J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 86 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme. mellékelt jelenléti ív szerint. Dr. Szerencsés István polgármester tisztelettel köszöntötte a megjelent meghívottakat, képviselőket. Megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel 7 fő képviselőből 6 fő jelent meg, - Dr. Szerencsés István polgármester, Gyenes László alpolgármester, Balog Erika, Kóródi Anikó Zsuzsanna, Nemeczky László, és Zsidei Andrásné képviselők - így az ülést megnyitotta.. Távolmaradását bejelentette Némethné Harsányi Katalin Julianna képviselő. Meghívottak: Pócs János országgyűlési képviselő Vári-Nagy Judit Jászapáti Járási Hivatal vezetője Hódosi Erika családgondozó Gyenes Margit ifjúságvédelmi felelős Palotainé Szabó Éva óvodavezető Lízi Márta ifjúságvédelmi felelős Vári Imre könyvvizsgáló Kovács József bizottsági tag Nagyfi Péter Zoltán Netháló-9 Kft. ügyvezetője Ivancsó István esperes Orosz István helyi újság szerkesztője Juhász Anett ügyintéző Bollók László pü-i ügyintéző Szabó Benedekné jegyző nem jelent meg nem jelent meg megjelent megjelent megjelent nem jelent meg megjelent megjelent nem jelent meg nem jelent meg nem jelent meg megjelent megjelent megjelent Dr. Szerencsés István polgármester megkérdezte a képviselő-testület tagjait, kérdése, interpellációja van-e valakinek? Mivel a képviselő-testület ülésén kérdés, interpelláció nem hangzott el, Dr. Szerencsés István polgármester az írásos meghívóban kiküldött napirendi pontok megtárgyalását javasolta megtárgyalásra. Megkérdezte, a napirendekkel kapcsolatban van-e valakinek más javaslata? Mivel más javaslat nem hangzott el, Dr. Szerencsés István polgármester javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra az írásos meghívóban kiküldött megtárgyalandó napirendi pontokat. A Képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és az alábbi önkormányzati határozatot hozta:

2 87 53/2013. (IV. 25.) határozata A Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról. Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pont elfogadásáról döntött. Tájékoztatók: 1.) Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről. Előadó: Dr. Szerencsés István polgármester 2.) Tájékoztató lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Előadó: Szabó Benedekné jegyző Beszámolók: 3.) Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi tevékenységéről. Előadó: Hódosi Erika családgondozó Jászdózsai nevelési és oktatási intézmények ifjúságvédelmi felelősei 4.) Beszámoló a gyermekek védelmének körében végzett hatósági tevékenységről. Előadó: Bugyi Józsefné gyámügyi ügyintéző Döntést igénylő előterjesztések: 5.) Előterjesztés Jászdózsa Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről és a évi pénzmaradványának jóváhagyásáról, a zárszámadási rendelet megalkotása. Előadó: Dr. Szerencsés István polgármester 6.) Előterjesztés Jászdózsa Község Önkormányzata évi költségvetési koncepciójáról. Előadó: Dr. Szerencsés István polgármester 7.) Előterjesztés a éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadására. Előadó: Szabó Benedekné jegyző 8.) Előterjesztés Jászdózsa Község szennyvízcsatornázása című KEOP-1.2.0/ azonosító számú pályázat megvalósítási szakaszához tartozó közbeszerzési feladatok ellátására beérkezett ajánlatokról. Előadó: Dr. Szerencsés István polgármester 9.) Előterjesztés Ivóvízminőség-javító beruházás Jászdózsa településen tárgyú pályázat benyújtására és az MT, CBA elfogadására. Előadó Dr. Szerencsés István polgármester 10.) Előterjesztés a Jászdózsai Mocorgó Óvoda július 1-től történő működtetésére. Előadó: Dr. Szerencsés István polgármester 11.)Előterjesztés Jászsági Támogató Szolgálatban a pszichiátriai közösségi ellátás biztosításáról. Előadó: Dr. Szerencsés István polgármester

3 88 12.) Előterjesztés Dósai Napok programjának meghatározására. Előadó. Dr. Szerencsés István polgármester 13.)Előterjesztés Jászdózsa külterületi földrészletek Jászdózsa Község Önkormányzata javára történő felajánlásáról. Előadó: Gyenes László alpolgármester 14.) Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására. Előadó: Szabó Benedekné jegyző Zárt ülés: (MöTv.46.. (2) a.) pontja alapján) 15.)Előterjesztés Jászdózsáért Kitüntető Díj adományozásáról. Előadó: Dr. Szerencsés István polgármester 16.)Előterjesztés Közszolgálati Életmű-díj adományozásáról. Előadó: Balog Erika Pénzügyi Bizottság elnöke 1./ Dr. Szerencsés István polgármester 2./ Képviselő-testület tagjai 3./ Irattár Ezek után Dr. Szerencsés István polgármester az 1.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 1./ Napirendi pont: T á r g y : E l ő a d ó : 1.) Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb Dr. Szerencsés István eseményekről, átruházott hatáskörben hozott polgármester döntésekről. Dr. Szerencsés István polgármester az írásos anyagot szóban az alábbiakkal egészítette ki. - Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Jászsági Kistérség Helyi Közössége április 11-i közgyűlésén a LEADER Intézkedési Tervet elfogadta, melynek eredményeként Jászdózsa község önkormányzata és a civil szervezetek számára a tervezettől eltérően csak 2 pályázatra nyílik lehetőség. A 6. számú intézkedés keretein belül a jövő évi Tavaszi Hadjárat és a jövő évi Dósai Napok megrendezésére lehet pályázatot benyújtani. A Tavaszi Hadjárat kapcsán elmondta, hogy a 65. zászlóalj felállítására és teljes felszerelésére, a rendezvény egyéb kiadásainak biztosítására nyújt lehetőséget a pályázat. További lehetőség, hogy a tápióbicskei csatán kívül lehetőség nyílik az isaszegi csatában való részvételre is. - Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Jászsági Többcélú Társulás vagyonfelosztásáról tárgyaltak az elmúlt társulási ülésen. Minden vagyon ami feladattal terhelt, az továbbadásra kerül az adott feladattal. Társulásba bevitt vagyon nincs, csak szerzett vagyona van a szervezetnek, ezek pedig pályázati forrásból megvalósult beruházások. A Jászsági Közoktatási Intézmény által elnyert pályázatból megvalósult projektek, például az óvodák

4 89 nyílászárók cseréje annál a településnél maradnak, ahol azok ténylegesen beépítésre kerültek. Az iroda épületét és bútorzatát Jászberény Város Önkormányzata kívánja a továbbiakban használni, nyilvántartási értéken fogja a bérleti díjban megfizetni. A többi felszerelés, tárgyi eszköz, például személygépkocsi piaci értéken kerül értékesítésre. A tagönkormányzatoknak a nem feladathoz kötött eszközök felosztásra kerülnek, igény szerint. - Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy április 18-án helyszíni szemlére került sor két buszöböl tekintetében. A Vermek utcai és a Dózsa György utcai buszöblök forgalomba helyezési eljárása kapcsán a közlekedési felülügyelőség tartott helyszíni szemlét. - Elmondta, hogy Szerző Tibor helyi lakos által biztosított nyárfák elültetésre kerültek, Gyenes László alpolgármester Úr technikai eszközzel segítette a munkát. - Elmondta, hogy az önkormányzat és intézményei pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót a képviselő-testület megkapta. - Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Privát bolt kapcsán az előző ülésen tett közérdekű bejelentésre a rendőrség részéről megérkezett a válasz. A rendőrség nem észlelt szabálytalanságot. Korlátozó tábla kihelyezését javasolta, amivel nem ért egyet. Elmondta, hogy a bolt üzemeltetője, a közútkezelő kht-vel felvette a kapcsolatot, zárt árok és parkoló kialakítása céljából. Az üzemeltető elmondta, hogy mindent meg fog tenni azért, hogy biztonságos legyen a közlekedés. - Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 7 éve van minden évben egyeztetés a közúti menetrenddel kapcsolatban. Korábban a JTT összefogásában vettek részt ezen a polgármesterek. A mai napon járási szinten került megtartásra ez az egyeztetés Jászapátin, ahol a MÁV Zrt, a Jászkun Volán Zrt, és a Közlekedéstudományi Kutató Intézettől voltak jelen előadók. 5 fő érdeklődő vett részt az egyeztetésen. Régebben minden település képviseltette magát. Ez a tény sok mindent elárul. A járási hivatal vezetője összegyűjtötte településenként a járási hivatalba való eljutás problémáit. Elmondta, hogy az egyeztetésen ő is hozzászólt. Jászdózsa község hosszú évek óta próbálkozik a közlekedés helyzetének javításával. Kihasználatlanságra hivatkozva vonatjáratokat szüntettek meg. Elmaradt a vasútállomás felújítása, a peronsziget kialakítása. A vasúton a talpfák olyan rossz állapotban vannak, hogy annak már régen felújításra kellett volna kerülnie. Kértük a Máv Zrt-t, de nem történt semmi. A Közlekedéstudományi Kutató Intézet jelenlévői részéről a eljutás más településekre nem lehetetlen csak bonyolult. Tömeg kell ahhoz, hogy busz vagy vonat járat induljon. Azonban nem véletlenül nevezik tömegközlekedés helyett közösségi közlekedésnek a vonat és busz igénybevételét. Véleménye volt, hogy Jászdózsa község az egyik leghátrányosabb település a Jászságban ezen a területen, és ez egyre rosszabb lesz. A buszközlekedéssel kapcsolatban elküldött levélre megérkezett a válasz, amiből kiderül, hogy nem vezetett eredményre a kérésünk. Véleménye volt, hogy az országgyűlési képviselő Úr és a Közlekedéstudományi Kutató Intézet felé továbbítani kellene a település közlekedésével kapcsolatos problémát, bízva segítségükben. - Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Vásártér u. 4. szám alatti ingatlan értékesítésére nem volt jelentkező, azonban a bontási munkák elvégzésére már többen érdeklődtek. A bontás megkezdéséhez bontási engedély szükséges. Az önkormányzatnak előnyös lenne, ha egy üres telek lenne a tulajdonában, ezért véleménye volt, hogy a bontási engedélyezési eljárást folytassa le a Polgármesteri Hivatal és legyen meghirdetve az ingatlan bontásra. - Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Varga Gábor szobrászművész elkészítette az artézi kút szobrának másolatát, melyekről készült képet megmutatta a képviselő-testület tagjainak.

5 90 Nemeczky László képviselő elmondta, hogy a Privát bolt kapcsán, hogy nem jól vannak kialakítva a buszmegállók és buszöblök, továbbá egy bolthoz sem szükséges parkolót kialakítani. Dr. Szerencsés István polgármester elmondta, hogy a buszmegállók szabvány szerint engedélyek alapján készültek. Véleménye volt, hogy az üzemeltető által megtett lépés a helyes, nem célszerű a megállást korlátozni. Gyenes László alpolgármester véleménye volt, hogy ahhoz hogy élhető környezet alakuljon ki a településen, ahhoz a lakosság is kell. Probléma hogy a vízelvezetés nem lett megoldva a bolt előtt. A forgalomkorlátozást nem javasolja. A Vásártér u. 4. szám alatti ingatlannal kapcsolatban elmondta, hogy ha elbontásra kerül az épület, fel kellene ajánlania az önkormányzatnak a telket fiatal családnak, aki a településen szeretne letelepedni. Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, vélemény, más javaslat nem hangzott el, Dr. Szerencsés István polgármester javasolta Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselőtestületének a két ülés között történt fontosabb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztató elfogadását a határozati javaslattal együtt. A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és az alábbi önkormányzati határozatot hozta: 54/2013. (IV. 25.) határozata A két ülés között történt fontosabb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről. Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatót elfogadta. 1./ Dr. Szerencsés István polgármester 2./ Képviselő-testület tagjai 3./ Irattár Ezek után Dr. Szerencsés István polgármester a 2.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 2./ Napirendi pont: T á r g y : E l ő a d ó : 2.) Tájékoztató lejárt határidejű határozatok Szabó Benedekné végrehajtásáról. jegyző Szabó Benedekné jegyző az írásos anyagot szóban nem kívánta kiegészíteni.

6 91 Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, vélemény, más javaslat nem hangzott el, Dr. Szerencsés István polgármester javasolta, Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselőtestületének a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadását a határozati javaslattal együtt. A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és az alábbi önkormányzati képviselő-testületi határozatot hozta: 55/2013. (IV. 25.) határozata Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Jászdózsa község Önkormányzat képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 1./ Dr. Szerencsés István polgármester 2./ Önkormányzati képviselők Helyben 3./ Irattár Ezek után Dr. Szerencsés István polgármester a 3.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 3./ Napirendi pont: T á r g y : E l ő a d ó k : 3.) Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi Hódosi Erika tevékenységéről. családgondozó Jászdózsai nevelési és oktatási intézmények ifjúságvédelmi felelősei Hódosi Erika családgondozó az írásos anyagot szóban az alábbiakkal egészítette ki. - Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy februártól a társulás keretein belül egy fő munkavállalói tanácsadó dolgozik, aki foglalkoztatást segítő csoportot alakított ki 18 fővel. 3 fő már sikeresen el is tudott helyezkedni. A mai napon került elfogadásra a szülői klub beindítása. Gyermekvédelmi problémák a szülők viselkedéséből adódnak, ezért fontos a szülői klub szerepe. Élettársi, házastársi, párkapcsolati problémák, adósságrendezés stb. területen nyújt segítséget a szülőknek. Elmondta, hogy januártól a Jászapáti Járási Hivatalhoz kerültek a gyámhatósági feladatok. Jelenleg ez a feladat a Jászkiséri Gyámhivatal hatáskörében tartozik a járáson belül. Az ottani ügyintézők egy elmúlt esetnél 13 órára hívták tárgyalásra az ügyfelet, ismerve a település közlekedési helyzetét Jászkisérre való eljutás egy napot vesz

7 92 igénybe. Saját gépkocsi igénybevétele az érintett rétegtől nem várható el, sok esetben nem is rendelkeznek személygépkocsival. Elmondta, hogy a gyámhivatal ügyintézőjével felvette a kapcsolatot időpont módosítás céljából, pozitív hozzáállást tapasztalt ez ügyben. Dr. Szerencsés István polgármester kérte, hogy minden tapasztalatról, konkrét esetről tájékoztassák. Továbbá elmondta, hogy a beszámoló sok új információt tartalmaz, megdöbbenve olvasta, hogy az óvodás korú gyermekek több mint fele hátrányos helyzetű. Palotainé Szabó Éva a Mocorgó Óvoda vezetője tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek jövedelmi viszonyok alapján hátrányos helyzetűek. Gyenes László alpolgármester elmondta, hogy bízik abban, hogy a beszámolóban található eredmények a jövőben is tarthatóak lesznek, elfogadásra javasolta a beszámolót, és megköszönte a családgondozó és az ifjúságvédelmi felelősök munkáját. Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, vélemény, más javaslat nem hangzott el, Dr. Szerencsés István polgármester javasolta Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselőtestületének, az önkormányzat gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását a határozati javaslattal együtt. A Képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és az alábbi önkormányzati képviselő-testületi határozatot hozta: 56/2013. (IV. 25.) határozata Az önkormányzat évi gyermekvédelmi feladatairól és ellátásáról. Jászdózsa Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat évi gyermekvédelmi feladatiról és ellátásáról szóló beszámolót elfogadta. 1./ Dr. Szerencsés István polgármester Helyben 2./ Szabó Benedekné jegyző Helyben 3./ J-N-Sz Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 4./ Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Jászberény, Ferencesek tere 3/a 5./ Hódosi Erika családgondozó Helyben 6./ Lízi Márta óvodai gyermv. f. 7./ Gyenes Margit iskolai gyermv. f. 8./ önkormányzati képviselők Helyben Ezek után Dr. Szerencsés István polgármester a 4.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte.

8 93 4./ Napirendi pont: T á r g y : E l ő a d ó : 4.) Beszámoló a gyermekek védelmének körében végzett Bugyi Józsefné hatósági tevékenységről. gyámügyi ügyintéző Bugyi Józsefné gyámügyi ügyintéző az írásos anyagot szóban nem kívánta kiegészíteni. Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, vélemény, más javaslat nem hangzott el, Dr. Szerencsés István polgármester javasolta, Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének, a gyermekek védelmének körében végzett hatósági tevékenységről szóló beszámoló elfogadását a határozati javaslattal együtt. A Képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és az alábbi önkormányzati határozatot hozta: 57/2013. (IV. 25.) határozata A gyermekek védelmének körében évben végzett hatósági tevékenységről. Jászdózsa Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek védelmének körében évben végzett hatósági tevékenységről szóló beszámolót elfogadta. 1./ Dr. Szerencsés István polgármester Helyben 2./ Szabó Benedekné jegyző Helyben 3./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 4./ Bugyi Józsefné szociális és gyámügyi ügyintéző Helyben 5./ Önkormányzati képviselők Helyben Ezek után Dr. Szerencsés István polgármester az 5.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 5./ Napirendi pont: T á r g y : E l ő a d ó : 5.) Előterjesztés Jászdózsa Község Önkormányzata Dr. Szerencsés István évi költségvetésének teljesítéséről és a polgármester

9 évi pénzmaradványának jóváhagyásáról, a zárszámadási rendelet megalkotása. Dr. Szerencsés István polgármester az írásos anyagot szóban nem kívánta kiegészíteni. Elmondta, a Pénzügyi Bizottság ülésén tárgyalta a napirendet felkérte Balog Erikát a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a bizottság állásfoglalását ismertesse a képviselő-testület tagjaival. Balog Erika a bizottság elnöke ismertette a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, vélemény, más javaslat nem hangzott el, Dr. Szerencsés István polgármester javasolta, Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének, Jászdózsa Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről és a évi pénzmaradványának jóváhagyásáról, a zárszámadási rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés elfogadását a rendelettervezettel együtt. A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és az alábbi önkormányzati rendeletet alkotta: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelete Jászdózsa Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről és a évi pénzmaradványának jóváhagyásáról. Ezek után Dr. Szerencsés István polgármester a 6.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 6./ Napirendi pont: T á r g y : E l ő a d ó : 6.) Előterjesztés Jászdózsa Község Önkormányzata Dr. Szerencsés István évi költségvetési koncepciójáról. polgármester Dr. Szerencsés István polgármester az írásos anyagot szóban nem kívánta kiegészíteni. Elmondta, a Pénzügyi Bizottság ülésén tárgyalta a napirendet. Felkérte Balog Erikát, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a bizottság állásfoglalását ismertesse a képviselő-testület tagjaival.

10 95 Balog Erika a bizottság elnöke ismertette a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Dr. Szerencsés István polgármester elmondta, hogy több település levette napirendről a évi költségvetési koncepció tárgyalását. Budapest önkormányzata elfogadta. Javasolta, hogy beszéljen róla a képviselő-testület, mert fontos információk vannak az előterjesztésben. A kötelező feladatok ellátáshoz az önkormányzat saját bevételét is fel kell használni, és még így sem fedezi a bevétel a teljes kiadást. Amennyiben az állam a hiányzó összeget nem pótolja, úgy év közben nehézségek fognak mutatkozni a gazdálkodásban. Elmondta, hogy véleménye szerint azt az elvet kell követni, hogy ha az állam nem finanszírozza meg a kötelező feladatok ellátáshoz szükséges összeget, a lakosság se fizesse meg, mert az nem a település érdekében, a község fejlődése érdekében történik. A jogszabályból nehezen olvasható ki, hogy melyek a kötelező és nem kötelező feladatok. A főállású polgármester, a képviselő-testület működése, a civil szervezetek támogatása, pályázati források saját ereje nem kötelező feladat. A fentiek biztosítása miatt van szükség az 1%-os iparűzési adóból befolyt bevételre. Véleménye volt, hogy ha az állam nem biztosítja a kötelező feladatok ellátáshoz szükséges összeget, az állam felelőssége, ha egyes intézmények működése veszélybe kerül, amennyiben az állam biztosítja a szükséges állami támogatást, úgy az önkormányzat felelőssége a működtetés biztosítása. Nemeczky László képviselő elmondta, hogy egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, támogatja a kommunális adó megszüntetését, illetőleg az iparűzési adó 1%-ra történő csökkentését. Gyenes László alpolgármester elmondta, hogy ezt az elvet nem tudja támogatni. Véleménye volt, hogy mint vállalkozó és mint magánszemély, kell adót fizetnie az állampolgárnak. Zsidei Andrásné képviselő elmondta, hogy az idei évi költségvetés tárgyalásakor is aggályai voltak, és a koncepcióval kapcsolatban is. Az utak karbantartására 100 ezer Ft, a Dósai Napokra szintén 100 ezer Ft van betervezve az idei évre. Ez nagyon kevés. Balog Erika képviselő elmondta, hogy neki is aggályai vannak. Hosszú évek óta az a tapasztalat, hogy az önkormányzat sosem kapta meg a kötelező feladatainak ellátásához szükséges állami támogatást, mindig ki kellett egészítenie a saját bevételeiből. Tart attól, hogy az önkormányzatnak évközben nem lesz bevétele, és veszélybe kerül a működtetés. Dr. Szerencsés István polgármester elmondta, hogy az előző években a kommunális adó fejlesztési célú bevétel volt, most azonban működési célú bevétel. Szándéka, hogy falugyűlést fog összehívni, és megkérdezi a lakosság véleményét, amit el fog fogadni. Az előző években sok vállalt feladatról lemondott az önkormányzat. A civil szervezetek támogatása, a fizioterápia megszüntetése, mind a szűkös költségvetés következménye. Az idei évhez hasonló nagyságú elvonás az előző években nem volt tapasztalható. Elmondta, hogy települések között nagy a különbség, és ebből adódóan a mutatkozó gazdasági nehézségekben is van eltérés. Bízik abban, hogy fél év elteltével más településeken is mutatkozik majd ez a probléma, illetőleg lesz tapasztalat, ami segíti a végleges koncepció elfogadását. Kóródi Anikó Zsuzsanna képviselő elmondta, hogy a település lakosságának nagy része idős

11 96 ember, akik szűkös anyagi helyzetükből adódóan az adóterheket nehezen tudják fizetni. Javasolta az előterjesztésben megfogalmazott adóterhek csökkentését. Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, vélemény, más javaslat nem hangzott el, Dr. Szerencsés István polgármester javasolta, Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének, hogy Jászdózsa Község Önkormányzata évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést kezeljék első olvasatként. A Képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és az alábbi önkormányzati határozatot hozta: 58/2013. (IV. 25.) határozata Jászdózsa Község Önkormányzatának évi költségvetési koncepciójáról. Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Jászdózsa Község Önkormányzatának költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést megismerte, és azt első olvasatban megtárgyalta. 1./ Dr. Szerencsés István polgármester Helyben 2./ Képviselő-testület tagjai Helyben 3./ Szabó Benedekné jegyző Helyben 4./ Irattár Helyben Ezek után Dr. Szerencsés István polgármester a 7.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 7./ Napirendi pont: T á r g y : E l ő a d ó : 7.) Előterjesztés a éves összefoglaló ellenőrzési Szabó Benedekné jelentés elfogadására. jegyző Szabó Benedekné jegyző az írásos anyagot szóban nem kívánta kiegészíteni. Elmondta, a Pénzügyi Bizottság ülésén tárgyalta a napirendet. Felkérte Balog Erikát, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a bizottság állásfoglalását ismertesse a képviselő-testület tagjaival. Balog Erika a bizottság elnöke ismertette a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

12 97 Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, vélemény, más javaslat nem hangzott el, Dr. Szerencsés István polgármester javasolta a éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslattal együtt. A Képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és az alábbi önkormányzati határozatot hozta: 59/2013. (IV. 25.) határozata A évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről. Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentést megtárgyalta és elfogadja. Biztosítani kell továbbra is a belső ellenőrzést. Határidő: folyamatos Felelős: Dr. Szerencsés István polgármester Jegyző 1. Jászsági Többcélú Társulás Jászkisér 2. At-Ro 21 Bt. Szolnok, Jubileum tér 6.3/4. 3. Dr. Szerencsés István polgármester Helyben 4. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 5. Képviselő-testület tagjai Helyben 6. Irattár Helyben Ezek után Dr. Szerencsés István polgármester a 8.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 8./ Napirendi pont: T á r g y : E l ő a d ó : 8.) Előterjesztés Jászdózsa Község szennyvízcsatornázása Dr. Szerencsés István című KEOP-1.2.0/ azonosító számú polgármester pályázat megvalósítási szakaszához tartozó közbeszerzési feladatok ellátására beérkezett ajánlatokról. Dr. Szerencsés István polgármester az írásos anyagot szóban nem kívánta kiegészíteni. Dr. Szerencsés István polgármester elmondta, a Pénzügyi Bizottság ülésén tárgyalta a napirendet. Felkérte Balog Erikát, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a bizottság állásfoglalását ismertesse a képviselő-testület tagjaival. Balog Erika a bizottság elnöke ismertette a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

13 98 Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, vélemény, más javaslat nem hangzott el, Dr. Szerencsés István polgármester javasolta Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének, Jászdózsa Község szennyvízcsatornázása című KEOP-1.2.0/ azonosító számú pályázat megvalósítási szakaszához tartozó közbeszerzési feladatok ellátására beérkezett ajánlatokról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslattal együtt. A Képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és az alábbi önkormányzati határozatot hozta: 60/2013. (IV. 25.) határozata Jászdózsa Község szennyvízcsatornázása című KEOP-1.2.0/ azonosító számú pályázat megvalósítási szakaszához tartozó közbeszerzési feladatok ellátására vonatkozó ajánlatkérés Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. megtárgyalta a Jászdózsa Község szennyvízcsatornázása című KEOP-1.2.0/ azonosító számú pályázat megvalósítási szakaszának közbeszerzési feladatok ellátására irányuló a közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó beszerzés ajánlatkérésre benyújtott ajánlatokat. 2. elfogadja, a legkedvezőbb ajánlattevő Matrix Audit Beruházás Szervező és Pénzügyi Tanácsadó Kft. (4032 Debrecen, Poroszlay utca 27.) nettó Ft összegű árajánlatát és megbízza a céget a feladatok elvégzésével. 3. felhatalmazza Dr. Szerencsés István polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt feladat elvégzésére vonatkozó megállapodást az Önkormányzat képviseletében eljárva aláírja. Határidő: április 30. Felelős: Dr. Szerencsés István polgármester 1.) Dr. Szerencsés István polgármester helyben 2.) Képviselő-testület tagjai helyben 3.) Imperial Tender Kft Budapest, Buday László u. 2. I/2. 4.) Syntron Kft Budapest, Bécsi út ) Matrix Audit Beruházás szervező és Pénzügyi Tanácsadó Kft Debrecen, Kürtgyarmat utca 27.

14 99 Ezek után Dr. Szerencsés István polgármester a 9.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 9./ Napirendi pont: T á r g y : E l ő a d ó : 9.) Előterjesztés Ivóvízminőség-javító beruházás Dr. Szerencsés István Jászdózsa településen tárgyú pályázat benyújtására polgármester és az MT, CBA elfogadására. Dr. Szerencsés István polgármester az írásos anyagot szóban nem kívánta kiegészíteni. Dr. Szerencsés István polgármester elmondta, a Pénzügyi Bizottság ülésén tárgyalta a napirendet. Felkérte Balog Erikát, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a bizottság állásfoglalását ismertesse a képviselő-testület tagjaival. Balog Erika a bizottság elnöke ismertette a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Nemezczky László képviselő elmondta, hogy az ivóvízminőség javító beruházás összefügg a szennyvízberuházással. Mivel a vízhálózat régi a településen, a csövek elkorrodáltak és nem ismert a hálózat pontos helye sem, ez problémákhoz, csőtörésekhez vezethet. Dr. Szerencsés István polgármester elmondta, hogy a TRV Zrt., mint üzemeltető hatáskörébe tartozik az ivóvízhálózat javítása. A TRV Zrt. által a hálózatért fizetendő bérleti díjat az önkormányzatnak csak a hálózat felújítására, fejlesztésére lehet fordítania. Elmondta, hogy az ivóvízminőség javító program keretein belül 30 millió Ft van hálózatrekonstrukcióra betervezve, amiből tolózár aknák kiépítése fog megvalósulni. A teljes megvalósulási összeg 10%-ig lehet hálózatrekonstrukciót beépíteni a pályázatba. A település ivóvízhálózata műanyag és eternit csőből áll. A szárazság és a csapadékos időszak is egyaránt kedvezőtlenül hat rá. Amennyiben a beruházás megvalósul, úgy a hálózatra bocsátott víz minősége meg fog felelni az uniós előírásoknak. II. ütemben fog a fogyasztókhoz eljuttatott ivóvíz minőségére figyelem fordulni. A beruházással egy 200 milliós fejlesztés fog megvalósulni a településen. Bollók László pénzügyi ügyintéző elmondta, hogy a TRV Zrt-vel kötött szerződés alapján a bérleti díj összegéről vita van. A szerződés az átadott vagyon amortizációjának mértékét adja alapul a díjszámításnak, míg a TRV Zrt. pedig a díjban realizált amortizáció értékének meghatározását kéri az önkormányzattól. Ebben a kérdésben egyezségre kell jutni az üzemeltetővel. Gyenes László alpolgármester elmondta, hogy nem tart a beruházásoktól, azokat szakszerűen meg kell valósítani. Egyrészt törvényi kötelezettség a szennyvízberuházás a településen, másrészt a község érdekeit szolgálja. A két beruházás időben egybeesik. A lakosság részéről nagy türelmet fog igényelni.

15 100 Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, vélemény, más javaslat nem hangzott el, Dr. Szerencsés István polgármester először javasolta Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, az Ivóvízminőség-javító beruházás Jászdózsa településen tárgyú pályázat benyújtásáról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslattal együtt. A Képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és az alábbi önkormányzati határozatot hozta: 61/2013. (IV. 25.) határozata Ivóvízminőség-javító beruházás Jászdózsa településen tárgyú pályázat benyújtásáról. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete: - egyetért a Ivóvízminőség-javító beruházás Jászdózsa településen tárgyú, nettó ,- Ft összköltségű beruházás megvalósításával és az erre irányuló pályázat KEOP /09-11 számú Ivóvízminőség-javítás program megvalósítása című konstrukcióra történő benyújtásával. - a beruházás megvalósításához szükséges összes nettó ,- Ft saját erőt biztosítja. - a saját erő fedezetét elsődlegesen EU (BM/NFÜ) Önerő Alap támogatásból fogja biztosítani. - kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben nem részesül EU (BM/NFÜ) Önerő Alap támogatásban, úgy a hiányzó önrészt más forrásból biztosítja. - felhatalmazza a Jászdózsa Község Polgármesterét, hogy nyújtsa be a pályázatot a KEOP-1.3.0/09-11 számú Ivóvízminőség-javítás program megvalósítása című konstrukcióra. Felelős: Dr. Szerencsés István polgármester Határidő: május ) Dr. Szerencsés István polgármester helyben 2.) Képviselő-testület tagjai helyben 3.) Pénzügy helyben 4.) Immobi-Rat Kft Nyíregyháza, Báthory u ) Irattár Ezt követően Dr. Szerencsés István polgármester másodszor javasolta Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, az Ivóvízminőség-javító beruházás Jászdózsa településen tárgyában elkészített Megvalósíthatósági Tanulmányt és Költség Haszon elemzés (CBA) ről szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslattal együtt.

16 101 A Képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és az alábbi önkormányzati határozatot hozta: 62/2013. (IV. 25.) határozata Ivóvízminőség-javító beruházás Jászdózsa településen tárgyában elkészített Megvalósíthatósági Tanulmányt és Költség Haszon elemzést(cba). elfogadásáról. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete: - megismerte és elfogadja a Ivóvízminőség-javító beruházás Jászdózsa településen tárgyában elkészített Megvalósíthatósági Tanulmányt és Költség Haszon elemzést(cba). - nyilatkozik arról, hogy az üzemeltetési koncepció alátámasztásához adott adatok, információk a valóságnak megfelelnek, valamint az MT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést ismeri és annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja. Felelős: Dr. Szerencsés István polgármester Határidő: azonnal 1.) Dr. Szerencsés István polgármester helyben 2.) Képviselő-testület tagjai helyben 3.) Pénzügy helyben 4.) Immobi-Rat Kft Nyíregyháza, Báthory u ) Irattár Ezek után Dr. Szerencsés István polgármester a 10.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 10./ Napirendi pont: T á r g y : E l ő a d ó : 10.) Előterjesztés a Jászdózsai Mocorgó Óvoda Dr. Szerencsés István július 1-től történő működtetésére. polgármester Dr. Szerencsés István polgármester az írásos anyagot szóban az alábbiakkal egészítette ki. - Elmondta, hogy a JTT megszűnését követően közös működtetés volt a terv Jánoshida gesztorságával, azonban Jánoshida a gesztori szerepet nem vállalta. A legutóbbi társulási ülésen egyértelművé vált, hogy nincs település, aki felvállalná a gesztorságot. Jászdózsa települést is kérték, hogy vállalja fel ezt a feladatot. Véleménye volt, hogy a Polgármesteri

17 102 Hivatalra több terhet már nem lehet tenni. Továbbá nincs az önkormányzatnak a kezében semmilyen eszköz arra az esetre, ha a tagönkormányzatok nem tudják a kiegészítéséket megfizetni. Az önálló működtetés további kiadást fog eredményezni az önkormányzatnak. Dr. Szerencsés István polgármester elmondta, a Pénzügyi Bizottság ülésén tárgyalta a napirendet. Felkérte Balog Erikát, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a bizottság állásfoglalását ismertesse a képviselő-testület tagjaival. Balog Erika a bizottság elnöke ismertette a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Bollók László pénzügyi ügyintéző tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az óvoda saját működtetése esetében tagintézményből önálló intézménnyé válik. A jogszabályi rendelkezés alapján a gyermeklétszám határozza meg a dolgozói létszámot. A sajátos nevelési igényű gyermekek számbavétele most is meghatározó. A jászdózsai óvoda októberi statisztikai létszáma alapján fő között mozog, ez egy számított létszám az SNI-s gyermekek figyelemebevételével. 67 főnél 1 fővel kevesebb óvodapedagógus 79 főnél pedig 1 fővel több óvodapedagógust lehet foglalkoztatni a köznevelési törvény előírása alapján. Tehát jelenleg az óvodai létszám ezen a határon mozog. Több gyermek nem várható, viszont az elvándorlás gondot jelenthet. Elmondta, hogy a normatíva igénylés a mai napon megtörtént. Júliusban lesz lehetőség pótigény benyújtására. A Magyar Államkincstárnál is problémát jelent, hogy 8 hónapra kellett a normatívát megigényelni és a fennmaradó 2 hónapot nem tudják kezelni. További feladat lesz az intézményi költségvetés és az intézmény alapító okiratának elkészítése és a képviselő-testület általi elfogadása. Elmondta, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek után kap az önkormányzat állami támogatást. Jelenleg ez 40 fő. A többi kiadás az önkormányzatot terheli. A társulásnak éves szinten 3,9 millió Ft került átutalásra az óvodai működtetésre, és még kiadásként jelentkezett az étkeztetés szolgáltatási díj és térítési díj közötti különbség ami közel 3 millió Ft volt. Palotainé Szabó Éva a Mocorgó Óvoda vezetője elmondta, hogy a gyereklétszámot figyelembe véve, a határon van a dolgozói létszám. Fél attól, hogy ha 1 fő óvodapedagógust felvesznek, a későbbiekben el kell küldeni a gyereklétszám esetleges csökkenése miatt. A foglalkoztatottak létszámával kapcsolatban kért több helyről állásfoglalást, de ezek eltérőek voltak, a köznevelési törvény alapján számolt. Az említett törvény 1. számú melléklete a vezető alkalmazásának kötelezettségét 50 fő feletti gyermeklétszámhoz köti. A 2. számú melléklet a dajkák, takarítók, óvodapedagógusok létszámát a csoportszámhoz viszonyítja. Az 5. számú melléklet pedig a vezetői kötelező óraszámot 50 fő felett 10 órában állapítja meg, ami az óvoda esetében a foglalkoztatások számával egyenértékű, azonban a foglakozások 30 percesek, így ez csak 5 órát tesz ki. Ebben a kérdésben sincs egyértelmű állásfoglalás. Elmondta, hogy sajnálja, hogy a társulás megszűnik, véleménye volt, hogy nehéz feladat lesz intézményvezetőnek és csoportvezetőnek lenni egyszerre. Szabó Benedekné jegyző elmondta, hogy a JTT május 17-ig kéri az önkormányzatokat, hogy döntsenek az óvodák további működtetéséről, és május 31-ig kéri az alapító okirat elfogadását, a MÁK-nak törzskönyvi nyilvántartásba kell vennie az új intézményt, és OM

18 103 azonosítóra is szükség lesz. Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, vélemény, más javaslat nem hangzott el, Dr. Szerencsés István polgármester javasolta Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének, a Jászdózsai Mocorgó Óvoda július 1-től történő működtetéséről szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslattal együtt, azzal a kiegészítéssel, hogy jelen határozattal egyidejűleg a 8/2013.(01.24.)-i önkormányzati képviselő-testületi határozat hatályát veszti. A Képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és az alábbi önkormányzati határozatot hozta: 63/2013. (IV. 25.) határozata A Jászdózsai Mocorgó Óvoda július 1-től történő működtetéséről. Jászdózsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 6. pontja és a 41. (6) bekezdése értelmében a Jászdózsai Mocorgó Óvoda fenntartását visszaveszi július 1-től a Jászsági Többcélú Társulástól, mely intézményt önállóan kívánja fenntartani. Fenntartó neve: Jászdózsa Község Önkormányzata 5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1. Intézmény neve: Jászdózsai Mocorgó Óvoda 5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 5. A képviselő-testület meghatalmazza Dr. Szerencsés István polgármestert arra vonatkozóan, hogy a szükséges állami támogatásokat igényelje meg. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 8/2013.(I.24.) önkormányzati képviselő-testületi határozat, mely a Jászsági Többcélú Társulás évi feladatellátásáról szól. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Szerencsés István polgármester A képviselő-testület meghatalmazza a jegyzőt, hogy készítse elő a Mocorgó Óvoda alapító okiratát. Határidő: május 31-ig. Felelős: jegyző 1.) Dr. Szerencsés István polgármester 2.) Jászsági Többcélú Társulás Jászkisér

19 104 3.) Jegyző Jászdózsa 4.) PH- Pénzügy Helyben 5.) Jánoshida Önkormányzata 6.) Önkormányzati Képviselők Helyben 7.) Irattár Ezek után Dr. Szerencsés István polgármester a 11.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 11./ Napirendi pont: T á r g y : E l ő a d ó : 11.) Előterjesztés Jászsági Támogató Szolgálatban Dr. Szerencsés István a pszichiátriai közösségi ellátás biztosításáról. polgármester Dr. Szerencsés István polgármester az írásos anyagot szóban nem kívánta kiegészíteni. Dr. Szerencsés István polgármester elmondta, a Pénzügyi Bizottság ülésén tárgyalta a napirendet. Felkérte Balog Erikát, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a bizottság állásfoglalását ismertesse a képviselő-testület tagjaival. Balog Erika a bizottság elnöke ismertette a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, vélemény, más javaslat nem hangzott el, Dr. Szerencsés István polgármester javasolta Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének, a Jászsági Támogató Szolgálatban a pszichiátriai közösségi ellátás biztosításáról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslattal együtt. A Képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és az alábbi önkormányzati határozatot hozta: 64/2013. (IV. 25.) határozata Jászsági Támogató Szolgálatban a pszichiátriai közösségi alapellátás biztosításáról. Jászdózsa Község Önkormányzata döntött abban, hogy szándékában áll a Jászsági Támogató Szolgálat keretében biztosítani a jászdózsai lakosok részére a pszichiátriai közösségi alapellátás igénybe vételét.

20 105 Ehhez a szakosított alapellátási forma biztosításához Jászdózsa, Község Önkormányzata költségvetési házzájárulást nem tud biztosítani. 1.) Dr. Szerencsés István polgármester 2.) Turucz Edina közösségi koordinátor Jászberény 3.) Önkormányzati képviselők Helyben 4.) Irattár Ezek után Dr. Szerencsés István polgármester a 12.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 12./ Napirendi pont: T á r g y : E l ő a d ó : 12.) Előterjesztés Dósai Napok programjának Dr. Szerencsés István meghatározására. polgármester Dr. Szerencsés István polgármester az írásos anyagot szóban az alábbiakkal egészítette ki. - Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Artézi kút szobrának másolata a Dózsai Napok keretein belül kerülne felavatásra. A szobornál el kellene helyezni egy 40x18 cm-es táblát, melyre Varga Gábor művész Úr javaslata alapján a következő szöveg szerepelne: Az eredeti szobor másolatát készíttette 2013-ban a község lakosságának adományaiból a Jászdózsa Községért Közalapítvány. Dr. Szerencsés István polgármester elmondta, a Pénzügyi Bizottság ülésén tárgyalta a napirendet. Felkérte Balog Erikát, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a bizottság állásfoglalását ismertesse a képviselő-testület tagjaival. Balog Erika a bizottság elnöke ismertette a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Kovács József Pénzügyi Bizottsági tag tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az adott táblaméreten 3 cm-es betűvel 2 sor szöveg helyezhető el, hogy az olvasható legyen. Szabó Benedekné jegyző véleménye volt, hogy nem csak adományból és helyi lakosságtól folyt be összeg az alapítvány számlájára erre a célra. Zsidei Andrásné képviselő véleménye, hogy a készítő neve szerepeljen a táblán.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 13-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Községháza polgármesteri iroda Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 206 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. december 12.-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza polgármesteri iroda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. március 6-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 43 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza polgármesteri iroda mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 25 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. február 18-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 45 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. május 26-án megtartott rendes ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 91 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. május 28-án megtartott rendes ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 168 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. október 15-én megtartott rendes ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme. mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 174 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 27-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 132 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: Dr. Szerencsés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-4/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 30 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. április 21-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2-5/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. május 29-én MEGTARTOTT SORON KÖVETKEZŐ NYILT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja: 45/2013. C 1 46/2013. C 1 47/2013.

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. február 20- án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 4-én 7.00 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u 59. 9/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 9-én a bezi Községházban megtartott

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 97 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 19-én megtartott soros ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: Dr. Szerencsés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek NÓRÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8591 Nóráp Kossuth u 48. Szám: 9-3/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 2-án 18.30 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2013. (V.30.) határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 386-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d Száma: 332-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestülete,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám: 19 /2013. Ikt.szám: M 2389/2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. augusztus 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. 264/4/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 6-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 6-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-33/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 62 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme. mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. május 29-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 154 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én megtartott rendes ülésén. Az ülés helye: Községháza nagyterme Jelen vannak: mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel Attila, Pató Bálint képviselő

Jegyzőkönyv. Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel Attila, Pató Bálint képviselő Jegyzőkönyv Készült Neszmély Község Képviselő-testületének 2011. május 25-én tartott üléséről. Jelen vannak: Janovics István polgármester Dr. Józó Antal mb. jegyző Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V. Jegyzőkönyv hitelesítők: ABC sorrendben: dr. Horváth Benedek és Horváth Miklós képviselők.

J E GY Z Ő K Ö NY V. Jegyzőkönyv hitelesítők: ABC sorrendben: dr. Horváth Benedek és Horváth Miklós képviselők. 1 J E GY Z Ő K Ö NY V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 18:00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint.

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

7/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. április 3-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

7/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. április 3-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 7/2014 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. április 3-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-19/2014. iktatószám 19. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről 1 Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 1/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu.

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 692-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Készült: Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében 2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5/2015. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve 5 5 5

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről Ikt.szám: 459-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Emeleti tanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott közmeghallgatással egybekapcsolt rendes ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szám: D-57-8 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Határozati javaslat A napirendi pontok meghatározása 1. Döntés a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó társulási megállapodásról; Előadó:

Határozati javaslat A napirendi pontok meghatározása 1. Döntés a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó társulási megállapodásról; Előadó: Vámosszabadi Község Önkormányzat Jegyzőkönyv Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én (csütörtökön) 16.30 órakor tartott üléséről Az ülés helye: Vámosszabadi

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 23-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 23-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 23-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2014. (IV.23.) határozata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 16 órakor a Szálka Petőfi u. 2. szám alatt, a Községháza tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése Szám: 6-4/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok sorszáma Kódja 11 G8 12 G 2 13 G 2 14 G 2 15 G 2 JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/413/1/2013. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2013. január 10-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 1. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. 183/15/2013. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. Rendelet: 10/2013.(XII.1.)önkormányzati rendelet szociális

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben