ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ ELECTRA, NETBANK, SMS, IVR SZOLGÁLTATÁSOKRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ ELECTRA, NETBANK, SMS, IVR SZOLGÁLTATÁSOKRA"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ ELECTRA, NETBANK, SMS, IVR SZOLGÁLTATÁSOKRA

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések Electra szolgáltatás Fogalom meghatározások Az Electronic Banking szolgáltatás mőködésének leírása, használatának lehetıségei Az Electronic Banking szolgáltatás igénybevételének feltételei A Szolgáltatási Szerzıdés létrejötte Rendelkezés a bankszámla felett elektronikus úton Fizetési módok Eljárás a rendszer meghibásodása esetén A Számlatulajdonos bejelentési kötelezettsége Felelısségi és kárviselési szabályok Electronic Banking szolgáltatási díja Szerzıdés módosítása megszőnése Netbank, SMS, IVR szolgáltatás Fogalom meghatározások A szolgáltatás mőködésének leírása, használatának célja A kiegészítı szolgáltatásai A Szolgáltatási Szerzıdés létrejötte, az Általános Szerzıdési Feltételek elfogadása A használata A használatára vonatkozó biztonsági elıírások Felhatalmazás Az Elektronikus Pénzforgalmi Megbízások feldolgozása, számlainformáció szolgáltatás, egyéb szolgáltatások A használatával kapcsolatos reklamáció A mőködésével kapcsolatos hibaelhárítás, karbantartás, szüneteltetés, fejlesztés Felelısségi szabályok Szerzıi jog és egyéb szellemi alkotáshoz főzıdı jogok A használatával kapcsolatos díjak, egyéb költségek A Szolgáltatási Szerzıdés módosítása, megszőnése Irányadó jog, illetékesség Hatálybalépés

3 A Mohácsi Takarék Bank Zrt. Általános Szerzıdési Feltételei Az Electra, Netbank, SMS, IVR szolgáltatásokra 1. Bevezetı rendelkezések 1.1. Jelen Általános Szerzıdési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Mohácsi Takarék Bank Zrt. (székhely: 7700 Mohács, Dózsa György u. 31.; cégjegyzékszám: ; tevékenységi engedély száma: E-I/875/2008.; dátuma: ) (a továbbiakban: Bank) az Electra, Netbank, SMS és IVR szolgáltatást igénybe vevı személy (továbbiakban: Ügyfél) általános szerzıdési feltételeit tartalmazza A Bank és a Számlatulajdonos közötti szerzıdés feltételrendszerét a jelen ÁSZFben, a Pénzforgalmi valamint a Lakossági bankszámla valamint a bankszámláról lekötött betétre vonatkozó Általános Szerzıdés Feltételekben, a szerzıdésben, az Általános Üzletszabályzatban továbbá a Hirdetményben meghatározott feltételek alkotják Az ÁSZF rendelkezései mind az Ügyfélre, mind a Bankra nézve kötelezıek, de attól a jogszabályi kereteken belül kölcsönös egyetértéssel el lehet térni. 2. Electra szolgáltatás 2.1. Fogalom meghatározások Elektronikus fizetési eszköz: a távolról hozzáférést biztosító fizetési eszköz és az elektronikus pénzeszköz Elektronikus pénzeszköz: olyan készpénz-helyettesítı fizetési eszköz - így különösen értéktároló kártya, számítógép memória - amely az elektronikus pénz tárolására szolgál, és amellyel az ügyfél közvetlenül végezhet fizetési mőveleteket Távolról hozzáférést biztosító fizetési eszköz: az az elektronikus fizetési eszköz, amellyel az ügyfél rendszerint személyazonosító kód, illetıleg más azonosító használata révén rendelkezhet a hitelintézettel szemben fennálló számlakövetelésrıl vagy a pénzügyi intézmény által nyújtott hitellehetısége igénybevételérıl, így különösen a bankkártya, valamint a számlakövetelésrıl való rendelkezést távközlési eszköz, vagy számítógép útján biztosító egyéb eszköz ÜP: Electra Ügyfélprogram EB: Electronic Banking szolgáltatás 2.2. Az Electronic Banking szolgáltatás mőködésének leírása, használatának lehetıségei A Számlatulajdonos a részére a Bank által rendelkezésre bocsátott, távolról hozzáférést biztosító fizetési eszköz ún. Electra ügyfélprogram (továbbiakban: ÜP) segítségével a nála elhelyezett számítógép(ek)en azonosító kód használata révén a Banknál vezetett bankszámla követeléseirıl rendelkezhet. 3

4 A Számlatulajdonosnak a szolgáltatás keretén belül lehetısége van: - az aktuális egyenleg megtekintésére; - a Számlatulajdonos bankszámláján, a tárgynapon már lekönyvelt megbízások lekérdezésére; - a könyveletlen tételek lekérdezésére; - átutalási és beszedési megbízások elektronikus úton történı kezdeményezésére; - a beküldött megbízások pillanatnyi feldolgozottsági állapotának lekérdezésére; - korábbi könyvelési napok kivonatainak, listáinak lekérdezésére; - a megszolgált kamat megtekintésére Az Electronic Banking szolgáltatás igénybevételének feltételei Tárgyi, technikai feltételek: - fı- vagy mellék telefonvonal (utóbbinál analóg alközpont szükséges!), - Hayes kompatibilis modem (min bit/sec sebességgel), - az Electra ügyfélprogram futtatására alkalmas számítógép(ek), 1. szükséges hardver környezet: IBM kompatibilis PC (min. 486DX CPU), 32MB RAM; 25MB szabad Winchester kapacitás; VGA vagy SVGA grafikus kártya, színes monitor; Microsoft kompatibilis egér lehetıség szerint nyomtató. 2. szükséges szoftver környezet: MS-Win98 vagy magasabb verziójú operációs rendszer; Az Electra ügyfélprogram használatának leírását, és a mőködéséhez szükséges technikai berendezések mőszaki jellemzıinek leírását az Electra Felhasználói Kézikönyv tartalmazza, amelyet a Bank az EB ügyfélprogram telepítésekor a Számlatulajdonos rendelkezésére bocsát Electra ügyfélprogram telepítése, üzemeltetése: Az EB szolgáltatást igénylı Számlatulajdonos részére a távolról hozzáférést biztosító eszközt a Bank telepíti, és ellátja az üzemeltetési feladatokat. A szolgáltatás igénybevétele akkor kezdhetı meg, amikor a Számlatulajdonos a Telepítési jegyzıkönyv aláírásával igazolja a sikeres telepítést. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges hardver és szoftver eszközök tulajdonviszonyát a Telepítési jegyzıkönyv tartalmazza. Az ügyfélprogram verziójának frissítését a Bank elektronikusan, automatikusan végzi A Szolgáltatási Szerzıdés létrejötte Az Electra szolgáltatás igénybevételére vonatkozó kérelmét a Számlatulajdonos írásban kérheti A Bank a Számlatulajdonost és az aláírni jogosultakat köteles a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelızésérıl és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény rendelkezései szerint szerzıdéskötéskor azonosítani, az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket elvégezni. Ügyfél-átvilágítás hiányában a Bank a Electra szolgáltatás iránti kérelmet nem fogadhatja el. 4

5 A Bank és a Számlatulajdonos között a Szerzıdés azon a napon jön létre, amikor a Bank által hiánytalanul kitöltött és a Számlatulajdonos által cégszerően aláírt Szolgáltatási Szerzıdést a Bank cégszerő aláírásával elfogadja Az Electronic Banking szolgáltatás a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben vezetett bankszámlán lebonyolított deviza- és forintforgalomhoz kapcsolódó pontban felsorolt deviza megbízások fogadására és teljesítésére terjed ki Rendelkezés a bankszámla felett elektronikus úton Az EB szolgáltatás keretében a bankszámla felett csak az arra jogosult személyek rendelkezhetnek A Számlatulajdonos számlanyitáskor köteles rendelkezni az elektronikus aláírásra jogosultak nevérıl és aláírási pontszámáról. Az elektronikus jogosultság megadására az Electonic Banking Szolgáltatási Szerzıdés 1. és 2. számú mellékletei alapján kerül sor A pénzforgalmi megbízások távadat-átviteli vonalon keresztül történı benyújtása során a központban mőködı Electra szerver vizsgálja az elektronikus aláírást végzı felhasználó aláírási jogosultságát, másrészt ellenırzi az aláírások pontértékét Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, és egyben felel azért, hogy a rendszer bejelentkezési jelszavát és az aláírási jelszavát titkosan kezeli, illetéktelen személyeknek nem adja át, és az azokhoz való hozzáférést számukra nem teszi lehetıvé. A jelszó illetéktelen személy kezébe kerülése esetén, és az abból adódó károkért a Bank nem vállal felelısséget Az Electra ügyfélprogram elindításához szükséges kezdeti belépési jelszót az EB ügyfélprogram használó felhasználók postán, tértivevényes ajánlott küldeményként, biztonsági borítékban kapják meg. A rendszerbe való belépés után a jelszót azonnal meg kell változtatni. A jelszó használatával kapcsolatos feltételeket és a felelısségekre vonatkozó kikötéseket az Electra Kézikönyv tartalmazza Fizetési módok A Számlatulajdonos a Szolgáltatás keretében a forint bankszámlához kapcsolódó forint pénzforgalmat egyszerő, illetve csoportos átutalás jellegő fizetési móddal bonyolíthat, valamint azonnali, csoportos beszedési megbízás kezdeményezhet elektronikus úton non-klíring üzenet formájában. a devizaforgalom tekintetében a forint bankszámlá(i)ra, illetve látra szóló devizaszámlá(i/já)ra vonatkozóan az alábbi megbízásokat nyújthatja be: deviza átutalási megbízás forint/illetve devizaszámla terhére, átvezetés ügyfelek számlái között, átvezetés ügyfél saját számlái között Az Electra ügyfélprogram faliújság funkciója tájékoztatást nyújt a Bank által nyújtott szolgáltatásokról A Bank a megbízások teljesítésérıl, valamint a bankszámla egyenlegének ezzel összefüggı változásairól a Számlatulajdonost a postai úton megküldött számlakivonaton kívül az Electra ügyfélprogramon keresztül is értesíti. 5

6 2.7. Eljárás a rendszer meghibásodása esetén Az adatátviteli vonal (telefon, internet) meghibásodása Ha az Electronic Banking rendszer keretében a pénzforgalmi megbízások benyújtása az elektronikus adatátviteli vonal meghibásodása vagy az Electra ügyfélprogram és az Electra szerver közötti kommunikációs kapcsolat akadályoztatása miatt nem lehetséges, akkor a Számlatulajdonosnak az Üzemidıben meghatározott feltételek mellett - lehetısége van megbízásainak papír alapú (a Banknál bejelentett módon aláírt) forint illetve deviza átutalási megbízás formájában a Bankhoz történı benyújtására. Ebben az esetben kizárólag a Banknál ténylegesen, papír alapon benyújtott és fogadott forint- és devizaforgalmi megbízások kerülnek a tárgynapon teljesítésre. A meghibásodott vonal mielıbbi kijavításáról minden esetben a Számlatulajdonosnak kell gondoskodnia. A hiba elhárítását követıen vissza kell térni a távadat-átviteli vonalon keresztül, Electra ügyfélprogram segítségével történı adattovábbításra. Errıl a Számlatulajdonosnak értesítenie kell a Számlavezetı helyet Egyéb hiba esetén Ha a számítógép vagy az Electra ügyfélprogram meghibásodása miatt, nem lehet elvégezni az indítandó tételek rögzítését, úgy a Számlatulajdonosnak fel kell vennie a kapcsolatot a Bank munkatársával. Ha ezen megoldás nem valósítható meg, akkor a Számlatulajdonosnak lehetısége van a megbízások papír alapú megbízás formájában történı benyújtására. Az elküldött megbízási csomagok banki státuszának nyomon követése, valamint formai, tartalmi, és számlaszám hibás tételek újraküldése a Számlatulajdonos felelıssége. Amennyiben a csomag banki státuszának lekérdezése hibát jelez, akkor a Számlatulajdonosnak fel kell vennie a kapcsolatot a Bankkal. A címzett bank által küldött visszautasító (reject) tétel Ha a címzett bank fogadta a Számlatulajdonos tranzakcióját, azonban a Számlatulajdonos helytelen vagy adathiányos indítása miatt nem tudta lekönyvelni azt, és ezért a tranzakciót reject tétel formájában visszautasítja, akkor a Bank a Számlatulajdonos számláján az adott tételt jóváírja. A visszautasítás okáról a Számlatulajdonos a tranzakció Közlemény rovatában feltüntetésre került hivatkozásból értesül. A tétel helyes újraindításáról a Számlatulajdonosnak kell gondoskodnia. Sorban álló fedezetlen tételek rendezése (Sorbaállításról történt megállapodás megléte esetén) Ha a Számlatulajdonosnak tárgynapon nem volt elegendı fedezete a pénzforgalmi megbízásai teljesítésére, akkor azt a Bank sorba állítja a fedezet biztosításáig vagy a tételek sorbaállításáról történt megállapodás alapján legfeljebb 30 napig. Tehát a tételt újra indítani nem kell, azt a számlavezetı hely a fedezetbiztosítás napján vagy legkésıbb a szerzıdésben meghatározott határidı napján megkísérli lekönyvelni. Sorba nem állított, törölt fedezetlen tételek rendezése Ha a Számlatulajdonosnak tárgynapon nem volt elegendı fedezete a pénzforgalmi megbízásai teljesítésére és nem állapodott meg a Bankkal a tételek sorba állításában, akkor a tétel törlıdik. Ezért a tételt - megfelelı fedezet biztosítása mellett - a Számlatulajdonosnak ismételten el kell indítania az Electra ügyfélprogram segítségével. A törölt tételekrıl a Bank az Electronic Banking terminál segítségével az Elküldött megbízási csomagok banki státusza lekérdezésen keresztül tájékoztatja a Számlatulajdonost. 6

7 A pénzforgalmi megbízások benyújtási rendjére az Electronic Banking szolgáltatás keretében lebonyolított pénzforgalomra vonatkozó Üzemidıben, valamint a Pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjérıl szóló Hirdetményben foglaltak az irányadók A Számlatulajdonos által elektronikus úton benyújtott megbízások teljesítésének jogosságát a számlavezetı hely nem vizsgálja. Ezen megbízásokkal kapcsolatos pénzforgalmi elıírások megtartásának felelıssége a Számlatulajdonost terheli A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy az elektronikus úton már elküldött pénzforgalmi megbízások módosítására és törlésére az Üzemidıben meghatározott módon van lehetıség A Számlatulajdonos bejelentési kötelezettsége A Számlatulajdonos köteles a Banknak az Üzemidıben meghatározott idıpontokat figyelembe véve - haladéktalanul bejelenteni: ha a bankszámlakivonaton, illetve a számlán jogosulatlan mővelet szerepel; ha az EB ügyfélprogram kikerült a birtokából (ırzése alól); ha az EB ügyfélprogram vagy a használatához szükséges bejelentkezési jelszó illetve aláírási jelszó jogosulatlan harmadik személy tudomására jutott A Bank biztosítja, hogy a Számlatulajdonos az elızı bekezdésben említett bejelentési kötelezettségét a hét bármely napján, üzemidıben a 69/ telefonszámon megtehesse A Bank tájékoztatja a Számlatulajdonost az egyes mőveletekkel kapcsolatos kifogásai esetén a rendelkezésére álló lehetıségekrıl (ideértve különösen a kifogás elıterjesztésének és elintézésének módját, határidejét) Felelısségi és kárviselési szabályok Az 1.7. pontban említett bejelentés megtételét megelızıen, ill. az azt követıen bekövetkezett kár felelısségi és kárviselési szabályai az alábbiak szerint alakulnak: ha a kár nem a Számlatulajdonos szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása folytán következett be, a Számlatulajdonos a bejelentés megtételét megelızıen bekövetkezett kárt legfeljebb ,- Ft, azaz negyvenötezer forint mértékig viseli; ha a kár nem a Számlatulajdonos szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása folytán következett be, és ezek után még a bejelentés megtételét követıen is károsul, úgy a bekövetkezett kárt legfeljebb tizenötmillió forint erejéig - a Bank viseli; ha a Számlavezetı hely bizonyítja, hogy a kár a Számlatulajdonos szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozott szerzıdésszegése folytán következett be, úgy a Bank mentesül felelıssége alól Bejelentés esetén a Bank köteles az EB ügyfélprogram további használatának megakadályozása érdekében minden, a Banktól általában elvárható intézkedést megtenni akkor is, ha a Számlatulajdonos az EB ügyfélprogram használata és ırzése során megszegte a szerzıdés elıírásait. A Bank felel az intézkedés elmulasztása miatt bekövetkezett kárért. 7

8 A bankszámla vezetésével összefüggésben a Bank és a Számlatulajdonos közötti jogviszonyban felmerülı azokra a felelısségi kérdésekre, amelyek nem az EB ügyfélprogram harmadik személy által történı jogosulatlan használatával kapcsolatosak, a polgári jog általános szabályai az irányadók Az EB ügyfélprogrammal végzett mőveletekkel kapcsolatban a Bank és a Számlatulajdonos között keletkezett jogvitában a Bankot terheli annak bizonyítása, hogy a mővelet lebonyolítását nem befolyásolta technikai-mőszaki hiba vagy az érdekkörében felmerült más hiányosság Electronic Banking szolgáltatási díja A Bank az ügyfélprogram telepítéséért, üzemeltetésért, és az ügyfélprogram verziójának automatikus frissítéséért a Hirdetményben közzétett díjat számítja fel Amennyiben a szoftverfrissítés elektronikus úton nem lehetséges, akkor a Bank személyes közremőködés révén végzi el a Hirdetményben szereplı díj ellenében Szerzıdés módosítása megszőnése A Bank fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen általános szerzıdési feltételeket bármikor módosíthassa. A Bank errıl a Számlatulajdonost legkésıbb a módosítás hatályba lépését megelızı 30. (harminc) napig kiértesíti A Számlatulajdonos egyben tudomásul veszi, hogy a jelen szerzıdés körében bekövetkezı mulasztása a szolgáltatás Bank általi azonnali felmondását vonhatja maga után, valamint a Számlatulajdonos jelen szerzıdésben foglalt bármely kötelezettségének megszegésébıl eredı esetleges károkat a Számlatulajdonos viseli. 3. Netbank, SMS, IVR szolgáltatás 3.1. Fogalom meghatározások olyan elektronikus pénzforgalmi rendszer, amely böngészı segítségével a Bank internetes honlapján elektronikus kapcsolat létrehozása útján lehetıvé teszi a Bank és a Számlatulajdonos között Elektronikus Pénzforgalmi Megbízás, valamint a Bank által a Bankszámlára vonatkozóan nyújtott egyéb információs szolgáltatások teljesítését, elektronikus adatátvitellel Elektronikus Pénzforgalmi Megbízás: a Számlatulajdonos által létrehozott, a keresztül a Bank részére megküldött, a Szerzıdésben meghatározott típusú átutalási megbízás, mely a Számlatulajdonosnak a Banknál vezetett számláján kerül végrehajtásra Felhasználó: a Számlatulajdonos által a Banknál rendszeresített módon (felhasználó adatlap) a Bankszámla felett rendelkezési joggal felruházott természetes személy, akinek a Számlatulajdonos a szolgáltatáshoz a bejelentett jogosultsági szintnek megfelelı hozzáférést biztosít. 8

9 Felhasználói Kézikönyv: a szolgáltatás részletes használatát és technikai feltételeit tartalmazó, a Bank honlapján a Számlatulajdonos által elérhetı menüpont. A Felhasználói Kézikönyv részletezi a Szolgáltatással elérhetı szolgáltatások körét, azok igénybevételéhez szükséges tárgyi feltételeket, a használathoz szükséges teljes és részletes lebonyolítási rendet, valamint részletesen tartalmazza azon magatartási szabályokat, melyek a használat során a szolgáltatás Felhasználójától elvárhatóak és a rendszerek szabályszerő és biztonságos használatát célozzák biztonsági szint: az a szint, ahol a Felhasználónak nem kell bejelentkeznie a honlapon, viszont általános lekérdezéseit (kamatláb, árfolyamok, betéti hozamkalkulátor) megteheti. Az itt elérhetı információkat minden Internet felhasználó láthatja, aki eljut a Bank honlapjára biztonsági szint: a szolgáltatás használatához szükséges, szigorú biztonsági elıírások mellett, az adott Felhasználó számára készült titkos azonosító kód és jelszó megadása után elérhetı funkciók. Az ezen a szinten elérhetı szolgáltatásokat csak a regisztrált felhasználók vehetik igénybe biztonsági szint: a rendszerben az aktív pénzforgalommal járó funkciók csak ezen, külön azonosítási procedúrával érhetık el (dinamikus vagy statikus jelszó), amely a Felhasználót magasabb biztonsági szinttel azonosítja. Ha a Számlatulajdonos úgy rendelkezik, ezen a szinten minden bejelentkezéskor új, egyszer használatos jelszót (dinamikus jelszó) kell megadnia a Felhasználónak, mely közvetlenül a felhasználás elıtt SMS-en kerül elküldésre számára Számlatulajdonos: a Bankszámla Szerzıdés alapján a Bankkal szerzıdı magánszemély, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéb természetes személynek nem minısülı jogalany vagy szervezet, akit azon személy(ek) képvisel(nek), aki(k)nek a képviseleti jogosultsága a Bankszámla Szerzıdés feltételei szerint a Banknak bejelentésre került Számlavezetı fiók: a Bank azon szervezeti egysége, amely a Számlatulajdonos részére Bankszámlát vezet Szerzıdés: a Számlatulajdonos és a Bank között a szolgáltatás igénybevétele tárgyában létrejött Szerzıdés (a továbbiakban: Szolgáltatási Szerzıdés), amelynek elválaszthatatlan részét képezik a jelen Általános Szerzıdési Feltételek, a Bank mindenkori Általános Üzletszabályzata, a vonatkozó egyéb általános szerzıdési feltételei és hirdetményei Megbízás: a Felhasználó betétlekötésre, átutalásra, betétfelmondásra stb. irányuló kezdeményezése. A létrehozott Megbízás megfelelıje egy kitöltött papírformátumú megbízás, amely csak akkor érvényes, ha a Felhasználó aláírja és odaadja az ügyintézınek. Az elektronikus megbízás esetén az aláírás jelszóval történik, a beküldés pedig egy gomb megnyomásával Tranzakció: olyan banki teljesítés, amit a Bank a Felhasználó kérésére hajt végre úgy, hogy elfogadja annak megbízását. Amennyiben a beküldött megbízásban a Bank nem talál hibát, úgy az végrehajtásra kerülhet. A megbízásról bejegyzés készül, mely szerint az adott megbízás teljesítésre vagy sorba állításra került. A fentiek alapján a tranzakció visszaigazolt megbízást jelent. 9

10 Szoftver: a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, a Bank kizárólagos tulajdonában álló, a Bank központi számítógépén egy példányban mőködı szolgáltató szoftver SMS Passzív funkciók: a Számlatulajdonos tájékoztatását szolgáló, push jellegő információk, melyek a számlavezetı rendszerben történı üzleti események hatására keletkeznek és kerülnek megküldésre a Számlatulajdonos részére SMS Aktív funkciók: a Számlatulajdonos által kezdeményezett funkciók. Aktív SMS alatt mindazon mővelet értendı, mely nem a Számlatulajdonos tájékoztatására szolgál, hanem a Számlatulajdonos által kezdeményezett megbízások teljesítésére irányul IVR funkciók: azok az elektronikus banki funkciók, melyeket a Felhasználó nyomógombos telefonja segítségével vehet igénybe. Az IVR (Interactive Voice Response: interaktív hang-válasz rendszer) keretében a Felhasználó telefonkészülékén keresztül szóban kapja meg a válaszokat a banki automata rendszertıl PUK kód: az ügyfélszolgálat felhívásával és letiltó jelszavának (PUK kódjának) megadásával a Felhasználó saját maga is letiltást kezdeményezhet A szolgáltatás mőködésének leírása, használatának célja A olyan elektronikus pénzforgalmi rendszer, amely böngészı segítségével a Bank internetes honlapján elektronikus kapcsolat létrehozása útján lehetıvé teszi a Bank és a Számlatulajdonos között Elektronikus Pénzforgalmi Megbízás, valamint a Bank által a Bankszámlára vonatkozóan nyújtott egyéb információs szolgáltatások teljesítését, elektronikus adatátvitellel, nyomtatványok használata nélkül A Felhasználó az alábbiakról kaphat tájékoztatást a rendszeren keresztül: (a) számlainformáció, (b) egyenleg lekérdezés, (c) a számlán végzett tranzakciókra vonatkozó információk A Felhasználó az alábbi Elektronikus Pénzforgalmi Megbízások teljesítését kérheti a keresztül: (a) Egyszeri megbízások Megbízások rögzítése Betétek kezelése (Betét lekötés, Betét felmondás, Lejárati rendelkezés módosítás) Megbízások rögzítése Átvezetés, átutalás Megbízások módosítása Megbízások törlése (b) Tartós megbízások kezelése Tartós megbízás rögzítése Tartós megbízások módosításának kezdeményezése Tartós megbízások megszüntetésének kezdeményezése (c) Megbízások beküldés (d) Megbízásokkal kapcsolatban egyéb információk Elküldött megbízások adatai Visszautasított megbízások 10

11 A Felhasználó az alábbi, egyéb szolgáltatásokat veheti igénybe: (a) Bejelentkezés a rendszerbe Tájékoztatás a sikertelen belépési kísérletekrıl Tájékoztatás az ügyfél letiltásról Jelszóváltoztatás (b) Tájékoztató és ügyfélkapcsolati szolgáltatások HELP küldése a Banknak Regisztrációs kérelem Általános Üzletszabályzat Árfolyamok Kamattáblázat Betéti hozam-kalkulátor (c) Megbízási sablonok használata Átutalási megbízás Átvezetés saját Ft számlák között (d) Üzenetek kezelése Üzenetek írása Olvasatlan üzenetek Kapott üzenetek Küldött üzenetek A Bank a Felhasználó részére értesítéseket és üzeneteket küldhet a Felhasználó által megadott címre. Az így elküldött üzenet az elküldés pillanatában közöltnek tekintendı A Felhasználó a rendszer megfelelı funkcióinak alkalmazásával Elektronikus Pénzforgalmi Megbízásait a Bank által meghatározott szerkezető és tartalmú elektronikus adatállományként létrehozza és a segítségével a Bankhoz elektronikus úton továbbítja A Bank a alkalmazásával a Felhasználó által a Bankhoz eljuttatott hibátlan tartalmú és formájú Elektronikus Pénzforgalmi Megbízásokat feldolgozza, valamint mindenkor a hatályos pénzforgalmi elıírások figyelembevételével a teljesítés Bankra háruló feladatait végrehajtja. A Bank az Elektronikus Pénzforgalmi Megbízások teljesítésérıl vagy a teljesítés esetleges meghiúsulásáról, illetve a Bankszámla aktuális és archív adatairól a Felhasználó számára számlainformációt nyújt A beépített automatikus titkosító és ellenırzı rendszerek (elektronikus hitelesítı tanúsítvány, egyéb titkos azonosító adatok) segítségével biztosítja, hogy a Bank vagy a Felhasználó által küldött, illetve fogadott adatokhoz jogosulatlan harmadik személy hozzá ne férhessen, illetve, hogy a küldött vagy fogadott adatokban végrehajtott változások felismerhetıek legyenek A Számlatulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a Bankhoz továbbított Elektronikus Pénzforgalmi Megbízások adatállományát a Bank elmentse és tárolja, valamint a jogok és kötelezettségek elévüléséig az adott banki mőveletre vonatkozóan az egyes eljárásokban bizonyítékként felhasználja A Bank fenntartja magának a jogot, hogy a keresztül beküldött Elektronikus Pénzforgalmi Megbízás teljesítésérıl vagy a teljesítés esetleges meghiúsulásáról, illetve a Bankszámla aktuális és archív adatairól nyújtott számlainformációk típusát megváltoztassa. 11

12 3.3. A kiegészítı szolgáltatásai SMS modul funkciók (a) Passzív funkciók Értesítések és figyelmeztetések Értesítés adott típusú tranzakciókról (A rendszerben a tranzakciókból csoportok kerültek meghatározásra. A Számlatulajdonos választhat, hogy mely tranzakciócsoportról kíván értesítést kapni.) A rendszerben létrehozott csoportok: o Jóváírások (pénztári tranzakciók, bankkártya tranzakciók, fogadott átutalások) o Terhelések (pénztári tranzakciók, bankkártya tranzakciók, indított átutalások) o Fogadott beszedések és visszautasítások o Ügyfél saját számlái közötti pénzmozgások o Költségek, kamatok) Értesítés bejelentkezésrıl (dátum, idıpont, Belépés a NetBOSSba jelentés, felhasználói név) Riasztások (riasztás számlafedezet-limit átlépésérıl, riasztás lekötött betét jövıbeni lejáratáról) Beállítások SMS-ben Értesítések szüneteltetése Értesítések visszakapcsolása (b) Aktív funkciók Alapértelmezett számla Lekérdezések Számlaegyenleg lekérdezése/megküldése Megbízás Forint átutalás Letiltás IVR funkciók Bejelentkezés Jelszóváltoztatás Egyenleg lekérdezés Súgó 3.4. A Szolgáltatási Szerzıdés létrejötte, az Általános Szerzıdési Feltételek elfogadása A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó kérelmét a Számlatulajdonos írásban az adatlapon kérheti, amelyet a kitöltését követıen az üzleti órák alatt a számlavezetı banki fiókban benyújthat. A benyújtott kérelmek esetében a Bank aláírás-vizsgálatot és személyazonosság ellenırzést végez A Bank a Számlatulajdonost és az általa megjelölt Felhasználókat köteles a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelızésérıl és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény rendelkezései szerint szerzıdéskötéskor azonosítani, és az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket elvégezni. Ügyfél-átvilágítás hiányában a Bank a szolgáltatás iránti kérelmet nem fogadhatja el. 12

13 A Bank és a Számlatulajdonos között a Szerzıdés azon a napon jön létre, amikor a Bank által hiánytalanul kitöltött és a Számlatulajdonos által aláírt (illetve amennyiben a Számlatulajdonos cégnek minısül, akkor cégszerően aláírt) Szolgáltatási Szerzıdést a Bank cégszerő aláírásával elfogadja. A Szolgáltatási Szerzıdést a Számlatulajdonos köteles a Bank által e célra rendszeresített adatlappal összhangban, a valóságnak megfelelıen és pontosan kitölteni. A Számlatulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy az így közölt adatait a Bank ellenırizze. A Bank a Szolgáltatási Szerzıdés egyik eredeti példányát visszajuttatja a Számlatulajdonosnak. A Szolgáltatási Szerzıdés hatálybalépésének további feltétele, hogy a Bank a szolgáltatást aktiválja a Felhasználó részére. Amennyiben a Számlatulajdonos a meglévı szolgáltatásba további számlát (számlákat) kíván bekapcsolni, úgy erre vonatkozóan a Bank által rendszeresített formanyomtatványt kell kitöltenie. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy további számla (számlák) bekapcsolása esetén részérıl ismételt aktiválásra nincs szükség. A bekapcsolt további számla (számlák) 5 munkanapon belül érhetı(k) el a rendszerben A jelen Általános Szerzıdési Feltételek a Szolgáltatási Szerzıdés elválaszthatatlan részét képezik, azzal együtt értelmezendık és egy szerzıdést alkotnak, amely határozatlan idıre jön létre A Szolgáltatási Szerzıdés aláírásával a Számlatulajdonos kijelenti, hogy a jelen Általános Szerzıdési Feltételeket és a Szolgáltatással kapcsolatban megfogalmazott Felhasználói Kézikönyvet megismerte és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezınek fogadja el. Az Általános Szerzıdési Feltételek egy példányát a Bank a Szolgáltatási Szerzıdéssel együtt a Számlatulajdonos rendelkezésére bocsátja oly módon, hogy azt a Bank honlapján (www.mohacsitakarek.hu) letölthetı formában közzéteszi. A Bank csak a Számlatulajdonos kifejezett kérésére köteles az Általános Szerzıdési Feltételek nyomtatott példányát a Számlatulajdonos rendelkezésére bocsátani A használata A Számlatulajdonos vállalja, hogy saját költségén és saját felelısségére biztosítja a eléréséhez szükséges berendezéseket, valamint a eléréséhez szükséges Szoftvereket (Internet elérés és Microsoft Internet Explorer 6.0-ás verziója). A Bank nem köteles ellenırizni, hogy a Számlatulajdonos megfelelı berendezést és Szoftvert biztosít-e a használatához, illetve, hogy más számítógépes alkalmazás (szoftver) nem korlátozza vagy akadályozza-e a használatát. A Bank nem vállal felelısséget a nem megfelelı berendezés vagy Szoftver használata miatt bekövetkezett károkért A Bank nem felel azokért a károkért, melyek abból következnek, hogy a Felhasználó nem rendeltetésszerően használja a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges berendezéseket, Szoftvert vagy nem kellı gondossággal választja ki a megfelelıen biztonságos környezetet, amelyben a szolgáltatást igénybe veszi. A Felhasználó számítástechnikai rendszerében történı vírusfertızésekbıl eredı károkért a Bank felelısséget nem vállal. 13

14 A Felhasználó a személyre szóló Felhasználói Azonosító, valamint titkos jelszó alkalmazásával veheti igénybe. A Felhasználó elsı internetes jelszavát az ügyintézı közli a Szolgáltatási Szerzıdés aláírását követıen. Ezzel a jelszóval a Felhasználó csak egy funkciót ér el, a jelszóváltoztatást. A jelszó megváltoztatása és az új jelszóval való bejelentkezés után fér hozzá a felhasználó az összes funkcióhoz. A Felhasználói Azonosító és a megváltoztatott titkos jelszó alkalmazása megfelel a Bankban alkalmazott ügyfél-azonosításnak, illetve a bankszámla feletti rendelkezés jogosság vizsgálatának. A Bank nem vizsgálja a Felhasználói Azonosító és a titkos jelszó használójának használatra vonatkozó jogosultságát, illetve a használat körülményeit. A rendszer használatához szükséges, a Felhasználóra vonatkozó Felhasználó Azonosítót és titkos jelszót a Felhasználó köteles titkosan kezelni, azt illetéktelen személy tudomására nem hozhatja. A Bank nem felel az illetéktelen használatból származó károkért A Számlatulajdonos saját költségén és felelısségére köteles gondoskodni a berendezések karbantartásáról, vírusvédelmérıl és az abban tárolt adatok biztonságáról. A berendezés hibája, mőködésképtelensége esetén a használata érdekében a Számlatulajdonos köteles a szükséges intézkedéseket saját költségén megtenni. A Számlatulajdonos viseli az abból eredı kárt, hogy ezen kötelezettségét megszegi A használatának részletes technikai feltételeit, mőszaki jellemzıit a Felhasználói Kézikönyv tartalmazza, melyet a Bank elektronikus formában a Bank honlapján, a rendszeren belül, vagy nyomtatott formában a számlavezetı fiókban biztosít a Felhasználó részére A használatára vonatkozó biztonsági elıírások A Felhasználónak a használatára vonatkozó jogosultságát a Számlatulajdonos az Adatlap a szolgáltatás igénybevételéhez címő dokumentum kitöltésével, a számlatulajdonos és a felhasználóadatok alapján megjelölt korlátozásokkal határozza meg. A Felhasználó a üzemszerő használatára Felhasználó Azonosító és titkos jelszó, valamint SMS-ben küldött kód (dinamikus jelszó) alkalmazásával jogosult. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Biztonsági Kódokat megırizze, illetve, hogy jogosulatlan harmadik személy tudomására ne jusson, ahhoz hozzá ne férjen. A Számlatulajdonos kérvényezheti, hogy a Bank új jelszót biztosítson az adott Felhasználó számára. A bejelentést követıen a Bank az adott Felhasználóra vonatkozó korábbi jelszót érvényteleníti, és új jelszót küld a Felhasználó számára. A Felhasználó, valamint a Számlatulajdonos köteles gondoskodni arról, hogy az új jelszóhoz jogosulatlan, harmadik személy ne férjen hozzá. A Számlatulajdonos viseli az abból eredı kárt, ha ezen kötelezettségét megszegi Felhasználó az lehet, akit a Számlatulajdonos a Bankszámla felett rendelkezésre jogosultként a Bankhoz a Bank által elıírt felhasználói adatlapon szabályszerően bejelentett A Számlatulajdonos és a Felhasználó mindenkor köteles a rendeltetésszerően, és a mőködtetésre vonatkozó biztonsági elıírásokat betartva használni. 14

15 A Számlatulajdonos, illetve a Felhasználó az errıl való tudomásszerzést követıen haladéktalanul köteles a Banknak bejelenteni, ha észlelte, hogy (a) saját (illetve a Számlatulajdonos által történı bejelentés esetén valamely Felhasználó) Jelszava, 2. Szintő Biztonsági Kódja kikerült a birtokából (ırzése alól), vagy azt jogosulatlan harmadik személy is megismerte; (b) a használatához szükséges egyéb titkos azonosító adat jogosulatlan harmadik személy tudomására jutott; (c) a bankszámlakivonaton, illetve a Bankszámlán jogosulatlan mőveletet tüntettek fel A bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentı személyazonosító adatait, a Számlatulajdonos megnevezését, a PUK kódot, a Bankszámla számát, a bejelentés alapjául szolgáló esemény megjelölését, helyét, idıpontját, ha errıl a bejelentınek nincs tudomása, akkor az esemény valószínősíthetı helyét és idıpontját és - a lenti pontban megfogalmazott korlátozások keretei között - a Jelszó, a Felhasználó, vagy a bankszámla a Számlatulajdonos általi használatának letiltására vonatkozó kérelmet A Bank a bejelentést hatálytalannak tekintheti, ha a bejelentésbıl a Bankszámla, illetve a bejelentı nem azonosítható, vagy ha a bejelentés körülményei és tartalma arra engednek következtetni, hogy az abban foglaltak nem valósak. A bejelentés hatálytalanságából fakadó jogkövetkezményekért és károkért a Bank nem felel. A személyesen, telefonon, telefaxon tett bejelentés esetében, a bejelentı személyazonosságának ellenırzése céljából a Bank jogosult további - a Bankszámlával kapcsolatosan általa nyilvántartott - adatot kérni, azonban a bejelentı személyét egyébként nem vizsgálja a letiltást megelızıen A bejelentı az pont szerinti bejelentést munkanapokon, írásbeli bejelentéssel a Bank által hivatalosan meghirdetett üzleti órák alatt a Bank bármely fiókjánál személyesen teheti meg. A megtett bejelentés visszavonhatatlan A fenti pont szerinti bejelentés megtétele során (a) a Számlatulajdonos a használatának, bármely Felhasználónak, vagy bármely bankszámla letiltására; (b) a Felhasználó saját Jelszava letiltására; jogosult. A Bank nem felelıs azért a kárért, amely abból származik, hogy a Bankot megtévesztik a tekintetben, hogy a bejelentés a Számlatulajdonostól vagy az arra jogosult Felhasználótól származik-e A Bank bármikor, azonnali hatállyal jogosult a bármely Felhasználót, bármely Bankszámlát véglegesen vagy átmeneti jelleggel letiltani, illetve bármely Elektronikus Pénzforgalmi Megbízás teljesítését megtagadni, felfüggeszteni, ha (a) a Felhasználó pont szerinti bejelentése esetén, (b) bármely Jelszóval, vagy a használatához szükséges egyéb titkos azonosító adattal, illetve a való visszaélésre vonatkozóan a Bank megítélése szerint alapos gyanú merül fel; (c) a biztonságos mőködését veszélyeztetı használatot, hibajelenséget észlel; (d) a Számlatulajdonos vagy a Felhasználó megszegi a Szolgáltatási Szerzıdést; (e) a Számlatulajdonos kártól való megóvása érdekében ez szükséges; (f) egyéb, a Bank által indokolt biztonsági okból. 15

16 A Számlatulajdonos a Bankszámla felett a fenti pont szerinti bejelentése esetén (ha a használata vagy valamennyi Felhasználó letiltásra kerül), illetve a Bank fenti pont szerinti letiltásra vonatkozó döntését követıen a Bankszámla Szerzıdés rendelkezései szerint rendelkezhet. A használatának fenti és pontban szabályozott letiltása miatt a Számlatulajdonosnál vagy bármely harmadik személynél felmerülı károkért a Bank nem felel Bármely jelszó, vagy a használatához szükséges egyéb titkos azonosító adat, illetve a letiltására irányuló bejelentésének - az ennek alapjául szolgáló tények bekövetkezése ellenére történı - elmulasztása, vagy a bejelentéssel kapcsolatos - a Bank tevékenységi körén kívül esı - bármilyen visszaélés következtében a Számlatulajdonost, a Felhasználót vagy valamely harmadik személyt ért kárért a Bank felelısséget nem vállal A Számlatulajdonos letiltás esetén köteles a Bank vonatkozó Hirdetményében meghatározott összegő díjat a Banknak megfizetni. A letiltási díjjal a Bank jogosult a Számlatulajdonos Bankszámláját megterhelni A Számlatulajdonos a fenti pont szerinti bejelentés esetén kérvényezheti, hogy számára a Bank új jelszót biztosítson A Bank a fenti pont szerint megtett valamennyi bejelentésrıl olyan nyilvántartást vezet, amely megbízhatóan, megváltoztathatatlanul és utólag legalább 5 (öt) évig megállapíthatóan biztosítja a bejelentések idıpontjának és tartalmának bizonyítását Felhatalmazás A Számlatulajdonos felhatalmazza a Bankot, hogy (a) A Felhasználói Azonosítójával és titkos jelszavával igénybe vevı bármely személyt a hozzáférésre jogosult személynek tekintse; és (b) megbízzon a keresztül hozzá beérkezı, a Számlatulajdonos számláját érintı bármely Elektronikus Pénzforgalmi Megbízás helyességében, valódiságában, teljességében, pontosságában és hogy teljesítse az Elektronikus Pénzforgalmi Megbízást A Banknak a fenti pontban foglaltakon túl nem kötelessége annak ellenırzése, hogy a Felhasználóként bejelentkezı személy hozzáférésre jogosult-e, illetve, hogy a Számlatulajdonosnál a biztonsági szabályok betartására vagy kijátszására sor került-e Az Elektronikus Pénzforgalmi Megbízások feldolgozása, számlainformáció szolgáltatás, egyéb szolgáltatások A Felhasználói Azonosító és a titkos jelszó segítségével a Felhasználó a vonatkozó Felhasználói Kézikönyv feltételei szerint adhat Elektronikus Pénzforgalmi Megbízást a Banknak az egyes, a szolgáltatásba bevont számlakör vonatkozásában, melyet a Bank a jelen Általános Szerzıdési Feltételek és a vonatkozó Felhasználói Kézikönyvben szabályozottak szerint teljesít. 16

17 A Bank a szolgáltatás keretében felvett megbízásokat az írásban adott megbízásokkal azonos tartalmi követelményeknek megfelelıen fogadja be és teljesíti. A kizárólag elektronikus úton adható megbízások esetén a vonatkozó Felhasználói Kézikönyvben foglaltak az irányadók. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Bank számítógépes rendszere rögzíti a megbízásokat és azok teljesítését. A Felhasználó elismeri a Bank által rögzített adatok valódiságát, továbbá azt, hogy ezek vita vagy bizonyítás esetén bizonyítékul szolgáljanak. A megbízás rögzítését szolgáló képernyı formátumok, illetve a menürendszer megváltoztatási jogát a Bank fenntartja Az Elektronikus Pénzforgalmi Megbízások azonnal feldolgozásra kerülnek a Bank rendszerében, amennyiben a Pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjérıl szóló hirdetményben foglaltaknak megfelelıen és a jelen Általános Szerzıdési Feltételekben meghatározott módon kerültek eljuttatásra a Bank számlavezetı rendszerébe. A keresztül nincs mód a beküldött megbízások törlésére, módosítására A teljesítést megelızı munkanap ügyfélforgalmi idejének végéig a Bank kirendeltségeinél, vagy az üzenetküldı modulon keresztül a Bankhoz eljuttatott kérelemben van lehetıség a beküldött megbízások törlésére, módosítására A Bank a keresztül beérkezett Elektronikus Pénzforgalmi Megbízásokat tárgynapi teljesítésre a Pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjérıl szóló Hirdetményben megjelölt határidık szerint fogadja be A Bank a nem értéknapos Elektronikus Pénzforgalmi Megbízást (a) amennyiben az a vonatkozó Hirdetményben megjelölt határidın belül érkezett be a Bankhoz és a fedezet is rendelkezésre áll, az adott banki munkanapon; (b) amennyiben a vonatkozó Hirdetményben megjelölt határidın kívül érkezett be a Bankhoz és a fedezet rendelkezésre áll, a következı banki munkanapon dolgozza fel. A Bank az értéknapos Elektronikus Pénzforgalmi Megbízást a megjelölt értéknap szerint vállalja teljesíteni, feltéve, hogy az a Pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjérıl szóló hirdetményében megjelölt befogadási határidın belül érkezett be a Bankhoz A Számlatulajdonos visel minden abból eredı kárt, ha bármely okból ugyanazon pénzforgalmi megbízás teljesítésére a Bank által e célra rendszeresített pénzforgalmi nyomtatványon (vagy a Bankszámlaszerzıdésben elıírt más módon) és Elektronikus Pénzforgalmi Megbízásként is megbízást ad a Bank számára Amennyiben a Számlatulajdonos egyes pénzforgalmi megbízásai különbözı módon - a Bank által e célra rendszeresített pénzforgalmi nyomtatványon (vagy a Bankszámlaszerzıdésben elıírt más módon), illetve Elektronikus Pénzforgalmi Megbízásként - érkeznek be a Bankhoz, akkor a Bank a különbözı módon beérkezı pénzforgalmi megbízások beérkezésének egymáshoz viszonyított sorrendjét a Bankhoz történı beérkezés sorrendje szerint, valamint a hatályos pénzforgalmi jogszabályok és rendelkezések szerint állapítja meg és dolgozza fel azokat A Bank az Elektronikus Pénzforgalmi Megbízás teljesítésérıl vagy a teljesítés esetleges meghiúsulásáról és a Bankszámla aktuális és archív adatairól a keresztül rendszeresen számlainformációt küld a Számlatulajdonos számára. A Számlatulajdonos köteles minden olyan Elektronikus Pénzforgalmi Megbízást ellenırizni, amelynek teljesítésérıl vagy visszautasításáról a Bank a keresztül visszaigazolást nem küld. A Bank nem felel a jelen rendelkezés alkalmazása következtében az Elektronikus Pénzforgalmi Megbízások nem vagy késedelmes teljesítésébıl eredı esetleges károkért. 17

18 3.9. A használatával kapcsolatos reklamáció Amennyiben a Számlatulajdonos valamely Elektronikus Pénzforgalmi Megbízás teljesítését kifogásolja, akkor kifogását a hiba észlelését követıen haladéktalanul, de legkésıbb a bankszámla kivonat rendelkezésre állását követı 15 (tizenöt) naptári napon belül köteles munkanapokon, telefonon, illetıleg a Bank által hivatalosan meghirdetett üzleti órák alatt személyesen, a számlavezetı fiókjánál elıterjeszteni. Az észrevétel postai úton vagy elektronikus levél útján megküldött írásbeli bejelentéssel is elıterjeszthetı. A határidı elteltével a teljesítés elfogadottnak minısül A reklamációnak tartalmaznia kell a reklamáló személyazonosító adatait, a Számlatulajdonos megnevezését, a Bankszámla számát, a bejelentés alapjául szolgáló esemény megjelölését, helyét, idıpontját A reklamáló személyazonosságának ellenırzése céljából a Bank jogosult a reklamációt bejelentı személytıl további - a Bankszámlával kapcsolatosan általa nyilvántartott - adatokat kérni. A Bank a reklamációt figyelmen kívül hagyhatja, ha a reklamációból a Bankszámla, a Számlatulajdonos, a reklamáló személye nem azonosítható, vagy ha a reklamáció körülményei arra engednek következtetni, hogy az abban foglaltak nem valósak A Bank a reklamációt megvizsgálja és annak eredményérıl a reklamáció Bankhoz történt igazolt bejelentésétıl számított 15 (tizenöt) munkanapon belül írásban tájékoztatja a Számlatulajdonost A mőködésével kapcsolatos hibaelhárítás, karbantartás, szüneteltetés, fejlesztés A Számlatulajdonos a használatával kapcsolatban észlelt hibát telefonon, telefaxon, postai úton vagy elektronikus levél ( ) útján megküldött írásbeli bejelentéssel, illetve a hivatalosan meghirdetett üzleti órák alatt a Bank bármely fiókjánál személyesen teheti meg A Bank, illetve megbízottja gondoskodik arról, hogy a banki fogadó oldalán felmerülı hiba a hiba jellegétıl függıen gyorsan kijavításra kerüljön A Bank, illetve megbízottja nem köteles olyan jellegő hibát elhárítani, amely a Berendezéssel, illetve a rendszerén kívül esı hardver, szoftver, egyéb technikai eszköz mőködésével összefüggésben merül fel. Az ilyen jellegő hiba elhárításáról a Számlatulajdonos saját költségére köteles gondoskodni. A hiba jellege tekintetében a Számlatulajdonos - ellenkezı bizonyításáig - a Bank közlését elfogadja A Bank jogosult a használatát karbantartás vagy a meghibásodás kijavítása céljából, illetve egyéb szervezési-mőködési okokból részben vagy egészben szüneteltetni. Amennyiben a használatának szüneteltetésére elıre tervezhetı karbantartási, javítási, egyéb szervezési-mőködési okból kerül sor, a Bank a keresztül elektronikus úton, az üzemszünet elıtt legalább 24 órával, elızetesen értesíti a Számlatulajdonost. Amennyiben a használatának szüneteltetésére elıre nem tervezhetı karbantartási, javítási, egyéb szervezési-mőködési okból kerül sor, a Bank a Számlatulajdonost késedelem nélkül, a keresztül elektronikus úton értesíti, kivéve, ha ezen értesítés a szünetelés okának jellegébıl adódóan nem lehetséges, vagy a Bank megítélése szerint a szünetelés okának mielıbbi elhárítása érdekében nem célravezetı. A Bank nem felel a jelen rendelkezés alkalmazása következtében az Elektronikus Pénzforgalmi Megbízások nem vagy késedelmes teljesítésébıl, vagy az értesítés elmaradásából eredı esetleges károkért. 18

19 A fenti pont szerinti szüneteltetése esetén a szüneteltetés idıtartama alatt a Számlatulajdonos pénzforgalmi megbízásait a Bank által e célra rendszeresített pénzforgalmi nyomtatványon vagy a Bankszámlaszerzıdésben elıírt más módon jogosult a Bank részére megadni. A Bank nem felel a jelen rendelkezés alkalmazása következtében esetlegesen bekövetkezı károkért A Bank fenntartja magának a jogot, hogy a továbbfejlessze, módosítsa. A Bank errıl a Számlatulajdonost idırıl-idıre értesíti A Számlatulajdonos vállalja, hogy a továbbfejlesztett változatát a Bank felhívására és utasításainak megfelelıen használja. A Bank nem felel az abból eredı kárért, ha a Számlatulajdonos nem teljesíti ezen kötelezettségét Felelısségi szabályok A Számlatulajdonos és a Felhasználó a rendelkezésére bocsátott Jelszót vagy a használatához szükséges egyéb titkos azonosító adatot köteles megırizni, illetve köteles gondoskodni arról, hogy ezek jogosulatlan, harmadik személy tudomására ne jussanak, és ahhoz jogosulatlan harmadik személy hozzá ne férjen. A Számlatulajdonos köteles gondoskodni arról, hogy a jelen Általános Szerzıdési Feltételekben és a Felhasználói Kézikönyvben foglalt, a rendeltetésszerő és biztonságos használatára vonatkozó rendelkezések a Számlatulajdonos és valamennyi Felhasználó által a használatának megkezdése elıtt maradéktalanul megismerésre és betartásra kerüljenek. A Bank nem felel az abból eredı kárért, ha a Számlatulajdonos a Felhasználó jelen rendelkezés szerinti tájékoztatását elmulasztja, vagy késedelmesen vagy hiányosan teljesíti, illetve ha a Számlatulajdonos vagy a Felhasználó a rendeltetésszerő és biztonságos használatára vonatkozó rendelkezéseket nem tartja be A Bank - a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben megengedett módon - kizárja felelısségét azért a késedelemért, tévedésért, mulasztásért, amely a keresztül továbbított adat átadása, feldolgozása, tárolása során következett be az alábbi okok valamelyike miatt: erıhatalom (vis maior), a belföldi vagy a külföldi hatóságok rendelkezése vagy a Bank mőködésének megzavarása; valamely szolgáltató által üzemeltetett - a Bank és a Számlatulajdonos között elektronikus kapcsolatot megteremtı, a mőködéséhez szükséges - kommunikációs rendszer hibája; a rendszerének a Számlatulajdonos, a Felhatalmazott vagy harmadik személy általi, bármely módon történı szándékos vagy gondatlan megzavarása, megkárosítása, feltörése vagy ezek megkísérlése A jelen Általános Szerzıdési Feltételek pontjában említett bejelentés megtételét megelızıen a használata miatt bekövetkezett kárért a Számlatulajdonos, a bejelentés megtételét követıen a használata miatt bekövetkezett kárért legfeljebb tizenötmillió forint erejéig - a Bank felel. A Bank mentesül felelıssége alól, ha bizonyítja, hogy a kár a Számlatulajdonos, illetve a Felhasználó szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott szerzıdésszegése folytán következett be. A bejelentés hiányosságaiból fakadó jogkövetkezmények a Számlatulajdonos terhére esnek. Bejelentés esetén a Bank a további használatának megakadályozása érdekében minden, a Banktól általában elvárható intézkedést megtesz akkor is, ha a Számlatulajdonos, illetve valamely Felhasználó a használata és ırzése során megszegte a jelen Általános Szerzıdési Feltételek elıírásait. 19

20 Bejelentés esetében, ha a kár nem a Felhasználó, vagy a Számlatulajdonos szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása folytán következett be, a Számlatulajdonos a Bejelentés megtételét megelızıen bekövetkezett kárt legfeljebb negyvenötezer forintos mértékig viseli. A jelen Általános Szerzıdési Feltételek vonatkozásában a Felhasználó vagy a Számlatulajdonos szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásának minısülnek különösen a következık: - a használatához szükséges Jelszó vagy más hasonló azonosító adat (pl.: Felhasználónév, SMS/ ) elvesztése, illetve jogosulatlan harmadik személyre való átruházása vagy átadása; - a Jelszó kötelezı megváltoztatásának elmulasztása az elsı bejelentkezés alkalmával, illetve 3 havonként; - Jelszó és/vagy a 2. biztonsági szintő Kód felhasználásával végrehajtott jogosulatlan tranzakció, - jogosulatlan tranzakció észlelését vagy az arról való tudomásszerzést követıen a Számlatulajdonos nem tesz haladéktalanul rendırségi feljelentést, - a Felhasználó által észlelt jogosulatlan tranzakcióról a Felhasználó nem tájékoztatja haladéktalanul a Számlatulajdonost, - a Jelszó vagy más hasonló azonosító adat (pl.: Felhasználónév, SMS/ ) ırzésére, kifürkészésének megakadályozására vonatkozó kötelezettség nem vagy hiányos teljesítése; - a Bejelentés elmulasztása vagy késedelmes teljesítése; - a Bejelentés megtételét vagy a Szolgáltatási Szerzıdés megszőnését követı használata; - a rendeltetésszerő és biztonságos használatára vonatkozó, a jelen Általános Szerzıdési Feltételekben és a Felhasználói Kézikönyvben foglalt elıírások megsértése; - a biztonságos és rendeltetésszerő mőködéséhez szükséges paraméterek megváltoztatása vagy ennek megkísérlése A Bankot nem terheli felelısség, ha a GSM szolgáltatók és/vagy más telekommunikációs szolgáltatók rendszerének hibájából vagy nem megfelelı védelme miatt hozzáférhetıvé váltak a Felhasználóra vonatkozó adatok és ebbıl a Felhasználónak kára származott Szerzıi jog és egyéb szellemi alkotáshoz főzıdı jogok Minden olyan szerzıi jog és egyéb szellemi alkotáshoz főzıdı jog, amely a rendszerre, szolgáltatásra vonatkozik, kizárólag a Bank és a kifejlesztı beszállítót illeti. A Számlatulajdonos a Szolgáltatási Szerzıdés hatályának idıtartamára nem kizárólagos, nem átruházható használati jogot kap a használatára az ezekre vonatkozó szerzıi jog, és egyéb szellemi alkotáshoz főzıdı jogok átruházása nélkül A Számlatulajdonos a Szolgáltatási Szerzıdés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy hozzá a Banktól, illetve - a Bank által elızetesen jóváhagyatott kérdıív alapján - a kifejlesztı beszállító cégtıl a szolgáltatással kapcsolatosan, önkéntes jellegő közvélemény kutatás céljából, levélben, telefonon vagy egyéb elektronikus, illetve más formájú kommunikációs eszközön megkeresés érkezzen. A Számlatulajdonos a Bankhoz megküldött írásbeli nyilatkozattal bármikor jogosult az ilyen jellegő megkeresések letiltására. 20

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NETB@NK SZOLGÁLTATÁSHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NETB@NK SZOLGÁLTATÁSHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NETB@NK SZOLGÁLTATÁSHOZ Fogalom meghatározások: Fizetési számla: a Pannon Takarék Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) által a Számlatulajdonos részére vezetett, a Szerződésben

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Székhely: 6065 Lakitelek, Liget u. 2. Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Kisfaludy u.8. Telefon: (76) 502-650 e-mail: kozpont@lakitelek.tksz.hu Kirendeltségek: Lakitelek (76) 449-135 Nyárlırinc (76) 343-015

Részletesebben

Szolgáltatási szerzıdés

Szolgáltatási szerzıdés Szolgáltatási szerzıdés az Electronic Banking rendszert igénylı Számlatulajdonosokkal amely létrejött a(z)..... (cég neve adószáma, székhelye) számlatulajdonos (a továbbiakban: Számlatulajdonos), másrészrıl

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ ELECTRA, NETBANK, SMS, IVR SZOLGÁLTATÁSOKRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ ELECTRA, NETBANK, SMS, IVR SZOLGÁLTATÁSOKRA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ ELECTRA, NETBANK, SMS, IVR SZOLGÁLTATÁSOKRA Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Electra szolgáltatás... 3 2.1. Fogalom meghatározások...3 2.2. Az Electronic

Részletesebben

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026. Debrecen, Bethlen u. 10-12.

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026. Debrecen, Bethlen u. 10-12. HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026. Debrecen, Bethlen u. 10-12. SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS az Electronic Banking rendszert igénylő Számlatulajdonosokkal amely létrejött a(z...adószám:... (cég neve adószáma,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET NETB@NK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Hatályos: 2012. január 01-jétıl

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET NETB@NK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Hatályos: 2012. január 01-jétıl ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET NETB@NK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Hatályos: 2012. január 01-jétıl Fogalom meghatározások Fizetési számla: a PÁTRIA Takarékszövetkezet (a továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A TAKARÉKSZÖVETKEZETI SMS SZOLGÁLTATÁSÁHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A TAKARÉKSZÖVETKEZETI SMS SZOLGÁLTATÁSÁHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A TAKARÉKSZÖVETKEZETI SMS SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Fogalom meghatározások Bankszámla: a FÓKUSZ Takarékszövetkezet (6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a. cégj.:03-02-000232, a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NETB@NK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Hatályos: 2011. 08. 25-től Fogalom meghatározások

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NETB@NK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Hatályos: 2011. 08. 25-től Fogalom meghatározások 1.sz. melléklet Kifüggesztés napja: 2011.06.25. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NETB@NK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Hatályos: 2011. 08. 25-től Fogalom meghatározások Bankszámla: a Környe-Bokod Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A HUNGÁRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET NETB@NK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A HUNGÁRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET NETB@NK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ 14.sz.mell_NETBANK_ASZF20150201mód 14. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A HUNGÁRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET NETB@NK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Fogalom meghatározások Fizetési számla: a HUNGÁRIA Takarékszövetkezet

Részletesebben

Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet. A BANKSZÁMLÁK ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉSÉHEZ (Internet Banking)

Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet. A BANKSZÁMLÁK ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉSÉHEZ (Internet Banking) Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A BANKSZÁMLÁK ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉSÉHEZ (Internet Banking) Hatálybalépés idıpontja: 2013. február 20. 1 Használt elnevezések

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DUNA TAKARÉK BANK ZRT. SZOLGÁLTATÁSÁHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DUNA TAKARÉK BANK ZRT. SZOLGÁLTATÁSÁHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DUNA TAKARÉK BANK ZRT. NETB@NK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ 5. sz. melléklet Fogalom meghatározások Bankszámla: az Duna Takarék Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) által a Számlatulajdonos

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A KINIZSI BANK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A KINIZSI BANK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A KINIZSI BANK NETB@NK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Fogalom meghatározások Bankszámla: a Kinizsi Bank (a továbbiakban: Bank) által a Számlatulajdonos részére vezetett, a Szerződésben

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink 2012.

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/7. Elektronikus Számlavezetési Üzletszabályzat

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/7. Elektronikus Számlavezetési Üzletszabályzat AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/7. Elektronikus Számlavezetési Üzletszabályzat I. Az Elektronikus Számlavezetés célja, lehetőségei: Az Elektronikus számlavezetés

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek A ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET SZOLGÁLTATÁSÁHOZ. Érvényes: től

Általános Szerződési Feltételek A ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET SZOLGÁLTATÁSÁHOZ. Érvényes: től Fogalom meghatározások Általános Szerződési Feltételek A ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET NETB@NK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Érvényes: 2009.11.01-től Fizetési számla: a Zalavölgye Takarékszövetkezet (a továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A HAJDÚ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HOME BANKING SZOLGÁLTATÁSÁHOZ. Hatályos: 2014. március 15.-től

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A HAJDÚ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HOME BANKING SZOLGÁLTATÁSÁHOZ. Hatályos: 2014. március 15.-től L melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A HAJDÚ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HOME BANKING SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Hatályos: 2014. március 15.-től Fogalom meghatározások Fizetési számla: a HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

Fogalom meghatározások

Fogalom meghatározások A SZÉCSÉNY ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET INTERNET BANK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ HATÁLYOS: 2014. JANUÁR 1-TŐL Fogalom meghatározások Bankszámla: a Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A SZEGHALOM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET SZOLGÁLTATÁSÁHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A SZEGHALOM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET SZOLGÁLTATÁSÁHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A SZEGHALOM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NETB@NK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Hatályba lépés: 2016. Szeptember 18., Közzététel: 2016. Szeptember 16. Indoklás: Fogalom meghatározások

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Fogalom meghatározások Takarékszövetkezet: Bakonyvidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14.) továbbiakban (Takarékszövetkezet) Bankszámla: a Takarékszövetkezet által a Számlatulajdonos

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012.07.02-től 3. sz. függelék A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

Fogalom meghatározások

Fogalom meghatározások Általános üzletszabályzat mellékletei IV. rész ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NYÚL ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NETB@NK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Fogalom meghatározások 24.sz. melléklet Bankszámla: a Nyúl és

Részletesebben

Fogalom meghatározások

Fogalom meghatározások Általános üzletszabályzat mellékletei IV. rész ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NYÚL ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NETB@NK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Fogalom meghatározások 24.sz. melléklet Bankszámla: a Nyúl és

Részletesebben

Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS. szolgáltatások nyújtására

Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS. szolgáltatások nyújtására Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS szolgáltatások nyújtására Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Általános Szerzıdési Feltételek 3. Ügyfél azonosítás 4. Számlakivonat 5. EUROSMS szolgáltatás ellenértéke

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ELECTRA, ELECTRA INTERNET BANKING, NETBANK, SMS, IVR SZOLGÁLTATÁSOKRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ELECTRA, ELECTRA INTERNET BANKING, NETBANK, SMS, IVR SZOLGÁLTATÁSOKRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ELECTRA, ELECTRA INTERNET BANKING, NETBANK, SMS, IVR SZOLGÁLTATÁSOKRA Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Electra szolgáltatás... 4 2.1. Fogalom meghatározások...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A BANKSZÁMLÁK ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A BANKSZÁMLÁK ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A BANKSZÁMLÁK ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉSÉHEZ Takarékszövetkezet: Polgári Takarékszövetkezet (székhelye: 4090 Polgár, Hısök útja 8. cégjegyzékszám: 0902000232) továbbiakban

Részletesebben

AZÚR TAKARÉK Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Electra Internet Banking szolgáltatáshoz

AZÚR TAKARÉK Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Electra Internet Banking szolgáltatáshoz AZÚR TAKARÉK Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Electra Internet Banking szolgáltatáshoz 1.b. melléklet 2016. június 01. után kötött szerződésekre vonatkozóan, valamint a 2016. június 01.

Részletesebben

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja)

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja) HIRDETMÉNY hatályos 2013. június 29-től a hivatalosan közzétett változtatásig Megbízások benyújtásának, befogadásának, visszavonásának és teljesítésének időpontjai az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél,

Részletesebben

Raiffeisen Mobil Banking

Raiffeisen Mobil Banking Raiffeisen Mobil Banking Használati útmutató Magánszemélyeknek 2013. május 1. BEVEZETÉS Kedves Ügyfelünk! Örömmel üdvözöljük Önt a Raiffeisen Mobil Banking felhasználók között. Szolgáltatásunkat azzal

Részletesebben

Hatályos: 2015. szeptember 07-től

Hatályos: 2015. szeptember 07-től 4. számú melléklet TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről A Pénzforgalmi Keretszerződés melléklete Hatályos: 2015. szeptember

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2015. szeptember 7-től Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK A KINIZSI BANK ZRT.

ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK A KINIZSI BANK ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK A KINIZSI BANK ZRT. Fogalom meghatározások NETB@NK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Fizetési számla: a Kinizsi Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) által a Számlatulajdonos részére vezetett,

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KIEGÉSZÍTÉSE A BANKSZÁMLÁK ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉSÉHEZ TARTALOMJEGYZÉK 1. Használt elnevezések... 3 2. A TeleSMS szolgáltatás... 6 3. Az InternetBank

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Szigetvári Takarékszövetkezet INTERNET BANKING SZOLGÁLTATÁSÁHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Szigetvári Takarékszövetkezet INTERNET BANKING SZOLGÁLTATÁSÁHOZ a Szigetvári Takarékszövetkezet INTERNET BANKING SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Használt elnevezések Takarékszövetkezet: a Szigetvári Takarékszövetkezet (székhelye: 7900 Szigetvár, József A. u. 19.) Fizetési számla:

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS,

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS, Tiszántúli Első Hitelszövetkezet. Fiók 2. sz. melléklet Szerződés azonosító: ESZV-- ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉS SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS, A BANKSZÁMLASZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉSE mely létrejött Ügyféltípus megnevezése

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Érvényes: Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A SZOLGÁLTATÁSÁHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Hatályos: 2016.01.04-től DUNAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Székhelye: Dunaföldvár Fehérvári u. 4. Cégjegyzékszáma: 17-02-000615, PSZÁF tevékenységi engedély száma: E-I. 543/2006 Levélcím: 7020 Dunaföldvár

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (K&H lakossági mobilinfo, K&H lakossági hitelkártya

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012. július 2-tól A Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a számlatulajdonos fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a számlatulajdonos fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a számlatulajdonos fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2016. december 12-től Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. A jogelıd Dél-pest megyei Takarékszövetkezet 2011. december 31. napja elıtt ügyfeleivel megkötött számla- és betétszerzıdésekhez

H I R D E T M É N Y. A jogelıd Dél-pest megyei Takarékszövetkezet 2011. december 31. napja elıtt ügyfeleivel megkötött számla- és betétszerzıdésekhez H I R D E T M É N Y A jogelıd Dél-pest megyei Takarékszövetkezet 2011. december 31. napja elıtt ügyfeleivel megkötött számla- és betétszerzıdésekhez Hatályos: 2012. október 1-jétıl HIRDETMÉNY TERMÉSZETES

Részletesebben

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT. Electronic Banking szolgáltatás keretében vezetett számlákhoz

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT. Electronic Banking szolgáltatás keretében vezetett számlákhoz HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Szolgáltatási Szerzıdés 7. számú melléklete ÜZLETSZABÁLYZAT Electronic Banking szolgáltatás keretében vezetett számlákhoz Jelen Üzletszabályzatot Electronic Banking Szolgáltatás

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Hiteltörlesztés ügyfél saját számlái között Beszedéses megbízással

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Önkormányzatok részére vezetett bankszámlák kamat, jutalék és költségkondícióiról

HIRDETMÉNY. Önkormányzatok részére vezetett bankszámlák kamat, jutalék és költségkondícióiról 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1. em. 7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY Önkormányzatok részére vezetett bankszámlák kamat, jutalék és költségkondícióiról Meghirdetés

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Fogalom meghatározások Általános Szerződési Feltételek INTERNET BANK (Euro-eBANK) SZOLGÁLTATÁSHOZ Bankszámla: a Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) által a Számlatulajdonos

Részletesebben

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK Általános tájékoztató A 2009. november 1-jétıl hatályba lépı a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására, lebonyolítására vonatkozó irányadó jogszabályok: 2009. évi LXXXV. törvény 18/2009. (VIII.6) MNB rendelet

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internetbankhoz Fogalom meghatározások

Általános Szerződési Feltételek Internetbankhoz Fogalom meghatározások Általános Szerződési Feltételek Internetbankhoz Fogalom meghatározások Bankszámla: a Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet (a továbbiakban: Füzes Takarék) által a Számlatulajdonos részére vezetett, a

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT.

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT. Ügyfélkód: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ELECTRA INTERNET BANKING RENDSZEREN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRÓL (továbbiakban: Szolgáltatási szerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév:

Részletesebben

HB Szolgáltatási Szerződés melléklete Általános Szerződési Feltételek (Home Banking)

HB Szolgáltatási Szerződés melléklete Általános Szerződési Feltételek (Home Banking) 2.sz. melléklet HB Szolgáltatási Szerződés melléklete Általános Szerződési Feltételek (Home Banking) BEVEZETŐ Jelen szabályzat a Kinizsi Bank Zrt. és a vele Home Banking (HB) szolgáltatására szerződött

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 1. Forint forgalomhoz kapcsolódó megbízások benyújtásának és teljesítésének rendje

TÁJÉKOZTATÓ. 1. Forint forgalomhoz kapcsolódó megbízások benyújtásának és teljesítésének rendje TÁJÉKOZTATÓ A fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjérıl 1. Forint forgalomhoz kapcsolódó megbízások benyújtásának és teljesítésének rendje A Mohácsi Takarék Bank Zrt. (továbbiakban:

Részletesebben

Hatályos: 2005.03.20.

Hatályos: 2005.03.20. Cím: 4087 ajdúdorog,okaji út 6 el.: (52) 232 222, Fax.: (52) 572 107 mail: kozpont@hajdudorogtksz.hu Web: www.hajdudorogtksz.hu ÁLLÁN Ő FLL NN BN LÁLÁÁ atályos: 2005.03.20. ÁLLÁN Ő FLL Fogalom meghatározások

Részletesebben

IVR. Takarékszövetkezeti Felhasználói Kézikönyv. Lövı és Vidéke Takarékszövetkezet Lövı, Fı u

IVR. Takarékszövetkezeti Felhasználói Kézikönyv. Lövı és Vidéke Takarékszövetkezet Lövı, Fı u 9461 Lövı, Fı u. 203. e-mail: kozpont@lovo.tksz.hu Takarékszövetkezeti NetB@nk IVR Felhasználói Kézikönyv Ver. 4.0 Tartalom 1. A dokumentum célja... 3 2. IVR Funkciók... 4 2.1. A bejelentkezés... 4 2.2.

Részletesebben

IVR-Bank Felhasználói kézikönyv

IVR-Bank Felhasználói kézikönyv IVR-Bank Felhasználói kézikönyv 2006.04.01. Tartalom 1. Általános információk... 3 2. Az SMS-Bank funkciói... 4 2.1. A bejelentkezés... 4 2.2. Jelszóváltoztatás... 4 2.3. Egyenleg és fedezet lekérdezés...

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Ft Évi EBKM kamatláb %

H I R D E T M É N Y Ft Évi EBKM kamatláb % H I R D E T M É N Y Vállalkozások, kisvállalkozók, egyéb szervezetek, önkormányzatok részére vezetett bankszámlák kamat-, jutalék-, és költségkondíciói I. KAMATMÉRTÉKEK 1. Pénzforgalmi számla kamata: 0,25

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E K E ( I

Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E K E ( I Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E K E l e k t r o n i k u s s z á m l a v e z e t é s h e z ( I n t e r n e t b a n k s z o l g á l t a t á s h o z ) A Tiszavasvári Takarékszövetkezet

Részletesebben

A BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET INTERNET BANKING SZOLGÁLTATÁSÁHOZ

A BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET INTERNET BANKING SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Használt elnevezések Takarékszövetkezet: a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet (székhelye: 3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. út 37.) Bankszámla: a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet által a Számlatulajdonos részére

Részletesebben

A BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET INTERNET BANKING SZOLGÁLTATÁSÁHOZ

A BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET INTERNET BANKING SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Használt elnevezések Takarékszövetkezet: a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet (székhelye: 3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. út 37.) Bankszámla: a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet által a Számlatulajdonos részére

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói Aktualizálva 2015.06.11-től a IV., VI., és VIII. pont. I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

HIRDETMÉNY. a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről HIRDETMÉNY a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2016. november 1-től A Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIEGÉSZÍTÉSE A BANKSZÁMLÁK ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉSÉHEZ

Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIEGÉSZÍTÉSE A BANKSZÁMLÁK ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉSÉHEZ Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIEGÉSZÍTÉSE A BANKSZÁMLÁK ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2015. július 01. TARTALOMJEGYZÉK 1. Használt elnevezések... 3

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 1. Forint forgalomhoz kapcsolódó megbízások benyújtásának és teljesítésének rendje

TÁJÉKOZTATÓ. 1. Forint forgalomhoz kapcsolódó megbízások benyújtásának és teljesítésének rendje TÁJÉKOZTATÓ A fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjérıl 1. Forint forgalomhoz kapcsolódó megbízások benyújtásának és teljesítésének rendje A Mohácsi Takarék Bank Zrt. (továbbiakban:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. I.1. Jogi személyiségű vállalkozások számlavezetése során felszámított jutalékok és díjak: Hatályos: 2012.

HIRDETMÉNY. I.1. Jogi személyiségű vállalkozások számlavezetése során felszámított jutalékok és díjak: Hatályos: 2012. HIRDETMÉNY I.1. Jogi személyiségű vállalkozások számlavezetése során felszámított jutalékok és díjak: A pénzforgalmi számla vezetéséért felszámításra kerülő tárgyhavi számlavezetési díj: Számlanyitási

Részletesebben

1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói. jutalék-és díjtételek. Tétel megnevezése

1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói. jutalék-és díjtételek. Tétel megnevezése 1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói jutalék-és díjtételek Számlanyitás díja díjmentes Számlán tartandó minimális összeg 0,- Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után): Havi zárlati

Részletesebben

Internet Bank használati útmutató

Internet Bank használati útmutató Internet Bank használati útmutató Miután az Internet Bank használatára leadták igénylésüket, E-mailben illetve SMS-en fogjuk megkeresni Önt. E-mailben megkapja a Csoport, illetve a Felhasználó nevét, SMS-ben

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT De Rossi Éva vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. A panasz bejelentése... 3 2. A panasz kivizsgálása... 4 3. A panasz nyilvántartása... 6 4. Jogorvoslati lehetıség... 6 5. Záró rendelkezések...

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan Érvényes: 2013. november 27-től 1. Bankszámlára, megtakarításra vonatkozó általános

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZİDİ FELEK... 3 I.4. AZ EGYEDI SZERZİDÉSEK, ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 3 I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK SZOLGÁLTATÁSHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK SZOLGÁLTATÁSHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NETB@NK SZOLGÁLTATÁSHOZ Kiadás időpontja: 2016. 07. 28. Hatályba lépés időpontja: 2016. 07. 29. Alkalmazandó: - 2016. július 28. napját követően megkötött szerződések esetében

Részletesebben

HIRDETMÉNY V ÁLLALKOZÓ I SZÁ M L A V E ZE T É S KONDÍCIÓI

HIRDETMÉNY V ÁLLALKOZÓ I SZÁ M L A V E ZE T É S KONDÍCIÓI I. Számlacsomagok I./1. Üzleti Plusz számlacsomag jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások számára Számlacsomag tartalma MC Electronic Business bankkártya + Netbank + SMS Havi egyenlegértesítő díja

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet 1/1/b. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66., cégjegyzékszáma: 20-02-050059, tevékenységi engedély száma: 256/2000

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK B melléklet (TKSZ) ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére Jelen Általános

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2015.08.03. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY Vállalkozók, szervezetek, alapítványok, társulatok, társaságok részére vezetett bankszámlák,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek AZ ÖRKÉNYI TAKARÉKSZÖVETKEZET INTERNETBANK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ

Általános Szerződési Feltételek AZ ÖRKÉNYI TAKARÉKSZÖVETKEZET INTERNETBANK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Általános Szerződési Feltételek AZ ÖRKÉNYI TAKARÉKSZÖVETKEZET INTERNETBANK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Használt elnevezések Takarékszövetkezet: az Örkényi Takarékszövetkezet (székhelye: 2377 Örkény, Kossuth L. u.

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Pannon Takarék Bank Zrt. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. szeptember 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA Az MKB Bank Zrt. (a továbbiakban: MKB vagy Bank ) által kibocsátott MKB-WestEnd MasterCard Standard hitelkártyához (a továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ELECTRA, ELECTRA INTERNET BANKING, NETBANK, SMS SZOLGÁLTATÁSOKRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ELECTRA, ELECTRA INTERNET BANKING, NETBANK, SMS SZOLGÁLTATÁSOKRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ELECTRA, ELECTRA INTERNET BANKING, NETBANK, SMS SZOLGÁLTATÁSOKRA Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Electra szolgáltatás... 4 2.1. Electra szolgáltatás

Részletesebben

DRB DÉL-DUNÁNTÚLI Regionális Bank Zrt. Siklós, Felszabadulás u. 46 48.

DRB DÉL-DUNÁNTÚLI Regionális Bank Zrt. Siklós, Felszabadulás u. 46 48. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI Regionális Bank Zrt. Siklós, Felszabadulás u. 46 48. BANKSZÁMLÁK ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉSÉNEK (ESZV) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az Igazgatóság a 6/3/2004 sz. határozattal jóváhagyta.

Részletesebben

Rum és Vidéke Takarékszövetkezet

Rum és Vidéke Takarékszövetkezet Rum és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KIEGÉSZÍTÉSE A BANKSZÁMLÁK ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉSÉHEZ TARTALOMJEGYZÉK 1. Használt elnevezések... 3 2. A TeleInfo szolgáltatás... 5 3.

Részletesebben

ÜGYFÉL ÁLTAL BENYÚJTOTT MEGBÍZÁSOK (KIMENİ)

ÜGYFÉL ÁLTAL BENYÚJTOTT MEGBÍZÁSOK (KIMENİ) 1. Sz. melléklet a Hanwha Bank Általános Üzleti Feltételek Szabályzatához HIRDETMÉNY A MEGBÍZÁSOK ÁTVÉTELI ÉS TELJESÍTÉSI RENDJÉRİL hatályos: 2013. február 07. közzétéve: 2012. december 06. Munkanap kezdı

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ELECTRA, ELECTRA INTERNET BANKING, NETBANK, SMS SZOLGÁLTATÁSOKRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ELECTRA, ELECTRA INTERNET BANKING, NETBANK, SMS SZOLGÁLTATÁSOKRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ELECTRA, ELECTRA INTERNET BANKING, NETBANK, SMS SZOLGÁLTATÁSOKRA Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Electra szolgáltatás... 4 2.1. Electra szolgáltatás

Részletesebben

Takarékszövetkezeti e-banking Üzletszabályzata szövetkezeti SMS és IVR szolgáltatások nyújtására

Takarékszövetkezeti e-banking Üzletszabályzata szövetkezeti SMS és IVR szolgáltatások nyújtására 5. számú melléklet Takarékszövetkezeti e-banking Üzletszabályzata szövetkezeti SMS és IVR szolgáltatások nyújtására 1. Bevezetés Bevezetı rendelkezések A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet a továbbiakban

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NETB@NK SZOLGÁLTATÁSHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NETB@NK SZOLGÁLTATÁSHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NETB@NK SZOLGÁLTATÁSHOZ TARTALOMJEGYZÉK 1. Használt elnevezések... 3 4. Az InternetBank szolgáltatás... 5 6. Általános rendelkezések... 8 7. Az InternetBank rendszerhez

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

HIRDETMÉNY. a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről HIRDETMÉNY I.1. sz. melléklet a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2015.szeptember 7.-től A Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A módosított Általános Üzleti Feltételek a mai naptól megtekinthetı a Bank honlapján (www.raiffeisen.hu), valamint a bankfiókokban.

HIRDETMÉNY. A módosított Általános Üzleti Feltételek a mai naptól megtekinthetı a Bank honlapján (www.raiffeisen.hu), valamint a bankfiókokban. HIRDETMÉNY A Raiffeisen Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a Bank Általános Üzleti Feltételei módosulnak. A módosítás az Általános Üzleti Feltételek alábbi pontjait érinti: 1. rész: II. fejezet

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Hiteltörlesztés ügyfél saját számlái között Beszedéses megbízással

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2017.05.01. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

Elektronikus Számlavezetés Általános Szerződési Feltételek

Elektronikus Számlavezetés Általános Szerződési Feltételek Elektronikus Számlavezetés T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. Fogalom meghatározások... 2 2. Általános rendelkezések... 3 2.1. Szolgáltatás megrendelése... 3 2.2. Szolgáltatás aktiválása... 4 2.3. Szolgáltatás

Részletesebben

Csoportos díjbeszedı közmőszolgáltatók részére. Díjtételek Érvényes: 2010. február 15-tıl Havi számlavezetési díj:

Csoportos díjbeszedı közmőszolgáltatók részére. Díjtételek Érvényes: 2010. február 15-tıl Havi számlavezetési díj: Monor és Vidéke Takarékszövetkezet 2230 Gyömrı, Szent István u. 28. H I R D E T M É N Y P é n z f o r g a l m i s z á m l a v e z e t é s, é s a z a h h o z k a p c s o l ó d ó s z o l g á l t a t á s

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

HIRDETMÉNY. lakossági és vállalkozói ügyfelek részére. Kifüggesztve: 2012. november 15. Érvénybe helyezve: 2013. január 15.

HIRDETMÉNY. lakossági és vállalkozói ügyfelek részére. Kifüggesztve: 2012. november 15. Érvénybe helyezve: 2013. január 15. DRÁVAMENTI 7570 Barcs, Bajcsy Zs. u. 57 Tel.: 82/565-440 HIRDETMÉNY lakossági és vállalkozói ügyfelek részére Kifüggesztve: 2012. november 15. Érvénybe helyezve: 2013. január 15. Tartalomjegyzék: Vállakózói

Részletesebben

SZ-32/2014. sz. Hirdetmény

SZ-32/2014. sz. Hirdetmény Pénzforgalmi forint számlavezetéshez kapcsolódó díjak és jutalékok Általános költségek, díjak, jutalékok Számlanyitás díja Elkülönített számla nyitás díja Törzsbetét összege - Vállalkozások és egyéni vállalkozók

Részletesebben

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri Törvényszék

Részletesebben

Diák számlacsomag (14 18 év)

Diák számlacsomag (14 18 év) 1.) Diák számla 06/2011. sz. H I R D E T M É N Y Diák számlacsomag (14 18 év) Számlavezetési díj 0.- Számlanyitás díja számla nyitáskor Számlanyitáskor elhelyezendı összeg Nincs - Számlán tartandó minimális

Részletesebben