Kisvárda a két világháború közötti időszakban 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kisvárda a két világháború közötti időszakban 1"

Átírás

1 DARABOSNÉ MACZKÓ BEÁTA Kisvárda a két világháború közötti időszakban 1 A XIV. század óta mezővárosi jogállású Kisvárda az évi XLII. tc. szerint községi státusú település lett, csupán 1970-ben emelkedett városi rangra. A dolgozatban arra a kérdésre keresünk választ, hogy milyen szerepet töltött be Kisvárda Felső-Szabolcsban a század első felében, illetve mely tényezők bizonyítják városiasságát. A város lényegét három tényező kölcsönhatása adja: térbeli kiterjedése, népességbeni megtestesülése és funkcionális szerepe. " 2 Ránki György gondolatából kiindulva folytatjuk a vizsgálódást. Elsőként Kisvárda funkcionális szerepkörét tekintjük át. Ezt követően Kisvárda demográfiai változásait és a lakosság foglalkozási struktúráját vizsgáljuk, ugyanis az őstermelők és kultúrtermelöknek nevezett népességnek a jelenléte, illetőleg százalékos aránya adja meg azt az igazi kulcsot, amely egy-egy közület fejlettségét, városiasságát mutatja. Ez az arány független egy-egy közület lélekszámától, s tisztán mutatja a városi jelleget. Kisvárosi funkciók A két világháború közötti időszakban Kisvárda hatásköre még mindig nagy, bár sok hozzánk gravitáló községet elvesztettünk"' 1 a területelcsatolások következtében. Kisvárda vonzáskörzete magában foglalja a kisvárdai és tiszai járást egészen, s a nyírb aktái járásból kilenc, a nyírbogdányi járásból négy községet. Ennek az 56 községnek, amely Felső-Szabolcsot ma teszi, összesen lakosa van, ez Szabolcs vármegye lakosságának több mint 1/4-e. Felső-Szabolcs területe kat. hold, ami jóval kevesebb mint a megye területének 1/4-e. Felső- Szabolcs a vármegye legsűrűbben lakott része" írta a Felső-Szabolcs című lap 1933-ban. 5 Kisvárda a vizsgált korszakban már járásbírósági és adóhivatali székhely, a városban található szolgabíróság, telekkönyvi hivatal, királyi közjegyzőség, igen rendezett" kincstári posta, 1874 óta pénzügyőri biztosi állomás, csendőrség és városi rendőrség. " 6 Alsó fokú oktatás 1938-ban már hét elemi iskolában folyt: egy állami, négy felekezeti, egy gyakorló és egy, a Szent Orsolya-rend által működtetett elemi iskolában. 7 Az 1910-es évektől kezdődően megindult az oktatási intézmények választékának bővülése, jelezve a gyarapodó A dolgozat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár, a Jósa András Múzeum és a Nyíregyházi Főiskola Történettudományi Tanszéke által 1998-ban közösen meghirdetett helytörténeti pályázat első helyezettje. Ránki György: Várostörténet és történetírás. In: Vidéki városlakók. Szerk. Timár Lajos. Bp., (a továbbiakban Timár, 1993.) 55. Felső-Szabolcs (a továbbiakban FSZ), sz. 3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár (a továbbiakban SZSZBML), V Kisvárda nagyközség iratai, (a továbbiakban V. 347.) évi jkv. FSZ, sz. 2. Estók Bertalan: Kisvárda föld- és néprajza. Szakdolgozat Kisvárdai Városi Könyvtár Helyismereti Gyűjtemény, T (a továbbiakban Estók, 1934.) SZSZBML, V cs.

2 lakosság fokozódó taníttatási igényeit től Állami Főgimnázium fogadja a tanulni vágyó fiúkat. 8 A lányok taníttatására két leánypolgáriban (egy állami és egy zárdai) nyílt lehetőség, bár az 1909-től működő Községi Iparos és Kereskedő Tanonciskola az 1930-as években már lánytagozatot is indított, ahol a női szabó, kalapkészítő, férfiszabó, női fodrász, kézimunkás, divatkereskedő, fehérneművarró, fényképész " szakmát tanulhatták ki a lányok. 9 Az 1922-ben idetelepített Orsolya-rendi apácák sokat tettek a város oktatásügyéért: az elemi iskola és a leánypolgári mellett a helyi tanítóképzőt is ők működtették. A középfokú iskolák tanulóinak kb. fele (44-49 %-a) helybeli, további %-uk Szabolcs megye más községéből való, és a tanulók csekély hányada jött más, általában szomszédos megyéből. Míg a középfokú oktatási intézményekben átlagosan 942, addig a város tanítóképzőjében átlag 147 fő tanult évente. A tanítójelöltek 24 %-a helybeli, és összesen 58 %-uk Szabolcs megyei. Tehát a diákok csaknem fele más megyéből érkezett, elsősorban szomszédos megyéből, de akadtak nógrádi, komáromi, baranyai, pozsonyi illetőségűek is közöttük.'" Kisvárda a környék kereskedelmi és hiteléletének központja is ben öt bank működött a községben, 1927-ben már hat, de az összevonások következtében 1935-re számuk négyre csökkent. Mellettük két-három hitelszövetkezet is a lakosság szolgálatában állt. Ezek a pénzintézetek a helyiek és a környéken élők igényeit elégítették ki elsősorban, de akadt rá példa, hogy a szomszédos megyékből is érkeztek ügyfelek. A város két legnagyobb bankja az 1886-ban alapított Kisvárdai Ipar- és Kereskedelmi Bank és az 1903-ban létrehozott Gazdasági és Kereskedelmi Hitelintézet Rt. A két világháború között már egyik sem önálló, az előbbi a Magyar Általános Hitelbank affiliációja, az utóbbi a Magyar Nemzeti Bank mellékhelye. Önálló a Kisvárdai Hitelbank Rt. (1923) és a Közgazdasági Népbank Rt. (1910)" volt, ez utóbbi a húszas évek végén a Gazdasági Hitelintézet Rt.-vel egyesült. A kis- és nagykereskedések mellett általában öt-hat kereskedelmi részvénytársaság is működött, amelyek mezőgazdasági árukat forgalmaztak helyi bankok érdekeltségében. így például a Provincia" Termény- és Árukereskedelmi Rt., amelyet a Gazdasági és Kereskedelmi Hitelintézet Rt. alapított 1923-ban. Az Rt. Ausztriába, Svájcba, Cseh- és Olaszországba exportált nagy mennyiségű mezőgazdasági terméket, így például burgonyát. 12 A környéket egészségügyi szempontból is Kisvárda látta el. A rászorultakat már 1895-ben vármegyei közkórház fogadta, 13 amely 1939-ben 100 fekvőbeteget volt képes ellátni ben a műtőberendezés tökéletesen modern. Röntgen, laboratórium felszerelése igen kielégítő. Szülőszoba állíttatott üzembe, azonban a kórház fekvőhely hiányában az ápolásra szoruló betegek nagy tömegét kénytelen elutasítani. " u Valószínű, hogy nem a betegek száma több az átlagosnál, sokkal inkább a város és környéke nőtte ki" a kórházat, hiszen már 1922-ben három patika szolgálta ki a lakosságot, s két évvel később nyílt egy negyedik is. 15 Hogy igény volt 8 A lányok magántanulóként, magas tandíj fizetése mellett tanulhattak itt. 9 Maczkó Gyuláné - Sohajda Sándorné: A 111. sz. II. Rákóczi Ferenc Ipari Szakmunkásképző Intézet. In: Szakmunkásképzés Szabolcs-Szatmárban. Szerk. Péter Imre. Nyíregyháza, Az 1925/26., 1930/31., 1935/36., 1940/41. évi gimnáziumi, az 1927/28., 1930/31., 1934/35., 1940/41. évi állami lánypolgári, az 1931/32., 1935/36., 1939/40. évi Szent Orsolya zárda lánypolgári iskolák értesítői alapján számítva. (KLTE, Egyetemi Könyvtár) " Magyar Pénzügyi Compass. Bp., 1922/23., 1927/28., 1935/36. (a továbbiakban MPC) 12 Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban MOL), Z 105. Magyar takarékpénztárak központi jelzálogbankja rt. 2. cs tétel 13 FSZ, sz Uo. 15 SZSZBML, V évi jkv.

3 rájuk, és jó forgalmat bonyolítottak le, arra bizonyíték, hogy kettőnek a tulajdonosa keresete alapján több évben szerepel a legtöbb adót fizetők listáin ben létrejött az Országos Mentő Egyesület Kisvárdai Fiókja is, így ezután mentőszolgálat segítette a kórház munkáját. Miután megnéztük, melyek azok a fő szolgáltatási alapfunkciók, amelyek révén Kisvárda a térség centruma lett, vizsgáljuk meg, hogyan nyilvánul ez meg a városképben, mivel a város épületeivel, a termeléshez közvetlenebbül kapcsolódó infrastrukturális létesítményeivel közvetve tükrözi a város gazdasági szerepét és társadalmi jellegét. " r A lakóház tükrözi a kor emberének szokásait, társadalmi helyzetét is. Kisvárda városképét a Szent Lászlóról elnevezett főutca határozta meg. Ez és a belőle nyíló két-három utca adta a városi arculatot a településnek. A főutca két oldalán végig emeletes házak sorakoztak, bennük csillogó boltok, áruházak, ügyvédi irodák, és természetesen az elit lakóházai. A főutca akkori szemmel nézve tele szebbnél szebb üzletekkel. "' 8 A társadalmi életnek is fontos székhelye volt mint korzó a legfőbb szórakozási lehetőség, a szombat délutáni és esti séta itt zajlott. Kövezettek a város fontosabb utcái voltak, és betonjárdán is csupán a főutcán, a Csillag és a Posta utcán sétálhatott a lakosság. 19 Központi vízvezetékrendszer nem volt, 1927-ben 11 közés 140 magán fúrott kút látta el a népességet ivóvízzel. 2 " 1941-ben a lakóházak 6,2 %-a volt házi vízvezetékrendszerrel ellátva, ez 161 lakást jelent 199 fürdőszobával háznál a telken lévő kútról, 717 házhoz pedig messzebbről (max. 500 m) hordták a vizet. Villanyáramot a helyi malom szolgáltatott: 1941-ben 1147 lakásban világítottak árammal, azaz a lakások 34,5 %- ában. Míg az egy-két szobás lakások 72,5 %-ában, addig a három és annál több szobás lakások 10 %-ában nem volt villanyvilágítás. A kisvárdai lakások 87 %-a volt egy-két szobás ben, ezeknek 14 %-a nem rendelkezett konyhával. Hat és annál több szoba mindösszesen 29 lakásban volt, ezekben kivétel nélkül mindben található cselédszoba is. A telefonnal felszerelt lakások aránya még 1941-ben is csak 2,5 %, ami az 1938-as országos átlag fele ban Debrecenben lakosra 375 rádió jutott, Kisvárdán még 1941-ben is csak ben a lakások 7 %-a volt csak WC-vei ellátott és 1941 között a lakóházak száma megduplázódott, 1045-ről 2443-ra emelkedett. A növekedés nem egyenletes, ugyanis az új épületek 64 %-át 1920 és 1930 között építették. Ugyanakkor az építkezések mellett nagyarányú felújítások is történtek, mivel 1930-ra kb. felére csökkent a zsindely, zsúp, deszka, nád tetőzet, és a palával, cseréppel, bádoggal fedett házak száma 3,5-szeresére nőtt! 1930 és 1941 között csupán 181 új ház épült, ez az előző évtized építkezéseinek csak az ötöde ban már csak 13 építési engedély megadását kérvényezik a városban, ezek nagy része pedig átalakítás, toldás (pince, kamra, konyha). Mindössze négy új épületre kérnek engedélyt ekkor: egy szoba-konyha építésére vályogból, két 2 szoba, konyha, fürdő, előszoba vályogból és ugyanez téglából ban a községi képviselőtestület a kisvárdai járásbíróság új székházának építéséről hoz határozatot, mivel a hivatalnak évek óta nagyobb helyiségre lenne szüksége, illetve ezt SZSZBML, IV. B Szabolcs megye alispánjának iratai, (a továbbiakban IV. B. 411.) 749. d Timár, Kisvárda és környéke zsidósága (emlékkönyv). Szerk. dr. Jólesz Károly, Telaviv, (a továbbiakban dr. Jólesz, 1980.) Estók, Nyíregyháza és Szabolcs megye címtára, Szerk. Vertse Andor. Nyíregyháza, (a továbbiakban Szabolcsi címtár, 1927.) Az évi népszámlálás. Történeti Statisztikai Kötetek. Bp., (a továbbiakban TSK, 1975.) SZSZBML, V cs.

4 kívánja az évek óta tartó gazdasági válság hatása alatt úgyszólván teljesen kereset nélkül álló és vagyonát már majdnem felélt építőiparosok, építőiparban dolgozó segéd- és szakmunkások, valamint a nagyszámú napszámosok szociális érdeke is. " 2S 1941-ben a lakások kb. 1/3-a föbérleti volt, szám szerint 1018 lakás. Ebből 668, azaz a bérelt lakások 2/3-a 1 szobás volt konyhával, illetve konyha nélkül. 24 Az adatok alátámasztják adatközlőm állítását, miszerint direkt úgy építették a házat (főként) az iparosok, hogy öregkorukra a bérleti díjból élnek. " 2S Azaz házaikat L alakban építették, hogy saját használatú lakásaik mögé külön udvari bejáratú, általában egy szoba-konyhás lakást építhessenek, s azt albérletbe kiadhassák. Kisvárdán 1941-ben az épületek 2 %-a emeletes, s ezeknek is jó része közintézmény. A község a század elején nagyon szép, impozáns középületekkel gazdagodott ban épült az egyik építészetileg legharmonikusabb épület, a zsinagóga, amely nagyságával is érzékelteti a zsidóságnak a helyi társadalomban betöltött jelentős szerepét ben a Gazdasági és Kereskedelmi Hitelintézet Rt. székházát adták át, amely földszintes, központi fűtéssel ellátott, palával fedett téglaépület, 5 üzlethelyiséggel ben a pénzügyőrség modern emeletes laktanyával gazdagodott, amely a község egyik legszebb épülete. " 2? A gimnázium épülete nehezen készült el, a háború félbeszakította a munkálatokat, s utána is akadozott az építkezés, így csak 1929-re lett teljesen kész. 28 Kisvárda centrumának városias arculata, térbeli gazdagodása is jelzi a község anyagi és szellemi gyarapodását, amelyet a gazdasági válság fogott vissza a '30-as évek elején. A népesség száma és foglalkozási szerkezete Kisvárda társadalmának fejlődését és a lendület megtörését mutatják az alábbi számadatok: Kisvárda népessége l-ben 2 ' Év Kereső Eltartott Összesen SZSZBML, V évi jkv. TSK, Rozipál Györgyné (kisvárdai lakos) közlése MOL, Z 93. Pénzintézeti Központ. Revizori Osztály (a továbbiakban Z 93) 207. cs tétel Estók, Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium Jubileumi Emlékkönyve. Szerk. Abonyi Istvánná és társai. Kisvárda, A Magyar Statisztikai Közlemények (a továbbiakban MSK) 48., 71., 86. népszámlálási és a TSK, kötetei alapján.

5 Kisvárda lélekszáma 1900 és 1941 között 79 %-kal emelkedett. A táblázat adatai mutatják, hogy ez a nagyfokú növekedés 1930-ig tartott, mivel 1930 és 1941 között csupán 649 fővel nőtt a lakosság száma. Legjelentősebb a népesség gyarapodása 1920 és 1930 között, amikor a tényleges szaporodás 2698 fő volt, ez 23,6 %-os növekedést jelent. Ezen belül a természetes szaporodás aránya 12,3 %, míg a vándorlási különbözeté 11,3 %. Hivatalos vélemény szerint a vándorlási nyereség oka: városias jellegűfejlődés, kórházak idegen betegei, középfokú tanintézetek létesülése, kiosztott ingatlanokra betelepülés. " ig a község vonzóereje rendkívül erős a térségben. A helybeliek ezt főképp a földreformnak tulajdonítják, amelynek során Kisvárdán 80 kat. hold váltatott meg házhely céljára" 31, illetve a főleg környékbeli napszámosok és fuvarosok bevándorlásának, akik nagyobb munkalehetőség reményében jöttek be a városba. 32 Ez a vélemény igazolódni látszik, ha a lakosság számának növekedését vallásonként vizsgáljuk, ugyanis kiderül, hogy legnagyobb arányban a görög katolikusok és a reformátusok száma emelkedett a korszakban, márpedig a környéken főleg e két felekezethez tartozó földművelők éltek. A lakosság számának növekedése a főbb felekezetek szerint %-ban Év Római katolikus Görög katolikus Református Izraelita ,3 25,7 17,3 13, ,2 17,2 10,7 12, ,9 25,65 28,0 5, ,4 2,5 3,3 3,0 Az adatok alapján arra következtethetünk, hogy a zsidóság beáramlása 1920 után megszűnt, ami részben a trianoni béke során elszenvedett határváltozások következménye. Feltételezhetjük, hogy a felekezeteknek 193Ö és 1941 közötti, az előző évtizedekhez képest feltűnően alacsony arányú növekedése már pusztán a természetes szaporulatot jelzi, de ez a nagy különbség elvándorlást is sejtet, mivel irreális, hogy egy fős településen a keresők száma 10 év alatt 38 fővel nőjön, miközben az eltartottak száma 7,1 %-kal gyarapodjon. A statisztikai adatokból levont következtetéseket módosítja vagy inkább alátámasztja egy 1938 januárjából származó szociográfiai felmérés. 33 A kérdőív szerint Kisvárda lakossága fő volt 1938-ban, tehát a népességgyarapodás 1930 és 1938 között 8,3 %-os, ami reálisnak mondható a bevándorlás megszűntével, és ha hozzátesszük, hogy az es adatok azt sejtetik, hogy a népesség tényleges növekedése szinte teljesen természetes szaporodásból származott. 3 év alatt, 1938 és 1941 között a lakosság száma 528 fővel csökkent. Ismerve a vallási megoszlást 1938-ból, kiderül, hogy az izraelita (5 %), a református (4,7 %) és a görög katolikus (4,3 %) vallású népesség csökkenése okozta ezt a negatív tendenciát. Tehát a '30-as évek második felére megállt a népesség növekedése, sőt elvándorlás indult meg. Ennek fő oka a gazdasági válság elhúzódó hatása, mely főként az izraelita vallású elszegényedő kispolgári és a döntően református, görög katolikus vallású agrárproletár réteget érintette. Feltételezhetjük azt is, hogy a keresők nagy része az előbb említett problémák miatt lakóhelyétől távol vállalt munkát MSK, évi népszámlálás FSZ, sz. 2. Estók, 1934.

6 Az eddigiekből kiderült, hogy a demográfiai mozgások milyen mértékben változtatták a felekezeteken belüli számarányokat. Kisvárda lakosságának vallási megoszlása összességében nem mutat nagy változásokat. 34 Kisvárda népességének vallási megoszlása %-ban Év Római katolikus Görög katolikus Evangélikus Református Izraelita Egyéb ,0 10,0 0,30 25,00 31, ,9 11,0 0,75 24,90 30,3 0, ,9 11,7 0,60 24,40 30,2 0, ,2 12,7 0,60 27,45 25,9 0, ,9 12,5 0,60 27,10 25,5 0, ig Kisvárda legnagyobb felekezeti csoportja a római katolikusoké és az izraelitáké volt és 1941 között következik be a vallások számaránybeli eltolódása: minden felekezet nagyobb arányban képviselteti magát, kivéve a zsidóságot, melynek a lakosságon belüli aránya az 1900-as 31,7 %-ról 1941-ben 25,5 %-ra csökkent. A vallási megoszlás módosulása alátámasztja, amit már az eddigiekben is láttunk, hogy aföldreform során végbement nagyarányú beözönlés a közvetlen környék főként református és görög katolikus lakosságából történt. " 3S Az izraelita felekezet aránycsökkenésének oka tehát a többi felekezeti csoport növekedése, továbbá a határváltozások következtében a bevándorlás megszűnése és a '30-as években végbement elvándorlás. Elsődleges városi funkció a gazdasági termelésben és az áruforgalomban betöltött szerep. Egy település társadalmának foglalkozások szerinti megoszlása nyújthatja a leghűbb képet arról, hogy az adott település mennyire tölti be ezeket a primer funkciókat, a fejlődésnek milyen fokán áll. Kisvárda népessége foglalkozási főcsoportok szerint %-ban Év Őstermelő Ipar, forgalom Értelmiség Egyéb ,8 48,40 8,7 16, ,2 47,00 8,7 16, ,3 45,25 9,6 15, ,8 39,20 10,9 24,10 A fő foglalkozási csoportokon belül a mezőgazdasági és az ipar-forgalmi népesség aránya csökkent a korszakban. Az és év adatait összehasonlítva látjuk, hogy az ipar-forgalmi népesség esetében nagyobb arányeltolódás is bekövetkezett: 1910-ben Kisvárda népességének csaknem fele tartozott ide, 1941-ben pedig már csak 39,2 %-a ben a város SZSZBML, V cs. Az MSK népszámlálási kötetei alapján FSZ, sz. 3.

7 26,8 %-a élt a mezőgazdaságból, 1941-ben pedig 25,8 %-a. A változás egyik esetben sem egyenletesen történt. Az őstermelő népesség aránya 1930-ig fokozatosan nőtt, s ezután csökkent 10 év alatt 25,8 %-ra. Ezzel szemben az ipar-forgalmi népesség aránya végig csökkenő tendenciát mutat a korszakban, ami 1930 és 1941 között erősödött fel különösen. A mezőgazdasági keresők számaránya az évi 19,5 %-ról az évi 28,6 %-ra nőtt, az ipari keresők aránya az évi 35 %-ról az évi 24,9 %-ra esett vissza. A két csoport között foglalkozási átrétegződésről lehet szó, mivel 1930 és 1941 között az ipari keresők száma 21,4 %-kal csökkent, míg a mezőgazdasági keresőké 25,2 %-kal nőtt (ugyanakkor a többi foglalkozási csoportban a keresők száma max. 1 %-kal emelkedett). E két csoport arányveszteségével ellentétben az értelmiség aránya az évi 8,7 %-ról az évi 10,9 %-ra nőtt. S bár nem befolyásolja jelentősen a helyi társadalom foglalkozási szerkezetét, fontos megemlíteni, hogy 1920 és 1941 között az értelmiségi keresők száma 76 %-kal emelkedett. Kisvárda iparát a kisipar alkotta, a községben csak 1930-ban jegyeztek fel 20-nál több segédszemélyzettel működő vállalatot: egy cipészüzemet 28 segéddel és egy szeszfinomítót 33 segéddel. Ezeken kívül Kisvárda gyáriparát alkotta még a Vulkán Rt. és a Villamossági Műmalom Rt. Ezek a gyárak" valószínűleg kezdetleges kisüzemek, ipari kisvállalkozások voltak. Például a 28 főt alkalmazó cipészüzem dolgozói segéd, munkás, tanonc és segítő családtag beosztásban végezték munkájukat feltehetően egy nagyméretű cipészműhelyről van inkább szó, nem pedig gépekkel felszerelt gyárról. A szeszfinomító szervezettebb üzem képét mutatja az adatok alapján: 9 kereskedelmi tisztviselő, 5 művezető, előmunkás vagy altiszt, 14 segéd, 5 sofőr és szolga dolgozott itt. 37 Sajnos a többi ipari vállalkozásról nincsenek adataim, de a Vulkán és a Villamos Műmalom Rt. sem foglalkoztathatott többet embernél. Mindkettő a Gazdasági és Kereskedelmi Hitelintézet Rt. érdekeltségébe tartozott alapítása óta (1921, 1917). A bank a vállalat üzletvitelének irányítására közvetlen befolyást gyakorol és megfelelő ellenőrzés alatt tartja" a Vulkán esetében, a malom vezetésében nem vett részt közvetlenül. 38 Jól példázza a kisüzemi vállalkozások helyzetét a Fried Testvérek gőzmalma, melyet édesapjuk Fried Sámuel hozott létre, feltehetően a XIX. század végén. Az üzem malom és olajütő volt egyben, 5-6 alkalmazottat foglalkoztatott ben bővítették az üzemet, melyhez hiteleket vettek fel ban eladósodásuk olyan mértékű lett ( pengő), hogy a Diner bank" zárgondnoksága alá került a malom ben a testvérek közös tulajdona volt két lakóház és a gőzmalom a berendezéssel. Ezeknek értékét az MNB pengőre becsülte akkor, de a testvérek közös tiszta vagyona csak pengő volt. 40 Kisvárdán nem voltak nagyobb ipari beruházások, gyárak, üzemek és 1941 között az önálló ipari keresők száma 20 %-kal, az ipari segédszemélyzet száma 18,6 %-kal csökkent. A város telítődése iparosokkal és a gazdasági válság együttes hatása, hogy az iparosok közül minden ötödik kénytelen volt más munka- vagy lakóhely után nézni. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy ugyanakkor az időszaki mezőgazdasági keresők aránya hallatlanul megugrott, majdnem két és félszeresére nőtt. Ez a változás Kisvárda történetében nem a városi fejlődés irányába mutat, az ipar megrekedt a céhes keretek között, munkaerő-kibocsátóvá vált, s a gazdaság egyéb ágazatai híján a mezőgazdaság szívta fel a munkaerő-felesleget Az MSK népszámlálási kötetei alapján számítva MSK, évi népszámlálás Uo. Bodnár István (kisvárdai lakos) közlése

8 Kisvárda társadalmi rétegei Az agrártársadalom Kisvárda össznépességét tekintve a mezőgazdasági népesség aránya mindig is meghatározó volt ben a lakosság 26,8 %-a, 1930-ban már 29,3 %-a az őstermelő népességhez tartozott, majd 194l-re 25,8 %-ra csökkent arányuk, de így is Kisvárda népességének negyede a mezőgazdaságból élt. A mezőgazdasági népesség száma az évi 2189 főről az évi 3809-re nőtt és 1920 között látványosan emelkedett létszámuk, ekkor a mezőgazdasági keresők száma majdnem kétszeresére nőtt. Ez a létszámnövekedés arányosan oszlik meg a különböző alkalmazásban álló keresők és az önállók között. Mezőgazdasági népesség között" Év Mezőgazdasági eltartottak Mezőgazdasági keresők Összes mezőgazdasági népesség A többi foglalkozási ág növekedési mértéke meg sem közelíti a mezőgazdasági népességét ebben az időszakban és 1930 között tovább nőtt számuk, de már csak 450 fővel, és ez is az eltartottak számának növekedéséből ered, mivel a mezőgazdasági keresők száma csökkent 173 fővel. Az 1930 és 1941 közötti bő évtizedben a mezőgazdasági keresők számának emelkedéséből származik jobbára az őstermelő népesség gyarapodása, mivel az eltartottak száma csak 80 fővel nőtt. Ez a hullámzó tendencia az agrárproletariátus változásaival van összefüggésben, így először az agrártársadalomnak ezt a rétegét vizsgáljuk meg közelebbről. Az 1910 és 1920 közötti nagyarányú növekedés bevándorlásból származhat, mivel a többi termelési ág népessége is gyarapodott, bár nem ilyen mértékben és 1930 között az idénymunkát végző mezőgazdasági munkásság száma 164 fővel csökkent, ami mintegy 20 %-os visszaesés. További 11 fővel az állandó alkalmazásban álló mezőgazdasági cselédség, 5 fővel pedig a mezőgazdasági tisztviselők száma lett kevesebb. A mezőgazdaság ebben az évtizedben munkaerő-kibocsátóvá vált, s ez örvendetes, a városi fejlődés irányába mutató változásnak tűnik. A valóság azonban az, hogy ez alatt a 10 év alatt a napszámosok száma nőtt meg 203 fővel, ami több mint háromszoros növekedést jelent. Úgy tűnik, hogy az eddig mezőgazdaságban idénymunkát vállalók többsége az iparba áramlott, szintén idénymunkára. Az építöés az ehhez kapcsolódó iparágakra kell gondolnunk, mivel között a lakóházak száma 66 %-kal nőtt, ami 898 új lakóházat jelent, s emellett nagy számban építkezések és közmunkálatok is folytak. A már korábban idézett 1936-os képviselőtestületi jegyzőkönyv nagyszámú építőipari napszámosokat" 42 említ, amikor a járásbíróság építését indokolja. A keresőkkel MOL, Z 19. Magyar Nemzeti Bank. Hitelinformációk (a továbbiakban Z 19) 24. db A MSK és a TSK, népszámlálási kötetei alapján SZSZBML, V évi jkv.

9 ellentétben a mezőgazdasági munkásság körében az eltartottak száma 26 %-kal, a mezőgazdasági cselédség esetében 22 %-kal emelkedett, a napszámosoknál pedig több mint ötszörösére nőtt. Az eltartottak száma 1920 és 1930 között összesen 1838 fővel gyarapodott (a születések száma 1405), ennek a fele a mezőgazdasági és a napszámos rétegből származik. A következő évtizedben a mezőgazdasági keresők száma már növekedett 321 fővel, azaz 25,2 %-kal, ebből mezőgazdasági munkás 275 fő volt, a mezőgazdasági cselédek száma viszont tovább csökkent 30,7 %-kal. Ekkorra a mezőgazdasági cselédség és munkásság tette ki a mezőgazdasági keresők 64 %-át. Meg kell említeni, hogy az 194l-es népszámlálási adatok feldolgozásakor az egyéb kategóriába sorolták a nem mezőgazdasági napszámosokat, így az egyéb foglalkozásúak száma 1930 és 1941 között majdnem négyszeresére: 88 főről 332-re nőtt. Tehát a mezőgazdasági munkásság számának növekedése során feltételezhetünk bizonyos fokú visszaáramlást az iparból, illetve a gazdasági válság következtében tönkrement kisparasztság és kisiparos réteg növelhette még a mezőgazdasági keresők számát, de nem zárhatjuk ki a bevándorlás lehetőségét sem és 1941 között az őstermelő népesség eltartottjainak száma csupán 80 fővel gyarapodik. Ha ezt természetes szaporodásnak vesszük, akkor is csak 3,7 %-os születési arányszámot jelent, ami valószínűleg nem fedi a valóságot. Mindezt alátámasztja, hogy a Nyírvidék című lap szerint 1932-ben Kisvárda lakosságának száma , 43 egy 1937-es irat szerint pedig jelenleg en felül van. "** Az 1935 utáni elvándorlók, illetve családjuktól távol munkát vállalók száma ugrásszerűen megnőhetett. Már 1932-ben tudósít a Nyírvidék a munkanélküliek nagy számáról. Ekkor 217 családfő 334 családtaggal munkaképtelen", 424 családfő 1936 családtaggal különféle közmunkálatok elvégzése ellenében kapja a lisztellátást. Az ellátatlanok közül 35 %-t tesz ki az ipari és más foglalkozásúak száma, míg a mezőgazdasági munkások 65 %-t teszik az ínségeseknek" 45, azaz az 1930-as népességszámmal számolva a lakosság ötödéről van szó. A község próbált munkaalkalmat teremteni, így például a főbb tereket (Flórián, Zrínyi tér) feltöltötték, utcarendezést szerveztek, szenny vízlevezető csatornákat tisztítottak stb ben három helyi kereskedő 406 gazdasági munkás részére 842 pengő értékű, készpénzben visszatérítendő természetbeni segélyt adott. A szegénység mértékét jelzi, hogy a képviselőtestület 1936-ban törölte a visszafizetés terhét, mert nem tudták behajtani a fejenkénti átlag két pengőt. Az indoklás az, hogy asegélyben részesített gazdasági munkások teljesen vagyontalanok, akik a létfenntartás legszükségesebb anyagi eszközeivel sem rendelkeznek, a segélynek rajtuk való behajtása teljes anyagi romlásukat eredményezné." ben pedig Kisvárda községben a mezőgazdasági munkások és napszámosok közül előreláthatóan hatósági támogatásra szorulók száma 635 családfő 2551 családtaggal" 48, szintén a lakosság 20 %-a. Egy 1933-ból származó adat szerint a felekezetek népkonyhát működtettek a századfordulótól kezdődően több éven keresztül az elemi iskolás gyermekek és az ínséggel elhelyezett munkások" részére. Ez felnőtt ember és gyermek étkezését jelenti, akiknek a napi táplálkozása nem lett volna megoldott a népkonyhák nélkül. 49 A munka- vagy lakóhelyváltoztatás feltételezését támasztják alá a következő adatok is február 12-én Nyírvidék, jan. 27. sz. 3. SZSZBML, V cs. Nyírvidék, jan. 27. sz. 3. Uo. SZSZBML, V /1936. SZSZBML, V cs. SZSZBML, V cs.

10 családfő kérvényezte, hogy Németországba kivándorolhasson, és ott mezőgazdasági munkásként dolgozhasson. A jelentkezőkből 173 fő napszámos, 4 földműves, 7 iparos és 3 egyedülálló asszony volt. A szerződtetetteket cukorrépa-termelésre vitték Németországba. 50 Egy másik, szintén 1938-ból való dokumentum szerint maga a községi elöljáróság folyamodott munkalehetőségért a Magyar Királyi Országos Öntözési Hivatalhoz, mivel Kisvárda községben a kubikusok és földmunkások teljes munkahiány következtében családjaikkal együtt a legnagyobb nyomorban élnek. " Ezért kérik a hivataltól, hogy a tiszafüredi csatornaépítési munkálatoknál vegyék igénybe akisvárdai munkaerőt. 51 Kisvárda népessége 1930 után is nőtt, a gazdasági válság következtében az addig is szegény rétegek teljes nyomorba jutottak, s a község csak ideiglenesen tudta a munkanélküliség problémáját megoldani, így a '30-as évek második felében megkezdődött a lakosság migrációja. A munkával rendelkező napszámosok átlagosan napi 4-5 pengőt kerestek 1941 körül. Az Országos Nő- és Családvédelmi Alapítvány környezettanulmányaiból következtethetünk a napszámosok életkörülményeire. 52 Hamza Gyula egy szoba-konyhás, vertföldes padozatú, saját lakóházzal rendelkezett, amely régi, rozoga, düledező, sárból épült, tetőzete nádjavításra szorult. " 5 gyerekükkel 3 fekvőhelyen osztoztak, az árnyékszék az udvaron volt, de állapota nem megfelelő", a vizet pedig az utcáról hordták. A ház és az udvar 300 négyszögöles telken feküdt, tulajdonosa 350 pengővel tartozott a kisvárdai banknak. Pénzes Miklós szintén öt gyermekével élt egy szoba-konyhás, havi tíz pengős bérleményben. Özv. Reismann Mórné napszámos egy szobát bérelt havi hat pengőért, amelyben a bútorzat rozoga, hiányos volt. Három gyermekével élt itt, lánya varrólányként dolgozott, két fia pedig péknek tanult. Blum Bernáth egy szoba-konyhát bérelt havi 10 pengőért, de ő még albérlőt is tartott havi 5 pengőért, tehát osztoztak az egy szoba-konyhán. Két kiskorú gyermeke élt még vele, egyikük cipésztanonc, a másik szabótanonc volt. 53 Az agrárproletárok közül 1930-ban 81 főnek, 1941-ben pedig 63 főnek volt 1 kat. hold alatti földje. Az 1935-ös földbirtok-összeírás szerint Kisvárdán 1554-en rendelkeztek 1 kat. hold alatti termőfölddel. A Nagyatádi-féle földreform során a községben 564 fő kapott földet, összesen 676 kat. hold területen. 54 Egy főre átlagosan 1,2 kat. hold jutott, amikor kat. hold földhöz még bérbe kellett dolgozni a megélhetéshez. A földhöz jutottak foglalkozási megoszlásáról azt tudjuk, hogy 1932-ben az ínségesek, munkanélküliek közül az OFB eljárása során jutott földhöz 51 családfő 296 családtaggal. 56 Az 1-5 holddal rendelkező félproletár réteget 1935-ben 581 fő képviseli, 1941-ben már csak 153 fő, életmódjuk nem különbözik az agrárproletárokétól. A kisparasztság mindennapjai sem voltak könnyebbek, mint az előző rétegeké. Egész életükben keményen dolgoztak 5-20 holdas földjeiken, amelyek mellett bérbe is kellett földművelést vállalniuk a megélhetéshez ben kb. 140-en rendelkeztek ekkora földbirtokkal, 1941-ben pedig körülbelül félennyien. 57 Ez a réteg általában saját házban élt, életcélja a föld 50 SZSZBML, V d. 690/ ' SZSZBML, V d. 8914/ SZSZBML, IV. B / SZSZBML, XII. 10. Kisvárdai izr. hitközség iratai, (a továbbiakban XII. 10.) 54 Magyarország földbirtokviszonyai az évben. 1. köt. Bp., '" Klicsu Jánosné (kisvárdai lakos) közlése 56 Nyírvidék, jan. 27. sz Tájékoztató jellegű adatok, mivel a különböző évek statisztikái a birtokokat másféleképpen csoportosították.

Újratervezés. Kisvárda

Újratervezés. Kisvárda Újratervezés Kisvárda 2014 Újratervezés: Kisvárda Már a XII. században is jelentős volt Kisvárda gazdasági szerepe, mivel rendszeresen tartottak heti vásárokat. A város tulajdonosa a Várday család volt,

Részletesebben

STATISZTIKAI SZEMLE A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG:

STATISZTIKAI SZEMLE A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: STATISZTIKAI SZEMLE A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: DR. ANDORKA RUDOLF, DR. BALOGH MIKLÓS, DR. BESENYEI LAJOS, DR. HARCSA ISTVÁN, DR. KATONA TAMÁS (a Szerkesztőbizottság

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA LEGNAGYOBB ADÓFIZETŐI 1927,1930,1940

NYÍREGYHÁZA LEGNAGYOBB ADÓFIZETŐI 1927,1930,1940 TAKÁCS TIBOR NYÍREGYHÁZA LEGNAGYOBB ADÓFIZETŐI 1927,1930,1940 Törvényi szabályozás A helyi elitek kutatásában már évtizedek óta használják a legnagyobb adófizetők jegyzékeit, és Vörös Károlytól kezdve

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Történelemtudományi Doktori Iskola Modernkor Program

Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Történelemtudományi Doktori Iskola Modernkor Program Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola Modernkor Program A turizmus és szabadidő eltöltésének lehetőségei Magyarországon a dualizmus korában különös tekintettel

Részletesebben

Műhelym unkák. A kabai népkonyha intézménye a világgazdasági válság időszakában (1933 1935) *

Műhelym unkák. A kabai népkonyha intézménye a világgazdasági válság időszakában (1933 1935) * Műhelym unkák Magyarosi Ádám A kabai népkonyha intézménye a világgazdasági válság időszakában (1933 1935) * A harmincas évek világgazdasági válságának nyomában Magyarországon is működésbe léptek a társadalmi

Részletesebben

ACTA REGIONIS RURUM 5. A Faluszeminárium c. kurzus hallgatói és oktatói kutatómunkájának előtanulmányai

ACTA REGIONIS RURUM 5. A Faluszeminárium c. kurzus hallgatói és oktatói kutatómunkájának előtanulmányai ACTA REGIONIS RURUM 5. Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar A Faluszeminárium c. kurzus hallgatói és oktatói kutatómunkájának előtanulmányai 5. kötet. Gödöllő Szent István Egyetem

Részletesebben

Kolozsvár 1000 éve. A 2000. október 13 14-én rendezett konferencia előadásai. Szerkesztette: Dáné Tibor Kálmán Egyed Ákos Sipos Gábor Wolf Rudolf

Kolozsvár 1000 éve. A 2000. október 13 14-én rendezett konferencia előadásai. Szerkesztette: Dáné Tibor Kálmán Egyed Ákos Sipos Gábor Wolf Rudolf Kolozsvár 1000 éve A 2000. október 13 14-én rendezett konferencia előadásai Szerkesztette: Dáné Tibor Kálmán Egyed Ákos Sipos Gábor Wolf Rudolf Erdélyi Erdélyi Múzeum-Egyesület Magyar Közművelődési Egyesület

Részletesebben

(2011 2013) III. KÖTET

(2011 2013) III. KÖTET ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANULMÁNYOK AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TUDOMÁNYOS DIÁKKÖREINEK TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGÉBŐL (2011 2013) III. KÖTET EGER, 2013. Eszterházy Károly Főiskola Tanulmányok az Eszterházy

Részletesebben

Czirmayné Kocsis Róza RÁKÓCZIFALVA TÖRTÉNETE III.

Czirmayné Kocsis Róza RÁKÓCZIFALVA TÖRTÉNETE III. Czirmayné Kocsis Róza RÁKÓCZIFALVA TÖRTÉNETE III. Kiadja: a Rákóczi Lap Baráti Kör Közhasznú Egyesület közreműködésével Rákóczifalva Város Önkormányzata Felelős kiadó: Tóth Lajos polgármester Társkiadó:

Részletesebben

Magyarsarlós Története 2011.

Magyarsarlós Története 2011. Dukai Zoltán Magyarsarlós Története 2011. 1 Tartalomjegyzék Előszó...3. old. I. Magyarsarlós születése...4. old. II. Magyarsarlós a XVIII. században...8. old. II. 1. A település arculata.......11. old.

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR MEGYE NÉPESSÉGÉNEK BELSŐ VÁNDORLÁSA (1949-1960)*

SZABOLCS-SZATMÁR MEGYE NÉPESSÉGÉNEK BELSŐ VÁNDORLÁSA (1949-1960)* SZÁSZI FERENC SZABOLCS-SZATMÁR MEGYE NÉPESSÉGÉNEK BELSŐ VÁNDORLÁSA (1949-1960)* Természetes és tényleges szaporodás Témánkban - a jelölt időszakban - a Szabolcs-Szatmár megyei lakosság Magyarországon és

Részletesebben

Adattár. Alsópetény. Az 1941. évi országos népszámlálás a 900 lakosból mindössze 6 fõt tüntet fel izraelita felekezetûként.

Adattár. Alsópetény. Az 1941. évi országos népszámlálás a 900 lakosból mindössze 6 fõt tüntet fel izraelita felekezetûként. Adattár Alsópetény 1746-ban mindössze egyetlen izraelita házaspár lakott a faluban, Jelen Lõrinc, nejével és kislányával. Mikor azonban 1783-ban megjelent II. József türelmi rendelete ebben engedélyezte,

Részletesebben

Cserti Csapó Tibor - Orsós Anna. Mélyszegénység gyermekszegénység - a cigányok/romák helyzete és esélyegyenlősége

Cserti Csapó Tibor - Orsós Anna. Mélyszegénység gyermekszegénység - a cigányok/romák helyzete és esélyegyenlősége Cserti Csapó Tibor - Orsós Anna Mélyszegénység gyermekszegénység - a cigányok/romák helyzete és esélyegyenlősége BEVEZETÉS A mindennapokban a szegénység fogalmát a legkülönfélébb jelentéstartalommal használjuk.

Részletesebben

Gazdaasszonyok és farmerfeleségek Családi gazdálkodás, munkamegosztás és döntések a mezőgazdasági vállalkozók családjaiban

Gazdaasszonyok és farmerfeleségek Családi gazdálkodás, munkamegosztás és döntések a mezőgazdasági vállalkozók családjaiban 0. Gazdaasszonyok és farmerfeleségek Családi gazdálkodás, munkamegosztás és döntések a mezőgazdasági vállalkozók családjaiban Készítette: Csurgó Bernadett Minden jog fenntartva a Rubeus Egyesületnek és

Részletesebben

Füzérkomlós község gazdasága és társadalma a 20. század első felében. SPÓNER Péter

Füzérkomlós község gazdasága és társadalma a 20. század első felében. SPÓNER Péter 76 Füzérkomlós község gazdasága és társadalma a 20. század első felében SPÓNER Péter. Economy and society in village of Füzérkomlós (Hungary) in the first half of the 20 th century Földbirtoklás és erdőgazdálkodás

Részletesebben

Mágocs nagyközség. várossá nyilvánításának kezdeményezése

Mágocs nagyközség. várossá nyilvánításának kezdeményezése Mágocs nagyközség várossá nyilvánításának kezdeményezése Mágocs, 2009 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Ábrajegyzék 4 Táblázatok jegyzéke 5 1. Bevezetés a nagyközségről röviden 7 1.1. Mágocs fekvése, földrajzi

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2008 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2008 Nyilvántartási szám: J/9600 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2008 Budapest, 2009 Központi Statisztikai Hivatal, 2009 ISSN:

Részletesebben

Írta és szerkesztette: Frank Gabriella. Az anyagot gyűjtötte: Ritterné Pajor Csilla, dr. Schmidt Jánosné Torma Imre, Wilkuna Osmo

Írta és szerkesztette: Frank Gabriella. Az anyagot gyűjtötte: Ritterné Pajor Csilla, dr. Schmidt Jánosné Torma Imre, Wilkuna Osmo Írta és szerkesztette: Frank Gabriella Az anyagot gyűjtötte: Ritterné Pajor Csilla, dr. Schmidt Jánosné Torma Imre, Wilkuna Osmo Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény, 2004. A LŐRINCI ZSIDÓSÁG

Részletesebben

SZEGED NÉPESSÉGÉNEK DEMOGRÁFIAI ÉS LAKÁSHELYZETE

SZEGED NÉPESSÉGÉNEK DEMOGRÁFIAI ÉS LAKÁSHELYZETE Központi Statisztikai Hivatal SZEGEDI IGAZGATÓSÁGA SZEGED NÉPESSÉGÉNEK DEMOGRÁFIAI ÉS LAKÁSHELYZETE, 2007. október KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL SZEGEDI IGAZGATÓSÁGA, 2007 ISBN 978-963-235-145-2 (nyomtatott)

Részletesebben

Józseffalva 222 éve. udomány és társadalom. Tamás Edit. Történeti áttekintés

Józseffalva 222 éve. udomány és társadalom. Tamás Edit. Történeti áttekintés Tamás Edit Józseffalva 222 éve Történeti áttekintés A mai Sárospatak korábban önálló települések összevonása révén jött létre. A Bodrog folyó két partján fekvő mezővárosok 1883-ban egyesültek. A jobb parton

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA SZOCIÁLGEOGRÁFIAI KÉPE

DUNAEGYHÁZA SZOCIÁLGEOGRÁFIAI KÉPE DUNAEGYHÁZA SZOCIÁLGEOGRÁFIAI KÉPE Szabó Szabolcs 1 dr. Vidéki Imre 2 Bevezetés Dunaegyháza Bács-Kiskun megye ÉNy-i részén, a Solti-síkon fekszik. A terület már régóta lakott területnek számít, első írásos

Részletesebben

Ahol a vállalatvezetés volt az úr

Ahol a vállalatvezetés volt az úr 17 Nagy Péter Ahol a vállalatvezetés volt az úr A Rimamurány Salgótarjáni Vasmû Rt. szociális és jóléti intézményrendszere Ózdon Az 1881-ben az ózdi, salgótarjáni és borsodnádasdi vasipari üzemek fúziójával

Részletesebben

Bácska demográfiai és gazdasági jellemzői a XIX. század elején

Bácska demográfiai és gazdasági jellemzői a XIX. század elején Dr. Györe Zoltán Bácska demográfiai és gazdasági jellemzői a XIX. század elején Munkám célja, hogy röviden összefoglaljam a mai Bácska demográfiai és gazdasági jellemzőit a XIX. század elején. Ehhez forrásanyagként

Részletesebben

KOVAI MELINDA ZOMBORY MÁTÉ: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG FOGLALKOZTATOTTSÁGA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA -

KOVAI MELINDA ZOMBORY MÁTÉ: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG FOGLALKOZTATOTTSÁGA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA - KOVAI MELINDA ZOMBORY MÁTÉ: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG FOGLALKOZTATOTTSÁGA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA - Tartalom I. A ROMA NÉPESSÉG DEMOGRÁFIAI HELYZETE ÉS JELLEMZŐI... 3 I.1. A ROMA NÉPESSÉG LÉLEKSZÁMA...

Részletesebben

A mélyszegénységben élõk és a cigányok/romák helyzete, esélyegyenlõsége

A mélyszegénységben élõk és a cigányok/romák helyzete, esélyegyenlõsége Cserti Csapó Tibor Orsós Anna A mélyszegénységben élõk és a cigányok/romák helyzete, esélyegyenlõsége A mindennapokban a szegénység fogalmát a legkülönfélébb jelentéstartalommal használjuk. Legtöbbször

Részletesebben

UKRAJNA SZLOVÁKIA AUSZTRIA ROMÁNIA SZLOVÉNIA HORVÁTORSZÁG. Sátoraljaújhely. Sárvár. Békés. Komló JUGOSZLÁVIA

UKRAJNA SZLOVÁKIA AUSZTRIA ROMÁNIA SZLOVÉNIA HORVÁTORSZÁG. Sátoraljaújhely. Sárvár. Békés. Komló JUGOSZLÁVIA AUSZTRIA SZLOVÁKIA Sátoraljaújhely UKRAJNA SZLOVÉNIA Sárvár HORVÁTORSZÁG Komló JUGOSZLÁVIA Békés ROMÁNIA BEVEZETÔ Magyarországon az elmúlt években számos reprezentatív empirikus felmérés vizsgálta a nonprofit

Részletesebben

KERTSÉGI OLVASÓKÖRÖK DEBRECENBEN

KERTSÉGI OLVASÓKÖRÖK DEBRECENBEN Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX 249 KERTSÉGI OLVASÓKÖRÖK DEBRECENBEN A XX. SZ. ELSŐ FELÉBEN KOVÁCS ILONA Bevezető D ebrecen századforduló utáni és két háború közötti történetének olyan részéről

Részletesebben

A szuburbanizáció jellemzői a budapesti agglomerációban (Esettanulmányok)

A szuburbanizáció jellemzői a budapesti agglomerációban (Esettanulmányok) Földrajzi Értesítő XLVIII. évf. 1999. 1 2. füzet, pp. 93 125. A szuburbanizáció jellemzői a budapesti agglomerációban (Esettanulmányok) KOVÁCS ZOLTÁN1 Az alábbiakban közölt tanulmányok eredetileg nem tudományos

Részletesebben

GALAMBOS SÁNDOR. Mert csak az önállóság, a szabadság hiányzik A dualizmus kori Nyíregyházáról 1

GALAMBOS SÁNDOR. Mert csak az önállóság, a szabadság hiányzik A dualizmus kori Nyíregyházáról 1 GALAMBOS SÁNDOR Mert csak az önállóság, a szabadság hiányzik A dualizmus kori Nyíregyházáról 1 A városok történetében különböző ciklusok váltakoznak, virágzó, stagnáló és hanyatló szakaszok követik egymást.

Részletesebben

Budapest VIII. kerület lakosai egészségi állapotának elemzése

Budapest VIII. kerület lakosai egészségi állapotának elemzése Budapest VIII. kerület lakosai egészségi állapotának elemzése Doktori értekezés Dr. Kovács Aranka Katalin Semmelweis Egyetem Patológiai tudományok Doktori iskola Témavezető: Dr. Domján Gyula egyetemi tanár,

Részletesebben