Turizmus társadalmigazdasági

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Turizmus társadalmigazdasági"

Átírás

1 Turizmus társadalmigazdasági alapjai 4. téma: A turizmus alanya 1 A TURIZMUS ALANYA Általános jellemzık A turista: A turizmus rendszerének alanya a keresleti oldal Vizsgálata: Keresletkutatás, fogyasztói magatartásvizsgálatok Dinamikus elem szükségletek, elvárások, motivációk állandó változása A turizmusfejlesztés ezt hogyan kezeli? (v.ö. Turizmus marketing ) preferenciavizsgálatok, a célterületek megfelelıség-vizsgálatai, imázskutatások, elégedettségi és igény-kutatások. A turista fı meghatározó tényezıi: Szükséglet, motiváció Szabadidı Diszkrecionális jövedelem 2 1

2 A turizmus kereslet jellemzıi Szezonális, rendkívül érzékeny kereslet Politikai, természeti kockázat Árfolyamkülönbségek Pénzügyi eszközök hatása (árfolyam, duty free - vámmentesség) Szezonalitás hatása Maximális/optimális igénykielégítés Overbooking Idıbeni koncentráció mérséklése Motivációk/igények sokfélesége Fogyasztói hőség? Törzsvendég, törzsutas Magas ár- és jövedelemrugalmasság 3 A turizmus kereslet ár- és jövedelemrugalmassága Fogalma: 1 %-nyi ár (v. jövedelem-) változásra hány %-os keresletváltozás? Jövedelemrugalmasság: Belföldi keresletre 1-nél kisebb (fejlett országokban) Turizmus egzisztencia-minimum: az a jövedelmi szint, amely felett már jelentkezik az utazás iránti igény Árrugalmasság: Általában 1 feletti (árérzékeny) A külföldi utazások árrugalmassága: 2,1 2,5 (empirikus vizsgálatok Európában) Ok: erısen eltérı motivációk 4 2

3 A szükségletek és motivációk A turista utazási döntése során nem racionálisan gondolkozó és cselekvı lény - szükségletei és motivációi sokoldalúak, ellentmondásosak. Következmény: gyakori magatartás változások, függıség a divattól Mi a szükséglet? A szükséglet a hiány érzésébıl keletkezik - feszültség az egyén meghatározott, célelképzelések által vezérelt tevékenységgel, magatartással próbálja megszüntetni. Gazdasági javak,szolgáltatások iránti konkrét keresletként A szükségletek idıben változnak, átalakulnak Maslow -i szükségletpiramis szintjei: Élettani: létfenntartás Biztonsági: biztos és biztonságos munkahely, lakás, stb. Szociális: jtársadalmi elfogadottság, emberi kapcsolatok, szeretet. Megbecsültség (elismertség): munkahelyi elımenetel, magas jövedelem, pozíció, stb. Önmegvalósítás: személyes célok, tanulás, önállóság, döntés, kreativitás Alapja a szabadidı, turizmus, kultúra, sport Önmegvalósítás Megbecsülés Szociális Biztonsági Élettani/ fiziológiai szükségletek 5 A szükségletek és motivációk Mai modern megközelítés: nem a szükségletet, hanem az okokat és a motivációkat vizsgáljuk A motiváció azon okok összessége, amelyek az egyéni magatartást mozgatják és szabályozzák. A turistákat mozgató ok: nehéz meghatározni, a turistát gyakran egyszerre több ok és motiváció is mozgatja A motivációk lehetnek tudatosak vagy tudat alattiak, és ki vannak téve külsı hatásoknak A motivációk csoportosítása: Fiziológiai Pszichikai Társadalmi Kulturális Státusz- és presztízs motivációk Önmegvalósítás Megbecsülés Szociális Biztonsági Maslow-i szükséglethierarchia Élettani/ fiziológiai szükségletek 6 3

4 A motivációk és a turizmusfajták összefüggései Rendeljünk hozzá a megfelelı turizmusfajtákat az egyes motiváció-típusokhoz! Pihenési célú turizmus: közeli pihenés, nyaralás, gyógyüdülés Kulturális célú turizmus: tanulmányi, alternatív turizmus, vallási turizmus Társadalmi célú turizmus: rokonlátogatás, klubturizmus Sportturizmus: az aktív és passzív Gazdasági célú turizmus:(mice): üzleti, incentív, kongresszusi, kiállítási Politikaorientált turizmus: diplomataés konferenciaturizmus, politikai rendezvények 7 A motivációk és a turizmusfajták összefüggései 8 4

5 A fogyasztási szokások változásai A mai turista magatartása nem egyértelmő, a demonstratív fogyasztás, a kívülrıl vezérelt társadalmi jelleg is jelen van a belsı motiváció mellett. Fı tendenciák napjainkban: 1. A közelség és az otthonosság felé az otthonos miliıbe irányuló gyors környezetváltoztatás iránti igény nagy fizikai és pszichikai ráfordítás nélkül változásokban gazdag élmények Ebbıl vezethetı le a rövid szabadság tendenciája, amelyre megfelelı kínálat kell. A presztízst adó fogyasztási célokhoz orientálódás Olyat tenni vagy olyan helyre menni, amely presztízst teremt Nem azonos a luxussal, pl. a hegyekben vagy falun eltöltött nyár presztízse nagyrészt hiányzik. Ebbıl a tendenciából következik a márkák egyre nagyobb szerepe a turizmusban. 3. A többszörös választási lehetıség felé orientálódás Egyre több vendég mind...mind fogyasztó. A legnagyobb választékot akarja - nem biztos, hogy ténylegesen igénybe is veszi. Pl: Pihenés, nyugalom, lazítás,sport, kulturális, szórakozási lehetıségek. Magas követelmények a kínálati palettával szemben, több kínáló együtt tudja! 4. A belsı értékekhez orientálódás Növekszik a kultúrafogyasztás jelentısége, a környezet iránti fogékonyság Keresik az egészség megóvását szolgáló kínálatot. Pozitív, élvezettel töltött élmény, nem párosulhat lemondással, nélkülözéssel. 9 A keresletet befolyásoló indítékok foglalkozás szerint 10 5

6 A keresletet befolyásoló indítékok foglalkozás szerint 11 Változások a keresletet befolyásoló gazdasági tényezıkben Miért fontos? Csak a vásárlóerıvel rendelkezı szükséglet lesz a piacon kereslet A turizmus alanya turisztikai keresletének nagyságát meghatározza: jövedelmi és vagyoni viszonyai illetve a kínálati ár, a motivációk: eszerint rangsorolják a turisztikai szolgáltatások megvásárlásának hajlandóságát A két tényezı egymás hatását módosíthatja, késleltetheti Gazdasági szükségletek csoportosítása: Létszükségleti cikkek Magasabb igényeket kielégítı cikkek (pl. kulturális igény) Luxusszükségleti cikkek Hová sorolható a turizmus? Elsı világháborúig: luxus 1960-as évekig: magasabb igényeket kielégítı cikk Napjainkban: létszükségleti cikk jelleget kezd felvenni. (Mindez a fejlett nyugati országokra, magas átlagjövedelmő országokra igaz.) 12 6

7 Fogyasztási szokások Közép-Kelet Európában a rendszerváltás után A turizmust (turistává válást) akadályozó gazdasági hatások a növekvı munkanélküliség és a nyugat-európaitól elmaradó bérszínvonal a szabadidı is csökkent: különmunkák és túlórák A turizmus szervezeti-intézményi rendszerének problémái: az utazásszervezıi és utazási ügynökségi vállalati kör atomizálódása hajdani idegenforgalmi hivatalok széthullása kistérségi és települési civil szervezıdések és a TOURINFORM-hálózat próbálja pótolni A turizmust ösztönzı gazdasági hatások a korábbi utazási korlátok megszőnése Eredmény: Az utazási intenzitás csökkent mind belföldön, mind pedig külföldre Változások: Hogyan hat a jövedelemnövekedés a turisztikai keresletre? amíg csak a szigorúan vett létszükségletet tudja fedezni, nem hat ki az idegenforgalomra, amikor már fedezi a magasabb igényeket kielégítı cikkek vásárlását is, az az idegenforgalom számára a leghatékonyabb, amikor már a luxusigények kielégítését is lehetıvé teszi, korlátozott mértékben növeli az idegenforgalmat. Változások: Hogyan hat a gazdasági recesszió a turisztikai keresletre? Schulmeister rétegelmélet - modellje 13 Schulmeister rétegelmélet -modellje Gazdasági válság, a gazdasági várakozások romlása idején a magán háztartások a turisztikai kereslete társadalmi rétegenként (jövedelmi szintek szerint) eltérıen változik meg: A legmagasabb jövedelmő társadalmi réteg: évente legalább két szabadság idıszak természetes, a negatív gazdasági változásokra alig reagál; turisztikai kereslete a jövedelemmel és a hosszú távú tendenciákkal növekszik. Alacsonyabb jövedelmő társadalmi rétegeknél: Elıbb a tényleges ráfordítás csökken, fıleg a szállásválasztásnál. Az olcsóbb szállodák, majd a magánszállások igénybevétel, takarékoskodás a járulékos kiadásokon, Majd a drágább külföldi utazást a belföldi szabadság váltja ki, Végül a korábbi turisták társadalmilag legszegényebb rétege lemond magáról az utazásról és a szabadságról is. Gazdasági recesszió idején, tapasztalatok szerint: a lakosság szabadsága nem csökkent de azt inkább belföldön és az olcsóbb szálláskategóriákban töltötte el, illetve pl. Magyarországon felértékelıdtek a belföldinél is olcsóbb, ugyanakkor könnyen elérhetı külföldi célterületek. Opaschowski: gyakoribb, olcsóbb utazások, intervallum-utak : rövidebb utak egész évben, Ezáltal a határok elmosódnak a szabadidı-mobilitás és a közeli üdülés, a napi kirándulások és a hétvégi utak, 14 a rövid utak és a hosszabbak, a szabadság alatt megtett utak között 7

8 A turisták jellemzıi Létszám: abszolút létszám a turisták és a helyi lakosság aránya a kereslet idıbeni és térbeni megoszlása (szezonalitás) tapasztalható-e területi koncentráció a desztinációban. A turisták típusa: meghatározza, hogy Milyen igényeik vannak a desztináció szolgáltatásainak színvonalát és jellemzıit illetıen Hajlandóak-e kilépni a magukkal hordozott "környezeti buborékból", Mennyire alkalmazkodnak a helyi szokásokhoz, normákhoz és Mennyiben várják azt el, hogy a helyi társadalom alkalmazkodjon az ı normáikhoz.. A turisták átlagos tartózkodási ideje: ez meghatározza, hogy Milyen kapcsolatot képes a turista kialakítani a helyi lakossággal Mekkora lesz az egy fıre esı költése Milyen lesz a térbeli koncentráció A turisták motivációi és tevékenységei, aktivitása: összefüggenek egyrészt a desztináció attrakcióival, másrészt pedig az adott területre látogató turisták típusával. A turisták szocio-ökonómiai jellemzıi: kora, családi állapota, neme, iskolázottsága, foglalkozása, jövedelme, lakóhelye A szegényebb turisták sokszor éppen azért merülhetnek jobban el a desztináció kultúrájában mert nem engedhetik 15 meg maguknak a csak turisták számára létrehozott magas minıségő és árszínvonalú szolgáltatások igénybe vételét. A TURIZMUS ALANYAINAK TÍPUSAI Magatartás és célkitőzés szerinti típusok: (Hahn), a mai üdülıturistákat jól jellemzi 16 8

9 Üdülı típusok a szabadidı és életcél szerint 17 Plog turista-kategóriái (1973) Plog elsısorban nem turistákat kategorizált, hanem egy populáció tagjait, az Egyesült Államok népességét aszerint, hogy mennyire nyitottak az új, szokatlan tapasztalatokra vagy mennyire vonzódnak a megszokott, ismerıs élmények iránt. Típusok: Allocentrikus: A teljesen új, ismeretlen iránt érdeklıdı, kockázatvállaló típus Pszichocentrikus: az abszolút ismerıst, megszokottat keresı a populáció a két szélsıség között normálisan oszlik el, "midcentrikus". Alkalmazva a turizmusra: az allocentrikus teljesen új, mások által még fel nem fedezett területekre utazik, a pszichocentrikus meglepetések nélküli, az otthonra emlékeztetı úticélt keres a turisták nagy része - midcentrikus - olyan desztinációt keres, amely egyszerre nyújtja az otthonosság biztonságát és új élményeket. Különbözı kulturális hátterő turisták számára különbözı célterületek számítanak újszerőnek vagy otthonosnak. Hosszabb távon az egyes fogadóterületek átalakulnak, megközelítésük javulhat, megváltozhat a szervezett turizmusban elfoglalt helyük és az általuk vonzott turisták típusa is 18 9

10 Cohen turista-tipológiája (1972, 1974) Minden turisztikai élmény egyaránt tartalmaz új, ismeretlen, és megszokott, ismerıs elemeket. Az ismerıs és az új aránya függ a turistától, annak motivációitól, illetve preferenciáitól, nyitottságától, valamint az utazás intézményesítettségétıl. 19 Smith turista-tipológiája Alkalmazkodás a helyi normákhoz, vagy a hazai szokásokhoz való ragaszkodás? 20 10

11 Igény Pihenés, kikapcsolódás Az utazási döntés modellje Szándék Üdülés, de hol? Keresés Turisztikai ajánlatok összehasonlítása Döntés megerısítése/ elutasítása Emlékek Élmény, fotó, videó MARKETING Döntés Balaton-part kiválasztása, termék megvásárlása Visszautazás Tranzitterületen áthaladás, esetleg megszállás Tartózkodás a desztinációban Balatonfüred, Hotel Annabella Utazás Tranzitterületen áthaladás, esetleg megszállás A következı személyeket mely turista kategóriába sorolná, és milyen úticélt javasolna nekik?

12 A következı személyeket mely turista kategóriába sorolná, és milyen úticélt javasolna nekik? Plog típusai: Allocentrikus: újszerő élményeket akar Mid-centrikus: az új és az otthonosság is fontos Pszichocentrikus: otthonos, megszokott környezetet akar Cohen típusai: Vándor: újat keres, kerüli a turizmus szektort, beolvad a helyi kultúrába - nem intézményesített tur. Felfedezı: egyéni utazás, letér a kitaposott útról, kilép a környezeti buborékból, de bármikor visszaléphet nem intézményesített turizmus. Egyéni tömegturista: letér a kitaposott útról, de az utazás szervezett, nem a valós desztinációt látja intézményesített turizmus Szervezett tömegturista: csomagtúrán van, a saját környezeti buborékában, kevés kapcsolat a helyi lakossággal intézményesített turizmus Smith típusai: Felfedezı nagyon korlátozott számban: tökéletesen alkalmazkodik Elit - ritka tökéletesen alkalmazkodik Off-beat nem mindennapi jól alkalmazkodik Nem megszokott idınként látható valamennyire alkalmazkodik Majdnem tömegturista egyenletes áramlás keresi a nyugati stílusú szolgáltatást Tömegturista folyamatos áramlás elvárja a nyugati stílusú szolgáltatást Charterturista nagy tömegben megköveteli a nyugati stílusú szolgáltatást 24 12

13 25 Gyakorlati jegyhez beadandó egyéni feladat: Válasszon ki egy országban egy konkrét uticélt (desztinációt) Jellemezze a desztináció keresletét és kínálatát - a turistát tipizálja, a desztináció intézményeitinfra- és szuprastruktúráját is mutassa be Lehetıség szerint valamely konkrét vállalkozást szálláshely, stb is mutasson be a fenti szempontok alapján Készítsen diából álló prezentációt,amely közül a legérdekesebbeket szóbeli bemutatásra is ki fogjuk választani

TARTALOMJEGYZÉK. 3. A TURIZMUS ALAPJAI 12. 3.1. A rekreáció és a motiváció szerepe a turizmusban 12. 3.2. A turizmus gazdasági jellemzıi 15.

TARTALOMJEGYZÉK. 3. A TURIZMUS ALAPJAI 12. 3.1. A rekreáció és a motiváció szerepe a turizmusban 12. 3.2. A turizmus gazdasági jellemzıi 15. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS, CÉLKITŐZÉSEK 5. 2. A KUTATÁS MÓDSZERTANA 8. 2.1. Szekunder források 8. 2.2. Primer források 9. 2.3. Az elemzés módszertana 10. 3. A TURIZMUS ALAPJAI 12. 3.1. A rekreáció és

Részletesebben

Regionális turisztikai menedzsment modul

Regionális turisztikai menedzsment modul Regionális turisztikai menedzsment modul 1 Bevezetés a desztináció menedzsmentbe Megjegyzés [b1]: Modul /tantárgy címe Szerkesztette: Panyor Ágota, Győriné Kiss Erika, Gulyás László Egyetemi tankönyv Megjegyzés

Részletesebben

Turizmus társadalmigazdasági

Turizmus társadalmigazdasági Turizmus társadalmigazdasági alapjai 1. téma: A turizmus rendszere, környezete, turizmus fogalma, fajtái 1 A nemzetközi turistaérkezések száma, 2003 2005 2 1 A turizmus gazdasági jelentısége Magyarországon

Részletesebben

Desztináció-marketing

Desztináció-marketing Balaton Partnerségi Program Desztináció Menedzser Tanfolyam 2007. November 5-6. Desztináció-marketing Dr. Piskóti István intézetigazgató Miskolci Egyetem Marketing Intézet A 2 nap szakmai programja 1.

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Gazdaság folyamatok elmélete és gyakorlata Doktori Iskola

Nyugat-Magyarországi Egyetem Gazdaság folyamatok elmélete és gyakorlata Doktori Iskola Nyugat-Magyarországi Egyetem Gazdaság folyamatok elmélete és gyakorlata Doktori Iskola A turizmus társadalmi-kulturális hatásainak vizsgálata egy ökoturisztikai desztinációban /Turisztikai kutatás az rségben/

Részletesebben

SZLOVÁK MAGYAR GASZTRONÓMIAI ÉS IDEGENFORGALMI ISMERETEK 1. MODUL

SZLOVÁK MAGYAR GASZTRONÓMIAI ÉS IDEGENFORGALMI ISMERETEK 1. MODUL SZLOVÁK MAGYAR GASZTRONÓMIAI ÉS IDEGENFORGALMI ISMERETEK 1. MODUL Gasztronómiai, vendéglátási és idegenforgalmi alapismeretek Magyarország- Szlovákia a Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

Részletesebben

A turizmuselmélettől a gyakorlatig

A turizmuselmélettől a gyakorlatig HÉTKÖZNAPI TURIZMUS A turizmuselmélettől a gyakorlatig Írta: dr. Fekete Mátyás NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SOPRON 2 3 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 7 2. A TURIZMUS ALAPJAI...

Részletesebben

6. SZEKCIÓ: KULTÚRA ÉS TURIZMUS

6. SZEKCIÓ: KULTÚRA ÉS TURIZMUS 6. SZEKCIÓ: KULTÚRA ÉS TURIZMUS 407 Magyarok a Kárpát-medencében HOGYAN BEFOLYÁSOLJA AZ INTERNET A DIÁKOK SZABADIDİS FO- GYASZTÓI UTAZÁSI SZOKÁSAIT? GROTTE JUDIT 1 SURVEY ON THE INTERNET S IMPACTS WITH

Részletesebben

Somogy Megye Turizmus Stratégiája

Somogy Megye Turizmus Stratégiája Somogy Megye Turizmus Stratégiája Tervezet Negyedik változat 2008. november 25. Tartalomjegyzék 1. Bevezetı... 3 2. A turizmus nemzetközi környezete... 4 3. Magyarország helyzete... 6 3.1. A turizmus jogi

Részletesebben

DDOP-2008-2.1.3.C - Balatoni Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása

DDOP-2008-2.1.3.C - Balatoni Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása Településszociológiai kutatás a DDOP-2008-2.1.3.C - Balatoni Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása Településszociológiai kutatás a A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Dr. Juhász László * APARTMAN-SZÁLLODÁK MEGJELENÉSÉNEK HATÁSA A MAGYARORSZÁGI KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELY SZOLGÁLTATÁSOK PIACÁRA

Dr. Juhász László * APARTMAN-SZÁLLODÁK MEGJELENÉSÉNEK HATÁSA A MAGYARORSZÁGI KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELY SZOLGÁLTATÁSOK PIACÁRA Dr. Juhász László * APARTMAN-SZÁLLODÁK MEGJELENÉSÉNEK HATÁSA A MAGYARORSZÁGI KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELY SZOLGÁLTATÁSOK PIACÁRA HIPOTÉZIS Az apartman-szállodákat három éve a kereskedelmi szálláshelyek osztályba

Részletesebben

B1. Tétel Mutassa be a marketingkutatás leggyakrabban alkalmazott eljárásait a felhasználás célja szerint!

B1. Tétel Mutassa be a marketingkutatás leggyakrabban alkalmazott eljárásait a felhasználás célja szerint! B1. Tétel Mutassa be a marketingkutatás leggyakrabban alkalmazott eljárásait a felhasználás célja szerint! Marketingkutatás A marketingkutatás olyan objektív formális eljárás, amely a marketing döntéshozatalt

Részletesebben

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI POTENCIÁLJAINAK FELTÉRKÉPEZÉSE Készült: A Vásárhelyi Vidék Jövıjéért Egyesület gondozásában HÓDMEZİVÁSÁRHELY 2009. TARTALOM JEGYZÉK I. MAGYARORSZÁG HELYE A VILÁG

Részletesebben

E G Y VÁLLALKOZÁS MEGALAPÍTÁSÁNAK KEZDETI LÉPÉSEI

E G Y VÁLLALKOZÁS MEGALAPÍTÁSÁNAK KEZDETI LÉPÉSEI E G Y VÁLLALKOZÁS MEGALAPÍTÁSÁNAK KEZDETI LÉPÉSEI T é m a v e z e t ı : K é s z í t e t t e : d r. S z i l á g y i E n i k ı H o r v á t h G e r g ı T a m á s e g y e t e m i t a n á r s e g é d g a z

Részletesebben

Dr. Juhász László PhD

Dr. Juhász László PhD 1 Dr. Juhász László PhD A kutatását az inspirálta, hogy a szerzı tapasztalatai szerint a hallgatók meglehetısen kevés információval rendelkeznek a szállodákról a tanulmányaik kezdeti szakaszában és ez

Részletesebben

Kárpátalja turizmusa Туристичне краєзнавство Закарпаття /

Kárpátalja turizmusa Туристичне краєзнавство Закарпаття / Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fıiskola Кафедра географії Földtudományi Tanszék Kárpátalja turizmusa Туристичне краєзнавство Закарпаття /

Részletesebben

A turizmus rendszere 3.

A turizmus rendszere 3. A turizmus rendszere 3. UTAZÁSI TRENDEK A SZOKÁSOK ÉS A KERESLET VÁLTOZÁSAI Dr. Piskóti István Marketing Intézet A turizmus-rendszere 3 1 1. 2. 3. 4. 5. Stonhenge Salzburg Barcelona Diósgyőri vár Werfen

Részletesebben

Regionális turisztikai menedzsment modul

Regionális turisztikai menedzsment modul Regionális turisztikai menedzsment modul 1 Turisztikai ismeretek Megjegyzés [b1]: Modul /tantárgy címe Szerkesztette: Kardos Zoltánné Egyetemi tankönyv Megjegyzés [b2]: ha van kiadó, vagy bármilyen együttműködő

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar FÖLDTUDOMÁNYOK DOKTORISKOLA

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar FÖLDTUDOMÁNYOK DOKTORISKOLA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar FÖLDTUDOMÁNYOK DOKTORISKOLA ÖKOTURISZTIKAI KLASZTER KIALAKÍTÁSA A BELSİ-SOMOGY ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT TERÜLETÉN Fodor Ágnes 2009. Pécs Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

AZ ANIMÁCIÓ, MINT A DIFFERENCIÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES MARKETINGESZKÖZ BEMUTATÁSA A ZALAKAROSI HOTEL KAROS SPA PÉLDÁJÁN KERESZTÜL

AZ ANIMÁCIÓ, MINT A DIFFERENCIÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES MARKETINGESZKÖZ BEMUTATÁSA A ZALAKAROSI HOTEL KAROS SPA PÉLDÁJÁN KERESZTÜL BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR MARKETING MESTERSZAK Levelező tagozat AZ ANIMÁCIÓ, MINT A DIFFERENCIÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES MARKETINGESZKÖZ BEMUTATÁSA A ZALAKAROSI HOTEL KAROS SPA

Részletesebben

Bevezetés a vállalkozások világába

Bevezetés a vállalkozások világába Bevezetés a vállalkozások világába Írta és szerkesztette Fejes Miklós 2008 Minden jog fenntartva! Ezen kiadvány sem egyben, sem részleteiben nem sokszorosítható, nem másolható a szerzı engedélye nélkül!

Részletesebben

Vásárlói magatartás. Bednárik Éva, Pakainé Kováts Judit, Molnár István. Nyugat-magyarországi Egyetem TÁMOP-4.1.2.

Vásárlói magatartás. Bednárik Éva, Pakainé Kováts Judit, Molnár István. Nyugat-magyarországi Egyetem TÁMOP-4.1.2. Nyugat-magyarországi Egyetem Bednárik Éva, Pakainé Kováts Judit, Molnár István Vásárlói magatartás Műszaki metaadatbázis alapú fenntartható e-learning és tudástár létrehozása TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0067

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY SOMOGY MEGYEI GYERMEKTÁBOR MARKETING STRATÉGIÁJA BUDAPEST, 2011. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR A KERÉKPÁROS TURIZMUS HELYZETE ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI A DUNÁNTÚLON

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR A KERÉKPÁROS TURIZMUS HELYZETE ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI A DUNÁNTÚLON NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR A KERÉKPÁROS TURIZMUS HELYZETE ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI A DUNÁNTÚLON Konzulens: Husz Anikó Főiskolai adjunktus Készítette: Hegedüs Eszter Idegenforgalmi

Részletesebben

81/2009. (X. 2.) OGY határozat. az Idısügyi Nemzeti Stratégiáról. Melléklet a 81/2009. (X. 2.) OGY határozathoz IDİSÜGYI NEMZETI STRATÉGIA ELİSZÓ

81/2009. (X. 2.) OGY határozat. az Idısügyi Nemzeti Stratégiáról. Melléklet a 81/2009. (X. 2.) OGY határozathoz IDİSÜGYI NEMZETI STRATÉGIA ELİSZÓ 81/2009. (X. 2.) OGY határozat az Idısügyi Nemzeti Stratégiáról 1. Az Országgyőlés a) elfogadja a határozat mellékletét képezı Idısügyi Nemzeti Stratégia címő stratégiai programot; b) felkéri a Kormányt,

Részletesebben

Marketing mesterek pályázat Városmarketing témakör

Marketing mesterek pályázat Városmarketing témakör Marketing mesterek pályázat Városmarketing témakör Szolnok város marketingkoncepció elképzelés Szolnok, 2009-11-13 1 BEVEZETŐ...3 2 MI IS AZ A VÁROSMARKETING?...4 2.1 Értelmezések...4 2.2 Vissza a gyökerekhez...5

Részletesebben

1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban

1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban 1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban 1.1. Elméleti alapok 1.1.1. A kis- és középvállalkozások fejlesztése, mint közgazdasági probléma A piacgazdaságokban

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAMJA

VISEGRÁD VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAMJA VISEGRÁD VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK VISEGRÁD IDEGENFORGALMÁNAK HELYZETELEMZÉSE 4 A helyzetelemzés kezdetei: a világ, Magyarország, a térség turizmusa adta

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Marketingstratégiája. B i z o t t s á g i e lıterjesztések h e z k é s z ü l t m u n k a v á l t o z a t

Veszprém Megyei Jogú Város Marketingstratégiája. B i z o t t s á g i e lıterjesztések h e z k é s z ü l t m u n k a v á l t o z a t 1. sz. melléklet Veszprém Megyei Jogú Város Marketingstratégiája B i z o t t s á g i e lıterjesztések h e z k é s z ü l t m u n k a v á l t o z a t 2012. augusztus Készült Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

A TURIZMUS TÁRSADALMI-KULTURÁLIS HATÁSAI

A TURIZMUS TÁRSADALMI-KULTURÁLIS HATÁSAI Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Külgazdaságtan Tanszék Turizmus Kutatócsoport A TURIZMUS TÁRSADALMI-KULTURÁLIS HATÁSAI Ph.D. Disszertáció Rátz Tamara Gazdálkodástani Ph.D. Program Témavezető: Dr.

Részletesebben