ÉRTESÍTŐ Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: ertesito@bajnok.hu"

Átírás

1 ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XIV. évf. 5. sz., május 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: Őszintén a hátrányok megszüntetéséért (A KDNP Keresztényszociális Műhely vitaindíttó gondolatai) Az elvégzendő legszükségesebb feladatokat az alábbi pontokban foglaltuk össze: 1. A jelenlegi magyar szociális háló, szociális elosztó rendszerek kijavítása. 2. Fenntartható szociális gazdaság (lásd Spanyolország), szociális szövetkezetek (lásd Olaszország) magyarországi szervezése. 3. Gyermeket nevelő családok hátrányos helyzetének csökkentése, és ezzel társadalmunk elöregedésének lassítása. 4. Leszakadtak, és ezen belül a romák felzárkóztatásánál a produktív szociálpolitika előtérbe helyezése. 5. A hajléktalanság felszámolási programjának kidolgozása. 1. Európa-szerte fontolgatják az állami szervezésű szociális gazdasági részleg szervezését, mely nem csak a csökkent munkaképességű munkanélkülieknek teremt munkahelyet, és főleg a szegényebb réteg számára termel és olcsón árusít, helyettesítve ezzel a nálunk elterjedt kínai piacokat. Megoldást jelentene az ilyen jellegű szociálpolitika, mely kiegészítené a szociális piacgazdaságot. A segély egy része így munkabérré válna. A segély mértéke pedig attól függjön, hogy a támogatott milyen mértékben hajlandó erőfeszítéseket tenni a saját felemelkedése érdekében. Külföldet próbáljuk másolni a fenntartható szociális gazdaság magyarországi szervezésekor, pedig sokkal jobb eredményeket hozna az igen sikeres KALOT-módszer továbbfejlesztése, mely szintén a produktív szociálpolitikát alkalmazta. 2. Rendbe kell tenni a szociális elosztóhálózatot, mert a pénz nagy része nem jut el oda, ahova szánták. Például a szociális keret terhére százmilliókat költe-

2 nek tájékoztatás ürügyén, értelmetlen, szakszerűtlen, semmitmondó televíziós hirdetésekre is. (Ilyen volt például annak képernyőre vitele, hogy minden roma gyerek a versenyfutásban hátránnyal indul a nem romához képest. Ez egyrészt nem közöl új információt, másrészt nem teljesen igaz, mert vannak kiemelten gazdag roma gyerekek, és igen szegény nem romák.) Az Állami Számvevőszék évek óta hiába hívja fel a figyelmet arra a szerintük pénzszórási kavalkádra, melyben a lelkiismeretlenek a szegények nyomorán gazdagodnak. A liberalizmus elveire hivatkozó mindenféle pénzeltérítés nálunk már a törvényekkel és rendeletekkel körülbástyázott szervezett bűnözés jellegét veszi fel. Ezek a törvényes, de erkölcstelen esetek országosan meghaladják a milliárdos nagyságrendet. 3. Az a család, amelyik három-négy vagy több gyermeket vállal, és nincs átlag feletti jövedelme, vállalja az elszegényedést, a leszakadás kockázatát is. A Kárpát-medencében bennünket körülvevő országokban kb. háromszor nagyobb mértékben segítik a gyermekszülést és gyermeknevelést. Helytelen, az is, hogy a többgyermekes családok számára nincsenek megfizethető rezsiköltségű szociális bérlakások. A magyar igazságszolgáltatás gyakorlata szerint, ha bebizonyosodott, hogy a nagyvállalat azért bocsátotta el az anyát, mert több gyermeke van, akkor a kiszabott pénzbüntetést nem az anya kapja kárpótlásul, hanem az állam nyeli le, és a többgyermekes család nyomoroghat tovább! 4. A leszakadtak felzárkóztatására Magyarországban igen csak keveset törődnek. A romák felzárkóztatására ugyancsak nincsen semmi megfelelő javaslat. Ezek számára nem marad más, mint a munkanélküliség és a hajléktalanság. A munkanélkülieket csak egy évig tartják nyilván, utána marad a kilátástalanság a köztörvényes bűnözés! Közmunkák szervezésével egyes helyeken próbálkoznak a probléma megoldására, de ez nem mondható általánosnak, állami költségvetésből finanszírozottnak, rendeletekkel szabályozottnak! A munkanélküliség csökkentése szorosan összefügg az iparfejlesztési politikával. Ezzel lehetne segíteni a munkanélküliség csökkentésén. Kóka miniszter úr nyilatkozata szerint Dunaújvárosban ezért támogatták a dél-koreai Hankook gumigyár létesítését 1 milliárd forint vissza nem térítendő támogatással, különböző adókedvezményekkel amit a magyar vállalkozók nem kaphatnak meg, és mi lett az eredménye? A gyárvezetés Szlovákiából, Dél-Koreából hozott dolgozókat, a magyar munkanélküliek száma nem csökkent. 5. A hajléktalanság felszámolására nem készült program. Ugyan 1990-ben Demszky főpolgármester (akkoriban csak jelölt) a Déli pályaudvaron felkereste a hajléktalanokat és megígérte nekik, hogy megválasztása esetén egy éven belül felszámolja a hajléktalanságot de ez is, mint sok minden, csak ígéret maradt. 18 év után ma már azt mondják: a hajléktalanok nem akarnak dolgozni, segélyen kívánnak élni, mert ezek az emberek elszoktak a munkavégzéstől! Ezért nem is célszerű a munkanélküli segélyeket növelni! Ezt a liberális gondolatot sajnos sokan vallják 2 DEKA ÉRTESÍTŐ

3 magukénak még normálisnak látszó emberek is. A hajléktalanságot, ugyanúgy, mint a munkanélküliséget is, csak állami beavatkozással, iparfejlesztéssel, munkahelyek teremtésével, közmunkahelyek növelésével lehet csökkenteni. Műhelyünk nevében benne van a keresztény szó, és ez kötelez bennünket a szenvedések leküzdésére. Világnézetünk kötelez bennünket a véletlenek öszszjátéka miatt az utcára kitaszított és ott megfagyásra ítélt ártatlan emberek feltétlen tiszteletére. Valljuk, hogy a mi szabadságunknak mások szenvedése is határt szab! A szenvedések elhárítására tett közös erőfeszítés hatalmas impulzus. Képes a társadalmat összetartani és emberivé formálni. Erre égető szükség van társadalmunk apokaliptikus vonásai miatt is. Dr. Nemesszeghy György Dr. Bajnok István Keresztényszociális Műhely A KDNP belső reformja Az Értesítő nem pártlap, de olvasóinak nagy része a KDNP tagja, és ezért e lap gyakran foglalkozik a KDNP problémáival és jövőjével. Több cikk és olvasói levél is tárgyalta ezeket a kérdéseket, és a lap utolsó számának első cikke azzal a címmel jelent meg, hogy Szükség van önálló kereszténydemokráciára. Erre megdobbant sok olvasó szíve: Ezt mi is így gondoljuk. E remény megvalósításának feltétele, leegyszerűsítve, kettős: a belső reform és az országos szerep betöltésére való képesség. Itt a belső reformmal szeretnék foglalkozni, a belső reform ugyanis előfeltétele mindennek: jelentéktelen pártnak nem lehet országos szerepe. A belső reform alapfeltétele is kettős: a felsővezetés tisztelete a tagsággal, a testületi szervekkel és ezek tagjaival szemben, valamint a testületi szervek tagjainak tisztelete önmagukkal és saját rangjukkal, hivatásukkal és alapszabály szerinti kötelezettségeikkel szemben. Kezdjük ezt az Országos Választmánnyal. Az OV a pártnak az Egyesülési törvény szerinti legfelsőbb szerve, amelynek hatáskörébe tartozik a pártot illető legfontosabb kérdések eldöntése, az Alapszabály szerint pedig (56. [1] bek.) a párt legfelsőbb döntéshozó politikai és ellenőrző szerve, amely irányítja a párt tevékenységét. Ennek megfelelően működik-e az OV, valóban irányítja-e a párt tevékenységét, vagy csak megszavazza, ami eléje terjesztenek? Azt kell mondanunk, hogy nem irányít, hanem csak megszavaz. Elég itt három esetre hivatkozni. Az OV május 21-i ülésén helyben osztották ki a párt alapszabályának és programjának tervezetét. Azt kell leírnom, hogy ez az OV-nak és az OV tagjainak, sőt az egész tagságnak az arculütése. Országos szerepet betöltő valóságos politika pártban az alapszabály és különösképpen a program elfogadását hónapokig tartó és a párt egész tagságára kiterjedő vitának kell megelőznie. A program XIV. évf. 5. szám 3

4 mondja ki, hogy a párt milyen országot akar, mit akar tenni az országgal és az országért. Tudomásom szerint az OV egyetlen tagja kifogásolta ezt az eljárást, és az OV a programot, amelyet még csak nem is ismerhetett, és az alapszabályt is, amelyet ugyancsak nem ismert, gyakorlatilag vita nélkül és gyakorlatilag egyhangúlag elfogadta. Hogy történhetett meg ez? Az OV december 17-i ülésén alapszabály-ellenes és törvénysértő határozatok egész sorát fogadta el. Egységes a bírói gyakorlat abban, hogy az Alapszabálytól nem lehet eltérni, és ezt ennek a pártnak különösképpen jól kell tudnia, mert Giczy, Füzessy és Bartók uralmának az vetett véget, hogy eltértek az Alapszabálytól. Az OV azonban ezen az ülésén az OV-elnök és a pártügyész javaslatára gyakorlatilag egyhangúlag olyan határozatot hozott, hogy eltér az Alapszabálytól. Az Alapszabály emellett kimondja, hogy a tisztségviselőket titkos szavazással kell megválasztani. Az OV, ugyanilyen javaslatra, és ugyancsak gyakorlatilag egyhangúlag, olyan határozatot hozott, hogy nyílt szavazással választ meg tisztségviselőket. Hogy történhetett meg ez? Azt OV november 24-i ülésén alapszabály-módosításokat, valamint új Fegyelmi és Etikai Szabályzatot fogadott el úgy, hogy ezeket két nappal az ülés előtt kapta meg, tehát tulajdonképpen meg sem ismerhette, és főként nem vitathatta meg a tagsággal. Az OV ezeket a javaslatokat is, gyakorlatilag egyhangúlag, megszavazta. Az alapszabály-módosítások szerint megszűnik a platformszabadság, tehát a tagság önálló kezdeményezésének lehetősége. A Szakértői Tanács és az Önkormányzati Tanács elnökének és titkárának megválasztása kikerül az OV hatásköréből, tehát az OV gyakorlatilag elveszti befolyását ezekben a kritikus fontosságú kérdésekben. Mi több, megszűnik a Képviselőjelölt-állítási Szabályzat, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy megszűnik a párt testületi szerveinek befolyása, tulajdonképpen még a véleményezési joga is az országgyűlési és önkormányzati képviselők állítását illetően. Az új Fegyelmi és Etikai Szabályzat joggal minősíthető eszelős iratnak, mert 17 sűrűn gépelt oldalon írja le, hogy a párt hogyan büntetheti saját tagjait. Az OV mindezeket, gyakorlatilag vita nélkül és gyakorlatilag egyhangúlag, elfogadta. Ismét joggal vetődik fel a kérdés: hogyan történhetett meg ez? Térjünk át az OFEB-re. Az OFEB, a pártügyész javaslatára, kizárt valójában semmivel sem vádolható párttagokat, és őket a bíróság, most már jogerős ítélettel, visszahelyezte jogaikba. A bírósági elsőfokú ítélet kimondja, hogy a kizáró határozatok eljárási szempontból törvénysértők, és ezért megsemmisítendők, de kimondja azt is, hogy ugyanezek a határozatok érdemben is megalapozatlanok, mert a kizárt tagokat olyasmivel vádolták, ami nem fegyelmi vétség. Tekintettel arra, hogy ennek az elsőfokú ítéletnek a megváltoztatására semmi lehetőség sem volt, a pártügyész a másodfokú tárgyaláson visszavonta a fellebbezést. Ami még ennél is súlyosabb, ha ugyan lehet még ennél is súlyosabb, az OV korábban, gyakorlatilag vita nélkül és gyakorlatilag egyhangúlag, jóváhagyta ezeket a kizárásokat. Az OV-vel nem közölték, hogy mi is a vád azokkal a párttagokkal szemben, akiknek a 4 DEKA ÉRTESÍTŐ

5 kizárását jóváhagyja, és az OV egyetlen tagja sem vette a fáradságot, hogy ezt megkérdezze. Ismét joggal vetődik fel a kérdés: hogyan történhetett meg mindez? A párt egy tisztségviselője, aki jogvégzett és ügyvéd foglalkozású, azt mondta e sorok írójának, hogy nem szabad foglakozni ezekkel az ügyekkel, mert nincs értelme az ilyen jogászkodásnak. A válaszom az, hogy ez nem jogászkodás. Az a párt, amelynek legfelsőbb szerve sorozatosan fogad el törvénysértő határozatokat, amelynek Országos Fegyelmi és Etikai Bizottsága sorozatosan zár ki valójában semmivel nem vádolható párttagokat, és amelynek legfelsőbb szerve jóváhagy ilyen kizárásokat úgy, hogy meg sem kérdezi, hogy ugyan mit is vétettek azok, akiket kizár, nem valóságos politikai párt. A párt valóságos politikai szerepének előfeltétele, hogy testületi szervei alapszabályszerűen és törvényesen működjenek, és mindenekelőtt, hogy legfelsőbb szerve a legfelsőbb szerv rangjához és feladatához méltó módon működjön: irányítsa a párt tevékenységét, és ne szavazzon meg törvénysértő határozati javaslatokat. Szakolczai György Rövid hírek 1. A kecskeméti per margójára: A KDNP OFEB dr. Rubovszky György pártügyész, országgyűlési képviselő javaslatára án a Kecskeméti KDNP-szervezet elnökét, 3 tagját kizárta a pártból. Ezután az OV a pártügyész javaslatára indokolás nélkül jóváhagyta a kizárásokat. A kizárások ellen hárman a Fővárosi Bírósághoz fordultak, és a Bíróság i határozatával megsemmisítette a fegyelmi határozatot, illetve felfüggesztette azok végrehajtását. Az ítéletet dr. Rubovszky György megfellebbezte, amit a Fővárosi Ítélőtábla án kívánt tárgyalni. A pártügyész mint a párt jogi képviselője a tárgyaláson visszavonta fellebbezését, nyilván azért, mert nem látott esélyt a per megnyerésére. Ezzel a kizárt tagok tagsági jogai helyreálltak. Mi a tanulság ebből az ügyből? A pártügyész alkalmatlan a pártügyészi munkára! Valószínűleg a pártelnök tudtával ugyanazt a törvénysértést követte el, ami miatt a Legfelsőbb Bíróság elítélte az akkori pártelnököt, Giczy Györgyöt és Bartók Tivadart. Jobban kellene ismernie az egyesületekre, pártokra vonatkozó magyar rendeleteket, akkor elkerülhető lett volna a KDNP pervesztése! Tapasztaltuk azt is, hogy a pártügyész úr a KDNP alapszabályát sem ismeri. Kétszer is előfordult, hogy utólagosan az OV hozzájárulását kérte az alapszabály megsértése miatt ( és i OV-üléseken). A Fővárosi Bíróság véleménye: Az alapszabály rendelkezéseitől a szervezet nem térhet el. Nincs jogi lehetőség arra legyen az a legfelsőbb szerv, hogy utólagosan jóváhagyjon alapszabálysértő eljárást. A választmány felmentő határozata nem orvosolhatja az alapszabály be nem tartását. Ez világos állásfoglalás. Mindkét esetben ugyan- XIV. évf. 5. szám 5

6 azt a rendelkezést sértette, hogy a tárgyalásra szánt írásbeli anyagot késve küldte ki a tagoknak. Ezt egy pártügyésznek tudnia kellene! Vagyis a pártügyész jobban tette volna, ha a Giczy Bartók pártelnöksége során elherdált pártvagyon visszaszerzésére fordított volna több időt amire nem jutott ideje(?!), nem a személyi torzsalkodásokra! Erre több példát is tudok említeni. A pártvagyon visszaszerzése a KDNP vezetőségének is megkönnyítette volna a helyzetét! 2. A demokrácia csak csalással lehetséges? 2007-ben az SZDSZ új vezetőválasztást tartott. Két jelölt volt: dr. Kóka János és dr. Fodor Gábor. Az első fordulón döntetlen lett az eredmény, de a második fordulóban Kóka nyert. A párton belüli viták elcsitultak, amíg a Hír TV nem hívta fel bizonyos választási csalásokra a figyelmet. Bizottság alakult, ahol bebizonyosodott, hogy a hír igaz. (Ma már a rendőrség is nyomoz az ügyben.) Ugyanis többen nem voltak ott a választáson, aláhamisították aláírásukat! Nem ismertek, ezek a mások által leadott szavazatok melyik jelöltet segítették. Kóka azt mondja: az első választásokon Fodort támogatták a hamis szavazatok ezért lett döntetlen az eredmény. Kérdezem: a második választásokon már nem szavaztak a hamis szavazók? Úgy vélem, nemcsak az országgyűlési választásokon gyakorolták a csalást, de már saját berkeiken belül sem tudnak csalás nélkül pozícióba kerüni! (Dr. Bajnok István) 3. Aki még nem tudja: A magyar kommunista adminisztráció az 1960-as években a szovjet háborús jóvátétel fizetése és a világ kommunista mozgalmainak kötelező támogatása miatt kénytelen volt külföldi kölcsön (deviza) felvételére. A kölcsönfelvételt Fekete János közel- és távol-keleti kapcsolatai segítségével intézte, és 1 milliárd USA dollárt szerzett (uzsora)kamatra. Ezt a kamatot az állami költségvetés kb. 5-6 évig fizette. A kamatok fizetésével már de facto vissza lett fizetve a felvett összeg, de jure nem. (Tudomásunk szerint az állami költségvetés ezt az összeget a mai napig mint passzívát szerepelteti.) A kamatfizetés leállítása miatt az anonim hitelező nem reklamál, mert az ilyen hitelügylet világszerte köztörvényes bűnténynek számít! Kérdés: ez a kölcsönösszeg ma is szerepel (60 év után) a magyar állami költségvetésben? (Lisinszky György) A kommunistától még nehéz lesz megszabadulni, mert senki sem olyan veszedelmes, mint egy bukott eszme haszonélvezője, aki már nem az eszmét védi, hanem a zsákmányt. (Márai Sándor) Az igazat, csakis az igazat mondd ne csak a valót, ne hazudj, ne ferdíts! Ismert ifjúkori mondás: Isten szeme mindent lát, el ne lopd a léniát, mert a nagy keze nagyot üt a fejedre. 6 DEKA ÉRTESÍTŐ

7 Gondolkozzunk, ne hagyjuk magunkat becsapni! Három csoportba foglaltam össze mondanivalómat: mai problémái. Ki terrorista, ki szabadságharcos? 2. Politika, politikus problémaköre. 3. Ígérgetések, hazugságok hitele. 1. Az emberek egyes fogalmak értelmezésében nagy zavarban vannak. Példának említem, hogy ma politikai elkötelezettségüktől függően ugyanazt a fogalmat különbözőképpen értelmeznek. Régen a fennálló hatalom ellen küzdőket betyároknak, csetnikeknek, partizánoknak nevezték attól függően, hogy egyetértettek tevékenységükkel, vagy ha nem, akkor összeesküvők, rablók, terroristák, finomabb kifejezéssel lázadók voltak. Függetlenül, hogy milyen cél érdekében harcoltak (szegénység, vallási, nemzetiségi elnyomás, éhezés ellen, ma pl. Irakban az olaj termelőhelyeinek birtoklásáért stb.). Ide sorolható a magyar 1956-os forradalom értékelése is. Ismert, hogy a Kádár-rendszer 40 éven keresztül ellenforradalmároknak bélyegezte a ma már hősöknek nevezetteket, úgy mondjuk ma: szabadságharcosok voltak. Azóta nagyot fordult a világ ma már október 23-a nemzeti ünnep, a kivégzettek mártírók, díszsírhelyen nyugszanak. A volt ÁVH-sok, pufajkások is (pl. Horn Gyula stb.) minden évben kegyeletüket róják le a 301-es parcella előtt. Kezdetben még (1991-ben) voltak, akik úgy gondolták, hogy az 1956-os emlékművet két részre kell osztani egyik oldalon a gyilkosokra, másik oldalon az áldozatokra emlékezve. Csupán érdekességnek említem, hogy két halálraítélt túlélő, Wittner Mária és Mécs Imre is különbözőképpen emlékezik 1956-ra. Mécs ma már az őt halálra ítélő kommunista utódpárt tagja, Wittner az ellenzéki frakcióban ül! Kíváncsi lennék, ha ketten találkoznak, mit mondanak egymásnak? Nemrég a Kerepesi temetőben jártam. A ravatalozóba vezető út bal oldalán (fő helyen) egy különös elég tekintélyes területen ávós emléktáblacsoportot találtam. Igen sok ávós, rendőr emléktábla volt ott 1956 hősi halottaira emlékezve kissé elhanyagolt állapotban, de mégis a Nemzeti Panteonban. Ugyanis sokan a Kerepesi úti temetőt Nemzeti Panteonnak nevezik. Úgy vélem, a halottak tiszteletet érdemelnek, de az 1956-os ávósok emléktábláinak azért nem a Panteonban a helyük. Csak megemlítem, hogy ugyanekkor Csömörön a kommunisták által meggyilkolt milliós áldozatokra igen szerény emlékművel emlékezünk nem lebecsülve említem vidéken, nem a fővárosban. Javasolom, hogy Szoborparkba helyezzék el (Balatoni u ) az emléktáblákat (ugyanis ezek nem sírhelyek, csak emléktáblák!) XIV. évf. 5. szám 7

8 2. Különbséget kell tenni a politikus és politika között. A kettő között az emberek általában nem tesznek különbséget. Pedig a politikus személyhez kötött fogalom, a politika több ember, csoport, nemzet érdekében kifejtett tevékenység. A politikus a személy tulajdonságaitól is függő fogalom (lehet kedvező vagy kedvezőtlen). Mivel a politikusok a húsosfazék közelében vannak, könnyebben vétenek a törvények ellen. Sokan ezt úgy fejezik ki, hogy aki több éven át vezető politikus volt, az már kéthárom év börtönt is megérdemelne. Ezért említik sokan a politikusi szakmát pejoratív hangsúllyal. Ettől eltekintve politizálni minden ember kötelessége. Ugyanis, ha azt mondom, én nem politizálok, nem megyek el szavazni, akkor jogosan említheti Gyurcsány, hogy az április 9-i népszavazáson hiába mondott 3,2 millió ember nemet az egészségügyi törvényre a 7 millió választóhoz képest ez kisebbséget jelent. A nem szavazókat a törvény elfogadóihoz sorolta. Gondolkozzunk! Az egészségügyi törvény elfogadóinak csak a népszavazáson nemmel szavazókat lehet tekinteni. Ezek igen csekély számúak voltak. A nem szavazók nem tekinthetők valamennyien nem szavazóknak, mivel a legkülönfélébb okokból nem mentek el, vagy nem tudtak elmenni szavazni. Egyetlen közvélemény-kutató sem vallja amit Gyurcsány vall, ha nem mondja meg valaki a véleményét, akkor oda sorolom, ahová én akarom! Ebből milyen tanulság vonható le? Mindenkinek, aki el tud menni szavazni, annak kötelessége kinyilvánítani szavazatát. 3. A legalapvetőbb követelmény a politikusokkal szemben: NE LOPJ, NE CSALJ, NE HAZUDJ! Szégyenletes, ha ezt a politikusok nem vallják be csak ha rájuk bizonyítják. De még szégyenletesebb, ha bevallják DE NEM KÉRNEK BOCSÁNATOT MIATTA! A világ előtt szégyen, hogy nekünk olyan miniszterelnökünk van, aki bevallotta, hogy hazudott de szinte dicséretesnek tartja, hogy be merte vallani hazugságát, és ezt olyan csekély bűnnek tartja, amiért nem kell neki bocsánatot kérnie senkitől! Dr. Bajnok István Vállaljuk véleményünket! Ne a média csalfa hangja befolyásolja szavazatunkat! Merjük világnézetünket megvallani! Csak így lesz keresztény nemzet Magyarországból! TERJESZD AZ ÉRTESÍTŐT! Ha több példányt kívánsz, vagy nem kívánod további küldését, kérem, jelezd kívánságod teljesítjük. Bankszámlaszámunk: OTP A Demokratikus Közéletért Alapítvány (DEKA) lapja. Felelős szerkesztő: dr. Baj nok Ist ván. Szerkesztőség: 1111 Budapest, Bartók Béla út 18. Tel./fax: DEKA ÉRTESÍTŐ

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ ALAPSZABÁLYA

A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ ALAPSZABÁLYA I. Alapító nyilatkozat A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ ALAPSZABÁLYA Mi, a Demokratikus Koalíció sokféle irányból jött alapítói modern demokráciát kívánunk, jogállammal, parlamentarizmussal, szociális piacgazdasággal

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu I. évf. 3. sz., 2012. szeptember

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu I. évf. 3. sz., 2012. szeptember ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu I. évf. 3. sz., 2012. szeptember DEKA Tartalom Ágost: Válságokról 1 Jövő a Szent Korona jegyében 2 A nemzet népjóléti helyzete 3 A népjóléti

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: ertesito@bajnok.hu

ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: ertesito@bajnok.hu ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XIV. évf. 4. sz., 2008. április 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: ertesito@bajnok.hu Szükség van

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu

ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XV. évf. 2. sz., 2009. február 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu A múlt jövője!

Részletesebben

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Hazánkban a politikai élet súlyos erkölcsi és identitási válsága alakult ki. E sorok írója abban látja a válság alapvető

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

A Svetits Katolikus Gimnázium. Diákönkormányzatának Szervezeti és. Működési Szabályzata

A Svetits Katolikus Gimnázium. Diákönkormányzatának Szervezeti és. Működési Szabályzata A Svetits Katolikus Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési 2011 1 Tartalomjegyzék I. Az SZMSZ célja, jogi alapjai...3 II. A diákönkormányzat szerepe, feladatai, jogai...3 1. A diákönkormányzat

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3.

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a N G Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság (1052 Budapest, Városház

Részletesebben

A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ ETIKAI ÉS FEGYELMI SZABÁLYZATA

A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ ETIKAI ÉS FEGYELMI SZABÁLYZATA A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ ETIKAI ÉS FEGYELMI SZABÁLYZATA 1. Az Etikai Bizottság: 1. biztosítja, hogy a párt az Alapszabálynak megfelelően tevékenykedjen, elősegíti az Alapszabály egységes értelmezését, ennek

Részletesebben

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Budapest, 1121 Költő u. 21. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. A szakosztály megnevezése, jelképe: A szakosztály magyar neve: Magyar

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat Mi, a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén, felelőséggel minden magyarért,

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A szabályozási dokumentum alkalmazási területe: kiterjed a TUDOSZ minden szervezeti egységére, tisztségviselőjére, tagjára és munkatársára.

Részletesebben

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 1. -ban írt felhatalmazás alapján a 2001. év október 13. napján tartott alakuló közgyűlésen

Részletesebben

ALAPSZABÁLY KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT KDNP. Székhelye: 1123. Budapest, Greguss utca 9. 2005. május 21.

ALAPSZABÁLY KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT KDNP. Székhelye: 1123. Budapest, Greguss utca 9. 2005. május 21. ALAPSZABÁLY KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT KDNP Székhelye: 1123. Budapest, Greguss utca 9. 2005. május 21. Kereszténydemokrata Néppárt Budapest 2005 Felelős kiadó: Dr. Semjén Zsolt Nyomdai előkészítés: Színforrás

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról.

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról. Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról Módosítások: a) 3/2004. (I. 26.) ör. b) 4/2004. (I. 26.) ör. c) 16/2004

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

NEGYEDIK ÉRTÉKELÉSI KÖR. A parlamenti képviselőket, bírákat és ügyészeket érintő korrupció megelőzése ÉRTÉKELŐ JELENTÉS MAGYARORSZÁG

NEGYEDIK ÉRTÉKELÉSI KÖR. A parlamenti képviselőket, bírákat és ügyészeket érintő korrupció megelőzése ÉRTÉKELŐ JELENTÉS MAGYARORSZÁG 2015. március 27. Bizalmas Greco Eval IV Rep (2014) 10E N E G Y E D I K NEGYEDIK ÉRTÉKELÉSI KÖR A parlamenti képviselőket, bírákat és ügyészeket érintő korrupció megelőzése ÉRTÉKELŐ JELENTÉS MAGYARORSZÁG

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

2009. évi határozatok

2009. évi határozatok 2009. évi határozatok 1/2009. (II. 10.) sz. határozat A Heves Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete nem fogadta el Pusoma Jenő azon módosító javaslatát, mely szerint az SZMSZ-tervezet

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alapszabály A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA melyet az MPRSZ Közgyűlése 2015. május hó 11.-én módosított (dőlt) és elfogadott, valamint egységes szerkezetbe foglalt I. fejezet: Név, alapadatok,

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG AZ ALAPTÖRVÉNY NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁHOZ

HÁTTÉRANYAG AZ ALAPTÖRVÉNY NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁHOZ HÁTTÉRANYAG AZ ALAPTÖRVÉNY NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁHOZ I. ELŐZMÉNYEK 1. A módosítás indoka Az Országgyűlés 2013. március 11-én elfogadta az Alaptörvény negyedik módosítását (a továbbiakban: Módosítás). A Módosítást

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL 1. OLDAL JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület (továbbiakban, de nem kizárólagosan: Egyesület) rendkívüli Közgyűlésén, Dunavarsányban, a Gyóni Géza utca 5 szám alatt.

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! sorszám 1 főcím 2 pótcím 2000. 03... nap... óra... perctől HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6

kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! sorszám 1 főcím 2 pótcím 2000. 03... nap... óra... perctől HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 1 főcím 2 pótcím sorszám HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat

Részletesebben

2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról

2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról 2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról 1. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása 1. A Büntető

Részletesebben

t e r v e z e t I. Fejezet Általános rendelkezések 1..

t e r v e z e t I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról t e r v e z e t Somoskőújfalu Község Önkormányzatának

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.058/2014/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Ügyvédi Iroda (címe., ügyintéző: ügyvéd neve) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014.

Részletesebben

Mezőkövesdi VG Zrt JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA

Mezőkövesdi VG Zrt JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA 1. melléklet a /2013. (VIII..) önkormányzati határozathoz Mezőkövesdi VG Zrt JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA 1.oldal I. Bevezetés A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG Készült a 2012. szeptember 12-én tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Kincses Csilla közművelődési referens Tárgy:

Részletesebben

LEVÉLÍRÓ MARATON 2014 SZAÚD-ARÁBIA: BÖRTÖN ÉS 1000 KORBÁCSÜTÉS EGY HONLAP ELINDÍTÁSÁÉRT

LEVÉLÍRÓ MARATON 2014 SZAÚD-ARÁBIA: BÖRTÖN ÉS 1000 KORBÁCSÜTÉS EGY HONLAP ELINDÍTÁSÁÉRT LEVÉLÍRÓ MARATON 2014 SZAÚD-ARÁBIA: BÖRTÖN ÉS 1000 KORBÁCSÜTÉS EGY HONLAP ELINDÍTÁSÁÉRT Raif Badawit, aki a Szaúd-Arábiai Liberálisok nevű - politikai és szociális vitáknak helyet adó - online fórum alapítója,

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

az alkotmánybíróság határozatai

az alkotmánybíróság határozatai 2015. október 7. 2015. 19. szám az alkotmánybíróság határozatai az alkotmánybíróság hivatalos lapja Tartalom 28/2015. (IX. 24.) AB határozat a Kúria Knk.IV.37.467/2015/2. számú végzése alaptörvényellenességének

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Orgovány Község Önkormányzata, Önkormányzat Polgármestere, Képviselő-testülete részére Tárgy: Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzatának elfogadása Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ALAPSZABÁLY 2014. 05. 19. CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ALAPSZABÁLY

CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ALAPSZABÁLY 2014. 05. 19. CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ALAPSZABÁLY CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ALAPSZABÁLY Elfogadva a Taggyűlés 6/ 2014 (V.19.) Tgy. sz. határozatával. A lábjegyzetben kurzív betűkkel a kamarai törvény kivonata olvasható. 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ALAPSZABÁLYA 2014. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A KÖZTESTÜLET NEVE Győr-Moson-Sopron Megyei Építész Kamara 2.. 1./ SZÉKHELYE 9023 Győr, Corvin u. 22. 2./ ILLETÉKESSÉGI

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Szakács Tamás. 1. M. Ostrogorski, R. Michels, M. Weber a modern pártokról

Szakács Tamás. 1. M. Ostrogorski, R. Michels, M. Weber a modern pártokról 1. M. Ostrogorski, R. Michels, M. Weber a modern pártokról Ostrogorski - szerinte a szervezett párt megjelenése teljesen átalakította a hatalmi viszonyokat, így amit eddig a politikáról tudtunk, azt el

Részletesebben

Hernádszentandrási Sport Egyesület

Hernádszentandrási Sport Egyesület Hernádszentandrási Sport Egyesület Alapszabálya 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Hernádszentandrási Sport Egyesület Rövidítése: HSE Színe: fekete-fehér Alapításának éve: 2006 Székhelye:

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Alulírott adós előadom, hogy önálló bírósági végrehajtó előtt számon végrehajtás folyik velem szemben. A végrehajtást kérő: Álláspontom szerint a végrehajtást kérő

Részletesebben

Szervezet előkészítő javaslat. I. Bevezetés helyzetértékeléssel. 2010-ben még sokan bíztak, elhitték, az új kormány a zemberekért lesz.

Szervezet előkészítő javaslat. I. Bevezetés helyzetértékeléssel. 2010-ben még sokan bíztak, elhitték, az új kormány a zemberekért lesz. 1 Szervezet előkészítő javaslat I. Bevezetés helyzetértékeléssel A rendszerváltás viharos gyorsaságú gazdasági átalakulást eredményezett, de a kialakulóban lévő új politikai rétegben nem jött létre közmegegyezés

Részletesebben

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL (A MÓDOSÍTÁSOK A TAGOK 2014/3., 2014/4., 2014/6. ÉS 2014/7.SZÁMÚ HATÁROZATAIN ALAPULNAK. A MÓDOSÍTÁSOKAT DŐLT BETŰS SZEDÉS JELZI.) Franciaországi Ösztöndíjasok

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 1

2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 1 OptiJus Opten Kft. 1. 2011. évi CXIII. törvény 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 1 A 2012.1.1. és 2012.6.30.

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet)

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet) HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK Szervezeti és Mőködési Szabályzata (tervezet) Bőnmegelızési Tanács Szervezeti és Mőködési Szabályzata A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

Az utolsó percben. A gyenge és kiszolgáltatott nemzeteket mindig megszállják és eltapossák

Az utolsó percben. A gyenge és kiszolgáltatott nemzeteket mindig megszállják és eltapossák INTERJÚ Az utolsó percben A gyenge és kiszolgáltatott nemzeteket mindig megszállják és eltapossák A Keleti pályaudvaron szerzett személyes benyomásokból egyértelműen kitűnt, hogy valóban szervezett folyamatról

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Zamárdi Város Önkormányzatának 8/2011. (IV.19.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben) 2 I. fejezet* Bevezető rész 1..* *Az Alaptörvény 32. cikk 2.) bekezdése,

Részletesebben

FEGYELMI SZABÁLYZAT. A Baráti Kör tagsága tekintetében első fokon a Választmány, másodfokon a Közgyűlés rendelkezik fegyelmi jogkörrel.

FEGYELMI SZABÁLYZAT. A Baráti Kör tagsága tekintetében első fokon a Választmány, másodfokon a Közgyűlés rendelkezik fegyelmi jogkörrel. HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete -Kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet- 8000. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22 311-255, www.htbkszfvar.hu, email: htbk.szfvar@regiment.hu

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján II. FEJEZET A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGOK 10. A választási bizottság 14. (1) A választási

Részletesebben

2013. július 5. Kiegyensúlyozott tájékoztatás az EP plenáris üléséről.

2013. július 5. Kiegyensúlyozott tájékoztatás az EP plenáris üléséről. 2013. július 5. Kiegyensúlyozott tájékoztatás az EP plenáris üléséről. Kedves Olvasó! Tavares konyec! - Ezt mondta volna legszívesebben a magyar kormánytöbbség. E helyett azonban ennél sokkal keményebbeket

Részletesebben

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara. Segélyalap Szabályzata

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara. Segélyalap Szabályzata Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1135 B u d a p e s t, Szegedi út 37-39. Telefon: 00-(36)-1-220-5690. FAX: 00-(36)-1-220-8921. Száma: 00/A/ 00008/2007. A Személy-, Vagyonvédelmi

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

í t é l e t e t: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. I n d o k o l á s

í t é l e t e t: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. I n d o k o l á s A Fővárosi Ítélőtábla a dr. Nádasi-Szabó Tamás (felperesi jogtanácsos címe) jogtanácsos által képviselt KDB Bank Európa Zrt. (1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) felperesnek a Dr. Rátky és Társa

Részletesebben

2012. évi.. törvény. a társadalmi szervezetek támogatása átláthatóságának megteremtése érdekébe n szükséges egyes törvények módosításáról

2012. évi.. törvény. a társadalmi szervezetek támogatása átláthatóságának megteremtése érdekébe n szükséges egyes törvények módosításáról Érk zo: 2012. V:2:.Ea. 2012. évi.. törvény a társadalmi szervezetek támogatása átláthatóságának megteremtése érdekébe n szükséges egyes törvények módosításáról 1. A pártok m űködéséről és gazdálkodásáról

Részletesebben

CÍM: Előterjesztés a Sopron és Környéke Víz és Csatornamű ZRt. 2007. évi Éves Beszámolójáról és Alapszabályának szükséges módosításáról.

CÍM: Előterjesztés a Sopron és Környéke Víz és Csatornamű ZRt. 2007. évi Éves Beszámolójáról és Alapszabályának szükséges módosításáról. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58940-5/2008 CÍM: Előterjesztés a Sopron és Környéke Víz és Csatornamű ZRt. 2007. évi Éves Beszámolójáról és Alapszabályának

Részletesebben

az alkotmánybíróság határozatai

az alkotmánybíróság határozatai 2015. október 14. 2015. 20. szám az alkotmánybíróság határozatai az alkotmánybíróság hivatalos lapja Tartalom 3195/2015. (X. 14.) AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról... 1384 3196/2015. (X.

Részletesebben

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013.

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013. VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013. Jelen Szabályzatot 2013. május 29-én fogadta el a HVDSZ 2000 Országos Értekezlete (10/2013. sz. Országos Értekezleti határozat) 2 1. Általános rendelkezések 1.1 A választások

Részletesebben

Dr. Kincses István ügyvédi iroda

Dr. Kincses István ügyvédi iroda Dr. Kincses István ügyvédi iroda 5900 Orosháza Tass u. 9. I/2. 30/9288-690 tel/fax 68/633-763 email: 704237822@vodamail.hu adószám: 18391864-2-04 Magyar Országgyűlés Igazságügyi bizottsága 1357 Budapest,

Részletesebben

Tanárok Európai Egyesülete

Tanárok Európai Egyesülete Tanárok Európai Egyesülete A Tanárok Európai Egyesületének Alapszabálya, amely készült az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint annak módosításai alapján. I. AZ EGYESÜLET NEVE ÉS CÉLJA Az

Részletesebben

Adóellenőrzések és adóperek a gyakorlatban

Adóellenőrzések és adóperek a gyakorlatban Adóellenőrzések és adóperek a gyakorlatban Dr. Bajusz Dániel Főosztályvezető Dr. Végvári Tamás Főosztályvezető-helyettes NAV /Kiemelt Adó és Vám Főigazgatóság/ Hatósági Főosztály 2013. november 13. I.

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. 97/2010.(III.09.) számú határozat. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:

J E G Y ZŐKÖNYV. 97/2010.(III.09.) számú határozat. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: J E G Y ZŐKÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. március 09-én (Kedd) 11.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa, Sugár

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László A J K A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A HUMÁN ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-111 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 1/50-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI TARTALOMSZOLGÁLTATÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A MAGYARORSZÁGI TARTALOMSZOLGÁLTATÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A MAGYARORSZÁGI TARTALOMSZOLGÁLTATÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA Budapest, 2001. március 14. módosítva: Budapest, 2003. szeptember 11. módosítva: Budapest, 2004. június 8. Módosítva: Budapest, 2006. július

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 865/2008. (V. 22.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 865/2008. (V. 22.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 865/2008. (V. 22.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Ügyiratszám: 13264/9/2008. az egységes mezőgazdasági támogatási rendszer bevezetéséről, működtetéséről, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról

Részletesebben

H A T Á R O Z A T I J AVA S L A T. Tisztelt Közgyűlés!

H A T Á R O Z A T I J AVA S L A T. Tisztelt Közgyűlés! H A T Á R O Z A T I J AVA S L A T Tisztelt Közgyűlés! Alulírott Vasszi Zoltán, mint a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület Elnöke az alábbi előterjesztést tárom a Tisztelt Közgyűlés elé,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: rendkívüli ülésén 2008. július 9-én. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Hertlik Mihály, Kochnyák Sándor, Makovics Zoltán, Mészáros János, Nagy Péter,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2012. április 5-én megtartott üléséről Hozott döntések: 21/2012. számú határozat napirend elfogadásáról 22/2012. számú határozat

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Lakáspiaci hírek... Nem kell sírni!... Mi történik a lakáspiacon?... Retail hírek... Kétmilliárdos értékesítés Klépierre módra...

Tartalomjegyzék. Lakáspiaci hírek... Nem kell sírni!... Mi történik a lakáspiacon?... Retail hírek... Kétmilliárdos értékesítés Klépierre módra... 2013 51. hét Tartalomjegyzék Lakáspiaci hírek... Nem kell sírni!... Mi történik a lakáspiacon?... Retail hírek... Kétmilliárdos értékesítés Klépierre módra... 2/8 3 4 5 7 8 Lakáspiaci hírek 2013 51. hét

Részletesebben

Emlékezzünk TÓTH ILONA KONCEPCIÓS PER KONFERENCIA

Emlékezzünk TÓTH ILONA KONCEPCIÓS PER KONFERENCIA Emlékezzünk Én még ismertem Tóth Ilonkát. Szelíd hangján, de határozott számonkéréssel oktatta 75 fős elsőéves ápolónői hallgatóinak az anatómiát, mint szigorló orvos 1955-ben. Nem igaz, hogy Ő gyilkolt!.

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 14- i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 14- i ülésére 920-5/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 14- i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.10.) sz. rendelet módosítása

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 5.-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 5.-i rendkívüli ülésére 8055-1/2009 ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 5.-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) A társaság neve, székhelye, jogállása 1.1.) A társaság neve: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 1.2.)

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről Ikt.szám:..-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány REFORMTÖREKVÉSEK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSBAN AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK

Részletesebben