Sárszentlõrinci Hírek december VII. évfolyam 4. szám Szerkesztette: Szüsz Jánosné Horváth Ilona, Orova Renáta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sárszentlõrinci Hírek 2007. december VII. évfolyam 4. szám Szerkesztette: Szüsz Jánosné Horváth Ilona, Orova Renáta"

Átírás

1 Sárszentlõrinci Hírek december VII. évfolyam 4. szám Szerkesztette: Szüsz Jánosné Horváth Ilona, Orova Renáta Felelõs kiadó: Demény Károly Karácsonyi evangélium (Lukács evangéliuma 2. fejezet) Történt pedig azokban a napokban, hogy szabad ég alatt, és õrködtek éjszaka a mennybe, a pásztorok így szóltak Augustus császár rendeletet adott ki: nyájuk mellett. És az Úr angyala egymáshoz: Menjünk el egészen írják össze az egész földet. Ez az elsõ megjelent nekik, körülragyogta õket az Betlehemig, és nézzük meg: hogyan is összeírás akkor történt, amikor Úr dicsõsége, és nagy félelem vett erõt történt mindaz, amirõl üzent nekünk az Szíriában Cirénius volt a helytartó. rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta Úr. Elmentek tehát sietve, és meg- Elment tehát mindenki a maga városába, nekik: Ne féljetek, mert íme, hirdetek találták Máriát, Józsefet, és a jászolban hogy összeírják. Felment József is a nektek nagy örömet, amely az egész nép fekvõ kisgyermeket. Amikor meglátták, galileai Názáretbõl Júdeába, a Dávid öröme lesz: Üdvözítõ született ma elmondták azt az üzenetet, amelyet errõl városába, amelyet Betlehemnek nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid a kisgyermekrõl kaptak, és mindenki, neveznek, mert Dávid házából és városában. A jel pedig ez lesz aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a nemzetségébõl való volt, hogy számotokra: találtok egy kisgyermeket, pásztorok mondtak nekik. Mária pedig összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki bepólyálva fekszik a jászolban. És mindezeket a dolgokat megõrizte, és aki áldott állapotban volt. És történt, hirtelen mennyei seregek sokasága forgatta a szívében. A pásztorok pedig hogy amíg ott voltak, eljött szülésének jelent meg az angyallal, akik dicsérték az visszatértek, dicsõítve és magasztalva az ideje, és megszülte elsõszülött fiát. Istent, és ezt mondták: Dicsõség a Istent mindazért, amit pontosan úgy Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel magasságban Istennek, és a földön hallottak és láttak, ahogyan õ megüzente a szálláson nem volt számukra hely. békesség, és az emberekhez jóakarat. nekik. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a Miután elmentek tõlük az angyalok a Horváth Ilona Karácsony közeleg Karácsony közeleg, apró lángok gyúlnak, égi üzenet a földi lakóknak. Három láng lobog: hit, remény, szeretet. Átölel halkan, hogy szebb legyen életed. Hited el ne hagyjon, - ha mindenki elhagy -, hozzá minden percben hûséges maradj! Remény kopogjon be kis szobád ablakán, mikor átölel a kelõ napsugár. A szeretet szívedbõl soha el ne fogyjon, abból mindenkinek bõségesen jusson! Nagy Judit: Mária oltár (tûzzománc) Õrizd magadban a gyertya hû sugarát, míg el nem éred az öröklét kapuját.

2 2 Sárszentlõrinci Hírek VII. évfolyam 4. szám 480 éves az Erõs várunk éneket, hanem 3. S ha földön ördög nyüzsgene, És e g y e n e s e n a elnyelni akarna, Meg nem riadnánk - lutheri éneket ellene Gyõz hitünk diadalma. A világi úr Ünnepi pillanat Lutherrõl beszélni. fordította le nyelvünkre. Tombolhat vadul, Semmit sem tehet; õ Arról az emberrõl, aki Isten gyermeke Jókai Mór így ír róla a lõcsei fehér megítéltetett. Megrendül egy szavunkvolt, s a szó szoros értelmében számtalan asszony címû regényében: Milyen ra. értéket hagyott az utódokra. A reformá- hatása van ennek a zsolozsmának Luthernek 39 énekérõl tudunk, ebbõl 25 ció közelgõ ünnepe késztet arra, hogy minden emberre! Hogy kiszáll a lélek van az énekeskönyvünkben. másokhoz is közelebb hozzam alakját. minden arcra; úgy tetszik, mintha A reformáció elindításakor írja a Jer Rövid életrajzából megismerhetjük világosságot sugároznának ki. A örvendjünk keresztyének címût. küzdelmes, nehéz életútját, kitartó gyermekekbõl férfiak, a férfiakból A hitért való küzdelem kifejezõje a Lásd lángoló hitét, példás családi életét. hõsök, a nõkbõl kíntanúk (martyr) meg a mennybõl. Számtalan tevékenységébõl szeretném lesznek. A lelkesedés szent tüze A magyaroknak írja Budavár elestekor a kiemelni egyházzenei munkásságát. Ha gyújtogat. Erõs várunk nekünk az Isten! Tarts meg Urunk szent igédbent. (II. csak egy éneket választok ki példaként, Benne van e dalban minden, ami ezt az Lajos özvegyével, Mária királynõvel abból is felismerhetjük nagyságát, ezért embert a föld sarából felemeli: a levelezett.) elidõznék az Erõs várunknál. Már csak szabadságvágy, a hazaszeretet, a Az egyházi esztendõt is követte azért is, mert 480 éve ismeri a protestáns testvérvonzalom, az önfeláldozás, a kompozícióival, pl. 131., 150., 154., világ ezt a nagyszerû, fönséges éneket, jellemerõ, egészen fel az Istenimádásig! 155. stb. amelynek minden sorából erõ árad. Kihívás a haragos bálványok ellen, akár Istentiszteletekhez szóló: Az Erõs várunk Luther Márton e földön laknak, akár a túlvilágon. S Glória, Sanctus diadalmi himnusza, tele erõvel, hittel és mikor elvégzi a falrengetõ strófát a Káté ének tûzzel körül íródott, 480 éve. közönség, az a festett kép ottan a Keresztségre Válságos idõszak volt az. Üldözések, rámában, Luther maga egyedül még Zsoltárfeldogozás megtorlások tették nehézzé a protestán- tovább énekli azt. Halállal kapcsolatos ének (499., 500.) sok életét. Wittenbergben a pestis is A magyar fordításokról Katehizmus énekek: Tíz parancsolat kitört. Sok kockázatos, válságos pillanat 1934-ben az Evangélikus Egyetemes (433.) emléke nehezítette a szerzõ lelkét. Utal Egyház pályázatot írt ki: fordítaná le az Hiszek egy (247.) rá ez a sor: E világ minden ördöge, ha éneket valaki úgy, mintha Luthernek e Miatyánk (72.) elnyelni akarna... mûve valamely magyar lélek költõi A vers megírásának a 46. zsoltár volt alkotásvágyából született volna. Sok Luther nézetei a zenérõl a fõ ihletõje. A nehéz idõkben sokszor jelentkezõ akadt: Kozma Andor, Sántha A zene Isten adománya. énekelte barátjával, Melanchthon Károly, Székács József stb. 136 A zene hármas feladata: 1. Dicsérje az Fülöppel erõsítésképpen. pályamunka futott be eredménytelenül. Úristent. 2. Szolgálja az emberek A késõbbi évszázadokban is nagyra Az indok: nem volt benne hit, nem épülését. 3. Segítse az evangélium értékelték Luther énekét. Fortunato lángolt, mint Lutherben. József Attila is terjedését. Santini olasz zenetudós így vélekedett: pályázott, titkosított néven. Az õ milyen sok felemelõ órát köszönhe- fordításában ma is énekeljük Luther Azt mondja Luther: Mindennek tek Luther énekének, az Erõs várnak. mûvét: mestere a sátán, de énekelni nem tud. Nem ismerek ennél hatalmasabb, 1. Erõs vár a mi Istenünk, Kemény (A muzsika sok rossz gondolatot és megragadóbb éneket. Úgy hangzik, mint vasunk és vértünk. Ínségben együtt van kísértést elûz.) mennybõl jövõ harsonaszó. velünk, Megvált és harcol értünk. Kél az A 20. század elejéig 70 nyelvre õsi rossz, Bajvetõ gonosz, Csel vad Evangélikus himnuszunkat, amelyet fordították le ezt az éneket. Elsõ magyar fegyvere, Erõszak õvele. A földön õ az örökül kaptunk, énekeljük hálás szívvel, fordítója Szegedi Gergely énekes- elsõ. hogy lelki erõt kaphassunk a mindenkönyvében a Zsoltárok közé sorolja, 2. Önnön erõnk csak délibáb, És bizony napi élet nehézségei közepette! mint 46. zsoltárt. esnénk esten; De harcba küldte Egy Fiát Erõs vár a mi Istenünk! Gyulai Pál megállapította, hogy Értünk maga az Isten. Kérded-é, ki az? Tóth Márta magyar irodalmunkban ez az elsõ Jézus, az Igaz. Sok had, Egy a fõ, Nincs németbõl fordított zsoltár, Szegedi tehát Isten más, csak õ, Krisztus, a nem a Bibliából (46. zs.) fordított Gyõzedelmes! kántor, Sárszentlõrinc 7047 Sárszentlõrinc, Rákóczi u. 33. Bábelõadás A sióagárdi Fecske bábcsoport elõadását tekinthették meg gyermekek és felnõttek novemberben a Mûvelõdési Házban. A modern lufikkal eljátszott Hófehérke és hét törpe címû ismert mese, valamint a hagyományosan elõadott mesék is nagy tetszést arattak. Tarlós Lászlóné Edit néni szép korát meghazudtolva ma is lelkes életben tartója a csoportnak, amely 1960 óta mûködik. Óvodás, általános- és középiskolások is tagjai. Segítõi a szülõk és egy bábkészítõ. Sok sikeres szereplésük volt már, s új terveket szõnek megújuló lelkesedéssel. Szerkesztõség

3 VII. évfolyam 4. szám Petõfi szavalóverseny szeptember helységbõl 15 szavaló részvételével kezdõdött m e g a P e t õ f i szavalóverseny Sárszentlõrincen. Sárszentlõrinci Hírek Eredmények: Komáromi János paksi költõ különdíjat l. korcsoport osztály adományoztak. l. Csurán Brigitta Sárszentlõrinc ll. Bogdán Sára Nagydorog lll. Koloh Regina Györköny ll. korcsoport osztály l. Szabó Eszter Sárszentlõrinc ll. Hahn Róbert Nagydorog lll. Horváth Cintia Györköny Négy kategó- riában versenyez- tek a résztvevõk egy Petõfi és egy s z a b a d o n v á - lasztott verssel. A zsûri dr. Kaligerné Pártai Erika, Németh Judit a megyei könyvtár könyvtárosa és Renkecz József nyugalmazott iskolaigazgató az O r s z á g o s Petõfi Sándor Társaság elnökségi tagja. Németh Judit a zsûri elnöke méltatta a színvonalas versmondásokat. lll. Korcsoport felsõ tagozatosok l. Veres Andrea Bonyhád ll. Gracza Virág Nagydorog lll. Bogdán Erika Kajdacs IV. korcsoport középiskolások l. Szabó Zoltán Bonyhád A helyezettek oklevelet, I.6000, II.5000 és a III. 4000Ft jutalmat kaptak. A többi versenyzõ sem távozott üres kézzel. Mindannyian egy helyi kiadványt kaptak emlékbe. Tóth Márta nyugalmazott magyar szakos tanárnõ és 3 A gyermekeket felkészítõ peda- gógusok munkáját egy egy Emlékek Sárszentlõrinc múltjából címû könyvvel köszöntük meg. Köszönet egy Pakson dolgozó, de sárszentlõrinci lokálpatrióta fiatal- embernek,szabó Józsefnek aki nagyobb összeggel szponzorálta a Petõfi szavalóversenyt. Szerkesztõség Irodalmi emlékek nyomában Gacsályi József költõ, könyvtáros Az irodalmi bevezetõ után a sajnálatát fejezte ki a gazdag múlt tárgyi jelenlévõk megtekintették Kis Pál István pusztulása felett, hiszen a régi épületek és Gacsályi Józef Lázár Ervinrõl készült Tolna megye könyvtárosai úgy összeomlottak, emlék alig maradt azon a portréfilmjét, a Színes szemû határoztak, hogy szokásos havi mesemondót. továbbképzésüket Felsõrácegresen Az elmélyülést adó filmvetítés után tartják. Ez a nap a jelenlevõk számára évtizedek óta a megyében jó munkát egyúttal a megemlékezés, ünneplés végzõ könyvtárosok Az olvasókért, a alkalma is volt: Illyés Gyula költõ kultúráért Tolnában elismerést kapták a születésének 105. évfordulója és Lázár megyei könyvtártól. Ervin munkássága elõtti tisztelgés. Az ünnepség Illyés Gyula kopja- Gyönyörû késõ õszi idõ volt. A Nap fájánál, Lázár Ervin szederfájánál, a szerte árasztotta bágyadt sugarait. No- sárszentlõrinci Petõfi Múzeumnak vember 6-át írtunk. Elkelt a meleg kabát. látogatásával, és Renkecz József Sárszentlõrincrõl, a sok munkával nyugalmazott iskolaigazgató uzdi helyrehozott úton autókkal érkeztünk a magángyûjteményének, helyi és hajdani pusztára. Az ünnepségre a volt helyen, amelyrõl Lázár Ervin úgy irodalomtörténeti tárlatainak megvallott, hogy Alsórácegres az õ lelki tekintésével folytatódott. iskolában, ma iskolamúzeumban került sor. A fehér falú, 4 ablakos, mester- szülõhelye. Kijelentését igazolja sok- A finom ebéd után a társaság a gerendás helyiség kellemes meleget sok, az itteni emberek habitusát felidézõ községháza elé vonult, ahol Szüsz árasztott. novellája, amely a múlt megbecsülése, Jánosné bevezetõje után Gacsályi József Pálfa polgármestere, Bérdi Imre az otthoniak tisztelete. Nem csoda, hogy Petõfi Sándor nagyságának méltatása köszöntötte az egybegyûlteket. Felidéz- példaképe Tamási Áron volt. Õ is az után Illyés Elmélkedõ próza címû te, hogy gróf Apponyi Sándor alapította olvasóra bízta a mondanivaló, az üzenet mûvébõl, Naplójegyzeteibõl és saját az elsõ iskolát és Illyés Gyula, majd tanulságainak levonását. Gacsályi verseibõl olvasott fel. Szavait így fejezte Lázár Ervin is e helyen kezdte meg beszélt Lázár Ervin varázslatos szemé- be: Magyarország két tökéletes költõje tanulmányait. Az iskola megszûnte után, lyiségérõl, amellyel a dolgokat mindig jutott Sárszentlõrincnek. Legyünk rájuk 1975-tõl Pálfára jártak a gyerekek. úgy fogadta, ahogyan voltak. Tudta, büszkék. Demény Károly, Sárszentlõrinc hogy mi, magyarok, túlélõ fajták va- A koszorúzás közben egy régi polgármestere örömmel jelezte, hogy gyunk. Ez nagy erény, amint hogy az is, kazettáról, Illyés Sárszentlõrincre hamarosan összekötõ út készül, amely hogy mûveivel minden korosztályt meg emlékezõ kedves szavait hallhattuk. közelebb hozza egymáshoz a két tele- tud szólítani. Gyermekek olvassák, Gazdag tartalmú, szép napot éltünk pülést. Éljünk - emelte ki - közös játsszák írásait, többek között elsõ mese- át. A szellemi örökségbõl mindenkinek irodalmi emlékeinkkel, ápoljuk Lázár regényét, A kisfiú meg az oroszlánokat. jutott. Felemelõ érzéssel búcsúztunk Ervin munkásságát, aki Sárszentlõrinc Az író jó pedagógus is volt, hiszen egy-mástól. dísz-polgára, és a felújított könyvtár is emberi tulajdonságokkal ruházta fel az õ nevét viseli. Összefogással védjük alakjait, amelyek a gyermekekbõl mély Tóth Márta közös értékeinket. érzéseket képesek kiváltani.

4 4 Sárszentlõrinci Hírek VII. évfolyam 4. szám A Csillag bábcsoport ajándéka Kedves meglepetést hoztak Szigetszentmiklósról advent második szombatjának délelõttjén a Csillag bábcsoport tagjai: Kálmán Eszter a bábcsoport vezetõje, Nyúl Nikolett, Zsirai Szimo- netta általános iskolások és Asztalos Attila középiskolás, aki Eszter fia. Az Országjáró Bábmisszió mozgalom egyik csoportjaként járják a vidéket, hogy elvigyék az Evangélium üzenetét. Ez volt az elsõ elõadásuk, de mintha már Elõadás után a kérdésekre helyes sok éve szerepelnének, olyan bámulatos választ adók jutalmat is kaptak, valamint gyorsasággal állították fel varázslatos minden résztvevõ a Családi Palánta paravánukat, a világosítást, a zenét. Posta címû lap karácsonyi számát és egy Mindenki tudta a dolgát. CD-t. Miért éppen Sárszentlõrinc az elsõ bemutatkozás színhelye? Régebbi kötõdésük van falunkhoz, hiszen két nyáron át a Teleházban táboroztak Eszter vezetésével a fiatalok, s baráti kapcsolat köti az itteni lelkésznõhöz is. Fõleg az ünnepek köré csoportosul- nak az elõadások, de más jelenetek is találhatóak tarsolyukban, amelyeket óvodás, kisiskolás gyermekeknek Ám lelki ajándékkal is gazdagodtak a szánnak, de a felnõttek is tanulhatnak jelenlévõk, amelyet Eszter kiváló belõlük. pedagógiai érzéke révén együtt Daltanulás után a lelkes kis közönség fogalmaztak meg: Isten segít, nem hagy elvarázsoltan, csillogó szemekkel magadra, segít, hogy jobbá válj figyelte a karácsonyi történetet, segítve izgatott válaszaikkal az esemény kibontakozását. Szüsz Jánosné Horváth Ilona A hang-, fényeffektusok, a változó helyszín, az árnyjáték, mind-mind nagy élményt jelentett. Lázár Ervin Könyvtár Október 7-én az országos könyvtári vasárnap keretében rajz, vers és mesemondó versenyt szerveztem a gyermekek részére. Aktívan részt vettek az óvodásoktól kezdve egészen az általános iskola felsõ tagozatába járó diákok is, 24-en. Senki sem tért haza üres kézzel, értékes könyveket osztottam szét a legjobbak között, amiket azok a versenyzõk kaptak, akik egyaránt részt vettek a rajzolásban és a versmondásban is. Közülük kiemelném Szabó Eszter, Egyed Otília, Szabó Bianka, Csurán Brigitta, Csurán András Kevin teljesítményét, akik nagyon szép és mulatságos versekkel szórakoztattak bennünket. Kis süteménnyel, ásvány- vízzel kedveskedtem, aminek mindenki nagyon örült. Októberben a leselejtezett könyvekbõl vásárt tartottam a pártház épületében, a könyvek darabja 50 Ft-ba került. A nagy érdeklõdésre való tekintettel ezt kétszer meg kellett ismételnem. A könyvek árusításából kb Ft jött össze. Ebbõl a pénzbõl a könyvtárnak vásároltam könyveket, társasjátékokat egészen az óvodásoktól a közép- iskolások számára. Az utóbbi nagy sikert aratott az idelátogatók körében. E pénzbõl 5000 Ft-ért vásárolhattam könyveket az óvodások szüreti báljára, amit tombolára ajánlottunk fel. Az internethasználat ide vonza a mondókák végén nemegyszer csiklandiákokat. A nagy érdeklõdésre való dozzuk, nevettetjük gyermekünket. A tekintettel a jövõben 2 gép fog az gyerekek a foglalkozás alkalmával idelátogatók rendelkezésére állni. kezükbe vehetnek különbözõ ritmus- Kellemes, jó hangulatú délutánokat, hangszereket, melyeknek megismerhe- estéket töltünk el, és azt hiszem a tik a hangját, megszólaltatási módját. könyvtár melege is becsalogatja az ide betérõket. Köszönet a Paksi Diego Szõnyegáruháznak, amely egy 3x3 méteres szõnyeggel támogatta könyvtárunkat, valamint a paksi Szõnyeg Világ Áruháznak, amely szintén egy szõnyeg- gel gazdagította könyvtárunkat. Örömmel értesítem az újszülött kortól 3 éves korú gyermekeket és a kedves anyukákat, hogy dec. 20-án (csütörtökön) de. 10 órakor sünizene címmel, zenés szórakoztató mûsor lesz a könyvtárban. Paksról jön egy fiatal zenetanárnõ, aki perces foglal- kozást tart a gyerekeknek. A 30 perc alatt elõre kialakított koncepció alapján következnek a dalok, mondókák. Rendszeresen furulya, fuvola, gitár, zongora szót hallhatnak a gyerekek. Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a gyerekek összebújhassanak édesanyjuk- kal. Erre az ölbeli játékok rengetegszer lehetõséget adnak, hiszen a dalok- Köszönetet mondunk Lázár Ervin özvegyének, Vathy Zsuzsának, aki sok szép könyvvel gazdagította könyvtárunkat látogatása alkalmával. A téli hónapokban változott a könyvtár nyitvatartása: Hétfõ-szerda: Péntek-szombat: Minden kedves olvasót szeretettel várok! Kovácsné Májlinger Ágnes Következõ lapzárta idõpontja február 29. Várjuk írásaikat! Szerkesztõség

5 VII. évfolyam 4. szám Egy a tábor, egy a zászló Ez jutott eszembe, amikor a szeptember 15-i Nemzetközi Petõfi Emlékhely találkozó után észrevettem, hogy a Petõfi házra kitûzött két zászló közül az egyiket ellopták. Nyelestül. Vajon ki lehet a tettes? És mit csinál a zászlóval? Talán nemzeti ünnepünkön kitûzi a házára, és így ünnepel a lopott zászlóval? Vagy esetleg azt gondolja: ezt a hazát már úgyis teljesen szétlopták, Sárszentlõrinci Hírek vigyük hát a zászlót is!? Vagy fel sem Remélem olvassa ezt a pár sort a vetõdött benne az, hogy rossz úton jár, zászlólopó is. Neki azt üzenem, még van tilosat cselekedik? /Kaparj kurta, neked visszaút. Ugyanúgy, ahogy elvitte, is jut - hiszen így tanulta a sokak által vissza is hozhatja az ellopott zászlót, visszasírt évtizedekben./ Nem tudom. valamit még megmentve abból a fránya Lehet, hogy soha nem is fogok választ becsületbõl. Milyen szépen is mutatna kapni kérdéseimre. Mondhatnánk azt is, egy reggel az a zászló ott a Petõfi házon, hogy nem történt semmilyen nagy baj. A az a zászló, ami a tiéd is a miénk. zászló pótolható, bemehetünk a Addig is, amíg vissza nem kerül: egy a legközelebbi zászlóboltba, csak pénz zászló. kérdése. De a tisztesség, a becsület pótolhatatlan, márpedig ha valaki lop, Demény Károly nem lehet becsületes, tisztességes tanévét kezdte meg a Uzdi Népfõiskola A népfõiskola gondolatát elõször viszont csak 1936-ban indult Sáros- Frederik Severin Grundtvig / / patakon. Híres a Nagytarcsai Evangédán evangélikus lelkész, költõ, likus Népfõiskola, mely novem- történész, népmûvelõ fogalmazta meg. ber 15-én indult Sztehlo Gábor Eredetileg a szegény, tanulatlan réteg evangélikus lelkész vezetésével. Kifelemelkedését volt hivatott szolgálni, a emelkedõ szerepet töltött még be nép így juthatott hozzá azokhoz az tõl Csepregi Béla evangélikus lelkész, ismeretekhez, amik másképpen el tõl Karácsony Sándor. A háború érhetetlenek voltak számára. Innét indult után úgy látták, nincs szükség a útjára a népfõiskolai mozgalom, mely népfõiskolákra. Újraindulásuk elterjedt egész Európában ben, ben történt. Mi büszkék vagyunk arra, Bajaszentivánon, 1922-ben Kecskemét- hogy Renkecz József nyug. iskolaen foglalkoztak a népfõiskolai gondolatújra, igazgató itt nálunk elsõként indította tal. Az elsõ népfõiskolai tanfolyam s immáron 18. évfolyamát kezdi meg az Uzdi Népfõiskola. Az egész környéken példaként tekintenek az itt elkezdett és végzett munkára. Köszönet ezért az áldozatért és kitartásért! - hangzott a polgármesteri köszöntõ. Az eltelt 17 évet végigtekintve ismertette Renkecz József 18. tanév programját, ami ismét gazdagnak mutatkozik. Amíg legalább 10 hallgató kíváncsi az elõadásokra, addig folytatjuk mondta Józsi bácsi, akit az idõsebbek is csak Tanító Bácsinak szólítanak. Józsi Bácsinak és a hallgatóknak további sok szép élményt, egészséget és áldott karácsonyt kívánunk. Szerkesztõség Önkormányzati hírek részesülnek, amit a Kulturális Minisz december 1-tõl Sárszenttérium és a Tolna Megyei Önkormányzat lõrincen dr. Szabó Zoltán kölesdi hasonló összeggel egészít ki. háziorvos helyettesít heti 3 alkalommal a november 27-én tartotta a - Szûszné Horváth Ilona alpolgár- rendelõben kiírtak szerint. H. l0.00- Képviselõ Testület testületi ülését. mester beszámolt a évben végzett ig, Sz ig, P A képviselõk beszámolót hallgattak kulturális tevékenységrõl és ismertette a ig. meg az Önkormányzat költségvetésének évi kulturális tervet. - A gyógyszerellátást Steitz Jánosné III. negyedévi teljesítésérõl és - Elfogadta a Képviselõ Testület a kölesdi gyógyszerész biztosítja a megvitatták a évi költségvetési Paksi Vízmû 10%-os vízdíj emelési rendelések függvényében. koncepciót. ajánlatát, melyet a csaknem 30%-os - A Sárszentlõrinc-Györköny közös - Meghallgatták az Általános Iskola villanyáram díj emelése önmagában is orvosi körzetre kiírt pályázatra 2 pályázó és az Óvoda beszámolóját a végzett indokolttá tesz. Így január 1-tõl 1 jelentkezett, velük a tárgyalások munkáról. m3 víz fogyasztói ára 184 Ft + ÁFA, a folyamatosak, döntés januárban várható. - A Képviselõ Testület döntése közületi víz m3-enkénti ára pedig 301 Ft értelmében 11 felsõfokú iskolás tanulót + ÁFÁ-ra emelkedik. Szerkesztõség részesít a Bursa Hungarica ösztöndíjban. - Ignácz János kérelmét az általa A tanulók ennek értelmében 10 hónapon lakott szolgálati lakással kapcsolatban a keresztül havi 3000 Ft ösztöndíjban Képviselõ-testület pozitívan bírálta el. Hirdetés Továbbra is kapható a június 30 és július 1-i faluünneprõl készült dupla DVD a Polgármesteri Hivatalban. Ára: Ft Vöröskereszt 30 December 21-én 16 - kor a Mûvelõdési Házban ünnepi taggyûlést és véradó ünnepséget tartunk, melyre minden érdeklõdõt sok szeretettel várunk. Hatala Istvánné

6 6 Sárszentlõrinci Hírek VII. évfolyam 4. szám Egyéb hírek Látogatást tett Vathy Zsuzsa írónõ Sárszentlõrincen. Lázár Ervin özvegye Lázár Ervin könyveivel ajándékozta meg a róla elnevezett könyvtárat, beszélgetett Demény Károly polgár- mesterrel és Szûszné Horváth Ilona alpolgármesterrel. Bíztatóan fejlõdik a falu és az írónõ kapcsolata, és nem csak Lázár Ervin örökségében kapcsolatosan. Az alpolgármester író-olvasó találkozó- Erika azt kérte, hogy a polgármester ne ra hívta meg az írónõt, amit Vathy róla, ne is munkáiról beszéljen, hanem Zsuzsa el is fogadott. arról a kedves kis faluról beszéljen, ahol élünk. Így nevezte kertünk, hazánk Szekszárdon a Kapualj Galéria adott kertészének õt Demény Károly. A otthont Oláh Erika tûzzománc munká- megnyitón számos neves mûvész és inak a sárszentlõrinci kapcsolattal és közéleti személyiség jelent meg, azóta múlttal rendelkezõ Rühl Gizella gondo- ezrek tekintették meg a kiállítást. zásában. Rühl Gizella a mûvész munkáit Köszönjük, Erika! mesteri fotókon ábrázolja. A kiállítást Demény Károly Sárszentlõrinc polgár- Szerkesztõség mestere nyitotta meg. Elmondta: Oláh Temerinben jártunk Márton napi meghívást kaptam csalá- dommal együtt Temerinbe Nagy Ernõ barátomtól, és Kabács Jánostól. A Borbarát Kör minden évben libapecse- nyével és az új borok kóstolásával, értékelésével emlékezik Márton püspökre. A közös vacsorán átadtam Sárszentlõrinc köszöntését, beszéltem a magyarországi körülményekrõl, és együtt vagyunk, ezzel a kérdéssel csak meghallgattam a kisebbségben élõ feljebb vannak bajok. Azt a traumát, temerini magyarok mindennapos pana- amit dec. 5 okozott, a mai napig szait, nehézségeit. Nagy örömmel nem tudják elfelejteni és feldolgozni, fogadták meghívásunkat a sárszent- bevallom én is szégyelltem magam lõrinci borversenyre. Az elbúcsúzáskor a mások miatt március 14-re sok sárszentlõrinciek és az anyaországi szeretettel várjuk kedves temerini magyarok tiszteletére a zenekar régi barátainkat. magyar nótákkal tisztelgett, majd kezdeményezésükre együtt énekeltük el Demény Károly a magyar Himnuszt. Úgy érzem, mi így Október 23 Nemzeti Ünnepünk szabadságharcunkat a történelem Gimnázium fõleg sárszentlõrinci folyamán meghamisították, másként diákjainak ünnepi színi elõadása Bognár tanították hivatalosan. Volt, aki otthon Cecil tanár úr vezetésével. Demény hallhatott az igazságról, de volt olyan Károly polgármester Zas Lóránt Október 23-án dr. Puskás Imre a Tolna - köztük én is -, akinek újra kellett Szabadság címû versét énekelte Megyei Közgyûlés elnöke és kedves tanulni és meg kellett tanulni szeretni gitárkísérettel Dinnyés József dallama felesége tisztelte meg jelenlétével szent forradalmunkat. - mondta a alapján. Az ünnepség résztvevõi a Sárszentlõrincet. A Közgyülés elnöke szónok, és arra bíztatott bennünket, hogy diákokkal együtt megkoszorúzták az D e m é n y K á r o l y p o l g á r m e s t e r vállalva örökségünket küzdjünk hét os emlékmûvet, majd kötetlen meghívására érkezett az ünnepre és köznapjainkban, nem elfogadva a beszélgetésen vettek részt a Polgártartott magas színvonalú ünnepi merjünk kicsik lenni címû megalázó mesteri Hivatalban szerény állófogadás beszédet az ünneplõ falubélieknek. hozzáállást. Az ünnepnek méltó keretet keretében. Október 23-i forradalmunkat és adott a Bonyhádi Petõfi Sándor Szerkesztõség Török Levente Török Levente ellenálló, lázadó.) Üzenet a múltból, Erdélybõl érkezett amely kötelez, tükör a jelenben, a jövõt haza, s most a faggatja. Nemcsak formájában, tartal- közeli Pálfán él, mában is üzenet. A pattanásig feszült kiállítása dolgozik. Képei- emberi lélek drámája. A gonosz diadalmához sokszor elég bõl nyílt kiállítás a Minden pont, vonal, folt vibrál, a csak annyi, hogy a jók tétlenek K u l t ú r h á z b a n, szétszakadás elõtti állapotot tükrözi. maradjanak. amelyet Demény Erõt sugároz, de nem erõszakot. ( Széchenyi) Károly polgármár Megmutatja a rendet. Azt a rendet, ami mester méltatott: a múlté. A világ megfordult, a A mûvész a hagyományos értékek devalválódtak szellem szabadságát és felsõbbpénz tudás, mûveltség, emberség helyére a rendûségét hirdeti, vallja hitvallásként. és a hatalom lépett. Az embert ábrázolja önmagában, Mûvészete harcos mûvészet. Nem individuumként és társas lényként. cicákkal és gombolyaggal, nem pataknál Rólunk szól és nekünk szól, úgy, hogy ivó szarvasokkal, de nem is csata után, bármelyik szereplõ helyébe kép- inkább csata elõtt. zelhetjük magunkat. (Dacoló, kiáltó, Szerkesztõség

7 VII. évfolyam 4. szám Illyés Gyula szavalóverseny Sárszentlõrinci Hírek 7 Felsõ - Rácegresen ez év novemberé- ben is találkoztak a versmondók Illyés Gyula születésének évfordulóján a szavaló versenyen, amelyet a pálfai Illyés Gyula társaság szervezett. Mivel felsõ tagozatos tanulóink sajnos már nincsenek, így Szabó Eszter 4. osztályos tanuló képviselte iskolánkat. Illyés Gyula: Viharban és Szabó Magda: Fû címû versét szavalta el mély átéléssel, szép elõadással, amely a zsûri tetszését is elnyerte. Nagy örömünkre a harmadik helyezést érte el. Gratulálunk Esztike és kívánjuk, hogy továbbra is ilyen szép sikereid legyenek! Szüsz Jánosné Böjte atya Nagydorogon megvalósulhasson a befogadás ténye - Ferenc Alapítványt 1993-ban hozták családban, kisebb nagyobb közös- létre Erdélyben, majd 2002-ben ségekben, még akkor is, ha különbségek Magyarországon. Közel másfélezer Ez év januárjában az ökumenikus vannak közöttünk. Mindannyian rászo- gyermekrõl gondoskodnak negyven imahetet Sárszentlõrincen tartottuk. A rulunk arra, hogy befogadottak legyünk helységben. 15 otthonban 700 bentlakó hét perselyadományát Böjte atya árva - hangsúlyozta. gyermeket látnak el, 26 erdélyi települé- gyerekeket segítõ szolgálatára szántuk. sen pedig 688 gyermek számára délutáni Böjte Csaba ferences szerzetes testvér ellátást biztosító napközi otthont mûdecember 4-én, kedden fél ötkor tartott ködtetnek. Az otthonokat adományok- egy elmélkedést a nagydorogi reformátámogatójuk az Úristen. ból tartják fönt, legfõbb támaszuk és tus templomban, ahol Bocskorás Bertalan helyi lelkész átadta neki az imahéten összegyúlt Ft ado- Ha valaki szeretne többet megtudni mányt. r ó l u k, a w w w. m a g n i f i c a t. r o, Bocskorás Bertalan felolvasta Máté w w w. d e v a i g y e r e k e k. h u, evangéliumából azt a szakaszt, ahol a honlapokon Miatyánkot mondja el Jézus a Hegyi folyamatosan híreket olvashatunk beszédben. Az atya igehirdetésében a munkájukról. Miatyánknak azt a kérését emelte ki, Örülünk, hogy személyesen is hogy: Jöjjön el a te országod. Ádvent is találkozhattunk Isten bátor és alázatos az eljövetel ünnepe, Jézus eljövetelét követével, aki áldozatos, kitartó, ünnepeljük és várjuk országa meg- szeretetteli munkájával naponta több valósulását. Az õ országa a szeretetben száz gyermekrõl gondoskodik és valósul meg köztünk - mondta az atya. számukra az életben maradást, szellemi- Ahol emberek szeretetben befogadják lelki növekedést biztosítja. Nem egymást, ott van az Isten országa. kívánhatunk mást, minthogy Isten áldja Legyünk befogadó lelkületûek és meg további életét, munkáját! törekedjünk arra, hogy mi is könnyen Isten szeretetébe fogadott minket, befogadhatóak legyünk - kérte Csaba embereket. Mi is hordozzuk szívünkben testvér. Szívünkre helyezte, hogy a földre született Isten Fiát, Krisztust! Karl Jánosné Csepregi Erzsébet imádkozzunk azért az ádventi idõben, Az igehirdetést követõ rövid beszá- hogy ember és ember között molóból megtudtuk, hogy a Dévai Szent Mitõl vált értékké, aminek születtem? Attól, hogy mások annak tekintik, és jelent. A múltat jelenti, a túlélést. Azt, Itt, Sárszentlõrincen remélem, hogy fõleg, hogy én is így gondolom. Amikor hogy cigány õseim mindig becsületes ez mindig így marad. Igyekszem majd a alkalmunk volt megmutatni, mink van, munkával keresték a kenyerüket. Sárszentlõrinci Hírek erre szánt akkor Bakay Péterrel egy kiállítást A mi falunkban azt szeretem, hogy a oldalait valódi tartalommal megtölteni. vittünk a sárszentlõrinci faluünnepre. legtöbb ember ezt pontosan tudja, és Elmegyek majd az öregjeinkhez, Nagyapám fafaragó szerszámaival, és a megbízik bennünk, egyenrangú meséltetem õket. Faggatom a múltat a velük készített eszközökkel próbál- felekként kezel bennünket, mint ahogy jövõnek. koztunk. az emberek között ez teljesen termé- Csak arról tudok írni, nekem mit szetes, és elvárható. Orsós Julianna jelent az a pár fa- és fémdarab. Értékeket

8 8 Sárszentlõrinci Hírek VII. évfolyam 4. szám Bemutatkozás Tancsa Tünde vagyok, Nagydorogon élek. Júniusban fejeztem be tanulmá- nyaimat a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Fõiskolai Karán, ahol közgazdász diplomát és idegenforgalmi szakmenedzser bizonyítványt is szereztem. Szeptember 1-jétõl dolgo- zom a Zsivora György Népfõiskolai Alapítványnál mint foglalkoztatás is. Tehát bárkinek bármilyen kérdése van szervezõ menedzser. A munkakörömbe az álláskereséssel kapcsolatban, tartozik a foglalkoztatási pályázatok szívesen állok rendelkezésére. figyelése, foglalkoztatási projektek kidolgozása, pályázatírás és mindaz, ami a munkahelyteremtést szolgálja. Foglalkoztatási Információs Pontot Tancsa Tünde mûködtetek, ami annyit jelent, hogy a foglalkoztatás szervezõ menedzser munkanélkülieknek segítek állást keresni az Interneten, kapcsolatban vagyok a paksi Munkaügyi Központtal Bemutatkozás Sokacz Zsófiának hívnak, én lettem az alapítvány egyik új munkatársa. Munkakörömnek szép hangzatos neve van: turisztikai szervezõ menedzser. Szóval munkám célja, hogy kis falunkat felvirágoztassam, fellendítsem turizmusát. Ebbõl azt hiszem, kitûnik, belém vetett bizalmat, és Sárszentlõrinc hogy szeretem a kihívásokat. egyszer még virágzó településsé válhat! Végzettségem szerint környezetmérnök vagyok, s remélem valamennyire az is maradhatok. Mester- Sokacz Zsófia ségembõl adódóan nagyon szeretek turisztikai szervezõ menedzser természetet járni, horgászni, egyszóval a szabadban lenni. Remélem, sikerül megszolgálnom a Idõsek napja (2007. október 5.) iskolások közremûködésével szín- volt lehetõség, melyre igen nagy volt az vonalas elõadásukkal, verseikkel, érdeklõdés. énekükkel és körjátékukkal tették Az intézménybe ellátogatók meg- A Zsivora György Népfõiskolai emlékezetessé ezt a szép napot, és tekinthették magát az intézményt is, Alapítvány hagyományteremtés céljá- szórakoztatták az idõseket. annak helyiségeit, megismerkedhettek ból október 5-én Idõsek Napját A rendezvény folytatásaként a az idõsek klubja által nyújtott szórarendezett - ami a visszajelzések alapján Nappali Szociális Ellátás (Idõsek kozási lehetõségekkel, és szolgáltatásikeresnek könyvelhetõ el - ezzel Klubja) épületében pedig az ÁNTSZ két sokkal is stb. Az ebédet követõen pedig emlékezve a településen élõ idõs embe- munkatársa az idõs korra jellemzõ, az lehetõség volt egy kis kötetlen beszélgerekre, és egy napra rájuk irányítva a idõskori problémákról, azok okairól, tésre. figyelmet. tüneteirõl tartottak elõadást. Majd az A rendezvényre ellátogatók a parókia elõadást követõen pedig a vércukor, Juszt Klára épületében az óvodások, és a helyi vérnyomás és a koleszterin mérésére Nappali szociális ellátás Az õsz beköszöntével a nappali ellátás (idõsek klubja) életében is változások történnek. Kézmûves foglalkozás keretében a klubtagok az intézmény dolgozói segítségével ismét kipróbálhatták kézügyességüket, és kreativitásukat. A Halloween közeledtével közösen dekorációkat készítettünk, hogy így próbáljunk meg kicsit betekinteni ebbe az új, egyre inkább teret hódító szokásba, és ehhez kapcsolódóan egy töklámpást is sikerült készíteni. Az idõsek napja keretében október elején került sor egy csuklós vér- nyomás- és egy vércukormérõ eszköz átadására, mely a klubban lévõk folyamatos, és rendszeres vérnyomás, és vércukorszintjének mérésére és nyomon követésére nyújt lehetõséget. Megédesítve a klubban lévõk életélt egy nap ebéd utáni desszertként a klubtagok közremûködésével 3 különbözõ ízesítésû rétest készítettünk, amiket mindenki a sütést követõen jóízûen fogyasztott. Foglalkoztatás keretében pedig a ruhaosztásból megmaradt anyagokból a nappali ellátás székeire párnákat kezdtünk el készíteni. Ezt a tevékenysé- get a téli hónapok során is szeretnénk tovább folytatni. A rosszidõk beköszöntével a klub élete is egyre inkább az épület falain belülre szorul. Így a téli hónapokban több alkalommal is sor kerül régi (Csárdáskirálynõ, Mágnás Miska, Az én lányom nem olyan stb.) romantikus filmek, vagy vígjátékok levetítésére. Az elõadások pedig, melyekre rendszerint keddenként, vagy szerdán- ként szokott sor kerülni, most a már eltûnt, és a még létezõ járványos betegségekrõl szóltak (mint a lepra, pestis stb.). Továbbra is várunk minden kedves érdeklõdõt és leendõ klubtagot. Juszt Klára

9 VII. évfolyam 4. szám Sárszentlõrinci Hírek 9 Jöjj Uram Jézus! (Jelenések könyve 22, 20.) Ádvent ideje van. Az ádvent szó azt jelenti, eljövetel. Jézus Krisztus eljövetelére várunk. Jézus eljött, amikor megszületett kisgyermekként. Eljön majd az idõk végén is, amikor újjáteremti azt a világot, amely emberek keze alatt tönkrement. És eljön újra és újra az életünkbe, lelkünkbe. Az ajtó elõtt állok és zörgetek, mondja. Aki megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele maradok, vele vacsorálok. Csodálatos ez a kép, közösséget vállal velünk, részt vesz életünkben. Odatelepedik asztalunkhoz, osztozik gondjainkban, eszi velünk együtt szegénységünk kenyerét vagy örül a dúsan terített asztalnak. Szenvedi velünk a magányosság terhét, társunkká lesz magányunkban, vagy örül a közösségnek, amiben élünk. Ha kilátástalannak látjuk utunkat, reményt kelt lelkünkben és továbbsegít az úton. Ott áll az ajtó, szívünk ajtaja, életünk ajtaja elõtt és zörget, kopogtat, megkocogtatja az ajtót. Nem tör ránk, nem dörömböl, nem erõszakos. Csak jelzi, itt vagyok, be szeretnék menni, szakadozottsága mind-mind felfakasztszívesen bemennék hozzád, engedj be, ja lelkünkben a kérést : Jöjj, Uram Jézus! ha akarsz, örülnék, ha veled lehetnék. Jöjj és segíts rajtunk! Teremts békét, Gyere Jézus! - válaszolhatunk. Szívesen egyetértést, megértést emberek között! kitárom elõtted szívem, lelkem. Örülök, Segíts összefogni, életbenmaradásunkha velem vagy. Nem szégyellek elõtted ért, az élhetõ életért együtt küzdeni! s e m m i t. B i z t o n s á g o t j e l e n t a Jöjj, Uram Jézus! közelséged. Erõt, reményt ad. Hordozzuk együtt szívünkben ezt az Évtizedeken át elkísérnek a Jób imádságot az ádventi és karácsonyi lázadása címû magyar film utolsó idõben egyen egyenként és közösségi jelenetei. Gyûjtik össze a zsidókat a együttléteinken is. Hogy Jézus be- faluban. Az idõsödõ szülõpárt is jöhessen életünkbe, családjaink életébe, felültetik a kocsira és elhurcolják. Az falunk életébe és megválthasson, örökbefogadott - nem zsidó - kisfiú megszabadíthasson attól, ami teher, ami semmit nem ért az eseményekbõl. Csak bûn, ami elviselhetetlen, ami tönkreteszi azt látja, hogy távolodik a kocsi, szüleit az életet. és más tiszteletreméltó embereket megalázottan, megszégyenítetten, Ez a mondat, ez a kérés a Biblia utolsó erõszakkal visznek valahova. lapján, utolsó soraiban olvasható. Keresztyének ezrei, milliói imádságként Kétségbeesetten, reménytelenül, hordozták évszázadok alatt lelkükben a céltalanul szaladgál a mezõn, és kiabálja kérést: Jöjj, Uram Jézus! Csatlakozzunk a számára érthetetlen mondatot, amit mi is azok nagy táborához, akik hívják, nevelõapjától hallott, amikor kileste várják Jézust, akik tudják, megpéntek esténként imádság közben: Jöjj el tapasztalják, hogy életünk egyedüli Messiás, jöjj el Messiás! segítõje, megtartója az élõ Jézus Bizony mi is nagyon sokszor érezzük, Krisztus, aki örömünk, reménységünk hogy ez a világ megváltásra, és szeretetünk forrása! Megváltóra, Messiásra vár. A gazdasági, Jöjj, Uram Jézus! politikai élet kilátástalanságai, egyéni életünk terhei, a közösségek szét- Karl Jánosné Csepregi Erzsébet Életjel és köszönet így a távolból tudtuk követni az volt, hogy ezen a kis csatorna partján eseményeket. A film láttán, ha lehet még töltött napok, órák, (amelyben néha jobban sajnálom hogy nem voltam ott! bódult halak jöttek a Balatonból), még Ezt a levelet Erdõs Juliska néni A videó visszaadja az esemény évtizedek múltán is olyan sokat jelent testvérének az unokája, Varga Jutka ünnepélyes hangulatát, a résztvevõk mindanyiunknak. Olvasva mások írásait küldte Amerikából. Varga Jutka sokat meghatottságát, különösen tetszett a Te rájötte, hogy én tulajdonképpen nem is volt itt nyaranta és egy tanévet itt járt beszéded, és Prõhle Gergely. De a voltam sárszentlõrinci, mert nemcsak Sárszentlõrincen iskolába. Erdõs Juliska legjobban tetszett az az összefogás, hogy nem ott születtem, de igazán nem is néni a Szuglában lakott, ott, ahol most odatartozás amely a résztvevõk arcán éltem ott, csak a nyarakat töltöttem, Szigeti Paliék. látszott, már egyáltalán az, hogy annyi felhõtlen boldogságban, és mégis mégis Csepregi Erzsébethez írt levelébõl ember eljött. Nem gyõzõm hang- milyen sokat jelent nekem ez a falu! közlünk részleteket. súlyozni, mennyire sajnálom, hogy nem Nem mindenkire emlékszem, aki a tudtam eljönni, de mint Anikó írta neked, könyvbe írt, de Kránicz Jóska nevetõ Drága Erzsike! õk (Anyukám és Anikó) éppen azon a tekintete elõttem van, Gõsi Pali is, meg a hétvégén jöttek ide hozzám látogatóba Pinczési fiúk arca is. Ez a levél két hónapja készülõdik. egy hónapra. Nagyon szeretnék ezekkel az Hetek óta a nyári ünnepségekrõl készült A másik, amit nagyon sajnálok, hogy emberekkel találkozni, persze lehet videó és a Sárszentlõrincrõl készült nem reagáltam kedves felkeresésedre, és hogy nekik fogalmuk sincs, én ki második kötet bûvöletében élek. nem írtam egy levelet a sárszentlõrinci vagyok, de ez nem baj. Néhány vasárnappal ezelõtt egy egész könyvbe. Amikor írtál róla, nem tudtam Még egyszer köszönök mindent, azt délutánt töltöttem hol a filmet nézve, hol rögtön nekifogni, csak a fejemben hogy tájékoztatsz a faluban zajló a könyvet forgatva, és azóta csak forgattam mit is írnék, aztán meg már helyzetrõl, a küldeményeket, de szemezgetem a könyvet - ki-ki nyitom, késõ volt. legfõképpen azt az áldozatos és és próbálok visszaemlékezni az ott Ezt azért is sajnálom, mert annyira felvilágosult, szívós munkát, amellyel a szereplõ emberekre. tetszett, amit mindenki más írt, többek falu megmentésén és felemelkedésén De most visszakanyarodok júliusra, az között Te is: az ártatlan gyerekkor, az dolgozol. ünnepségekre. Elõször is nagyon ártatlan örömök: a Siópart, a Szugla, a köszönöm, hogy elküldted ben a Hõskert, a szilvafák a Sióparton, érdekes Szeretettel gondolok rád: meghívót, és a szórólapot, mert legalább hogy mindenkinek ugyanaz az élménye Tamás Judit

10 10 Sárszentlõrinci Hírek VII. évfolyam 4. szám Paradicsomnak Te szép élõ fája védett házakban. Most nem ugorják át, isteni ajándék a Gyermek a Megváltó hanem óvják védik. lesz a legszebb dísz. A Karácsony az égi Mi magyarok már sárból vert ajándék napja. Az Adventtel megkezdõdik a házakban éltünk, mikor a terjedõ római Aztán jöttünk mi, felvilágosult készülés a Karácsonyra. Valamikor, rítusú kereszténység kiszorította lassan emberek. A tûz helyébõl tûzhely lett, messze az idõk mélyén az Embernek azt a hagyományt, hogy halottainkat a mely már csak a fõzés fontos kelléke. A szembesülnie kellett a mindenségtõl tûz-hely alá temessük A legények is tüzet lecseréltük elektromos csillárokra, való teljes kiszolgáltatottságával. Bár háztûz-nézõbe mentek. A ház tüze volt a világító szalagokra, melyeknek már maga az ember a trópusi éghajlaton család központja. Minden ott történt. Szent Ivánhoz semmi közük sincs. A fára született, de nekünk már csak arról az [Gondoljunk ifjúkori kalandregényeink már mindent aggatunk, hisz ez nem a idõkrõl van tudásunk, mikor már itt indiánjaira, õk is a tûz mellett döntöttek Paradicsomnak szép élõ fája. Gyakran Európában is megjelent, sõt már egész mindenrõl. Az égõ áldozat (gör. úgy lopjuk, nem is neveljük, s ez külön északra is felhúzódott. Emlék már, az Holocausztosz) a legõsibb rítus. zamatot ad az Ünnepnek. Az égi ajándék Aranykor utáni vágy csupán a Káinnak is így lett áldozata Ábel, egy helyett földi ajándékainkat rakjuk alá. Paradicsomi idõ, mely az Atlantisszal égõ áldozat bemutatása közben, Sikerült tehát újra elgáncsolni együtt örökre elsüllyedt. Most kietlen meghatározva ezzel, hogy attól a perctõl magunkat. A kegyelem javát elutasítva tájon él, vére verítékével kell kenyerét kezdve csak Káin ivadékai szaporod- félkegyelmûvé válván sikerül pokollá keresnie. A tél ráadásul a legridegebb hassanak.] tennünk az Ünnepünket. A legtöbb idõ: a hideg és az élelem hiány mellett Õsi szokás a Misztérium játéknak családi tragédia pont ilyenkor, a sötét tapasztalnia kell, hogy a napok is egyre nevezett rítus, amikor egy közösség idõk legsötétebbjén, a karácsonyi rövidebbek. Minél északabbra lakik, eljátszik színmûszerûen egy mítoszt. A idõszakban történik. A lélek az annál zordabb a tél és annál karácsonyi idõszak a bûnbe esés, Ádám Adventben nem készült föl a sötétre, nyomasztóbb a sötét. Megnõ az értéke a és Éva ünnepe, a Paradicsom elvesztése. tüzét vesztette minden, amire szükség melegnek, a fénynek. Templomok elõtt, templomokban, volna. Csak az ablakban ég a villany, az Sehol sem volt még a Kereszténység, városok piacterén, ha nem volt hely, u t c á k o n, k i r a k a t o k b a n. M o s t mikor az Adventi idõszakban itt az akkor a falu közösségi terén a Páston vigyázzunk, hogy a lelkünkben is ott északibb tájakon fölgyulladtak az elsõ (Páskom, Páskum) játszották el. Kelléke égjen a tûz, melynek fényénél lángok a gonosz elûzésére. Égtek a a Paradicsom közepén álló jó és rossz átléphetünk egy új idõbe, ahol majd az házakban, minden család tûz-helyén. tudásnak fája, melyet már a III. erõsödõ nap visszaszorítja a sötétet és Tüzeltek mindent, ami fénnyel égett, de századtól kezdõdõen, mint almafát majd áprilisra Szent György végleg a legjobb a gyantával átitatott fenyõ ábrázoltak. legyõzi a Sárkányt és a földet a lakott (fénylõ) fa, mely minden korban a Valószínûleg a német lutheránusok helyett majd az égi tûz melege önti el. legjobb fáklyát adta. Ezen belül is a luc terjesztették el a karácsonyfát, egyes Erre ügyeljünk lelkünk apró gyertyáifenyõ (lux=fény lat.) a legalkalmasabb, vélemények szerint egyenesen Luther val! Áldott ünnepeket! mely bõséggel nõtt ezeken a tájakon. maga, így alakítva egy õsi pogány fa Égett a tûz kereken fél éve is Szent Iván kultuszt keresztény jelképpé. Télen nem Ui.: A Karácsony nem a szeretet ünnepe! napján. Akkor még vidáman ugrotta át találni más zöld fát, mint fenyõt. Erre Születésnap! minden fiatal lány a tisztító tüzet. Most tekerik fel a fénylõ kígyót és a piros nem a szabadban ég, hanem lefedett, almákat. Ez a világ fa, melyen majd az Nagy Zoltán Kedves Sárszentlõrinciek! Hívj segítségül a nyomorúság idején és megszabadítalak téged! - olvassuk a Zsoltárok könyvében a bíztatást. A Falunkban az evangélikusság mára könyörgünk hétrõl hétre mindenkiért: zsoltár szava igaz. Szívleljük meg minél kisebbség lett. Kezdetben a község kicsikért és nagyokért. Benne bízókért többen a bíztató szót és hívjuk segítségül lakossága magyar evangélikus volt, de és Õt még nem ismerõkért. Egészsége- Istenünket, mert õ irgalmas és idõközben a lakosság kicserélõdött, az sekért és betegekért. Jólétben, bizton- mindannyian rászorulunk segítségére! õslakosság elfogyóban van. Az ságban élõkért, és azokért is, akik sok Abban a tudatban, hogy Nem azé, evangélikus gyülekezet mára már a falu bajjal-gonddal küszködnek. Mi nem aki akarja, nem azé, aki fut, hanem a harmadát sem teszi ki. Ennek ellenére a tudjuk, kinek mire van szüksége, de könyörülõ Istené - minden jót, áldást gyülekezet továbbra is felelõsséget érez Istenünk ismeri életünket, látja kívánok a falu minden lakója életére, falunk minden lakójáért és a faluban hiányainkat, terheinket, vágyainkat, szeretettel: zajló eseményekért. Kötelességünknek örömeinket. Õ személy szerint ismer érezzük, hogy imádságban Isten elõtt minket, nincsenek elrejtve elõtte hordozzuk személyválogatás nélkül érzéseink, gondolataink, szívünk- falunk minden lakójának életét, és lelkünk állapota. A január elsejei Karl Jánosné Csepregi Erzsébet mindenki számára segítséget kérjünk istentiszteleten kezdjük el az imádko- Istentõl. Istenünk nagy és irgalmas és zást, és egy év leforgása alatt szeretnénk kitárja szívét azok felé, akik alázattal minden házat, minden családot név terjesztik elé kéréseiket. Ezért nem szerint Isten elõtt megemlíteni, a magunkban, hanem Benne bízva családok életére Isten áldását kérni.

11 VII. évfolyam 4. szám A szeretet himnusza Sárszentlõrinci Hírek Ha embernek, vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs A szeretet soha el nem fogy: de legyenek énbennem, olyanná lettem, mint a zengõ bár jövendõmondások, eltöröltetnek; érc, vagy pengõ cimbalom. vagy akár nyelvek, megszünnek; vagy És ha jövendõt tudok is mondani, és ismeret, eltöröltetik. minden titkot és minden tudományt Mert rész szerint van bennünk az ismerek is, és ha egész hitem van is, úgy ismeret, rész szerint a prófétálás: De annyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki mikor eljõ a teljesség, a rész szerint való helyükrõl, szeretet pedig nincsen én eltöröltetik. bennem, semmi vagyok. Mikor gyermek voltam, úgy szóltam, És ha vagyonomat mind felétetem is, és mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint ha testemet tûzre adom is, szeretet, pedig gyermek, úgy értettem, mint gyermek: nincsen énbennem, semmi hasznom minekutána pedig férfiúvá lettem, abból. elhagytam a gyermekhez illõ dolgokat. Mert most tükör által homályosan A szeretet hosszútûrõ, kegyes, (jóságos), látunk, akkor pedig színrõl színre; most a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem rész szerint van bennem az ismeret, kételkedik, a szeretet nem fuvalkodik akkor pedig úgy ismerek majd, amint én fel. megismertettem. Nem cselekszik éktelenül (a szemérem Most azért megmarad a hit, remény, ellen), nem keresi a maga hasznát, nem szeretet, e három; ezek között pedig gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, legnagyobb a szeretet. nem örül a hamisságnak, de együtt örül Kövessétek a szeretetet! az igazsággal, mindent elfedez, mindent ( 1Kor 13-14,1 ) hisz, mindent remél, mindent eltûr. 11 Áldott, karácsonyi ünnepeket, jó egészséget és boldog, békés újévet kívánunk mindenkinek szeretettel! a képviselõtestület tagjai, a hivatal dolgozói, Demény Károly polgármester és Szüsz Jánosné Horváth Ilona alpolgármester és a Sárszentlõrinci Hírek szerkesztõi újdonságot, hisz több mint egy évtizede a falu részeként mûködik. De kiváló alkalom teremtõdött annak bemutatására - ha tetszik, az itteniek bátorítására -, hogy Sárszentlõrinc - Uzd élni akar. Segítõ és segítségre kinyújtott kezek találkozásáról szólt a film, az itt lakóknak ezzel az üzenettel: A jelenlegi zord idõkben községünkben nemhogy helye van egy ilyen sokirányú szolgá- latot végzõ szervezetnek, hanem az országos leépülési tendenciákkal szem- ben csak akkor van esélyünk a fönnmaradásra, elõrejutásra, ha minden jó szándékú ember keresi feladatát, az összefogás módjait és alkalmait. A dokumentumfilm az Isten kezében címû sorozat keretében került be- mutatásra. Tökéletesen fejezi ki ez az alapítvány, egyben a falu helyzetét, lehetõségeit: Isten kezében vagyunk, az óv és táplál minket. Engedjük, hadd irányítson is! A tévé elõtt Milliószor hívják föl a tévénézõk közlések és az egyre embertelenebbé milliárdjainak figyelmét - elsõsorban váló sport világának közvetítésére apellálva a gondolkodásra hajlamos, alkalmas. Segítségével eljuthatunk más értékeket keresõ és létrehozni vágyó, földrészekre, megismerhetjük Isten még nem teljesen lebutított emberekre teremtett világának szépségeit, és az - a tévénézés ártalmaira, merthogy a tévé ember formálta kultúra ezerarcúságát, az - amennyiben urunkká és éltetõnkké idõk folyamán létrehozott értékeit. Mert válik - szétrombolja a közösségeket, ill. igazság szerint a tévé erre lenne hivatott, megakadályozza kialakulásukat, ahogy maga az ember is, szépre, jóra, rombolja a személyiséget, ill. megépítésre. Rajtunk áll, mit nézünk a akadályozza a lélek egészséges fejlõdé- tévében, rajtunk áll, mit teszünk a sét, rombolja (elrabolja) idõnket, alkotó mindennapjainkban, rajtunk áll, mit kedvünket, egyik legfõbb akadálya a kezdünk az életünkkel. hõn áhított függetlenségünknek, hisz November közepén a Duna TV 22 alattomosan befolyásol, ritkábban a jóra. perces mûsorban egy hamisítatlan Észre sem vesszük, de játékszereivé valóságshowt mutatott be. Nyilván nem válunk politikai, gazdasági érdekeknek. mindent, nyilván nem a nehézségeket Gyõzikék, és egyéb hullócsillagok kidomborítva, de mindenképp igazat, lesznek példaképeink, milliók azonosul- amikor a Sárszentlõrincen, az nak a valóság-showk szánalmas roncs evangélikus egyház fenntartásában szereplõivel, és röhögnek a kibeszélõ- mûködõ Zsivora György Népfõiskolai showk beteg önmutogatóin (miközben a Alapítvány hétköznapjait tárta ország- tévéguruk röhögnek a legjobban a világ elé. Sokan láthatták határon innen megetetett tévénézõkön). És persze ezek és túl szerteágazó tevékenységét, a semmit érõ produkciók, szappanmegkönnyítésére, erõfeszítését sorsok megjobbítására, operák uralják beszélgetéseinket is. megismerkedhetett Természetesen a tévé nem csak a ember- és falumentõ céljaival. Az itt horror- és sexfilmek, a hazug hír- élõknek valószínûleg nem jelentett sok Bakay Péter

12 12 Sárszentlõrinci Hírek VII. évfolyam 4. szám H A N G B O L T Már régen neki kellett volna állnom ennek a hangbolt megírásának, de mint mindenhez, ehhez is ihlet kell, erre is rá kell hangolódni. A hangolódást most segíti a lapzárta és barátaim kérésére, bíztatására most végre megírom, s az alábbiakban közreadom a történetet. Hetedhét országon túl, az Óperenciás tengeren innen, Sárszentlõrinctõl nem messze történt, amit most hallotok. /Ott ilyen dolgok történnek./ Mint az Iskolaszék egyik tagját, helybéli lakost, magyar állampolgárt zavart, hogy az iskolai ünnepségeken Most pedig hallgassuk meg a Himnuszt! felszó- lítással feltették CD-rõl a Himnusz zenéjét /szinte énekelhetetlen változat- ban/, és sokan zsebre tett kézzel, rágógumizva, nevetgélve, beszélgetve szenvedték végig nemzeti imádságunkat. Mi néhányan tüntetõen együtt énekeltünk ilyenkor a gépi zenével, de nem sok követõre találtunk. A Refor- mátus Kórus segítsége sem gyõzött meg senkit. Ekkor gondoltunk arra, hogy meg kellene tanítani és meg kellene szerettetni himnuszunkat az iskolások- kal. A gondolatot tettek követték. Az Iskolaszék Himnusz éneklési versenyt hirdetett meg az osztályok között, melyre 12 osztály nevezett be. Minden osztály külön felkészítõt választott magának. A zsûriben két neves orgona- mûvész és egy hegedûmûvész, Gyõrffy Gergely barátom foglalt helyet. Egy szép hangú kislány elénekelte a Boldog- asszony anyánk kezdetû éneket, mely a mai Himnuszunk egyik elõdje volt. pont g? Vagy hogy az eladó munka- Mivel sem õ, sem én nem voltunk idõben az üzletben elalszik, stílusosan biztosak a kezdõ d hangban, hangvillám dur-mol'. A vállalkozás sikere boríténem volt, ezért Gergõt kértem meg, hogy kolható. A készlet nem romlik, leltároadjon egy d hangot. És adott Ennek a zása nagyon egyszerû. Leltározási történetnek az alapján találtuk ki a készlet= összhang. A hangokra eladás hangboltunkat. Nagydorogon a gumis után adót fizetnénk, kivéve a dó hangot, üzlet északi szomszédságában alkalmas- mert az nem adóköteles. Ezt a Hangadó nak kínálkozott egy régen használaton Közlöny legutóbbi számából tudjuk. kívüli - egyébként építési védelemben Egy hang ára sem tartalmazza az áfát, részesített - kis házikó. Itt lenne a bolt. A nem is áfások, kivéve a fá-t. Lennének boltban hangokat árulnánk. Nemcsak a természetesen akciók is, amikor a fél normál zenei a hangot /nem normálisat, hangokat féláron, vagy hangfoszlányo- mert az Magyarország/, hanem teljes kat árulnánk. CD-t is árulnánk, skáláját a hangoknak. A bolt neve sakkozók is bejöhetnének egy-egy re- lehetne simán hangbolt, vagy a,b,c mi-ért. Aki a megvásárolt hangot nem hangbolt is. Vagy esetleg hangért. Aho- viszi el, helyben fogyasztáshoz hang- va a vevõ csak úgy beugrik egy hangért. villát biztosítanánk. Az üzletben jó Vagy skála, de ez már plágium. Az üzlet hangulat uralkodna. Jó, ha az eladó több elé a Polgármesteri Hivatallal közösen nyelvet is beszél, hogy pl. egy esetleges parkot építenénk, lenne ott néhány német anyanyelvû vevõt, aki vier gömbnótafa és trombitafolyondár is. hangot kér, nehogy a függönyboltba Az üzletbe az utca felõl lehet bejutni, irányítsa. Fontos a következetesség! miután a zárban az eladó elfordította a Jelszavunk: Aki a-t mond, mondjon b-t violin kulcsot. Bent a falat disz hangok is. Ha valaki nem elégedett termékünk- ékesítik /díszítik/. Az üzlet telis-tele kel, jöjjön vissza a vissz-hanggal lenne hangokkal. Nem fordulhat elõ, együtt. Ha az eladó zaklatott, a boltajtón hogy hangtalan legyen! Ellenkezõleg! pedig erõszakos behatolás nyomait Mindig hangos lenne, mint a deakocs- látjuk, vagy nem köszön, meg- mabezzeg. Egy hang ára kb. 500 forint kérdezzük: Ellopták talán a hangodat? lenne, de minden hang mellé ajándék És esélyegyenlõség ide, ombudsman kávét, vagy üdítõt adnánk. Nagy oda, konzervatív értékeinkbõl kiindulva hangsúlyt fektetnénk arra, hogy az eladó csak normál hõmérsékletû és hûtött udvarias legyen, dallamos hangon hangokat árulnánk, melegeket nem. köszöntse a belépõ vásárlót. Udvari- Kedves Barátaim! Eddig jutottunk atlanság, amit sok üzletben tapasztal- Gergõvel még tavalyelõtt ötletünk hatunk, elõ sem fordulhatna, pl. hogy az érlelgetésében! Tervünk megvalósításá- eladó nyeglén azt kérdezné, hogy na, hoz beruházókat keresünk, esetleg mi a fisz-t akarsz?, vagy hogy arra a közösen pályázhatnánk ebben az kérdésre, hogy mélyhangot árulnak-e, európaúniós pénzesõben, ha elazt válaszolná, hogy basszus, pont hallatszanak hangjaink odáig elfogyott. Vagy például a hölgyvevõk ízlését kritizálja, s megkérdezi: miért dekari Bemutatkozás Hingl Márta Juditnak hívnak. Középiskolai tanulmányaimat Pakson a Vak Bottyán Gimnáziumban végeztem, humán osztályban. Mivel kiskoromtól kezdve tanítani szerettem volna, jelentkeztem Bajára, az Eötvös József Tanítóképzõ Fõiskolára, ahová a középiskolai jó eredményeimnek köszönhetõen felvételi nélkül felvettek. Itt szereztem meg 2003-ban a tanítói diplomámat, magyar mûveltség- területen. Fõiskolai éveim alatt, német nyelvbõl, sikeres nyelvvizsgát tettem. Ezután másoddiplomás képzésre a Pécsi Tudományegyetem testnevelõ felsõ tagozatán voltam tanító és magyar tanár szakára jártam szeptemberé- szakos tanár. Mivel szerzõdésem lejárt, tõl Madocsán az Általános Iskola alsó és búcsút kellett vennem Madocsától. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi karának másodéves hallgatója vagyok, magyartörténelem tanári szakon. Szabadidõmet a családommal és olvasással töltöm. Pakson élek, így minden nap busszal járok Sárszentlõrincre. Megéri a fáradságot, mivel nagyon szeretek tanítani. Bízom benne, hogy a Sárszentlõrincen töltött idõ alatt rengeteg jó élménnyel gazdagodom. Hingl Márta

13 VII. évfolyam 4. szám Sárszentlõrinci Hírek 13 Iskolai hírek Éves munkatervünknek megfelelõen, a tantárgyi követelmények és a tanmenetek útmutatása alapján végez- zük nevelõ-oktató munkánkat. A tanórák, tantárgyak adta lehetõségeken kívül is igyekszünk tanulóink számára biztosítani a korosztályuknak és érdeklõdésüknek megfelelõ pályázati versenyzési lehetõségeket. Iskolai költségvetésbõl finanszírozzuk tíz tanulónk részvételét a Bendegúz levelezõ tanulmányi verse- nyen magyar matematika és természetismeret tantárgyból. Integrált oktatás keretei között két sajátos nevelési igényû gyermek tanul iskolánkban. Felzárkóztató rehabilitációs foglalkoztatásuk, csakúgy, mint a nyolc elsõ osztályos tanuló logopédiai gondozása, fejlesztése a Paks Térségi Pedagógiai Szolgáltató Központ szakembereinek irányításával, közre- mûködésével történik az iskolában. A sikeresebb pedagógiai munka érdekében pedagógusaink is képezik magukat. EGYÜTT A HATÉKONY NEVELÉSÉRT-IPR 30 órás tanfolyamon vett részt Sebestyén Jánosné és Szüsz Judit. vonzanak havonta az utolsó péntekeken Sok diákunk készült a Petõfi megszervezett szabadidõs foglalkoszavalóversenyre, melyet idén is Szüsz zások. Októberben játékos sport- Jánosné szervezett. A háziverseny foglalkozást szerveztünk, novemberben gyõztesei Csurán Brigitta 2. és Szabó kézmûves foglalkozás keretében adventi Eszter 4. osztályos tanulók képviselték díszeket készítettünk. iskolánkat a nagy megmérettetésen és Hagyományainknak megfelelõen a lettek elsõ helyezettek korcsoportjuk- Diákönkormányzat vezetõje Sebestyén ban. Felkészítõ tanáraik Sebestyén Jánosné idén is nagyon sikeres Márton- Jánosné és Szüsz Jánosné. napi megemlékezést, felvonulást Szabó Eszter a pálfai Illyés Gyula szervezett. szavalóversenyen a harmadik helyet Az osztályokban és a napközis szerezte meg. csoportban maguk készítette ajándékok- A második osztályosok szép õszi kal, versekkel kedveskedtek egymásnak képekkel neveztek az Illyés Gyula és a Mikulásnak a gyerekek. Készülünk rajzpályázatra. a karácsonyi ünnepségre, melyet 00 Testnevelés órákon kívül heti egy december 21-én 14 -kor tartunk a alkalommal van lehetõségük tanulóink- Mûvelõdési Házban. nak sportolásra a tömegsportfoglalko- Köszönjük és továbbra is várjuk a zások keretében Sebestyén Jánosné és szülõk, az Önkormányzat, a falu Szüsz Jánosné vezetésével. A napközi lakóinak támogatását, ötleteit, szabadidõsávjában Hingl Márta segítségét! napközis nevelõ tart kézmûves- és Az iskola dolgozó és diákjai nevében játékfoglalkozásokat. kívánok békés, szeretetteljes karácsonyt Hetente kétszer keresgélhetnek, és sikeres, boldog újévet! kölcsönözhetnek könyvet gyermekeink az iskolai könyvtárban, melyet szeptem- Biererné Lacza Mária bertõl Szüsz Judit vezet. Heti két alka- tagintézmény-vezetõ lommal tart képességfejlesztõ fog- lalkoztatásokat Sebestyén Jánosné. Sikeresek és egyre több szülõt is Márton-nap az iskolában program megszervezéséhez: Kocsis Istvánnak és családjának a finom falatokért, a szülõi munkaközösség Harmadik alkalommal szervezte meg Lámpásainkat meggyújtva vidám tagjainak Erdõsi Anitának, Kovács az iskola Diákönkormányzata a Márton- énekszóval vonultunk végig a fõutcán. A Zoltánnénak, Balogh Ágnesnek, napi megemlékezést. A gyerekek az idén hidegtõl és a széltõl átfagyva mindenki Drinóczi Tibornénak, Kõhalmi is lelkesen készültek a Szent Márton nagyon örült Kocsis István háza elé érve Józsefnénak munkájukért, Szüsz életútját és az e naphoz fûzõdõ pásztor- a forró teának és a sokféle finomságnak, Zsuzsannának segítségéért, Szüsz ünnepet felidézõ események bemuta- mellyel a háziak bõkezûen meg- Jánosnak és Fehér Attilának a finom tására. vendégeltek minden résztvevõt. vörösborért. Visszatérve az iskolaudvarban lobogó pásztortûz mellett liba zsíros kenyér és forró tea várta a gyerekeket és lélek- November 9-én este az iskolában a melegítõ forralt bor a felnõtteket. A szép számmal megjelent érdeklõdõk múltat idézõ hagyományápolás nemelõtt hangulatos mûsor keretében csak tanulóink ismeretét gyarapította, idézték fel tanulóink a Márton naphoz hanem szép példája volt az összefûzõdõ népi hagyományokat, szokáso- fogásnak, közösségformálásnak. kat. Nyírfavesszõt ajándékozva mond- Itt mondunk köszönetet mindták el jó kívánságaikat a gazdáknak, azoknak, akik adományaikkal, munkágazdasszonyoknak. jukkal hozzájárultak e hangulatos Sebestyén Jánosné DÖK vezetõ

14 14 Sárszentlõrinci Hírek VII. évfolyam 4. szám Baba - mama rovat Immáron több mint egy éve életem legszebb korszaka kezdõdött azzal, hogy anyuka lettem. Megfogalmazni és elmondani nem lehet, mit jelent ez az érzés, de azt már tudom, hogy erre a szerepre senkit nem kell tanítani, csak meg kell érni rá, mert ez a szerep bennünk él, és a kicsi születésével teljesedik ki. Az anyaszerep magába foglalja a szeretet leplezetlen megnyilvánulásait. Az anyák ajándéka a gyermek, aki teljes lényében levetkõzve áll elõttünk és nem tesz mást, csak szeret, és erre tanít. Fontosnak tartom, hogy az újságban essen szó a kicsi babákról is. Nem vagyok védõnõ, de mint diplomás ápoló és anyuka szeretném, ha ezzel a rovattal valamelyest segíteni tudnék a leendõ és már kisgyermekes anyukáknak taná- csokkal, a védõnõ, esetleg más anyukák tapasztalataival. Kezdjük az újszülöttkorral! A szoptatás fontosságát nem tagla- lom, azt minden kismama tudja. Újszülöttkorban a kisbaba szinte óránként fejlõdik. Az alváson, evésen és síráson kívül képes érezni örömöt, dühöt, félelmet, fájdalmat, és ezeket ki is fejezi a testével, arcának rezdülésével. Nagyon fontos minden érintés, simogatás és ölelés. Egyelõre még csak foltokat lát, legfeljebb 25 cm-es távolságba lát tisztán. Az édesanyja arcát Megsárgult képek múltat idéznek Advent elõtti szombaton karácsonyi képeslapok kiállítását nyitotta meg Demény Károly polgármester. Oláh Erika, a kiállítás rendezõje jóvoltából ízelítõ képet kaptunk az üdvözlõlapok történetérõl. A múltat idézõ kincsek három idõszakból származnak: 1904-tõl 1942-ig. Itt találjuk Pósa Pál író, költõ, az Én újságom szerkesztõje feleségének képeslapjait, valamint a háború idejérõl megmaradt lapot, melyeket Erika talált valahol Budapesten. Az 50-es 60-as éveket idézik a padlás rejtett kincsei, amelyet Orova Jánosné Szigeti Erzsébet Zoltán fia õrizgetett, s adták elsõ szóra, hogy mások is megtekinthessék Harmadik idõszak a 70-es - 80-as évekbõl megmaradt lapok, amelyek már képes a leghosszabb ideig nézni. füstöl valaki, azt a füstöt a kicsi is Figyeljünk arra, hogy a körülötte levõ belélegzi. tárgyak ne legyenek túl semlegesek, Az újszülöttek számára az ideális hiszen nemsokára képes lesz arra, hogy alvási hõmérséklet fok. Azokat a térben érzékelje környezetét. gyerekeket, akiket otthon túlfûtött Jó esetben kötõdik egyszerre az szobában tartanak, az utcára pedig a anyjához és apjához is, de a folyamatos kelleténél melegebb öltözetben visznek testi kontaktus, a napi ellátás és a ki, hamarabb megtámadják a téli, közösen eltöltött idõ miatt általában az hurutos légúti betegségek. anya az a személy, aki a legnagyobb Nagyon fontos a testápolás, a biztonságot jelenti számára. Fontos, gyakori peluscsere, de éjszaka csak hogy sokat beszéljünk hozzá. Semmi- akkor zavarjuk a babát a pelenka- képpen ne halljon a baba veszekedést, õ cserével, ha nagyon muszáj. teljes lényével érzi szavaink hangulatát, Eltérõek a vélemények az éjszakai megérzi rossz lelkiállapotunkat is. A világítással kapcsolatban, de vélemégyakori hangoskodás és veszekedés nyem szerint kell egy kicsi fény éjszaka késõbb súlyosan kihat személyiségének a babának, hogy ha felébred, megismerje fejlõdésére. a környezetét; elég akár egy kis Újszülöttkorban ne használjunk jelzõfény is a konnektorba. illatszereket, mert az erõs szagok Minden kisbabának egyéni ritmusa zavarhatják a kisbabát. van, nem idõre mûködnek, nagyon sok Nagyon fontos a tisztaság, a higiénia türelem és szeretet kell hozzájuk, de aki betartása, mert ezzel az egyszerû már megtapasztalta az anyaság érzését, dologgal nagyon sok betegséget az tudja, hogy csöppségünk minden megelõzhetünk. fáradságot és energiát megér. A betegségek elkerülése érdekében fontos a napi levegõztetés, a lakás napi Remélem, ez az új rovat tetszeni fog szellõztetése, ne legyen túl száraz a az olvasóknak, a következõ számban levegõ; ez fõleg télen, a fûtési szezonban már a több hónapos gyermekekrõl fogok fontos. A száraz levegõ miatt allergia is írni. jelentkezhet. A citromfû, a levendula, a Ha valakinek akár betegséggel, vagy kamilla és az eukaliptusz illóolajok más témában kérdése van, vagy szeretné jótékony hatásúak a levegõ fertõtleníté- tapasztalatát megosztani, szívesen sében. várom. Dohányfüst semmiképp ne érje a gyermeket, ne engedjünk dohányzó Bocsorné Szigeti Ágnes embert a közelébe. Ha a gyermek mellett színes technikával készültek. Néhai ugyan vannak elõnyei, fõleg a Tóth József õrizte meg, s lánya bocsá- gyorsaság, hiszen rohanó világunkban totta rendelkezésünkre. Az evangélikus mindig idõhiánnyal küzködünk, ám a gyülekezettõl finn képeslapokat kap- gép rideg, elveszik a lélek. tunk. Arra kérünk mindenkit, üljünk le egy kis idõre, írjunk szeretteinknek üdvözletet, hogy érezzék, valóban együtt vagyunk e pár percben, amíg leírjuk gondolatainkat, csak nekik. Oláh Erika szavait idézve: Büszkék vagyunk arra, hogy ilyen kiállítás létrejött, s elsõ szóra szívesen odaadták az emberek féltve õrzött személyes kincseiket, ezzel másoknak is örömet szerezve. A kiállítás december hónapban Az élõ papírformába öntött üzenetek látható a Kultúrházban. személyesek. A kézírás jellemzi az írót. Jó látni, olvasni, érezni, kézzelfogható Szüsz Jánosné Horváth Ilona jelenlétét megtapasztalni annak a kedves személynek, aki küldte. Napjainkban az elidegenedés egyre szembetûnõbb. Az internetnek, sms-nek

15 VII. évfolyam 4. szám Sárszentlõrinci Hírek Interjú Hetesi Károllyal, a Sárszentlõrinci Vadásztársaság elnökével Idén május környékén alakult meg, de területére esik, a kisebb rész van Pálfa, Pihentetés után porhanyóssá válik, és a hivatalosan szeptembertõl mûködik Nagyszékely és Kisszékely területén. A fiatal állat húsát már gyorsan Sárszentlõrincen az új Vadásztársaság, vadászterület mintegy 3000 hektár. elkészíthetjük. Ha az állat öreg volt, melynek elnöke Hetesi Károly lett, vele A területhatárokon belül 19 ún. pácolni kell. beszélgettem a mûködésükrõl. biztonsági körzet van. Erre azért van A pácléhez annyi vizet forralunk, szükség, ha egy vadász elmegy az egyik amennyi a húst ellepi. Vegyes zöldséget, - Mi lett a vadásztársaság neve? biztonsági körzetbe vadászni, azt be kell vöröshagymát, egy gerezd fokhagymát, Sárszentlõrinci Vadásztársaság, ez írnia a beírófüzetbe, hogy ugyanoda néhány babérlevelet, tárkonyt, egész elmond mindent. abban az idõben már más vadász ne borsot, sót, tárkonyecetet vagy ecetet A Fekete István Vadásztársaság belsõ menjen. Ennek akkor is nagy szerepe teszünk bele, és kb. negyedórán át ellentétek miatt szétszakadt. A van, ha vendégvadászt várunk, mert forraljuk. Ezt a páclevet öntjük az sárszentlõrinci földtulajdonosok azt akkor be van írva, hogy melyik körzetbe elõzõleg füstölt szalonnával megtûzdelt mondták, hozzunk létre egy olyan jön, és akkor oda más nem megy húsra. A páclében a vadhúst hûvös vadásztársaságot, amelyben csak vadászni. helyen, négy-öt napig állni hagyjuk, sárszentlõrinci földtulajdonosok, illetve utána elkészítjük. A gerincet, különösen a földtulajdonosok meghatalmazásával - Etetik télen a vadakat? a fiatal állatokét, nem kell pácolni. rendelkezõ vadászok vesznek részt, Igen, készülünk a télre, bár anyagi Abból hirtelensült is készülhet. ezért lett ez a nevünk. lehetõségeink szûkösek. Vásároltunk Ha vaddisznót fõzünk, más páclevet kukoricát, szeretnénk tört szemet, silót készítünk. A pác alapja a vízen kívül a - Mennyire megterhelõ az Ön munkája, és cukorrépát, és folyamatosan vörösbor. Keverhetjük fele-fele mint elnök? szeretnénk etetni a vadakat. Ha vadászni arányban is, de ha a bor nem túl erõs, úgy Nem megterhelõ, örömmel vállaltam, szeretnénk, etetni kell, itt kell tartani a tiszta boros pácot is készíthetünk, érdekes munka. Sok az adminisztráció, a vadat, kevés az erdõ. Ki kell szolgálni amelyben fenyõmagot, zöldséget, rendszeres jelentéskészítés az MVH õket, mert csak átmegy a vad a területen, vöröshagymát, kakukkfüvet forralunk felé, az egészségügyi vizsgálatok az de nem marad itt, ha nem talál élelmet. fel. Amikor a lé kihûl, belerakjuk a ÁNTSZ felé, pl. a rókák veszettsége, vaddisznóhúst, és hagyjuk benne állni, vaddisznók nem pestisesek-e. Ez napi - Felvállalják-e a vadkárokat a termelõk amíg el nem készítjük. egy-másfél órát vesz igénybe. felé? Ha vadszárnyast: fenyvesmadarat, A területen lévõ vadkárért a vadász- fácánt, foglyot készítünk, ezeket - Kik az alkalmazottak? Hány tag van? társaság felel közösen a földtulaj- tollukban pihentetjük. Utána a tollukat Jelenleg 15 fõ alkotja a társaságot. Ebbõl donossal. Törvény írja elõ a kötelessége- leperzseljük, de nem forrázzuk le a egy tag tiszteletbeli tag és van egy ket. Ez viszonylag egyoldalú, leginkább madarat, hanem hideg vízben mossuk pártoló tag. Az Önkormányzattal a vadásztársaság foglalkozik a meg alaposan. közösen létrehoztunk mezõõr-, vadõr- problémával. állást. Két fõ vadõrünk van, az egyiket az A bejelentett vadkárokat minden esetben Bocsorné Szigeti Ágnes önkormányzattal közösen alkalmazzuk, felmérjük és igyekszünk megtéríteni. Ez a másikat a vadásztársaság alkalmazza. Egyikük munkabéréhez havi ötvenezer forinttal járul hozzá az MVH Tolna a vadásztársaság felelõssége. - Szereti a vadételeket? Megyei Hivatala, õ Rábóczki Tamás, õ Igen, de a halételeket jobban, elkészíteni mezõõri feladatokat is ellát. A másik vadõrünk Töttõsi János. is. - Mondana még valamit befejezésként? - Fogadnak-e külföldi és hazai Elég hosszas huzavona és nehézségek vendégvadászokat? árán jött létre ez a társaság. Nagyon sok Természetesen fogadunk. Kénytelenek volt vadásztárs, régi kollega segített is vagyunk, hiszen ahhoz, hogy abban, hogy ez sikerüljön. Sok munka megéljünk, el kell adni a vadakat. volt. Mindenkinek köszönöm, aki tett Trófeás és tar vadakra is várunk valamit azért, hogy ez létrejött. vendégeket. Mint a település civil szervezõdése, Az õsz folyamán külföldi vendégvadász mikor már túl leszünk a nehézségeken, egy olasz és egy német volt, és több megpróbálunk aktívan bekapcsolódni a hazai vadászt is sikerült szereznünk. falu életébe. A vendégvadásztatás fontos része a társaság életének, mert az igazi bevételt - Köszönöm szépen! az elejtett vadak árából nyerjük. Ebbõl tudja magát eltartani a társaság. A vadhúsról A vadhús nagyon ízletes, bár keményebb A 19 biztonsági körzet a vadászterületen - Merre lehet vadászni? és rágósabb, mint a háziállatoké. belül. (Készítette Hetesi Károly.) Szigorú területhatárok vannak. 90%-a Elkészítésének a titka csupán az, hogy a Sárszentlõrinc Önkormányzatának húst pihentetni kell néhány napig. 15

16 16 Sárszentlõrinci Hírek VII. évfolyam 4. szám Sárszentlõrinc és Petõfi Értékekben gazdagodtunk, barátság- ban erõsödtünk - ezekkel a gondolatok- kal zárta dr. Oláh Pál, a magyarországi Országos Petõfi Sándor Társaság elnöke a Petõfi Emlékhelyek Nemzetközi Találkozóját. E rangos eseménynek a Sárvíz és a Duna által határolt Mezõföldön található alig ezer lelket számláló település, Sárszentlõrinc adott otthont szeptember 15-én. Jómagam már többször átutaztam ezen a vidéken, igazi szellemi szépségét azonban csak most tapasztaltam. Petõfi emlékei közel hozták hozzám e táj valódi értékét. Az Országos Petõfi Sándor Társaság a költõ szellemi örökségének ápolására és kultuszának fenntartására szervezõdött. Központja Kiskörösön van, amely a hazai és nemzetközi kapcsolatok szélesítésével tudományos és irodalmi rendezvényekkel emlékezik a város halhatatlan szülöttjére. A sárszentlõrinci emlékhelyi találkozó az 1985-ben Aszódon rendezett elsõ találkozó után a 23. a sorban. Sárszentlõrinc Tolna megyében, de Magyarországon is különleges hely: a falu evangélikus gyülekezete egyidõs a településsel. A lutheránus lelkész, pietista bibliafordító és tanító, Szeniczei Bárány György vezette a nyolc alapító evangélikus családot Györkönybõl a Sió jobb partjára 1722-ben. Legkönnyebben a 63-as útról, Nagydorog felõl érhetjük el. Szõlõhegyektõl körülvett termékeny völgyben fekszik. Egykori gimnáziuma a szomszéd vármegyék lutheránus családjainak gyermekeit gyûjtötte össze. Aki Petõfi életútját követi, Sár- szentlõrincen elõször is az iskolát keresi fel, melyben a költõ tanult, majd a községet, ami ennek a jelentõs oktatási intézménynek helyet adott. Az 1803-ban alapított egyházmegyei középiskola 1806-ban nyílt meg, s bár a sárszentlõrinci gimnázium létesítése kicsiny kezdet, mégis nagy jelentõségû lépés volt. Abban az idõben az elsõ magasabb iskola Tolna megyében, olvashatjuk Csepregi Béla evangélikus lelkész Petõfi Sárszentlõrincen címû tanulmá- nyában, amely 1991-ben jelent meg. Csepregi kutatásai alapján részletesen ismerhetjük Petõfi Szentlõrincen töltött két tanévének eseményeit: tanárait, barátait, szállásadóit, s a tanulmányi követelményeket. Hogyan került Petõfi 9 éves korában Sárszentlõrincre, miért küldték a szülei a viszonylag távoli iskolába? tesszük fel a kérdést a ma már elfogadhatatlannak tûnõ szülõi döntést. Az iskolaválasztást formázott, csiszolt márvány és más Szász Károly írása alapján idézzük: nemeskõ inkrusztációt alkalmaztak. Petrovics uram erõsen vallásos érzelmû Színes és természetes formájú (sokember volt, nagyon ragaszkodott alakú) kövekbõl rakja ki a képet. Ez egyházához, a lutheránushoz. De mert alkalommal szentek ábrázolását Szabadszálláson rajta kívül e láthattuk e különös technika nyújtotta felekezethez tartozó ember nem volt, pasztell színekben. elhatározta, hogyha áldozatába kerül is, A központi ünnepségre szombaton, a valami nagyon jó lutheránus iskolába Magyar Örökség napján került sor a adja nagyobbik fiát. így történt, hogy Sárszentlõrinc Községi Kultúrházban ben a kilenc éves kisdiák Demény Károly polgármester a édesanyja kíséretében megindult a szép Himnusz eléneklésére kérte fel az Kiskunságból Tolna vármegye felé, túl a ünnepelteket, ezt követõen településük- Dunára. rõl adott néhány mondatban tájékoz- Az ünnepi megemlékezés pénteken tatót, amit talán nem is nevezhetnénk délután a kísérõ rendezvények bemuta- tájékoztatónak, inkább útravaló volt az tásával és megnyitásával kezdõdött. A mindannyiunknak: A közös cél hozta szervezõk - külön ki kell emelnem a össze ezt a Találkozót, Petõfi eszmeisárszentlõrinci önkormányzatot - ségének és kultuszának ápolása. Szívet rendkívül változatos, színvonalas és melengetõ érzés bejárni azokat a gazdag programot állítottak össze. A helyeket, ahol Petõfi járt. Sárszentlõrinc községi kultúrház kiállító termében az a helység, amit szeretnének eltörölni a Török Levente grafikáiból nyílt kiállítás térképrõl, de mi ezt nem engedjük. Petõfi Sándor emlékére. A Pálfán élõ Szülõfaluját így jellemezte: Nagy képzõmûvész sajátos Petõfivel múltú, szerény jelenû, de reményteljes kapcsolatos grafikáiból elementáris erõ jövõ. A Tûzvivõ kép (Török Levente tör elõ emberi alakok formájában. alkotása), azt ábrázolja, hogy mi azt a Minden megrajzolt figura más, tüzet megkaptuk, adjuk tovább, így mindegyiknél meg kell állni s felocsúdni tartjuk a folyamatosságot. Petõfi nem a látványból. A képek a belülrõl jövõ, az csak a múltnak, a jelennek és a jövõnek egyedi embertípusban megjelenõ irt." Majd elszavalta Magyar nemzet, energiát, kozmikus erõt, a szerelem 1845-ben írt Petõfi verset. Dr. Oláh Pál tartózkodó pillanatait, a tüzet viszek, elnök megnyitó beszédében hang- kövessetek, én adom a fényt - gondo- súlyozta, hogy ez a pici település már latok köré fonódnak, s kapcsolódnak szervezett találkozót 1991-ben, s azóta Petõfi zsenialitásához. A kiállítást nemzetközi jelleget öltött. Demény Károly polgármester nyitotta A köszöntõk után fellépett a helyi meg. Az ünnepség keretében felkérte a néptánccsoport, majd Petõfi verseket határon túlról érkezõket, néhány adtak elõ a falu tanulói, fiataljai. mondatban mutatkozzanak be. A Nagyszerû, remek kiállású fiatalokat Kárpát-medence minden területét volt, ismerhettünk meg személyükben. A aki képviselje, s mindannyian más helyiek mûsorát tudományos elõadások tájszólást beszéltünk, így lettünk ott, követték. A rangos elõadók: dr. akkor, határok nélkül eggyé. Számomra Milbacher Róbert, a Pécsi Tudomány- a legmeglepõbb a polgármester sok- egyetem Bölcsészettudományi Kar oldalúsága volt (egyébként komoly adjunktusa, dr. Ratzky Rita, irodalom- baráti kapcsolat fûzi Temerinhez), történész, a társaság társelnöke, Petõfi- gitározott, megzenésített verseket adott kutató (budapesti Petõfi Irodalmi elõ a tárlatmegnyitón, de mint Múzeum) és Renkecz József hely- megtudtuk: egyházi kórustag, fel- történész, a társaság elnökségi tagja. lépéseket szervez stb. De hasonló A Petõfi Emlékhelyek 23. Nemzet- szépeket kell mondanom az al- közi Találkozóján elsõ volt a tudomá- polgármester-asszonyról is. nyos elõadások sorában dr. Milbacher Az evangélikus templom új gyüle- Róberté Vörösmarty és Petõfi kapcsolakezeti termében bemutatták a hímes- táról. Két üstökös van az égen: Petõfi és kövek kiállítást. Megvallom, én még Vörösmarty: Az üstökös metaforája a nem láttam, nem ismertem ezt a fényt reprezentálja, a magányost, a technikát. Mattioni Eszter festõ és kivételest. Petõfi virtuális atyjának iparmûvész kiállításanyagát a Szek- tekinti Vörösmartyt, ezért új pályát jelöl szárdi Múzeum adta kölcsön a ki magának. Az, hogy Vörösmartyt rendezvényre. (Mattioni Eszterrõl még tekinti szellemi atyjának, súlyos szó lesz.) Magyaros, történelmi konfliktusokat gerjeszt. Milbacher tematikát ábrázolnak az ún. hímeskõ" remek elemzéssel költemények segít- technikák. Színezett terrazzo anyagba ségével fejti ki, milyen elvek alapján

17 VII. évfolyam 4. szám Sárszentlõrinci Hírek 17 mûködött (s milyen sokáig!) az a vallomása Sass Erzsikérõl Renkecz Sárszentlõrinc méltón õrzi Lázár Ervin kanonizációs mechanizmus, amely Józsefé volt. Petõfi Sass István, nevét is, aki a közigazgatásilag ma már a például Vörösmarty humoros mese- sárszentlõrinci diákkal való barátsága községhez tartozó Alsó-Rácegeresnovelláit az életmû szélére szorította. haláláig fennmaradt. pusztán töltötte gyermekéveit. Sok Nem én téptem le homlokodról, magad 13 évvel a lõrinci diákévek után Petõfi szállal kötõdik e vidékhez Illyés Gyula tépted le a babért - Petõfi. Borjádon felkeresi a régi barátot és is, hisz õ is Rácegerespusztán született. Ratzky Rita Petõfi: Ibolyák" c. családját. Ekkor születik a csodálatos Amióta hazajöttem, azon töprengek, kötetérõl tartott elõadása az 1993-ban hangú és páratlan szépségû vers, A négy milyen pozitív kisugárzás, táltosi vagy kéziratban megtalált Petõfi kötet ökrös szekér, amelynek ihletõje egy uzdi isteni csoda segítette a sárszentelemzésérõl szólt. Igazi anekdota a kötet látogatás (Borjád - Uzd 6 km) Sass lõrincieket abban, hogy másfél nap alatt elõkerülése. A kézirat Mészáros Emõke Erzsike ( ) a diákkori barát ennyi mindent bemutassanak, megédesapja padlásán Kaposvárott (a húga, s aki a hiteles tanú: Mattioni ismertessenek velünk. Minden egyszerû bábmûvészet kiemelkedõ kutatója, Eszter, Erzsike unokája. Eszter volt és mégis felemelõ. Nem akartak valamennyiünk számára ismertek ben született és 1993-ban halt meg. többek lenni, mint amennyire erejükbõl é d e s a n y j a, M é s z á r o s Vi n c é n é Nagyanyja sokszor elmesélte neki a futja, de azt, amijük van, hatványozottan bábdarabjai) volt. Hivatalosan így négy ökrös szekér történetét. Mi most tudják használni. S ez a szeretet. hangzik: A kéziratot megõrizte: Dr. végigjártuk a négy ökrös szekér útját, sõt Köszönjük nektek, Sárszentlõrinciek! Mészáros Vince. Közlésre bocsátja: megtekintettük a felújított Sass kúriát a Ápoljátok, õrizzétek örökké a tüzet, Mészáros Emõke. Az 1843-ban méhes múzeummal. Borjádi diákok amirõl beszéltetek! összeállított, kéziratban maradt, vártak bennünket, s mondták el fejbõl a Szõke Anna másfélszáz év után megtalált és versbe öntött és már legendává vált ban kiadott korai kötet, az Ibolyák még ökrösszekér történetét. inkább megerõsíteni látszik azt, hogy az A Petõfi emlékhelyek küldöttei és a induló Petõfi otthonról szorgalmat, helyi érdeklõdõk az elõadások után becsületet hoz. Tartalmilag kiérlelt koszorúzási ünnepségen vettek részt az Szõke Anna: (1948) Újvidéken él, tanár, kötetrõl van szó. Kiszínezi, díszíti a egykori algimnázium épületénél, néprajzkutató, kulturális antropológus, fedõlapot, megszámozza az oldalakat. megkoszorúzták mindkét házat, ahol az Új Kép pedagógiai folyóirat Téves nézet, hogy Petõfi egy borozgató, Petõfiék szállást váltottak fiuknak: a szerkesztõségi tagja, a Kiss Lajos bohém költõ volt, tulajdonképpen Petõfi emlékházat és az óvoda épületét. Néprajzi Társaság titkára, a Magyar azonosították õt a verseivel. Elárulja ez a Sokat lehetne még elmondani a Kultúra Lovagja. kötet a költõ szerkesztõi kvalitásait is. látottakról. Ide kívánkozik a Fördõs- Petõfi teljes életet élt. Büszke volt kúriában Renkecz József magángyûjteszármazására, hogy az Alföld gyermeke, ményébõl rendezett kiállítás helyi és büszke volt szüleire. Az Ibolyák címû irodalomtörténeti emlékekkel: Petõfi és A fenti cikk a Nyelvünk és Kultúránk kötet hat vers mellett két elbeszélést is Illyés emlékszobával. Az evangélikus címû folyóirat 2007/4. számában jelent tartalmaz. Nincs mindegyik benne a gimnázium ma már mûemlékké van meg. Szerzõje, dr. Szõke Anna a délvidéki Petõfi összes versei kötetben. Három nyilvánítva. Itt dolgozik Nagy Zoltán Kishegységrõl vendégünk volt elõször jelent meg. Ratzky Rita külön- fazekasmester. Egyedi népmûvészeti Sárszentlõrincen szeptember 15- külön is elemezte a verseket és a edények és dísztárgyak forma és én a Nemzetközi Petõfi Emlékhely novellákat. Egyelõre jegyzet formájá- mûvészeti gazdagsága várja az ide- Találkozón. ban õrizzük az irodalomtörténész látogatót, valamint Nagy Judit tûzlebilincselõ Szerk. elõadását. zománcozó mûhelye. A harmadik elõadás A hiteles tanú S hogy teljes legyen a kép: Ádventi karácsonyi evangélikus istentiszteletek December 23, vasárnap (ádvent 4. 10:30 - Istentisztelet úrvacsoraosztással Január 1, kedd vasárnapja) a templomban 8:30 - Újévi istentisztelet úrvacsora- 10:30 - Istentisztelet a gyülekezeti 15:00 - Istentisztelet úrvacsoraosztással osztással Nagydorogon a református teremben Uzdon a templomban gyülekezeti teremben December 24, hétfõ December 26, szerda (karácsony 10:30 - Újévi istentisztelet úrvacsora- 15:00 - Szentesti istentisztelet második ünnepe) osztással a gyülekezeti teremben Nagydorogon a református gyülekezeti 10:30 - Istentisztelet a templomban, 15:00 - Újévi istentisztelet Uzdon a teremben gyermekünnepély templomban 17:00 - Szentesti istentisztelet a 14:00 Istentisztelet Alsópélen gyülekezeti teremben December 30, vasárnap December 25, kedd (karácsony elsõ 10:30 - Istentisztelet a gyülekezeti ünnepe) teremben 8:30 - Istentisztelet úrvacsoraosztással December 31, hétfõ Nagydorogon a református gyülekezeti 17:00 - Óév esti istentisztelet a teremben gyülekezeti teremben

18 18 Sárszentlõrinci Hírek VII. évfolyam 4. szám Beszámoló Sárszentlõrinc évi kultúrális programjáról Múltjából sarjad a jelen, a jelenbõl épül a jövõ mánnyá Váli Ferenc jóvoltából. Június tos volt Sebestyén Jánosné szervezésé- 4-én a Trianon-emlékesten meghívott ben. Este szüreti bálban és táncházban vendégeink voltak L. Németh Erzsébet a szórakozhattak az érdeklõdõk. A Magyarok Világszövetségének alelnö- táncházat Bánfi Zsuzsanna szervezte. ke és Bocskorás Bertalan református lelkész. Szívügyem a Petõfi szavalóverseny, amelyre ebben az évben 15-en A Sárszentlõrinc alapításának év- jelentkeztek. A zsûri: Dr. Kaligerné fordulója alkalmából megrendezett Pártai Erika több éve megtisztel kétnapos programsorozatot már hójelenlétével, értõ véleményével, Németh napokkal elõtte kezdtük szervezni, Judit elõadómûvész, könyvtáros a zsûri melynek összefogója Bakay Péter volt. elnöke és az örökös zsûritag Renkecz Köszönjük mindazoknak, akik József ny. igazgató elismerõen szóltak a tevékenyen részt vettek a kétnapos rendezvény megszervezésérõl, a szín- program szervezésében, lebonyolításá- vonalról. Ez a gondolat vezérelt, amikor Sárszentlõrinc kulturális programjának ez évi értékelését megírtam. Az év elején harminc tenni akaró, községünk életét, felemelkedését szívén viselõ ember azon gondolkodott, hogyan lehetne kiutat találni a falu elsorvasztását siettetõ törekvések ellen, az értékek megõrzésére, a közösségek megerõsíté- sére, a falu jövõjének építésére. Gazdag programot terveztünk, amelyet összefogással, áldozatos munkával meg is valósítottunk. ban. Köszönet Szabó Józsefnek, aki lokál október 23-án avattuk fel az 56- patrióta lévén támogatta a szavaló- A visszajelzések alapján elmondos emlékmûvet közadakozásból. Nagy versenyt, Komáromi János /verselõ- nek/, aki saját köteteit ajánlotta fel, szerepe volt ebben Hetesi Károly volt polgármesternek, Varga Jánosnak, Földesi Jánosnak és Demény Károly jelenlegi polgármesternek. Azóta minden évben ezen a helyen emlékezünk meg az 56-os eseményekrõl, a forradalom mártírjairól. A színvonalas ünnepi mûsor Bognár Cecil tanár úrnak és a bonyhádi gimnáziumban tanuló sárszentlõrinci diákoknak köszönhetõ. hatjuk, hogy mindenki elismeréssel szólt Filmvetítéssel és felolvasással emlé- e két napról, amely csak együttes keztünk Lázár Ervinre, kedves barátunk- munkával valósulhatott meg. Nyugdíjara, akit végsõ útjára kísértünk. Szülõ- sok, középkorúak, fiatalok, akik háza helyérõl, az Erzsébet-dombról és a mindannyian tevõleges részesei voltak templomkertbõl vitt földdel búcsúzott annak, hogy megmutassák, lehet szép Demény Károly polgármester a dolgokat tenni. Sárszentlõrinciek nevében. Remekül szerepeltek a Sárszent- Sebestyén Ákos jótékonysági bált lõrincet képviselõk: Szabó Jánosné, szervezett a Kultúrházban, amelynek Ifland Péterné, Csonka József és bevételét a Sió-kupára ajánlotta fel. Demény Károly polgármester a Köszönet érte! Minden ízében Tolna megye elnevezésû zombai rendezvényen. A hagyományos borverseny ebben az évben nemzetközivé teljesedett, hiszen Gratulálunk! Temerinbõl is érkeztek vendégek. A nagy érdeklõdésre való tekintettel a Köszönjük a fiataloknak, hogy rendezvényt záró díjkiosztást és megszervezték és lebonyolították a Sió- vacsorát a Kultúrházban rendeztük meg. kupai rendezvényt. valamint Tóth Márta tanárnõnek, aki évek óta különdíjat ajánl fel egy versmondónak. Októberben emlékeztünk az 56-os forradalomról. Ünnepi beszédet mondott Puskás Imre a Megyei Közgyûlés elnöke, s a bonyhádi irodalmi színpad mûsorát láthattuk, Bognár Cecil rendezésében. Szép eredményt, 3. helyezést ért el tanítványom Szabó Eszter az Illyés Gyula megyei szintû szavalóversenyen. Gyertyagyújtással emlékeztünk 56 mártírjaira. Megemlékeztünk Illyés Gyula anyakönyvezésérõl, amelyen a megye könyvtárosai is részt vettek. Megemlékezett Gacsályi József író, könyvtáros, szavalt Szabó Eszter és Kovácsné Májlinger Ágnes könyvtáros. Decemberben adventi délutánok, ünnepek sorozat, amelyrõl részletesen ebben az újságban tudósítunk. A fent leírt programokat fény- képekkel, videó felvétellel, DVD-én örökítettük meg. A helyi vöröskereszt majális ünnepén Szeptemberben ismét nagyszabású nagyon sok gyermek vett részt. Külön Köszönet Kovalcsik Katalinnak, aki rendezvénynek adtunk otthont, vállalva köszönet Hatala Istvánné és Szigeti rendszeresen részt vesz rendezvé- az ezzel járó munkát. A Nemzetközi Pálné áldozatos munkájáért. nyeinken és videó felvételeket készít. Petõfi Emlékhelyek találkozóját szerveztük meg az Országos Petõfi Május 5-én koszorúzással emlé- Ez év elején résztvettünk a Fortuna Sándor Társaság anyagi támogatásával. keztünk Balassa János szülõházánál, rádió Szomszédoló címû mûsorában, Török Levente képei tették még emlékeahol Nagy Zoltán méltatta a pap-költõ helyi és külföldi sajtóban jelentek meg zetesebbé az együttlétet. Minden életútját. Ugyancsak ezen a napon írások Sárszentlõrincrõl, s mindegyik vendég megelégedve, e kis falut szívébe zarándokoltunk el a Nagyszederfához, pozitív kicsengésû. zárva távozott. Lázár Ervinre emlékezve. Tanulságok, amelyek a sikeresebb Új kezdeményezés válik hagyomunkához segítenek: A szüreti felvonulás idén is hangula-

19 VII. évfolyam 4. szám Sárszentlõrinci Hírek 19 - Hatékonyabb kommunikáció kulturális évet zárhassunk, s reménnyel Ezt a beszámolómat a képviselõ- - rendszeres egyeztetés léphetünk az újévbe. testület elfogadta. - a problémák feltárása, megoldása Szeretnénk, ha senki nem érezné Szeretném, ha a falu lakói is - határidõk pontos betartása kirekesztve magát ebbõl a közösségbõl, elolvasnák, s a közmeghallgatáson - több ember bevonása már a tervezõ a közös gondolkodásból, munkából. elmondanák véleményüket. munkába is. Szívesen várunk mindenkit, hiszen (A 2008-as programot a közmegegy a célunk: Sárszentlõrinc értékeinek hallgatásokon ismertetem, illetve Sok értékes ember él falunkban, akik megõrzése, új utak keresése, elképze- újságunk következõ számában jelenik megmutatták, hogy összefogással nemlések megvalósítása. meg.) csak álmodni, de tenni is lehet szép dolgokat. Ha lélek van, szeretet, egyetértés, Áldott ünnepeket, békességet értelem, akkor nagy dolgokra vagyunk kívánok mindenkinek! Köszönet mindenkinek, aki ötleteképesek, mert elõre menni csak együtt, ivel, anyagi támogatással, munkájával egy akarattal lehet. Szüsz Jánosné Horváth Ilona hozzájárult ahhoz, hogy sikeres Az elsõ prémiumom 1952 januárjában megtörtént az újabb pénzbeváltás. Ekkor hagytam ott Harit és Jeddre költöztem. Nagy tél volt. Sipos Ilona, volt osztálytársamtól levelet kaptam amelyben arra kért, hogy cseréljünk egymás között munkahelyet. Így akart közelebb kerülni a szüleihez. Ilona szülei Miriszlón laktak, Nagyenyedhez közel. Mihai Vitéznek itt volt egy csatája 1600-ban ahol vereséget szenvedett. Rudolf császár uralma alá akarta vonni Erdélyt. Básta hadvezér, a császár küldötte szövetkezett Mihai ellensége- ivel. Mihai vereséget szenvedett. Básta parancsára, Torda melletti táborban Mihait 1601-ben meggyilkolták. Meglepõdtem Ilona ajánlatán, hiszen Jedd sokkal több elõnyt biztosított, mint Hari. Csupán 6 km-re volt Jedd Marosvásárhelytõl, köves út kötötte össze a két települést, míg Harit Marosújvárral köves és mezei út. A közlekedés is sokkal nehezebb volt itt, mint Jedd és Marosvásárhely között. A mûvelõdési és vásárlási lehetõségek is sokkal jobbak voltak. Sipos Ilonának a következõket válaszoltam: Írja meg nevemben a kérvényeket e célból és az övét is és menjen be Marosvásárhelyre a tanfelügyelõségre és nyújtsa be azokat. Ezt õ meg is tette. Hamarosan jött is a válasz Marosvásárhelyrõl, hogy a cserét megejthetjük. Egy januári reggel betoppan Ilona a Hari-i iskolába. Nagyon megvolt lepõdve, amikor látta, hogy milyen alkut kötött velem. Az elsõ szava az volt, hogy õ nem marad itt visszamegy Jeddre. - Azt már nem hiszem, mert a Magyar Autonóm Tartomány hivatalos átirata már az én kezemben van. Megmagya- Az iskola igazgató sógora nõsült a ráztam, hogy tulajdonképpen õ volt a pénzbeváltás idején. Új pénz nagyon kezdeményezõ, én csak beleegyeztem. - kevés volt, mert nem váltották be az Isten áldjon Ili, én már megyek is. összes pénzt, csak a megállapított Jedd a szüleimtõl csak 8 km-re volt. összeget. A zene pedig nagyon drága Gyalog szoktam meglátogatni õket, volt. Az igazgatónk Takács Feri, úgy addig amíg sikerült egy kerékpárt gondolta, hogy megbeszéli velünk, hogy vásárolnom. Hariban egyáltalán nem muzsikáljuk el a lakodalmat. Azt láttam kerékpárt, az útviszonyok miatt mondtuk Lacival, ha kapunk enni és nem is lehetett volna látni. Jedden volt inni, akkor vállaljuk a muzsikálást. Csiky László osztálytársam mint tanító. Elérkezett a lakodalom napja. A Nagy István bácsinál laktunk. A téli faluban nem volt kántor. A kántorizálást hónapokban egy ágyban is aludtunk, is elintéztük Lacival. Laci nagy zenész hogy ne fázzunk. István bácsi felesége, családból származott. Édesapja szintén Eszter asszony nagyon jóravaló, jó Csiky László, aki a marosvásárhelyi szándékú teremtés volt. Nagyot hallott. református Kistemplomban kántorizált. Szeretett bennünket, mert mindketten Máskülönben orgonamûvész volt. viccelõs emberek voltunk, meg azért is, Hangversenyeit a kultúrpalotában mert sokat zenéltünk otthon. Mindennel tartotta. Én is voltam olyan orgona- kiszolgáltak bennünket. Megtörtént hangversenyén, ahol a fia, az én hogy nyakig sárosan tértünk haza, de kollegám, Laci volt a kottaforgató. Idõs reggelre a ruháink és a lábbeliink is Csiky László testvér volt Csiky Istvánragyogtak mire menni kellett az iskolá- nal aki, 1954-tõl 1969-ig volt Igazfalva ba. Mondtam is Eszter néninek, hogy az lelkipásztora. a mi dolgunk, hogy rendbe tegyük Felmentünk a karzatra, hogy holmiainkat. Õ meg megcáfolt kipróbáljuk az orgonát. Volt egy kis baj, bennünket azzal, hogy az nem úgy van, õ Egy síp állandóan szólt. Én fújtattam, tudja a kötelességét!... Hát meg- Laci kereste a hibát. Meg is találta. köszöntük a fáradságát! És õ továbbra is Kiemelte azt a sípot amelyik állandóan tudta a kötelességét!... szólt, de már érkeztek is a templomba a A Jeddi iskolának internátusa is volt. lakodalmas hívek. Akkor Laci bedugta Az internátus konyháján étkeztünk, annak a sípnak a helyét amelyet kiemelt. kivéve az igazgatót, aki benõsült Jeddre. Leszállt az orgona sípszekrényérõl és Említettem, hogy Csiky Lacival zenél- már is kezdõdött az istentisztelet. tünk is. Bálaka rendeztünk. Marosvásár- A lakodalmat háznál tartották a lakás helyrõl hozott ki Jeddre egy harmonikát két egymás melletti szobáiban. A két az egyik vállalattól, ahol dalárdát veze- szoba közötti ajtót kiemelték sarkaiból tett, - én meg a hegedûmet mindenhova és kivitték valahová. Talán soha nem elvittem. Hívtak bennünket lakodalmak- muzsikáltam egyfolytában olyan sokat, ba, keresztelõkbe és házi mulatságokba mint ezen a lakodalmon. muzsikálni. Jött egy kis pluszpénz a Csupán négy húrom szakadt le a muzsikálásból. Esténként a lakásban hegedûmrõl azon az éjjel. Másnap muzsikáltunk nyitott ablak mellett. reggel 11 óráig tartott a mulatság, de Amikor kitekintettünk az ablakon láttuk, addig nem mentünk a lakásunkra, amíg hogy a ház elõtt rengeteg fiatal gyûlt jól nem laktunk még egyszer, mert össze, zenét hallgatni. Máskülönben a vasárnap nem fõztek a konyhán. faluban nem voltak zenészek.

20 20 Sárszentlõrinci Hírek VII. évfolyam 4. szám Pénzt is kaptunk, de milyen sokat! - húsz tenyereibõl és cigány nyelven hívta a hogy engedjem meg, hogy megcsókollejt fejenként. Én abból a 20 lejbõl, 18 népet az iskolába kb. ilyenformán: Háj hassa az orcámat. Megengedtem. Az lejért vettem egy zseblámpát, mert arra chere este az iskolába! Este kiosztottam utolsónak meg az volt a kívánsága, hogy nagy szükségem volt. Ennyi volt egy a füzeteket és a kihegyezett ceruzákat. az Isten engedje meg, hogy a falu szélén, lakodalmas kereset. A háziak jól jártak Másnap nagy meglepetés ért, nem volt egy mély árokban, tiszta csurgyén velünk, mert olcsóbb zenét sehol nem senkinek se ceruzája és füzete. Kérdem (csórén) találkozzunk. Találkozzunk, találtak volna a nagyvilágban. õket: mondtam én, de abból nem lett semmi augusztusában megnõsültem. - Hol van az irkád? Egy rajoni gyûlésen mindenkit arról Feleségemet Hajdú Terézt Szárhegyrõl - Elszivaroztuk - füzetlapba sodorták faggattak, hogy látogatják-e az hoztam el Jeddre. Jedd lakóinak a dohányt. analfabéták a kurzusokat? Tõlem is többsége magyar nemzetiségû és kb. - Hát a ceruzád? megkérdezték. Én azt feleltem, hogy 8-9 % a cigány. Legnagyobb részük - Elhányták valahová a purdék. még többen is, mert nem csak 22 írástudatlan volt. Vajdájuk Máté János Ettõl a naptól kezdve már csak látogatja, hanem a karon ülõ purdék is, csatornakészítõ és edényfoltozó mester füzetlapokat osztottam és fél ceruzákat... mert otthon nem volt kire hagyni õket. volt. azután már csak negyedeket... A dolgok Nem akarták elhinni a mondottakat. Összeírtuk a falu írástudatlanjait, továbbra is csak így mentek. Nem Meghívtam õket, hogy látogassanak felosztottuk a tanügyi káderek között változott semmi. meg. Meg is látogattak hamarosan. õket. A feleségemnek és nekem 22 Akkor még cigarettáztam, persze az Megállapították, hogy nem hiányzik cigány jutott, de csak én foglalkoztam udvaron, látták a tanulóim nõk, férfiak senki. Ezt látván a tanfelügyelõk, nem is velük, a feleségem félt tõlük. Elmentem egyaránt kérték, hogy adjak nekik is. feledkeztek meg rólam. Ekkor kaptam minden család lakására. Házaikat - Tanító bácsi DÉMANGÉ JÉG életemben az elsõ prémiumot: 160 lejt. egyszerûen, õsember módjára építették. SZLIVORÁ csinálok magának egy Az akkori havi fizetésem 400 lej volt. Karókat vertek le a földbe, az erdõrõl verbunkot! Ennek az adója 19 lej, tehát a nettó hozott hosszú gyertyánfa ágakkal - NE HIME SZLIVORA MO vagy fizetésem 381 lej. Jól jött ez a 160 lej, körülfonták, szalmás sárral beverték, CSE ( a mo az hímnemben, a cse az mert elég gyenge volt a ruházatom. vizes kézzel lesimították. Egy darab nõnemben ) Késõbb többször is találkoztam az ablaküveget is beépítettek ablaknak. - HIME DE MANGÉ! analfabétáimmal, cigányul köszöntöttük Annak az ablaknak nem volt se kerete se - Adjon már nekem is egy szivart, egymást, így: The baktaló, vagy rámája. A vajda háza téglából épült, eszem a lelkét, én énekelek a verbunk- Delo, delo bach. Meg is kérdezték rendes ablakkal és ajtóval. hoz. Már rá is kezdett. Az egyik cigányul, hogy hogy vagyok. Így: Szo Az írástudatlanokkal való foglalko- tenyerével verte a száját, a másikkal a khergyász - tanító úr? Én meg zás este kezdõdött, 1-2 órát tartott. A fenekét. A purdé verte a verbunkot. válaszoltam misto him. vajda is elkísérte õket. Õ is akart valamit Minden este történt valami érdekes A vajdától emlékem is maradt. tanulni. Tudott írni, olvasni, fejben szá- dolog. Az egyik szünetben kiosztottam a Készített nekem egy parazsas lapátot molni, de nem tudta a 4 alapmûveletet, cigarettapapírt és a dohányt, kivo- meg egy piszkavasat is. A lapát már rég nem tudott írásban számolni. Erre kellett nultunk az udvarra füstölni. A dohányt kiégett, de a piszkavasat ma is õrzöm. Az õt megtanítsam. Késõbb arra kért, hogy apósomtól hozta a feleségem, õ dohányt egyik legértékesebb emléktárgyam. tanítsak neki fizikát meg orosz nyelvet is termelt, meg is vágta egy dohányvágó A következõ tanévet már nem Jedden is. szerkezettel. Volt újra verbunk és kezdtem, hanem Koronkán. Ide Férfiak és nõk együtt voltak, de nem huhogós éneklés. Egy másik este helyeztek át, mert Koronkán volt volt nekik semmiféle felszerelésük. hozzám jön egy fiatal menyecske és azt megfelelõ épület, míg Jedden 3 tanterem Saját pénzemen vásároltam füzeteket és mondja: volt a 7 osztálynak, abból is az egyik a ceruzákat. Beindult a munka. Elõzõ nap - Tanító bácsi, jöjjön egy kicsit a tábla papi lakban volt. elmentem a vajdához, hogy küldje az mögé. Bementünk. Elmosolyodott és ki Nagy János iskolába az analfabétákat. Õ kiállt az is ment. Én is. Látta a történteket egy utca közepére, tölcsért csinált a másik menyecske is, az volt a kívánsága, Karácsonyi receptek Sütés elõtt este elmorzsoljuk a lisztet a RÁKÓCZI KRÉMES vajjal, hozzáadjuk a tojássárgákat, a Hozzávalók: 3 tojás, 1 dl tej, 20 dkg tejbe felfutatott élesztõt, a rumban kristálycukor, 25 dkg liszt, fél sütõpor, feloldott cukrot, csipet sót. A tésztát jól fél dl étolaj. összedolgozzuk, hûtõbe tesszük. A tojás sárgáját a cukorral, tejjel, olajjal A cukorral elkevert darált mákot jól kikeverjük, hozzáadjuk a sütõporral leforrázzuk tejjel, hozzáadjuk a többi elkevert lisztet, végül a felvert tojás- kelléket. fehérjét. Egy lapot sütünk, ha kihûlt Tejjel leforrázzuk a cukorral elkevert ketté vágjuk, túrókrémmel töltjük. darált diót, hozzáadjuk a többi kelléket. Túrókrém: 50 dkg túrót, 20 dkg por- A töltelékeket is hûtõbe tesszük. cukorral, 20 dkg margarinnal, egy 4 rudat készítünk, megkenjük tojással. 1 citrom héjával habosra keverünk. órát pihentetjük. Megkenjük tojással, villával megszurkáljuk, 180 C-os GESZTENYÉS TEKERCS sütõben 1 óra alatt megsütjük. Hozzávalók: 25dkg darált keksz,18 dkg BEJGLI A tésztához: 55 dkg liszt, 25 dkg vaj, 3 tojássárgája, 3 dkg élesztõ, 1,5 dl tej, fél dl rum, 8 dkg cukor, só A máktöltelékhez: 20 dkg mák, 2 ek. Méz, 12 dkg cukor, 1,5 dl tej, 5dkg mazsola, 1 citrom reszelt héja. A diótöltelékhez: 20 dkg dió, 2 ek. baracklekvár, 12 dkg cukor, 1 dl tej, 5 dkg mazsola, 1 narancs reszelt héja, 3 dkg reszelt étcsokoládé, fél dl rum. A kenéshez: 2 tojás

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

MAGVETÉS. Legyen minden napunk Karácsony! A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa. 2014. december

MAGVETÉS. Legyen minden napunk Karácsony! A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa. 2014. december MAGVETÉS A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa 2014. december Legyen minden napunk Karácsony! Sokan megmosolyogják a gyermekeket, akik őszinte tekintettel kérik: bárcsak ma is karácsony lenne!

Részletesebben

A KARÁCSONYESTI ISTENTISZTELET RENDJE

A KARÁCSONYESTI ISTENTISZTELET RENDJE A KARÁCSONYESTI ISTENTISZTELET RENDJE AZ EVANGÉLIKUS KORÁLKÖNYV ÉNEKKÍSÉRETEIBŐL ÖSSZEÁLLÍTVA Liturgikus szín: fehér A karácsonyesti istentisztelet a vasárnapi vagy a mindennapi istentisztelet rendje szerint

Részletesebben

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim!

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim! Krisztusban szeretett Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 48. szám, 2012. Dec. 16. Mennyi minden történt azon a helyen, ahol Jézus felszólítja a tanítványokat,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

Olvassatok mindennap!

Olvassatok mindennap! Olvassatok mindennap! A könyvekben, amelyek közt nevelkedtem, láthatatlan, titkos barátokra leltem; s bár lapjaik rég elporladtak már, az illatukat azóta is őrzi kezem. Carlos Ruiz Zafón ZALAI GYERMEKKÖNYVHETEK

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Van egy. Géber László

Van egy. Géber László Géber László Van egy Van egy különleges jógagyakorlat, a beszédszünet. Néhány órától egykét napig tarthat, és jelentős idegenergia felhalmozódásával jár. Az utóbbi időben gyakran próbálom alkalmazni, illetve

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete 2016/17. tanév Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 3. Az iskola kódja: H- A versenyző

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

Toró Árpád. Beszámoló

Toró Árpád. Beszámoló Toró Árpád Beszámoló Az elmúlt egy év szakmai szempontból életem eddigi legmozgalmasabb éve volt. Rengeteg élménnyel és tanulsággal, életre szóló leckével megfűszerezve. Eredetileg 10 egyéni koncertet

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

Az időszak neve. Szokások

Az időszak neve. Szokások A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából Katolikus liturgiának megfelelő adventi koszorú, három lila és egy rózsaszín gyertyával. Advent (ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (dec.25-ét)

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben

Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben Szontagh Pál igazgató Az évfordulók a felejtés elleni küzdelem eszközei. Így kínál alkalmat

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt (Ivó, Románia, 2015. július 25-31.) Gyere el, kérünk, légy a vendégünk! S lesz egy szép, közös emlékünk,

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Alpha kurzus meghívó

Alpha kurzus meghívó Alpha kurzus meghívó Tisztelt Hölgyem/Uram! Szeretettel meghívjuk a Paksi Református Egyházközség szervezésében Szeptember 29-én 18:00-kor induló Alpha kurzusra. Mi az Alpha kurzus? Az Alpha kurzus a keresztény

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Királyerdői Harangszó

Királyerdői Harangszó Királyerdői Harangszó A Csepel-Királyerdői Református Egyházközség lapja, megjelenik évente 5 alkalommal V. évf. 4. szám - 2014 Reformáció -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

XV. évfolyam - 12. szám 2014. December Csupor Piac Sikerrel debütált Derekegyházon a Csupor Piac, ahol kézműves termékekkel és házi készítésű finomságokkal találkozhattak az érdeklődők. A piac fizetőeszközként

Részletesebben

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015 SZIGLIGETI HARSONA 2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám Mindenki Karácsonya 2015 Már napokkal Karácsony előtt díszbe öltözött a Főtér. Megérkezett a karácsonyfa,

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Naplemente (60x40 cm, vászon, akril) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA VILÁGOSSÁG és SÖTÉTSÉG Régi bölcsesség; amikor a legmélyebb a sötétség,

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

XVII évfolyam - 3 szám 2016 Március Rajzfilmek a '80-as évekből biztos van, amit még nem láttál! március 26 (szombat) 14:00 Kreatív Hobby műhely Programajánló Net-nagyi Folytatódik a számítógép használati

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

A verseny időpontja: március 23. (szerda)

A verseny időpontja: március 23. (szerda) Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását mindennap! Zsoltárok 96:2. Tisztelt Igazgató Asszony / Igazgató Úr! Tisztelt Énektanár Kolléganő / Kolléga! Örömmel értesítjük Önöket, hogy

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015.

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. Készült az Underground Kiadó és Terjesztő Kft. támogatásával, magánkiadásban BEVEZETŐ Történetünk 2005-ben kezdődött.

Részletesebben

Budai ófár. Háztáji Hírek. pítvány igazgatója, akivel elbeszélgettünk az alapítvány munkájáról.

Budai ófár. Háztáji Hírek. pítvány igazgatója, akivel elbeszélgettünk az alapítvány munkájáról. Budai ófár 2014. május KÉRJÜK, TÁMOGASSA ADÓJA 1%VAL A FRANKEL ZSINAGÓGA ALAPÍTVÁNYT! ADÓSZÁM: 18114878-1-41 MAZSIHISZ TECHNIKAI SZÁMA: 0358 KÖSZÖNJÜK! Nagy örömünkre szolgált, hogy az idén is több, mint

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük.

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük. Betlehemes játék 2. Vezető: /csenget/ Gyerekek! Bejöhetnek a betlehemesek? Gyerekek: Igen!!! Mind: Adjon az Úristen szerencsés jó estét, A kicsi Jézuska neve dicsértessék. Eljöttünk, eljöttünk, Róla jó

Részletesebben

Széchenyi-napok 2016

Széchenyi-napok 2016 Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta: Málnási- Szász Myrtill és Vlkovszki Ildikó Fotókat készítette: Breznay Gáborné, Róka Zsófia és Ruzsinkó Bence Szerkesztette: Ruzsinkó Bence és Benke Bálint Széchenyi-napok

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Horváth Levente KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Áhítatok vasárnapokra Válogatta és szerkesztette Daray Erzsébet 3 Horváth Levente, 2013 Textbridge, 2013 Koinónia, 2013 A bibliai idézeteket az 1975. évi Új fordítású

Részletesebben