A SZOCIÁLIS KIADÁSOK ÉS A SZOCIÁLPOLITIKA MAGYARORSZÁGON

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZOCIÁLIS KIADÁSOK ÉS A SZOCIÁLPOLITIKA MAGYARORSZÁGON"

Átírás

1 Andorka Rudolf Tóth István György: A szociális kiadások és a szociálpolitika (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Andorka Rudolf Tóth István György (1992): A szociális kiadások és a szociálpolitika in: Társadalmi riport 1992, Andorka Rudolf, Kolosi Tamás, Vukovich György (szerk.). Budapest: TÁRKI,. Pp

2 A SZOCIÁLIS KIADÁSOK ÉS A SZOCIÁLPOLITIKA MAGYARORSZÁGON Ennek a tanulmánynak az a célja, hogy felmérje a szociális kiadások alakulását és megvizsgálja azok felhasználásának hatékonyságát abban az értelemben, hogy a szociális kiadások elősegítik-e deklarált céljaik elérését és azok az egyének, családok részesednek-e belőlük, akiknek erre elsősorban szükségük van. A szociális kiadások és a szociálpolitika ilyen elemzése mindig fontos feladat. Ma azonban különösen aktuálissá teszi azonban három tény: 1. a magyar gazdaság a nagyrészt állami tulajdonon alapuló és többé-kevésbé központilag tervezett gazdasági rendszerből egy, a magántulajdon túlsúlyán alapuló piacorientált rendszer felé halad. A gazdaság ilyen átalakulása szükségessé teszi a szociálpolitika olyan átalakulását, hogy piackonformmá váljék, vagyis ne akadályozza a piacgazdaság érvényesülését, hanem a piaci hatások szociális szempontból szükséges korrekcióját szolgálja ott, ahol ez társadalmi szempontból szükséges. 2. A szociális kiadások összességükben meglehetősen magasak, a gazdasági fejlettségünk színvonala által megengedhetőnél magasabbak, nagy megterhelést jelentenek az állami költségvetés számára, ezért kívánatos lenne azoknak a szociális kiadásoknak a csökkenése, amelyek nem szolgálnak a piacgazdaság körülményei között feltétlenül fontos társadalmi célokat. 3. Számos elemzés arra enged következtetni, hogy a szociális programok egy része nem hatékony abban az értelemben, hogy nem a legmegfelelőbben szolgálja azt a célt, amelynek érdekében e kiadásokat bevezették. Ez megnyilvánul egyebek között abban, hogy nem a társadalom leginkább rászoruló rétegei részesednek elsősorban vagy nagy részben a szóban forgó szociálpolitikai támogatásokban, így azok nem vagy csak kevéssé járulnak hozzá a nemkívánatos egyenlőtlenségek mérsékléséhez, a legszegényebb, leginkább rászorult rétegek védelméhez. Más szóval nem képeznek igazi szociális védőhálót. A szociális kiadások körét tágan definiáljuk, mert úgy látjuk, hogy ennek az egész szférának az elemzéséhez és értékeléséhez figyelembe kell venni mindazokat a kiadásokat, amelyek közvetlenül vagy közvetve, kimondottan vagy csak félig kimondva szociális célokat szolgálnak. Ezért elemzésünket megpróbáljuk kiterjeszteni: 1. az úgynevezett pénzbeni társadalmi juttatásokra, társadalmi jövedelmekre, ezen belül 1.1 a nyugdíjakra, 1.2 a táppénzre, 1.3 a családi 396

3 pótlékokra és más, a gyermekvállaláshoz kapcsolódó pénzbeni juttatásokra, 1.4 a munkanélküli-segélyre, 1.5 a szociális segélyekre, továbbá 2. az egészségügyre, 3. az oktatásra, 4. a lakásügyre, végül 5. az ártámogatásokra. Hozzá kell azonban tennünk, hogy a fenti 2 5. területekre vonatkozó adataink lényegesen kevésbé részletesek és pontosak, mint az 1. pont alatt említett pénzbeni társadalmi jövedelmekre vonatkozóak, és ennek következtében a 1 5. területek elemzése is sokkal kevésbé mélyre tud menni, mint az 1. terület elemzése. A tanulmány első részében bemutatjuk a szociálpolitikai újraelosztási rendszert, annak helyét a nemzeti számla összefüggésekben. A második részben tárgyaljuk az összes szociális-kiadások alakulását és jellemzőiket. A negyedik rész megpróbálja bemutatni, hogyan befolyásolta a szociálpolitika a magyar társadalomban a jövedelmi viszonyok alakulását, az egészségi állapotot, és a népesség iskolai, vagyis azokat a területeket, amelyeket a szociálpolitika elvben kedvező irányban kívánt változtatni. 1. A SZOCIÁLPOLITIKAI ÚJRAELOSZTÁS RENDSZERE Az 1. ábra a jóléti célú újraelosztás finanszírozási rendszerének december végi állapotát rögzíti. Az államháztartás egészéből kivettük a szociális kiadásokat elosztó intézményeket, és az ábra maga a szóban forgó intézmények közötti pénzáramlásokat mutatja. (Lásd a 399. oldalon lévő ábrát.) A szociális kiadások allokációs mechanizmusának elemzését kezdjük a bevételekkel! A bevételeknek két típusát különíthetjük el. Az egyik csoportba az általános adóbevételek tartoznak, a másikba a címkézett, meghatározott célokra elkülönített bevételeket sorolhatjuk. A központi költségvetés általános bevételei közé a lakosságtól és a gazdálkodó szervezetektől származó különböző közvetett és közvetlen adók, illetve egyéb bevételek tartoznak (az 1. ábrán az 1. számmal jelölt nyilak). A közvetlen adók egyik részét a gazdálkodó szervezetek és a pénzintézetek fizetik be a költségvetésbe, vállalkozási nyereségadó és egyéb befizetések formájában. Az elmúlt években ezt a szférát egy meglehetősen magas jövedelemcentralizációs hányad (a költségvetési elvonás magas szintje) jellemezte. Az utóbbi időben (nagyjából 1987-tő1 kezdődően) a központosított jövedelmek aránya csökkent. A közvetlen adóbefizetések másik csoportját a lakosságtól származó befizetések képezik: ezek között a legnagyobb jelentősége a személyi jövedelemadónak van. A közvetett adók két legfőbb típusa az általános forgalmi adó (ÁFA) és a fogyasztási adó. Az ÁFA a végső fogyasztást, a fogyasztási adók pedig egyes, a 397

4 központi kormányzat által luxuscikkeknek minősített javak fogyasztását adóztatja meg (az ebből származó bevételek egyébként elég tekintélyesek szoktak lenni). A közvetett és közvetlen adók általában szolgálják a költségvetés finanszírozását. Ebben az értelemben tehát nem lehet megmondani, hogy a szociális kiadásokra fordított összegeknek milyen a megoszlása mondjuk a közvetett és a közvetlen adók között, hiszen ugyanezekből a forrásokból fedezik a költségvetés többi kiadásait is. Más a helyzet a különböző címkézett adókkal, más néven járulékokkal (1. ábrán az 1/A nyilak). Ilyen járulékok folynak be a Társadalombiztosítási Alapba és a Szolidaritási Alapba. A kiadási oldal főbb tételei: (a nyilak számozásának sorrendjében) 2. nyíl: Központi allokáció, költségvetési intézmények. Ebbe a körbe tartoznak egyfelől maguknak a szociális kiadásokat kezelő különböző hatóságoknak, minisztériumoknak az igazgatási, működési kiadásai, másfelől pedig a szóban forgó minisztériumok (Népjóléti Minisztérium, Művelődési és Közoktatási Minisztérium) által működtetett különböző központi költségvetési intézményeknek a működtetési kiadásai. Az egyes területeken ide tartoznak például: oktatás (MKM): egyetemek és főiskolák, továbbá különböző továbbképző intézetek egészségügy (NJM): orvosi oktatás országos hatáskörű szakkórházak és klinikák mentőszolgálat közegészségügy stb. szociálpolitika (NJM): központi szociális szakintézetek (pl. vakok, mozgássérültek intézetei stb.) gyermek- és ifjúságvédelem stb. 3. nyíl: Központi allokáció: szakmai programok és ágazati szakfeladatok Az egyes területeken ide tartoznak például: oktatás (MKM): oktatási felzárkózási program, tankönyvek, 398

5 1. sz. ábra A HAZAI JÓLÉTI CÉLÚ ÚJRAELOSZTÁS FINANSZÍROZÁSÁNAK (ERŐSEN LEEGYSZERŰSÍTETT) VÁZLATA, (1991) 399

6

7 jegyzetek kiadása, közoktatás-fejlesztés nem állami humán szolgáltatások finanszírozása (ld. a 3. nyíl tovább) egészségügy: (NJM): megelőzési programok kiemelt szakmai programok a közegészségügy oltóanyagtöbblete szociálpolitika (NJM): kiemelt szociális intézmények mozgáskorlátozottak gépkocsivásárlása nevelési segélykeretek kiegészítése nem állami humán szolgáltatások finanszírozása (ld. a 3. nyíl tovább) 4. nyíl: Családi pótlék A családi pótlék 1990 áprilisától tartozik a költségvetés feladatai közé. Addig a Társadalombiztosítási Alap finanszírozta, majd az ún. forráscsere során az addig a Szociális és Egészségügyi Minisztérium által fizetett egészségügyi ellátás költségei átkerültek az Alaphoz, helyüket vette át a családi pótlék. 5. nyíl: Az önkormányzatok támogatása Típusok: címzett és céltámogatások bizonyos célokra pályázati alapon nyújtott kormányzati források (egészségügyi és szociális intézmények fejlesztése, rekonstrukciók, egyedi beruházások, vízgazdálkodás stb.) központosított előirányzatok különböző fejlesztésekre normatív állami támogatások a kalkuláció alapja: az országos átlag, felhasználási kötöttség nincs Típusok: településekhez kapcsolódban: általános, egyösszegű átalány a lakosok bizonyos kategóriáihoz pl. állandó lakosokra vagy a település inaktív lakosaira kiegészítő támogatások (pl. az üdülőhelyi díjhoz nyújtott kiegészítés) bizonyos szakfeladatok ellátásához pl. szociális intézmények működtetésére oktatási intézmények működtetésére közművelődési feladatokra stb. 401

8 A normatív állami támogatások a meghatározott kritériumok szerint felhasználási kötöttség nélkül illetik meg az önkormányzatokat. A szóban forgó összegeket tehát a törvényben meghatározott célokra fordíthatják az önkormányzatok, de nem kötelesek azt megtenni. Így azt ugyan meg tudjuk mondani, hogy a kormányzat ezeken a címeken mekkora összegeket juttat az önkormányzatok számára, de azt egyelőre csak becsülni lehet, hogy az önkormányzatok valójában mennyit is költöttek ezekre a célokra. A fentieken kívül a területi (megyei) és a fővárosi önkormányzatok kapnak a költségvetésből összegeket, speciális feladataik ellátására. 6. nyíl: Az önkormányzatok egyéb forrásai Az egyéb forrásoknak alapvetően két összetevője van. Az önkormányzatok általános bevételeit gyarapítják az 1991-töl kivethető helyi adók. Ezeknek három típusa van: a vagyoni (pl. ingatlantulajdonra kiróható) típusú adó, a kommunális (pl. idegenforgalmi) adók és az iparűzési adó. Ezeknek az adóknak a kivetéséről az önkormányzatok döntenek, a törvényben megszabott mértékben. Az önkormányzatok által fenntartott intézmények (1991) Oktatás: Óvodák általános iskolák zeneiskolák középfokú oktatási intézmények diákotthonok többsége. Egészségügy: Bölcsődék kórházak egy része az egészségügyi alapellátás csaknem egésze. (Ez utóbbiak fenntartásához 1990-től a forráscsere után a társadalombiztosítás járul hozzá. (Ld. a 7. nyilat.) Ezekre a kiadásokra közvetlen költségvetési normatíva nincsen.) Szociálpolitika: Az önkormányzatok szociálpolitikai kiadásai két nagyobb csoportra oszthatók. Egyik részük kifejezetten szociális intézetek finanszírozását célozza. Ilyenek például: idősek napközi otthona szociális otthonok szociális intézetek (vakok, mozgáskorlátozottak, értelmi fogyatékosok intézetei) 402

9 állami gondozottak intézményei egészségügyi gyermekotthonok (pl. gyógypedagógiai intézetek) nevelési tanácsadók, családsegítő központok. A szociális kiadások másik része a rászorulók pénzbeni támogatására szolgál. Ide tartoznak: a rendszeres segély a rendkívüli segély egyéb segélyek Lakásszektor Vagyoni értékét tekintve az önkormányzatok tulajdonának egyik legnagyobb tétele az önkormányzati bérlakásrendszer. Ez az utóbbi időben (különösen a bérlakások privatizációjának következtében) az egyik leggyorsabban változó szektor. 8. nyíl: A költségvetés lakáskiadásai A központi lakáskiadások az elmúlt néhány évben roppant mértékben emelkedtek. A korábbi rendszer már a költségvetés egyensúlyát veszélyeztette. E támogatások finanszírozása a Lakásalapon keresztül történt. Ez az alap sok más társával együtt a költségvetésen belül elkülönített alapok közé tartozott. A Lakásalap kötvényeket bocsátott ki, ezekkel fedezték az OTP-nek nyújtott kamattámogatásokat re a kötvények kamatainak emelkedése és a törlesztési támogatás emelkedése már csaknem 100 milliárd forintra rúgott volna. Az 1991-es változások a lakossági támogatások rendszerét változtatták meg. Az adósok a kölcsöneik visszafizetésére két lehetőség között választhattak. Az egyik változat szerint a kölcsönök felét (magasabb kamatozású bankkölcsönök esetén egyharmadát) elengedték, a fennmaradó részre piaci kamatot kell fizetni. A másik változat a kölcsön változatlan összegére 15%-os kamatot állapított meg. Az 1991-es változások a központi költségvetés lakáskiadásait mintegy 71 milliárd forintra szorították vissza. Ez az eredmény ugyanakkor csak átmenetileg, rövid távon jelent megoldást. A költségvetés egyéb lakáscélú kiadásai: a szociálpolitikai támogatás és a bérlakásszektor támogatása. 403

10 9. nyíl: Foglalkoztatási Alap A Foglalkoztatási Alapot a költségvetésen belüli elkülönített alapként 1986-ban hozták létre. Feladata: az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök (átképzés, közmunkák, a korengedményes nyugdíjazás költségei, munkahelyteremtési támogatások, a korábban felfüggesztett újrakezdési kölcsön kamatai) finanszírozása. Az alap forrásait ben nem használták fel teljesen, 1990-ben viszont már kevésnek bizonyultak a forrásai. Az alapot a Munkaügyi Minisztérium kezeli. 10. nyíl: Szolidaritási Alap A Szolidaritási Alapot 1991 februárjában hozták létre, a megnövekvő munkanélküliségi segélyezés finanszírozására. Ez az alap fedezi a munkaerőpiaci szervezet költségeit is. Az alapot 1991 első félévében a központi költségvetés finanszírozás váltotta fel. Az alapot az Országos Munkaerőpiaci Központ kezeli, a regionális szervezésű, a munkáltatók, a munkaválla1ók és a helyi önkormányzatok képviselőiből álló munkaerőpiaci tanácsokkal együtt. 11. nyíl: Társadalombiztosítási Alap A szociális rendszer legnagyobb tétele, dinamikusan növekedett az elmúlt évtizedben. A társadalombiztosítás december 31-ig nem különült el a központi költségvetéstől. Az 1988/XXI. törvény alapján január i-jétő1 létezik az önálló Társadalombiztosítási Alap január 1-jétől finanszírozza az egészségügyi ellátást (a gyógyító, megelőző szolgáltatásokat). Cserébe a költségvetés 1990 áprilisától vette át a családi pótlék finanszírozását. 12. és 13. nyilak: Fogyasztói ártámogatások 2. AZ ÖSSZES SZOCIÁLIS KIADÁSOK ALAKULÁSA Ha a hazai szociális kiadásokat nemzetközi összehasonlításban vizsgáljuk, előzetesen több kérdést is tisztáznunk kell. Mihez viszonyítsuk a szociális kiadások nagyságát? Mekkora a kiadások nagyságrendje? Nagy vagy kicsi a szociális büdzsé? Mit tudunk meg abból, ha egyik vagy másik ország- 404

11 ban nagyok vagy kicsik a szociális közkiadások? A következőkben ezeket a kérdéseket vesszük sorra Mi legyen a számbavétel egysége? A szociális közkiadások számbavételéhez a legkézenfekvőbbnek a költségvetés szerkezetének elemzése tűnik. Ennek azonban komoly korlátai vannak. Noha igaz az, hogy gazdaságpolitikai szempontból, a folyamatok irányítása, kontrollálhatósága szempontjából a központi költségvetésnek megkülönböztetett szerepe van, a szociális köz -kiadások ennél tágabb kategóriát ölelnek fel. Különösen a nemzetközi összehasonlításokban lehet félrevezető, ha csak a központi költségvetés adatai kerülnek számbavételre. A különböző országok államháztartásának szerkezete nagyban különbözhet egymástól attól függően, hogy milyen munkamegosztás alakult ki a központi kormányzat, a helyi kormányzatok, a társadalombiztosítás és az egyéb, a költségvetésen belül vagy kívül elkülönített alapok között. Ez a számbavétel ugyanakkor még mindig csak egy részét képes megmutatni annak, hogy egy országban az összterméknek végül is mekkora hányadát költik egy adott jószág vagy szolgáltatás előállítására. például az egészségügyi kiadások egy részét (bizonyos központi kórházak, központi fejlesztési programok stb.) miniszteriális költségvetések tartalmazzák, a kiadások másik (döntő) részét a társadalombiztosítási alap fedezi, és nem hagyhatjuk ki a számbavételből a helyi önkormányzatok fenntartási kiadásait sem. Végül, de egyáltalán nem utolsósorban, az egészségügy teljes költségeinek egy komoly (egyes szakértők becslései szerint akár az összkiadás húsz-huszonöt százalékát is kitevő) része származik a zsebből zsebbe (ennélfogva adózási és a fejlesztésekbe való visszaforgatási kényszer nélkül) fizetett pénzekből. Szeretnénk itt alaposan aláhúzni: mindezeknek a problémáknak a felsorolása nem egyszerűen statisztikai mezbe bújtatott szőrszálhasogatás. A szóban forgó fogalmaknak nagyon is komoly közgazdasági tartalma van: arról van szó, hogy egy adott jószág vagy szolgáltatás előállításának mekkora része fölött döntenek választott köztestületek vagy szakbürokráciák, és mekkora az a hányad, amely a gazdaság autonóm szereplői döntéseinek eredményeképpen allokálódik. Ennélfogva az államháztartás oly sokat emlegetett reformja sem lehet eredményes, ha nem ezeknek az allokációs módoknak a technikáit, arányeltolódásait érinti. A reform alapkérdése tehát az, hogy miképpen lehet elérni a kollektív racionalitás és az egyéni racionalitás közötti arányok megváltoztatását. 405

12 2.2. A szociális kiadások nemzetközi összehasonlítása A költségvetés szociális kiadásai A szociális kiadások bármilyen számbavételi egységet és módszert alkalmazunk jelentősen nőttek az 1980-as évek folyamán (1. tábla). A központi költségvetés szerkezetére vonatkozó legfrissebb elérhető nemzetközi adatok 1989-ból valók (2. tábla). Ezek alapján két tény állapítható meg bizonyossággal: 1. A központi költségvetésnek a GNP-a belüli aránya a vizsgált országok közül volt a legmagasabb. 2. A hazai költségvetés kiadásai közül a gazdasági célú kiadások a többi országhoz viszonyítva aránytalanul magasabb részarányt képeztek 1989ben. A többi adat semmit nem mutat anélkül, hogy ismernénk az egyes országokban a különböző szektorokra költött erőforrásoknak az államháztartás különböző szintjei közötti megoszlását. A tételenkénti nagy szórás minden bizonnyal ennek, és nem az adott kormányok eltérő preferenciáinak köszönhető. Mindazonáltal 1989 óta a hazai költségvetési kiadások szerkezetében átrendeződés ment végbe: a gazdasági célú kiadások részaránya csökkent, a jóléti célú kiadások aránya pedig valószínűleg növekedett Az államháztartás kiadásai Valamivel többet tudunk meg a szociális közkiadások nagyságrendjéről, ha államháztartási szemléletben vizsgáljuk az egyes tételekre költött erőforrások GDP-n belüli arányát (3. tábla). A teljes szociális közkiadások GDP-n belüli arányaira vonatkozó, összehasonlító szerkezetben is értelmezhető adatok a legjobb esetben is csak a nyolcvanas évek közepére vonatkozóan állnak rendelkezésre. A szóban forgó adatokat elemző tanulmányok megegyeznek abban, hogy a nyolcvanas évek közepéig bezárólag a nagyfokú újraelosztás nem a szociális kiadások magas arányának, hanem a gazdasági célú kiadásoknak volt köszönhető. Az ismertetett adatok szerint tehát a GDP-ből a nagyobb szociális programokra szánt kiadások nagyságrendje nagyjában-egészében az alacsonyabb jövedelmű OECD-országok átlagához állt közelebb a nyolcvanas évek első felében. Ugyanakkor, már akkoriban is az oktatásra szánt kiadások az osztrák, az egészségügyi kiadások a görög, a nyugdíjra szánt források pedig körülbelül a norvég szintnek feleltek meg. 406

13 A nyolcvanas évek közepe óta lényeges átrendeződések mentek végbe a hazai szociális kiadások szerkezetében. Pontos és kellően árnyalt statisztikai elemzések a legutóbbi adatokra vonatkozóan ismereteink szerint még nincsenek, ezért a következőkben kénytelenek vagyunk a kiadások szerkezetére és nagyságrendjére vonatkozóan becslésekre hagyatkozni. A 4. táblázat ezeknek a kezdetleges becsléseknek az eredményeit tartalmazza. A számbavétel eredménye elég megdöbbentő. Amellett, hogy összességében a (nem konszolidált) jóléti kiadások az államháztartási kiadások csaknem 57 százalékát emésztik fel, ma a GDP-nek több mint 37 százaléka megy el jóléti kiadásokra. Ez nemzetközi összehasonlításban is rendkívül magas arány, kifejezetten kiterjedt jóléti államra utal. A helyzet valójában még ilyenebb, hiszen ez a számbavétel nem tartalmaz még néhány elég jelentős tételt. Így kimaradt lényegében a teljes önkormányzati bérlakásszektor, és kimaradtak az ún. adókiadások, vagyis a személyi jövedelemadó rendszer keretében különböző szociális Célokkal elengedett adóbevételek. Ugyanígy nem szerepelnek a számbavételben a jelentős részben szociális célokat szolgáló termelési támogatások sem. Igaz ugyanakkor az is, hogy az ismertetett adatok tartalmaznak halmozódást is (elsősorban az intézmények által fizetett társadalombiztosítási járulék miatt). Ezt a részarányt még akkor is magasnak kell tekintenünk, ha tudjuk: a jóléti kiadások látszólagos növekedéséhez hozzájárulhat egyfajta statisztikai illúzió is. Miközben valószínűsíthető, hogy a jövedelmek egyre nagyobb hányada egyre kevésbé látható, a kiadásoknak minden forintja pontosan számbavehető. Mindezek miatt talán helyesebb lenne a mérhető nemzeti termékhez viszonyított arányokról beszélni. Ugyanakkor a magas részarány nem írható csak ennek a rovására. Az egyes tételek értékelésével a tanulmány későbbi része még foglalkozik, de annyit már itt érdemes megjegyezni, hogy az egyes kiadási tételeknek jelentős önmozgása van, nagyon erősen determinált a növekedés. A kiadások önmozgása, a folyamatos jogkiterjesztések és ellátási korrekciók eredményeképpen alakuló fenti kiadási nagyságrendek megjelennek a lakossági jövedelmek változásaiban is. az elmúlt harminc évben a lakosság összjövedelmében nagymértékben magnövekedett a társadalmi jövedelmek aránya. Különösen nagy dinamikát mutatott a pénzbeni társadalmi jövedelmek részarányának emelkedése. Ez a nagyfokú emelkedés mindenekelőtt a társadalombiztosítás kiterjedésével van összefüggésben. Erről a továbbiakban még szó lesz. 407

14 2.3. Mit tudunk meg ezekből az adatokból? Az összehasonlítások ezen a pontján felmerül a kérdés: mit tudunk meg a nemzetközi összehasonlításokból? Van-e valamilyen közvetlen gazdaságpolitikai következménye annak, ha azt mondjuk, a szociális közkiadások ennél vagy annál az országnál magasabbak vagy alacsonyabbak? A válasz legalábbis nyitott. Az irodalomban mindenesetre sem makroökonómiai szempontból, sem mikroökonómiai szempontból nem kellőképpen bizonyított az, hogy a szociális közkiadások nagyságának korrelációt kellene mutatniuk akár a gazdasági növekedéssel, akár pedig a munkaerőkínálattal. Az valószínűnek tűnik, hogy recesszióban a kormányok a szociális kiadások visszafogására kényszerülnek, növekedés esetén pedig könnyebben ígérnek, de a hetvenes-nyolcvanas évek OECD-tényadatai még ezt sem egyértelműen bizonyítják. Egyébként pedig egy sor más tényezőt (pl. az adott ország demográfiai szerkezete, a recesszió vagy konjunktúra természete, a jövedelemeloszlás konkrét formája stb.) is tekintetbe kellene ahhoz venni, hogy többet mondhassunk a szociális közkiadások hatásairól. Továbbá a nyers nagyságrendeknél minden bizonnyal többet mondana az intézményi szerkezet összevetése. Összefoglalva és egy kissé provokatívan megfogalmazva: önmagukban ezen mutatók nemzetközi összehasonlításának csak nagyon korlátozott a közvetlen gazdaságpolitikai érvényessége. Két szempontból mégis fontos üzenetük van. Az egyikről már volt szó: a kollektív racionalitás kiterjedtségét mutatják, vagyis azt, hogy az erőforrások milyen nagy hányadának elosztásáról döntenek a köz testületei (a parlament, a kormány vagy az önkormány ). A másik: a jóléti rendszer fenntartása nagy inputokat igényel, sok pénzbe kerül. Az eredmény, ami ebből kijön, mégsem túl meggyőző. Valahol tehát baj lehet az újraelosztó rendszerek hatásfokával. Erről még tételről tételre szó lesz. A jóléti intézményrendszer belső hatékonyságán túl azonban van még egy kritérium, amivel részletesebben is érdemes foglalkozni: a jóléti rendszer forrásainak szerkezete. 2.4 A szociális rendszer pénzforrásai A jóléti rendszer gazdaságpolitikai vonatkozásairól többet mond az, ha megvizsgáljuk, hogy mik a forrásai a szociális kiadásoknak. Ebben a tekintetben két részre érdemes bontani a bevételi forrásokat. Az egyik csoportba a közvetett (ÁFA, fogyasztási adó stb.) és közvetlen (SZJA, VÁNYA stb.) általános adók tartoznak. Ezek az adók a költségvetés általános bevételeit gyarapítják, nincsenek felhasználáshoz kötve. A másik csoport a 408

15 címkézett adókat tartalmazza. Ilyen járulékok folynak be a Társadalombiztosítási Alapba és a Szolidaritási Alapba. A szociális kiadások közül általános adózásból finanszírozzák például a családi pótlékot, az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközrendszert, a lakástámogatásokat, a központi szociálpolitikai intézményeket, az önkormányzatoknak nyújtott támogatásokat stb. A címkézett adók adják a forrását a társadalombiztosítási nyugdíjaknak, családi ellátásoknak (Gyes, Gyed, anyasági segélyek), táppénznek, illetve a munkanélküli-járadéknak stb. A szigorúan szociálpolitikai kiadások mintegy 56 százaléka a béreket és a bérjellegű járulékokat terheli. A tágabb értelemben vett jóléti kiadások figyelembevétele ezen a képen csak egy kicsit változtatna (5. tábla). Ez a finanszírozási struktúra részben magyarázza azt, hogy miért olyan magyar a bérek terhelése nemzetközi összehasonlításban is (6. tábla). a közvetlen (jövedelem- és bér) adók a GDP 36,9 százalékát tették ki 1990-ben. Ez nemzetközi összehasonlításban a legmagasabbak között van, a vizsgált országok közül csak a svéd adatok magasabbak. Ez a tény nyilván érzékenyen érinti a magyar cégek nemzetközi versenyképességét. E magas bérterhek fenntarthatóságával kapcsolatosan erős kétségek merülnek fel. A TB-alap kinnlévőségei már így is nyolcvan milliárd forint körül vannak, s ez a nagyságrend csak növekedni fog a csődtörvény következményeképpen. A magas bérterhek ugyanakkor egy önmagát erősítő spirálba kényszerítik bele a gazdaság szereplőit: igyekeznek megtalálni azokat a különböző trükkös megoldásokat, amelyekkel elkerülhetik például a magas TB-járulékot, ezzel csökkentve a TB bevételeit, emelve a szürke és fekete foglalkoztatást, újabb járulékemelést indukálva, és így tovább. Itt csak közbevetőleg jegyezzük meg: nagy szükség lenne olyan elaszticitási vizsgálatokra, amelyek azt mutatnák meg, hogy a járulékok egy százalékpontos emelkedése milyen hatással van a járulékbevételek volumenének alakulására. Ilyen számítások ismereteink szerint jelenleg nincsenek és nem is folynak. 409

16 3. AZ EGYES SZOCIÁLPOLITIKAI PROGRAMOK ÉS SZOCIÁLIS KIADÁS-FAJTÁK JELLEMZŐI ÉS PROBLÉMÁI Ebben a fejezetben egyenként vizsgáljuk meg a tág értelemben vett összes jóléti programok vagy szociális kiadásfajták jellemző adatait, azok tendenciáit, a belőlük adódó problémákat. Az egyes programok tárgyalása előtt röviden foglalkozunk a társadalombiztosítás egészével, mivel az több programot fog át és ezáltal több közös problémát vet fel 3.1 Társadalombiztosítás egészen 1989-ig a társadalombiztosítás nem különült el az állami költségvetéstől, a bevételek az állami költségvetés bevételi oldalába kerültek és a kiadások az állami költségvetést terhelték. Az utolsó években a társadalombiztosítás kiadásai olyan mértékben nőttek, hogy azzal fenyegettek, hogy túlhaladják a bevételeket. Ez részben demográfiai tendenciák következménye volt: egyrészről nőtt a nyugdíjasok száma, másrészről csökkenni kezdett az aktív keresők száma, akik kereseteikből társadalombiztosítási járulékot fizettek, illetve akik után a munkahelyeik járulékokat fizettek. Ennek hátterében részben a népesség korösszetételének öregedése állt: nőtt a nyugdíjas életkorban lévők száma, viszont csökkent a munkavállalási életkorban lévők száma. A középfokú és felsőfokú iskolázás kiterjedése csökkentette az aktív keresők arányát a munkavállalási életkorú népességen belül, ugyanakkor a nők foglalkoztatása már olyan magas szintet ért el, hogy nem nőtt tovább; sőt kissé csökkent, így a nők fokozódó munkába állítása megszűnt az aktív keresők száma növekedésének lényeges forrása lenni ben a társadalombiztosítási alapot szétválasztották az állami költségvetéstől. Ettől kezdve a társadalombiztosítási nyugdíjakat, a családi pótlékot, GYES-t és a GYED-et, a táppénzt és a gyógyszerek ártámogatását a társadalombiztosítási járulékokból származó bevételből fedezték márciusában ezt olyan módon változtatták meg, hogy a gyermekes családoknak nyújtott támogatások átkerültek az állami költségvetés kiadásai közé, viszont az egészségi ellátás kiadásai átkerültek a társadalombiztosítás kiadásai közé. Legújabban az országgyűlés eldöntötte a társadalombiztosítási alap kettéválasztását nyugdíjalapra és egészségbiztosítási alapra. A társadalombiztosítás bevételei a bruttó bérek után a munkavállalók által fizetett 10 százalékos és a munkaadók által fizetett 44 százalékos társadalombiztosítási járulék. A társadalombiztosítás kiadásai között a legnagyobb tételt a nyugdíjak alkotják (7. tábla), ehhez képest a többi tételek 410

17 (nagyságuk szerinti sorrendben:) az egészségi ellátás, a családi juttatások, a gyógyszerártámogatás, a táppénz jóval kisebbek, bár együttesen az összes kiadás 43 százalékát alkotják. Ez a tény jelzi, hogy a társadalombiztosítási alap hosszú távú egyensúlyának kérdése elsősorban a nyugdíjrendszer kezelésének, átalakításának kérdése, de fontos a többi ellátási rendszer; mindenekelőtt az egészségügyi finanszírozás korrekciója is. Hosszú távon a népesség további öregedése a nyugdíjkiadások lényeges növekedését fogja okozni. Hozzá kell tenni, hogy a népesség öregedése az egészségi ellátási kiadások lényeges emelkedését is okozza, mert az idős népesség egy főre jutó egészségi ellátási költségei sokkal nagyobbak, mint a fiatalabb felnőttek ellátásának költségei. A társadalombiztosítási rendszer egyensúlya és a demográfiai tendenciák közötti ezen összefüggést semmiképpen sem szabad figyelmen kívül hagyni, amikor annak tendenciáit és távlati reformjának lehetőségeit vizsgáljuk. A magyar társadalombiztosítási rendszer a legtöbb más ország kötelező társadalombiztosításához hasonlóan a felosztó-kirovó elv szerint működik: az adott évi járulék-befizetésekből történnek a kifizetések. A korábbi járulékbefizetések tőkésítésére nem került sor. Ezért nem létezik olyan tőke, amely a korábbi aktív keresők járulékaiból halmozódott volna fel és amely alapul szolgálhatna nyugdíjaik kifizetésére a nyugdíjbavonulásuk után. A tőkefedezeti elvre való áttérés nem valósítható meg olyan módon, hogy annak elhatározásától kezdve a befizetett járulékokat nem fizetik ki nyugdíjként, hanem tőkésítik, a nyugdíjak kifizetésének ugyanis semmilyen más fedezete sincsen, mint az adott évben befizetett járulékok. A teljes tőkefedezetnek az állami tulajdon privatizációja útján való előteremtése igen sok bonyolult technikai problémát vetne fel. A felosztó-kirovó rendszer azonban a jelenlegi demográfiai tendenciák folytatódása mellett magában hordozza a fizetésképtelenné válás növekvő veszélyét. A fizetésképtelenség átmenetileg elhárítható a társadalombiztosítási járulékok felemelésével, ez azonban tekintettel azoknak már jelenleg is igen magas szintjére rontaná a magyarországi vállalatok nemzetközi versenyhelyzetét és arra ösztönözne, hogy a magánvállalatok feketén, a társadalombiztosításnak való bejelentés nélkül alkalmazzanak munkásokat. Átmenetileg elhárítható a fizetésképtelenség a kiadások csökkentésével, például a nyugdíjkorhatár felemelése útján, a nyugdíjak csökkentése (akár a nyugdíjszámítási elvek megváltoztatása, akár egyszerűen a nyugdíjak reálértékének csökkenése elleni intézkedések elmulasztása) útján. Mindegyik intézkedés nagymértékben népszerűtlen lenne. 411

Nemzeti Stratégiai Jelentés

Nemzeti Stratégiai Jelentés Nemzeti Stratégiai Jelentés a megfelelő és fenntartható nyugdíjakról Magyarország 2005. július 2 Tartalomjegyzék 1. Az előzetes megjegyzések 5 2. A magyar nyugdíjrendszer, nyugdíjpolitika fő jellemzői,

Részletesebben

Tóth István György: Változások a szociálpolitikai rendszerben: biztosítás, állampolgári jog vagy segélyezés?

Tóth István György: Változások a szociálpolitikai rendszerben: biztosítás, állampolgári jog vagy segélyezés? Tóth István György: Változások a szociálpolitikai rendszerben: biztosítás, állampolgári jog vagy segélyezés? (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Tóth

Részletesebben

Az államháztartás működési problémái

Az államháztartás működési problémái MUNKAFÜZET 3. Gáspár Pál Halász Anita Lepp-Gazdag Anikó Az államháztartás működési problémái 2004. május Az államháztartás működési problémái Az ban az államháztartási reformmal kapcsolatosan készülő résztanulmányokat

Részletesebben

ELÉGSÉGES-E A MAI MAGYAR NYUGDÍJRENDSZER? ÖNGONDOSKODÁSI LEHETŐSÉGEK

ELÉGSÉGES-E A MAI MAGYAR NYUGDÍJRENDSZER? ÖNGONDOSKODÁSI LEHETŐSÉGEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány ELÉGSÉGES-E A MAI MAGYAR NYUGDÍJRENDSZER? ÖNGONDOSKODÁSI LEHETŐSÉGEK Készítette:

Részletesebben

Szociális törvénykezés a rendszerváltás óta 1

Szociális törvénykezés a rendszerváltás óta 1 TANULMÁNYOK FERGE ZSUZSA Szociális törvénykezés a rendszerváltás óta 1 A magyar változások háttere: a posztmodern paradigmaváltás" A rendszerváltás idejére már világszerte felerősödtek a neoliberális és

Részletesebben

A gyermektámogatási rendszer Magyarországon

A gyermektámogatási rendszer Magyarországon BGF Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány A gyermektámogatási rendszer Magyarországon Készítette: Zsiray Borbála Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A szegénység enyhítéséért helyzetkép és javaslatok 2000 2002

A szegénység enyhítéséért helyzetkép és javaslatok 2000 2002 A szegénység enyhítéséért helyzetkép és javaslatok 2000 2002 A Human Development Report, Hungary 2000 2002 magyar nyelvû változata SZERKESZTETTE: Fóti Klára A KÖTET SZERZÔI: Fóti Klára Nemes Nagy József

Részletesebben

MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2002-BEN. Laky Teréz

MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2002-BEN. Laky Teréz MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2002-BEN Laky Teréz laky teréz 14 Munkaerőpiac Magyarországon 2002-ben Bevezetés 1. Az EU-val közös foglalkoztatáspolitika formálódása 2. A magyar munkaerőpiac főbb jellemzői

Részletesebben

Az idősek helyzete, a nyugdíjrendszer válsága Magyarországon a rendszerváltozást követően

Az idősek helyzete, a nyugdíjrendszer válsága Magyarországon a rendszerváltozást követően Czagány L. Garai L. (szerk.) 2004: A szociális identitás, az információ és a piac. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2004. JATEPress, Szeged, 356-372. o. Az idősek helyzete, a nyugdíjrendszer válsága

Részletesebben

TECHNIKAI KIVETÍTÉS (2011-14)

TECHNIKAI KIVETÍTÉS (2011-14) TECHNIKAI KIVETÍTÉS (2011-14) 2011. április 20. Jelen technikai kivetítés a Költségvetési Felelősségi Intézet Budapest kiadványaként, önkéntesek munkájával készült, döntő részben a 2010 végén megszüntetett

Részletesebben

KÖZELKÉP JÓLÉTI ELLÁTÁSOK ÉS MUNKAKÍNÁLAT. Szerkesztette Cseres-Gergely Zsombor és Scharle Ágota

KÖZELKÉP JÓLÉTI ELLÁTÁSOK ÉS MUNKAKÍNÁLAT. Szerkesztette Cseres-Gergely Zsombor és Scharle Ágota KÖZELKÉP JÓLÉTI ELLÁTÁSOK ÉS MUNKAKÍNÁLAT Szerkesztette Cseres-Gergely Zsombor és Scharle Ágota közelkép 1. Jóléti ellátások, munkakínálati hatások és szabályozási gyakorlat (Cseres-Gergely Zsombor Scharle

Részletesebben

HELLER FARKAS FÜZETEK A JÓLÉTI ÁLLAM ÉS A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS

HELLER FARKAS FÜZETEK A JÓLÉTI ÁLLAM ÉS A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS HELLER FARKAS FÜZETEK A JÓLÉTI ÁLLAM ÉS A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS A Gazdaságtörténeti Mûhely 2004. június 11-én A jóléti rendszerek átalakítása és a társadalombiztosítás témában rendezett konferenciájának

Részletesebben

munkaerőpiaci tükör 2007

munkaerőpiaci tükör 2007 munkaerőpiaci tükör 2007 Munkaerőpiaci tükör Az évkönyvsorozat szerkesztőbizottsága Fazekas Károly igazgató, MTA Közgazdaságtudományi Intézet Frey Mária tudományos főmunkatárs, Szociálpolitikai és Munkaügyi

Részletesebben

A MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2003-BAN LAKY TERÉZ

A MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2003-BAN LAKY TERÉZ A MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2003-BAN LAKY TERÉZ laky teréz A munkaerőpiac Magyarországon 2003-ban Bevezetés 1. A munkaerőpiac néhány jellemzője 2. A foglalkoztatottság 3. A munkanélküliség 4. A gazdaságilag

Részletesebben

A gyermekvállalás ösztönzésére irányuló családpolitika az Európai Unióban

A gyermekvállalás ösztönzésére irányuló családpolitika az Európai Unióban Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar A gyermekvállalás ösztönzésére irányuló családpolitika az Európai Unióban készítette: Molnár Diána Budapest, 2003. Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...7

Részletesebben

A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére

A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére Bancsók József, Kiss Ibolya A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Baloldali Foglalkoztatáspolitikai Program

Baloldali Foglalkoztatáspolitikai Program _ Baloldali Foglalkoztatáspolitikai Program 1.0 Szakmai és társadalmi egyeztetésre 2012. november Tartalom I. Foglalkoztatás és foglalkoztatáspolitika Magyarországon... 3 1. Magyarország nem tudott kikerülni

Részletesebben

Az alacsony aktivitás és foglalkoztatottság okai és következményei Magyarországon

Az alacsony aktivitás és foglalkoztatottság okai és következményei Magyarországon MNB-tanulmányok 79. 2009 KÁTAY GÁBOR (SZERK.) Az alacsony aktivitás és foglalkoztatottság okai és következményei Magyarországon Az alacsony aktivitás és foglalkoztatottság okai és következményei Magyarországon

Részletesebben

MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2001-BEN. Írta Laky Teréz

MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2001-BEN. Írta Laky Teréz MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2001-BEN Írta Laky Teréz laky teréz Bevezetés 1. A magyar munkaerőpiacot alakító főbb gazdasági és nemgazdasági körülmények 2. A népesség gazdasági aktivitása 2.1. A foglalkoztatottság

Részletesebben

5. Az államháztartás. Az állam szerepe a gazdaságban

5. Az államháztartás. Az állam szerepe a gazdaságban 5. Az államháztartás Az állam szerepe a gazdaságban Az állam létrejöttének egyik indítéka éppen a gazdaság bizonyos feladatainak ellátása volt: az ókori gazdasági szervezet működésének intézményi feltételeit

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű emberek bekapcsolása a munka világába

A megváltozott munkaképességű emberek bekapcsolása a munka világába Dr. Gere Ilona A megváltozott munkaképességű emberek bekapcsolása a munka világába Az Európai Unióhoz történő csatlakozás egyik feltétele, hogy minden állampolgár köztük a fogyatékos, egészségükben tartósan

Részletesebben

BALTA HELYETT METSZŐOLLÓT!

BALTA HELYETT METSZŐOLLÓT! BALTA HELYETT METSZŐOLLÓT! LÉPÉSEK EGY FENNTARTHATÓ JÓLÉTI RENDSZER FELÉ KÉSZÍTETTE: CSERES-GERGELY ZSOMBOR, RESZKETŐ PETRA, SCHARLE ÁGOTA ÉS VÁRADI BALÁZS BUDAPEST SZAKPOLITIKAI ELEMZŐ INTÉZET 2009. április

Részletesebben

A nyugdíjrendszer átfogó reformjának a demográfiai, foglalkoztatási és adózási problémára egyaránt választ kell találnia

A nyugdíjrendszer átfogó reformjának a demográfiai, foglalkoztatási és adózási problémára egyaránt választ kell találnia Barabás Gyula 1 : Nyugdíjreform az adórendszer és az alacsony foglalkoztatottság csapdájában I. Vezetői összefoglaló A népességfogyás és elöregedés nyugdíjrendszert terhelő hatásai ma még visszafogottak,

Részletesebben

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 2010-10 1 Tartalom A nyugdíjrendszer rövid bemutatása 4 A nyugdíjrendszer és jogforrásai 4 A

Részletesebben

Adórendszer. Tanulmányok

Adórendszer. Tanulmányok .1 Adórendszer Tanulmányok 5 6 Bakos Péter i Bíró Anikó ii Elek Péter iii Scharle Ágota iv A magyar adórendszer szerkezete és hatékonysága * Bevezetés A tanulmány célja, hogy feltárja a magyar adórendszer

Részletesebben

A magyarországi felnőttképzés

A magyarországi felnőttképzés A magyarországi felnőttképzés Készült a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából Budapest, 2004. január Professzorok Háza Felsőoktatási Kutatóintézet 2 Összeállította: Györgyi Zoltán

Részletesebben

A Cseh, a Lengyel és a Szlovák Foglalkoztatási Szolgálat. Uniós elvárások, fejlesztési stratégiák.

A Cseh, a Lengyel és a Szlovák Foglalkoztatási Szolgálat. Uniós elvárások, fejlesztési stratégiák. A Cseh, a Lengyel és a Szlovák Foglalkoztatási Szolgálat. Uniós elvárások, fejlesztési stratégiák. Készítette: Berde Éva Készült a TÁMOP 1.3.1 projekt keretében Budapest, 2010. január Tartalomjegyzék Vezetői

Részletesebben

KÖZ, TEHER, ELOSZTÁS TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2008. Budapest, 2008. március SZERKESZTETTE SZIVÓS PÉTER TÓTH ISTVÁN GYÖRGY

KÖZ, TEHER, ELOSZTÁS TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2008. Budapest, 2008. március SZERKESZTETTE SZIVÓS PÉTER TÓTH ISTVÁN GYÖRGY KÖZ, TEHER, ELOSZTÁS TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2008 SZERKESZTETTE SZIVÓS PÉTER TÓTH ISTVÁN GYÖRGY Budapest, 2008. március A kutatást a TÁRKI Zrt. a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére készítette A kutatásban

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Kőhalmi Zsófia 2004

SZAKDOLGOZAT Kőhalmi Zsófia 2004 BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad információhozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illeti.

Részletesebben

Cserti Csapó Tibor - Orsós Anna. Mélyszegénység gyermekszegénység - a cigányok/romák helyzete és esélyegyenlősége

Cserti Csapó Tibor - Orsós Anna. Mélyszegénység gyermekszegénység - a cigányok/romák helyzete és esélyegyenlősége Cserti Csapó Tibor - Orsós Anna Mélyszegénység gyermekszegénység - a cigányok/romák helyzete és esélyegyenlősége BEVEZETÉS A mindennapokban a szegénység fogalmát a legkülönfélébb jelentéstartalommal használjuk.

Részletesebben