TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA MUNKATERVE NEVELÉSI ÉV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA MUNKATERVE 2013 2014 NEVELÉSI ÉV"

Átírás

1 TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA MUNKATERVE NEVELÉSI ÉV Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézmény vezetői Nyíregyháza, szeptember 26.

2 A es nevelési év rendjét a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3. (2) bekezdése alapján határozzuk meg A nevelési és kezdő időpontja: szeptember 01. A nevelési év befejező időpontja: augusztus 31. A nyári zárva tartás időpontja: A Közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 90. (1) bekezdése, valamint a nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM. Rendelet 2.. (7) bekezdése alapján történik. Nyílt napok tervezett időpontja: február és március hónapok Összevont nevelőtestületi értekezletek tervezett időpontja: szeptember június Nevelés nélküli munkanapok szervezése: Az 5 nevelés nélküli munkanapot összevont nevelőtestületi értekezletre, szakmai programokra kívánjuk felhasználni.

3 I. HELYZETELEMZÉS Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 113/2011. (VI.30.) számú határozata alapján. A Tündérkert Keleti Óvoda 5 tagóvodával és 2 telephellyel működik. Intézményeinkben: - 42 gyermekcsoportban neveljük a gyermekeket - a férőhelyek száma 1050 fő - a maximálisan felvehető gyermekek száma 1260 fő 1. Személyi feltételek Az intézmény alkalmazottainak száma Óvodapedagógusok száma Nevelő oktató munkát közvetlenül segítők - dajka - óvodatitkár - pedagógiai asszisztens Egyéb dolgozók - karbantartó - konyhai kisegítő 145 fő 85 fő 42 fő 3 fő 7 fő 5 3

4 A székhely intézmény, a tagintézmények és a telephelyek mutató számai Csoportok száma Pedagógus álláshelyek Száma Nevelő oktató munkát közvetlenül segítők száma - dajka - óvodatitkár - pedagógiai asszisztens Egyéb álláshelyek - karbantartó - konyhai kisegítő Tündérkert Keleti Óvoda székhely Ligeti tagóvoda Kikelet tagóvoda Nefelejcs tagóvoda Margaréta tagóvoda Százszorszép tagóvoda Koszorú úti telephely Élet úti telephely Összesen , , , ,

5 II. PEDAGÓGIAI MUNKA TERVEZÉSE A nevelési évben munkánkat a következő dokumentumok határozzák meg Az érvényben lévő köznevelési törvény és a hozzá kapcsolódó rendelkezések. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének határozata Alapprogram Pedagógiai Programunk A Tündérkert Keleti Óvoda munkaterve Az óvodai belső szabályzatok előírásai (SzMSz, Házirend) III. NEVELŐMUNKA TERVEZÉSE 1. Nevelőmunkánk alapvető feladatai Pedagógiai programunkban meghatározott cél feladat gyakorlati megvalósulása. Pedagógiai munkánk alapját az alábbi kulcskompetenciák képezik, melyek a mindennapokban valósulnak meg. Nevelésközpontúság, gyermekközpontúság megőrzése Differenciált fejlesztés A játék kiemelt szerepe A gyermek testi-lelki szükségleteinek maximális figyelembe vétele Az életkori sajátosságokhoz, egyénhez igazodó fejlődés-fejlesztés elősegítése Minőségi munkavégzés 2. Kiemelt feladat Testi, lelki, mentális fejlesztés az óvodában A kiemelt feladatot az adott intézmények a helyi sajátosságok figyelembe vételével tervezik és valósítják meg. Az intézményvezető ellenőrzései a kiemelt feladatra irányulnak.

6 A helyettesítés rendje Az óvodavezető távolléte esetén a székhelyintézményben az általános helyettes látja el a feladatot. A tagintézményekben a tagóvoda vezető távolléte esetén a tagóvoda vezető által megbízott személy látja el a feladatot. Kapcsolattartás a tagóvoda vezetőkkel Havonta 1 alkalommal megbeszélést tartunk a tagóvoda vezetőkkel: - az elmúlt 1 hónap eredményeinek, problémáinak megbeszélése - az előttünk álló 1 hónap programjainak, teendőinek megbeszélése 3. Tündérkert Keleti Óvoda, tagintézményei és telephelyei óvodaközi munkaközösségének éves terve A kompetencia alapú programcsomag megismerése, gyakorlati alkalmazásának lehetőségei a komplex prevenciós és a tevékenység központú helyi nevelési programokban A munkaközösségi vezető: Molnár Imréné munkaközösség vezető A munkaközösségi tagok: - Tündérkert Keleti óvoda: 2 fő óvodapedagógus - Ligeti Tagóvoda: 2 fő óvodapedagógus - Kikelet Tagóvoda: 2 fő óvodapedagógus - Margaréta Tagóvoda: 2 fő óvodapedagógus - Nefelejcs Tagóvoda: 2 fő óvodapedagógus - Százszorszép Tagóvoda: 2 fő óvodapedagógus - Életúti óvoda telephely: 1 fő óvodapedagógus - Koszorú úti óvoda telephely: 1 fő óvodapedagógus

7 A munkaközösség célja - Újszerű, játékos módszerek, lehetőségek keresése, megismerése az ének zene, irodalmi anyanyelvi nevelés és a vizuális kompetenciák fejlesztésére, a szakmai megújulás, a mindennapi nevelői munka színesítése, a komplex és logikusan felépített kompetencia alapú módszertani segédanyag által. - Helyi nevelési programunk és a Kompetencia Alapú Program csomag összekapcsolása, a gyakorlatban való alkalmazás lehetőségeinek keresése, a nevelési programokba való beillesztés segítése - A gyermek élmény és fantázia világának, szabad képzettársításának elősegítése, egyéni ötleteinek, vágyainak, kreativitásának, önkifejezésének, esztétikai érzékének, szép iránti fogékonysága kialakulásának segítése. A munkaközösség feladata - Az ének zene, irodalmi anyanyelvi nevelés és a vizuális nevelés elméleti hátterének felelevenítése, Helyi Nevelési programunk és a Kompetencia alapú programcsomag módszereinek megismerése által. - A zene megszerettetésére, befogadására való képességek megalapozása, zenei anyanyelv ápolása, zenei érdeklődés, zenei ízlés, esztétikai fogékonyság formálása, a zenét értő és szerető, boldog emberré nevelés. - Újszerű zenepedagógiai módszerek, eszközök segítségével, az éneklés, zenélés megszerettetése, zenei képességek, ritmusérzék, éneklési készség, szabad improvizáció, mozgás, zenei ízlés, kreatív zenei önkifejezés fejlesztése. - Az irodalom iránti érdeklődés, fogékonyság megalapozása, tudatos, átgondolt, a gyermek életkorának, egyéni fejletségének megfelelő irodalmi érték és élménynyújtás által. - Az irodalmi anyanyelvi neveléshez kapcsolható, újszerű módszerek, tevékenységek alkalmazása: bábozás, drámajáték, szituációs játékok a kommunikáció és a metakommunikáció fejlesztésére. - Az anyanyelv megszerettetése, fejlesztése, gondolataik, érzéseik, vágyaik, szabad kifejezése, megszerzett anyanyelvi képességeik, nyelvi kifejező készségük segítségével.

8 - A Vizuális nevelés lehetőségeinek kihasználása a szabadjáték tevékenységben, - ének zenei, irodalmi anyanyelvi nevelés kezdeményezés keretében, a komplexitás érvényesülésével. - Gyakorlati bemutatók szervezése, játékos, újszerű módszerekkel, eszközökkel, kísérletekkel, a készségek, képességek fejlesztésére, az ének zene, irodalmi anyanyelvi és vizuális nevelés területén. - A 4 őselem köré szervezett gyakorlati bemutatók nyújtsanak lehetőséget a sokoldalú megismeréshez, a gyermekek személyes, cselekvéses, megtapasztaláson alapuló ismeretszerzéshez. - A témák feldolgozása a gyermekek érdeklődésére, előzetes tudására, tapasztalatára épüljön, mely biztosítja az aktivitást, motiváltságot és a kreativitást. - A tudatosan tervezett tevékenységek segítsék elő a szociális és értelmi funkciók együttes fejlődését, biztosítsák a gyermek önmegvalósítását, érzelmeinek, vágyainak, lelki állapotának kifejezését, személyiségének, készségeinek, képességeinek, komplex módon történő kibontakozását. Molnár Imréné Munkaközösség vezető

9 A kompetencia alapú programcsomag megismerése, gyakorlati alkalmazásának lehetőségei a Helyi Nevelési Programokban Sorsz. A foglalkozás témája, feladata Hely Időpont Résztvevők köre Bemutatót 1. - A foglalkozás témája: - Gyakorlati bemutató a TŰZ őselemben: irodalmi anyanyelvi a tevékenység, szabadon választott témában. a témához kapcsolódó vizuális tevékenységek szervezésé a szabad játékban - A foglalkozás feladata: - Ács Sándorné Tündérkert Keleti óvoda vezetője - Molnár Imréné munkaközösség vezető Gyakorlati bemutatót tart: Török Edit óvodapedagógus (Székhelyintézmény) irodalmi anyanyelvi nevelés játékos kezdeményezése újszerű módszerek alkalmazásával, a drámapedagógia módszereinek előtérbe helyezésével. A mese újszerű feldolgozása során a gyermekek fantáziájának, belső képi világának, kreativitásának, fejlesztése, a gyermeki képzelet, vágyak, szabad képzettársítások kifejezése Mesetudat, kettős tudat, valós és mesevilág közötti elvonatkoztatás képességének segítése Kommunikációs készségek fejlesztése: mondatalkotási készség összefüggő beszéd artikuláció hangsúly Tündérkert Keleti Óvoda Székhelyintézmény November fő óvodapedagógus a központi óvodából és a tagóvodákból fő óvodapedagógus a telephelyekről - A gyakorlati bemutatón résztvevő gyermekek Elméleti beszámolót tart: Jaczina Tamásné óvodapedagógus (Margaréta tagintézmény)

10 Sorsz. A foglalkozás témája, feladata Hely Időpont Résztvevők köre Bemutatót ritmusérzék nyelvi kifejezőkészség Vizuális tevékenységek ábrázolás barkácsolás szervezése az irodalmi - anyanyelvi nevelés témájához kapcsolódóan, az elkészített tárgyak, eszközök felhasználása a játékban és más tevékenységekben - Elméleti beszámoló: Az irodalmi nevelés elméleti ismereteinek felelevenítése, újszerű módszerek feldolgozási lehetőségek, a kompetencia alapú programcsomag irodalmi anyanyelvi nevelésben rejlő lehetőségeinek ismertetése

11 Sorsz. A foglalkozás témája, feladata Hely Időpont Résztvevők köre Bemutatót tart 2. - A foglalkozás témája: - Gyakorlati bemutató a VÍZ őselemben: irodalmi anyanyelvi tevékenység, szervezése a Varázseszközök Meseláda kompetencia alapú programcsomag módszertani segédeszköz felhasználásával a témához kapcsolódó vizuális tevékenységek szervezése a szabad játékban - A foglalkozás feladata: Újszerű irodalmi, esztétikai, élmények nyújtása a meseláda eszközeivel A gyermek irodalomszeretetének, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődésének segítése, pozitív személyiségjegyeinek megalapozása: a meseélményekkel a bábjáték dramatizálás a drámajáték eszközeivel A gyermekek absztrakt gondolkodásának elősegítése: memória intelligencia Tündérkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény Január - Ács Sándorné Tündérkert Keleti óvoda vezetője - Molnár Imréné munkaközösség vezető fő óvodapedagógus a központi óvodából és a tagóvodákból fő óvodapedagógus a telephelyekről - A gyakorlati bemutatón résztvevő gyermekek Gyakorlati bemutatót tart: Szabó Gyuláné óvodapedagógus (Kikelet tagintézmény) Elméleti beszámolót tart: Szabó Gyuláné óvodapedagógus (Kikelet tagintézmény)

12 Sorsz. A foglalkozás témája, feladata Hely Időpont Résztvevők köre Bemutatót tart kreativitás elősegítése belső kép világának önkifejezésének fejlesztése A gyermekek nyelvi képességeinek fejlesztése az irodalom eszközeivel Az irodalmi anyanyelvi nevelés témájához kapcsolódó tevékenységek szervezése a szabad játékban. Irodalmi élmények reprodukálása, szabad önkifejezés, barkácsolás, a művészetek iránti érdeklődés felkeltése a lehetőségek biztosításával, a kompetencia programcsomag adta lehetőségek kihasználása - Elméleti beszámoló: a Meseláda - mint a kompetencia alapú programcsomag bemutatása, tartalma, alkalmazási lehetőségei az óvodai nevelésben

13 Sorsz. A foglalkozás témája, feladata Hely Időpont Résztvevők köre Bemutatót tart 3. - A foglalkozás témája: - Gyakorlati bemutató szervezése a FÖLD őselemben: ének zenei kezdeményezés: énekes, mozgásos játékok, más népek dalai, zenei készségek fejlesztése. - Vizuális tevékenységek szervezése a szabadjátékban, a zenei témához kapcsolódóan. - Ács Sándorné Tündérkert Keleti óvoda vezetője - Molnár Imréné munkaközösség vezető Gyakorlati bemutatót tart: Császiné Aranyi Csilla óvodapedagógus (Százszorszép tagintéznény) - A foglalkozás feladata: - A zene emocionális hatásának kihasználása: a gyermek érzelemvilágának gazdagítására, értelmének, nevelhetőségének segítésére - Igényes zenei kultúrát képviselő dalok, dalos játékok, mondókák választása, az életkornak és a csoport képességszintjének megfelelően. Tündérkert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény Március fő óvodapedagógus a központi óvodából és a tagóvodákból fő óvodapedagógus a telephelyekről - A gyakorlati bemutatón résztvevő gyermekek Elméleti beszámolót tart: Molnár Imréné óvodapedagógus (Székhelyintézmény) - A különböző zenei készségek, képességek játékos, differenciált fejlesztése - Újszerű, játékok, módszerek: - ritmikus

14 Sorsz. A foglalkozás témája, feladata Hely Időpont Résztvevők köre Bemutatót tart mozgás, tánc, ének nevelő hatásának érvényesítése. - Zenei kreativitás, önkifejezés, a zene keltette érzések, érzelmek, gondolatok kifejezése mozgással, tánccal. - A vizuális nevelés változatos lehetőségeinek megteremtése a gyermek önkifejezésének biztosítására, a témához kapcsolódóan - A barkácsolás feltételeinek megteremtése, igényeiknek megfelelően készítsenek bábokat, eszközöket, más tevékenységekhez: pl: ének zene, szerepjáték, stb. - Elméleti beszámoló: Az ének zenei nevelés elméletének felelevenítése, újszerű játékok módszerek alkalmazása, a Zenevarázs kompetencia alapú programcsomag kiegészítő segédlet alapján.

15 Sorsz. A foglalkozás témája, feladata Hely Időpont Résztvevők köre Bemutatót tart 4. A foglalkozás témája: - Gyakorlati bemutató szervezése LEVEGŐ őselemben ének zenei kezdeményezés: énekes, mozgásos - játékok, gyermekeknek írt műdalok, kortárs zenei művek, zenei készségek fejlesztése - Vizuális tevékenység szervezése a szabad játékban, az ének zenei témához kapcsolódóan. - Ács Sándorné Tündérkert Keleti óvoda vezetője - Molnár Imréné munkaközösség vezető Gyakorlati bemutatót tart: Naszvai Tiborné óvodapedagógus (Nefelejcs tagintézmény) A foglalkozás feladata: - A gyermek vizuális tevékenysége épüljön be a spontán szabad játékba, újszerű, sokszínű tevékenységek, változatos technikák biztosítása az alkotási vágy, alkotói képességek megalapozása. - A barkácsolás váljon önkifejezésük, vágyaik eszközévé, tevékenységükhöz, játékukhoz készítsenek saját készítésű eszközöket. - Az éneklés, zenélés megszerettetése a gyermek zenei anyanyelvének, zenei érdeklődésének, zenei ízlésének, zenéhez kapcsolódó mozgásának megalapozása, formálása Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény Április fő óvodapedagógus a központi óvodából és a tagóvodákból fő óvodapedagógus a telephelyekről - A gyakorlati bemutatón résztvevő gyermekek Elméleti beszámolót tart: Serfőzőné Kóródi Ágnes óvodapedagógus (Koszorú úti telephely)

16 Sorsz. A foglalkozás témája, feladata Hely Időpont Résztvevők köre Bemutatót tart - Az életkori sajátosságának megfelelő zenei anyagválasztás: magyar népi énekes, mozgásos játékok népi mondókák jeles napok dalai más népek dalai kortárs zenei művek - A közös éneklés, közös játék örömének, átélésén keresztül formálódjon a gyermekek zenei ízlése, esztétikai fogékonysága. - A különböző zenei készségek, képességek, a zenei alkotókedv fejlesztése újszerű módszerekkel: formaérzék kreativitás improvizáció mozgás improvizáció zenefestés - A zene befogadására, megértésére, a zenei önkifejezésre, kreativitásra nevelés, a zene keltette érzések hangulatok, kifejezése, mozgással, zenefestéssel - Elméleti beszámoló: A vizuális nevelés újszerű módszereiről, eszközeiről, a kompetencia alapú programcsomag vizuális nevelésben rejlő alkalmazási lehetőségeiről.

17 Sorsz. A foglalkozás témája, feladata Hely Időpont Résztvevők köre Bemutatót tart - A munkaközösség éves munkájának értékelése: tapasztalatok vélemények további ötletek, lehetőségek, tervek - Elégedettségi kérdőív kitöltése

18 TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA SZÉKHELYINTÉZMÉNY ÉS KOSZORÚ ÚTI TELEPHELY ÉVES MUNKATERV

19 I. A NEVELŐMUNKA TERVEZÉSE A munkatervet a nevelőtestületi értekezleten elhangzott javaslatok alapján állítottuk össze. 1. Kiemelt feladat Testi, lelki, mentális fejlesztés az óvodában A kiemelt feladat tartalmi megvalósítása: - A gyermekek lelki egészségvédelme A gyerekek érzelmi biztonságának megteremtése, egészséges életritmus kialakítása szeretetteli, bizalmas, derűs légkörben. A testi lelki szükségletek kielégítése optimális fény és hangviszonyok, megfelelő friss levegő biztosításával, változatos mozgástevékenységek szervezésével és a reális teherbíró képességüknek megfelelő terheléssel. Az egészséges táplálkozás biztosítása az egészséges ételek megszerettetésével. Lásd bővebben: Mentálhigiénés project. A szociális kapcsolatok harmonikus alakítása, társas kapcsolatok erősítése, konfliktusok és magatartási problémák eredményes megoldása változatos, örömteli szabadjátékok szervezésével (szerepjáték, szabályjáték, bábozás, dramatizálás) A lelki folyamatok elősegítése a mesélés gyógyító hatásának felhasználásával. Tudatos meseválasztással, igényes előadásmóddal segítjük a mese szereplőivel való érzelmi azonosulást, elfogadást vagy elutasítást. Önmaguk és mások megismerésének elősegítése beszélgető körök, mentálhigiénés és drámajátékok szervezésével. Feszültségek, szorongások oldása nyugtató hatású zenék, csendjátékok alkalmazásával. Nevelési problémák esetmegbeszélése teamok létrehozásával. Azonos életkorú csoportok óvodapedagógusainak közös beszélgetése, problémás esetek bemutatása, segítő tanácsok gyűjtése. - Az óvoda dolgozóinak lelki egészségvédelme Kiegyensúlyozott munkavégzés biztosítása derűs légkörben, őszinte, nyílt kommunikáció kialakításával. Átlátható ellenőrzési értékelési rendszer működtetése egyenletes feladat elosztással, reális teherbíró képességnek megfelelő terheléssel.

20 A munkahelyi egészséges életmód és életritmus kialakítása megfelelő munkakörülmények biztosításával (Fény és hangviszonyok, friss levegő, mozgás, táplálkozás, napirend, munkaruházat) Önmagunk és lelki életünk megismerése, elfogadása és befolyásolása, egészséges önbizalom kialakítása. Reális önértékelés, önérvényesítés, a megújulás igényének segítése. /Szakirodalom, hospitálási lehetőségek, érdeklődésnek megfelelő továbbképzések/ (Szakember előadása, tréning szervezése) Mentálhigiéné a kapcsolatainkban. Munkatáraink megismerése és elfogadása. Kapcsolatépítés, konfliktuskezelés, problémamegoldás fejlesztése az értő figyelem alkalmazásával. (Szakember előadása) Kapcsolataink erősítése közös élménylehetőségek biztosításával. (Kirándulások, beszélgetések, Színházlátogatások stb) A pedagógiai munkát segítő munkatársak lelki egészségvédelme. Munkakapcsolataink erősítésével hatékonyabb munkavégzés elősegítése (Szakember előadása) Az óvodapedagógusok kiégésének megelőzése A kiégés szindróma tüneteinek megismerése (Interaktív előadás) - A Szülők szerepe a gyerekek lelki egészségének védelmében A Szülőkkel való kapcsolataink erősítése az óvoda programjaiban való aktív bekapcsolódás lehetőségének biztosításával. Szülői értekezletek megújítása interaktív és mentálhigiénés játékok alkalmazásával. Szülői szemléletformálás a faliújságon elhelyezett érdeklődést felkeltő írásokkal. Javasolt szakirodalom: Antal Judit: Antal Judit: Mentálhigiéné az óvodában És veled ki törődik? A pedagógus lelki egészsége Kádár Annamária: Mesepszichológia Göbel Orsolya: Varázsjátékok

21 2. Ellenőrzési terv Ellenőrzés tárgya Ellenőrzés helye Ellenőrzés ideje Ellenőrzést végzi Pedagógiai és tanügyi dokumentációk vezetése. 1 9 gyermekcsoportok szeptember 1 től május 31 - ig Bárány Istvánné Intézményvezető helyettes Darainé Pethő Ildikó Intézményvezető helyettes Tanügyi dokumentációk vezetése A kiemelt feladat megvalósításának ellenőrzése - érzelmi biztonság - egészséges életritmus - szeretetteljes, bizalmas légkör Szabadjátékban nyújtott lehetőségek kiaknázása az életkornak megfelelő anyanyelvi fejlesztésekkel. 1 9 gyermekcsoportok 1-9. sz. gyermekcsoport 1. sz. középső gyermekcsoport szeptember 1 től május 31 - ig szeptember május 31. Fibiné Bartus Edina belső ellenőr Szántó Lászlóné belső ellenőr Ács Sándorné Intézményvezető november Horváth Judit Munkaközösség vezető Szocialitás fejlesztése az életkornak megfelelően A kooperatív tanulás jótékony hatása 2. sz. nagy gyermekcsoport február Török Edit Intézményvezető helyettes 3. sz. vegyes gyermekcsoport április Horváth Judit munkaközösség vezető

22 Ellenőrzés tárgya Ellenőrzés helye Ellenőrzés ideje Ellenőrzést végzi Óvoda udvarrészein található játékeszközök minőségi és mennyiségi ellenőrzése. Az ellenőrzésekről ellenőrzési napló vezetése. 1 9 gyermekcsoportok udvarai Negyedévente: minden év - augusztus - november - február hó folyamán az óvoda munkavédelmi felelőse által - május hó folyamán az óvoda munka és tűzvédelmi tanácsadójával együtt végezve. dr. Pappné Máté Tóth Ildikó Csehné Bárdos Orsolya és dr. Pappné Máté Tóth Ildikó Az óvodáztatási támogatást igénylők jogosultságának ellenőrzése A meglévő határozatok érvényességi idejének ellenőrzése 1 9 gyermekcsoportok 1 9 gyermekcsoportok szeptember február május 31. Folyamatosan Gaálné Sepa Erika gyermek és ifjúságvédelmi felelős Horváthné Ágoston Zsuzsanna óvodatitkár Gyermekcsoportok óvónői Horváthné Ágoston Zsuzsanna óvodatitkár 3. Az intézmény mérés, értékelés rendje A gyermekek egyéni fejlődésének nyomon követése: Minden gyermeket: Évente 2 alkalommal mérünk, november és április hónapban Porkolábné Balogh Katalin Fejlettségmérő lapok alapján Az óvodába újonnan érkező gyermekek mérése Egyéni fejlődési napló szerint történik, amely figyelembe veszi a CXC. Törvény a Nemzeti Köznevelésről új szabályait. (A fejlődési naplót lektorálta Fábián Katalin MOE Elnöke) A tanköteles korú gyermekeket,akiknél kérdéses az iskola érettség: DIFER mérés Részképességek vizsgálata Partneri elégedettség mérések: Gyermekek mérése: (azokat a gyermekeket mérjük, akik az adott év augusztus 31.-ig 5., 6. életévüket betöltik) Vargáné Szabó Gyöngyi: Mit szeret, és mit nem szeret a gyermek az óvodában? Kívánságtündér mese

23 Dolgozók mérése: (évente) kérdőívvel Szülők mérése: évente, (azoknak a szülőknek a mérése, akiknek gyermeke az adott év augusztus 31.- ig 5., 6. életévüket betöltik) Kérdőívvel Iskola pedagógusainak mérése: (2 évente) Móra Ferenc Általános Iskola Móricz Zsigmond Általános Iskola Módszere: Kérdőív vagy interjú Logopédus mérése: (2 évente) Kérdőívvel Gyermeki: kedveljék jobban az ének zenei tevékenységeket Feladatterv Cél Feladat Felelős Határidő - hangszerek vásárlása a gyermekcsoportokba, a Intézményvezető május 31. hangszerek használatának Óvodapedagógusok megtanítása - az óvodai énekkar fellépései - Muzsikás Péter zenés, interaktív műsora gyermekeknek - óvodapedagógusok továbbképzése: a zene szeretetére nevelés Szülői: az óvoda életének megismertetése a leendő óvodás gyermekek családjával Dolgozói: a dolgozók egészségi állapotának javítása, az elöregedés kiküszöbölése Az intézmény őrzésének, védelmének megszervezése - Pedagógiai Program közzé tétele az óvoda honlapján - Nyitott óvoda: betekintés lehetőségének biztosítása a szülők részére - szórólapokon, plakátokon ismertetők elhelyezése az óvoda környékén - A nyugdíjba vonuló munkatársak helyére fiatal korosztályú munkatársakat alkalmazunk. - Kiemelt feladatként foglalkozunk a testi, lelki, mentális egészséggel - Tréningek, előadások szervezése - Rendőrséggel szorosabb kapcsolat kialakítása az óvoda udvarának fokozottabb ellenőrzésére. Intézményvezető Óvodapedagógusok Intézményvezető Óvodapedagógusok május május 31.

24 II. HELYZETELMZÉS Helyzetelemzés során intézményünk tárgyi, infrastrukturális feltételrendszerét, adottságait, a nevelési, minőségirányítási célkitűzések megvalósulását, partnereink elégedettségét, elvárásait igyekeztünk számba venni. 1. Szakmai, Személyi feltételek Gyermeklétszám alakulása Intézményünk 11 csoportjában neveljük a gyermekeket. Központi óvodában (Kert köz 8.): 9 gyermekcsoport működik A Koszorú úti Telephelyen (Nyíregyháza, Koszorú út 10).: 2 gyermekcsoport működik A 275 férőhelyes óvodánkban 331 fővel indítjuk a nevelési évet. A Székhelyintézménybe 235 gyermek, az Élet úti Telephelyen 52, és a Koszorú úti Telephelyen 44 gyermek nevelését és sokoldalú fejlesztését tűztük ki célul. Csoportszám Csoportok megnevezése Gyermekcsoportok megoszlása Korcsoport jellege Csoportlétszám án Várható létszám az előjegyzett gyermekekkel ig 1. Cica középső csoport Őzike nagycsoport Nyuszi vegyes csoport Katica kiscsoport Maci kiscsoport Süni nagycsoport Csibe nagycsoport Mókus középső csoport Pillangó nagycsoport Koszorú úti Telephely 1. Süni vegyes Csibe vegyes A gyermekcsoportok kialakításánál meghatározó volt a gyermekek életkora, és a szülői igények figyelembe vétele

25 Az óvoda alkalmazottainak létszáma: Székhelyintézményben Intézményvezető óvodapedagógus dajka óvodatitkár pedagógiai asszisztens karbantartó, udvari munkás Koszorú úti Telephelyen: óvodapedagógus dajka konyhai kisegítő 32 fő 1 fő 18 fő 9 fő 2 fő 1 fő 1 fő 6,5 fő 4 fő 2 fő 0,5 fő Az óvoda alkalmazotti közössége a folyamatosan emelkedő társadalmi elvárásoknak, igényeknek képes megfelelni. A dolgozói létszám az Oktatási Törvény előírásainak megfelel. Minden dolgozó a Törvényben megfogalmazott szakképesítéssel rendelkezik. Szakvizsgával rendelkező óvodapedagógusok Végzettség, képesítés Közoktatás vezetői Fejlesztő pedagógus Egészségfejlesztő, mentálhigiénikus Nyelv és beszédfejlesztő pedagógus Zenepedagógus Gyermek,ifjúság és családvédelmi pedagógus Kommunikáció és beszédfejlesztő pedagógus Gyógytestnevelő Összesen: ban 4 fő 5 fő 2 fő 1 fő 1 fő 2 fő 2 fő 1 fő 18 fő Nevelőtestületünkre jellemző az ismeretszerzés, a tudás iránti vágy. A 23 fő óvodapedagógusból 18 fő rendelkezik szakvizsgával. 2. Pedagógiai, szakmai munkánkat segítő tárgyi fejlesztés Tárgyi feltételeink fejlesztésének irányelve a 2013/2014-es nevelési évben is elsősorban az 1/1998/VII.24./OM. Rendelet Pedagógiai Programunkhoz kapcsolódó nevelő munkát segítő eszközök, játékok, felszerelések pótlása, ill. beszerzése ennek

26 figyelembevételével történik; költségvetésünk, alapítványi támogatásunk, pályázati lehetőségek, egyéb bevételek kihasználásával. Tervezett beszerzéseinket a kötelező eszközjegyzék figyelembevételével az óvodapedagógusok javaslatára igyekszünk folyamatosan bővíteni. FEJLESZTÉSI TERV Költségvetésből Tisztasági meszelések PVC csere a Maci, Süni, Csibe, Mókus, Pillangó gyermekcsoportok -ban. A C épületrészben felnőtt öltözőben bútorzat csere Tisztasági meszelés az irodában a mennyezet javítása Csibe csoport festése Szülői támogatás alapítványi bevétel, - pályázatok Székhelyintézmény Homokozók feltöltése Virágosítás Fejlesztő játékok vásárlása Udvari fajátékok felújítása Udvari fa játékok festése Babaházak festése Koszorú úti Telephely Homokozók szélének felújítása Udvari fajátékok festése, felújítása Gyermekasztalok cseréje Felújítási keretből B épületrész egészségtelen azbeszt tető cseréje C épületrész külső homlokzat javítása 2 db régi ablak cseréje Gazdasági bejárati ajtó cseréje Lefagyott vakolat javítása Csempe javítása Balesetveszélyes lépcső javítása a gazdasági bejáratnál Lambériázás

27 MUNKATERV KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETEI nevelési évre

28 1.sz. melléklet Formái : I. Önképzés, egyéni hospitáció TOVÁBBKÉPZÉSI TERV II. III. IV. Munkaközösségek Beiskolázási terv Értekezletek I. Önképzés: Szakirodalmak tanulmányozása - Tapasztalatcsere, ötletbörze Ajánlott irodalom Óvónők kincsestára Könyvtárfelelős és munkaközösség vezetők által javasolt szakirodalom Kisgyermekek nagy problémák Óvodai Jogfutár Kötelező irodalom - Tündérkert Keleti Óvoda Pedagógiai Programja - Alapprogram II. Munkaközösségek: DIFER- Programcsomag alkalmazása A beszédhanghallás és az elemi számolási készség fejlesztése Munkaközösség vezető: Horváth Judit III. Beiskolázási terv Intézmény megnevezése Tanfolyam, továbbképzés Résztvevők helyszín BMGTE Kihelyezett Közoktatás vezető Török Edit tagozata Nyíregyháza szakirányú képzés 3 4 félév ALAP Pedagógiai Központ Zene szeretetére nevelés Baktiné Oláh Csilla Ádám Attiláné Darainé Pethő Ildikó Szántó Lászlóné Bíró Anita Meggyesi Attiláné

29 IV. Értekezletek Nevelési értekezlet 1.) Tanévnyitó értekezlet A nevelési év munkatervének megvitatása és elfogadása Vezeti: Ács Sándorné Intézményvezető Ideje: szeptember 2.) Tanévzáró értekezlet Év végi beszámoló megvitatása és elfogadása, nyári teendők megbeszélése Vezeti: Ács Sándorné Intézményvezető Ideje: június Munkatársi értekezlet 1.) Tájékoztatás az éves munkatervről, feladatokról Vezeti: Ács Sándorné Intézményvezető Ideje: szeptember 2.) Munkavédelmi oktatás, tűzvédelem Vezeti: Cseh Gábor munkavédelmi oktató Ideje: január

30 2. sz. melléklet KAPCSOLATOK TERVE Család-óvoda kapcsolat Az óvodában szülői munkaközösség működik, mely tevékenységét a Közoktatási törvény szerint szervezi. Kapcsolattartási formák SZMK értekezletek Szülői értekezletek Családlátogatás Nyílt hét Fogadó órák Egyéni beszélgetések SZ.M.K. tagok névsora 1 sz. csoport: Jakab Imréné 2.sz. csoport: Kertészné Filep Judit 3.sz. csoport: Szovátiné Oláh Ágnes 4.sz. csoport: Pivnyikné Filep Anita 5.sz. csoport: Karakóné Mihalkovics Ágnes 6.sz. csoport: Garainé Balogh Ágnes 7.sz. csoport: Fodorné Vécsei Ildikó 8.sz. csoport: Hankószkyné Nagy Tünde 9.sz. csoport: dr. Jaczkovits Zita Koszorú úti Telephely: 1.sz. csoport: Szalai Józsefné 2.sz. csoport: Tóthné Polyecskó Anikó Szülői értekezletek: Összevont: augusztus újonnan érkező gyermekek szüleinek Téma: Az óvoda működési rendje, az óvodai nevelés célja, feladatai. Vezeti: Ács Sándorné Intézményvezető

31 Csoport szülői értekezletek: Időpontja, gyakorisága a szülők igényei szerint, de legalább évente kétszer Téma: Az adott csoport aktuális feladataihoz és a kiemelt feladatokhoz kapcsolódnak Felelős: minden óvónő Részletes tervet a 14. sz. melléklet tartalmazza Nyílt napok Időpontja: február - március hónapban és a nevelési év folyamán bármikor szükség szerint, a szülői igényeknek megfelelően. (középső-nagy, nagycsoportban) Cél: A szülők betekintést nyerjenek gyermekük óvodai életébe, megismerjék a közösségben elfoglalt helyét, a tevékenységekben tanúsított magatartást, aktivitásának szintjét.

32 Óvoda Iskola kapcsolatának terve 2/a. sz. melléklet Tevékenység Feladat Időpont Résztvevők Helyszín Szülők motiválása az Általános Iskolai programokon való részvételre. Információk átadása,tapasztalatszerzési lehetőségek biztosítása Szülőknek segítségnyújtás az iskola választásban. Figyelemmel kísérni a volt óvodásaink beilleszkedését a tanulásban Október November Óvodapedagógusok szülők nagycsoportos gyerekek,iskolai pedagógusok A programokat tartó iskolák Szülői értekezlet Az iskolákban specialitások bemutatása (idegen nyelv,informatika,testnevelés,néptánc) Pl.november 7 17 óra november Február Nagycsoportos gyerekek szülei,iskolai pedagógusok Móra Ferenc Általános Iskola és a Nyílt napokat tartó iskolák Kerekasztal beszélgetés Óvodapedagógusok betekinthetnek az iskola i életbe November Óvodapedagógusok,első osztályos iskolások, tanítónők Móricz Zsigmond Általános Iskola Általános Iskolák által szervezett versenyeken való részvétel (Mesemondó,rajz ének és sportversenyek) Körtemuzsika Népdalverseny Gyémántcserép rajzverseny Az óvoda és iskolák között jó kapcsolat kialakítása. Kiemelt figyelem a tehetséggondozásra. November Január Február Március Április November 13 Április (Móra hét) Óvodapedagógusok Tehetséges gyerekek,iskolák pedagógusai Móra Ferenc,Móricz Zsigmond és más Általános Iskolák Móra Ferenc Ált Iskola Móra Ferenc Ált.Isk.

Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység

Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység Az óvoda OM azonosítója: 033127 A nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendeletének 23. -a értelmében

Részletesebben

Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység

Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység Az óvoda OM azonosítója: 033127 A nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendeletének 23. -a értelmében

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA MUNKATERVE 2015 2016 NEVELÉSI ÉV

TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA MUNKATERVE 2015 2016 NEVELÉSI ÉV TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA MUNKATERVE 2015 2016 NEVELÉSI ÉV Készítette: Ács Sándorné intézményvezető Nyíregyháza, 2015. szeptember 14. 1 A 2014 2015 ös nevelési év rendjét a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK FÜGGELÉK Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve Gyermekvédelmi felelős: 2 Az óvodában a gyermekvédelmi feladatok koordinálására gyermekvédelmi felelős tevékenykedik, aki munkáját a gyermekvédelmi törvényben

Részletesebben

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák Változás és állandóság Pályázat szakmai igazgató helyettesi megbízás elnyerésére Feltételek: Legalább 10 év szakmai gyakorlat Széleskörű elméleti tájékozottság az óvodapedagógiában Tájékozottság a köznevelési

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év Csillag Közi Központi Társulási Ó v o d a OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Erzsébetvárosi Dob Óvoda

Erzsébetvárosi Dob Óvoda Köznevelési intézmények közzétételi listája 2016/2017-es nevelési évre 1077 Budapest Dob utca 95. Honlap: www.dobovoda.hu Iktató szám: 46-451/2016-D 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája es nevelési évre

ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája es nevelési évre ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája 206-207-es nevelési évre Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda 078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 35-9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 8124 Káloz, Óvoda u. 2. Tel.: 25-506-405 OM azonosító: 029998 Különös közzétételi lista: Bölcsődei gondozók: 2 fő Bölcsődei kisegítő: 1 fő Óvodapedagógusok száma: 9 fő

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

listája es nevelési év

listája es nevelési év Közzétételi listája 2016-2017-es nevelési év Készült a 229/2012..(VIII.28.) Korm. rend. és a Nktv. 23 (1)-(2) bek. alapján. A közoktatási intézmény adatai: Intézmény neve : Intézmény címe: Telefon/fax

Részletesebben

Az integrációs program célja:

Az integrációs program célja: INTEGRÁCIÓS PROGRAM Az integrációs program célja: Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves HHH gyermek beóvodázása. Valamennyi 3 7 éves HHH gyermeknek megfelelő minőségű tudatos nevelő fejlesztő munkával

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2014/2015-ös nevelési évre szóló Munkaterv aktualizálásához. 1. sz. melléklet

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2014/2015-ös nevelési évre szóló Munkaterv aktualizálásához. 1. sz. melléklet A Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2014/2015-ös nevelési évre szóló Munkaterv aktualizálásához 1. sz. melléklet előreláthatólag 250 gyermek kezdi meg az óvodai életet. 2014. szeptember 1-től a csoportok átlaglétszáma

Részletesebben

Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira

Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira Tisztelt Humán Bizottság! A korábbi évekhez hasonlóan készült el az az értékelési szempontsor, illetve néhány, az összehasonlítást segítő táblázat,

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23., (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti adatok Az intézmény neve: Erzsébet Ligeti Óvoda OM azonosítója: 201876 Feladatellátás helyei: Székhelye: 9023 Győr,

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: /

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: / KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/576-530; 28/576-531 mobil: +36 20/824 59 89 e-mail: ovoda.dompol@invitel.hu NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV. 2015-16-os nevelési év. Készítette: Sztán Józsefné. Tatabánya, 2015. 09. 22. óvodavezető

ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV. 2015-16-os nevelési év. Készítette: Sztán Józsefné. Tatabánya, 2015. 09. 22. óvodavezető ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV 2015-16-os nevelési év Készítette: Sztán Józsefné óvodavezető Tatabánya, 2015. 09. 22. 1 Tartalomjegyzék Jogszabályi háttér 3. Intézményi adatok 5. Az óvodai csoportok adatai

Részletesebben

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista mely készült a Nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet 4. alapján 1. Adatok:

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Sarkad Város Önkormányzat Óvodák Intézménye OM:

Sarkad Város Önkormányzat Óvodák Intézménye OM: Sarkad Város Önkormányzat Óvodák Intézménye OM: 202 100 Különös Közzétételi lista 2016/2017-es nevelési év Epreskert Utcai Óvoda Kossuth Utcai Tagóvoda Szalontai Úti Tagóvoda Vasút Utcai Tagóvoda A kormány

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A kormány 229/2012. (VIII.28) kormányrendelete a nemzeti közről szóló törvény végrehajtásáról szóló törvény 23. -a értelmében az alábbi adatokat teszem közzé: Óvoda neve: Brunszvik

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

5600 Békéscsaba, Penza Ltp. 19. INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN

5600 Békéscsaba, Penza Ltp. 19. INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN Intézményünk neve, címe: Székhely: Telephely: Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda 5600 Békéscsaba, Penza Ltp. 19 Penza lakótelepi

Részletesebben

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA es NEVELÉSI ÉV

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA es NEVELÉSI ÉV SÍPOS UTCAI ÓVODA 2016-2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: 1. A felvételi

Részletesebben

2015-2016-os nevelési év előkészítése

2015-2016-os nevelési év előkészítése Készítette: Icsu Ferencné intézményvezető 2015-2016-os nevelési év előkészítése Napsugár Óvoda és Bölcsőde Minden tiszteletünk legyen a múlté, de a jövő kedvéért vessük le divatjamúlt zekénket. (Celestin

Részletesebben

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit A Zöld Titkok Kastélyóvodája Minõségirányítási Programja végrehajtásának értékelése 2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit óvodavezetõ 2 Az 1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásról 40. (11) alapján

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre:

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 (VIII.28) Kormány rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. fejezet 23. (1-2) bekezdés 2015-2016 nevelési évhez A Nemzeti Erőforrás Miniszter

Részletesebben

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV AZ ÓVODA LOGÓJA ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV csoport részére TARTALOMJEGYZÉK A gyermekek névsora és óvodai jele... 6 A gyermekek névsora korcsoport szerint... 7 Születésnapok nyilvántartása...

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK 2014. 04. 04. Játék, élményszerzésen alapuló tanulásszervezés - 2012/2013-tól Tanulás elméletek OECD PISA vizsgálatok A kompetencia- és fejlődésének szintjei: új anyag, megértés,

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból A jövı útjai 14. konferencia Társadalmi felelısségvállalás a sajátos nevelési igényő gyermekekért Kiskırös 2010. november 17. Óvodánkról Balástya LHH kistérség Új épület DAOP Infrastrukturális pályázatból

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2015/16. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 136/2016 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben