ÉRTESÍTŐ Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: ertesito@bajnok.hu"

Átírás

1 ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XIV. évf. 5. sz., május 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: Őszintén a hátrányok megszüntetéséért (A KDNP Keresztényszociális Műhely vitaindíttó gondolatai) Az elvégzendő legszükségesebb feladatokat az alábbi pontokban foglaltuk össze: 1. A jelenlegi magyar szociális háló, szociális elosztó rendszerek kijavítása. 2. Fenntartható szociális gazdaság (lásd Spanyolország), szociális szövetkezetek (lásd Olaszország) magyarországi szervezése. 3. Gyermeket nevelő családok hátrányos helyzetének csökkentése, és ezzel társadalmunk elöregedésének lassítása. 4. Leszakadtak, és ezen belül a romák felzárkóztatásánál a produktív szociálpolitika előtérbe helyezése. 5. A hajléktalanság felszámolási programjának kidolgozása. 1. Európa-szerte fontolgatják az állami szervezésű szociális gazdasági részleg szervezését, mely nem csak a csökkent munkaképességű munkanélkülieknek teremt munkahelyet, és főleg a szegényebb réteg számára termel és olcsón árusít, helyettesítve ezzel a nálunk elterjedt kínai piacokat. Megoldást jelentene az ilyen jellegű szociálpolitika, mely kiegészítené a szociális piacgazdaságot. A segély egy része így munkabérré válna. A segély mértéke pedig attól függjön, hogy a támogatott milyen mértékben hajlandó erőfeszítéseket tenni a saját felemelkedése érdekében. Külföldet próbáljuk másolni a fenntartható szociális gazdaság magyarországi szervezésekor, pedig sokkal jobb eredményeket hozna az igen sikeres KALOT-módszer továbbfejlesztése, mely szintén a produktív szociálpolitikát alkalmazta. 2. Rendbe kell tenni a szociális elosztóhálózatot, mert a pénz nagy része nem jut el oda, ahova szánták. Például a szociális keret terhére százmilliókat költe-

2 nek tájékoztatás ürügyén, értelmetlen, szakszerűtlen, semmitmondó televíziós hirdetésekre is. (Ilyen volt például annak képernyőre vitele, hogy minden roma gyerek a versenyfutásban hátránnyal indul a nem romához képest. Ez egyrészt nem közöl új információt, másrészt nem teljesen igaz, mert vannak kiemelten gazdag roma gyerekek, és igen szegény nem romák.) Az Állami Számvevőszék évek óta hiába hívja fel a figyelmet arra a szerintük pénzszórási kavalkádra, melyben a lelkiismeretlenek a szegények nyomorán gazdagodnak. A liberalizmus elveire hivatkozó mindenféle pénzeltérítés nálunk már a törvényekkel és rendeletekkel körülbástyázott szervezett bűnözés jellegét veszi fel. Ezek a törvényes, de erkölcstelen esetek országosan meghaladják a milliárdos nagyságrendet. 3. Az a család, amelyik három-négy vagy több gyermeket vállal, és nincs átlag feletti jövedelme, vállalja az elszegényedést, a leszakadás kockázatát is. A Kárpát-medencében bennünket körülvevő országokban kb. háromszor nagyobb mértékben segítik a gyermekszülést és gyermeknevelést. Helytelen, az is, hogy a többgyermekes családok számára nincsenek megfizethető rezsiköltségű szociális bérlakások. A magyar igazságszolgáltatás gyakorlata szerint, ha bebizonyosodott, hogy a nagyvállalat azért bocsátotta el az anyát, mert több gyermeke van, akkor a kiszabott pénzbüntetést nem az anya kapja kárpótlásul, hanem az állam nyeli le, és a többgyermekes család nyomoroghat tovább! 4. A leszakadtak felzárkóztatására Magyarországban igen csak keveset törődnek. A romák felzárkóztatására ugyancsak nincsen semmi megfelelő javaslat. Ezek számára nem marad más, mint a munkanélküliség és a hajléktalanság. A munkanélkülieket csak egy évig tartják nyilván, utána marad a kilátástalanság a köztörvényes bűnözés! Közmunkák szervezésével egyes helyeken próbálkoznak a probléma megoldására, de ez nem mondható általánosnak, állami költségvetésből finanszírozottnak, rendeletekkel szabályozottnak! A munkanélküliség csökkentése szorosan összefügg az iparfejlesztési politikával. Ezzel lehetne segíteni a munkanélküliség csökkentésén. Kóka miniszter úr nyilatkozata szerint Dunaújvárosban ezért támogatták a dél-koreai Hankook gumigyár létesítését 1 milliárd forint vissza nem térítendő támogatással, különböző adókedvezményekkel amit a magyar vállalkozók nem kaphatnak meg, és mi lett az eredménye? A gyárvezetés Szlovákiából, Dél-Koreából hozott dolgozókat, a magyar munkanélküliek száma nem csökkent. 5. A hajléktalanság felszámolására nem készült program. Ugyan 1990-ben Demszky főpolgármester (akkoriban csak jelölt) a Déli pályaudvaron felkereste a hajléktalanokat és megígérte nekik, hogy megválasztása esetén egy éven belül felszámolja a hajléktalanságot de ez is, mint sok minden, csak ígéret maradt. 18 év után ma már azt mondják: a hajléktalanok nem akarnak dolgozni, segélyen kívánnak élni, mert ezek az emberek elszoktak a munkavégzéstől! Ezért nem is célszerű a munkanélküli segélyeket növelni! Ezt a liberális gondolatot sajnos sokan vallják 2 DEKA ÉRTESÍTŐ

3 magukénak még normálisnak látszó emberek is. A hajléktalanságot, ugyanúgy, mint a munkanélküliséget is, csak állami beavatkozással, iparfejlesztéssel, munkahelyek teremtésével, közmunkahelyek növelésével lehet csökkenteni. Műhelyünk nevében benne van a keresztény szó, és ez kötelez bennünket a szenvedések leküzdésére. Világnézetünk kötelez bennünket a véletlenek öszszjátéka miatt az utcára kitaszított és ott megfagyásra ítélt ártatlan emberek feltétlen tiszteletére. Valljuk, hogy a mi szabadságunknak mások szenvedése is határt szab! A szenvedések elhárítására tett közös erőfeszítés hatalmas impulzus. Képes a társadalmat összetartani és emberivé formálni. Erre égető szükség van társadalmunk apokaliptikus vonásai miatt is. Dr. Nemesszeghy György Dr. Bajnok István Keresztényszociális Műhely A KDNP belső reformja Az Értesítő nem pártlap, de olvasóinak nagy része a KDNP tagja, és ezért e lap gyakran foglalkozik a KDNP problémáival és jövőjével. Több cikk és olvasói levél is tárgyalta ezeket a kérdéseket, és a lap utolsó számának első cikke azzal a címmel jelent meg, hogy Szükség van önálló kereszténydemokráciára. Erre megdobbant sok olvasó szíve: Ezt mi is így gondoljuk. E remény megvalósításának feltétele, leegyszerűsítve, kettős: a belső reform és az országos szerep betöltésére való képesség. Itt a belső reformmal szeretnék foglalkozni, a belső reform ugyanis előfeltétele mindennek: jelentéktelen pártnak nem lehet országos szerepe. A belső reform alapfeltétele is kettős: a felsővezetés tisztelete a tagsággal, a testületi szervekkel és ezek tagjaival szemben, valamint a testületi szervek tagjainak tisztelete önmagukkal és saját rangjukkal, hivatásukkal és alapszabály szerinti kötelezettségeikkel szemben. Kezdjük ezt az Országos Választmánnyal. Az OV a pártnak az Egyesülési törvény szerinti legfelsőbb szerve, amelynek hatáskörébe tartozik a pártot illető legfontosabb kérdések eldöntése, az Alapszabály szerint pedig (56. [1] bek.) a párt legfelsőbb döntéshozó politikai és ellenőrző szerve, amely irányítja a párt tevékenységét. Ennek megfelelően működik-e az OV, valóban irányítja-e a párt tevékenységét, vagy csak megszavazza, ami eléje terjesztenek? Azt kell mondanunk, hogy nem irányít, hanem csak megszavaz. Elég itt három esetre hivatkozni. Az OV május 21-i ülésén helyben osztották ki a párt alapszabályának és programjának tervezetét. Azt kell leírnom, hogy ez az OV-nak és az OV tagjainak, sőt az egész tagságnak az arculütése. Országos szerepet betöltő valóságos politika pártban az alapszabály és különösképpen a program elfogadását hónapokig tartó és a párt egész tagságára kiterjedő vitának kell megelőznie. A program XIV. évf. 5. szám 3

4 mondja ki, hogy a párt milyen országot akar, mit akar tenni az országgal és az országért. Tudomásom szerint az OV egyetlen tagja kifogásolta ezt az eljárást, és az OV a programot, amelyet még csak nem is ismerhetett, és az alapszabályt is, amelyet ugyancsak nem ismert, gyakorlatilag vita nélkül és gyakorlatilag egyhangúlag elfogadta. Hogy történhetett meg ez? Az OV december 17-i ülésén alapszabály-ellenes és törvénysértő határozatok egész sorát fogadta el. Egységes a bírói gyakorlat abban, hogy az Alapszabálytól nem lehet eltérni, és ezt ennek a pártnak különösképpen jól kell tudnia, mert Giczy, Füzessy és Bartók uralmának az vetett véget, hogy eltértek az Alapszabálytól. Az OV azonban ezen az ülésén az OV-elnök és a pártügyész javaslatára gyakorlatilag egyhangúlag olyan határozatot hozott, hogy eltér az Alapszabálytól. Az Alapszabály emellett kimondja, hogy a tisztségviselőket titkos szavazással kell megválasztani. Az OV, ugyanilyen javaslatra, és ugyancsak gyakorlatilag egyhangúlag, olyan határozatot hozott, hogy nyílt szavazással választ meg tisztségviselőket. Hogy történhetett meg ez? Azt OV november 24-i ülésén alapszabály-módosításokat, valamint új Fegyelmi és Etikai Szabályzatot fogadott el úgy, hogy ezeket két nappal az ülés előtt kapta meg, tehát tulajdonképpen meg sem ismerhette, és főként nem vitathatta meg a tagsággal. Az OV ezeket a javaslatokat is, gyakorlatilag egyhangúlag, megszavazta. Az alapszabály-módosítások szerint megszűnik a platformszabadság, tehát a tagság önálló kezdeményezésének lehetősége. A Szakértői Tanács és az Önkormányzati Tanács elnökének és titkárának megválasztása kikerül az OV hatásköréből, tehát az OV gyakorlatilag elveszti befolyását ezekben a kritikus fontosságú kérdésekben. Mi több, megszűnik a Képviselőjelölt-állítási Szabályzat, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy megszűnik a párt testületi szerveinek befolyása, tulajdonképpen még a véleményezési joga is az országgyűlési és önkormányzati képviselők állítását illetően. Az új Fegyelmi és Etikai Szabályzat joggal minősíthető eszelős iratnak, mert 17 sűrűn gépelt oldalon írja le, hogy a párt hogyan büntetheti saját tagjait. Az OV mindezeket, gyakorlatilag vita nélkül és gyakorlatilag egyhangúlag, elfogadta. Ismét joggal vetődik fel a kérdés: hogyan történhetett meg ez? Térjünk át az OFEB-re. Az OFEB, a pártügyész javaslatára, kizárt valójában semmivel sem vádolható párttagokat, és őket a bíróság, most már jogerős ítélettel, visszahelyezte jogaikba. A bírósági elsőfokú ítélet kimondja, hogy a kizáró határozatok eljárási szempontból törvénysértők, és ezért megsemmisítendők, de kimondja azt is, hogy ugyanezek a határozatok érdemben is megalapozatlanok, mert a kizárt tagokat olyasmivel vádolták, ami nem fegyelmi vétség. Tekintettel arra, hogy ennek az elsőfokú ítéletnek a megváltoztatására semmi lehetőség sem volt, a pártügyész a másodfokú tárgyaláson visszavonta a fellebbezést. Ami még ennél is súlyosabb, ha ugyan lehet még ennél is súlyosabb, az OV korábban, gyakorlatilag vita nélkül és gyakorlatilag egyhangúlag, jóváhagyta ezeket a kizárásokat. Az OV-vel nem közölték, hogy mi is a vád azokkal a párttagokkal szemben, akiknek a 4 DEKA ÉRTESÍTŐ

5 kizárását jóváhagyja, és az OV egyetlen tagja sem vette a fáradságot, hogy ezt megkérdezze. Ismét joggal vetődik fel a kérdés: hogyan történhetett meg mindez? A párt egy tisztségviselője, aki jogvégzett és ügyvéd foglalkozású, azt mondta e sorok írójának, hogy nem szabad foglakozni ezekkel az ügyekkel, mert nincs értelme az ilyen jogászkodásnak. A válaszom az, hogy ez nem jogászkodás. Az a párt, amelynek legfelsőbb szerve sorozatosan fogad el törvénysértő határozatokat, amelynek Országos Fegyelmi és Etikai Bizottsága sorozatosan zár ki valójában semmivel nem vádolható párttagokat, és amelynek legfelsőbb szerve jóváhagy ilyen kizárásokat úgy, hogy meg sem kérdezi, hogy ugyan mit is vétettek azok, akiket kizár, nem valóságos politikai párt. A párt valóságos politikai szerepének előfeltétele, hogy testületi szervei alapszabályszerűen és törvényesen működjenek, és mindenekelőtt, hogy legfelsőbb szerve a legfelsőbb szerv rangjához és feladatához méltó módon működjön: irányítsa a párt tevékenységét, és ne szavazzon meg törvénysértő határozati javaslatokat. Szakolczai György Rövid hírek 1. A kecskeméti per margójára: A KDNP OFEB dr. Rubovszky György pártügyész, országgyűlési képviselő javaslatára án a Kecskeméti KDNP-szervezet elnökét, 3 tagját kizárta a pártból. Ezután az OV a pártügyész javaslatára indokolás nélkül jóváhagyta a kizárásokat. A kizárások ellen hárman a Fővárosi Bírósághoz fordultak, és a Bíróság i határozatával megsemmisítette a fegyelmi határozatot, illetve felfüggesztette azok végrehajtását. Az ítéletet dr. Rubovszky György megfellebbezte, amit a Fővárosi Ítélőtábla án kívánt tárgyalni. A pártügyész mint a párt jogi képviselője a tárgyaláson visszavonta fellebbezését, nyilván azért, mert nem látott esélyt a per megnyerésére. Ezzel a kizárt tagok tagsági jogai helyreálltak. Mi a tanulság ebből az ügyből? A pártügyész alkalmatlan a pártügyészi munkára! Valószínűleg a pártelnök tudtával ugyanazt a törvénysértést követte el, ami miatt a Legfelsőbb Bíróság elítélte az akkori pártelnököt, Giczy Györgyöt és Bartók Tivadart. Jobban kellene ismernie az egyesületekre, pártokra vonatkozó magyar rendeleteket, akkor elkerülhető lett volna a KDNP pervesztése! Tapasztaltuk azt is, hogy a pártügyész úr a KDNP alapszabályát sem ismeri. Kétszer is előfordult, hogy utólagosan az OV hozzájárulását kérte az alapszabály megsértése miatt ( és i OV-üléseken). A Fővárosi Bíróság véleménye: Az alapszabály rendelkezéseitől a szervezet nem térhet el. Nincs jogi lehetőség arra legyen az a legfelsőbb szerv, hogy utólagosan jóváhagyjon alapszabálysértő eljárást. A választmány felmentő határozata nem orvosolhatja az alapszabály be nem tartását. Ez világos állásfoglalás. Mindkét esetben ugyan- XIV. évf. 5. szám 5

6 azt a rendelkezést sértette, hogy a tárgyalásra szánt írásbeli anyagot késve küldte ki a tagoknak. Ezt egy pártügyésznek tudnia kellene! Vagyis a pártügyész jobban tette volna, ha a Giczy Bartók pártelnöksége során elherdált pártvagyon visszaszerzésére fordított volna több időt amire nem jutott ideje(?!), nem a személyi torzsalkodásokra! Erre több példát is tudok említeni. A pártvagyon visszaszerzése a KDNP vezetőségének is megkönnyítette volna a helyzetét! 2. A demokrácia csak csalással lehetséges? 2007-ben az SZDSZ új vezetőválasztást tartott. Két jelölt volt: dr. Kóka János és dr. Fodor Gábor. Az első fordulón döntetlen lett az eredmény, de a második fordulóban Kóka nyert. A párton belüli viták elcsitultak, amíg a Hír TV nem hívta fel bizonyos választási csalásokra a figyelmet. Bizottság alakult, ahol bebizonyosodott, hogy a hír igaz. (Ma már a rendőrség is nyomoz az ügyben.) Ugyanis többen nem voltak ott a választáson, aláhamisították aláírásukat! Nem ismertek, ezek a mások által leadott szavazatok melyik jelöltet segítették. Kóka azt mondja: az első választásokon Fodort támogatták a hamis szavazatok ezért lett döntetlen az eredmény. Kérdezem: a második választásokon már nem szavaztak a hamis szavazók? Úgy vélem, nemcsak az országgyűlési választásokon gyakorolták a csalást, de már saját berkeiken belül sem tudnak csalás nélkül pozícióba kerüni! (Dr. Bajnok István) 3. Aki még nem tudja: A magyar kommunista adminisztráció az 1960-as években a szovjet háborús jóvátétel fizetése és a világ kommunista mozgalmainak kötelező támogatása miatt kénytelen volt külföldi kölcsön (deviza) felvételére. A kölcsönfelvételt Fekete János közel- és távol-keleti kapcsolatai segítségével intézte, és 1 milliárd USA dollárt szerzett (uzsora)kamatra. Ezt a kamatot az állami költségvetés kb. 5-6 évig fizette. A kamatok fizetésével már de facto vissza lett fizetve a felvett összeg, de jure nem. (Tudomásunk szerint az állami költségvetés ezt az összeget a mai napig mint passzívát szerepelteti.) A kamatfizetés leállítása miatt az anonim hitelező nem reklamál, mert az ilyen hitelügylet világszerte köztörvényes bűnténynek számít! Kérdés: ez a kölcsönösszeg ma is szerepel (60 év után) a magyar állami költségvetésben? (Lisinszky György) A kommunistától még nehéz lesz megszabadulni, mert senki sem olyan veszedelmes, mint egy bukott eszme haszonélvezője, aki már nem az eszmét védi, hanem a zsákmányt. (Márai Sándor) Az igazat, csakis az igazat mondd ne csak a valót, ne hazudj, ne ferdíts! Ismert ifjúkori mondás: Isten szeme mindent lát, el ne lopd a léniát, mert a nagy keze nagyot üt a fejedre. 6 DEKA ÉRTESÍTŐ

7 Gondolkozzunk, ne hagyjuk magunkat becsapni! Három csoportba foglaltam össze mondanivalómat: mai problémái. Ki terrorista, ki szabadságharcos? 2. Politika, politikus problémaköre. 3. Ígérgetések, hazugságok hitele. 1. Az emberek egyes fogalmak értelmezésében nagy zavarban vannak. Példának említem, hogy ma politikai elkötelezettségüktől függően ugyanazt a fogalmat különbözőképpen értelmeznek. Régen a fennálló hatalom ellen küzdőket betyároknak, csetnikeknek, partizánoknak nevezték attól függően, hogy egyetértettek tevékenységükkel, vagy ha nem, akkor összeesküvők, rablók, terroristák, finomabb kifejezéssel lázadók voltak. Függetlenül, hogy milyen cél érdekében harcoltak (szegénység, vallási, nemzetiségi elnyomás, éhezés ellen, ma pl. Irakban az olaj termelőhelyeinek birtoklásáért stb.). Ide sorolható a magyar 1956-os forradalom értékelése is. Ismert, hogy a Kádár-rendszer 40 éven keresztül ellenforradalmároknak bélyegezte a ma már hősöknek nevezetteket, úgy mondjuk ma: szabadságharcosok voltak. Azóta nagyot fordult a világ ma már október 23-a nemzeti ünnep, a kivégzettek mártírók, díszsírhelyen nyugszanak. A volt ÁVH-sok, pufajkások is (pl. Horn Gyula stb.) minden évben kegyeletüket róják le a 301-es parcella előtt. Kezdetben még (1991-ben) voltak, akik úgy gondolták, hogy az 1956-os emlékművet két részre kell osztani egyik oldalon a gyilkosokra, másik oldalon az áldozatokra emlékezve. Csupán érdekességnek említem, hogy két halálraítélt túlélő, Wittner Mária és Mécs Imre is különbözőképpen emlékezik 1956-ra. Mécs ma már az őt halálra ítélő kommunista utódpárt tagja, Wittner az ellenzéki frakcióban ül! Kíváncsi lennék, ha ketten találkoznak, mit mondanak egymásnak? Nemrég a Kerepesi temetőben jártam. A ravatalozóba vezető út bal oldalán (fő helyen) egy különös elég tekintélyes területen ávós emléktáblacsoportot találtam. Igen sok ávós, rendőr emléktábla volt ott 1956 hősi halottaira emlékezve kissé elhanyagolt állapotban, de mégis a Nemzeti Panteonban. Ugyanis sokan a Kerepesi úti temetőt Nemzeti Panteonnak nevezik. Úgy vélem, a halottak tiszteletet érdemelnek, de az 1956-os ávósok emléktábláinak azért nem a Panteonban a helyük. Csak megemlítem, hogy ugyanekkor Csömörön a kommunisták által meggyilkolt milliós áldozatokra igen szerény emlékművel emlékezünk nem lebecsülve említem vidéken, nem a fővárosban. Javasolom, hogy Szoborparkba helyezzék el (Balatoni u ) az emléktáblákat (ugyanis ezek nem sírhelyek, csak emléktáblák!) XIV. évf. 5. szám 7

8 2. Különbséget kell tenni a politikus és politika között. A kettő között az emberek általában nem tesznek különbséget. Pedig a politikus személyhez kötött fogalom, a politika több ember, csoport, nemzet érdekében kifejtett tevékenység. A politikus a személy tulajdonságaitól is függő fogalom (lehet kedvező vagy kedvezőtlen). Mivel a politikusok a húsosfazék közelében vannak, könnyebben vétenek a törvények ellen. Sokan ezt úgy fejezik ki, hogy aki több éven át vezető politikus volt, az már kéthárom év börtönt is megérdemelne. Ezért említik sokan a politikusi szakmát pejoratív hangsúllyal. Ettől eltekintve politizálni minden ember kötelessége. Ugyanis, ha azt mondom, én nem politizálok, nem megyek el szavazni, akkor jogosan említheti Gyurcsány, hogy az április 9-i népszavazáson hiába mondott 3,2 millió ember nemet az egészségügyi törvényre a 7 millió választóhoz képest ez kisebbséget jelent. A nem szavazókat a törvény elfogadóihoz sorolta. Gondolkozzunk! Az egészségügyi törvény elfogadóinak csak a népszavazáson nemmel szavazókat lehet tekinteni. Ezek igen csekély számúak voltak. A nem szavazók nem tekinthetők valamennyien nem szavazóknak, mivel a legkülönfélébb okokból nem mentek el, vagy nem tudtak elmenni szavazni. Egyetlen közvélemény-kutató sem vallja amit Gyurcsány vall, ha nem mondja meg valaki a véleményét, akkor oda sorolom, ahová én akarom! Ebből milyen tanulság vonható le? Mindenkinek, aki el tud menni szavazni, annak kötelessége kinyilvánítani szavazatát. 3. A legalapvetőbb követelmény a politikusokkal szemben: NE LOPJ, NE CSALJ, NE HAZUDJ! Szégyenletes, ha ezt a politikusok nem vallják be csak ha rájuk bizonyítják. De még szégyenletesebb, ha bevallják DE NEM KÉRNEK BOCSÁNATOT MIATTA! A világ előtt szégyen, hogy nekünk olyan miniszterelnökünk van, aki bevallotta, hogy hazudott de szinte dicséretesnek tartja, hogy be merte vallani hazugságát, és ezt olyan csekély bűnnek tartja, amiért nem kell neki bocsánatot kérnie senkitől! Dr. Bajnok István Vállaljuk véleményünket! Ne a média csalfa hangja befolyásolja szavazatunkat! Merjük világnézetünket megvallani! Csak így lesz keresztény nemzet Magyarországból! TERJESZD AZ ÉRTESÍTŐT! Ha több példányt kívánsz, vagy nem kívánod további küldését, kérem, jelezd kívánságod teljesítjük. Bankszámlaszámunk: OTP A Demokratikus Közéletért Alapítvány (DEKA) lapja. Felelős szerkesztő: dr. Baj nok Ist ván. Szerkesztőség: 1111 Budapest, Bartók Béla út 18. Tel./fax: DEKA ÉRTESÍTŐ

ÉRTESÍTŐ. Újévi köszöntő

ÉRTESÍTŐ. Újévi köszöntő ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XVII. évf. 1. sz., 2011. január Közhasznú Szervezet megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu Újévi köszöntő Tisztelt

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu III. évf. 5. sz., 2014. máj.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu III. évf. 5. sz., 2014. máj. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu III. évf. 5. sz., 2014. máj. DEKA Tartalom Ferenc pápa üzenete 1 Fehér István: Emlékezés gróf Esterházy Jánosra 2 Ismét választunk 3

Részletesebben

Nyílt levél 2 DEKA ÉRTESÍTÕ

Nyílt levél 2 DEKA ÉRTESÍTÕ ÉRTESÍTÕ Demokratikus Közéletért Alapítvány XIII. évf. 12. sz., 2007. december 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito Légy híve rendületlenül hazádnak, oh

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu

ÉRTESÍTŐ. Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XVII. évf. 9. sz., 2011. szeptember Közhasznú Szervezet megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu Tartalom Bajnok István:

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. A választás után

ÉRTESÍTŐ. A választás után ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XVI. évf. 9. sz., 2010. szeptember Közhasznú Szervezet megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu A választás után A választás

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu II. évf. 6. sz., 2013. június

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu II. évf. 6. sz., 2013. június ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu II. évf. 6. sz., 2013. június DEKA Tartalom Dr. Bajnok István: Kereszténység és az élet 1 Dr. Bajnok István: Rendszerváltás, oh 3 Szentesi

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ. Demokratikus Közéletért Alapítvány XIII. évf. 10. sz., 2007. október 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta.

ÉRTESÍTÕ. Demokratikus Közéletért Alapítvány XIII. évf. 10. sz., 2007. október 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta. ÉRTESÍTÕ Demokratikus Közéletért Alapítvány XIII. évf. 10. sz., 2007. október 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Haza hazaszeretet Haza az az ország, ahol születtünk, s amelyhez szüleink,

Részletesebben

Hazánk. A Gyurcsány-kormány története a kudarcok története. Három kereszténydemokrata jelölt a Fidesz KDNP közös listáján Európai Parlamentbe

Hazánk. A Gyurcsány-kormány története a kudarcok története. Három kereszténydemokrata jelölt a Fidesz KDNP közös listáján Európai Parlamentbe K E R E S Z T É N Y S É G É S A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja Költõi felütéssel: hogyan is kezdõdött minden? Miként lett az Orvostovábbképzõ Egyetem patológus docensébõl, népjóléti miniszterbõl külpolitikus?

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 3. sz., 2015. márc.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 3. sz., 2015. márc. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 3. sz., 2015. márc. Tartalom Dr. Bajnok István: Éljen a magyar szabadság, éljen a haza 1 Dr. Jáky Miklós: Liberalizmus és szociáldemokrácia

Részletesebben

Az utolsó csepp ÖN K O R K É P PORONDPARÁDÉ. Esélyek és lehetőségek

Az utolsó csepp ÖN K O R K É P PORONDPARÁDÉ. Esélyek és lehetőségek Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET 2 0 0 9 3. szám ÖN K O R K É P tizenkilencedik évfolyam, 179. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT www.onkorkep.hu www.onkornet.hu Miért fontos Európa? 10 Szimbolikus

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu II. évf. 1. sz., 2013. január

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu II. évf. 1. sz., 2013. január ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu II. évf. 1. sz., 2013. január DEKA Tartalom Dr. Bajnok István: Rendszerváltás óh 1 Dr. Bajnok István: Rövid hozzászólás egy közös rendezvényhez

Részletesebben

SKANZENBEN HELYZETRÕL. A ciklus utolsó küldöttgyûlésnek napja június 27., helye a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum. A Települési Önkormányzatok

SKANZENBEN HELYZETRÕL. A ciklus utolsó küldöttgyûlésnek napja június 27., helye a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének folyóirata HARCOK 6 Mi mennyi? FEJLESZTÉSEK 10 Pácin igaza XVI. évfolyam, 2. szám 2006. február Ára: 360 forint KARCOK 19 Mi sok? MINDENNAPOK 20 Viharok után A ciklus utolsó küldöttgyûlésnek

Részletesebben

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a kispesti önkormányzat képviselő-testületének 2011. január 20-án 8 óra 30 perces kezdettel a i hivatal nagytermében (Bp. XIX., Városház tér 18. I. em. 41.) megtartott üléséről

Részletesebben

Tartalom. Kedves Barátaink, Európai színvonalú kampányt! Etikai kódex a kampányra

Tartalom. Kedves Barátaink, Európai színvonalú kampányt! Etikai kódex a kampányra Tartalom Európai színvonalú kampányt! 1 Etikai kódex a kampányra 1 Eljön-e a Te országod?" A liberális értékválasztás programja 2 Milyen Magyarországon szeretne élni? 3 Kiket támogasson az állam az adófizetôk

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu III. évf. 4. sz., 2014. ápr.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu III. évf. 4. sz., 2014. ápr. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu III. évf. 4. sz., 2014. ápr. DEKA Tartalom Szili Károly: Németh László gondolatai 2 Átányi László: Védjük meg magyar nyelvünket! 2 Dr.

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. február 15-i üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. február 15-i üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. február 15-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla király

Részletesebben

Hagyod, hogy a pénzük döntsön? 200 forint

Hagyod, hogy a pénzük döntsön? 200 forint 2013. október 12. MUNKÁSPÁRT 2013. október 12. 1 200 forint Hagyod, hogy a pénzük döntsön? Alapvető élelmiszer ÁFA: 0%. Gazdagok vagyonadója: 40%. Többkulcsos SZJA? Igen! Alanyi jogon járó nyugdíj? Igen!

Részletesebben

Szociológiai alapismeretek A műszaki menedzser szakos hallgatók évfolyamelőadásainak szerkesztett változata 2003.

Szociológiai alapismeretek A műszaki menedzser szakos hallgatók évfolyamelőadásainak szerkesztett változata 2003. Szociológiai alapismeretek A műszaki menedzser szakos hallgatók évfolyamelőadásainak szerkesztett változata 2003. Témakörök: 1. A szociológia fogalma, kialakulása, kapcsolata a társadalomtudományokkal.

Részletesebben

Egy feljelentés tanulságai

Egy feljelentés tanulságai Egy feljelentés tanulságai Még röviddel a rendszerváltás előtti időkre nyúlnak vissza annak a feljelentésnek a gyökerei, amelyről ebben az írásban szó lesz. Emlékszem, hogy közvetlenül a rendszerváltás

Részletesebben

A szegénység ellen ÖN K O R K É P ÁLLJ FEL! Sürget az idő. A cselekvés parlamentje. Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET

A szegénység ellen ÖN K O R K É P ÁLLJ FEL! Sürget az idő. A cselekvés parlamentje. Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET ÖN K O R 2 0 1 0 8 9. szám K É P huszadik évfolyam, 196 197. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT www.onkorkep.hu www.onkornet.hu ÁLLJ FEL! A szegénység ellen

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. Himnuszunkról

ÉRTESÍTŐ. Himnuszunkról ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XVI. évf. 10. sz., 2010. október Közhasznú Szervezet megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu Himnuszunkról 187 éves

Részletesebben

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! I. (XVIII.) ÉVFOLYAM 18. SZÁM. 2006. szeptember 22. A MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA A HAZUGSÁG ÁRA

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! I. (XVIII.) ÉVFOLYAM 18. SZÁM. 2006. szeptember 22. A MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA A HAZUGSÁG ÁRA VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! I. (XVIII.) ÉVFOLYAM 18. SZÁM A MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA A HAZUGSÁG ÁRA 2 NÉZÕPONT BAL SZEMMEL Thürmer Gyula MI A BAL SZEMÜNKKEL NÉZÜNK A VILÁGRA. ÍGY SOK MINDENT

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 5/2010. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. március 11-én 14:00 órai kezdettel tartott RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N

Részletesebben

TÁRSADALMI SZERZŐDÉS. A kibontakozás ellenzéki programja

TÁRSADALMI SZERZŐDÉS. A kibontakozás ellenzéki programja TÁRSADALMI SZERZŐDÉS A kibontakozás ellenzéki programja A Beszélő szerkesztői, név szerint Kis János, Kőszeg Ferenc és Solt Ottilia június második felében sokszorosított formában politikai programjavaslatot

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. február 19-én (csütörtökön) 9,00 órai kezdettel

Részletesebben

Ez az út. nem járható. Mellár Tamás közgazdász H E T I H Í R M A G A Z I N X I I I. É V F. 9. ( 5 1 3. ) S Z Á M 2 0 1 4. M Á R C I U S 7.

Ez az út. nem járható. Mellár Tamás közgazdász H E T I H Í R M A G A Z I N X I I I. É V F. 9. ( 5 1 3. ) S Z Á M 2 0 1 4. M Á R C I U S 7. ÁrA: 5 LeJ H E T I H Í R M A G A Z I N X I I I. É V F. 9. ( 5 1 3. ) S Z Á M 2 0 1 4. M Á R C I U S 7. Törvényre várnak a hazai agrárkamarák INTERJÚ Idősnek való vidék ötvenen túl a munkaerőpiacon TÁRSADALOM

Részletesebben

2012.05.25. péntek. A választójogi törvényről konzultált az MSZP a Velencei Bizottsággal

2012.05.25. péntek. A választójogi törvényről konzultált az MSZP a Velencei Bizottsággal 2012.05.25. péntek Fiatalokon alapuló új társadalmi szerződésre van szükség! Ajánlat Magyarországnak. Rendet és biztonságot! A választójogi törvényről konzultált az MSZP a Velencei Bizottsággal Új Btk.

Részletesebben

Jegyzőkönyvvezető: Varga Erzsébet (Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége beszédgyorsíró szolgálat)

Jegyzőkönyvvezető: Varga Erzsébet (Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége beszédgyorsíró szolgálat) Jegyzőkönyv az Országos Köznevelési Tanács 2005. december 8-án, csütörtökön az Oktatási Minisztérium (Budapest V., Szalay utca 10-14.) 101. számú tanácstermében megtartott üléséről Napirend: 1. A 2006.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2005. április 7-i üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2005. április 7-i üléséről 3-1-5/2005. Jegyzőkönyv Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2005. április 7-i üléséről Jelen vannak: Bókay Endre, Cservék Ágnes, De Blasio Antonio, Erb József, dr. Fekete Éva, dr.

Részletesebben