TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA MUNKATERVE NEVELÉSI ÉV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA MUNKATERVE 2013 2014 NEVELÉSI ÉV"

Átírás

1 TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA MUNKATERVE NEVELÉSI ÉV Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézmény vezetői Nyíregyháza, szeptember 26.

2 A es nevelési év rendjét a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3. (2) bekezdése alapján határozzuk meg A nevelési és kezdő időpontja: szeptember 01. A nevelési év befejező időpontja: augusztus 31. A nyári zárva tartás időpontja: A Közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 90. (1) bekezdése, valamint a nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM. Rendelet 2.. (7) bekezdése alapján történik. Nyílt napok tervezett időpontja: február és március hónapok Összevont nevelőtestületi értekezletek tervezett időpontja: szeptember június Nevelés nélküli munkanapok szervezése: Az 5 nevelés nélküli munkanapot összevont nevelőtestületi értekezletre, szakmai programokra kívánjuk felhasználni.

3 I. HELYZETELEMZÉS Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 113/2011. (VI.30.) számú határozata alapján. A Tündérkert Keleti Óvoda 5 tagóvodával és 2 telephellyel működik. Intézményeinkben: - 42 gyermekcsoportban neveljük a gyermekeket - a férőhelyek száma 1050 fő - a maximálisan felvehető gyermekek száma 1260 fő 1. Személyi feltételek Az intézmény alkalmazottainak száma Óvodapedagógusok száma Nevelő oktató munkát közvetlenül segítők - dajka - óvodatitkár - pedagógiai asszisztens Egyéb dolgozók - karbantartó - konyhai kisegítő 145 fő 85 fő 42 fő 3 fő 7 fő 5 3

4 A székhely intézmény, a tagintézmények és a telephelyek mutató számai Csoportok száma Pedagógus álláshelyek Száma Nevelő oktató munkát közvetlenül segítők száma - dajka - óvodatitkár - pedagógiai asszisztens Egyéb álláshelyek - karbantartó - konyhai kisegítő Tündérkert Keleti Óvoda székhely Ligeti tagóvoda Kikelet tagóvoda Nefelejcs tagóvoda Margaréta tagóvoda Százszorszép tagóvoda Koszorú úti telephely Élet úti telephely Összesen , , , ,

5 II. PEDAGÓGIAI MUNKA TERVEZÉSE A nevelési évben munkánkat a következő dokumentumok határozzák meg Az érvényben lévő köznevelési törvény és a hozzá kapcsolódó rendelkezések. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének határozata Alapprogram Pedagógiai Programunk A Tündérkert Keleti Óvoda munkaterve Az óvodai belső szabályzatok előírásai (SzMSz, Házirend) III. NEVELŐMUNKA TERVEZÉSE 1. Nevelőmunkánk alapvető feladatai Pedagógiai programunkban meghatározott cél feladat gyakorlati megvalósulása. Pedagógiai munkánk alapját az alábbi kulcskompetenciák képezik, melyek a mindennapokban valósulnak meg. Nevelésközpontúság, gyermekközpontúság megőrzése Differenciált fejlesztés A játék kiemelt szerepe A gyermek testi-lelki szükségleteinek maximális figyelembe vétele Az életkori sajátosságokhoz, egyénhez igazodó fejlődés-fejlesztés elősegítése Minőségi munkavégzés 2. Kiemelt feladat Testi, lelki, mentális fejlesztés az óvodában A kiemelt feladatot az adott intézmények a helyi sajátosságok figyelembe vételével tervezik és valósítják meg. Az intézményvezető ellenőrzései a kiemelt feladatra irányulnak.

6 A helyettesítés rendje Az óvodavezető távolléte esetén a székhelyintézményben az általános helyettes látja el a feladatot. A tagintézményekben a tagóvoda vezető távolléte esetén a tagóvoda vezető által megbízott személy látja el a feladatot. Kapcsolattartás a tagóvoda vezetőkkel Havonta 1 alkalommal megbeszélést tartunk a tagóvoda vezetőkkel: - az elmúlt 1 hónap eredményeinek, problémáinak megbeszélése - az előttünk álló 1 hónap programjainak, teendőinek megbeszélése 3. Tündérkert Keleti Óvoda, tagintézményei és telephelyei óvodaközi munkaközösségének éves terve A kompetencia alapú programcsomag megismerése, gyakorlati alkalmazásának lehetőségei a komplex prevenciós és a tevékenység központú helyi nevelési programokban A munkaközösségi vezető: Molnár Imréné munkaközösség vezető A munkaközösségi tagok: - Tündérkert Keleti óvoda: 2 fő óvodapedagógus - Ligeti Tagóvoda: 2 fő óvodapedagógus - Kikelet Tagóvoda: 2 fő óvodapedagógus - Margaréta Tagóvoda: 2 fő óvodapedagógus - Nefelejcs Tagóvoda: 2 fő óvodapedagógus - Százszorszép Tagóvoda: 2 fő óvodapedagógus - Életúti óvoda telephely: 1 fő óvodapedagógus - Koszorú úti óvoda telephely: 1 fő óvodapedagógus

7 A munkaközösség célja - Újszerű, játékos módszerek, lehetőségek keresése, megismerése az ének zene, irodalmi anyanyelvi nevelés és a vizuális kompetenciák fejlesztésére, a szakmai megújulás, a mindennapi nevelői munka színesítése, a komplex és logikusan felépített kompetencia alapú módszertani segédanyag által. - Helyi nevelési programunk és a Kompetencia Alapú Program csomag összekapcsolása, a gyakorlatban való alkalmazás lehetőségeinek keresése, a nevelési programokba való beillesztés segítése - A gyermek élmény és fantázia világának, szabad képzettársításának elősegítése, egyéni ötleteinek, vágyainak, kreativitásának, önkifejezésének, esztétikai érzékének, szép iránti fogékonysága kialakulásának segítése. A munkaközösség feladata - Az ének zene, irodalmi anyanyelvi nevelés és a vizuális nevelés elméleti hátterének felelevenítése, Helyi Nevelési programunk és a Kompetencia alapú programcsomag módszereinek megismerése által. - A zene megszerettetésére, befogadására való képességek megalapozása, zenei anyanyelv ápolása, zenei érdeklődés, zenei ízlés, esztétikai fogékonyság formálása, a zenét értő és szerető, boldog emberré nevelés. - Újszerű zenepedagógiai módszerek, eszközök segítségével, az éneklés, zenélés megszerettetése, zenei képességek, ritmusérzék, éneklési készség, szabad improvizáció, mozgás, zenei ízlés, kreatív zenei önkifejezés fejlesztése. - Az irodalom iránti érdeklődés, fogékonyság megalapozása, tudatos, átgondolt, a gyermek életkorának, egyéni fejletségének megfelelő irodalmi érték és élménynyújtás által. - Az irodalmi anyanyelvi neveléshez kapcsolható, újszerű módszerek, tevékenységek alkalmazása: bábozás, drámajáték, szituációs játékok a kommunikáció és a metakommunikáció fejlesztésére. - Az anyanyelv megszerettetése, fejlesztése, gondolataik, érzéseik, vágyaik, szabad kifejezése, megszerzett anyanyelvi képességeik, nyelvi kifejező készségük segítségével.

8 - A Vizuális nevelés lehetőségeinek kihasználása a szabadjáték tevékenységben, - ének zenei, irodalmi anyanyelvi nevelés kezdeményezés keretében, a komplexitás érvényesülésével. - Gyakorlati bemutatók szervezése, játékos, újszerű módszerekkel, eszközökkel, kísérletekkel, a készségek, képességek fejlesztésére, az ének zene, irodalmi anyanyelvi és vizuális nevelés területén. - A 4 őselem köré szervezett gyakorlati bemutatók nyújtsanak lehetőséget a sokoldalú megismeréshez, a gyermekek személyes, cselekvéses, megtapasztaláson alapuló ismeretszerzéshez. - A témák feldolgozása a gyermekek érdeklődésére, előzetes tudására, tapasztalatára épüljön, mely biztosítja az aktivitást, motiváltságot és a kreativitást. - A tudatosan tervezett tevékenységek segítsék elő a szociális és értelmi funkciók együttes fejlődését, biztosítsák a gyermek önmegvalósítását, érzelmeinek, vágyainak, lelki állapotának kifejezését, személyiségének, készségeinek, képességeinek, komplex módon történő kibontakozását. Molnár Imréné Munkaközösség vezető

9 A kompetencia alapú programcsomag megismerése, gyakorlati alkalmazásának lehetőségei a Helyi Nevelési Programokban Sorsz. A foglalkozás témája, feladata Hely Időpont Résztvevők köre Bemutatót 1. - A foglalkozás témája: - Gyakorlati bemutató a TŰZ őselemben: irodalmi anyanyelvi a tevékenység, szabadon választott témában. a témához kapcsolódó vizuális tevékenységek szervezésé a szabad játékban - A foglalkozás feladata: - Ács Sándorné Tündérkert Keleti óvoda vezetője - Molnár Imréné munkaközösség vezető Gyakorlati bemutatót tart: Török Edit óvodapedagógus (Székhelyintézmény) irodalmi anyanyelvi nevelés játékos kezdeményezése újszerű módszerek alkalmazásával, a drámapedagógia módszereinek előtérbe helyezésével. A mese újszerű feldolgozása során a gyermekek fantáziájának, belső képi világának, kreativitásának, fejlesztése, a gyermeki képzelet, vágyak, szabad képzettársítások kifejezése Mesetudat, kettős tudat, valós és mesevilág közötti elvonatkoztatás képességének segítése Kommunikációs készségek fejlesztése: mondatalkotási készség összefüggő beszéd artikuláció hangsúly Tündérkert Keleti Óvoda Székhelyintézmény November fő óvodapedagógus a központi óvodából és a tagóvodákból fő óvodapedagógus a telephelyekről - A gyakorlati bemutatón résztvevő gyermekek Elméleti beszámolót tart: Jaczina Tamásné óvodapedagógus (Margaréta tagintézmény)

10 Sorsz. A foglalkozás témája, feladata Hely Időpont Résztvevők köre Bemutatót ritmusérzék nyelvi kifejezőkészség Vizuális tevékenységek ábrázolás barkácsolás szervezése az irodalmi - anyanyelvi nevelés témájához kapcsolódóan, az elkészített tárgyak, eszközök felhasználása a játékban és más tevékenységekben - Elméleti beszámoló: Az irodalmi nevelés elméleti ismereteinek felelevenítése, újszerű módszerek feldolgozási lehetőségek, a kompetencia alapú programcsomag irodalmi anyanyelvi nevelésben rejlő lehetőségeinek ismertetése

11 Sorsz. A foglalkozás témája, feladata Hely Időpont Résztvevők köre Bemutatót tart 2. - A foglalkozás témája: - Gyakorlati bemutató a VÍZ őselemben: irodalmi anyanyelvi tevékenység, szervezése a Varázseszközök Meseláda kompetencia alapú programcsomag módszertani segédeszköz felhasználásával a témához kapcsolódó vizuális tevékenységek szervezése a szabad játékban - A foglalkozás feladata: Újszerű irodalmi, esztétikai, élmények nyújtása a meseláda eszközeivel A gyermek irodalomszeretetének, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődésének segítése, pozitív személyiségjegyeinek megalapozása: a meseélményekkel a bábjáték dramatizálás a drámajáték eszközeivel A gyermekek absztrakt gondolkodásának elősegítése: memória intelligencia Tündérkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény Január - Ács Sándorné Tündérkert Keleti óvoda vezetője - Molnár Imréné munkaközösség vezető fő óvodapedagógus a központi óvodából és a tagóvodákból fő óvodapedagógus a telephelyekről - A gyakorlati bemutatón résztvevő gyermekek Gyakorlati bemutatót tart: Szabó Gyuláné óvodapedagógus (Kikelet tagintézmény) Elméleti beszámolót tart: Szabó Gyuláné óvodapedagógus (Kikelet tagintézmény)

12 Sorsz. A foglalkozás témája, feladata Hely Időpont Résztvevők köre Bemutatót tart kreativitás elősegítése belső kép világának önkifejezésének fejlesztése A gyermekek nyelvi képességeinek fejlesztése az irodalom eszközeivel Az irodalmi anyanyelvi nevelés témájához kapcsolódó tevékenységek szervezése a szabad játékban. Irodalmi élmények reprodukálása, szabad önkifejezés, barkácsolás, a művészetek iránti érdeklődés felkeltése a lehetőségek biztosításával, a kompetencia programcsomag adta lehetőségek kihasználása - Elméleti beszámoló: a Meseláda - mint a kompetencia alapú programcsomag bemutatása, tartalma, alkalmazási lehetőségei az óvodai nevelésben

13 Sorsz. A foglalkozás témája, feladata Hely Időpont Résztvevők köre Bemutatót tart 3. - A foglalkozás témája: - Gyakorlati bemutató szervezése a FÖLD őselemben: ének zenei kezdeményezés: énekes, mozgásos játékok, más népek dalai, zenei készségek fejlesztése. - Vizuális tevékenységek szervezése a szabadjátékban, a zenei témához kapcsolódóan. - Ács Sándorné Tündérkert Keleti óvoda vezetője - Molnár Imréné munkaközösség vezető Gyakorlati bemutatót tart: Császiné Aranyi Csilla óvodapedagógus (Százszorszép tagintéznény) - A foglalkozás feladata: - A zene emocionális hatásának kihasználása: a gyermek érzelemvilágának gazdagítására, értelmének, nevelhetőségének segítésére - Igényes zenei kultúrát képviselő dalok, dalos játékok, mondókák választása, az életkornak és a csoport képességszintjének megfelelően. Tündérkert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény Március fő óvodapedagógus a központi óvodából és a tagóvodákból fő óvodapedagógus a telephelyekről - A gyakorlati bemutatón résztvevő gyermekek Elméleti beszámolót tart: Molnár Imréné óvodapedagógus (Székhelyintézmény) - A különböző zenei készségek, képességek játékos, differenciált fejlesztése - Újszerű, játékok, módszerek: - ritmikus

14 Sorsz. A foglalkozás témája, feladata Hely Időpont Résztvevők köre Bemutatót tart mozgás, tánc, ének nevelő hatásának érvényesítése. - Zenei kreativitás, önkifejezés, a zene keltette érzések, érzelmek, gondolatok kifejezése mozgással, tánccal. - A vizuális nevelés változatos lehetőségeinek megteremtése a gyermek önkifejezésének biztosítására, a témához kapcsolódóan - A barkácsolás feltételeinek megteremtése, igényeiknek megfelelően készítsenek bábokat, eszközöket, más tevékenységekhez: pl: ének zene, szerepjáték, stb. - Elméleti beszámoló: Az ének zenei nevelés elméletének felelevenítése, újszerű játékok módszerek alkalmazása, a Zenevarázs kompetencia alapú programcsomag kiegészítő segédlet alapján.

15 Sorsz. A foglalkozás témája, feladata Hely Időpont Résztvevők köre Bemutatót tart 4. A foglalkozás témája: - Gyakorlati bemutató szervezése LEVEGŐ őselemben ének zenei kezdeményezés: énekes, mozgásos - játékok, gyermekeknek írt műdalok, kortárs zenei művek, zenei készségek fejlesztése - Vizuális tevékenység szervezése a szabad játékban, az ének zenei témához kapcsolódóan. - Ács Sándorné Tündérkert Keleti óvoda vezetője - Molnár Imréné munkaközösség vezető Gyakorlati bemutatót tart: Naszvai Tiborné óvodapedagógus (Nefelejcs tagintézmény) A foglalkozás feladata: - A gyermek vizuális tevékenysége épüljön be a spontán szabad játékba, újszerű, sokszínű tevékenységek, változatos technikák biztosítása az alkotási vágy, alkotói képességek megalapozása. - A barkácsolás váljon önkifejezésük, vágyaik eszközévé, tevékenységükhöz, játékukhoz készítsenek saját készítésű eszközöket. - Az éneklés, zenélés megszerettetése a gyermek zenei anyanyelvének, zenei érdeklődésének, zenei ízlésének, zenéhez kapcsolódó mozgásának megalapozása, formálása Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény Április fő óvodapedagógus a központi óvodából és a tagóvodákból fő óvodapedagógus a telephelyekről - A gyakorlati bemutatón résztvevő gyermekek Elméleti beszámolót tart: Serfőzőné Kóródi Ágnes óvodapedagógus (Koszorú úti telephely)

16 Sorsz. A foglalkozás témája, feladata Hely Időpont Résztvevők köre Bemutatót tart - Az életkori sajátosságának megfelelő zenei anyagválasztás: magyar népi énekes, mozgásos játékok népi mondókák jeles napok dalai más népek dalai kortárs zenei művek - A közös éneklés, közös játék örömének, átélésén keresztül formálódjon a gyermekek zenei ízlése, esztétikai fogékonysága. - A különböző zenei készségek, képességek, a zenei alkotókedv fejlesztése újszerű módszerekkel: formaérzék kreativitás improvizáció mozgás improvizáció zenefestés - A zene befogadására, megértésére, a zenei önkifejezésre, kreativitásra nevelés, a zene keltette érzések hangulatok, kifejezése, mozgással, zenefestéssel - Elméleti beszámoló: A vizuális nevelés újszerű módszereiről, eszközeiről, a kompetencia alapú programcsomag vizuális nevelésben rejlő alkalmazási lehetőségeiről.

17 Sorsz. A foglalkozás témája, feladata Hely Időpont Résztvevők köre Bemutatót tart - A munkaközösség éves munkájának értékelése: tapasztalatok vélemények további ötletek, lehetőségek, tervek - Elégedettségi kérdőív kitöltése

18 TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA SZÉKHELYINTÉZMÉNY ÉS KOSZORÚ ÚTI TELEPHELY ÉVES MUNKATERV

19 I. A NEVELŐMUNKA TERVEZÉSE A munkatervet a nevelőtestületi értekezleten elhangzott javaslatok alapján állítottuk össze. 1. Kiemelt feladat Testi, lelki, mentális fejlesztés az óvodában A kiemelt feladat tartalmi megvalósítása: - A gyermekek lelki egészségvédelme A gyerekek érzelmi biztonságának megteremtése, egészséges életritmus kialakítása szeretetteli, bizalmas, derűs légkörben. A testi lelki szükségletek kielégítése optimális fény és hangviszonyok, megfelelő friss levegő biztosításával, változatos mozgástevékenységek szervezésével és a reális teherbíró képességüknek megfelelő terheléssel. Az egészséges táplálkozás biztosítása az egészséges ételek megszerettetésével. Lásd bővebben: Mentálhigiénés project. A szociális kapcsolatok harmonikus alakítása, társas kapcsolatok erősítése, konfliktusok és magatartási problémák eredményes megoldása változatos, örömteli szabadjátékok szervezésével (szerepjáték, szabályjáték, bábozás, dramatizálás) A lelki folyamatok elősegítése a mesélés gyógyító hatásának felhasználásával. Tudatos meseválasztással, igényes előadásmóddal segítjük a mese szereplőivel való érzelmi azonosulást, elfogadást vagy elutasítást. Önmaguk és mások megismerésének elősegítése beszélgető körök, mentálhigiénés és drámajátékok szervezésével. Feszültségek, szorongások oldása nyugtató hatású zenék, csendjátékok alkalmazásával. Nevelési problémák esetmegbeszélése teamok létrehozásával. Azonos életkorú csoportok óvodapedagógusainak közös beszélgetése, problémás esetek bemutatása, segítő tanácsok gyűjtése. - Az óvoda dolgozóinak lelki egészségvédelme Kiegyensúlyozott munkavégzés biztosítása derűs légkörben, őszinte, nyílt kommunikáció kialakításával. Átlátható ellenőrzési értékelési rendszer működtetése egyenletes feladat elosztással, reális teherbíró képességnek megfelelő terheléssel.

20 A munkahelyi egészséges életmód és életritmus kialakítása megfelelő munkakörülmények biztosításával (Fény és hangviszonyok, friss levegő, mozgás, táplálkozás, napirend, munkaruházat) Önmagunk és lelki életünk megismerése, elfogadása és befolyásolása, egészséges önbizalom kialakítása. Reális önértékelés, önérvényesítés, a megújulás igényének segítése. /Szakirodalom, hospitálási lehetőségek, érdeklődésnek megfelelő továbbképzések/ (Szakember előadása, tréning szervezése) Mentálhigiéné a kapcsolatainkban. Munkatáraink megismerése és elfogadása. Kapcsolatépítés, konfliktuskezelés, problémamegoldás fejlesztése az értő figyelem alkalmazásával. (Szakember előadása) Kapcsolataink erősítése közös élménylehetőségek biztosításával. (Kirándulások, beszélgetések, Színházlátogatások stb) A pedagógiai munkát segítő munkatársak lelki egészségvédelme. Munkakapcsolataink erősítésével hatékonyabb munkavégzés elősegítése (Szakember előadása) Az óvodapedagógusok kiégésének megelőzése A kiégés szindróma tüneteinek megismerése (Interaktív előadás) - A Szülők szerepe a gyerekek lelki egészségének védelmében A Szülőkkel való kapcsolataink erősítése az óvoda programjaiban való aktív bekapcsolódás lehetőségének biztosításával. Szülői értekezletek megújítása interaktív és mentálhigiénés játékok alkalmazásával. Szülői szemléletformálás a faliújságon elhelyezett érdeklődést felkeltő írásokkal. Javasolt szakirodalom: Antal Judit: Antal Judit: Mentálhigiéné az óvodában És veled ki törődik? A pedagógus lelki egészsége Kádár Annamária: Mesepszichológia Göbel Orsolya: Varázsjátékok

21 2. Ellenőrzési terv Ellenőrzés tárgya Ellenőrzés helye Ellenőrzés ideje Ellenőrzést végzi Pedagógiai és tanügyi dokumentációk vezetése. 1 9 gyermekcsoportok szeptember 1 től május 31 - ig Bárány Istvánné Intézményvezető helyettes Darainé Pethő Ildikó Intézményvezető helyettes Tanügyi dokumentációk vezetése A kiemelt feladat megvalósításának ellenőrzése - érzelmi biztonság - egészséges életritmus - szeretetteljes, bizalmas légkör Szabadjátékban nyújtott lehetőségek kiaknázása az életkornak megfelelő anyanyelvi fejlesztésekkel. 1 9 gyermekcsoportok 1-9. sz. gyermekcsoport 1. sz. középső gyermekcsoport szeptember 1 től május 31 - ig szeptember május 31. Fibiné Bartus Edina belső ellenőr Szántó Lászlóné belső ellenőr Ács Sándorné Intézményvezető november Horváth Judit Munkaközösség vezető Szocialitás fejlesztése az életkornak megfelelően A kooperatív tanulás jótékony hatása 2. sz. nagy gyermekcsoport február Török Edit Intézményvezető helyettes 3. sz. vegyes gyermekcsoport április Horváth Judit munkaközösség vezető

22 Ellenőrzés tárgya Ellenőrzés helye Ellenőrzés ideje Ellenőrzést végzi Óvoda udvarrészein található játékeszközök minőségi és mennyiségi ellenőrzése. Az ellenőrzésekről ellenőrzési napló vezetése. 1 9 gyermekcsoportok udvarai Negyedévente: minden év - augusztus - november - február hó folyamán az óvoda munkavédelmi felelőse által - május hó folyamán az óvoda munka és tűzvédelmi tanácsadójával együtt végezve. dr. Pappné Máté Tóth Ildikó Csehné Bárdos Orsolya és dr. Pappné Máté Tóth Ildikó Az óvodáztatási támogatást igénylők jogosultságának ellenőrzése A meglévő határozatok érvényességi idejének ellenőrzése 1 9 gyermekcsoportok 1 9 gyermekcsoportok szeptember február május 31. Folyamatosan Gaálné Sepa Erika gyermek és ifjúságvédelmi felelős Horváthné Ágoston Zsuzsanna óvodatitkár Gyermekcsoportok óvónői Horváthné Ágoston Zsuzsanna óvodatitkár 3. Az intézmény mérés, értékelés rendje A gyermekek egyéni fejlődésének nyomon követése: Minden gyermeket: Évente 2 alkalommal mérünk, november és április hónapban Porkolábné Balogh Katalin Fejlettségmérő lapok alapján Az óvodába újonnan érkező gyermekek mérése Egyéni fejlődési napló szerint történik, amely figyelembe veszi a CXC. Törvény a Nemzeti Köznevelésről új szabályait. (A fejlődési naplót lektorálta Fábián Katalin MOE Elnöke) A tanköteles korú gyermekeket,akiknél kérdéses az iskola érettség: DIFER mérés Részképességek vizsgálata Partneri elégedettség mérések: Gyermekek mérése: (azokat a gyermekeket mérjük, akik az adott év augusztus 31.-ig 5., 6. életévüket betöltik) Vargáné Szabó Gyöngyi: Mit szeret, és mit nem szeret a gyermek az óvodában? Kívánságtündér mese

23 Dolgozók mérése: (évente) kérdőívvel Szülők mérése: évente, (azoknak a szülőknek a mérése, akiknek gyermeke az adott év augusztus 31.- ig 5., 6. életévüket betöltik) Kérdőívvel Iskola pedagógusainak mérése: (2 évente) Móra Ferenc Általános Iskola Móricz Zsigmond Általános Iskola Módszere: Kérdőív vagy interjú Logopédus mérése: (2 évente) Kérdőívvel Gyermeki: kedveljék jobban az ének zenei tevékenységeket Feladatterv Cél Feladat Felelős Határidő - hangszerek vásárlása a gyermekcsoportokba, a Intézményvezető május 31. hangszerek használatának Óvodapedagógusok megtanítása - az óvodai énekkar fellépései - Muzsikás Péter zenés, interaktív műsora gyermekeknek - óvodapedagógusok továbbképzése: a zene szeretetére nevelés Szülői: az óvoda életének megismertetése a leendő óvodás gyermekek családjával Dolgozói: a dolgozók egészségi állapotának javítása, az elöregedés kiküszöbölése Az intézmény őrzésének, védelmének megszervezése - Pedagógiai Program közzé tétele az óvoda honlapján - Nyitott óvoda: betekintés lehetőségének biztosítása a szülők részére - szórólapokon, plakátokon ismertetők elhelyezése az óvoda környékén - A nyugdíjba vonuló munkatársak helyére fiatal korosztályú munkatársakat alkalmazunk. - Kiemelt feladatként foglalkozunk a testi, lelki, mentális egészséggel - Tréningek, előadások szervezése - Rendőrséggel szorosabb kapcsolat kialakítása az óvoda udvarának fokozottabb ellenőrzésére. Intézményvezető Óvodapedagógusok Intézményvezető Óvodapedagógusok május május 31.

24 II. HELYZETELMZÉS Helyzetelemzés során intézményünk tárgyi, infrastrukturális feltételrendszerét, adottságait, a nevelési, minőségirányítási célkitűzések megvalósulását, partnereink elégedettségét, elvárásait igyekeztünk számba venni. 1. Szakmai, Személyi feltételek Gyermeklétszám alakulása Intézményünk 11 csoportjában neveljük a gyermekeket. Központi óvodában (Kert köz 8.): 9 gyermekcsoport működik A Koszorú úti Telephelyen (Nyíregyháza, Koszorú út 10).: 2 gyermekcsoport működik A 275 férőhelyes óvodánkban 331 fővel indítjuk a nevelési évet. A Székhelyintézménybe 235 gyermek, az Élet úti Telephelyen 52, és a Koszorú úti Telephelyen 44 gyermek nevelését és sokoldalú fejlesztését tűztük ki célul. Csoportszám Csoportok megnevezése Gyermekcsoportok megoszlása Korcsoport jellege Csoportlétszám án Várható létszám az előjegyzett gyermekekkel ig 1. Cica középső csoport Őzike nagycsoport Nyuszi vegyes csoport Katica kiscsoport Maci kiscsoport Süni nagycsoport Csibe nagycsoport Mókus középső csoport Pillangó nagycsoport Koszorú úti Telephely 1. Süni vegyes Csibe vegyes A gyermekcsoportok kialakításánál meghatározó volt a gyermekek életkora, és a szülői igények figyelembe vétele

25 Az óvoda alkalmazottainak létszáma: Székhelyintézményben Intézményvezető óvodapedagógus dajka óvodatitkár pedagógiai asszisztens karbantartó, udvari munkás Koszorú úti Telephelyen: óvodapedagógus dajka konyhai kisegítő 32 fő 1 fő 18 fő 9 fő 2 fő 1 fő 1 fő 6,5 fő 4 fő 2 fő 0,5 fő Az óvoda alkalmazotti közössége a folyamatosan emelkedő társadalmi elvárásoknak, igényeknek képes megfelelni. A dolgozói létszám az Oktatási Törvény előírásainak megfelel. Minden dolgozó a Törvényben megfogalmazott szakképesítéssel rendelkezik. Szakvizsgával rendelkező óvodapedagógusok Végzettség, képesítés Közoktatás vezetői Fejlesztő pedagógus Egészségfejlesztő, mentálhigiénikus Nyelv és beszédfejlesztő pedagógus Zenepedagógus Gyermek,ifjúság és családvédelmi pedagógus Kommunikáció és beszédfejlesztő pedagógus Gyógytestnevelő Összesen: ban 4 fő 5 fő 2 fő 1 fő 1 fő 2 fő 2 fő 1 fő 18 fő Nevelőtestületünkre jellemző az ismeretszerzés, a tudás iránti vágy. A 23 fő óvodapedagógusból 18 fő rendelkezik szakvizsgával. 2. Pedagógiai, szakmai munkánkat segítő tárgyi fejlesztés Tárgyi feltételeink fejlesztésének irányelve a 2013/2014-es nevelési évben is elsősorban az 1/1998/VII.24./OM. Rendelet Pedagógiai Programunkhoz kapcsolódó nevelő munkát segítő eszközök, játékok, felszerelések pótlása, ill. beszerzése ennek

26 figyelembevételével történik; költségvetésünk, alapítványi támogatásunk, pályázati lehetőségek, egyéb bevételek kihasználásával. Tervezett beszerzéseinket a kötelező eszközjegyzék figyelembevételével az óvodapedagógusok javaslatára igyekszünk folyamatosan bővíteni. FEJLESZTÉSI TERV Költségvetésből Tisztasági meszelések PVC csere a Maci, Süni, Csibe, Mókus, Pillangó gyermekcsoportok -ban. A C épületrészben felnőtt öltözőben bútorzat csere Tisztasági meszelés az irodában a mennyezet javítása Csibe csoport festése Szülői támogatás alapítványi bevétel, - pályázatok Székhelyintézmény Homokozók feltöltése Virágosítás Fejlesztő játékok vásárlása Udvari fajátékok felújítása Udvari fa játékok festése Babaházak festése Koszorú úti Telephely Homokozók szélének felújítása Udvari fajátékok festése, felújítása Gyermekasztalok cseréje Felújítási keretből B épületrész egészségtelen azbeszt tető cseréje C épületrész külső homlokzat javítása 2 db régi ablak cseréje Gazdasági bejárati ajtó cseréje Lefagyott vakolat javítása Csempe javítása Balesetveszélyes lépcső javítása a gazdasági bejáratnál Lambériázás

27 MUNKATERV KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETEI nevelési évre

28 1.sz. melléklet Formái : I. Önképzés, egyéni hospitáció TOVÁBBKÉPZÉSI TERV II. III. IV. Munkaközösségek Beiskolázási terv Értekezletek I. Önképzés: Szakirodalmak tanulmányozása - Tapasztalatcsere, ötletbörze Ajánlott irodalom Óvónők kincsestára Könyvtárfelelős és munkaközösség vezetők által javasolt szakirodalom Kisgyermekek nagy problémák Óvodai Jogfutár Kötelező irodalom - Tündérkert Keleti Óvoda Pedagógiai Programja - Alapprogram II. Munkaközösségek: DIFER- Programcsomag alkalmazása A beszédhanghallás és az elemi számolási készség fejlesztése Munkaközösség vezető: Horváth Judit III. Beiskolázási terv Intézmény megnevezése Tanfolyam, továbbképzés Résztvevők helyszín BMGTE Kihelyezett Közoktatás vezető Török Edit tagozata Nyíregyháza szakirányú képzés 3 4 félév ALAP Pedagógiai Központ Zene szeretetére nevelés Baktiné Oláh Csilla Ádám Attiláné Darainé Pethő Ildikó Szántó Lászlóné Bíró Anita Meggyesi Attiláné

29 IV. Értekezletek Nevelési értekezlet 1.) Tanévnyitó értekezlet A nevelési év munkatervének megvitatása és elfogadása Vezeti: Ács Sándorné Intézményvezető Ideje: szeptember 2.) Tanévzáró értekezlet Év végi beszámoló megvitatása és elfogadása, nyári teendők megbeszélése Vezeti: Ács Sándorné Intézményvezető Ideje: június Munkatársi értekezlet 1.) Tájékoztatás az éves munkatervről, feladatokról Vezeti: Ács Sándorné Intézményvezető Ideje: szeptember 2.) Munkavédelmi oktatás, tűzvédelem Vezeti: Cseh Gábor munkavédelmi oktató Ideje: január

30 2. sz. melléklet KAPCSOLATOK TERVE Család-óvoda kapcsolat Az óvodában szülői munkaközösség működik, mely tevékenységét a Közoktatási törvény szerint szervezi. Kapcsolattartási formák SZMK értekezletek Szülői értekezletek Családlátogatás Nyílt hét Fogadó órák Egyéni beszélgetések SZ.M.K. tagok névsora 1 sz. csoport: Jakab Imréné 2.sz. csoport: Kertészné Filep Judit 3.sz. csoport: Szovátiné Oláh Ágnes 4.sz. csoport: Pivnyikné Filep Anita 5.sz. csoport: Karakóné Mihalkovics Ágnes 6.sz. csoport: Garainé Balogh Ágnes 7.sz. csoport: Fodorné Vécsei Ildikó 8.sz. csoport: Hankószkyné Nagy Tünde 9.sz. csoport: dr. Jaczkovits Zita Koszorú úti Telephely: 1.sz. csoport: Szalai Józsefné 2.sz. csoport: Tóthné Polyecskó Anikó Szülői értekezletek: Összevont: augusztus újonnan érkező gyermekek szüleinek Téma: Az óvoda működési rendje, az óvodai nevelés célja, feladatai. Vezeti: Ács Sándorné Intézményvezető

31 Csoport szülői értekezletek: Időpontja, gyakorisága a szülők igényei szerint, de legalább évente kétszer Téma: Az adott csoport aktuális feladataihoz és a kiemelt feladatokhoz kapcsolódnak Felelős: minden óvónő Részletes tervet a 14. sz. melléklet tartalmazza Nyílt napok Időpontja: február - március hónapban és a nevelési év folyamán bármikor szükség szerint, a szülői igényeknek megfelelően. (középső-nagy, nagycsoportban) Cél: A szülők betekintést nyerjenek gyermekük óvodai életébe, megismerjék a közösségben elfoglalt helyét, a tevékenységekben tanúsított magatartást, aktivitásának szintjét.

32 Óvoda Iskola kapcsolatának terve 2/a. sz. melléklet Tevékenység Feladat Időpont Résztvevők Helyszín Szülők motiválása az Általános Iskolai programokon való részvételre. Információk átadása,tapasztalatszerzési lehetőségek biztosítása Szülőknek segítségnyújtás az iskola választásban. Figyelemmel kísérni a volt óvodásaink beilleszkedését a tanulásban Október November Óvodapedagógusok szülők nagycsoportos gyerekek,iskolai pedagógusok A programokat tartó iskolák Szülői értekezlet Az iskolákban specialitások bemutatása (idegen nyelv,informatika,testnevelés,néptánc) Pl.november 7 17 óra november Február Nagycsoportos gyerekek szülei,iskolai pedagógusok Móra Ferenc Általános Iskola és a Nyílt napokat tartó iskolák Kerekasztal beszélgetés Óvodapedagógusok betekinthetnek az iskola i életbe November Óvodapedagógusok,első osztályos iskolások, tanítónők Móricz Zsigmond Általános Iskola Általános Iskolák által szervezett versenyeken való részvétel (Mesemondó,rajz ének és sportversenyek) Körtemuzsika Népdalverseny Gyémántcserép rajzverseny Az óvoda és iskolák között jó kapcsolat kialakítása. Kiemelt figyelem a tehetséggondozásra. November Január Február Március Április November 13 Április (Móra hét) Óvodapedagógusok Tehetséges gyerekek,iskolák pedagógusai Móra Ferenc,Móricz Zsigmond és más Általános Iskolák Móra Ferenc Ált Iskola Móra Ferenc Ált.Isk.

Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység

Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység Az óvoda OM azonosítója: 033127 A nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendeletének 23. -a értelmében

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA MUNKATERVE 2015 2016 NEVELÉSI ÉV

TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA MUNKATERVE 2015 2016 NEVELÉSI ÉV TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA MUNKATERVE 2015 2016 NEVELÉSI ÉV Készítette: Ács Sándorné intézményvezető Nyíregyháza, 2015. szeptember 14. 1 A 2014 2015 ös nevelési év rendjét a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák Változás és állandóság Pályázat szakmai igazgató helyettesi megbízás elnyerésére Feltételek: Legalább 10 év szakmai gyakorlat Széleskörű elméleti tájékozottság az óvodapedagógiában Tájékozottság a köznevelési

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 8124 Káloz, Óvoda u. 2. Tel.: 25-506-405 OM azonosító: 029998 Különös közzétételi lista: Bölcsődei gondozók: 2 fő Bölcsődei kisegítő: 1 fő Óvodapedagógusok száma: 9 fő

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Az integrációs program célja:

Az integrációs program célja: INTEGRÁCIÓS PROGRAM Az integrációs program célja: Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves HHH gyermek beóvodázása. Valamennyi 3 7 éves HHH gyermeknek megfelelő minőségű tudatos nevelő fejlesztő munkával

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2014/2015-ös nevelési évre szóló Munkaterv aktualizálásához. 1. sz. melléklet

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2014/2015-ös nevelési évre szóló Munkaterv aktualizálásához. 1. sz. melléklet A Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2014/2015-ös nevelési évre szóló Munkaterv aktualizálásához 1. sz. melléklet előreláthatólag 250 gyermek kezdi meg az óvodai életet. 2014. szeptember 1-től a csoportok átlaglétszáma

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

2015-2016-os nevelési év előkészítése

2015-2016-os nevelési év előkészítése Készítette: Icsu Ferencné intézményvezető 2015-2016-os nevelési év előkészítése Napsugár Óvoda és Bölcsőde Minden tiszteletünk legyen a múlté, de a jövő kedvéért vessük le divatjamúlt zekénket. (Celestin

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 64. MELLÉKLET: 4 db TÁRGY: Javaslat az óvodák 205/206. nevelési évi csoportjaira E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 205. július

Részletesebben

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból A jövı útjai 14. konferencia Társadalmi felelısségvállalás a sajátos nevelési igényő gyermekekért Kiskırös 2010. november 17. Óvodánkról Balástya LHH kistérség Új épület DAOP Infrastrukturális pályázatból

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV. 2015-16-os nevelési év. Készítette: Sztán Józsefné. Tatabánya, 2015. 09. 22. óvodavezető

ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV. 2015-16-os nevelési év. Készítette: Sztán Józsefné. Tatabánya, 2015. 09. 22. óvodavezető ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV 2015-16-os nevelési év Készítette: Sztán Józsefné óvodavezető Tatabánya, 2015. 09. 22. 1 Tartalomjegyzék Jogszabályi háttér 3. Intézményi adatok 5. Az óvodai csoportok adatai

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV 1. A közoktatási intézmény adatai A közoktatási intézmény Vároamajori Óvodák neve A közoktatási intézmény címe 1122 Bp. Városmajor utca 59/b.

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás.

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. A Kézműves munkaközösség 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve Mottónk: Összejönni - jó kezdés Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. - Henry Ford - 2014 08 29.-én az érdeklődő kolleganők

Részletesebben

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv Lépésről- lépésre Munkaterv 2014/ 2015. nevelési év Készítette: pedagógus Lépésről-lépésre munkaközösség vezető Lépésről-lépésre munkaközösség munkaterv 2014/2015. nevelési év A Lépésről-lépésre munkaközösség

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint D-B-M Mikrotérségi Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola, Eszterlánc Óvoda Tagintézménye Dunaföldvár 7020 Dunaföldvár, Jókai u. 5.-7., Tel.: 75/541-559 OM: 201167 Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Intézményvezető: Nevelőtestület nevében:.. Varró Gyuláné Legitimációs eljárás Gáti Sándorné Alkalmazotti közösség nevében:. Papp Sándorné A dokumentum

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu BESZÁMOLÓ A 2013/2014-es NEVELÉSI ÉVRŐL Pedagógiai alapelveink, nevelési értékeink:

Részletesebben

Feladatok a 2010/11 nevelési évre

Feladatok a 2010/11 nevelési évre Feladatok a 2010/11 nevelési évre 1. Az óvoda mikrokörnyezete 1.1. Személyi feltételek Városi Óvoda és Bölcsőde álláshelyeinek a száma szeptember 15-től 2 gondozónői álláshellyel gyarapodott, dolgozói

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október Tárgy: Tájékoztató a 2008/2009. tanévkezdés tapasztalatairól, a személyi és tárgyi feltételek alakulásáról. Készítette: Mozgay

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Az IMIP megvalósításának értékelése 2010 2011-es tanév

Az IMIP megvalósításának értékelése 2010 2011-es tanév Az IMIP megvalósításának értékelése 2010 2011-es tanév Készítette: Koncz Jánosné intézményegység-vezető Freschli Józsefné IMIP csoportvezető Bevezetés A nevelési évre betervezett közösségi programok, átgondolt

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Kossuth út. 5 Telefon/fax: 06-66/483-352,06 30/5876612 E-mail: amkkossutovi@invitel.hu 2014/2015. NEVELÉSI ÉV BÖLCSŐDEI

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Szakiskola 10. évfolyam 2013/2014 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2013. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. igazgatóhelyettes 1. Szervezési

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év OM azonosító: 030872 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év A Nemzeti Erőforrás Minisztérium 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23. -a (1-2. bek.) alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szigethalom Képviselő-testületének 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 298/2009. (IX.24.) Kt. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Négyszínvirág Óvoda Intézményi

Részletesebben

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai Név Cím, elérhetőség Közalkalmazotti létszámadatok Óvodai csoportok, gyermekek száma Munkarend

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére

ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére Csillagfürt Óvoda 2040 Budaörs, Ifjúság u.8. ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére Bevezető A világ rohanó léptékű fejlődése, változása, globalizálódása

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben