Sárszentlõrinci Hírek december VII. évfolyam 4. szám Szerkesztette: Szüsz Jánosné Horváth Ilona, Orova Renáta

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sárszentlõrinci Hírek 2007. december VII. évfolyam 4. szám Szerkesztette: Szüsz Jánosné Horváth Ilona, Orova Renáta"

Átírás

1 Sárszentlõrinci Hírek december VII. évfolyam 4. szám Szerkesztette: Szüsz Jánosné Horváth Ilona, Orova Renáta Felelõs kiadó: Demény Károly Karácsonyi evangélium (Lukács evangéliuma 2. fejezet) Történt pedig azokban a napokban, hogy szabad ég alatt, és õrködtek éjszaka a mennybe, a pásztorok így szóltak Augustus császár rendeletet adott ki: nyájuk mellett. És az Úr angyala egymáshoz: Menjünk el egészen írják össze az egész földet. Ez az elsõ megjelent nekik, körülragyogta õket az Betlehemig, és nézzük meg: hogyan is összeírás akkor történt, amikor Úr dicsõsége, és nagy félelem vett erõt történt mindaz, amirõl üzent nekünk az Szíriában Cirénius volt a helytartó. rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta Úr. Elmentek tehát sietve, és meg- Elment tehát mindenki a maga városába, nekik: Ne féljetek, mert íme, hirdetek találták Máriát, Józsefet, és a jászolban hogy összeírják. Felment József is a nektek nagy örömet, amely az egész nép fekvõ kisgyermeket. Amikor meglátták, galileai Názáretbõl Júdeába, a Dávid öröme lesz: Üdvözítõ született ma elmondták azt az üzenetet, amelyet errõl városába, amelyet Betlehemnek nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid a kisgyermekrõl kaptak, és mindenki, neveznek, mert Dávid házából és városában. A jel pedig ez lesz aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a nemzetségébõl való volt, hogy számotokra: találtok egy kisgyermeket, pásztorok mondtak nekik. Mária pedig összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki bepólyálva fekszik a jászolban. És mindezeket a dolgokat megõrizte, és aki áldott állapotban volt. És történt, hirtelen mennyei seregek sokasága forgatta a szívében. A pásztorok pedig hogy amíg ott voltak, eljött szülésének jelent meg az angyallal, akik dicsérték az visszatértek, dicsõítve és magasztalva az ideje, és megszülte elsõszülött fiát. Istent, és ezt mondták: Dicsõség a Istent mindazért, amit pontosan úgy Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel magasságban Istennek, és a földön hallottak és láttak, ahogyan õ megüzente a szálláson nem volt számukra hely. békesség, és az emberekhez jóakarat. nekik. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a Miután elmentek tõlük az angyalok a Horváth Ilona Karácsony közeleg Karácsony közeleg, apró lángok gyúlnak, égi üzenet a földi lakóknak. Három láng lobog: hit, remény, szeretet. Átölel halkan, hogy szebb legyen életed. Hited el ne hagyjon, - ha mindenki elhagy -, hozzá minden percben hûséges maradj! Remény kopogjon be kis szobád ablakán, mikor átölel a kelõ napsugár. A szeretet szívedbõl soha el ne fogyjon, abból mindenkinek bõségesen jusson! Nagy Judit: Mária oltár (tûzzománc) Õrizd magadban a gyertya hû sugarát, míg el nem éred az öröklét kapuját.

2 2 Sárszentlõrinci Hírek VII. évfolyam 4. szám 480 éves az Erõs várunk éneket, hanem 3. S ha földön ördög nyüzsgene, És e g y e n e s e n a elnyelni akarna, Meg nem riadnánk - lutheri éneket ellene Gyõz hitünk diadalma. A világi úr Ünnepi pillanat Lutherrõl beszélni. fordította le nyelvünkre. Tombolhat vadul, Semmit sem tehet; õ Arról az emberrõl, aki Isten gyermeke Jókai Mór így ír róla a lõcsei fehér megítéltetett. Megrendül egy szavunkvolt, s a szó szoros értelmében számtalan asszony címû regényében: Milyen ra. értéket hagyott az utódokra. A reformá- hatása van ennek a zsolozsmának Luthernek 39 énekérõl tudunk, ebbõl 25 ció közelgõ ünnepe késztet arra, hogy minden emberre! Hogy kiszáll a lélek van az énekeskönyvünkben. másokhoz is közelebb hozzam alakját. minden arcra; úgy tetszik, mintha A reformáció elindításakor írja a Jer Rövid életrajzából megismerhetjük világosságot sugároznának ki. A örvendjünk keresztyének címût. küzdelmes, nehéz életútját, kitartó gyermekekbõl férfiak, a férfiakból A hitért való küzdelem kifejezõje a Lásd lángoló hitét, példás családi életét. hõsök, a nõkbõl kíntanúk (martyr) meg a mennybõl. Számtalan tevékenységébõl szeretném lesznek. A lelkesedés szent tüze A magyaroknak írja Budavár elestekor a kiemelni egyházzenei munkásságát. Ha gyújtogat. Erõs várunk nekünk az Isten! Tarts meg Urunk szent igédbent. (II. csak egy éneket választok ki példaként, Benne van e dalban minden, ami ezt az Lajos özvegyével, Mária királynõvel abból is felismerhetjük nagyságát, ezért embert a föld sarából felemeli: a levelezett.) elidõznék az Erõs várunknál. Már csak szabadságvágy, a hazaszeretet, a Az egyházi esztendõt is követte azért is, mert 480 éve ismeri a protestáns testvérvonzalom, az önfeláldozás, a kompozícióival, pl. 131., 150., 154., világ ezt a nagyszerû, fönséges éneket, jellemerõ, egészen fel az Istenimádásig! 155. stb. amelynek minden sorából erõ árad. Kihívás a haragos bálványok ellen, akár Istentiszteletekhez szóló: Az Erõs várunk Luther Márton e földön laknak, akár a túlvilágon. S Glória, Sanctus diadalmi himnusza, tele erõvel, hittel és mikor elvégzi a falrengetõ strófát a Káté ének tûzzel körül íródott, 480 éve. közönség, az a festett kép ottan a Keresztségre Válságos idõszak volt az. Üldözések, rámában, Luther maga egyedül még Zsoltárfeldogozás megtorlások tették nehézzé a protestán- tovább énekli azt. Halállal kapcsolatos ének (499., 500.) sok életét. Wittenbergben a pestis is A magyar fordításokról Katehizmus énekek: Tíz parancsolat kitört. Sok kockázatos, válságos pillanat 1934-ben az Evangélikus Egyetemes (433.) emléke nehezítette a szerzõ lelkét. Utal Egyház pályázatot írt ki: fordítaná le az Hiszek egy (247.) rá ez a sor: E világ minden ördöge, ha éneket valaki úgy, mintha Luthernek e Miatyánk (72.) elnyelni akarna... mûve valamely magyar lélek költõi A vers megírásának a 46. zsoltár volt alkotásvágyából született volna. Sok Luther nézetei a zenérõl a fõ ihletõje. A nehéz idõkben sokszor jelentkezõ akadt: Kozma Andor, Sántha A zene Isten adománya. énekelte barátjával, Melanchthon Károly, Székács József stb. 136 A zene hármas feladata: 1. Dicsérje az Fülöppel erõsítésképpen. pályamunka futott be eredménytelenül. Úristent. 2. Szolgálja az emberek A késõbbi évszázadokban is nagyra Az indok: nem volt benne hit, nem épülését. 3. Segítse az evangélium értékelték Luther énekét. Fortunato lángolt, mint Lutherben. József Attila is terjedését. Santini olasz zenetudós így vélekedett: pályázott, titkosított néven. Az õ milyen sok felemelõ órát köszönhe- fordításában ma is énekeljük Luther Azt mondja Luther: Mindennek tek Luther énekének, az Erõs várnak. mûvét: mestere a sátán, de énekelni nem tud. Nem ismerek ennél hatalmasabb, 1. Erõs vár a mi Istenünk, Kemény (A muzsika sok rossz gondolatot és megragadóbb éneket. Úgy hangzik, mint vasunk és vértünk. Ínségben együtt van kísértést elûz.) mennybõl jövõ harsonaszó. velünk, Megvált és harcol értünk. Kél az A 20. század elejéig 70 nyelvre õsi rossz, Bajvetõ gonosz, Csel vad Evangélikus himnuszunkat, amelyet fordították le ezt az éneket. Elsõ magyar fegyvere, Erõszak õvele. A földön õ az örökül kaptunk, énekeljük hálás szívvel, fordítója Szegedi Gergely énekes- elsõ. hogy lelki erõt kaphassunk a mindenkönyvében a Zsoltárok közé sorolja, 2. Önnön erõnk csak délibáb, És bizony napi élet nehézségei közepette! mint 46. zsoltárt. esnénk esten; De harcba küldte Egy Fiát Erõs vár a mi Istenünk! Gyulai Pál megállapította, hogy Értünk maga az Isten. Kérded-é, ki az? Tóth Márta magyar irodalmunkban ez az elsõ Jézus, az Igaz. Sok had, Egy a fõ, Nincs németbõl fordított zsoltár, Szegedi tehát Isten más, csak õ, Krisztus, a nem a Bibliából (46. zs.) fordított Gyõzedelmes! kántor, Sárszentlõrinc 7047 Sárszentlõrinc, Rákóczi u. 33. Bábelõadás A sióagárdi Fecske bábcsoport elõadását tekinthették meg gyermekek és felnõttek novemberben a Mûvelõdési Házban. A modern lufikkal eljátszott Hófehérke és hét törpe címû ismert mese, valamint a hagyományosan elõadott mesék is nagy tetszést arattak. Tarlós Lászlóné Edit néni szép korát meghazudtolva ma is lelkes életben tartója a csoportnak, amely 1960 óta mûködik. Óvodás, általános- és középiskolások is tagjai. Segítõi a szülõk és egy bábkészítõ. Sok sikeres szereplésük volt már, s új terveket szõnek megújuló lelkesedéssel. Szerkesztõség

3 VII. évfolyam 4. szám Petõfi szavalóverseny szeptember helységbõl 15 szavaló részvételével kezdõdött m e g a P e t õ f i szavalóverseny Sárszentlõrincen. Sárszentlõrinci Hírek Eredmények: Komáromi János paksi költõ különdíjat l. korcsoport osztály adományoztak. l. Csurán Brigitta Sárszentlõrinc ll. Bogdán Sára Nagydorog lll. Koloh Regina Györköny ll. korcsoport osztály l. Szabó Eszter Sárszentlõrinc ll. Hahn Róbert Nagydorog lll. Horváth Cintia Györköny Négy kategó- riában versenyez- tek a résztvevõk egy Petõfi és egy s z a b a d o n v á - lasztott verssel. A zsûri dr. Kaligerné Pártai Erika, Németh Judit a megyei könyvtár könyvtárosa és Renkecz József nyugalmazott iskolaigazgató az O r s z á g o s Petõfi Sándor Társaság elnökségi tagja. Németh Judit a zsûri elnöke méltatta a színvonalas versmondásokat. lll. Korcsoport felsõ tagozatosok l. Veres Andrea Bonyhád ll. Gracza Virág Nagydorog lll. Bogdán Erika Kajdacs IV. korcsoport középiskolások l. Szabó Zoltán Bonyhád A helyezettek oklevelet, I.6000, II.5000 és a III. 4000Ft jutalmat kaptak. A többi versenyzõ sem távozott üres kézzel. Mindannyian egy helyi kiadványt kaptak emlékbe. Tóth Márta nyugalmazott magyar szakos tanárnõ és 3 A gyermekeket felkészítõ peda- gógusok munkáját egy egy Emlékek Sárszentlõrinc múltjából címû könyvvel köszöntük meg. Köszönet egy Pakson dolgozó, de sárszentlõrinci lokálpatrióta fiatal- embernek,szabó Józsefnek aki nagyobb összeggel szponzorálta a Petõfi szavalóversenyt. Szerkesztõség Irodalmi emlékek nyomában Gacsályi József költõ, könyvtáros Az irodalmi bevezetõ után a sajnálatát fejezte ki a gazdag múlt tárgyi jelenlévõk megtekintették Kis Pál István pusztulása felett, hiszen a régi épületek és Gacsályi Józef Lázár Ervinrõl készült Tolna megye könyvtárosai úgy összeomlottak, emlék alig maradt azon a portréfilmjét, a Színes szemû határoztak, hogy szokásos havi mesemondót. továbbképzésüket Felsõrácegresen Az elmélyülést adó filmvetítés után tartják. Ez a nap a jelenlevõk számára évtizedek óta a megyében jó munkát egyúttal a megemlékezés, ünneplés végzõ könyvtárosok Az olvasókért, a alkalma is volt: Illyés Gyula költõ kultúráért Tolnában elismerést kapták a születésének 105. évfordulója és Lázár megyei könyvtártól. Ervin munkássága elõtti tisztelgés. Az ünnepség Illyés Gyula kopja- Gyönyörû késõ õszi idõ volt. A Nap fájánál, Lázár Ervin szederfájánál, a szerte árasztotta bágyadt sugarait. No- sárszentlõrinci Petõfi Múzeumnak vember 6-át írtunk. Elkelt a meleg kabát. látogatásával, és Renkecz József Sárszentlõrincrõl, a sok munkával nyugalmazott iskolaigazgató uzdi helyrehozott úton autókkal érkeztünk a magángyûjteményének, helyi és hajdani pusztára. Az ünnepségre a volt helyen, amelyrõl Lázár Ervin úgy irodalomtörténeti tárlatainak megvallott, hogy Alsórácegres az õ lelki tekintésével folytatódott. iskolában, ma iskolamúzeumban került sor. A fehér falú, 4 ablakos, mester- szülõhelye. Kijelentését igazolja sok- A finom ebéd után a társaság a gerendás helyiség kellemes meleget sok, az itteni emberek habitusát felidézõ községháza elé vonult, ahol Szüsz árasztott. novellája, amely a múlt megbecsülése, Jánosné bevezetõje után Gacsályi József Pálfa polgármestere, Bérdi Imre az otthoniak tisztelete. Nem csoda, hogy Petõfi Sándor nagyságának méltatása köszöntötte az egybegyûlteket. Felidéz- példaképe Tamási Áron volt. Õ is az után Illyés Elmélkedõ próza címû te, hogy gróf Apponyi Sándor alapította olvasóra bízta a mondanivaló, az üzenet mûvébõl, Naplójegyzeteibõl és saját az elsõ iskolát és Illyés Gyula, majd tanulságainak levonását. Gacsályi verseibõl olvasott fel. Szavait így fejezte Lázár Ervin is e helyen kezdte meg beszélt Lázár Ervin varázslatos szemé- be: Magyarország két tökéletes költõje tanulmányait. Az iskola megszûnte után, lyiségérõl, amellyel a dolgokat mindig jutott Sárszentlõrincnek. Legyünk rájuk 1975-tõl Pálfára jártak a gyerekek. úgy fogadta, ahogyan voltak. Tudta, büszkék. Demény Károly, Sárszentlõrinc hogy mi, magyarok, túlélõ fajták va- A koszorúzás közben egy régi polgármestere örömmel jelezte, hogy gyunk. Ez nagy erény, amint hogy az is, kazettáról, Illyés Sárszentlõrincre hamarosan összekötõ út készül, amely hogy mûveivel minden korosztályt meg emlékezõ kedves szavait hallhattuk. közelebb hozza egymáshoz a két tele- tud szólítani. Gyermekek olvassák, Gazdag tartalmú, szép napot éltünk pülést. Éljünk - emelte ki - közös játsszák írásait, többek között elsõ mese- át. A szellemi örökségbõl mindenkinek irodalmi emlékeinkkel, ápoljuk Lázár regényét, A kisfiú meg az oroszlánokat. jutott. Felemelõ érzéssel búcsúztunk Ervin munkásságát, aki Sárszentlõrinc Az író jó pedagógus is volt, hiszen egy-mástól. dísz-polgára, és a felújított könyvtár is emberi tulajdonságokkal ruházta fel az õ nevét viseli. Összefogással védjük alakjait, amelyek a gyermekekbõl mély Tóth Márta közös értékeinket. érzéseket képesek kiváltani.

4 4 Sárszentlõrinci Hírek VII. évfolyam 4. szám A Csillag bábcsoport ajándéka Kedves meglepetést hoztak Szigetszentmiklósról advent második szombatjának délelõttjén a Csillag bábcsoport tagjai: Kálmán Eszter a bábcsoport vezetõje, Nyúl Nikolett, Zsirai Szimo- netta általános iskolások és Asztalos Attila középiskolás, aki Eszter fia. Az Országjáró Bábmisszió mozgalom egyik csoportjaként járják a vidéket, hogy elvigyék az Evangélium üzenetét. Ez volt az elsõ elõadásuk, de mintha már Elõadás után a kérdésekre helyes sok éve szerepelnének, olyan bámulatos választ adók jutalmat is kaptak, valamint gyorsasággal állították fel varázslatos minden résztvevõ a Családi Palánta paravánukat, a világosítást, a zenét. Posta címû lap karácsonyi számát és egy Mindenki tudta a dolgát. CD-t. Miért éppen Sárszentlõrinc az elsõ bemutatkozás színhelye? Régebbi kötõdésük van falunkhoz, hiszen két nyáron át a Teleházban táboroztak Eszter vezetésével a fiatalok, s baráti kapcsolat köti az itteni lelkésznõhöz is. Fõleg az ünnepek köré csoportosul- nak az elõadások, de más jelenetek is találhatóak tarsolyukban, amelyeket óvodás, kisiskolás gyermekeknek Ám lelki ajándékkal is gazdagodtak a szánnak, de a felnõttek is tanulhatnak jelenlévõk, amelyet Eszter kiváló belõlük. pedagógiai érzéke révén együtt Daltanulás után a lelkes kis közönség fogalmaztak meg: Isten segít, nem hagy elvarázsoltan, csillogó szemekkel magadra, segít, hogy jobbá válj figyelte a karácsonyi történetet, segítve izgatott válaszaikkal az esemény kibontakozását. Szüsz Jánosné Horváth Ilona A hang-, fényeffektusok, a változó helyszín, az árnyjáték, mind-mind nagy élményt jelentett. Lázár Ervin Könyvtár Október 7-én az országos könyvtári vasárnap keretében rajz, vers és mesemondó versenyt szerveztem a gyermekek részére. Aktívan részt vettek az óvodásoktól kezdve egészen az általános iskola felsõ tagozatába járó diákok is, 24-en. Senki sem tért haza üres kézzel, értékes könyveket osztottam szét a legjobbak között, amiket azok a versenyzõk kaptak, akik egyaránt részt vettek a rajzolásban és a versmondásban is. Közülük kiemelném Szabó Eszter, Egyed Otília, Szabó Bianka, Csurán Brigitta, Csurán András Kevin teljesítményét, akik nagyon szép és mulatságos versekkel szórakoztattak bennünket. Kis süteménnyel, ásvány- vízzel kedveskedtem, aminek mindenki nagyon örült. Októberben a leselejtezett könyvekbõl vásárt tartottam a pártház épületében, a könyvek darabja 50 Ft-ba került. A nagy érdeklõdésre való tekintettel ezt kétszer meg kellett ismételnem. A könyvek árusításából kb Ft jött össze. Ebbõl a pénzbõl a könyvtárnak vásároltam könyveket, társasjátékokat egészen az óvodásoktól a közép- iskolások számára. Az utóbbi nagy sikert aratott az idelátogatók körében. E pénzbõl 5000 Ft-ért vásárolhattam könyveket az óvodások szüreti báljára, amit tombolára ajánlottunk fel. Az internethasználat ide vonza a mondókák végén nemegyszer csiklandiákokat. A nagy érdeklõdésre való dozzuk, nevettetjük gyermekünket. A tekintettel a jövõben 2 gép fog az gyerekek a foglalkozás alkalmával idelátogatók rendelkezésére állni. kezükbe vehetnek különbözõ ritmus- Kellemes, jó hangulatú délutánokat, hangszereket, melyeknek megismerhe- estéket töltünk el, és azt hiszem a tik a hangját, megszólaltatási módját. könyvtár melege is becsalogatja az ide betérõket. Köszönet a Paksi Diego Szõnyegáruháznak, amely egy 3x3 méteres szõnyeggel támogatta könyvtárunkat, valamint a paksi Szõnyeg Világ Áruháznak, amely szintén egy szõnyeg- gel gazdagította könyvtárunkat. Örömmel értesítem az újszülött kortól 3 éves korú gyermekeket és a kedves anyukákat, hogy dec. 20-án (csütörtökön) de. 10 órakor sünizene címmel, zenés szórakoztató mûsor lesz a könyvtárban. Paksról jön egy fiatal zenetanárnõ, aki perces foglal- kozást tart a gyerekeknek. A 30 perc alatt elõre kialakított koncepció alapján következnek a dalok, mondókák. Rendszeresen furulya, fuvola, gitár, zongora szót hallhatnak a gyerekek. Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a gyerekek összebújhassanak édesanyjuk- kal. Erre az ölbeli játékok rengetegszer lehetõséget adnak, hiszen a dalok- Köszönetet mondunk Lázár Ervin özvegyének, Vathy Zsuzsának, aki sok szép könyvvel gazdagította könyvtárunkat látogatása alkalmával. A téli hónapokban változott a könyvtár nyitvatartása: Hétfõ-szerda: Péntek-szombat: Minden kedves olvasót szeretettel várok! Kovácsné Májlinger Ágnes Következõ lapzárta idõpontja február 29. Várjuk írásaikat! Szerkesztõség

5 VII. évfolyam 4. szám Egy a tábor, egy a zászló Ez jutott eszembe, amikor a szeptember 15-i Nemzetközi Petõfi Emlékhely találkozó után észrevettem, hogy a Petõfi házra kitûzött két zászló közül az egyiket ellopták. Nyelestül. Vajon ki lehet a tettes? És mit csinál a zászlóval? Talán nemzeti ünnepünkön kitûzi a házára, és így ünnepel a lopott zászlóval? Vagy esetleg azt gondolja: ezt a hazát már úgyis teljesen szétlopták, Sárszentlõrinci Hírek vigyük hát a zászlót is!? Vagy fel sem Remélem olvassa ezt a pár sort a vetõdött benne az, hogy rossz úton jár, zászlólopó is. Neki azt üzenem, még van tilosat cselekedik? /Kaparj kurta, neked visszaút. Ugyanúgy, ahogy elvitte, is jut - hiszen így tanulta a sokak által vissza is hozhatja az ellopott zászlót, visszasírt évtizedekben./ Nem tudom. valamit még megmentve abból a fránya Lehet, hogy soha nem is fogok választ becsületbõl. Milyen szépen is mutatna kapni kérdéseimre. Mondhatnánk azt is, egy reggel az a zászló ott a Petõfi házon, hogy nem történt semmilyen nagy baj. A az a zászló, ami a tiéd is a miénk. zászló pótolható, bemehetünk a Addig is, amíg vissza nem kerül: egy a legközelebbi zászlóboltba, csak pénz zászló. kérdése. De a tisztesség, a becsület pótolhatatlan, márpedig ha valaki lop, Demény Károly nem lehet becsületes, tisztességes tanévét kezdte meg a Uzdi Népfõiskola A népfõiskola gondolatát elõször viszont csak 1936-ban indult Sáros- Frederik Severin Grundtvig / / patakon. Híres a Nagytarcsai Evangédán evangélikus lelkész, költõ, likus Népfõiskola, mely novem- történész, népmûvelõ fogalmazta meg. ber 15-én indult Sztehlo Gábor Eredetileg a szegény, tanulatlan réteg evangélikus lelkész vezetésével. Kifelemelkedését volt hivatott szolgálni, a emelkedõ szerepet töltött még be nép így juthatott hozzá azokhoz az tõl Csepregi Béla evangélikus lelkész, ismeretekhez, amik másképpen el tõl Karácsony Sándor. A háború érhetetlenek voltak számára. Innét indult után úgy látták, nincs szükség a útjára a népfõiskolai mozgalom, mely népfõiskolákra. Újraindulásuk elterjedt egész Európában ben, ben történt. Mi büszkék vagyunk arra, Bajaszentivánon, 1922-ben Kecskemét- hogy Renkecz József nyug. iskolaen foglalkoztak a népfõiskolai gondolatújra, igazgató itt nálunk elsõként indította tal. Az elsõ népfõiskolai tanfolyam s immáron 18. évfolyamát kezdi meg az Uzdi Népfõiskola. Az egész környéken példaként tekintenek az itt elkezdett és végzett munkára. Köszönet ezért az áldozatért és kitartásért! - hangzott a polgármesteri köszöntõ. Az eltelt 17 évet végigtekintve ismertette Renkecz József 18. tanév programját, ami ismét gazdagnak mutatkozik. Amíg legalább 10 hallgató kíváncsi az elõadásokra, addig folytatjuk mondta Józsi bácsi, akit az idõsebbek is csak Tanító Bácsinak szólítanak. Józsi Bácsinak és a hallgatóknak további sok szép élményt, egészséget és áldott karácsonyt kívánunk. Szerkesztõség Önkormányzati hírek részesülnek, amit a Kulturális Minisz december 1-tõl Sárszenttérium és a Tolna Megyei Önkormányzat lõrincen dr. Szabó Zoltán kölesdi hasonló összeggel egészít ki. háziorvos helyettesít heti 3 alkalommal a november 27-én tartotta a - Szûszné Horváth Ilona alpolgár- rendelõben kiírtak szerint. H. l0.00- Képviselõ Testület testületi ülését. mester beszámolt a évben végzett ig, Sz ig, P A képviselõk beszámolót hallgattak kulturális tevékenységrõl és ismertette a ig. meg az Önkormányzat költségvetésének évi kulturális tervet. - A gyógyszerellátást Steitz Jánosné III. negyedévi teljesítésérõl és - Elfogadta a Képviselõ Testület a kölesdi gyógyszerész biztosítja a megvitatták a évi költségvetési Paksi Vízmû 10%-os vízdíj emelési rendelések függvényében. koncepciót. ajánlatát, melyet a csaknem 30%-os - A Sárszentlõrinc-Györköny közös - Meghallgatták az Általános Iskola villanyáram díj emelése önmagában is orvosi körzetre kiírt pályázatra 2 pályázó és az Óvoda beszámolóját a végzett indokolttá tesz. Így január 1-tõl 1 jelentkezett, velük a tárgyalások munkáról. m3 víz fogyasztói ára 184 Ft + ÁFA, a folyamatosak, döntés januárban várható. - A Képviselõ Testület döntése közületi víz m3-enkénti ára pedig 301 Ft értelmében 11 felsõfokú iskolás tanulót + ÁFÁ-ra emelkedik. Szerkesztõség részesít a Bursa Hungarica ösztöndíjban. - Ignácz János kérelmét az általa A tanulók ennek értelmében 10 hónapon lakott szolgálati lakással kapcsolatban a keresztül havi 3000 Ft ösztöndíjban Képviselõ-testület pozitívan bírálta el. Hirdetés Továbbra is kapható a június 30 és július 1-i faluünneprõl készült dupla DVD a Polgármesteri Hivatalban. Ára: Ft Vöröskereszt 30 December 21-én 16 - kor a Mûvelõdési Házban ünnepi taggyûlést és véradó ünnepséget tartunk, melyre minden érdeklõdõt sok szeretettel várunk. Hatala Istvánné

6 6 Sárszentlõrinci Hírek VII. évfolyam 4. szám Egyéb hírek Látogatást tett Vathy Zsuzsa írónõ Sárszentlõrincen. Lázár Ervin özvegye Lázár Ervin könyveivel ajándékozta meg a róla elnevezett könyvtárat, beszélgetett Demény Károly polgár- mesterrel és Szûszné Horváth Ilona alpolgármesterrel. Bíztatóan fejlõdik a falu és az írónõ kapcsolata, és nem csak Lázár Ervin örökségében kapcsolatosan. Az alpolgármester író-olvasó találkozó- Erika azt kérte, hogy a polgármester ne ra hívta meg az írónõt, amit Vathy róla, ne is munkáiról beszéljen, hanem Zsuzsa el is fogadott. arról a kedves kis faluról beszéljen, ahol élünk. Így nevezte kertünk, hazánk Szekszárdon a Kapualj Galéria adott kertészének õt Demény Károly. A otthont Oláh Erika tûzzománc munká- megnyitón számos neves mûvész és inak a sárszentlõrinci kapcsolattal és közéleti személyiség jelent meg, azóta múlttal rendelkezõ Rühl Gizella gondo- ezrek tekintették meg a kiállítást. zásában. Rühl Gizella a mûvész munkáit Köszönjük, Erika! mesteri fotókon ábrázolja. A kiállítást Demény Károly Sárszentlõrinc polgár- Szerkesztõség mestere nyitotta meg. Elmondta: Oláh Temerinben jártunk Márton napi meghívást kaptam csalá- dommal együtt Temerinbe Nagy Ernõ barátomtól, és Kabács Jánostól. A Borbarát Kör minden évben libapecse- nyével és az új borok kóstolásával, értékelésével emlékezik Márton püspökre. A közös vacsorán átadtam Sárszentlõrinc köszöntését, beszéltem a magyarországi körülményekrõl, és együtt vagyunk, ezzel a kérdéssel csak meghallgattam a kisebbségben élõ feljebb vannak bajok. Azt a traumát, temerini magyarok mindennapos pana- amit dec. 5 okozott, a mai napig szait, nehézségeit. Nagy örömmel nem tudják elfelejteni és feldolgozni, fogadták meghívásunkat a sárszent- bevallom én is szégyelltem magam lõrinci borversenyre. Az elbúcsúzáskor a mások miatt március 14-re sok sárszentlõrinciek és az anyaországi szeretettel várjuk kedves temerini magyarok tiszteletére a zenekar régi barátainkat. magyar nótákkal tisztelgett, majd kezdeményezésükre együtt énekeltük el Demény Károly a magyar Himnuszt. Úgy érzem, mi így Október 23 Nemzeti Ünnepünk szabadságharcunkat a történelem Gimnázium fõleg sárszentlõrinci folyamán meghamisították, másként diákjainak ünnepi színi elõadása Bognár tanították hivatalosan. Volt, aki otthon Cecil tanár úr vezetésével. Demény hallhatott az igazságról, de volt olyan Károly polgármester Zas Lóránt Október 23-án dr. Puskás Imre a Tolna - köztük én is -, akinek újra kellett Szabadság címû versét énekelte Megyei Közgyûlés elnöke és kedves tanulni és meg kellett tanulni szeretni gitárkísérettel Dinnyés József dallama felesége tisztelte meg jelenlétével szent forradalmunkat. - mondta a alapján. Az ünnepség résztvevõi a Sárszentlõrincet. A Közgyülés elnöke szónok, és arra bíztatott bennünket, hogy diákokkal együtt megkoszorúzták az D e m é n y K á r o l y p o l g á r m e s t e r vállalva örökségünket küzdjünk hét os emlékmûvet, majd kötetlen meghívására érkezett az ünnepre és köznapjainkban, nem elfogadva a beszélgetésen vettek részt a Polgártartott magas színvonalú ünnepi merjünk kicsik lenni címû megalázó mesteri Hivatalban szerény állófogadás beszédet az ünneplõ falubélieknek. hozzáállást. Az ünnepnek méltó keretet keretében. Október 23-i forradalmunkat és adott a Bonyhádi Petõfi Sándor Szerkesztõség Török Levente Török Levente ellenálló, lázadó.) Üzenet a múltból, Erdélybõl érkezett amely kötelez, tükör a jelenben, a jövõt haza, s most a faggatja. Nemcsak formájában, tartal- közeli Pálfán él, mában is üzenet. A pattanásig feszült kiállítása dolgozik. Képei- emberi lélek drámája. A gonosz diadalmához sokszor elég bõl nyílt kiállítás a Minden pont, vonal, folt vibrál, a csak annyi, hogy a jók tétlenek K u l t ú r h á z b a n, szétszakadás elõtti állapotot tükrözi. maradjanak. amelyet Demény Erõt sugároz, de nem erõszakot. ( Széchenyi) Károly polgármár Megmutatja a rendet. Azt a rendet, ami mester méltatott: a múlté. A világ megfordult, a A mûvész a hagyományos értékek devalválódtak szellem szabadságát és felsõbbpénz tudás, mûveltség, emberség helyére a rendûségét hirdeti, vallja hitvallásként. és a hatalom lépett. Az embert ábrázolja önmagában, Mûvészete harcos mûvészet. Nem individuumként és társas lényként. cicákkal és gombolyaggal, nem pataknál Rólunk szól és nekünk szól, úgy, hogy ivó szarvasokkal, de nem is csata után, bármelyik szereplõ helyébe kép- inkább csata elõtt. zelhetjük magunkat. (Dacoló, kiáltó, Szerkesztõség

7 VII. évfolyam 4. szám Illyés Gyula szavalóverseny Sárszentlõrinci Hírek 7 Felsõ - Rácegresen ez év novemberé- ben is találkoztak a versmondók Illyés Gyula születésének évfordulóján a szavaló versenyen, amelyet a pálfai Illyés Gyula társaság szervezett. Mivel felsõ tagozatos tanulóink sajnos már nincsenek, így Szabó Eszter 4. osztályos tanuló képviselte iskolánkat. Illyés Gyula: Viharban és Szabó Magda: Fû címû versét szavalta el mély átéléssel, szép elõadással, amely a zsûri tetszését is elnyerte. Nagy örömünkre a harmadik helyezést érte el. Gratulálunk Esztike és kívánjuk, hogy továbbra is ilyen szép sikereid legyenek! Szüsz Jánosné Böjte atya Nagydorogon megvalósulhasson a befogadás ténye - Ferenc Alapítványt 1993-ban hozták családban, kisebb nagyobb közös- létre Erdélyben, majd 2002-ben ségekben, még akkor is, ha különbségek Magyarországon. Közel másfélezer Ez év januárjában az ökumenikus vannak közöttünk. Mindannyian rászo- gyermekrõl gondoskodnak negyven imahetet Sárszentlõrincen tartottuk. A rulunk arra, hogy befogadottak legyünk helységben. 15 otthonban 700 bentlakó hét perselyadományát Böjte atya árva - hangsúlyozta. gyermeket látnak el, 26 erdélyi települé- gyerekeket segítõ szolgálatára szántuk. sen pedig 688 gyermek számára délutáni Böjte Csaba ferences szerzetes testvér ellátást biztosító napközi otthont mûdecember 4-én, kedden fél ötkor tartott ködtetnek. Az otthonokat adományok- egy elmélkedést a nagydorogi reformátámogatójuk az Úristen. ból tartják fönt, legfõbb támaszuk és tus templomban, ahol Bocskorás Bertalan helyi lelkész átadta neki az imahéten összegyúlt Ft ado- Ha valaki szeretne többet megtudni mányt. r ó l u k, a w w w. m a g n i f i c a t. r o, Bocskorás Bertalan felolvasta Máté w w w. d e v a i g y e r e k e k. h u, evangéliumából azt a szakaszt, ahol a honlapokon Miatyánkot mondja el Jézus a Hegyi folyamatosan híreket olvashatunk beszédben. Az atya igehirdetésében a munkájukról. Miatyánknak azt a kérését emelte ki, Örülünk, hogy személyesen is hogy: Jöjjön el a te országod. Ádvent is találkozhattunk Isten bátor és alázatos az eljövetel ünnepe, Jézus eljövetelét követével, aki áldozatos, kitartó, ünnepeljük és várjuk országa meg- szeretetteli munkájával naponta több valósulását. Az õ országa a szeretetben száz gyermekrõl gondoskodik és valósul meg köztünk - mondta az atya. számukra az életben maradást, szellemi- Ahol emberek szeretetben befogadják lelki növekedést biztosítja. Nem egymást, ott van az Isten országa. kívánhatunk mást, minthogy Isten áldja Legyünk befogadó lelkületûek és meg további életét, munkáját! törekedjünk arra, hogy mi is könnyen Isten szeretetébe fogadott minket, befogadhatóak legyünk - kérte Csaba embereket. Mi is hordozzuk szívünkben testvér. Szívünkre helyezte, hogy a földre született Isten Fiát, Krisztust! Karl Jánosné Csepregi Erzsébet imádkozzunk azért az ádventi idõben, Az igehirdetést követõ rövid beszá- hogy ember és ember között molóból megtudtuk, hogy a Dévai Szent Mitõl vált értékké, aminek születtem? Attól, hogy mások annak tekintik, és jelent. A múltat jelenti, a túlélést. Azt, Itt, Sárszentlõrincen remélem, hogy fõleg, hogy én is így gondolom. Amikor hogy cigány õseim mindig becsületes ez mindig így marad. Igyekszem majd a alkalmunk volt megmutatni, mink van, munkával keresték a kenyerüket. Sárszentlõrinci Hírek erre szánt akkor Bakay Péterrel egy kiállítást A mi falunkban azt szeretem, hogy a oldalait valódi tartalommal megtölteni. vittünk a sárszentlõrinci faluünnepre. legtöbb ember ezt pontosan tudja, és Elmegyek majd az öregjeinkhez, Nagyapám fafaragó szerszámaival, és a megbízik bennünk, egyenrangú meséltetem õket. Faggatom a múltat a velük készített eszközökkel próbál- felekként kezel bennünket, mint ahogy jövõnek. koztunk. az emberek között ez teljesen termé- Csak arról tudok írni, nekem mit szetes, és elvárható. Orsós Julianna jelent az a pár fa- és fémdarab. Értékeket

Sárszentlõrinci Hírek 2007. június VII. évfolyam 2. szám Szerkesztette: Szüsz Jánosné Horváth Ilona, Orova Renáta

Sárszentlõrinci Hírek 2007. június VII. évfolyam 2. szám Szerkesztette: Szüsz Jánosné Horváth Ilona, Orova Renáta Sárszentlõrinci Hírek 27. június VII. évfolyam 2. szám Szerkesztette: Szüsz Jánosné Horváth Ilona, Orova Renáta Felelõs kiadó: Demény Károly ÜNNEP! SÁRSZENTLÕRINC-UZD ÜNNEPE! 27. JÚNIUS 30. - JÚLIUS 1.

Részletesebben

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL)

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL) evangélikus hetilap 72. évfolyam, 14. szám 2007. április 8. Húsvét ünnepe Ára: 180 Ft SEMPER REFORMANDA Itt is, másutt is azt hallom, hogy Krisztus minden igéje engem akar vigasztalni. Minden szava, tette

Részletesebben

Sárszentlõrinci Hírek

Sárszentlõrinci Hírek Sárszentlõrinci Hírek 2007.szeptember Szerkesztette: Szüsz Jánosné Horváth Ilona, Orova Renáta VII. évfolyam 3. szám Felelõs kiadó: Demény Károly Faluünnep képekben a falualapító lelkész halálának 250.

Részletesebben

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag Újfolyam 27. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december Csillag mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek. (Máté 2,10) Valaki egyszer a rádióban ujjhegyre

Részletesebben

(IX./4.) 2010. december 29. szám

(IX./4.) 2010. december 29. szám Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./4.) 2010. december 29. szám Boldog a nép, amely ünnepelhet, és

Részletesebben

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA Életjel AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA IV. évfolyam 4. szám Várva vártam az Urat Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és

Részletesebben

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA FORUM MARTINI XXIII. évfolyam 12. szám 2014. december 15. 2014 /12 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY POLGÁRMESTERI SOROK 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK Lelkészeink és plébánosunk gondolatai

Részletesebben

Advent. Köszöntünk, Letették az új evangélikus óvoda alapkövét TARTALOM. Tető alá kerül a piac 3. Újbor-kóstoló Márton napkor 5.

Advent. Köszöntünk, Letették az új evangélikus óvoda alapkövét TARTALOM. Tető alá kerül a piac 3. Újbor-kóstoló Márton napkor 5. XXV. évfolyam, 2013 12. december TARTALOM Tető alá kerül a piac 3. Újbor-kóstoló Márton napkor 5. Lampinos hagyomány teremtődött 6. Harminchárom év szolgálatban 10. Babalátogatóban Weiszfeldéknél 12. Karácsonyi

Részletesebben

XXIII. évfolyam 11. szám 2011. december. kezdte ünnepi beszédét Leleszi Tibor polgármester, hozzátéve: Ezt a hangsúlyos pozíciót tudom,

XXIII. évfolyam 11. szám 2011. december. kezdte ünnepi beszédét Leleszi Tibor polgármester, hozzátéve: Ezt a hangsúlyos pozíciót tudom, A tartalomból Szerencsét hozó kéményseprõk >>> 2. oldal Iskolaérettség iskolára való alkalmasság >>> 5. oldal Advent vasárnapjain >>> 7. oldal XXIII. évfolyam 11. szám 100 éves Kisvárda sportja >>> 10.

Részletesebben

Megvitték a hírt Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. (Lk 24,5-6)

Megvitték a hírt Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. (Lk 24,5-6) A Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondója XIX. évf. 2012. 2. szám Megvitték a hírt Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. (Lk 24,5-6) 2 Ünnepi kör - Áhítat Szőlőskert

Részletesebben

Január Nagyboldogasszony FERGETEG hava Február Böjt elõ JÉGBONTÓ hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

Január Nagyboldogasszony FERGETEG hava Február Böjt elõ JÉGBONTÓ hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXVII. évfolyam 1. szám Január Nagyboldogasszony FERGETEG hava Február Böjt elõ JÉGBONTÓ hava 2015. január február Ára: 150 Ft LAKITELEKI Ismét kihunyt egy Lámpás... ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, Csányi

Részletesebben

Gégény Község Képviselő-testülete minden gégényi lakosnak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván!

Gégény Község Képviselő-testülete minden gégényi lakosnak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván! Helyi Közéleti Lap XVI. évfolyam. 2. sz. 2011. december MOTTÓ "Ez a föld a földem Ez a föld a földed Itt minket várnak És ránk köszönnek Ez a ház a házam Ez a ház a házad Itt minden a miénk: BARÁTAIM."

Részletesebben

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben.

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson P o l g á r m e s t e r i vehet részt 2009. április 25-én 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyházán az Ifjúság utca 4. szám alatt, a Pékség 2 közelében,

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ A Z EMBERI KAPCSOLATOKÉRT. Misszió. Művészet. Közösség HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE. 22.

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ A Z EMBERI KAPCSOLATOKÉRT. Misszió. Művészet. Közösség HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE. 22. HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE GYÜLEKEZETI HÍRADÓ Misszió Művészet Közösség A Z EMBERI KAPCSOLATOKÉRT 22. szám NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2006. III. NEGYEDÉV 2006.

Részletesebben

Köszöntõ MEGHÍVÓ. Perkáta Karácsonya 2012. december 21-én, pénteken 16 órai. a templomban és a templomkertben.

Köszöntõ MEGHÍVÓ. Perkáta Karácsonya 2012. december 21-én, pénteken 16 órai. a templomban és a templomkertben. XXII. ÉVFOLYAM, 2012. 12. SZÁM DECEMBER Pavlicsek Zsolt Ünnepre vágyunk Lótva-futva késõ estig, lényegét így gyakran veszti, lelkünk békés csöndje, s elillan a meg sem érkezett Karácsony igaz öröme. Forgatag

Részletesebben

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9.

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9. országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 48. szám 2005. november 27. Advent 1. vasárnapja Ára: 164 Ft Mindig otthon érzem magam a szószéken vagy úgy is mondhatnám, a szószéken érzem magam igazán otthon.

Részletesebben

Elkészült, Imre bácsi!

Elkészült, Imre bácsi! A település közéleti lapja XIX. (XXXIV.) évfolyam 10. szám Alapítva 1927-ben 2012. október Elkészült, Imre bácsi! Csak jönnek és jönnek az emberek. Devecserből, vidékről, az ország távoli pontjairól. Komoly

Részletesebben

A NEGYEDÉV EMBERE MÉSZÁROS JUDIT

A NEGYEDÉV EMBERE MÉSZÁROS JUDIT Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt Kívánunk Kedves Olvasóinknak! ÚJ! Pándi Tükör 1941 Lokális közéleti- és kulturális lap 2011. december XX. évfolyam / 4., 79. szám TÉL 1275 1992

Részletesebben

Karácsony édes ünnepén

Karácsony édes ünnepén 2009. december Ára: 250 Ft - AJÁNDÉK FALINAPTÁRRAL XV. évfolyam 12. szám Móra László: Karácsony édes ünnepén Legyen ma templom minden ember szíve, Melyben a lélek szárnyat bontogat! Karácsony édes ünnepén

Részletesebben

(OKTÓBER) Mindszent hava, Õszhó, Magvetõ hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

(OKTÓBER) Mindszent hava, Õszhó, Magvetõ hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXV. évfolyam 10. szám (OKTÓBER) Mindszent hava, Õszhó, Magvetõ hava 2013. október 28. Ára: 120 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN Hírek, villanások: Október 19-én összeült a lakiteleki

Részletesebben

f Szépirodalmi összeállítás 6 7. oldal Felszentelték az új békéscsabai oltárképet Szeverényi Mihály: Elvégeztetett

f Szépirodalmi összeállítás 6 7. oldal Felszentelték az új békéscsabai oltárképet Szeverényi Mihály: Elvégeztetett evangélikus hetilap 71. évfolyam, 25. szám 2006. június 18. Szentháromság ünnepe után 1. vasárnap Ára: 165 Ft Az eklézsia humorgyûjteményét gazdagította volna, hogyha a nyomtatott szöveg szerint hangzik

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 24. szám. 2013. december 15. Ára 0,80 lej Áldott karácsonyi ünnepet kívánunk minden kedves olvasónknak! A boldog karácsony titka Térjetek

Részletesebben

TALÁLKOZÁSOK... Karácsony felé. Kecskés Attila atya JUHÁSZ GYULA

TALÁLKOZÁSOK... Karácsony felé. Kecskés Attila atya JUHÁSZ GYULA A községi önkormányzat tájékoztatója XV. évfolyam, 4. szám. 2009. december TALÁLKOZÁSOK... Karácsonyt igen különbözõ módon definiálják. Mind eltérõ világnézeti, ideológiai, tapasztalati, stb. alapon. Van,

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG TRIANON EMLÉKNAPRA. XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava. 2011. május 31. Ára: 120 Ft

LAKITELEKI ÚJSÁG TRIANON EMLÉKNAPRA. XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava. 2011. május 31. Ára: 120 Ft XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava 2011. május 31. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN TRIANON EMLÉKNAPRA Szeretettel meghívjuk Önt és családját 2011. június 4-én,

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIV. évfolyam 20. szám 2013. december 17. Ingyenes

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIV. évfolyam 20. szám 2013. december 17. Ingyenes A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIV. évfolyam 20. szám 2013. december 17. Ingyenes Ne engedd a haragot, hogy megtelepedjen a szívedbe, mert az fagyossá teszi a szívedet! Karácsony ünnepe Várjuk az ünnepet,

Részletesebben

Karácsonyi üzenet a fiataloknak Dr. Zoller József - aki a közelmúltban

Karácsonyi üzenet a fiataloknak Dr. Zoller József - aki a közelmúltban Közélet Kultúra Mindennapok 2009. december 10. 120 forint Egy fiatal barátom mesélte: egész szenteste csörgött a mobilja. Barátai hívták egymásután: nálatok is olyan szörnyû a karácsony? Mert mit is vártok

Részletesebben

HARANGSZÓ. Az Élet kapujában

HARANGSZÓ. Az Élet kapujában AZ OROSHÁZI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG INGYENES LAPJA HARANGSZÓ XVII. évfolyam 4. szám 2010. advent karácsony Címként ezt is adhattuk volna: Adventtõl karácsonyon át. Közismert, hogy a latin eredetû advent

Részletesebben

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 2013. KARÁCSONY 21. évfolyam 78. szám A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 14-19. oldal Tartalom Nyisztor Zsolt: Karácsony, szeretet-szolgálat 1 Páprádi Bíborka (10.E) - Czimmrmann Csilla:

Részletesebben

Fotók: Petô István. Ady Endre: Kis, karácsonyi ének. Tegnap harangoztak, Holnap harangoznak, Holnapután az angyalok Gyémánt-havat hoznak.

Fotók: Petô István. Ady Endre: Kis, karácsonyi ének. Tegnap harangoztak, Holnap harangoznak, Holnapután az angyalok Gyémánt-havat hoznak. mindenkinek van véleménye 2009. december III. évfolyam, 12. szám Közéleti Civil Hírmondó Ára: 100 Ft Kávéház Advent harmadik vasárnapján... Pilinszky János szavai szerint az advent a várakozás szentsége.

Részletesebben

(Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava (November) Szent András hava ENYÉSZET hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

(Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava (November) Szent András hava ENYÉSZET hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXVI. évfolyam 10. szám (Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava (November) Szent András hava ENYÉSZET hava 2014. október november Ára: 150 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben