E-Adóellenőrzési Tanácsadó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E-Adóellenőrzési Tanácsadó"

Átírás

1 E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat november IX. évfolyam 11. szám Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ADÓZÁS RENDJE Az adóbírság megállapításának főbb szabályai Írta: dr. Kovács Ferenc adószakértő A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) rendelkezik ún. Bírságolási útmutatóval, mely az ügyfelek tájékoztatását szolgálja annak érdekében, hogy az adózók megismerjék az adóhatóság által a bírságok megállapítása és kiszabása során alkalmazott általános, valamint az egyes cselekményeknél, mulasztásoknál irányadó elveket. Jelen cikk e rendelkezések közül az adóbírság megállapításának szabályait kívánja elemezni. Az állami adóhatóság szankcionálási tevékenysége során adóhatósági szankcióként többek között adóbírságot szabhat ki. Az alkalmazott szankcióknak kettős szerepük van: egyrészt anyagi hátránnyal sújtják az adózót az elkövetett jogsértésekért, másrészt megelőző, visszatartó hatást fejtenek ki a hasonló hibák, mulasztások jövőbeni elkerülése érdekében. Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény [Art.] ai általános érvénnyel szabályozzák az adóbírság szabályait, a bírságkiszabás feltételeit és mértékét, az adóhatóságnak ezt kell figyelembe vennie a bírságkiszabás során. A 2012 nyarán megjelent adóhatósági útmutató nem minősül jogszabálynak, illetve közjogi szervezetszabályozó eszköznek, alkalmazása az ügyfelekre és a bíróságokra nézve nem kötelező, kizárólag az adóhatóság munkáját kívánja segíteni. Tartalom 1 ART. Az adóbírság megállapításának főbb szabályai 5 SZJA Egyes meghatározott juttatások adókötelezettsége 8 ÁFA Szolgáltatás teljesítésének bizonyítása 11 HÓNAP TÉMÁJA Milyen adótörvényi változások várhatók elején 14 OLVASÓI KÉRDÉSEK Ingatlanértékesítéssel, bérbeadással összefüggő adókötelesség választása Saját munkavállaló képzési költségének elszámolása Szerzők: Bonácz Zsolt adószakértő Botházy Béla NAV, Ellenőrzési osztály dr. Kovács Ferenc adószakértő dr. Székely Zsuzsanna NAV, főtanácsos Tisztelt Olvasónk! Honlapunkról - - a JOG- SZABÁLYFIGYELÉSEN és az ADÓNAPTÁRATON túl további szerkeszthető segédleteket tölthet le. Az Ön felhasználóneve: adoell2013 Az Ön jelszava: segedletek016 A kézirat lezárásának dátuma: október 31. Üdvözlettel: Szabó Attila Termékmenedzser 1 E-Adóellenőrzési Tanácsadó november, IX. évfolyam 11. szám

2 Általános elvek A NAV szankcionálási gyakorlatában alapvető elv az eljárás átláthatósága, a szubjektív elemek kizárása, valamint az egységesség érvényesülése, továbbá, hogy az adózókat a jogszabályok rendelkezéseinek betartására ösztönözze. Alapvető követelmény a feltárt és bizonyított adóhiányok, jogosulatlan visszaigénylések, az adózás rendjét súlyosan sértő mulasztások következetes bírságolása, a körülmények gondos mérlegelése mellett. Adóhatósági bírság alkalmazására csak a teljesen feltárt és kétséget kizáróan bizonyított tényállás alapján kerülhet sor. A bizonyítás a bírságot megállapító adóhatóság feladata. Az adóhatóság eljárása során minden esetben köteles az adózó javára szóló körülményeket, bizonyítékokat is feltárni, és döntése során figyelembe venni. Alapvető elvárás a bírság kiszabása során, hogy az adózó javára, illetve terhére értékelhető körülmények minden adózó esetében azonos súllyal kerüljenek figyelembevételre. Az adóbírság megállapításának feltételei és mértéke, az adóbírság kiszabása Az adóbírság az adózó terhére megállapított adóhiány, valamint jogosulatlan támogatás, adó-visszaigénylés, adó-visszatérítés (utóbbiak összefoglalóan: költségvetési támogatás) esetén alkalmazott, illetve alkalmazható szankció. Az adóbírság alapja a) az ellenőrzött bevallási időszakra az adóhatósági határozattal az adózó terhére megállapított adókülönbözetből az esedékesség időpontjáig meg nem fizetett rész (adóhiány), illetve az igénybe vett költségvetési támogatás; b) a kiutalás előtti ellenőrzés során jogosulatlannak talált költségvetési támogatásigénylés (adó-visszaigénylési, adó-visszatérítési kérelem) esetén a jogosulatlanul igényelt összeg. Az Art (2) bekezdése alapján az adóhiány számítása szempontjából az a túlfizetés minősül teljesített kötelezettségnek, amely a vizsgálat alá vont adónem tekintetében annak eredeti esedékessége napjától az ellenőrzés megkezdésének napján is akár adóéveken is átnyúlóan folyamatosan fennáll. Amennyiben az adóhatóság utólagos adóellenőrzés során megállapítja, hogy a termékimportot terhelő általános forgalmi adót az adózó az adólevonási jog keletkezését követően, de az előző adómegállapítási időszakra vonatkozó adóbevallásban szerepeltette előzetesen felszámított adóként, az adóbírság alapja az ellenőrzési időszak egészére megállapított általánosforgalmiadóhiány. Nem állapítható meg adóbírság a magánszemély terhére az adóhiánynak olyan része után, amely a munkáltató vagy a kifizető valótlan adóigazolása miatt keletkezett, továbbá olyan adózó terhére, aki az adó megfizetésére örökösként, megajándékozottként köteles. Ha a munkáltató (kifizető) a magánszemélyt terhelő járulékmegállapítási, -levonási és ezzel összefüggésben -bevallási kötelezettségének nem vagy nem a törvényben meghatározottak szerint tesz eleget, az adóhatóság az adóhiányt, az adóhiány után az adóbírságot, a késedelmi pótlékot a munkáltató (kifizető) terhére, a rá vonatkozó szabályok szerint állapítja meg, kivéve, ha az adóhiány az adózó jogszerűtlen nyilatkozatának következménye. Ha a munkáltató (kifizető) a magánszemélyt terhelő személyijövedelemadómegállapítási, -levonási és ezzel összefüggésben -bevallási kötelezettségének nem vagy nem a törvényben meghatározottak szerint tesz eleget, az adóhatóság az adóhiányt a magánszemély terhére, az adóhiány után az adóbírságot, a késedelmi pótlékot a munkáltató (kifizető) terhére, a rá vonatkozó szabályok szerint állapítja meg. Az adóhatóság az adóhiányt, illetőleg az adóbírságot és a késedelmi pótlékot is a munkáltató (kifizető) terhére állapítja meg, ha az adóelőleget, adót, járulékot a munkáltató (kifizető) a magánszemélytől levonta, de az ezzel összefüggő bevallási kötelezettségének nem tett eleget november, IX. évfolyam 11. szám E-Adóellenőrzési Tanácsadó

3 Az adóbírság mértéke az adóhiány, illetve a jogosulatlanul igényelt összeg legfeljebb 50 százaléka. Ha az adóhiány a bevétel eltitkolásával, a bizonylatok, könyvek, nyilvántartások meghamisításával, megsemmisítésével függ össze, akkor az adóbírság mértéke az adóhiány 200 százaléka (2012. január 1-jét megelőzően elkövetett jogsértés esetében ez utóbbi esetben az adóbírság mértéke az adóhiány 75 százaléka). Az állami adóhatóság által az utólagos adómegállapítás körében hozott határozatban megállapított adóhiány után a bírság kiszabásától csak kivételes esetben lehet eltekinteni, vagy azt mérsékelni. Az adóbírságot a bírságalap 50 százalékánál, illetve ha az adóhiány a bevétel eltitkolásával, a bizonylatok, könyvek, nyilvántartások meghamisításával, megsemmisítésével függ össze, a bírságalap 200 százalékánál magasabb mértékben kiszabni nem lehet. A bírságalap 50 százalékánál alacsonyabb mértékben a bírságot csak akkor lehet megállapítani, illetve a bírság kiszabását mellőzni, ha az Art (1) bekezdése alkalmazásával kerül sor a bírság összegének meghatározására. Ez alapján az adóbírság mértéke kivételes méltánylást érdemlő körülmény esetén hivatalból vagy kérelemre mérsékelhető, illetőleg kiszabása mellőzhető, ha a körülményekből megállapítható, hogy az adózó, illetve intézkedő képviselője, alkalmazottja, tagja vagy megbízottja az adott helyzetben a tőle elvárható körültekintéssel járt el. Nincs helye az adóbírság mérséklésének sem hivatalból, sem kérelemre ideértve a minősített adózó által elkövetett, adóbírság alapjául szolgáló kötelezettségszegés esetét is, ha az adóhiány a bevétel eltitkolásával, a bizonylatok, könyvek, nyilvántartások meghamisításával, megsemmisítésével függ össze, azaz ezekben az esetekben az adóhiány 200 százalékánál alacsonyabb összegű adóbírságot kiszabni nem lehet. A bírság mértékét mindig esetileg, a konkrét tényállást befolyásoló valamennyi lényeges körülmény átfogó vizsgálata, értékelése alapján lehet meghatározni. A cselekmény (mulasztás) okai adózónkénti egyéniesítéssel és differenciálással értékelendők. Az adóbírság kiszabásánál figyelembe vehető szempontokról általánosságban Az adóbírság mérséklésére vonatkozó szabályokat az Art (1) bekezdése határozza meg. Az adóbírság mértéke kivételes méltánylást érdemlő körülmény esetén hivatalból vagy kérelemre mérsékelhető, illetve a bírság kiszabása mellőzhető, ha a körülményekből megállapítható, hogy az adózó, illetve intézkedő képviselője, alkalmazottja, tagja, vagy megbízottja az adott helyzetben a tőle elvárható körültekintéssel járt el. A tőle elvárhatóság vizsgálatát követően az eset összes körülményét is mérlegeli az adóhatóság az adóbírság mértékének megállapítása során. Az adóhatóságnak vizsgálnia kell tehát az adóhiány nagyságát, keletkezésének körülményeit, az adózó jogellenes magatartásának (tevékenységének vagy mulasztásának) súlyát, gyakoriságát. A magyar jogrendszer felelősségi szabályainak általános zsinórmértéke az általában elvárhatóság. A tőle elvárhatóság magatartási kritériuma mást is megkövetelhet az adott személytől, ebben az elvárhatósági körben a kiindulási pont maga az egyén, a szubjektum. Ezen felelősségi rendszert csak a konkrét helyzetek tölthetik meg tartalommal néhány tipizálási csoport azonban megállapítható. Így a tőle elvárhatóság nyilván eltérően ítélendő meg egy szervezet, társaság és egy magánszemély esetén. A tipizálás egy másik szempontja lehet a képességbeli különbség is, valamint a szakképzettség (pl. könyvelőiroda, adótanácsadó). Adott esetben alacsonyabb az elvárás egy egyszerű tevékenységet (pl. kisipari tevékenységet) egyedül folytató magánszemély esetében, mint egy több főt foglalkoztató, kiterjedt tevékenységi körrel rendelkező vállalkozás esetében. Az adott helyzetek is eltérőek lehetnek egymástól, így például a tevékenység megkezdésének időpontja; a költségvetési kapcsolatok vagy a vállalkozás forgalmának nagyságrendje, rendszeressége, egy új jogintézmény bevezetése, egy hatályos szabályozás jelentős módosítása. 3 E-Adóellenőrzési Tanácsadó november, IX. évfolyam 11. szám

4 Az adózói felelősség vizsgálata kapcsán a vizsgálati körbe tartozik az adózó intézkedő képviselője, alkalmazottja, tagja, megbízottja, így az adózó eljárásának vizsgálatakor figyelemmel kell lenni arra is, hogy a gondossági követelményeknek eleget tett-e az adózó a jelzett személyek megbízása, illetve tevékenységük kontrollálása során. Az Art (1) bekezdését már a bírság kiszabása során is alkalmazza az adóhatóság. Ha tehát a szabálytalanság tényének megállapítása mellett olyan körülményeket is feltár az adóhatóság, amelyek a bírság mérséklését indokolják, már az elsőfokú határozatban a bírság mértékének meghatározásakor figyelembe veszi ezeket. A bírság kiszabásánál az eset összes körülményét mérlegelve kell meghatározni a bírság mértékét. Az adóbírság meghatározásánál figyelemmel kell lenni az Art (2) bekezdésében foglaltakra is, és nem lehet mérsékelni abban az esetben, ha az adózó mulasztása a bevétel eltitkolásával, a bizonylatok, könyvek, nyilvántartások meghamisításával, megsemmisítésével függ össze. Ezek a magatartások ugyanis az adóbevételek megrövidítésére irányulnak. Ez esetben az adóbírságot 200 százalékos mértékben kell kiszabni. A 200 százalékos mértékű bírság az Art (11) bekezdése alapján csak a január 1-jén jogerősen el nem bírált ügyekben alkalmazható, továbbá a törvény hatálybalépését követően az azt megelőző időszakra teljesítendő, illetve esedékessé vált kötelezettségekre azzal, hogy ha a jogszabálysértés elkövetésének időpontjában hatályos rendelkezések az adózóra összességében kevésbé terhes bírság-, pótlékfeltételeket határoztak meg, a kötelezettségre legfeljebb az elkövetéskor hatályos törvényben meghatározott legmagasabb mérték alkalmazható. Így a december 31-én vagy az azt megelőző időszakra teljesítendő vagy esedékessé vált kötelezettségekkel kapcsolatban elkövetett jogszabálysértésnél az adóbírság mértéke 75 százalék. Az adóbírság kiszabása során sem az adózó javára, sem az adózó terhére figyelembe veendő körülmények taxatíve nem sorolhatók fel. A bírság mérséklésénél nem vehető figyelembe az adózó által jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítése, tehát általában azok a magatartásformák, amelyek alapvető követelményként jönnek számításba a jogszabályi előírás maradéktalan megvalósításánál, így pl. a) az adózó együttműködése, aktív közreműködése az ellenőrzés során; b) bevallási, befizetési kötelezettség határidőben való teljesítése; c) rendezett könyvelés, rendezett folyószámla; d) az adózónál korábban még nem volt ellenőrzés; e) ingatlanértékesítésből származó jövedelemmel kapcsolatos ellenőrzés esetén az értékesítés eseti jellege; f) az adózó rendelkezett a bizonylatolási kötelezettség teljesítésére alkalmas eszközzel. Az adóbírság kiszabása során figyelembe vehető konkrét szempontok Az adózó javára értékelhető körülmények pl. - az adózó adózási gyakorlattal nem rendelkezik (egy évet meg nem haladóan működik, magánszemély először adózik); - az adózó hasonló mulasztás miatt korábban még nem volt szankcionálva; - olyan új jogszabályi rendelkezés téves értelmezése okozta a mulasztást, mellyel kapcsolatban egységes joggyakorlat még nem alakult ki; - egy korábbi ellenőrzés az adott kérdéskört már vizsgálta, feltárta és a szabálytalan elszámolást, illetve gyakorlatot nem kifogásolta, kivéve, ha későbbi jogszabályváltozás idézte elő az eljárás megváltoztatását; - a kiutalás előtti ellenőrzések esetében amennyiben az adózó a következő időszakban jogosulttá válik a költségvetési támogatás igénylésére; - az adózó egyszerű tevékenységet (pl.: kisipari tevékenységet) egyedül folytató magánszemély. Az adózó terhére értékelhető körülmények pl.: - az adózó adózási gyakorlattal rendelkezik (legalább egy évet meghaladóan működik); - az adózó mulasztását megelőzően ugyanezen tényállás alapján már többször volt szankcionálva; - több éve hatályos, egyértelmű jogszabályi rendelkezést hagyott figyelmen kívül/sértett meg november, IX. évfolyam 11. szám E-Adóellenőrzési Tanácsadó

5 Az adóhatóságnak az adóbírság kiszabásakor határozatában indokolnia kell, hogy a körülmények mérlegelése során mely szempontokat milyen súllyal vett figyelembe a szankció mértékének meghatározásakor. A bírságokkal kapcsolatos évi változásokról, valamint az adóeljárás egyéb változásairól részletes előadást hallhatnak a Fórum Média Kiadó Kft. szervezésében december 16-án megrendezendő szakmai napon. SZJA Egyes meghatározott juttatások adókötelezettsége Írta: dr. Székely Zsuzsanna főtanácsos NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (Szja. tv.) egyes meghatározott juttatások néven definiálja a korábban természetbeni juttatásoknak nevezett juttatásokat. Ezek a juttatások népszerűek a magánszemélyek körében, a juttatók pedig a termékek és szolgáltatások széles köréből választhatnak. Egyes meghatározott juttatásokat kifizetők és munkáltatók is adhatnak magánszemélyeknek. Az egyes meghatározott juttatás utalvány és készpénz-helyettesítő fizetési eszköz formájában is adható, ha a juttatási feltételek alapján megállapítható, hogy az mely termékre, szolgáltatásra, vagy milyen termék- vagy szolgáltatáskörben használható fel, és egyebekben a juttatás körülményei megfelelnek az Szja. tv. 70. rendelkezéseinek. Egyes meghatározott juttatásként nem adható: értékpapír, értékpapírra vonatkozó jog, bármire korlátozás nélkül felhasználható utalvány, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz; természetes vagy tenyésztett gyöngy, drágakő, féldrágakő, nemesfém, nemesfémmel plattírozott fém és ezekből készült áru, valamint ékszerutánzat, érme, ha a körülmények alapján megállapítható, hogy a juttatás nem felel meg a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének. Jövedelem meghatározása és adókötelezettség Egyes meghatározott juttatások után az adó a kifizetőt terheli. Jövedelemnek minősül a juttatás értéke, ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott termék, szolgáltatás esetén annak szokásos piaci értéke, illetőleg abból az a rész, amelyet a magánszemély nem köteles megfizetni. Szokásos piaci értéket az Szja. tv pontja határozza meg. Eszerint az az ellenérték (a továbbiakban ideértve a kamatot is), amelyet független felek összehasonlítható körülmények esetén egymás között érvényesítenek vagy érvényesítenének. A szerzés időpontja Az Szja. tv. 9. (2) bekezdése alapján meghatározható a bevétel megszerzésének időpontja. A rendelkezés b) pontja értelmében egy dolog, tárgy (ideértve az ezekre beváltható utalványt is) megszerzésének időpontja a tulajdonjog megszerzésének napja. Abban az esetben, ha a tulajdonjog megszerzését megelőzi a birtokbavétel, akkor a szerzés napja az a nap, amelyen azt a magánszemély vagy javára más személy birtokba vette. Szolgáltatás esetén a bevétel megszerzésének időpontja az, amelyen a szolgáltatás nyújtójának az általános forgalmi adóról szóló törvény rendelkezései szerinti teljesítési időponttal adófizetési kötelezettsége keletkezik vagy keletkezne (függetlenül attól, hogy a szolgáltatás nyújtója az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett vagy sem). Azonban ha a szolgáltatás juttatója nem ugyanaz, mint a szolgáltatás nyújtója, a szolgáltatás igénybevételére való jogosultság megszerzésének napját kell szerzési időpontnak tekinteni. Bevallási és adófizetési kötelezettség A kifizetőt terhelő adó alapja az előzőek szerinti jövedelem 1,19-szerese. A személyi jövedelemadó mértéke 16%. Az egyes meghatározott juttatások után az adót a kifizetőnek főszabály szerint a juttatás hónapja kötelezettségeként az adott évi 5 E-Adóellenőrzési Tanácsadó november, IX. évfolyam 11. szám

6 08. számú bevallásában a juttatás hónapját követő hónap 12-éig kell bevallani. Az egyes meghatározott juttatások utáni adót a 08. számú bevallás A es lap 1. sorában kell feltüntetni. Ezen juttatáscsoportból a reprezentáció és üzleti ajándék alapján fizetendő adót egy évben egy alkalommal ugyanezen lap 5. sorában kell bevallani. Az adófizetési kötelezettség is ezen időpontig teljesítendő. Egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettség Az szja-kötelezettséghez egészségügyihozzájárulás-kötelezettség is kapcsolódóik, amelynek mértéke 27 százalék. Az egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettség az egészségügyi hozzájárulásról szóló évi LXVI. törvény 3. -ának (1) bekezdés ba) pontján alapul. Az eho-fizetési kötelezettség alapja az egyes meghatározott juttatások adóalapként meghatározott összege. Egyes meghatározott juttatások típusai - Hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás révén a magánszemélynek juttatott adóköteles jövedelem. - Kifizető tevékenységének ellátása érdekében biztosított helyi és távolsági távbeszélő-szolgáltatás, mobiltelefon-szolgáltatás, továbbá az Internet-protokollt alkalmazó beszédcélú adatátvitel-szolgáltatás (telefonszolgáltatás) magáncélú használata címén meghatározott adóköteles jövedelem. Telefonszolgáltatás magáncélú használata címén adóköteles jövedelem: a kifizetőt a juttatás, szolgáltatás miatt terhelő kiadásokból - A forgalomarányos kiadások tételes elkülönítésével és a nem forgalomarányos kiadásoknak a forgalomarányos kiadások magáncélú hányada értékével meghatározott magáncélú használat értékének, vagy a kifizető választása szerint a kiadások 20 százalékának, illetve ha magáncélú telefonhasználat elkülönítése nem lehetséges a kiadások 20 százalékának, ha a kifizető a szolgáltatás nyújtója, a magáncélú használat szokásos piaci értékének vagy az összes használat szokásos piaci értéke 20 százalékának a magánszemély által meg nem térített része. - Kifizető által magánszemély javára kötött személybiztosítási szerződés alapján kifizető által fizetett adóköteles biztosítási díj. - A munkáltató által valamennyi munkavállaló, elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozója, szakképző iskolai tanuló, kötelező szakmai gyakorlaton lévő hallgató, nyugdíjban részesülő volt munkavállaló és közeli hozzátartozóik részére azonos feltételekkel és módon ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel, feltéve, hogy a termék megszerzése, illetve a szolgáltatás igénybevétele bármelyikük számára ténylegesen is elérhető. Ide kell érteni azt az esetet is, ha a termék, a szolgáltatás azonos értékben meghatározott keret terhére (cafeteriakeret) valamennyi, az előzőekben említett, juttatásban részesülő magánszemély számára ugyanazon termék vagy szolgáltatáskörből azonos feltételekkel választható. - A munkáltató által valamennyi munkavállaló által megismerhető belső szabályzat (pl. kollektív szerződés, szervezeti és működési szabályzat, közszolgálati szabályzat stb.) alapján valamennyi munkavállaló, elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozója, szakképző iskolai tanuló, kötelező szakmai gyakorlaton lévő hallgató, nyugdíjban részesülő volt munkavállaló és közeli hozzátartozóik részére, azonos feltételekkel és módon ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel. Ezen juttatási csoportban nem adható fogyasztásra készétel vásárlására jogosító utalvány. Ide kell érteni azt az esetet is, ha a termék, a szolgáltatás azonos módszerrel meghatározott keret terhére választható, feltéve, hogy a juttatásra jogosultak körét a belső szabályzat nem egyénileg, hanem a munkakör, a beosztás, a munkaviszonyban eltöltött idő, az életkor vagy más munkaköri feladattal kapcsolatos teljesítménytől nem függő közös ismérv alapján határozza meg. - Reprezentáció és üzleti ajándékok juttatása alapján meghatározott jövedelem. A jövedelem meghatározásánál figyelmen kívül kell hagyni az Szja. tv. előírásai szerint adómen november, IX. évfolyam 11. szám E-Adóellenőrzési Tanácsadó

7 tes juttatásokat. Mentes az adó alól a társadalmi szervezet, köztestület, egyházi jogi személy, alapítvány vagy közalapítvány által az adóévben reprezentáció és a minimálbér 25 százalékának megfelelő egyedi értéket meg nem haladó üzleti ajándékok juttatása alapján meghatározott jövedelem azon része, amely a közhasznú, illetve cél szerinti tevékenysége érdekében felmerült, az adóévre vonatkozó beszámolóban kimutatott összes ráfordítás 10 százalékát, de legfeljebb az adóévre elszámolt éves összes bevétele 10 százalékát nem haladja meg. Abban az esetben viszont, ha az említett szervezetek adott üzleti ajándék vagy reprezentációs kiadása nem felel meg az adómentesség feltételének, az adót a kifizetőnek eltérő rendelkezés hiányában a juttatás hónapja kötelezettségeként az Szja tv. 69. (5) bekezdés b) pontja szerint kell teljesíteni. Ennek megfelelően a kifizetőnek az adókötelezettség alá eső érték után az adóévre elszámolt éves összes bevétel megállapítására előírt időpontot követően, az elszámolt éves összes bevétel megállapítása hónapjának kötelezettségeként a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adó és járulékok bevallására, megfizetésére az adózás rendjéről szóló törvényben előírt módon és határidőre kell bevallania, illetve megfizetnie. - Csekély értékű ajándék, amely a minimálbér 10 százalékát meg nem haladó értékű (9800 Ft) termék, szolgáltatás. Ezt a juttatást legfeljebb évi három alkalommal adhatja a munkáltató a munkavállalójának, a munkavállaló, az elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozójának, a szakszervezet a tagjának, a nyugdíjas tagjának és közeli hozzátartozójának, a volt munkáltató vagy annak jogutódja a nyugdíjban részesülő magánszemélynek és közeli hozzátartozójának, a kifizető a szakképző iskolai tanulónak, kötelező szakmai gyakorlatának ideje alatt a hallgatónak. Csekély értékű juttatásról beszélünk akkor is, ha olyan magánszemélynek adnak juttatást, akinek a kifizetőtől az adóévben nem származik más jövedelme, például amikor egy önkormányzat ajándékcsomagot ad szeptemberben az elsős gyerekeknek. - Olyan termék, szolgáltatás, amelynek igénybevételére egyidejűleg több magánszemély jogosult, és a kifizető nem képes megállapítani az egyes magánszemélyek által megszerzett jövedelmet. Pl: A cég székhelyén felállított üdítőautomata, amelyből az alkalmazottak szabadon fogyaszthatnak, vagy egy céges rendezvényen a svédasztalos formában nyújtott vendéglátás. - Több magánszemély akik lehetnek üzleti partnerek is számára szervezett, ingyenes vagy kedvezményes rendezvénnyel, eseménnyel összefüggésben (ha annak célja vendéglátás és szabadidőprogram) a kifizető által viselt költség. A költségek közé kell számítani a résztvevőknek adott ajándéktárgyra fordított kiadást is, amelynek értéke személyenként nem haladja meg a minimálbér 25 százalékát. - Kifizető által törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése következtében a magánszemélynek ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás révén juttatott adóköteles jövedelem. Helyi rendeletben rendelkezhet az önkormányzat arról, hogy például az általa fenntartott intézmények dolgozói milyen juttatásokban részesülhetnek az év folyamán. - Az olyan adómentesnek, üzleti ajándéknak nem tekinthető üzletpolitikai (reklám) célú juttatás, amely nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény hatálya alá. Pl.: egy kozmetikai termékekkel kapcsolatos kérdőív kitöltéséért a közreműködő magánszemélyeknek a kozmetikai cég új termékéből ajándékot ad. Egyes meghatározott juttatásnak minősül továbbá az a juttatás is, amely megfelel az Szja. tv ban meghatározott béren kívüli juttatás feltételeinek, de az ott meghatározott értékhatárt meghaladja. Pl.: a munkáltató 8 ezer helyett 10 ezer Ft értékű Erzsébet-utalványt ad a munkavállalójának, akkor Ft értékű utalvány egyes meghatározott juttatásként válik adókötelessé. 7 E-Adóellenőrzési Tanácsadó november, IX. évfolyam 11. szám

8 Adótörvényi változások Konferencia gazdasági vezetők, főkönyvelők, könyvelők részére Az Szja-törvény, az Áfatörvény az Art. és a Tao törvény módosításai, a jogszabályok alkalmazása a gyakorlatban Egész napos konferenciánkon, a téma legelismertebb szakértőitől kap választ a január 1-jétől változó adórendszerrel kapcsolatos gyakorlati teendőiről! Szakértő előadóink: Dr. Vámosi-Nagy Szabolcs, ügyvéd, adószakértő, egyetemi docens SZJA. Sike Olga, NAV főosztályvezetőhelyettes ÁFA. Dr. Kovács Ferenc, adószakértő ART. Ácsné Molnár Judit, NAV adószakreferens- TAO, KIVA A konferencia legfontosabb témái: A Parlament által elfogadásra kerülő végleges jogszabályi anyag függvényében módosul az előadások meghirdetett tematikája Ismerje meg a várható adótörvényi változásokat! Időpont: december 16. (hétfő) 9:00 és 17:00 óra között Helyszín: Gólyavár rendezvényház, 1088 Budapest, Múzeum körút 6. Akciós ajánlat: A részvételi díj: Ft + áfa helyett 10% kedvezménnyel csak áfa/ fő A további részletekről tájékozódjon honlapunkról: forumakademia.hu Az Szja-törvény, az Áfatörvény, az Art. és a Tao törvény módosításai, a változások alkalmazása a gyakorlatban december 16. Gólyavár rendezvényház Egyes meghatározott juttatásnak minősül továbbá a munkáltató által a munkavállalónak, rá tekintettel más magánszemélynek az adóévben biztosított béren kívüli juttatások együttes értékének az évi 500 ezer forintot meghaladó része. Ha a munkavállaló nem a teljes adóévben dolgozott a munkáltatónál, az 500 ezer forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául szolgáló, a jogviszonyban töltött napokkal arányos összegét (éves keretösszeg) meghaladó része tekintendő egyes meghatározott juttatásnak. Az éves keretösszeget meghaladó juttatás után már nem 14 százalék az eho mértéke, hanem 27 százalék. A kettő közötti különbözetet az adóévet követő év május hónapjának kötelezettségeként kell bevallani és megfizetni. Így az év közben megszűnő jogviszonyok esetén is csak egy alkalommal kell az Eho tv. speciális rendelkezéseinek megfelelő kötelezettségnek eleget tenni. ÁFA Szolgáltatás teljesítésének bizonyítása Írta: Bonácz Zsolt adószakértő Szolgáltatások igénybevétele a vállalkozások életében rendszeresen előforduló gazdasági esemény. Ebből adódóan az áfaellenőrzések során a revizorok bizonyosan vizsgálat tárgyává teszik szolgáltatás(ok) igénybevételéről szóló számlára alapozott áfalevonás szabályszerűségét. Az Áfa tv. rendszerében minden olyan, az Áfa tv. tárgyi hatálya alá tartozó gazdasági esemény szolgáltatásnak tekintendő, amely nem minősül termékértékesítésnek. Az adóhatóság mindenféleképpen hiteltelennek minősíti a számlát, s ennek következtében november, IX. évfolyam 11. szám E-Adóellenőrzési Tanácsadó

9 az arra alapozott adólevonás jogosságát sem ismeri el, ha álláspontja szerint a számlán feltüntetett szolgáltatás(ok) nyújtása ténylegesen nem történt meg. Ennek elkerülése érdekében a vállalkozásoknak kiemelt figyelmet érdemes fordítani annak dokumentálására, hogy az általuk befogadott számlán feltüntetett szolgáltatás teljesítése ténylegesen megtörtént, ezáltal annak igénybevétele is valóban megvalósult. Nemcsak az adóhatóság jogosult az ellenőrzések során a szabad bizonyítás elvét alkalmazni, hanem a vállalkozások is. A szabad bizonyítás elvéből adódóan az Art. nem határozza meg azoknak az iratoknak, dokumentumoknak körét, amely által a felek részéről a szolgáltatás teljesítésének ténye bizonyítható. A szolgáltatás(ok) nyújtásának és igénybevételének bizonyítására a vállalkozások általában a teljesítésigazolást használják. Nincs olyan jogszabályi rendelkezés, amely előírná, hogy a teljesítésigazolás kiadása kötelező lenne a szolgáltatást igénybe vevő fél részéről. Ennek megfelelően a teljesítésigazolásnak nincs jogszabályban előírt kötelező szövegezése sem. A teljesítésigazolás lényege az, hogy abban a szolgáltatás megrendelője igazolja a teljesítésre kötelezett fél részére, hogy a szolgáltatás teljesítése ténylegesen megtörtént. Nagyon gyakran a vállalkozások úgy érzik, hogy a könyvviteli elszámolás hitelességének alátámasztás érdekében az adóhatóság elvárja tőlük a teljesítésigazolás kiállítását, s ezért annak kiállítása feltétlenül szükséges. Ezzel önmagában nincs probléma, de formális teljesítésigazolás kiállításának abszolút nincs értelme, mivel annak bizonyító ereje az adóellenőrzések során egyenlő a nullával. Erre klasszikus példa az olyan tartalmú teljesítésigazolás, amely kizárólag azt rögzíti, hogy a szerződés szerinti teljesítés megvalósult. Az adóhatóság adóellenőrzések során mindig érvényesíti azt az elvet, hogy gazdasági esemény megvalósulását önmagában a számla befogadója által tett a teljesítés tényét elismerő nyilatkozat nem bizonyítja. Amennyiben a teljesítésigazolást semmiféle dokumentum nem támasztja alá, akkor az adóhatóság valószínűsíthetően a teljesítés tényét nem ismeri el. Ezen túl a szerződés a felek jövőbeli akaratát fejezi ki arra vonatkozóan, hogy a szerződés megkötését követően a teljesítésre kötelezett fél bizonyos tevékenységet fog kifejteni a teljesítésre jogosult fél javára. Azonban a szerződés megkötésének ténye önmagában nem bizonyítja, hogy az abban foglalt tevékenység a teljesítésre kötelezett részéről meg is valósult, tehát a szerződésre történő hivatkozás önmagában semmiféle bizonyító erővel nem bír. Minden szolgáltatásra egyaránt alkalmazható univerzális megoldás nem létezik, ugyanis mindig az adott szolgáltatás tartalma és körülményei határozzák meg, hogy a szolgáltatás teljesítése milyen módon bizonyítható. Tanácsadói jellegű szolgáltatások (pl. adótanácsadás, üzletviteli tanácsadás stb.) esetében az adóhatóság alapvetően részletes írásbeli tanácsadói dokumentáció meglétét feltételezi, amely által megállapítható, hogy a teljesítésre kötelezett fél konkrétan milyen információkat adott át a megrendelőnek. Ha a tanácsadó előre meghatározott konkrét feladat elvégzésére vállal (pl. egy adott termék reklámkampányának elkészítése, illetve valamely gazdasági esemény adózására vonatkozó szabályok ismertetése) kötelezettséget, akkor az adóhatóság megalapozottan feltételezheti, hogy a teljesítés szükségszerűen írásos dokumentáció formájában öltött testet. Bizonyos esetekben megítélésem szerint ilyen jellegű írásbeli dokumentáció nem feltétlenül szükséges. Tegyük fel, hogy egy adótanácsadó cég a megrendelő részére átalánydíjas szerződés keretében, havi időszakra megállapított díj fejében nyújt szolgáltatást. 9 E-Adóellenőrzési Tanácsadó november, IX. évfolyam 11. szám

Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról

Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról Az APEH szankcionálási tevékenysége során adóhatósági szankcióként többek között adóbírságot, illetőleg mulasztási bírságot szabhat ki. A jogszabálysértések

Részletesebben

Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról

Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról Az APEH szankcionálási tevékenysége során adóhatósági szankcióként többek között adóbírságot, illetőleg mulasztási bírságot szabhat ki. A jogszabálysértések

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó

E-Adóellenőrzési Tanácsadó E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. december IX. évfolyam 12. szám Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai SZJA Adóváltozások 2014 személyi jövedelemadó,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról. Budapest, 2013.

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról. Budapest, 2013. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NGM/ / 2013 A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdés rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. szeptember-én ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az egyes adótörvények

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó

E-Adóellenőrzési Tanácsadó E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. október IX. évfolyam 10. szám Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk!

Részletesebben

E-AdóTanácsadó. Tartalom ÁFA. Tisztelt Olvasónk! 2014. január X. évfolyam 1. szám. A fizetendő áfa csökkentésének elszámolása. Szakmai folyóirat 1 ÁFA

E-AdóTanácsadó. Tartalom ÁFA. Tisztelt Olvasónk! 2014. január X. évfolyam 1. szám. A fizetendő áfa csökkentésének elszámolása. Szakmai folyóirat 1 ÁFA E-AdóTanácsadó Szakmai folyóirat 2014. január X. évfolyam 1. szám Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA A fizetendő áfa csökkentésének elszámolása Írta: Bonácz

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3015/2012. számú útmutató az állami adóhatóság bírságolási gyakorlatáról

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3015/2012. számú útmutató az állami adóhatóság bírságolási gyakorlatáról A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3015/2012. számú útmutató az állami adóhatóság bírságolási gyakorlatáról Az állami adóhatóság szankcionálási tevékenysége során adóhatósági szankcióként többek

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg)

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg) AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKKAL KAPCSOLATOS (IDEÉRTVE AZ ADOMÁNYT IS) 2015. ÉVRE ÉRVÉNYES FONTOSABB JOGSZABÁLYOK KIVONATA (Fontosabb szövegrészek kiemelésekkel, készült 2014. 12. 31-én) 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. június IX. évfolyam 6. szám In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül a munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. július IX. évfolyam 7. szám In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül a munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. április IX. évfolyam 4. szám In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül a munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. május IX. évfolyam 5. szám In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül a munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

T/1376. számú. törvényjavaslat

T/1376. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1376. számú törvényjavaslat az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2012. július VIII. évfolyam 7. szám In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül a munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

Tartalom 1 ÁFA Fiktív számla befogadásának elkerülése

Tartalom 1 ÁFA Fiktív számla befogadásának elkerülése E-Adótanácsadó E-Adótanácsadó Szakmai folyóirat XI. évfolyam 5. szám 2015. május Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Fiktív számla befogadásának elkerülése

Részletesebben

2010. évi törvény 1 RÉSZ. I. Fejezet

2010. évi törvény 1 RÉSZ. I. Fejezet 2010. évi törvény az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgáló kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1208 számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1208 számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1208 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.), a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2012. január VIII. évfolyam 1. szám TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS A szociális hozzájárulási adó Írta: Matlné Kisari Erika vezető főtanácsos NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási

Részletesebben

E-AdóTanácsadó. Tartalom ÁFA. Tisztelt Olvasónk! 2014. április X. évfolyam 4. szám. Kereskedelmi képviselet. Szakmai folyóirat 1 ÁFA 3 ART

E-AdóTanácsadó. Tartalom ÁFA. Tisztelt Olvasónk! 2014. április X. évfolyam 4. szám. Kereskedelmi képviselet. Szakmai folyóirat 1 ÁFA 3 ART E-AdóTanácsadó Szakmai folyóirat 2014. április X. évfolyam 4. szám Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Tartalom Kereskedelmi képviselet Írta: Bonácz Zsolt

Részletesebben

E -AdóTanácsadó. Tartalom ÁFA. Tisztelt Olvasónk! 2014. május X. évfolyam 5. szám. Közvetítői tevékenység adózása. Szakmai folyóirat 1 ÁFA 3 ART

E -AdóTanácsadó. Tartalom ÁFA. Tisztelt Olvasónk! 2014. május X. évfolyam 5. szám. Közvetítői tevékenység adózása. Szakmai folyóirat 1 ÁFA 3 ART E -AdóTanácsadó Szakmai folyóirat 2014. május X. évfolyam 5. szám Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Közvetítői tevékenység adózása Írta: Bonácz Zsolt adószakértő

Részletesebben

Tartalom 1 ÁFA Adatszolgáltatási értékhatár változása

Tartalom 1 ÁFA Adatszolgáltatási értékhatár változása E-Adótanácsadó E-Adótanácsadó Szakmai folyóirat XI. évfolyam 3. szám 2015. március Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Adatszolgáltatási értékhatár változása

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21. Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 HírAdó Extra

Részletesebben

KISZÁMÍTHATÓ, STABIL ADÓRENDSZER. 2013. október 18.

KISZÁMÍTHATÓ, STABIL ADÓRENDSZER. 2013. október 18. 2014 KISZÁMÍTHATÓ, STABIL ADÓRENDSZER 2013. október 18. 1 Tartalom 2014. évi adóváltozások... 5 I. Összefoglaló... 5 II. Javasolt intézkedések... 7 1. Személyi jövedelemadó... 7 1.1. Családi járulékkedvezmény...

Részletesebben

Szakmai folyóirat X. évfolyam 10. szám 2014. október

Szakmai folyóirat X. évfolyam 10. szám 2014. október E-Adótanácsadó E-Adótanácsadó Szakmai folyóirat X. évfolyam 10. szám 2014. október Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Fordított adózás az építőiparban (I.

Részletesebben

2010. évi CXXIII. törvény

2010. évi CXXIII. törvény 2010. évi CXXIII. törvény az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és

Részletesebben

Gazdasági igazgató. Számviteli osztályvezető. Gazdasági ügyintéző 1. Gazdasági ügyintéző 2. Pályázati. referens 1

Gazdasági igazgató. Számviteli osztályvezető. Gazdasági ügyintéző 1. Gazdasági ügyintéző 2. Pályázati. referens 1 A Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály szervezeti felépítése 1.sz. melléklet Gazdasági Számviteli Munkaügyi előadó Gazdasági főreferens Pályázati referens 3 Gazdasági referens Bérgazdálkodási

Részletesebben

1995. ÉVI CXVII. TÖRVÉNY A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL. XIII. Fejezet EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI

1995. ÉVI CXVII. TÖRVÉNY A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL. XIII. Fejezet EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 1995. ÉVI CXVII. TÖRVÉNY A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL XIII. Fejezet EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI A kifizetőt terhelő adó 69. (1) Béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2012. február VIII. évfolyam 2. szám TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS A szakképzési hozzájárulással kapcsolatos új szabályok Írta: Matlné Kisari Erika vezető főtanácsos

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó

E-Adóellenőrzési Tanácsadó E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. március IX. évfolyam 3. szám In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül a munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI. A kifizetőt terhelő adó

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI. A kifizetőt terhelő adó EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI A kifizetőt terhelő adó 69. (1) Béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások [70. ], valamint a béren kívüli juttatások [71. ] után az adó

Részletesebben