat részérôl Dér Zsuzsanna és Bánóczi Margit képviselôket delegálta a képviselôtestület. A Fejér György Nagykovácsi Szociális Közalapítvány Ellenôrzési Bizottsági tagja Baráthné Nagy Judit lett. Elfogadták a képviselôk az önkormányzat 2011-es belsô ellenôrzési tervét. Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelôen a Bursa Hungarica Felsôoktatási pályázathoz kapcsolódva az önkormányzat idén 13 tehetséges Nagykovácsi fiatal tanulmányaihoz tud támogatást nyújtani. Tárgyalta a képviselô-testület a Nagykovácsi Általános Iskola, valamint a Kispatak Óvoda Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítását és azt elfogadta. Mindkét intézménynél elnapolásra javasolta a 2009/2010. oktatási évre vonatkozó beszámolójának elfogadását. Erre azért volt szükség, mert az értékelésnél külsô szakértôi vélemény alapján törvényességi javaslattétel történt. A beszámolóval kapcsolatban fontos megemlíteni, hogy a szakértô hosszasan elemezte és kiemelte az intézmények (óvoda, iskola) kiemelkedô szakmai munkáját. Törvényi változások miatt az Általános Iskola módosította pedagógiai programját, amely elfogadásra került, valamint jóváhagyták a képviselôk a 2010/2011. oktatási évre vonatkozó tantárgyfelosztást. Dr. Papp László jegyzô ismertette a Polgármesteri Hivatal átszervezésével kapcsolatos részletes javaslatát, amelynek kidolgozásával az elôzô képviselôtestület bízta meg. Jegyzôi elôterjesztésre pénzügyi, hatósági, önkormányzati osztályok létrehozását javasolta. A gazdálkodási és pénzügyi osztály a költségvetési gazdálkodás mellett az önkormányzati adóhatósági feladatokat látja el. A hatósági osztály az adóhatósági ügyek kivételével ellátja az igazgatási és építéshatósági ügyek intézését. Az önkormányzati osztály a polgármesteri, képviselô-testületi, bizottsági jogkörökbe tartozó ügyeket intézi, továbbá a településfejlesztési, üzemeltetési és beruházási feladatokat végzi. Az osztályok vezetését közvetlenül ellátja a jegyzô, aljegyzô, illetve vezetôi megbízás alapján osztályvezetô. Az átszervezés megkezdéséhez szükséges az Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítása. A képviselôtestület a jegyzôi elôterjesztést egyhangúan elfogadta. Támogatták a képviselôk a Száva utcai rendelôben hallásvizsgálattal egybekötött hallókészülék forgalmazását. Elfogadásra került a Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából elkészült Nagykovácsi Nagyközség Környezetvédelmi programja. Zárt ülésen tárgyalt a testület egy önkormányzati ingatlanrész értékesítésérôl, majd egy ingatlan telekhatárának rendezésérôl. A képviselôtestület a jegyzô javaslatára, valamint az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság véleményét figyelembe véve Tóthné Pataki Csillát Nagykovácsi Nagyközség aljegyzôjévé választotta. Napirendek között szerepelt, de a képviselôtestület november 24-én rendkívüli testületi ülésen tárgyalta és fogadta el a közvilágítás villamos energia beszerzés ügyében érkezett legkedvezôbb ajánlatot, így január 01-tôl a Magyar Villamos Mûvek Partner Energiakereskedelmi Zrt. Szolgáltat a településen. A Képviselô-testületi ülés elôterjesztéseit Pénzügyi Bizottsági-, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági üléseken elôzetesen tárgyalták a képviselôk. Bencsik Mónika polgármester asszony és magam nevében köszönöm képviselôtársaimnak, hogy felkészülten és konstruktívan vettek részt a testületi ülésen és a bizottságok munkájában. Dékány Angella alpolgármester Lakcím-bejelentési kötelesség A Helyi Önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 1. -a szerint a helyi közügyek a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásához, a közhatalom önkormányzati típusú gyakorlásához, valamint mindezek szervezeti, személyi és anyagi feltételeinek helyi megteremtéséhez kapcsolódnak. A törvényi elôírás szerint ezért az önkormányzati közszolgáltatások, csak azokat a személyeket illetik meg, akik Nagykovácsi Nagyközségben lakcímmel rendelkeznek. A Polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. Törvény 26. (1) bekezdése szerint: a Magyar Köztársaság területén élô, e törvény hatálya alá tartozó polgár [4. (1) bekezdés] köteles beköltözés vagy kiköltözés után három munkanapon belül lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címét a települési önkormányzat jegyzôjének nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni (a továbbiakban együtt: lakcímbejelentés). Az idézett törvényi rendelkezésekbôl adódóan nyilvánvalóan egyéni és egyben közérdek fûzôdik ahhoz, hogy a Nagykovácsiba ténylegesen beköltözött személyek lakóhelyüket nyilvántartás céljából bejelentsék a polgármesteri hivatalban. A rendelkezésünkre álló adatok szerint a településen jelentôs azon személyek száma, akik életvitelszerûen laknak Nagykovácsiban, ugyanakkor nem jelentették be lakcímüket. Az egyes szabálysértésekrôl szóló 218/1999.(XII.28.) Korm. Rendelet 29. (1) bekezdése alapján: aki a lakcímbejelentésre elôírt rendelkezéseknek nem tesz eleget, harmincezer forintig terjedô pénzbírsággal sújtható. Felhívom azon személyek figyelmét, akik elmulasztották lakcímük vagy tartózkodási helyük bejelentését, azt sürgôsen pótolják, mert mulasztás esetén szabálysértési bírsággal fogjuk sújtani. Nagykovácsi, november 26. Dr. Papp László jegyzô A Polgármesteri Hivatal év ünnepi nyitva tartása December ig igazgatási szünet! Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 9/2010.(III.30.) számú rendelete a évre vonatkozóan igazgatási szünet elrendelésérôl 3. A Hivatal évi munkarendjében a téli igazgatási szünet december 20. napjától december 31. napjáig tart. A hivatalban ügyelet december 20-tól 30-áig mûködik december 24-én és 31-én a Polgármesteri Hivatal zárva tart. December 11. szombat Munkanap ügyfélfogadás 8h-12h December Rendkívüli esetben ügyelet az ügyfélszolgálaton 8h-12h December 24. Pihenônap Hivatal zárva December Rendkívüli esetben ügyelet az ügyfélszolgálaton 8h-12h December 31. Igazgatási szünet Hivatal zárva Minden Kedves Ügyfelünknek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Békés Boldog Új Esztendôt kívánnak a Polgármesteri Hivatal dolgozói és Dr. Papp László jegyzô DECEMBER ❸

4 A POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA Nagykovácsi honlapja: Telefon: A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje: hétfôn: ; szerdán: ; pénteken: Ügyfélszolgálat: 103 mellék Adóhatóság Nagykovácsi Nagyközség illetékességi területén helyi iparûzési adót kötelesek fizetni azon kivitelezôk, valamint a kivitelezôk alvállalkozói, akik a helyi iparûzési adóról szóló évi C. törvény 37. -ának hatálya alá esnek: 37. (1) A vállalkozó állandó jellegû iparûzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székelyén (telephelyén) kívül folytatja. (2) Ideiglenes jellegû az iparûzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkezô vállalkozó b) építôipari, valamint a nyomvonalas létesítményen végzett kivitelezési és fenntartási munkát, továbbá ezekkel kapcsolatban szerelési, szervezési, lebonyolító, szaktanácsadó, felügyeleti tevékenységet végez, illetôleg természeti erôforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység idôtartama adóéven belül legalább 1 hónap, de 6 hónapot nem halad meg. Ha a tevékenység idôtartama a 6 hónapot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye telephelynek minôsül. c) Fentiek alapján az építkezés megkezdésétôl számított 15 napon belül bejelentkezési kötelezettségnek a mellékelt formanyomtatványon eleget kell tenni. Amennyiben ezen kötelezettségének valaki nem tesz eleget, úgy az adózás rendjérôl szóló 1990.évi XCI. törvény 74. -a értelemében mulasztási bírságot lehet kiszabni, amelynek mértéke magánszemély esetén Ft, más adózó (társaság: Bt, Kft, Rt., stb.) esetén Ft. Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes jelleggel (a nem Nagykovácsi székhelyû, telephelyû társaságok helyben végzett építôipari, kivitelezési vagy fenntartási munkálatai) végzett iparûzési tevékenység esetén (munkálatok) az adó kiszámításának módja: Adónem Összesített idôtartam Mérték Nem kell adót fizetni 0-1 hónap nulla Ideiglenes iparûzési adó 1-6 hó 5000 Ft / nap Helyi iparûzési adó 6 hónapnál több nap 2% Tájékoztatásul közöljük, hogy a évre vonatkozó építmény-, telek-, gépjármû-, iparüzési adó befizetési határideje szeptember 15-én lejárt. Amennyiben a fenti határideig nem teljesítették befizetési kötelezettségüket, azt legrövidebb idôn belül pótolják, ellenkezô esetben késedelmi pótlék kerül felszámításra. Ha a befizetéssel kapcsolatban bármilyen kérdésük van, kérjük ügyfélfogadási idôn belül jelezzék az adó csoport munkatársai felé. A befizetés csekken, vagy banki átutalással történhet. Építményadó számlaszám: Gépjármûadó számlaszám: Iparüzésiadó számlaszám: Telekadó számlaszám: Talajterhelési számlaszám: Az adó csoport megállapítása szerint ebben az évben a fizetési hajlandóság nagyon rossz. A behajtás érdekében munkahelyi letiltásokat, inkasszó benyújtását, valamint jelzálogjog bejegyzést kezdeményeztünk és a továbbiakban is folytatjuk ezen végrehajtási intézkedéseket. Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal Adóhatósága idézést küld ki, a megjelenés kötelezô, ellenkezô esetben a évi CXL. tv ában foglaltak alapján minimum Ft, maximum Ft, továbbá az eljárási cselekmény megismétlése ❹ miatt többletköltség megfizetésére kötelezhetjük Önöket. Tájékozatjuk továbbá Önöket, amennyiben a hivatalos úton megküldött idézésen nem jelenik meg és távolmaradásáról igazolást sem nyújt be a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal Adóhatóságának jogosultsága van RENDÔRI ELÔVEZETÉST kérni! Tájékoztatjuk a gépjármû tulajdonosokat, hogy eladás esetén az adásvételi szerzôdés hiteles másolatát már nem Hivatalunkba, hanem a Budakeszi Okmányirodába 2092 Budakeszi, Dózsa György tér 25. kell eljuttatniuk. [Az okmányiroda elérhetôségei a 7. oldalon találhatóak] Amennyiben adózásával kapcsolatosan kérdése lenne, kérem ügyfélfogadási idôben keresse fel kolleganôinket: Képes Imréné /123 mellék építményadó, talajterhelési díj, helyi szabálysértési bírság adók módjára történô behajtása Dervalics Lászlóné /108 mellék gépjármûadó, rendôrségi szabálysértési bírságok adók módjára történô behajtása Igazgatás Kovács Györgyné 101 m. Dávidné Tóth Edit 104 m. Hoksári-Czirbusz Katalin 120 m. Ferencz Andrásné 121 m. dr. Major Mónika 128 m. Általában a nyomtatványok kitöltésérôl A közigazgatási eljárás kérelemre indul. A kérelmet az állampolgár az ügykörre rendszeresített nyomtatványon adja be, mely nyomtatványon taxatíve felsorolásra kerül az ügy érdemi elbírálásához szükséges igazolás és egyéb melléklet. A kérelem benyújtásakor általános hiba, hogy a kérelem nyomtatványon felsorolt kötelezô mellékleteket a kérelmezô a kérelem nyomtatvánnyal együtt nem nyújtja be, és e figyelmetlenség okán az ügyintézési határidô meghosszabbodik. A kérelem, a nyomtatványon felsorolt adat, igazolás és egyéb melléklet nélkül érdemben nem bírálható el. Kérjük, hogy az önök által kérelmezett eljárás megindításához szükséges nyomtatványt figyelmesen olvassák el, mert a hiánypótlás meghosszabbítja a közigazgatási eljárás idejét, amely hátrányos az ügyfélnek és a hivatalnak egyaránt. Építés Bálóné Botos Zsuzsanna 118 mellék Cserményi András 132 mellék Tóthné Halász Hedvig 116 mellék Györgyi Zoltán 131 mellék Kút létesítésével és a vízkivételhez szükséges engedélyekkel kapcsolatos tájékoztatás A kutak létesítését csak kútfúrói engedéllyel rendelkezô vállalkozó végezheti. Erre vonatkozó engedélykérelmet a jogszabályban meghatározott feltételek alapján a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelôséghez, illetve a helyi önkormányzat jegyzôjéhez kell benyújtani. A felszín alatti vízkészletbe történô beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeirôl szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet meghatározza a kutak létesítésével és használatba vételével kapcsolatos szabályokat, az elkészült létesítményekre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettséget, illetve az üzemeltetés szabályait. A jogszabály tartalmazza a kút kivitelezésével, vizsgálatával és dokumentálásával összefüggô személyi és képesítési követelményeket is. A rendelet 4. számú melléklete tartalmazza a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelem tartalmi követelményeit. Az engedéllyel létesített kútból vízkivételhez két hatóság adhat engedélyt. A 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet 2. számú mellékletében meghatározott dokumentáció benyújtásával a Környezetvédelmi, Természetvé DECEMBER

5 delmi és Vízügyi Felügyelôség vízjogi engedélye szükséges abban az esetben, ha a vízkivétel a talajvíz szintjénél mélyebb, védett, úgynevezett rétegvizekbôl történik, a vízkivétel meghaladja az 500 m 3 /év vízmennyiséget, valamint a vízkivétel nem házi célú. A kút létesítésének egyszeri igazgatási szolgáltatási díja (eljárási díj): 0 5 m 3 /nap vízkivétel esetén Ft 5 15 m 3 /nap vízkivétel esetén Ft m 3 /nap vízkivétel esetén Ft. A létesítési engedély két évig érvényes, ez alatt az idô alatt kell a kutat megvalósítani. A kút létesítésére szóló engedély beszerzése után a kútra üzemeltetési engedélyt kell kérni. Ennek egyszeri igazgatási szolgáltatási díja (eljárási díj) a fenti tételek 80%-a. A vízgazdálkodásról szóló évi LVII. Törvény 15/A -a alapján a vízhasználó a vízjogi létesítési, üzemeltetési engedélyben lekötött, vagy engedély nélkül felhasznált vízmennyiség után vízkészletjárulékot köteles fizetni. A díjtételekrôl a 15/B rendelkezik. A fenti törvény bizonyos esetekben felmentést ad a vízkészletjárulék fizetési kötelezettség alól. Az erre vonatkozó feltételeket a törvény 15/C -a tartalmazza. Amennyiben a vízhasználó vízjogi engedély birtokában van, a fizetendô járulék a létesítési engedélyben meghatározott (lekötött) vízmennyiségre vonatkozó járulék 50%-a, míg az üzemeltetési engedélyben meghatározott (lekötött) vízmennyiségre vonatkozóan a járulék 100%-a. A fúrt kútra vízórát kell szerelni, mert a tényleges vízkivételt a mért érték igazolja. A helyi önkormányzat jegyzôjének (a vízügyi igazgatóság szakvéleménye alapján) engedélye szükséges, ha a vízkivétel talajvízbôl történik, nem haladja meg az 500 m 3 /év vízmennyiséget, valamint a vízigény kizárólag házi célú. Ebben az esetben vízkészletjárulékot nem kell fizetni. (Az errôl szóló felmentést az évi LVII. törvény 15/C (1) c) pontja tartalmazza.) Amennyiben valaki a kútból kivett vizet ivóvízként szeretné használni, be kell szereznie a területileg illetékes ÁNTSZ engedélyét is. Meglévô, de engedéllyel nem rendelkezô kút esetén a kútra a 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet alapján fennmaradási engedélyt kell kérni. A fennmaradási engedély díjtételei megegyeznek a kút létesítésére vonatkozó díjtételekkel. A Felügyelôség engedélyezési hatáskörébe tartozó vízhasználókról nyilvántartást vezetünk, hiszen nekik bevallási kötelezettségük van. A vízkészletjárulék befizetésének elmulasztása esetén a Felügyelôség a vízhasználót felszólítja, és kötelezi a befizetésre. Egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmény telepítésével, engedélyeztetésével kapcsolatos tájékoztatás A 253/1997. (XII.20.) kormányrendelet (OTÉK) 47. (1) pontja szerint építményt elhelyezni, ha annak telke elôtt közmûves szennyvízelvezetô (közcsatorna) van, csak a közcsatornára való rákötéssel lehet. (3) Amennyiben nincs közmûves szennyvízelvezetés és elszikkasztás sem lehetséges, úgy abban az esetben hatóságilag engedélyezett, korszerû és szakszerû közmûpótló berendezést kell alkalmazni a szennyvíz ártalmatlanítására. (4) A zárt szennyvíztárolás (szivárgásmentes kialakítással, rendszeres ürítéssel, ellenôrzôtt elszállítással) csak végsô megoldásként alkalmazható A 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet 24. (1) b) pontja alapján a települési önkormányzat jegyzôjének hatósági engedélye szükséges az 500 m 3 /év mennyiséget nem meghaladó és kizárólag házi, kommunális szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény megépítéséhez. A létesítés engedélyezési eljárásának igazgatási szolgáltatási díja (eljárási díj) Ft. A létesítés engedélyeztetése elôtt tisztázni kell, hogy a létesítés helyszíne felszín alatti vízminôség védelmi területen lévô-e, és ha igen, akkor milyen besorolású a felszín alatti vizek védelmérôl szóló 219/2004. (VII.21.) kormányrendelet 7. és a 2. melléklet, valamint a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévô települések besorolásáról szóló, módosított 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint, (ez lehet kiemelten érzékeny, fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny). Nagykovácsiban fokozottan érzékeny és érzékeny besorolású területek egyaránt vannak. Nagykovácsi helyi építési szabályzata meghatározza, hogy csak az érzékeny besorolású területeken létesíthetô házi, kommunális szennyvíz kezelését szolgáló létesítmény. Arról, hogy egy adott telek melyik besorolású területre esik, elôzetesen tájékoztatást kell kérni a Polgármesteri Hivatal építéshatóságán. A helyrajzi szám alapján a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelôséget bevonva bárkinek tájékoztatást tudunk adni a besorolásról, és arról, hogy ezek alapján az ingatlanán engedélyezhetô-e házi szennyvízkezelô létesítmény. A létesítmény elkészülte után arra az önkormányzat jegyzôjétôl használatbavételi engedélyt kell kérni. Ennek az eljárásnak is Ft az igazgatási szolgáltatási díja. Tóthné Halász Hedvig Mûszak Vargáné Baráth Mariann 129 m. Szabó Mátyás 117 m. Tisztelt Lakosok! szeptember elsején lépett hatályba a fás szárú növények védelmérôl szóló 346/2008 (XII.30.) számú kormányrendeletnek az a része, ami szabályozza, hogy a járdákon nem lehet olyan anyaggal (sóval) síkosságmentesítést végezni, ami kárt okoz a környezetben. Belterületi közterületen a közúti forgalom számára igénybe vett terület (úttest) kivételével a síkosságmentesítésre olyan anyag használható, amely a közterületen vagy annak közvetlen környezetében lévô fás szárú növény egészségét nem veszélyezteti. Aki a fás szárú növények védelmérôl szóló jogszabály hatálya alá tartozó fás szárú növény telepítésére, fenntartására, kezelésére vonatkozó kötelezettséget nem teljesíti, ötvenezer forintig terjedô pénzbírsággal sújtható olvasható a rendeletben. Mit kell akkor a járdákra szórni? A járdákon sózás helyett a következô anyagokat lehet alkalmazni: kôzúzalék, homok, fahamu, faforgács, nádfonat, zeolit, és persze ha csak egyszerûen hóról van szó, azt el is lehet lapátolni. Közutaink síkosságmentesítése Évrôl-évre visszatérô téma az utak síkosságmentesítése. Van olyan lakó, aki szerint nem elégséges a közutak sózása, kotrása, van aki pedig túlzottnak, egyenesen környezetkárosítónak minôsíti azt. Igyekszünk a Vállalkozóval közösen egyensúlyt teremteni, tartani, de sajnos mindenki igényének nem könnyû megfelelni. A tavalyi év folyamán a lehullott és megmaradt hómennyiség az eddigi évekhez képest jóval több volt, így a költségvetésben tervezett síkosságmentesítésre szánt keretet túllépve tudtuk csak megoldani a közutak biztonságossá tételét. Idén, a takarékosság és környezetvédelem jegyében az utak sózásának mértékét csökkenteni kívánjuk. A fô- és gyûjtôutakhoz (melyek síkosságmentesítése természetesen nem változik) csatlakozó mellékutak tisztítása csak az 5-10 cm-t meghaladó lehullott hómennyiség esetén kezdôdik meg és csakis hókotrással (sózás nélkül) történik. Ónos esô esetére az itt leírtak nem vonatkoznak. Terveink szerint több frekventált helyre síkosságmentesítô anyagot tartalmazó konténereket fogunk elhelyezni, ezzel is segítve a közlekedôket. Kérjük a lakosokat, hogy figyeljék a meteorológiai elôrejelzéseket és várható havazás esetén korábban induljanak el munkahelyükre, szerezzenek be hóláncot, melyet szükség esetén természetesen használni is tudnak, gépjármûvükben tartsanak lapátot, útszóró sót vagy egyéb síkosságmentesítésre alkalmas anyagot. F E L H Í V Á S Tisztelt Állampolgárok! Közeledik a Karácsony, elérkezett az adventi gyertyagyújtás ideje. Évente több ember esik áldozatul az ott felejtett gyertyák, nem megfelelô mûszaki állapotú karácsonyi égôk által keletkezett tûzeseteknek. Saját és családtagjaik, lakótársaik biztonsága érdekében felhívjuk figyelmüket a következôkre: > A karácsonyi égôk üzembe helyezése elôtt minden évben gyôzôdjenek meg arról, hogy nem zárlatos, nem melegszik túl. > A meggyújtott gyertyákat soha ne hagyják ôrizetlenül. > Az égôket és a gyertyákat ne tegyék közvetlenül gyúlékony anyag mellé (pl. függöny, papírkép stb.). > A gyertyákat eldôlés ellen biztosítsák. > Karácsonyfára égô gyertyát ne tegyenek, csillagszórót fokozott figyelemmel használjanak. Tûz- és balesetmentes, békés karácsonyi ünnepeket kívánunk! Vörös János tû. ezredes s.k. tûzoltóparancsnok DECEMBER ❺

6 A Saubermacher-Bicske Kft. HULLADÉK GYÛJTÉSI IDÔPONTJAI: Háztartási hulladék: minden héten SZERDÁN Sárga zsák: minden hónap második KEDD (mûanyag, fém, italos karton) Papír: minden hónap harmadik KEDD Zsákok átvétele, vásárlása: Nagykovácsi, Kolozsvár tér 25. Hétfô: ig, szerda 9-11-ig Köszönjük, hogy Ön is tesz Nagykovácsi tiszta környezetéért! SZELEKTÍV HULLADÉKGYÛJTÉS A Sárga zsákos házhoz menô szelektív hulladékgyûjtés folytatódik tovább Nagykovácsiban. A szelektív gyûjtés mûködéséhez azonban elengedhetetlen a lakosság együttmûködése, segítsége is. Ezért megkérünk mindenkit, hogy csak a meghirdetett idôpontban és a szórólapokon feltüntetett feltételekkel vegyék igénybe a szolgáltatást. A legfontosabbak ezek közül, hogy a gyûjtôjárat reggel 7 órától kezdi meg a munkát, egy útvonalon csak egyszer megy végig, így a késôn kirakott zsákokat már nem tudja elszállítani. A szerdai kommunális hulladékot gyûjtô autó pedig nem gyûjtheti be a szelektív zsákokat. Azonban lehetôség van több zsákot is kitenni az ingatlan elé, így az elôzô havi késedelmesen kirakott hulladékot is elszállítják. A sárga zsákon fel van tüntetve, hogy milyen típusú hulladékok kerülhetnek bele, ezek betartására figyeljünk. Szûkebb utcákban, zsákutcákban sajnos többször elôfordult, hogy a hulladék nem került elszállításra, mert az ott parkoló autók miatt a gyûjtôkocsi nem tudott behajtani. A Saubermacher-Bicske Kft.-vel egyeztettünk a felmerült problémákról és ígéretet tettek, hogy a továbbiakban fokozott figyelemmel végzik a gyûjtést, de bármilyen kérés vagy probléma esetén elérhetôek a 06-22/ es telefonszámon, illetve a weboldalon keresztül. Titkárság A Képviselô-testület által hozott döntéseket a Polgármesteri Hivatal elôterében elhelyezett hirdetôtáblán olvashatják. A Képviselô-testületi ülések nyilvánosak, azokról felvétel készül, melyet a kábel tévé pénteki MOZAIK adásában megtekinthetnek. (Ismétlés vasárnap, hétfôn.) A CD felvétel a könyvtárból kikölcsönözhetô. ❻ Bencsik Mónika polgármesteri fogadó órája minden hónap elsô hétfôjén. Dékány Angella alpolgármester hétfôn és szerdán óráig a hivatalban elérhetô. Dr. Papp László jegyzô minden hónap utolsó hétfôi napján fogadja az ügyfeleket. Kérjük ügyfeleinket szíveskedjenek elôre telefonon bejelentkezni a titkárságon. Telefon: /111 mellék e mail: BURSA HUNGARICA Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselô-testülete ismételten csatlakozott a BURSA HUNGARICA Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához. Idén 15 hallgató nyújtotta be a pályázatát. A november 25-én megtartott képviselô-testületi ülésen megtörtént a pályázatok elbírálása. A Z141/2010.(XI.25.) számú Kt. döntés alapján 13 pályázó részesül támogatásban a rászorultságot figyelembe véve, Ft-ig terjedô havi juttatás formájában. Az Önkormányzat továbbítja az elbírált pályázatokat a Pest Megyei Önkormányzatnak. A megyei önkormányzat kiegészítheti a települési önkormányzat által támogatott pályázó vagy pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendô ösztöndíj összegét. A Nemzeti Erôforrás Minisztérium a települési (és a megyei) önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyezô mértékben az Oktatási Közlönyben közzétett értékhatárig kiegészíti. Az intézményi ösztöndíjrész egy fôre esô maximuma a évi fordulóban Ft/fô/hó volt. Ez a támogatás a támogatott hallgató azon felsôoktatási intézményében kerül folyósításra, amely intézmény a hallgató után, hallgatói juttatás jogcímen költségvetési támogatásban részesül (intézményi ösztöndíjrész). Kedves Olvasók! A hideg idô közeledtével indokolt környezetünket és jármûveinket felkészíteni a télre. Ezzel kapcsolatosan hívjuk fel a lakosság figyelmét a helyi elôírások betartására: az ingatlanok mellett a közterületen el kell távolítani a lerakott köveket, mert a hókotrókat is akadályozza, továbbá balesetveszélyes is. Az ingatlanok és környékük gyommentesítését biztosítani kell, mert ezek felmérése és szankcionálása folyamatos. A hó eltakarításának szabályai a tavalyi évhez képest nem változtak: így az ingatlan tulajdonosainak, vagy bérlôinek feladata a járda hó- és síkosság mentesítése. A tûzgyújtással kapcsolatosan javasoljuk, hogy csak olyan kerti hulladékok égetését végezzék, amelyek komposztálására nincs mód és teljesen száraz állapotúak. Gyakori jelenség, hogy a nagyközség egyes területeit ellepi a füst, mert vizes-zöld hulladékot is meggyújtanak. Birtokháborítást követ el, aki füsttel vagy más módon zavarja szomszédját. A tél közeledtével ajánlatos a gépjármûvek téli átvizsgálása is. Az apróbb átalakítások és cserék kis szakértelemmel otthon is elvégezhetôek. Ilyen beavatkozások a fagyálló folyadékokkal való feltöltés, az ablaktörlô lapátok cseréje, a téli szerelt gumik felrakása, amely már 7 celsius fok alatt ajánlott. A gépkocsikban elhelyezhetünk ilyenkor sokszor nélkülözhetetlen eszközöket, pl. lapát, meleg ruha, ivóvíz, útszóró só, stb. A gépjármû vezetési technikák átértékelése is fontos, mivel az út-és látási viszonyok még óvatosabb és figyelmesebb magatartást kívánnak. Legyünk figyelmesebbek és türelmesebbek egyaránt a gyalogosokkal szemben is, akik a járdán vagy az út mellett közlekednek. Inkább a lassítás mellet döntsünk a mellettünk történô elhaladáskor, kikerülve a havas-vizes tócsákat is. A gyalogosoknak ajánlatos figyelembe venni, hogy a téli körülmények közt a jármûvek féktávolsága megnô, így a részükre elsôbbséget biztosító helyeken sem tanácsos hirtelen az úttestre lépni. Az elmúlt télen több baleset történt a Nagykovácsiból kivezetô úton, a CBA üzlet környékén, mivel ott az útburkolat fehér aszfalttal van ellátva. Mindenképp tartsuk be az út és látási viszonyoknak megfelelô sebességhatárokat és lehetôségeket. Ügyfélfogadás: minden munkanapon 8-9 óráig a hivatalban. Bemutatkozik az aljegyzô Erôs Kálmán közterület-felügyelô Tóthné Pataki Csillának hívnak, 23 éve költöztünk Nagykovácsiba férjemmel, Tóth Imrével, idôközben 7 gyermekünk született. 14 éve dolgozom a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatalban, mint köztisztviselô. A kor elvárásainak megfelelôen folyamatosan tovább képeztem magam, az építôipari technikusi oklevelem mellé elsô ízben a Kodolányi János Fôiskolán államháztartási szakos közgazdászdiplomát, majd a Budapesti Corvinus Egyetemen igazgatásszervezôi végzettséget szereztem. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetemen közigazgatási mesterképzésen veszek részt. Egy korszerû polgármesteri hivatalnak az alapkövetelményeken túl biztosítania kell az átláthatóságot, a hatékonyságot, valamint az ügyfélbarát jelleget. Ezért a hivatali munkám során, mint eddig is, törekedni fogok a lakosság folyamatos, naprakész és udvarias tájékoztatására, a szakszerû, kulturált és humánus ügyintézésre, mindenekelôtt a jogszabályok és az ügyrend érvényre juttatására. Az aljegyzônek a vezetôi munkamegosztásban is szerepe van, hiszen a Polgármester és a Jegyzô munkáját is hivatott segíteni. Büszke vagyok arra, hogy december 1-jétôl Nagykovácsi elsô aljegyzôje lehetek. A Jegyzô javaslatára, a Polgármester és a Képviselôtestület bizalmat szavazott nekem, minden igyekezetemmel azon leszek, hogy megfeleljek az elvárásoknak, de nem utolsósorban a falu lakosainak is. Tóthné Pataki Csilla DECEMBER

7 Okmányiroda Ügyfélfogadási rend 2092 Budakeszi, Dózsa Gy. tér 25. (Budakeszi Rendôrôrs épülete) Fax: Ügyfélfogadási rend hétfô , kedd szerda , csütörtök péntek Idôpontfoglalás csak interneten keresztül lehetséges a https://secure.magyarorszag.hu/ ugyintezo/okmanyiroda oldalán. Telefon: személyi igazolvány: lakcímkártya: Egyéni vállalkozói igazolvány: Közlekedésigazgatás: Vezetôi engedély: Útlevél: Parkolási engedély: Félfogadás csütörtökön elôjegyzés alapján. APEH Közép-magyarországi Regionális Fôigazgatósága Sajtóreferensének lakossági tájékoztatója APEH Közép-magyarországi Regionális Fôigazgatósága 1132 Budapest, Váci út 48/c-d Budapest Pf APEH Közép-magyarországi Regionális Fôigazgatóság Észak-budapesti Igazgatósága 1139 Budapest, Teve u Budapest Pf. 45. APEH Közép-magyarországi Regionális Fôigazgatóság Kelet-budapesti Igazgatósága 1144 Budapest, Gvadányi u Budapest Pf APEH Közép-magyarországi Regionális Fôigazgatóság Dél-budapesti Igazgatósága 1096 Budapest, Haller u Budapest Pf. 93. APEH Közép-magyarországi Regionális Fôigazgatóság Pest megyei Igazgatósága 1134 Budapest, Dózsa György út Budapest Pf idôjárás Leesett az elsô hó November 27-ére virradóra jó 20 cm-es hóra tekinthettünk ki az ablakon. Hírek a Német Nemzetiségi Önkormányzat életébôl 2010, november 28-án Nagykovácsiban tartotta az ÉMNÖSZ (Észak magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége) soron következô közgyûlését. A szervezet Pest, Heves és Nógrád megye német nemzetiségi önkormányzatainak egyesülete, amelynek közgyûlése azzal a feladattal gyûlt össze nálunk, hogy a januárjára kitûzött Magyarországi Németek Országos Önkormányzati Választására az Országos Önkormányzatba, valamint a Pest megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatba jelölteket állítson. A közgyûlést Bencsik Mónika polgármester nyitotta megbeszédében kiemelte a nemzetiségek hagyomány, nyelv és kultúra ôrzô szerepének fontosságát. A jó hangulatú tanácskozás végén az Öreg Iskola Galériáján létrehozott ideiglenes helytörténeti gyûjtemény megtekintése közben a környezô települések képviselôi ôszinte barátsággal ajánlották fel segítségüket a Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak hiszen mint az ÉMNÖSZ egyik legfiatalabb önkormányzatának még nagyon sok tanulni és tennivalónk van. Dr. Klein Ferenc elnök Boldog Karácsonyt! Frohe Weihnachten! Oh du fröhliche, oh du selige, gnaden bringende Weihnachtszeit! Welt ging verloren, Christ ward geboren: Freue, freue dich, oh Christenheit! Örömteli, békés Karácsonyt, és az új esztendôben jó egészséget és sok örömet kívánunk minden itthoni és határon túli Nagykovácsinak. Wir wünschen allen in und ausser Ungarn lebenden Kowatscher fröchliche und friedliche Weihnachtszeit und für das neue Jahr Glück, Gesundheit und Freude. Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitäten Selbstverwaltung Kowach Dr. Klein Ferenc elnök TOKAJI BOROK a Trendl Házban! December 12-én vasárnap délután 16 órától ismét itt lesz Nagykovácsiban Gergely Vince, a mádi Úri Borok Pincészet tulajdonosa. Szeretettel várja régi és új vásárlóit egy kóstolóra az emeleti különteremben. Tokaji Furmint, Tokaji édes és száraz muskotály, Hárslevelû Öt és hatputtonyos Tokaji Aszú Fejér György ( ) Nagykovácsi Szociális Közalapítvány A Közalapítványt Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselôtestülete alapította, abból a célból, hogy a létminimum határán vagy az alatt élôk szociális helyzetének javítása, valamint az elszegényedésnek kitett nagykovácsi lakosok támogatása érdekében anyagi és természetbeni juttatást nyújtson. A támogatásra jogosultak többek között: a válságban lévô emberek és családok; a munkanélküliek; a társadalom perifériájára szorult emberek; hátrányos helyzetük miatt veszélyeztetett gyermekek és fiatalok. Kedves Nagykovácsi Lakosok! Tisztelettel megköszönjük a felajánlott 1%-ból befolyt összegeket, melyet az APEH jóváírt számlánkra karácsonyán is szeretnénk játék- és élelmiszer csomaggal megajándékozni a rászorultak. Kérjük Önöket, amennyiben lehetôségük van, támogassák hagyományunkat, hogy minél több családnak tudjunk örömet szerezni! A Fejér György Nagykovácsi Szociális Közalapítvány számlaszáma A Kuratórium nevében köszönjük felajánlásaikat: Bencsik Mónika a Kuratórium elnöke, Tóthné Pataki Csilla a Kuratórium titkára Vladár Csaba festômûvész kiállítása a Magyar Kultúra Alapítvány Aulájában 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Megnyitó: december 10-én órakor Megnyitja: Gulyás Dénes operaénekes zongorán közremûködik: Gulyás Bence zeneszerzô A kiállítás megtekinthetô: december között, óráig Info: DECEMBER ❼

8 Mit visz a Kispatak? Kispatak Óvoda: Kaszáló u Tel.: Tagóvodák: Dózsa Gy. u. 39., Tel./fax: Száva u. 5., Tel.: 26/ Bükk u. 9., Tel.: 26/ Márton, aki a kora középkor legnépszerûbb szentje volt, szerzetesként szeretett volna élni, viszont az emberek, látva a jóságát, szent életét, püspökké akarták választani. Márton a megtisztelô cím elôl elbújt egy libaólba, nehogy megtalálják. A libák azonban hangos gágogásukkal elárulták, így mégiscsak megválasztották. A Márton nap kapcsán nagyon sok népszokás és hiedelem alakult ki, ezek közé tartozik a lámpás felvonulás is, ami az óvodások körében nagy népszerûségnek örvend. A november 11-i lámpás felvonulást lázas készülôdés elôzte meg az óvoda csoporttermeiben. A gyerekek, az óvónénik és a szülôk együtt készítették a szebbnél szebb lámpásokat a nagy eseményre. A hangulat a ❽ Fogorvosnál jártak a Dózsa Gy. úti óvodások Balesetmegelôzési programunk sikerén felbuzdulva, novemberben gyermekeink egészségére fordítottunk fokozott hangsúlyt. Ezen belül kiemelt szerepet szántunk a fogápolásnak, mert sajnos már ebben a fiatal életkorban is gyakran találkozunk fogfájós kisgyermekkel az óvodában. A sok-sok cukros élelmiszer és üdítôital, valamint a helytelen és rendszertelen fogmosás fogaink legfôbb ellenségei. Már óvodáskorban fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek halljanak a megfelelô táplálkozási szokásokról és a szájhigiéniáról. Ebben volt segítségünkre községünk mosolygós fogorvos nénije, Lívia dr. nô. Az óvodából gyermekeink kicsit félve indultak a rendelô felé. Volt, aki a kellemetlen emlékek, volt, aki az ismeretlentôl való félelem miatt aggódott. Lívia néni kedves arcát látva óvodásaink rögtön megnyugodtak és bátran beszédbe elegyedtek vele. A doktornô egészséges és romlott almával illetve ép és ecetbe áztatott tojással szemléltette a jó és rossz fogak közötti különbséget. Elmondta, hogy édességet ehetünk, csak utána mindig fogat kell mosni. Megismertük a lyukas fog kezelésének menetét, miközben valamennyi orvosi eszközt kézbe vehettek, és kipróbálhattak az óvodások. Kezdetben csak a bátrabbak, aztán már valamennyien kipróbálták a fogorvosi széket és tátott szájjal várták, hogy fogorvossá avanzsált társuk az orvosi tükör segítségével megállapítsa a diagnózist. Lívia néni a látogatás végén minden kisgyermektôl egy-egy piros almával búcsúzott el. Köszönjük a doktornônek, hogy idôt szakított ránk és játékos formában mutatta be munkáját a gyerekeknek. Reméljük, ezzel az élménnyel hozzájárultunk ahhoz, hogy ezentúl óvodásaink félelem nélkül keressék fel a fogorvosi rendelôt, és baj esetén együttmûködjenek a fogorvos nénivel. Szabó Éva óvodapedagógus A Márton-napi lámpás felvonulás gesztenyefacsoport termében mint mindig remek volt. A kész lámpások felkerültek a polcokra és alig várták, hogy kis gazdáik kezében büszkén világítsanak a sötétben. Néhány lelkes és nem mellesleg nagyon kreatív - szülô a Lókötô róka címû mesébôl ihletet merítve csodálatos, tökbôl készült díszletet BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET, VIDÁM, SZÁNKÓZÓS NAPPALOKAT ÉS MEGHITT CSALÁDI ESTÉKET KÍVÁN A TÉLI SZÜNET IDEJÉRE a Kispatak Óvoda dolgozói nevében Kiszelné Mohos Katalin, óvodavezetô faragott, ami a többi szintén nagyon ötletes figurával együtt a Templom-tér kôkerítésén sorakozott arra várva, hogy a szavazás során a legszebbnek legyen kikiáltva. Márton napján délután az óvodások izgatottan ácsorogtak az óvoda elôtt meggyújtott lámpásaikkal a kezükben és alig várták, hogy a menet elinduljon kis kerülôvel a Templom-tér irányába, ahol már víg zenével, finom ételekkel és italokkal várták ôket. A mulatság végén a tökfaragó verseny eredménye kihirdetésre került: És igen a Lókötô róka kreáció nyerte az elsô díjat, aminek a gesztenyefa-csoportos gyerekek nagyon örültek, hiszen a díj mi lehetett volna más, mint egy nagyon finom töktorta, amit másnap - természetesen csak az ebéd után mind befalhattak. Bátora Réka Gesztenyefa-csoportos anyuka novemberének második hete a Márton napi készülôdés örömteli izgalmával kezdôdött. Az óvodában a gyerekek és a szülôk két napon át készítették a lámpásokat. A kis üvegekre felkerültek a gyerekek által festett mókusok, gombák, tökök, különféle szépségek. Az óvónénik - mint mindig - lelkesen segítettek a kis kézmûveseknek. Gyülekeztek a gyönyörûen kifaragott dísztökök is, melyeket csütörtök délután lehetett megtekinteni a Templom téren. A kiállításra a gyerekek és szüleik az óvónénikkel közösen vonultak ki a lámpásokkal, gyönyörû fénybe vonva az utcákat. A téren ekkor már megkezdôdött a szavazás: ki készítette idén a legötletesebb, legszebb tök-pályamunkát. Hamar fogyni kezdtek a tökbôl készült finomságok is. A felnôttek forralt borral, az apróságok forró teával melegíthették át magukat ezen a hûvös estén. Azonban mindenki szívét átmelegítették a gyerekek lámpásai, a tökökben égô mécsesek, a forralt bor illata és a gyönyörû, új Templom tér látványa. Álmos Rita, Mókus csoport szülô DECEMBER

9 Jövôre, veletek, ugyanitt Talán ennyi ember nem járt még egyszerre Nagykovácsi új fô terén, mint a Kispatak Óvoda által szervezett hagyományteremtô Márton napi lámpás felvonuláson és tökfesztiválon. Volt, aki csak arra tévedt és a finom forralt bor és sütemény illata, vagy a vidáman szárnyaló népzene hangja marasztalta ott, volt, aki már napok óta készült a nagy napra, hogy végre megmutathassa saját készítésû lámpását és a családi vállalkozásban kézzel faragott tökszobrait. A tökfaragó verseny nyertesei a helyszínen leadott szavazatok alapján a következôk: 1. Gesztenyefa csoport közös alkotása 2. Cinege csoport közös alkotása 3. Trencsánszky Zsófi és Janka (Katica és Tücsök csoportosok) 4. Tóth Anna és Borbála (Barackfa és Tücsök csoportosok) 5. Bonifert Anna (Katica csoport) 6. Németh Eszter (Mókus csoport) 7. Kovács Vince és Gergô (Katica és Zsebibaba csoportosok) 8. Almafa csoport közös alkotása Köszönjük az újonnan nyíló Kreatív Hobby boltnak (Nagykovácsi, Kossuth L. u. 93.) a vásárlási utalványok nyereményként való felajánlását, valamint a szülôknek és dolgozóknak az ízletes cukrász remekeket. A tökfaragóknak köszönjük a látványos alkotásokat és gratulálunk a nyerteseknek. Azonban nem csak ôk nyertek ezen a napon, hanem minden szereplô egy szívmelengetô, kellemes, barátságos estét, amit megôrizhet, dédelgethet egészen addig, míg egy újabb kedves, meghitt program el nem homályosítja azt Mondjuk az András napi Adventi vásár november 30-án a Kaszáló utcai óvodában, december 3-án pedig a Dózsa Gy. utcai óvodában 16 órától Kiszelné Mohos Katalin Óvodavezetô Fotó: Böngészô. Név Helyszín 1. Tinkó Bálint Kaszáló utcai óvoda 2. Makszin Botond Kaszáló utcai óvoda 3. Bodó Dorka Zsíroshegyi játszótér 4. Tóth-Sporeth Dominik Sebestyén dombi játszótér 5. Németh Tünde Kaszáló utcai óvoda 6. Sallai Laura Zsíroshegyi játszótér 7. Kányási Zsófia Kaszáló utcai óvoda 8. Karlik Renáta Kaszáló utcai óvoda 9. Orosz Milán Kaszáló utcai óvoda 10. Olti Tamás Kaszáló utcai óvoda 11. Mihály Zille Általános Iskola parkolója 12. Békési Vilma Általános Iskola parkolója 13. Berta Krisztián Általános Iskola parkolója 14. Karlóczai Lôrinc Rákóczi u. 1. Szent István kardja emlékmû 15. Golda Máté Általános Iskola parkolója 16. Szabó Erzsébet Kaszáló utcai óvoda 17. Bogár Vince Kaszáló utcai óvoda 18. Dvozsák Marcell Kaszáló utcai óvoda 19. Stefán Kristóf Általános Iskola parkolója 20. Apostol Máté Kaszáló utcai óvoda 21. Trefil Áron Kaszáló utcai óvoda 22. Neugebauer Júlia Zsíroshegyi játszótér 23. Fekete Gergely Kaszáló utcai óvoda 24. Benkô Barna Zsíroshegyi játszótér 25. Szegô Zétény Zsíroshegyi játszótér 26. Tomcsányi Kolos Általános Iskola parkolója 27. Kovács Marcell Kaszáló utcai óvoda 28. Berencsi Emma Zsíroshegyi játszótér 29. Nagy Szabolcs Általános Iskola parkolója 30. Golda Ferenc Általános Iskola parkolója 31. Perity Zsófia Sebestyén dombi játszótér 32. Villányi Viktória Kaszáló utcai óvoda 33 Váczi Réka Kaszáló utcai óvoda 34. Doroszlai Sebestyén Általános Iskola parkolója 35. Kiss Júlianna Sebestyén dombi játszótér 36. Csombok Írisz Rákóczi u. 1. Szent István kardja emlékmû 37. Ficzere Márton Zsíroshegyi játszótér 38. Norris-Tari Giles Kaszáló utcai óvoda 39. Roca Diána Kaszáló utcai óvoda 40. Zuba Lieza Általános Iskola parkolója 41. Gomola Zsombor Rákóczi u. 1. Szent István kardja emlékmû Faültetés gyerekeknek Ebben az évben ötvenkilenc facsemetét ültetetünk, annyit, amennyi gyermek szeptemberig született a településen foglalta össze a polgármester, megjegyezve: a faültetés egyben közösségteremtô esemény is, hiszen együtt vesz benne részt szülô, képviselô, honatya, közmunkás, amellett hosszú távú hatása is van: a facsemetéket rendszeresen ápolni kell, és a gyerekek nevét viselô gyönyörû ezüst hársfákat bizonyára örömmel gondozzák majd. Az erdôgazdasághoz hasonlóan mi is fontosnak tartjuk, hogy a felnövekvô nemzedékek érzelmileg is kötôdjenek a természeti környezethez, emellett úgy gondoljuk, hogy egy ilyen akció erôsíti a szülôhely iránti megbecsülést és szeretetet mutatott egy másik fontos szempontra Bencsik Mónika polgármester asszony szeptember 30-ig született gyermekeknek ültetett fák helyszínei 42. Ézsiás Luca Zsíroshegyi játszótér 43. Jakab Emma Általános Iskola parkolója 44. Garamvölgyi Réka Rákóczi u. 1. Szent István kardja emlékmû 45. Tompa Gergely Általános Iskola parkolója 46. Krúdy Johanna Általános Iskola parkolója 47. Várkonyi Nimród Zsíroshegyi játszótér 48. Hegyesi Ábel Zsíroshegyi játszótér 49. Héricz Balázs Zsíroshegyi játszótér 50. Ganyu Réka Általános Iskola parkolója 51. Fábos Gréta Kaszáló utcai óvoda 52. Murányi Maja Általános Iskola parkolója 53. Zsiga Fanni Általános Iskola parkolója 54. Kovács Huba Általános Iskola parkolója 55. Vernes Balázs Általános Iskola parkolója 56. Bolváry Franciska Kaszáló utcai óvoda 57. Dallos Boróka Kaszáló utcai óvoda 58. Simon Csege Öregiskola kertje 59. Simon Kaba Öregiskola kertje KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Köszönetet mondunk Prinner Ernôné (a Taurus Gumiipari Vállalat nyugalmazott osztályvezetôjének) Sebestyén dombi lakosunknak, aki óvja és félti gyermekeinket. Kati néni közbenjárására valamennyi játszóterünkhöz térítésmentesen kaptunk VIGYÁZZ! GYEREKEK! feliratú MICHELIN táblákat. A táblák a Sebestyén dombi, az Arany János utcai és a Zsíroshegyi játszóterek elôtt kihelyezésre kerültek. Kérjük a gépjármûvel közlekedôket a játszóterek közelében vezessenek még óvatosabban! Köszönettel: Bencsik Mónika polgármester DECEMBER ❾

10 Egy sikeres pályázatnak köszönhetôen elkészült iskolánk új honlapja, amely a nagykovacsi-iskola.hu címen december 1-tôl elérhetô. A puha hóban, csillagokban, Az ünnepi foszlós karácsony, Láthatatlanul ott a jel, Hogy itt van újra a KARÁCSONY. Mint szomjazónak a pohár víz, Úgy kell mindig e kis melegség, Hisz arra született az ember, Hogy szeressen és szeressék. ❶⓿ (Szilágyi Domokos) Az iskola pedagógusai és dolgozói nevében kívánok áldott, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új esztendôt minden kedves diákunknak, szüleiknek, nagyszüleiknek Nagykovácsi lakosainak: Dér Zsuzsanna igazgató TÉMAHÓNAP: SZERETET HAVA Mikulásjárás: december 6. Adventi reggelek (közös éneklés, adventi történetek, gyertyagyújtás) Madárvédelem, madáretetôk, madárodúk kihelyezése, madárkarácsonyfa készítése Tanítási nap: december 11. szombat, délután összevont napközi ügyelet lesz. Karácsonyi ünnepség: december 21., 11 óra Téli szünet: december 22-tôl december 31-ig (Az önkormányzat engedélyével, takarékossági okok miatt ebben az idôszakban ügyeletet nem tartunk.) Matematika verseny Ebben a tanévben is lebonyolítottuk a hagyományos Zrínyi Ilona matematika verseny házi fordulóját. A nagy érdeklôdés mellett megrendezett versenyen 95 tanuló vett részt harmadik évfolyamtól nyolcadik évfolyamig. A megyei fordulón (2011. február 18-án) évfolyamonként az elsô három helyezett képviseli iskolánkat. Eredmények: 3. évfolyam 4. évfolyam 1. Földesi András 3.a 1. Richly Ádám 4.a 2. Gyôrffy Emese 3.a 1. Vajay Mónika 4.a 3. Kovács Márta 3.a 2. Kovács Bendeguz 4.b 5. évfolyam 6. évfolyam 1.Telek Domonkos 5.b 1. Richly Márton 6.b 2. Fejes Boldizsár 5.b 2. Láng György 6.c. 3. Baltay Márton 5.a 3. Lipi Noémi 6.a 7. évfolyam 8. évfolyam 1. Lukátsy Máté 1. Budai Brigitta 8.a 2. Lukátsy Benedek 2. Haládik Gábor 8.a 3. Hazai Virág 3. Borbély Anna 8.a Gratulálunk a versenyzôknek! Balázs Lászlóné, Kotsis Ildikó matematika tanárok VERSENYEZTÜNK, MEGMÉRETTETTÜNK Október 15-én iskolánkból 6 csapat vett részt a Bolyai Matematika Csapat Verseny megyei fordulóján. A logikai feladatokat a négy fôs csapatoknak közösen kellett megoldaniuk, így a felkészülés során kialakított együttmûködést jól lehetett hasznosítani. Izgatottan vártuk az eredményeket. Néhány nap múlva értesültünk arról, hogy 3.a osztályos Észbontó csapatunk a 152 pest megyei csapatból az elsô tízben végzett. Meghívást kaptunk az ünnepélyes eredményhirdetésre és díjkiosztásra. Újabb izgatott várakozással teli napok következtek: Vajon továbbjutunk-e az országos versenyre? Iskolások a vörösiszap-károsultakért Általános iskolások gyûjtöttek csaknem 200 ezer forintot a devecseri vörösiszapkatasztrófa károsultjai számára. A nagykovácsi Általános Iskola tanulói saját édességadagjaikról mondtak le a nemes cél érdekében. A Nagykovácsi Általános Iskola a diákok kezdeményezésére adományt gyûjtött a vörösiszap károsultjai számára. A gyerekek édességrôl, játékokról mondtak le a jól cél érdekében. A szülôk és az iskola dolgozói is csatlakoztak a kezdeményezéshez és áldozatot vállaltak, hogy segítsenek. Az egy hét alatt összegyûlt forintot az iskola átutalta a Devecseri Gárdonyi Géza Közös Fenntartású Általános Iskola és Óvoda Alapfokú Mûvészetoktatási Intézménynek. (Forrás: Orientpress Hírügynökség) Elérkezett október 28-a. A budapesti patinás Szent- István Gimnáziumba már igazgatónkkal, Dér Zsuzsa nénivel, felkészítô osztályfônökünkkel, Bedô Gyöngyike nénivel, és rajongóinkkal a szüleinkkel érkeztünk. Az ünnepi mûsor után szólították színpadra a helyezetteket. Mi az elôkelô 5. helyen végeztünk. Dobogó szívvel vettük át a tárgyjutalmakat, és elkészült rólunk a fotó, amely a 2010-es verseny évkönyvébe fog bekerülni. Meghatottan hoztuk haza okleveleinket, hiszen büszkék voltunk eredményünkre, és arra, hogy kaláka munkánk szüleink és iskolánk örömére szolgált. Köszönjük a támogatást, a bíztatást, a gratulációkat! Jövôre is indulunk! Cél: Az országos forduló! Észbontók: Nagy Márton, Földesi András, Papp Krisztián, Szabó Bence 3.a osztályosok HAZÁM, HAZÁM, TE MINDENEM 200 éve, november 7-én született nagy magyar zeneszerzônk, ERKEL FERENC. Ki volt Ô, mit köszönhetünk Neki? Gyermekkorát tanító szüleivel Gyulán töltötte. Nagyváradon, Pozsonyban zenei tanulmányokat folytatott. Kolozsvárott már zongoramûvészként koncertezett. Ezután Pesten telepedett le. A Nemzeti Színházban karnagy volt, az Operaházban fôzeneigazgató, a Zeneakadémián tanított, megalakította a Filharmóniai Társaságot, a Dalárdaegyesületet, a Pesti Sakkkör elnökévé választották. És a hosszú felsorolás folytatódik: A zeneszerzô ERKEL FERENC 1840-ben megkomponálja elsô operáját, a Bátori Máriát. Ezt követi 1844-ben a Hunyadi László, a Dózsa György, a Sarolta, a Névtelen Hôsök, a DECEMBER

11 Brankovits György, az István király és ben a Bánk bán címû operák ben Himnusz megzenésítésével megnyeri a Nemzeti Színház pályázatát. Azóta énekli a magyar nemzet Kölcsey Ferenc fohászát az ô imádságos dallamával. Munkájában szeretô, megértô felesége, három zenész fia támogatták. 80. születésnapján még vezényelt. Nevéhez fûzôdik a magyar nemzeti opera, mint mûfaj megteremtése: magyar zene, magyar történelmi témák magyar nyelven, magyar operaénekesekkel, magyar színpadon, magyar közönségnek elôadva. Mindezt szerényen, az 1800-as évek Pestjén vállalta fel ERKEL FERENC. Nem vágyott külföldi hírnévre, bár hívta Liszt Ferenc. A Himnuszt, a Hazám, hazám áriát, a Palotást csak a magyar szív értheti, mert nekünk írta. Köszönet érte! Isten éltesse sokáig emlékezetünkben! ERKEL FERENC születésnapján, november 7- én ünnepélyes Bánk bán elôadáson vettünk részt az Operaházban. Különleges, egyedi alkalom volt ez, hiszen most az eredeti zenét az eredeti szöveggel hallhattuk. Tanároknak, szülôknek, tanítványoknak egyszerre dobbant a szívük a szép dallamok és a szép helyszín hatására. Másnap reggel az iskolába érkezôket Erkelzene és kiállítás fogadta. Minden felsôtagozatos tanulónk házidolgozatot írt a zeneszerzôrôl. Néhány ezek közül kiállításra került. Januárban, a Magyar Kultúra Napján vetélkedôt és sakkversenyt tervezünk ERKEL FERENC tiszteletére. Szeretnénk meglátogatni a budakeszi emlékházat és a Himnusz-szobrot. Március 13-án újra ott leszünk az Operaházban a Bánk bánon! Bedô Gyöngyike ének-zene tanár F A RS BÁL! BÁL! BÁL! BÁL! BÁL! BÁL! BÁL! BÁL! A KÖRNYEZET A GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY ÉS A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGUSAI SZERETETTEL MEGHÍVUNK MINDENKIT A N GI ALAPÍTVÁNYI BÁLUNKRA JANUÁR 29-ÉN, 19 ÓRAI KEZDETTEL A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA TORNACSARNOKÁBA ZENEKAR, TOMBOLA, TÁNC ÉS EGYÉB MEGLEPETÉS VÁRJA VENDÉGEINKET B ÁL TÖLTSÖN VELÜNK EGY KELLEMES ESTÉT, MELLYEL ISKOLÁNKAT TÁMOGATJA! AZ EST FÔVÉDNÖKE: BENCSIK MÓNIKA POLGÁRMESTER ASSZONY DECEMBER ❶❶

12 SEMMELWEIS DÍJ Nincs nagyobb öröm számunka, mint amikor minden évben eleget tudunk tenni annak a felhívásnak, hogy Pest Megye Közgyûlése által adományozható kitüntetésekre jelölteket tudunk állítani. Pálné Szondy Krisztina védônô részére évben Pest Megye Közgyûlése Semmelweis Ignác díjat adományozott. A díj ünnepélyes átadására december 3-án a Megyenapon került sor. Pálné Szondy Krisztina július 1-tôl a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Fôiskolai Kar Védônô szak elvégzése után kezdte hivatását a Nagykovácsi Védônôi Szolgálatnál, ahol azóta is, 20 éve lelkiismeretesen, fáradhatatlanul dolgozik. Pályafutása során generációk nôttek már fel az ô védônôi gondozása alatt. A miskolci egyetemen családterápiát tanul azért, hogy védônôi munkája során felmerülô családi problémákat felismerje és szakszerûen kezelni tudja. Évrôl-évre az Anyatejes Világnapi rendezvényünk fô szervezôje, amely nagy esemény községünkben. A körzeti védônôi feladatok mellett az iskolai védônôi teendôket is ellátja, szívén viseli és segít megoldani a serdülôk lelki problémáit. Példás 2 gyermekes édesanya és feleség. A község kulturális életében is aktívan közremûködik. Mindenki örömére színvonalas, különleges irodalmi estet tartott rokonáról, Benedek Elekrôl, erôsítve ezzel is Nagykovácsi közösségi összetartozását. Nagyon sok szeretettel gratulálunk, munkájához további sok sikert és jó egészséget kívánunk! Bencsik Mónika polgármester Béke szálljon minden házra, kis családra, nagy családra. Karácsonynak szent órája, hintsél békét a világra! Áldott, békés Karácsonyt kívánunk mindenkinek! Nagykovácsi Nagycsaládos Csoport Jövôre is szeretettel várunk minden családot! A HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT PÉNTEKI RENDELÉSI IDEJE Nagykovácsi, Száva u. 4. December óráig Dr. Koltay Angéla óráig Dr. Solynóczki Katalin December óráig Dr. Kelenföldi Ferenc óráig Dr. Koltay Angéla December 11. szombat 8 12 óráig Dr. Koltay Angéla óráig ügyelet December óráig Dr. Solynóczki Katalin óráig Dr. Kelenföldi Ferenc December 24., 25., 26. egész nap Budakeszi ügyelet December óráig Dr. Sorbán András óráig ügyelet január óráig Dr. Solynóczki Katalin óráig Dr. Kelenföldi Ferenc A pénteki szabadnapon nem rendelô orvos betegeit, az az napon rendelô mindkét orvos fogadja! A rendelô telefonszáma: Dr. Koltay Angéla Dr. Solynóczki Katalin Dr. Sorbán András Dr. Kelenföldi Ferenc Budakeszi ügyelet Dr. Solynóczki Katalin december ig szabadságon lesz. A betegeket az aznap rendelô orvosok fogadják saját rendelési idejükben, mobiltelefonon elérhetôk! Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévô temetô üzemeltetését egyben teljeskörû temetkezési szolgáltatását a Rex-Salus Kegyeleti Szolgáltató Kft. látja el. Az éjjel-nappal 24 órás ügyeleti telefonszám Legközelebbi irodák címei: 2040 Budaörs, Szabadság útja 106. Megközelíthetô a Móricz Zsigmond körtérrôl induló 40, 240 jelzésû kék busszal. Nyitva: hétfôtôl-csütörtökig ; pénteken óráig Telefon/fax: ; Mobil: Törökbálint, Munkácsy Mihály utca Megközelíthetô a Kosztolányi Dezsô térrôl induló 72 jelzésû kék busszal. Nyitva: hétfôtôl-csütörtökig ; pénteken óráig Telefon/fax: ; Mobil: Nagy Attila temetôgondnok elérhetô: A TEMETÔ NYITVA TARTÁSI IDEJE: NOVEMBER 16. FEBRUÁR 28. KÖZÖTT ÓRÁIG Köszönetnyilvánítás Köszönet mindazoknak, akik édesanyám özv. Klein Józsefné elvesztése miatt fájdalmamban osztoztak. Szabó Lajosné HÁZI GYERMEKORVOSI SZOLGÁLAT RENDELÉSI IDEJE: Kossuth Lajos u. 64. Dr. Cesko Izabella Rendelô: (elôjegyzésre is) Hétfô: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Egészséges tanácsadás: Hétfô, Szerda, Csütörtök (Kizárólag elôjegyzésre: ) Dr. Jakab Erika Rendelô: (elôjegyzésre is) Hétfô: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Egészséges tanácsadás: Kedd: (Kizárólag elôjegyzésre: ) Rendelési idôn túl tôl reggel 8.00-ig illetve hétvégén és ünnepnapokon egész nap a Budakeszi Orvosi Ügyelethez kell fordulni. Telefon: December ig dr. Ceskó Izabella szabadságon lesz. December ig dr. Jakab Erika szabadságon lesz. A betegeket az aznap rendelô orvos fogadja saját rendelési idejében, mobiltelefonon elérhetô December 11-én szombaton óráig dr. Jakab Erika rendel! Anyakönyvi hírek Újszülöttek Barnabás, Domonkos, Benedek, Vince, Ferdinánd, Lora Alexandra Legyetek üdvözölve! Halottaink Tátrai László (81) ( ) Simon Antal (82) ( ) Komlóné Komjáti Kornélia (51) sz.: Komjáti Kornélia ( ) Katona Andrásné (75) sz.: Gyurácz Emma ( ) Bús Pálné ( ) Oroszné Gyôrffy Judit (55) sz.: Gyôrffy Judit ( ) Brudi Ágoston (53) ( ) Köszönetnyilvánítás Hálás köszönetet mondok azoknak, akik Simon Antalt utolsó útjára elkísérték. A gyászoló család ❶❷ DECEMBER

13 Az óvodai mozgásszervi szûrôvizsgálat eredményei tavaszán a nagycsoportos óvodások mozgásszervi szûrését végeztem el Kaltenecker Teréz gyógytestnevelôvel, melynek eredményérôl a májusi Böngészôben be is számoltam. Nagyon sok visszajelzést kaptam a szülôk részérôl, mégegyszer szeretném hangsúlyozni, hogy senkit sem akartam megbélyegezni. A programunk célja a mozgásszervi betegségek megelôzése, hogy felnôtt korukban ne legyenek derékfájósak, térdfájósak a gyermekeink. Szerencsére 2010 tavaszától Kaltenecker Teréz gyógytestnevelô az iskola mellett az óvodában is lehetôséget kapott gyógytestnevelés órák megtartására. A 2010/2011-es tanévben a nagycsoportosok mellett a középsô csoportosok is bekerülhettek a szûrési programba, hála annak, hogy az önkormányzat több óraszámot biztosított. Az órák fôs csoportokban történnek heti 1 alkalommal és a szülôknek ezért a foglalkozásért, nem kell fizetniük. Az elkészült Kaszáló úti óvodában és a Dózsa György úti tagóvodában külön tornaterem is rendelkezésre áll az órák megtartására. Itt szeretném a gyógytestnevelô és a gyógytornász közötti különbségre felhívni a figyelmet. A gyógytornásznak egészségügyi fôiskolai végzettsége van, a gyógytestnevelônek pedig tanári végzettsége. A hatályos jogszabály szerint iskolai és óvodai mozgásfejlesztést csak gyógytestnevelô tarthat. A szûrô vizsgálatunk szubjektív mérés volt, nem készült gerinc röntgenfelvétel, a fizikális vizsgálat alapján soroltuk be a gyermekeket. Ortopédiai vizsgálatot csak súlyosabb eltérésnél javasoltunk. Ennek a korosztálynak a vizsgálata különösen nehéz, mivel nem tudnak mozdulatlanul állni a vizsgálat ideje alatt. Minimális eltérés esetén is javasolt a gyógytestnevelés, ettôl függetlenül az óvodai és iskolai testnevelés óra is mehet párhuzamosan, hiszen itt másra helyezôdik a hangsúly. Külön szeretnék köszönetet mondani Seregély Judit gyógytornásznak, aki segített a Kaszáló úti óvodások szûrésében. A megvizsgált 77 fô nagycsoportos és 92 fô középsô csoportos gyerek közül: 15 fônél nem találtunk semmilyen eltérést 5 fônél elhízást 7 fônél mellkas deformitást 63 fônél hanyagtartást 67 fônél gerincferdülést 86 fônél lúdtalpat találtunk. Szeretnék néhány gyakori kérdésre itt válaszolni: A sarok bedôlése önmagában nem betegség, 1-3 éves korban fôként alkati eltérés, 3-6 éves korban a láb boltozatának fejlôdési állomása lehet. A fejlôdô ízületek általános lazaságához társulhat, ritkábban az ízületi alkotóelemek variánsát jelentheti. Ilyen esetben a döntött (ún. supináló) sarkú cipô viselése javasolt, mely segíti a láb egészséges irányban való fejlôdését. Ugyanilyen fontos az erôs kéregrész, a jó saroktartás és a hajlékony, rugalmas talprész is. Az ilyen cipôk az izmok megerôsödéséig és az ízületi szalagok stabilitásának kialakulásáig (8-9 éves korig) segítik a sarok jó állásának megtartását, fejlôdését. Ezekben az esetekben lúdtalpbetét nem javasolt. A fenti feltételeknek megfelelô, konfekcióméretben gyártott cipômárkák jelenleg a Salus, Dr.Leo, Supi+ és a Siesta. Fontos, hogy a gyermek sokat legyen mezítláb a fûben, kavicson, gyakoroltassuk a sarkonjárást és a lábujjhegyen járást, ezek mind elôsegítik a helyes lábboltozat kialakulását. (A Heim Pál kórház gyermekortopéd orvosainak javaslata befelé dôlô boka esetén.) A mai felgyorsult világban már az óvodás gyermekek is keveset mozognak, a szülôk zöme autóval hozza-viszi a gyermekét, keveset gyalogolnak, a gyerekek nem bírják a fizikai megterhelést. El kell fogadnunk, hogy már kisgyerekkorban meg kell ismertetni és szerettetni a rendszeres és aktív sportot, mozgást valamint az egészséges táplálkozást a felnövekvô generációkkal, hogy felnôttkorban az egészséges életvitelt, szakszerûen az egészségtudatos magatartást már nap, mint nap megéljék és továbbadják gyermekeink. Használjuk ki ezért Nagykovácsi természeti lehetôségeit, táplálkozzunk egészségesen, kiránduljunk, mozogjunk és sportoljunk gyerekeinkkel együtt (a szülôknek sem árt!) és próbáljunk megszerettetni velük valamilyen nagy mozgásigényû, dinamikus sportágat (pl. labdajátékok). Dr Jakab Erika, házi gyermekorvos A 0-6 éves korú gyermekek státusz vizsgálata védônôi tanácsadóban történik. A szûrôvizsgálatot a gyermek körzeti védônôje végzi. A szûrôvizsgálat kötelezô 1, 3, 6 hónapos korban, valamint 1 éves kortól évenként. A vizsgálat célja nyomon követni a gyermek fejlôdését /beleértve nagymozgás, kismozgás, beszédfejlôdés, játék, szociális fejlôdés, látás és hallás vizsgálat, esetleges késôbbi tanulási zavarokat jelzô tényezôk felismerése (napirend, kezesség idejének kialakulása, mozgásfejlôdési állomások sorrendisége, mesehallgatási készség), magatartászavarok felderítése (ürítési problémák, alvási zavarok, agresszivitás) eltérés esetén gyermekorvosi vizsgálatra, fejlesztô pedagógushoz vagy logopédushoz küldés. Kérjük a szülôket, hogy abban az esetben is hozzák el gyermeküket a vizsgálatra, ha községen kívüli gyermekorvost választottak! Az iskola-egészségügyi szolgálat (Dr. Cesko Izabella és Dr. Jakab Erika gyermekorvos, Pálné Szondy Krisztina védônô) tájékoztatója A gyermekeknél a tanév folyamán különféle szûrôvizsgálatokat végzünk. Kötelezôen a 2., 4., 6., 8. évfolyam belgyógyászati és érzékszervi szûrése folyik (bôr, csont-izomrendszer, keringés, légzés, hasi szervek, külsô nemi szervek, idegrendszer tájékozódó vizsgálata, vérnyomás, pulzus, testsúly, testmagasság mérése, látás-, hallás vizsgálat). Amennyiben a szûrés folyamán felmerül valamilyen elváltozás gyanúja, a gyermek általában beutalót kap szakorvosi vizsgálatra, ahol javaslatot kap a további kezelésre vonatkozóan. Beutalás esetén kérjük, hogy a szülô juttassa el az iskola védônôjéhez gyermekének vizsgálati eredményét! Valamint krónikus betegség esetén kérünk szakorvosi igazolást! Minden évfolyam (1 12.) átesik mozgásszervi szûrôvizsgálaton (ennek eredménye, illetve a szakorvosi leletek alapján dôl el, hogy a tanuló gyógytestnevelésre szorul-e. Linum esték az ÖREGISKOLÁBAN A következo eloadás január 10-én órakor Az én pódiumom A humorban nem ismerek tréfát Janits Béla a pódiumon Tel.: , TÛZOLTÓSÁG POLGÁRÔRSÉG Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesülete Riasztás: A védônôi státusz vizsgálatokról Az iskolában több alkalommal is történik tisztasági szûrés. Az iskola íratlan szabálya, hogy a tisztasági szûrésen kiszûrt fejtetûvel fertôzött tanuló csak a megfelelô kezelés elvégzése után, serkementesen jöhet iskolába. Életkorhoz kötött kötelezô védôoltást az elôírások szerint idén a 6. évfolyamosok (szeptemberben és októberben - kanyaró-mumpsz-rubeola emlékeztetô oltás illetve diftéria-pertussistetanus) kaptak, valamint a 7. évfolyamosok (Hepatitis B két részletben, ôsszel és tavasszal) kapnak. A HPV-fertôzés (Humán Papilloma Vírus) elleni védôoltásokkal kapcsolatban tájékoztatást a gyermekorvosok adnak. Amennyiben gyermekük megbetegedett, kérjük a szülôket, hogy csak teljes gyógyulás, lázas betegség esetén egy teljes láztalan nap után engedjék újra iskolába! Szeretnénk felhívni figyelmüket a reggeli/tízórai fontosságára és a napi folyadékbevitelrôl is gondoskodjanak. Kérjük, ne engedjék el enélkül gyermekeiket iskolába, sok az ebbôl adódó délelôtti rosszullét! Az egészségnevelô elôadások folyamatosak, témái évfolyamonként eltérôek. (Szenvedélybetegségek megelôzése, serdülôkor sajátosságai, egészséges táplálkozás, fogápolás stb.) Még az idei tanévben szeretnénk szülô klubot indítani kellô számú jelentkezô esetén. A klub célja közösségépítés, szakmai tájékoztatás, lehetôség egymás közti tapasztalat cserére. Ötleteket szívesen fogadunk. Elérhetôségeink: Dr. Cesko Izabella Dr. Jakab Erika Gyermekorvosi rendelô: Pálné Szondy Krisztina Farkasné Gaál Gabriella Farkasné Tóth Eszter Krisztina Védônôi tanácsadó: DECEMBER ❶❸

14 KÖZÖSSÉGI HÁZ és KÖNYVTÁR Kossuth Lajos u. 78. Tel.: Nyitva tartás Hétfô Kedd Szerda szünnap Csütörtök Péntek Szombat 9 13 Kedves Olvasóink, Látogatóink! december 24-tôl január 2-ig a könyvtár zárva tart! Január 3-án hétfôn, az eredeti nyitva tartás szerint várjuk Önöket! Megértésüket köszönjük és kívánunk mindenkinek szeretetben teljes boldog újesztendôt! Frankné Mocsári Enikô és Gyarmati Hilda könyvtárosok Könyvtári híreink A Kossuth Lajos u. 78. szám alatt található települési könyvtárban napilapok, folyóiratok, szépirodalmi és ismeretterjesztô könyvek, hangoskönyvek, videofilmek, DVD-k, CD-k, CD-ROMok, társasjátékok helyben használata és kölcsönzése, fénymásolás valamint Internet használat áll az Önök rendelkezésére. Az irodalom, a történelem, a politika, a pedagógia, a számítástechnika, a régészet, a konyhamûvészet és a kertészet iránt is érdeklôdôket várja a könyvtárban megtalálható 33 féle folyóirat! A régebbi számok hétvégi kölcsönzésére is van lehetôség. Ezek közül néhány: Burda, Fakanál, Heti válasz, Kertészet és Szôlészet, Kortárs, Lakáskultúra, Köznevelés, Maxima, National Geographic, Nôk Lapja, Pályázatfigyelô, PC World, Pesti Mûsor, 168 óra, Tanító, Természetgyógyászat stb. Napilapok: Expressz, Magyar Nemzet, Népszabadság, Nemzeti sport. Gyermekeknek szóló folyóiratok: Buci Maci, Dörmögô Dömötör, Kincskeresô, Süni, Természetbúvár. A Svéd Akadémia 2010-ben Mario Vargas Llosa világhírû perui írónak ítélte oda az irodalmi Nobel-díjat. Az indoklás szerint a 74 éves író a hatalmi berendezkedések feltérképezéséért és az egyén ellenállását, lázadását, alulmaradását bemutató erôteljes ábrázolásmódért" kapta az elismerést. Mario Vargas Llosa eddig több mint harminc mûvet írt, közülük számos magyarul is olvasható. R é g i s é g e i n k b ô l Felnôtteknek ajánljuk: Chopra, Deepak: A szeretet rád talált Jackson, Adam: Az igazi szeretet 10 titka Vágó Zsuzsanna: Szeretetre születtem Gyermekeknek ajánljuk: Szent karácsony éjjel Guile, Gill: Boldog karácsony Prati, Elisa: A várva várt karácsony 100 éve született Szatmári Lajos bácsira emlékezünk december 17-én 16 órakor az Öregiskolában. A könyvtárban kölcsönözhetô és megvásárolható mûvei: B. Szatmári Lajos: Angyalkerttôl a mai óvodáig B. Szatmári Lajos: Nagykovácsi rövid története B. Szatmári Lajos: Régi és új barázdák nyomában (helyben olvasható) Nagykovácsi Honismereti Könyvek Szeptember 30-án, Benedek Elek születésnapján ünnepeltük a Népmese Napját. Ebben az évben harmadik alkalommal kapcsolódunk be az Általános Iskola osztályos tanulói számára meghirdetett 7 mérföldes csizmában heted 7 határon át címû Országos Mesevetélkedôbe, amelyet idén is a Szegedi Százszorszép Gyermekház hirdetett meg. Örömmel vettük, hogy a Nagykovácsi Általános Iskola tanulói közül 7 csapat jelentkezett. A vetélkedô elsô fordulója november 22-én volt az Öregiskolában, a második forduló december 13-án órakor lesz. Köszönjük a felkészítô pedagógusok munkáját! A jelentkezô csapatoknak sikeres felkészülést kívánunk! HELYTÖRTÉNETI DVD Greszl Ferenc: Emlékeink: Nagykovácsi Honismereti Olvasókönyv címû DVD díjmentesen kölcsönözhetô. Nagykovácsi németajkú lakosai kitelepítésének 64. évfordulója alkalmából május 9-én megnyitottuk a helytörténeti gyûjteményt. A kiállítás megtekinthetô a könyvtár nyitva tartási idejében. NAVA PONT mûködik a könyvtárunkban, mely segítségével magyar filmek megtekintésére van lehetôségük olvasóinknak, látogatóinknak. A WIFI segítségével a saját számítógépükkel kapcsolódhatnak a világhálóra. ANGOL NYELVÛ szépirodalom kölcsönzésére is lehetôségük nyílt az érdeklôdôknek. A könyvtár állományának egy része megtekinthetô a konyvtar.hu és a sziren.com internetes oldalakon. A Nagykovácsi Tv szerkesztett mûsorainak anyagai DVD-n megtalálhatóak és kölcsönözhetôek. BENEDEK ELEKRE A Nagykovácsi Honismereti Könyvek megvásárolhatóak a könyvtárban. Várjuk beszerzésre vonatkozó javaslataikat, melyet a könyvtárban található OLVASÓI FÜZETBEN rögzíthetnek. A kölcsönzési határidôt telefonon ( ) és ben: is meghosszabbítjuk. Ú t r a v a l ó 2011-re Nem fontos Az ember érthetetlen, logikátlan és önzô. NEM FONTOS, SZERESD ÔT! Ha jót teszel, önös céljaidnak tudják be. NEM FONTOS, TÉGY JÓT! Ha megvalósítod céljaidat, hamis barátokra és ôszinte ellenségekre lelsz. NEM FONTOS, VALÓSÍTSD MEG CÉLJAIDAT! A jót, amit ma teszel, holnapra elfelejtik. NEM FONTOS, TÉGY JÓT! A tisztesség és az ôszinteség sebezhetôvé tesz. NEM FONTOS, LÉGY ÔSZINTE ÉS TISZTESSÉGES! Amit évekig építettél, egy perc alatt romokba dôlhet. NEM FONTOS, ALKOSS! Pórul járhatsz, ha segítesz az embereknek. NEM FONTOS, SEGÍTS NEKIK! A legjobbat adod magadból, és verés a köszönet. NEM FONTOS, ADD MAGADBÓL A LEGJOBBAT! - Teréz anya - Közösségi Ház hírei Nô a dér, álom jár, Hó kering az ág közt. Karácsony ünnepe Lépeget a fák közt. - Weöres Sándor - A Magyar Népmûvelôk Egyesülete (MNE) által szervezett országos jótékonysági rendezvény sorozatot hirdetett a vörösiszap katasztrófa károsultjainak megsegítésére. Ehhez csatlakozott intézményünk a november 12-én megtartott Kaláka együttes koncertjével, vendégük volt a Sajtkukacz zenekar. Mindkét zenekar lemondott tiszteletdíjáról, melyet ezúton is köszönünk. A támogatói jegyekbôl befolyt összeg , Ft volt, melyet az MNE a Magyar Kármentô Alapba fizette be. Minden támogatónak szeretnénk megköszönni az önkéntes felajánlásokat, mellyel hozzájárultak a vörös iszap katasztrófa által okozott károk enyhítésére és az újjáépítés támogatására. Állandó programok: A Kézmûves mûhely foglalkozásai a Faluházban (Templom köz 6.): Korongozás és szövés Kiss Juliánna ( ) vezetésével hétfôn és kedden óráig lesz. Fafaragás csütörtökön órától, a foglalkozásokat vezeti: Virág Jácint ( ) Korongozás 10 alkalmas fazekas tanfolyam szerdánként óráig és óráig, péntekenként óráig. Szakoktató: Lisztovszki Borbála ( ) A Tiszta Forrás nyugdíjas klub December 6-án, 20-án és január 10-én hétfôn órakor tartja foglalkozásait, szeretettel várja régi és új tagjait. Klubvezetô: Tomposné Marika ( ) Az Anyukák klubja Kékharisnya klub minden hónap 2. és 4. hétfôjén órakor várja a régi és az új érdeklôdô, társaságra vágyó anyukákat! December 13-án: Papírsárkányok címû film Január 10-én: Hervé Bazin: Asszonyok hatalma (könyv) Január 24-én: Színes fátyol címû film Február 7-én: Dimphna Cusack: Megperzselt fa Várjuk a lelkes régi és új tagokat, akik szívesen beszélgetnek könyvekrôl, filmekrôl és minden másról! Klubvezetô: Tóth Luca ( ) Változás! Zenebölcsi januártól keddenként és szerdánként órától tartja foglalkozásait. ÚJ! ÚJ! ÚJ! Egészségklub minden hónap utolsó hétfôjén órától, melyen különbözô egészségmegôrzô módszereket mutatunk be a témában jártas elôadó meghívásával. Mindenkit várunk szeretettel! Klubvezetô: Cesko Izabella ( ) Január 24-én: A vér nem hazudik lugosító étrend hatása a pszichológus szemszögébôl, elôadó: Sebô Gabriella pszichológus. Craniosacralis terápia öngyógyító energiák felébresztése, elôadó: Fekete Anett. ❶❹ DECEMBER

15 További témáink: Új medicina a rák és azzal egyenértékû betegségek kialakulása, mûködése, lefolyása, elôadó: Gyurik Katalin Grafológia Kézírás a lélek tükre, elôadó Handa Katalin Meditáció és hangmasszázs dobolással, a meditációt vezeti: Dvorzsák András Tudatos lélegzet - Kulcs az egészséghez és a teljes élethez, elôadó: Szénási Kata Szenzomotoros terápia fejlesztôtorna 0-7 éves gyermekeknek, elôadó: Kovács Gabriella. Alapozó terápia okosító torna gyermekeknek, elôadó: Floidl Andrea. ÚJ!ÚJ!ÚJ! Szülôk klubja Minden hónap második keddjén órától szeretettel várjuk azokat a szülôket, akik a gyermeknevelésben felmerülô nehézségekrôl hallhatnak elôadást egyegy szakértôtôl. Az elôadások végén kötetlen beszélgetés a témával kapcsolatosan. December 7- én órakor: A mese jelentôsége, hatása gyermekeinkre. Elôadó: Nagy Magdolna. Klubvezetô: Pálné Szondy Krisztina ( ) Babahordozó klub január 3-án és február 7-én hétfôn óráig. A klub célja, hogy a Nagykovácsiban élô, gyermeküket hordozó családoknak lehetôséget teremtsen a találkozásra. Klubvezetô: Merényi-Kocsis Rozi ( ) Akrobatikus rock and roll tanfolyam kicsiknek keddenként óráig Steiner Szandra várja az érdeklôdôket. ( ) Rajzolás és festés felnôtteknek keddenként az ÖREGISKOLÁBAN óráig Balázsovits Zsuzsanna ( ) festômûvész, restaurátor és Virág Jácint rajztanár vezetésével. Minden kedves érdeklôdôt szeretettel várunk! Részvételi díj: 1500 Ft/alkalom A bridzs és tarokk klub hétfônként órától a tarokk, keddenként órától a bridzs kedvelôit várja a Trendl házba. A Nagykovácsi Vegyeskar próbái A 4 éve mûködô kórus szeptember 1-tôl az Öregiskolában tartja próbáit, keddenként, és csütörtökönként óráig. Meghallgatásokat folyamatosan tartunk azoknak, akik kedvet, és képességet éreznek magukban a rendszeres együtt éneklésre. Szeretettel várjuk az új jelentkezôket! Karnagy: Kriesch Katalin ( ) Kosárlabda keddenként órától az általános iskolában. Felnôtteknek 600 Ft/alkalom, diákoknak 300 Ft/alkalom. P R O G RA M O K Mese gyermekeknek November 13-tól december 19-ig szombatonként órától Baráti Ilona mesél a felújított zsíroshegyi kápolnában Kézmûves foglalkozások nagyobbaknak Decemberben szerdánként óráig természetes alapanyagokból karácsonyi meglepetések készítése Kemendi Ágnessel kézmûves foglalkozások iskoláskorú gyermekeknek és felnôtteknek. Részvételi díj: 250 Ft/db Bábozás és aprók tánca December 3-án pénteken órától Téli rege a mesét elôadja Mészáros Gyöngyvér órától Aprók tánca: élôzenével egybekötött tánctanítás. A foglalkozást vezeti: Czene Zsuzsa, muzsikál: Lipták Péter Belépô: 400 Ft/ fô Író olvasó találkozó gyermekeknek December 10-én pénteken órától: Karácsonyi készülôdés könyvbemutató, dedikálás és közös ajándékkészítés Telegdi Ágnessel, a Barnabás mesék írónôjével. Bázis Ifjúsági Klub: kiállítás December 10-én órától Korcsmár Dániel festményeinek kiállítása. A megnyitón zongorázik az alkotó. Mindenki Karácsonya December 21-én kedden órakor az Öregiskolába várunk minden kedves nagykovácsi lakost, ahol karácsonyi mûsorral várjuk az odaérkezôket. Gitárkoncert December 22-én szerdán 17órától NAMI gitár-tanszakának karácsonyi koncertje. Szeretettel várunk mindenkit! JANUÁRI ELÔZETES Bázis Ifjúsági filmklub Január 7-én pénteken órától: Donnie Darko színes, amerikai film vetítése. A film egyszerre képregény, egyszerre esettanulmány és az év legmerészebb vállalkozása az amerikai független filmkészítésben. Csodákkal teli, hangulatos darab, amely az X-akták mágikus realizmusával mesél a nyolcvanas évekbeli kertvárosi tizenévesek szorongásairól. Az én pódiumom Január 10-én hétfôn órakor A humorban nem ismerek tréfát Janits Béla a pódiumon. Szeretettel várunk minden kedves érdeklôdôt! Járt-e már Budapesten? Január 14-én pénteken órától Pettendi Szabó Péter tart elôadást a társadalmunkban különbözô infrastruktúrájú településeken élô emberek lehetôségeirôl, arról hogy hogyan képzelik el a nagyvárost azok, akik még sosem jártak ott. Mindezt fotókkal és videó-felvételekkel támasztja alá. Szeretettel várunk mindenkit! Egészség klub Január 24-én: A vér nem hazudik lúgosító étrend hatása a pszichológus szemszögébôl, elôadó: Sebô Gabriella pszichológus. Craniosacralis terápia - öngyógyító energiák felébresztése, elôadó: Fekete Anett Itt az Újév, új jót hozzon, Régi jónktól meg ne fosszon. Hogyha új jót nem is hozhat, Vigye el a régi rosszat! (Háromszéki rigmus) Diószeghy Tünde és Pataki Ildikó ADVENT OSHO - Az én pódiumom November 22-én harmadik alkalommal vettünk részt Az én pódiumom esten. Ezen az estén Bánhegyi Andor remek elôadást tartott nekünk OSHO-ról, a provokatív keleti gondolkodóról. Andor elôször pár perces meditálással indított, így mindenki búcsút mondhatott a napi stressznek és problémáknak. Az est folyamán szó került a lelassulásról, buddhizmusról, OSHO életérôl, akinek a legfôbb gondolatait is megosztotta velünk. Az elôadáson sok érdekes kérdést kellet Andornak megválaszolnia, de állta a sarat. Egy valami viszont többször és többek szájából elhangzott, miszerint: A magyar emberek szeretnek mindig visszatekinteni a múltra. OSHO erre azt mondja: A valóban élô ember az itt és most embere. Ô nem a múltban él, nem a jövônek él, kizárólag a pillanatban, a pillanatnak él. A pillanat a minden. Azt gondolom, hogy az elôadás résztvevôi közül nagyon sokan alkalmazzák, illetve tapasztalták már, hogy mennyire számít az, hogy mi van a gondolatvilágunkban, hogy a gondolatoknak teremtô ereje van. Remélem, minél több ember rájön majd ezekre a dolgokra, és egy kicsit kevesebbet foglalkozunk a múlttal, hogy több erônk legyen a ma, holnap ránk váró feladatok megoldására, jövônk építésére. Ez az elôadás is már a múlt, viszont nagyon kellemesen éreztük magunkat, volt, aki egy kis pálinkával, volt, aki egy pohár Andor felesége által készített nagyon finom teával. Remélem, még sok ilyen elôadáson vehetek részt. Balázs Zsuzsanna ÁLLÁSKERESÔ KLUB minden második hétfôn óra között a Faluházban! Idôpontok: december 6, december ben elsô alkalom: január 10. További információ: Városi Napos Oldal Szociális Központ , vagy Kolozsi Mónika Az advent szó latin eredetû, jelentése: eljövetel, megérkezés, az Úr érkezése. A karácsonyra való elôkészület ideje, kezdete az András napjához - november legközelebb esô vasárnap. Korábban szokás volt az adventi idôszakban böjtöt tartani. Az adventi böjti idô alatt tiltották a zajos mulatságokat és az ünnepélyes házasságkötéseket. Napfelkelte elôtt hajnali miséket tartottak, amelyeket angyali misének, aranyos misének is neveztek. Az adventi koszorút uraló négyes szám a karácsonyt megelôzô négy hetet jelzi. Vasárnaponként eggyel több gyertyát kell meggyújtani, és mire elérkezik karácsony este, addigra az egész fenyôfa is fénybe borul. A koszorú fenyôágból készül, amelynek zöld színe az eljövendô reményt szimbolizálja. Az adventi dísz azért koszorú, mert a kerekség az örökkévalóság szimbóluma. Az egyik színmagyarázat szerint a gyertyák színe a meggyújtás sorrendjében kék, piros, fehér és lila. A gyertyák egy-egy vasárnaponként érkezô angyalt szimbolizálnak. Létezik egy másik színmagyarázat is, ami sokkal népszerûbb és ismertebb napjainkban. A keresztény tanítás szerint az advent hagyományos színe a lila, a bûnbánat és a megtérés jelképe miatt. A koszorú négy gyertyája közül - a meggyújtás sorrendjében az elsô, a második és a negyedik lila, míg a harmadik, a közelgô ünnepet szimbolizálva: rózsaszín. Ezenkívül az igazi koszorúra illik fagyöngyöt tûzni és kék szalaggal átkötni. A gyertyák a világosságot és az idô múlását, a fagyöngy a levegôt, a kék szalag a lélek gondjait elmosó vizet jelképezi. A rituálé szerint, ha elkészül otthon a koszorú, akkor alkotóinak egy-egy pohár vizet kell inniuk a koszorú jelképeinek sikeréért. Az adventi naptár használatának népszokása 1900 körül kezdôdött, kialakulása egy német édesanyához kötôdik, akinek kisfia már hetekkel az ünnep elôtt türelmetlenkedett a várva-várt és megszokott karácsonyi ajándékok miatt. Ezért az édesanya egy kemény papírlapot huszonnégy részre osztott, mindegyik részre rátûzött egy-egy darab csokoládét, majd megengedte, hogy a gyermek minden este megegyen egyet-egyet közülük. Mikor a kisfiú felnôtt, nem felejtette el édesanyja meglepetését, és vállalkozásba kezdett. Olyan naptárt szerkesztett, amelyen huszonnégy ablakocska mögé egy-egy darab csokoládé vagy cukorka volt elrejtve, s ezek csak a spaletták kinyitása után váltak láthatóvá DECEMBER ❶❺

16 Reménytelenül. avagy életképes lehet-e településünkön egy sportegyesület?! Sokat meditáltam azon van-e értelme a közvélemény elé lépni ezekkel gondolatokkal. Végül arra jutottam, a hallgatás nem old meg semmit, csak konzerválja a jelenlegi állapotokat Soraimat figyelemfelkeltô segélykiáltásnak szánom. Minap az egyik internetes portálon böngészve olvastam, hogy Gyôr városa a költségvetés egy %-át sportcélokra fordítja. (polgármester: Borkai Zsolt olimpiai bajnok) Az uniós ajánlás ebben a vonatkozásban két %, Nagykovácsiban az idei évben a támogatás az egy ezreléket sem érte el. Mire elég ez a támogatás? A felnôtt és ifjúsági csapat versenyeztetési díja egy évre (melyet a pestmegyei szövetségnek fizetünk) felemészti az összeg 4/5- ét. A maradék Ft-ot kellene fordítani egy évre az egyéb célokra. Azt hiszem még Bokros Lajos sem képes olyan megszorító csomagot összeállítani, hogy ebbôl a feladványból gazdálkodni lehessen. A tagdíjakat a gazdasági válságra tekintettel havi Ft-ra redukáltuk, de ennek kifizetése is sokaknál problémát jelent. Az év végével gyakorlatilag felszámolódik ifi csapatunk. Több játékos az emberibb körülmények okán a városba való bejárást választja,a jelenlegi állapotok helyett. Kalocsay Károly egyesületünk fôtitkára, aki az elmúlt hónapokban elhivatottan és társadalmi munkában gardírozta Ôket, a továbbiakban nem tudja felvállalni ezt a nagy lekötöttséget jelentô feladatot, négy gyermeke és egyéb társadalmi kötelezettsége mellett. Persze jó lenne szakembert alkalmazni, de ez csak kívülrôl megoldható, ez pedig a jelenlegi hátterünkkel utópia Mit tudunk nyújtani egy fiatalnak? Egy túlterhelt pályát (hat csapat használja) edzô pálya nélkül, így a mérkôzésekre lehetetlen versenykész állapotba hozni a talajt. Locsolni évek óta anyagiak hiányában nem tudunk, nyáron betonkeménységû a pálya. Nincs villanyfényünk edzéshez, az év nagy részében a korai sötétedés miatt, munkahelyi és iskolai elfoglaltság okán csak este tudunk tréningezni. Ilyenkor az amerikai iskolára szorulunk, és bár legutóbb Mary Lassiternek köszönhetôen nagyon empatikus és emberséges fogadtatásra leltünk, azért anyagilag ez is terhel minket. Villanyfény ügyben Jäger Istvánhoz fordultunk (korábban több ízben önzetlenül támogatott minket felszereléssel) de az ismert tragikus események után segítségére már nem számíthatunk. Az öltözônk egy fûtést nélkülözô faház, amit csak közúton keresztül lehet megközelíteni. A hol jó, hol nem jó villany bojlerek csapatonként 4-5 ember tisztálkodását teszik lehetôvé, a többieknek hidegvíz jut. Túlterhelt, tönkrement mosógépünket nem tudjuk lecserélni. A bírói öltözô egy statikailag megroggyant épületben van, a tetôt a szentlélek tartja a helyén. Minden alkalommal szégyenkezve adjuk át a kulcsot a játékvezetôknek, fôleg azért, mert a megyében idegenben játszva látjuk, hogy egy-két ezres lélekszámú településeken léptékekkel nagyobb odafigyelést kap a sportinfrastruktúra. Téli hónapokban a legneuralgikusabb pont az iskola tornaterme. Több ízben, több fórumon szóvá tettem, hogy a terem padozata (burkolata) egészségkárosító, balesetveszélyes állapotban van, hóolvadáskor pedig beázik. Felnôtt játékosaim nem akarnak a sérülés veszély (több komoly sérülés történt a teremben) miatt itt tréningezni. Bárhol máshol termet bérelnünk kell. A Lukátsy Zoltán-serdülô ágazat, valamint az iskola diákjai továbbra is ezt a termet kénytelenek használni Szertárost is zsebbôl fizetünk, nem várható el, hogy valaki konstans több csapat után mossa a szerelést, takarítsa az öltözôt, nyírja a füvet, szedje a szemetet, stb., mindezt társadalmi munkában. Itt szeretném leszögezni, hogy az egyesület vezetése az évek során soha, semmilyen formában magára nem fordított pénzt (költségtérítés, bármilyen egyéb juttatás) kizárólag a közösség építése, a középkori állapotok jobbítása lebegett a szemünk elôtt. Szeretnénk a nem éppen szívderítô helyzetrôl konzultálni a polgármester asszonynyal, valamint az új (?) sporttanácsnokkal, bár tudjuk, hogy polgármesterünk új megbízatásai okán rendkívül elfoglalt, minden esetre több hete történt megkeresésünk óta nem kaptunk idôpontot ez idáig. Itt hozom szóba, hogy a jelenlegi kormányzat deklaráltan rendkívül elkötelezett a testnevelés és a sport támogatása és fejlesztése iránt, valamint a készülô új alkotmányba a Köztársasági elnök javaslatára alapjogként kerülne be az új alkotmányba a sporthoz való jog. Reménytelen ügyek márpedig nincsenek, csak.. Nagyon bízunk benne, hogy ez a szellemiség elôbb-utóbb nagyobb teret nyer településünk határain belül is, mert a korábbi idôszakokban az ebben az irányban mutatott erôfeszítések rendkívül szerények voltak. Végezetül megemlítem, sokszor úgy érezzük, hogy afféle búsképû lovagokként folyamatos szélmalomharcra kényszerülünk, pedig már nagyon szívesen letennénk a lándzsát a kezünkbôl. Legvégül ezúton szeretnék békés boldog karácsonyt kívánni Nagykovácsi minden békére és nyugalomra vágyó polgárának a sportegyesület nevében : Varga László NKSE alelnök Nagyon örülök annak, hogy Varga László NKSE alelnök úr a közvélemény elé lépett az általa vezetett civil szervezet problémáival, mely leginkább a szûkös anyagi,- és szegényes technikai feltételeket elemzi. Annak is örülök, hogy oly nagyra becsüli településünket, hogy máris Gyôr városával hasonlítja össze, melynek persze az objektivitást figyelembe véve nincs alapja, de gondolom nem is ez volt a cél. Az év végi tevékenységek a hivatalban, az önkormányzatnál többnyire abból tevôdnek össze, hogy az elégedetlen lakosok szolgáltatások színvonalát kifogásoló leveleikre próbálunk tényszerû választ adni. Továbbra is a tényeknél maradva röviden tájékoztatnám újra a kedves lakosokat az önkormányzati gazdálkodás alap kérdéseirôl: Az önkormányzati költségvetés mérlegszerûen készül így van bevételi és kiadási oldala, melynek egyensúlyban kell lennie! A bevételek egy részét az állami központi költségvetés adja SZJA, illetve normatív támogatás, másik részét a saját bevételek (a közösség polgárainak befizetései építmény,- és telekadó, valamint a vállalkozással rendelkezôk iparûzési adók) teszik ki. Mind az európai uniós szabályozás, mind az alkotmányunk, mind az önkormányzati törvény kimondja, hogy az önkormányzatok kötelezô feladatainak ellátásához a fedezetül szolgáló bevételt meg kell kapnia a központi költségvetésbôl. Talán elkerüli Varga László úrnak is és sokan másoknak is a figyelmét a médiákból hallható hírek, illetve a helyi újságban és tv-ben megjelentetett információk azon része, melyek az önkormányzatok nehéz helyzetével foglalkoznak és elmondják, hogy nincs a kötelezô feladatellátásra megfelelô finanszírozás a törvényhozók részérôl. Ezért sok önkormányzat már drasztikus lépések megtételére kényszerült, így nincs fûtés az iskolákban, nincs közvilágítás és sorolhatnám hosszan a problémákat. Azt is felesleges kiemelnem, hogy a megváltozott idôjárás milyen viszonyokat teremt egész Európában, de érzékelhetôen Nagykovácsiban is. A tavaszi, kora nyári nagy esôk okozta károkról sokat írtunk, beszéltünk és reménykedtünk a vis maior alapból való támogatásban, mely a szükséges 55 millió forintból megigényel 10 millió forint helyett 3 millió forintban realizálódik. Beszélhetnék továbbá arról, hogy az Általános Iskola külsô szigetelése az elégtelen és elavult fûtési rendszere mennyi problémát okoz. Azt már említeni sem merem, hogy a településünk úthálózatának karbantartása, felújítása a felszíni vízelvezetésével együtt milyen költségvetési tételt jelent a kiadási oldalon. Fontos viszont beszélnünk a téli idôjárás miatt szükséges hó és síkosság mentesítésre, mely szintén minden évben jelentôsen terheli a költségvetést. Településünkön annak érdekében, hogy a feladatok ellátását finanszírozni tudjuk a saját bevételek megteremtésével pótoljuk az állami finanszírozás hiányát. Ebben az évben viszont az adókintlévôség meghaladja mostanra a 90 millió forintot. A nevelési, oktatási intézmények melyekbôl egyre több van köszönhetôen az örvendetes helyi népszaporulatnak a közmûvelôdési intézmény, a közvilágítás, a tömegközlekedés, a közutak mûködtetése és fenntartása mind olyan feladat, ami valóban kötelezô, csak a finanszírozása nem megfelelô. Mindezeken túlmenôen az állam, amit ad az egyik oldalon a másikon be is szedi, hiszen ÁFA befizetôk vagyunk és mi, mint önkormányzat nem vagyunk visszaigénylôk, ezt tekintve idén az SZJA-ból származó bevételt meghaladta az önkormányzatunk ÁFA befizetési kötelezettsége! A normatív állami támogatás, mely az óvodások és iskolások ellátását biztosítaná, a feladat 30-40%-át sem finanszírozza! Elemezhetném tovább a sort, mint ezt meg is szoktam tenni a testületi üléseken, illetve a közmeghallgatáson is. Levelének második felében arról ír, hogy nem tudnak velem konzultálni a lehetetlen helyzetrôl. Ez nem fedi a valóságot január 28-án az akkor még képviselô Beliczay István úron keresztül küldtek egy jövôképet, melyben felvázolják a normál mûködésükhöz szükséges fejlesztési igényeket mintegy millió forintban nem számolva a felhasznált önkormányzati telekingatlanok értékével. A költségvetés tárgyalása során ezt a testület megvitatta és a forráshiányt figyelembe véve azon túl, hogy a pályát biztosítja, hogy az öltözô rezsiköltségeit fedezi még 1 millió forintos mûködési kiadásokhoz való hozzájárulást tudott hozzátenni. Az elképzeléseikrôl személyesen is tárgyaltunk a hivatalban, ahol szakítottunk idôt a jövôkép megvitatására. Ezt követôen az év során a Víziközmû Kft. locsolórendszert épített ki, illetve az ifjúsági mezek megvarratásához további Ft-tal járultunk hozzá! Az önkormányzatunk új testülete október 18-a óta mûködôképes, akkor volt az alakuló ülés, tehát mintegy 6 hete dolgozunk együtt. Valóban talán a Sport Egyesület helyzetelemzését kellett volna rögvest napirendre venni, nem pedig az óvodával és az iskolával bajlódni folyton, folyvást és az ô gondjaikat megoldani a többi falunkat érintô ügyes-bajos dologról már nem is beszélve. Hozzáfûzöm, hogy a polgármesternek valóban sok dolga van, de rendkívül figyelmes titkárnô segíti a munkáját, akit megrovásban részesített olvasva az Ön levelét, mely szerint hetek óta nem kapnak idôpontot, melyre a válasz az volt, hogy nem érkezett megkeresés. Hát igen a szó elszáll, hozzám pedig sem , sem fax-on nem érkezett megkeresés alelnök úrtól, jöttek viszont aggódó szülôk, akik kaptak is idôpontot és beszélgettünk is a focis gyermekek lehetôségeirôl. Sporttanácsnokról nem tudok, a testület nem hozott ilyen jellegû döntést, de lehet, hogy a háttérben van valami, amirôl csak a polgármester nem tud?! Végezetül a településünk szellemiségével véleményem szerint nincs baj! Az önkormányzat kötelezô feladatainak száma, meghaladja a 4000-t. A LEHETÔSÉGEKHEZ KÉPEST próbálunk eleget tenni a lakosok életkörülményeinek javítása és a kötelezô közszolgáltatások területén. A feladatok ellátását pedig sajnos rangsorolnunk kell! A civil szervezôdéseknek mindig örülünk, de leginkább akkor, ha a saját maguk elé kitûzött célokat nem az önkormányzattal óhajtják megvalósíttatni. Nem reménytelenséget kell hirdetni, hanem a feladat érdekében, amit vállaltak mindent megtenni túl azon, hogy a költségvetés tervezése idôszakában az önkormányzatot okolni a nehézségekért. Én magam rajongok a mostani Kormányzatért, nagy tiszteletben tartom Köztársasági Elnök urat és várom azt, amit Önök is várnak, hogy az Önkormányzatok a törvényben leírtak szerint kapják meg a feladataikhoz a finanszírozást is!!! Tudomásom szerint a civilek évek óta rengetek támogatási lehetôséget kaptak, létrehozták számukra a nemzeti civil alapot, sok uniós támogatást önrész nélkül kínáltak fel, külön ügyelve az egészséges életmóddal a sporttal összefüggésben! Kérdésem az lenne, hogy az Egyesület, mint civil szervezet a fennállása óta hány pályázatot nyújtott be?! Végezetül azzal zárom soraimat, hogy a gyermekek érdekében mindent meg fog tenni (ahogyan eddig is megtette) ezen túl is az önkormányzatunk, de kötelezôen a feladataink közül is kiemelten az intézményeink mûködôképességének a biztosítása az elsôdleges! Bencsik Mónika polgármester [2010. november 29-én a teljes Képviselô- testület meghívta a civil szervezetek vezetôeit, mely megbeszélésen a NKSE nem vett részt.] ❶❻ DECEMBER

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására.

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására. Magyarszerdahely község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/1995. (XII.22.) önkormányzati rendelete A 14/2012.( XI. 29.)önkormányzati rendelettel módosított A helyi iparűzési adóról Az Országgyűlés az

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendkívüli ülésére Tárgy : Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez Az

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz. és az

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni.

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni. Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz., az 1/2011.

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. (VIII. 28.) rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1). bekezdésében

Részletesebben

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 43/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Beszámoló a 2012.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. (III.7.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. (III.7.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. (III.7.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról (A 7/2006. (II.22.), a 44/2007. (XII.28.), a 39/2013. (IX.23.) és a 44/2016. (X.28.)

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egyes helyi adórendeletek módosításáról

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egyes helyi adórendeletek módosításáról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egyes helyi adórendeletek módosításáról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról 2014.01.01-től BERKESDI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2000. (XII.01.) sz. rendelete a helyi iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2012. (X.19.) önkormányzati rendelete a telekadóról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2012. (X.19.) önkormányzati rendelete a telekadóról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2012. (X.19.) önkormányzati rendelete a telekadóról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. ( ) sz. rendelete a talajterhelési díjról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. ( ) sz. rendelete a talajterhelési díjról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. (03. 07.) sz. rendelete a talajterhelési díjról (A 7/2006. (02.22.) számú és a 44/2007. (12.28.) számú módosító önkormányzati rendeletekkel egységes

Részletesebben

Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló.

Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló. Csanádpalota Város Jegyzője Csanádpalota, Kelemen L. tér 10. Telefon 263-026. 9-109/2010. Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló. Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete. a helyi iparűzési adóról

Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete. a helyi iparűzési adóról Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) a helyi iparűzési adóról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. /1/ bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján

Részletesebben

Környezetvédelmi tárgyú ügyek

Környezetvédelmi tárgyú ügyek Önkormányzat/Közérdekű adatok/ii/4. menüpontba Környezetvédelmi tárgyú ügyek Zajvédelem A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 7/2006. (III. 29.) _R E N D E L E T E_ A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL. (egységes szerkezetben)

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 7/2006. (III. 29.) _R E N D E L E T E_ A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL. (egységes szerkezetben) AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 7/2006. (III. 29.) _R E N D E L E T E_ A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL (egységes szerkezetben) 1.) A rendelet hatályba lép: 2007. január 1-jén. 2.) A 19/2006. (XII. 13.) számú rendelet hatályba

Részletesebben

Előterjesztés borítólapja

Előterjesztés borítólapja Kétpó község Önkormányzat 5411 Kétpó, Almásy tér 1. Előterjesztés borítólapja Sorszám: Előterjesztés tárgya: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához történő

Részletesebben

Benyújtás, postára adás napja:... Átvevő aláírása: BEVALLÁS

Benyújtás, postára adás napja:... Átvevő aláírása: BEVALLÁS Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 8296 MONOSTORAPÁTI, PETŐFI U. 123. TELEFON, 87/435-055., 87/535-005. FAX: 87/435-055 E-mail: mapatik@hu.inter.net AZ ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Azonosító szám:.. Benyújtás,

Részletesebben

Benyújtás, postára adás napja:... Átvevő aláírása:

Benyújtás, postára adás napja:... Átvevő aláírása: Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Fő hivatal: 7661 Erzsébet, Fő u. 135. Tel: (06-69) 351-101; Fax: (06-69) 351-101 email: hivatal@erzsbetikoh.hu Székhely hivatal: 7733 Geresdlak, Hunyadi u.

Részletesebben

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni:

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni: A nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely szolgáltatás ügyintézése Az eljárás kérelemre indul. A kérelmet - a gyorsabb ügyintézés érdekében - (személyesen) írásban lehet benyújtani a tájékoztatókban

Részletesebben

Kővágótöttös község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007./VII.30./ számú rendelete a talajterhelési díjról

Kővágótöttös község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007./VII.30./ számú rendelete a talajterhelési díjról Kővágótöttös község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007./VII.30./ számú rendelete a talajterhelési díjról Kővágótöttös község Önkormányzatának Képviselő-testülete A környezetterhelési díjról szóló

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

B E V A L L Á S a h e l y i i p a rűzési adóról ideiglenes jellegű t e v é k e n y s é g e s e t é n

B E V A L L Á S a h e l y i i p a rűzési adóról ideiglenes jellegű t e v é k e n y s é g e s e t é n Az adóhatóság tölti ki! Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:... Átvétel időpontja:... év... hó... B E V A L L Á S a h e l y i i p a rűzési adóról ideiglenes jellegű t e v é k e

Részletesebben

1.. 2., 3.. Eljárási rendelkezések

1.. 2., 3.. Eljárási rendelkezések 17/2008.(XII.18.)számú rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás helyi szabályairól szóló 17/2003.(IX.30) számú rendeletének módosításáról egységes szerkezetben

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (VI.28.) rendelete a helyi iparűzési adóról A Bakonyszentkirály Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Ht.)

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő Testületének 34/20041.(X1.25.) rendelete a talajterhelési díjról és a helyi környezetvédelmi alapról.

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő Testületének 34/20041.(X1.25.) rendelete a talajterhelési díjról és a helyi környezetvédelmi alapról. Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő Testületének 34/20041.(X1.25.) rendelete a talajterhelési díjról és a helyi környezetvédelmi alapról. Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a környezetterhelési

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL

POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI HIVATAL ELÉRHETŐSÉGEK: H-5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. /Városháza épülete/ Telefon: +36 (66) 515-515 FAX: +36 (66) 515-503 E-mail: info@mezobereny.hu Általános ügyfélfogadási rend: Hétfő:

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Tájékoztató a 2014. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Tájékoztató a 2014. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 81/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. április 29-én, 19 órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 6/2005. ( ) sz. rendelete a talajterhelési díjról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 6/2005. ( ) sz. rendelete a talajterhelési díjról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 6/2005. (03. 07.) sz. rendelete a talajterhelési díjról (A 7/2006. (02.22.) számú és a 44/2007. (12.28.) számú módosító önkormányzati rendeletekkel egységes

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 22/1996.(XII.20.) SZÁMÚ RENDELETE. I. fejezet. Általános rendelkezések

BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 22/1996.(XII.20.) SZÁMÚ RENDELETE. I. fejezet. Általános rendelkezések BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 22/1996.(XII.20.) SZÁMÚ RENDELETE (Egységes szerkezetben a 16/1997.(V.23.), A 22/1997.(IX.01.), A 34/1997.(XII.18), 27/1998.(XII.29.), 19/1999.(XII.16.),

Részletesebben

Községi Polgármestertől F ü l e s d. T á r g y s o r o z a t

Községi Polgármestertől F ü l e s d. T á r g y s o r o z a t Községi Polgármestertől F ü l e s d 6-7/2009. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 14-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendelete: 13/2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.szám: -1/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 23-án 18 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról A Képviselő-testülete által meghozott

Részletesebben

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1. A rendelet hatálya

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1. A rendelet hatálya Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax:

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax: Különös Közzétételi Lista 2016/2017-es nevelési év Óvoda Az alábbi adatokat tesszük közzé a Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23 -a értelmében. SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2005. (I.27.) rendelete a talajterhelési díjról

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2005. (I.27.) rendelete a talajterhelési díjról 1 Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2005. (I.27.) rendelete a talajterhelési díjról Egyek Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdálkodás biztonsága, az illetékességi

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A HELYI VÍZGAZDÁLKODÁSI HATÓSÁGI JOGKÖRBE TARTOZÓ SZENNYVÍZELHELYEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL SZÓLÓ 34/2004.(XII. 23.) RENDELETÉNEK A 2/2005.(I.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2015.(XII.28.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA Adótárgyak száma

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA Adótárgyak száma ELŐTERJESZTÉS 2016. március 10. 5. napirendi pont: Beszámoló a helyi adóztatási tevékenységről; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak,

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 29/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 29/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az építményadóról

Részletesebben

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2010

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2010 BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2010 Tájékoztató csomag a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerben részt venni kívánó települési önkormányzatok számára

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a nagyközség belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről (a módosításokkal

Részletesebben

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e a Horgászfaluba (A-B-C-D szektorok) való gépjárművel történő behajtás és várakozás rendjéről és díjáról Orfű Község Önkormányzatának

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparűzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparűzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparűzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi

Részletesebben

Kosd Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2012. (I. 25.) számú rendelete a talajterhelési díjról

Kosd Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2012. (I. 25.) számú rendelete a talajterhelési díjról Kosd Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2012. (I. 25.) számú rendelete a talajterhelési díjról Egységes szerkezetben a 4/2012. (II.08.) önkormányzati rendelettel. Kosd Község Önkormányzatának

Részletesebben

Talajterhelési díj bevallása, ügyintézése

Talajterhelési díj bevallása, ügyintézése Talajterhelési díj bevallása, ügyintézése Ügyintéző: Otoltics Gyuláné Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatala Adó Iroda Fadd, Dózsa György utca 12. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8 00-12

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2003. /XII.30./ számú R e n d e l e t e a magánszemélyek kommunális adójáról ( egységes szerkezetben a módosítására kiadott 11/2007.(XII.15.) számú

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Velem Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 2014. május 21-i ülésének 4. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Velem Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 2014. május 21-i ülésének 4. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 21-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! Velem Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi vízgazdálkodási

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (V. 8.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1.

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (V. 8.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (V. 8.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet 8/2012. (IV. 13.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: H A TÁ R O Z A T

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: H A TÁ R O Z A T ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2010. (XII.22.) RENDELETE. a helyi adókról

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2010. (XII.22.) RENDELETE. a helyi adókról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2010. (XII.22.) RENDELETE a helyi adókról Szigethalom Város Önkormányzatának Képviselő testülete (továbbiakban: Testület) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1 Hatályos: 2015. április elsejétől Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007.(III.30.)Kt. rendelete a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1 ZÁRADÉK

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés Fülöpszállás Község Képviselő-testületének 21/2004. (X.28. )számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) l..

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 17/2006.(XII.27.) RENDELETE. A talajterhelési díjról. ( egységes szerkezetben)

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 17/2006.(XII.27.) RENDELETE. A talajterhelési díjról. ( egységes szerkezetben) JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 17/2006.(XII.27.) RENDELETE A talajterhelési díjról. ( egységes szerkezetben) Jászszentandrás Község Önkormányzata a környezetterhelési díjról szóló

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 26-án 13 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2012. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala >>>1145 Budapest, Pétervárad utca 2. SZMSZ BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Városépítési Osztály

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80-8/2013/X J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott nyilvános üléséről Készült: Dunaremete

Részletesebben

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 1 Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a

Részletesebben

Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047)

Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047) Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047) KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047 LAKOSSÁGI FÓRUM Simontornya Város Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Kossa István elnök

Részletesebben

Adóigazgatási tevékenység értékelése különös tekintettel a behajtási tevékenységre. Ónodiné Horváth Mariann adóügyi előadó

Adóigazgatási tevékenység értékelése különös tekintettel a behajtási tevékenységre. Ónodiné Horváth Mariann adóügyi előadó E L Ő T E R J E S Z T É S PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. MÁJUS 17 -ÉN TARTANDÓ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Iktatószám: /2011. Tárgy: Adóigazgatási tevékenység értékelése különös tekintettel

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1996. (XI.27.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben)

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1996. (XI.27.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1996. (XI.27.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/1999.(XI.26.) ÖKT sz. R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/1999.(XI.26.) ÖKT sz. R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/1999.(XI.26.) ÖKT sz. R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Egységes szerkezetben

Egységes szerkezetben Hatályosítás ideje: 2015. 05. 28. Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (V.28.) számú rendelettel, a 17/2011.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 9-én (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról (Egységes szerkezetben) Csávoly Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. november 24-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Csőgér Bálint polgármester, Dobos István alpolgármester, Tőzsér András képviselő, Nagy István képviselő Molnár Lászlóné

Részletesebben

5. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére

5. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 6-i rendkívüli ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben