,rí : > -7 -r. N agy méltóságú Miniszterelnök

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ",rí : > -7 -r. N agy méltóságú Miniszterelnök"

Átírás

1 ,rí : > -7 -r. X ' N agy méltóságú Miniszterelnök Úr! Az ország minden erejét lenyűgöző habom a lakosság minden rétegének legmagasabb l'okn áldozatkészségéből meri ti erejét. Vagyon- és véráldozatok mérhetetlen sokaság;i áll az ország jövő fejlődésének reményébe]! a háború szolgálatában. A lakosság az egyéni tehetséghez mérten az áldozó fél, az ország kormányzó hatóságának a kötelessége, hogy egyfelől a nagymérvű áldozatok helyes és célszerű fölhasználását biztosítsa : másfelől, hogy az áldozatok terhét a lehetőség szerint az ország polgárainak teherviselő képességének arányában megossza ; végül, hogy a háborúokozta borzalmak és szenvedések következményeit a lehetőséghez mérten csökkentse. Minden háború zavaróan hat az ország közgazdasági életére. Bizonytalanságot szül, amely lehetetlenné teszi a közgazdasági életre annyira fontos vállalkozást. A magánvállalkozás terén különösen pénzszükös országokban teljes fejetlenség uralkodik. A fejetlenséget csak az állam és a hadvezetés erejében bízó közhatósági beavatkozás szüntetheti meg. A közhatóságoknak kötelességük tehát, hogy a háboruokozta félelmet, bizonytalanságot megszüntessék és a vállalkozó kedvet új erőhöz segítsék. Azonfölül a közhatóságoknak erélyes kézzel, gyors intézkedéssel kell újegakadílyozniok, hogy a közgazdasági élet általános pangását egyes lelkiismeretlen vállalkozók a maguk anyagi érdekeinek kizárólagos istápolására használhassák föl, másrészt segítségére kell sietiiiök a gazdaságilag gyöngébb és elhagyottabb elemeknek. A három hónap óta tartó háborúban azt tapasztaljuk, hogy egyesek lelkiismeretlen üzérkedése következtében az életszükséglet] cikkek ára meg nem engedhető módon emelkedik és így elviselhetetlenné teszik a különben is nyomorban élő lakosság megélhetését. Munkaalkalom hijján a nyomasztó drágaság mellett a népesség a legrettenetesebb nélkülözések áldozata. Kötelességünknek tartjuk tehát az intéző körök figyelmét fölhívni e súlyos bajokra, hogy erélyes intézkedésekkel megalapozhassák az ország közgazdasági fejlődésének és a háború sikeres befejezésének legfontosabb biztosítását. A munkanélküliség teszi bizonytalanná a népesség ezreinek megélhetését, másrészt a nagy drágaság százezreket kényszerít hiányos táplálkozásra, nélkülözésekre, betegségek okozója lesz, gyöngíti nagy arányokban a lakosságnak e nehéz időkben annyira szükséges ellentálló erejét. Mindezeknek figyelembevételével kötelességünknek tartjuk Nagyrnéltóságod figyelmét fölhívni a háborús állapotoknak rendkívül káros hatású s vészben mesterségesen előidézett következményeire : különösen a munkanélküliség és a drágaság kérdéseire. Egyúttal az alábbiakban ezekre valamint a háborúval kapcsolatos egyéb szociálpolitikai kérdésekre vonatkozó javaslatainkat is előterjesztjük.

2 A munkanélküliség. A háború előtt. Köztudomású, hogy az év folyamán, amikor a nyugat-európai államokban az ipari konjunktúra még a nagyarányú fejlődés jegyében állott, nálunk már a gazdasági pangás jelei mutatkoztak. Az építő- és textilipari termelés az, egész vonalon megakadt. A gépiparban ujabb rendeléseket már nem tettek; áltálában] az összes ipari vállalatok már csupán az előzőén föladott rendeléseket effektuálták év őszétől kezdve az év egész folyamán és év első Telében olyan nagyarányú volt a gazdasági krízis, amilyenhez fogható évek hosszn sora alatt nem fovdnlt elő. A gazdasági válság egyik legkirívóbb következménye az ország ipari népességének katasztrófái is jellegű munkanélkülisége volt. A kormány és az összes közhatóságok előtt ismeretesek e munkanélküliség arányai. Elmen az ügyben készített többrendbeli fölterjesztéseinkben, azonkívül a kereskedelemügyi miniszter képviseletéhen az december 14-én megtartott szakszervezeti kongresszuson az ott megjelent Mieseh Kiül re miniszteri tanácsos jelenlétéhen is ismertettük a munkanélküliségre vonatkozó megdöbbentő adatokat. Már e kongresszuson a. kereskedelemügyi miniszter képviselője kijelentette, hogy a miniszternek tudomása van a fenyegető munkanélküliségről s ennek alapján fölkérte az összes minisztereket, hogy a. munkanélküliségnek munkaalkalom adásával igyekezzenek gátat vetni. A keres^ kedelemügyi miniszter e kongresszuson az évre 1551 millió korona, értékű ipari cikkeknek megrendelését Ígérte meg, egyúttal kilátásba helyezte, hogy körülbelül ugyanilyen összegű ipari megrendelések fognak az évben is eszközöltetni. A nagyarányú munkanélküliség egyúttal arra késztette a, kormányt és a fővárost, hogy a munkanélkülieket bizonyos pénzbeli segélyben is részesítse. Sajnos, a munkanélküliség leküzdésére igénybe vett eszközök a munkanélküliség arányaihoz mérten sokkal kisebbek voltak, semhogy azokkal mélyreható eredményt érhettek volna el. Az ország közgazdasági élete annyira alá volt aknázva, hogy k<sebbméretü intézkedésekké! a javulás nem volt biztositható. Nem akarjuk ismételni mindazokat az adatokat, amelyeket különböző beadványainkban és az december 14-én megtartott szakszervezeti kongresszuson fölsorakoztattunk, csupán néhány adattal kívánjuk megvilágítani a munkanélküliségnek már a háború kitörése előtti időkben megállapított nagy arányát február 17-én a. Magyarországi Szakszervezeti Tanács jelentkezések utján számiáltatta meg a budapesti szervezett munkások között a munkanélkülieket. E számlálás alapján megállapítottuk, hogy kerekszárnbaii munkán, a budapesti szervezett munkások 20%-a vol! abban az időben munkanélküli, a külföldi szakszervezetek 3 5%-ig terjedő munkanélküliségével szemben március 22-én, tehát a tavaszi nmnkakonjunktnra kellős közepén, Budapest székesfőváros tanácsa

3 számlálóbiztosok utján újólag megszámlál - tatta Budapest és környékének munkanélküli munkásait. Ezen a napon ipari és kereskedelmi munkanélkülit, azoní'ölül 1734 nem az ipar körébe tartozó munkanélkülit találtak. A hivatalos adatokban a munkanélküliség.időtartamára vonatkozóan megdöbbentő adalokat találunk. Nem kevesebb, mint 7572 ('díjén, több mint egynegyede a megszámlált munkanélkülieknek félévnél hosszabb ideje lézengett munka nélkül. Azonfölül l--3 hó- ««///(/ 5(183, :í -6 hónapig 862fí egyén tengődött munka, tehát kereset nélkül. Hogy a munkanélküliek közül a hosszú munkanélküliség alatt hányan költöztek el Budapest területéről, hányan Vándoroltak ki az országból és hányan pusztultak el, erről természetesen még megközelítő adatokkal sem rendelkezünk. K hosszú, következményeiben rendkívül káros munkanélküliség természetesen a végsőkig igénybe vette a munkásság anyagi és fizikai ellentálló képességét. A szakszervezetek segítő ereje teljesen kimerült s a munkások filléreiből évek hosszú során keresztül összegyűjtött tartalékalapokat a segélyezés teljesen kimerítette. A betegsegélyző pénztárak mindenkori hivatalos jelentéseiből megállapítottuk, hogy a jelen év nyarán is közel munkás volt munka nélkül. Ugyanezen testületek jelentéséből egyúttal megállapíthattuk azt is, bogy a két év óta folyó munkanélküliség rohamosasi lerontotta a munkások általános egészségügyi viszonyait. Soha annyi beteg ség, soha annyi halálozás nem volt az ipari munkásság között, mint e nagyarányú munkanélküliség alatt és elképzelhető, hogy a semmiféle kimutatásban nem szereplő és föl nem sorolható testi és lelki degenerálódás e rettenetes nyomor következtében a jövő nemzedék fejlődésében milyen arányokat fog ölteni. A munkanélküliség a háború kitörése után, Ebben a nehéz helyzetben került be az ország a háborús förgetegbe. A nagyarányú gazdasági pangást fölváltotta a közgazdasági életnek teljes letörése. A hadügyi cikkeket gyártó üzemeken kívül az összes iparágak tevékenysége szünetel, sőt még a hadügyi cikkeket gyártó üzemek sem fejtik ki üzérkedő szempontokból azt a maximális tevékenységet, amelyre ügy a hadügyi vezetésnek, mint az ország közgazdasági életének múlhatatlanul szüksége van. Általánosságban sem az építőiparban, sem a vasiparban, sem a grafikai iparban, sem a kő-, föld- és agyagiparban, sem a fonó- és szövőiparban nincs semmiféle foglalkoztatás. Éppen most, amikor a munkásság százezrei az ország védelmének szolgálatában a harctéren állanak, a csekélyszámu itthonmaradottak tizezrei munka és kereset nélkül tengődnek. A munkanélküliek számára vonatkozóan a hiá.nyos állami és társadalmi statisztikai eszközök mellett sajnos pontos és részletes adiilokkal nem rendelkezünk. A munkanélküliek számát időközönként kimutató állami szerveink nincsenek s így e kérdésnél a betegsegélyző pénztárak adataira és a munkanélküliséget 'föltüntető kisérő jelensé-

4 írekre vagyunk utalva. Ezekből megállapítható, hogy csupán Budapesten a Kerületi Munkásbiztositó Pénztár taglétszáma a háború kitörése, tehát július vége óta kerekszámban taggal csökkent. Ebből a bevonulók száma GO.OOO és igy a munkanélküliség következtében már különben is apadt taglétszám mellett csupán Budapesten húszezerrel csökkent a munkanélküliség miatt a tagok száma. Ha ehhez hozzászámítjuk ;i biztosításra nem kötelezett munkanélkülieket, továbbá, a rmmka nélkül tengődő nagyszámú kisiparosokat, kiskereskedőket, ina gánalkalmazottakat, továbbá azt a körülményt, hogy már a háború előtt is ezrekre rúgott a munkanélküliek száma, megáuapilhatjuk, hogy a munkanélküliség a háború harmadik havában óriási arányokat öllötl. A mindenképen abnormis helyzet bizonyítására utalunk a budapesti ipari és kereskedelmi munkaközvetítő intézet jelentésére, amelyből megállapítható, hogy nálunk a munkakereslet csak a napszámosoknál emelkedik lényegtelenül. Szakmunkások kereslete csökken. Ezzel szemben áll a németországi községi és községektől támogatott munkaközvetítő intézetek jelentése, amely szerint évi augusztusban munkaközvetítésről számolnak be az évi augusztusi közvetítéssel szemben. A munkaalkalom tehát szaporodott, a közvetítési emelkedés a háború ideje alatt is A munkanélküliséget, illetve a keresetnélküliséget napról-napra fokozza a kereskedelemügyi minisztériumban hivatalosan is számon tartott nagyszámú üzembeszüntetés, ezenfelül a legtöbb iparban meghonosítóit napi, illetve heti üzemredukció. Egész iparok csupán fél napi vagy fél heti üzemet rendszeresítettek. Ennek következtében a munkanélküli munkások nyomorán kívül a dolgozó munkások keresete is l'élannyira, csökken. Az alábbiakban Nagyméltóságod elé terjesztjük az egyes ipari szakmák szervezeteinek az ipari helyzetről szóló jelentését és.javaslatait. Kérjük ezeknek figyelembe vételéi, egyullal már eznlon is kijelentjük, hogy ügy az alulirott testületek, mini az egyes szakmák is szívesen hajlandók az ügyek gyors elintézhetése céljából a részleiekben személyesen is megfelelő íölvilágositásokat és útmutatásokat megadni. A háború szociálpolitikája. A háboru változott körülményei rendkívüli helyzetei teremtenek. Rendkívüli helyzet rendkiviili eszközök igénybevételét teszi szükségessé. Ha vannak helyzetek, amelyekben az államnak jogában áll hatalmának egész súlyával egyesekre és a társadalomra a rendkívüli helyzetnek megfelelő rendszabályokat kényszeríteni, ügy ez a, helyzet kétségtelenül elsősorban háborús időkben áll be. Az államnak, amely békeidőben köteles gondoskodni polgárainak jólétéről, a szegényebb uéposztályok szociális szükségleteinek kielégítéséről, fokozott erővel kell e föladatot teljesíteni háboru idejében. A béke idejének latolgató, a különböző áramlatokhoz túlságosan alkalmazkodó szociálpolitikáját váltsa föl a háboru erőskezü

5 szociálpolitikája. A háború az államhatalmi erő koncentrálás kérdése. Minél nagyobb erőt képes az állam kifejteni, annál biztosabb a, siker. Az erő nem csupán a külső ellenség legyőzésére kell, hanem a belső szükségletek biztosítására fordítandó. lozzel az állami erővel az összes háborús országok minden megnyilvánulásában találkozunk. Ennek az állami erőnek a, háború szociálpolitikájában is meg kell nyilvánulnia. A háború szociálpolitikájának rendelkezésére álló ösxszes hatalmi eszközökkel meg kell akadályoznia, hogy a háborús ország közgazdasági élete teljesen fönnakadjon., másrészt erős kézzel meg kell zaboláznia azokat, akik ielkiismeretlenül, meg nem engedhető eszközökkel kiaknázzák a háborús helyzetet a mások rovására, a maguk előnyére uzsorázzák ki a háboruokozta nyomort. A /r égül segitő kézzel kell közeledni azokhoz, akiket a liá.- burus helyzet nyomorba dönt és tétlenségre kárhoztat. Minden cselekedet, amely a háború szociálpolitikájának szolgálatában áll, az ország közgazdasági fejlődését biztosítja, ezzel párhuzamosan megmenti a háborúban nélkülözhetetlen tartalékokat az időelőtti elpusztulástól. A hadvezetés az országnak még ez idő szerint polgári lakosságából meriti anyagi és fizikai tartalékszükségleteit, miért is gondoskodni kell arról, hogy e tartalékok életereje ne gyöngüljön, hanem fokozódjék. A külföld háborús szociálpolitikája. Ügy a szövetséges, mint az ellenséges államokban fölemelő példáit találjuk a habom szociálpolitikájának. Hadüzenettel és mozgósítással szinte egyidejűleg jelentkezett a nyugati államok szociálpolitikája, egyrészt, hogy ezzel a háború, illetőleg hadviselés céljait szolgálják, másrészt, hogy az időszerű intézkedésekkel a lakosságban az állam iránti bizalmat és a nagy áldozatokkal járó harc iránti lelkesedést fokozzák. Anglia a hadüzenetet követő héten rnunk;.- a (kálóm szaporítása céljából két és fél milliárd értékű munkáslakás építését határozta el. A szövetséges német birodalom háborús szociálpolitikájának vázlatos kópét sem adhatjuk e rövid fölterjesztés keretében. Még a nevezetes augusztus 4-iki birodalmi gyűíési ülésen törvényjavaslat alapján biztosítják a német szociálpolitikának valóban bámulatos intézményeinek: a betegségé] yző, balesetbiztosító és rokkantbiztosdtó périztárak működését. Azóta szakadatlan folyamatát találjuk a német kormány intézkedéseiben a háborús szociálpolitikának. Elsősorban szabályozzák a munkapiacot. A császári statisztikai hivatal külön Munkapiac Értesitő"-ben tájékoztatja az egész országot a munkaerőkereslets's kínálatról. A porosz kereskedelemügyi minis/jer (tuyiwzt-un 15-iki rendeletben utasilja. a közhatósági munkaközvetítőket, hogy iparkodjanak a. munkanélkülieket gyorsan és akadálytalanul elhelyezni és a mnnkal«ac célszerű szabályozása érdekében az összes fönnálló munkaközvetítő intézményekkel (a szakszervezetek és'munkáltatók közvetítőivel) érintkezésbe lépni. Egyidejű-

6 lég az összes munkaközvetítő intézmények képviseleteinek résztvételével tartott értekezlet határozata alapján a kormány rendeletben szabályozza, hogy ipari munkások mily föltételek mellett alkalmazhatók mezőgazdasági munkálatokra. Központi mezőgazdasági munkaközvetítő intézetet létesítenek. Az intézet vezetésében munkások és munkáltatók egyenlő arányban vesznek részt. A cselédtörvény hatályát a mezőgazdasági munkát végző ipari munkásokra nézve fölfüggesztik. A mezőgazdasági munkára utazó munkásoknak a porosz állanivasutakoii díjtalan utazást engedélyeznek. Hasonló irányú a többi német szövetségi kormányok intézkedéseinek szelleme. Azonfölül a német kormány a munkaalkalom sza.poritását igyekezett előmozditani szeptember 6-án rendeletet bocsátott ki, amelyben utasította a, hatóságokat közmunkák elvégeztetésére, egyúttal szabályozta azokat az alapelveket, amelyek a közmunkáknál alkalmazandók. a) Megtiltotta az ingyenes munkaerő alkalmazását, azont'öliil betiltotta azt, hogy -a háború tartama alatt olyan egyének alkalmaztassanak állami vagy városi hivataloknál, akiknek más jövedelmük (nyugdíjazott hivatalnokok, tisztviselők, stb.) is van. b) Fölszólította a városi és állami hatóságokat, hogy szükségleteikben a fölös takarékoskodást mellőzzék és intézzenek hasonló irányú fölszólitásokat a lakossághoz is, mert a fölösleges és túlzott takarékoskodás megakaszthatja az ország közgazdasági életét. e) Fölhívta a munkáltatókat, hogy üzemeiket ne szüntessék be, ne redukálják a munkaidőt, ne bocsássák el alkalmazottaikat. Ha valahol az üzembeszüutetés a nyersanyag beszerzésének nehézsége miatt állana elő vagy pedig a készpénzért való anyagbeszerzés gördítene akadályokat az üzem folytatása elé, ügy kötelesek a kereskedelmi és iparkamarák, a hatóságok és a nyersanyagkereskedők az üzemek segítségére sietni. Ahol kartellek és nagyvállalkozók ebbéli kötelességüket nem teljesítenék, ott a kormány a rendelet szerint módot fog találni lelkiismeretlen üzérek megrendszabályozásám. Külön intézkedéseket foganatosított a kormány női munkaerők alkalmazására. Hasábokat kellene megtöltenünk annak, igazolására, hogy a német kormány milyen eréllyel áll a háborús szociálpolitika szolgálatába. Térszüke miatt már csupán annak a. közismert ténynek a megállapítására szorítkozunk, hogy legutóbb a porosz országgyűlés kerek egy milliárd korona értékű azonnal végrehajtandó közhasznú közmunkák elvégeztetését határozta el. A kormány intézkedéseinek már van sikere. A német betegsegélyző pénztárak jelentése szerint a bejelentett munkások száma lényegesen emelkedett. Tehát a munkaalkalom szaporodott. A munkaközvetítés rendezése, a munkaalkalom szaporítása mellett a német kormány és a hadvezetőség éber gonddal ügyel arra is, hogy az életszükséglet! cikkek megdrágítása megakadályoztassék, azonfölül a munkához még e rendszabályok utján sóin juttatható munkanélkülieket külön pénzsegélyben részesiti.

7 A porosz Országos Biztosítási Hivatal (Landesversicherungsamt) öt millió márkát szavazott meg a munkanélküliek segélyezésére, Berlin városa havi ötszázezer márkát áldoz e célra. A többi német szövetségi kormányok s városok linsonló áldozatkészséggel sietnek a munkanélküliek segítségére. Mit kell nálunk tenni? A szövetséges államok e bámulatos példái kell, bogy nálunk is követésre találjanak. Annál is inkább, mert nálunk a munkanélküliség már a, háború előtt nagyobb pusztitást okozott s így a közgazdasági élet még erélyesebb támogatásra szorul, a numkaalka-!rm mesterséges szaporítása még nélkülözhetetlenebb előfeltétele a gazdasági élet rendes mederbe terelésének. A munkanélküliségtől sújtott munkások kitartása is esőkként, a. segélyző szakszervezetek anyagi ereje is teljesen kimerült, tehát e téren fölmerül a sürgős segítség szükségessége. Nálunk a háborús szociálpolitikának " fokozottabb mértékben vannak föladatai. Munkaalkalom a hadfölszerelési cikkek gyártásán kívül egyáltalán nincs cjs igy csak a közhatóságoknak erélyes beavatkozása orvosolhatja a nagyméretű közgazdasági veszedelmet. Oyors, erélyes és nagyszabású intézkedésekre van szükség. Pénzhiány ina nem lehet akadály. Az osztrák-magyar bank félszázalékos kamatlábleszállitása azt bizoiiyitja, hogy a közgazdasági élet teljes pangása nálunk is pénzbőséget teremtett, A kormánynak egyfelől nyomást kejj gyakorolni a bankokra, másrészt példát kell adnia a, magánvállalkozásnak. Az a. rengeteg érték, amely a bankok és magánosok pénztárában fölhasználatlanul hever, megfelelő kezdeményezés, vezetés és vállalkozói biztosítás mellett a közgazdasági élet pezsgő erőforrásává válna. Bátor kezdeményező lépéssel a kormánynak és közhatóságoknak kell előljárnia. Mielőtt az egyes szakmák kívánságait elő- (erjesztenők, a közgazdasági élet folytonosságának helyreállítása ügyében általánosságban a következő javaslatokat tesszük : I. A kormá.ny kérjen fölhatalmazást a közeljövőben összehívandó országgyűléstől ütigyobbszabásu, azonnal megkezdendő beruházási program megvalósítására s e célra szükséges anyagi, eszközök kölcsön utján való megszerzésére. '2. K program alapján, az összes tervbe vett. állami, közgazdasági és hadászati szempontokból is rendkívül fontos építkezések, vasút építések, folyamszabályozások azonnal munkába veendők. A már évek óta tervbe vett állumvasuti beruházási program: új vonalak építése, egyvágányú vasntakiiak kétvágányú vonalakra való átépítése, nagyarányu kocsi- és gőzmoxdoriybeszerzés azoniiíil végrehajtandó, illetve a munkák azonnal kiadandók. ' '>. Az összes megyei és városi közhatóságok t'ölszólilaiiciók, bogy a tervbe vett építkezéseiket haladéktalanul tegyék folyamatba. 4. A kormány szólítsa föl a bankokat a szükséges kölcsönök folyósítására, egyúttal törvényben nyújtson, garanciát arra nézve, hogy a városok beruházási programjuk

8 8 végrehajtásához kötelezettségeket vállalhassanak. 5. A kormány és hadvezetőség rendelkezzék a hadfölszerelési gyárakkal olyképen, hogy azokban a teljesítőképességet az elhelyezhető munkáslétszám szaporításával rendszeresittessék. A túlórázások megszüntetendők, ehelyett a napi három mtinkaszakot vezessék be. (i. Utasítsa a kormány az iparfelügyelőket, hogy a munkások meghallgatása alapján tegyenek jelentést a hadfölszerelési gyárakban uralkodó munkaviszonyokról és vizsgálják rneg a munkások kereseti viszonyait. 7. A kormány kérje t'öl a hadvezetőséget, hogy a német rendszer alapján a kiadandó munkáknál, a fizetendő munkabér is állapíttassák meg. A munkabcrmegállapitás tárgyalásában szakszervezetek is bevonandók. 8. Utasítsa a kormány az összes állami, megyei és városi közhatóságokat és az összes közintézményeket, hogy ipari szükségleteiket a költségvetési lég engedélyezett keretben szerezzék be, egyúttal hatalinazt'issanak föl a hatóságok, hogy beszerzéseiket már a jövő évi költségvetés terhére is foganatosíthassák. 9. A kormány bocsásson nagyobb összeget a segélyalapjaikat kimerített szakszervezetek rendelkezésére a munkanélküliek egységes elvek alapján való segélyezése céljából. A szakszervezetek utján nern segélyezhető munkások segélye a községi hatóságok utján folyósítandó. 10. Szólítsa föl a kormány a községek képviselőtestületeit, hogy a területükön lakó munkanélkülieket saját anyagi erejükből is azonos "Ivek alapján támogassák. Szükségesnek találjuk azonban, hogy a kormány idevonatkozó összes rendelkezései az ország közgazdasági életének megfelelő arányában foganatosíttassanak, mert kisebbarányú rendelkezések nem felelnek meg- a célnak. A kormány legutóbb is csupán 4 millió korona erejéig engedélyezett a fővárosnak közmunkákat, amely összeg a főváros szükségleteit és közgazdasági életét tekintve, egyáltalán nem számottevő. A nagyobb ipari szakinak kívánságai. Az általános rendelkezéseken kiviil gondoskodjék a kormány az egyes iparok rendszeres foglalkoztatásáról is. Kétségtelen, hogy nagyarányú közgazdasági program megvalósítása pezsgésbe hozza gazdasági életünk egész vérkeringését, mindazonáltal megfelelő eredmény esnk a részletkérdések célszerű megoldása mellett várható. A rá s- ex gépgyártás köréből a Magyarországi Van- rá Fémmunkások Központi Szövetsége H következőket jelenti: A Szövetség Budapesten lakó tagja közül a mozgósítás óta 10.01)0 munkás vonult he katonai szóig á- lattételre. Ezidő szerint az egész országban 15 ezer tag mellett kerekszámban 6000 van munka nélkül. A vas- és fémmunkások szövetsége, amely a legtöbbet szenvedett az és évi munkanélküliség alatt, amely öss/os tartalékalapjait már fölemésztette, még mindig kénytelen a munkanélküliek ezreit segélyezni. A segélyezés arányait legjobban a következő számok bizonyítják:

9 5" A szövetség a tagok segélyezésére az év első kilenc hónapjában koronát, az ér ugyanezen szakában koronát fizetett ki, tehát a meggyöngült és teljesen lerontott 'anyagi teljesítőképesség mellett koronával többet kelhitt tagjainak a segélyezésére fordítania. A vas- és fémnmnkás szövetség nmnkaal- K'ithnak szaporítása céljából a következő javaslatokai terjeszti elő: 1. A fegyházi munka beszüntetendő. Jelentékeny nagyüzemek, mint Buehwald Sándor udvari szállító, Herzka és Halász, Tíerger és Pápai cégek fegyházakban készíttetik a nagy szükségletet képező katonai vaságyakat. A jelen viszonyok mellett ez meg nem engedhető dolog, különösen oly időben, amidőn iaz állam az ország minden polgárának áldozatkészségét a legmesszebbmenő határig veszi igénybe. A fegyházi munka már odáig terjed, hogy az ország egyik legnagyobb cége, az Klső Magyar Lámpaáriigyár szintén a fegyházban dolgoztat. 2. Az állami vasgyárak üzemeiben a heti 60 órás munkaidő heti 57 órára szállítandó le, amint ezt az összes magán üzemekben máiévek óla rendszeresítették. Az államnak kötelessége üzemeiben jobb mnnkaföltételeket biztosítani és ezáltal magánüzemeknek példát adni a szociálpolitikai haladásról, nem pedig a magánüzemek haladó irányzatát a munkások érdekei ellen lerontani. A kormány nem engedheti meg, hogy az állami vasgyárakban hosszabb munkaidő mellett dolgoztassák a munkásokat, mint a magánüzemekben. A javasolt munkaidőkorlátozás a munkások százait juttatná munkához, különösen ha az állami vasgyári üzemekben szinte rendszerré vált túlórázásokat és vasárnapi munkát szintén a munkáslétszám szaporításával helyettesítenék. Az Épitőmunkások Országon Sző vétsége az ország nagyobb helységeiben levő és működő 191 hctyiesoportja területén összegyűjtött adatok alapján megállapította, hogy ezidő szerint az ország területén nem kevesebb, mm t építőipari rnmikás van munka 'nélkül. A szövetség szükségesnek találja, hogy e nagyarányú munkanélküliség enyhítésére az állam az összes megkezdett és tervbe vett, költségvetési!ég már engedélyezett építkezéseket azonnal foganatosítsa, továbbá hívja föl a kormány a vármegyéket, valamint a rendezett tanácsú és szabad királyi városokat, hogy a saját hatáskörükben és költségvetésük alapján megszavazott középitkezeseket haladéktalanul tegyék folyamatba. Azonfölül szólítsa föl a kormány a nagy bankokat, hogy a közgazdasági élet föltámasztása érdekében megindított országos akcióból ők is vegyék ki részüket, folyósitsák az építési hiteleket a normális föltételek alapján. Szükség esetén nyújtson garanciát arra is, hogy az érdekelt megyei és városi hatóságok a, kormány jótállásával az épitéshez szükséges kölcsönöket megkaphassák. Fontos, hogy a kormány a közeledő télre való tekintettel, minden hosszabb, időt rabló tárgyalások nélkül indítsa meg az építkezések folyamatát, hogy a bekövetkező téli időkben a belső munkák elvégeztetésével teremtessék meg a munkaalkalom.

10 II) A grafikai ipar természeténél fogva a termelés minden változására érzékeny. A balkáni háború nyomán keletkező gazdasági válság nem kerülte el a nyomdaipart sem. Nyomdai munkások százával voltak munka nélkül és a munkanélküliség időtartama is lényegesen meghosszabbodott. Ez a válság a nyomdai munkásokra csak azért nem járt katasztrófával, inert az ötven éves Segél.yző egyesület tekintélyes tartalékalapjából segélyeztette a munkanélkülieket. A mostani habom a nyomdai munkások helyzetét még siralmasabbá tette. A innlikahiány általános. A legnagyobb üzemekben éppen ügy, mint a legkisebb nyomdákban a, munkások szervezete és a munkaadók testülete között létrejött megállapodás következtében felére redukál! munkaidő mellett dolgoznak a munkások, annak ellenére, hogy a inai napig 7000 nyomdai munkás közül katonai szolgálatot teljesít. De a bevonultak ilyen tekintélyes száma, valmint a fél heti munkaidő sem tűdiák megakadályozni a munkanélküliség terjedését. A Segélyző egyesület néhány számadatává] bizonyítjuk ezt. Bevétel volt a gazdaságilag már különben is rossz esztendőben : 1913-ban korona a iiff us/tusban szeptemberben októberben össixesen ben korona aufíiiszliisbuii szeptemberben októberben,' összesen Tehát a háborús hónapok alatt kerekszámban.')().000 koronával csökkent a bevétel, ellenben ('Hui)án munkanélküliek segélyezésére, az egyesület M koronát fordított. Ezenkívül alapszabályszerii segélyben részesitik a rokkantakat, özvegyeket és árvákat és a Kerületi Muukásbiztositó Pénztárnál segélyben nem részesülő beteg tagokat. A csökkent bevétel mellett a megszaporodott munkanélküliek részére kilizetett segély tekintélyes deficitet idézett elő. A nyomdai munkások a Segélyző egyesületen kivül a Szakegyesület pénztárából is támogatják tagjaikat. A Szakegyesületben az utolsó bárom hónapban (augusztus, szép tember, október) volt bevétel 1!>i:W>an lím4-ben -20.!)7(;,10 korona, 14.49;5.'2!) korona, a csökkenés tehát (5500 korona, ezzel szemben a munkanélküliek segélyezésére a bárom hónap alatt 1918-ban 1914-beu l l.:i(i. r ).S() korona koronái fordítottak. De miután igen sokan alapszabáiyszerii segélyben nem részesülhetnek, mert igény jogosultságukat kimerítették vagy még nem szerezték meg, kénytelenek voltak a nyomdai munkások öumag'ukra külön járulékot is kivetni. Ebből a. különadóból a. szabadszervezet mindazokat segélyezi, akik a Segélyző- és Szakegyesülettől segélyben nem részesülhet-

11 nek, valamint a hadbavonultak hozzátartozóit és a, harctéren megsebesült vagy megbetegedett nyomdai munkásokat. A legutóbbi héten 146 szakmunkás fejenkint 7 korona, 176 munkásnö fejenkint 4 korona és 82 sebesült, illetve beteg katona 5 korona Kegélyben részesült. Ezek minden héten rendszerem segélyben részesülnek. A hadbavonultak hozzátartozói közül 772 asszony és 1089 (Hl érmek, illetve családtag részére folyósítottunk családtagonként 5 és minden gyermek után további 2 koronát. Ezek az óriási terhek a szervezetre és aránylag kevés nyomdai munkásra hárulnak. Azok, akik csak félhetet dolgoznak, a. mai rettenetes drágaság mellett külön adó fizetésére képtelenek, tehát alig néhány száz munkás fedezi áldozatkészen a költségeket. A nyomdaipar nyomorúságos helyzetének megváltoztatására szükségesnek tartjuk, hogy az állam, és közhatóságoknak nyomdai szükségletek beszerzése ügyében követett eljárása megváltoztassák, A közintézetek káros és nem időszerű takarékossági szempontból vezéreltetve nyomtatványrendeléseiket visszatartják. Ezzel egyrészt a munkanélküliek számát szaporítják, másrészt a magáncégeket is ilyen irányú eljárásra befolyásolják. Múlhatatlanul szükségesnek tartjuk, hogy az állam- és a vele kapcsolatos valamennyi intézmény (posta, vasút, minisztériumok stb.) ^a minden évben_ssokó QSLlí3iSMlc.. lafj;án^ttwgre,ndeléseket ezúttal se vonja meg a n.ijonidáktó 1 ; ezzel a nyomdaüzemek m>b!t~a~hélyzetbe jutnak, hogy teljes munkaidő mellett képesek munkásaikat foglalkoztatni. A közintézetek járjanak elől jó példával és inkái)!) még a jövő évi szükségletel is most rendeljék meg és semmiképeu se tartsák vissza a nyomtatványmegrendeléseket, mert aki ma munkával takarékoskodik, az a közgazdaság csődjét mozdítja elő. Ezzel valamelyest lehetne segiteni a nyomdaipar helyzetén, a leírhatatlan nélkülözésekkel küzdő munkanélkülieken és fél hetei dolgozó munkásokon. _A 'grafikai iuaj.'_kfír.elél)en_a fcömyvkötő és rokonszakmabeli munkások és munkásnők helyzete szintén rendkívül siralmas. A mozgósítás elrendelése óta, vagyis augusztus első hetétől kezdődően három nagy cég kivételével az összes üzemekben a munkaidőt 50 százalékkal redukálták. Ennek meg felelően csökkent természetesen a munkások keresete is. A munkaidő csökkenése mellett a legtöbb {Í2eia._Q_ Meniélyzet létszámát is redukálta^ A munkában levő munkások állagos keresete a redukált üzem mellettfeeíí_ korona, a munkásnőké korona között váltakozik. A"zelviselhetetlen drágaság mellett e nyomorúságos kereset természetszerűen végtelen n yomoruságra kárhoztatja a könyvkötöipar munkásait. A háború kitörése előtt július közepe táján a fővárosban alkalmazásban volt egész napi munkaidő mellett 932 férfi és 1178 nőmunkás, összesen 2710 munkás. Ugyanezen időben munka nélkül volt a fővárosban 726' férfi és 82 nő, összesen 208 munkás. A háború harmadik hónapjában, október második felében, a fővárosban egész napi

MAGYAR SZOCIÁLPOLITIKA

MAGYAR SZOCIÁLPOLITIKA MAGYAR SZOCIÁLPOLITIKA A DOLGOZÓ TÁRSADALOM SZOCIÁLIS VÉDELME MAGYARORSZÁGON ÍRTA DR. BIKKAL DÉNES DANUBIA KÖNYVKIADÓ 1943 I. Történelmi visszapillantás. A magyar szociálpolitika több mint száz éves múltra

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DEÁK FERENC ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. dr. Varga Zoltán

MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DEÁK FERENC ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. dr. Varga Zoltán MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DEÁK FERENC ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA dr. Varga Zoltán A MAGYAR NYUGDÍJRENDSZER PÉNZÜGYEI (PhD értekezés) Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Doktori

Részletesebben

Λ biztosítás monopóliuma.

Λ biztosítás monopóliuma. I. évfolyam Budapest, 1911. július 20. 9. szám. Λ biztosítás monopóliuma. Írta: Dr. Kadosa Marcel. Valóban Kolumbusz tojását találta meg az olasz kormány, amikor a biztosítási üzlet állami monopóliummá

Részletesebben

Budapest székesfőváros közgazdasági tevékenysége.

Budapest székesfőváros közgazdasági tevékenysége. Budapest székesfőváros közgazdasági tevékenysége. Írta: Dr. Bolgár Elek. Annál a központi helyzeténél fogva, melyet Budapest főváros országos közgazdasági szempontból elfoglal, elkerülhetetlenül szükséges,

Részletesebben

Szociálpolitika. II. ÉVFOLYAM. BUDAPEST, 1912. JANUÁR 5. 1. SZÁM.

Szociálpolitika. II. ÉVFOLYAM. BUDAPEST, 1912. JANUÁR 5. 1. SZÁM. II. ÉVFOLYAM. BUDAPEST, 1912. JANUÁR 5. 1. SZÁM. Tartalom: V á z s ο n y i Vilmos: Szociálpolitika, Dr. S c h ο m e r u s Jena: Nyereségrészesedés. Lino Ferriani: A szociális öntudat a modern igazságszolgáltatásban.

Részletesebben

műhely A nők munkában való részvétele és az anyaság védelmének munkajogi eszközei a gyermekgondozási GÖNDÖR ÉVA

műhely A nők munkában való részvétele és az anyaság védelmének munkajogi eszközei a gyermekgondozási GÖNDÖR ÉVA GÖNDÖR ÉVA A nők munkában való részvétele és az anyaság védelmének munkajogi eszközei a gyermekgondozási segély bevezetéséig A munkaviszony szabályozásának jelentősége bármely korszakban csak akkor lesz

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZEMLE ERŐDI-HARRRHCH BÉLA SZERKESZTI: IV. ÉVFOLYAM 1943 SZEPTEMBER 7. SZÁM

SZOCIÁLIS SZEMLE ERŐDI-HARRRHCH BÉLA SZERKESZTI: IV. ÉVFOLYAM 1943 SZEPTEMBER 7. SZÁM SZOCIÁLIS SZEMLE SZERKESZTI: ERŐDI-HARRRHCH BÉLA IV. ÉVFOLYAM 1943 SZEPTEMBER 7. SZÁM TARTALOM ÉRTEKEZÉSEK TÓTH BÉLA: A hotspringsi élelmezésügyi értekezlet... 181 VIGH GYŐZŐ: A magyar öregségi biztosítás

Részletesebben

BEVEZETÉS A SZOCIÁLPOLITIKÁBA

BEVEZETÉS A SZOCIÁLPOLITIKÁBA HILSCHER REZSŐ DR. BEVEZETÉS A SZOCIÁLPOLITIKÁBA MEKDSz SZ Ö VÉTNE K-K I ADÁ S BUDAPEST, 1928. Mert a test sem egy tag, hanem sok. Ha ezt mondaná a láb: mivelhogy nem kéz vagyok, nem vagyok a testből való,

Részletesebben

Sarkadi Ignác: Az Országos Pénztár

Sarkadi Ignác: Az Országos Pénztár Sarkadi Ignác: Az Országos Pénztár Az Országos Pénztár közgyűlésénél tett jelentés, melyet szerző szíves engedelmével a bevezető szaval és néhány statisztikai addat elhagyásával egész terjedelmében közlünk.

Részletesebben

MAGYAR HÁBORÚS ADÓPOLITIKA

MAGYAR HÁBORÚS ADÓPOLITIKA MAGYAR HÁBORÚS ADÓPOLITIKA ÍRTA SZENDE PÁL BUDAPEST, 1917 A VILÁG KIADÁSA Előszó Első adópolitikai tanulmányaim a Magyar Hírlap 1906. évi augusztus 5., 8. és 14.-Í számaiban láttak napvilágot Adóreform

Részletesebben

NEMZETI SZOCIÁLPOLITIKA

NEMZETI SZOCIÁLPOLITIKA NEMZETI SZOCIÁLPOLITIKA ÍRTA: EMBER GYÖRGY DR. BUDAPEST, 1940 PÁTRIA IRODALMI VÁLLALAT ÉS ΝΥΟMDΑΙ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1.. Alapvetés. A nemzeti szociálpolitika fogalma. Szociálpolitika: sokszor csak ma divatos

Részletesebben

Forró Sándor: A táplálkozás mérlege.

Forró Sándor: A táplálkozás mérlege. Dr. Lánczi Jenő úr, ki még múlt év augusztusában hadbavonult, megvált lapunk szerkesztésétől. A háború által okozott sok mindenféle akadály folytán kénytelenek voltunk többszörös számokat meg-- jelentetni.

Részletesebben

A HADIROKKANTAK TELEPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

A HADIROKKANTAK TELEPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON A HADIROKKANTAK TELEPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON ELŐADTA Dr. CZETTLER JENŐ A MAGYAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI EGYESÜLET ÉS A MAGYAR GAZDASZÖVETSÉG ÁLTAL 1916. ÁPR. 14-ÉN TARTOTT ROKKANTÜGY1 ÉRTEKEZLETEN BUDAPEST S

Részletesebben

A magyar családtámogatási rendszer kialakulása és fejlődése napjainkig

A magyar családtámogatási rendszer kialakulása és fejlődése napjainkig MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR JOGTÖRTÉNETI TANSZÉK A magyar családtámogatási rendszer kialakulása és fejlődése napjainkig Szakdolgozat SZERZŐ: ALBERT EMESE KONZULENS: DR. LEHOTAY VERONIKA

Részletesebben

A szülési segély története a magyar társadalombiztosítási jogalkotásban*

A szülési segély története a magyar társadalombiztosítási jogalkotásban* kitekintés GÖNDÖR ÉVA A szülési segély története a magyar társadalombiztosítási jogalkotásban* A szülés esetén járó segélyezés kezdeti formái az általános munkásés társadalombiztosítás szabályozásának

Részletesebben

Munkásélettani kísérleti intézetek.

Munkásélettani kísérleti intézetek. III. ÉVFOLYAM. BUDAPEST, 1913. NOVEMBER 15. 21-22. SZÁM. Munkásélettani kísérleti intézetek. A modern nagyipar üzeme mélyreható élettani és lelki elváltozásokat idézett elő a munkás szervezetében. Ezekre

Részletesebben

A HÁBORÚ ÉS AZ ISKOLA

A HÁBORÚ ÉS AZ ISKOLA A HÁBORÚ ÉS AZ ISKOLA HÁBORÚS ELŐADÁSOK AZ ORSZÁGOS PAEDAGOGIAI KÖNYVTÁRBAN ÉS TANSZERMÚZEUMBAN ELMONDOTTAK 1915 FEBRUÁR-MÁRCIUS HAVÁBAN FRIML ALADÁR LECHNITZKY GYULA SZABÓ LÁSZLÓ GYULAI ÁGOST L1TTKE AURÉL

Részletesebben

So k s z o r o s ító Ip a r

So k s z o r o s ító Ip a r XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM So k s z o r o s ító Ip a r A BUDAPESTI SOKSZOROSÍTÓK IPARTESTÜLETE HIVATALOS LAPJA MEGJELENIK MINDEN 10-ÉN ÉS 25-ÉN BUDAPEST, 1944. JANUÁR H Ó 10-ÉN SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL:

Részletesebben

T 060233 sz. OTKA pályázat zárójelentése A szociális jogok fejlődése Magyarországon a 20. század első felében

T 060233 sz. OTKA pályázat zárójelentése A szociális jogok fejlődése Magyarországon a 20. század első felében T 060233 sz. OTKA pályázat zárójelentése A szociális jogok fejlődése Magyarországon a 20. század első felében A szociális jogok fejlődésének vizsgálata során különös figyelmet szántunk két olyan szempontnak,

Részletesebben

MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2002-BEN. Laky Teréz

MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2002-BEN. Laky Teréz MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2002-BEN Laky Teréz laky teréz 14 Munkaerőpiac Magyarországon 2002-ben Bevezetés 1. Az EU-val közös foglalkoztatáspolitika formálódása 2. A magyar munkaerőpiac főbb jellemzői

Részletesebben

Az 1891. évi betegbiztosítási törvény

Az 1891. évi betegbiztosítási törvény Az 1891. évi betegbiztosítási törvény végrehajtása Tanulmányok SZIKRA DOROTTYA Bevezetés Az 1891. évi betegbiztosítási törvény végrehajtása Már pedig, ha a törvény szigora a hanyagságot elkövető munkaadókkal

Részletesebben

A MUNKAVISZONY ÁLLANDÓBBÁ TÉTELE ÉS A VÉGKIELÉGÍTÉS ÍRTA: TÓTH BÉLA

A MUNKAVISZONY ÁLLANDÓBBÁ TÉTELE ÉS A VÉGKIELÉGÍTÉS ÍRTA: TÓTH BÉLA A MUNKAVISZONY ÁLLANDÓBBÁ TÉTELE ÉS A VÉGKIELÉGÍTÉS ÍRTA: TÓTH BÉLA A szolgálati viszony megszüntetésének legáltalánosabb módja az egyoldalú akaratnyilvánítás, amelynek lehetősége munkaadó és munkavállaló

Részletesebben

Az erdélyi magyar vidéki pénzintézetek helyzete.

Az erdélyi magyar vidéki pénzintézetek helyzete. 111 Az erdélyi magyar vidéki pénzintézetek helyzete. Előadó: Dr. Balogh Elek, v. orsz. képv.. a Kisegitő Tptár vezérigazgatója, Torda. Az erdélyi magyar pénzintézetek statisztikáját az Erdélyi Bankszindikátus

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Átadták a tatabányai gyárat A Bridgestone április 3-án hivatalosan

A TARTALOMBÓL. Átadták a tatabányai gyárat A Bridgestone április 3-án hivatalosan Más-kor ALAPÍTVA 1906-ban LI. ÉVFOLYAM 2008. április A TARTALOMBÓL Jobb ma egy veréb Kiss Péter, tavaly még mint a munkaügyi tárca vezetője, míg most mint kancellária miniszter vett részt az ülésen, hogy

Részletesebben

AMERIKAI KIVÁNDORLÁS ÉS A VISSZAVÁNDORLÁS

AMERIKAI KIVÁNDORLÁS ÉS A VISSZAVÁNDORLÁS AZ AMERIKAI KIVÁNDORLÁS ÉS A VISSZAVÁNDORLÁS ÍRTA LÖHERER ANDOR KÖZGAZDASÁGI ÍRÓ, A M. GAZDASZÖVETSÉG ÉS AZ OMOE. IGAZG.-VÁLASZTMÁNYI TAGJA BUDAPEST PÁTRIA IROD. VÁLL. ÉS NYOMDAI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖNYVKIADÓHIVATALA

Részletesebben

TÁRSADALOMPOLITIKA A HÁBORÚBAN

TÁRSADALOMPOLITIKA A HÁBORÚBAN TÁRSADALOMPOLITIKA A HÁBORÚBAN A HÁBORÚ A GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI ÉLETBEN mindig súlyos változásokat idéz elő. Ezek a változások hol egyes foglalkozási ágak lehetőségeinek átmeneti korlátozódásában és

Részletesebben

Rónai Zoltán: Szociális jog és választói reform*)

Rónai Zoltán: Szociális jog és választói reform*) Rónai Zoltán: Szociális jog és választói reform*) A törvényhozás szervezete, a választójog terjedelme igen szorosan függ össze a törvényhozás termelésével, a hozott törvények tartalmával, szellemével.

Részletesebben

BUDAPESTI ORVOSI ÚJSÁG TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI. KÜLÖNLENYOMAT.

BUDAPESTI ORVOSI ÚJSÁG TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI. KÜLÖNLENYOMAT. BUDAPESTI ORVOSI ÚJSÁG TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI. KÜLÖNLENYOMAT. 1916. BUDAPESTI ORVOSI ÚJSÁG 4-9. SZÁM. IRÁNYESZMÉK A MAGYAR NÉPESEDÉSI POLITIKÁHOZ. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZANA SÁNDOR D r BUDAPEST, A PESTI LLOYD-TÁRSULAT

Részletesebben

Érdekképviseletek a. éves magyar vegyiparban

Érdekképviseletek a. éves magyar vegyiparban ÉS R I O AR K P O AI N GI SZ R A E K N M E, Á I K R B A A IP N GY D E O V LG AR O Y Z G Ó A K M SZ E A G K É S S Z T E E R V V Ö E Z Z S E TI Érdekképviseletek a 100 éves magyar vegyiparban 1906 2006 a

Részletesebben