Adatvédelmi Szabályzat. 1./ A szabályzat célja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adatvédelmi Szabályzat. 1./ A szabályzat célja"

Átírás

1 Adatvédelmi Szabályzat 1./ A szabályzat célja Jelen szabályzat célja, hogy rögzítse az ANTI-AGING CENTRUM Egészségügyi, Szolgáltató, Szépészeti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7500 Nagyatád, Móricz Zs. utca 5/B., Cégjegyzékszám: , adószáma: , statisztikai számjele: , képviseli: dr. Andók Csaba ügyvezető, továbbiakban: Szolgáltató) által a oldalon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési alapelveket. A Szabályzat kialakítása során az Szolgáltató az alábbi jogszabályi rendelkezéseket vette figyelembe: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. Tv. (2012. január 1. napjától) a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló évi CXIX. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló évi XLVIII. tv. az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló évi VI. tv. Jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevétele során minden Megrendelő számára biztosítva legyen alapvető jogainak, különösen a magánélethez való jogának tiszteletben tartása a személyes adatok gépi feldolgozása során (adatvédelem). 2./ Fogalmak 1. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. 2. Szenzitív személyes adat: minden olyan személyes adat, amely az adott személy faji-, etnikai hovatartozására, politikai nézeteire, vallási vagy filozófiai meggyőződésére, szakszervezeti tagságára, egészségügyi állapotára vagy szexuális irányultságára vonatkozik. 3. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez. 4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. 5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

2 6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése. 7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele. 8. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele. 9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges. 10 adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából. 11. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. 12. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik. 13. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is adatok feldolgozását végzi. 14. személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető. 15. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége. 16. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval. 17. Megrendelő: az a természetes személy, egyéni vállalkozó, jogi személy illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, illetve egyéb, a fenti kategóriában nem sorolható szervezet, amely/ aki az Anti- Aging Centrum Kft. által fenntartott oldalon Megrendelőként regisztrált és az Általános Szerződési Feltételekben, a Szolgáltatási szerződésben és az Adatvédelmi Szabályzatban foglalt feltételeket maradéktalanul elfogadja. 18. gépi feldolgozás: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése, ha azt részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre.

3 19. automatizált adatállomány: automatikusan feldolgozott adatok. 3./ A kezelt személyes adatok köre Az Általános Szerződési Feltételekben és Szolgáltatási szerződésben meghatározott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatok: Megrendelő: kötelező: Megrendelői név, cím, székhely/lakcím, telefonszám opcionális lehetőség: egyéb adat A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Megrendelő bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, és amelyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Megrendelő külön nyilatkozata nélkül a rendszerbe történő belépéskor, illetve a rendszerből való kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok a Megrendelő egyéb személyes adataival törvény eltérő rendelkezése hiányában nem kapcsolható össze. Ezen adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá. 4./ Az adatkezelés jogalapja, célja és módja 4./1./ Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés a Megrendelőnek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. tv. 5. (1) bekezdés a) pontja alapján adott önkéntes hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulást a Megrendelő a honlapon elérhető szolgáltatás igénybe vétele céljából történő regisztrációkor önkéntesen, megfelelő tájékoztatást követően adta meg. 4./2./ Az adatkezelés célja Az adatkezelés célja a honlapon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, mely szolgáltatások igénybevételéhez a jelen Szabályzat 3./ pontjában meghatározott személyes adatok megadása és rögzítése szükséges. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Megrendelők jogainak védelme. 4./3./ Az adatkezelés módja Az adatkezelő az adatokat a jelen pontban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Az adatkezelő a kezelt személyes adatokat harmadik személynek vagy hatóságoknak törvény eltérő rendelkezése hiányában csak az érintett Megrendelő előzetes, kifejezett hozzájárulásával adhatja ki. Az adatkezelő a megadott személyes adatok valódiságát nem ellenőrzi, a megadott személyes adatok valódiságáért kizárólag a személyes adatokat megadó személy felel. Bármely Megrendelő címének megadásakor felelősséget vállal azért, hogy az adott

4 címről kizárólag ő veszi igénybe a honlapon elérhető szolgáltatásokat. 5./ Adatkezelési elvek 5./1./ Személyes adatokat csak tisztességesen és törvényesen, a Megrendelő kifejezett, önkéntes hozzájárulásával szabad megszerezni és feldolgozni. 5./2./ Személyes adatokat csak törvényben meghatározott célra szabad tárolni, attól eltérően nem lehet felhasználni. 5./3./ A tárolt személyes adatoknak az adattárolás céljával arányban kell állniuk, e célnak meg kell felelniük, és e célon nem terjeszkedhetnek túl. 5./4./ Az adattárolás módja a személyes adat alanyának azonosítását csak az adattárolás céljához szükséges ideig teheti lehetővé. 5./5./ A Szolgáltató megteszi a megfelelő biztonsági intézkedéseket, hogy az automatizált adatállományokban kezelt személyes adatok védve legyenek a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés ellen. 6./ Adatvédelmi irányelvek A Szolgáltató a honlapon elérhető szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges adatokat a Megrendelők önkéntes hozzájárulása alapján, kizárólag célhoz kötötten kezeli, használja fel. A Szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló évi CXII. tv.-ben és a jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, azokat harmadik személynek nem adja át. Kivételt képez ez alól az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, amely a Megrendelő nevét, illetve beazonosításra alkalmas egyéb személyes adatot semmilyen formában nem tartalmaz. A Szolgáltató csak hivatalos bíróság, nyomozóhatósági megkeresés esetén teszi harmadik személy számára hozzáférhetővé az általa kezelt személyes adatokat. A Szolgáltató által alkalmazott rendszer a Megrendelők aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze más, a Megrendelő által a regisztráció során megadott személyes adattal, vagy egyéb, a szolgáltatások igénybe vétele során megadott személyes adattal. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelők bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt egyértelmű közlést tesz közzé, melyben tájékoztatja a Megrendelőt az adatok felvételének, rögzítésének, kezelésének céljáról, módjáról. Minden olyan esetben, amikor az adatszolgáltatást nem jogszabály teszi kötelezővé, a Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás estén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is, továbbá tájékoztatni kell a Megrendelőt az adatkezelés céljáról és arról, hogy kik fogják az adatokat kezelni, feldolgozni.

5 A Szolgáltató a személyes adatoknak eredeti céljuktól eltérő célra történő felhasználásáról a Megrendelőt előzetesen tájékoztatja, és lehetőséget biztosít arra, hogy a személyes adatoknak az eredeti céltól eltérő felhasználáshoz a Megrendelő kifejezett hozzájárulását megadja, illetve a hozzájárulást megtagadja. A Szolgáltató az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a mindenkor hatályos törvényi rendelkezéseknek megfelelően jár el. A Szolgáltató gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, védelméről, megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy megakadályozza a kezelt személyes adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. 7./ Az adatkezelés időtartama A Szolgáltató a Megrendelő személyes adatait a Megrendelő ben való törlés jelzését követően 30 napon belül törli. A Szolgáltató jogosult a Megrendelő regisztrációját és személyes adatait haladéktalanul törölni az alábbi esetekben: a Megrendelő a személyes adatokat jogellenesen vagy megtévesztő módon használja fel a Megrendelő rendszer ellen intézett támadása esetén a Megrendelő által elkövetett bűncselekmény alapos gyanúja esetén, amennyiben a nyomozóhatóság a gyanúsítást közli a Megrendelővel Az Szolgáltató jogosult a Megrendelő regisztrációját törölni, ugyanakkor a Megrendelő személyes adatait a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni az alábbi esetekben: a Megrendelő által elkövetett bűncselekmény alapos gyanúja esetén, amennyiben a nyomozóhatóság a gyanúsítást közli a Megrendelővel polgári jog felelősség alapos gyanúja esetén A Megrendelő által megadott személyes adatokat az Szolgáltató a regisztráció megszűnését követő természetes személy esetén legfeljebb 30 napig kezeli. 8./ Rendelkezés a személyes adatokkal, adatfeldolgozás, adattovábbítás 8./.1/ Rendelkezés A Megrendelő a személyes adatokban bekövetkezett változást, regisztrációjának törlését a oldalon található megfelelő funkció gombbal teheti meg. 8./2./ Adatfeldolgozás A Szolgáltató külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel. 8./3./ Adattovábbítás A Szolgáltató köteles és jogosult minden olyan általa kezelt személyes adatot az illetékes hatóságnak továbbítani, amely adat továbbítására a Szolgáltatót jogszabály vagy jogerős

6 hatósági határozat kötelezi. Az ebből eredő következményekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé. 9./ A Szabályzat módosítása A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot egyhangú döntésével módosítsa. Az Szolgáltató a módosítás előtt köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni. 10./ A Megrendelő jogai A Megrendelő személyes adatainak kezeléséről a Szolgáltatótól, mint adatkezelőtől bármikor írásban felvilágosítást kérhet az alábbi módon: en Az en érkezett megkeresést a Szolgáltató akkor tekinti hitelesnek, ha az a Megrendelő által regisztrált címről érkezik. A tájékoztatáskérés az alábbiakra terjedhet ki: a Szolgáltató által kezelt személyes adatokra az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre arra, hogy kik és milyen célból kaptak vagy kapják meg a Megrendelő adatait A Szolgáltató az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekre 30 munkanapon belül köteles válaszolni. esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni. 11./ Jogérvényesítés A Megrendelő a személyes adataival kapcsolatban jogait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. tv., illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv. alapján gyakorolhatja. A Megrendelő személyes adattal kapcsolatban kérdéseket az adatvédelmi biztoshoz is feltehet, címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22., postacíme: 1387 Budapest, Pf.: 40. Nagyatád, május 5.

ALEXANDRA ONLINE ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ALEXANDRA ONLINE ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ALEXANDRA ONLINE ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Alexandra Online webáruház (www.alexandra.hu) üzemeltetője, a Könyvbazár Kft. (továbbiakban

Részletesebben

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges; ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Indóház Kiadó Bt. (székhely: 3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi út 40, cégjegyzékszám:12-06-005737) (a

Részletesebben

B.N.M. Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

B.N.M. Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság adatvédelmi és adatkezelési szabályzata B.N.M. Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság adatvédelmi és adatkezelési szabályzata 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a BioNaturalMedical Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített

Részletesebben

A Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

A Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület adatvédelmi és adatkezelési szabályzata A Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület adatvédelmi és adatkezelési szabályzata Adatkezelési nyilvántartási azonosítók: direkt marketing céljából kezeltadatbázis:

Részletesebben

A Mapsoltions Zártkörűen Működő Részvénytársaság ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A Mapsoltions Zártkörűen Működő Részvénytársaság ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Mapsoltions Zártkörűen Működő Részvénytársaság ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA I. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Mapsolutions Zrt. (6722 Szeged, Attila utca 11.;

Részletesebben

CEMP TRADE Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

CEMP TRADE Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1 A CEMP TRADE Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA I. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a CEMP TRADE Korlátolt Felelősségű Társaság (1033 Budapest,

Részletesebben

Az SCnetwork Mo. Kft. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA

Az SCnetwork Mo. Kft. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA Az SCnetwork Mo. Kft. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA I. A Tájékoztató célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a SCnetwork Magyarország Kft. (1191 Budapest, Üllői út 206. B. épület I. lépcsőház, IV. emelet

Részletesebben

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T I. A szabályzat célja, általános rendelkezések A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy rögzítse a G-Build kft. (székhelye: 4400, Nyı regyháza,

Részletesebben

Adatvédelem Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (Érvényes: 2014. június 26-tól visszavonásig)

Adatvédelem Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (Érvényes: 2014. június 26-tól visszavonásig) Adatvédelem Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (Érvényes: 2014. június 26-tól visszavonásig) 1. A Szabályzat célja 2. Fogalom meghatározások a 2011. évi CXII. törvény (az információs önrendelkezési

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat 1. Általános szabályok: Az Osztrák Intézet Budapest Nonprofit Kft. (székhelye: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31. 2. emelet.; cégjegyzékszáma: 01-09-921720) jelen adatvédelmi

Részletesebben

Adatvédelmi Tájékoztató

Adatvédelmi Tájékoztató Adatvédelmi Tájékoztató Hatályos: 2014. november 18 -től Tartalomjegyzék: 1. Fogalmak... 2 2. A kezelt adatok köre... 3 3. Az adatkezelés jogalapja... 4 4. Az adatkezelés célja... 4 5. Az adatkezelés időtartama,

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékoztató Vidra-Habony Krisztina egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.divatplaza.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetése során a Honlapra látogatók és a Honlapon

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékoztató A V-Detect Antivírus Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.virusirto.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) működtetése során a Honlapra látogatók és a Honlapon vásárló (a továbbiakban

Részletesebben

Adatvédelmi szabályzat. A Lochner Vagyonvédelmi és Kereskedelmi Kft., mint a vagyonvedelem.hu

Adatvédelmi szabályzat. A Lochner Vagyonvédelmi és Kereskedelmi Kft., mint a vagyonvedelem.hu Adatvédelmi szabályzat Lochner Vagyonvédelmi és Kereskedelmi Kft. (vagyon-vedelem.hu) Adatvédelmi szabályok A Lochner Vagyonvédelmi és Kereskedelmi Kft., mint a vagyonvedelem.hu weboldal üzemeltetője kijelenti,

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat Adatvédelmi Szabályzat A jelen adatvédelmi szabályzat ( Adatvédelmi Szabályzat ) tartalmazza a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, mint szolgáltató által, a DSZT használata során alkalmazott adatvédelmi

Részletesebben

Léta-Ker Kft. Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

Léta-Ker Kft. Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata Léta-Ker Kft. a 1. A szabályzat célja: Jelen szabályzat célja, hogy a www.letaker.hu weboldal felhasználói által az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetője (Léta-Ker Kft.) számára hozzáférhetővé

Részletesebben

A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó

A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a www.ilonaapartman-hajduszoboszlo.hu (a továbbiakban weboldal) üzemeltetője: Papp Lászlóné EV. (a továbbiakban Szolgáltató)

Részletesebben

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.shop.ayurakellnekem.hu

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.shop.ayurakellnekem.hu ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT www.shop.ayurakellnekem.hu Cseh Attila EV(a továbbiakban: Szolgáltató) a www.shop.ayurakellnekem.hu weboldalon (a továbbiakban: Webáruház) webáruházat üzemeltet, amelynek során

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat, adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési szabályzat, adatvédelmi tájékoztató Adatkezelési szabályzat, adatvédelmi tájékoztató a a Help2Startup Kft. www.help2startupcenter.com internetes honlap felhasználói részére 2014 Tartalom: 1. Az adatvédelmi politika és tájékoztató célja 2.

Részletesebben

Név:! Mexbau Kft! Székhely:! 2510 Dorog Schmidt S 18! Képviselő neve:! Kincses Tamás ügyvezető!!

Név:! Mexbau Kft! Székhely:! 2510 Dorog Schmidt S 18! Képviselő neve:! Kincses Tamás ügyvezető!! ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ www.szivattyubolt.hu Mexbau Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.szivattyubolt.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) webáruházat üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1.Adatkezelő és adatfeldolgozó személye A Tudatos Éléskamra Kft. (2898 Kocs, Dózsa György u. 18.) a www.spajzoldbe.hu webáruház üzemeltetője (a továbbiakban az adatkezelő, szolgáltató),

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékoztató A Herpácsi Gábor e.v. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.homokszertartas.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetése során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Adatvédelmi nyilatkozat ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1.Adatkezelő és adatfeldolgozó személye A Profit-Margin Kft. (1118 Budapest, Maléter Pál utca 2. A. ép. 2. lház. 2. em. 11.) a www.bor-kucko.hu webáruház

Részletesebben

Duna House Hitelcentrum Kft. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2012. június

Duna House Hitelcentrum Kft. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2012. június Duna House Hitelcentrum Kft. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2012. június 1 BEVEZETÉS 3. FOGALMAK 3-5. ALAPELVEK AZ ADATKEZELÉS SORÁN, SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA 5-6. A

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat 2013.

Adatkezelési szabályzat 2013. Bevezető A MURMUCZOK Kft. a Honlap használatával összefüggésben folytatott adatkezelését az adatvédelemre vonatkozó és azzal kapcsolatos hatályos jogszabályokkal összhangban azok betartásával végzi. Az

Részletesebben

I. Az adatkezelő (Üzemeltető) adatai

I. Az adatkezelő (Üzemeltető) adatai Bevezetés: Alkatreszonline.hu Webáruház ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA Az Adatkezelésre az alkatreszonline.hu internetes oldalon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő

Részletesebben

Energetikai Tanúsítvány Korlátolt Felelősségű Társaság ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2012. január

Energetikai Tanúsítvány Korlátolt Felelősségű Társaság ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2012. január Energetikai Tanúsítvány Korlátolt Felelősségű Társaság ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2012. január BEVEZETÉS 3. FOGALMAK 3-5. ALAPELVEK AZ ADATKEZELÉS SORÁN, SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME

Részletesebben

Adatkezelés és adatvédelem

Adatkezelés és adatvédelem Adatkezelés és adatvédelem I. Az adatkezelés és az adatvédelem jogszabályi háttere és célja 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1995. évi CXIX. törvény

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékoztató G 2000 Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.kataiparty.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetése során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók (a továbbiakban

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékoztató Menyhárt Béla egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.preciz.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetése során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók,

Részletesebben