TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA MUNKATERVE NEVELÉSI ÉV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA MUNKATERVE 2013 2014 NEVELÉSI ÉV"

Átírás

1 TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA MUNKATERVE NEVELÉSI ÉV Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézmény vezetői Nyíregyháza, szeptember 26.

2 A es nevelési év rendjét a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3. (2) bekezdése alapján határozzuk meg A nevelési és kezdő időpontja: szeptember 01. A nevelési év befejező időpontja: augusztus 31. A nyári zárva tartás időpontja: A Közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 90. (1) bekezdése, valamint a nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM. Rendelet 2.. (7) bekezdése alapján történik. Nyílt napok tervezett időpontja: február és március hónapok Összevont nevelőtestületi értekezletek tervezett időpontja: szeptember június Nevelés nélküli munkanapok szervezése: Az 5 nevelés nélküli munkanapot összevont nevelőtestületi értekezletre, szakmai programokra kívánjuk felhasználni.

3 I. HELYZETELEMZÉS Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 113/2011. (VI.30.) számú határozata alapján. A Tündérkert Keleti Óvoda 5 tagóvodával és 2 telephellyel működik. Intézményeinkben: - 42 gyermekcsoportban neveljük a gyermekeket - a férőhelyek száma 1050 fő - a maximálisan felvehető gyermekek száma 1260 fő 1. Személyi feltételek Az intézmény alkalmazottainak száma Óvodapedagógusok száma Nevelő oktató munkát közvetlenül segítők - dajka - óvodatitkár - pedagógiai asszisztens Egyéb dolgozók - karbantartó - konyhai kisegítő 145 fő 85 fő 42 fő 3 fő 7 fő 5 3

4 A székhely intézmény, a tagintézmények és a telephelyek mutató számai Csoportok száma Pedagógus álláshelyek Száma Nevelő oktató munkát közvetlenül segítők száma - dajka - óvodatitkár - pedagógiai asszisztens Egyéb álláshelyek - karbantartó - konyhai kisegítő Tündérkert Keleti Óvoda székhely Ligeti tagóvoda Kikelet tagóvoda Nefelejcs tagóvoda Margaréta tagóvoda Százszorszép tagóvoda Koszorú úti telephely Élet úti telephely Összesen , , , ,

5 II. PEDAGÓGIAI MUNKA TERVEZÉSE A nevelési évben munkánkat a következő dokumentumok határozzák meg Az érvényben lévő köznevelési törvény és a hozzá kapcsolódó rendelkezések. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének határozata Alapprogram Pedagógiai Programunk A Tündérkert Keleti Óvoda munkaterve Az óvodai belső szabályzatok előírásai (SzMSz, Házirend) III. NEVELŐMUNKA TERVEZÉSE 1. Nevelőmunkánk alapvető feladatai Pedagógiai programunkban meghatározott cél feladat gyakorlati megvalósulása. Pedagógiai munkánk alapját az alábbi kulcskompetenciák képezik, melyek a mindennapokban valósulnak meg. Nevelésközpontúság, gyermekközpontúság megőrzése Differenciált fejlesztés A játék kiemelt szerepe A gyermek testi-lelki szükségleteinek maximális figyelembe vétele Az életkori sajátosságokhoz, egyénhez igazodó fejlődés-fejlesztés elősegítése Minőségi munkavégzés 2. Kiemelt feladat Testi, lelki, mentális fejlesztés az óvodában A kiemelt feladatot az adott intézmények a helyi sajátosságok figyelembe vételével tervezik és valósítják meg. Az intézményvezető ellenőrzései a kiemelt feladatra irányulnak.

6 A helyettesítés rendje Az óvodavezető távolléte esetén a székhelyintézményben az általános helyettes látja el a feladatot. A tagintézményekben a tagóvoda vezető távolléte esetén a tagóvoda vezető által megbízott személy látja el a feladatot. Kapcsolattartás a tagóvoda vezetőkkel Havonta 1 alkalommal megbeszélést tartunk a tagóvoda vezetőkkel: - az elmúlt 1 hónap eredményeinek, problémáinak megbeszélése - az előttünk álló 1 hónap programjainak, teendőinek megbeszélése 3. Tündérkert Keleti Óvoda, tagintézményei és telephelyei óvodaközi munkaközösségének éves terve A kompetencia alapú programcsomag megismerése, gyakorlati alkalmazásának lehetőségei a komplex prevenciós és a tevékenység központú helyi nevelési programokban A munkaközösségi vezető: Molnár Imréné munkaközösség vezető A munkaközösségi tagok: - Tündérkert Keleti óvoda: 2 fő óvodapedagógus - Ligeti Tagóvoda: 2 fő óvodapedagógus - Kikelet Tagóvoda: 2 fő óvodapedagógus - Margaréta Tagóvoda: 2 fő óvodapedagógus - Nefelejcs Tagóvoda: 2 fő óvodapedagógus - Százszorszép Tagóvoda: 2 fő óvodapedagógus - Életúti óvoda telephely: 1 fő óvodapedagógus - Koszorú úti óvoda telephely: 1 fő óvodapedagógus

7 A munkaközösség célja - Újszerű, játékos módszerek, lehetőségek keresése, megismerése az ének zene, irodalmi anyanyelvi nevelés és a vizuális kompetenciák fejlesztésére, a szakmai megújulás, a mindennapi nevelői munka színesítése, a komplex és logikusan felépített kompetencia alapú módszertani segédanyag által. - Helyi nevelési programunk és a Kompetencia Alapú Program csomag összekapcsolása, a gyakorlatban való alkalmazás lehetőségeinek keresése, a nevelési programokba való beillesztés segítése - A gyermek élmény és fantázia világának, szabad képzettársításának elősegítése, egyéni ötleteinek, vágyainak, kreativitásának, önkifejezésének, esztétikai érzékének, szép iránti fogékonysága kialakulásának segítése. A munkaközösség feladata - Az ének zene, irodalmi anyanyelvi nevelés és a vizuális nevelés elméleti hátterének felelevenítése, Helyi Nevelési programunk és a Kompetencia alapú programcsomag módszereinek megismerése által. - A zene megszerettetésére, befogadására való képességek megalapozása, zenei anyanyelv ápolása, zenei érdeklődés, zenei ízlés, esztétikai fogékonyság formálása, a zenét értő és szerető, boldog emberré nevelés. - Újszerű zenepedagógiai módszerek, eszközök segítségével, az éneklés, zenélés megszerettetése, zenei képességek, ritmusérzék, éneklési készség, szabad improvizáció, mozgás, zenei ízlés, kreatív zenei önkifejezés fejlesztése. - Az irodalom iránti érdeklődés, fogékonyság megalapozása, tudatos, átgondolt, a gyermek életkorának, egyéni fejletségének megfelelő irodalmi érték és élménynyújtás által. - Az irodalmi anyanyelvi neveléshez kapcsolható, újszerű módszerek, tevékenységek alkalmazása: bábozás, drámajáték, szituációs játékok a kommunikáció és a metakommunikáció fejlesztésére. - Az anyanyelv megszerettetése, fejlesztése, gondolataik, érzéseik, vágyaik, szabad kifejezése, megszerzett anyanyelvi képességeik, nyelvi kifejező készségük segítségével.

8 - A Vizuális nevelés lehetőségeinek kihasználása a szabadjáték tevékenységben, - ének zenei, irodalmi anyanyelvi nevelés kezdeményezés keretében, a komplexitás érvényesülésével. - Gyakorlati bemutatók szervezése, játékos, újszerű módszerekkel, eszközökkel, kísérletekkel, a készségek, képességek fejlesztésére, az ének zene, irodalmi anyanyelvi és vizuális nevelés területén. - A 4 őselem köré szervezett gyakorlati bemutatók nyújtsanak lehetőséget a sokoldalú megismeréshez, a gyermekek személyes, cselekvéses, megtapasztaláson alapuló ismeretszerzéshez. - A témák feldolgozása a gyermekek érdeklődésére, előzetes tudására, tapasztalatára épüljön, mely biztosítja az aktivitást, motiváltságot és a kreativitást. - A tudatosan tervezett tevékenységek segítsék elő a szociális és értelmi funkciók együttes fejlődését, biztosítsák a gyermek önmegvalósítását, érzelmeinek, vágyainak, lelki állapotának kifejezését, személyiségének, készségeinek, képességeinek, komplex módon történő kibontakozását. Molnár Imréné Munkaközösség vezető

9 A kompetencia alapú programcsomag megismerése, gyakorlati alkalmazásának lehetőségei a Helyi Nevelési Programokban Sorsz. A foglalkozás témája, feladata Hely Időpont Résztvevők köre Bemutatót 1. - A foglalkozás témája: - Gyakorlati bemutató a TŰZ őselemben: irodalmi anyanyelvi a tevékenység, szabadon választott témában. a témához kapcsolódó vizuális tevékenységek szervezésé a szabad játékban - A foglalkozás feladata: - Ács Sándorné Tündérkert Keleti óvoda vezetője - Molnár Imréné munkaközösség vezető Gyakorlati bemutatót tart: Török Edit óvodapedagógus (Székhelyintézmény) irodalmi anyanyelvi nevelés játékos kezdeményezése újszerű módszerek alkalmazásával, a drámapedagógia módszereinek előtérbe helyezésével. A mese újszerű feldolgozása során a gyermekek fantáziájának, belső képi világának, kreativitásának, fejlesztése, a gyermeki képzelet, vágyak, szabad képzettársítások kifejezése Mesetudat, kettős tudat, valós és mesevilág közötti elvonatkoztatás képességének segítése Kommunikációs készségek fejlesztése: mondatalkotási készség összefüggő beszéd artikuláció hangsúly Tündérkert Keleti Óvoda Székhelyintézmény November fő óvodapedagógus a központi óvodából és a tagóvodákból fő óvodapedagógus a telephelyekről - A gyakorlati bemutatón résztvevő gyermekek Elméleti beszámolót tart: Jaczina Tamásné óvodapedagógus (Margaréta tagintézmény)

10 Sorsz. A foglalkozás témája, feladata Hely Időpont Résztvevők köre Bemutatót ritmusérzék nyelvi kifejezőkészség Vizuális tevékenységek ábrázolás barkácsolás szervezése az irodalmi - anyanyelvi nevelés témájához kapcsolódóan, az elkészített tárgyak, eszközök felhasználása a játékban és más tevékenységekben - Elméleti beszámoló: Az irodalmi nevelés elméleti ismereteinek felelevenítése, újszerű módszerek feldolgozási lehetőségek, a kompetencia alapú programcsomag irodalmi anyanyelvi nevelésben rejlő lehetőségeinek ismertetése

11 Sorsz. A foglalkozás témája, feladata Hely Időpont Résztvevők köre Bemutatót tart 2. - A foglalkozás témája: - Gyakorlati bemutató a VÍZ őselemben: irodalmi anyanyelvi tevékenység, szervezése a Varázseszközök Meseláda kompetencia alapú programcsomag módszertani segédeszköz felhasználásával a témához kapcsolódó vizuális tevékenységek szervezése a szabad játékban - A foglalkozás feladata: Újszerű irodalmi, esztétikai, élmények nyújtása a meseláda eszközeivel A gyermek irodalomszeretetének, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődésének segítése, pozitív személyiségjegyeinek megalapozása: a meseélményekkel a bábjáték dramatizálás a drámajáték eszközeivel A gyermekek absztrakt gondolkodásának elősegítése: memória intelligencia Tündérkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény Január - Ács Sándorné Tündérkert Keleti óvoda vezetője - Molnár Imréné munkaközösség vezető fő óvodapedagógus a központi óvodából és a tagóvodákból fő óvodapedagógus a telephelyekről - A gyakorlati bemutatón résztvevő gyermekek Gyakorlati bemutatót tart: Szabó Gyuláné óvodapedagógus (Kikelet tagintézmény) Elméleti beszámolót tart: Szabó Gyuláné óvodapedagógus (Kikelet tagintézmény)

12 Sorsz. A foglalkozás témája, feladata Hely Időpont Résztvevők köre Bemutatót tart kreativitás elősegítése belső kép világának önkifejezésének fejlesztése A gyermekek nyelvi képességeinek fejlesztése az irodalom eszközeivel Az irodalmi anyanyelvi nevelés témájához kapcsolódó tevékenységek szervezése a szabad játékban. Irodalmi élmények reprodukálása, szabad önkifejezés, barkácsolás, a művészetek iránti érdeklődés felkeltése a lehetőségek biztosításával, a kompetencia programcsomag adta lehetőségek kihasználása - Elméleti beszámoló: a Meseláda - mint a kompetencia alapú programcsomag bemutatása, tartalma, alkalmazási lehetőségei az óvodai nevelésben

13 Sorsz. A foglalkozás témája, feladata Hely Időpont Résztvevők köre Bemutatót tart 3. - A foglalkozás témája: - Gyakorlati bemutató szervezése a FÖLD őselemben: ének zenei kezdeményezés: énekes, mozgásos játékok, más népek dalai, zenei készségek fejlesztése. - Vizuális tevékenységek szervezése a szabadjátékban, a zenei témához kapcsolódóan. - Ács Sándorné Tündérkert Keleti óvoda vezetője - Molnár Imréné munkaközösség vezető Gyakorlati bemutatót tart: Császiné Aranyi Csilla óvodapedagógus (Százszorszép tagintéznény) - A foglalkozás feladata: - A zene emocionális hatásának kihasználása: a gyermek érzelemvilágának gazdagítására, értelmének, nevelhetőségének segítésére - Igényes zenei kultúrát képviselő dalok, dalos játékok, mondókák választása, az életkornak és a csoport képességszintjének megfelelően. Tündérkert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény Március fő óvodapedagógus a központi óvodából és a tagóvodákból fő óvodapedagógus a telephelyekről - A gyakorlati bemutatón résztvevő gyermekek Elméleti beszámolót tart: Molnár Imréné óvodapedagógus (Székhelyintézmény) - A különböző zenei készségek, képességek játékos, differenciált fejlesztése - Újszerű, játékok, módszerek: - ritmikus

14 Sorsz. A foglalkozás témája, feladata Hely Időpont Résztvevők köre Bemutatót tart mozgás, tánc, ének nevelő hatásának érvényesítése. - Zenei kreativitás, önkifejezés, a zene keltette érzések, érzelmek, gondolatok kifejezése mozgással, tánccal. - A vizuális nevelés változatos lehetőségeinek megteremtése a gyermek önkifejezésének biztosítására, a témához kapcsolódóan - A barkácsolás feltételeinek megteremtése, igényeiknek megfelelően készítsenek bábokat, eszközöket, más tevékenységekhez: pl: ének zene, szerepjáték, stb. - Elméleti beszámoló: Az ének zenei nevelés elméletének felelevenítése, újszerű játékok módszerek alkalmazása, a Zenevarázs kompetencia alapú programcsomag kiegészítő segédlet alapján.

15 Sorsz. A foglalkozás témája, feladata Hely Időpont Résztvevők köre Bemutatót tart 4. A foglalkozás témája: - Gyakorlati bemutató szervezése LEVEGŐ őselemben ének zenei kezdeményezés: énekes, mozgásos - játékok, gyermekeknek írt műdalok, kortárs zenei művek, zenei készségek fejlesztése - Vizuális tevékenység szervezése a szabad játékban, az ének zenei témához kapcsolódóan. - Ács Sándorné Tündérkert Keleti óvoda vezetője - Molnár Imréné munkaközösség vezető Gyakorlati bemutatót tart: Naszvai Tiborné óvodapedagógus (Nefelejcs tagintézmény) A foglalkozás feladata: - A gyermek vizuális tevékenysége épüljön be a spontán szabad játékba, újszerű, sokszínű tevékenységek, változatos technikák biztosítása az alkotási vágy, alkotói képességek megalapozása. - A barkácsolás váljon önkifejezésük, vágyaik eszközévé, tevékenységükhöz, játékukhoz készítsenek saját készítésű eszközöket. - Az éneklés, zenélés megszerettetése a gyermek zenei anyanyelvének, zenei érdeklődésének, zenei ízlésének, zenéhez kapcsolódó mozgásának megalapozása, formálása Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény Április fő óvodapedagógus a központi óvodából és a tagóvodákból fő óvodapedagógus a telephelyekről - A gyakorlati bemutatón résztvevő gyermekek Elméleti beszámolót tart: Serfőzőné Kóródi Ágnes óvodapedagógus (Koszorú úti telephely)

16 Sorsz. A foglalkozás témája, feladata Hely Időpont Résztvevők köre Bemutatót tart - Az életkori sajátosságának megfelelő zenei anyagválasztás: magyar népi énekes, mozgásos játékok népi mondókák jeles napok dalai más népek dalai kortárs zenei művek - A közös éneklés, közös játék örömének, átélésén keresztül formálódjon a gyermekek zenei ízlése, esztétikai fogékonysága. - A különböző zenei készségek, képességek, a zenei alkotókedv fejlesztése újszerű módszerekkel: formaérzék kreativitás improvizáció mozgás improvizáció zenefestés - A zene befogadására, megértésére, a zenei önkifejezésre, kreativitásra nevelés, a zene keltette érzések hangulatok, kifejezése, mozgással, zenefestéssel - Elméleti beszámoló: A vizuális nevelés újszerű módszereiről, eszközeiről, a kompetencia alapú programcsomag vizuális nevelésben rejlő alkalmazási lehetőségeiről.

17 Sorsz. A foglalkozás témája, feladata Hely Időpont Résztvevők köre Bemutatót tart - A munkaközösség éves munkájának értékelése: tapasztalatok vélemények további ötletek, lehetőségek, tervek - Elégedettségi kérdőív kitöltése

18 TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA SZÉKHELYINTÉZMÉNY ÉS KOSZORÚ ÚTI TELEPHELY ÉVES MUNKATERV

19 I. A NEVELŐMUNKA TERVEZÉSE A munkatervet a nevelőtestületi értekezleten elhangzott javaslatok alapján állítottuk össze. 1. Kiemelt feladat Testi, lelki, mentális fejlesztés az óvodában A kiemelt feladat tartalmi megvalósítása: - A gyermekek lelki egészségvédelme A gyerekek érzelmi biztonságának megteremtése, egészséges életritmus kialakítása szeretetteli, bizalmas, derűs légkörben. A testi lelki szükségletek kielégítése optimális fény és hangviszonyok, megfelelő friss levegő biztosításával, változatos mozgástevékenységek szervezésével és a reális teherbíró képességüknek megfelelő terheléssel. Az egészséges táplálkozás biztosítása az egészséges ételek megszerettetésével. Lásd bővebben: Mentálhigiénés project. A szociális kapcsolatok harmonikus alakítása, társas kapcsolatok erősítése, konfliktusok és magatartási problémák eredményes megoldása változatos, örömteli szabadjátékok szervezésével (szerepjáték, szabályjáték, bábozás, dramatizálás) A lelki folyamatok elősegítése a mesélés gyógyító hatásának felhasználásával. Tudatos meseválasztással, igényes előadásmóddal segítjük a mese szereplőivel való érzelmi azonosulást, elfogadást vagy elutasítást. Önmaguk és mások megismerésének elősegítése beszélgető körök, mentálhigiénés és drámajátékok szervezésével. Feszültségek, szorongások oldása nyugtató hatású zenék, csendjátékok alkalmazásával. Nevelési problémák esetmegbeszélése teamok létrehozásával. Azonos életkorú csoportok óvodapedagógusainak közös beszélgetése, problémás esetek bemutatása, segítő tanácsok gyűjtése. - Az óvoda dolgozóinak lelki egészségvédelme Kiegyensúlyozott munkavégzés biztosítása derűs légkörben, őszinte, nyílt kommunikáció kialakításával. Átlátható ellenőrzési értékelési rendszer működtetése egyenletes feladat elosztással, reális teherbíró képességnek megfelelő terheléssel.

20 A munkahelyi egészséges életmód és életritmus kialakítása megfelelő munkakörülmények biztosításával (Fény és hangviszonyok, friss levegő, mozgás, táplálkozás, napirend, munkaruházat) Önmagunk és lelki életünk megismerése, elfogadása és befolyásolása, egészséges önbizalom kialakítása. Reális önértékelés, önérvényesítés, a megújulás igényének segítése. /Szakirodalom, hospitálási lehetőségek, érdeklődésnek megfelelő továbbképzések/ (Szakember előadása, tréning szervezése) Mentálhigiéné a kapcsolatainkban. Munkatáraink megismerése és elfogadása. Kapcsolatépítés, konfliktuskezelés, problémamegoldás fejlesztése az értő figyelem alkalmazásával. (Szakember előadása) Kapcsolataink erősítése közös élménylehetőségek biztosításával. (Kirándulások, beszélgetések, Színházlátogatások stb) A pedagógiai munkát segítő munkatársak lelki egészségvédelme. Munkakapcsolataink erősítésével hatékonyabb munkavégzés elősegítése (Szakember előadása) Az óvodapedagógusok kiégésének megelőzése A kiégés szindróma tüneteinek megismerése (Interaktív előadás) - A Szülők szerepe a gyerekek lelki egészségének védelmében A Szülőkkel való kapcsolataink erősítése az óvoda programjaiban való aktív bekapcsolódás lehetőségének biztosításával. Szülői értekezletek megújítása interaktív és mentálhigiénés játékok alkalmazásával. Szülői szemléletformálás a faliújságon elhelyezett érdeklődést felkeltő írásokkal. Javasolt szakirodalom: Antal Judit: Antal Judit: Mentálhigiéné az óvodában És veled ki törődik? A pedagógus lelki egészsége Kádár Annamária: Mesepszichológia Göbel Orsolya: Varázsjátékok

21 2. Ellenőrzési terv Ellenőrzés tárgya Ellenőrzés helye Ellenőrzés ideje Ellenőrzést végzi Pedagógiai és tanügyi dokumentációk vezetése. 1 9 gyermekcsoportok szeptember 1 től május 31 - ig Bárány Istvánné Intézményvezető helyettes Darainé Pethő Ildikó Intézményvezető helyettes Tanügyi dokumentációk vezetése A kiemelt feladat megvalósításának ellenőrzése - érzelmi biztonság - egészséges életritmus - szeretetteljes, bizalmas légkör Szabadjátékban nyújtott lehetőségek kiaknázása az életkornak megfelelő anyanyelvi fejlesztésekkel. 1 9 gyermekcsoportok 1-9. sz. gyermekcsoport 1. sz. középső gyermekcsoport szeptember 1 től május 31 - ig szeptember május 31. Fibiné Bartus Edina belső ellenőr Szántó Lászlóné belső ellenőr Ács Sándorné Intézményvezető november Horváth Judit Munkaközösség vezető Szocialitás fejlesztése az életkornak megfelelően A kooperatív tanulás jótékony hatása 2. sz. nagy gyermekcsoport február Török Edit Intézményvezető helyettes 3. sz. vegyes gyermekcsoport április Horváth Judit munkaközösség vezető

22 Ellenőrzés tárgya Ellenőrzés helye Ellenőrzés ideje Ellenőrzést végzi Óvoda udvarrészein található játékeszközök minőségi és mennyiségi ellenőrzése. Az ellenőrzésekről ellenőrzési napló vezetése. 1 9 gyermekcsoportok udvarai Negyedévente: minden év - augusztus - november - február hó folyamán az óvoda munkavédelmi felelőse által - május hó folyamán az óvoda munka és tűzvédelmi tanácsadójával együtt végezve. dr. Pappné Máté Tóth Ildikó Csehné Bárdos Orsolya és dr. Pappné Máté Tóth Ildikó Az óvodáztatási támogatást igénylők jogosultságának ellenőrzése A meglévő határozatok érvényességi idejének ellenőrzése 1 9 gyermekcsoportok 1 9 gyermekcsoportok szeptember február május 31. Folyamatosan Gaálné Sepa Erika gyermek és ifjúságvédelmi felelős Horváthné Ágoston Zsuzsanna óvodatitkár Gyermekcsoportok óvónői Horváthné Ágoston Zsuzsanna óvodatitkár 3. Az intézmény mérés, értékelés rendje A gyermekek egyéni fejlődésének nyomon követése: Minden gyermeket: Évente 2 alkalommal mérünk, november és április hónapban Porkolábné Balogh Katalin Fejlettségmérő lapok alapján Az óvodába újonnan érkező gyermekek mérése Egyéni fejlődési napló szerint történik, amely figyelembe veszi a CXC. Törvény a Nemzeti Köznevelésről új szabályait. (A fejlődési naplót lektorálta Fábián Katalin MOE Elnöke) A tanköteles korú gyermekeket,akiknél kérdéses az iskola érettség: DIFER mérés Részképességek vizsgálata Partneri elégedettség mérések: Gyermekek mérése: (azokat a gyermekeket mérjük, akik az adott év augusztus 31.-ig 5., 6. életévüket betöltik) Vargáné Szabó Gyöngyi: Mit szeret, és mit nem szeret a gyermek az óvodában? Kívánságtündér mese

23 Dolgozók mérése: (évente) kérdőívvel Szülők mérése: évente, (azoknak a szülőknek a mérése, akiknek gyermeke az adott év augusztus 31.- ig 5., 6. életévüket betöltik) Kérdőívvel Iskola pedagógusainak mérése: (2 évente) Móra Ferenc Általános Iskola Móricz Zsigmond Általános Iskola Módszere: Kérdőív vagy interjú Logopédus mérése: (2 évente) Kérdőívvel Gyermeki: kedveljék jobban az ének zenei tevékenységeket Feladatterv Cél Feladat Felelős Határidő - hangszerek vásárlása a gyermekcsoportokba, a Intézményvezető május 31. hangszerek használatának Óvodapedagógusok megtanítása - az óvodai énekkar fellépései - Muzsikás Péter zenés, interaktív műsora gyermekeknek - óvodapedagógusok továbbképzése: a zene szeretetére nevelés Szülői: az óvoda életének megismertetése a leendő óvodás gyermekek családjával Dolgozói: a dolgozók egészségi állapotának javítása, az elöregedés kiküszöbölése Az intézmény őrzésének, védelmének megszervezése - Pedagógiai Program közzé tétele az óvoda honlapján - Nyitott óvoda: betekintés lehetőségének biztosítása a szülők részére - szórólapokon, plakátokon ismertetők elhelyezése az óvoda környékén - A nyugdíjba vonuló munkatársak helyére fiatal korosztályú munkatársakat alkalmazunk. - Kiemelt feladatként foglalkozunk a testi, lelki, mentális egészséggel - Tréningek, előadások szervezése - Rendőrséggel szorosabb kapcsolat kialakítása az óvoda udvarának fokozottabb ellenőrzésére. Intézményvezető Óvodapedagógusok Intézményvezető Óvodapedagógusok május május 31.

24 II. HELYZETELMZÉS Helyzetelemzés során intézményünk tárgyi, infrastrukturális feltételrendszerét, adottságait, a nevelési, minőségirányítási célkitűzések megvalósulását, partnereink elégedettségét, elvárásait igyekeztünk számba venni. 1. Szakmai, Személyi feltételek Gyermeklétszám alakulása Intézményünk 11 csoportjában neveljük a gyermekeket. Központi óvodában (Kert köz 8.): 9 gyermekcsoport működik A Koszorú úti Telephelyen (Nyíregyháza, Koszorú út 10).: 2 gyermekcsoport működik A 275 férőhelyes óvodánkban 331 fővel indítjuk a nevelési évet. A Székhelyintézménybe 235 gyermek, az Élet úti Telephelyen 52, és a Koszorú úti Telephelyen 44 gyermek nevelését és sokoldalú fejlesztését tűztük ki célul. Csoportszám Csoportok megnevezése Gyermekcsoportok megoszlása Korcsoport jellege Csoportlétszám án Várható létszám az előjegyzett gyermekekkel ig 1. Cica középső csoport Őzike nagycsoport Nyuszi vegyes csoport Katica kiscsoport Maci kiscsoport Süni nagycsoport Csibe nagycsoport Mókus középső csoport Pillangó nagycsoport Koszorú úti Telephely 1. Süni vegyes Csibe vegyes A gyermekcsoportok kialakításánál meghatározó volt a gyermekek életkora, és a szülői igények figyelembe vétele

25 Az óvoda alkalmazottainak létszáma: Székhelyintézményben Intézményvezető óvodapedagógus dajka óvodatitkár pedagógiai asszisztens karbantartó, udvari munkás Koszorú úti Telephelyen: óvodapedagógus dajka konyhai kisegítő 32 fő 1 fő 18 fő 9 fő 2 fő 1 fő 1 fő 6,5 fő 4 fő 2 fő 0,5 fő Az óvoda alkalmazotti közössége a folyamatosan emelkedő társadalmi elvárásoknak, igényeknek képes megfelelni. A dolgozói létszám az Oktatási Törvény előírásainak megfelel. Minden dolgozó a Törvényben megfogalmazott szakképesítéssel rendelkezik. Szakvizsgával rendelkező óvodapedagógusok Végzettség, képesítés Közoktatás vezetői Fejlesztő pedagógus Egészségfejlesztő, mentálhigiénikus Nyelv és beszédfejlesztő pedagógus Zenepedagógus Gyermek,ifjúság és családvédelmi pedagógus Kommunikáció és beszédfejlesztő pedagógus Gyógytestnevelő Összesen: ban 4 fő 5 fő 2 fő 1 fő 1 fő 2 fő 2 fő 1 fő 18 fő Nevelőtestületünkre jellemző az ismeretszerzés, a tudás iránti vágy. A 23 fő óvodapedagógusból 18 fő rendelkezik szakvizsgával. 2. Pedagógiai, szakmai munkánkat segítő tárgyi fejlesztés Tárgyi feltételeink fejlesztésének irányelve a 2013/2014-es nevelési évben is elsősorban az 1/1998/VII.24./OM. Rendelet Pedagógiai Programunkhoz kapcsolódó nevelő munkát segítő eszközök, játékok, felszerelések pótlása, ill. beszerzése ennek

26 figyelembevételével történik; költségvetésünk, alapítványi támogatásunk, pályázati lehetőségek, egyéb bevételek kihasználásával. Tervezett beszerzéseinket a kötelező eszközjegyzék figyelembevételével az óvodapedagógusok javaslatára igyekszünk folyamatosan bővíteni. FEJLESZTÉSI TERV Költségvetésből Tisztasági meszelések PVC csere a Maci, Süni, Csibe, Mókus, Pillangó gyermekcsoportok -ban. A C épületrészben felnőtt öltözőben bútorzat csere Tisztasági meszelés az irodában a mennyezet javítása Csibe csoport festése Szülői támogatás alapítványi bevétel, - pályázatok Székhelyintézmény Homokozók feltöltése Virágosítás Fejlesztő játékok vásárlása Udvari fajátékok felújítása Udvari fa játékok festése Babaházak festése Koszorú úti Telephely Homokozók szélének felújítása Udvari fajátékok festése, felújítása Gyermekasztalok cseréje Felújítási keretből B épületrész egészségtelen azbeszt tető cseréje C épületrész külső homlokzat javítása 2 db régi ablak cseréje Gazdasági bejárati ajtó cseréje Lefagyott vakolat javítása Csempe javítása Balesetveszélyes lépcső javítása a gazdasági bejáratnál Lambériázás

27 MUNKATERV KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETEI nevelési évre

28 1.sz. melléklet Formái : I. Önképzés, egyéni hospitáció TOVÁBBKÉPZÉSI TERV II. III. IV. Munkaközösségek Beiskolázási terv Értekezletek I. Önképzés: Szakirodalmak tanulmányozása - Tapasztalatcsere, ötletbörze Ajánlott irodalom Óvónők kincsestára Könyvtárfelelős és munkaközösség vezetők által javasolt szakirodalom Kisgyermekek nagy problémák Óvodai Jogfutár Kötelező irodalom - Tündérkert Keleti Óvoda Pedagógiai Programja - Alapprogram II. Munkaközösségek: DIFER- Programcsomag alkalmazása A beszédhanghallás és az elemi számolási készség fejlesztése Munkaközösség vezető: Horváth Judit III. Beiskolázási terv Intézmény megnevezése Tanfolyam, továbbképzés Résztvevők helyszín BMGTE Kihelyezett Közoktatás vezető Török Edit tagozata Nyíregyháza szakirányú képzés 3 4 félév ALAP Pedagógiai Központ Zene szeretetére nevelés Baktiné Oláh Csilla Ádám Attiláné Darainé Pethő Ildikó Szántó Lászlóné Bíró Anita Meggyesi Attiláné

29 IV. Értekezletek Nevelési értekezlet 1.) Tanévnyitó értekezlet A nevelési év munkatervének megvitatása és elfogadása Vezeti: Ács Sándorné Intézményvezető Ideje: szeptember 2.) Tanévzáró értekezlet Év végi beszámoló megvitatása és elfogadása, nyári teendők megbeszélése Vezeti: Ács Sándorné Intézményvezető Ideje: június Munkatársi értekezlet 1.) Tájékoztatás az éves munkatervről, feladatokról Vezeti: Ács Sándorné Intézményvezető Ideje: szeptember 2.) Munkavédelmi oktatás, tűzvédelem Vezeti: Cseh Gábor munkavédelmi oktató Ideje: január

30 2. sz. melléklet KAPCSOLATOK TERVE Család-óvoda kapcsolat Az óvodában szülői munkaközösség működik, mely tevékenységét a Közoktatási törvény szerint szervezi. Kapcsolattartási formák SZMK értekezletek Szülői értekezletek Családlátogatás Nyílt hét Fogadó órák Egyéni beszélgetések SZ.M.K. tagok névsora 1 sz. csoport: Jakab Imréné 2.sz. csoport: Kertészné Filep Judit 3.sz. csoport: Szovátiné Oláh Ágnes 4.sz. csoport: Pivnyikné Filep Anita 5.sz. csoport: Karakóné Mihalkovics Ágnes 6.sz. csoport: Garainé Balogh Ágnes 7.sz. csoport: Fodorné Vécsei Ildikó 8.sz. csoport: Hankószkyné Nagy Tünde 9.sz. csoport: dr. Jaczkovits Zita Koszorú úti Telephely: 1.sz. csoport: Szalai Józsefné 2.sz. csoport: Tóthné Polyecskó Anikó Szülői értekezletek: Összevont: augusztus újonnan érkező gyermekek szüleinek Téma: Az óvoda működési rendje, az óvodai nevelés célja, feladatai. Vezeti: Ács Sándorné Intézményvezető

31 Csoport szülői értekezletek: Időpontja, gyakorisága a szülők igényei szerint, de legalább évente kétszer Téma: Az adott csoport aktuális feladataihoz és a kiemelt feladatokhoz kapcsolódnak Felelős: minden óvónő Részletes tervet a 14. sz. melléklet tartalmazza Nyílt napok Időpontja: február - március hónapban és a nevelési év folyamán bármikor szükség szerint, a szülői igényeknek megfelelően. (középső-nagy, nagycsoportban) Cél: A szülők betekintést nyerjenek gyermekük óvodai életébe, megismerjék a közösségben elfoglalt helyét, a tevékenységekben tanúsított magatartást, aktivitásának szintjét.

32 Óvoda Iskola kapcsolatának terve 2/a. sz. melléklet Tevékenység Feladat Időpont Résztvevők Helyszín Szülők motiválása az Általános Iskolai programokon való részvételre. Információk átadása,tapasztalatszerzési lehetőségek biztosítása Szülőknek segítségnyújtás az iskola választásban. Figyelemmel kísérni a volt óvodásaink beilleszkedését a tanulásban Október November Óvodapedagógusok szülők nagycsoportos gyerekek,iskolai pedagógusok A programokat tartó iskolák Szülői értekezlet Az iskolákban specialitások bemutatása (idegen nyelv,informatika,testnevelés,néptánc) Pl.november 7 17 óra november Február Nagycsoportos gyerekek szülei,iskolai pedagógusok Móra Ferenc Általános Iskola és a Nyílt napokat tartó iskolák Kerekasztal beszélgetés Óvodapedagógusok betekinthetnek az iskola i életbe November Óvodapedagógusok,első osztályos iskolások, tanítónők Móricz Zsigmond Általános Iskola Általános Iskolák által szervezett versenyeken való részvétel (Mesemondó,rajz ének és sportversenyek) Körtemuzsika Népdalverseny Gyémántcserép rajzverseny Az óvoda és iskolák között jó kapcsolat kialakítása. Kiemelt figyelem a tehetséggondozásra. November Január Február Március Április November 13 Április (Móra hét) Óvodapedagógusok Tehetséges gyerekek,iskolák pedagógusai Móra Ferenc,Móricz Zsigmond és más Általános Iskolák Móra Ferenc Ált Iskola Móra Ferenc Ált.Isk.

2013-2014 NEVELÉSI ÉV MUNKATERVE

2013-2014 NEVELÉSI ÉV MUNKATERVE Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr téri Telephely 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 20. Tel.: 42/313-467 E-mail: benczurteriovi@gmail.com 2013-2014 NEVELÉSI ÉV MUNKATERVE Benczúr téri Telephely Összeállította

Részletesebben

A Csillagvár Óvoda Éves Munkaterve Mellékletekkel 2013-2014-es nevelési év

A Csillagvár Óvoda Éves Munkaterve Mellékletekkel 2013-2014-es nevelési év A Csillagvár Óvoda Éves Munkaterve Mellékletekkel 2013-2014-es nevelési év Készült: Hajdúböszörmény, 2013. szeptember Készítette: Klára 1 Csillagvár Óvoda 4220 Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc utca 1. sz.

Részletesebben

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán u.23 T./F.: 29-341-544 e-mail: ovihir@monornet.hu TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Készítette: Tulipán Óvoda nevelőtestülete 2013. augusztus 29-én

Részletesebben

MUNKATERV. 2013-2014-es nevelési év

MUNKATERV. 2013-2014-es nevelési év Gyermekek Háza Déli Óvoda Nyíregyháza, Kereszt u.8. MUNKATERV 2013-2014-es nevelési év Készítette: Skarbit Józsefné intézményvezető Nyíregyháza, 2013. szeptember 30. 0 Tartalomjegyzék 1.Az intézmény jellemzői...

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015.

MUNKATERV 2014/2015. MUNKATERV 2014/2015. Intézmény OM- azonosítója: 034457 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető: Egri Gyöngyi Legitimációs eljárás Szülői szervezet nevében: Volomné Bodnár Ilona Alkalmazotti közösség nevében:

Részletesebben

OM: 033092 MUNKATERV 2014/2015.

OM: 033092 MUNKATERV 2014/2015. OM: 033092 MUNKATERV 2014/2015. 1 Tartalomjegyzék tartalom oldalszám 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk 3-5 2. Dolgozói adatok, munkaszervezés 6-8 3. A gyermekek létszámadatai 8-9 4.

Részletesebben

MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA

MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA SZÉKHELY: 2040 BUDAÖRS HOLDFÉNY U.31. OM AZONOSÍTÓ:201162 Intézmény OM- azonosítója: 201162 Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: aláírás A dokumentum jellege:

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre 1 I. Az intézmény jellemző adatai: Intézmény neve: Százszorszép Művészeti Bázisóvoda Székhely címe: Békéscsaba Wlassics sétány 4/1. Telephely: Békéscsaba Pásztor u.

Részletesebben

HALMAJI KASTÉLY ÓVODA ÉVES MUNKATERVE

HALMAJI KASTÉLY ÓVODA ÉVES MUNKATERVE Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár 3842. Halmaj Táncsics út 8. Tel.: 06-46-574-226 HALMAJI KASTÉLY ÓVODA ÉVES MUNKATERVE 2013/2014. NEVELÉSI ÉVRE Aki nem tart lépést szakmája

Részletesebben

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34.

Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34. Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34. MUNKATERV 2014/2015 Az alkalmazotti közösség és a nevelőtestület a munkatervet..%-ban elfogadta. Határozatszám:./201..(IX...) Intézmény OM - azonosítója:

Részletesebben

MUNKATERV 2013/2014.

MUNKATERV 2013/2014. MUNKATERV 2013/2014. 1 Tartalomjegyzék tartalom oldalszám 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk 1-2 2. Dolgozói adatok, munkaszervezés, törvények 3-5 3. A gyermekek létszámadatai 6-7 4.

Részletesebben

2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a. Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető

2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a. Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető M U N K A T E R V 2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 A 2013/2014-ES NEVELÉSI ÉVBEN A VADVIRÁG ÓVODÁRA VONATKOZÓ ADATOK...

Részletesebben

MUNKATERV 2014-2015 NEVELÉSI ÉV

MUNKATERV 2014-2015 NEVELÉSI ÉV ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. MUNKATERV NEVELÉSI ÉV 1 Az intézmény adatai: Telefonszám: 46/ 317-285 e-mail: sajoker.ovi@gmail.com Az intézmény

Részletesebben

MUNKATERVE 2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE

MUNKATERVE 2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE MUNKATERVE 2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE Intézmény OM azonosítója: Érvényessége: 2014. szeptember 01. 2015. augusztus 31. Tartalomjegyzék 1. Az intézmény működési rendje a 2014 2015. évben... 4 1.1. A nevelési

Részletesebben

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Jóváhagyta: Barcza Béláné óvodavezető 1 Tartalom Bevezetés... 4 Törvényi háttér... 5 Az intézmény jellemző adatai... 5 Helyzetelemzés: Óvodánk sajátos arculata...

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-es nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-es nevelési évre Napsugár Óvoda és Bölcsőde 4090 Polgár, Bessenyei utca 4-5. Munkaterv 2014/2015-es nevelési évre Intézmény OM- azonosítója:. Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:.. Icsu Ferencné Legitimációs eljárás

Részletesebben

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2014/2015. nevelési év Munkaterv

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2014/2015. nevelési év Munkaterv Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2014/2015. nevelési év Munkaterv OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. október Iktatószám:566/O/2014. Tartalom ÉVES ÓVODAI MUNKATERV 2014/2015....

Részletesebben

MUNKATERV 2010/2011. Csillagfürt Óvoda. Intézmény OM- azonosítója: 032755. Intézményvezető: Legitimációs eljárás. A dokumentum jellege: Nyilvános. Ph.

MUNKATERV 2010/2011. Csillagfürt Óvoda. Intézmény OM- azonosítója: 032755. Intézményvezető: Legitimációs eljárás. A dokumentum jellege: Nyilvános. Ph. MUNKATERV 2010/2011. Csillagfürt Óvoda Intézmény OM- azonosítója: 032755 Intézményvezető: Legitimációs eljárás A dolgozói kör nevében: Szülői szervezet nevében: A dokumentum jellege: Nyilvános Ph. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 PEDAGÓGIAI PROGRAM, MELY A TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ - KOMPETENCIA ALAPÚ ÓVODAI PROGRAM ADAPTÁCIÓJA Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 Készítette:

Részletesebben

A Meseház Óvoda 2012/2013. évi munkaterve

A Meseház Óvoda 2012/2013. évi munkaterve A nevelési év rendje: Első nap: 2012. szeptember 03. hétfő Utolsó nap: 2013. augusztus 31. Az óvoda zárva tartásának tervezett időpontja: 2013. június 28. Nyitás: 2013. július 29. A Munkaterv jogszabályi

Részletesebben

TARKARÉT ÓVODA. 2013/2014.évi munkaterve

TARKARÉT ÓVODA. 2013/2014.évi munkaterve TARKARÉT ÓVODA 2013/2014.évi munkaterve Tartalomjegyzék 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk 2. Dolgozói adatok, munkaszervezés 3. Gyermekek létszámadatai 4. Az intézmény működési rendje

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Intézmény OM azonosítója: 027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Intézmény OM azonosítója: 027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete 2013. Intézmény OM azonosítója: 027000 Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 3 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI HELYZETKÉP... 4 2. 1. A családok szociokulturális

Részletesebben

2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE

2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE Kőbányai 1101 Budapest, Kőbányai út 38. MUNKATERV 2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE Készítette: Kasperkieviczné Vágner Ilona Óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK Az adott nevelési évben munkánkat a következő dokumentumok

Részletesebben

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 2015. PEDAGÓIAI PROGRAM Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19, Tel: 74/510 984; 510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu wunderlandovoda7100@gmail.com

Részletesebben

Hort PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 HORT

Hort PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 HORT Hort PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 HORT KÉSZÍTETTE: A Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda nevelőtestülete Csontosné Skrabák Éva Fabu Anna Márta Fain Józsefné Karczagné Nagy Klára Kerekné Aradi

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezető

Tartalomjegyzék Bevezető Intézményvezetői beszámoló Készítette: Kiss Attiláné 2014. Tartalomjegyzék Bevezető 1. Az intézmény küldetése - Az Önkormányzati Intézkedési Terv, az Önkormányzati Minőségirányítási Program és a Pedagógiai

Részletesebben

A csányi Napközi Otthonos Óvoda pedagógiai programja 2013.

A csányi Napközi Otthonos Óvoda pedagógiai programja 2013. Napközi Otthonos Óvoda 3015 Csány, Malom út 1. OM azonosító: 031 411 A csányi Napközi Otthonos Óvoda pedagógiai programja 2013. Készült: 2013.július 25. KÉSZÍTETTE: A csányi Napközi Otthonos Óvoda nevelőtestülete:

Részletesebben

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Hévíz. Pedagógiai Program 2014. Készítette: Brunszvik Teréz Óvoda

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Hévíz. Pedagógiai Program 2014. Készítette: Brunszvik Teréz Óvoda Hévíz 2014. Készítette: Brunszvik Teréz Óvoda Nevelőtestülete 2 HITVALLÁSUNK Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi: csak játszik. De mi már tudjuk mire

Részletesebben

Szentesi Felsőpárti Óvoda 6600 Szentes, Rákóczi Ferenc u. 46-48. Telefon, fax: 63/562-420, 562-421 E-mail: rakocziovi@upcmail.hu

Szentesi Felsőpárti Óvoda 6600 Szentes, Rákóczi Ferenc u. 46-48. Telefon, fax: 63/562-420, 562-421 E-mail: rakocziovi@upcmail.hu Szentesi Felsőpárti Óvoda 6600 Szentes, Rákóczi Ferenc u. 46-48. Telefon, fax: 63/562-420, 562-421 E-mail: rakocziovi@upcmail.hu MUNKATERVE 2014/2015-ÖS TANÉV Készítette: Nevelőtestület nevében aláírja:

Részletesebben