J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 86 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme. mellékelt jelenléti ív szerint. Dr. Szerencsés István polgármester tisztelettel köszöntötte a megjelent meghívottakat, képviselőket. Megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel 7 fő képviselőből 6 fő jelent meg, - Dr. Szerencsés István polgármester, Gyenes László alpolgármester, Balog Erika, Kóródi Anikó Zsuzsanna, Nemeczky László, és Zsidei Andrásné képviselők - így az ülést megnyitotta.. Távolmaradását bejelentette Némethné Harsányi Katalin Julianna képviselő. Meghívottak: Pócs János országgyűlési képviselő Vári-Nagy Judit Jászapáti Járási Hivatal vezetője Hódosi Erika családgondozó Gyenes Margit ifjúságvédelmi felelős Palotainé Szabó Éva óvodavezető Lízi Márta ifjúságvédelmi felelős Vári Imre könyvvizsgáló Kovács József bizottsági tag Nagyfi Péter Zoltán Netháló-9 Kft. ügyvezetője Ivancsó István esperes Orosz István helyi újság szerkesztője Juhász Anett ügyintéző Bollók László pü-i ügyintéző Szabó Benedekné jegyző nem jelent meg nem jelent meg megjelent megjelent megjelent nem jelent meg megjelent megjelent nem jelent meg nem jelent meg nem jelent meg megjelent megjelent megjelent Dr. Szerencsés István polgármester megkérdezte a képviselő-testület tagjait, kérdése, interpellációja van-e valakinek? Mivel a képviselő-testület ülésén kérdés, interpelláció nem hangzott el, Dr. Szerencsés István polgármester az írásos meghívóban kiküldött napirendi pontok megtárgyalását javasolta megtárgyalásra. Megkérdezte, a napirendekkel kapcsolatban van-e valakinek más javaslata? Mivel más javaslat nem hangzott el, Dr. Szerencsés István polgármester javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra az írásos meghívóban kiküldött megtárgyalandó napirendi pontokat. A Képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és az alábbi önkormányzati határozatot hozta:

2 87 53/2013. (IV. 25.) határozata A Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról. Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pont elfogadásáról döntött. Tájékoztatók: 1.) Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről. Előadó: Dr. Szerencsés István polgármester 2.) Tájékoztató lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Előadó: Szabó Benedekné jegyző Beszámolók: 3.) Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi tevékenységéről. Előadó: Hódosi Erika családgondozó Jászdózsai nevelési és oktatási intézmények ifjúságvédelmi felelősei 4.) Beszámoló a gyermekek védelmének körében végzett hatósági tevékenységről. Előadó: Bugyi Józsefné gyámügyi ügyintéző Döntést igénylő előterjesztések: 5.) Előterjesztés Jászdózsa Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről és a évi pénzmaradványának jóváhagyásáról, a zárszámadási rendelet megalkotása. Előadó: Dr. Szerencsés István polgármester 6.) Előterjesztés Jászdózsa Község Önkormányzata évi költségvetési koncepciójáról. Előadó: Dr. Szerencsés István polgármester 7.) Előterjesztés a éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadására. Előadó: Szabó Benedekné jegyző 8.) Előterjesztés Jászdózsa Község szennyvízcsatornázása című KEOP-1.2.0/ azonosító számú pályázat megvalósítási szakaszához tartozó közbeszerzési feladatok ellátására beérkezett ajánlatokról. Előadó: Dr. Szerencsés István polgármester 9.) Előterjesztés Ivóvízminőség-javító beruházás Jászdózsa településen tárgyú pályázat benyújtására és az MT, CBA elfogadására. Előadó Dr. Szerencsés István polgármester 10.) Előterjesztés a Jászdózsai Mocorgó Óvoda július 1-től történő működtetésére. Előadó: Dr. Szerencsés István polgármester 11.)Előterjesztés Jászsági Támogató Szolgálatban a pszichiátriai közösségi ellátás biztosításáról. Előadó: Dr. Szerencsés István polgármester

3 88 12.) Előterjesztés Dósai Napok programjának meghatározására. Előadó. Dr. Szerencsés István polgármester 13.)Előterjesztés Jászdózsa külterületi földrészletek Jászdózsa Község Önkormányzata javára történő felajánlásáról. Előadó: Gyenes László alpolgármester 14.) Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására. Előadó: Szabó Benedekné jegyző Zárt ülés: (MöTv.46.. (2) a.) pontja alapján) 15.)Előterjesztés Jászdózsáért Kitüntető Díj adományozásáról. Előadó: Dr. Szerencsés István polgármester 16.)Előterjesztés Közszolgálati Életmű-díj adományozásáról. Előadó: Balog Erika Pénzügyi Bizottság elnöke 1./ Dr. Szerencsés István polgármester 2./ Képviselő-testület tagjai 3./ Irattár Ezek után Dr. Szerencsés István polgármester az 1.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 1./ Napirendi pont: T á r g y : E l ő a d ó : 1.) Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb Dr. Szerencsés István eseményekről, átruházott hatáskörben hozott polgármester döntésekről. Dr. Szerencsés István polgármester az írásos anyagot szóban az alábbiakkal egészítette ki. - Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Jászsági Kistérség Helyi Közössége április 11-i közgyűlésén a LEADER Intézkedési Tervet elfogadta, melynek eredményeként Jászdózsa község önkormányzata és a civil szervezetek számára a tervezettől eltérően csak 2 pályázatra nyílik lehetőség. A 6. számú intézkedés keretein belül a jövő évi Tavaszi Hadjárat és a jövő évi Dósai Napok megrendezésére lehet pályázatot benyújtani. A Tavaszi Hadjárat kapcsán elmondta, hogy a 65. zászlóalj felállítására és teljes felszerelésére, a rendezvény egyéb kiadásainak biztosítására nyújt lehetőséget a pályázat. További lehetőség, hogy a tápióbicskei csatán kívül lehetőség nyílik az isaszegi csatában való részvételre is. - Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Jászsági Többcélú Társulás vagyonfelosztásáról tárgyaltak az elmúlt társulási ülésen. Minden vagyon ami feladattal terhelt, az továbbadásra kerül az adott feladattal. Társulásba bevitt vagyon nincs, csak szerzett vagyona van a szervezetnek, ezek pedig pályázati forrásból megvalósult beruházások. A Jászsági Közoktatási Intézmény által elnyert pályázatból megvalósult projektek, például az óvodák

4 89 nyílászárók cseréje annál a településnél maradnak, ahol azok ténylegesen beépítésre kerültek. Az iroda épületét és bútorzatát Jászberény Város Önkormányzata kívánja a továbbiakban használni, nyilvántartási értéken fogja a bérleti díjban megfizetni. A többi felszerelés, tárgyi eszköz, például személygépkocsi piaci értéken kerül értékesítésre. A tagönkormányzatoknak a nem feladathoz kötött eszközök felosztásra kerülnek, igény szerint. - Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy április 18-án helyszíni szemlére került sor két buszöböl tekintetében. A Vermek utcai és a Dózsa György utcai buszöblök forgalomba helyezési eljárása kapcsán a közlekedési felülügyelőség tartott helyszíni szemlét. - Elmondta, hogy Szerző Tibor helyi lakos által biztosított nyárfák elültetésre kerültek, Gyenes László alpolgármester Úr technikai eszközzel segítette a munkát. - Elmondta, hogy az önkormányzat és intézményei pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót a képviselő-testület megkapta. - Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Privát bolt kapcsán az előző ülésen tett közérdekű bejelentésre a rendőrség részéről megérkezett a válasz. A rendőrség nem észlelt szabálytalanságot. Korlátozó tábla kihelyezését javasolta, amivel nem ért egyet. Elmondta, hogy a bolt üzemeltetője, a közútkezelő kht-vel felvette a kapcsolatot, zárt árok és parkoló kialakítása céljából. Az üzemeltető elmondta, hogy mindent meg fog tenni azért, hogy biztonságos legyen a közlekedés. - Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 7 éve van minden évben egyeztetés a közúti menetrenddel kapcsolatban. Korábban a JTT összefogásában vettek részt ezen a polgármesterek. A mai napon járási szinten került megtartásra ez az egyeztetés Jászapátin, ahol a MÁV Zrt, a Jászkun Volán Zrt, és a Közlekedéstudományi Kutató Intézettől voltak jelen előadók. 5 fő érdeklődő vett részt az egyeztetésen. Régebben minden település képviseltette magát. Ez a tény sok mindent elárul. A járási hivatal vezetője összegyűjtötte településenként a járási hivatalba való eljutás problémáit. Elmondta, hogy az egyeztetésen ő is hozzászólt. Jászdózsa község hosszú évek óta próbálkozik a közlekedés helyzetének javításával. Kihasználatlanságra hivatkozva vonatjáratokat szüntettek meg. Elmaradt a vasútállomás felújítása, a peronsziget kialakítása. A vasúton a talpfák olyan rossz állapotban vannak, hogy annak már régen felújításra kellett volna kerülnie. Kértük a Máv Zrt-t, de nem történt semmi. A Közlekedéstudományi Kutató Intézet jelenlévői részéről a eljutás más településekre nem lehetetlen csak bonyolult. Tömeg kell ahhoz, hogy busz vagy vonat járat induljon. Azonban nem véletlenül nevezik tömegközlekedés helyett közösségi közlekedésnek a vonat és busz igénybevételét. Véleménye volt, hogy Jászdózsa község az egyik leghátrányosabb település a Jászságban ezen a területen, és ez egyre rosszabb lesz. A buszközlekedéssel kapcsolatban elküldött levélre megérkezett a válasz, amiből kiderül, hogy nem vezetett eredményre a kérésünk. Véleménye volt, hogy az országgyűlési képviselő Úr és a Közlekedéstudományi Kutató Intézet felé továbbítani kellene a település közlekedésével kapcsolatos problémát, bízva segítségükben. - Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Vásártér u. 4. szám alatti ingatlan értékesítésére nem volt jelentkező, azonban a bontási munkák elvégzésére már többen érdeklődtek. A bontás megkezdéséhez bontási engedély szükséges. Az önkormányzatnak előnyös lenne, ha egy üres telek lenne a tulajdonában, ezért véleménye volt, hogy a bontási engedélyezési eljárást folytassa le a Polgármesteri Hivatal és legyen meghirdetve az ingatlan bontásra. - Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Varga Gábor szobrászművész elkészítette az artézi kút szobrának másolatát, melyekről készült képet megmutatta a képviselő-testület tagjainak.

5 90 Nemeczky László képviselő elmondta, hogy a Privát bolt kapcsán, hogy nem jól vannak kialakítva a buszmegállók és buszöblök, továbbá egy bolthoz sem szükséges parkolót kialakítani. Dr. Szerencsés István polgármester elmondta, hogy a buszmegállók szabvány szerint engedélyek alapján készültek. Véleménye volt, hogy az üzemeltető által megtett lépés a helyes, nem célszerű a megállást korlátozni. Gyenes László alpolgármester véleménye volt, hogy ahhoz hogy élhető környezet alakuljon ki a településen, ahhoz a lakosság is kell. Probléma hogy a vízelvezetés nem lett megoldva a bolt előtt. A forgalomkorlátozást nem javasolja. A Vásártér u. 4. szám alatti ingatlannal kapcsolatban elmondta, hogy ha elbontásra kerül az épület, fel kellene ajánlania az önkormányzatnak a telket fiatal családnak, aki a településen szeretne letelepedni. Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, vélemény, más javaslat nem hangzott el, Dr. Szerencsés István polgármester javasolta Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselőtestületének a két ülés között történt fontosabb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztató elfogadását a határozati javaslattal együtt. A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és az alábbi önkormányzati határozatot hozta: 54/2013. (IV. 25.) határozata A két ülés között történt fontosabb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről. Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatót elfogadta. 1./ Dr. Szerencsés István polgármester 2./ Képviselő-testület tagjai 3./ Irattár Ezek után Dr. Szerencsés István polgármester a 2.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 2./ Napirendi pont: T á r g y : E l ő a d ó : 2.) Tájékoztató lejárt határidejű határozatok Szabó Benedekné végrehajtásáról. jegyző Szabó Benedekné jegyző az írásos anyagot szóban nem kívánta kiegészíteni.

6 91 Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, vélemény, más javaslat nem hangzott el, Dr. Szerencsés István polgármester javasolta, Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselőtestületének a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadását a határozati javaslattal együtt. A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és az alábbi önkormányzati képviselő-testületi határozatot hozta: 55/2013. (IV. 25.) határozata Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Jászdózsa község Önkormányzat képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 1./ Dr. Szerencsés István polgármester 2./ Önkormányzati képviselők Helyben 3./ Irattár Ezek után Dr. Szerencsés István polgármester a 3.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 3./ Napirendi pont: T á r g y : E l ő a d ó k : 3.) Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi Hódosi Erika tevékenységéről. családgondozó Jászdózsai nevelési és oktatási intézmények ifjúságvédelmi felelősei Hódosi Erika családgondozó az írásos anyagot szóban az alábbiakkal egészítette ki. - Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy februártól a társulás keretein belül egy fő munkavállalói tanácsadó dolgozik, aki foglalkoztatást segítő csoportot alakított ki 18 fővel. 3 fő már sikeresen el is tudott helyezkedni. A mai napon került elfogadásra a szülői klub beindítása. Gyermekvédelmi problémák a szülők viselkedéséből adódnak, ezért fontos a szülői klub szerepe. Élettársi, házastársi, párkapcsolati problémák, adósságrendezés stb. területen nyújt segítséget a szülőknek. Elmondta, hogy januártól a Jászapáti Járási Hivatalhoz kerültek a gyámhatósági feladatok. Jelenleg ez a feladat a Jászkiséri Gyámhivatal hatáskörében tartozik a járáson belül. Az ottani ügyintézők egy elmúlt esetnél 13 órára hívták tárgyalásra az ügyfelet, ismerve a település közlekedési helyzetét Jászkisérre való eljutás egy napot vesz

7 92 igénybe. Saját gépkocsi igénybevétele az érintett rétegtől nem várható el, sok esetben nem is rendelkeznek személygépkocsival. Elmondta, hogy a gyámhivatal ügyintézőjével felvette a kapcsolatot időpont módosítás céljából, pozitív hozzáállást tapasztalt ez ügyben. Dr. Szerencsés István polgármester kérte, hogy minden tapasztalatról, konkrét esetről tájékoztassák. Továbbá elmondta, hogy a beszámoló sok új információt tartalmaz, megdöbbenve olvasta, hogy az óvodás korú gyermekek több mint fele hátrányos helyzetű. Palotainé Szabó Éva a Mocorgó Óvoda vezetője tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek jövedelmi viszonyok alapján hátrányos helyzetűek. Gyenes László alpolgármester elmondta, hogy bízik abban, hogy a beszámolóban található eredmények a jövőben is tarthatóak lesznek, elfogadásra javasolta a beszámolót, és megköszönte a családgondozó és az ifjúságvédelmi felelősök munkáját. Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, vélemény, más javaslat nem hangzott el, Dr. Szerencsés István polgármester javasolta Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselőtestületének, az önkormányzat gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását a határozati javaslattal együtt. A Képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és az alábbi önkormányzati képviselő-testületi határozatot hozta: 56/2013. (IV. 25.) határozata Az önkormányzat évi gyermekvédelmi feladatairól és ellátásáról. Jászdózsa Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat évi gyermekvédelmi feladatiról és ellátásáról szóló beszámolót elfogadta. 1./ Dr. Szerencsés István polgármester Helyben 2./ Szabó Benedekné jegyző Helyben 3./ J-N-Sz Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 4./ Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Jászberény, Ferencesek tere 3/a 5./ Hódosi Erika családgondozó Helyben 6./ Lízi Márta óvodai gyermv. f. 7./ Gyenes Margit iskolai gyermv. f. 8./ önkormányzati képviselők Helyben Ezek után Dr. Szerencsés István polgármester a 4.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte.

8 93 4./ Napirendi pont: T á r g y : E l ő a d ó : 4.) Beszámoló a gyermekek védelmének körében végzett Bugyi Józsefné hatósági tevékenységről. gyámügyi ügyintéző Bugyi Józsefné gyámügyi ügyintéző az írásos anyagot szóban nem kívánta kiegészíteni. Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, vélemény, más javaslat nem hangzott el, Dr. Szerencsés István polgármester javasolta, Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének, a gyermekek védelmének körében végzett hatósági tevékenységről szóló beszámoló elfogadását a határozati javaslattal együtt. A Képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és az alábbi önkormányzati határozatot hozta: 57/2013. (IV. 25.) határozata A gyermekek védelmének körében évben végzett hatósági tevékenységről. Jászdózsa Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek védelmének körében évben végzett hatósági tevékenységről szóló beszámolót elfogadta. 1./ Dr. Szerencsés István polgármester Helyben 2./ Szabó Benedekné jegyző Helyben 3./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 4./ Bugyi Józsefné szociális és gyámügyi ügyintéző Helyben 5./ Önkormányzati képviselők Helyben Ezek után Dr. Szerencsés István polgármester az 5.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 5./ Napirendi pont: T á r g y : E l ő a d ó : 5.) Előterjesztés Jászdózsa Község Önkormányzata Dr. Szerencsés István évi költségvetésének teljesítéséről és a polgármester

9 évi pénzmaradványának jóváhagyásáról, a zárszámadási rendelet megalkotása. Dr. Szerencsés István polgármester az írásos anyagot szóban nem kívánta kiegészíteni. Elmondta, a Pénzügyi Bizottság ülésén tárgyalta a napirendet felkérte Balog Erikát a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a bizottság állásfoglalását ismertesse a képviselő-testület tagjaival. Balog Erika a bizottság elnöke ismertette a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, vélemény, más javaslat nem hangzott el, Dr. Szerencsés István polgármester javasolta, Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének, Jászdózsa Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről és a évi pénzmaradványának jóváhagyásáról, a zárszámadási rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés elfogadását a rendelettervezettel együtt. A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és az alábbi önkormányzati rendeletet alkotta: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelete Jászdózsa Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről és a évi pénzmaradványának jóváhagyásáról. Ezek után Dr. Szerencsés István polgármester a 6.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 6./ Napirendi pont: T á r g y : E l ő a d ó : 6.) Előterjesztés Jászdózsa Község Önkormányzata Dr. Szerencsés István évi költségvetési koncepciójáról. polgármester Dr. Szerencsés István polgármester az írásos anyagot szóban nem kívánta kiegészíteni. Elmondta, a Pénzügyi Bizottság ülésén tárgyalta a napirendet. Felkérte Balog Erikát, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a bizottság állásfoglalását ismertesse a képviselő-testület tagjaival.

10 95 Balog Erika a bizottság elnöke ismertette a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Dr. Szerencsés István polgármester elmondta, hogy több település levette napirendről a évi költségvetési koncepció tárgyalását. Budapest önkormányzata elfogadta. Javasolta, hogy beszéljen róla a képviselő-testület, mert fontos információk vannak az előterjesztésben. A kötelező feladatok ellátáshoz az önkormányzat saját bevételét is fel kell használni, és még így sem fedezi a bevétel a teljes kiadást. Amennyiben az állam a hiányzó összeget nem pótolja, úgy év közben nehézségek fognak mutatkozni a gazdálkodásban. Elmondta, hogy véleménye szerint azt az elvet kell követni, hogy ha az állam nem finanszírozza meg a kötelező feladatok ellátáshoz szükséges összeget, a lakosság se fizesse meg, mert az nem a település érdekében, a község fejlődése érdekében történik. A jogszabályból nehezen olvasható ki, hogy melyek a kötelező és nem kötelező feladatok. A főállású polgármester, a képviselő-testület működése, a civil szervezetek támogatása, pályázati források saját ereje nem kötelező feladat. A fentiek biztosítása miatt van szükség az 1%-os iparűzési adóból befolyt bevételre. Véleménye volt, hogy ha az állam nem biztosítja a kötelező feladatok ellátáshoz szükséges összeget, az állam felelőssége, ha egyes intézmények működése veszélybe kerül, amennyiben az állam biztosítja a szükséges állami támogatást, úgy az önkormányzat felelőssége a működtetés biztosítása. Nemeczky László képviselő elmondta, hogy egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, támogatja a kommunális adó megszüntetését, illetőleg az iparűzési adó 1%-ra történő csökkentését. Gyenes László alpolgármester elmondta, hogy ezt az elvet nem tudja támogatni. Véleménye volt, hogy mint vállalkozó és mint magánszemély, kell adót fizetnie az állampolgárnak. Zsidei Andrásné képviselő elmondta, hogy az idei évi költségvetés tárgyalásakor is aggályai voltak, és a koncepcióval kapcsolatban is. Az utak karbantartására 100 ezer Ft, a Dósai Napokra szintén 100 ezer Ft van betervezve az idei évre. Ez nagyon kevés. Balog Erika képviselő elmondta, hogy neki is aggályai vannak. Hosszú évek óta az a tapasztalat, hogy az önkormányzat sosem kapta meg a kötelező feladatainak ellátásához szükséges állami támogatást, mindig ki kellett egészítenie a saját bevételeiből. Tart attól, hogy az önkormányzatnak évközben nem lesz bevétele, és veszélybe kerül a működtetés. Dr. Szerencsés István polgármester elmondta, hogy az előző években a kommunális adó fejlesztési célú bevétel volt, most azonban működési célú bevétel. Szándéka, hogy falugyűlést fog összehívni, és megkérdezi a lakosság véleményét, amit el fog fogadni. Az előző években sok vállalt feladatról lemondott az önkormányzat. A civil szervezetek támogatása, a fizioterápia megszüntetése, mind a szűkös költségvetés következménye. Az idei évhez hasonló nagyságú elvonás az előző években nem volt tapasztalható. Elmondta, hogy települések között nagy a különbség, és ebből adódóan a mutatkozó gazdasági nehézségekben is van eltérés. Bízik abban, hogy fél év elteltével más településeken is mutatkozik majd ez a probléma, illetőleg lesz tapasztalat, ami segíti a végleges koncepció elfogadását. Kóródi Anikó Zsuzsanna képviselő elmondta, hogy a település lakosságának nagy része idős

11 96 ember, akik szűkös anyagi helyzetükből adódóan az adóterheket nehezen tudják fizetni. Javasolta az előterjesztésben megfogalmazott adóterhek csökkentését. Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, vélemény, más javaslat nem hangzott el, Dr. Szerencsés István polgármester javasolta, Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének, hogy Jászdózsa Község Önkormányzata évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést kezeljék első olvasatként. A Képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és az alábbi önkormányzati határozatot hozta: 58/2013. (IV. 25.) határozata Jászdózsa Község Önkormányzatának évi költségvetési koncepciójáról. Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Jászdózsa Község Önkormányzatának költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést megismerte, és azt első olvasatban megtárgyalta. 1./ Dr. Szerencsés István polgármester Helyben 2./ Képviselő-testület tagjai Helyben 3./ Szabó Benedekné jegyző Helyben 4./ Irattár Helyben Ezek után Dr. Szerencsés István polgármester a 7.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 7./ Napirendi pont: T á r g y : E l ő a d ó : 7.) Előterjesztés a éves összefoglaló ellenőrzési Szabó Benedekné jelentés elfogadására. jegyző Szabó Benedekné jegyző az írásos anyagot szóban nem kívánta kiegészíteni. Elmondta, a Pénzügyi Bizottság ülésén tárgyalta a napirendet. Felkérte Balog Erikát, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a bizottság állásfoglalását ismertesse a képviselő-testület tagjaival. Balog Erika a bizottság elnöke ismertette a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

12 97 Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, vélemény, más javaslat nem hangzott el, Dr. Szerencsés István polgármester javasolta a éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslattal együtt. A Képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és az alábbi önkormányzati határozatot hozta: 59/2013. (IV. 25.) határozata A évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről. Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentést megtárgyalta és elfogadja. Biztosítani kell továbbra is a belső ellenőrzést. Határidő: folyamatos Felelős: Dr. Szerencsés István polgármester Jegyző 1. Jászsági Többcélú Társulás Jászkisér 2. At-Ro 21 Bt. Szolnok, Jubileum tér 6.3/4. 3. Dr. Szerencsés István polgármester Helyben 4. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 5. Képviselő-testület tagjai Helyben 6. Irattár Helyben Ezek után Dr. Szerencsés István polgármester a 8.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 8./ Napirendi pont: T á r g y : E l ő a d ó : 8.) Előterjesztés Jászdózsa Község szennyvízcsatornázása Dr. Szerencsés István című KEOP-1.2.0/ azonosító számú polgármester pályázat megvalósítási szakaszához tartozó közbeszerzési feladatok ellátására beérkezett ajánlatokról. Dr. Szerencsés István polgármester az írásos anyagot szóban nem kívánta kiegészíteni. Dr. Szerencsés István polgármester elmondta, a Pénzügyi Bizottság ülésén tárgyalta a napirendet. Felkérte Balog Erikát, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a bizottság állásfoglalását ismertesse a képviselő-testület tagjaival. Balog Erika a bizottság elnöke ismertette a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

13 98 Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, vélemény, más javaslat nem hangzott el, Dr. Szerencsés István polgármester javasolta Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének, Jászdózsa Község szennyvízcsatornázása című KEOP-1.2.0/ azonosító számú pályázat megvalósítási szakaszához tartozó közbeszerzési feladatok ellátására beérkezett ajánlatokról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslattal együtt. A Képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és az alábbi önkormányzati határozatot hozta: 60/2013. (IV. 25.) határozata Jászdózsa Község szennyvízcsatornázása című KEOP-1.2.0/ azonosító számú pályázat megvalósítási szakaszához tartozó közbeszerzési feladatok ellátására vonatkozó ajánlatkérés Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. megtárgyalta a Jászdózsa Község szennyvízcsatornázása című KEOP-1.2.0/ azonosító számú pályázat megvalósítási szakaszának közbeszerzési feladatok ellátására irányuló a közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó beszerzés ajánlatkérésre benyújtott ajánlatokat. 2. elfogadja, a legkedvezőbb ajánlattevő Matrix Audit Beruházás Szervező és Pénzügyi Tanácsadó Kft. (4032 Debrecen, Poroszlay utca 27.) nettó Ft összegű árajánlatát és megbízza a céget a feladatok elvégzésével. 3. felhatalmazza Dr. Szerencsés István polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt feladat elvégzésére vonatkozó megállapodást az Önkormányzat képviseletében eljárva aláírja. Határidő: április 30. Felelős: Dr. Szerencsés István polgármester 1.) Dr. Szerencsés István polgármester helyben 2.) Képviselő-testület tagjai helyben 3.) Imperial Tender Kft Budapest, Buday László u. 2. I/2. 4.) Syntron Kft Budapest, Bécsi út ) Matrix Audit Beruházás szervező és Pénzügyi Tanácsadó Kft Debrecen, Kürtgyarmat utca 27.

14 99 Ezek után Dr. Szerencsés István polgármester a 9.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 9./ Napirendi pont: T á r g y : E l ő a d ó : 9.) Előterjesztés Ivóvízminőség-javító beruházás Dr. Szerencsés István Jászdózsa településen tárgyú pályázat benyújtására polgármester és az MT, CBA elfogadására. Dr. Szerencsés István polgármester az írásos anyagot szóban nem kívánta kiegészíteni. Dr. Szerencsés István polgármester elmondta, a Pénzügyi Bizottság ülésén tárgyalta a napirendet. Felkérte Balog Erikát, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a bizottság állásfoglalását ismertesse a képviselő-testület tagjaival. Balog Erika a bizottság elnöke ismertette a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Nemezczky László képviselő elmondta, hogy az ivóvízminőség javító beruházás összefügg a szennyvízberuházással. Mivel a vízhálózat régi a településen, a csövek elkorrodáltak és nem ismert a hálózat pontos helye sem, ez problémákhoz, csőtörésekhez vezethet. Dr. Szerencsés István polgármester elmondta, hogy a TRV Zrt., mint üzemeltető hatáskörébe tartozik az ivóvízhálózat javítása. A TRV Zrt. által a hálózatért fizetendő bérleti díjat az önkormányzatnak csak a hálózat felújítására, fejlesztésére lehet fordítania. Elmondta, hogy az ivóvízminőség javító program keretein belül 30 millió Ft van hálózatrekonstrukcióra betervezve, amiből tolózár aknák kiépítése fog megvalósulni. A teljes megvalósulási összeg 10%-ig lehet hálózatrekonstrukciót beépíteni a pályázatba. A település ivóvízhálózata műanyag és eternit csőből áll. A szárazság és a csapadékos időszak is egyaránt kedvezőtlenül hat rá. Amennyiben a beruházás megvalósul, úgy a hálózatra bocsátott víz minősége meg fog felelni az uniós előírásoknak. II. ütemben fog a fogyasztókhoz eljuttatott ivóvíz minőségére figyelem fordulni. A beruházással egy 200 milliós fejlesztés fog megvalósulni a településen. Bollók László pénzügyi ügyintéző elmondta, hogy a TRV Zrt-vel kötött szerződés alapján a bérleti díj összegéről vita van. A szerződés az átadott vagyon amortizációjának mértékét adja alapul a díjszámításnak, míg a TRV Zrt. pedig a díjban realizált amortizáció értékének meghatározását kéri az önkormányzattól. Ebben a kérdésben egyezségre kell jutni az üzemeltetővel. Gyenes László alpolgármester elmondta, hogy nem tart a beruházásoktól, azokat szakszerűen meg kell valósítani. Egyrészt törvényi kötelezettség a szennyvízberuházás a településen, másrészt a község érdekeit szolgálja. A két beruházás időben egybeesik. A lakosság részéről nagy türelmet fog igényelni.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 132 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: Dr. Szerencsés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 41 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: Dr. Szerencsés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. január 27-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-34/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

l J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, a Mány Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2011. szeptember 28-án,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november. Ára: 220,- Ft ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ

Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november. Ára: 220,- Ft ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Ára: 220,- Ft VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Hírlétra Előfizetve Olcsóbb! A befizetési szelvényeket kérjük őrízék meg. 2014.

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-17/2008. 128-152/2008. sz. határozat 12/2008. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Dr. Makai Gabriella 1 fő képviselő. Előzetes bejelentés nélkül távolmaradt: Fehér Lóránt 1 fő képviselő.

Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Dr. Makai Gabriella 1 fő képviselő. Előzetes bejelentés nélkül távolmaradt: Fehér Lóránt 1 fő képviselő. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 12-én megtartott soros nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Bagi Zsolt, Dr. Bakos

Részletesebben

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2 0 1 4. f e b r u á r 2 7 - é n megtartott soros n y í l t ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 45 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. május 26-án megtartott rendes ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

Az önkormányzat 2011. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentéséről

Az önkormányzat 2011. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentéséről Határozat száma 2012. évi 6. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én megtartott rendes üléséről készült JEGYZŐKÖNYV TÁRGY MUTATÓ Határozat tárgya Közrend, közbiztonság

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-207/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-18/2012/JT. 285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2013. március 28.-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 114 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. november 25- én megtartott rendes ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. augusztus 27- én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Később érkezik: Seresné Lados Éva 1 fő képviselő.

Később érkezik: Seresné Lados Éva 1 fő képviselő. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. március 26-án megtartott soros nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt, Dr. Bakos

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Vincze László alpolgármester

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 881-16/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24-én (Kedden) 14:00 órakor

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szeghalmi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623

JEGYZŐKÖNYV. Szeghalmi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Szeghalmi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 384-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2014. február

Részletesebben