889. szám március 18.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "889. szám 2012. március 18."

Átírás

1 A SZEGED-FELSŐVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA LAPJA 889. szám március 18. Nagyböjt 4. vasárnapja A törvényszegés 2Krón 36,14-16 Nemcsak a nép, hanem a papok összes elöljárói is sok-sok hűtlenséget követtek el, utánozva a nemzetek valamennyi iszonyatos dolgát. Megszentségtelenítették az Úr templomát, amelyet pedig ő tett szentté Jeruzsálemben. Az Úr, atyáik Istene követei által még jókor és ismételten küldte hozzájuk figyelmeztetéseit. Kímélni akarta népét és a maga lakóhelyét. De ők kigúnyolták az Isten követeit, megvetették üzeneteit, és kinevették prófétáit. Végül az Úr haragja visszavonhatatlanul népére zúdult. A Biblia kutatás történetében igen éles vita folyik arról, hogy a szövegben leírt törvényeket és utasításokat kik tartották meg és az írott vallásosság követelményeinek megfelelően létezett-e valaha is ilyen vallási előírásokat követő közösség. Egyes vélemények szerint a zsidó vallás csak a próféták vallása, mert csak azok tartották meg őket. A problémát megvizsgálni azért nehéz, mert a ránk maradt szövegek kivétel nélkül vallási szövegek. Ami azt jelenti, hogy az un. történeti szövegeknek is vallási buzdító jellegük van, ennek következtében a benne foglalt kritikát vagy információt a buzdítás felől kell értelmezni. Különösen áll ez a mostani szövegre, amely negatív tudósítás a nép és a vallásosság vezetőinek tevékenységéről. Azonban ennél többről van szó. Nem egyszerűen negatív, felmentő jellegű tudósítás ez, amely egyben a törvényeket és

2 2. FELSŐVÁROS március 18. parancsokat is hatályon kívül helyezi, hanem éppen megerősítő jellegű. Annak ellenére, hogy a parancsok betartatására hivatott vezetők is megszegik a parancsokat, mégis a parancsok feloldására sem a vezetők, sem a történetíró nem kap felhatalmazást, sőt inkább azt rögzíti, hogy a parancsok védelmében el kell ítélni mindenkit, még a vezetőket is. Ez a magatartás nemcsak ténymegállapítást tartalmaz, hanem azt is, hogy amiről ír, a parancsok átírására senki sem kapott felhatalmazást, mert az szent és annak megszegését lehet rögzíteni, de megváltoztatni nem lehetséges. Ez azért különös, mert manapság a törvényhozás és az állam törvényei nagyobb vagy kisebb csoportok megállapodásain alapulnak, vagyis nem kőbe vésett utasítások, hanem igény szerint megváltoztathatók. Tehát két lehetőség van, vagy regisztráljuk a törvényszegéseket, vagy megváltoztatjuk a törvényt, hogy ne lehessen vádolni bennünket törvényszegéssel. A nem szakrális identitású államokban ezt az utóbbi gyakorta alkalmazzák. Ez a minta azonban kihat az egyes emberek egyénileg követett életszabályaira is. A törvényszegésnek és a bűntudat kikerülésének igen hatásos módja, hogy egyszerűen kijelentjük, ma már nem tartom kötelezőnek magam számára ezt és ezt az elvet. Ha újabb szabályozás következik, amely talán bűnösséggel vádolna, akkor azt mondhatom, akkor még nem ismertem fel ezt az elvet, és ideológiailag fejletlen voltam. Ám ez a magatartás sokkal veszélyesebb mint az előző, ahol regisztráljuk a törvényszegést, vagy magunk egyénileg is beismerjük a bűnösségünket. A bűnösség beismerése egyben az egyéni és közösségi fejlődés lehetőségét is magában hordozza. Olyan lelki fejlődést, amelyet senki más nem tud ránk kényszeríteni, csak mi tudunk magunkra kényszeríteni az isteni törvények szabad felismerése és felelős elfogadása által. A társadalomnak és az egyénnek egyaránt ez a lelki fejlődési menete. Amikor egyre többen leszünk a földön és egyre közelebb élünk egymáshoz és egyre nagyobbak a lehetőségeink hogy egymás életébe beavatkozzunk, akkor a személyi lelki és etikai fejlődés az egyén és a társadalom jólétének és fejlődésének fontos elemévé válik. Régen a közösség tagjainak lelki fejlődésével mérték a társadalom fejlettségét, ma inkább csak a technikai fejlődéssel regisztrálják ezt a folyamatot. Azonban a technikai fejlődés nem vezet lelki fejlődéshez, s a jóléti gyarapodás nem vezet a közös boldogság emelkedéséhez. Pedig minden közösségi szervezésnek és törvénynek a célja az, hogy ezt elősegítse. Ezért érdemes a régi beismerő, önkritikus álláspontot feleleveníteni. B. Gy.

3 2012. március 18. FELSŐVÁROS 3. EMBER, EGYHÁZZENE, LITURGIA 113. Nagyböjti Communio-k IV. Nagyböjt IV. vasárnapjának áldozási éneke a 121. zsoltárból való: Antifóna: Jeruzsálem mily nagy városnak épült, egybeillik annak minden része. Oda mennek föl a nemzetségek, nemzetségei az Úrnak. Zsoltár: Vigadtam, mikor azt mondották nékem: * Fölmegyünk az Úr házába! Ott állnak az ítéletnek székei, * Dávid házának trónjai. Könyörögjetek békét Jeruzsálemnek, és mondjátok: * szerencsés legyen, ki szeret téged! A te erős falaid közt honoljon békesség, * és magas tornyaidban legyen mindig bőség. Atyámfiaiért és barátaim miatt * békességet kívánok néked. Mert a mi Urunk, Istenünk lakóhelye benned vagyon, * kívánok minden jót néked. A Zsoltárok Könyve az imádság iskolája. Ezért választotta az Egyház kétezer évvel ezelőtt a zsidó zsinagógai istentiszteletből tanulva éppen a zsoltárokat papjai, szerzetesei kötelező imádságául és hívei lelki táplálékául. És ezért választotta az Egyház a nagyböjti szent idő negyedik vasárnapjára ezeket a sorokat, mert ezek a szavak Isten házának a szeretetére buzdítanak bennünket. Isten háza pedig: "a mennyország kapuja". Tudod, mit jelent: "egybeillik annak minden része"? Azt, hogy mindannyian elférünk Isten országában, feltéve, hogy oda akarunk menni. Azt, hogy a tagok, bár különféleképpen viselkednek és különféle adományokat kapnak, az egy Testnek, Krisztusnak összeillő tagjai. Azt, hogy hiába nézed le a másikat, aki más módon él, attól még ő is Krisztushoz tartozhat, ha másképpen is, ha neked nem is tetszően is, ha számodra érthetetlen módon is... Hallgasd meg, mit érzett ki ezekből a szavakból a magyar középkor egyháza, aki az e zsoltár alapján ihletett könyörgést így imádkozta: "A békesség bőségével töltsd be, mindenható Isten, azokat, kik házad csarnokaiban járnak, hogy míg szívünk egész buzgóságával áldjuk

4 4. FELSŐVÁROS március 18. nevedet, mennyei javaidat elérhessük. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen." Olvasd ki a zsoltárból, milyen a templom, milyen az Egyház: erős, magas torony, bőséges és gazdag. S miért ez a nagy lelkesedés? Csupán azért, mert "a mi Urunk, Istenünk benned vagyon". Ez pedig nem kis dolog. Sőt, a legnagyobb. Nem mellékes az sem, hogy kik mennek föl "oda": "a nemzetségek, nemzetségei az Úrnak". Magyarországot ezer esztendeje Mária Országának hívjuk. Az itt megszülető nemzedékek és nemzetségek Mária gyermekei, az Úr nemzedékei. Látszik-e rajtam, látszik-e családomon, látszik-e viselkedésemen, hogy én Mária gyermeke vagyok? S jól jegyezd meg: attól, hogy nem látszik, még az vagy, csak talán nem értetted meg, hogy miről szól az örömhír. Talán nem juthatott el a szívedig Isten igazsága. De éppen erre is jó a nagyböjt, éppen erre is jó az Egyház, hogy akár azonnal megtérhess! Hogy azonnal sarkon fordulhass és gyökeresen megváltoztasd az életedet. Mert, ahogyan Barsi Balázs atya mondta: "Megtérni nem lehet egy kicsit. Nem lehet félig. Megtérni csak egészen lehet." Aranyosi-Vitéz Gellért Barsi Balázs atya lelkigyakorlata Sümegen Március között egyházközségünk több tagja lelkigyakorlaton vett részt a Balaton-felvidéki Sümegen. Csoportunkhoz csatlakoztak néhányan a város többi plébániájáról, velünk tartott Dr. Alácsi Ervin János százados, tábori lelkész atya is Hódmezővásárhelyről. Barsi Balázs atya sejtése beigazolódott: valóban sokkal jobban jártunk így, hogy mi mentünk oda, ahelyett, hogy ő jött volna ide. A sümegi ferences rendház átimádkozott légköre, a folyosón elhelyezett "imádságos sarkok", feszületek, Mária szobrok, amelyek mellett szüntelen kis örökmécs ég, a sok-sok szent képe azon az útvonalon, ahol a lelkigyakorlatozó eljár, az egész épület istenes jellege, nem beszélve a csodálatosan felújított, ízléses templom mélységes-mély, szívbe markoló hatásáról, nos, ezek mind-mind hozzásegítettek bennünket ahhoz, hogy a hétköznapokból kilépve, elcsen-

5 2012. március 18. FELSŐVÁROS 5. desedve, imádkozva Istenre figyeljünk. S a bölcs lelkigyakorlat-vezető napirendi beosztása is ugyanezt szolgálta, ahogyan ő elmondta: a lelkigyakorlat alatt mi is úgy élünk, mint a szerzetesek, a szerzetesek pedig folytonosan imádkoznak. A nap egyes pontjain elhelyezett nagyböjti énekes zsolozsma többezer éves sugalmazott szövegeivel, Balázs atya irányítása alatt valódi lelki kincsestárrá vált számunkra. A lelkigyakorlatos napok alatt Balázs atya négy elmélkedést tartott, valamint utolsó este egy hosszú beszélgetés keretében válaszolt a résztvevők kérdéseire, ügyes-bajos gondjaira. Köszönettel tartozunk neki, hogy Isten igaz igéjét ilyen szemléletesen, mélyen, érzékletesen, sallangoktól és üres frázisoktól mentesen közvetítette számunkra. Következő számainkban szemelvényeket fogunk közölni Barsi Balázs atya lelkigyakorlatos beszédeiből. (avg) Életbölcsesség Felebarátaink cselekedetei Az alázatosságnak okos gyakorlása, ha felebarátaink cselekedeteit csak azért figyeljük meg, hogy azokban erényeket vegyünk észre, de soha tökéletlenségeket. Addig, amíg a kötelesség nem parancsolja, hogy mások hibáit szemmel tartsuk, ne lássuk meg azokat, s ne törődjünk velük. Felebarátunk cselekedeteit, hacsak valamiképpen lehetséges, mindig az ő előnyére kell magyaráznunk. Kétes esetekben pedig azt követeli meg tőlünk a keresztény szeretet, hogy ne tartsuk rossznak, amit észrevettünk, hanem lássuk meg saját tökéletlenségünket abban, hogy ilyen balvélemény támadt bennünk. Ezzel a legveszélyesebb bajt hárítjuk el magunktól, a vakmerő ítélkezést, amely minden megvetésre méltó. Felebarátunknak nyilvánvalóan rossz cselekedetei keltsenek bennünk részvétet iránta, és indítsanak arra, hogy az ő és a mi hibáink fölött megalázkodva, javulásáért imádkozzunk Istenhez ugyanolyan bensőséggel, mint amilyennel imádkoznánk, ha mi magunk követtük volna el azokat a hibákat. Szalézi Szent Ferenc

6 6. FELSŐVÁROS március 18. Gyereksarok LÉGY IGAZMONDÓ! A családi kiránduláson történt. Reggel édesapa éppen kinézett az ablakon. Hirtelen felkiáltott: Fiúk, két gyönyörű szarvas áll az erdei tisztáson! Peti és Pali rohant az ablakhoz, de a szarvasoknak nyomát se látták. Később már a reggelinél ültek a teraszon, amikor apu anyuhoz fordult: Micsoda fekete bogár mászik a hajadban! Anyu ijedten odakapott a fejéhez, de bogarat nem talált rajta. Rájöttél már a huncutságra? Persze, április elseje volt, s apa megtréfálta a család tagjait. Ezen a napon lehet. De az év többi napján megbízhatónak kell lennie minden szavunknak. Ismered az Ószövetségből Jákob és Ézsau történetét. Jákob csúnyán becsapta idős, vak apját, hogy az elsőszülöttnek járó áldást megszerezze tőle. Izsák gyanakodva kérdezte: Te Ézsau fiam vagy? Az vagyok hazudta Jákob. Ezzel súlyosan vétett testvére ellen és Isten parancsa ellen. A gyerekek félelemből és dicsekvésből szoktak hazudni, a felnőttek pedig érdekből. Ha néha, kis dolgokban füllent egy gyerek, az bocsánatos bűn. De veszélyes, mert annyira megszokja a hazudozást, hogy felnőttként is megbízhatatlan lesz. Ezen a képen úgy ábrázolták a hazugságot, hogy a fiú szájából kígyóként jönnek elő a hazug szavak. Valóban, a sok hamis mondat, mint kígyók teljesen körülfonják a hazudós gyereket, belegabalyodik hazugságaiba, és egy idő után már senki sem hisz neki. Talán te is ismersz ilyen fiút vagy lányt, esetleg magadra ismersz a képről? Pedig Szent Pál azt tanítja leveleiben: Hagyjátok el ezeket: a haragot, a gyűlölködést, a rosszindulatot, az átkozódást és az ocsmány beszédet. Ne hazudjatok egymásnak. (Kol 3,8) Hagyjátok el tehát a hazudozást, beszéljen mindenki őszintén embertársával, hiszen tagjai vagyunk egymásnak. (Ef 4,25) Ezzel arra figyelmeztet, hogy mindig bátran az igazsághoz ragaszkodva beszéljünk. (S. I.)

7 2012. március 18. FELSŐVÁROS 7. Olvassuk mindennap a Szentírást! Hétfő: 2Sám 7, Róm 4,13-22 Lk 2,41-51 Kedd: Ez 47, Jn 5,1-16 Szerda: Iz 49,8-15 Jn 5,17-30 Csütörtök: Kiv 32,7-14 Jn 5,31-47 Péntek: Bölcs 2, Jn 7, Szombat: Jer 11,18-20 Jn 7,40-53 Vasárnap: Jer 31,31-34 Zsid 5,7-9 Jn 12,20-33 Vallási műsorajánló: Kossuth Rádió: márc ,30: A görög katolikus egyház félórája márc. 20. és ,30: A katolikus egyház félórája Bartók Rádió: márc ,10: Orgonamuzsika márc ,05: Jubilate Deo - egyházi zene Televízió: M 1: márc ,25: Hungária márc ,35: A szövetség - vetélkedő márc ,20: Katolikus krónika; 8,00: Szentmise közvetítés M 2: márc ,25: Főtér márc ,01: Katolikus krónika; 13,50: Szentmise közv. DUNA TV: márc ,10: Duna Univerzum márc ,30: A magyar kereszténység történetéből márc ,15: Vannak vidékek márc ,30: Isten kezében márc ,00: Élő egyház, Isten kezében; 11,30: Beavatás DUNA II.: márc ,15: Katolikus krónika márc ,10: Duna anziksz, Töredékek márc ,05: Hazajáró márc ,45: Jókai városai márc ,15: A Habsburgok és Magyarország márc ,15: Isten kezében márc ,15: Vannak vidékek PAX TV: márc ,00: Katolikus hittan márc ,00: Szentmise közvetítés

8 8. FELSŐVÁROS március 18. Halottunk Hődör Istvánné Magyaros Gabriella élt 88 évet Nyugodjék békében! Híreink A mai vasárnap délután fél 4-re óvodás misére várjuk a kisgyermekes családokat a nagyterembe. Hétköznapokon reggel fél 8-kor közös zsolozsma a templomban. Hétfőn, szerdán és csütörtökön mise után passió próba a hittanteremben. Szerdán délelőtt 9 órakor a Ferences Világi Rend összejövetele. Szerdán délután 5 órakor Biblia óra. Csütörtökön délután 3 órakor Szent Pió imacsoport. Pénteken délután 5 órakor bérmálási oktatás. Pénteken délután 5,15-kor keresztúti ájtatosság, melyet ezúttal a Ferences Világi Rend tagjai vezetnek. Vasárnap délelőtt 10 órakor elsőáldozási oktatás. A jövő vasárnap a perselygyűjtés a szentföldi kegyhelyek javára történik. A szentsír díszítésére adományokat a kitett perselybe szívesen fogadunk. Keresztelési időpontok a tavasz folyamán: március 25, április 15, május 6, május 27. Keresztelési igényüket a kedves szülők előtte egy hónappal jelentsék be az irodában. A püspöki kar felhívására tartós élelmiszert gyűjtünk a rászorulók részére. Még a hét folyamán lehet élelmiszereket hozni a templomban kihelyezett kosárba. A csíksomlyói zarándoklatra ezen a hétvégén lezárul a jelentkezés. Aki még szeretne jönni, hétfőn föltétlenül jelentkezzen a plébánia irodán. Kiadja a Szeged-Felsővárosi Szent Miklós Plébánia 6721 Szeged, Munkácsy u T: honlap: templomfelujitas.blogspot.com

877. szám 2011. december 18.

877. szám 2011. december 18. A SZEGED-FELSŐVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA LAPJA 877. szám 2011. december 18. Advent 4. vasárnapja "Veled van az Úr" 2Sám 7,1-5 Amikor már a házában lakott a király, és az Úr nyugalmat adott neki körös-körül

Részletesebben

871. szám 2011. november 6.

871. szám 2011. november 6. A SZEGED-FELSŐVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA LAPJA 871. szám 2011. november 6. Évközi 32. vasárnap A bölcsesség ragyogó Bölcs 6,13-17 A bölcsesség ragyogó és hervadhatatlan, könnyen felismerik, akik szeretik,

Részletesebben

855. szám 2011. május 1.

855. szám 2011. május 1. A SZEGED-FELSŐVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA LAPJA 855. szám 2011. május 1. Isteni Irgalmasság vasárnapja Egy szívvel-lélekkel mindennap összegyűltek a templomban ApCsel 2,42-47 Állhatatosan kitartottak

Részletesebben

Évközi 2. vasárnap. Kánai menyegző Jn 2,1-11

Évközi 2. vasárnap. Kánai menyegző Jn 2,1-11 A SZEGED-FELSŐVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA LAPJA 921. szám 2013. január 20. Évközi 2. vasárnap Kánai menyegző Jn 2,1-11 Abban az időben menyegző volt a galileai Kánában. Jézus anyja is részt vett. Jézus

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XI. évfolyam 5. szám 2011. május JÓ PÁSZTOR VASÁRNAPJA ELŐTT A Katolikus Egyházban minden évben a húsvétot követő negyedik vasárnapon, Jó Pásztor vasárnapján

Részletesebben

A Gyöngyös Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja. Nagyböjti himnusz. Illés is így tett egykoron, az üdvösségnek napjai,

A Gyöngyös Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja. Nagyböjti himnusz. Illés is így tett egykoron, az üdvösségnek napjai, A Gyöngyös Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja XI. évfolyam 1. szám 2006. Hamvazószerda Nagyböjti himnusz Itt az alkalmas szent idõ, Illés is így tett egykoron, az üdvösségnek napjai, kit elragadt a

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 3. szám április HÚSVÉT VALÓBAN FELTÁMADT

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 3. szám április HÚSVÉT VALÓBAN FELTÁMADT Fény és Forrás 2009. április 2 LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 3. szám április HÚSVÉT VALÓBAN FELTÁMADT Jézus feltámadása igazi örömhír az embereknek. Nemcsak nekünk keresztényeknek, akik végigéljük

Részletesebben

TARTALOM * Beszélgetés Böjte Csabával * A fiatalok nem arra fogékonyak, MIT teszünk, hanem arra, hogy.. * Életünkből * Jézus ölében * Hírek

TARTALOM * Beszélgetés Böjte Csabával * A fiatalok nem arra fogékonyak, MIT teszünk, hanem arra, hogy.. * Életünkből * Jézus ölében * Hírek TARTALOM * Beszélgetés Böjte Csabával * A fiatalok nem arra fogékonyak, MIT teszünk, hanem arra, hogy.. * Életünkből * Jézus ölében * Hírek Évkezdő gondolatok A kezdethez több mondás és gondolat is kapcsolódik.

Részletesebben

902. szám 2012. június 17.

902. szám 2012. június 17. A SZEGED-FELSŐVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA LAPJA 902. szám 2012. június 17. Évközi 11. vasárnap Magányos fa a cédrus Ez 17,22-24 Ezt mondja az Úr, az Isten: Én is veszek a nagy cédrusfa tetejéről, a legmagasabb

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október ÜNNEPEKRE KÉSZÜLÜNK A társadalmi ünnepeknél megszokhattuk, hogy történelmünk egy eseményét vagy az emberi közösség egy általános értékét teszszük

Részletesebben

Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja. Ferenc pápa nagyböjti üzenete

Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja. Ferenc pápa nagyböjti üzenete Regina Krónika reginamundiplebania.hu A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja XVI. évfolyam 3. szám 2015. március 8. Ferenc pápa nagyböjti üzenete A február 18-án, hamvazószerdával induló nagyböjti

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent Ú HARMATOZZATOK EGEK jra belépünk az adventi szent időbe, amikor egyénileg és közösségben is készülünk karácsony ünnepére. Ősi bölcsesség:

Részletesebben

Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja»

Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja» Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja» Krisztus értetek szegénnyé lett (2Kor 8,9) 1) A húsvét felé vezető út minden évben nagyszerű

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

engedünk a kiáltásnak: Feszítsd

engedünk a kiáltásnak: Feszítsd AZ AGOSTYÁNI, TATA-TÓVÁROSI, VÉRTESTOLNAI PLÉBÁNIÁK KÖZÖS LAPJA - 2014. 03. 09. - XXIV. ÉVF. 1. SZ. Pilátus elítéli Jézust Nagyböjt péntekjein keresztutat járunk, hogy elmélkedjünk a szenvedés titkáról,

Részletesebben

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2013. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Az ICCRS nemzetközi prófétai találkozója Betlehemben A felső teremben folytattuk imánkat, ahol Istentől új pünkösdöt kértünk

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október Október hónapban az egész világegyház Máriával, égi édesanyánkkal fordul Jézus Krisztushoz, a kegyelmek forrásához. Mária, Jézus anyja az Ige megtestesülésétől

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május Fény és Forrás 2009. május 2 LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május kegyelmével Isten akaratát, és örvendezünk a kegyelem által bennünk megtermő gyümölcsnek. Ez mind a jelen pillanat isteni

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

A Magyarországi Vincés Család lapja

A Magyarországi Vincés Család lapja VI évfolyam (2015), 2. szám A Magyarországi Vincés Család lapja Vincés dokumentumok: Generális Atya levele az Együttműködés Évére Vincés Családban Vincés Család és új evangelizáció (3.): Ki lehet az Evangéliumi

Részletesebben

MÉGIS. 2013. húsvét A PÁTYI KATOLIKUS KÖZÖSSÉG LAPJA www.ude.hu

MÉGIS. 2013. húsvét A PÁTYI KATOLIKUS KÖZÖSSÉG LAPJA www.ude.hu Urunk, kérünk, fogadd közösségünk szívből jövő imáit, és segítsd törekvéseinket! Add, hogy Boldog II. János Pál pápa épülő templomunk égi közbenjárója lehessen! Urunk! Kérünk, adj tehetséget, lelki és

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 1. (52. sz.) Nagyböjt PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak

Részletesebben

A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du. 17-18-ig.

A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du. 17-18-ig. VefBor159.qxd 2007. 10. 17. 20:17 Page 2 A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN Hétfõ: 18.00 Kedd: 7.00 Szerda: 18.00 Csütörtök: 7.00 Péntek: 18.00 Szombat: 7.00 Vasárnap: 7.00, 9.30, 18.00 AZ IMAAPOSTOLSÁG

Részletesebben

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja Veled és - K a r á c s o n y! - Fel éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) XXI./6. (185.sz.) 2011. December

Részletesebben

XXII. évfolyam 1. szám, 2013. március. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 1. szám, 2013. március. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. március de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig (Mt 28, 20) Gondolatok Húsvétra Mienk a Húsvét ünnepe, mely ennyi jóval van tele Üljük

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 11. szám KARÁCSONY Karácsony ünnepe minden jóérzésű ember szívét megérinti, megnyitja, még akkor is, ha a mindennapi élet terhei zaklatottá, és bezárttá tesznek

Részletesebben

A PÁPA ÁPRILISI IMASZÁNDÉKA MÁRCIUSI NAPTÁR ÁPRILISI NAPTÁR ÁPRILISI ÉLETIGE. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen.

A PÁPA ÁPRILISI IMASZÁNDÉKA MÁRCIUSI NAPTÁR ÁPRILISI NAPTÁR ÁPRILISI ÉLETIGE. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen. -plébánosbor t 133.qxd 2005. 03. 10. 9:55 Page 2 A PÁPA ÁPRILISI IMASZÁNDÉKA - Hogy a keresztények valóban Istennek és felebarátaiknak szenteljék vasárnapjukat, az Úr napját. - Hogy minden keresztény közösség

Részletesebben